Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C ) Gert Lindström (S) Aija Henningsson (M) James Francis Opondo (FP) Bengt Strömqvist (KD) Eva Lindén (S) Gunnar Andersson (M) Flerida Martinez (V) Ersättare: Gunnar Norlin (M) Solweig Flemmer (C ) Anders Bergström (S) Halina Norberg (S) Ali Bozorg (V) Övriga deltagande Christer Björklund, chef stadsbyggnadskontoret Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Gösta Norén, planeringschef, 59, -kl Anne-Sophie Arbegard, mark- och exploateringsingenjör, 59, -kl Mats Jakobsson, planarkitekt, 59-62, -kl Erik Olsson, bygglovchef, 59-67, kl Fredrik Drotte, planchef, 59, -kl Magdalena Lundberg, projektassistent Väsby Entré, 59, kl Utses att justera Gert Lindström Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stöd & Process, plan 6, Dragonvägen 86 Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30 Underskrifter Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Erik Palmstierna Justerande Gert Lindström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Byggnadsnämnden Information och frågor (BN/2012:8) Ärendebeskrivning 1. Allmänhetens frågestund 2. Chefen för stadsbyggnadskontoret informerar (Christer Björklund) 3. Bygglovenhetens balanslista augusti 2012 (Christer Björklund) 4. Planläget (Fredrik Drotte, ca 20 minuter) 5. Omorganisationen (Fredrik Drotte) 6. Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2, Ändrad användning från festlokal till förskola (BN2012:268) (Erik Olsson) 7. Nämndens frågestund Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Närvarorätt - Magdalena Lundberg (BN/2012:355) Ärendebeskrivning Ärendet är inte aktuellt. Därför avskrivs ärendet.

4 Byggnadsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (BN/2012:10) Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisning innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsärenden för perioden med handläggare Tony Ebrahimi, Jonas Grönberg, Anna-Carin Bergquist, Soran Amin redovisas för byggnadsnämnden: Bygglov BNdel/2012:

5 Byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden.

6 Byggnadsnämnden Detaljplan för del av Sanda 1:1 (BN/2011:369) Ärendebeskrivning Den 15 november 2010 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att påbörja planarbetet för del av Sanda 1:9. Inom ramen för uppdraget som gavs skulle även den yta som bildats mellan fastigheten Sanda 1:9 och tillfartsvägen till området, på fastigheten Sanda 1:1, prövas för ny bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att denna del ska prövas för ny bebyggelse i en särskild detaljplan. Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling hösten 2011, i syfte att få fram ett intressant bostadsprojekt med en spännande arkitektur samtidigt som uppställda bullerkrav och en god boende- och utemiljö kan klaras. Den 25 januari 2012 godkände Miljö- och planutskottet tävlingsbidraget Kontrast och intensitet som vinnare i markanvisningstävlingen för del av Sanda 1:1. Bakom det vinnande förslaget stod TB Exploatering AB tillsammans med arkitekt Peter Santesson från Synk Arkitektur AB, vilket tillkännagavs efter beslutet. Planen syftar till att möjliggöra ca 14 bostäder i form av radhus och parhus i anslutning till bostadsområdet Sanda ängar. De flesta av husen nås via en ny kommunal lokalgata med anslutning mot Frisells gata. Två av husen nås direkt från Frisells gata. Bebyggelsen kommer att fungera som en entré till bostadsområdet Sanda ängar, varför stor vikt ska läggas på husens utformning och gestaltning. Radhusen placeras i mindre grupper längsmed den nya gatan och anpassas till befintlig terräng, med hjälp av souterränghus. De föreslagna husen varierar i höjd och föreslås byggas med träfasad, målade i mörk kulör. Krav på bullerdämpande åtgärder finns i detaljplanen. En behovsbedömning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och samråd kommer att ske med länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan. Förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan.

7 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar som hör till beslut 1. Plankarta med planbestämmelser 2. Planbeskrivning med behovsbedömning

8 Byggnadsnämnden Lägesrapport för projektet Väsby Entré - stationsområdet (BN/2011:310 Ärendebeskrivning Projektet rapporterar följande: ytterligare ett steg framåt har tagits under sommaren genom att upphandling av Zaha Hadid Architects i London har skett i syfte att få en konstnärlig bearbetning av stationsområdet och sammanlänkningen av den östra och den västra sidan, att projektet under hösten kommer att behöva genomföra upphandling av externa resurser till projektet som behövs för att tillhandahålla underlag för detaljplanearbetet, för att få svar på alla nyckelfrågor i förstudien har projektgruppen behövt genomföra ett omfattande utredningsarbete och ta ställning i olika frågor som påverkar utformningen av projektområdet, med anledning av fördjupningen i vissa frågor som rör utformning så kommer färdig förstudie att ha en omfattning motsvarande planprogram, för att underlätta kommande detaljplanearbete föreslår projektet att förstudien genomgår formellt samråd enligt 5 kap. 10 PBL inkl. samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning om betydande miljöpåverkan, projektet föreslår att då MPU tar beslut om förstudien samtidigt beslutar att hantera den som ett formellt planprogram för Väsby Entré och låter det gå ut på samråd, projektet har idag ingen intern budget. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

9 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

10 Byggnadsnämnden Tillsynsärende gällande Vik 1:85 Åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 PBL mot tomträttshavaren Wik Event & konferens AB (BN/2012:245) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik & fastighetsutskott har i beslut av den 20 mars beslutat hemställa att byggnadsnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen mot tomträttshavaren Wik Event & Konferens AB. Bakgrunden till hemställan är att Wik Event & Konferens AB inte uppfyller detaljplanens bestämmelse om att hålla marken tillgänglig för motorsport på fastigheten Vik 1:85. Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår att åtgärder enligt föreläggandet ska vara genomförda senast fyra veckor efter det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med vite om kr. (Motsvarande en tomträttsavgäld) Wik Event & Konferens AB är tomträttshavare på fastigheten Vik 1:85. Enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen ska det som sägs i plan- och bygglagen om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten. I den gällande detaljplanen finns detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Denna skyldighet att hålla marken tillgänglig för motorsport åvilar Wik Event & Konferens AB i egenskap av tomträttshavare. Planförutsättningar Gällande detaljplan, betecknad 1318, vann laga kraft Det aktuella området omfattas av planbestämmelsen Marken ska hållas tillgänglig för motorsport. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen förelägga Wik Event & Konferens AB, org. nr: , att senast fyra veckor efter att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft ha vidtagit åtgärder för att uppfylla detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Föreläggandet föreslås förenas med vite om kr i enlighet med 11 kap 37 plan- och bygglagen.

11 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Beslutsgång Ordföranden Erik Palmstierna (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Handlingar som ingår i beslutet Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kstfu Informationsbrev till tomträttshavare

12 Byggnadsnämnden Skuggan 1:1 ansökan om bygglov avseende nybyggnad av bostad och garage på jordbruksfastighet (BN/2012:127) Ärendebeskrivning Göran Ericsson har inkommit med ansökan om bygglov för Nybyggnad av bostad och garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Sökanden önskar nu återigen uppföra ett bostadshus på fastigheten eftersom han anser att han då lättare kan utövar tillsyn på sin mark. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Området omfattas av Stockholm Arlanda Airport s influensområde inom del som berörs av maxbuller överstigande gällande riktvärde 70 db(a). Den aktuella fastighet ligger även i det regionala grönstruktur, strövområden som tillhör Rörsjökilen. I anslutning till fastigheten finns en fast fornlämning, RAÄ-nr Fresta 198:1 en hålväg. Yttranden Berörda sakägare samt Länsstyrelsen, Swedavia och Trafikverket och kända boende i intilliggande fastigheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig. Genom grannyttrande mellan tid ( ). Yttrande och synpunkter har inlämnats från: Länsstyrelsen som inte har något att erinra. Swedavia ser att med anledning av fastighetens lokalisering inom influensområdet och att inga särskilda skäl kan anses föreligga att ansökan skall avstyrkas. Trafikverket konstaterar att Skuggan 1:1 ligger inom influensområdet för Arlanda flygplats och riskerar därmed att utsättas för höga bullernivåer. På dessa grunder anser Trafikverket att nybyggnad inte är lämplig på fastigheten. Miljö och hälsoskyddskontoret har i yttrande godtagit föreslagen vatten-och avloppslösning.

13 Byggnadsnämnden Teknik och fastighetskontoret konstaterar att den tänkta byggplatsen är belägen utanför VA-verksamhetsområde och att det för närvarande inte finns några planer på att ta med platsen i området. De erinrar vidare om att avstånd mellan brunn och avlopp inte bör understiga 50 m Stadsbyggnadskontorets bedömning Nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastighetens nytillkomna bruttoarea är på 314 m² Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Genom åtgärden skulle ett bostadshus återigen uppföras på fastigheten vilket skulle underlätta för ägaren att utöva tillsyn över marken. Kontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse har beaktats. Speciell hänsyn har tagits till byggnadens inplacering i förhållande till vad som beskriv till vatten- och avloppsfrågan och användning, t.ex. samma användning som kringliggande byggnader. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Placering på tomt, varsamhet mot befintlig byggnads karaktärsdrag/ hänsyn till områdets byggnadsskick/stadsbild och ingen betydande olägenhet. Kraven i 8 kap. plan- och bygglagen bedöms vara uppfyllda. Bygglov bör beviljas enligt 9 kap. 31a plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31a 8 kap 1, 4 2 kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor.

14 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag men att avgiften för förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 1. 9 kap 31a 2. 8 kap 1, kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Situationsplan 2, dat Markplaneringsplan, dat Markplaneringsplan 2, dat Översiktsplan, dat Situationsplan 3, dat Sektion C-C, dat Sektioner, A och B, dat Bostad Entrévåning plan, dat Bostadshus Loft plan, dat Garage Fasader, sektion, dat Garage plan, dat Bostadshus Fasader, dat Bostadshus Fasader, dat Yttrande Länsstyrelsen, dat Yttrande Swedavia, dat Yttrande Trafikverket, dat Ny översiktsplan, dat Nytt yttrande från sökande, dat

15 Byggnadsnämnden Yttrande över remiss Trafikplan för Upplands Väsby (BN/2010:543) Ärendebeskrivning Inledning Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen är ett viktigt och centralt dokument för den långsiktiga utvecklingen för kommunen. Hur trafikflöden styrs och i vilken riktning infrastruktur byggs ut är grundläggande för den fortsatta planeringen av bostäder och verksamheter. Trafikplanen kommer därigenom att under många år påverka arbetet för Byggnadsnämnden genom att planarbetet påverkas. Av denna anledning är en tydlig och väl genomarbetad Trafikplan av mycket stor betydelse. Det remissyttrande som här lämnas är skrivet av politikerna i nämnden utan föregående beredning från stadsbyggnadskontoret (SBK) och är av denna anledning relativt kortfattat. Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen i stort innehåller vad man kan önska men en del kompletteringar föreslås enligt följande punkter: Språket och dispositionen behöver ses igenom Det finns risk för feltolkningar av texten på grund av språkfel. Exempelvis används förbi när något korsas. Samtidigt är dokumentet ganska svårläst på grund av en otydlig disposition där stort och smått blandas. Mycket av de detaljerade listorna föreslås ligga som bilagor för läsvärdets skull. Tydligare koppling med pågående FÖP arbeten Att koppla Trafikplanen till pågående fördjupad översiktsplan (FÖP) arbeten är viktigt för att skapa en helhet i kommunens långsiktiga fysiska utveckling. FÖP och andra planer som är på gång ger fingervisningar om var kommande infrastrukturella satsningar bör genomföras. Tydligare hänsyn behöver tas till Väsby Entré, FÖP Sydost och FÖP Sydväst/Vällsta samt till andra större planeringsarbeten som är på gång i kommunen, idag får man intrycket av att Trafikplanen är fristående. Om kopplingen finns anser Byggnadsnämnden att behöver den uttalas tydligare. Tydligare koppling till kommunens satsningar på bostadsproduktion Trafikplanen fyller en viktig funktion i kommunens långsiktiga planering genom dess påverkan på framtida möjligheter för att planera och bebygga olika områden. Genom att försörja områden med infrastruktur såsom kollektivtrafik, vägar och gång- och cykel (GC)- vägar kan nya områden bebyggas eller så innebär framdragande av nya vägar begränsningar

16 Byggnadsnämnden genom att områden som kan exploateras för bostäder och verksamheter blir vägar. Med ovan stående resonemang finns det anledning att noga synkronisera den infrastrukturella planeringen i trafikplanen mot de planer som kommunen har för kraftfull expansion av bostäder. Samtidigt är den (enkelt) bebyggelsebara marken mycket begränsad genom de stora restriktioner som bland annat riksintresset Arlanda idag innebär. Byggnadsnämnden anser därför att vägar i huvudsak skall byggas för att möjliggöra bostadsproduktion och bör undvikas om den förhindrar den. Parkeringsnormen behöver kompletteras Generellt sett är stycket om parkeringsnormen bra. Ett mer dynamiskt resonemang där nya former av transportmedel tas in saknas dock. Exempelvis önskar nämnden ett resonemang i vilket elbilsparkering prioriteras i bostadsnära lägen och parkeringar för fossildrivna fordon läggs utanför bostadsområdena på ytor som inte kan bebyggas med bostäder. Detta skulle kunna ha påverkan på parkeringsnormen och samtidigt innebära att attraktiviteten för elbilar och kollektivtrafik relativt ökas. Parkeringsnormen bör även vara tydlig med riktlinjer för handikapparkeringar. Spårbilsinförande På flera ställen i Trafikplanen nämns att kommunen har planer på att införa spårbilar. Texten bör ändras till utreder möjligheter till att införa spårbilar. Beräkningar av behovet av infartsparkering saknas Trafikplanen konstaterar att infartsparkeringar behövs för att underlätta resor med kollektivtrafik. Dock saknas beräkningar på hur många som behövs i olika lägen. Detta påverkar planeringen i exempelvis Väsby Entré, men även i andra lägen där infartsparkeringar behöver samsas med bostadsproduktion. Ta hänsyn till en växande befolkning. Barnperspektiv saknas Ett tydligt uttalat barnperspektiv saknas i Trafikplanen. Det är möjligt att en analys av konsekvenserna för barn och unga finns med i bakgrundsmaterialet, men ett tydligare avtryck behövs i planen för att man skall känna sig trygg i att barnens behov har tillgodosetts i Trafikplanen. Det behöver även uttryckas tydligare hur detta perspektiv skall tillgodoses i det fortsatta arbetet och vid genomförande av större projekt. Mopedfrågan I dokumentet saknas resonemang om lösningar på konflikter som uppstår vid mopedåkning. Skall detta färdmedel blandas med andra, med gående, med bilar etcetera?

17 Byggnadsnämnden Utred tvärgående anslutning Sandavägen Vallentunavägen - Almungevägen Idag måste all trafik som skall passera mellan dessa vägar ut och vända på Stockholmsvägen vilket skapar ett mycket högt tryck på denna väg och korsningarna här. Det vore bra om man utreder möjligheterna att öppna flera genomfarter genom mellanliggande bostadsområden för att sprida på trafiktrycket samt vad konsekvenserna skulle bli. Utred möjlighet anslutning Bendanvägen Fylgiavägen En anslutning här skulle kunna minska längden på bilresor avsevärt för många och bör utredas. Trafikövergångar Det är bra om det i trafikplanen blir tydligare hur byten från ett trafikslag till ett annat skall bli mer tillgängligt och framkomlig. I detta ryms även hur man skall öka framkomligheten för cykel och gående till exempel med nedsänkta trottoarkanter m.m. GC övergång vid Infra City Det finns behov av en övergång mellan östra och Västra Infra City. Denna övergång finns redan i detaljplanen, men finansieringen har inte lösts. Byggnadsnämnden anser att den bör finnas med i Trafikplanen. Ordförandens förslag till beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Gert Lindström (S), Eva Lindén (S), Gunnar Andersson (MP), Flerida Martinez (V) deltar inte i beslutet.

18 Byggnadsnämnden Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2 Ändrad användning från festlokal till förskola (BN/2012:268) Ärendebeskrivning Ett Tu Tre förskolor AB har inkommit med ansökan om bygglov, för ändrad användning från festlokal/samlingslokal till att driva förskolverksamhet på fastigheten Eds Prästgård 1:102. Caisa Eriksson, förskolechef vid ett tu tre förskolor, har inkommit med en verksamhetsbeskrivning till ansökan om bygglov där hon uppger förskolan räknar med ca 30 barn i ålder 1-5 år ska kunna inskolas under hösten. Personalgruppen består av fem förskollärare och barnskötare. Maten ska tillagas i en annan förskola och transporteras dit dagligen. Verksamheten ska på sikt utökas till ca 60 barn och 10 anställda. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan 155. Den aktuella fastigheten omfattas av bestämmelsen Kq vilket bland annat innebär att området får användas för samlingslokal samt att ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Yttranden (se handlingar) Berörda sakägare samt kända bostadsrättsinnehavare, boende och hyresgäster samt Länsstyrelsen i Stockholm, Kulturmiljöenheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig (samrådstid ). Yttranden har inlämnats från Miljö och hälsoskyddskontoret samt bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65. Sammanfattning av sakägarens synpunkter: Bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65: Vi motsätter oss att tillstånd ges för att bedriva förskoleverksamhet och skälen för detta är: Sedan 1982 är prästgården byggnadsminnesförklarad och åtgärder på fastigheten kräver länsstyrelsens tillstånd. Anledningen till byggnadsminnesförklaringen var främst att den unika miljön ska behållas. Även om Stallet idag inte ingår i själva byggnadsminnesförklaringen måste det ändå anses tillhöra den historiska miljön. Nuvarande vändplanen redan är trångt. När det gäller trafiken till och från förskolan kan det förväntas 120 dagliga rörelser i samband med lämning och hämtning av ca 60 barn och till detta tillkommer varutransporter. Miljö och hälsoskyddskontoret:

19 Byggnadsnämnden Ljudmiljö inomhus, det finns ett vilrum för 60 barn, luftflöden är inte tillräckliga för de barn som ska vila samtidigt i rummet. Lekrummet på plan 2 saknar fönster samt toalett för barn. Klädförvaring samt plats för torkskåp ska räcka för ca 60 barn. Ventilationen behöver anpassas till antal personer i varje rum. Stadsbyggnadskontorets sammanfattning Åtgärden innebär att samlingslokalen Stallet ändrar användning från samlingslokal till förskola. Förskoleverksamheten kommer att innehålla cirka 30 barn i åldrarna 1-5 år och personalen består av 5 personer. Ingen matlagning kommer att ske i lokalerna utan maten transporteras varje dag kl 10:30 från en av de andra förskolorna. Utöver denna dagliga transport förekommer endast varutransport ungefär en gång per månad. Inga transporter kommer att köra in på gården utan kommer att levereras till den nordöstra delen på fastigheten där det finns en vändplats. Parkering för personalen och besökande kommer att finnas dels genom 5 platser inom fastigheten i söder i anslutning till och dels genom 10 platser längre norrut på Eds Prästgård 1:104. Dessa platser finns redan idag men används inte i någon större omfattning. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att den nya användningen som förskola inte ryms inom användningsbestämmelsen Samlingslokal men att det ändå går att se som en liten avvikelse då påverkan på byggnaden och omgivningen blir ringa och byggnaden fortfarande går att använda som samlingslokal då inga större invändiga ändringar genomförs. Utvändigt kommer det ändrade användningssättet inte att medföra några större förändringar. De små förändringar som kommer att ske i den västra fasaden, till exempel ett mindre glasparti för att få in mer ljus. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att åtgärden inte strider mot varsamhetsbestämmelsen i detaljplanen och det allmänna varsamhetskravet i 8 kap plan- och bygglagen då denna fasad är placerad mot dold sida och alltså inte är byggnadens framsida. Då byggnaden redan idag är anpassad för större folksamlingar så bör inte den ändrade användningen leda till stora förändringar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden lämpar sig för den aktuella åtgärden och att de aktuella åtgärderna inte skadar byggnadens och omgivningens kulturhistoriska värden, (Länsstyrelsen i Stockholm, kulturmiljöenheten har inte lämnat några synpunkter). Bygglov kan meddelas med stöd av 9 kap 17 plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

20 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Planritningar, dat Yttrande, miljö- och hälsoskydd, dat Yttrande, BRF Eds Prästgård, dat Verksamhetsbeskrivning, dat Yttrande, Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, dat

21 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens delårsrapport 2, 2012 (BN/2012:241) Ärendebeskrivning Stadsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti Rapporten innehåller bland annat: Uppföljning av mål och uppdrag Kvalitetsutveckling Avstämning av nämndspecifika uppdrag Ledare och medarbetare Ekonomi och verksamhet Omvärldsanalys Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Handlingar som tillhör beslut Delårsrapport 2, 2012

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar 2013-06-11 Kompletterande Handlingar Del 2 7 8 Tjänsteutlåtande Bygglovshandläggare 2013-05-27 Kristian Assia 08-590 970 00 Dnr: Fax 08-590 733 37 BN/2013:158

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Stöd & Process Underskrift...

Stöd & Process Underskrift... Byggnadsnämnden 2013-06-11 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 68 Tisdagen den 11 juni 2013, klockan 18:00-20:30 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter: Anitha Hector (M) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 iii' sala ~KOMMUN 1 (12) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Paragrafer 25-33 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer