Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C ) Gert Lindström (S) Aija Henningsson (M) James Francis Opondo (FP) Bengt Strömqvist (KD) Eva Lindén (S) Gunnar Andersson (M) Flerida Martinez (V) Ersättare: Gunnar Norlin (M) Solweig Flemmer (C ) Anders Bergström (S) Halina Norberg (S) Ali Bozorg (V) Övriga deltagande Christer Björklund, chef stadsbyggnadskontoret Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Gösta Norén, planeringschef, 59, -kl Anne-Sophie Arbegard, mark- och exploateringsingenjör, 59, -kl Mats Jakobsson, planarkitekt, 59-62, -kl Erik Olsson, bygglovchef, 59-67, kl Fredrik Drotte, planchef, 59, -kl Magdalena Lundberg, projektassistent Väsby Entré, 59, kl Utses att justera Gert Lindström Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stöd & Process, plan 6, Dragonvägen 86 Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30 Underskrifter Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Erik Palmstierna Justerande Gert Lindström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Byggnadsnämnden Information och frågor (BN/2012:8) Ärendebeskrivning 1. Allmänhetens frågestund 2. Chefen för stadsbyggnadskontoret informerar (Christer Björklund) 3. Bygglovenhetens balanslista augusti 2012 (Christer Björklund) 4. Planläget (Fredrik Drotte, ca 20 minuter) 5. Omorganisationen (Fredrik Drotte) 6. Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2, Ändrad användning från festlokal till förskola (BN2012:268) (Erik Olsson) 7. Nämndens frågestund Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Närvarorätt - Magdalena Lundberg (BN/2012:355) Ärendebeskrivning Ärendet är inte aktuellt. Därför avskrivs ärendet.

4 Byggnadsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (BN/2012:10) Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisning innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsärenden för perioden med handläggare Tony Ebrahimi, Jonas Grönberg, Anna-Carin Bergquist, Soran Amin redovisas för byggnadsnämnden: Bygglov BNdel/2012:

5 Byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden.

6 Byggnadsnämnden Detaljplan för del av Sanda 1:1 (BN/2011:369) Ärendebeskrivning Den 15 november 2010 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att påbörja planarbetet för del av Sanda 1:9. Inom ramen för uppdraget som gavs skulle även den yta som bildats mellan fastigheten Sanda 1:9 och tillfartsvägen till området, på fastigheten Sanda 1:1, prövas för ny bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att denna del ska prövas för ny bebyggelse i en särskild detaljplan. Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling hösten 2011, i syfte att få fram ett intressant bostadsprojekt med en spännande arkitektur samtidigt som uppställda bullerkrav och en god boende- och utemiljö kan klaras. Den 25 januari 2012 godkände Miljö- och planutskottet tävlingsbidraget Kontrast och intensitet som vinnare i markanvisningstävlingen för del av Sanda 1:1. Bakom det vinnande förslaget stod TB Exploatering AB tillsammans med arkitekt Peter Santesson från Synk Arkitektur AB, vilket tillkännagavs efter beslutet. Planen syftar till att möjliggöra ca 14 bostäder i form av radhus och parhus i anslutning till bostadsområdet Sanda ängar. De flesta av husen nås via en ny kommunal lokalgata med anslutning mot Frisells gata. Två av husen nås direkt från Frisells gata. Bebyggelsen kommer att fungera som en entré till bostadsområdet Sanda ängar, varför stor vikt ska läggas på husens utformning och gestaltning. Radhusen placeras i mindre grupper längsmed den nya gatan och anpassas till befintlig terräng, med hjälp av souterränghus. De föreslagna husen varierar i höjd och föreslås byggas med träfasad, målade i mörk kulör. Krav på bullerdämpande åtgärder finns i detaljplanen. En behovsbedömning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och samråd kommer att ske med länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan. Förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan.

7 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar som hör till beslut 1. Plankarta med planbestämmelser 2. Planbeskrivning med behovsbedömning

8 Byggnadsnämnden Lägesrapport för projektet Väsby Entré - stationsområdet (BN/2011:310 Ärendebeskrivning Projektet rapporterar följande: ytterligare ett steg framåt har tagits under sommaren genom att upphandling av Zaha Hadid Architects i London har skett i syfte att få en konstnärlig bearbetning av stationsområdet och sammanlänkningen av den östra och den västra sidan, att projektet under hösten kommer att behöva genomföra upphandling av externa resurser till projektet som behövs för att tillhandahålla underlag för detaljplanearbetet, för att få svar på alla nyckelfrågor i förstudien har projektgruppen behövt genomföra ett omfattande utredningsarbete och ta ställning i olika frågor som påverkar utformningen av projektområdet, med anledning av fördjupningen i vissa frågor som rör utformning så kommer färdig förstudie att ha en omfattning motsvarande planprogram, för att underlätta kommande detaljplanearbete föreslår projektet att förstudien genomgår formellt samråd enligt 5 kap. 10 PBL inkl. samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning om betydande miljöpåverkan, projektet föreslår att då MPU tar beslut om förstudien samtidigt beslutar att hantera den som ett formellt planprogram för Väsby Entré och låter det gå ut på samråd, projektet har idag ingen intern budget. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

9 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

10 Byggnadsnämnden Tillsynsärende gällande Vik 1:85 Åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 PBL mot tomträttshavaren Wik Event & konferens AB (BN/2012:245) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik & fastighetsutskott har i beslut av den 20 mars beslutat hemställa att byggnadsnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen mot tomträttshavaren Wik Event & Konferens AB. Bakgrunden till hemställan är att Wik Event & Konferens AB inte uppfyller detaljplanens bestämmelse om att hålla marken tillgänglig för motorsport på fastigheten Vik 1:85. Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår att åtgärder enligt föreläggandet ska vara genomförda senast fyra veckor efter det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med vite om kr. (Motsvarande en tomträttsavgäld) Wik Event & Konferens AB är tomträttshavare på fastigheten Vik 1:85. Enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen ska det som sägs i plan- och bygglagen om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten. I den gällande detaljplanen finns detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Denna skyldighet att hålla marken tillgänglig för motorsport åvilar Wik Event & Konferens AB i egenskap av tomträttshavare. Planförutsättningar Gällande detaljplan, betecknad 1318, vann laga kraft Det aktuella området omfattas av planbestämmelsen Marken ska hållas tillgänglig för motorsport. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen förelägga Wik Event & Konferens AB, org. nr: , att senast fyra veckor efter att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft ha vidtagit åtgärder för att uppfylla detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Föreläggandet föreslås förenas med vite om kr i enlighet med 11 kap 37 plan- och bygglagen.

11 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Beslutsgång Ordföranden Erik Palmstierna (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Handlingar som ingår i beslutet Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kstfu Informationsbrev till tomträttshavare

12 Byggnadsnämnden Skuggan 1:1 ansökan om bygglov avseende nybyggnad av bostad och garage på jordbruksfastighet (BN/2012:127) Ärendebeskrivning Göran Ericsson har inkommit med ansökan om bygglov för Nybyggnad av bostad och garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Sökanden önskar nu återigen uppföra ett bostadshus på fastigheten eftersom han anser att han då lättare kan utövar tillsyn på sin mark. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Området omfattas av Stockholm Arlanda Airport s influensområde inom del som berörs av maxbuller överstigande gällande riktvärde 70 db(a). Den aktuella fastighet ligger även i det regionala grönstruktur, strövområden som tillhör Rörsjökilen. I anslutning till fastigheten finns en fast fornlämning, RAÄ-nr Fresta 198:1 en hålväg. Yttranden Berörda sakägare samt Länsstyrelsen, Swedavia och Trafikverket och kända boende i intilliggande fastigheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig. Genom grannyttrande mellan tid ( ). Yttrande och synpunkter har inlämnats från: Länsstyrelsen som inte har något att erinra. Swedavia ser att med anledning av fastighetens lokalisering inom influensområdet och att inga särskilda skäl kan anses föreligga att ansökan skall avstyrkas. Trafikverket konstaterar att Skuggan 1:1 ligger inom influensområdet för Arlanda flygplats och riskerar därmed att utsättas för höga bullernivåer. På dessa grunder anser Trafikverket att nybyggnad inte är lämplig på fastigheten. Miljö och hälsoskyddskontoret har i yttrande godtagit föreslagen vatten-och avloppslösning.

13 Byggnadsnämnden Teknik och fastighetskontoret konstaterar att den tänkta byggplatsen är belägen utanför VA-verksamhetsområde och att det för närvarande inte finns några planer på att ta med platsen i området. De erinrar vidare om att avstånd mellan brunn och avlopp inte bör understiga 50 m Stadsbyggnadskontorets bedömning Nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastighetens nytillkomna bruttoarea är på 314 m² Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Genom åtgärden skulle ett bostadshus återigen uppföras på fastigheten vilket skulle underlätta för ägaren att utöva tillsyn över marken. Kontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse har beaktats. Speciell hänsyn har tagits till byggnadens inplacering i förhållande till vad som beskriv till vatten- och avloppsfrågan och användning, t.ex. samma användning som kringliggande byggnader. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Placering på tomt, varsamhet mot befintlig byggnads karaktärsdrag/ hänsyn till områdets byggnadsskick/stadsbild och ingen betydande olägenhet. Kraven i 8 kap. plan- och bygglagen bedöms vara uppfyllda. Bygglov bör beviljas enligt 9 kap. 31a plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31a 8 kap 1, 4 2 kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor.

14 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag men att avgiften för förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 1. 9 kap 31a 2. 8 kap 1, kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Situationsplan 2, dat Markplaneringsplan, dat Markplaneringsplan 2, dat Översiktsplan, dat Situationsplan 3, dat Sektion C-C, dat Sektioner, A och B, dat Bostad Entrévåning plan, dat Bostadshus Loft plan, dat Garage Fasader, sektion, dat Garage plan, dat Bostadshus Fasader, dat Bostadshus Fasader, dat Yttrande Länsstyrelsen, dat Yttrande Swedavia, dat Yttrande Trafikverket, dat Ny översiktsplan, dat Nytt yttrande från sökande, dat

15 Byggnadsnämnden Yttrande över remiss Trafikplan för Upplands Väsby (BN/2010:543) Ärendebeskrivning Inledning Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen är ett viktigt och centralt dokument för den långsiktiga utvecklingen för kommunen. Hur trafikflöden styrs och i vilken riktning infrastruktur byggs ut är grundläggande för den fortsatta planeringen av bostäder och verksamheter. Trafikplanen kommer därigenom att under många år påverka arbetet för Byggnadsnämnden genom att planarbetet påverkas. Av denna anledning är en tydlig och väl genomarbetad Trafikplan av mycket stor betydelse. Det remissyttrande som här lämnas är skrivet av politikerna i nämnden utan föregående beredning från stadsbyggnadskontoret (SBK) och är av denna anledning relativt kortfattat. Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen i stort innehåller vad man kan önska men en del kompletteringar föreslås enligt följande punkter: Språket och dispositionen behöver ses igenom Det finns risk för feltolkningar av texten på grund av språkfel. Exempelvis används förbi när något korsas. Samtidigt är dokumentet ganska svårläst på grund av en otydlig disposition där stort och smått blandas. Mycket av de detaljerade listorna föreslås ligga som bilagor för läsvärdets skull. Tydligare koppling med pågående FÖP arbeten Att koppla Trafikplanen till pågående fördjupad översiktsplan (FÖP) arbeten är viktigt för att skapa en helhet i kommunens långsiktiga fysiska utveckling. FÖP och andra planer som är på gång ger fingervisningar om var kommande infrastrukturella satsningar bör genomföras. Tydligare hänsyn behöver tas till Väsby Entré, FÖP Sydost och FÖP Sydväst/Vällsta samt till andra större planeringsarbeten som är på gång i kommunen, idag får man intrycket av att Trafikplanen är fristående. Om kopplingen finns anser Byggnadsnämnden att behöver den uttalas tydligare. Tydligare koppling till kommunens satsningar på bostadsproduktion Trafikplanen fyller en viktig funktion i kommunens långsiktiga planering genom dess påverkan på framtida möjligheter för att planera och bebygga olika områden. Genom att försörja områden med infrastruktur såsom kollektivtrafik, vägar och gång- och cykel (GC)- vägar kan nya områden bebyggas eller så innebär framdragande av nya vägar begränsningar

16 Byggnadsnämnden genom att områden som kan exploateras för bostäder och verksamheter blir vägar. Med ovan stående resonemang finns det anledning att noga synkronisera den infrastrukturella planeringen i trafikplanen mot de planer som kommunen har för kraftfull expansion av bostäder. Samtidigt är den (enkelt) bebyggelsebara marken mycket begränsad genom de stora restriktioner som bland annat riksintresset Arlanda idag innebär. Byggnadsnämnden anser därför att vägar i huvudsak skall byggas för att möjliggöra bostadsproduktion och bör undvikas om den förhindrar den. Parkeringsnormen behöver kompletteras Generellt sett är stycket om parkeringsnormen bra. Ett mer dynamiskt resonemang där nya former av transportmedel tas in saknas dock. Exempelvis önskar nämnden ett resonemang i vilket elbilsparkering prioriteras i bostadsnära lägen och parkeringar för fossildrivna fordon läggs utanför bostadsområdena på ytor som inte kan bebyggas med bostäder. Detta skulle kunna ha påverkan på parkeringsnormen och samtidigt innebära att attraktiviteten för elbilar och kollektivtrafik relativt ökas. Parkeringsnormen bör även vara tydlig med riktlinjer för handikapparkeringar. Spårbilsinförande På flera ställen i Trafikplanen nämns att kommunen har planer på att införa spårbilar. Texten bör ändras till utreder möjligheter till att införa spårbilar. Beräkningar av behovet av infartsparkering saknas Trafikplanen konstaterar att infartsparkeringar behövs för att underlätta resor med kollektivtrafik. Dock saknas beräkningar på hur många som behövs i olika lägen. Detta påverkar planeringen i exempelvis Väsby Entré, men även i andra lägen där infartsparkeringar behöver samsas med bostadsproduktion. Ta hänsyn till en växande befolkning. Barnperspektiv saknas Ett tydligt uttalat barnperspektiv saknas i Trafikplanen. Det är möjligt att en analys av konsekvenserna för barn och unga finns med i bakgrundsmaterialet, men ett tydligare avtryck behövs i planen för att man skall känna sig trygg i att barnens behov har tillgodosetts i Trafikplanen. Det behöver även uttryckas tydligare hur detta perspektiv skall tillgodoses i det fortsatta arbetet och vid genomförande av större projekt. Mopedfrågan I dokumentet saknas resonemang om lösningar på konflikter som uppstår vid mopedåkning. Skall detta färdmedel blandas med andra, med gående, med bilar etcetera?

17 Byggnadsnämnden Utred tvärgående anslutning Sandavägen Vallentunavägen - Almungevägen Idag måste all trafik som skall passera mellan dessa vägar ut och vända på Stockholmsvägen vilket skapar ett mycket högt tryck på denna väg och korsningarna här. Det vore bra om man utreder möjligheterna att öppna flera genomfarter genom mellanliggande bostadsområden för att sprida på trafiktrycket samt vad konsekvenserna skulle bli. Utred möjlighet anslutning Bendanvägen Fylgiavägen En anslutning här skulle kunna minska längden på bilresor avsevärt för många och bör utredas. Trafikövergångar Det är bra om det i trafikplanen blir tydligare hur byten från ett trafikslag till ett annat skall bli mer tillgängligt och framkomlig. I detta ryms även hur man skall öka framkomligheten för cykel och gående till exempel med nedsänkta trottoarkanter m.m. GC övergång vid Infra City Det finns behov av en övergång mellan östra och Västra Infra City. Denna övergång finns redan i detaljplanen, men finansieringen har inte lösts. Byggnadsnämnden anser att den bör finnas med i Trafikplanen. Ordförandens förslag till beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Gert Lindström (S), Eva Lindén (S), Gunnar Andersson (MP), Flerida Martinez (V) deltar inte i beslutet.

18 Byggnadsnämnden Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2 Ändrad användning från festlokal till förskola (BN/2012:268) Ärendebeskrivning Ett Tu Tre förskolor AB har inkommit med ansökan om bygglov, för ändrad användning från festlokal/samlingslokal till att driva förskolverksamhet på fastigheten Eds Prästgård 1:102. Caisa Eriksson, förskolechef vid ett tu tre förskolor, har inkommit med en verksamhetsbeskrivning till ansökan om bygglov där hon uppger förskolan räknar med ca 30 barn i ålder 1-5 år ska kunna inskolas under hösten. Personalgruppen består av fem förskollärare och barnskötare. Maten ska tillagas i en annan förskola och transporteras dit dagligen. Verksamheten ska på sikt utökas till ca 60 barn och 10 anställda. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan 155. Den aktuella fastigheten omfattas av bestämmelsen Kq vilket bland annat innebär att området får användas för samlingslokal samt att ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Yttranden (se handlingar) Berörda sakägare samt kända bostadsrättsinnehavare, boende och hyresgäster samt Länsstyrelsen i Stockholm, Kulturmiljöenheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig (samrådstid ). Yttranden har inlämnats från Miljö och hälsoskyddskontoret samt bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65. Sammanfattning av sakägarens synpunkter: Bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65: Vi motsätter oss att tillstånd ges för att bedriva förskoleverksamhet och skälen för detta är: Sedan 1982 är prästgården byggnadsminnesförklarad och åtgärder på fastigheten kräver länsstyrelsens tillstånd. Anledningen till byggnadsminnesförklaringen var främst att den unika miljön ska behållas. Även om Stallet idag inte ingår i själva byggnadsminnesförklaringen måste det ändå anses tillhöra den historiska miljön. Nuvarande vändplanen redan är trångt. När det gäller trafiken till och från förskolan kan det förväntas 120 dagliga rörelser i samband med lämning och hämtning av ca 60 barn och till detta tillkommer varutransporter. Miljö och hälsoskyddskontoret:

19 Byggnadsnämnden Ljudmiljö inomhus, det finns ett vilrum för 60 barn, luftflöden är inte tillräckliga för de barn som ska vila samtidigt i rummet. Lekrummet på plan 2 saknar fönster samt toalett för barn. Klädförvaring samt plats för torkskåp ska räcka för ca 60 barn. Ventilationen behöver anpassas till antal personer i varje rum. Stadsbyggnadskontorets sammanfattning Åtgärden innebär att samlingslokalen Stallet ändrar användning från samlingslokal till förskola. Förskoleverksamheten kommer att innehålla cirka 30 barn i åldrarna 1-5 år och personalen består av 5 personer. Ingen matlagning kommer att ske i lokalerna utan maten transporteras varje dag kl 10:30 från en av de andra förskolorna. Utöver denna dagliga transport förekommer endast varutransport ungefär en gång per månad. Inga transporter kommer att köra in på gården utan kommer att levereras till den nordöstra delen på fastigheten där det finns en vändplats. Parkering för personalen och besökande kommer att finnas dels genom 5 platser inom fastigheten i söder i anslutning till och dels genom 10 platser längre norrut på Eds Prästgård 1:104. Dessa platser finns redan idag men används inte i någon större omfattning. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att den nya användningen som förskola inte ryms inom användningsbestämmelsen Samlingslokal men att det ändå går att se som en liten avvikelse då påverkan på byggnaden och omgivningen blir ringa och byggnaden fortfarande går att använda som samlingslokal då inga större invändiga ändringar genomförs. Utvändigt kommer det ändrade användningssättet inte att medföra några större förändringar. De små förändringar som kommer att ske i den västra fasaden, till exempel ett mindre glasparti för att få in mer ljus. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att åtgärden inte strider mot varsamhetsbestämmelsen i detaljplanen och det allmänna varsamhetskravet i 8 kap plan- och bygglagen då denna fasad är placerad mot dold sida och alltså inte är byggnadens framsida. Då byggnaden redan idag är anpassad för större folksamlingar så bör inte den ändrade användningen leda till stora förändringar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden lämpar sig för den aktuella åtgärden och att de aktuella åtgärderna inte skadar byggnadens och omgivningens kulturhistoriska värden, (Länsstyrelsen i Stockholm, kulturmiljöenheten har inte lämnat några synpunkter). Bygglov kan meddelas med stöd av 9 kap 17 plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

20 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Planritningar, dat Yttrande, miljö- och hälsoskydd, dat Yttrande, BRF Eds Prästgård, dat Verksamhetsbeskrivning, dat Yttrande, Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, dat

21 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens delårsrapport 2, 2012 (BN/2012:241) Ärendebeskrivning Stadsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti Rapporten innehåller bland annat: Uppföljning av mål och uppdrag Kvalitetsutveckling Avstämning av nämndspecifika uppdrag Ledare och medarbetare Ekonomi och verksamhet Omvärldsanalys Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Handlingar som tillhör beslut Delårsrapport 2, 2012

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar 2013-06-11 Kompletterande Handlingar Del 2 7 8 Tjänsteutlåtande Bygglovshandläggare 2013-05-27 Kristian Assia 08-590 970 00 Dnr: Fax 08-590 733 37 BN/2013:158

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. 242-250, 252-258, 260-262 Plats och tid Kl. 11.00-12.00, 60 min Resultat

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer