MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER"

Transkript

1 MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER för VÄSTÅBOLANDS STAD godkända av stadsfullmäktige KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna och förhållandet till andra bestämmelser 4 Definitioner KAPITEL 2: VATTENSKYDD OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 5 Avloppsvatten som avleds i vattentjänstverkens avlopp 6 Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden 7 Tvätt av fordon, olika maskiner och mattor 8 Djurstall och betesmarker 9 Spridning av djurspillning, gödselmedel och urin 10 Placering av snötippar och behandling av smältvatten KAPITEL 3: AVFALL OCH KEMIKALIER 11 Avfallshantering 12 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier samt besiktning av cisterner 13 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 14 Mindre distributionsstationer för bränsle, icke miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga enligt miljöskyddslagen KAPITEL 4: LUFTVÅRD 15 Förebyggande av skadeverkningar från rökgasutsläpp 16 Förbränning av avfall och uppgörande av öppen eld 17 Rengöring och underhåll av byggnader, konstruktioner, föremål och områden KAPITEL 5: BULLERBEKÄMPNING 18 Anmälan om buller enligt miljöskyddslagen 19 Användning av ljudanläggningar 20 Plikt att informera om verksamhet som orsakar speciellt störande buller 21 Begränsningar i användning av maskiner och verksamhet som orsakar speciellt störande buller KAPITEL 6: ÖVRIGA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT FÖREBYGGA UTSLÄPP 22 Användning av bekämpningsmedel 23 Småbåtshamnar och förvaringsområden för båtar 24 Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 25 Utfodring av fåglar och andra djur 26 Lagring på fastighet 27 Anmälan om muddring KAPITEL 7: ÖVRIGA BESTÄMMELSER 28 Allmän skyldighet att utlämna behövliga uppgifter för tillsyn 29 Påföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna 30 Delegering av behörighet 31 Beviljande av dispens från miljöskyddsföreskrifterna KAPITEL 8: BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE 32 Ikraftträdande av miljöskyddsföreskrifterna

2 KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål Syftet med dessa miljöskyddsföreskrifter är att med beaktande av de lokala förhållandena i Väståboland - bevara en hälsosam, trygg och trivsam samt naturekonomiskt hållbar och mångsidig livsmiljö - styra utvecklingen av miljön enligt principerna för hållbar utveckling - förebygga och hindra förorening av miljön och minska skador orsakade av förorening 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 2.1 Stadsfullmäktige i Väståbolands stad har utfärdat dessa miljöskyddsföreskrifter med stöd av 19 miljöskyddslagen (86/2000). 2.2 Tillsynen av föreskrifterna handhas enligt 21 miljöskyddslagen av kommunens miljövårdsmyndighet, som i Väståbolands stad är miljönämnden. 2.3 Miljönämnden kan i enstaka fall bevilja dispens från miljöskyddsföreskrifterna av särskilda skäl. Miljönämnden kan utfärda instruktioner och anvisningar för att precisera dessa föreskrifter. 2.4 Miljönämnden kan delegera behörighet enligt dessa föreskrifter till underlydande tjänsteinnehavare såsom anges i 21 miljöskyddslagen. 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna och förhållandet till andra bestämmelser 3.1 Dessa föreskrifter gäller inom hela stadens område om inte annat stadgas på annan plats i föreskrifterna. 3.2 Föreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen eller verksamhet som sker enligt lagens 30 3 mom., 62 eller 78 2 mom. eller försvarsmaktens verksamhet. Föreskrifterna gäller inte heller sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom förordning av statsrådet och som skall registreras i datasystemet i enlighet med miljöskyddslagens 65 1 eller 2 mom. 3.3 Miljöskyddsföreskrifterna tillämpas inte, ifall föreskrifterna står i strid med grundlagen eller någon annan lag. 4 Definitioner - förorening av miljön definieras i 3 1 mom. miljöskyddslagen - tätbebyggt område = centrumområden, områden med detaljplan eller stranddetaljplan, samt områden i behov av planering - klassificerat grundvattenområde = I och II klassens officiella grundvattenområden, bilaga 1 - strandområde = strandzon som ligger mellan strandlinjen enligt medelvattenståndet och en höjdkurva på två meter (NN +2,0 m). Strandområdet sträcker sig dock på minst 100 m avstånd från strandlinjen. - strandlinje = strandlinje enligt medelvattenståndet - tillrinningsområde för sötvattenbassängen, se bilaga 2 2

3 - sötvattenbassängens närskyddsområde = strandzon som sträcker sig på 50 m avstånd från strandlinjen - FA = statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) KAPITEL 2: VATTENSKYDD OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN 5 Avloppsvatten som avleds i vattentjänstverkens avlopp 5.1 En fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall enligt 10 lagen om vattentjänster (119/2001) anslutas till verkets avloppsnät. Enligt lagens 11 kan miljövårdsmyndigheten av motiverade skäl bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten. 5.2 I avloppet får inte avledas eller sättas främmande föremål eller ämnen, såsom fast avfall, lösningsmedel, oljor, fetter eller övrigt problemavfall, ej heller större mängder stekfetter. Ämnen som nämns i miljöskyddsförordningens (169/2000) bilaga 1 får inte ledas i avloppet utan miljötillstånd. 5.3 Avloppsvatten från företags- och industrifastigheter som hanterar olja, bränslen, lösningsmedel eller fetter skall behandlas i ändamålsenliga och rätt dimensionerade olje-, sandoch/eller fettavskiljare innan vattnet leds i avloppsnätet. Nya avskiljare som tas i bruk skall förses med en detektor som signalerar om tömningsbehov. Fastighetsinnehavaren skall se till att avskiljarna granskas minst en gång om året och töms vid behov. Problemavfall (ytlagret i oljeavskiljaren) skall föras till ändamålsenlig behandling. Uppgifter om när avskiljningsanläggningen har granskats eller tömts skall bokföras. På begäran skall uppgifterna delges tillsynsmyndigheten eller vattentjänstverket. 6 Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden (= i glesbygden) INFO: Vid planering, byggande, drift och underhåll av avloppssystem skall iakttas, förutom vad som bestäms i dessa miljöskyddsföreskrifter, även vad som bestäms i avfallslagen (1072/1993 & 646/2011), hälsoskyddslagen (763/1994), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961 & 587/2011), hälsoskyddsförordningen (1280/1994), statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), stadens byggnadsordning, samt gällande planbestämmelser för området. 6.1 Miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall eller på ett visst större område förbjuda installering av vattentoalett av miljövårdsmässiga skäl. Det är förbjudet att anlägga vattentoalett på en fastighet ifall det inte är möjligt att regelbundet sköta slamtömningen i enlighet med 6.14 i dessa föreskrifter. Rekommendation: I glesbygden, speciellt på strandområden, rekommenderas ekologiska torrtoaletter 6.2 Utredning över systemet för avloppsvatten Om det uppkommer avloppsvatten på fastigheten, skall det finnas en skriftlig utredning över fastighetens avloppssystem i enlighet med FA 5. Utredningen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 3

4 6.3 Bruks- och underhållsanvisning för avloppssystem och bokföring av uppgifter. Det skall finnas en uppdaterad bruks- och underhållsanvisning för avloppssystemet på fastigheten såsom avses i FA 7. Uppgifter om granskning, tömning eller underhåll av reningsanläggningen skall bokföras. Bokföringen skall på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. 6.4 Byggande av nytt avloppssystem I ett nybygge skall en plan för avloppssystemet enligt FA 6 alltid bifogas ansökan om bygglov. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om bygglov. 6.5 Ändring av avloppssystem Då man planerar att ändra avloppssystemet i en befintlig byggnad skall en ansökan om åtgärdstillstånd riktas till kommunens byggnadsinspektion enligt 126 markanvändnings- och bygglagen. En särskild plan för avloppssystemet enligt 6.4 skall bifogas ansökan om åtgärdstillstånd. Ansökan om åtgärdstillstånd skall alltid göras om man ämnar installera en vattentoalett eller på annat sätt väsentligt ändrar avloppssystemet, eller om man är tvungen att förnya avloppssystemet som en följd av ökad mängd avloppsvatten. Om ändringar görs i avloppssystemet enbart för gråvatten, skall en anmälan göras. Miljövårdsmyndighetens utlåtande om planen bifogas beslutet om åtgärdstillstånd eller anmälan. Då mängden avloppsvatten är liten (se förklaring 6.12 ) behöver ej tillstånd sökas, men en plan för avledning av avloppsvatten bör uppvisas för miljövårdsbyrån för granskning (i skärgården för byggnadstillsynen). 6.6 Reningseffekt som krävs av avloppssystemen A. På strandområden och på tätbebyggda områden (definition i 4 ) skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7 ) 90 % - totalfosfor 85 % - totalkväve 40 %. B. På områden utanför strandområden och tätbebyggda områden skall hushållsavloppsvattnet renas så att följande reningseffekt uppnås: - organiskt material (BHK 7 ) 80 % - totalfosfor 70 % - totalkväve 30 %. Med hänvisning till förhållandena på en tomt, eller av andra särskilda skäl, kan miljövårdsmyndigheten i vissa fall kräva att först nämnda gränsvärden skall följas även annanstans än på ett strandområde eller tätbebyggt område. 6.7 Behandlingssystem för avloppsvatten på strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: a) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m 3 ) + markbehandlingsanläggning försedd med fosforavlägsning eller med annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven b) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten c) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten d) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in i en kompostcistern i stället för en sluten behållare). 4

5 Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i slamavskiljare + markbehandlingsanläggning i tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. På strandområden skall avloppsanläggningarna byggas och placeras så att vattnet inte ens vid högvatten kan tränga in i anläggningen för avloppsvatten. 6.8 Behandlingssystem för avloppsvatten utanför strandområden och tätbebyggda områden. Om det på en fastighet uppkommer både toalettvatten och gråvatten skall avloppsvattnet behandlas med någondera av följande metoder: a) tillräckligt stor slamavskiljare (minst 2 m 3 ) + markbehandlingsanläggning eller annan efterbehandling av avloppsvatten som uppfyller kraven b) sluten behållare för toalettvatten, slamavskiljare + markbehandling eller biologiskt minireningsverk för gråvatten c) biologiskt-kemiskt minireningsverk för allt avloppsvatten d) annan reningsmetod som uppfyller kraven (t.ex. avfallet från toaletter som förbrukar endast lite vatten kan samlas in i en kompostcistern i stället för en sluten behållare). Om det på en fastighet uppkommer endast gråvatten skall avloppsvattnet behandlas antingen i en slamavskiljare + markbehandlingsanläggning av tillräcklig dimension eller i ett annat avloppsreningsverk som är avsett för gråvatten och uppfyller kraven. 6.9 Annat avloppsvatten än toalettvatten kan avledas eller infiltreras i marken utan rening om vattenmängden är liten och om man kan påvisa att avloppsvattnet inte förorsakar risk för förorening av miljön, ej heller luktolägenheter eller hygienisk olägenhet för grannarna Behandling av toalettvatten från torrtoaletter Lakvatten från torrtoaletter eller urin som tagits tillvara skall behandlas så att det inte uppstår utsläpp i grundvatten eller vattendrag. Vätskorna skall antingen tas tillvara för återanvändning eller alternativt behandlas kontrollerat i marken eller ett reningsverk. På klassificerade grundvattenområden är det förbjudet att infiltrera vätskor från torrtoaletter i marken. På mindre än 20 m avstånd från en brunn, strand eller grannens bostadshus skall behållarna för toalettavfall och -vätskor vara täta Behandling av avloppsvatten på klassificerade grundvattenområden. På klassificerade grundvattenområden är det i allmänhet förbjudet att infiltrera avloppsvatten i marken. Toalettvattnet skall ledas i en sluten tank eller avledas utanför grundvattenområdet efter att det har behandlats. Bestämmelsen gäller också vätskor från torrtoaletter. Gråvatten skall behandlas såsom föreskrivs i 6.7 vattnet får dock inte infiltreras i marken, förutom i mycket små mängder Skyddsavstånd Följande minimiskyddsavstånd vid placeringen av behandlingsanläggningar för avloppsvatten samt vid placeringen av utloppet för efterbehandlat avloppsvatten skall beaktas: Objekt Hushållsvattenbrunn - beroende på terräng och jordmån Minimiavstånd från utloppet (m) Toalettvatten förekommer Endast tvättvatten Vattendrag Vägdike eller huvuddike Tomtgräns Avstånd från anläggningen (m) 5

6 Bostadshus Skyddslager mot grundvatten - markbädd 0,5 0,5 - infiltrering 1 1 Om utloppet utmynnar på mindre än 5 m avstånd från rån till grannens bostadsfastighet skall grannen ge sitt skriftliga samtycke till placeringen. Med hänvisning till förhållandena på tomten eller av andra särskilda skäl kan miljövårdsmyndigheten i speciella fall kräva större eller tillåta mindre skyddsavstånd. Tvättvatten från en bastu eller en fritidsbostad kan infiltreras i marken närmare än 20 meter från strandlinjen om mängden är liten och jordmånen lämpar sig för infiltration. Tvättvatten får dock inte infiltreras närmare än 5 meter från strandlinjen. Avloppsvattnet får inte ledas eller hamna direkt i vattendraget. Förklaring: Avloppsvattenmängden är liten i bostadsfastigheter - som saknar vattentoalett och - om fastigheten bebos högst 100 dygn/år och hushållsvattnet bärs in eller leds med en därmed jämförbar tillfällig vattenledning eller - om fastighetens utrustningsnivå med tanke på vattenanvändningen är anspråkslös Om det på fastigheten finns t.ex. en eldriven varmvattenberedare med tryckreglage eller annat uppvärmningssystem för hushållsvatten som är fast anslutet till vattenledningen, vattentoalett, dusch, badkar, eller eldriven apparat som använder tryckvatten såsom tvättmaskin, diskmaskin eller motsvarande kan avloppsvattenmängden inte anses vara liten Underhåll och provtagning Fastighetsinnehavaren skall se till att reningsanläggningarna är funktionsdugliga under alla omständigheter och att reningseffekten motsvarar de krav som ställs på dem. Biologisktkemiska reningsverk skall underhållas minst en gång om året och det skall föras bok över underhållet. Underhållet skall utföras av en person med tillräcklig sakkunskap. Fastighetsinnehavaren skall vid behov på begäran av miljövårdsmyndigheten försäkra sig om reningsanläggningens effekt genom provtagning eller på annat godtagbart sätt. Möjligheten till provtagning skall beaktas vid installation av anläggningen, speciellt vid installation av anläggningar för toalettvatten Tömning av avloppsbehållare Slamavskiljare och slutna behållare skall tömmas tillräckligt ofta. Fastighetsinnehavaren skall se till att behållarna töms om inte fastighetsägaren och -innehavaren har sinsemellan kommit överens om annat. Slammet skall forslas till avloppsreningsverket eller till en anläggning för slambehandling eller behandlas på andra sätt som tillåts i lagstiftningen (t.ex. kalkstabilisering på en gård). Slampåsar från minireningsverk kan komposteras på den egna fastigheten om slammet blandas med tillräcklig mängd torrt strömedel och komposteringen utförs så att den inte medför risk för förorening av hushållsvattenbrunn eller miljön. På holmar och fastigheter utan fungerande vägförbindelse får slammet från slamavskiljare för gråvatten tömmas på egen hand bara om det inte förekommer risk för förorening av vattendrag eller hushållsvattenbrunn och om åtgärden inte medför luktolägenheter eller annan hygienisk olägenhet för grannen. 6

7 Med beaktande av vad som bestäms i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994), kan avloppsvatten och slam som uppkommer vid behandlingen av hushållsavloppsvatten på en jordbruksfastighet användas vid gödsling av egna åkrar. Förklaring: Slam från slamavskiljare får användas på en åker där det odlas spannmål, sockerbeta eller oljeväxter eller sådana växter som inte används som människoföda eller foder för djur om slammet har hygieniserats på ett godtagbart sätt t.ex. genom rötning eller kalkstabilisering. Kalkstabiliseringen av slammet från slamavskiljare kan göras genom att behandla slammet med släckt kalk så att ph-värdet höjs till minst 12. Slammet skall stå i slambehållaren två timmar och därefter kan slammet spridas på åkern. 7 Tvätt av fordon, olika maskiner och mattor 7.1 Det är förbjudet att tvätta båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar på gatueller vägområden och andra allmänna områden. Det är förbjudet att leda avloppsvatten från tvätt av fordon, båtar, maskiner och motsvarande anordningar orenat till vattendrag. 7.2 Vid yrkesmässig eller omfattande tvättverksamhet skall en för detta ändamål avsedd tvättplats användas där tvättvattnet behandlas i sand- och oljeavskiljare eller motsvarande anläggning. 7.3 Fordon, båtar, maskiner och motsvarande anordningar får tvättas på en bostadsfastighet ifall tvättvattnet kan ledas i avlopp eller infiltreras i marken så att det inte förorsakar olägenhet för grannar eller miljön. 7.4 På fastigheter som ligger på klassificerade grundvattenområden (bilaga 1) får det inte användas tvättmedel som innehåller lösningsmedel om inte tvätten sker på en separat tvättplats därifrån tvättvattnet leds genom sand- och oljeavskiljare till avloppet eller till annan separat godkänd rening av avloppsvatten. Tillfällig tvätt av fordon, båtar, maskiner, motsvarande anordningar och tillbehör med tvättmedel utan lösningsmedel är tillåten på bostadsfastighet om tvätten inte förorsakar olägenhet. 7.5 Omfattande och yrkesmässig tvättning av mattor eller andra textilier är tillåten enbart på tvättställen som är avsedda för detta ändamål. Rekommendation: Tvätt av egna mattor och textilier skall på en fastighet ordnas så att man använder tvättmedel som belastar miljön så lite som möjligt och strävar efter att infiltrera tvättvattnet i terrängen, eller leda vattnet till avlopp. 8 Djurstall och betesmarker 8.1 Dessa föreskrifter tillämpas på djurhållning och djurstall som inte är skyldiga att enligt miljöskyddslagen ansöka om miljötillstånd för sin verksamhet. 8.2 Vid placering av djurstall, djurhållning, utfodring av djur, gödselhantering och i övrig verksamhet som berör djurhållning skall förorening av grundvatten och vattendrag förebyggas. 8.3 Ett nytt djurstall, en gödselstad eller silo för ensilage får inte byggas på mindre än 100 m avstånd från en hushållsvattenbrunn som används, från vattendrag, eller från grannens bostadshus eller fritidsbostad. För nya mindre djurstall (1-5 djur) med tillhörande gödselstad gäller minst 40 m skyddsavstånd. Med hänvisning till förhållandena på tomten eller av andra 7

8 särskilda skäl kan miljövårdsmyndigheten i speciella fall kräva större eller tillåta mindre skyddsavstånd. 8.4 Lagringen av djurspillning skall göras enligt statsrådets förordning (931/2000) (s.k. nitratförordning). Om det uppstår mer än 20 m 3 spillning per år skall det i regel finnas en gödselstad i samband med djurstallet. Om det uppkommer mindre än 20 m 3 spillning per år kan spillningen lagras på ett underlag med tät botten eller t.ex. i ett bytesflak. Gödselstaden skall täckas för att hindra avrinning av spillning. Lagringen får inte förorsaka utsläpp i grundvatten eller vattendrag. Spillning som blir kvar på betesmark under betesperioden (högst 6 månader) räknas inte med vid dimensioneringen av behovet av en gödselstad och dess omfattning. 8.5 Verksamhetsutövaren skall årligen granska att torrgödselstäder samt urin- och slamgödselbehållare är täta. Granskningen skall bokföras i gårdens bruks- och underhållsanvisningar eller på annat godtagbart sätt. 8.6 Ett nytt djurstall får placeras på ett klassificerat grundvattenområde endast med beaktande av de författningar och bestämmelser som finns om skydd av grundvatten. Det är möjligt att utvidga eller förnya ett gammalt djurstall på ett grundvattenområde endast om förorening av grundvatten kan förebyggas. 8.7 Ett utfodringsställe för djur på bete får inte placeras närmare än 40 meter från strandlinje eller en hushållsvattenbrunn eller närmare än 20 meter från huvuddike/bäck ifall inte avrinningsvattnet tas om hand och behandlas eller filtreras. 8.8 En fålla skall placeras på ett tillräckligt långt avstånd från vattendrag, huvuddiken samt brunnar och källor som används för vattenförsörjning. Rekommenderade minimiavstånd: Huvuddike 20 m Hav, bäck, å, träsk, brunn eller källa m 8.9 Betesområden för djur skall vara belägna på minst 20 meters avstånd från hushållsvattenbrunn, grannens bostad och fritidsbostad. Rekommendation: I anslutning till stora utfallsdiken får gärna anläggas sedimenteringsbassänger eller våtmark. INFO: För ett djurstall inom detaljplaneområde skall till hälsoskyddsmyndigheten lämnas en anmälan (enligt hälsoskyddslagen). 9 Spridning av djurspillning, gödselmedel och urin 9.1 Spillning och urin kan spridas på åker med beaktande av den s.k. nitratförordningen (statsrådets förordning (931/2000)). Spillning och urin får inte under några som helst förhållanden spridas närmare än 5 meter från vattendrag eller närmare än 10 meter från vattendrag om åkerns lutning överstiger 2 %. 9.2 Vid spridning av djurspillning skall det lämnas ett skyddsområde på minst 20 meter omkring vattenbrunnar och källor. Skyddsområdet får inte behandlas med spillning ( meter rekommenderas beroende på höjdlägen i terrängen, brunnens konstruktion och jordmånen). 9.3 Det är förbjudet att sprida flytgödsel, urin, pressaft från ensilage, tvätt- och avloppsvatten, slam från reningsverk eller slamavskiljare, eller annat flytande gödselmedel på klassificerade grundvattenområden. Torrgödsel får inte heller spridas utan miljövårdsmyndighetens 8

9 godkännande på ett område där grundvatten bildas, däremot kan torrgödsel spridas på områden mellan bildningsområdet och grundvattenområdets egentliga yttergräns. 9.4 En gödselstack får inte anläggas på ett klassificerat grundvattenområde, inom ett detaljplanerat område i byacentrum, ej heller på mindre än 100 m avstånd från ett bostadshus. 9.5 Om slam från avloppsreningsverk har behandlats på det sätt som avses i avfalls-, miljö- och gödselmedelslagstiftningen kan det användas som gödsel på åkrarna med beaktande av vad som bestäms i statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994), under förutsättning att samma spridningsregler som gäller djurspillning följs. Rekommendation: Rekommenderas att skyddszoner anläggs mellan åkrar och vattendrag. rekommenderas 10 Placering av snötippar och behandling av smältvatten 10.1 En snötipp skall placeras och skötas så att den inte förorsakar nedskräpning av miljön En snötipp skall placeras och byggas så att smältvattnet inte förorsakar olägenheter för hälsan, skada eller olägenheter för grannfastighet eller dess användning. Smältvattnet får inte heller förorena vattendrag eller miljön En snötipp får inte placeras på grundvattenområde eller inom sötvattenbassängens närskyddsområde i Pargas. KAPITEL 3: AVFALL OCH KEMIKALIER 11 Avfallshantering 11.1 Avfallshantering på en fastighet samt uppsamling, mellanlagring och behandling av avfall skall ordnas och platsen utrustas så att avfallshanteringen inte förorsakar risk för förorening av miljön, marken, vattendragen eller grundvattnet. Uppsamling och mellanlagring av avfall samt kompostering skall ordnas så att skadedjur hindras att komma in i avfallskärlen Detaljerade föreskrifter om avfallshanteringen på en fastighet ges i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. 12 Förvaring av bränsle och andra farliga kemikalier samt besiktning av cisterner 12.1 Miljöfarliga kemikalier såsom bränslen, oljor, målfärger, bekämpnings- och lösningsmedel skall förvaras enligt bestämmelser som gäller förvaringen av dessa ämnen och på ett sådant sätt att de inte kommer ut i avloppet, marken, vattendragen eller grundvattnet Ovanjordiska bränslecisterner i privat eller företags ägo samt lantbrukscisterner skall placeras ovanför markytan, antingen på en gjuten betongplatta eller på en komprimerad, minst 20 cm tjock bädd av makadam Alla underjordiska bränsle- och kemikaliecisterner skall besiktigas av en godkänd inspektör minst vart tionde år eller vid den i besiktningsprotokollet angivna tidpunkten. Om det då dessa föreskrifter träder i kraft har gått över tio år sedan den sista besiktningen, skall cisternen besiktigas senast Besiktningen skall utföras av en auktoriserad inspektör. Inspektören skall överlämna besiktningsprotokollet till räddningsmyndigheten inom 14 dygn efter besiktningen. 9

10 12.4 Fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren är skyldig att se till att underjordiska olje- och andra kemikaliecisterner med därtill hörande rörledningar avlägsnas från fastigheten om de inte längre används. Innan en cistern avlägsnas skall den tömmas och rengöras av en auktoriserad inspektör. Miljövårdsmyndigheten kan på separat ansökan bevilja undantag från skyldigheten att avlägsna en cistern. Om cisternen blir kvar i marken skall den även då tömmas och rengöras, samt fyllas med sand eller grus och förses med påfyllningsskydd, så att den inte mera kan fyllas. Uppgifter om placeringen av en cistern skall finnas bland fastighetshandlingarna. Eventuellt förorenad mark skall behandlas enligt närings-, trafik- och miljöcentralens anvisningar Underjordiska bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tas i användning efter att dessa miljöskyddsföreskrifter trätt i kraft skall vara dubbelmantlade och försedda med ett läckagedetektorsystem. 13 Förvaring av bränsle- och andra farliga kemikalier på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 13.1 Dessa föreskrifter gäller utöver klassificerade grundvattenområden och sötvattenbassängens närskyddsområde även strandområden på närmare än 15 m avstånd från strandlinjen Bränsle- och kemikaliecisterner skall förses med överfyllnadsskydd. Nya cisterner skall placeras ovanpå marken i täta skyddsbassänger, om de inte är dubbelmantlade Förutom underjordiska metallcisterner skall även bränsle- och kemikaliecisterner av metall ovanför markytan besiktigas regelbundet enligt handels- och industriministeriets beslut (344/1983) om periodiska besiktningar av underjordiska oljecisterner (bilaga 3). En auktoriserad inspektör skall utföra besiktningen. Inspektören skall överlämna besiktningsprotokollet till räddningsmyndigheten inom 14 dygn efter besiktningen. 14 Mindre distributionsstationer för bränsle, icke miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga enligt miljöskyddslagen 14.1 Nya distributionsstationer får inte anläggas på grundvattenområde Bränslecisterner ovan jord skall placeras i tät skyddsbassäng. Volymen på bassängen skall vara så stor att den motsvarar den största cisternens volym. Bestämmelsen gäller inte dubbelmantlade cisterner som är försedda med detektorsystem för läckage Det skall finnas tillräckligt med absorptionsmaterial och övrig utrustning som behövs för att hindra läckagen från att sprida sig och för uppsamling av spill Bränslecisterner skall besiktigas vart 5 år enligt handels- och industriministeriets beslut (415/1998). I verksamheten skall därtill iakttas vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut (415/1998). 10

11 KAPITEL 4: LUFTVÅRD 15 Förebyggande av skadeverkningar från rökgasutsläpp 15.1 Det är förbjudet att i värmepanna eller i övriga eldstäder på fastigheten bränna material som vid förbränningen avger sådana mängder sot, lukt eller miljö- och hälsofarliga föreningar att de kan förorsaka förorening av miljö, skada för hälsa eller skada eller men på grannfastigheten. Sådant material är bl.a. tryckimpregnerat eller ytbehandlat trä, plaster och andra motsvarande material samt andra dåligt brinnande material Förbränningsanläggningar skall regleras, användas och underhållas så att förbränningen inte skadar hälsa eller allmän trivsel I tätbebyggda områden skall utsläppshöjden för en byggnads rökgaser och övriga utsläpp, samt placeringen av utlopp för luftkonditionering från industri-, produktions- och företagsfastigheter, ordnas så att spridningen av rök- och utblåsningsgaser i omgivningen inte förorsakar oskälig olägenhet eller skada för grannfastigheter eller de boende under normala väderleks- och driftförhållanden. 16 Förbränning av avfall och uppgörande av öppen eld 16.1 Det är förbjudet att bränna avfall. I samband med uppvärmning eller i en eldstad utomhus får dock brännas obehandlat avfallsträ, ris, kvistar eller kottar samt små mängder torrt pappers-, papp- eller kartongavfall som uppkommit på fastigheten I tätbebyggda områden är det förbjudet att bränna ris, kvistar, löv, halm, gräs och motsvarande avfall i öppen eld. Förbudet gäller inte områden med stranddetaljplan. Utanför tätbebyggda områden kan små mängder ris, kvistar, halm och löv samt obehandlat trä brännas i öppen eld om det sker utan att förorsaka oskälig olägenhet för grannar. Det är tillåtet att bränna halm på åkermark i jordbruk. Varningar för skogs- och gräsbränder skall beaktas. Förbud att göra upp öppen eld Räddningsmyndigheten kan med stöd av räddningslagen (468/2003) för viss tid inom ett visst område förbjuda öppen eld eller någon annan verksamhet som kan medföra risk för eldsvåda om risken för eldsvåda är uppenbar. Enligt samma lag får inte lägereld eller annan öppen eld göras upp i skog eller i närheten av skog, om förhållandena på grund av torka, vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar. På annans mark får öppen eld utan tvingande skäl inte göras upp utan lov. För bränning av skog eller halm på åkrar skall en anmälan göras till alarmcentralen. 17 Rengöring och underhåll av byggnader, konstruktioner, föremål och områden 17.1 I samband med sandblästring, målning och övriga saneringsarbeten på byggnadsfasader, utomhuskonstruktioner eller föremål bör man se till att damm, avdunstande lösningsmedel eller andra utsläpp inte förorsakar skada eller olägenhet för invånarna, grannarna eller miljön. Verksamhetsutövaren skall i tillräcklig utsträckning känna till arbetsmaterialets skadliga egenskaper och beakta dem i arbetsmetoderna I tätbebyggda områden är det tillåtet att utföra sandblästring av konstruktioner eller föremål utomhus eller motsvarande arbete som förorsakar damm enbart på vardagar från måndag till 11

12 fredag kl Hälsoskyddsmyndigheten skall 14 dygn innan arbetet inleds meddelas skriftligen om arbeten under andra tider. Fastighetsinnehavaren eller den som utför arbetet skall på förhand informera även de boende och grannarna i omedelbar närhet av platsen där verksamheten utförs. Bestämmelsen gäller inte arbeten av mindre omfattning i privata hushåll (se även 21.1 ) Damning från trafikleder och övriga områden skall förebyggas. I alla underhålls- och rengöringsarbeten, framför allt då man avlägsnar sandningssand, skall man använda arbetsmetoder där det uppstår så lite damning som möjligt. Det är förbjudet att avlägsna sandningssand med hjälp av lövblåsare. KAPITEL 5: BULLERBEKÄMPNING 18 Anmälan om buller enligt miljöskyddslagen 18.1 Enligt 60 miljöskyddslagen skall verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om tillfälliga åtgärder eller händelser som förorsakar speciellt störande buller eller skakningar. Om verksamheten som förorsakar buller sker på flera kommuners område skall anmälan göras till Närings-, trafik- och miljöcentralen Om följande åtgärder eller händelser behövs ingen anmälan enligt 60 miljöskyddslagen: - fyrverkeri, som dock alltid skall anmälas till räddningsverket och polismyndigheten (gäller inte fyrverkeri på nyårsnatten); - stenbrytning, sprängning, krossning eller motsvarande arbete där man använder maskiner eller apparater som orsakar speciellt störande buller såsom cirkelsåg, vinkelslip eller motorsåg, förutsatt att arbetet pågår under högst tjugo (20) arbetsdagar från måndag till fredag kl och sker i samband med sedvanligt byggande; - slagpålning eller användning av slaghammare ifall arbetet pågår under högst tio (10) vardagar; - flygförevisning eller tillfälliga publikflygningar för allmänheten ifall de pågår högst en dag; - småskalig användning av ljudförstärkare utomhus ifall ljudet inte förorsakar störning och olägenheter för de boende (19.4 ); - arbeten i jordbruk (21.2 ). Fyrverkeri Användningen av fyrverkeripjäser regleras i förordningen om explosiva varor (473/1993): Fyrverkeripjäser får utan tillstånd eller anmälan avfyras nyårsnatten kl Under annan tidpunkt skall användningen av explosiva varor tillåtna för allmän saluförning meddelas till räddningsmyndigheten. Användaren får ett beslut av räddningsmyndigheten, i vilket räddningsmyndigheten kan ställa villkor och begränsningar för användningen som är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv eller förbjuda användningen. Vid speciella fyrverkeriuppvisningar där artiklar som inte är avsedda för allmän handel eller allmänt bruk används skall en motsvarande anmälan riktas till polisen som meddelar ärendet vidare till räddningsmyndigheten. 19 Användning av ljudanläggningar 19.1 En arrangör av offentliga tillställningar och andra tillfälliga evenemang samt gatumusikanter skall se till att ljudanläggningarna riktas och ställs in så att användningen stör grannskapet så lite som möjligt. 12

13 19.2 Upprepad användning av ljudanläggningar utomhus på samma plats (4 gånger per år eller oftare) eller engångsevenemang på annan än etablerad plats för framträdanden förutsätter en anmälan till stadens miljönämnd enligt 60 miljöskyddslagen Det är tillåtet att använda ljudanläggningar ända till kl i samband med engångsevenemang på torg, idrottsplaner eller andra platser som är avsedda eller lämpar sig för offentlig användning. Invånarna i omgivningen skall i förväg informeras om ljudanläggningarna används under tiden kl Om användningen av ljudanläggningar efter kl skall en anmälan göras till miljövårdsbyrån Ljudanläggningar som används på uteserveringar eller i reklamsyfte under dagtid skall riktas, ställas in och regleras så att ljudet inte hörs tydligt i bostäderna om fönstren är stängda. Offentlig tillställning Arrangören skall med vissa undantag enligt 14 lagen om sammankomster (530/1999) anmäla offentliga tillställningar till polisen. Polisen kan ge bestämmelser om evenemanget eller förbjuda det bl.a. på grund av avsevärd olägenhet för utomstående eller för miljön. 20 Plikt att informera om verksamhet som orsakar speciellt störande buller 20.1 Arrangör av tillställningar eller den som utför arbete som förorsakar speciellt störande buller skall, i tillräckligt god tid innan åtgärderna inleds, informera de boende i grannskapet, innehavare av grannfastigheterna samt miljövårdsbyrån om tillställningens eller arbetets natur, tidpunkt och längd. 21 Begränsningar i användning av maskiner och verksamhet som orsakar speciellt störande buller 21.1 I tätbebyggda områden och i glesbygden på mindre än 100 m avstånd från en grannfastighet är det förbjudet att använda maskiner som orsakar störande buller såsom slaghammare, cirkelsåg, vinkelslip, motorsåg eller gräsklippare nattetid kl samt på söndagar och övriga helger före kl Om det för att idka jordbruk är nödvändigt får man tillfälligt använda maskiner som orsakar störande buller såsom t.ex. skördetröska, hö-/spannmålstork eller bevattningsanläggning utanför tidpunkterna som nämns i Ventilationsanläggningar på en fastighet, luftvärmepumpar och motsvarande aggregat skall placeras eller byggas in så att bullret från dem inte förorsakar oskälig olägenhet för grannfastigheter och de boende. KAPITEL 6: ÖVRIGA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT FÖREBYGGA UTSLÄPP 22 Användning av bekämpningsmedel 22.1 För att förebygga skador för miljön eller hälsan som beror på användningen av bekämpningsmedel skall man följa bruksanvisningen och beakta skydds- och karenstider. Användning av bekämpningsmedel får inte förorsaka olägenhet eller skada för grannar eller miljön. 13

14 22.2 På grundvattenområde eller på ett avstånd under 10 meter från en hushållsvattenbrunn som är i bruk får användas endast sådana bekämpningsmedel som är officiellt godkända att användas på grundvattenområden. 23 Småbåtshamnar och förvaringsområden för båtar 23.1 Vid avfallshanteringen i småbåtshamnarna skall de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna beaktas Bottenfärgen på båtar skall avlägsnas så att färgavfallet samlas upp. Färgavfallet skall föras till en mottagningsplats för problemavfall. Spridningen av slipdamm i omgivningen skall minimeras. INFO: Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) trädde i kraft Enligt lagen är småbåtshamnar skyldiga att ta emot avfall om hamnen har minst 50 båtplatser eller om det i anslutning till hamnen finns plats för vinterförvaring av minst 50 fritidsbåtar, såvida det tas ut en avgift eller annan ersättning för båtplatserna. Mottagningsplatsen för avfallet kan vara gemensam med en annan hamn ifall hamnarna ligger på ett rimligt avstånd från varandra. Hamninnehavaren skall göra upp en avfallshanteringsplan för hamnen. Planen skall godkännas av den kommunala miljövårdsmyndigheten. 24 Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 24.1 Inom sötvattenbassängens strandområde skall toalettvattnet från alla nya bostadshus och fritidsbostäder ledas till slutna behållare. Gråvatten skall behandlas så som föreskrivs i 6.7. Även hanteringen av avloppsvatten på befintliga fastigheter skall skötas så att näringsämnen eller andra främmande ämnen inte kommer ut i sötvattenbassängen Utedass är förbjudna inom sötvattenbassängens närskyddsområde om avfallet inte samlas upp i en sluten behållare och inte kan komposteras enligt föreskrifterna i All kompostering av avfall på närmare än på 10 m avstånd från strandlinjen är förbjuden. Inom sötvattenbassängens närskyddsområde är det tillåtet att kompostera biologiskt livsmedelsavfall och toalettavfall enbart i ändamålsenliga kompostorer Det är förbjudet att sprida djurspillning på åkermark inom sötvattenbassängens närskyddsområde En snötipp får inte placeras inom sötvattenbassängens närskyddsområde Bränsle- och kemikaliecisterner skall hanteras enligt Utfodring av fåglar och andra djur 25.1 Utfodring av fåglar och djur får inte förorsaka sanitär olägenhet. Skadedjur skall förhindras från att komma åt utfodringsställen Inom tätbebyggda områden får fåglar matas enbart på fågelbräden eller via utfodringsautomater avsedda för ändamålet. Fåglar får inte matas under tiden Vid utfodringen av djur skall bostadsbolagens eventuella anvisningar och förbud beaktas. 14

15 26 Lagring på fastighet 26.1 På en fastighet får inte förvaras bilar, maskiner, apparater eller motsvarande så att lagringen förorsakar risk för miljöförorening eller oskälig olägenhet för grannar. 27 Anmälan om muddring 27.1 Den som låter utföra en maskinell muddring i ett vattenområde och deponering av muddermassorna, skall rikta en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten, till Närings-, trafik- och miljöcentralen. Anmälan skall göras minst 30 dagar innan muddringen påbörjas. Av anmälan skall framgå vattenområdets ägares/ delägarlagets utlåtande samt utlåtande av markägare på vars mark massorna deponeras. Om man ämnar utföra muddringen under tiden skall de närmaste grannarna höras. Rekommendation: Man bör alltid sträva efter att utföra muddringsarbeten under höst eller vinter. KAPITEL 7: ÖVRIGA BESTÄMMELSER 28 Allmän skyldighet att utlämna behövliga uppgifter för tillsyn 28.1 Fastighetsinnehavaren eller fastighetsägaren, markanvändaren, verksamhetsutövaren eller arrangören av ett evenemang skall på begäran för den kommunala miljövårdsmyndigheten eller dess tjänsteinnehavare uppge behövliga uppgifter och information för tillsynen av dessa miljöskyddsföreskrifter. 29 Påföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna 29.1 Om tvångsåtgärder och straffpåföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna stadgas i 13 kap. och 116 miljöskyddslagen samt i 48 kap. 1-4 strafflagen (39/1889). 30 Delegering av behörighet 30.1 Miljövårdstjänsteinnehavarna i Väståbolands stad kan utöva miljövårdsmyndighetens beslutanderätt i ärenden med hänvisning till 6.6, 6.12 och 8.3. Miljövårdschefen utövar myndighetsmakt i ärenden med hänvisning till Beviljande av dispens från miljöskyddsföreskrifterna 31.1 Miljövårdschefen kan bevilja dispens från 12.4 i dessa föreskrifter. I andra ärenden kan man separat ansöka om dispens hos miljönämnden. 15

16 KAPITEL 8: BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE 32 Ikraftträdande av miljöskyddsföreskrifterna 32.1 Dessa miljöskyddsföreskrifter träder i kraft BILAGOR 1. Klassificerade grundvattenområden 2. Tillrinningsområdet för sötvattenbassängen 3. Besiktning av bränsle- och kemikaliecisterner på grundvattenområden, sötvattenbassängens närskyddsområde och strandområden 16

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 23.10.2013 Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den 23.10.2013 49 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands

Läs mer

OPAS 2015. Husbygge. i planerna? GUIDE 2015 BYGGARENS RAKENTAJAN. För våra nya byggkunder! Kronoby Pedersöre Nykarleby. rakentajanopas.

OPAS 2015. Husbygge. i planerna? GUIDE 2015 BYGGARENS RAKENTAJAN. För våra nya byggkunder! Kronoby Pedersöre Nykarleby. rakentajanopas. BYGGARENS RAKENTAJAN Husbygge GUIDE 2015 OPAS 2015 i planerna? RENOVERINGS- SERVICE HUSFÖRSÄLJNING Kai Kiiskilä 0400 985 796 kai.kiiskila@k-rauta.i För våra nya byggkunder! INSTALLATIONS- SERVICE Sakkunnig

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk LOJO STAD ANVISNING FÖR KLIENTER Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB 71 08101 LOJO 28.5.2010 Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ Bästä läsare, Stugan är fi nländarens paradis. Dit tar vi varken arbetsmappar, dieter eller vardagliga bekymmer. Morgondagen är något vi helst

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

OLJEELDNINGSAGGREGAT

OLJEELDNINGSAGGREGAT GUIDE FÖR INVÅNARE ELDNINGSOLJECISTERN OCH OLJEELDNINGSAGGREGAT placering, service, besiktning och urbruktagning 1 FÖRORD Projektets bakgrund och behov Räddningsverket i Tammerfors, Birkalands närings-,

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan Dig som VAabonnent inom Din

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer