datum Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö"

Transkript

1 datum diarienummer Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att i sydvästra Tygelsjö göra det möjligt att ändra användningen för fastigheterna Fodret 5 och 19 m.fl. från industri och lager till att istället rymma bostäder av olika slag och att komplettera med för Tygelsjö angelägna servicefunktioner, bl.a. en större livsmedelsbutik och en förskola. Planen syftar även till att förlänga ett för Tygelsjö överordnat sammanbindande grönstråk. SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET Detaljplanen möjliggör en småskalig, grön stadsdel som bygger vidare på Tygelsjös kvaliteter och karaktär. Den nya bebyggelsen utgörs till stor del av markbostäder i radhus och kedjehus i skalan 1-2 våningar, men också - längs de större gatorna - Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan, kompletterande bebyggelse i flerbostadhus. I planområdets östra del, grupperas bebyggelsen kring ett litet torg samt bostäder i byggnader om 4 respektive 5 våningar, med bottenvåningar som kan inrymma servicefunktioner. Närmast bykärnan, d.v.s längs Tygelsjövägen och längs Sjötorpsvägen östra del, anpassas den nya bebyggelsen till Tygelsjös bebyggelsekaraktär genom att utföras som traditionella hus med sadeltak och traditionella material såsom rött lertegel och puts. Sammanlagt ryms inom planområdet upp till cirka 320 bostäder varav största delen i radhus, kedjehus och andra former av markbostäder. För att göra Tygelsjö mer allsidigt sammansatt, avses den nya bebyggelsen erbjuda olika upplåtelseformer, boendeformer och boendestorlekar. Området byggs upp kring ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på det befintliga vägnätet. Planområdet avslutas mot väster och söder i ett mot åkerlandskapet avgränsande parkstråk som ansluter till Tygelsjös grönstruktur. Detaljplaneförslaget överensstämmer med Malmös översiktsplan, där det anges som område för blandad stadsbebyggelse samt ett reservat för framtida spårtrafik. PLANHANDLINGAR Planhandlingarna omfattar fastighetsförteckning (finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret), plankarta med bestämmelser, illustrationsplan och denna planbeskrivning samt samrådsredogörelse. 1 (26)

2 PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen och kommer att antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe. PLANDATA Planområdet är beläget väster om Tygelsjövägen och söder om Sjötorpsvägen och gränsar i söder mot den stora gården Tygelsjö boställe en stor lantgård som numera endast omfattar själva gårdsbebyggelsen samt jordbruksmark som numera tillhör Malmö stad. Planområdet är ca 18 hektar stort. Planområdet utgörs av fastigheterna Fodret 5 som omfattar kvm (f.d. Pierre Robert) och Fodret 19 som omfattar kvm (Lantmännendelen med de gamla silorna) därutöver mot väster och söder del av Tygelsjö 17:1 som utgörs av jordbruksmark samt en ca 25 meter smal remsa utmed Sjötorpsvägen samt del av Sjötorpsvägen; sammanlagt omfattar dessa ytor cirka kvm. Fodret 5 ägs av Midroc Property AB:s dotterbolag Sallerup del C AB, fastigheten Fodret 19 ägs av Tygelsjötomter AB (Lantmännen), jordbruksfastigheten, Tygelsjö 17:1, ägs av Malmö stad. Inom området finns inga gemensamhetsanläggningar, servitut eller ledningsrätter. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 2 (26)

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken. ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplan för Malmö antagen 22 maj 2014 anger användnigen blandad stad för hela det nu aktuella området. Jämfört med den förra översiktplanen, Öp 2005, anger den nya översiktplanen tätare och mer varierad bebyggelse och större utbyggnadsområden i denna del av Tygelsjö motiverat av att utnyttja en eventuell spårsträckning, och den förordar en tätare bebyggelse och mer inslag av kompletterande flerfamiljshus. Tygelsjös utveckling är i mycket avhängig i vilken form och i vilken spårsträckning kollektivtrafiksystem anläggs på sträckan mot Vellinge. I översiktsplanen skisseras att Tygelsjö har potential att som stationsort växa ytterligare med ny bebyggelse relaterad till spårsträckningen med tätt markboende och kompletterande service och skolutbud. Att Tygelsjö har brist på parkmark gör att fokus ska läggas på att även tillskapa nya parker och rekreativa miljöer. 3 (26)

4 Översiktsplan för Malmö markanvändning och alternativ spårdragning skrafferad yta - tillkommande utbyggnadsområden streckad linje de två alternativa sträckningarna för spårreservat PLANPROGRAM Detaljplanen grundar sig på planprogrammet för område söder om Sjötorpsvägen, Pp 6013, vilket antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober Utifrån kravet att hushålla med marken, föreslogs en tätare bebyggelsestruktur än de friliggande markbostäder som idag dominerar i Tygelsjö. I områdena närmast Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen gavs plats för nya servicefunktioner och tät bostadsbebyggelse i flerfamiljshus. Förslaget angav plats för förskola i områdets sydöstra del. I programmet beskrivs kvaliteter i området att utgå från och bygga vidare på; dels de intressanta kvarvarande järnvägsspår- och industrirelaterade strukturerna som spannmålssilorna och magasinen, dels den magnifika stora gården Tygelsjö boställe som på ett positivt sätt bidrar till att profilera området. Väganslutningar och grönstruktur föreslås ansluta till strukturen i kringliggande områden. Programområdet avslutas mot väster med ett nordsydligt grönstråk. Planprogrammet beskriver ett huvudalternativ A där man närmast Tygelsjö boställe lämnar ett respektavstånd och i övrigt bygger ganska tätt. I ett alternativ B föreslogs närmast Tygelsjö boställe en glesare bebyggelse och i ett alternativ C flerbostadshus över hela området. I stadsbyggnadsnämnden gavs direktiv om ett fortsatt planarbete enligt planprogrammets alternativ A. 4 (26)

5 Planprogrammet för område söder om Sjötorpsvägen GÄLLANDE DETALJPLANER Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1261och Pl Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft. Gällande detaljplaner Stadsplan 1261 från 1975 anger för Fodret 5 användningen industri med en byggnadshöjd på 8 meter och för del av fastigheten Fodret 19 användningen industri med en byggnadshöjd på 6 och 8 meter respektive 25 meter för de aktuella delarna. Stadplan 1633 från 1985 anger för del av fastigheten Fodret 19 användningen småindustri med byggnadshöjden 8 meter. 5 (26)

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN BEFINTLIG BEBYGGELSE, BAKGRUND OCH HISTORIK FASTIGHETEN FODRET 19 Fastighetens verksamhet och bebyggelse är relaterad till och präglad av järnvägsverksamheten och spårområdets sträckning med den stora silobyggnaden från början av 1950-talet. Utöver silorna finns inom fastigheten ytterligare några lagerbyggnader samt en kontorsbyggnad från 1930-talet. Sedan några år tillbaks står byggnaderna på fastigheten i stor sett övergivna och tomma, samtliga befintliga byggnader kommer att rivas. På andra sidan Tygelsjövägen utanför planområdet, på fastigheten Tygelsjö 20:5, finns även där magasinbyggnader relaterade till järnvägens verksamhet, varav närmast Tygelsjövägen ett magasin i två våningar. Det är en i bymiljön framträdande och vacker byggnad som har stort bevarandevärde. Även disponentvillan på fastigheten söder om magasinslängan är bevarandevärd. FASTIGHETEN FODRET 5 Fastigheten består i dag av de ursprungliga lokalerna för Pierre Roberts verksamhet med kontor, fabrik och lagerlokaler samt tillhörande parkeringsytor. Därefter övergick byggnaderna till annan verksamhet och fungerade enbart som lagerlokaler för omlastning och tillhörande åkeriverksamhet. För många Tygelsjöbor var lastbilstrafiken till och från anläggningen en störningskälla. Lokalerna har idag en mindre hyresgäst som hyr lagerlokalerna samt en mindre kontorslokal. Befintliga byggnader kommer att rivas. KULTURMILJÖ VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER För fastigheterna Fodret 19, Tygelsjö 20:5 och 20:6 togs det fram en kulturhistorisk utredning 2007 där Tygelsjös historiska utveckling beskrivs och särskilt det nu aktuella spårrelaterade området med dess diagonala bebyggelsemönster. I utredningen beskrivs hur Fodret 19 är präglad av järnvägens sträckning; silobyggnaden och lagerbyggnader ligger utmed den gamla spårdragningen. Silobyggnaden som ger Tygelsjö en karaktäristisk siluett är med sin höjd och utformning bevarandevärd. Om byggnaden rivs bör siluetten bevaras genom att dess form och höjd är förebild för ett nytt hus. Järnvägens forna sträckning är intressant att bevara och bör lämnas fri från bebyggelse. Bebyggelsen bör ges en tydlig skillnad väster och öster om järnvägssträckningen för att förtydliga områdets äldre historia. Den västra delen bör anpassas till Tygelsjö boställes skala medan den östra delen kan utformas mer storskaligt. Det är också viktigt att ny bebyggelse inte tillåts gå för nära gården, eftersom utöver byggnaden även trädgården och de stora träden är värdefulla. Gården utgör en välbevarad och sammanhållen bebyggelseenhet. Gårdens koppling till jordbrukslandskapet är av stor vikt. Silobyggnaden har enligt Malmö muséer byggnadshistoriska-, byggnadsteknikhistoriska och samhällshistoriska värden som går helt förlorade om byggnaden rivs men en tekniska utredning 2010, Rådmark Arkitektur och Design har bedömt byggnadens status och mått. Utrednigen säger att ett bevarande inte kan försvaras; silosarna är byggda med liten diameter vilket gör dem extremt svåra att bygga om till 6 (26)

7 bostäder. Enda möjligheten är att såga ut hela innandömet och bara behålla fasaden, detta är en mycket dyr lösning. VÄRDEFULL KULTURMILJÖ I ÖVRIGT Tygelsjös kulturhistoria har sina rötter i slätten och dess bebodda och odlade landskap. I likhet med de övriga kustnära byarna ligger den indragen från kusten med byns marker i långsträckt östvästlig form. Den medeltida bykänslan fanns bevarad in på 1900-talet. I slutet av 1800-talet invigdes järnvägslinjen mellan Malmö och Trelleborg. Järnvägen förändrade samhället och byns struktur. Samhället var inte Karta ur kulturhistorisk utredning 2007 värdefulla byggnader längre enbart beroende av jordbruket och nya arbetstillfällen uppstod samtidigt som byn förtätades genom att skola, brandstation och butiker uppfördes. Tygelsjö blev en centralort för det omgivande jordbrukslandskapet och på 1900-talet fick samhället en järnvägsrelaterad bebyggelse. Utmed järnvägen byggdes det för Lantmännens lokalförening och andelsmejeri. Den stora silon uppfördes i etapper med start i början av 1950-talet. Efter några årtionden började Lantmännens verksamhet avvecklas. Järnvägen revs upp Under de expansiva åren på och 1970-talet byggdes Tygelsjö ut i stor skala. Stora områden med villabebyggelse skapades, framförallt söder om den gamla bykärnan. Byn har växt vidare mot norr under 1980-talet och fortsatt in på 2000-talet. Den senaste bebyggelsen har uppförts i den västra delen med villabebyggelse norr om Sjötorpsvägen. ARKEOLOGI Planområdet innehåller markområden som är av intresse för arkeologiska undersökningar. Inom området har tidigare enstaka fynd påträffats vid jordbruksarbete. För att klargöra fornlämningssituationen har under våren 2014 för jordbruksmarks delarna belägna på samtlig tre fastigheter av planområdet - utförts en arkeologisk utredning. Inom ett område på cirka 7,7 hektar som berör samtliga tre fastigheter.- av planområdets totala 18,5 hektar hittades då boplatslämningar. Fastighetsägarna har 7 (26)

8 tillsammans ansökt om fortsatta utredningar i en förundersökning som beräknas utföras under hösten TOPOGRAFI OCH LANDSKAP Exploateringsområdet är en del av slättlandskapet vars avsaknad av höjdvariation och högre växtlighet ger långa och vidsträckta utblickar. Vid Tygelsjö boställe finns högre vegetation kring den gamla välbevarade trädgården. Norr om gården finns grupper och rader av träd. Längs Sjötorpsvägen finns en rad av yngre oxlar. TRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK Cykelstråk och cykelvägar är väl utbyggda i Tygelsjö, se bild med utdrag från Malmö stads Cykelkarta KOLLEKTIVTRAFIK I Tygelsjövägen går regionalbusslinje 150, mellan Malmö och Vellinge. Under högtrafik går linjen i 20 minuters trafik, på övrig tid går bussen i 30 minuters trafik. Restiden till Södervärn och Vellinge centrum är 12 minuter och till Malmö centralstation 24 minuter. Tygelsjö trafikeras också av linje 300, Hyllie-Vellinge-Falsterbo med samma turtäthet som linje 150. I Hyllie kan byte ske till tåg eller stadsbuss. Restiden till Hyllie är 12 minuter. Inom meter från planområdet finns busshållplatser på Tygelsjövägen. Området bedöms därmed vara relativt väl försörjt med kollektivtrafik. VÄG- OCH GATUNÄT Trafikförsörjningen av Tygelsjö sker främst via den gamla landsvägen, Tygelsjövägen. Trafiken är som intensivast i norr vid V. Klagstorp med ca 7000 fordon per dygn. Trafikmängden sjunker sedan successivt söderut så att den söder om Laavägen är ca 6000 fordon per dygn och söder om Sjötorpsvägen ca På Tygelsjövägen söder om Glostorpsvägen närmar sig trafikmängden ca 3000 fordon per dygn. Sjötorpsvägen trafikeras av ca 1500 fordon per dygn på delen närmast Tygelsjövägen. Trafikmängderna är i det närmaste konstanta sett över en tioårsperiod trots en ökad exploatering. En ny trafikräkning våren 2014 visar att trafikmängderna inte har ökat sedan förra mätningen som utfördes (26)

9 TEKNISK INFRASTRUKTUR VA Tygelsjö försörjs med vatten från Malmö i ett antal punkter. Till Tygelsjö går en ledning via västra Klagstorp, en ledning i Tygelsjöstigen med en förlängning i Rödklintsgatan och en i Bäckaforsvägen. Anslutning finns även till Vellingeledningen som går öster om Tygelsjö. Tygelsjös spillvatten förs till reningsverket i Klagshamn. Dagvattnet leds idag till Tygelsjödiket. EL Högspänningsledningar finns framdragna i Tygelsjöstigen. GAS Gasledning finns framdragen i Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen. VÄRME Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till Tygelsjö. BEFINTLIG KOMMERSIELL OCH KOMMUNAL SERVICE Några hundra meter från planområdet, i Tygelsjös bykärna, finns en del servicefunktioner, bl a en mindre livsmedelsbutik ca 600 kvm. I övrigt finns i Tygelsjö bl.a. ett konditori, en pizzeria, en frisör och en del ytterligare service. Längs Tyelsevägen ligger gamla skolan som numera är en F-5 skola. Söder om Ängsövägen finns sedan höstterminen 2013 den nya stora 3-9 skolan, Pilbäckskolan. Norr om skolan finns en nybyggd idrottshall och idrottsplats. Förskolor finns vid Tyelsevägen och Laavägen. I bykärnan invid Tygelsjövägen finns ett äldreboende. 9 (26)

10 PLANFÖRSLAG ÖVERENSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN Detaljplaneförslaget överensstämmer med Malmö översiktsplan som för området anger blandad bebyggelse samt ett reservat för framtida spårvagnstrafik.. BEBYGGELSESTRUKTUR Det nya bebyggelseområdet består av olika slags bebyggelse; friliggande småhus och radhus i en eller två våningar, flerbostadshus i tre och fyra våningar samt i anslutning till butikcentrumet en byggnad som går upp i höjd ytterligare en våning. Tygelsjö kompletteras genom den nya bebyggelsen med boendeformer som idag saknas. Sammanlagt ryms inom planområdet ca 320 bostäder varav ca 230 i friliggande småhus och radhus och ca 90 i flerbostadshus. För de två större av flerbostadshusen vid torget blir det även möjligt att inrätta vårdboende. Ny bebyggelse ska delvis bygga vidare på det som är typiskt för Tygelsjö vad gäller traditionella husformer, material, färgskala, takutförande och detaljutformning, särskilt i övergången mellan gammal och ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska även öppna upp för nya uttryck och komplettera med sådant som saknas för att göra byns bebyggelsekaraktär mera allsidig. Utmed Tygelsjövägen och i Sjötorpsvägens östra del anknyter ny bebyggelse till befintlig med skalan 1-2 våningar. I östra delen av planområdet, vid Rödklintsgatans förlängning mot söder övergår gatan i ett s.k. gångfartsområde utformat som ett vackert litet samlande torg med måtten ca 35x35 meter. Med hjälp av markbeläggning, grönska, möblering (t ex en vattenskulptur) och utformnigen av bebyggelsen runt torget definieras ett tydligt stadsrum. Öster om torget blir det plats för en byggnad innehållande en dagligvaruaffär på ca 2000 kvm och ovanpå, i en 5 våningar hög byggnad, bostäder alternativt vårdboende som kompletterar bostadsutbudet. Byggnaden innehåller ca 45 lägenheter, alternativt ca 60 platser i vårdboende. Byggnaden blir en viktig 10 (26)

11 symbolbyggnad och måste gestaltas med stor omsorg. I flerbostadshusen vid torget ska det vara möjligt att, utöver det i planbestämmelserna angivna våningsantalet, inreda ytterligare en, från fasad indragen, penthousevåning. Väster om torget uppförs en 4 vånings-byggnad som utgör en av väggarna åt torget. Längs den nord-sydliga Rödklintsgatan går bebyggelsen upp i 3 våningar. De större husen vid torget kan inrymma bostäder som erbjuder speciella kvaliteter som en del gemensamma funktioner, 55 + boende, äldreboende och bostäder som erbjuder t ex äldreservice. Från de övre våningsplanen erbjuder husen fin utsikt. Även i husen utmed Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen ges i bottenvåningarna möjlighet att inrymma mindre handel och servicefunktioner. Inne i det nya området grupperas en varierad låg-tät bebyggelse kring två samlande parkrum/gröningar med ytor dels för lek, spel och samvaro, dels för dagvattenhantering. Via ett finmaskigt nät av smala gångvägar erbjuds ett antal rörelsestråk genom området. Vid gröningarna i anslutning till de två nord-sydliga lokalgatornas sidoförskjutning finns plats för två samlande, visuellt tydliga gemensamhetsbyggnader. I västra delen närmast Sjötorpsvägen alldeles intill det nordsydliga gröna stråket ges möjlighet till en förskola med 6 avdelningar. Friyta för barnen är ca 4000 kvm. Hela tomten är 6900 kvm. Enligt Malmö stads riktlinjer för utemiljö vid förskolor bör vaeje barn ha en friyta på 30 kvm. Med 20 barn per avdelning ger tomten 33 kvm friyta per barn. Direkt sydöst om planområdet ligger Tygelsjö boställe som är en viktig och vacker karaktärsbyggnad. Kring gården lämnar detaljplanen ett respektavstånd och den nya bebyggelsens skala anpassas till gårdsbyggnadernas skala. Bebyggelseutformningen, grönstruktur, dagvattenhantering och skydd mot vind m m ska göras med hög ambitionsnivå och utgå från en ekologisk hållbarhetsprofil. Lokalgatorna i området kantas av karaktärsskapande träd och häckar. Ett sammanhängande nät av gröna stråk länkar samman planområdets olika delar med omgivningen. Parkeringsplatser grupperas som tydligt avgränsade mindre enheter belägna nära bostäderna och inramade av häckplanteringar. På dessa platser blir det också plats för hushållsnära sophantering i flera fraktioner. Mot väster, ut mot havet, är den raka Sjötorpsvägen ett viktigt stadsrum med tydlig riktning mot havet, som är synligt i väster. Gatan ges en tydlig och vacker utformning genom materialval, trädplantering och en medveten placering/gruppering av husvolymer. I östra delen, fram till och med bebyggelsen på ömse sidor om Blåklintsvägen, samspelar de nya husvolymerna i skala med den befintliga 1½ plans bebyggelsen norr om gatan. Medan det längre mot väster, mitt emot de befintliga Bo klok husen, blir möjligt att gå upp till 3 våningar. 11 (26)

12 Gatusektioner vid torget, Rödklintsgatan samt Sjötorpsvägen. Sektionernas placering se illustrationen sidan (26)

13 GRÖNSTRUKTUR OCH PARK Man har från planområdet visuellt god kontakt med det omgivande jordbrukslandskapet, med gårdar, trädridåer och byar med kyrktorn som tydliga landmärken. Man anar havet i väster. Det nya parkområdet som omger bebyggelseområdet i väster och söder, tar utgångspunkt i dessa kvaliteter med långa utblickar, men därutöver skapas också som kontrast mindre gröna rum inne i området med mer intim karaktär för vistelse och nära lek. De gröna stråken ges med sammanbindande gång- och cykelstråk samband med omgivningarna, med lekplatser och mindre kullar samt ytor för vattenfördröjning. Parken utformas med såväl utblickar som mer slutna partier. Den befintliga östvästliga grusvägen som leder till Tygelsjö boställe bevaras och föreslås mot söder avgränsas med en trädplantering. En gång- och cykelväg knyter an till Sjötorpsvägen i norr och till Tygelsjövägen i öster. En ny ridstig binder samman den befintliga ridstigen norr om Sjötorpsvägen med den befintliga öst-västliga grusvägen i söder som leder till Tygelsjö boställe. Parken i väster och söder är allmän plats och tillhör de övergripande gröna stråken för rekreation i Tygelsjö. De inre grönytorna är till för de boende och är därmed kvartersmark i planförslaget. FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för de två grönytorna inne i bebyggelseområdet, för en yta för dagvattenhantering i västra delen, för en yta för dagvattenhantering i östra delen samt för två angöringsgator. FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock införas i efterhand om det behövs för att underlätta genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller genomförandet av detaljplanen i övrigt. TRAFIK KOLLEKTIVTRAFIK Malmö stad planerar för en framtida spårburen kollektivtrafik via Tygelsjö vidare till Vellinge kommun. I planeringen finns en framförhållning för två alternativa spårkorridorer. Det ena alternativet föreslås väster om Tygelsjö, med en hållplats i ett västligt läge. Det andra alternativet går mer centralt genom samhället på eller bredvid den gamla banvallen. I detaljplanen finns ett kollektivtrafikreservat för det centrala läget med utrymme för en hållplats i anslutning till det föreslagna torget. Till dess att en ny kollektivtrafikförbindelse kommer, körs kollektivtrafik med bussar så som i dag. Gångavståndet till busshållplatsen vid Tygelsjövägen är meter. 13 (26)

14 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK I planen finns utrymme för en gång- och cykelväg på den södra sidan av Sjötorpsvägen. I förlängningen av Tygelsjöstigen söderut ges möjlighet till gc-väg i Rödklintsgatan som har kontakt med cykelbanan utmed Tygelsjövägen. Cykling inom området sker till största del oseparerat i lokalgatorna. En cykelväg läggs i parken med koppling till Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen. Nya cykelvägar markerade med blått. BILTRAFIK Sjötorpsvägen, Rödklintsgatan och en ny förbindelsegata mot Tygelsjövägen är de gator som betjänar och omger planområdet. De större lokalgatorna som i huvudsak går som två slingor genom planområdet utgör stommen i gatunätet inom området. Gatorna bryts av mindre sidoförskjutningar för att understödja en lägre hastighet. Likaså har trädplanteringen längs med gatorna en trafiklugnande uppgift. På kvartersmark finns ett system av mindre angöringsgator. PARKERING Tygelsjö har ett litet utbud av service vilket bidrar till en större användning av bil för dagliga inköp. Närmaste tätort med ett större utbud av service är Vellinge, 5 km söder om Tygelsjö. Genom att ge möjlighet att låta bilen stanna hemma kan kollektivresandet ges prioritet vid arbetsresor. Den högre nivån i parkeringsnormen har därför tillämpats för detaljplaneområdet. All parkering ska ske på kvartersmark. Följande norm för bil ska följas: Flerbostadshus: 1,1 bilplats per lägenhet inklusive besöksparkering. Enbostadshus: 2,0 bilplatser per bostad inklusive besöksparkering. Enbostadshus: med gemensam parkering: 1,5 bilplatser per bostad inklusive besök. Vårdboende med visst vårdbehov ger med ca 55 vårdplatser 5 besöksplatser samt 11 platser för personal och boende, sammanlagt ca 16 bilplatser. Vid större vårdbehov krävs totalt 8 platser för personal samt 6 platser för besök, totalt 14 pl. Handel: För kunder 20 bilplatser/1000 kvm, för anställda 4,5 bilplatser/1000 kvm. Förskola: För angöring 2,5 bilplatser/avdelning, för anställda 1 bilplats/avdelning. Mellan 2-3% av samtliga bilplatser, dock minst en per bebyggelsegrupp, ska anpassas för rörelsehindrade. Gångavståndet till entréer får inte överstiga 25 meter. Vid vårdboende måste särskild hänsyn tas till det större behovet av parkeringsplatser för funktionshindrade. 14 (26)

15 Cykelparkering ska anordnas för flerbostadshus med 2,5 cykelplatser per lägenhet. För handel ska minst 22 platser anordnas/1000 kvm. Till förskolan ska det finnas minst 3 cykelplatser per avdelning. I övrigt gäller Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö från september ANGÖRING Angöringsytor på gatumark i form av parkeringsfickor för korttidsparkering, kan anordnas vid service och butikslägen, där så anses nödvändigt. Finns det trädplanteringar så kan angöringsplatser skapas mellan träden. Vid förskolan i planområdets västra del anordnas angöring på tomtmark med möjlighet till vändning genom att p-platsen får en direktanslutning mot Sjötorpsvägen. TEKNISK FÖRSÖRJNING DAGVATTEN Planområdet tillhör delvis Gessiebäckens avrinningsområde som främst ligger i Vellinge kommun. En utredning visar en sträckning från planområdet till Gessiebäcken till dikningsföretaget Df nr 10 Gessie Det finns inget ställt flödeskrav vilket innebär att nedströms liggande dikningsföretag blir dimensionerande. Dikningsföretaget nedströms har ett flödeskrav på 0,8 l/s ha. Den del av planområdet som inte leds till Gessiebäcken leds till Tygelsjöbäcken via befintligt ledningssystem. Belastningen dit förändras inte nämnvärt. Från den del av kvartersmarken där vattnet leds söderut mot Gessiebäcken ställs ett flödeskrav från området på max 20 l/s*ha vid ett regn med återkomsttiden 10 år. Ett förslag på hur detta kan uppnås har tagits fram av exploatören. Resterande fördröjning, för att uppnå kravet 0,8 l/s*ha till dikningsföretaget, klaras genom utförandet av en kommunal fördröjningsdamm i den sydvästra delen av parken. För att klara kravet behövs ett magasin med fördröjningsvolymen 2600 m 3. Dammen tar upp en yta på ca 3500 kvm och har en bottennivå på cirka +16 meter. Övriga detaljer redovisas i WSPs PM Dagvatten-utredning för Kv Fodret dp 5216, Efter fördröjning inom planområdet ansluts det dagvatten som leds söderut till Nr 9 Gessie år Eventuella möjligheter att ansluta dagvattnet till Gessie dikningsföretag år 1959 kontrolleras. VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP Det finns anslutningsmöjlighet för vatten och avlopp i Blåklintsvägen. Höjdförhållandena i planområdet är sådana att enbart en del av området kan anslutas till avloppsledningarna i denna punkt. För att hela området ska kunna anslutas till spillvattensystemet kommer en ny spillvattenledning att läggas från Bäckaforsvägen nordväst om planområdet. Det är en sträcka på ca 700 m för att nå planområdets nordvästra hörn. På denna sträcka kommer det även, för att få rundmatning på vattnet, att läggas en vattenledning. Ledningsnätet för spill- och dagvatten inom planområdet kommer att luta åt olika håll. Spillvattnet ska ledas norrut och dagvattnet ska till stor del ledas söderut. Detta medför att ledningarna kommer att ligga med endast svag lutning, korsa varandra, delvis ligga relativt djupt och delvis ligga väldigt grunt vilket gör det extra viktigt att 15 (26)

16 kontrollera nivåer för färdigt golv så att avledning av dag-, drän- och spillvatten fungerar. VA Syd bygger, äger och sköter enbart ledningar i kommunala gator samt de ledningar som krävs på privat mark utanför planområdet för att möjliggöra anslutning. I planområdet kommer det att bildas gemensamhetsanläggningar för delar av ledningsnätet. AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen placeras uppdelad på små enheter nära hushållen med sortering i olika fraktioner. Avfallshanteringen placeras på visuellt tydligt avgränsade ytor inom de små samlade parkeringsplatserna med ett gångavstånd på meter från bostaden. VÄRME Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till Tygelsjö. GAS Gasledning finns framdragen i Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen. EL Området försörjs med el via ledningar som går fram i Rödklintsgatan. Inne i bebyggelseområdet vid några av de små samlade parkeringsplatserna placeras några mindre transformatorstationer. HÖJDSÄTTNING Utredningar har gjorts för att bestämma en översiktlig höjdsättning för gator och tomtmark för att uppnå en självfallslösning för dagvatten och spillvatten. Riktlinjer för dagvattenfördröjning, ägarförhållanden samt lämpliga anslutningspunkter till VAledningsnätet har också utretts. Resultatet redovisas i följande utredningar: Tyréns: Tygelsjö utredning för VA och höjdsättning samt Lantmännens fastighet, Tygelsjö utredning för VA och höjdsättning GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark. Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom detaljplaneområdet. E.on ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1). TIDPLAN Detaljplanen beräknas gå till granskning och antagande under hösten 2014 för att vinna lagakraft i slutet av året. 16 (26)

17 TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR En arkeologisk undersökning av området beställs och bekostas av byggherren. En sådan har påbörjats, dvs de första steget av tre, en arkeologisk utredning, genomfördes våren Steg två, en förundersökning, genomförs hösten Beroende av vad resultatet blir bestäms om vidare hantering angående arkeologin. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. Det förutsätts att en nödvändig grundundersökning tas fram av byggherren i samband med bebyggandet av området. VA Syd ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas. Innan nya dagvattensystemet ner till Gessiediket kan byggas måste avtal skrivas med markägare. En överenskommelse ska upprättas med hjälp av Jordbruksverket till det dikningsföretag där anslutning ska ske. Berörda och närliggande dikningsföretag har kallats till sammanträde De dikningsföretag som hade representanter på mötet var Gessie dikningsföretag år 1959, Nr 10 Gessie år 1897, Nr 9 Gessie år 1910 och Tygelsjö Nr 37 m.fl. år Det informerades om planerad exploatering och hur dagvattnet från området är tänkt att tas omhand. Efter fördröjning inom planområdet anslutas dagvattnet till Nr 9 Gessie år Nr 10 Gessie år 1897 berörs inte av exploateringen. Kostnadsfördelningslängden för framtida underhåll för Gessie dikningsföretag år 1959 finns uträknat i protokoll från samanträdet Det är en väldigt liten del av båtnadsområdet som kommer att ligga inom planområdet. Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten. Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherre ska i samband med bygglovsansökan redovisa att åtkomligheten är säkerställd. Den västra delen av bebyggelseområdet är en del av den kommunägda fastigheten Tygelsjö 17:1, för kommunägda fastigheter gäller att Miljöbyggprogram SYD ska följas vid projektering, byggnation och uppföljning. Se programmet för vilka redovisningskrav som gäller. Miljöbyggprogram SYD kan vara en vägledning vid projektering och byggnation på fastigheterna Fodret 19 och Fodret 5. I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberäkningar för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs. Nätstationer kommer att placeras på kvartersmark i anslutning till några av de små samlade markparkeringsytorna. 17 (26)

18 EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägare angående iordningsställande av allmänna platser inom planområdet, s.k. exploateringsavtal. Stadsbyggnadskontoret initierar frågan i samrådsskedet. Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige och gällande fr.o.m Kostnaden består av en startavgift och en planavgift. Avgifterna regleras i startavtal respektive planavtal. Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, tele- eller elledningar bekostas av exploatören. De tre fastighetsägarna har tillsammans beställt och bekostat en arkeologisk förundersökning, en sådan underökning avses att, efter besked från länsstyrelsen, genomföras under hösten Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR FASTIGHETSBILDNING Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet. I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken kommer förmodligen att delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning. Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för detta ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare. Ansökan om fastighetsbildning ska lämnas till Lantmäterimyndigheten, Malmö stad. DETALJPLANENS KONSEKVENSER MILJÖKONSEKVENSER STADS- OCH LANDSKAPSBILD Den senaste bebyggelsen har uppförts i den västra delen av Tygelsjö med villabebyggelse norr om Sjötorpsvägen. Den tillkommande bebyggelsen enligt föreliggande detaljplan följer samma skala men med en större täthet. Bebyggelsen ligger exponerad i landskapet och kan ses på långt håll. Ungefär halva detaljplaneområdet ligger på nuvarande bebyggd industrimark. Den andra delen planeras på mark som i dag är åkermark. En stor del av denna omvandlas till parkmark. Landskapsbilden förändras genom att slättlandskapets kvalitéer i form 18 (26)

19 av långa utblickar och årstidsväxlingarna i den odlade markens brukande och gröda förloras. RISKER OCH SÄKERHET Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten. Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA- Syd. LUFTKVALITET Inom planområdet finns i dag endast låga halter av kvävedioxid. Planen medför en viss ökad trafik i närområdet. Tillskottet bedöms inte medföra någon risk för överskridanden för miljökvalitetsnormerna för luft. VATTENKVALITET Vattenförekomsterna som berör planen är Gessiebäcken och Höllviken. Gessiebäcken har måttlig ekologisk status. Målet är att uppnå god ekologisk status Den kemiska statusen klassificeras som god exklusive kvicksilver. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus Höllviken har måttlig ekologisk status. Målet är att uppnå god ekologisk status Den kemiska statusen klassificeras som god exklusive kvicksilver. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus Planområdet rymmer till största delen bostäder och en stor park. Eftersom bostadsytor och parker inte bedöms medverka till ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras bli låg inom området bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator medföra någon risk för överskridandet av miljökvalitetsnormerna. I den östra delen planeras en del handel med tillhörande parkeringsyta.. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. MARKFÖRORENINGAR Inom planområdet har på bägge industrifastigheterna Fodret 5 (Midroc delen) och Fodret 19 (Lantmännendelen) påträffats mark som är förorenad. Fastighetsägarna har via konsulter tagit fram miljötekniska undersökningar. FODRET 5 Nedan redovisas resultatet av WSPs utredning PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad I sammanfattning står det: Syftet med undersökningen är att klargöra föroreningssituationen på fastigheten samt redovisa tidigare genomförda översiktliga miljöinventering. Man fann då att det på fastigheten har förkommit långvarig och omfattande industriverksamhet. För att undersöka om verksamheter på fastigheten orsakat föroreningar av mark, grundvatten och betongbjälklag, rekommenderas i inventeringen kompletterande miljötekniska markundersökningar. I utredningen har på fastigheten provtagning av jord gjorts i 19 punkter och grundvatten i 4 punkter. Provtagningen har varit koncentrerad till de delar av fastigheten där det funnits kunskap om eventuell tidigare förorenande verksamhet. Asfaltbeläggningen har provtagits i tre punkter. I utredningen rekommenderades inte några åtgärder på fastigheten vid oförändrad verksamhet. Om verksamheten förändras eller man av annat skäl kommer att ta bort 19 (26)

20 asfalt och/eller schakta i området, ska den del av asfalten som är förorenad med PAH (polycykliska aromatiska kolväten) omhändertas och transporteras till valfri anmälningspliktig mottagningsanläggning eller till Sysav Kemi AB beroende på föroreningshalt. FODRET 19 Utredning utförd av Hifab, Saneringsrapport Fodret 19 dateread beskrivs i inlednigen under rubriken bakgrund, att fastigheten idag används delvis som uppställningsplats för husvagnar samt att enstaka byggnader på fastigheten används för affärsverksamhet (cykelaffär). I övrigt står byggnaderna på fastigheten idag tomma och järnvägen är sedan 1970-talet uppriven. Med anledning av att man planerar att ändra markanvändningen från industrimark till bostäder utfördes miljötekniska undersökningar under 2007 och Undersökningarna påvisade att marken är förorenad av tidigare verksamheter. Förhöjda halter av arsenik och PAH i jord har påträffats men även petroleumföroreningar kontstaterades det i utredningen från Halterna överskider Naturvårdsverkets riktvärden för såväl mindre känslig markanvändning som känslig markanvändning. Känslig markanvändning motsvarar kraven för bostäder. I grundvattnet påträffades halter över livsmedelsverkets dricksvattenkriterier för bekämpningsmedel och metaller. Riskbedömnigen som genomförd 2011 visade att platsspecifika riktvärden bättre kunde representera området och även anses vara styrande för saneringsåtgärderna. Bedömnigen visade att föroreningarna enbart påträffades i fyllnadsmassorna (undantaget ett område med en drivmedelsförorening). Underliggande naturlig morän bedömdes inte vara förorenad. Föroreningshalten i de heterogena fyllnadsmassorna varierade lokalt varför en avgränsning i horisontell led och punktvis sanering inte ansågs möjlig. Föroreningshalterna på området i stort, varierade dock inte markant, utan halterna låg med vissa undantag mellan känslig och mindre känslig markanvändning. Avgränsningen i vertikalled mellan fyllnadsmassor och lermoränen var visuellt tydlig. För att underlätta saneringen utfördes därför på förhand en provtagning med syfte att klassa förorenade volymer i ett rutnät om 20 x 20 meter. Saneringen föregicks av en anmälan om efterbehandling, vilken inkom till tillsynsmyndigheten Saneringen planerar man att utföra i två etapper varav föreliggande rapport redovisar etapp 1. I första etappen åtgärdas enbart de åtkomliga förorenade markvolymerna, medan eventuella föroreningar under byggnaderna, staket och fundament hanteras efter det att detaljplanen är fastlagd och efter det att byggnaderna rivits. SAMMANFATTNING OCH UTVÄRDERING AV ERFARENHETERNA Åtgärdsmålen och myndighetsbeslut anses som uppfyllda och har bekräftats genom efterkontrollen av schaktväggarna och bottnarna. Kvarvarande föroreningar som förekommer under byggnader och i fastighetsgränser och dessa områden kommer att åtgärdas vid rivningen av byggnader och staket. För att inte riskera byggnadernas hållfasthet hölls ett säkerhetsavstånd mellan schaktgrop och huskropp. Säkerhetsavståndet är baserat på byggnadernas ålder. Det är troligtvis så att det som återstår är en begränsad förorenad remsa närmast byggnaden och att det inte är förorenat under hela byggnaden. Framtida undersökningar får visa hur det ligger till efter att byggnaderna rivits. ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Elektromagnetiska fält uppstår kring elektriska anläggningar, oftast uppmärksammas detta i samband med placering av nätstationer. Magnetfält går obehindrat igenom 20 (26)

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö

datum 2015-02-27 Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö V 150101 datum 2015-02-27 diarienummer 2014-1425 ÄDp 5418 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VINTRIE 17:2 mfl i Vintrie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen

Läs mer

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö datum 2014-03-03 diarienummer 2013-00965 Dp 5340 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att planbestämmelserna ändras så

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring genom tillägg till Dp 5149 för Käglinge 5:214 i Käglinge i Malmö INLEDNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring genom tillägg till Dp 5149 för Käglinge 5:214 i Käglinge i Malmö INLEDNING datum 2015-03-09 diarienummer 2013-01096 ÄDp 5372 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Dp 5149 för Käglinge 5:214 i Käglinge i Malmö INLEDNING Då planförslaget bedöms sakna intresse

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö 2010 06 01 justerad 2010 08 24 Dp 4983 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för område väster om HALLENBORGS GATA i Hamnen i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN Detaljplanen beräknas bli antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2012-03-26 diarienummer 2012-00974 Dp 5245 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten RIDHUSET 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och

Läs mer

tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö

tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö tillhörande detaljplan för område norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn i Malmö Detaljplanen beräknas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden under tredje kvartalet 2011. Normalt vinner planen laga kraft fem

Läs mer

datum Detaljplan för del av fastigheterna Bunkeflostrand 6:37 och 6:95 i Bunkeflostrand i Malmö

datum Detaljplan för del av fastigheterna Bunkeflostrand 6:37 och 6:95 i Bunkeflostrand i Malmö datum 2014-10-29 diarienummer 2013-01247 Dp 5381 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheterna Bunkeflostrand 6:37 och 6:95 i Bunkeflostrand i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE

Läs mer

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2014-1209 Dp 5445 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen

Läs mer

datum 2015-02-25 Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö

datum 2015-02-25 Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö V 140513 datum 2015-02-25 diarienummer 2014-1531 ÄDp 5416 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kv. ÖKNEN i norra Sofielund, Södra Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

datum Detaljplan för del av fastigheten STUDENTEN 1 i Fosie i Malmö

datum Detaljplan för del av fastigheten STUDENTEN 1 i Fosie i Malmö datum 2013-11-05 diarienummer 2012-00991 Dp 5285 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten STUDENTEN 1 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att tillåta en utökad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

datum justerad Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö

datum justerad Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö datum 2012-10-10 justerad 2012-10-31 diarienummer 2010-00245 Dp 5248 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010 10 08 Dp 5061 UT S T ÄLLNINGS HANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING för detaljplan för kvarteret TYFONEN mm i Hamnen i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN Detaljplanen beräknas bli godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö.

som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. 2011 10 20 Dp 5157 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HOLMASTIGEN genom HOLMA i Hyllie i Malmö. HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen i, Dalarnas län P l a n b e s k r i v n i n g Handlingar Plankarta, skala 1: 1000 Planförfarande Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Planens syfte

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer