JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony Ordförande X Blomqvist Jeanette Viceordförande X Alm Kalle Ledamot X Karlsson Birgit Ledamot X Karlsson Bo-Yngve Ledamot X Rajamäki Niklas Ledamot X Stenroos Mariann Ledamot X Lindbäck Michael Teknisk chef X Eriksson Billy Byggnads- och miljöinspektör X Conny Roos KST-representant X Karl Fagerholm Ersättare X Dick Klingberg Ersättare X Monica Bengtz Ersättare X Paragrafer Underskrifter Jomala den 27 maj 2015 Tony Lundberg Michael Lindbäck Billy Eriksson Protokolljustering Jomala den 27 maj 2015 Protokollet framlagt till påseende Karl Fagerholm Monica Bengtz Kommunkansliet i Jomala den 29 maj 2015 Utdragets riktighet bestyrker: Teknisk chef Jomala den / - Michael Lindbäck

2 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Utfärdad den Plan- och byggnämnden Sammanträdestid Sammanträdesplats kl 18:00 Kommunkansliet Ärenden: 46 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ANMÄLNINGSÄRENDEN VÄGPLAN, GC-LED FALLGÄRDSVÄGEN JOMALA KOMMUNKANSLI RÄTTELSEYRKANDEN GENOM VALMAR PARISALU GÄLLANDE BYGGNATION PÅ FASTIGHETERNA SOLHEM 3:7 OCH SOLKATTEN 3:68 I MÖCKELBY BY ERIKSSON MIKAEL ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV LAGERHALL OM 570 M² OCH TILLBYGGNAD AV LAGERHALL OM 100 M² PÅ FASTIGHETEN SANDLUNDS MINKFARM 3:19 I INGBY BY ÅLANDS ELANDELSLAG ANHÅLLER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 35, 36/2008, OCH 66/ BUTNICKIS EMIL OCH BUTNICKA KRISTIINA ANSÖKER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 36/2009 PÅ FASTIGHETEN KV 23 TOMT 3, RN:R 1:99 I ÖSTERKALMARE BY KRAFTNÄT ÅLAND AB ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV SKÄRMTAK OM 150 M² PÅ FASTIGHETEN KÅPU 1:18 I RINGSBÖLE BY SUNDSTRÖM JOHAN OCH ROOS CARINA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE OM 140 M² PÅ FASTIGHETEN BJÖRKHAGA 1, RN:R 2:7 I GOTTBY BY SLOTTE NICLAS ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV MASKINHALL OM 220 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN MATTAS 3:21 I ÖNNINGE BY LANDSTRÖM MARKUS OCH NYLUND SARA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS OM 203 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN GÄRDET 4:120 I VÄSTERKALMARE BY14 57 TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE MILJÖ- OCH BYGGLOVSÄRENDEN SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE... 16

3 J O M A L A K O M M U N Sida 1 46 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare väljes ledamöterna: Karl Fagerholm och Monica Bengtz. Protokolljustering sker den 27 maj 2015, kl på kommunkansliet. FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslistan fastställs.

4 J O M A L A K O M M U N Sida 2 47 ANMÄLNINGSÄRENDEN PBN 47/ Namnlista för tunnel under Lemlandsvägen../. Bilaga A-PBN Med anledning av att en felaktig besvärsanvisning delgivits vid tjänstemännens beviljande av bygglov och avloppstillstånd efter den nya bygglagens ikraftträdande, 1 oktober 2008, har byggnadsinspektionen sänt ut en rättelse till samtliga berörda byggherrar, ca 700 stycken. Den felaktiga anvisningen föreskrev att eventuella besvär över beslut skulle riktas till förvaltningsdomstolen. Det korrekta, enligt planoch bygglagen, är ett rättelseyrkande till plan- och byggnämnden. Rättelsen kungjordes på kommunens anslagstavla den 2 april Sista dag för inlämnande av eventuella rättelseyrkanden var 22 april 2015.Inom utsatt tid har inte ett enda rättelseyrkande inkommit till kommunen varför nu samtliga här berörda bygglov och avloppstillstånd vunnit laga kraft. Tekniska chefens förslag: Plan- och byggnämnden antecknar sig ärendena till kännedom. Tekniska chefens förslag godkändes.

5 J O M A L A K O M M U N Sida 3 48 VÄGPLAN, GC-LED FALLGÄRDSVÄGEN JOMALA KOM- MUNKANSLI PBN 48/ DEAB konsult/dan Engblom har gjort upp ett förslag till vägplan för anläggandet av en GC-led längs Godbyvägen, från Fallgärdsvägen vid stadsgränsen till Jomala kommunkansli. Förslaget består av en projektbeskrivning, planritningar, längdprofiler och tvärprofiler../. Bilaga A-PBN 48 (ritningarna delges per mail som PDF-filer och finns på kommunkansliet i pappersformat). GC-ledens sträckning är i enlighet med fastställd delgeneralplan för centralorten. Placeringen är längs Godbyvägens västra sida, ca 3,0 meter från vägbanan. På en sträcka av ca 300 meter, mellan sektionerna 520 och 830, flyttas Godbyvägen österut för att möjliggöra en säkerhetsremsa om 3, 0 meter mellan vägen och GC-leden. Utrymme för åtgärden finns inom Godbyvägens vägområde och detaljplanen för Dalkarby industriområde. GC-leden är meter lång och planeras med en bredd av 3,0/3,5 meter, d.v.s. 3,0 meter beläggning med 0,25 meter stödremsa på var sida. Leden är balanserad så att den ligger i ungefärlig nivå med Godbyvägen. Träden i Prästgårdsallén beaktas och lämnas orörda. Däremot måste häcken och grindstolparna framför kantorsbostaden flyttas in på tomten. Tekniska chefens förslag: Plan- och byggnämnden beslutar att omfatta förslaget till vägplan för en GC-led längs Godbyvägen från Fallgärdsvägen till Jomala kommunkansli enligt handlingarna uppgjorda av DEAB konsult/dan Engblom, bilaga A. Vidare beslutar nämnden föreslå för kommunstyrelsen att kommunen för vägplanen till landskapsregeringen för fastställelse enligt LL om allmänna vägar 3 kap. Tekniska chefens förslag godkändes.

6 J O M A L A K O M M U N Sida 4 49 RÄTTELSEYRKANDEN GENOM VALMAR PARISALU GÄL- LANDE BYGGNATION PÅ FASTIGHETERNA SOLHEM 3:7 OCH SOLKATTEN 3:68 I MÖCKELBY BY PBN 42/ : Ålands förvaltningsdomstol har genom beslut av den 9 mars 2015 (beslutsnr /2015) överfört tre besvär av Valmar Parisalu till Jomala kommun att hanteras såsom rättelseyrkanden. Rättelseyrkanden gäller tre stycken beviljade bygglov på fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 i Möckelby by. Valmar Parisalu äger grannfastigheten till Solhem 3:7 som utgör en bebyggd bostadstomt med en bostadsbyggnad. Samtliga uppräknade fastigheter ligger i ett detaljplanerat område vars plan har vunnit laga kraft den 23 juli 2002 och för Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 den 5 mars Noteras att Valmar Parisalu förvärvade tomten den 29 april 2013, ca 5 månader efter det senaste beviljade bygglovet. Lagfart enligt bilaga A;./. Bilaga A-PBN 42 De berörda byggloven gäller ett lägenhetshus och tre stycken biltak vilka beviljades under året Den 26 juni beviljades bygglovet för lägenhetshuset, den 26 september beviljades bygglovet för tre st biltak och den 3 december beviljades bygglovet för ändring på två av de tidigare beviljade biltaken av den 26 september. Ändringen berörde antalet bilplatser samt placeringen av biltak. Ursprungligen var biltaken planerade för 4 st bilplatser vardera men ändrades till 5 respektive 3 bilplatser. Det senare biltaket fick en ny placering på tomten. Enligt detaljplanen för området får det byggas lägenhetshus i två våningar med källare samt biltak inom byggytorna. Valmar Parisalu yrkar på att beslutet upphävs i och med att bygglovsbesluten inte har meddelats honom i egenskap som rågranne till byggplatsen eller i övrigt utfärdats på ett sätt som givit parter effektiv möjlighet att överklaga det. Som grund för sin ståndpunkt har 10 punkter framförts. Rättelseyrkan enligt bilaga B;./. Bilaga B-PBN 42 Bemötandet till de 10 punkterna: 1. Kommunen har kungjort samtliga byggloven i enlighet med lagen och kommunens föreskrifter gällande kungörelse av myndighetsbeslut. Besluten kungörs på två platser vilka är kommunkansliet och biblioteket i Vikingaåsens skola samt på kommunens webbsida. Kungörelsens tidsperiod är dagar i enlighet med 77 plan- och bygglagen. Det kan som sagt konstateras att vid tidpunkten för beviljandet av dessa bygglov var inte Valmar rågranne varför möjligheten att lagligen besvära sig inte fanns för honom och därigenom det uppenbara att det inte var aktuellt att höra honom i ärendena innan beslut. 2. Byggnads- och åtgärdsbegränsning gällande revidering av delgeneralplanen i det aktuella området berör inte de laga kraftvunna detaljplanerna. En gene-

7 J O M A L A K O M M U N Sida 5 ralplan är en plan som visar allmänna riktlinjer för områdesanvändning och en detaljplan är just en plan för ett visst område som bl.a visar exploatering av tomt-, park- och vägområden och dess gränsområden. Det vill säga att en generalplan inte är på detaljnivå varför denna planering inte kan beröra detaljplanerade områden utan att sådana beslut har tagits. I behandlingen av delgeneralplanen har man inte från kommunens sida sagt att laga kraftvunna detaljplanerade områden skall revideras eller på något sätt beaktas i samband med revideringen av delgeneralplanen. Därav ligger de utanför de områden som är upptagna av kommunen för revidering av delgeneralplan och således underlyder de inte utlyst byggnads- och åtgärdsbegränsning. 3. I gällande detaljplan eller i beviljade bygglov finns inte krav på färgsättning av byggnad, varvid kommunen inte kan ställa direkta krav om kulörval ens om kommunen så skulle önska. Färgsättningen är i stället en fråga om anpassning till omgivningen. Nuvarande färgsättning motsvarar en närbelägen byggnads, varvid detta krav måste anses uppfyllt. 4. Östra biltaket har delvis bebyggts utanför byggytans gräns, vilket har påtalats till byggherren som nu håller på att riva den del som ligger utanför byggytan. Enligt situationsplanen till beviljat bygglov är biltakets placering inom byggytan. 5. De beviljade byggloven innehåller inte några avvikelser utan de är i enlighet med bestämmelserna i detaljplan varför behovet att höra rågrannar inte var aktuellt (se 73 plan- och bygglagen). Noteras att höjdregleringen av lägenhetshuset enligt detaljplanen gäller endast källarvåningen inte totalhöjden för hela byggnaden. 6. Se punkt Se punkt Fasad och planritningarna för lägenhetshuset är i enlighet med detaljplanen. Beaktas bör att byggherren inte har färdigställt byggnationerna ännu och iordningställt gården, varför man inte kan i detta skede anföra kritik mot byggnadshöjden. Det kan tilläggas att det inte finns några betänkligheter i ärendet som skulle visa något annat än att byggnationen uppförs i enlighet med bygglovshandlingarna. 9. Se punkt Det är konstaterat att biltaket blev fel uppmätt vid tidpunkten. Detta har påtalats och byggherren har påbörjat avlägsna den del som överskrider byggytan. Plan- och byggnämnden beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, förkasta samtliga tre rättelseyrkanden främst med hänvisning till att de beviljade byggloven är i enlighet med detaljplanen för området och att många av de anförda grunderna är för tidigt väckta då byggnationerna ännu inte är färdigställda eller slutsynade av kommunen. Valmar Parisalu var inte heller rågranne vid tidpunkten för beviljandet av dessa bygglov och kommunen hade enligt 73 och 77 plan- och bygglagen inte någon skyldighet att höra eller delge rågranne i och med att de beviljade byggloven är förenliga med detaljplanen för området. ----

8 J O M A L A K O M M U N Sida 6 PBN 49/ : Ärendet återremitteras. Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av byggnadsinspektören kan skriftligen framställa ett rättelseyrkande med begäran om att byggnadsnämnden omprövar beslutet. Yrkandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden senast 14 dagar efter att beslutet meddelats (97 plan- och bygglagen). Valmar Parisalu förvärvade sin fastighet den 29 april 2013, ca 5 månader efter det senaste beviljade bygglovet på fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68. Plan- och byggnämnden beslutar att lämna rättelseyrkandena utan prövning då Valmar Parisalu inte var ägare eller innehavare av fastigheten invid fastigheterna Solhem 3:7 och Solkatten 3:68 vid bygglovens beviljande Bo-Yngve Karlsson förslog understödd av Dick Klingberg att Plan- och byggnämnden beslutar att pröva rättelseyrkandena och återrimitterar ärendet för beredning. Omröstning företogs med JA för Byggnads- och miljöinspektörens förslag och NEJ för Bo-Yngve Karlssons förslag. JA NEJ Karl Fagerholm X Monica Bengtz X Bo-Yngve Karlsson X Kalle Alm X Mariann Stenroos X Dick Klingberg X Tony Lundberg X Summa 4 3 Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns med rösterna 4 mot 3. Bo-Yngve Karlsson och Dick Klingberg reserverade sig mot beslutet.

9 J O M A L A K O M M U N Sida 7 50 ERIKSSON MIKAEL ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGG- NAD AV LAGERHALL OM 570 M² OCH TILLBYGGNAD AV LA- GERHALL OM 100 M² PÅ FASTIGHETEN SANDLUNDS MINK- FARM 3:19 I INGBY BY - Plan- och byggnämnden PBN 50: Bygglov 39/2015: Mikael Eriksson ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerhall om 570 m² och tillbyggnad av befintlig lagerhall om 100 m² på fastigheten Sandlunds Minkfarm 3:19 i Ingby by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en bebyggd tomt om m² och ligger inom ett område som är delgeneralplanerat. Enligt delgeneralplanen, som har vunnit laga kraft den 1 maj 2015, är detta område reserverat för industri och lagerbyggnader. På området får det också placeras mindre anläggningar för värmeproduktion för lokalt behov under förutsättning att avståndet till närmaste bostadshus är minst 300 m och att omkringliggande områden eller landskapsbilden inte påverkas negativt. Rågrannarna till sökande har tagit del av ritningarna. Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

10 J O M A L A K O M M U N Sida 8 51 ÅLANDS ELANDELSLAG ANHÅLLER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 35, 36/2008, OCH 66/ Plan- och byggnämnden Plan- och byggnämnden PBN 78: Bygglov 49/2013: Ålands elandelslag anhåller om förlängning av bygglov nr 35, 36/2008 och 66/2008. Anhållan gäller för totalt fyra vindkraftverk på fastigheterna Kobbaklintar 2:6, Högskär eller Måsskär 1:0 och Måsskärsklubb 1:0. Dessa fastigheter utgör mindre öar i Jomalas västra skärgård. Sökande har inte påbörjat byggnation för något av de beviljade vindkraftverken utan man inväntar ekonomiskt stöd från staten innan byggnation påbörjas. Enligt plan- och bygglagens 75, kan plan- och byggnämnden förlänga ett bygglov med två år åt gången. Plan- och byggnämnden beviljar sökande med stöd av plan- och bygglagens 75, förlängning med två år för byggloven nr 35, 36/2008 och 66/2008. PBN 51: Bygglov 40/2015: Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. Ålands elandelslag anhåller ånyo om förlängning av bygglov nr 35, 36/2008 och 66/2008. Anhållan gäller för totalt fyra vindkraftverk på fastigheterna Kobbaklintar 2:6, Högskär eller Måsskär 1:0 och Måsskärsklubb 1:0. Dessa fastigheter utgör mindre öar i Jomalas västra skärgård. Sökande har inte påbörjat byggnation för något av de beviljade vindkraftverken utan man inväntar ekonomiskt stöd från staten innan byggnation påbörjas. Enligt plan- och bygglagens 75, kan plan- och byggnämnden förlänga ett bygglov med två år åt gången. Plan- och byggnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagens 75, bevilja sökande förlängt bygglov med två år, för de sökta byggloven. Tidsperioden för förlängningen börjar räknas då detta beslut vinner laga kraft.

11 J O M A L A K O M M U N Sida 9 Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

12 J O M A L A K O M M U N Sida BUTNICKIS EMIL OCH BUTNICKA KRISTIINA ANSÖKER OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV NR 36/2009 PÅ FASTIGHETEN KV 23 TOMT 3, RN:R 1:99 I ÖSTERKALMARE BY - Plan- och byggnämnden PBN 52: Bygglov 41/2015: Emil Butnickis och Kristiina Butnicka ansöker om förlängning av bygglov nr 36/2009 på fastigheten KV 23 Tomt 3, RN:r 1:99 i Österkalmare by, i enlighet med inlämnade handlingar. Bygglovet gäller för ett bostadshus om 242m² och ett garage om 60m². Sökande har tagit bostadshuset och garaget ibruk och nästan färdigställt dessa. Sökande ämnar färdigställa dessa inom kort. Plan- och byggnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagens 75, bevilja sökande förlängt bygglov med två år, för det sökta bygglovet. Bygglovet utgår den 30 juli 2017 då byggnaderna senast ska vara färdigställda i enlighet med de direktiv givna i bygglov nr 36/2009. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

13 J O M A L A K O M M U N Sida KRAFTNÄT ÅLAND AB ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV SKÄRMTAK OM 150 M² PÅ FASTIGHETEN KÅPU 1:18 I RINGSBÖLE BY - Plan- och byggnämnden PBN 53: Bygglov 42/2015: Kraftnät Åland ab ansöker om byggnadslov för nybyggnad av skärmtak om 150 m² på fastigheten KÅPU 1:18 i Ringsböle by, i enlighet med inlämnade handlingar. Skärmtaket blir öppet åt alla väderstreck och skall användas för förvaring av bolagets utrustning såsom kabeltrummor. Byggnationsåtgärden kräver att ett befintligt stängsel flyttas på tomten. På tomten finns sedan tidigare en reservkraftsanläggning bestående av en gasturbin, ett transformatorhus, 2 st bränslecisterner, och en oljepumpstation. Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

14 J O M A L A K O M M U N Sida SUNDSTRÖM JOHAN OCH ROOS CARINA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE OM 140 M² PÅ FAS- TIGHETEN BJÖRKHAGA 1, RN:R 2:7 I GOTTBY BY - Plan- och byggnämnden PBN 54: Bygglov 43/2015: Johan Sundström och Carina Roos ansöker om bygglov för nybyggnad av garage om 140 m² på fastigheten Björkhaga 1, RN:r 2:7 i Gottby by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en bebyggd tomt om 1,7 ha och ligger utanför bycentrum. På tomten finns ett bostadshus och några mindre ekonomibyggnader som tillsammans utgör 251 m². Plan- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas Conny Roos avlägsnade sig under ärendets behandling. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

15 J O M A L A K O M M U N Sida SLOTTE NICLAS ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV MASKINHALL OM 220 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN MAT- TAS 3:21 I ÖNNINGE BY - Plan- och byggnämnden PBN 55: Bygglov 44/2015: Niclas Slotte ansöker genom fullmakt av markägaren, om bygglov för nybyggnad av maskinhall om 220 m² på del av fastigheten Mattas 3:21 i Önninge by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten utgör en jordbruksfastighet om ca 65 ha och aktuell byggplats ligger avsides om bykärnan. Hallen placeras invid den egna tomten ca 20 m från tomtgränsen och ligger avsides från övrig bebyggelse i byn. Sökande bedriver jordbruk i mindre skala och behöver utrymmen för sina redskap samt övrig utrustning för sin verksamhet. Plan- och byggnämnden beviljar ett bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

16 J O M A L A K O M M U N Sida LANDSTRÖM MARKUS OCH NYLUND SARA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS OM 203 M² PÅ DEL AV FASTIGHETEN GÄRDET 4:120 I VÄSTERKALMARE BY - Plan- och byggnämnden PBN 56: Bygglov 45/2015: Markus Landström och Sara Nylund ansöker om bygglov för nybyggnad av bostadshus om 203 m² på del av fastigheten Gärdet 4:120 i Västerkalmare by, i enlighet med inlämnade handlingar. Fastigheten Gärdet utgör 1,9 ha och ligger på Kalmarnäset. Fastigheten ingår i delgeneralplanen för området och enligt gällande plan kan en ny tomt styckas med byggnadsrätt till ett egnahemshus eller fritidshus. Infart till tomt blir från en befintlig infart från Kalmarnäsvägen. Bostadshuset kommer att kopplas in till kommunens vatten- och avloppsverk. Plan- och byggnämnden beviljar ett bygglov med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och antagen delgeneralplan i området. Följande villkor ska uppfyllas: - Ett inledande möte ska hållas med byggnadsinspektionen innan byggnation påbörjas. Sökande kallar till mötet. - VVS-ritningar ska inlämnas innan dylika arbeten påbörjas. - En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över bostadshuset i enlighet med plan- och bygglagens 84 och ska finnas senast tillhands vid slutsynen. - De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

17 J O M A L A K O M M U N Sida TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE MILJÖ- OCH BYGGLOVSÄRENDEN PBN 56/ Tjänstemannabeslut över beviljade miljö- och bygglovsärenden i enlighet med instruktion från byggnadstekniska nämndens beslut under 58 den 26 maj Följande ärenden har behandlats under maj maj: 28 Gustavsson Börje Bygglov för nybyggnad av parhus om 298 m² på lägenheten Tomt 4/Kv 17, RN:r 11:5 i Ingby by 29 Karlssom Simon Bygglov för nybyggnad av bastu om 14 m² på lägenheten Mickels 12:6 i Gottby by 30 Särs Susanne Bygglov för nybyggnad av bostadshus om 152 m² på del av lägenheten Norrgårds 12:2 i Möckelö by 31 Dahlén Daniel och Jingstål Malin Bygglov för nybyggnad av bostadshus om 270 m² och garage om 44 m² på lägenheten Kv 41 tomt 6, RN:r 3:147 i Sviby by 32 Eriksson Anders Bygglov för nybyggnad bostadshus om 232 m² på lägenheten Kv 35 tomt 1, RN:r 6:106 i Sviby by 33 Holmberg Ing-Mari Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad om 17 m² på lägenheten Kalmberga 3:52 i Österkalmare by 34 Söderström Anders - Bygglov för nybyggnad av garage om 60 m² på lägenheten Tallbacken 1:29 i Möckelby by 35 Karlssom Simon Avloppstillstånd för nybyggnad av avloppsanläggning på lägenheten Mickels 12:6 i Gottby by 36 Herrgård Håkan och Barbro Avloppstillstånd för nybyggnad av avloppsanläggning på lägenheten Ekorrbacken 2:34 i Torp by 37 Öbloms Dödsbo Rivningsanmälan för ett sällskapshus om 94 m² på lägenheten Östergård 2:78 i Möckelö by Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Beviljas Bevijas Till kännedom Plan- och byggnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkändes.

18 J O M A L A K O M M U N Sida SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE PBN 58 Sammanträdet avslutades kl Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga.

19 J O M A L A K O M M U N Sida 17 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 47, 48, 57, 58 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 46 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämnden i Jomala PB Jomala Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

20 J O M A L A K O M M U N Sida 18 B E S V Ä R S A N V I S N I N G KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 29 /

21 J O M A L A K O M M U N Sida 19 Besvärsskrift I besvärsskiften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslut - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.11.2013 11 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.11.2013 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 28.3.2012 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 28.3.2012 kl 19:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Klingberg Dick

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 9 oktober 2014 Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 169 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 15 oktober 2014

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör Nr 8/2009 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 4/2008 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-21:45 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansliet x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10. Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10. Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 22.06.2010 5/10 Sammanträdestid Tisdagen den 22 juni 2010, kl. 18.30 22.15 Godby högstadieskola x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn Inger x Söderlund Jessica

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn Inger x Söderlund Jessica Nr 9/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 19.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18:00 21.30 Sammanträdesplats Kommunkansli i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 47 BMN 48 BMN 49 BMN 50 BMN 51 BMN 52 BMN 53 BMN 54 BMN

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2012. Sammanträdesdatum 12.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2012. Sammanträdesdatum 12.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 2/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 6/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16.00-18.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 8/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 6/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Söderby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommungården i Söderby LEMLANDS OCH LUMPARLANDS Byggnadsoch miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 2/2014 Sammanträdestid Tisdagen den, kl. 19.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Söderby Sundbom-Korpi

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 11.5.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2009. Sammanträdesdatum 11.5.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2009 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. - Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 21.5.2015

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 21.5.2015 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdagen 21 maj 2015 kl. 16.15 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer