Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1"

Transkript

1 Gamla Prästgården den 27 mars 2010 Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3: Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 1 av 14

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kort historik över Gamla Prästgården 3 Karta över grönområdet Fjällsvik 3:1 4 Policy för grönområdet 5 Information för dig som bor i området 6 Regler för grönområdet 8 Definitioner och upplysningar 11 Bilagor 1. Vegetationsröjning utmed vägnätet Tunga transporter Valborgsmässoeld Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 2 av 14

3 Inledning Under 2007 beslutade de två markägarföreningarna Fjällsviks Fastighetsägarförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening att ta fram en gemensam policy med anvisningar, råd och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1. Detta mark- och vattenområde ägs av de två fastighetsföreningarna till lika delar. Underlaget bygger på bland annat på resultatet av en enkät om den gemensamma miljön som 100 fastighetsägare valt att svara på. Policyn har två syften som tar fasta på miljö och rättvisa. Ett syfte är att vi ska kunna vårda, utveckla och slå vakt om våra grönområden. Det är för att gemensamt och effektivt kunna möta negativ påverkan på miljön. Det är för att vi ska kunna planera för att förbättra miljön i framtiden. Ett lika viktigt syfte är att värna om alla fastighetsägares lika rätt att nyttja och tillgå grönområdet på samma villkor. En kort historik över Gamla Prästgården Fastigheten Fjällsvik 3:1 bildades 1952 genom en sammanläggning av tre jordbruksfastigheter. Ett stort antal tomter avstyckades och 40 procent av den totala arealen avsattes som gemensam yta. Det finns 174 fastigheter 36 tillhör Fjällsviks fastighetsägareförening och 138 tillhör Gamla prästgårdens fastighetsförening inom området som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Och det gemensamma grönområdet består av kvm mark och kvm sjöområde. Sju av de gemensamma områdena har strand och kallas för sjövisten; de ses som särskilt värdefulla eftersom 87 procent (152 st.) av fastigheterna saknar egen kontakt med sjön. Kartan på nästa sida visar var grönområdena och sjövistena är belägna. De två markägarföreningarna äger all mark gemensamt men har delat upp skötseln mellan sig enligt kartan på nästa sida. Uppdelningen har historiska förklaringar men juridiskt är det andelsförhållandet 50/50 som reglerar ansvaret mellan de två ägarföreningarna. Medlemskapet i dessa två föreningar har också historiska förklaringar men är ett frivilligt åtagande av områdets fastighetsägare. Två av de sju sjövistena har idag gemensamhetsbryggor. Det är Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga som ligger i norra änden av Kuggmaren (nr 3 på kartan) samt Fjällsviks Fastighetsägareförenings Båtsektions brygga som ligger i samma vik ca 100 meter söder om f.d. Djuröbadens Pensionat (nr 6 på kartan) Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 3 av 14

4 Gemensamt ägda grönområden och sjövisten (för tydligare karta se Sjöviste vid Skarpösund 2. Sjöviste vid Stensundet 3. Sjöviste GPFB:s* brygga 4. Sjöviste bad- och båtplats 5. Markarrende för bad och båtuppl. 6. Sjöv. FFÄF:s** brygga 7. Sjöviste Prästmaren 8. Sjöviste Långdalsviken 9. Sjöviste Långdalsviken 10. Sjöv. mot Fjällsviksviken 11. Grönområde vid Gamla Landsv. 12. Skogsområde (grönområde) 13. Skogsområde (grönområde) 14. Skogsområde (grönområde) 15. Grönområde (äng och fotb.pl.) 16. Skogsområde (grönområde) * GPFB = Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion ** FFÄF = Fjällsviks Fastighetsägareförening Alla grönområden ägs gemensamt och skötseln är uppdelad enligt följande: Fjällsviks Fastighetsägareförening sköter om nr 6, 7, 8, 9, 11, 13 och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening nr 1, 2, 3 + 4, 12, 14, 15, 16. Föreningarna sköter område 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 4 av 14

5 Övergripande policy för grönområdet Fjällsvik 3:1 Vi värnar om områdets natur, miljö och biologiska mångfald. Vi motarbetar skadlig miljöpåverkan och annan åverkan på såväl land- som sjöområden. Våra gemensamma grönområden ska vara tillgängliga för alla fastighetsägare. Vi slår vakt om allas lika rättigheter och värnar om en rättvis fördelning och fastighetsägarnas lika tillgång till strövområden, bad- och båtplatser. För att skydda vår gemensamma egendom är grundprincipen att mark- eller sjöområden inom Fjällsvik 3:1 ej får säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. All privat och/eller kommersiell byggnation och anläggning på grönområdet, utan markägarnas skriftliga tillåtelse, är otillåten. Policy för landområdet Vi värnar om vår gemensamma natur och därför utför våra föreningar årliga gallringar och röjningar. Det är dock inte tillåtet att inom området fälla träd eller att röja buskar och sly utan tillstånd. Stormfällda träd tas om hand av den markägarförening som administrerar aktuellt grönområde. Uppställning av båtar sker på anvisade områden som iordningsställts av föreningarna. För tillgänglighet och allas trevnad är det inte tillåtet att ställa upp/förvara båtar, bilar och skräp på gemensam mark. Det är heller inte tillåtet att på denna anlägga vägar, stigar, etc. utan tillstånd från föreningarnas styrelser. Policy för sjövisten och sjösystem Vården av gemensamma sjövisten ska ha en framskjuten plats i vår verksamhet. Vi arbetar för att höja vattenkvaliteten i sjösystemet. Inga utsläpp, eller andra restprodukter, från våra fastigheter får hamna i sjösystemet. All negativ inverkan på dess vattenkvalitet ska undvikas och motarbetas. Antalet permanenta båtar får inte överstiga gränsen för vad som påverkar biologisk miljö och vattenkvalitet negativt. Fördelningen av båtar och bad ska avvägas mellan norra och södra sjösystemet med hänsyn till de boendes behov och för att motverka miljöbelastning på enskilda vikar. Kommersiellt utnyttjande av vattenområdet får inte förekomma. Samtliga sjövisten ska vara tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna. Befintliga och framtida badplatser ska kunna utnyttjas av samtliga fastighetsägare. Bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser vid sjövistena organiseras och administreras av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 5 av 14

6 Information för dig som bor inom området Föreningarna Alla fastighetsägare är med i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening som står för skötsel och underhåll av vägarna inom området. De flesta medlemmarna i samfällighetsföreningen är också medlem i någon av de två fastighetsägarföreningarna, Fjällsviks Fastighetsägareförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Hemsidan (www.gamlaprastgarden.com) Föreningarna har en gemensam hemsida. Här anslås aktuell information om evenemang, viktiga händelser och andra nyheter. På hemsidan hittar du också uppgifter om föreningarna, kartor över vägnät, fastigheter och grönområden samt annat som är bra att känna till. Vill man föra in något kontaktas eller anslagstavlan på hemsidan. Båtplatser De två fastighetsföreningarna har en varsin allmän brygga för medlemmarnas båtar. Det finns också en gemensam vinteruppläggningsplats för båtar upp till 18 ton. Den ligger vid Ladviksbadet i Kuggmaren. Är du intresserad av båtplats eller vinteruppläggningsplats, kontakta din förenings hamnkapten eller ordförande. Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan. Badplatser Det populäraste badet ligger i Kuggmaren vid ladan, Skarpöuddsvägen (nr 5 på kartan ovan). Där finns klippor och en anlagd sandstrand. Den lilla stranden i Kuggmaren (nr 3), 150 meter efter bommen på Skarpöuddsvägen, är också välbesökt. Det går också att bada vid två sjövisten i Skarpöviken, dels vid det som ligger i förlängningen av Rosbecks väg (nr 2) och dels i slutet av Kölängsvägen (nr 1). Ängen Ängen (nr 15 på kartan ovan) används av fastighetsföreningarna medlemmar för bland annat lekar, spel och picknick i gröngräset. Här finns också en fotbollsplan. Årliga händelser Ängen är också platsen för gemensamt valborgs- och midsommarfirande. Fastighetsföreningarna arrangerar årliga röjningsdagar, då vi röjer upp på de grönområden som respektive förening sköter om. För närmare information om årliga händelser, se hemsidan Eldning Inom Värmdö kommun finns det regler om vilka veckor som man får elda på sin tomt. Aktuell information finner du på kommunens hemsida Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud, telefonsvarare: Ris och vedartat avfall kan läggas på platsen för Valborgsmässoelden på ängen mellan 15 mars och 30 april, se Bilaga 3 för bestämmelser Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 6 av 14

7 Röjning vid tomtgräns mot väg Våra vägar är smala och slingriga. För bra sikt och framkomlighet är var och en skyldig att hålla efter den vegetation som vid tomtgränsen växer ut över väg och dikesren. I Bilaga 1 hittar du viktig information om denna röjning. Tung trafik Erfarenheten visar att våra vägar inte tål tunga transporter. I Bilaga 2 hittar du vad som gäller för tunga transporter inom området. Konsultera samfällighetens kontaktpersoner om du planerar sådan transport, deras kontaktuppgifter finns i bilagan och på hemsidan Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 7 av 14

8 Regler för grönområdet Fjällsvik 3:1 Följande är en sammanställning av aktuella frågor. Vill du veta mer om dessa vänd dig till resp. styrelse. 1. Försäljning alternativt arrenden av hela eller delar av grönområdet Fjällsvik 3 Mark- eller sjöområden tillhörande grönområdet Fjällsvik 3:1, vilket regleras i Nya planbestämmelser fastställda av Länsstyrelsen (880601), får ej säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. Undantag från denna huvudregel kräver beslut av ordinarie föreningsstämma i markägarföreningarna. Undantag tillämpas med stor försiktighet och endast i det fall mycket speciella skäl föreligger. Markägarstyrelserna får dock besluta om tillfällig uthyrning av mark- och sjöområde, under maximalt ett år. 2. Byggnation på grönområdet Definition: Med byggnation menas alla former av byggnader inkluderande alla former av temporära eller fasta brygganläggningar. All byggnation på grönområdet utan markägarnas skriftliga medgivande är otillåten. För befintlig byggnation utan tillstånd bör ansvarig söka skriftligt tillstånd hos markägarna senast 15 dagar efter skriftligt påpekande. Om ansökan ej godkänns ska byggnationsansvarig riva byggnationen samt återställa marken i ursprungligt skick inom 30 dagar efter markägarnas skriftliga beslut. Markägarna behandlar ansökningar om undantag från huvudregeln i respektive styrelse (i förekommande fall efter behov även på resp. föreningsstämma) och meddelar beslutet därefter skriftligt. Underlaget till beslutet skall vara dokumenterat i markägarnas gemensamma styrelseprotokoll. Större förändringar och byggnation på grönområdet förankras genom beslut på markägarföreningarnas föreningsstämmor och sker i dialog mellan markägarstyrelserna och berörda fastighetsägare. Vid förändringar och byggnation på grönområdet skall givna dispenser och bygglov via Värmdö Kommun och/eller Länsstyrelsen i Stockholms Län beaktas. 3. Åverkan på grönområdet Fällning och åverkan av/på träd buskar och sly inom mark tillhörande Fjällsvik 3:1 Det är inte tillåtet att fälla eller göra åverkan på träd, buskar och sly inom området. Med träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Vid fällning eller åverkan på träd, sly eller buskar utan tillstånd kan den ansvarige dels få stå ett juridiskt ansvar för skadegörelse (straffansvar) och dels få betala ersättning (skadestånd) till markägarna motsvarande det belopp som det skulle kosta att plantera och (och tillväxtsäkra) samma typ av växtlighet. Det är markägarnas ambition att i första hand söka en ekonomisk uppgörelse med den som genomfört skadegörelsen. Om markägarna och berörd person, som gjort skadegörelsen, kommer Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 8 av 14

9 överens om en ekonomisk kompensation och beloppet betalas till markägarna ska polisanmälan om skadegörelse inte göras. Stormfällda träd Definitioner: Med stormfällda träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå och som fällts av vind. Stormfällda träd, inom föreningarnas tilldelade ansvars- och röjningsområden, tas om hand av respektive markägarförening. Om träden inte utgör någon fara för personskada och materiella skador sker röjning/upprensning vid föreningarnas ordinarie röjningsdagar. Om träd/motsvarande riskerar att skada ledningar och anläggningar tillhörande kraft- och telebolag görs anmälan direkt till aktuellt bolag för åtgärd. 4. Uppställning, förvaring av föremål på grönområdet Uppställning allmänt Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara containers, byggvaror, skräp och bilar, mm. på grönområdet utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. 5. Sjövisten Uppställning och förvaring av båtar Definition: Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom: motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara båtar på andra än av föreningarna anvisade områden utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. Allmänt Det finns en grundtanke med bildandet av Fjällsvik 3:1. Länsstyrelsens nya planbestämmelser för Fjällsvik 3:1 (880601) säger att hela strandpartierna har reserverats till bad och båtplatser (Förrättningsprotokoll gällande nya planbestämmelser, 1 juni 1988, bilaga A). Tillgänglighet och administration Samtliga sjövisten ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde. Sjövistena skall endast ha bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser som är organiserade, anlagda och administrerade av någon av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 9 av 14

10 6. Övriga anläggningar. Anläggandet av vägar, stigar, mm Definition: Med väg menas anlagd stig, väg, gata eller liknande. Det är inte tillåtet att anlägga vägar, stigar och liknande utan skriftligt tillstånd av markägarna. Anläggandet av bryggor utan bygglov, strandskyddsdispens och markägartillstånd Definition: Med brygga menas alla former av bryggkonstruktioner ämnade för båtar, kanoter, kajaker, flottar eller liknande. Alla privata anläggningar på grönområdets mark utan skriftliga tillstånd från markägarna är otillåtna. Befintliga bryggor som inte har skriftliga tillstånd skall antingen tas bort eller sökas tillstånd för hos markägarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 10 av 14

11 Definitioner och upplysningar Område eller samfällighetsområde Med område/samfällighetsområdet menas det område som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Sjöviste Med ett sjöviste menas ett strandområde som är en del av det gemensamägda grönområdet Fjällsvik 3:1 och som gränsar mot ett sjöområde (öppet vatten). Det finns totalt sju sjövisten inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde tillhörande fastigheten Fjällsvik 3:1 (se karta). Områdets sjösystem Områdets sjösystem innefattar norra och södra sjösystemen. Norra sjösystemet består av viken norr om Rysskanalen (Stensundet) och hela Skarpösundet upp till anslutningen till Kanholmsfjärden. Södra sjösystemet består av Ladviken, Kuggmaren, Prästmaren och Långdalsviken. Båtar Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Träd och sly Markägarföreningarna definierar träd som alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Enligt Naturvårdsverket finns det inga vedertagna mått som avgör vad som är träd respektive sly. Man talar istället om ett bestånd av klena och gängliga individer av träd eller om igenväxningsvegetation, vilken definieras som alla vedartade växter som inte kan sägas vara träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap. Naturvårdsverket menar att det är upp till markägaren att definiera mått på exempelvis diameter för gräns mellan träd och sly. Markägare Lagfaren markägare till grönområdet Fjällsvik 3:1 är till lika stora delar Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Fjällsviks Fastighetsägareförening. De två ägarna till Fjällsvik 3:1 är såväl juridiskt som i alla andra avseenden, ansvariga förvaltare för hela området Fjällsvik 3:1. Områdesadministration Vid möte den 8 juni 2002 mellan Fjällsviks Fastighetsägarförening, Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Gamla Prästgårdens Båtklubb beslöt föreningarna att fördela disposition, skötsel, underhåll och nyttjande av grönområdena gällande grönområdet Fjällsvik 3:1, inkluderande de sju sjövistena. Avses att gälla tills vidare. Gamla Prästgårdens Båtklubb är sedan 2008 en sektion inom Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Mötet beslöt att fördela skötselansvar och administration enligt följande (se karta över grönområden s.4). Fjällsviks Tomtägarförening, idag Fjällsviks Fastighetsägareförening, administrerar sjöviste 6-9 samt område 11 och 13. Gamla Prästgårdens Båtklubb, idag Gamla Prästgårdens Fastighetsförening, administrerar sjöviste 1-4 samt område 12, 14,15, 16. De två föreningarna administrerar sjöviste 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 11 av 14

12 Bilaga 1 Vegetationsröjning utmed Gamla Prästgårdens Samfällighetsförenings vägnät Under verksamhetsåret gjordes, på styrelsens uppdrag, en omfattande vegetationsröjning utefter våra vägar. Detta visade sig bli en kostsam verksamhet framför allt beträffande borttransporten av riset. På grund av ovanstående beslöt GPS årsstämma följande: att varje fastighetsägare ansvarar för att röja det vägområde som ansluter till fastighetens tomt samt att vid GPS årliga vägbesiktning även besiktiga hur detta åliggande utförts. Fastighetsägarens ansvar innebär att ta bort buskar och träd mellan tomtgränsen och vägkanten, upp till 2 meter från vägkanten även i ett ev. dike beskära buskar och träd som hänger ut från tomten över vägen se till att trädgårdsväxter inte skymmer sikten. Växtlighet får inte hänga ned lägre än 4,5 meter över en trafikerad väg sköta och ansa häckar. De bör vara högst 70 cm höga för att inte skymma sikten för trafikanterna. Det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från en vägkorsning. Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 12 av 14

13 Bilaga 2 Åtgärder vid genomförande av tunga transporter på vägar inom Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS) (Bilagan är ett utdrag ur förslaget om tunga transporter som togs på årsstämman den 10 juni 2006.) De vägar som GPS anlagt och underhåller har begränsningar när det gäller att utan skador klara tunga transporter. Medlemmarna i samfälligheten har att gemensamt och solidariskt genom styrelsen se till att vägarna hålls i gott skick. Det är därmed naturligt att en medlem som genomför tunga transporter och därigenom förorsakar skador på vägarna också får bekosta erforderliga reparationer. Detta är i enlighet med vad som regleras i anläggningslagen 48 a (se nedan). På förekommen anledning och för att i möjlig mån undvika eventuella komplikationer i efterhand, vid uppkomna skador, skall fortsättningsvis följande regel gälla. När medlem inom GPS avser att företa tunga transporter* till sin fastighet t ex i samband med arbeten på tomt eller byggnad, skall denne: a. Minst 14 dagar före planerad transport kontakta (helst skriftligen) någon av nedanstående styrelserepresentanter för information om planerad åtgärd. b. Om risk för vägskador finns, bör fastighetsägaren begära en särskild besiktning av transportvägen (för att ej bli belastad med redan ev. befintliga vägskador). c. Råder minsta tveksamhet om transporten kan förorsaka vägskador, så skall alltid GPS styrelserepresentanter kontaktas. d. När transporten är utförd bör samma kontaktperson ånyo kontaktas för ev ny vägbesiktning. * Med tung transport menas en enstaka transport med lastbil (över 20 ton) eller tyngre grävmaskin, särskilt då denna är försedd med sk. larvfötter, alternativt en serie transporter med tyngre maskin eller lastfordon. Det är upp till fastighetsägarens goda omdöme, att tillsammans med GPS representanter, försöka bedöma ev. risk för vägskador och ev. åtgärder för att söka begränsa dessa Anläggningslagen 48 a Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos fastighetsdomstolen. Lag (1997:616) Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Tillägg Kontaktpersoner från styrelsen i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS): Sten Bergstrand (ordf.) Håkan Lagerberg Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 13 av 14

14 Bilaga 3 Fjällsvik den 14 maj 2006 Regler för vår gemensamma Valborgsmässoeld. Dessa regler, råd och anvisningar har tagits fram för att bibehålla skapandet av vår gemensamma Valborgsmässoeld den 30 april varje år. Mellan den 15 mars 30 april kan fastighetsägare tillhörande Fjällsviks Fastighetsägareförening eller Gamla Prästgårdens Fastighetsförening transportera och lägga ris och vedartat avfall på platsen för Valborgsmässoelden. Brasan får inte innehålla miljöfarligt avfall eller annat olämpligt som t.ex. bildäck, madrasser, stoppade möbler, plastsäckar, bilbatterier, gasflaskor, dunkar av olika slag och/eller byggnadsavfall. Grovsopor lämnas på närmaste återvinningscentral. För information ring Färgburkar, batterier eller annat av kemisk karaktär, lämnas till Statoil bensinstation vid Djuröbron. Däck lämnas till Värmdö Gummiservice AB, Minos väg 27 Gustavsberg (Mölnvik). Övrig tid under året förvaras valborgsmässoeldmaterial av den enskilde fastighetsägaren på dennes tomtmark eller annorstädes. Dock ej på mark tillhörande Fjällsvik 3:1. Genom detta förfarande vill vi gemensamt se till att föreningarnas medlemmar enbart använder Valborgsmässoeldplatsen för uppgörande av eld, utanför den egna fastigheten. Eldning på den egna tomten kan givetvis ske, med iakttagande av de råd och regler om eldning som Värmdö Kommun och Brandmyndigheten utfärdat. Du kan läsa mer vad som gäller för en Valborgsmässobrasa på Södra Roslagens Brandförsvarsförbunds hemsida (under säkerhet/valborgsfirande). Har du frågor om ovanstående, så är du välkommen att ta kontakt med någon av styrelsens medlemmar i föreningarna Väl mött på Valborgsmässoafton till en gemensamt uppbyggd Majbrasa! Gamla Prästgården som ovan Fjällsviks Fastighetsägareförening Gamla Prästgårdens Fastighetsförening Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 14 av 14

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 22 maj 2011 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Information till alla medlemmar i föreningen om vår gemensamhetsanläggning Våren 2007 Rev juli 2008 Rev 2 Maj 2012 Historia och bakgrund Samfällighetsföreningen bildades

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Datum: 2011-05-07, kl.13:00 Plats: Bystugan på Husarö Närvarande: Birgitta Rossander PA Gerdin Margareta Gerdin Ulf Gabrielsson

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

medlemsbrev december 2010

medlemsbrev december 2010 Kullaviks Hamn ekonomisk förening medlemsbrev december 2010 VI ÖNSKAR ALLA ETT GOTT NYTT BÅTÅR Styrelsen för Kullaviks Hamn e f december 2010 SAMVERKAN SAMHÖRIGHET SÄKERHET KULLAVIKS HAMN EF Styrelsen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress

Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress Projektets namn: Bevara Lammsjön Projektägare: Kontaktperson: Granlunds fritidsområdes samfällighet Adress Postadress Roger Ek ordförande Adress Postadress Telefon Bakgrund Detta dokument är ett underlag

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem.

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. I GUDRUNS spår Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Per Pettersson Räddningschef Räddningstjänsten Östra Kronoberg Håkan Helgesson Stf Räddningschef

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan I GUDRUNS spår Ett självinstruerande material om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Utgiven av kommunerna, Brandskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Halland Upphovsmän:

Läs mer

Vårt område Duvesjöns Samfällighetsförening

Vårt område Duvesjöns Samfällighetsförening Vårt område Duvesjöns Samfällighetsförening 1 Inledning Denna information är framtagen för att ge samtliga medlemmar i föreningen inblick i funktioner och drift av samfälligheten. År 2005 bildades Duvesjöns

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Information från styrelsen. Några rader från styrelsemedlemmarna. Ordföranden Styrelsen har haft fem styrelsemöten.

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun Godkänd av SBN 2014-02-12 ( 16) Fastställd av KF 2014-05-12 ( 98) Gäller från och med 2014-06-05 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun Haninge kommun föreskriver följande torghandelsstadga

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Trankokets samfällighet

Trankokets samfällighet Trankokets samfällighet Information till nyinflyttade och medlemmar En sammanställning av de ordningsregler m.m. som gäller inom samfälligheten. 2012 2 Styrelsen hälsar Dig välkommen i Trankokets samfällighet.

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Framställanden från Styrelsen 2014

Framställanden från Styrelsen 2014 Framställanden från Styrelsen 2014 Framställan 1. Reparation av ägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på ägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. ägens

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Underlag för punkt 8 e i protokollet från årsmötet Bakgrund

Underlag för punkt 8 e i protokollet från årsmötet Bakgrund Underlag för punkt 8 e i protokollet från årsmötet Bakgrund Det åligger väghållare att hålla väg farbar, skadad väg skall repareras utan onödiga dröjsmål oavsett vem som orsakat skadan. Skador som uppstår

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola.

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Vi föreslår att tomt 86 bebyggs med ett vanligt hus inom gällande

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer