Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1"

Transkript

1 Gamla Prästgården den 27 mars 2010 Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3: Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 1 av 14

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kort historik över Gamla Prästgården 3 Karta över grönområdet Fjällsvik 3:1 4 Policy för grönområdet 5 Information för dig som bor i området 6 Regler för grönområdet 8 Definitioner och upplysningar 11 Bilagor 1. Vegetationsröjning utmed vägnätet Tunga transporter Valborgsmässoeld Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 2 av 14

3 Inledning Under 2007 beslutade de två markägarföreningarna Fjällsviks Fastighetsägarförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening att ta fram en gemensam policy med anvisningar, råd och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1. Detta mark- och vattenområde ägs av de två fastighetsföreningarna till lika delar. Underlaget bygger på bland annat på resultatet av en enkät om den gemensamma miljön som 100 fastighetsägare valt att svara på. Policyn har två syften som tar fasta på miljö och rättvisa. Ett syfte är att vi ska kunna vårda, utveckla och slå vakt om våra grönområden. Det är för att gemensamt och effektivt kunna möta negativ påverkan på miljön. Det är för att vi ska kunna planera för att förbättra miljön i framtiden. Ett lika viktigt syfte är att värna om alla fastighetsägares lika rätt att nyttja och tillgå grönområdet på samma villkor. En kort historik över Gamla Prästgården Fastigheten Fjällsvik 3:1 bildades 1952 genom en sammanläggning av tre jordbruksfastigheter. Ett stort antal tomter avstyckades och 40 procent av den totala arealen avsattes som gemensam yta. Det finns 174 fastigheter 36 tillhör Fjällsviks fastighetsägareförening och 138 tillhör Gamla prästgårdens fastighetsförening inom området som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Och det gemensamma grönområdet består av kvm mark och kvm sjöområde. Sju av de gemensamma områdena har strand och kallas för sjövisten; de ses som särskilt värdefulla eftersom 87 procent (152 st.) av fastigheterna saknar egen kontakt med sjön. Kartan på nästa sida visar var grönområdena och sjövistena är belägna. De två markägarföreningarna äger all mark gemensamt men har delat upp skötseln mellan sig enligt kartan på nästa sida. Uppdelningen har historiska förklaringar men juridiskt är det andelsförhållandet 50/50 som reglerar ansvaret mellan de två ägarföreningarna. Medlemskapet i dessa två föreningar har också historiska förklaringar men är ett frivilligt åtagande av områdets fastighetsägare. Två av de sju sjövistena har idag gemensamhetsbryggor. Det är Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga som ligger i norra änden av Kuggmaren (nr 3 på kartan) samt Fjällsviks Fastighetsägareförenings Båtsektions brygga som ligger i samma vik ca 100 meter söder om f.d. Djuröbadens Pensionat (nr 6 på kartan) Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 3 av 14

4 Gemensamt ägda grönområden och sjövisten (för tydligare karta se Sjöviste vid Skarpösund 2. Sjöviste vid Stensundet 3. Sjöviste GPFB:s* brygga 4. Sjöviste bad- och båtplats 5. Markarrende för bad och båtuppl. 6. Sjöv. FFÄF:s** brygga 7. Sjöviste Prästmaren 8. Sjöviste Långdalsviken 9. Sjöviste Långdalsviken 10. Sjöv. mot Fjällsviksviken 11. Grönområde vid Gamla Landsv. 12. Skogsområde (grönområde) 13. Skogsområde (grönområde) 14. Skogsområde (grönområde) 15. Grönområde (äng och fotb.pl.) 16. Skogsområde (grönområde) * GPFB = Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion ** FFÄF = Fjällsviks Fastighetsägareförening Alla grönområden ägs gemensamt och skötseln är uppdelad enligt följande: Fjällsviks Fastighetsägareförening sköter om nr 6, 7, 8, 9, 11, 13 och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening nr 1, 2, 3 + 4, 12, 14, 15, 16. Föreningarna sköter område 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 4 av 14

5 Övergripande policy för grönområdet Fjällsvik 3:1 Vi värnar om områdets natur, miljö och biologiska mångfald. Vi motarbetar skadlig miljöpåverkan och annan åverkan på såväl land- som sjöområden. Våra gemensamma grönområden ska vara tillgängliga för alla fastighetsägare. Vi slår vakt om allas lika rättigheter och värnar om en rättvis fördelning och fastighetsägarnas lika tillgång till strövområden, bad- och båtplatser. För att skydda vår gemensamma egendom är grundprincipen att mark- eller sjöområden inom Fjällsvik 3:1 ej får säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. All privat och/eller kommersiell byggnation och anläggning på grönområdet, utan markägarnas skriftliga tillåtelse, är otillåten. Policy för landområdet Vi värnar om vår gemensamma natur och därför utför våra föreningar årliga gallringar och röjningar. Det är dock inte tillåtet att inom området fälla träd eller att röja buskar och sly utan tillstånd. Stormfällda träd tas om hand av den markägarförening som administrerar aktuellt grönområde. Uppställning av båtar sker på anvisade områden som iordningsställts av föreningarna. För tillgänglighet och allas trevnad är det inte tillåtet att ställa upp/förvara båtar, bilar och skräp på gemensam mark. Det är heller inte tillåtet att på denna anlägga vägar, stigar, etc. utan tillstånd från föreningarnas styrelser. Policy för sjövisten och sjösystem Vården av gemensamma sjövisten ska ha en framskjuten plats i vår verksamhet. Vi arbetar för att höja vattenkvaliteten i sjösystemet. Inga utsläpp, eller andra restprodukter, från våra fastigheter får hamna i sjösystemet. All negativ inverkan på dess vattenkvalitet ska undvikas och motarbetas. Antalet permanenta båtar får inte överstiga gränsen för vad som påverkar biologisk miljö och vattenkvalitet negativt. Fördelningen av båtar och bad ska avvägas mellan norra och södra sjösystemet med hänsyn till de boendes behov och för att motverka miljöbelastning på enskilda vikar. Kommersiellt utnyttjande av vattenområdet får inte förekomma. Samtliga sjövisten ska vara tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna. Befintliga och framtida badplatser ska kunna utnyttjas av samtliga fastighetsägare. Bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser vid sjövistena organiseras och administreras av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 5 av 14

6 Information för dig som bor inom området Föreningarna Alla fastighetsägare är med i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening som står för skötsel och underhåll av vägarna inom området. De flesta medlemmarna i samfällighetsföreningen är också medlem i någon av de två fastighetsägarföreningarna, Fjällsviks Fastighetsägareförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Hemsidan (www.gamlaprastgarden.com) Föreningarna har en gemensam hemsida. Här anslås aktuell information om evenemang, viktiga händelser och andra nyheter. På hemsidan hittar du också uppgifter om föreningarna, kartor över vägnät, fastigheter och grönområden samt annat som är bra att känna till. Vill man föra in något kontaktas eller anslagstavlan på hemsidan. Båtplatser De två fastighetsföreningarna har en varsin allmän brygga för medlemmarnas båtar. Det finns också en gemensam vinteruppläggningsplats för båtar upp till 18 ton. Den ligger vid Ladviksbadet i Kuggmaren. Är du intresserad av båtplats eller vinteruppläggningsplats, kontakta din förenings hamnkapten eller ordförande. Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan. Badplatser Det populäraste badet ligger i Kuggmaren vid ladan, Skarpöuddsvägen (nr 5 på kartan ovan). Där finns klippor och en anlagd sandstrand. Den lilla stranden i Kuggmaren (nr 3), 150 meter efter bommen på Skarpöuddsvägen, är också välbesökt. Det går också att bada vid två sjövisten i Skarpöviken, dels vid det som ligger i förlängningen av Rosbecks väg (nr 2) och dels i slutet av Kölängsvägen (nr 1). Ängen Ängen (nr 15 på kartan ovan) används av fastighetsföreningarna medlemmar för bland annat lekar, spel och picknick i gröngräset. Här finns också en fotbollsplan. Årliga händelser Ängen är också platsen för gemensamt valborgs- och midsommarfirande. Fastighetsföreningarna arrangerar årliga röjningsdagar, då vi röjer upp på de grönområden som respektive förening sköter om. För närmare information om årliga händelser, se hemsidan Eldning Inom Värmdö kommun finns det regler om vilka veckor som man får elda på sin tomt. Aktuell information finner du på kommunens hemsida Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud, telefonsvarare: Ris och vedartat avfall kan läggas på platsen för Valborgsmässoelden på ängen mellan 15 mars och 30 april, se Bilaga 3 för bestämmelser Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 6 av 14

7 Röjning vid tomtgräns mot väg Våra vägar är smala och slingriga. För bra sikt och framkomlighet är var och en skyldig att hålla efter den vegetation som vid tomtgränsen växer ut över väg och dikesren. I Bilaga 1 hittar du viktig information om denna röjning. Tung trafik Erfarenheten visar att våra vägar inte tål tunga transporter. I Bilaga 2 hittar du vad som gäller för tunga transporter inom området. Konsultera samfällighetens kontaktpersoner om du planerar sådan transport, deras kontaktuppgifter finns i bilagan och på hemsidan Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 7 av 14

8 Regler för grönområdet Fjällsvik 3:1 Följande är en sammanställning av aktuella frågor. Vill du veta mer om dessa vänd dig till resp. styrelse. 1. Försäljning alternativt arrenden av hela eller delar av grönområdet Fjällsvik 3 Mark- eller sjöområden tillhörande grönområdet Fjällsvik 3:1, vilket regleras i Nya planbestämmelser fastställda av Länsstyrelsen (880601), får ej säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. Undantag från denna huvudregel kräver beslut av ordinarie föreningsstämma i markägarföreningarna. Undantag tillämpas med stor försiktighet och endast i det fall mycket speciella skäl föreligger. Markägarstyrelserna får dock besluta om tillfällig uthyrning av mark- och sjöområde, under maximalt ett år. 2. Byggnation på grönområdet Definition: Med byggnation menas alla former av byggnader inkluderande alla former av temporära eller fasta brygganläggningar. All byggnation på grönområdet utan markägarnas skriftliga medgivande är otillåten. För befintlig byggnation utan tillstånd bör ansvarig söka skriftligt tillstånd hos markägarna senast 15 dagar efter skriftligt påpekande. Om ansökan ej godkänns ska byggnationsansvarig riva byggnationen samt återställa marken i ursprungligt skick inom 30 dagar efter markägarnas skriftliga beslut. Markägarna behandlar ansökningar om undantag från huvudregeln i respektive styrelse (i förekommande fall efter behov även på resp. föreningsstämma) och meddelar beslutet därefter skriftligt. Underlaget till beslutet skall vara dokumenterat i markägarnas gemensamma styrelseprotokoll. Större förändringar och byggnation på grönområdet förankras genom beslut på markägarföreningarnas föreningsstämmor och sker i dialog mellan markägarstyrelserna och berörda fastighetsägare. Vid förändringar och byggnation på grönområdet skall givna dispenser och bygglov via Värmdö Kommun och/eller Länsstyrelsen i Stockholms Län beaktas. 3. Åverkan på grönområdet Fällning och åverkan av/på träd buskar och sly inom mark tillhörande Fjällsvik 3:1 Det är inte tillåtet att fälla eller göra åverkan på träd, buskar och sly inom området. Med träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Vid fällning eller åverkan på träd, sly eller buskar utan tillstånd kan den ansvarige dels få stå ett juridiskt ansvar för skadegörelse (straffansvar) och dels få betala ersättning (skadestånd) till markägarna motsvarande det belopp som det skulle kosta att plantera och (och tillväxtsäkra) samma typ av växtlighet. Det är markägarnas ambition att i första hand söka en ekonomisk uppgörelse med den som genomfört skadegörelsen. Om markägarna och berörd person, som gjort skadegörelsen, kommer Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 8 av 14

9 överens om en ekonomisk kompensation och beloppet betalas till markägarna ska polisanmälan om skadegörelse inte göras. Stormfällda träd Definitioner: Med stormfällda träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå och som fällts av vind. Stormfällda träd, inom föreningarnas tilldelade ansvars- och röjningsområden, tas om hand av respektive markägarförening. Om träden inte utgör någon fara för personskada och materiella skador sker röjning/upprensning vid föreningarnas ordinarie röjningsdagar. Om träd/motsvarande riskerar att skada ledningar och anläggningar tillhörande kraft- och telebolag görs anmälan direkt till aktuellt bolag för åtgärd. 4. Uppställning, förvaring av föremål på grönområdet Uppställning allmänt Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara containers, byggvaror, skräp och bilar, mm. på grönområdet utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. 5. Sjövisten Uppställning och förvaring av båtar Definition: Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom: motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara båtar på andra än av föreningarna anvisade områden utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. Allmänt Det finns en grundtanke med bildandet av Fjällsvik 3:1. Länsstyrelsens nya planbestämmelser för Fjällsvik 3:1 (880601) säger att hela strandpartierna har reserverats till bad och båtplatser (Förrättningsprotokoll gällande nya planbestämmelser, 1 juni 1988, bilaga A). Tillgänglighet och administration Samtliga sjövisten ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde. Sjövistena skall endast ha bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser som är organiserade, anlagda och administrerade av någon av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 9 av 14

10 6. Övriga anläggningar. Anläggandet av vägar, stigar, mm Definition: Med väg menas anlagd stig, väg, gata eller liknande. Det är inte tillåtet att anlägga vägar, stigar och liknande utan skriftligt tillstånd av markägarna. Anläggandet av bryggor utan bygglov, strandskyddsdispens och markägartillstånd Definition: Med brygga menas alla former av bryggkonstruktioner ämnade för båtar, kanoter, kajaker, flottar eller liknande. Alla privata anläggningar på grönområdets mark utan skriftliga tillstånd från markägarna är otillåtna. Befintliga bryggor som inte har skriftliga tillstånd skall antingen tas bort eller sökas tillstånd för hos markägarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 10 av 14

11 Definitioner och upplysningar Område eller samfällighetsområde Med område/samfällighetsområdet menas det område som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Sjöviste Med ett sjöviste menas ett strandområde som är en del av det gemensamägda grönområdet Fjällsvik 3:1 och som gränsar mot ett sjöområde (öppet vatten). Det finns totalt sju sjövisten inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde tillhörande fastigheten Fjällsvik 3:1 (se karta). Områdets sjösystem Områdets sjösystem innefattar norra och södra sjösystemen. Norra sjösystemet består av viken norr om Rysskanalen (Stensundet) och hela Skarpösundet upp till anslutningen till Kanholmsfjärden. Södra sjösystemet består av Ladviken, Kuggmaren, Prästmaren och Långdalsviken. Båtar Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Träd och sly Markägarföreningarna definierar träd som alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Enligt Naturvårdsverket finns det inga vedertagna mått som avgör vad som är träd respektive sly. Man talar istället om ett bestånd av klena och gängliga individer av träd eller om igenväxningsvegetation, vilken definieras som alla vedartade växter som inte kan sägas vara träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap. Naturvårdsverket menar att det är upp till markägaren att definiera mått på exempelvis diameter för gräns mellan träd och sly. Markägare Lagfaren markägare till grönområdet Fjällsvik 3:1 är till lika stora delar Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Fjällsviks Fastighetsägareförening. De två ägarna till Fjällsvik 3:1 är såväl juridiskt som i alla andra avseenden, ansvariga förvaltare för hela området Fjällsvik 3:1. Områdesadministration Vid möte den 8 juni 2002 mellan Fjällsviks Fastighetsägarförening, Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Gamla Prästgårdens Båtklubb beslöt föreningarna att fördela disposition, skötsel, underhåll och nyttjande av grönområdena gällande grönområdet Fjällsvik 3:1, inkluderande de sju sjövistena. Avses att gälla tills vidare. Gamla Prästgårdens Båtklubb är sedan 2008 en sektion inom Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Mötet beslöt att fördela skötselansvar och administration enligt följande (se karta över grönområden s.4). Fjällsviks Tomtägarförening, idag Fjällsviks Fastighetsägareförening, administrerar sjöviste 6-9 samt område 11 och 13. Gamla Prästgårdens Båtklubb, idag Gamla Prästgårdens Fastighetsförening, administrerar sjöviste 1-4 samt område 12, 14,15, 16. De två föreningarna administrerar sjöviste 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 11 av 14

12 Bilaga 1 Vegetationsröjning utmed Gamla Prästgårdens Samfällighetsförenings vägnät Under verksamhetsåret gjordes, på styrelsens uppdrag, en omfattande vegetationsröjning utefter våra vägar. Detta visade sig bli en kostsam verksamhet framför allt beträffande borttransporten av riset. På grund av ovanstående beslöt GPS årsstämma följande: att varje fastighetsägare ansvarar för att röja det vägområde som ansluter till fastighetens tomt samt att vid GPS årliga vägbesiktning även besiktiga hur detta åliggande utförts. Fastighetsägarens ansvar innebär att ta bort buskar och träd mellan tomtgränsen och vägkanten, upp till 2 meter från vägkanten även i ett ev. dike beskära buskar och träd som hänger ut från tomten över vägen se till att trädgårdsväxter inte skymmer sikten. Växtlighet får inte hänga ned lägre än 4,5 meter över en trafikerad väg sköta och ansa häckar. De bör vara högst 70 cm höga för att inte skymma sikten för trafikanterna. Det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från en vägkorsning. Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 12 av 14

13 Bilaga 2 Åtgärder vid genomförande av tunga transporter på vägar inom Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS) (Bilagan är ett utdrag ur förslaget om tunga transporter som togs på årsstämman den 10 juni 2006.) De vägar som GPS anlagt och underhåller har begränsningar när det gäller att utan skador klara tunga transporter. Medlemmarna i samfälligheten har att gemensamt och solidariskt genom styrelsen se till att vägarna hålls i gott skick. Det är därmed naturligt att en medlem som genomför tunga transporter och därigenom förorsakar skador på vägarna också får bekosta erforderliga reparationer. Detta är i enlighet med vad som regleras i anläggningslagen 48 a (se nedan). På förekommen anledning och för att i möjlig mån undvika eventuella komplikationer i efterhand, vid uppkomna skador, skall fortsättningsvis följande regel gälla. När medlem inom GPS avser att företa tunga transporter* till sin fastighet t ex i samband med arbeten på tomt eller byggnad, skall denne: a. Minst 14 dagar före planerad transport kontakta (helst skriftligen) någon av nedanstående styrelserepresentanter för information om planerad åtgärd. b. Om risk för vägskador finns, bör fastighetsägaren begära en särskild besiktning av transportvägen (för att ej bli belastad med redan ev. befintliga vägskador). c. Råder minsta tveksamhet om transporten kan förorsaka vägskador, så skall alltid GPS styrelserepresentanter kontaktas. d. När transporten är utförd bör samma kontaktperson ånyo kontaktas för ev ny vägbesiktning. * Med tung transport menas en enstaka transport med lastbil (över 20 ton) eller tyngre grävmaskin, särskilt då denna är försedd med sk. larvfötter, alternativt en serie transporter med tyngre maskin eller lastfordon. Det är upp till fastighetsägarens goda omdöme, att tillsammans med GPS representanter, försöka bedöma ev. risk för vägskador och ev. åtgärder för att söka begränsa dessa Anläggningslagen 48 a Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos fastighetsdomstolen. Lag (1997:616) Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Tillägg Kontaktpersoner från styrelsen i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS): Sten Bergstrand (ordf.) Håkan Lagerberg Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 13 av 14

14 Bilaga 3 Fjällsvik den 14 maj 2006 Regler för vår gemensamma Valborgsmässoeld. Dessa regler, råd och anvisningar har tagits fram för att bibehålla skapandet av vår gemensamma Valborgsmässoeld den 30 april varje år. Mellan den 15 mars 30 april kan fastighetsägare tillhörande Fjällsviks Fastighetsägareförening eller Gamla Prästgårdens Fastighetsförening transportera och lägga ris och vedartat avfall på platsen för Valborgsmässoelden. Brasan får inte innehålla miljöfarligt avfall eller annat olämpligt som t.ex. bildäck, madrasser, stoppade möbler, plastsäckar, bilbatterier, gasflaskor, dunkar av olika slag och/eller byggnadsavfall. Grovsopor lämnas på närmaste återvinningscentral. För information ring Färgburkar, batterier eller annat av kemisk karaktär, lämnas till Statoil bensinstation vid Djuröbron. Däck lämnas till Värmdö Gummiservice AB, Minos väg 27 Gustavsberg (Mölnvik). Övrig tid under året förvaras valborgsmässoeldmaterial av den enskilde fastighetsägaren på dennes tomtmark eller annorstädes. Dock ej på mark tillhörande Fjällsvik 3:1. Genom detta förfarande vill vi gemensamt se till att föreningarnas medlemmar enbart använder Valborgsmässoeldplatsen för uppgörande av eld, utanför den egna fastigheten. Eldning på den egna tomten kan givetvis ske, med iakttagande av de råd och regler om eldning som Värmdö Kommun och Brandmyndigheten utfärdat. Du kan läsa mer vad som gäller för en Valborgsmässobrasa på Södra Roslagens Brandförsvarsförbunds hemsida (under säkerhet/valborgsfirande). Har du frågor om ovanstående, så är du välkommen att ta kontakt med någon av styrelsens medlemmar i föreningarna Väl mött på Valborgsmässoafton till en gemensamt uppbyggd Majbrasa! Gamla Prästgården som ovan Fjällsviks Fastighetsägareförening Gamla Prästgårdens Fastighetsförening Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 14 av 14

Glädje och ansvar på Didriksdal

Glädje och ansvar på Didriksdal Rev. 2015-06-13 Glädje och ansvar på Didriksdal Komplement till stadgarna för Didriksdals Samfällighetsförening 1. Målsättning med "Glädje och ansvar på Didriksdal". Detta dokument, är ett komplement till

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Mellan. Fastighetsägarna på Ängsholmen, Marum 1:359 och Marum 1:363. och. Arnö Samfällighetsförening. angående

ÖVERENSKOMMELSE. Mellan. Fastighetsägarna på Ängsholmen, Marum 1:359 och Marum 1:363. och. Arnö Samfällighetsförening. angående ÖVERENSKOMMELSE Mellan Fastighetsägarna på Ängsholmen, Marum 1:359 och Marum 1:363 och Arnö Samfällighetsförening angående Parkeringsplats för fastighetsägarna på Ängsholmen 1 DENNA ÖVERENSKOMMELSE HAR

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017)

ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) ORDNINGSREGLER FÖR MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (2017) MOTORFORDONSTRAFIK INOM MUSKÖ HAVSBAD Allmänt Parkering eller uppställning av motorfordon på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjuden.

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening HSVF-000070 1.1 2015-09-14 Godkänd 1(6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 DEFINIERING AV ZONER... 3 2.1 ZON V1... 3 2.2 ZON V2... 3 2.3

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 22 maj 2011 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Värmdö kommun Gustavsberg Angående lakvattenrör från Villeroy & Boch

Värmdö kommun Gustavsberg Angående lakvattenrör från Villeroy & Boch Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg 2018-02-20 Angående lakvattenrör från Villeroy & Boch Farsta Slottsviks samfällighetsförening (FSS) förvaltar gemensamhetsanläggningar såsom vägar, grönområden, vattenområden

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

DETTA ÄR GUMUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DETTA ÄR GUMUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Gumuddens Samfällighet 2013-12-15 1(5) DETTA ÄR GUMUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Innehåll: FÖRENINGEN-ALLMÄNT SEKTIONER-VERKSAMHETER VA-anläggning. Bryggor Grönområde Stickvägar MÖTEN OCH STÄMMA MEDLEMMAR

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2013-04-01 2014-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2013 beslutade, införlivande av Vattenföreningen samt underhåll

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar!

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar! Allmänningar Är de grönområden som inte är tomtmark eller åker. Allmänningarna är allas vårt ansvar och ska hållas tillgängliga för att ströva i. Nedskräpning eller uppläggning av sten, träd eller annan

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening.

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening får många frågor om föreningens verksamhet t.ex. om bryggor, sjövisten, prioriteringar

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta:

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta: Tofsö Samfällighetsförening Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Att styrelsen upprättar en ny förläggningsplan ( kan kallas HB 2 ) över alla befintliga båtplatser i hamnen som överensstämmer med de båtplatser

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Ägardirektiv Kronolotsen Parkering AB

Ägardirektiv Kronolotsen Parkering AB Ägardirektiv Kronolotsen Parkering AB Detta ägardirektiv avser Kronolotsen Parkering AB, (556704-9481), nedan kallat bolaget. Ägare är Brf Kronolotsen 1 (50 %)och Brf Kronolotsen 2 (50 %) Detta ägardirektiv

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2 Ägardirektiv Kronolotsen Parkerings AB Detta ägardirektiv avser Kronolotsen Parkering AB, (556704-9481), nedan kallat bolaget. Ägare är Brf Kronolotsen 1 (50 %)och Brf Kronolotsen 2 (50 %) Detta ägardirektiv

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Samrådshandling Grebbestadsbryggan Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Genomförandebeskrivning WSP Samhällsbyggnad februari 2010 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Grebbestad 2:1 m fl

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret. information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret.  information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Fastighetskontoret Ägare av kolonistuga information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Vad innebär det att ha en kolonistuga på ett arrenderat området? Vart ska jag som kolonist

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2012-04-01 2013-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2012 beslutade: Renovering av piren samt underhåll av vägar,

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen Brygga F Brygga A Brygga G SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-15 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:77, Aspö, i Länna församling

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer den 8 juni behandla Danderyds kommuns (tekniska kontorets) bygglovsansökan och ansökan om dispens från

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

Välkommen till Bullandö Seglarby

Välkommen till Bullandö Seglarby Välkommen till Bullandö Seglarby Detta är ditt exemplar av Trivselhandboken. Den skapades av Seglarbyns rotelgrupp våren/sommaren 2004, och har sedan dess uppdaterats och redigerats några gånger. Du kan

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 8 september 2012 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening vill med denna Hamnordning (version 3.4 av den 120908)

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Sid 1(3) 2017-04-26 ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Skötselplan. Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening

Skötselplan. Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening Skötselplan Plan för skötsel av allmänna grönområden, vägar, diken och anläggningar inom Kolsviks Sportstugeförening Sida 1 av 7 INNEHÅLL Versionshistorik...3 Version 1...3 Version 2...3 Träd och skog...3

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Beslutsunderlag för Naturvårdsavtal: Snäckvarps samfällighet omfattar ca 180 hektar landareal. Fördelning av areal i % 12,0

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut gällande punkterna på dagordningen vid föreningens ordinarie årsstämma den 10 juni 2017.

Styrelsens förslag till beslut gällande punkterna på dagordningen vid föreningens ordinarie årsstämma den 10 juni 2017. Rörevikens Samfällighetsförening Styrelsens förslag till beslut gällande punkterna 10-14 på dagordningen vid föreningens ordinarie årsstämma den 10 juni 2017. Punkt 10 på dagordningen: Förslag till ändrad

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer