Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart Svensson (MBP) Tony Larsson (MP) Björn Andersson (S), 40-42, 44-47, Jan-Åke Löfgren (S), 40-42, Arvid Eklund (S) Susanne Clausen (S), tjänstgör för Björn Andersson (S) 43, 48 Sonia Danella Smith (S), tjänstgör för Jan-Åke Lövgren (S) 43 Ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen (S), 40-42, 44-47, Kl Sonia Danella Smith (S), 40-42, Tjänstemän Sara Åkesson, nämndsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, Elena Eckhardt, planarkitekt, Lena Bodén, planhandläggare, Lotta Wiberg, bygglovsarkitekt, Maria Hall, bygglovsarkitekt, Anna Svensson, planarkitekt, 40, Lars Kjellgren (mätningsingenjör), Ing-Marie Sjöblom (plantekniker), Sofia Refsnes (planarkitekt), Linda Lövqvist (arkivarie/antikvarie), Hanna Johansson (administrativ assistent), Peter Peterson (byggnadsinspektör), Kjell Carlsson (bygglovskonsult), Jonas Ranefjärd (byggnadsinspektör), Jennie Johansson (exploateringsingenjör), 40 Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Justerare Arvid Eklund Justering Bygg- och miljökontoret, tisdagen den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Sara Åkesson Ordförande Pontus Johansson Justerande Arvid Eklund

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Sara Åkesson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(40) Innehållsförteckning 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande XXX - Bygglov för redan uppfört plank Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Hult 2:28 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/hobby verkstad Backa 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus Istorps-Fagerhult 7:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage Ryda 3:11, 4:12, 4:13 - Förhandsbesked för 4 stycken tomter Håkankila 2:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Horred 4:24 - Ändrad användning från affärslokal till 4 st lägenheter Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Information... 40

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(40) 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Anställda vid Bygg- och miljökontoret, byggenheten presenterar sig och berättar vad de jobbar med. (De anställda som är på plats denna dag). På byggenheten arbetar personal mot Plan- och byggnadsnämnden men också mot Kommunsstyrelsen. Lars Kjellgren Mätningsingenjör Ing-Marie Sjöblom Plantekniker (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Sofia Refsnes Planarkitekt (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Linda Lövqvist Arkivarie/Antikvarie Hanna Johansson Administrativ assistent/registrator Anna Svensson Planarkitekt Peter Peterson Byggnadsinspektör Kjell Carlsson Konsult för bygglov/byggnadsinspektion Jonas Ranefjärd Byggnadsinspektör Jennie Johansson Exploateringsingenjör (exploatering, kommunstyrelsen) Plan- och byggnadsnämnden tackar för presentationerna och hälsar nyanställda Anna Svensson välkommen.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(40) 41 Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Eva Ryberg presenterar sig själv samt Roger Fogelström och Kenneth Sölvebring. Roger Fogelström redogör för revisorernas roll och uppdrag. Plan- och byggnadsnämnden tar del av informationen och tackar för presentationen. Ordförande och vice ordförande framför att samarbetet med revisorerna fungerar mycket bra.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(40) 43 Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Svenska kyrkan, Göteborgs stift samt Örby-Skene församling har ansökt om detaljplan för ett område söder om prästgården samt ett område söder om Örbyskolan för att möjliggöra byggnation av totalt ca 70 bostäder i radhus, parhus och flerfamiljshus. Ansökan, förslag I planansökan, se bilaga, finns en illustrationsplan som visar föreslagen i bebyggelse uppdelad i tre delområden. Område 1 och 2 är tillsammans 2 hektar stort och beläget i slänten söder om prästgården och församlingshemmet. Här föreslås ca 50 bostäder. Område 3 är 0,7 hektar stort och beläget söder om Örbyskolan, ca 20 bostäder föreslås. Planer och riktlinjer, kultur- och naturmiljövärden Föreslagna områden är inte tidigare detaljplanelagda. Riktlinjer för området anges i kommunens fördjupade översiktsplan för Kinna Skene Örby Inget av delområdena är utpekade som lämpliga för ny bebyggelse. Område 1 och 2 ligger inom skydd för kulturmiljö (R9). Skyddet för kulturmiljön omfattar ett större område; miljön kring Örby kyrka och kulturlandskapet vid Bosgården och Vännåkra ner till Östra Öresjön, se karta. Stor restriktivitet ska gälla mot ny bebyggelse. Endast ny bebyggelse som är kopplad till områdets kulturvärden tillåts. I kulturmiljöprogrammet anges att området Örby kyrkomiljö utgörs av en väl sammanhållen bebyggelse. Tillsammans med gårdarna, det öppna odlingslandskapet och fornlämningsmiljöerna har området en lång historisk kontinuitet. Odlingslandskapet med ett flertal ekhagar och ädellövskogsområden är välhävdat och bör förbli oförändrat. Det föreslås att gällande byggnadsplaner revideras och områdesbestämmelser utfärdas för att utöka lovplikten och införa skyddsregler (prioriteringsklass 1). En totalinventering av bebyggelsen bör ske i området.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(40) I princip samma område är även klassat som Högt naturvärde landskap i naturvårdsplanen. Området utgör Fokusområde 20 Hanatorp och beskrivs som tätortsnära miljö med rikt fågelliv vid Öresjön, ekmiljöer, ridhus och vandringsleder. Föreslagna områden påverkar inte strandskyddat område då Ljungaån saknar fastställt strandskydd. Delområdena: Område 1 utgörs av i huvudsak av beteshage men även ett mindre område lövskog. Skogsdelen upp mot Prästgården ligger i kanten av ett större sammanhängande ädellövskogsområde. Ur kulturmiljösynpunkt och för landskapsbilden är det viktigt att inte bryta kontakten mellan lövskogsbeståndet i Bosgårdens miljö och lövträden kring kyrkan och kyrkogården. Ädellövskogen har mycket höga naturvärden med flera grövre sparbanksekar med sällsynta insekter, lavar och mossor knutna till sig samt almar som numera är rödlistade. Skogen inom område 1 som består av en blandning av tallar, björk och yngre ekar bedöms kunna tas i anspråk för ny bebyggelse utan att påverka den sammanhängande lövskogsridån negativt. I slutet av Emmastigen där en bäck rinner fram finns en dunge med alskog. Alsumpskogen utgör en naturlig rening av vattnet i bäcken och kan med fördel bevaras som ett grönt element i bebyggelseområdet. Område 2 omfattar platsen för den stora ladan och plats för ytterligare en byggnadslänga nere i slänten. I slänten växer tätt med al och hassel utmed bäcken vid kyrkogården. Den stora gamla ladan ligger högt i landskapet och är ett imponerande och vackert landmärke som syns från långt håll österifrån från Svenljungavägen. Att ersätta ladan med ett bostadshus är en utmanande och spännande idé som kan erbjuda ett mycket fint läge för bostäder. För att behålla ladans betydelse i landskapsbilden är det viktigt att ny byggnad inte görs för låg och att byggnaden och bibehåller ladans proportioner mellan tak och fasad. Det kan ge plats för 5-6 våningar varav 2-3 under takdelen. Föreslaget läge för ytterligare en byggnad längre ner i slänten behöver ses över med hänsyn till befintlig vegetation vid bäcken. Område 3 utgörs av ett litet skogsparti med tallar invid skolan och en grässlänt som sluttar ner mot Ljungaån. Slänten är en viktig lokal för vildbin. Under senare år har många vildbin minskat kraftigt i landskapet. Vildbin bidrar med ovärderliga ekosystemtjänster genom sin pollinering av blommande växter och det är därför extra viktigt att bevara de lokaler som finns kvar. Skogen och ängen används för lek av Örbyskolans elever. Vattenskyddsområde Alla föreslagna delområden är belägna inom Örby vattenskyddsområde, sekundär zon i direkt anslutning till den primära zonen. Vatten tas från Ljungaån och pumpas till vattentäktszonen där vattnet infiltreras till grundvattnet. Det innebär att både marken och Ljungaån är mycket känsligt för föroreningar. Översiktsplanen anger att byggnation eller andra åtgärder som riskerar att förorena vattentäkten ej får uppföras inom vattenskyddsområdet.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(40) Den största riskkällan från nya bostadstomter utgör dagvatten från parkeringsytor samt olovlig biltvätt och användning av trädgårdskemikalier. Område 3 ligger mycket nära Ljungaån, 50 meter och är därför extra känsligt för föroreningar. Byggnation i detta område bedöms som direkt olämpligt ur dricksvattenperspektivet. Område 1 och 2 ligger något längre från Ljungaån, 120 meter. En förutsättning för byggnation här är att det finns plats/möjlighet att rena dagvattnet i t ex dammar. Reningen av planområdets dagvatten kan med fördel inkludera befintlig dagvattenavrinning från Skenevägen och Högåsliden (som släpps ut i bäcken intill kyrkogården) samt från kyrkogården. Det skulle innebära en minskad risk av förorening av Ljungaån i förhållande till dagsläget vilket skulle kunna väga upp den utökade risken från exploateringen. Störningar Område 1 föreslås 50 meter från väg 156/Svenljungavägen med hastighet 70 km/h. Bullernivån behöver utredas för att se om det är möjligt att klara riktvärdena för bostäder på det avståndet. Område 1 angränsar till Bosgården som är en ridskola med stallplatser för 25- tal hästar. Länsstyrelsen har rekommenderat kommunen att använda Blekinge läns riktlinjer; Djurhållning och bostäder, vid bedömning av lämpligt skyddsavstånd. Rekommenderat respektsavstånd mellan medelstora anläggningar (10-50 djurenheter) räknat från stallet och bostäder är meter. Avståndet till stallet på Bosgården är 350 meter. Inget skyddsavstånd erfordras mellan beteshagar och bostäder. Betesmarken inom område 1 används av Bosgården och annan gård för hästbete idag. Vägar, Vatten och avlopp Område 1 och 2 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Skenevägen. Område 3 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Kinnavägen. Det finns möjlighet att koppla på föreslagna områden till kommunala vattenoch avloppsledningar i Skenevägen och Kinnavägen. Det behöver utredas om pumpning krävs för avloppet från område 1 eller om det kan ledas till Kinnavägen. Kostnader och genomförandefrågor Planen innebär att ny allmän plats bildas för gata samt park- eller naturmark för dagvattenhanteringen. Del av Skenevägen ligger inom byggnadsplan och bör tas med i planområdet för att uppdatera huvudmannaskapet till kommunalt. Planen innebär kommunala kostnader för bl a upphävande av outredd samfällighet för nuvarande väg till delområde 1, fastighetsreglering och inlösen av mark samt anläggande av ny lokalgata. Exploateringsavtal ska tecknas med exploatör för att reglera kostnaderna. Planen innebär ökade underhållskostnader för kommunen för ny gata och annan allmän plats. Planen kan också innebära kostnader vid ersättningsanspråk från fastighetsägare för skydd av den kulturhistoriska miljön. Motivering till beslut Inget av delområdena har stöd i fördjupad översiktsplan och ansökan om byggnation behöver vägas mot följande motstridiga allmänna intressen; bevarande av kulturmiljön, naturvärden, jordbruksmark och skyddet av Örbys vattentäkt.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(40) Delområde 1 och 2 Den sammanhängande lövskogsridån som sträcker sig från Bosgården till kyrkogården avskiljer visuellt föreslagen bebyggelse från den kulturhistoriskt intressanta bebyggda miljön kring kyrkan vid Skenevägen. Däremot kommer ny bebyggelse bli väl synlig åt söder i den del av kulturmiljön som utgör öppet jordbrukslandskap. I planansökan visas på en hög ambition för nya byggnaders arkitektur och anpassning till platsen. Bebyggelsens placering intill lövskogsbrynet är naturlig och ligger fint i landskapet. Delområdena har en stor potential för en attraktiv boendemiljö med sitt höga och fina söderläge och vidsträckta vackra utsikt. Det bedöms som möjligt att varsamt infoga ny bebyggelse på platsen utan att skada kulturmiljön och lövskogens naturvärden. Omfattningen och avgränsning av ny bebyggelse behöver dock analyseras närmare med hänsyn till landskapsbilden. Värdefulla träd och trädbestånd behöver mätas in. Nya byggnaders utformning och färgsättning behöver regleras i detaljplanen. Byggnation av området förutsätter vidare att utredning kan visa att dagvattnet inte riskerar att förorena Örby vattentäkt och att trafikbullernivån inte är för hög. Delområde 3, som ligger lågt i landskapet samt topografiskt och visuellt avskuret från både det stora öppna landskapsrummet och från bebyggelsen i Örby, har inte samma fina läge för bostäder. Med hänsyn till platsens höga naturvärde som viktig lokal för vildbin och det utsatta läget i för vattentäkten bedöms inte området som lämpligt för byggnation. Ny detaljplan prövas med utökat planförfarande enligt PBL 5:7. Skäl för utökat förfarande är att förslaget är inte förenligt och med översiktsplanen och det är av betydande intresse för allmänheten. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning 4:e kvartalet 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar 1:a kvartalet Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal för plankostnaderna skall tecknas mellan sökande och kommunen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(40) Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) och Jan-Åke Lövgren (S) i handläggningen.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(40) 44 Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset. Plan- och byggnadsplanen beslutar att avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Skene Slottspark AB har ansökt om ny detaljplan för fastigheten Skene 61:3, gamla tingshuset, för att ändra tillåten användning till bostäder. Beredning Fastigheten är 5800 kvm stor och belägen vid Tingsvägen 3 i Skene. Skene Slottspark AB köpte fastigheten av kommunen 2010 och byggnaden inreddes med åtta bostadslägenheter. Byggnationen är olovlig och utgör ett tillsynsärende hos kommunen. Fastighetsägaren kan inte få bygglov i efterhand eftersom användningen strider mot tillåten användning centrumändamål i gällande detaljplan. Fastighetsägaren har nu ansökt om en ny detaljplan som möjliggör bostäder för att sedan kunna söka bygglov i enlighet med detaljplanen. I gällande fördjupad översiktsplan 2010 ligger fastigheten inom område för befintlig tätortsbebyggelse vilket innebär att såväl bostäder som service och icke störande verksamheter bedöms som lämpligt inom området. Övriga regler och rekommendationer som redovisas är skydd av kulturmiljön kring tingshuset och byggnaderna söder om samt att väg 156 söder om Tingshuset utgör sekundär transportled för farligt gods. Kulturmiljön har redan ett fastställt skydd i gällande detaljplan från Byggnaden får inte rivas och utökad bygglovplikt gäller för förändringar i byggnadens exteriör, vilka ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär. Hela miljön är värdefull och utökad lovplikt gäller även för murar, plank och för trädfällning. Till detaljplanen hör en skrift som utförligt beskriver byggnadens och parkmiljöns värde. Byggnaden är belägen mindre än 50 meter från väg 156. En riskbedömning av farligt godstransporterna har utförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. På ett riskavstånd av 40 meter från vägmitt bedöms individrisken vid en farligtgodsolycka vara så låg att inga åtgärder behöver vidtas.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(40) Kommunens trafikbullerinventering från 2005 visar att fastigheten klarar men tangerar riktvärdet för ekvivalent bullernivå. Riktvärdet för maxnivå vid uteplats överskrids med 1 dba. Trafikbullernivån och placering av uteplatser behöver beaktas i detaljplanen för att säkra en god boendemiljö. År 2000 gjordes en ny plan i norra delen av Tingshusfastigheten (Skene 61:2) i samma syfte som nuvarande ansökan, ändamålet ändrades till bostad för att möjliggöra inredning av gruppbostad i befintlig vinkelbyggnad. Parkeringsytan på Skene 61:3 är gemensam och det finns servitut för fem parkeringsplatser till förmån för den kommunala fastigheten 61:2. Likaså finns servitut för befintliga fjärrvärmeledningar och optofiber som belastar Skene 61:2. Ledningsstråken bör föras in i detaljplanen. När kommunen använde tingshuset som socialkontor utökades parkering till totalt 35 p-platser. Parkeringsbehovet för 8 bostadslägenheterna och gruppbostaden är endast 15 P. Parkeringen har således en stor överkapacitet och kan utan problem minskas. Mellan tingshuset och Varbergsvägen äger kommunen en byggrätt för centrumändamål på fastigheten Skene 6:70. Området påverkas inte av planansökan och lämnas utanför planprövningen. Detaljplanen bedöms inte medföra några kommunala kostnader. Motivering till beslut Tingshuset med sin parkliknande trädgård utgör en vacker och trivsam boendemiljö centralt i Skene. Ändrad användning till bostäder påverkar inte byggnadens och miljöns värde negativt, skyddsbestämmelserna kvarstår. Planen prövas med standardförfarande enligt PBL 5:6, 8-7. Planen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller utgöra betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning hösten 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar våren Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa där kostnaden för detaljplanen baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar frångå gällande taxa vid tecknande av planavtal för Tingshuset. Kostnaden kommer att faktureras vid fyra tillfällen under processens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(40) Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plan- och bygglovstaxa vid tecknande av planavtal. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset och finner att Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(40) 45 Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Hajoms utvecklings AB har skrivit köpekontrakt med kommunen för fastigheten Hajom 5:2. Plan och byggnadsnämnden beslutande om positivt planbesked för att pröva möjligheten att nyttja Hajomskolans lokaler för andra ändamål. Ett planavtal skall tecknas med kommunen innan köpet av fastigheten träder i kraft. Beredning Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa som baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar att göra avsteg från gällande taxa vid tecknande av planavtal för Hajom 5:2. Kostnaden faktureras vid fyra tillfällen under planprocessens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 23, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plantaxa vid tecknande av planavtal. Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad.. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnde antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(40) 46 Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägaren möjlighet att avstycka en bostadstomt på ca 900 kvm. Beredning Fastigheten Krok 1:15 är privatägd. I gällande detaljplan ( ) är Krok 1:15 planlagd för bostadsändamål och det får inte avstyckas fler tomter än vad som illustrerats i detaljplanen. Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande. Motivering till beslut Planförslaget bedöms inte påverka området negativt då Övre Krok redan är tätbebyggt. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 51, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(40) 47 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Beredning Detaljplanen har varit på granskning under tiden 23 oktober - 21 november Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. De ändringar som föreslås är: Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. I planbestämmelsen avseende prickmark ska tillföras Parkering är tilllåten. Utöver ovan redovisade ändringar har endast redaktionella ändringar gjorts i förslaget. Motivering till beslut Då inte några principiella ändringar av planen förslås, endast redaktionella justeringar, föreslås Plan- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen och sända den till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 98, förnyat planuppdrag. Plan- och byggnadsnämndens beslut , 172 delegera till ordförande att besluta om samråd när planhandlingarna är klara. Delegationsbeslut , D711, samråd.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(40) Plan- och byggnadsnämndens beslut , 137, godkännande av Samrådsredogörelsen samt beslut om granskning. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(40) 48 XX - Bygglov för redan uppfört plank Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ärendet gäller en ansökan om bygglov för ett redan uppfört plank. Planket är uppfört i tomtgräns och inom strandskyddat område. Byggherren har uppfört planket utan bygglov. Beredning Den 26 mars 2014 kom en anmälan in till byggenheten om ett olagligt uppfört plank på fastigheten i anslutning till XX, PBN Anmälan är gjord av XX. I enlighet med plan- och bygglagen 11 kapitlet 17 har byggnadsnämnden förelagt byggherren att söka bygglov i efterhand för åtgärden. Planoch byggnadsnämnden har prövat en ansökan om bygglov och lämnat avslag. Nu har sökanden i samråd med stadsarkitekten justerat höjden på planket och söker bygglov igen. För fastigheten gäller områdesbestämmelser antagna den 30 september Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara den småskaliga karaktären i området, områdesbestämmelserna reglerar byggnadernas bruttoarea och till viss del deras placering i relation till Öresjövägen. Inom hela området gäller strandskyddet för Öresjön, på den aktuella tomten finns en tomtplatsavgränsning inom vilken planket är placerad. Att uppföra ett plank kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 1 punkt 7. Trots det kan byggherren i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov uppföra ett 1,8 meter högt plank inom 3,6 meter från bostadshuset för att ordna en skyddad uteplats om det inte placeras närmare grannen än 4,5 meter, plan- och bygglagen 9 kapitlet 4. Om grannen godkänner det kan det placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan bygglov. Planket är cirka 19 meter långt och är utfört i två olika höjder 88 och 180 centimeter högt mätt från den sökandes sida. På grund av lägre marknivå på grannens tomt är planket där ca 30 cm högre. Planket är placerat i tomgräns.

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19(40) XX anser att planket skymmer utsikten och tillstyrker därför inte åtgärden. Den sökande har ett intresse av att skapa en skyddad uteplats. Det är trångt mellan byggnaderna och det finns ingen möjlighet att göra det utan bygga i tomtgräns. Motivering till beslut Planket kräver bygglov dels för att det både är längre och högre än plan- och bygglagen medger utan bygglov och dels därför att det är placerat i gränsen mellan två tomter och att grannen inte samtycker till det. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att planket i sin nuvarande utformning och utsträckning har ett rimligt utförande för att skapa en skyddad uteplats för den sökande. Den lägre delen av staketet bedömer vi inte påverkar grannens utsikt över sjön. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Dagens sammanträde Bygglovsarkitekt Lotta Wiberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) i handläggningen av detta ärende. Upplysningar Faktura skickas separat. Skickas till Beslutet delges sökanden och XX. Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida. Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägare för XXXXXXX samt XX

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20(40) 49 Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall stöd av 9 kapitlet 31 och 31a plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Lars Olsson, Hässletvägen 57, , Onsala Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Befintliga situationsplan (A3) inkom Blivande situationsplan (A3) inkom Huvudritning av byggnaderna (A3x4) inkom Grundritningar samt sektioner (A3x8) inkom Yttrande miljöenheten inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall. Beredning Hajom 4:11 ligger inom område som inte omfattas av detaljplan men inom fördjupad översiktplan för Kinna, Skene Örby 2010 (FÖP). Fastigheten ligger inom område där positivt planbesked har lämnats av plan- och byggnadsnämnden till Teknik- och serviceförvaltningen för planläggning av Skene deponi med skyddszon, enligt beslut 60 Dnr Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation med total area av m 2 varav byggnaderna är 328 m 2. Föreslagen tomtplats utgörs av kuperad skogsmark och marken består i huvudsak av berg och morän. Den nya anläggningen kommer att uppföras i närheten av den befintliga återvinningstationen, Skene skog återvinningscentral.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Omfattning 59, 61-87 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C)

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Plan- och byggnadsnämnden 2015-06-24

Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Plan- och byggnadsnämnden 2015-06-24 Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Omfattning 88-104 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Innehållsförteckning Ärende 64 Återtagande av ansökan om utdömande av vite avseende fastighet X, Habo kommun... 106 65 Godkännande av ny detaljplan, Domsand Fiskebäckstomt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer