ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE"

Transkript

1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Ekonomisk uppföljning(au aug) Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Ingvasta 1:18 och 7:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus(au aug) Börstil 1:19, bygglov för ändrad användning ladugård till bygghandel/förråd/verkstadsyta(au aug) Börstils-Sund 3:59, bygglov för nybyggnad av bostadshus och rivning av bef Gammelbyn 75:1, tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering och uppsättande av plank(au beslut) Nolsterby 1:113, påföljd för olovligt utfört byggande, som avser att bygglovbesluten dnr 2007BN521 och 2014SBN0481 inte har följts enligt vad bygglovbeslutens ritningsunderlag redovisar Tvärnö 6:19, strandskyddsdispens avseende båthus 48 kvm samt tillhörande bryggramp(au aug) Tvärnö 6:19, ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus(au aug) Snesslinge 12:225, beslut om byggsanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, beslut om sanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus Östhammar 26:3,(kommunkont.) bygglov för fasadändring (solcellsanläggning) Östhammar 21:1, ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt nytt garage(au aug)... 49

2 (58) 23. Bennebo 1:3, bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod(au aug) Ackarby 1:20, bygglov för nybyggnad av bostadshus(au aug) Harvik 4:60, ansökan om bygglov för tillbyggnad av sovringsverk(au aug) Meddelanden Delegationsbeslut Sekreterare Ordförande Agneta Andersson Tomas Bendiksen

3 (58) 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan

4 (58) 2. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Ekonomisk uppföljning(au aug) Det ekonomiska läget till och med 31 juli Siffrorna redovisas i Budget Period Redovisat Förbr i Återstår tusental kronor (tkr) Budget % Jan 14 Mån Jan 14 Juli 14 Jan 14 - Juli 14 Kostnader 1130 Nämnd 597,0 348,2 278, , Nämndssekreterare 261,0 152,2 157, , Kartverksamhet 1 515,0 883,7 760, , Bygglovsverksamhet 3 330, , , , Planeringsverksamhet 2 316, , , , Miljöskydd 2 020, , , , Hälsoskydd 2 685, , , , Hälsoskydd, livsmedel 1 852, , , ,3 Övr verksamheter 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Intäkter 1130 Nämnd Nämndssekreterare Kartverksamhet - 570,0-356,7-326, , Bygglovsverksamhet , , , , Planeringsverksamhet ,0-976,0-745, , Miljöskydd - 994,0-603,2-767, , Hälsoskydd ,0-668,6-611, , Hälsoskydd, livsmedel ,0-816,4-746, ,5 Övr verksamheter 0 Kostnader , , , ,5 Intäkter , , , ,1 Sum Nettokostnader 4 418, , , ,4 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

5 (58) 3. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till arbetsutskottet att anta verksamhetsberättelse 2014 för Samhällsbyggnadsnämnden, vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har att anta verksamhetsberättelse inför delårsbokslutet Berättelsen ska vara antagen av nämnden senast första halvan av september månad. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden att delegera till dess arbetsutskott att anta verksamhetsberättelse 2014, vid sammanträdet 10 september.

6 (58) 4. Dnr 2014SBN0018 Dpl 003 Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Handl A Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 mars 2014 en intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll. Den interna kontrollen har genomförts enligt fastställd plan för kontrolldag och den har även tagits upp på förvaltningens arbetsplatsträff enligt plan. Rapport Kontrollgrupp A Kontroll av att delegationsbeslut fattas enligt delegation från nämnden, har genomförts, i syfte att se att delegationsordning och delegationslista följs. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken för varje lagområde. Därefter kontrollerades att rätt delegat fattat beslutet och att det stämmer överens med aktuell delegationslista. Kontrollen genomfördes av Plan- och byggchefen samt Miljöchefen. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Plan- och bygglagen: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Miljöbalken: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt livsmedelslagstiftningen: En avvikelse noterades. Delegationsordningen är otydlig i vem som har delegationsrätt att förlänga tidsfrister på förelägganden. Förslag till åtgärd: Förtydliga delegationsordningen.

7 (58) Kontrollgrupp B Kontroll av hur avgifter enligt Plan- och bygglovstaxan räkans ut i syfte att se hur väl vi följer fastställd taxa och att ärenden hanteras lika i avseendet på avgiften. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken. Därefter kontrollräknade utsedda personer, som inte handlagt ärendet, hur avgiften har räknats ut. Kontrollen utfördes av Plan- och byggchefen. Följande avvikelser noterades: I två fall saknades redovisning av beräkningar i EDP Byggreda. Åtgärder som vidtas: Utbildning av berörd personal i hur man beräknar avgiften i EDP Byggreda, planeras till hösten Förslag till förbättringar: Vid utskick av beslutsärenden ska beräkningen i EDP Byggreda kontrolleras mot avgiften i beslutet. Kontrollgrupp C För risken att beslut med timavgift, enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen debiteras fel, har utbildning och dialoger utförts med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i syfte att se att vi följer fastställda taxor på området. Utbildningen skedde under april månad. Frågan kommer nu att tas upp på veckomöten på respektive område minst en gång i månaden. Åtgärder som vidtas: Diskussioner förs nu vid verksamhetsmöten för att nå en samsyn om vad som ingår i en avgift. Kontrollgrupp D För risken att anmälan till kurs görs utan att meddela koordinator, har den dokumenterade inköpsprocessen på förvaltningen uppdaterats och kommunicerades till all personal på arbetsplatsträff 10 juni. Koordinator har även på tisdagsmöten påtalat vikten om att meddela kurser innan bokningen görs för att säkerställa att rätt uppgifter kommer med i bokningen. Syftet med denna punkt är att säkerställa att vi uppfyller krav på dokumentation och anteckningsskyldighet på ett korrekt sätt vid betalning av fakturor. Under denna kontrollperiod har inga avvikelser noterats. Kontrollgrupp E Då vi såg en risk i att anonymitet hanteras olika, hantering av handlingar med sekretess sker felaktigt, att man är inte medveten om att en handling kan omfattas av sekretess samt att handlingar och projekt inte diarieförs korrekt, finns behov av utbildning och att utarbetning av rutiner startar. Syftet är att säkerställa att vi hanterar handlingar med sekretess på ett rättsäkert sätt, samt att alla inkommande handlingar diarieförs på ett korrekt sätt samt att interna projekt dokumenteras på ett tillfredställande sätt.

8 (58) Utbildning i Offentlighets- och sekretesslagen samt Förvaltningslagen med juristen Jonas Christensen genomfördes 27 maj. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts under maj månad. Förvaltningen använde sig av den digitala utbildningen som Myndigheten för samhällsskydd tillhandahåller på internet. En diarieföringsrutin har antagits av nämnden. Kontrollgrupp F Det finns en risk att kunskap om interna styrdokument är låg, att rutiner inte uppdateras när de är inaktuella samt att säkerhetsrutiner inte följs. Därför finns behov av att säkerställa att vi har en god ordning på våra styrande dokument och interna rutiner, samt att dessa granskas, fastställs och uppdateras. Vi behöver även ha en säker arbetsmiljö för all personal. En riktlinjer för kvalitetssystem på förvaltningen har tagits fram och där till enkvalitetshandbok. Den presenterades för medarbetarna på arbetsplatsträffen i juni månad, där även säkerhetsrutiner togs upp för påminnelse. Kontrollgrupp G Då det finns en risk att beslut skrivs med ett byråkratiskt språk, svårt att förstå, kommer utbildning för personalen att ske. Detta för att säkerställa att vi har ett tydligt språk i alla delar av våra beslut och där med har rättsäkra beslut. Denna utbildning kommer att ske 9 december Bilaga: Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll

9 (58) Kommunstyrelsens Arbetsutskott 5. Dnr 2014SBN0557 Dpl 003 Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Handl B Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående synpunkter som sitt yttrande i ärendet. Bakgrund Östhammars kommuns revisorer har granskat kommunens styrande dokument och därmed lämnat en rapport med förslag på utvecklingsområden. Samhällsbyggnadsnämnden bemötte granskningen med en beskrivning av hur nämnden avser att jobba med saken inom sitt område den 23 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har med anledning av samma rapport skickat en remiss till samtliga nämnder med förslag på strukturering av kommunens styrande dokument. Yttrandet begärdes in till 15 augusti. Remissen inkom 4 juni varpå förlängd remisstid begärdes, för att kunna behandla ärendet. Den förlängda remisstiden är inte bekräftad än. Generella synpunkter Att tydliggöra hur styrande dokument ska hanteras och göras tillgängliga inom kommunen är viktigt för att få det enhetligt. Av förslaget som nu ligger finns det en del synpunkter. Förslaget till struktur har fokus på att göra de styrande dokumenten tillgängliga för allmänheten, och att kontroll på uppdatering ligger på hemsidan. I detta finns en stor risk att det blir svårarbetat. Självklart ska vi se till att vi uppfyller de krav vi har på tillgänglighet som finns, men vi ser ett behov av en annan strukturering. Vi behöver ett internt system som kan hålla ordning på samtliga styrande dokument, förslagsvis genom att använda funktioner som finns i Stratsys, det system vi idag använder för att följa upp våra mål. Vi ser ett allt mer växande behov av detta i vår verksamhet då vi jobbar med Lean. Våra styrande dokument på förvaltnings- och verksamhetsnivå växer och dessa ska hanteras tillsammans med de mer övergripande styrande dokumenten. Att ha listor för detta på vår hemsida och intranät kommer över tid att bli ohanterbart. Att då dessutom ha ett

10 (58) system som bygger på att vi håller ordning på att dokumenten uppdateras via vår hemsida och i vissa fall via vårt intranät, gör det än mindre funktionellt. Vi ser även att vi behöver precisera de styrande dokumenten mer. Att nämna att vissa styrande dokument ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod, utan att vara mer specifik än så och nämna översiktsplanen som ett exempel är inte tillräckligt, det kommer att finnas ett allt för stort utrymme för tolkningar. Förvaltningen har identifierat följande grupperingar av styrande dokument från sitt verksamhetsområde: Externt styrande dokument, fattas utanför nämndens område men påverkar verksamheten. Ex: Reglementen, KS-delegationsordning, lokala föreskrifter, taxor, kommunens mål. Internt styrande dokument, fattas av och för nämnden. Ex: riktlinje för kvalitetsystem, rutin för diarieföring, mål, tillsynsbehovsutredning, verksamhetsplan. Förvaltingsspecifika styrande dokument, fattas av ledningen för förvaltningen. Ex: verksamhetsspecifika rutiner, lathundar, processer, manualer. Försättsblad Att ha ett försättsblad gör dokumentet tydligt. Vi föreslår att utformningen av detta görs tillsammans med vår grafiska formgivare för att få en sida som ser tilltalande ut och stämmer överens med kommunens grafiska profil. Utformningen bör även omfatta rubriker, teckensnitt och annan utformning i övriga delar av dokumentet. Hemsidan Vi föreslår att någon eller några tilldelas ansvaret för att hantera de styrande dokumenten på hemsidan. Att lägga detta på varje enskild förvaltning ökar risken för det kommer se olika ut. Av förslaget framgår endast två exempel och av dessa anser vi att språket behöver göras mer anpassat för hemsidan och därmed mer lättläst. Även om den text som står skrivet i förslag till upplägg på hemsidan enbart är ett förlag, så tycker vi att förslaget är olyckligt formulerat vad gäller målet för avgifter för bygglov. Denna beskrivning är inte korrekt. Att säga att vi gör de styrande dokumenten lätta att uppdatera genom att visualisera beslutsdatum på hemsidan är missvisande. Se vidare under efterlevnad. Efterlevnad Förslaget på efterlevnad upplevs inte som att säkerställa att vi efterlever dokumenten, följer upp dem eller att det är särskilt funktionellt. Med hänvisning till tidigare kommentarer om att identifiera vilka typer av styrande dokument som finns så behöver vi även ta med när dessa ska uppdateras. Att säga att alla styrande dokument ska uppdateras i samband med budgetbered-

11 (58) ningen kommer att ge en allt för hög belastning på förvaltningen vid ett och samma tillfälle. Speciellt om vi då menar alla olika typer av styrande dokument. Vi föreslår därför att man inom nämnderna själva kan styra när dessa dokument årligen ska uppdateras, så att det passar in i verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden har idag en god uppföljning, uppdatering och strukturering av de nämndsövergripande styrande dokumenten så som mål, verksamhetsplanering, tillsynsbehovsutredning och liknade. De utarbetas för att kunna antas i anslutning till årsskiftet. Som nämnts tidigare under generella synpunkter så ser vi ett behov av ett specifikt system som ordnar våra styrande dokument. Detta skulle kunna utformas av en funktion vi idag ännu inte använder i Stratsys. Här kan vi precisera samtliga styrande dokument, få till när de ska uppdateras, vem som är ansvarig och även lägga in vart informationen ska vidarebefordras (till exempel om det ska till hemsida, Östhammar direkt eller enbart personal). Idag pågår ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och bland andra tillväxtkontoret för att få till en funktionell struktur för vår kvalitetshandbok. Förslagsvis skulle detta samarbete utvecklas till att även omfatta andra förvaltningar som jobbar aktivt med styrande dokument och rutiner tillsammans kunna jobba fram en struktur för detta, så att systemet så långt som möjligt kan bli funktionellt för många. Bilaga: Bilaga 1: Remiss i ärendet, KS Bilaga 2: Rapport från Kommunrevisionen, Granskning av styrande dokument

12 (58) Kommunstyrelsen 6. Dnr 2014SBN1037 Dpl 841 Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Handl C Tjänsteutlåtande föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar tjänsteutlåtande daterat som eget yttrande i ärendet. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammars kommun, från nu benämt Nämnden, har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att bedöma huruvida det utökade strandskyddet ska ligga kvar vid de insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun som har utökat strandskydd upp till 300 m. Sjöarna äro företrädesvis belägna inom Fyrisåns avrinningsområde inom Dannemora och Films socknar. Tillkommer Vällen inom Ekeby socken och Gimo damm inom Skäfthammar och Hökhufvuds socknar. Nämnden har besökt sjöarna i augusti 2013 och gjort bedömningar enligt nedan. Kustavsnitten är spridda men med tonvikt kring Forsmark, Gräsö och norr om Hargshamn och har besökts i juni-juli Var sjö och kustavsnitt redovisas separat. Bedömningarna utgår från att sjöarnas och kustavsnittens naturvärden och friluftsvärden ska motivera ett utökat skydd ifall det ska ligga kvar och ha ett mervärde jämfört med de områden som inte har utökat strandskydd. Strandskyddet, det generella på 100 m och det utökade upp till 300 m, förbjuder bebyggelse i strandnära område såvida inte dispens beviljas. Areella näringar som jord- och skogsbruk (och fiske och rennäring) får dock bedrivas. Östhammars sjöar ifråga gränsar till och omfattas av skogsfastigheter förutom Filmsjön där också jordbruksfastigheter finns. Kommunens kuster består blandat av bostads-, skogs- och jordbruksfastigheter. Strandskyddet av idag är inte något verkningsfullt naturskydd gentemot skogsbruk utan enbart mot byggnader och anläggningar. I en framtid kan reglerna dock ändras och de eventualiteterna tas också med i bedömningarna

13 (58) Bilagor: Kartor på sjöar med förslag på nya gränser för utökat strandskydd. Rött markerat område avses område där det utökade strandskyddet på 300 m omvandlas till generellt strandskydd 100 m. Vällen Gimo Damm Stordammen (vid Österbybruk) Översikt Övre Fyrisån

14 (58) Anna Bergsten Norra Gränsgatan Östhammar 7. Dnr 2014SBN1697 Dpl 871 Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge att kompostering av hushållsavfall utförs på fastighet Östhammar 9:8 under följande förutsättningar: 1. Komposteringsanläggningen ska vara skadedjurssäker, dvs väggar, lock och botten ska vara hela och öppningar får inte vara större än 5-6 mm. 2. Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att omgivningen inte störs av lukt eller ohyra. När behållaren töms ska innehållet vara nedbrutet till jordliknande ämne och kunna användas i rabatt eller odlingslott. Avfall som inte brutits ner ska läggas tillbaks i behållaren. 3. Uppstår olägenheter för miljön eller människors hälsa, har sökanden på egen bekostnad skyldighet att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa. Övrigt Sökanden vill ha Miljöserviceabonnemang året runt. Kopia till VA/Renhållnings Kundtjänst

15 (58) Anton Karis Katarina Bangata 37, Lgh Stockholm 8. Dnr 2014SBN0979 Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl D Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. För att åtgärden ska kunna godkännas i ett senare skede ska följande krav vara uppfyllda: Tomter ska ges en storlek på minst kvm. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 planoch bygglagen. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna bebyggelsens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Bebyggelsens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 plan- och bygglagen. Bakgrund Ansökan avser Nybyggnad av ett bostadshus Fastighet Gräsö 1:94

16 (58) Sökande Karis, Mats Anton Olov Fastighetsägare Karis, Mats Anton Olov Karis, Per Ola Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen Området Varmskär finns inte direkt utpekat i den nu gällande översiktsplanen för Östhammars kommun. Dock utgörs området av riksintresse för naturvård (Rn 18, området Gräsö Singöområdet). När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att området ska få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer ska lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Dessutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilken kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. Vatten och avlopp Enskilt vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Med tanke på den relativt glesa bebyggelsen bör man kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. I området bedömer Statens geologiska undersökning (SGU) att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja ett till två hushåll per hektar med dricksvatten. Detta innebär att det behövs ett upptagningsområde på till m 2 per hushåll. Bebyggelsen är relativt gles vilket medför att man eventuellt kan räkna in ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade avstyckningen på till m 2. Vattentillgången i två närliggande dricksvattenbrunnar är enligt SGU:s brunnsarkiv 75 liter/timme respektive 750 liter/timme. En generell riktlinje när det gäller vattenförsörjning är 100 liter/timme för ett hushåll. Närheten till kust innebär dock en ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattnet vilket bör beaktas vid eventuell borrning efter vatten. Med tanke på närheten till kust kommer krav att ställas på rening av avloppsvatten i enlighet med hög skyddsnivå. Anmälan av eller ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten.

17 (58) Riksintressen Området ingår i riksintresse för högexploaterad kust (4 kap, 4 miljöbalken) vilket reglerar exploatering med fritidsbebyggelse, naturvård (3 kap, 6 miljöbalken) samt odlingslandskapets värde. Naturvärden Området omfattas av riksintresse naturvård (NRO Gräsö-Singöområdet) med stöd av miljöbalken 3 kap 6. När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att områdets skall få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer skall lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Denna uppfattning är i överensstämmelse med bestämmelserna i 4 kap. 4 miljöbalken. Skälen till denna restriktivitet är bland annat landskaps- och kulturvärdena och det rörliga friluftslivets intressen. Desssutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilket kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. (fördjupad beskrivning kan fås via kommunen) Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 miljöbalken. Det avser att skydda de samlade natur- och kulturvärdena inom området. Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturmiljöer. Hela Gräsö är utpekat som ett av de områden i Uppsala län som har högst naturoch kulturvärden. Syftet med denna kartläggning är att visa på de höga värden som kan kopplas ihop med hur områdets skötts och sköts, och att exploatering ska göras med hänsyn till dessa värden. Hela beskrivningen finns i Länsstyrelsens rapport Odlingslandskapet i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 1993:4. Strandskydd Föreslagen åtgärd omfattas inte av strandskyddsbestämmelse. Kommunicering Ärendet har remitterats till Vattenfall. Inget yttrande har inkommit. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening. Inga negativa synpunkter har inkommit.

18 (58) Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 (krav på tomt) PBL. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening.

19 (58) Jussi Axelsson Snesslingekulla Östhammar 9. Dnr 2014SBN0796 Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus (Au aug) Handl E Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska i utformning, materialval och färgkulör anpassas till byggnadstraditionen för området. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Snesslinge 3:7

20 (58) Fastighetens areal Ca 119 hektar uppdelad på fem områden. Sökande Axelsson Jussi Fastighetsägare Götesson Nils Roine Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen I översiktsplan antagen 2003 anges att nya byggnader bör placeras och utformas med hänsyn till den äldre bebyggelsen och odlingslandskapets karaktär. Inga riksintresse berörs av föreslagen åtgärd. Vatten och avlopp Vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Bebyggelsen i närområdet är gles vilket innebär att man bör kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan såväl befintliga som nyinrättade dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. Den planerade avstyckningen ligger ca 700 m från Olandsån. I området bedömer SGU att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja sex hushåll per hektar med vatten, dvs. det behövs ett upptagningsområde på knappt m2 per hushåll. Den planerade avstyckningen är på ca m2 och det relativt långa avståndet till närmsta granne medför att ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade tomten bör kunna räknas in. Ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten. Befintliga förhållanden Området som sticker ut som en udde i åkermarken är obebyggt, flackt och bevuxen med blandskog och har anslutning till landsvägen. Avståndet österut till länsväg nr 76 är ca 1.5 km. Kommunicering Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte har något att invända mot förslaget. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 PBL. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8.

21 (58) Inga negativa synpunkter har inkommit. Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 PBL som gäller markens lämplighet, samt gäller krav på tomt. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8

22 (58) Maria Lindgren Stenhusgatan Gimo 10. Dnr 2014SBN0445 Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl F Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska utformas och anpassas till omgivningen. Trafikverkets remissvar som avser bostadshusets minsta avstånd till två vägar och trafikbuller ska följas. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Morkarla 5:20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-22 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare Caroline Schnell (S) Peter Jansson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning

Kl 09:15 OBS TIDEN. Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-19 1 (25) Till ersättare för kännedom KALLELSE Nämnd Bygg- och miljönämnden Datum och tid 2015-03-25 Kl 09:15 OBS TIDEN Plats Kommunkontoret

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret 20H/bö4g MBKi VS SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-05-22 Majid Khayyami Sidan 1 av 3 08-579 217 85 Castor dnr 2014.498 Miljö- och byggnadsnämnden Påföljd för att ha tagit

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar.

godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 164 Godkännande av dagordning godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar. Ordföranden Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: - Information

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-08-26

Förbundsdirektion 2015-08-26 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-08-26 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 15.20 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö 1 (23) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 17:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö Anders Skoog, sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer