Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 1(17) Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Henrik Johansen (M) - ledamot Åke Sjörin (FP) - ledamot Jan Lindqvist (KD) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot Leif Sigbo (MO) - ledamot Kent Johansson (S) - ledamot Tommy Håkansson (S), Erkki Ekman (FP), Gert Ljunggren (S), Lars Johansson (C), ersättare Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef, Ingvar Persson, byggnadsinspektör, Jerker Widerström, controller, Maria Månsson Brink, stadsarkitekt, Gitte Pedersen, sekreterare Leif Sigbo Plats och tid Kommunhuset måndagen den 15 december klockan 9.00 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Gitte Pedersen... Martin Gustafsson... Leif Sigbo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen... Gitte Pedersen Datum för nedtagande av anslag

2 2(17) SBN 100 SBN Fastställande av dagordning beslutar som punkt nr 3 lägga till ekonomisk redovisning, och i övrigt följa föreslagen dagordning

3 3(17) SBN 101 SBN Val av justerare beslutar utse Leif Sigbo justera protokollet, måndagen den 15 december klockan 9.00

4 4(17) SBN 102 SBN Ekonomi Controller Jerker Widerström redovisar ekonomisk uppföljning för november. Ekonomisk uppföljning november VA Ekonomisk uppföljning november SB beslutar lägga redovisningen till handlingarna

5 5(17) SBN 103 SBN Ärendelista Aktuell ärendelista redovisas. Ärendelista beslutar lägga redovisningen till handlingarna

6 6(17) SBN 104 PLAN Detaljplan för fastigheten SÄLLERÅS 1:51 m fl "NIBE" Syftet med detaljplanen är möjliggöra utvidgning av den lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av Nibe AB på fastigheten Sällerås 1:51, mellan Skånes Fagerhult och Skånes Värsjö. Verksamhetensom idag inryms i lokaler som är kvadratmeter stora har behov av expandera etappvis med totalt kvadratmeter. Utvidgningen är tänkt ske åt söder på fastigheten Stjärneholm 1:2. Eftersom Stjärneholm 1:2 är taxerad som bebyggd jordbruksfastighet får verksamhetsidkaren inget förvärvstillstånd av länsstyrelsen innan kommunen genom planläggning visat fastigheten är tänkt för verksamhetens ändamål. Planen berör en samfälld väg, Stjärneholm S1, som på grund av planförslaget behöver förflyttas. Planförfarandet har växlat från enkelt till normalt, efter synpunkter under samrådet. Nibe granskningsbeslut tjänsteskrivelse Detaljplan samrådsredogörelse Nibe Granskning Detaljplan planbeskrivning Nibe Granskning Detaljplan Plankarta Nibe Granskning beslutar godkänna de upprättade granskningshandlingarna i form av planbeskrivning, plankarta med bestämmelser och samrådsredogörelse samt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen skicka förslaget på granskning. Expedieras till: Maria Månsson Brink

7 7(17) SBN 105 PLAN Detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 mfl "Nya Torg" Under diskussioner i plankommittén har en politisk vilja om detaljplanelägga Nya Torg uttalats. Syftet med detaljplaneuppdraget är undersöka möjligheten förtäta genom bostadsbebyggelse och verksamheter på Nya Torg, undersöka omlokalisering av befintlig lekplats och omdisponera befintlig parkeringsyta. Föreslaget planområde utgörs av Nya Torg, samt söder därom liggande Örkelljunga 3:234, Centrumhuset. Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Tre kronor 2 "Nya Torg" planuppdrag tjänsteskrivelse beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen upprätta detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 mfl Nya Torg i enlighet med beslut i KS Expedieras till: Maria Månsson Brink

8 8(17) SBN 106 PLAN Detaljplan för Östra Spång 4:48 mfl "Nordöst Skåneporten" Tidigare påbörjad planprocess för området behöver som en konsekvens av kommunens återköp av marken startas om, varför ett förnyat detaljplaneuppdrag krävs. Syftet med detaljplanen är skapa mer detaljplanelagd mark vid Skåneporten för kunna tillmötesgå flertalet förfrågningar om företagsetableringar. Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Nordöst Skåneporten planuppdrag tjänsteskrivelse beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen upprätta detaljplan för Östra Spång 4:48 mfl Nordöst Skåneporten i enlighet med beslut i KS Expedieras till: Maria Månsson Brink

9 9(17) SBN 107 BYGG ,25 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten MILSTOLPEN 2, Mennea AB, Hässleholmsvägen 3, Örkelljunga ansöker om bygglov för uppföra ett flerfamiljshus i 2 våningar med totalt 4 lägenheter som omfar 225 m² i varje plan. Byggnaden uppförs med isolerad pla på mark, ytterväggar i träkonstruktion med utvändig liggande träpanel och tak i träfackverk med plåtbeklädnad. Byggnaden ansluts till fjärrvärme och förses med mekanisk ventilation. Färgsättning: bruna ytterväggar med gråa fönster- och dörrpartier och svart tak. Planbestämmelser Gällande detaljplan DP 113 fastställd Avvikelser finns mot gällande bestämmelser dels: placering där mindre del av byggnaden (1-2 m²) i sydöst placeras på mark som inte får bebyggas. byggnadens medelhöjd överskrider planbestämmelsernas höjd (6,0m) med cm. Tjänsteskrivelse C8 Bygglov Reviderade ritningar nr 3 Yrkanden Henrik Johansen yrkar avslag på sökt bygglov. Bjarne Daa, Martin Gustafsson, Kenth Johansson, Åke Sjörin och Jan Lindqvist yrkar bifall till sökt bygglov Ordförande ställer Henrik Johansens yrkande mot Bjarne Daas med fleras och finner samhällsbyggnadsnämnden bifaller sökt bygglov beslutar byggnadens placering och höjd bedöms som mindre avvikelser från detaljplanens bestämmelser,

10 10(17) därför bevilja sökt bygglov, och fastställa bygglovsavgiften till kr Expedieras till: Sökande Akten

11 11(17) SBN 108 BYGG Bygglov för nybyggnad av fisk vagn på fastigheten EJDERN 5, COOP Örkelljunga, Tommy Högberg ansöker om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad avsedd för försäljning av fisk mm. Byggnaden omfar 36 m² och består av en 40 fot container med påbyggd takkonstruktion av träfackverk med plåt tak. Byggnaden placeras i omedelbar anslutning till bef. byggnad och är ansluten till kommunalt ven och avlopp och försedd med el Planbestämmelser Fastigheten ligger inom detaljplan DP 57 fastställd med planbestämmelse H handel. Inga avikelser från detaljplanens bestämmelser finns. Inkomna yttrande Söderåsensmiljöförbund har i delegationsskrivelse från registrerat byggnaden som livsmedelsanläggning. Räddningstjänsten har i yttrande lämnat synpunkter över brandskyddet. Bygglov Yttrande från Räddningstjänsten Ritningar Delegationsbeslut från Söderåsens Miljöförbund Tjänsteskrivelse C8 Yrkanden Martin Gustafsson yrkar, med bifall från Kenth Johansson, en sanktionsavgift om kronor ska utdömas med hänvisning till byggnadsarbete påbörjats innan bygglov beviljats. Leif Sigbo yrkar, med bifall från Åke Sjörin, en sanktionsavgift om kronor ska utdömas med hänvisning till byggnadsarbete påbörjats innan bygglov beviljats. Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Leif Sigbos och finner samhällsbyggnadnämnden beslutar enligt Martin Gustafssons yrkande

12 12(17) beslutar bevilja sökt bygglov, bestämma bygglovsavgiften till kronor, utdöma byggsanktionsavgift om kronor med hänvisning till byggnadsarbete påbörjats innan bygglov beviljats, och återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning Expedieras till: Sökande Akten

13 13(17) SBN 109 BYGG ,01 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av modulbyggnader för skollokaler på fastigheten TURABYGGET 1:14, Utbildningsnämnden ansöker om tidsbegränsat bygglov för 5 år för uppställning av moduler användas till förskola. Modulerna omfar kring 150 m2 och placeras i direkt anslutning till befintligt område som används för liknande verksamhet. Modulerna monteras på plintar, bärande stomme av trä med med ytterväggsbeklädnad av plåt. Modulerna är försedda med mekanisk ventilation, uppvärmning direktverkande el och ansluts till kommunalt ven- och avlopp. Fastigheten ligger inom detaljplan Ö35 fastställd Modulerna avses placeras på mark avsedd för park eller plantering. Intilliggande detaljplan DP 111 visar område för förskola, varför placeringen bedöms vara förenlig med områdets användande. Tjänsteskrivelse Ingvar Persson Bygglov.pdf Ritningar Situationsplaner beslutar bevilja sökt bygglov gälla t o m , och bestämma bygglovavgiften till kr Expedieras till: Sökande Akten

14 14(17) SBN 110 SBN Förslag på sammanträdesdagar 2015 Förslag på sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2015 redovisas. Förslag på sammanträdesdagar 2015 beslutar ändra sammanträdesdatum den 6 april till 7 april, då den 6 april är helgdag, och fastställa sammanträdesdagar 2015 enligt förslag Expedieras till: Sarah Lundberg Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen, för information

15 15(17) SBN 111 SBN Återrapportering från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige KS Detaljplan del av Tre Kronor 2 KS Detaljplan Östra Spång 4:48 m fl beslutar lägga informationen till handlingarna

16 16(17) SBN 112 SBN Delegationsbeslut Delegationsbeslut oktober beslutar lägga beviljade lov till handlingarna

17 17(17) SBN 113 SBN Informationsärenden Superbuss Markaryd - Helsingborg Statistik VENT oktober Statistik BMA oktober Statistik BYGG oktober Parkeringsövervakning

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag 6 maj 2014, kl 08.30 12.30 ande Ethel Björkman (S), Ordförande Närvarande ersättare Tore Alm (S), ersättare för Maj-Lis Nilsson (S) Tom Johansson (S) Lennart

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85

Jan Quist (S) Magnus Liwing (FP), 69-73, 75-85 Byggnads- och räddningsnämnden 2015-05-25 1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagande Paragrafer Stadshuset, Högby-lokalen, måndag 25 maj 2015, kl 13:00-16:25 Anders Steen (C), ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS sid 1 (21) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Onsdag den 21 november 2012 kl 08.30 Väsesalen Sammanträdet ajourneras kl 11.40-12.00 för gruppvisa överläggningar samt kl 9.30-9.45 och kl.10.40-10.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer