Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1"

Transkript

1 Gamla Prästgården den 27 mars 2010 Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3: Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 1 av 14

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kort historik över Gamla Prästgården 3 Karta över grönområdet Fjällsvik 3:1 4 Policy för grönområdet 5 Information för dig som bor i området 6 Regler för grönområdet 8 Definitioner och upplysningar 11 Bilagor 1. Vegetationsröjning utmed vägnätet Tunga transporter Valborgsmässoeld Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 2 av 14

3 Inledning Under 2007 beslutade de två markägarföreningarna Fjällsviks Fastighetsägarförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening att ta fram en gemensam policy med anvisningar, råd och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1. Detta mark- och vattenområde ägs av de två fastighetsföreningarna till lika delar. Underlaget bygger på bland annat på resultatet av en enkät om den gemensamma miljön som 100 fastighetsägare valt att svara på. Policyn har två syften som tar fasta på miljö och rättvisa. Ett syfte är att vi ska kunna vårda, utveckla och slå vakt om våra grönområden. Det är för att gemensamt och effektivt kunna möta negativ påverkan på miljön. Det är för att vi ska kunna planera för att förbättra miljön i framtiden. Ett lika viktigt syfte är att värna om alla fastighetsägares lika rätt att nyttja och tillgå grönområdet på samma villkor. En kort historik över Gamla Prästgården Fastigheten Fjällsvik 3:1 bildades 1952 genom en sammanläggning av tre jordbruksfastigheter. Ett stort antal tomter avstyckades och 40 procent av den totala arealen avsattes som gemensam yta. Det finns 174 fastigheter 36 tillhör Fjällsviks fastighetsägareförening och 138 tillhör Gamla prästgårdens fastighetsförening inom området som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Och det gemensamma grönområdet består av kvm mark och kvm sjöområde. Sju av de gemensamma områdena har strand och kallas för sjövisten; de ses som särskilt värdefulla eftersom 87 procent (152 st.) av fastigheterna saknar egen kontakt med sjön. Kartan på nästa sida visar var grönområdena och sjövistena är belägna. De två markägarföreningarna äger all mark gemensamt men har delat upp skötseln mellan sig enligt kartan på nästa sida. Uppdelningen har historiska förklaringar men juridiskt är det andelsförhållandet 50/50 som reglerar ansvaret mellan de två ägarföreningarna. Medlemskapet i dessa två föreningar har också historiska förklaringar men är ett frivilligt åtagande av områdets fastighetsägare. Två av de sju sjövistena har idag gemensamhetsbryggor. Det är Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga som ligger i norra änden av Kuggmaren (nr 3 på kartan) samt Fjällsviks Fastighetsägareförenings Båtsektions brygga som ligger i samma vik ca 100 meter söder om f.d. Djuröbadens Pensionat (nr 6 på kartan) Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 3 av 14

4 Gemensamt ägda grönområden och sjövisten (för tydligare karta se Sjöviste vid Skarpösund 2. Sjöviste vid Stensundet 3. Sjöviste GPFB:s* brygga 4. Sjöviste bad- och båtplats 5. Markarrende för bad och båtuppl. 6. Sjöv. FFÄF:s** brygga 7. Sjöviste Prästmaren 8. Sjöviste Långdalsviken 9. Sjöviste Långdalsviken 10. Sjöv. mot Fjällsviksviken 11. Grönområde vid Gamla Landsv. 12. Skogsområde (grönområde) 13. Skogsområde (grönområde) 14. Skogsområde (grönområde) 15. Grönområde (äng och fotb.pl.) 16. Skogsområde (grönområde) * GPFB = Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion ** FFÄF = Fjällsviks Fastighetsägareförening Alla grönområden ägs gemensamt och skötseln är uppdelad enligt följande: Fjällsviks Fastighetsägareförening sköter om nr 6, 7, 8, 9, 11, 13 och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening nr 1, 2, 3 + 4, 12, 14, 15, 16. Föreningarna sköter område 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 4 av 14

5 Övergripande policy för grönområdet Fjällsvik 3:1 Vi värnar om områdets natur, miljö och biologiska mångfald. Vi motarbetar skadlig miljöpåverkan och annan åverkan på såväl land- som sjöområden. Våra gemensamma grönområden ska vara tillgängliga för alla fastighetsägare. Vi slår vakt om allas lika rättigheter och värnar om en rättvis fördelning och fastighetsägarnas lika tillgång till strövområden, bad- och båtplatser. För att skydda vår gemensamma egendom är grundprincipen att mark- eller sjöområden inom Fjällsvik 3:1 ej får säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. All privat och/eller kommersiell byggnation och anläggning på grönområdet, utan markägarnas skriftliga tillåtelse, är otillåten. Policy för landområdet Vi värnar om vår gemensamma natur och därför utför våra föreningar årliga gallringar och röjningar. Det är dock inte tillåtet att inom området fälla träd eller att röja buskar och sly utan tillstånd. Stormfällda träd tas om hand av den markägarförening som administrerar aktuellt grönområde. Uppställning av båtar sker på anvisade områden som iordningsställts av föreningarna. För tillgänglighet och allas trevnad är det inte tillåtet att ställa upp/förvara båtar, bilar och skräp på gemensam mark. Det är heller inte tillåtet att på denna anlägga vägar, stigar, etc. utan tillstånd från föreningarnas styrelser. Policy för sjövisten och sjösystem Vården av gemensamma sjövisten ska ha en framskjuten plats i vår verksamhet. Vi arbetar för att höja vattenkvaliteten i sjösystemet. Inga utsläpp, eller andra restprodukter, från våra fastigheter får hamna i sjösystemet. All negativ inverkan på dess vattenkvalitet ska undvikas och motarbetas. Antalet permanenta båtar får inte överstiga gränsen för vad som påverkar biologisk miljö och vattenkvalitet negativt. Fördelningen av båtar och bad ska avvägas mellan norra och södra sjösystemet med hänsyn till de boendes behov och för att motverka miljöbelastning på enskilda vikar. Kommersiellt utnyttjande av vattenområdet får inte förekomma. Samtliga sjövisten ska vara tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna. Befintliga och framtida badplatser ska kunna utnyttjas av samtliga fastighetsägare. Bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser vid sjövistena organiseras och administreras av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 5 av 14

6 Information för dig som bor inom området Föreningarna Alla fastighetsägare är med i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening som står för skötsel och underhåll av vägarna inom området. De flesta medlemmarna i samfällighetsföreningen är också medlem i någon av de två fastighetsägarföreningarna, Fjällsviks Fastighetsägareförening och Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Hemsidan (www.gamlaprastgarden.com) Föreningarna har en gemensam hemsida. Här anslås aktuell information om evenemang, viktiga händelser och andra nyheter. På hemsidan hittar du också uppgifter om föreningarna, kartor över vägnät, fastigheter och grönområden samt annat som är bra att känna till. Vill man föra in något kontaktas eller anslagstavlan på hemsidan. Båtplatser De två fastighetsföreningarna har en varsin allmän brygga för medlemmarnas båtar. Det finns också en gemensam vinteruppläggningsplats för båtar upp till 18 ton. Den ligger vid Ladviksbadet i Kuggmaren. Är du intresserad av båtplats eller vinteruppläggningsplats, kontakta din förenings hamnkapten eller ordförande. Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan. Badplatser Det populäraste badet ligger i Kuggmaren vid ladan, Skarpöuddsvägen (nr 5 på kartan ovan). Där finns klippor och en anlagd sandstrand. Den lilla stranden i Kuggmaren (nr 3), 150 meter efter bommen på Skarpöuddsvägen, är också välbesökt. Det går också att bada vid två sjövisten i Skarpöviken, dels vid det som ligger i förlängningen av Rosbecks väg (nr 2) och dels i slutet av Kölängsvägen (nr 1). Ängen Ängen (nr 15 på kartan ovan) används av fastighetsföreningarna medlemmar för bland annat lekar, spel och picknick i gröngräset. Här finns också en fotbollsplan. Årliga händelser Ängen är också platsen för gemensamt valborgs- och midsommarfirande. Fastighetsföreningarna arrangerar årliga röjningsdagar, då vi röjer upp på de grönområden som respektive förening sköter om. För närmare information om årliga händelser, se hemsidan Eldning Inom Värmdö kommun finns det regler om vilka veckor som man får elda på sin tomt. Aktuell information finner du på kommunens hemsida Under sommaren är det ofta förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av den stora brandrisken. Information om eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud, telefonsvarare: Ris och vedartat avfall kan läggas på platsen för Valborgsmässoelden på ängen mellan 15 mars och 30 april, se Bilaga 3 för bestämmelser Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 6 av 14

7 Röjning vid tomtgräns mot väg Våra vägar är smala och slingriga. För bra sikt och framkomlighet är var och en skyldig att hålla efter den vegetation som vid tomtgränsen växer ut över väg och dikesren. I Bilaga 1 hittar du viktig information om denna röjning. Tung trafik Erfarenheten visar att våra vägar inte tål tunga transporter. I Bilaga 2 hittar du vad som gäller för tunga transporter inom området. Konsultera samfällighetens kontaktpersoner om du planerar sådan transport, deras kontaktuppgifter finns i bilagan och på hemsidan Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 7 av 14

8 Regler för grönområdet Fjällsvik 3:1 Följande är en sammanställning av aktuella frågor. Vill du veta mer om dessa vänd dig till resp. styrelse. 1. Försäljning alternativt arrenden av hela eller delar av grönområdet Fjällsvik 3 Mark- eller sjöområden tillhörande grönområdet Fjällsvik 3:1, vilket regleras i Nya planbestämmelser fastställda av Länsstyrelsen (880601), får ej säljas, uthyras, utlånas, utarrenderas eller på annat sätt avyttras. Undantag från denna huvudregel kräver beslut av ordinarie föreningsstämma i markägarföreningarna. Undantag tillämpas med stor försiktighet och endast i det fall mycket speciella skäl föreligger. Markägarstyrelserna får dock besluta om tillfällig uthyrning av mark- och sjöområde, under maximalt ett år. 2. Byggnation på grönområdet Definition: Med byggnation menas alla former av byggnader inkluderande alla former av temporära eller fasta brygganläggningar. All byggnation på grönområdet utan markägarnas skriftliga medgivande är otillåten. För befintlig byggnation utan tillstånd bör ansvarig söka skriftligt tillstånd hos markägarna senast 15 dagar efter skriftligt påpekande. Om ansökan ej godkänns ska byggnationsansvarig riva byggnationen samt återställa marken i ursprungligt skick inom 30 dagar efter markägarnas skriftliga beslut. Markägarna behandlar ansökningar om undantag från huvudregeln i respektive styrelse (i förekommande fall efter behov även på resp. föreningsstämma) och meddelar beslutet därefter skriftligt. Underlaget till beslutet skall vara dokumenterat i markägarnas gemensamma styrelseprotokoll. Större förändringar och byggnation på grönområdet förankras genom beslut på markägarföreningarnas föreningsstämmor och sker i dialog mellan markägarstyrelserna och berörda fastighetsägare. Vid förändringar och byggnation på grönområdet skall givna dispenser och bygglov via Värmdö Kommun och/eller Länsstyrelsen i Stockholms Län beaktas. 3. Åverkan på grönområdet Fällning och åverkan av/på träd buskar och sly inom mark tillhörande Fjällsvik 3:1 Det är inte tillåtet att fälla eller göra åverkan på träd, buskar och sly inom området. Med träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Vid fällning eller åverkan på träd, sly eller buskar utan tillstånd kan den ansvarige dels få stå ett juridiskt ansvar för skadegörelse (straffansvar) och dels få betala ersättning (skadestånd) till markägarna motsvarande det belopp som det skulle kosta att plantera och (och tillväxtsäkra) samma typ av växtlighet. Det är markägarnas ambition att i första hand söka en ekonomisk uppgörelse med den som genomfört skadegörelsen. Om markägarna och berörd person, som gjort skadegörelsen, kommer Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 8 av 14

9 överens om en ekonomisk kompensation och beloppet betalas till markägarna ska polisanmälan om skadegörelse inte göras. Stormfällda träd Definitioner: Med stormfällda träd menas alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå och som fällts av vind. Stormfällda träd, inom föreningarnas tilldelade ansvars- och röjningsområden, tas om hand av respektive markägarförening. Om träden inte utgör någon fara för personskada och materiella skador sker röjning/upprensning vid föreningarnas ordinarie röjningsdagar. Om träd/motsvarande riskerar att skada ledningar och anläggningar tillhörande kraft- och telebolag görs anmälan direkt till aktuellt bolag för åtgärd. 4. Uppställning, förvaring av föremål på grönområdet Uppställning allmänt Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara containers, byggvaror, skräp och bilar, mm. på grönområdet utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. 5. Sjövisten Uppställning och förvaring av båtar Definition: Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom: motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Det är inte tillåtet att ställa upp och förvara båtar på andra än av föreningarna anvisade områden utan i förväg skriftligt tillstånd från markägarföreningarna. Allmänt Det finns en grundtanke med bildandet av Fjällsvik 3:1. Länsstyrelsens nya planbestämmelser för Fjällsvik 3:1 (880601) säger att hela strandpartierna har reserverats till bad och båtplatser (Förrättningsprotokoll gällande nya planbestämmelser, 1 juni 1988, bilaga A). Tillgänglighet och administration Samtliga sjövisten ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i fastighetsföreningarna inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde. Sjövistena skall endast ha bad, båtplatser och/eller vinteruppläggningsplatser som är organiserade, anlagda och administrerade av någon av markägarföreningarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 9 av 14

10 6. Övriga anläggningar. Anläggandet av vägar, stigar, mm Definition: Med väg menas anlagd stig, väg, gata eller liknande. Det är inte tillåtet att anlägga vägar, stigar och liknande utan skriftligt tillstånd av markägarna. Anläggandet av bryggor utan bygglov, strandskyddsdispens och markägartillstånd Definition: Med brygga menas alla former av bryggkonstruktioner ämnade för båtar, kanoter, kajaker, flottar eller liknande. Alla privata anläggningar på grönområdets mark utan skriftliga tillstånd från markägarna är otillåtna. Befintliga bryggor som inte har skriftliga tillstånd skall antingen tas bort eller sökas tillstånd för hos markägarna Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 10 av 14

11 Definitioner och upplysningar Område eller samfällighetsområde Med område/samfällighetsområdet menas det område som innefattas av Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening. Sjöviste Med ett sjöviste menas ett strandområde som är en del av det gemensamägda grönområdet Fjällsvik 3:1 och som gränsar mot ett sjöområde (öppet vatten). Det finns totalt sju sjövisten inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde tillhörande fastigheten Fjällsvik 3:1 (se karta). Områdets sjösystem Områdets sjösystem innefattar norra och södra sjösystemen. Norra sjösystemet består av viken norr om Rysskanalen (Stensundet) och hela Skarpösundet upp till anslutningen till Kanholmsfjärden. Södra sjösystemet består av Ladviken, Kuggmaren, Prästmaren och Långdalsviken. Båtar Med båtar inkluderas alla former av båtar såsom motorbåtar, segelbåtar, roddbåtar, jollar, kajaker, kanoter eller annat flytetyg som t.ex. surfingbrädor, flottar mm. Träd och sly Markägarföreningarna definierar träd som alla arter av träd med en stam som har större diameter än 5 cm vid marknivå. Med buskar och sly menas vedartad växtlighet med en stam som har mindre diameter än 5 cm vid marknivå. Enligt Naturvårdsverket finns det inga vedertagna mått som avgör vad som är träd respektive sly. Man talar istället om ett bestånd av klena och gängliga individer av träd eller om igenväxningsvegetation, vilken definieras som alla vedartade växter som inte kan sägas vara träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap. Naturvårdsverket menar att det är upp till markägaren att definiera mått på exempelvis diameter för gräns mellan träd och sly. Markägare Lagfaren markägare till grönområdet Fjällsvik 3:1 är till lika stora delar Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Fjällsviks Fastighetsägareförening. De två ägarna till Fjällsvik 3:1 är såväl juridiskt som i alla andra avseenden, ansvariga förvaltare för hela området Fjällsvik 3:1. Områdesadministration Vid möte den 8 juni 2002 mellan Fjällsviks Fastighetsägarförening, Gamla Prästgårdens Fastighetsförening och Gamla Prästgårdens Båtklubb beslöt föreningarna att fördela disposition, skötsel, underhåll och nyttjande av grönområdena gällande grönområdet Fjällsvik 3:1, inkluderande de sju sjövistena. Avses att gälla tills vidare. Gamla Prästgårdens Båtklubb är sedan 2008 en sektion inom Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Mötet beslöt att fördela skötselansvar och administration enligt följande (se karta över grönområden s.4). Fjällsviks Tomtägarförening, idag Fjällsviks Fastighetsägareförening, administrerar sjöviste 6-9 samt område 11 och 13. Gamla Prästgårdens Båtklubb, idag Gamla Prästgårdens Fastighetsförening, administrerar sjöviste 1-4 samt område 12, 14,15, 16. De två föreningarna administrerar sjöviste 10 gemensamt Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 11 av 14

12 Bilaga 1 Vegetationsröjning utmed Gamla Prästgårdens Samfällighetsförenings vägnät Under verksamhetsåret gjordes, på styrelsens uppdrag, en omfattande vegetationsröjning utefter våra vägar. Detta visade sig bli en kostsam verksamhet framför allt beträffande borttransporten av riset. På grund av ovanstående beslöt GPS årsstämma följande: att varje fastighetsägare ansvarar för att röja det vägområde som ansluter till fastighetens tomt samt att vid GPS årliga vägbesiktning även besiktiga hur detta åliggande utförts. Fastighetsägarens ansvar innebär att ta bort buskar och träd mellan tomtgränsen och vägkanten, upp till 2 meter från vägkanten även i ett ev. dike beskära buskar och träd som hänger ut från tomten över vägen se till att trädgårdsväxter inte skymmer sikten. Växtlighet får inte hänga ned lägre än 4,5 meter över en trafikerad väg sköta och ansa häckar. De bör vara högst 70 cm höga för att inte skymma sikten för trafikanterna. Det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från en vägkorsning. Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 12 av 14

13 Bilaga 2 Åtgärder vid genomförande av tunga transporter på vägar inom Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS) (Bilagan är ett utdrag ur förslaget om tunga transporter som togs på årsstämman den 10 juni 2006.) De vägar som GPS anlagt och underhåller har begränsningar när det gäller att utan skador klara tunga transporter. Medlemmarna i samfälligheten har att gemensamt och solidariskt genom styrelsen se till att vägarna hålls i gott skick. Det är därmed naturligt att en medlem som genomför tunga transporter och därigenom förorsakar skador på vägarna också får bekosta erforderliga reparationer. Detta är i enlighet med vad som regleras i anläggningslagen 48 a (se nedan). På förekommen anledning och för att i möjlig mån undvika eventuella komplikationer i efterhand, vid uppkomna skador, skall fortsättningsvis följande regel gälla. När medlem inom GPS avser att företa tunga transporter* till sin fastighet t ex i samband med arbeten på tomt eller byggnad, skall denne: a. Minst 14 dagar före planerad transport kontakta (helst skriftligen) någon av nedanstående styrelserepresentanter för information om planerad åtgärd. b. Om risk för vägskador finns, bör fastighetsägaren begära en särskild besiktning av transportvägen (för att ej bli belastad med redan ev. befintliga vägskador). c. Råder minsta tveksamhet om transporten kan förorsaka vägskador, så skall alltid GPS styrelserepresentanter kontaktas. d. När transporten är utförd bör samma kontaktperson ånyo kontaktas för ev ny vägbesiktning. * Med tung transport menas en enstaka transport med lastbil (över 20 ton) eller tyngre grävmaskin, särskilt då denna är försedd med sk. larvfötter, alternativt en serie transporter med tyngre maskin eller lastfordon. Det är upp till fastighetsägarens goda omdöme, att tillsammans med GPS representanter, försöka bedöma ev. risk för vägskador och ev. åtgärder för att söka begränsa dessa Anläggningslagen 48 a Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos fastighetsdomstolen. Lag (1997:616) Gamla Prästgården den 13 maj 2006 Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening Styrelsen Tillägg Kontaktpersoner från styrelsen i Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening (GPS): Sten Bergstrand (ordf.) Håkan Lagerberg Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 13 av 14

14 Bilaga 3 Fjällsvik den 14 maj 2006 Regler för vår gemensamma Valborgsmässoeld. Dessa regler, råd och anvisningar har tagits fram för att bibehålla skapandet av vår gemensamma Valborgsmässoeld den 30 april varje år. Mellan den 15 mars 30 april kan fastighetsägare tillhörande Fjällsviks Fastighetsägareförening eller Gamla Prästgårdens Fastighetsförening transportera och lägga ris och vedartat avfall på platsen för Valborgsmässoelden. Brasan får inte innehålla miljöfarligt avfall eller annat olämpligt som t.ex. bildäck, madrasser, stoppade möbler, plastsäckar, bilbatterier, gasflaskor, dunkar av olika slag och/eller byggnadsavfall. Grovsopor lämnas på närmaste återvinningscentral. För information ring Färgburkar, batterier eller annat av kemisk karaktär, lämnas till Statoil bensinstation vid Djuröbron. Däck lämnas till Värmdö Gummiservice AB, Minos väg 27 Gustavsberg (Mölnvik). Övrig tid under året förvaras valborgsmässoeldmaterial av den enskilde fastighetsägaren på dennes tomtmark eller annorstädes. Dock ej på mark tillhörande Fjällsvik 3:1. Genom detta förfarande vill vi gemensamt se till att föreningarnas medlemmar enbart använder Valborgsmässoeldplatsen för uppgörande av eld, utanför den egna fastigheten. Eldning på den egna tomten kan givetvis ske, med iakttagande av de råd och regler om eldning som Värmdö Kommun och Brandmyndigheten utfärdat. Du kan läsa mer vad som gäller för en Valborgsmässobrasa på Södra Roslagens Brandförsvarsförbunds hemsida (under säkerhet/valborgsfirande). Har du frågor om ovanstående, så är du välkommen att ta kontakt med någon av styrelsens medlemmar i föreningarna Väl mött på Valborgsmässoafton till en gemensamt uppbyggd Majbrasa! Gamla Prästgården som ovan Fjällsviks Fastighetsägareförening Gamla Prästgårdens Fastighetsförening Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 14 av 14

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?... Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T?... - 3 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 3 - Vem äger lägenheten?... - 4 - Pantsättning av bostadsrätt... - 5 - Vad betalar Du till föreningen?...

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden Dnr 523-5722-2014 Reklamskyltar Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden 2014-11-19 Beslut om dessa riktlinjer har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Holmens Fastighetsbok

Holmens Fastighetsbok Holmens Fastighetsbok h o l m e n s fa s t i g h e t s b o k Förord Marknaden för skogsfastigheter är het. Under flera år har vi sett rejäla prisökningar för skogsfastigheter i stort sett i hela landet.

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer