ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄRENDELISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE"

Transkript

1 (58) KALLELSE Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden och tid Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Ekonomisk uppföljning(au aug) Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Ingvasta 1:18 och 7:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus(au aug) Börstil 1:19, bygglov för ändrad användning ladugård till bygghandel/förråd/verkstadsyta(au aug) Börstils-Sund 3:59, bygglov för nybyggnad av bostadshus och rivning av bef Gammelbyn 75:1, tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering och uppsättande av plank(au beslut) Nolsterby 1:113, påföljd för olovligt utfört byggande, som avser att bygglovbesluten dnr 2007BN521 och 2014SBN0481 inte har följts enligt vad bygglovbeslutens ritningsunderlag redovisar Tvärnö 6:19, strandskyddsdispens avseende båthus 48 kvm samt tillhörande bryggramp(au aug) Tvärnö 6:19, ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus(au aug) Snesslinge 12:225, beslut om byggsanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, beslut om sanktionsavgift(au aug) Gräsö 1:80, bygglov i efterhand för om- och tillbyggnad av bostadshus Östhammar 26:3,(kommunkont.) bygglov för fasadändring (solcellsanläggning) Östhammar 21:1, ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt nytt garage(au aug)... 49

2 (58) 23. Bennebo 1:3, bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod(au aug) Ackarby 1:20, bygglov för nybyggnad av bostadshus(au aug) Harvik 4:60, ansökan om bygglov för tillbyggnad av sovringsverk(au aug) Meddelanden Delegationsbeslut Sekreterare Ordförande Agneta Andersson Tomas Bendiksen

3 (58) 1. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan

4 (58) 2. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Ekonomisk uppföljning(au aug) Det ekonomiska läget till och med 31 juli Siffrorna redovisas i Budget Period Redovisat Förbr i Återstår tusental kronor (tkr) Budget % Jan 14 Mån Jan 14 Juli 14 Jan 14 - Juli 14 Kostnader 1130 Nämnd 597,0 348,2 278, , Nämndssekreterare 261,0 152,2 157, , Kartverksamhet 1 515,0 883,7 760, , Bygglovsverksamhet 3 330, , , , Planeringsverksamhet 2 316, , , , Miljöskydd 2 020, , , , Hälsoskydd 2 685, , , , Hälsoskydd, livsmedel 1 852, , , ,3 Övr verksamheter 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Intäkter 1130 Nämnd Nämndssekreterare Kartverksamhet - 570,0-356,7-326, , Bygglovsverksamhet , , , , Planeringsverksamhet ,0-976,0-745, , Miljöskydd - 994,0-603,2-767, , Hälsoskydd ,0-668,6-611, , Hälsoskydd, livsmedel ,0-816,4-746, ,5 Övr verksamheter 0 Kostnader , , , ,5 Intäkter , , , ,1 Sum Nettokostnader 4 418, , , ,4 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

5 (58) 3. Dnr 2013SBN0996 Dpl 041 Verksamhetsberättelse 2014(Au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till arbetsutskottet att anta verksamhetsberättelse 2014 för Samhällsbyggnadsnämnden, vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har att anta verksamhetsberättelse inför delårsbokslutet Berättelsen ska vara antagen av nämnden senast första halvan av september månad. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden att delegera till dess arbetsutskott att anta verksamhetsberättelse 2014, vid sammanträdet 10 september.

6 (58) 4. Dnr 2014SBN0018 Dpl 003 Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll(au aug) Handl A Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden antog den 26 mars 2014 en intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll. Den interna kontrollen har genomförts enligt fastställd plan för kontrolldag och den har även tagits upp på förvaltningens arbetsplatsträff enligt plan. Rapport Kontrollgrupp A Kontroll av att delegationsbeslut fattas enligt delegation från nämnden, har genomförts, i syfte att se att delegationsordning och delegationslista följs. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken för varje lagområde. Därefter kontrollerades att rätt delegat fattat beslutet och att det stämmer överens med aktuell delegationslista. Kontrollen genomfördes av Plan- och byggchefen samt Miljöchefen. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Plan- och bygglagen: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt Miljöbalken: Inga avvikelser noterades. Följande avvikelser noterades för ärenden enligt livsmedelslagstiftningen: En avvikelse noterades. Delegationsordningen är otydlig i vem som har delegationsrätt att förlänga tidsfrister på förelägganden. Förslag till åtgärd: Förtydliga delegationsordningen.

7 (58) Kontrollgrupp B Kontroll av hur avgifter enligt Plan- och bygglovstaxan räkans ut i syfte att se hur väl vi följer fastställd taxa och att ärenden hanteras lika i avseendet på avgiften. Delegationsbeslut fattade enligt Plan- och bygglagen, slumpades fram av registrator, totalt tio stycken. Därefter kontrollräknade utsedda personer, som inte handlagt ärendet, hur avgiften har räknats ut. Kontrollen utfördes av Plan- och byggchefen. Följande avvikelser noterades: I två fall saknades redovisning av beräkningar i EDP Byggreda. Åtgärder som vidtas: Utbildning av berörd personal i hur man beräknar avgiften i EDP Byggreda, planeras till hösten Förslag till förbättringar: Vid utskick av beslutsärenden ska beräkningen i EDP Byggreda kontrolleras mot avgiften i beslutet. Kontrollgrupp C För risken att beslut med timavgift, enligt Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen debiteras fel, har utbildning och dialoger utförts med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i syfte att se att vi följer fastställda taxor på området. Utbildningen skedde under april månad. Frågan kommer nu att tas upp på veckomöten på respektive område minst en gång i månaden. Åtgärder som vidtas: Diskussioner förs nu vid verksamhetsmöten för att nå en samsyn om vad som ingår i en avgift. Kontrollgrupp D För risken att anmälan till kurs görs utan att meddela koordinator, har den dokumenterade inköpsprocessen på förvaltningen uppdaterats och kommunicerades till all personal på arbetsplatsträff 10 juni. Koordinator har även på tisdagsmöten påtalat vikten om att meddela kurser innan bokningen görs för att säkerställa att rätt uppgifter kommer med i bokningen. Syftet med denna punkt är att säkerställa att vi uppfyller krav på dokumentation och anteckningsskyldighet på ett korrekt sätt vid betalning av fakturor. Under denna kontrollperiod har inga avvikelser noterats. Kontrollgrupp E Då vi såg en risk i att anonymitet hanteras olika, hantering av handlingar med sekretess sker felaktigt, att man är inte medveten om att en handling kan omfattas av sekretess samt att handlingar och projekt inte diarieförs korrekt, finns behov av utbildning och att utarbetning av rutiner startar. Syftet är att säkerställa att vi hanterar handlingar med sekretess på ett rättsäkert sätt, samt att alla inkommande handlingar diarieförs på ett korrekt sätt samt att interna projekt dokumenteras på ett tillfredställande sätt.

8 (58) Utbildning i Offentlighets- och sekretesslagen samt Förvaltningslagen med juristen Jonas Christensen genomfördes 27 maj. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts under maj månad. Förvaltningen använde sig av den digitala utbildningen som Myndigheten för samhällsskydd tillhandahåller på internet. En diarieföringsrutin har antagits av nämnden. Kontrollgrupp F Det finns en risk att kunskap om interna styrdokument är låg, att rutiner inte uppdateras när de är inaktuella samt att säkerhetsrutiner inte följs. Därför finns behov av att säkerställa att vi har en god ordning på våra styrande dokument och interna rutiner, samt att dessa granskas, fastställs och uppdateras. Vi behöver även ha en säker arbetsmiljö för all personal. En riktlinjer för kvalitetssystem på förvaltningen har tagits fram och där till enkvalitetshandbok. Den presenterades för medarbetarna på arbetsplatsträffen i juni månad, där även säkerhetsrutiner togs upp för påminnelse. Kontrollgrupp G Då det finns en risk att beslut skrivs med ett byråkratiskt språk, svårt att förstå, kommer utbildning för personalen att ske. Detta för att säkerställa att vi har ett tydligt språk i alla delar av våra beslut och där med har rättsäkra beslut. Denna utbildning kommer att ske 9 december Bilaga: Intern kontrollplan 2014 samt rutin för internkontroll

9 (58) Kommunstyrelsens Arbetsutskott 5. Dnr 2014SBN0557 Dpl 003 Styrande dokument i Östhammars kommun(au aug) Handl B Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående synpunkter som sitt yttrande i ärendet. Bakgrund Östhammars kommuns revisorer har granskat kommunens styrande dokument och därmed lämnat en rapport med förslag på utvecklingsområden. Samhällsbyggnadsnämnden bemötte granskningen med en beskrivning av hur nämnden avser att jobba med saken inom sitt område den 23 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har med anledning av samma rapport skickat en remiss till samtliga nämnder med förslag på strukturering av kommunens styrande dokument. Yttrandet begärdes in till 15 augusti. Remissen inkom 4 juni varpå förlängd remisstid begärdes, för att kunna behandla ärendet. Den förlängda remisstiden är inte bekräftad än. Generella synpunkter Att tydliggöra hur styrande dokument ska hanteras och göras tillgängliga inom kommunen är viktigt för att få det enhetligt. Av förslaget som nu ligger finns det en del synpunkter. Förslaget till struktur har fokus på att göra de styrande dokumenten tillgängliga för allmänheten, och att kontroll på uppdatering ligger på hemsidan. I detta finns en stor risk att det blir svårarbetat. Självklart ska vi se till att vi uppfyller de krav vi har på tillgänglighet som finns, men vi ser ett behov av en annan strukturering. Vi behöver ett internt system som kan hålla ordning på samtliga styrande dokument, förslagsvis genom att använda funktioner som finns i Stratsys, det system vi idag använder för att följa upp våra mål. Vi ser ett allt mer växande behov av detta i vår verksamhet då vi jobbar med Lean. Våra styrande dokument på förvaltnings- och verksamhetsnivå växer och dessa ska hanteras tillsammans med de mer övergripande styrande dokumenten. Att ha listor för detta på vår hemsida och intranät kommer över tid att bli ohanterbart. Att då dessutom ha ett

10 (58) system som bygger på att vi håller ordning på att dokumenten uppdateras via vår hemsida och i vissa fall via vårt intranät, gör det än mindre funktionellt. Vi ser även att vi behöver precisera de styrande dokumenten mer. Att nämna att vissa styrande dokument ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod, utan att vara mer specifik än så och nämna översiktsplanen som ett exempel är inte tillräckligt, det kommer att finnas ett allt för stort utrymme för tolkningar. Förvaltningen har identifierat följande grupperingar av styrande dokument från sitt verksamhetsområde: Externt styrande dokument, fattas utanför nämndens område men påverkar verksamheten. Ex: Reglementen, KS-delegationsordning, lokala föreskrifter, taxor, kommunens mål. Internt styrande dokument, fattas av och för nämnden. Ex: riktlinje för kvalitetsystem, rutin för diarieföring, mål, tillsynsbehovsutredning, verksamhetsplan. Förvaltingsspecifika styrande dokument, fattas av ledningen för förvaltningen. Ex: verksamhetsspecifika rutiner, lathundar, processer, manualer. Försättsblad Att ha ett försättsblad gör dokumentet tydligt. Vi föreslår att utformningen av detta görs tillsammans med vår grafiska formgivare för att få en sida som ser tilltalande ut och stämmer överens med kommunens grafiska profil. Utformningen bör även omfatta rubriker, teckensnitt och annan utformning i övriga delar av dokumentet. Hemsidan Vi föreslår att någon eller några tilldelas ansvaret för att hantera de styrande dokumenten på hemsidan. Att lägga detta på varje enskild förvaltning ökar risken för det kommer se olika ut. Av förslaget framgår endast två exempel och av dessa anser vi att språket behöver göras mer anpassat för hemsidan och därmed mer lättläst. Även om den text som står skrivet i förslag till upplägg på hemsidan enbart är ett förlag, så tycker vi att förslaget är olyckligt formulerat vad gäller målet för avgifter för bygglov. Denna beskrivning är inte korrekt. Att säga att vi gör de styrande dokumenten lätta att uppdatera genom att visualisera beslutsdatum på hemsidan är missvisande. Se vidare under efterlevnad. Efterlevnad Förslaget på efterlevnad upplevs inte som att säkerställa att vi efterlever dokumenten, följer upp dem eller att det är särskilt funktionellt. Med hänvisning till tidigare kommentarer om att identifiera vilka typer av styrande dokument som finns så behöver vi även ta med när dessa ska uppdateras. Att säga att alla styrande dokument ska uppdateras i samband med budgetbered-

11 (58) ningen kommer att ge en allt för hög belastning på förvaltningen vid ett och samma tillfälle. Speciellt om vi då menar alla olika typer av styrande dokument. Vi föreslår därför att man inom nämnderna själva kan styra när dessa dokument årligen ska uppdateras, så att det passar in i verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden har idag en god uppföljning, uppdatering och strukturering av de nämndsövergripande styrande dokumenten så som mål, verksamhetsplanering, tillsynsbehovsutredning och liknade. De utarbetas för att kunna antas i anslutning till årsskiftet. Som nämnts tidigare under generella synpunkter så ser vi ett behov av ett specifikt system som ordnar våra styrande dokument. Detta skulle kunna utformas av en funktion vi idag ännu inte använder i Stratsys. Här kan vi precisera samtliga styrande dokument, få till när de ska uppdateras, vem som är ansvarig och även lägga in vart informationen ska vidarebefordras (till exempel om det ska till hemsida, Östhammar direkt eller enbart personal). Idag pågår ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och bland andra tillväxtkontoret för att få till en funktionell struktur för vår kvalitetshandbok. Förslagsvis skulle detta samarbete utvecklas till att även omfatta andra förvaltningar som jobbar aktivt med styrande dokument och rutiner tillsammans kunna jobba fram en struktur för detta, så att systemet så långt som möjligt kan bli funktionellt för många. Bilaga: Bilaga 1: Remiss i ärendet, KS Bilaga 2: Rapport från Kommunrevisionen, Granskning av styrande dokument

12 (58) Kommunstyrelsen 6. Dnr 2014SBN1037 Dpl 841 Yttrande över och genomgång av insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun inför Länsstyrelsebeslut om utökat strandskydd(au aug) Handl C Tjänsteutlåtande föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar tjänsteutlåtande daterat som eget yttrande i ärendet. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammars kommun, från nu benämt Nämnden, har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att bedöma huruvida det utökade strandskyddet ska ligga kvar vid de insjöar och kustavsnitt inom Östhammars kommun som har utökat strandskydd upp till 300 m. Sjöarna äro företrädesvis belägna inom Fyrisåns avrinningsområde inom Dannemora och Films socknar. Tillkommer Vällen inom Ekeby socken och Gimo damm inom Skäfthammar och Hökhufvuds socknar. Nämnden har besökt sjöarna i augusti 2013 och gjort bedömningar enligt nedan. Kustavsnitten är spridda men med tonvikt kring Forsmark, Gräsö och norr om Hargshamn och har besökts i juni-juli Var sjö och kustavsnitt redovisas separat. Bedömningarna utgår från att sjöarnas och kustavsnittens naturvärden och friluftsvärden ska motivera ett utökat skydd ifall det ska ligga kvar och ha ett mervärde jämfört med de områden som inte har utökat strandskydd. Strandskyddet, det generella på 100 m och det utökade upp till 300 m, förbjuder bebyggelse i strandnära område såvida inte dispens beviljas. Areella näringar som jord- och skogsbruk (och fiske och rennäring) får dock bedrivas. Östhammars sjöar ifråga gränsar till och omfattas av skogsfastigheter förutom Filmsjön där också jordbruksfastigheter finns. Kommunens kuster består blandat av bostads-, skogs- och jordbruksfastigheter. Strandskyddet av idag är inte något verkningsfullt naturskydd gentemot skogsbruk utan enbart mot byggnader och anläggningar. I en framtid kan reglerna dock ändras och de eventualiteterna tas också med i bedömningarna

13 (58) Bilagor: Kartor på sjöar med förslag på nya gränser för utökat strandskydd. Rött markerat område avses område där det utökade strandskyddet på 300 m omvandlas till generellt strandskydd 100 m. Vällen Gimo Damm Stordammen (vid Österbybruk) Översikt Övre Fyrisån

14 (58) Anna Bergsten Norra Gränsgatan Östhammar 7. Dnr 2014SBN1697 Dpl 871 Östhammar 9:8, anmälan om kompostering av hushållsavfall(au aug) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medge att kompostering av hushållsavfall utförs på fastighet Östhammar 9:8 under följande förutsättningar: 1. Komposteringsanläggningen ska vara skadedjurssäker, dvs väggar, lock och botten ska vara hela och öppningar får inte vara större än 5-6 mm. 2. Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att omgivningen inte störs av lukt eller ohyra. När behållaren töms ska innehållet vara nedbrutet till jordliknande ämne och kunna användas i rabatt eller odlingslott. Avfall som inte brutits ner ska läggas tillbaks i behållaren. 3. Uppstår olägenheter för miljön eller människors hälsa, har sökanden på egen bekostnad skyldighet att vidta åtgärder för att avhjälpa dessa. Övrigt Sökanden vill ha Miljöserviceabonnemang året runt. Kopia till VA/Renhållnings Kundtjänst

15 (58) Anton Karis Katarina Bangata 37, Lgh Stockholm 8. Dnr 2014SBN0979 Gräsö 1:94, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl D Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. För att åtgärden ska kunna godkännas i ett senare skede ska följande krav vara uppfyllda: Tomter ska ges en storlek på minst kvm. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 planoch bygglagen. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna bebyggelsens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Bebyggelsens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 plan- och bygglagen. Bakgrund Ansökan avser Nybyggnad av ett bostadshus Fastighet Gräsö 1:94

16 (58) Sökande Karis, Mats Anton Olov Fastighetsägare Karis, Mats Anton Olov Karis, Per Ola Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen Området Varmskär finns inte direkt utpekat i den nu gällande översiktsplanen för Östhammars kommun. Dock utgörs området av riksintresse för naturvård (Rn 18, området Gräsö Singöområdet). När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att området ska få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer ska lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Dessutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilken kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. Vatten och avlopp Enskilt vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Med tanke på den relativt glesa bebyggelsen bör man kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. I området bedömer Statens geologiska undersökning (SGU) att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja ett till två hushåll per hektar med dricksvatten. Detta innebär att det behövs ett upptagningsområde på till m 2 per hushåll. Bebyggelsen är relativt gles vilket medför att man eventuellt kan räkna in ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade avstyckningen på till m 2. Vattentillgången i två närliggande dricksvattenbrunnar är enligt SGU:s brunnsarkiv 75 liter/timme respektive 750 liter/timme. En generell riktlinje när det gäller vattenförsörjning är 100 liter/timme för ett hushåll. Närheten till kust innebär dock en ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattnet vilket bör beaktas vid eventuell borrning efter vatten. Med tanke på närheten till kust kommer krav att ställas på rening av avloppsvatten i enlighet med hög skyddsnivå. Anmälan av eller ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten.

17 (58) Riksintressen Området ingår i riksintresse för högexploaterad kust (4 kap, 4 miljöbalken) vilket reglerar exploatering med fritidsbebyggelse, naturvård (3 kap, 6 miljöbalken) samt odlingslandskapets värde. Naturvärden Området omfattas av riksintresse naturvård (NRO Gräsö-Singöområdet) med stöd av miljöbalken 3 kap 6. När det gäller bebyggelse är kommunens inriktning att områdets skall få bibehålla sin karaktär av genuin skärgårdsbygd med måttliga inslag av fritidsbebyggelse. Sammanhängande naturmiljöer skall lämnas opåverkade och i de kulturpåverkade delarna bör endast mindre kompletterande bebyggelse tillåtas. Denna uppfattning är i överensstämmelse med bestämmelserna i 4 kap. 4 miljöbalken. Skälen till denna restriktivitet är bland annat landskaps- och kulturvärdena och det rörliga friluftslivets intressen. Desssutom bör den värdefulla marina miljön inte belastas av ytterligare avloppsutsläpp, vilket kan bli följden av mera omfattande och felaktigt lokaliserad bebyggelse. (fördjupad beskrivning kan fås via kommunen) Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 miljöbalken. Det avser att skydda de samlade natur- och kulturvärdena inom området. Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturmiljöer. Hela Gräsö är utpekat som ett av de områden i Uppsala län som har högst naturoch kulturvärden. Syftet med denna kartläggning är att visa på de höga värden som kan kopplas ihop med hur områdets skötts och sköts, och att exploatering ska göras med hänsyn till dessa värden. Hela beskrivningen finns i Länsstyrelsens rapport Odlingslandskapet i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 1993:4. Strandskydd Föreslagen åtgärd omfattas inte av strandskyddsbestämmelse. Kommunicering Ärendet har remitterats till Vattenfall. Inget yttrande har inkommit. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening. Inga negativa synpunkter har inkommit.

18 (58) Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 (markens lämplighet) och 8 kap. 9 (krav på tomt) PBL. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Gräsö 1:94, Gräsö 1:136, Gräsö 1:374 samt Lingontega-Rostens Vägsamfällighetsförening.

19 (58) Jussi Axelsson Snesslingekulla Östhammar 9. Dnr 2014SBN0796 Snesslinge 3:7, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus (Au aug) Handl E Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska i utformning, materialval och färgkulör anpassas till byggnadstraditionen för området. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Snesslinge 3:7

20 (58) Fastighetens areal Ca 119 hektar uppdelad på fem områden. Sökande Axelsson Jussi Fastighetsägare Götesson Nils Roine Handlingar Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade Planförutsättningar Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplanen I översiktsplan antagen 2003 anges att nya byggnader bör placeras och utformas med hänsyn till den äldre bebyggelsen och odlingslandskapets karaktär. Inga riksintresse berörs av föreslagen åtgärd. Vatten och avlopp Vatten och avlopp bör kunna ordnas för det planerade bostadshuset. Bebyggelsen i närområdet är gles vilket innebär att man bör kunna uppnå tillräckliga skyddsavstånd mellan såväl befintliga som nyinrättade dricksvattentäkter och avloppsanläggningar. Den planerade avstyckningen ligger ca 700 m från Olandsån. I området bedömer SGU att grundvattentillgången är tillräcklig för att försörja sex hushåll per hektar med vatten, dvs. det behövs ett upptagningsområde på knappt m2 per hushåll. Den planerade avstyckningen är på ca m2 och det relativt långa avståndet till närmsta granne medför att ett större uttagsområde av grundvatten än den planerade tomten bör kunna räknas in. Ansökan om enskilt avlopp ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden innan anläggandet av avlopp påbörjas. I samband med detta görs en bedömning av lämplig teknik på fastigheten. Befintliga förhållanden Området som sticker ut som en udde i åkermarken är obebyggt, flackt och bevuxen med blandskog och har anslutning till landsvägen. Avståndet österut till länsväg nr 76 är ca 1.5 km. Kommunicering Ärendet har remitterats till Trafikverket som inte har något att invända mot förslaget. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och givits tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 PBL. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8.

21 (58) Inga negativa synpunkter har inkommit. Motivering till beslutet Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 PBL som gäller markens lämplighet, samt gäller krav på tomt. Plankravet enligt 4 kap. 2 PBL bedöms inte inträda. Förhandsbesked ska därför beviljas. Bilaga: Besvärshänvisning Underrättelse om beslut per brev till: Snesslinge 3:7, 7:5, 8:2, 8:3, Duderö 2:3, Aspö 1:10, 1:11, 1:28, 3:5 och 3:8

22 (58) Maria Lindgren Stenhusgatan Gimo 10. Dnr 2014SBN0445 Morkarla 5:20, förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus(au aug) Handl F Arbetsutskottets förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och bygglagen (PBL) förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas på angiven plats. Med tillhörande villkor och upplysningar kan därför bygglov förväntas för den föreslagna åtgärden. Avgift Avgiften för ärendet är kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Villkor Minsta tomtstorlek ska vara kvm. Byggnaden ska utformas och anpassas till omgivningen. Trafikverkets remissvar som avser bostadshusets minsta avstånd till två vägar och trafikbuller ska följas. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 PBL. Förhandsbeskedet omfattar inte den föreslagna byggnadens exakta placering på fastigheten eller dess exakta utformning. Byggnadens placering och utformning prövas i efterkommande bygglovsskede. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 PBL. Bakgrund Ansökan avser Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus Fastighet Morkarla 5:20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-25 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15-10:40 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Caroline Schnell (S) Peter Jansson (S) Inger Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Caroline Schnell (S) Peter Jansson (S) Inger Abrahamsson

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ÄRENDELISTA. Innehållsförteckning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan...

ÄRENDELISTA. Innehållsförteckning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE. Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan... 2015-01-22 1 (32) Till ersättare för kännedom Nämnd KALLELSE Bygg- och miljönämnden och tid 2015-01-28 Kl 08:15 Plats Kommunkontoret i Östhammar, SR Gräsö ÄRENDELISTA Innehållsförteckning Information från

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-23 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tomas Bendiksen (S), ordförande Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare Thommy

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-22 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare Caroline Schnell (S) Peter Jansson

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-17 1 (39) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-12:15 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare Tommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (29) Plats och tid Kvarnen i Gimo, kl 09:15-11:00 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Kurt Hedén (S), tjänstgörande ersättare Peter Jansson (S) Marie-Louise Strandborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

ÄRENDELISTA. Innehållsförteckning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE

ÄRENDELISTA. Innehållsförteckning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE Bygg- och miljönämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2016-01-21 1 (43) Till ersättare för kännedom Nämnd KALLELSE Bygg- och miljönämnden Datum och tid 2016-01-27 Kl 09:15 Plats Kommunkontoret i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer