Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart Svensson (MBP) Tony Larsson (MP) Björn Andersson (S), 40-42, 44-47, Jan-Åke Löfgren (S), 40-42, Arvid Eklund (S) Susanne Clausen (S), tjänstgör för Björn Andersson (S) 43, 48 Sonia Danella Smith (S), tjänstgör för Jan-Åke Lövgren (S) 43 Ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen (S), 40-42, 44-47, Kl Sonia Danella Smith (S), 40-42, Tjänstemän Sara Åkesson, nämndsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, Elena Eckhardt, planarkitekt, Lena Bodén, planhandläggare, Lotta Wiberg, bygglovsarkitekt, Maria Hall, bygglovsarkitekt, Anna Svensson, planarkitekt, 40, Lars Kjellgren (mätningsingenjör), Ing-Marie Sjöblom (plantekniker), Sofia Refsnes (planarkitekt), Linda Lövqvist (arkivarie/antikvarie), Hanna Johansson (administrativ assistent), Peter Peterson (byggnadsinspektör), Kjell Carlsson (bygglovskonsult), Jonas Ranefjärd (byggnadsinspektör), Jennie Johansson (exploateringsingenjör), 40 Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Justerare Arvid Eklund Justering Bygg- och miljökontoret, tisdagen den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Sara Åkesson Ordförande Pontus Johansson Justerande Arvid Eklund

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Sara Åkesson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(40) Innehållsförteckning 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande XXX - Bygglov för redan uppfört plank Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Hult 2:28 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/hobby verkstad Backa 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus Istorps-Fagerhult 7:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage Ryda 3:11, 4:12, 4:13 - Förhandsbesked för 4 stycken tomter Håkankila 2:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Horred 4:24 - Ändrad användning från affärslokal till 4 st lägenheter Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Information... 40

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(40) 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Anställda vid Bygg- och miljökontoret, byggenheten presenterar sig och berättar vad de jobbar med. (De anställda som är på plats denna dag). På byggenheten arbetar personal mot Plan- och byggnadsnämnden men också mot Kommunsstyrelsen. Lars Kjellgren Mätningsingenjör Ing-Marie Sjöblom Plantekniker (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Sofia Refsnes Planarkitekt (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Linda Lövqvist Arkivarie/Antikvarie Hanna Johansson Administrativ assistent/registrator Anna Svensson Planarkitekt Peter Peterson Byggnadsinspektör Kjell Carlsson Konsult för bygglov/byggnadsinspektion Jonas Ranefjärd Byggnadsinspektör Jennie Johansson Exploateringsingenjör (exploatering, kommunstyrelsen) Plan- och byggnadsnämnden tackar för presentationerna och hälsar nyanställda Anna Svensson välkommen.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(40) 41 Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Eva Ryberg presenterar sig själv samt Roger Fogelström och Kenneth Sölvebring. Roger Fogelström redogör för revisorernas roll och uppdrag. Plan- och byggnadsnämnden tar del av informationen och tackar för presentationen. Ordförande och vice ordförande framför att samarbetet med revisorerna fungerar mycket bra.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(40) 43 Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Svenska kyrkan, Göteborgs stift samt Örby-Skene församling har ansökt om detaljplan för ett område söder om prästgården samt ett område söder om Örbyskolan för att möjliggöra byggnation av totalt ca 70 bostäder i radhus, parhus och flerfamiljshus. Ansökan, förslag I planansökan, se bilaga, finns en illustrationsplan som visar föreslagen i bebyggelse uppdelad i tre delområden. Område 1 och 2 är tillsammans 2 hektar stort och beläget i slänten söder om prästgården och församlingshemmet. Här föreslås ca 50 bostäder. Område 3 är 0,7 hektar stort och beläget söder om Örbyskolan, ca 20 bostäder föreslås. Planer och riktlinjer, kultur- och naturmiljövärden Föreslagna områden är inte tidigare detaljplanelagda. Riktlinjer för området anges i kommunens fördjupade översiktsplan för Kinna Skene Örby Inget av delområdena är utpekade som lämpliga för ny bebyggelse. Område 1 och 2 ligger inom skydd för kulturmiljö (R9). Skyddet för kulturmiljön omfattar ett större område; miljön kring Örby kyrka och kulturlandskapet vid Bosgården och Vännåkra ner till Östra Öresjön, se karta. Stor restriktivitet ska gälla mot ny bebyggelse. Endast ny bebyggelse som är kopplad till områdets kulturvärden tillåts. I kulturmiljöprogrammet anges att området Örby kyrkomiljö utgörs av en väl sammanhållen bebyggelse. Tillsammans med gårdarna, det öppna odlingslandskapet och fornlämningsmiljöerna har området en lång historisk kontinuitet. Odlingslandskapet med ett flertal ekhagar och ädellövskogsområden är välhävdat och bör förbli oförändrat. Det föreslås att gällande byggnadsplaner revideras och områdesbestämmelser utfärdas för att utöka lovplikten och införa skyddsregler (prioriteringsklass 1). En totalinventering av bebyggelsen bör ske i området.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(40) I princip samma område är även klassat som Högt naturvärde landskap i naturvårdsplanen. Området utgör Fokusområde 20 Hanatorp och beskrivs som tätortsnära miljö med rikt fågelliv vid Öresjön, ekmiljöer, ridhus och vandringsleder. Föreslagna områden påverkar inte strandskyddat område då Ljungaån saknar fastställt strandskydd. Delområdena: Område 1 utgörs av i huvudsak av beteshage men även ett mindre område lövskog. Skogsdelen upp mot Prästgården ligger i kanten av ett större sammanhängande ädellövskogsområde. Ur kulturmiljösynpunkt och för landskapsbilden är det viktigt att inte bryta kontakten mellan lövskogsbeståndet i Bosgårdens miljö och lövträden kring kyrkan och kyrkogården. Ädellövskogen har mycket höga naturvärden med flera grövre sparbanksekar med sällsynta insekter, lavar och mossor knutna till sig samt almar som numera är rödlistade. Skogen inom område 1 som består av en blandning av tallar, björk och yngre ekar bedöms kunna tas i anspråk för ny bebyggelse utan att påverka den sammanhängande lövskogsridån negativt. I slutet av Emmastigen där en bäck rinner fram finns en dunge med alskog. Alsumpskogen utgör en naturlig rening av vattnet i bäcken och kan med fördel bevaras som ett grönt element i bebyggelseområdet. Område 2 omfattar platsen för den stora ladan och plats för ytterligare en byggnadslänga nere i slänten. I slänten växer tätt med al och hassel utmed bäcken vid kyrkogården. Den stora gamla ladan ligger högt i landskapet och är ett imponerande och vackert landmärke som syns från långt håll österifrån från Svenljungavägen. Att ersätta ladan med ett bostadshus är en utmanande och spännande idé som kan erbjuda ett mycket fint läge för bostäder. För att behålla ladans betydelse i landskapsbilden är det viktigt att ny byggnad inte görs för låg och att byggnaden och bibehåller ladans proportioner mellan tak och fasad. Det kan ge plats för 5-6 våningar varav 2-3 under takdelen. Föreslaget läge för ytterligare en byggnad längre ner i slänten behöver ses över med hänsyn till befintlig vegetation vid bäcken. Område 3 utgörs av ett litet skogsparti med tallar invid skolan och en grässlänt som sluttar ner mot Ljungaån. Slänten är en viktig lokal för vildbin. Under senare år har många vildbin minskat kraftigt i landskapet. Vildbin bidrar med ovärderliga ekosystemtjänster genom sin pollinering av blommande växter och det är därför extra viktigt att bevara de lokaler som finns kvar. Skogen och ängen används för lek av Örbyskolans elever. Vattenskyddsområde Alla föreslagna delområden är belägna inom Örby vattenskyddsområde, sekundär zon i direkt anslutning till den primära zonen. Vatten tas från Ljungaån och pumpas till vattentäktszonen där vattnet infiltreras till grundvattnet. Det innebär att både marken och Ljungaån är mycket känsligt för föroreningar. Översiktsplanen anger att byggnation eller andra åtgärder som riskerar att förorena vattentäkten ej får uppföras inom vattenskyddsområdet.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(40) Den största riskkällan från nya bostadstomter utgör dagvatten från parkeringsytor samt olovlig biltvätt och användning av trädgårdskemikalier. Område 3 ligger mycket nära Ljungaån, 50 meter och är därför extra känsligt för föroreningar. Byggnation i detta område bedöms som direkt olämpligt ur dricksvattenperspektivet. Område 1 och 2 ligger något längre från Ljungaån, 120 meter. En förutsättning för byggnation här är att det finns plats/möjlighet att rena dagvattnet i t ex dammar. Reningen av planområdets dagvatten kan med fördel inkludera befintlig dagvattenavrinning från Skenevägen och Högåsliden (som släpps ut i bäcken intill kyrkogården) samt från kyrkogården. Det skulle innebära en minskad risk av förorening av Ljungaån i förhållande till dagsläget vilket skulle kunna väga upp den utökade risken från exploateringen. Störningar Område 1 föreslås 50 meter från väg 156/Svenljungavägen med hastighet 70 km/h. Bullernivån behöver utredas för att se om det är möjligt att klara riktvärdena för bostäder på det avståndet. Område 1 angränsar till Bosgården som är en ridskola med stallplatser för 25- tal hästar. Länsstyrelsen har rekommenderat kommunen att använda Blekinge läns riktlinjer; Djurhållning och bostäder, vid bedömning av lämpligt skyddsavstånd. Rekommenderat respektsavstånd mellan medelstora anläggningar (10-50 djurenheter) räknat från stallet och bostäder är meter. Avståndet till stallet på Bosgården är 350 meter. Inget skyddsavstånd erfordras mellan beteshagar och bostäder. Betesmarken inom område 1 används av Bosgården och annan gård för hästbete idag. Vägar, Vatten och avlopp Område 1 och 2 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Skenevägen. Område 3 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Kinnavägen. Det finns möjlighet att koppla på föreslagna områden till kommunala vattenoch avloppsledningar i Skenevägen och Kinnavägen. Det behöver utredas om pumpning krävs för avloppet från område 1 eller om det kan ledas till Kinnavägen. Kostnader och genomförandefrågor Planen innebär att ny allmän plats bildas för gata samt park- eller naturmark för dagvattenhanteringen. Del av Skenevägen ligger inom byggnadsplan och bör tas med i planområdet för att uppdatera huvudmannaskapet till kommunalt. Planen innebär kommunala kostnader för bl a upphävande av outredd samfällighet för nuvarande väg till delområde 1, fastighetsreglering och inlösen av mark samt anläggande av ny lokalgata. Exploateringsavtal ska tecknas med exploatör för att reglera kostnaderna. Planen innebär ökade underhållskostnader för kommunen för ny gata och annan allmän plats. Planen kan också innebära kostnader vid ersättningsanspråk från fastighetsägare för skydd av den kulturhistoriska miljön. Motivering till beslut Inget av delområdena har stöd i fördjupad översiktsplan och ansökan om byggnation behöver vägas mot följande motstridiga allmänna intressen; bevarande av kulturmiljön, naturvärden, jordbruksmark och skyddet av Örbys vattentäkt.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(40) Delområde 1 och 2 Den sammanhängande lövskogsridån som sträcker sig från Bosgården till kyrkogården avskiljer visuellt föreslagen bebyggelse från den kulturhistoriskt intressanta bebyggda miljön kring kyrkan vid Skenevägen. Däremot kommer ny bebyggelse bli väl synlig åt söder i den del av kulturmiljön som utgör öppet jordbrukslandskap. I planansökan visas på en hög ambition för nya byggnaders arkitektur och anpassning till platsen. Bebyggelsens placering intill lövskogsbrynet är naturlig och ligger fint i landskapet. Delområdena har en stor potential för en attraktiv boendemiljö med sitt höga och fina söderläge och vidsträckta vackra utsikt. Det bedöms som möjligt att varsamt infoga ny bebyggelse på platsen utan att skada kulturmiljön och lövskogens naturvärden. Omfattningen och avgränsning av ny bebyggelse behöver dock analyseras närmare med hänsyn till landskapsbilden. Värdefulla träd och trädbestånd behöver mätas in. Nya byggnaders utformning och färgsättning behöver regleras i detaljplanen. Byggnation av området förutsätter vidare att utredning kan visa att dagvattnet inte riskerar att förorena Örby vattentäkt och att trafikbullernivån inte är för hög. Delområde 3, som ligger lågt i landskapet samt topografiskt och visuellt avskuret från både det stora öppna landskapsrummet och från bebyggelsen i Örby, har inte samma fina läge för bostäder. Med hänsyn till platsens höga naturvärde som viktig lokal för vildbin och det utsatta läget i för vattentäkten bedöms inte området som lämpligt för byggnation. Ny detaljplan prövas med utökat planförfarande enligt PBL 5:7. Skäl för utökat förfarande är att förslaget är inte förenligt och med översiktsplanen och det är av betydande intresse för allmänheten. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning 4:e kvartalet 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar 1:a kvartalet Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal för plankostnaderna skall tecknas mellan sökande och kommunen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(40) Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) och Jan-Åke Lövgren (S) i handläggningen.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(40) 44 Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset. Plan- och byggnadsplanen beslutar att avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Skene Slottspark AB har ansökt om ny detaljplan för fastigheten Skene 61:3, gamla tingshuset, för att ändra tillåten användning till bostäder. Beredning Fastigheten är 5800 kvm stor och belägen vid Tingsvägen 3 i Skene. Skene Slottspark AB köpte fastigheten av kommunen 2010 och byggnaden inreddes med åtta bostadslägenheter. Byggnationen är olovlig och utgör ett tillsynsärende hos kommunen. Fastighetsägaren kan inte få bygglov i efterhand eftersom användningen strider mot tillåten användning centrumändamål i gällande detaljplan. Fastighetsägaren har nu ansökt om en ny detaljplan som möjliggör bostäder för att sedan kunna söka bygglov i enlighet med detaljplanen. I gällande fördjupad översiktsplan 2010 ligger fastigheten inom område för befintlig tätortsbebyggelse vilket innebär att såväl bostäder som service och icke störande verksamheter bedöms som lämpligt inom området. Övriga regler och rekommendationer som redovisas är skydd av kulturmiljön kring tingshuset och byggnaderna söder om samt att väg 156 söder om Tingshuset utgör sekundär transportled för farligt gods. Kulturmiljön har redan ett fastställt skydd i gällande detaljplan från Byggnaden får inte rivas och utökad bygglovplikt gäller för förändringar i byggnadens exteriör, vilka ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär. Hela miljön är värdefull och utökad lovplikt gäller även för murar, plank och för trädfällning. Till detaljplanen hör en skrift som utförligt beskriver byggnadens och parkmiljöns värde. Byggnaden är belägen mindre än 50 meter från väg 156. En riskbedömning av farligt godstransporterna har utförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. På ett riskavstånd av 40 meter från vägmitt bedöms individrisken vid en farligtgodsolycka vara så låg att inga åtgärder behöver vidtas.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(40) Kommunens trafikbullerinventering från 2005 visar att fastigheten klarar men tangerar riktvärdet för ekvivalent bullernivå. Riktvärdet för maxnivå vid uteplats överskrids med 1 dba. Trafikbullernivån och placering av uteplatser behöver beaktas i detaljplanen för att säkra en god boendemiljö. År 2000 gjordes en ny plan i norra delen av Tingshusfastigheten (Skene 61:2) i samma syfte som nuvarande ansökan, ändamålet ändrades till bostad för att möjliggöra inredning av gruppbostad i befintlig vinkelbyggnad. Parkeringsytan på Skene 61:3 är gemensam och det finns servitut för fem parkeringsplatser till förmån för den kommunala fastigheten 61:2. Likaså finns servitut för befintliga fjärrvärmeledningar och optofiber som belastar Skene 61:2. Ledningsstråken bör föras in i detaljplanen. När kommunen använde tingshuset som socialkontor utökades parkering till totalt 35 p-platser. Parkeringsbehovet för 8 bostadslägenheterna och gruppbostaden är endast 15 P. Parkeringen har således en stor överkapacitet och kan utan problem minskas. Mellan tingshuset och Varbergsvägen äger kommunen en byggrätt för centrumändamål på fastigheten Skene 6:70. Området påverkas inte av planansökan och lämnas utanför planprövningen. Detaljplanen bedöms inte medföra några kommunala kostnader. Motivering till beslut Tingshuset med sin parkliknande trädgård utgör en vacker och trivsam boendemiljö centralt i Skene. Ändrad användning till bostäder påverkar inte byggnadens och miljöns värde negativt, skyddsbestämmelserna kvarstår. Planen prövas med standardförfarande enligt PBL 5:6, 8-7. Planen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller utgöra betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning hösten 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar våren Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa där kostnaden för detaljplanen baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar frångå gällande taxa vid tecknande av planavtal för Tingshuset. Kostnaden kommer att faktureras vid fyra tillfällen under processens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(40) Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plan- och bygglovstaxa vid tecknande av planavtal. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset och finner att Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(40) 45 Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Hajoms utvecklings AB har skrivit köpekontrakt med kommunen för fastigheten Hajom 5:2. Plan och byggnadsnämnden beslutande om positivt planbesked för att pröva möjligheten att nyttja Hajomskolans lokaler för andra ändamål. Ett planavtal skall tecknas med kommunen innan köpet av fastigheten träder i kraft. Beredning Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa som baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar att göra avsteg från gällande taxa vid tecknande av planavtal för Hajom 5:2. Kostnaden faktureras vid fyra tillfällen under planprocessens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 23, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plantaxa vid tecknande av planavtal. Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad.. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnde antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(40) 46 Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägaren möjlighet att avstycka en bostadstomt på ca 900 kvm. Beredning Fastigheten Krok 1:15 är privatägd. I gällande detaljplan ( ) är Krok 1:15 planlagd för bostadsändamål och det får inte avstyckas fler tomter än vad som illustrerats i detaljplanen. Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande. Motivering till beslut Planförslaget bedöms inte påverka området negativt då Övre Krok redan är tätbebyggt. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 51, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(40) 47 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Beredning Detaljplanen har varit på granskning under tiden 23 oktober - 21 november Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. De ändringar som föreslås är: Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. I planbestämmelsen avseende prickmark ska tillföras Parkering är tilllåten. Utöver ovan redovisade ändringar har endast redaktionella ändringar gjorts i förslaget. Motivering till beslut Då inte några principiella ändringar av planen förslås, endast redaktionella justeringar, föreslås Plan- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen och sända den till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 98, förnyat planuppdrag. Plan- och byggnadsnämndens beslut , 172 delegera till ordförande att besluta om samråd när planhandlingarna är klara. Delegationsbeslut , D711, samråd.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(40) Plan- och byggnadsnämndens beslut , 137, godkännande av Samrådsredogörelsen samt beslut om granskning. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(40) 48 XX - Bygglov för redan uppfört plank Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ärendet gäller en ansökan om bygglov för ett redan uppfört plank. Planket är uppfört i tomtgräns och inom strandskyddat område. Byggherren har uppfört planket utan bygglov. Beredning Den 26 mars 2014 kom en anmälan in till byggenheten om ett olagligt uppfört plank på fastigheten i anslutning till XX, PBN Anmälan är gjord av XX. I enlighet med plan- och bygglagen 11 kapitlet 17 har byggnadsnämnden förelagt byggherren att söka bygglov i efterhand för åtgärden. Planoch byggnadsnämnden har prövat en ansökan om bygglov och lämnat avslag. Nu har sökanden i samråd med stadsarkitekten justerat höjden på planket och söker bygglov igen. För fastigheten gäller områdesbestämmelser antagna den 30 september Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara den småskaliga karaktären i området, områdesbestämmelserna reglerar byggnadernas bruttoarea och till viss del deras placering i relation till Öresjövägen. Inom hela området gäller strandskyddet för Öresjön, på den aktuella tomten finns en tomtplatsavgränsning inom vilken planket är placerad. Att uppföra ett plank kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 1 punkt 7. Trots det kan byggherren i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov uppföra ett 1,8 meter högt plank inom 3,6 meter från bostadshuset för att ordna en skyddad uteplats om det inte placeras närmare grannen än 4,5 meter, plan- och bygglagen 9 kapitlet 4. Om grannen godkänner det kan det placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan bygglov. Planket är cirka 19 meter långt och är utfört i två olika höjder 88 och 180 centimeter högt mätt från den sökandes sida. På grund av lägre marknivå på grannens tomt är planket där ca 30 cm högre. Planket är placerat i tomgräns.

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19(40) XX anser att planket skymmer utsikten och tillstyrker därför inte åtgärden. Den sökande har ett intresse av att skapa en skyddad uteplats. Det är trångt mellan byggnaderna och det finns ingen möjlighet att göra det utan bygga i tomtgräns. Motivering till beslut Planket kräver bygglov dels för att det både är längre och högre än plan- och bygglagen medger utan bygglov och dels därför att det är placerat i gränsen mellan två tomter och att grannen inte samtycker till det. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att planket i sin nuvarande utformning och utsträckning har ett rimligt utförande för att skapa en skyddad uteplats för den sökande. Den lägre delen av staketet bedömer vi inte påverkar grannens utsikt över sjön. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Dagens sammanträde Bygglovsarkitekt Lotta Wiberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) i handläggningen av detta ärende. Upplysningar Faktura skickas separat. Skickas till Beslutet delges sökanden och XX. Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida. Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägare för XXXXXXX samt XX

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20(40) 49 Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall stöd av 9 kapitlet 31 och 31a plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Lars Olsson, Hässletvägen 57, , Onsala Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Befintliga situationsplan (A3) inkom Blivande situationsplan (A3) inkom Huvudritning av byggnaderna (A3x4) inkom Grundritningar samt sektioner (A3x8) inkom Yttrande miljöenheten inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall. Beredning Hajom 4:11 ligger inom område som inte omfattas av detaljplan men inom fördjupad översiktplan för Kinna, Skene Örby 2010 (FÖP). Fastigheten ligger inom område där positivt planbesked har lämnats av plan- och byggnadsnämnden till Teknik- och serviceförvaltningen för planläggning av Skene deponi med skyddszon, enligt beslut 60 Dnr Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation med total area av m 2 varav byggnaderna är 328 m 2. Föreslagen tomtplats utgörs av kuperad skogsmark och marken består i huvudsak av berg och morän. Den nya anläggningen kommer att uppföras i närheten av den befintliga återvinningstationen, Skene skog återvinningscentral.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N

Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N Sammanträdesdatum K O M M U N Plats och tid Kommujihuset Åseda, sal Ideboås SAMRflANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. 242-250, 252-258, 260-262 Plats och tid Kl. 11.00-12.00, 60 min Resultat

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer