datum Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö"

Transkript

1 datum diarienummer Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att i sydvästra Tygelsjö göra det möjligt att ändra användningen för fastigheterna Fodret 5 och 19 m.fl. från industri och lager till att istället rymma bostäder av olika slag och att komplettera med för Tygelsjö angelägna servicefunktioner, bl.a. en större livsmedelsbutik och en förskola. Planen syftar även till att förlänga ett för Tygelsjö överordnat sammanbindande grönstråk. SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET Detaljplanen möjliggör en småskalig, grön stadsdel som bygger vidare på Tygelsjös kvaliteter och karaktär. Den nya bebyggelsen utgörs till stor del av markbostäder i radhus och kedjehus i skalan 1-2 våningar, men också - längs de större gatorna - Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan, kompletterande bebyggelse i flerbostadhus. I planområdets östra del, grupperas bebyggelsen kring ett litet torg samt bostäder i byggnader om 4 respektive 5 våningar, med bottenvåningar som kan inrymma servicefunktioner. Närmast bykärnan, d.v.s längs Tygelsjövägen och längs Sjötorpsvägen östra del, anpassas den nya bebyggelsen till Tygelsjös bebyggelsekaraktär genom att utföras som traditionella hus med sadeltak och traditionella material såsom rött lertegel och puts. Sammanlagt ryms inom planområdet upp till cirka 320 bostäder varav största delen i radhus, kedjehus och andra former av markbostäder. För att göra Tygelsjö mer allsidigt sammansatt, avses den nya bebyggelsen erbjuda olika upplåtelseformer, boendeformer och boendestorlekar. Området byggs upp kring ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på det befintliga vägnätet. Planområdet avslutas mot väster och söder i ett mot åkerlandskapet avgränsande parkstråk som ansluter till Tygelsjös grönstruktur. Detaljplaneförslaget överensstämmer med Malmös översiktsplan, där det anges som område för blandad stadsbebyggelse samt ett reservat för framtida spårtrafik. PLANHANDLINGAR Planhandlingarna omfattar fastighetsförteckning (finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret), plankarta med bestämmelser, illustrationsplan och denna planbeskrivning samt samrådsredogörelse. 1 (26)

2 PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen och kommer att antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe. PLANDATA Planområdet är beläget väster om Tygelsjövägen och söder om Sjötorpsvägen och gränsar i söder mot den stora gården Tygelsjö boställe en stor lantgård som numera endast omfattar själva gårdsbebyggelsen samt jordbruksmark som numera tillhör Malmö stad. Planområdet är ca 18 hektar stort. Planområdet utgörs av fastigheterna Fodret 5 som omfattar kvm (f.d. Pierre Robert) och Fodret 19 som omfattar kvm (Lantmännendelen med de gamla silorna) därutöver mot väster och söder del av Tygelsjö 17:1 som utgörs av jordbruksmark samt en ca 25 meter smal remsa utmed Sjötorpsvägen samt del av Sjötorpsvägen; sammanlagt omfattar dessa ytor cirka kvm. Fodret 5 ägs av Midroc Property AB:s dotterbolag Sallerup del C AB, fastigheten Fodret 19 ägs av Tygelsjötomter AB (Lantmännen), jordbruksfastigheten, Tygelsjö 17:1, ägs av Malmö stad. Inom området finns inga gemensamhetsanläggningar, servitut eller ledningsrätter. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 2 (26)

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken. ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplan för Malmö antagen 22 maj 2014 anger användnigen blandad stad för hela det nu aktuella området. Jämfört med den förra översiktplanen, Öp 2005, anger den nya översiktplanen tätare och mer varierad bebyggelse och större utbyggnadsområden i denna del av Tygelsjö motiverat av att utnyttja en eventuell spårsträckning, och den förordar en tätare bebyggelse och mer inslag av kompletterande flerfamiljshus. Tygelsjös utveckling är i mycket avhängig i vilken form och i vilken spårsträckning kollektivtrafiksystem anläggs på sträckan mot Vellinge. I översiktsplanen skisseras att Tygelsjö har potential att som stationsort växa ytterligare med ny bebyggelse relaterad till spårsträckningen med tätt markboende och kompletterande service och skolutbud. Att Tygelsjö har brist på parkmark gör att fokus ska läggas på att även tillskapa nya parker och rekreativa miljöer. 3 (26)

4 Översiktsplan för Malmö markanvändning och alternativ spårdragning skrafferad yta - tillkommande utbyggnadsområden streckad linje de två alternativa sträckningarna för spårreservat PLANPROGRAM Detaljplanen grundar sig på planprogrammet för område söder om Sjötorpsvägen, Pp 6013, vilket antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober Utifrån kravet att hushålla med marken, föreslogs en tätare bebyggelsestruktur än de friliggande markbostäder som idag dominerar i Tygelsjö. I områdena närmast Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen gavs plats för nya servicefunktioner och tät bostadsbebyggelse i flerfamiljshus. Förslaget angav plats för förskola i områdets sydöstra del. I programmet beskrivs kvaliteter i området att utgå från och bygga vidare på; dels de intressanta kvarvarande järnvägsspår- och industrirelaterade strukturerna som spannmålssilorna och magasinen, dels den magnifika stora gården Tygelsjö boställe som på ett positivt sätt bidrar till att profilera området. Väganslutningar och grönstruktur föreslås ansluta till strukturen i kringliggande områden. Programområdet avslutas mot väster med ett nordsydligt grönstråk. Planprogrammet beskriver ett huvudalternativ A där man närmast Tygelsjö boställe lämnar ett respektavstånd och i övrigt bygger ganska tätt. I ett alternativ B föreslogs närmast Tygelsjö boställe en glesare bebyggelse och i ett alternativ C flerbostadshus över hela området. I stadsbyggnadsnämnden gavs direktiv om ett fortsatt planarbete enligt planprogrammets alternativ A. 4 (26)

5 Planprogrammet för område söder om Sjötorpsvägen GÄLLANDE DETALJPLANER Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är Pl 1261och Pl Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft. Gällande detaljplaner Stadsplan 1261 från 1975 anger för Fodret 5 användningen industri med en byggnadshöjd på 8 meter och för del av fastigheten Fodret 19 användningen industri med en byggnadshöjd på 6 och 8 meter respektive 25 meter för de aktuella delarna. Stadplan 1633 från 1985 anger för del av fastigheten Fodret 19 användningen småindustri med byggnadshöjden 8 meter. 5 (26)

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN BEFINTLIG BEBYGGELSE, BAKGRUND OCH HISTORIK FASTIGHETEN FODRET 19 Fastighetens verksamhet och bebyggelse är relaterad till och präglad av järnvägsverksamheten och spårområdets sträckning med den stora silobyggnaden från början av 1950-talet. Utöver silorna finns inom fastigheten ytterligare några lagerbyggnader samt en kontorsbyggnad från 1930-talet. Sedan några år tillbaks står byggnaderna på fastigheten i stor sett övergivna och tomma, samtliga befintliga byggnader kommer att rivas. På andra sidan Tygelsjövägen utanför planområdet, på fastigheten Tygelsjö 20:5, finns även där magasinbyggnader relaterade till järnvägens verksamhet, varav närmast Tygelsjövägen ett magasin i två våningar. Det är en i bymiljön framträdande och vacker byggnad som har stort bevarandevärde. Även disponentvillan på fastigheten söder om magasinslängan är bevarandevärd. FASTIGHETEN FODRET 5 Fastigheten består i dag av de ursprungliga lokalerna för Pierre Roberts verksamhet med kontor, fabrik och lagerlokaler samt tillhörande parkeringsytor. Därefter övergick byggnaderna till annan verksamhet och fungerade enbart som lagerlokaler för omlastning och tillhörande åkeriverksamhet. För många Tygelsjöbor var lastbilstrafiken till och från anläggningen en störningskälla. Lokalerna har idag en mindre hyresgäst som hyr lagerlokalerna samt en mindre kontorslokal. Befintliga byggnader kommer att rivas. KULTURMILJÖ VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH BEBYGGELSEMILJÖER För fastigheterna Fodret 19, Tygelsjö 20:5 och 20:6 togs det fram en kulturhistorisk utredning 2007 där Tygelsjös historiska utveckling beskrivs och särskilt det nu aktuella spårrelaterade området med dess diagonala bebyggelsemönster. I utredningen beskrivs hur Fodret 19 är präglad av järnvägens sträckning; silobyggnaden och lagerbyggnader ligger utmed den gamla spårdragningen. Silobyggnaden som ger Tygelsjö en karaktäristisk siluett är med sin höjd och utformning bevarandevärd. Om byggnaden rivs bör siluetten bevaras genom att dess form och höjd är förebild för ett nytt hus. Järnvägens forna sträckning är intressant att bevara och bör lämnas fri från bebyggelse. Bebyggelsen bör ges en tydlig skillnad väster och öster om järnvägssträckningen för att förtydliga områdets äldre historia. Den västra delen bör anpassas till Tygelsjö boställes skala medan den östra delen kan utformas mer storskaligt. Det är också viktigt att ny bebyggelse inte tillåts gå för nära gården, eftersom utöver byggnaden även trädgården och de stora träden är värdefulla. Gården utgör en välbevarad och sammanhållen bebyggelseenhet. Gårdens koppling till jordbrukslandskapet är av stor vikt. Silobyggnaden har enligt Malmö muséer byggnadshistoriska-, byggnadsteknikhistoriska och samhällshistoriska värden som går helt förlorade om byggnaden rivs men en tekniska utredning 2010, Rådmark Arkitektur och Design har bedömt byggnadens status och mått. Utrednigen säger att ett bevarande inte kan försvaras; silosarna är byggda med liten diameter vilket gör dem extremt svåra att bygga om till 6 (26)

7 bostäder. Enda möjligheten är att såga ut hela innandömet och bara behålla fasaden, detta är en mycket dyr lösning. VÄRDEFULL KULTURMILJÖ I ÖVRIGT Tygelsjös kulturhistoria har sina rötter i slätten och dess bebodda och odlade landskap. I likhet med de övriga kustnära byarna ligger den indragen från kusten med byns marker i långsträckt östvästlig form. Den medeltida bykänslan fanns bevarad in på 1900-talet. I slutet av 1800-talet invigdes järnvägslinjen mellan Malmö och Trelleborg. Järnvägen förändrade samhället och byns struktur. Samhället var inte Karta ur kulturhistorisk utredning 2007 värdefulla byggnader längre enbart beroende av jordbruket och nya arbetstillfällen uppstod samtidigt som byn förtätades genom att skola, brandstation och butiker uppfördes. Tygelsjö blev en centralort för det omgivande jordbrukslandskapet och på 1900-talet fick samhället en järnvägsrelaterad bebyggelse. Utmed järnvägen byggdes det för Lantmännens lokalförening och andelsmejeri. Den stora silon uppfördes i etapper med start i början av 1950-talet. Efter några årtionden började Lantmännens verksamhet avvecklas. Järnvägen revs upp Under de expansiva åren på och 1970-talet byggdes Tygelsjö ut i stor skala. Stora områden med villabebyggelse skapades, framförallt söder om den gamla bykärnan. Byn har växt vidare mot norr under 1980-talet och fortsatt in på 2000-talet. Den senaste bebyggelsen har uppförts i den västra delen med villabebyggelse norr om Sjötorpsvägen. ARKEOLOGI Planområdet innehåller markområden som är av intresse för arkeologiska undersökningar. Inom området har tidigare enstaka fynd påträffats vid jordbruksarbete. För att klargöra fornlämningssituationen har under våren 2014 för jordbruksmarks delarna belägna på samtlig tre fastigheter av planområdet - utförts en arkeologisk utredning. Inom ett område på cirka 7,7 hektar som berör samtliga tre fastigheter.- av planområdets totala 18,5 hektar hittades då boplatslämningar. Fastighetsägarna har 7 (26)

8 tillsammans ansökt om fortsatta utredningar i en förundersökning som beräknas utföras under hösten TOPOGRAFI OCH LANDSKAP Exploateringsområdet är en del av slättlandskapet vars avsaknad av höjdvariation och högre växtlighet ger långa och vidsträckta utblickar. Vid Tygelsjö boställe finns högre vegetation kring den gamla välbevarade trädgården. Norr om gården finns grupper och rader av träd. Längs Sjötorpsvägen finns en rad av yngre oxlar. TRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK Cykelstråk och cykelvägar är väl utbyggda i Tygelsjö, se bild med utdrag från Malmö stads Cykelkarta KOLLEKTIVTRAFIK I Tygelsjövägen går regionalbusslinje 150, mellan Malmö och Vellinge. Under högtrafik går linjen i 20 minuters trafik, på övrig tid går bussen i 30 minuters trafik. Restiden till Södervärn och Vellinge centrum är 12 minuter och till Malmö centralstation 24 minuter. Tygelsjö trafikeras också av linje 300, Hyllie-Vellinge-Falsterbo med samma turtäthet som linje 150. I Hyllie kan byte ske till tåg eller stadsbuss. Restiden till Hyllie är 12 minuter. Inom meter från planområdet finns busshållplatser på Tygelsjövägen. Området bedöms därmed vara relativt väl försörjt med kollektivtrafik. VÄG- OCH GATUNÄT Trafikförsörjningen av Tygelsjö sker främst via den gamla landsvägen, Tygelsjövägen. Trafiken är som intensivast i norr vid V. Klagstorp med ca 7000 fordon per dygn. Trafikmängden sjunker sedan successivt söderut så att den söder om Laavägen är ca 6000 fordon per dygn och söder om Sjötorpsvägen ca På Tygelsjövägen söder om Glostorpsvägen närmar sig trafikmängden ca 3000 fordon per dygn. Sjötorpsvägen trafikeras av ca 1500 fordon per dygn på delen närmast Tygelsjövägen. Trafikmängderna är i det närmaste konstanta sett över en tioårsperiod trots en ökad exploatering. En ny trafikräkning våren 2014 visar att trafikmängderna inte har ökat sedan förra mätningen som utfördes (26)

9 TEKNISK INFRASTRUKTUR VA Tygelsjö försörjs med vatten från Malmö i ett antal punkter. Till Tygelsjö går en ledning via västra Klagstorp, en ledning i Tygelsjöstigen med en förlängning i Rödklintsgatan och en i Bäckaforsvägen. Anslutning finns även till Vellingeledningen som går öster om Tygelsjö. Tygelsjös spillvatten förs till reningsverket i Klagshamn. Dagvattnet leds idag till Tygelsjödiket. EL Högspänningsledningar finns framdragna i Tygelsjöstigen. GAS Gasledning finns framdragen i Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen. VÄRME Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till Tygelsjö. BEFINTLIG KOMMERSIELL OCH KOMMUNAL SERVICE Några hundra meter från planområdet, i Tygelsjös bykärna, finns en del servicefunktioner, bl a en mindre livsmedelsbutik ca 600 kvm. I övrigt finns i Tygelsjö bl.a. ett konditori, en pizzeria, en frisör och en del ytterligare service. Längs Tyelsevägen ligger gamla skolan som numera är en F-5 skola. Söder om Ängsövägen finns sedan höstterminen 2013 den nya stora 3-9 skolan, Pilbäckskolan. Norr om skolan finns en nybyggd idrottshall och idrottsplats. Förskolor finns vid Tyelsevägen och Laavägen. I bykärnan invid Tygelsjövägen finns ett äldreboende. 9 (26)

10 PLANFÖRSLAG ÖVERENSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN Detaljplaneförslaget överensstämmer med Malmö översiktsplan som för området anger blandad bebyggelse samt ett reservat för framtida spårvagnstrafik.. BEBYGGELSESTRUKTUR Det nya bebyggelseområdet består av olika slags bebyggelse; friliggande småhus och radhus i en eller två våningar, flerbostadshus i tre och fyra våningar samt i anslutning till butikcentrumet en byggnad som går upp i höjd ytterligare en våning. Tygelsjö kompletteras genom den nya bebyggelsen med boendeformer som idag saknas. Sammanlagt ryms inom planområdet ca 320 bostäder varav ca 230 i friliggande småhus och radhus och ca 90 i flerbostadshus. För de två större av flerbostadshusen vid torget blir det även möjligt att inrätta vårdboende. Ny bebyggelse ska delvis bygga vidare på det som är typiskt för Tygelsjö vad gäller traditionella husformer, material, färgskala, takutförande och detaljutformning, särskilt i övergången mellan gammal och ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska även öppna upp för nya uttryck och komplettera med sådant som saknas för att göra byns bebyggelsekaraktär mera allsidig. Utmed Tygelsjövägen och i Sjötorpsvägens östra del anknyter ny bebyggelse till befintlig med skalan 1-2 våningar. I östra delen av planområdet, vid Rödklintsgatans förlängning mot söder övergår gatan i ett s.k. gångfartsområde utformat som ett vackert litet samlande torg med måtten ca 35x35 meter. Med hjälp av markbeläggning, grönska, möblering (t ex en vattenskulptur) och utformnigen av bebyggelsen runt torget definieras ett tydligt stadsrum. Öster om torget blir det plats för en byggnad innehållande en dagligvaruaffär på ca 2000 kvm och ovanpå, i en 5 våningar hög byggnad, bostäder alternativt vårdboende som kompletterar bostadsutbudet. Byggnaden innehåller ca 45 lägenheter, alternativt ca 60 platser i vårdboende. Byggnaden blir en viktig 10 (26)

11 symbolbyggnad och måste gestaltas med stor omsorg. I flerbostadshusen vid torget ska det vara möjligt att, utöver det i planbestämmelserna angivna våningsantalet, inreda ytterligare en, från fasad indragen, penthousevåning. Väster om torget uppförs en 4 vånings-byggnad som utgör en av väggarna åt torget. Längs den nord-sydliga Rödklintsgatan går bebyggelsen upp i 3 våningar. De större husen vid torget kan inrymma bostäder som erbjuder speciella kvaliteter som en del gemensamma funktioner, 55 + boende, äldreboende och bostäder som erbjuder t ex äldreservice. Från de övre våningsplanen erbjuder husen fin utsikt. Även i husen utmed Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen ges i bottenvåningarna möjlighet att inrymma mindre handel och servicefunktioner. Inne i det nya området grupperas en varierad låg-tät bebyggelse kring två samlande parkrum/gröningar med ytor dels för lek, spel och samvaro, dels för dagvattenhantering. Via ett finmaskigt nät av smala gångvägar erbjuds ett antal rörelsestråk genom området. Vid gröningarna i anslutning till de två nord-sydliga lokalgatornas sidoförskjutning finns plats för två samlande, visuellt tydliga gemensamhetsbyggnader. I västra delen närmast Sjötorpsvägen alldeles intill det nordsydliga gröna stråket ges möjlighet till en förskola med 6 avdelningar. Friyta för barnen är ca 4000 kvm. Hela tomten är 6900 kvm. Enligt Malmö stads riktlinjer för utemiljö vid förskolor bör vaeje barn ha en friyta på 30 kvm. Med 20 barn per avdelning ger tomten 33 kvm friyta per barn. Direkt sydöst om planområdet ligger Tygelsjö boställe som är en viktig och vacker karaktärsbyggnad. Kring gården lämnar detaljplanen ett respektavstånd och den nya bebyggelsens skala anpassas till gårdsbyggnadernas skala. Bebyggelseutformningen, grönstruktur, dagvattenhantering och skydd mot vind m m ska göras med hög ambitionsnivå och utgå från en ekologisk hållbarhetsprofil. Lokalgatorna i området kantas av karaktärsskapande träd och häckar. Ett sammanhängande nät av gröna stråk länkar samman planområdets olika delar med omgivningen. Parkeringsplatser grupperas som tydligt avgränsade mindre enheter belägna nära bostäderna och inramade av häckplanteringar. På dessa platser blir det också plats för hushållsnära sophantering i flera fraktioner. Mot väster, ut mot havet, är den raka Sjötorpsvägen ett viktigt stadsrum med tydlig riktning mot havet, som är synligt i väster. Gatan ges en tydlig och vacker utformning genom materialval, trädplantering och en medveten placering/gruppering av husvolymer. I östra delen, fram till och med bebyggelsen på ömse sidor om Blåklintsvägen, samspelar de nya husvolymerna i skala med den befintliga 1½ plans bebyggelsen norr om gatan. Medan det längre mot väster, mitt emot de befintliga Bo klok husen, blir möjligt att gå upp till 3 våningar. 11 (26)

12 Gatusektioner vid torget, Rödklintsgatan samt Sjötorpsvägen. Sektionernas placering se illustrationen sidan (26)

13 GRÖNSTRUKTUR OCH PARK Man har från planområdet visuellt god kontakt med det omgivande jordbrukslandskapet, med gårdar, trädridåer och byar med kyrktorn som tydliga landmärken. Man anar havet i väster. Det nya parkområdet som omger bebyggelseområdet i väster och söder, tar utgångspunkt i dessa kvaliteter med långa utblickar, men därutöver skapas också som kontrast mindre gröna rum inne i området med mer intim karaktär för vistelse och nära lek. De gröna stråken ges med sammanbindande gång- och cykelstråk samband med omgivningarna, med lekplatser och mindre kullar samt ytor för vattenfördröjning. Parken utformas med såväl utblickar som mer slutna partier. Den befintliga östvästliga grusvägen som leder till Tygelsjö boställe bevaras och föreslås mot söder avgränsas med en trädplantering. En gång- och cykelväg knyter an till Sjötorpsvägen i norr och till Tygelsjövägen i öster. En ny ridstig binder samman den befintliga ridstigen norr om Sjötorpsvägen med den befintliga öst-västliga grusvägen i söder som leder till Tygelsjö boställe. Parken i väster och söder är allmän plats och tillhör de övergripande gröna stråken för rekreation i Tygelsjö. De inre grönytorna är till för de boende och är därmed kvartersmark i planförslaget. FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för de två grönytorna inne i bebyggelseområdet, för en yta för dagvattenhantering i västra delen, för en yta för dagvattenhantering i östra delen samt för två angöringsgator. FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock införas i efterhand om det behövs för att underlätta genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller genomförandet av detaljplanen i övrigt. TRAFIK KOLLEKTIVTRAFIK Malmö stad planerar för en framtida spårburen kollektivtrafik via Tygelsjö vidare till Vellinge kommun. I planeringen finns en framförhållning för två alternativa spårkorridorer. Det ena alternativet föreslås väster om Tygelsjö, med en hållplats i ett västligt läge. Det andra alternativet går mer centralt genom samhället på eller bredvid den gamla banvallen. I detaljplanen finns ett kollektivtrafikreservat för det centrala läget med utrymme för en hållplats i anslutning till det föreslagna torget. Till dess att en ny kollektivtrafikförbindelse kommer, körs kollektivtrafik med bussar så som i dag. Gångavståndet till busshållplatsen vid Tygelsjövägen är meter. 13 (26)

14 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK I planen finns utrymme för en gång- och cykelväg på den södra sidan av Sjötorpsvägen. I förlängningen av Tygelsjöstigen söderut ges möjlighet till gc-väg i Rödklintsgatan som har kontakt med cykelbanan utmed Tygelsjövägen. Cykling inom området sker till största del oseparerat i lokalgatorna. En cykelväg läggs i parken med koppling till Tygelsjövägen och Sjötorpsvägen. Nya cykelvägar markerade med blått. BILTRAFIK Sjötorpsvägen, Rödklintsgatan och en ny förbindelsegata mot Tygelsjövägen är de gator som betjänar och omger planområdet. De större lokalgatorna som i huvudsak går som två slingor genom planområdet utgör stommen i gatunätet inom området. Gatorna bryts av mindre sidoförskjutningar för att understödja en lägre hastighet. Likaså har trädplanteringen längs med gatorna en trafiklugnande uppgift. På kvartersmark finns ett system av mindre angöringsgator. PARKERING Tygelsjö har ett litet utbud av service vilket bidrar till en större användning av bil för dagliga inköp. Närmaste tätort med ett större utbud av service är Vellinge, 5 km söder om Tygelsjö. Genom att ge möjlighet att låta bilen stanna hemma kan kollektivresandet ges prioritet vid arbetsresor. Den högre nivån i parkeringsnormen har därför tillämpats för detaljplaneområdet. All parkering ska ske på kvartersmark. Följande norm för bil ska följas: Flerbostadshus: 1,1 bilplats per lägenhet inklusive besöksparkering. Enbostadshus: 2,0 bilplatser per bostad inklusive besöksparkering. Enbostadshus: med gemensam parkering: 1,5 bilplatser per bostad inklusive besök. Vårdboende med visst vårdbehov ger med ca 55 vårdplatser 5 besöksplatser samt 11 platser för personal och boende, sammanlagt ca 16 bilplatser. Vid större vårdbehov krävs totalt 8 platser för personal samt 6 platser för besök, totalt 14 pl. Handel: För kunder 20 bilplatser/1000 kvm, för anställda 4,5 bilplatser/1000 kvm. Förskola: För angöring 2,5 bilplatser/avdelning, för anställda 1 bilplats/avdelning. Mellan 2-3% av samtliga bilplatser, dock minst en per bebyggelsegrupp, ska anpassas för rörelsehindrade. Gångavståndet till entréer får inte överstiga 25 meter. Vid vårdboende måste särskild hänsyn tas till det större behovet av parkeringsplatser för funktionshindrade. 14 (26)

15 Cykelparkering ska anordnas för flerbostadshus med 2,5 cykelplatser per lägenhet. För handel ska minst 22 platser anordnas/1000 kvm. Till förskolan ska det finnas minst 3 cykelplatser per avdelning. I övrigt gäller Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö från september ANGÖRING Angöringsytor på gatumark i form av parkeringsfickor för korttidsparkering, kan anordnas vid service och butikslägen, där så anses nödvändigt. Finns det trädplanteringar så kan angöringsplatser skapas mellan träden. Vid förskolan i planområdets västra del anordnas angöring på tomtmark med möjlighet till vändning genom att p-platsen får en direktanslutning mot Sjötorpsvägen. TEKNISK FÖRSÖRJNING DAGVATTEN Planområdet tillhör delvis Gessiebäckens avrinningsområde som främst ligger i Vellinge kommun. En utredning visar en sträckning från planområdet till Gessiebäcken till dikningsföretaget Df nr 10 Gessie Det finns inget ställt flödeskrav vilket innebär att nedströms liggande dikningsföretag blir dimensionerande. Dikningsföretaget nedströms har ett flödeskrav på 0,8 l/s ha. Den del av planområdet som inte leds till Gessiebäcken leds till Tygelsjöbäcken via befintligt ledningssystem. Belastningen dit förändras inte nämnvärt. Från den del av kvartersmarken där vattnet leds söderut mot Gessiebäcken ställs ett flödeskrav från området på max 20 l/s*ha vid ett regn med återkomsttiden 10 år. Ett förslag på hur detta kan uppnås har tagits fram av exploatören. Resterande fördröjning, för att uppnå kravet 0,8 l/s*ha till dikningsföretaget, klaras genom utförandet av en kommunal fördröjningsdamm i den sydvästra delen av parken. För att klara kravet behövs ett magasin med fördröjningsvolymen 2600 m 3. Dammen tar upp en yta på ca 3500 kvm och har en bottennivå på cirka +16 meter. Övriga detaljer redovisas i WSPs PM Dagvatten-utredning för Kv Fodret dp 5216, Efter fördröjning inom planområdet ansluts det dagvatten som leds söderut till Nr 9 Gessie år Eventuella möjligheter att ansluta dagvattnet till Gessie dikningsföretag år 1959 kontrolleras. VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP Det finns anslutningsmöjlighet för vatten och avlopp i Blåklintsvägen. Höjdförhållandena i planområdet är sådana att enbart en del av området kan anslutas till avloppsledningarna i denna punkt. För att hela området ska kunna anslutas till spillvattensystemet kommer en ny spillvattenledning att läggas från Bäckaforsvägen nordväst om planområdet. Det är en sträcka på ca 700 m för att nå planområdets nordvästra hörn. På denna sträcka kommer det även, för att få rundmatning på vattnet, att läggas en vattenledning. Ledningsnätet för spill- och dagvatten inom planområdet kommer att luta åt olika håll. Spillvattnet ska ledas norrut och dagvattnet ska till stor del ledas söderut. Detta medför att ledningarna kommer att ligga med endast svag lutning, korsa varandra, delvis ligga relativt djupt och delvis ligga väldigt grunt vilket gör det extra viktigt att 15 (26)

16 kontrollera nivåer för färdigt golv så att avledning av dag-, drän- och spillvatten fungerar. VA Syd bygger, äger och sköter enbart ledningar i kommunala gator samt de ledningar som krävs på privat mark utanför planområdet för att möjliggöra anslutning. I planområdet kommer det att bildas gemensamhetsanläggningar för delar av ledningsnätet. AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen placeras uppdelad på små enheter nära hushållen med sortering i olika fraktioner. Avfallshanteringen placeras på visuellt tydligt avgränsade ytor inom de små samlade parkeringsplatserna med ett gångavstånd på meter från bostaden. VÄRME Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till Tygelsjö. GAS Gasledning finns framdragen i Rödklintsgatan och Sjötorpsvägen. EL Området försörjs med el via ledningar som går fram i Rödklintsgatan. Inne i bebyggelseområdet vid några av de små samlade parkeringsplatserna placeras några mindre transformatorstationer. HÖJDSÄTTNING Utredningar har gjorts för att bestämma en översiktlig höjdsättning för gator och tomtmark för att uppnå en självfallslösning för dagvatten och spillvatten. Riktlinjer för dagvattenfördröjning, ägarförhållanden samt lämpliga anslutningspunkter till VAledningsnätet har också utretts. Resultatet redovisas i följande utredningar: Tyréns: Tygelsjö utredning för VA och höjdsättning samt Lantmännens fastighet, Tygelsjö utredning för VA och höjdsättning GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark. Frågor om markköp, lantmäteriförrättningar, ledningar och avtal ska samordnas mellan fastighetsägarna inom detaljplaneområdet. E.on ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1). TIDPLAN Detaljplanen beräknas gå till granskning och antagande under hösten 2014 för att vinna lagakraft i slutet av året. 16 (26)

17 TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR En arkeologisk undersökning av området beställs och bekostas av byggherren. En sådan har påbörjats, dvs de första steget av tre, en arkeologisk utredning, genomfördes våren Steg två, en förundersökning, genomförs hösten Beroende av vad resultatet blir bestäms om vidare hantering angående arkeologin. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. Det förutsätts att en nödvändig grundundersökning tas fram av byggherren i samband med bebyggandet av området. VA Syd ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas. Innan nya dagvattensystemet ner till Gessiediket kan byggas måste avtal skrivas med markägare. En överenskommelse ska upprättas med hjälp av Jordbruksverket till det dikningsföretag där anslutning ska ske. Berörda och närliggande dikningsföretag har kallats till sammanträde De dikningsföretag som hade representanter på mötet var Gessie dikningsföretag år 1959, Nr 10 Gessie år 1897, Nr 9 Gessie år 1910 och Tygelsjö Nr 37 m.fl. år Det informerades om planerad exploatering och hur dagvattnet från området är tänkt att tas omhand. Efter fördröjning inom planområdet anslutas dagvattnet till Nr 9 Gessie år Nr 10 Gessie år 1897 berörs inte av exploateringen. Kostnadsfördelningslängden för framtida underhåll för Gessie dikningsföretag år 1959 finns uträknat i protokoll från samanträdet Det är en väldigt liten del av båtnadsområdet som kommer att ligga inom planområdet. Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten. Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherre ska i samband med bygglovsansökan redovisa att åtkomligheten är säkerställd. Den västra delen av bebyggelseområdet är en del av den kommunägda fastigheten Tygelsjö 17:1, för kommunägda fastigheter gäller att Miljöbyggprogram SYD ska följas vid projektering, byggnation och uppföljning. Se programmet för vilka redovisningskrav som gäller. Miljöbyggprogram SYD kan vara en vägledning vid projektering och byggnation på fastigheterna Fodret 19 och Fodret 5. I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberäkningar för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs. Nätstationer kommer att placeras på kvartersmark i anslutning till några av de små samlade markparkeringsytorna. 17 (26)

18 EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägare angående iordningsställande av allmänna platser inom planområdet, s.k. exploateringsavtal. Stadsbyggnadskontoret initierar frågan i samrådsskedet. Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige och gällande fr.o.m Kostnaden består av en startavgift och en planavgift. Avgifterna regleras i startavtal respektive planavtal. Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, tele- eller elledningar bekostas av exploatören. De tre fastighetsägarna har tillsammans beställt och bekostat en arkeologisk förundersökning, en sådan underökning avses att, efter besked från länsstyrelsen, genomföras under hösten Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning ska detta bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR FASTIGHETSBILDNING Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyckning. Övriga förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsreglering. Den mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet. I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Kvartersmarken kommer förmodligen att delas in i ett antal fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning. Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för detta ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare. Ansökan om fastighetsbildning ska lämnas till Lantmäterimyndigheten, Malmö stad. DETALJPLANENS KONSEKVENSER MILJÖKONSEKVENSER STADS- OCH LANDSKAPSBILD Den senaste bebyggelsen har uppförts i den västra delen av Tygelsjö med villabebyggelse norr om Sjötorpsvägen. Den tillkommande bebyggelsen enligt föreliggande detaljplan följer samma skala men med en större täthet. Bebyggelsen ligger exponerad i landskapet och kan ses på långt håll. Ungefär halva detaljplaneområdet ligger på nuvarande bebyggd industrimark. Den andra delen planeras på mark som i dag är åkermark. En stor del av denna omvandlas till parkmark. Landskapsbilden förändras genom att slättlandskapets kvalitéer i form 18 (26)

19 av långa utblickar och årstidsväxlingarna i den odlade markens brukande och gröda förloras. RISKER OCH SÄKERHET Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten. Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA- Syd. LUFTKVALITET Inom planområdet finns i dag endast låga halter av kvävedioxid. Planen medför en viss ökad trafik i närområdet. Tillskottet bedöms inte medföra någon risk för överskridanden för miljökvalitetsnormerna för luft. VATTENKVALITET Vattenförekomsterna som berör planen är Gessiebäcken och Höllviken. Gessiebäcken har måttlig ekologisk status. Målet är att uppnå god ekologisk status Den kemiska statusen klassificeras som god exklusive kvicksilver. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus Höllviken har måttlig ekologisk status. Målet är att uppnå god ekologisk status Den kemiska statusen klassificeras som god exklusive kvicksilver. Målet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus Planområdet rymmer till största delen bostäder och en stor park. Eftersom bostadsytor och parker inte bedöms medverka till ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras bli låg inom området bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator medföra någon risk för överskridandet av miljökvalitetsnormerna. I den östra delen planeras en del handel med tillhörande parkeringsyta.. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. MARKFÖRORENINGAR Inom planområdet har på bägge industrifastigheterna Fodret 5 (Midroc delen) och Fodret 19 (Lantmännendelen) påträffats mark som är förorenad. Fastighetsägarna har via konsulter tagit fram miljötekniska undersökningar. FODRET 5 Nedan redovisas resultatet av WSPs utredning PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad I sammanfattning står det: Syftet med undersökningen är att klargöra föroreningssituationen på fastigheten samt redovisa tidigare genomförda översiktliga miljöinventering. Man fann då att det på fastigheten har förkommit långvarig och omfattande industriverksamhet. För att undersöka om verksamheter på fastigheten orsakat föroreningar av mark, grundvatten och betongbjälklag, rekommenderas i inventeringen kompletterande miljötekniska markundersökningar. I utredningen har på fastigheten provtagning av jord gjorts i 19 punkter och grundvatten i 4 punkter. Provtagningen har varit koncentrerad till de delar av fastigheten där det funnits kunskap om eventuell tidigare förorenande verksamhet. Asfaltbeläggningen har provtagits i tre punkter. I utredningen rekommenderades inte några åtgärder på fastigheten vid oförändrad verksamhet. Om verksamheten förändras eller man av annat skäl kommer att ta bort 19 (26)

20 asfalt och/eller schakta i området, ska den del av asfalten som är förorenad med PAH (polycykliska aromatiska kolväten) omhändertas och transporteras till valfri anmälningspliktig mottagningsanläggning eller till Sysav Kemi AB beroende på föroreningshalt. FODRET 19 Utredning utförd av Hifab, Saneringsrapport Fodret 19 dateread beskrivs i inlednigen under rubriken bakgrund, att fastigheten idag används delvis som uppställningsplats för husvagnar samt att enstaka byggnader på fastigheten används för affärsverksamhet (cykelaffär). I övrigt står byggnaderna på fastigheten idag tomma och järnvägen är sedan 1970-talet uppriven. Med anledning av att man planerar att ändra markanvändningen från industrimark till bostäder utfördes miljötekniska undersökningar under 2007 och Undersökningarna påvisade att marken är förorenad av tidigare verksamheter. Förhöjda halter av arsenik och PAH i jord har påträffats men även petroleumföroreningar kontstaterades det i utredningen från Halterna överskider Naturvårdsverkets riktvärden för såväl mindre känslig markanvändning som känslig markanvändning. Känslig markanvändning motsvarar kraven för bostäder. I grundvattnet påträffades halter över livsmedelsverkets dricksvattenkriterier för bekämpningsmedel och metaller. Riskbedömnigen som genomförd 2011 visade att platsspecifika riktvärden bättre kunde representera området och även anses vara styrande för saneringsåtgärderna. Bedömnigen visade att föroreningarna enbart påträffades i fyllnadsmassorna (undantaget ett område med en drivmedelsförorening). Underliggande naturlig morän bedömdes inte vara förorenad. Föroreningshalten i de heterogena fyllnadsmassorna varierade lokalt varför en avgränsning i horisontell led och punktvis sanering inte ansågs möjlig. Föroreningshalterna på området i stort, varierade dock inte markant, utan halterna låg med vissa undantag mellan känslig och mindre känslig markanvändning. Avgränsningen i vertikalled mellan fyllnadsmassor och lermoränen var visuellt tydlig. För att underlätta saneringen utfördes därför på förhand en provtagning med syfte att klassa förorenade volymer i ett rutnät om 20 x 20 meter. Saneringen föregicks av en anmälan om efterbehandling, vilken inkom till tillsynsmyndigheten Saneringen planerar man att utföra i två etapper varav föreliggande rapport redovisar etapp 1. I första etappen åtgärdas enbart de åtkomliga förorenade markvolymerna, medan eventuella föroreningar under byggnaderna, staket och fundament hanteras efter det att detaljplanen är fastlagd och efter det att byggnaderna rivits. SAMMANFATTNING OCH UTVÄRDERING AV ERFARENHETERNA Åtgärdsmålen och myndighetsbeslut anses som uppfyllda och har bekräftats genom efterkontrollen av schaktväggarna och bottnarna. Kvarvarande föroreningar som förekommer under byggnader och i fastighetsgränser och dessa områden kommer att åtgärdas vid rivningen av byggnader och staket. För att inte riskera byggnadernas hållfasthet hölls ett säkerhetsavstånd mellan schaktgrop och huskropp. Säkerhetsavståndet är baserat på byggnadernas ålder. Det är troligtvis så att det som återstår är en begränsad förorenad remsa närmast byggnaden och att det inte är förorenat under hela byggnaden. Framtida undersökningar får visa hur det ligger till efter att byggnaderna rivits. ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Elektromagnetiska fält uppstår kring elektriska anläggningar, oftast uppmärksammas detta i samband med placering av nätstationer. Magnetfält går obehindrat igenom 20 (26)

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2005 och vinner normalt laga kraft fem veckor efter antagandet.

Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2005 och vinner normalt laga kraft fem veckor efter antagandet. 2005-09-02 revidering 2005-11-25 Dp 4637 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande förslag till detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

datum 14-01-21 Detaljplan för fastigheten Lastbryggan1 m.fl. i Klagshamn i Malmö

datum 14-01-21 Detaljplan för fastigheten Lastbryggan1 m.fl. i Klagshamn i Malmö datum 14-01-21 diarienummer 2011-00709 Dp 5242 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Lastbryggan1 m.fl. i Klagshamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer