MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER"

Transkript

1 MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER för VÄSTÅBOLANDS STAD godkända av stadsfullmäktige KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna och förhållandet till andra bestämmelser 4 Definitioner KAPITEL 2: VATTENSKYDD OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 5 Avloppsvatten som avleds i vattentjänstverkens avlopp 6 Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden 7 Tvätt av fordon, olika maskiner och mattor 8 Djurstall och betesmarker 9 Spridning av djurspillning, gödselmedel och urin 10 Placering av snötippar och behandling av smältvatten KAPITEL 3: AVFALL OCH KEMIKALIER 11 Avfallshantering 12 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier samt besiktning av cisterner 13 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 14 Mindre distributionsstationer för bränsle, icke miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga enligt miljöskyddslagen KAPITEL 4: LUFTVÅRD 15 Förebyggande av skadeverkningar från rökgasutsläpp 16 Förbränning av avfall och uppgörande av öppen eld 17 Rengöring och underhåll av byggnader, konstruktioner, föremål och områden KAPITEL 5: BULLERBEKÄMPNING 18 Anmälan om buller enligt miljöskyddslagen 19 Användning av ljudanläggningar 20 Plikt att informera om verksamhet som orsakar speciellt störande buller 21 Begränsningar i användning av maskiner och verksamhet som orsakar speciellt störande buller KAPITEL 6: ÖVRIGA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT FÖREBYGGA UTSLÄPP 22 Användning av bekämpningsmedel 23 Småbåtshamnar och förvaringsområden för båtar 24 Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 25 Utfodring av fåglar och andra djur 26 Lagring på fastighet 27 Anmälan om muddring KAPITEL 7: ÖVRIGA BESTÄMMELSER 28 Allmän skyldighet att utlämna behövliga uppgifter för tillsyn 29 Påföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna 30 Delegering av behörighet 31 Beviljande av dispens från miljöskyddsföreskrifterna KAPITEL 8: BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE 32 Ikraftträdande av miljöskyddsföreskrifterna

2 KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål Syftet med dessa miljöskyddsföreskrifter är att med beaktande av de lokala förhållandena i Väståboland - bevara en hälsosam, trygg och trivsam samt naturekonomiskt hållbar och mångsidig livsmiljö - styra utvecklingen av miljön enligt principerna för hållbar utveckling - förebygga och hindra förorening av miljön och minska skador orsakade av förorening 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 2.1 Stadsfullmäktige i Väståbolands stad har utfärdat dessa miljöskyddsföreskrifter med stöd av 19 miljöskyddslagen (86/2000). 2.2 Tillsynen av föreskrifterna handhas enligt 21 miljöskyddslagen av kommunens miljövårdsmyndighet, som i Väståbolands stad är miljönämnden. 2.3 Miljönämnden kan i enstaka fall bevilja dispens från miljöskyddsföreskrifterna av särskilda skäl. Miljönämnden kan utfärda instruktioner och anvisningar för att precisera dessa föreskrifter. 2.4 Miljönämnden kan delegera behörighet enligt dessa föreskrifter till underlydande tjänsteinnehavare såsom anges i 21 miljöskyddslagen. 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna och förhållandet till andra bestämmelser 3.1 Dessa föreskrifter gäller inom hela stadens område om inte annat stadgas på annan plats i föreskrifterna. 3.2 Föreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen eller verksamhet som sker enligt lagens 30 3 mom., 62 eller 78 2 mom. eller försvarsmaktens verksamhet. Föreskrifterna gäller inte heller sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom förordning av statsrådet och som skall registreras i datasystemet i enlighet med miljöskyddslagens 65 1 eller 2 mom. 3.3 Miljöskyddsföreskrifterna tillämpas inte, ifall föreskrifterna står i strid med grundlagen eller någon annan lag. 4 Definitioner - förorening av miljön definieras i 3 1 mom. miljöskyddslagen - tätbebyggt område = centrumområden, områden med detaljplan eller stranddetaljplan, samt områden i behov av planering - klassificerat grundvattenområde = I och II klassens officiella grundvattenområden, bilaga 1 - strandområde = strandzon som ligger mellan strandlinjen enligt medelvattenståndet och en höjdkurva på två meter (NN +2,0 m). Strandområdet sträcker sig dock på minst 100 m avstånd från strandlinjen. - strandlinje = strandlinje enligt medelvattenståndet - tillrinningsområde för sötvattenbassängen, se bilaga 2 2

3 - sötvattenbassängens närskyddsområde = strandzon som sträcker sig på 50 m avstånd från strandlinjen - FA = statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) KAPITEL 2: VATTENSKYDD OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 5 Avloppsvatten som avleds i vattentjänstverkens avlopp 5.1 En fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall enligt 10 lagen om vattentjänster (119/2001) anslutas till verkets avloppsnät. Enligt lagens 11 kan miljövårdsmyndigheten av motiverade skäl bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten. 5.2 I avloppet får inte avledas eller sättas främmande föremål eller ämnen, såsom fast avfall, lösningsmedel, oljor, fetter eller övrigt problemavfall, ej heller större mängder stekfetter. Ämnen som nämns i miljöskyddsförordningens (169/2000) bilaga 1 får inte ledas i avloppet utan miljötillstånd. 5.3 Avloppsvatten från företags- och industrifastigheter som hanterar olja, bränslen, lösningsmedel eller fetter skall behandlas i ändamålsenliga och rätt dimensionerade olje-, sandoch/eller fettavskiljare innan vattnet leds i avloppsnätet. Nya avskiljare som tas i bruk skall förses med en detektor som signalerar om tömningsbehov. Fastighetsinnehavaren skall se till att avskiljarna granskas minst en gång om året och töms vid behov. Problemavfall (ytlagret i oljeavskiljaren) skall föras till ändamålsenlig behandling. Uppgifter om när avskiljningsanläggningen har granskats eller tömts skall bokföras. På begäran skall uppgifterna delges tillsynsmyndigheten eller vattentjänstverket. 6 Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden (= i glesbygden) INFO: Vid planering, byggande, drift och underhåll av avloppssystem skall iakttas, förutom vad som bestäms i dessa miljöskyddsföreskrifter, även vad som bestäms i avfallslagen (1072/1993 & 646/2011), hälsoskyddslagen (763/1994), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961 & 587/2011), hälsoskyddsförordningen (1280/1994), statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), stadens byggnadsordning, samt gällande planbestämmelser för området. 6.1 Miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall eller på ett visst större område förbjuda installering av vattentoalett av miljövårdsmässiga skäl. Det är förbjudet att anlägga vattentoalett på en fastighet ifall det inte är möjligt att regelbundet sköta slamtömningen i enlighet med 6.14 i dessa föreskrifter. Rekommendation: I glesbygden, speciellt på strandområden, rekommenderas ekologiska torrtoaletter 6.2 Utredning över systemet för avloppsvatten Om det uppkommer avloppsvatten på fastigheten, skall det finnas en skriftlig utredning över fastighetens avloppssystem i enlighet med FA 5. Utredningen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 3

4 6.3 Bruks- och underhållsanvisning för avloppssystem och bokföring av uppgifter. Det skall finnas en uppdaterad bruks- och underhållsanvisning för avloppssystemet på fastigheten såsom avses i FA 7. Uppgifter om granskning, tömning eller underhåll av reningsanläggningen skall bokföras. Bokföringen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 6.4 Byggande av nytt avloppssystem I ett nybygge skall en plan för avloppssystemet enligt FA 6 alltid bifogas ansökan om bygglov. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om bygglov. 6.5 Ändring av avloppssystem Då man planerar att ändra avloppssystemet i en befintlig byggnad skall en ansökan om åtgärdstillstånd riktas till kommunens byggnadsinspektion enligt 126 markanvändnings- och bygglagen. En särskild plan för avloppssystemet enligt 6.4 skall bifogas ansökan om åtgärdstillstånd. Ansökan om åtgärdstillstånd skall alltid göras om man ämnar installera en vattentoalett eller på annat sätt väsentligt ändrar avloppssystemet, eller om man är tvungen att förnya avloppssystemet som en följd av ökad mängd avloppsvatten. Om ändringar görs i avloppssystemet enbart för gråvatten, skall en anmälan göras. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om åtgärdstillstånd eller anmälan. Då mängden avloppsvatten är liten (se förklaring 6.12 ) behöver ej tillstånd sökas, men en plan för avledning av avloppsvatten bör uppvisas för miljövårdsbyrån för granskning (i skärgården för byggnadstillsynen). 6.6 Reningseffekt som krävs av avloppssystemen A. På strandområden och på tätbebyggda områden (definition i 4 ) skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7 ) 90 % - totalfosfor 85 % - totalkväve 40 %. B. På områden utanför strandområden och tätbebyggda områden skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7 ) 80 % - totalfosfor 70 % - totalkväve 30 %. Med hänvisning till förhållandena på en tomt, eller av andra särskilda skäl, kan miljövårdsmyndigheten i vissa fall kräva att först nämnda gränsvärden skall följas även annanstans än på ett strandområde eller tätbebyggt område. 6.7 Behandlingssystem för avloppsvatten på strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: a) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m 3 ) + markbehandlingsanläggning försedd med fosforavlägsning eller med annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven b) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten c) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten d) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in i en kompostcistern i stället för en sluten behållare). 4

5 Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i slamavskiljare + markbehandlingsanläggning i tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. På strandområden skall avloppsanläggningarna byggas och placeras så att vattnet inte ens vid högvatten kan tränga in i anläggningen för avloppsvatten. 6.8 Behandlingssystem för avloppsvatten utanför strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: a) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m 3 ) + markbehandlingsanläggning eller annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven b) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten c) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten d) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in i en kompostcistern i stället för en sluten behållare). Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i en slamavskiljare + markbehandlingsanläggning av tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. 6.9 Annat avloppsvatten än toalettvatten kan avledas eller infiltreras i marken utan rening om vattenmängden är liten och om man kan påvisa att avloppsvattnet inte förorsakar risk för förorening av miljön, ej heller luktolägenheter eller hygienisk olägenhet för grannarna Behandling av toalettvatten från torrtoaletter Lakvatten från torrtoaletter eller urin som tagits tillvara skall behandlas så att det inte uppstår utsläpp i grundvatten eller vattendrag. Vätskorna skall antingen tas tillvara för återanvändning eller alternativt behandlas kontrollerat i marken eller ett reningsverk. På klassificerade grundvattenområden är det förbjudet att infiltrera vätskor från torrtoaletter i marken. På mindre än 20 m avstånd från en brunn, strand eller grannens bostadshus skall behållarna för toalettavfall och -vätskor vara täta Behandling av avloppsvatten på klassificerade grundvattenområden. På klassificerade grundvattenområden är det i allmänhet förbjudet att infiltrera avloppsvatten i marken. Toalettvattnet skall ledas i en sluten tank eller avledas utanför grundvattenområdet efter att det har behandlats. Bestämmelsen gäller också vätskor från torrtoaletter. Gråvatten skall behandlas såsom föreskrivs i 6.7 vattnet får dock inte infiltreras i marken, förutom i mycket små mängder Skyddsavstånd Följande minimiskyddsavstånd vid placeringen av behandlingsanläggningar för avloppsvatten samt vid placeringen av utloppet för efterbehandlat avloppsvatten skall beaktas: Objekt Hushållsvattenbrunn - beroende på terräng och jordmån Minimiavstånd från utloppet (m) Toalettvatten förekommer Endast tvättvatten Vattendrag Vägdike eller huvuddike Tomtgräns Avstånd från anläggningen (m) 5

6 Bostadshus Skyddslager mot grundvatten - markbädd 0,5 0,5 - infiltrering 1 1 Om utloppet utmynnar på mindre än 5 m avstånd från rån till grannens bostadsfastighet skall grannen ge sitt skriftliga samtycke till placeringen. Med hänvisning till förhållandena på tomten eller av andra särskilda skäl kan miljövårdsmyndigheten i speciella fall kräva större eller tillåta mindre skyddsavstånd. Tvättvatten från en bastu eller en fritidsbostad kan infiltreras i marken närmare än 20 meter från strandlinjen om mängden är liten och jordmånen lämpar sig för infiltration. Tvättvatten får dock inte infiltreras närmare än 5 meter från strandlinjen. Avloppsvattnet får inte ledas eller hamna direkt i vattendraget. Förklaring: Avloppsvattenmängden är liten i bostadsfastigheter - som saknar vattentoalett och - om fastigheten bebos högst 100 dygn/år och hushållsvattnet bärs in eller leds med en därmed jämförbar tillfällig vattenledning eller - om fastighetens utrustningsnivå med tanke på vattenanvändningen är anspråkslös Om det på fastigheten finns t.ex. en eldriven varmvattenberedare med tryckreglage eller annat uppvärmningssystem för hushållsvatten som är fast anslutet till vattenledningen, vattentoalett, dusch, badkar, eller eldriven apparat som använder tryckvatten såsom tvättmaskin, diskmaskin eller motsvarande kan avloppsvattenmängden inte anses vara liten Underhåll och provtagning Fastighetsinnehavaren skall se till att reningsanläggningarna är funktionsdugliga under alla omständigheter och att reningseffekten motsvarar de krav som ställs på dem. Biologisktkemiska reningsverk skall underhållas minst en gång om året och det skall föras bok över underhållet. Underhållet skall utföras av en person med tillräcklig sakkunskap. Fastighetsinnehavaren skall vid behov på begäran av miljövårdsmyndigheten försäkra sig om reningsanläggningens effekt genom provtagning eller på annat godtagbart sätt. Möjligheten till provtagning skall beaktas vid installation av anläggningen, speciellt vid installation av anläggningar för toalettvatten Tömning av avloppsbehållare Slamavskiljare och slutna behållare skall tömmas tillräckligt ofta. Fastighetsinnehavaren skall se till att behållarna töms om inte fastighetsägaren och -innehavaren har sinsemellan kommit överens om annat. Slammet skall forslas till avloppsreningsverket eller till en anläggning för slambehandling eller behandlas på andra sätt som tillåts i lagstiftningen (t.ex. kalkstabilisering på en gård). Slampåsar från minireningsverk kan komposteras på den egna fastigheten om slammet blandas med tillräcklig mängd torrt strömedel och komposteringen utförs så att den inte medför risk för förorening av hushållsvattenbrunn eller miljön. På holmar och fastigheter utan fungerande vägförbindelse får slammet från slamavskiljare för gråvatten tömmas på egen hand bara om det inte förekommer risk för förorening av vattendrag eller hushållsvattenbrunn och om åtgärden inte medför luktolägenheter eller annan hygienisk olägenhet för grannen. 6

7 Med beaktande av vad som bestäms i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994), kan avloppsvatten och slam som uppkommer vid behandlingen av hushållsavloppsvatten på en jordbruksfastighet användas vid gödsling av egna åkrar. Förklaring: Slam från slamavskiljare får användas på en åker där det odlas spannmål, sockerbeta eller oljeväxter eller sådana växter som inte används som människoföda eller foder för djur om slammet har hygieniserats på ett godtagbart sätt t.ex. genom rötning eller kalkstabilisering. Kalkstabiliseringen av slammet från slamavskiljare kan göras genom att behandla slammet med släckt kalk så att ph-värdet höjs till minst 12. Slammet skall stå i slambehållaren två timmar och därefter kan slammet spridas på åkern. 7 Tvätt av fordon, olika maskiner och mattor 7.1 Det är förbjudet att tvätta båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar på gatueller vägområden och andra allmänna områden. Det är förbjudet att leda avloppsvatten från tvätt av fordon, båtar, maskiner och motsvarande anordningar orenat till vattendrag. 7.2 Vid yrkesmässig eller omfattande tvättverksamhet skall en för detta ändamål avsedd tvättplats användas där tvättvattnet behandlas i sand- och oljeavskiljare eller motsvarande anläggning. 7.3 Fordon, båtar, maskiner och motsvarande anordningar får tvättas på en bostadsfastighet ifall tvättvattnet kan ledas i avlopp eller infiltreras i marken så att det inte förorsakar olägenhet för grannar eller miljön. 7.4 På fastigheter som ligger på klassificerade grundvattenområden (bilaga 1) får det inte användas tvättmedel som innehåller lösningsmedel om inte tvätten sker på en separat tvättplats därifrån tvättvattnet leds genom sand- och oljeavskiljare till avloppet eller till annan separat godkänd rening av avloppsvatten. Tillfällig tvätt av fordon, båtar, maskiner, motsvarande anordningar och tillbehör med tvättmedel utan lösningsmedel är tillåten på bostadsfastighet om tvätten inte förorsakar olägenhet. 7.5 Omfattande och yrkesmässig tvättning av mattor eller andra textilier är tillåten enbart på tvättställen som är avsedda för detta ändamål. Rekommendation: Tvätt av egna mattor och textilier skall på en fastighet ordnas så att man använder tvättmedel som belastar miljön så lite som möjligt och strävar efter att infiltrera tvättvattnet i terrängen, eller leda vattnet till avlopp. 8 Djurstall och betesmarker 8.1 Dessa föreskrifter tillämpas på djurhållning och djurstall som inte är skyldiga att enligt miljöskyddslagen ansöka om miljötillstånd för sin verksamhet. 8.2 Vid placering av djurstall, djurhållning, utfodring av djur, gödselhantering och i övrig verksamhet som berör djurhållning skall förorening av grundvatten och vattendrag förebyggas. 8.3 Ett nytt djurstall, en gödselstad eller silo för ensilage får inte byggas på mindre än 100 m avstånd från en hushållsvattenbrunn som används, från vattendrag, eller från grannens bostadshus eller fritidsbostad. För nya mindre djurstall (1-5 djur) med tillhörande gödselstad gäller minst 40 m skyddsavstånd. Med hänvisning till förhållandena på tomten eller av andra 7

8 särskilda skäl kan miljövårdsmyndigheten i speciella fall kräva större eller tillåta mindre skyddsavstånd. 8.4 Lagringen av djurspillning skall göras enligt statsrådets förordning (931/2000) (s.k. nitratförordning). Om det uppstår mer än 20 m 3 spillning per år skall det i regel finnas en gödselstad i samband med djurstallet. Om det uppkommer mindre än 20 m 3 spillning per år kan spillningen lagras på ett underlag med tät botten eller t.ex. i ett bytesflak. Gödselstaden skall täckas för att hindra avrinning av spillning. Lagringen får inte förorsaka utsläpp i grundvatten eller vattendrag. Spillning som blir kvar på betesmark under betesperioden (högst 6 månader) räknas inte med vid dimensioneringen av behovet av en gödselstad och dess omfattning. 8.5 Verksamhetsutövaren skall årligen granska att torrgödselstäder samt urin- och slamgödselbehållare är täta. Granskningen skall bokföras i gårdens bruks- och underhållsanvisningar eller på annat godtagbart sätt. 8.6 Ett nytt djurstall får placeras på ett klassificerat grundvattenområde endast med beaktande av de författningar och bestämmelser som finns om skydd av grundvatten. Det är möjligt att utvidga eller förnya ett gammalt djurstall på ett grundvattenområde endast om förorening av grundvatten kan förebyggas. 8.7 Ett utfodringsställe för djur på bete får inte placeras närmare än 40 meter från strandlinje eller en hushållsvattenbrunn eller närmare än 20 meter från huvuddike/bäck ifall inte avrinningsvattnet tas om hand och behandlas eller filtreras. 8.8 En fålla skall placeras på ett tillräckligt långt avstånd från vattendrag, huvuddiken samt brunnar och källor som används för vattenförsörjning. Rekommenderade minimiavstånd: Huvuddike 20 m Hav, bäck, å, träsk, brunn eller källa m 8.9 Betesområden för djur skall vara belägna på minst 20 meters avstånd från hushållsvattenbrunn, grannens bostad och fritidsbostad. Rekommendation: I anslutning till stora utfallsdiken får gärna anläggas sedimenteringsbassänger eller våtmark. INFO: För ett djurstall inom detaljplaneområde skall till hälsoskyddsmyndigheten lämnas en anmälan (enligt hälsoskyddslagen). 9 Spridning av djurspillning, gödselmedel och urin 9.1 Spillning och urin kan spridas på åker med beaktande av den s.k. nitratförordningen (statsrådets förordning (931/2000)). Spillning och urin får inte under några som helst förhållanden spridas närmare än 5 meter från vattendrag eller närmare än 10 meter från vattendrag om åkerns lutning överstiger 2 %. 9.2 Vid spridning av djurspillning skall det lämnas ett skyddsområde på minst 20 meter omkring vattenbrunnar och källor. Skyddsområdet får inte behandlas med spillning ( meter rekommenderas beroende på höjdlägen i terrängen, brunnens konstruktion och jordmånen). 9.3 Det är förbjudet att sprida flytgödsel, urin, pressaft från ensilage, tvätt- och avloppsvatten, slam från reningsverk eller slamavskiljare, eller annat flytande gödselmedel på klassificerade grundvattenområden. Torrgödsel får inte heller spridas utan miljövårdsmyndighetens 8

9 godkännande på ett område där grundvatten bildas, däremot kan torrgödsel spridas på områden mellan bildningsområdet och grundvattenområdets egentliga yttergräns. 9.4 En gödselstack får inte anläggas på ett klassificerat grundvattenområde, inom ett detaljplanerat område i byacentrum, ej heller på mindre än 100 m avstånd från ett bostadshus. 9.5 Om slam från avloppsreningsverk har behandlats på det sätt som avses i avfalls-, miljö- och gödselmedelslagstiftningen kan det användas som gödsel på åkrarna med beaktande av vad som bestäms i statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994), under förutsättning att samma spridningsregler som gäller djurspillning följs. Rekommendation: Rekommenderas att skyddszoner anläggs mellan åkrar och vattendrag. rekommenderas 10 Placering av snötippar och behandling av smältvatten 10.1 En snötipp skall placeras och skötas så att den inte förorsakar nedskräpning av miljön En snötipp skall placeras och byggas så att smältvattnet inte förorsakar olägenheter för hälsan, skada eller olägenheter för grannfastighet eller dess användning. Smältvattnet får inte heller förorena vattendrag eller miljön En snötipp får inte placeras på grundvattenområde eller inom sötvattenbassängens närskyddsområde i Pargas. KAPITEL 3: AVFALL OCH KEMIKALIER 11 Avfallshantering 11.1 Avfallshantering på en fastighet samt uppsamling, mellanlagring och behandling av avfall skall ordnas och platsen utrustas så att avfallshanteringen inte förorsakar risk för förorening av miljön, marken, vattendragen eller grundvattnet. Uppsamling och mellanlagring av avfall samt kompostering skall ordnas så att skadedjur hindras att komma in i avfallskärlen Detaljerade föreskrifter om avfallshanteringen på en fastighet ges i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. 12 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier samt besiktning av cisterner 12.1 Miljöfarliga kemikalier såsom bränslen, oljor, målfärger, bekämpnings- och lösningsmedel skall förvaras enligt bestämmelser som gäller förvaringen av dessa ämnen och på ett sådant sätt att de inte kommer ut i avloppet, marken, vattendragen eller grundvattnet Ovanjordiska bränslecisterner i privat eller företags ägo samt lantbrukscisterner skall placeras ovanför markytan, antingen på en gjuten betongplatta eller på en komprimerad, minst 20 cm tjock bädd av makadam Alla underjordiska bränsle- och kemikaliecisterner skall besiktigas av en godkänd inspektör minst vart tionde år eller vid den i besiktningsprotokollet angivna tidpunkten. Om det då dessa föreskrifter träder i kraft har gått över tio år sedan den sista besiktningen, skall cisternen besiktigas senast Besiktningen skall utföras av en auktoriserad inspektör. Inspektören skall överlämna besiktningsprotokollet till räddningsmyndigheten inom 14 dygn efter besiktningen. 9

10 12.4 Fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren är skyldig att se till att underjordiska olje- och andra kemikaliecisterner med därtill hörande rörledningar avlägsnas från fastigheten om de inte längre används. Innan en cistern avlägsnas skall den tömmas och rengöras av en auktoriserad inspektör. Miljövårdsmyndigheten kan på separat ansökan bevilja undantag från skyldigheten att avlägsna en cistern. Om cisternen blir kvar i marken skall den även då tömmas och rengöras, samt fyllas med sand eller grus och förses med påfyllningsskydd, så att den inte mera kan fyllas. Uppgifter om placeringen av en cistern skall finnas bland fastighetshandlingarna. Eventuellt förorenad mark skall behandlas enligt närings-, trafik- och miljöcentralens anvisningar Underjordiska bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tas i användning efter att dessa miljöskyddsföreskrifter trätt i kraft skall vara dubbelmantlade och försedda med ett läckagedetektorsystem. 13 Förvaring av bränsle- och andra farliga kemikalier på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 13.1 Dessa föreskrifter gäller utöver klassificerade grundvattenområden och sötvattenbassängens närskyddsområde även strandområden på närmare än 15 m avstånd från strandlinjen Bränsle- och kemikaliecisterner skall förses med överfyllnadsskydd. Nya cisterner skall placeras ovanpå marken i täta skyddsbassänger, om de inte är dubbelmantlade Förutom underjordiska metallcisterner skall även bränsle- och kemikaliecisterner av metall ovanför markytan besiktigas regelbundet enligt handels- och industriministeriets beslut (344/1983) om periodiska besiktningar av underjordiska oljecisterner (bilaga 3). En auktoriserad inspektör skall utföra besiktningen. Inspektören skall överlämna besiktningsprotokollet till räddningsmyndigheten inom 14 dygn efter besiktningen. 14 Mindre distributionsstationer för bränsle, icke miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga enligt miljöskyddslagen 14.1 Nya distributionsstationer får inte anläggas på grundvattenområde Bränslecisterner ovan jord skall placeras i tät skyddsbassäng. Volymen på bassängen skall vara så stor att den motsvarar den största cisternens volym. Bestämmelsen gäller inte dubbelmantlade cisterner som är försedda med detektorsystem för läckage Det skall finnas tillräckligt med absorptionsmaterial och övrig utrustning som behövs för att hindra läckagen från att sprida sig och för uppsamling av spill Bränslecisterner skall besiktigas vart 5 år enligt handels- och industriministeriets beslut (415/1998). I verksamheten skall därtill iakttas vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut (415/1998). 10

11 KAPITEL 4: LUFTVÅRD 15 Förebyggande av skadeverkningar från rökgasutsläpp 15.1 Det är förbjudet att i värmepanna eller i övriga eldstäder på fastigheten bränna material som vid förbränningen avger sådana mängder sot, lukt eller miljö- och hälsofarliga föreningar att de kan förorsaka förorening av miljö, skada för hälsa eller skada eller men på grannfastigheten. Sådant material är bl.a. tryckimpregnerat eller ytbehandlat trä, plaster och andra motsvarande material samt andra dåligt brinnande material Förbränningsanläggningar skall regleras, användas och underhållas så att förbränningen inte skadar hälsa eller allmän trivsel I tätbebyggda områden skall utsläppshöjden för en byggnads rökgaser och övriga utsläpp, samt placeringen av utlopp för luftkonditionering från industri-, produktions- och företagsfastigheter, ordnas så att spridningen av rök- och utblåsningsgaser i omgivningen inte förorsakar oskälig olägenhet eller skada för grannfastigheter eller de boende under normala väderleks- och driftförhållanden. 16 Förbränning av avfall och uppgörande av öppen eld 16.1 Det är förbjudet att bränna avfall. I samband med uppvärmning eller i en eldstad utomhus får dock brännas obehandlat avfallsträ, ris, kvistar eller kottar samt små mängder torrt pappers-, papp- eller kartongavfall som uppkommit på fastigheten I tätbebyggda områden är det förbjudet att bränna ris, kvistar, löv, halm, gräs och motsvarande avfall i öppen eld. Förbudet gäller inte områden med stranddetaljplan. Utanför tätbebyggda områden kan små mängder ris, kvistar, halm och löv samt obehandlat trä brännas i öppen eld om det sker utan att förorsaka oskälig olägenhet för grannar. Det är tillåtet att bränna halm på åkermark i jordbruk. Varningar för skogs- och gräsbränder skall beaktas. Förbud att göra upp öppen eld Räddningsmyndigheten kan med stöd av räddningslagen (468/2003) för viss tid inom ett visst område förbjuda öppen eld eller någon annan verksamhet som kan medföra risk för eldsvåda om risken för eldsvåda är uppenbar. Enligt samma lag får inte lägereld eller annan öppen eld göras upp i skog eller i närheten av skog, om förhållandena på grund av torka, vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar. På annans mark får öppen eld utan tvingande skäl inte göras upp utan lov. För bränning av skog eller halm på åkrar skall en anmälan göras till alarmcentralen. 17 Rengöring och underhåll av byggnader, konstruktioner, föremål och områden 17.1 I samband med sandblästring, målning och övriga saneringsarbeten på byggnadsfasader, utomhuskonstruktioner eller föremål bör man se till att damm, avdunstande lösningsmedel eller andra utsläpp inte förorsakar skada eller olägenhet för invånarna, grannarna eller miljön. Verksamhetsutövaren skall i tillräcklig utsträckning känna till arbetsmaterialets skadliga egenskaper och beakta dem i arbetsmetoderna I tätbebyggda områden är det tillåtet att utföra sandblästring av konstruktioner eller föremål utomhus eller motsvarande arbete som förorsakar damm enbart på vardagar från måndag till 11

12 fredag kl Hälsoskyddsmyndigheten skall 14 dygn innan arbetet inleds meddelas skriftligen om arbeten under andra tider. Fastighetsinnehavaren eller den som utför arbetet skall på förhand informera även de boende och grannarna i omedelbar närhet av platsen där verksamheten utförs. Bestämmelsen gäller inte arbeten av mindre omfattning i privata hushåll (se även 21.1 ) Damning från trafikleder och övriga områden skall förebyggas. I alla underhålls- och rengöringsarbeten, framför allt då man avlägsnar sandningssand, skall man använda arbetsmetoder där det uppstår så lite damning som möjligt. Det är förbjudet att avlägsna sandningssand med hjälp av lövblåsare. KAPITEL 5: BULLERBEKÄMPNING 18 Anmälan om buller enligt miljöskyddslagen 18.1 Enligt 60 miljöskyddslagen skall verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om tillfälliga åtgärder eller händelser som förorsakar speciellt störande buller eller skakningar. Om verksamheten som förorsakar buller sker på flera kommuners område skall anmälan göras till Närings-, trafik- och miljöcentralen Om följande åtgärder eller händelser behövs ingen anmälan enligt 60 miljöskyddslagen: - fyrverkeri, som dock alltid skall anmälas till räddningsverket och polismyndigheten (gäller inte fyrverkeri på nyårsnatten); - stenbrytning, sprängning, krossning eller motsvarande arbete där man använder maskiner eller apparater som orsakar speciellt störande buller såsom cirkelsåg, vinkelslip eller motorsåg, förutsatt att arbetet pågår under högst tjugo (20) arbetsdagar från måndag till fredag kl och sker i samband med sedvanligt byggande; - slagpålning eller användning av slaghammare ifall arbetet pågår under högst tio (10) vardagar; - flygförevisning eller tillfälliga publikflygningar för allmänheten ifall de pågår högst en dag; - småskalig användning av ljudförstärkare utomhus ifall ljudet inte förorsakar störning och olägenheter för de boende (19.4 ); - arbeten i jordbruk (21.2 ). Fyrverkeri Användningen av fyrverkeripjäser regleras i förordningen om explosiva varor (473/1993): Fyrverkeripjäser får utan tillstånd eller anmälan avfyras nyårsnatten kl Under annan tidpunkt skall användningen av explosiva varor tillåtna för allmän saluförning meddelas till räddningsmyndigheten. Användaren får ett beslut av räddningsmyndigheten, i vilket räddningsmyndigheten kan ställa villkor och begränsningar för användningen som är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv eller förbjuda användningen. Vid speciella fyrverkeriuppvisningar där artiklar som inte är avsedda för allmän handel eller allmänt bruk används skall en motsvarande anmälan riktas till polisen som meddelar ärendet vidare till räddningsmyndigheten. 19 Användning av ljudanläggningar 19.1 En arrangör av offentliga tillställningar och andra tillfälliga evenemang samt gatumusikanter skall se till att ljudanläggningarna riktas och ställs in så att användningen stör grannskapet så lite som möjligt. 12

13 19.2 Upprepad användning av ljudanläggningar utomhus på samma plats (4 gånger per år eller oftare) eller engångsevenemang på annan än etablerad plats för framträdanden förutsätter en anmälan till stadens miljönämnd enligt 60 miljöskyddslagen Det är tillåtet att använda ljudanläggningar ända till kl i samband med engångsevenemang på torg, idrottsplaner eller andra platser som är avsedda eller lämpar sig för offentlig användning. Invånarna i omgivningen skall i förväg informeras om ljudanläggningarna används under tiden kl Om användningen av ljudanläggningar efter kl skall en anmälan göras till miljövårdsbyrån Ljudanläggningar som används på uteserveringar eller i reklamsyfte under dagtid skall riktas, ställas in och regleras så att ljudet inte hörs tydligt i bostäderna om fönstren är stängda. Offentlig tillställning Arrangören skall med vissa undantag enligt 14 lagen om sammankomster (530/1999) anmäla offentliga tillställningar till polisen. Polisen kan ge bestämmelser om evenemanget eller förbjuda det bl.a. på grund av avsevärd olägenhet för utomstående eller för miljön. 20 Plikt att informera om verksamhet som orsakar speciellt störande buller 20.1 Arrangör av tillställningar eller den som utför arbete som förorsakar speciellt störande buller skall, i tillräckligt god tid innan åtgärderna inleds, informera de boende i grannskapet, innehavare av grannfastigheterna samt miljövårdsbyrån om tillställningens eller arbetets natur, tidpunkt och längd. 21 Begränsningar i användning av maskiner och verksamhet som orsakar speciellt störande buller 21.1 I tätbebyggda områden och i glesbygden på mindre än 100 m avstånd från en grannfastighet är det förbjudet att använda maskiner som orsakar störande buller såsom slaghammare, cirkelsåg, vinkelslip, motorsåg eller gräsklippare nattetid kl samt på söndagar och övriga helger före kl Om det för att idka jordbruk är nödvändigt får man tillfälligt använda maskiner som orsakar störande buller såsom t.ex. skördetröska, hö-/spannmålstork eller bevattningsanläggning utanför tidpunkterna som nämns i Ventilationsanläggningar på en fastighet, luftvärmepumpar och motsvarande aggregat skall placeras eller byggas in så att bullret från dem inte förorsakar oskälig olägenhet för grannfastigheter och de boende. KAPITEL 6: ÖVRIGA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT FÖREBYGGA UTSLÄPP 22 Användning av bekämpningsmedel 22.1 För att förebygga skador för miljön eller hälsan som beror på användningen av bekämpningsmedel skall man följa bruksanvisningen och beakta skydds- och karenstider. Användning av bekämpningsmedel får inte förorsaka olägenhet eller skada för grannar eller miljön. 13

14 22.2 På grundvattenområde eller på ett avstånd under 10 meter från en hushållsvattenbrunn som är i bruk får användas endast sådana bekämpningsmedel som är officiellt godkända att användas på grundvattenområden. 23 Småbåtshamnar och förvaringsområden för båtar 23.1 Vid avfallshanteringen i småbåtshamnarna skall de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna beaktas Bottenfärgen på båtar skall avlägsnas så att färgavfallet samlas upp. Färgavfallet skall föras till en mottagningsplats för problemavfall. Spridningen av slipdamm i omgivningen skall minimeras. INFO: Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) trädde i kraft Enligt lagen är småbåtshamnar skyldiga att ta emot avfall om hamnen har minst 50 båtplatser eller om det i anslutning till hamnen finns plats för vinterförvaring av minst 50 fritidsbåtar, såvida det tas ut en avgift eller annan ersättning för båtplatserna. Mottagningsplatsen för avfallet kan vara gemensam med en annan hamn ifall hamnarna ligger på ett rimligt avstånd från varandra. Hamninnehavaren skall göra upp en avfallshanteringsplan för hamnen. Planen skall godkännas av den kommunala miljövårdsmyndigheten. 24 Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 24.1 Inom sötvattenbassängens strandområde skall toalettvattnet från alla nya bostadshus och fritidsbostäder ledas till slutna behållare. Gråvatten skall behandlas så som föreskrivs i 6.7. Även hanteringen av avloppsvatten på befintliga fastigheter skall skötas så att näringsämnen eller andra främmande ämnen inte kommer ut i sötvattenbassängen Utedass är förbjudna inom sötvattenbassängens närskyddsområde om avfallet inte samlas upp i en sluten behållare och inte kan komposteras enligt föreskrifterna i All kompostering av avfall på närmare än på 10 m avstånd från strandlinjen är förbjuden. Inom sötvattenbassängens närskyddsområde är det tillåtet att kompostera biologiskt livsmedelsavfall och toalettavfall enbart i ändamålsenliga kompostorer Det är förbjudet att sprida djurspillning på åkermark inom sötvattenbassängens närskyddsområde En snötipp får inte placeras inom sötvattenbassängens närskyddsområde Bränsle- och kemikaliecisterner skall hanteras enligt Utfodring av fåglar och andra djur 25.1 Utfodring av fåglar och djur får inte förorsaka sanitär olägenhet. Skadedjur skall förhindras från att komma åt utfodringsställen Inom tätbebyggda områden får fåglar matas enbart på fågelbräden eller via utfodringsautomater avsedda för ändamålet. Fåglar får inte matas under tiden Vid utfodringen av djur skall bostadsbolagens eventuella anvisningar och förbud beaktas. 14

15 26 Lagring på fastighet 26.1 På en fastighet får inte förvaras bilar, maskiner, apparater eller motsvarande så att lagringen förorsakar risk för miljöförorening eller oskälig olägenhet för grannar. 27 Anmälan om muddring 27.1 Den som låter utföra en maskinell muddring i ett vattenområde och deponering av muddermassorna, skall rikta en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten, till Närings-, trafik- och miljöcentralen. Anmälan skall göras minst 30 dagar innan muddringen påbörjas. Av anmälan skall framgå vattenområdets ägares/ delägarlagets utlåtande samt utlåtande av markägare på vars mark massorna deponeras. Om man ämnar utföra muddringen under tiden skall de närmaste grannarna höras. Rekommendation: Man bör alltid sträva efter att utföra muddringsarbeten under höst eller vinter. KAPITEL 7: ÖVRIGA BESTÄMMELSER 28 Allmän skyldighet att utlämna behövliga uppgifter för tillsyn 28.1 Fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren, markanvändaren, verksamhetsutövaren eller arrangören av ett evenemang skall på begäran för den kommunala miljövårdsmyndigheten eller dess tjänsteinnehavare uppge behövliga uppgifter och information för tillsynen av dessa miljöskyddsföreskrifter. 29 Påföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna 29.1 Om tvångsåtgärder och straffpåföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna stadgas i 13 kap. och 116 miljöskyddslagen samt i 48 kap. 1-4 strafflagen (39/1889). 30 Delegering av behörighet 30.1 Miljövårdstjänsteinnehavarna i Väståbolands stad kan utöva miljövårdsmyndighetens beslutanderätt i ärenden med hänvisning till 6.6, 6.12 och 8.3. Miljövårdschefen utövar myndighetsmakt i ärenden med hänvisning till Beviljande av dispens från miljöskyddsföreskrifterna 31.1 Miljövårdschefen kan bevilja dispens från 12.4 i dessa föreskrifter. I andra ärenden kan man separat ansöka om dispens hos miljönämnden. 15

16 KAPITEL 8: BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE 32 Ikraftträdande av miljöskyddsföreskrifterna 32.1 Dessa miljöskyddsföreskrifter träder i kraft BILAGOR 1. Klassificerade grundvattenområden 2. Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 3. Besiktning av bränsle- och kemikaliecisterner på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 16

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Målsättningen för avloppsvattenbehandlingen i Väståboland är att hindra förorening av vattendrag och grundvatten

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN KYRKSLÄTTS KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

KYRKSLÄTTS KOMMUN KYRKSLÄTTS KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER KYRKSLÄTTS KOMMUN KYRKSLÄTTS KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...1 1 Mål...1 2 Utfärdande av föreskrifterna och övervakning av att de följs...1 3 Tillämpning

Läs mer

6,%%2.200816. Godkända av kommunfullmäktige 13.12.2004

6,%%2.200816. Godkända av kommunfullmäktige 13.12.2004 1 Godkända av kommunfullmäktige 13.12.2004 6,%%2.200816 0,/-g6.

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KAP ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 2 1 Mål... 2 2 Utfärdande av föreskrifter och övervakning... 2 3 Tillämpningen

Läs mer

Motiveringar till Borgå stads miljöskyddsföreskrifter

Motiveringar till Borgå stads miljöskyddsföreskrifter Motiveringar till Borgå stads miljöskyddsföreskrifter Byggnads- och miljönämnden 24.5.2012 71 Stadsstyrelsen 20.8.2012 197 Stadsfullmäktige 29.8.2012 45 Sisältö innehåll 1 Borgå stads miljöskyddsföreskrifter...

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

VASA STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

VASA STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER VASA STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER Godkända av stadsfullmäktige 4.9.2006 INNEHÅLL 1. KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål och tillämpningsområde 2 Övervakning av att miljöskyddsföreskrifterna iakttas 3

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, 95, att gälla fr o m 2004-07-01 Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, 170, 171, att gälla fr o m 2008-02-01 Lokala föreskrifter

Läs mer

Plan för avloppsvattensystem

Plan för avloppsvattensystem 1 Plan för avloppsvattensystem Bilaga till bygglovs- eller åtgärdstillståndsansökan Planen gäller: samt: nytt avloppsvattensystem till ny byggnad effektivering av befintligt avloppsvattensystem nytt avloppsvattensystem

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, meddelade av kommunfullmäktige i Habo den 2005-05-26 47 och kommunfullmäktige

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET SIBBO KOMMUN Nämnden för teknik och miljö/lovsektionen

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET SIBBO KOMMUN Nämnden för teknik och miljö/lovsektionen PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET SIBBO KOMMUN Nämnden för teknik och miljö/lovsektionen Ankomstdatum PB 7 04131 SIBBO Lovets nummer Sökande Namn Telefon hem / tjänst Postadress Planerare Namn Telefon hem / tjänst

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden

Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 2sv 2009 Införande av en effektiviserad avloppsvattenhantering i glesbygden MILJÖVÅRD MILJÖMINISTERIET MILJÖFÖRVALTNINGENS ANVISNINGAR 2sv 2009 Införande av en effektiviserad

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE Västra Finlands Vattendomstol har fastställt skyddsområden för Dalkarby träsk, Markusbölefjärden och Långsjön. Området finns utmärkt på kartan

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Tranås kommun ISSN 0347-1551 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön; 06 FS 2007:88 Saknr Ö31/07 Utkom från trycket den 23 augusti 2007 Lokala

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Glesbygdens avloppsvatten

Glesbygdens avloppsvatten MILJÖHANDLEDNING 2012 sv Glesbygdens avloppsvatten Lagstiftning och praktik MILJÖMINISTERIET 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten MILJÖHANDLEDNING 2012 sv Glesbygdens avloppsvatten Lagstiftning

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Styrdokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.01) Antagen av kommunfullmäktige, 38 Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige,

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk LOJO STAD ANVISNING FÖR KLIENTER Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB 71 08101 LOJO 28.5.2010 Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2002-11-28 Beslut: KF 109 2002-06-03 människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13,

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun Godkänd av kommunfullmäktige 25.2.2010. 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer