JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony Ordförande X Blomqvist Jeanette Viceordförande X Alm Kalle Ledamot X Karlsson Birgit Ledamot X Karlsson Bo-Yngve Ledamot X Rajamäki Niklas Ledamot X Stenroos Mariann Ledamot X Lindbäck Michael Teknisk chef X Eriksson Billy Byggnads- och miljöinspektör X Conny Roos KST-representant X Karl Fagerholm Ersättare X Dick Klingberg Ersättare X Monica Bengtz Ersättare X Paragrafer Underskrifter Jomala den 27 maj 2015 Tony Lundberg Michael Lindbäck Billy Eriksson Protokolljustering Jomala den 27 maj 2015 Protokollet framlagt till påseende Karl Fagerholm Monica Bengtz Kommunkansliet i Jomala den 29 maj 2015 Utdragets riktighet bestyrker: Teknisk chef Jomala den / - Michael Lindbäck

2 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Utfärdad den Plan- och byggnämnden Sammanträdestid Sammanträdesplats kl 18:00 Kommunkansliet Ärenden: 46 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ANMÄLNINGSÄRENDEN VÄGPLAN, GC-LED FALLGÄRDSVÄGEN JOMALA KOMMUNKANSLI RÄTTELSEYRKANDEN GENOM VALMAR PARISALU GÄLLANDE BYGGNATION PÅ FASTIGHETERNA SOLHEM 3:7 OCH SOLKATTEN 3:68 I MÖCKELBY BY ERIKSSON MIKAEL ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV LAGERHALL OM 570 M² OCH TILLBYGGNAD AV LAGERHALL OM 100 M² PÅ FASTIGHETEN SANDLUNDS MINKFARM 3:19 I INGBY BY ÅLANDS ELANDELSLAG ANHÅLLER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 35, 36/2008, OCH 66/ BUTNICKIS EMIL OCH BUTNICKA KRISTIINA ANSÖKER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 36/2009 PÅ FASTIGHETEN KV 23 TOMT 3, RN:R 1:99 I ÖSTERKALMARE BY KRAFTNÄT ÅLAND AB ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV SKÄRMTAK OM 150 M² PÅ FASTIGHETEN KÅPU 1:18 I RINGSBÖLE BY SUNDSTRÖM JOHAN OCH ROOS CARINA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE OM 140 M² PÅ FASTIGHETEN BJÖRKHAGA 1, RN:R 2:7 I GOTTBY BY SLOTTE NICLAS ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV MASKINHALL OM 220 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN MATTAS 3:21 I ÖNNINGE BY LANDSTRÖM MARKUS OCH NYLUND SARA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS OM 203 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN GÄRDET 4:120 I VÄSTERKALMARE BY14 57 TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE MILJÖ- OCH BYGGLOVSÄRENDEN SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE... 16

3 J O M A L A K O M M U N Sida 1 46 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare väljes ledamöterna: Karl Fagerholm och Monica Bengtz. Protokolljustering sker den 27 maj 2015, kl på kommunkansliet. FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan fastställs.

4 J O M A L A K O M M U N Sida 2 47 ANMÄLNINGSÄRENDEN PBN 47/ Namnlista för tunnel under Lemlandsvägen../. Bilaga A-PBN Med anledning av att en felaktig besvärsanvisning delgivits vid tjänstemännens beviljande av bygglov och avloppstillstånd efter den nya bygglagens ikraftträdande, 1 oktober 2008, har byggnadsinspektionen sänt ut en rättelse till samtliga berörda byggherrar, ca 700 stycken. Den felaktiga anvisningen föreskrev att eventuella besvär över beslut skulle riktas till förvaltningsdomstolen. Det korrekta, enligt planoch bygglagen, är ett rättelseyrkande till plan- och byggnämnden. Rättelsen kungjordes på kommunens anslagstavla den 2 april Sista dag för inlämnande av eventuella rättelseyrkanden var 22 april 2015.Inom utsatt tid har inte ett enda rättelseyrkande inkommit till kommunen varför nu samtliga här berörda bygglov och avloppstillstånd vunnit laga kraft. Tekniska chefens förslag: Plan- och byggnämnden antecknar sig ärendena till kännedom. Tekniska chefens förslag godkändes.

5 J O M A L A K O M M U N Sida 3 48 VÄGPLAN, GC-LED FALLGÄRDSVÄGEN JOMALA KOM- MUNKANSLI PBN 48/ DEAB konsult/dan Engblom har gjort upp ett förslag till vägplan för anläggandet av en GC-led längs Godbyvägen, från Fallgärdsvägen vid stadsgränsen till Jomala kommunkansli. Förslaget består av en projektbeskrivning, planritningar, längdprofiler och tvärprofiler../. Bilaga A-PBN 48 (ritningarna delges per mail som PDF-filer och finns på kommunkansliet i pappersformat). GC-ledens sträckning är i enlighet med fastställd delgeneralplan för centralorten. Placeringen är längs Godbyvägens västra sida, ca 3,0 meter från vägbanan. På en sträcka av ca 300 meter, mellan sektionerna 520 och 830, flyttas Godbyvägen österut för att möjliggöra en säkerhetsremsa om 3, 0 meter mellan vägen och GC-leden. Utrymme för åtgärden finns inom Godbyvägens vägområde och detaljplanen för Dalkarby industriområde. GC-leden är meter lång och planeras med en bredd av 3,0/3,5 meter, d.v.s. 3,0 meter beläggning med 0,25 meter stödremsa på var sida. Leden är balanserad så att den ligger i ungefärlig nivå med Godbyvägen. Träden i Prästgårdsallén beaktas och lämnas orörda. Däremot måste häcken och grindstolparna framför kantorsbostaden flyttas in på tomten. Tekniska chefens förslag: Plan- och byggnämnden beslutar att omfatta förslaget till vägplan för en GC-led längs Godbyvägen från Fallgärdsvägen till Jomala kommunkansli enligt handlingarna uppgjorda av DEAB konsult/dan Engblom, bilaga A. Vidare beslutar nämnden föreslå för kommunstyrelsen att kommunen för vägplanen till landskapsregeringen för fastställelse enligt LL om allmänna vägar 3 kap. Tekniska chefens förslag godkändes.

6 J O M A L A K O M M U N Sida 4 49 RÄTTELSEYRKANDEN GENOM VALMAR PARISALU GÄL- LANDE BYGGNATION PÅ FASTIGHETERNA SOLHEM 3:7 OCH SOLKATTEN 3:68 I MÖCKELBY BY PBN 42/ : Ålands förvaltningsdomstol har genom beslut av den 9 mars 2015 (beslutsnr /2015) överfört tre besvär av Valmar Parisalu till Jomala kommun att hanteras såsom rättelseyrkanden. Rättelseyrkanden gäller tre stycken beviljade bygglov på fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 i Möckelby by. Valmar Parisalu äger grannfastigheten till Solhem 3:7 som utgör en bebyggd bostadstomt med en bostadsbyggnad. Samtliga uppräknade fastigheter ligger i ett detaljplanerat område vars plan har vunnit laga kraft den 23 juli 2002 och för Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 den 5 mars Noteras att Valmar Parisalu förvärvade tomten den 29 april 2013, ca 5 månader efter det senaste beviljade bygglovet. Lagfart enligt bilaga A;./. Bilaga A-PBN 42 De berörda byggloven gäller ett lägenhetshus och tre stycken biltak vilka beviljades under året Den 26 juni beviljades bygglovet för lägenhetshuset, den 26 september beviljades bygglovet för tre st biltak och den 3 december beviljades bygglovet för ändring på två av de tidigare beviljade biltaken av den 26 september. Ändringen berörde antalet bilplatser samt placeringen av biltak. Ursprungligen var biltaken planerade för 4 st bilplatser vardera men ändrades till 5 respektive 3 bilplatser. Det senare biltaket fick en ny placering på tomten. Enligt detaljplanen för området får det byggas lägenhetshus i två våningar med källare samt biltak inom byggytorna. Valmar Parisalu yrkar på att beslutet upphävs i och med att bygglovsbesluten inte har meddelats honom i egenskap som rågranne till byggplatsen eller i övrigt utfärdats på ett sätt som givit parter effektiv möjlighet att överklaga det. Som grund för sin ståndpunkt har 10 punkter framförts. Rättelseyrkan enligt bilaga B;./. Bilaga B-PBN 42 Bemötandet till de 10 punkterna: 1. Kommunen har kungjort samtliga byggloven i enlighet med lagen och kommunens föreskrifter gällande kungörelse av myndighetsbeslut. Besluten kungörs på två platser vilka är kommunkansliet och biblioteket i Vikingaåsens skola samt på kommunens webbsida. Kungörelsens tidsperiod är dagar i enlighet med 77 plan- och bygglagen. Det kan som sagt konstateras att vid tidpunkten för beviljandet av dessa bygglov var inte Valmar rågranne varför möjligheten att lagligen besvära sig inte fanns för honom och därigenom det uppenbara att det inte var aktuellt att höra honom i ärendena innan beslut. 2. Byggnads- och åtgärdsbegränsning gällande revidering av delgeneralplanen i det aktuella området berör inte de laga kraftvunna detaljplanerna. En gene-

7 J O M A L A K O M M U N Sida 5 ralplan är en plan som visar allmänna riktlinjer för områdesanvändning och en detaljplan är just en plan för ett visst område som bl.a visar exploatering av tomt-, park- och vägområden och dess gränsområden. Det vill säga att en generalplan inte är på detaljnivå varför denna planering inte kan beröra detaljplanerade områden utan att sådana beslut har tagits. I behandlingen av delgeneralplanen har man inte från kommunens sida sagt att laga kraftvunna detaljplanerade områden skall revideras eller på något sätt beaktas i samband med revideringen av delgeneralplanen. Därav ligger de utanför de områden som är upptagna av kommunen för revidering av delgeneralplan och således underlyder de inte utlyst byggnads- och åtgärdsbegränsning. 3. I gällande detaljplan eller i beviljade bygglov finns inte krav på färgsättning av byggnad, varvid kommunen inte kan ställa direkta krav om kulörval ens om kommunen så skulle önska. Färgsättningen är i stället en fråga om anpassning till omgivningen. Nuvarande färgsättning motsvarar en närbelägen byggnads, varvid detta krav måste anses uppfyllt. 4. Östra biltaket har delvis bebyggts utanför byggytans gräns, vilket har påtalats till byggherren som nu håller på att riva den del som ligger utanför byggytan. Enligt situationsplanen till beviljat bygglov är biltakets placering inom byggytan. 5. De beviljade byggloven innehåller inte några avvikelser utan de är i enlighet med bestämmelserna i detaljplan varför behovet att höra rågrannar inte var aktuellt (se 73 plan- och bygglagen). Noteras att höjdregleringen av lägenhetshuset enligt detaljplanen gäller endast källarvåningen inte totalhöjden för hela byggnaden. 6. Se punkt Se punkt Fasad och planritningarna för lägenhetshuset är i enlighet med detaljplanen. Beaktas bör att byggherren inte har färdigställt byggnationerna ännu och iordningställt gården, varför man inte kan i detta skede anföra kritik mot byggnadshöjden. Det kan tilläggas att det inte finns några betänkligheter i ärendet som skulle visa något annat än att byggnationen uppförs i enlighet med bygglovshandlingarna. 9. Se punkt Det är konstaterat att biltaket blev fel uppmätt vid tidpunkten. Detta har påtalats och byggherren har påbörjat avlägsna den del som överskrider byggytan. Plan- och byggnämnden beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, förkasta samtliga tre rättelseyrkanden främst med hänvisning till att de beviljade byggloven är i enlighet med detaljplanen för området och att många av de anförda grunderna är för tidigt väckta då byggnationerna ännu inte är färdigställda eller slutsynade av kommunen. Valmar Parisalu var inte heller rågranne vid tidpunkten för beviljandet av dessa bygglov och kommunen hade enligt 73 och 77 plan- och bygglagen inte någon skyldighet att höra eller delge rågranne i och med att de beviljade byggloven är förenliga med detaljplanen för området. ----

8 J O M A L A K O M M U N Sida 6 PBN 49/ : Ärendet återremitteras. Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av byggnadsinspektören kan skriftligen framställa ett rättelseyrkande med begäran om att byggnadsnämnden omprövar beslutet. Yrkandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden senast 14 dagar efter att beslutet meddelats (97 plan- och bygglagen). Valmar Parisalu förvärvade sin fastighet den 29 april 2013, ca 5 månader efter det senaste beviljade bygglovet på fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68. Plan- och byggnämnden beslutar att lämna rättelseyrkandena utan prövning då Valmar Parisalu inte var ägare eller innehavare av fastigheten invid fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 vid bygglovens beviljande Bo-Yngve Karlsson förslog understödd av Dick Klingberg att Plan- och byggnämnden beslutar att pröva rättelseyrkandena och återrimitterar ärendet för beredning. Omröstning företogs med JA för Byggnads- och miljöinspektörens förslag och NEJ för Bo-Yngve Karlssons förslag. JA NEJ Karl Fagerholm X Monica Bengtz X Bo-Yngve Karlsson X Kalle Alm X Mariann Stenroos X Dick Klingberg X Tony Lundberg X Summa 4 3 Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns med rösterna 4 mot 3. Bo-Yngve Karlsson och Dick Klingberg reserverade sig mot beslutet.

9 J O M A L A K O M M U N Sida 7 50 ERIKSSON MIKAEL ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGG- NAD AV LAGERHALL OM 570 M² OCH TILLBYGGNAD AV LA- GERHALL OM 100 M² PÅ FASTIGHETEN SANDLUNDS MINK- FARM 3:19 I INGBY BY - Plan- och byggnämnden PBN 50: Bygglov 39/2015: Mikael Eriksson ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerhall om 570 m² och tillbyggnad av befintlig lagerhall om 100 m² på fastigheten Sandlunds Minkfarm 3:19 i Ingby by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en bebyggd tomt om m² och ligger inom ett område som är delgeneralplanerat. Enligt delgeneralplanen, som har vunnit laga kraft den 1 maj 2015, är detta område reserverat för industri och lagerbyggnader. På området får det också placeras mindre anläggningar för värmeproduktion för lokalt behov under förutsättning att avståndet till närmaste bostadshus är minst 300 m och att omkringliggande områden eller landskapsbilden inte påverkas negativt. Rågrannarna till sökande har tagit del av ritningarna. Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

10 J O M A L A K O M M U N Sida 8 51 ÅLANDS ELANDELSLAG ANHÅLLER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 35, 36/2008, OCH 66/ Plan- och byggnämnden Plan- och byggnämnden PBN 78: Bygglov 49/2013: Ålands elandelslag anhåller om förlängning av bygglov nr 35, 36/2008 och 66/2008. Anhållan gäller för totalt fyra vindkraftverk på fastigheterna Kobbaklintar 2:6, Högskär eller Måsskär 1:0 och Måsskärsklubb 1:0. Dessa fastigheter utgör mindre öar i Jomalas västra skärgård. Sökande har inte påbörjat byggnation för något av de beviljade vindkraftverken utan man inväntar ekonomiskt stöd från staten innan byggnation påbörjas. Enligt plan- och bygglagens 75, kan plan- och byggnämnden förlänga ett bygglov med två år åt gången. Plan- och byggnämnden beviljar sökande med stöd av plan- och bygglagens 75, förlängning med två år för byggloven nr 35, 36/2008 och 66/2008. PBN 51: Bygglov 40/2015: Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. Ålands elandelslag anhåller ånyo om förlängning av bygglov nr 35, 36/2008 och 66/2008. Anhållan gäller för totalt fyra vindkraftverk på fastigheterna Kobbaklintar 2:6, Högskär eller Måsskär 1:0 och Måsskärsklubb 1:0. Dessa fastigheter utgör mindre öar i Jomalas västra skärgård. Sökande har inte påbörjat byggnation för något av de beviljade vindkraftverken utan man inväntar ekonomiskt stöd från staten innan byggnation påbörjas. Enligt plan- och bygglagens 75, kan plan- och byggnämnden förlänga ett bygglov med två år åt gången. Plan- och byggnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagens 75, bevilja sökande förlängt bygglov med två år, för de sökta byggloven. Tidsperioden för förlängningen börjar räknas då detta beslut vinner laga kraft.

11 J O M A L A K O M M U N Sida 9 Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

12 J O M A L A K O M M U N Sida BUTNICKIS EMIL OCH BUTNICKA KRISTIINA ANSÖKER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 36/2009 PÅ FASTIGHETEN KV 23 TOMT 3, RN:R 1:99 I ÖSTERKALMARE BY - Plan- och byggnämnden PBN 52: Bygglov 41/2015: Emil Butnickis och Kristiina Butnicka ansöker om förlängning av bygglov nr 36/2009 på fastigheten KV 23 Tomt 3, RN:r 1:99 i Österkalmare by, i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet gäller för ett bostadshus om 242m² och ett garage om 60m². Sökande har tagit bostadshuset och garaget ibruk och nästan färdigställt dessa. Sökande ämnar färdigställa dessa inom kort. Plan- och byggnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagens 75, bevilja sökande förlängt bygglov med två år, för det sökta bygglovet. Bygglovet utgår den 30 juli 2017 då byggnaderna senast ska vara färdigställda i enlighet med de direktiv givna i bygglov nr 36/2009. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

13 J O M A L A K O M M U N Sida KRAFTNÄT ÅLAND AB ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV SKÄRMTAK OM 150 M² PÅ FASTIGHETEN KÅPU 1:18 I RINGSBÖLE BY - Plan- och byggnämnden PBN 53: Bygglov 42/2015: Kraftnät Åland ab ansöker om byggnadslov för nybyggnad av skärmtak om 150 m² på fastigheten KÅPU 1:18 i Ringsböle by, i enlighet med inlämnade handlingar. Skärmtaket blir öppet åt alla väderstreck och skall användas för förvaring av bolagets utrustning såsom kabeltrummor. Byggnationsåtgärden kräver att ett befintligt stängsel flyttas på tomten. På tomten finns sedan tidigare en reservkraftsanläggning bestående av en gasturbin, ett transformatorhus, 2 st bränslecisterner, och en oljepumpstation. Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

14 J O M A L A K O M M U N Sida SUNDSTRÖM JOHAN OCH ROOS CARINA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE OM 140 M² PÅ FAS- TIGHETEN BJÖRKHAGA 1, RN:R 2:7 I GOTTBY BY - Plan- och byggnämnden PBN 54: Bygglov 43/2015: Johan Sundström och Carina Roos ansöker om bygglov för nybyggnad av garage om 140 m² på fastigheten Björkhaga 1, RN:r 2:7 i Gottby by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en bebyggd tomt om 1,7 ha och ligger utanför bycentrum. På tomten finns ett bostadshus och några mindre ekonomibyggnader som tillsammans utgör 251 m². Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas Conny Roos avlägsnade sig under ärendets behandling. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

15 J O M A L A K O M M U N Sida SLOTTE NICLAS ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV MASKINHALL OM 220 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN MAT- TAS 3:21 I ÖNNINGE BY - Plan- och byggnämnden PBN 55: Bygglov 44/2015: Niclas Slotte ansöker genom fullmakt av markägaren, om bygglov för nybyggnad av maskinhall om 220 m² på del av fastigheten Mattas 3:21 i Önninge by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en jordbruksfastighet om ca 65 ha och aktuell byggplats ligger avsides om bykärnan. Hallen placeras invid den egna tomten ca 20 m från tomtgränsen och ligger avsides från övrig bebyggelse i byn. Sökande bedriver jordbruk i mindre skala och behöver utrymmen för sina redskap samt övrig utrustning för sin verksamhet. Plan- och byggnämnden beviljar ett bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

16 J O M A L A K O M M U N Sida LANDSTRÖM MARKUS OCH NYLUND SARA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS OM 203 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN GÄRDET 4:120 I VÄSTERKALMARE BY - Plan- och byggnämnden PBN 56: Bygglov 45/2015: Markus Landström och Sara Nylund ansöker om bygglov för nybyggnad av bostadshus om 203 m² på del av fastigheten Gärdet 4:120 i Västerkalmare by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten Gärdet utgör 1,9 ha och ligger på Kalmarnäset. Fastigheten ingår i delgeneralplanen för området och enligt gällande plan kan en ny tomt styckas med byggnadsrätt till ett egnahemshus eller fritidshus. Infart till tomt blir från en befintlig infart från Kalmarnäsvägen. Bostadshuset kommer att kopplas in till kommunens vatten- och avloppsverk. Plan- och byggnämnden beviljar ett bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och antagen delgeneralplan i området. Följande villkor ska uppfyllas: - Ett inledande möte ska hållas med byggnadsinspektionen innan byggnation påbörjas. Sökande kallar till mötet. - VVS-ritningar ska inlämnas innan dylika arbeten påbörjas. - En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över bostadshuset i enlighet med plan- och bygglagens 84 och ska finnas senast tillhands vid slutsynen. - De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

17 J O M A L A K O M M U N Sida TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE MILJÖ- OCH BYGGLOVSÄRENDEN PBN 56/ Tjänstemannabeslut över beviljade miljö- och bygglovsärenden i enlighet med instruktion från byggnadstekniska nämndens beslut under 58 den 26 maj Följande ärenden har behandlats under maj maj: 28 Gustavsson Börje Bygglov för nybyggnad av parhus om 298 m² på lägenheten Tomt 4/Kv 17, RN:r 11:5 i Ingby by 29 Karlssom Simon Bygglov för nybyggnad av bastu om 14 m² på lägenheten Mickels 12:6 i Gottby by 30 Särs Susanne Bygglov för nybyggnad av bostadshus om 152 m² på del av lägenheten Norrgårds 12:2 i Möckelö by 31 Dahlén Daniel och Jingstål Malin Bygglov för nybyggnad av bostadshus om 270 m² och garage om 44 m² på lägenheten Kv 41 tomt 6, RN:r 3:147 i Sviby by 32 Eriksson Anders Bygglov för nybyggnad bostadshus om 232 m² på lägenheten Kv 35 tomt 1, RN:r 6:106 i Sviby by 33 Holmberg Ing-Mari Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad om 17 m² på lägenheten Kalmberga 3:52 i Österkalmare by 34 Söderström Anders - Bygglov för nybyggnad av garage om 60 m² på lägenheten Tallbacken 1:29 i Möckelby by 35 Karlssom Simon Avloppstillstånd för nybyggnad av avloppsanläggning på lägenheten Mickels 12:6 i Gottby by 36 Herrgård Håkan och Barbro Avloppstillstånd för nybyggnad av avloppsanläggning på lägenheten Ekorrbacken 2:34 i Torp by 37 Öbloms Dödsbo Rivningsanmälan för ett sällskapshus om 94 m² på lägenheten Östergård 2:78 i Möckelö by Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Bevijas Till kännedom Plan- och byggnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

18 J O M A L A K O M M U N Sida SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE PBN 58 Sammanträdet avslutades kl Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga.

19 J O M A L A K O M M U N Sida 17 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 47, 48, 57, 58 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 46 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämnden i Jomala PB Jomala Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

20 J O M A L A K O M M U N Sida 18 B E S V Ä R S A N V I S N I N G KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 29 /

21 J O M A L A K O M M U N Sida 19 Besvärsskrift I besvärsskiften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslut - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Byggnämnden 14.12.2016 11 Nr Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 14.12.2016 kl. 16.30 16.55 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 29.10.2014 12 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 29.10.2014 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Byggnämnden 27.4.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.4.2016 kl 16:30 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Byggnämnden 27.1.2016 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 27.1.2016 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande X Blomqvist Jeanette

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Byggnämnden 30.11.2016 10 Nr Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 30.11.2016 kl. 16.30 18.30 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande X Blomqvist

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Byggnämnden 29.6.2016 Nr Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 29.6.2016 kl 16.30 17.30 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande

Läs mer

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund Jessica x Teir-Siltanen Tove

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund Jessica x Teir-Siltanen Tove Nr 5/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 28.8.2013 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 28.8.2013 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Byggnämnden 25.5.2016 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 25.5.2016 kl 16:30 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BMN, :00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BMN, :00, Protokoll INNEHÅLLSFÖRTECKNING BMN, 24.11.2016 19:00, Protokoll -2 Närvarande... 1 223 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 2 224 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE... 3 225 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN... 4

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 26.6.2012 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 26.6.2012 kl 18:30 19:15 kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl BYGGNADSNÄMNDEN 08.09.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.30 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2013. Sammanträdesdatum Organ Byggnads- och miljönämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2013. Sammanträdesdatum Organ Byggnads- och miljönämnden Nr 2/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Mörn Inger x Söderlund

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Byggnämnden 26.04.2017 5 Nr Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 26.04.2017 kl. 16.30 17.05 Kommunkansliet Närv Frånv Rajamäki Niklas Ordförande X Johansson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Tisdagen den 28.4.2015 kl. 18.30-19.40. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 28.4.2015 kl. 18.30-19.40. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter - Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.11.2013 11 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.11.2013 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl Övriga närvarande Erik Nordback byggnadsinspektör BYGGNADSNÄMNDEN 14.04.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.05 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Agneta Rydström viceordförande (N) Annika Ahlqvist ledamot (N)

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie Nr 6/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Lindroos

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45 BYGGNADSNÄMNDEN 07.07.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 18.45 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 20.1.2015 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 20.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 23 BMN 24 BMN 25 BMN 26 BMN 27 BMN 28 BMN 29 BMN 30 BMN

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 25.11.2015 11 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 25.11.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 10/2013 Sammanträdestid måndagen den kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30

Tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30 Nr 10/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Mörn

Läs mer