Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart Svensson (MBP) Tony Larsson (MP) Björn Andersson (S), 40-42, 44-47, Jan-Åke Löfgren (S), 40-42, Arvid Eklund (S) Susanne Clausen (S), tjänstgör för Björn Andersson (S) 43, 48 Sonia Danella Smith (S), tjänstgör för Jan-Åke Lövgren (S) 43 Ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen (S), 40-42, 44-47, Kl Sonia Danella Smith (S), 40-42, Tjänstemän Sara Åkesson, nämndsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, Elena Eckhardt, planarkitekt, Lena Bodén, planhandläggare, Lotta Wiberg, bygglovsarkitekt, Maria Hall, bygglovsarkitekt, Anna Svensson, planarkitekt, 40, Lars Kjellgren (mätningsingenjör), Ing-Marie Sjöblom (plantekniker), Sofia Refsnes (planarkitekt), Linda Lövqvist (arkivarie/antikvarie), Hanna Johansson (administrativ assistent), Peter Peterson (byggnadsinspektör), Kjell Carlsson (bygglovskonsult), Jonas Ranefjärd (byggnadsinspektör), Jennie Johansson (exploateringsingenjör), 40 Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Justerare Arvid Eklund Justering Bygg- och miljökontoret, tisdagen den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Sara Åkesson Ordförande Pontus Johansson Justerande Arvid Eklund

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Sara Åkesson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(40) Innehållsförteckning 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande XXX - Bygglov för redan uppfört plank Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Hult 2:28 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/hobby verkstad Backa 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus Istorps-Fagerhult 7:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage Ryda 3:11, 4:12, 4:13 - Förhandsbesked för 4 stycken tomter Håkankila 2:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Horred 4:24 - Ändrad användning från affärslokal till 4 st lägenheter Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Information... 40

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(40) 40 Anställda på byggenheten presenterar sig Anställda vid Bygg- och miljökontoret, byggenheten presenterar sig och berättar vad de jobbar med. (De anställda som är på plats denna dag). På byggenheten arbetar personal mot Plan- och byggnadsnämnden men också mot Kommunsstyrelsen. Lars Kjellgren Mätningsingenjör Ing-Marie Sjöblom Plantekniker (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Sofia Refsnes Planarkitekt (översiktlig planering, kommunstyrelsen) Linda Lövqvist Arkivarie/Antikvarie Hanna Johansson Administrativ assistent/registrator Anna Svensson Planarkitekt Peter Peterson Byggnadsinspektör Kjell Carlsson Konsult för bygglov/byggnadsinspektion Jonas Ranefjärd Byggnadsinspektör Jennie Johansson Exploateringsingenjör (exploatering, kommunstyrelsen) Plan- och byggnadsnämnden tackar för presentationerna och hälsar nyanställda Anna Svensson välkommen.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(40) 41 Kommunens revisorer redovisar sin roll och sitt uppdrag Eva Ryberg presenterar sig själv samt Roger Fogelström och Kenneth Sölvebring. Roger Fogelström redogör för revisorernas roll och uppdrag. Plan- och byggnadsnämnden tar del av informationen och tackar för presentationen. Ordförande och vice ordförande framför att samarbetet med revisorerna fungerar mycket bra.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(40) 43 Planbesked för Örby 1:1 m fl vid Prästgården, Örby Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Svenska kyrkan, Göteborgs stift samt Örby-Skene församling har ansökt om detaljplan för ett område söder om prästgården samt ett område söder om Örbyskolan för att möjliggöra byggnation av totalt ca 70 bostäder i radhus, parhus och flerfamiljshus. Ansökan, förslag I planansökan, se bilaga, finns en illustrationsplan som visar föreslagen i bebyggelse uppdelad i tre delområden. Område 1 och 2 är tillsammans 2 hektar stort och beläget i slänten söder om prästgården och församlingshemmet. Här föreslås ca 50 bostäder. Område 3 är 0,7 hektar stort och beläget söder om Örbyskolan, ca 20 bostäder föreslås. Planer och riktlinjer, kultur- och naturmiljövärden Föreslagna områden är inte tidigare detaljplanelagda. Riktlinjer för området anges i kommunens fördjupade översiktsplan för Kinna Skene Örby Inget av delområdena är utpekade som lämpliga för ny bebyggelse. Område 1 och 2 ligger inom skydd för kulturmiljö (R9). Skyddet för kulturmiljön omfattar ett större område; miljön kring Örby kyrka och kulturlandskapet vid Bosgården och Vännåkra ner till Östra Öresjön, se karta. Stor restriktivitet ska gälla mot ny bebyggelse. Endast ny bebyggelse som är kopplad till områdets kulturvärden tillåts. I kulturmiljöprogrammet anges att området Örby kyrkomiljö utgörs av en väl sammanhållen bebyggelse. Tillsammans med gårdarna, det öppna odlingslandskapet och fornlämningsmiljöerna har området en lång historisk kontinuitet. Odlingslandskapet med ett flertal ekhagar och ädellövskogsområden är välhävdat och bör förbli oförändrat. Det föreslås att gällande byggnadsplaner revideras och områdesbestämmelser utfärdas för att utöka lovplikten och införa skyddsregler (prioriteringsklass 1). En totalinventering av bebyggelsen bör ske i området.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(40) I princip samma område är även klassat som Högt naturvärde landskap i naturvårdsplanen. Området utgör Fokusområde 20 Hanatorp och beskrivs som tätortsnära miljö med rikt fågelliv vid Öresjön, ekmiljöer, ridhus och vandringsleder. Föreslagna områden påverkar inte strandskyddat område då Ljungaån saknar fastställt strandskydd. Delområdena: Område 1 utgörs av i huvudsak av beteshage men även ett mindre område lövskog. Skogsdelen upp mot Prästgården ligger i kanten av ett större sammanhängande ädellövskogsområde. Ur kulturmiljösynpunkt och för landskapsbilden är det viktigt att inte bryta kontakten mellan lövskogsbeståndet i Bosgårdens miljö och lövträden kring kyrkan och kyrkogården. Ädellövskogen har mycket höga naturvärden med flera grövre sparbanksekar med sällsynta insekter, lavar och mossor knutna till sig samt almar som numera är rödlistade. Skogen inom område 1 som består av en blandning av tallar, björk och yngre ekar bedöms kunna tas i anspråk för ny bebyggelse utan att påverka den sammanhängande lövskogsridån negativt. I slutet av Emmastigen där en bäck rinner fram finns en dunge med alskog. Alsumpskogen utgör en naturlig rening av vattnet i bäcken och kan med fördel bevaras som ett grönt element i bebyggelseområdet. Område 2 omfattar platsen för den stora ladan och plats för ytterligare en byggnadslänga nere i slänten. I slänten växer tätt med al och hassel utmed bäcken vid kyrkogården. Den stora gamla ladan ligger högt i landskapet och är ett imponerande och vackert landmärke som syns från långt håll österifrån från Svenljungavägen. Att ersätta ladan med ett bostadshus är en utmanande och spännande idé som kan erbjuda ett mycket fint läge för bostäder. För att behålla ladans betydelse i landskapsbilden är det viktigt att ny byggnad inte görs för låg och att byggnaden och bibehåller ladans proportioner mellan tak och fasad. Det kan ge plats för 5-6 våningar varav 2-3 under takdelen. Föreslaget läge för ytterligare en byggnad längre ner i slänten behöver ses över med hänsyn till befintlig vegetation vid bäcken. Område 3 utgörs av ett litet skogsparti med tallar invid skolan och en grässlänt som sluttar ner mot Ljungaån. Slänten är en viktig lokal för vildbin. Under senare år har många vildbin minskat kraftigt i landskapet. Vildbin bidrar med ovärderliga ekosystemtjänster genom sin pollinering av blommande växter och det är därför extra viktigt att bevara de lokaler som finns kvar. Skogen och ängen används för lek av Örbyskolans elever. Vattenskyddsområde Alla föreslagna delområden är belägna inom Örby vattenskyddsområde, sekundär zon i direkt anslutning till den primära zonen. Vatten tas från Ljungaån och pumpas till vattentäktszonen där vattnet infiltreras till grundvattnet. Det innebär att både marken och Ljungaån är mycket känsligt för föroreningar. Översiktsplanen anger att byggnation eller andra åtgärder som riskerar att förorena vattentäkten ej får uppföras inom vattenskyddsområdet.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(40) Den största riskkällan från nya bostadstomter utgör dagvatten från parkeringsytor samt olovlig biltvätt och användning av trädgårdskemikalier. Område 3 ligger mycket nära Ljungaån, 50 meter och är därför extra känsligt för föroreningar. Byggnation i detta område bedöms som direkt olämpligt ur dricksvattenperspektivet. Område 1 och 2 ligger något längre från Ljungaån, 120 meter. En förutsättning för byggnation här är att det finns plats/möjlighet att rena dagvattnet i t ex dammar. Reningen av planområdets dagvatten kan med fördel inkludera befintlig dagvattenavrinning från Skenevägen och Högåsliden (som släpps ut i bäcken intill kyrkogården) samt från kyrkogården. Det skulle innebära en minskad risk av förorening av Ljungaån i förhållande till dagsläget vilket skulle kunna väga upp den utökade risken från exploateringen. Störningar Område 1 föreslås 50 meter från väg 156/Svenljungavägen med hastighet 70 km/h. Bullernivån behöver utredas för att se om det är möjligt att klara riktvärdena för bostäder på det avståndet. Område 1 angränsar till Bosgården som är en ridskola med stallplatser för 25- tal hästar. Länsstyrelsen har rekommenderat kommunen att använda Blekinge läns riktlinjer; Djurhållning och bostäder, vid bedömning av lämpligt skyddsavstånd. Rekommenderat respektsavstånd mellan medelstora anläggningar (10-50 djurenheter) räknat från stallet och bostäder är meter. Avståndet till stallet på Bosgården är 350 meter. Inget skyddsavstånd erfordras mellan beteshagar och bostäder. Betesmarken inom område 1 används av Bosgården och annan gård för hästbete idag. Vägar, Vatten och avlopp Område 1 och 2 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Skenevägen. Område 3 kan angöras från en ny lokalgata som ansluter till Kinnavägen. Det finns möjlighet att koppla på föreslagna områden till kommunala vattenoch avloppsledningar i Skenevägen och Kinnavägen. Det behöver utredas om pumpning krävs för avloppet från område 1 eller om det kan ledas till Kinnavägen. Kostnader och genomförandefrågor Planen innebär att ny allmän plats bildas för gata samt park- eller naturmark för dagvattenhanteringen. Del av Skenevägen ligger inom byggnadsplan och bör tas med i planområdet för att uppdatera huvudmannaskapet till kommunalt. Planen innebär kommunala kostnader för bl a upphävande av outredd samfällighet för nuvarande väg till delområde 1, fastighetsreglering och inlösen av mark samt anläggande av ny lokalgata. Exploateringsavtal ska tecknas med exploatör för att reglera kostnaderna. Planen innebär ökade underhållskostnader för kommunen för ny gata och annan allmän plats. Planen kan också innebära kostnader vid ersättningsanspråk från fastighetsägare för skydd av den kulturhistoriska miljön. Motivering till beslut Inget av delområdena har stöd i fördjupad översiktsplan och ansökan om byggnation behöver vägas mot följande motstridiga allmänna intressen; bevarande av kulturmiljön, naturvärden, jordbruksmark och skyddet av Örbys vattentäkt.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(40) Delområde 1 och 2 Den sammanhängande lövskogsridån som sträcker sig från Bosgården till kyrkogården avskiljer visuellt föreslagen bebyggelse från den kulturhistoriskt intressanta bebyggda miljön kring kyrkan vid Skenevägen. Däremot kommer ny bebyggelse bli väl synlig åt söder i den del av kulturmiljön som utgör öppet jordbrukslandskap. I planansökan visas på en hög ambition för nya byggnaders arkitektur och anpassning till platsen. Bebyggelsens placering intill lövskogsbrynet är naturlig och ligger fint i landskapet. Delområdena har en stor potential för en attraktiv boendemiljö med sitt höga och fina söderläge och vidsträckta vackra utsikt. Det bedöms som möjligt att varsamt infoga ny bebyggelse på platsen utan att skada kulturmiljön och lövskogens naturvärden. Omfattningen och avgränsning av ny bebyggelse behöver dock analyseras närmare med hänsyn till landskapsbilden. Värdefulla träd och trädbestånd behöver mätas in. Nya byggnaders utformning och färgsättning behöver regleras i detaljplanen. Byggnation av området förutsätter vidare att utredning kan visa att dagvattnet inte riskerar att förorena Örby vattentäkt och att trafikbullernivån inte är för hög. Delområde 3, som ligger lågt i landskapet samt topografiskt och visuellt avskuret från både det stora öppna landskapsrummet och från bebyggelsen i Örby, har inte samma fina läge för bostäder. Med hänsyn till platsens höga naturvärde som viktig lokal för vildbin och det utsatta läget i för vattentäkten bedöms inte området som lämpligt för byggnation. Ny detaljplan prövas med utökat planförfarande enligt PBL 5:7. Skäl för utökat förfarande är att förslaget är inte förenligt och med översiktsplanen och det är av betydande intresse för allmänheten. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning 4:e kvartalet 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar 1:a kvartalet Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal för plankostnaderna skall tecknas mellan sökande och kommunen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för delområde 1 och 2. Den byggda miljön kring kyrkan(del av område R9) ska ingå i detaljplanen för att säkerställa skydd i enlighet med kulturmiljöprogrammet. Arbetet med detaljplanen ska inledas med en kulturhistorisk byggnadsinventering. Planområdets exakta avgränsning för skydd av den befintliga kulturhistoriska miljön avgörs efter byggnadsinventeringen. Plan- och byggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked för delområde 3. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(40) Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) och Jan-Åke Lövgren (S) i handläggningen.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(40) 44 Planbesked för Skene 61:3, Tingshuset, Skene Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset. Plan- och byggnadsplanen beslutar att avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Avgift: kr Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Skene Slottspark AB har ansökt om ny detaljplan för fastigheten Skene 61:3, gamla tingshuset, för att ändra tillåten användning till bostäder. Beredning Fastigheten är 5800 kvm stor och belägen vid Tingsvägen 3 i Skene. Skene Slottspark AB köpte fastigheten av kommunen 2010 och byggnaden inreddes med åtta bostadslägenheter. Byggnationen är olovlig och utgör ett tillsynsärende hos kommunen. Fastighetsägaren kan inte få bygglov i efterhand eftersom användningen strider mot tillåten användning centrumändamål i gällande detaljplan. Fastighetsägaren har nu ansökt om en ny detaljplan som möjliggör bostäder för att sedan kunna söka bygglov i enlighet med detaljplanen. I gällande fördjupad översiktsplan 2010 ligger fastigheten inom område för befintlig tätortsbebyggelse vilket innebär att såväl bostäder som service och icke störande verksamheter bedöms som lämpligt inom området. Övriga regler och rekommendationer som redovisas är skydd av kulturmiljön kring tingshuset och byggnaderna söder om samt att väg 156 söder om Tingshuset utgör sekundär transportled för farligt gods. Kulturmiljön har redan ett fastställt skydd i gällande detaljplan från Byggnaden får inte rivas och utökad bygglovplikt gäller för förändringar i byggnadens exteriör, vilka ska utformas med särskild hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär. Hela miljön är värdefull och utökad lovplikt gäller även för murar, plank och för trädfällning. Till detaljplanen hör en skrift som utförligt beskriver byggnadens och parkmiljöns värde. Byggnaden är belägen mindre än 50 meter från väg 156. En riskbedömning av farligt godstransporterna har utförts av Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. På ett riskavstånd av 40 meter från vägmitt bedöms individrisken vid en farligtgodsolycka vara så låg att inga åtgärder behöver vidtas.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(40) Kommunens trafikbullerinventering från 2005 visar att fastigheten klarar men tangerar riktvärdet för ekvivalent bullernivå. Riktvärdet för maxnivå vid uteplats överskrids med 1 dba. Trafikbullernivån och placering av uteplatser behöver beaktas i detaljplanen för att säkra en god boendemiljö. År 2000 gjordes en ny plan i norra delen av Tingshusfastigheten (Skene 61:2) i samma syfte som nuvarande ansökan, ändamålet ändrades till bostad för att möjliggöra inredning av gruppbostad i befintlig vinkelbyggnad. Parkeringsytan på Skene 61:3 är gemensam och det finns servitut för fem parkeringsplatser till förmån för den kommunala fastigheten 61:2. Likaså finns servitut för befintliga fjärrvärmeledningar och optofiber som belastar Skene 61:2. Ledningsstråken bör föras in i detaljplanen. När kommunen använde tingshuset som socialkontor utökades parkering till totalt 35 p-platser. Parkeringsbehovet för 8 bostadslägenheterna och gruppbostaden är endast 15 P. Parkeringen har således en stor överkapacitet och kan utan problem minskas. Mellan tingshuset och Varbergsvägen äger kommunen en byggrätt för centrumändamål på fastigheten Skene 6:70. Området påverkas inte av planansökan och lämnas utanför planprövningen. Detaljplanen bedöms inte medföra några kommunala kostnader. Motivering till beslut Tingshuset med sin parkliknande trädgård utgör en vacker och trivsam boendemiljö centralt i Skene. Ändrad användning till bostäder påverkar inte byggnadens och miljöns värde negativt, skyddsbestämmelserna kvarstår. Planen prövas med standardförfarande enligt PBL 5:6, 8-7. Planen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller utgöra betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning hösten 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar våren Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa där kostnaden för detaljplanen baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar frångå gällande taxa vid tecknande av planavtal för Tingshuset. Kostnaden kommer att faktureras vid fyra tillfällen under processens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(40) Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plan- och bygglovstaxa vid tecknande av planavtal. Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om positivt planbesked för Skene 61:3, Tingshuset och finner att Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(40) 45 Detaljplan för Hajom 5:2, Avsteg från taxa Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Hajoms utvecklings AB har skrivit köpekontrakt med kommunen för fastigheten Hajom 5:2. Plan och byggnadsnämnden beslutande om positivt planbesked för att pröva möjligheten att nyttja Hajomskolans lokaler för andra ändamål. Ett planavtal skall tecknas med kommunen innan köpet av fastigheten träder i kraft. Beredning Ett planavtal ska tecknas med sökande för att täcka kommunens kostnader för upprättande av detaljplanen. Kommunfullmäktige har beslutat om en planoch bygglovstaxa Då taxan har visat sig orimligt dyr för detaljplaneläggning arbetar Bygg- och miljökontoret med att ta fram ett nytt förslag till taxa som baserar sig på uppskattad tidsåtgång istället för byggrätten. Bygg och miljökontoret önskar att göra avsteg från gällande taxa vid tecknande av planavtal för Hajom 5:2. Kostnaden faktureras vid fyra tillfällen under planprocessens gång. Slutlig kostnad kan variera med 20 % upp eller ner från budgeterad kostnad beroende på den faktiska arbetstiden med planen. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 23, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att avsteg får göras från gällande plantaxa vid tecknande av planavtal. Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Pontus Johansson (C) föreslår avsteg från gällande plan- och bygglovstaxa som baseras på arean. Plankostnaden ska istället baseras på timkostnad.. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnde antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(40) 46 Detaljplan för Krok 1:15- samrådsbeslut Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanens syfte är att ge fastighetsägaren möjlighet att avstycka en bostadstomt på ca 900 kvm. Beredning Fastigheten Krok 1:15 är privatägd. I gällande detaljplan ( ) är Krok 1:15 planlagd för bostadsändamål och det får inte avstyckas fler tomter än vad som illustrerats i detaljplanen. Plan- och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande. Motivering till beslut Planförslaget bedöms inte påverka området negativt då Övre Krok redan är tätbebyggt. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 51, positivt planbesked. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplan för Krok 1:15 i Örby. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(40) 47 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Godkännande Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Ärendet Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för handel och centrumverksamhet nedanför Öxabäcks kyrka. Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Beredning Detaljplanen har varit på granskning under tiden 23 oktober - 21 november Berörda sakägare har inte lämnat in några synpunkter på planförslaget, varken vid samråd eller granskning. Länsstyrelsen, som sammanfattar de statliga myndigheternas synpunkter, har endast detaljsynpunkter. Trafikverket är kritiskt till planförslaget liksom Öxabäcks bygdelag och Öxabäcks fastighetsförvalting HB. De ändringar som föreslås är: Planbeskrivning och plankarta korrigeras så att rätt benämning för gemensamhetsanläggningar anges och så att delningen mellan s/89 och s/114 är korrekt. Planbestämmelserna och planbeskrivningen ändras så att flaggning kan tillåtas inom planområdet. Ett tillägg görs under rubriken ansvarsfördelning under planbeskrivningens genomförandefrågor med ett förtydligande om att fastighetsägaren har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggning och oljeavskiljare inom kvartersmarken. I planbestämmelsen avseende prickmark ska tillföras Parkering är tilllåten. Utöver ovan redovisade ändringar har endast redaktionella ändringar gjorts i förslaget. Motivering till beslut Då inte några principiella ändringar av planen förslås, endast redaktionella justeringar, föreslås Plan- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen och sända den till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendets behandling Plan- och byggnadsnämndens beslut , 98, förnyat planuppdrag. Plan- och byggnadsnämndens beslut , 172 delegera till ordförande att besluta om samråd när planhandlingarna är klara. Delegationsbeslut , D711, samråd.

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(40) Plan- och byggnadsnämndens beslut , 137, godkännande av Samrådsredogörelsen samt beslut om granskning. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om godkännande av granskningsutlåtandet samt beslutar om godkännande av detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42. Dagens sammanträde Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(40) 48 XX - Bygglov för redan uppfört plank Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ärendet gäller en ansökan om bygglov för ett redan uppfört plank. Planket är uppfört i tomtgräns och inom strandskyddat område. Byggherren har uppfört planket utan bygglov. Beredning Den 26 mars 2014 kom en anmälan in till byggenheten om ett olagligt uppfört plank på fastigheten i anslutning till XX, PBN Anmälan är gjord av XX. I enlighet med plan- och bygglagen 11 kapitlet 17 har byggnadsnämnden förelagt byggherren att söka bygglov i efterhand för åtgärden. Planoch byggnadsnämnden har prövat en ansökan om bygglov och lämnat avslag. Nu har sökanden i samråd med stadsarkitekten justerat höjden på planket och söker bygglov igen. För fastigheten gäller områdesbestämmelser antagna den 30 september Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara den småskaliga karaktären i området, områdesbestämmelserna reglerar byggnadernas bruttoarea och till viss del deras placering i relation till Öresjövägen. Inom hela området gäller strandskyddet för Öresjön, på den aktuella tomten finns en tomtplatsavgränsning inom vilken planket är placerad. Att uppföra ett plank kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 1 punkt 7. Trots det kan byggherren i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov uppföra ett 1,8 meter högt plank inom 3,6 meter från bostadshuset för att ordna en skyddad uteplats om det inte placeras närmare grannen än 4,5 meter, plan- och bygglagen 9 kapitlet 4. Om grannen godkänner det kan det placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan bygglov. Planket är cirka 19 meter långt och är utfört i två olika höjder 88 och 180 centimeter högt mätt från den sökandes sida. På grund av lägre marknivå på grannens tomt är planket där ca 30 cm högre. Planket är placerat i tomgräns.

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19(40) XX anser att planket skymmer utsikten och tillstyrker därför inte åtgärden. Den sökande har ett intresse av att skapa en skyddad uteplats. Det är trångt mellan byggnaderna och det finns ingen möjlighet att göra det utan bygga i tomtgräns. Motivering till beslut Planket kräver bygglov dels för att det både är längre och högre än plan- och bygglagen medger utan bygglov och dels därför att det är placerat i gränsen mellan två tomter och att grannen inte samtycker till det. Plan- och byggnadsnämnden bedömer att planket i sin nuvarande utformning och utsträckning har ett rimligt utförande för att skapa en skyddad uteplats för den sökande. Den lägre delen av staketet bedömer vi inte påverkar grannens utsikt över sjön. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov för det redan uppförda planket. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Situationsplan inkom Ritning, staket inkom Avgift bygglov kronor Dagens sammanträde Bygglovsarkitekt Lotta Wiberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Jäv På grund av jäv deltar inte Björn Andersson (S) i handläggningen av detta ärende. Upplysningar Faktura skickas separat. Skickas till Beslutet delges sökanden och XX. Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida. Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägare för XXXXXXX samt XX

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20(40) 49 Hajom 4:11 - Bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall stöd av 9 kapitlet 31 och 31a plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Lars Olsson, Hässletvägen 57, , Onsala Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Befintliga situationsplan (A3) inkom Blivande situationsplan (A3) inkom Huvudritning av byggnaderna (A3x4) inkom Grundritningar samt sektioner (A3x8) inkom Yttrande miljöenheten inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till plan- och byggnadsnämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Ärendet Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation, nybyggnad av personalbyggnad samt byggnad för farligt avfall. Beredning Hajom 4:11 ligger inom område som inte omfattas av detaljplan men inom fördjupad översiktplan för Kinna, Skene Örby 2010 (FÖP). Fastigheten ligger inom område där positivt planbesked har lämnats av plan- och byggnadsnämnden till Teknik- och serviceförvaltningen för planläggning av Skene deponi med skyddszon, enligt beslut 60 Dnr Ansökan avser bygglov för anläggning av återvinningsstation med total area av m 2 varav byggnaderna är 328 m 2. Föreslagen tomtplats utgörs av kuperad skogsmark och marken består i huvudsak av berg och morän. Den nya anläggningen kommer att uppföras i närheten av den befintliga återvinningstationen, Skene skog återvinningscentral.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén M Madeleine Ekman Boldizar FP Ulf Eriksson S Susanne Clausen S Anders Manskog MOD Håkan Forsberg

Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén M Madeleine Ekman Boldizar FP Ulf Eriksson S Susanne Clausen S Anders Manskog MOD Håkan Forsberg Sammanträdesdatum Sida 1 (48) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.10 Beslutande M Lars-Åke Åkesson C Pontus Johansson KD Andreas Bergeld C Leif Andersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer