ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE"

Transkript

1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Ekonomisk uppföljning(au aug) Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Ingvasta 1:18 och 7:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus(au aug) Börstil 1:19, bygglov för ändrad användning ladugård till bygghandel/förråd/verkstadsyta(au aug) Börstils-Sund 3:59, bygglov för nybyggnad av bostadshus och rivning av bef Gammelbyn 75:1, tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering och uppsättande av plank(au beslut) Nolsterby 1:113, påföljd för olovligt utfört byggande, som avser att bygglovbesluten dnr 2007BN521 och 2014SBN0481 inte har följts enligt vad bygglovbeslutens ritningsunderlag redovisar Tvärnö 6:19, strandskyddsdispens avseende båthus 48 kvm samt tillhörande bryggramp(au aug) Tvärnö 6:19, ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus(au aug) Snesslinge 12:225, beslut om byggsanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, beslut om sanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus Östhammar 26:3,(kommunkont.) bygglov för fasadändring (solcellsanläggning) Östhammar 21:1, ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt nytt garage(au aug)... 49

2 (58) 23. Bennebo 1:3, bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod(au aug) Ackarby 1:20, bygglov för nybyggnad av bostadshus(au aug) Harvik 4:60, ansökan om bygglov för tillbyggnad av sovringsverk(au aug) Meddelanden Delegationsbeslut Sekreterare Ordförande Agneta Andersson Tomas Bendiksen

3 (58) 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan

4 (58) 2. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Ekonomisk uppföljning(au aug) Det ekonomiska läget till och med 31 juli Siffrorna redovisas i Budget Period Redovisat Förbr i Återstår tusental kronor (tkr) Budget % Jan 14 Mån Jan 14 Juli 14 Jan 14 - Juli 14 Kostnader 1130 Nämnd 597,0 348,2 278, , Nämndssekreterare 261,0 152,2 157, , Kartverksamhet 1 515,0 883,7 760, , Bygglovsverksamhet 3 330, , , , Planeringsverksamhet 2 316, , , , Miljöskydd 2 020, , , , Hälsoskydd 2 685, , , , Hälsoskydd, livsmedel 1 852, , , ,3 Övr verksamheter 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Intäkter 1130 Nämnd Nämndssekreterare Kartverksamhet - 570,0-356,7-326, , Bygglovsverksamhet , , , , Planeringsverksamhet ,0-976,0-745, , Miljöskydd - 994,0-603,2-767, , Hälsoskydd ,0-668,6-611, , Hälsoskydd, livsmedel ,0-816,4-746, ,5 Övr verksamheter 0 Kostnader , , , ,5 Intäkter , , , ,1 Sum Nettokostnader 4 418, , , ,4 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

5 (58) 3. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till arbetsutskottet att anta verksamhetsberättelse 2014 för Samhällsbyggnadsnämnden, vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har att anta verksamhetsberättelse inför delårsbokslutet Berättelsen ska vara antagen av nämnden senast första halvan av september månad. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden att delegera till dess arbetsutskott att anta verksamhetsberättelse 2014, vid sammanträdet 10 september.

6 (58) 4. Dnr 2014SBN0018 Dpl 003 Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Handl A Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 mars 2014 en intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll. Den interna kontrollen har genomförts enligt fastställd plan för kontrolldag och den har även tagits upp på förvaltningens arbetsplatsträff enligt plan. Rapport Kontrollgrupp A Kontroll av att delegationsbeslut fattas enligt delegation från nämnden, har genomförts, i syfte att se att delegationsordning och delegationslista följs. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken för varje lagområde. Därefter kontrollerades att rätt delegat fattat beslutet och att det stämmer överens med aktuell delegationslista. Kontrollen genomfördes av Plan- och byggchefen samt Miljöchefen. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Plan- och bygglagen: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Miljöbalken: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt livsmedelslagstiftningen: En avvikelse noterades. Delegationsordningen är otydlig i vem som har delegationsrätt att förlänga tidsfrister på förelägganden. Förslag till åtgärd: Förtydliga delegationsordningen.

7 (58) Kontrollgrupp B Kontroll av hur avgifter enligt Plan- och bygglovstaxan räkans ut i syfte att se hur väl vi följer fastställd taxa och att ärenden hanteras lika i avseendet på avgiften. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken. Därefter kontrollräknade utsedda personer, som inte handlagt ärendet, hur avgiften har räknats ut. Kontrollen utfördes av Plan- och byggchefen. Följande avvikelser noterades: I två fall saknades redovisning av beräkningar i EDP Byggreda. Åtgärder som vidtas: Utbildning av berörd personal i hur man beräknar avgiften i EDP Byggreda, planeras till hösten Förslag till förbättringar: Vid utskick av beslutsärenden ska beräkningen i EDP Byggreda kontrolleras mot avgiften i beslutet. Kontrollgrupp C För risken att beslut med timavgift, enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen debiteras fel, har utbildning och dialoger utförts med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i syfte att se att vi följer fastställda taxor på området. Utbildningen skedde under april månad. Frågan kommer nu att tas upp på veckomöten på respektive område minst en gång i månaden. Åtgärder som vidtas: Diskussioner förs nu vid verksamhetsmöten för att nå en samsyn om vad som ingår i en avgift. Kontrollgrupp D För risken att anmälan till kurs görs utan att meddela koordinator, har den dokumenterade inköpsprocessen på förvaltningen uppdaterats och kommunicerades till all personal på arbetsplatsträff 10 juni. Koordinator har även på tisdagsmöten påtalat vikten om att meddela kurser innan bokningen görs för att säkerställa att rätt uppgifter kommer med i bokningen. Syftet med denna punkt är att säkerställa att vi uppfyller krav på dokumentation och anteckningsskyldighet på ett korrekt sätt vid betalning av fakturor. Under denna kontrollperiod har inga avvikelser noterats. Kontrollgrupp E Då vi såg en risk i att anonymitet hanteras olika, hantering av handlingar med sekretess sker felaktigt, att man är inte medveten om att en handling kan omfattas av sekretess samt att handlingar och projekt inte diarieförs korrekt, finns behov av utbildning och att utarbetning av rutiner startar. Syftet är att säkerställa att vi hanterar handlingar med sekretess på ett rättsäkert sätt, samt att alla inkommande handlingar diarieförs på ett korrekt sätt samt att interna projekt dokumenteras på ett tillfredställande sätt.

8 (58) Utbildning i Offentlighets- och sekretesslagen samt Förvaltningslagen med juristen Jonas Christensen genomfördes 27 maj. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts under maj månad. Förvaltningen använde sig av den digitala utbildningen som Myndigheten för samhällsskydd tillhandahåller på internet. En diarieföringsrutin har antagits av nämnden. Kontrollgrupp F Det finns en risk att kunskap om interna styrdokument är låg, att rutiner inte uppdateras när de är inaktuella samt att säkerhetsrutiner inte följs. Därför finns behov av att säkerställa att vi har en god ordning på våra styrande dokument och interna rutiner, samt att dessa granskas, fastställs och uppdateras. Vi behöver även ha en säker arbetsmiljö för all personal. En riktlinjer för kvalitetssystem på förvaltningen har tagits fram och där till enkvalitetshandbok. Den presenterades för medarbetarna på arbetsplatsträffen i juni månad, där även säkerhetsrutiner togs upp för påminnelse. Kontrollgrupp G Då det finns en risk att beslut skrivs med ett byråkratiskt språk, svårt att förstå, kommer utbildning för personalen att ske. Detta för att säkerställa att vi har ett tydligt språk i alla delar av våra beslut och där med har rättsäkra beslut. Denna utbildning kommer att ske 9 december Bilaga: Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll

9 (58) Kommunstyrelsens Arbetsutskott 5. Dnr 2014SBN0557 Dpl 003 Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Handl B Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående synpunkter som sitt yttrande i ärendet. Bakgrund Östhammars kommuns revisorer har granskat kommunens styrande dokument och därmed lämnat en rapport med förslag på utvecklingsområden. Samhällsbyggnadsnämnden bemötte granskningen med en beskrivning av hur nämnden avser att jobba med saken inom sitt område den 23 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har med anledning av samma rapport skickat en remiss till samtliga nämnder med förslag på strukturering av kommunens styrande dokument. Yttrandet begärdes in till 15 augusti. Remissen inkom 4 juni varpå förlängd remisstid begärdes, för att kunna behandla ärendet. Den förlängda remisstiden är inte bekräftad än. Generella synpunkter Att tydliggöra hur styrande dokument ska hanteras och göras tillgängliga inom kommunen är viktigt för att få det enhetligt. Av förslaget som nu ligger finns det en del synpunkter. Förslaget till struktur har fokus på att göra de styrande dokumenten tillgängliga för allmänheten, och att kontroll på uppdatering ligger på hemsidan. I detta finns en stor risk att det blir svårarbetat. Självklart ska vi se till att vi uppfyller de krav vi har på tillgänglighet som finns, men vi ser ett behov av en annan strukturering. Vi behöver ett internt system som kan hålla ordning på samtliga styrande dokument, förslagsvis genom att använda funktioner som finns i Stratsys, det system vi idag använder för att följa upp våra mål. Vi ser ett allt mer växande behov av detta i vår verksamhet då vi jobbar med Lean. Våra styrande dokument på förvaltnings- och verksamhetsnivå växer och dessa ska hanteras tillsammans med de mer övergripande styrande dokumenten. Att ha listor för detta på vår hemsida och intranät kommer över tid att bli ohanterbart. Att då dessutom ha ett

10 (58) system som bygger på att vi håller ordning på att dokumenten uppdateras via vår hemsida och i vissa fall via vårt intranät, gör det än mindre funktionellt. Vi ser även att vi behöver precisera de styrande dokumenten mer. Att nämna att vissa styrande dokument ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod, utan att vara mer specifik än så och nämna översiktsplanen som ett exempel är inte tillräckligt, det kommer att finnas ett allt för stort utrymme för tolkningar. Förvaltningen har identifierat följande grupperingar av styrande dokument från sitt verksamhetsområde: Externt styrande dokument, fattas utanför nämndens område men påverkar verksamheten. Ex: Reglementen, KS-delegationsordning, lokala föreskrifter, taxor, kommunens mål. Internt styrande dokument, fattas av och för nämnden. Ex: riktlinje för kvalitetsystem, rutin för diarieföring, mål, tillsynsbehovsutredning, verksamhetsplan. Förvaltingsspecifika styrande dokument, fattas av ledningen för förvaltningen. Ex: verksamhetsspecifika rutiner, lathundar, processer, manualer. Försättsblad Att ha ett försättsblad gör dokumentet tydligt. Vi föreslår att utformningen av detta görs tillsammans med vår grafiska formgivare för att få en sida som ser tilltalande ut och stämmer överens med kommunens grafiska profil. Utformningen bör även omfatta rubriker, teckensnitt och annan utformning i övriga delar av dokumentet. Hemsidan Vi föreslår att någon eller några tilldelas ansvaret för att hantera de styrande dokumenten på hemsidan. Att lägga detta på varje enskild förvaltning ökar risken för det kommer se olika ut. Av förslaget framgår endast två exempel och av dessa anser vi att språket behöver göras mer anpassat för hemsidan och därmed mer lättläst. Även om den text som står skrivet i förslag till upplägg på hemsidan enbart är ett förlag, så tycker vi att förslaget är olyckligt formulerat vad gäller målet för avgifter för bygglov. Denna beskrivning är inte korrekt. Att säga att vi gör de styrande dokumenten lätta att uppdatera genom att visualisera beslutsdatum på hemsidan är missvisande. Se vidare under efterlevnad. Efterlevnad Förslaget på efterlevnad upplevs inte som att säkerställa att vi efterlever dokumenten, följer upp dem eller att det är särskilt funktionellt. Med hänvisning till tidigare kommentarer om att identifiera vilka typer av styrande dokument som finns så behöver vi även ta med när dessa ska uppdateras. Att säga att alla styrande dokument ska uppdateras i samband med budgetbered-

11 (58) ningen kommer att ge en allt för hög belastning på förvaltningen vid ett och samma tillfälle. Speciellt om vi då menar alla olika typer av styrande dokument. Vi föreslår därför att man inom nämnderna själva kan styra när dessa dokument årligen ska uppdateras, så att det passar in i verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden har idag en god uppföljning, uppdatering och strukturering av de nämndsövergripande styrande dokumenten så som mål, verksamhetsplanering, tillsynsbehovsutredning och liknade. De utarbetas för att kunna antas i anslutning till årsskiftet. Som nämnts tidigare under generella synpunkter så ser vi ett behov av ett specifikt system som ordnar våra styrande dokument. Detta skulle kunna utformas av en funktion vi idag ännu inte använder i Stratsys. Här kan vi precisera samtliga styrande dokument, få till när de ska uppdateras, vem som är ansvarig och även lägga in vart informationen ska vidarebefordras (till exempel om det ska till hemsida, Östhammar direkt eller enbart personal). Idag pågår ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och bland andra tillväxtkontoret för att få till en funktionell struktur för vår kvalitetshandbok. Förslagsvis skulle detta samarbete utvecklas till att även omfatta andra förvaltningar som jobbar aktivt med styrande dokument och rutiner tillsammans kunna jobba fram en struktur för detta, så att systemet så långt som möjligt kan bli funktionellt för många. Bilaga: Bilaga 1: Remiss i ärendet, KS Bilaga 2: Rapport från Kommunrevisionen, Granskning av styrande dokument

12 (58) Kommunstyrelsen 6. Dnr 2014SBN1037 Dpl 841 Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Handl C Tjänsteutlåtande föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar tjänsteutlåtande daterat som eget yttrande i ärendet. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammars kommun, från nu benämt Nämnden, har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att bedöma huruvida det utökade strandskyddet ska ligga kvar vid de insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun som har utökat strandskydd upp till 300 m. Sjöarna äro företrädesvis belägna inom Fyrisåns avrinningsområde inom Dannemora och Films socknar. Tillkommer Vällen inom Ekeby socken och Gimo damm inom Skäfthammar och Hökhufvuds socknar. Nämnden har besökt sjöarna i augusti 2013 och gjort bedömningar enligt nedan. Kustavsnitten är spridda men med tonvikt kring Forsmark, Gräsö och norr om Hargshamn och har besökts i juni-juli Var sjö och kustavsnitt redovisas separat. Bedömningarna utgår från att sjöarnas och kustavsnittens naturvärden och friluftsvärden ska motivera ett utökat skydd ifall det ska ligga kvar och ha ett mervärde jämfört med de områden som inte har utökat strandskydd. Strandskyddet, det generella på 100 m och det utökade upp till 300 m, förbjuder bebyggelse i strandnära område såvida inte dispens beviljas. Areella näringar som jord- och skogsbruk (och fiske och rennäring) får dock bedrivas. Östhammars sjöar ifråga gränsar till och omfattas av skogsfastigheter förutom Filmsjön där också jordbruksfastigheter finns. Kommunens kuster består blandat av bostads-, skogs- och jordbruksfastigheter. Strandskyddet av idag är inte något verkningsfullt naturskydd gentemot skogsbruk utan enbart mot byggnader och anläggningar. I en framtid kan reglerna dock ändras och de eventualiteterna tas också med i bedömningarna

13 (58) Bilagor: Kartor på sjöar med förslag på nya gränser för utökat strandskydd. Rött markerat område avses område där det utökade strandskyddet på 300 m omvandlas till generellt strandskydd 100 m. Vällen Gimo Damm Stordammen (vid Österbybruk) Översikt Övre Fyrisån

14 (58) Anna Bergsten Norra Gränsgatan Östhammar 7. Dnr 2014SBN1697 Dpl 871 Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge att kompostering av hushållsavfall utförs på fastighet Östhammar 9:8 under följande förutsättningar: 1. Komposteringsanläggningen ska vara skadedjurssäker, dvs väggar, lock och botten ska vara hela och öppningar får inte vara större än 5-6 mm. 2. Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att omgivningen inte störs av lukt eller ohyra. När behållaren töms ska innehållet vara nedbrutet till jordliknande ämne och kunna användas i rabatt eller odlingslott. Avfall som inte brutits ner ska läggas tillbaks i behållaren. 3. Uppstår olägenheter för miljön eller människors hälsa, har sökanden på egen bekostnad skyldighet att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa. Övrigt Sökanden vill ha Miljöserviceabonnemang året runt. Kopia till VA/Renhållnings Kundtjänst

15 (58) Anton Karis Katarina Bangata 37, Lgh Stockholm 8. Dnr 2014SBN0979 Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl D Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. För att åtgärden ska kunna godkännas i ett senare skede ska följande krav vara uppfyllda: Tomter ska ges en storlek på minst kvm. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 planoch bygglagen. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna bebyggelsens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Bebyggelsens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 plan- och bygglagen. Bakgrund Ansökan avser Nybyggnad av ett bostadshus Fastighet Gräsö 1:94

16 (58) Sökande Karis, Mats Anton Olov Fastighetsägare Karis, Mats Anton Olov Karis, Per Ola Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen Området Varmskär finns inte direkt utpekat i den nu gällande översiktsplanen för Östhammars kommun. Dock utgörs området av riksintresse för naturvård (Rn 18, området Gräsö Singöområdet). När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att området ska få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer ska lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Dessutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilken kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. Vatten och avlopp Enskilt vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Med tanke på den relativt glesa bebyggelsen bör man kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. I området bedömer Statens geologiska undersökning (SGU) att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja ett till två hushåll per hektar med dricksvatten. Detta innebär att det behövs ett upptagningsområde på till m 2 per hushåll. Bebyggelsen är relativt gles vilket medför att man eventuellt kan räkna in ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade avstyckningen på till m 2. Vattentillgången i två närliggande dricksvattenbrunnar är enligt SGU:s brunnsarkiv 75 liter/timme respektive 750 liter/timme. En generell riktlinje när det gäller vattenförsörjning är 100 liter/timme för ett hushåll. Närheten till kust innebär dock en ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattnet vilket bör beaktas vid eventuell borrning efter vatten. Med tanke på närheten till kust kommer krav att ställas på rening av avloppsvatten i enlighet med hög skyddsnivå. Anmälan av eller ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten.

17 (58) Riksintressen Området ingår i riksintresse för högexploaterad kust (4 kap, 4 miljöbalken) vilket reglerar exploatering med fritidsbebyggelse, naturvård (3 kap, 6 miljöbalken) samt odlingslandskapets värde. Naturvärden Området omfattas av riksintresse naturvård (NRO Gräsö-Singöområdet) med stöd av miljöbalken 3 kap 6. När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att områdets skall få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer skall lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Denna uppfattning är i överensstämmelse med bestämmelserna i 4 kap. 4 miljöbalken. Skälen till denna restriktivitet är bland annat landskaps- och kulturvärdena och det rörliga friluftslivets intressen. Desssutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilket kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. (fördjupad beskrivning kan fås via kommunen) Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 miljöbalken. Det avser att skydda de samlade natur- och kulturvärdena inom området. Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturmiljöer. Hela Gräsö är utpekat som ett av de områden i Uppsala län som har högst naturoch kulturvärden. Syftet med denna kartläggning är att visa på de höga värden som kan kopplas ihop med hur områdets skötts och sköts, och att exploatering ska göras med hänsyn till dessa värden. Hela beskrivningen finns i Länsstyrelsens rapport Odlingslandskapet i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 1993:4. Strandskydd Föreslagen åtgärd omfattas inte av strandskyddsbestämmelse. Kommunicering Ärendet har remitterats till Vattenfall. Inget yttrande har inkommit. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening. Inga negativa synpunkter har inkommit.

18 (58) Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 (krav på tomt) PBL. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening.

19 (58) Jussi Axelsson Snesslingekulla Östhammar 9. Dnr 2014SBN0796 Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus (Au aug) Handl E Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska i utformning, materialval och färgkulör anpassas till byggnadstraditionen för området. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Snesslinge 3:7

20 (58) Fastighetens areal Ca 119 hektar uppdelad på fem områden. Sökande Axelsson Jussi Fastighetsägare Götesson Nils Roine Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen I översiktsplan antagen 2003 anges att nya byggnader bör placeras och utformas med hänsyn till den äldre bebyggelsen och odlingslandskapets karaktär. Inga riksintresse berörs av föreslagen åtgärd. Vatten och avlopp Vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Bebyggelsen i närområdet är gles vilket innebär att man bör kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan såväl befintliga som nyinrättade dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. Den planerade avstyckningen ligger ca 700 m från Olandsån. I området bedömer SGU att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja sex hushåll per hektar med vatten, dvs. det behövs ett upptagningsområde på knappt m2 per hushåll. Den planerade avstyckningen är på ca m2 och det relativt långa avståndet till närmsta granne medför att ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade tomten bör kunna räknas in. Ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten. Befintliga förhållanden Området som sticker ut som en udde i åkermarken är obebyggt, flackt och bevuxen med blandskog och har anslutning till landsvägen. Avståndet österut till länsväg nr 76 är ca 1.5 km. Kommunicering Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte har något att invända mot förslaget. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 PBL. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8.

21 (58) Inga negativa synpunkter har inkommit. Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 PBL som gäller markens lämplighet, samt gäller krav på tomt. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8

22 (58) Maria Lindgren Stenhusgatan Gimo 10. Dnr 2014SBN0445 Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl F Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska utformas och anpassas till omgivningen. Trafikverkets remissvar som avser bostadshusets minsta avstånd till två vägar och trafikbuller ska följas. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Morkarla 5:20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer