Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C ) Gert Lindström (S) Aija Henningsson (M) James Francis Opondo (FP) Bengt Strömqvist (KD) Eva Lindén (S) Gunnar Andersson (M) Flerida Martinez (V) Ersättare: Gunnar Norlin (M) Solweig Flemmer (C ) Anders Bergström (S) Halina Norberg (S) Ali Bozorg (V) Övriga deltagande Christer Björklund, chef stadsbyggnadskontoret Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Gösta Norén, planeringschef, 59, -kl Anne-Sophie Arbegard, mark- och exploateringsingenjör, 59, -kl Mats Jakobsson, planarkitekt, 59-62, -kl Erik Olsson, bygglovchef, 59-67, kl Fredrik Drotte, planchef, 59, -kl Magdalena Lundberg, projektassistent Väsby Entré, 59, kl Utses att justera Gert Lindström Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stöd & Process, plan 6, Dragonvägen 86 Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30 Underskrifter Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Erik Palmstierna Justerande Gert Lindström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Byggnadsnämnden Information och frågor (BN/2012:8) Ärendebeskrivning 1. Allmänhetens frågestund 2. Chefen för stadsbyggnadskontoret informerar (Christer Björklund) 3. Bygglovenhetens balanslista augusti 2012 (Christer Björklund) 4. Planläget (Fredrik Drotte, ca 20 minuter) 5. Omorganisationen (Fredrik Drotte) 6. Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2, Ändrad användning från festlokal till förskola (BN2012:268) (Erik Olsson) 7. Nämndens frågestund Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Närvarorätt - Magdalena Lundberg (BN/2012:355) Ärendebeskrivning Ärendet är inte aktuellt. Därför avskrivs ärendet.

4 Byggnadsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (BN/2012:10) Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisning innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsärenden för perioden med handläggare Tony Ebrahimi, Jonas Grönberg, Anna-Carin Bergquist, Soran Amin redovisas för byggnadsnämnden: Bygglov BNdel/2012:

5 Byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsärenden.

6 Byggnadsnämnden Detaljplan för del av Sanda 1:1 (BN/2011:369) Ärendebeskrivning Den 15 november 2010 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att påbörja planarbetet för del av Sanda 1:9. Inom ramen för uppdraget som gavs skulle även den yta som bildats mellan fastigheten Sanda 1:9 och tillfartsvägen till området, på fastigheten Sanda 1:1, prövas för ny bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att denna del ska prövas för ny bebyggelse i en särskild detaljplan. Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling hösten 2011, i syfte att få fram ett intressant bostadsprojekt med en spännande arkitektur samtidigt som uppställda bullerkrav och en god boende- och utemiljö kan klaras. Den 25 januari 2012 godkände Miljö- och planutskottet tävlingsbidraget Kontrast och intensitet som vinnare i markanvisningstävlingen för del av Sanda 1:1. Bakom det vinnande förslaget stod TB Exploatering AB tillsammans med arkitekt Peter Santesson från Synk Arkitektur AB, vilket tillkännagavs efter beslutet. Planen syftar till att möjliggöra ca 14 bostäder i form av radhus och parhus i anslutning till bostadsområdet Sanda ängar. De flesta av husen nås via en ny kommunal lokalgata med anslutning mot Frisells gata. Två av husen nås direkt från Frisells gata. Bebyggelsen kommer att fungera som en entré till bostadsområdet Sanda ängar, varför stor vikt ska läggas på husens utformning och gestaltning. Radhusen placeras i mindre grupper längsmed den nya gatan och anpassas till befintlig terräng, med hjälp av souterränghus. De föreslagna husen varierar i höjd och föreslås byggas med träfasad, målade i mörk kulör. Krav på bullerdämpande åtgärder finns i detaljplanen. En behovsbedömning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och samråd kommer att ske med länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att detaljplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan. Förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan.

7 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till detaljplan för del av Sanda 1:1, daterad augusti 2012, på samråd. 2. Byggnadsnämnden bedömer att förslag till detaljplan för område för del av Sanda 1:1 inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar som hör till beslut 1. Plankarta med planbestämmelser 2. Planbeskrivning med behovsbedömning

8 Byggnadsnämnden Lägesrapport för projektet Väsby Entré - stationsområdet (BN/2011:310 Ärendebeskrivning Projektet rapporterar följande: ytterligare ett steg framåt har tagits under sommaren genom att upphandling av Zaha Hadid Architects i London har skett i syfte att få en konstnärlig bearbetning av stationsområdet och sammanlänkningen av den östra och den västra sidan, att projektet under hösten kommer att behöva genomföra upphandling av externa resurser till projektet som behövs för att tillhandahålla underlag för detaljplanearbetet, för att få svar på alla nyckelfrågor i förstudien har projektgruppen behövt genomföra ett omfattande utredningsarbete och ta ställning i olika frågor som påverkar utformningen av projektområdet, med anledning av fördjupningen i vissa frågor som rör utformning så kommer färdig förstudie att ha en omfattning motsvarande planprogram, för att underlätta kommande detaljplanearbete föreslår projektet att förstudien genomgår formellt samråd enligt 5 kap. 10 PBL inkl. samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning om betydande miljöpåverkan, projektet föreslår att då MPU tar beslut om förstudien samtidigt beslutar att hantera den som ett formellt planprogram för Väsby Entré och låter det gå ut på samråd, projektet har idag ingen intern budget. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

9 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet.

10 Byggnadsnämnden Tillsynsärende gällande Vik 1:85 Åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 PBL mot tomträttshavaren Wik Event & konferens AB (BN/2012:245) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik & fastighetsutskott har i beslut av den 20 mars beslutat hemställa att byggnadsnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen mot tomträttshavaren Wik Event & Konferens AB. Bakgrunden till hemställan är att Wik Event & Konferens AB inte uppfyller detaljplanens bestämmelse om att hålla marken tillgänglig för motorsport på fastigheten Vik 1:85. Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår att åtgärder enligt föreläggandet ska vara genomförda senast fyra veckor efter det att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med vite om kr. (Motsvarande en tomträttsavgäld) Wik Event & Konferens AB är tomträttshavare på fastigheten Vik 1:85. Enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen ska det som sägs i plan- och bygglagen om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren eller tomträtten. I den gällande detaljplanen finns detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Denna skyldighet att hålla marken tillgänglig för motorsport åvilar Wik Event & Konferens AB i egenskap av tomträttshavare. Planförutsättningar Gällande detaljplan, betecknad 1318, vann laga kraft Det aktuella området omfattas av planbestämmelsen Marken ska hållas tillgänglig för motorsport. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att enligt 11 kap 19 plan- och bygglagen förelägga Wik Event & Konferens AB, org. nr: , att senast fyra veckor efter att byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft ha vidtagit åtgärder för att uppfylla detaljplanebestämmelsen Marken ska vara tillgänglig för motorsport. Föreläggandet föreslås förenas med vite om kr i enlighet med 11 kap 37 plan- och bygglagen.

11 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Beslutsgång Ordföranden Erik Palmstierna (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde tisdagen den 16 oktober Handlingar som ingår i beslutet Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kstfu Informationsbrev till tomträttshavare

12 Byggnadsnämnden Skuggan 1:1 ansökan om bygglov avseende nybyggnad av bostad och garage på jordbruksfastighet (BN/2012:127) Ärendebeskrivning Göran Ericsson har inkommit med ansökan om bygglov för Nybyggnad av bostad och garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Sökanden önskar nu återigen uppföra ett bostadshus på fastigheten eftersom han anser att han då lättare kan utövar tillsyn på sin mark. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Området omfattas av Stockholm Arlanda Airport s influensområde inom del som berörs av maxbuller överstigande gällande riktvärde 70 db(a). Den aktuella fastighet ligger även i det regionala grönstruktur, strövområden som tillhör Rörsjökilen. I anslutning till fastigheten finns en fast fornlämning, RAÄ-nr Fresta 198:1 en hålväg. Yttranden Berörda sakägare samt Länsstyrelsen, Swedavia och Trafikverket och kända boende i intilliggande fastigheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig. Genom grannyttrande mellan tid ( ). Yttrande och synpunkter har inlämnats från: Länsstyrelsen som inte har något att erinra. Swedavia ser att med anledning av fastighetens lokalisering inom influensområdet och att inga särskilda skäl kan anses föreligga att ansökan skall avstyrkas. Trafikverket konstaterar att Skuggan 1:1 ligger inom influensområdet för Arlanda flygplats och riskerar därmed att utsättas för höga bullernivåer. På dessa grunder anser Trafikverket att nybyggnad inte är lämplig på fastigheten. Miljö och hälsoskyddskontoret har i yttrande godtagit föreslagen vatten-och avloppslösning.

13 Byggnadsnämnden Teknik och fastighetskontoret konstaterar att den tänkta byggplatsen är belägen utanför VA-verksamhetsområde och att det för närvarande inte finns några planer på att ta med platsen i området. De erinrar vidare om att avstånd mellan brunn och avlopp inte bör understiga 50 m Stadsbyggnadskontorets bedömning Nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Skuggan 1:1. Fastighetens nytillkomna bruttoarea är på 314 m² Fastigheten är en jordbruksfastighet och har tidigare använts för boende. Genom åtgärden skulle ett bostadshus återigen uppföras på fastigheten vilket skulle underlätta för ägaren att utöva tillsyn över marken. Kontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse har beaktats. Speciell hänsyn har tagits till byggnadens inplacering i förhållande till vad som beskriv till vatten- och avloppsfrågan och användning, t.ex. samma användning som kringliggande byggnader. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Placering på tomt, varsamhet mot befintlig byggnads karaktärsdrag/ hänsyn till områdets byggnadsskick/stadsbild och ingen betydande olägenhet. Kraven i 8 kap. plan- och bygglagen bedöms vara uppfyllda. Bygglov bör beviljas enligt 9 kap. 31a plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31a 8 kap 1, 4 2 kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor.

14 Byggnadsnämnden Ordförandens förslag till beslut Ordföranden Erik Palmstierna (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag men att avgiften för förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas i enlighet med 9 kap 31a plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen (PBL) 1. 9 kap 31a 2. 8 kap 1, kap 1-4 Avgift, förhandsbesked utanför planlagt område blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Situationsplan 2, dat Markplaneringsplan, dat Markplaneringsplan 2, dat Översiktsplan, dat Situationsplan 3, dat Sektion C-C, dat Sektioner, A och B, dat Bostad Entrévåning plan, dat Bostadshus Loft plan, dat Garage Fasader, sektion, dat Garage plan, dat Bostadshus Fasader, dat Bostadshus Fasader, dat Yttrande Länsstyrelsen, dat Yttrande Swedavia, dat Yttrande Trafikverket, dat Ny översiktsplan, dat Nytt yttrande från sökande, dat

15 Byggnadsnämnden Yttrande över remiss Trafikplan för Upplands Väsby (BN/2010:543) Ärendebeskrivning Inledning Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen är ett viktigt och centralt dokument för den långsiktiga utvecklingen för kommunen. Hur trafikflöden styrs och i vilken riktning infrastruktur byggs ut är grundläggande för den fortsatta planeringen av bostäder och verksamheter. Trafikplanen kommer därigenom att under många år påverka arbetet för Byggnadsnämnden genom att planarbetet påverkas. Av denna anledning är en tydlig och väl genomarbetad Trafikplan av mycket stor betydelse. Det remissyttrande som här lämnas är skrivet av politikerna i nämnden utan föregående beredning från stadsbyggnadskontoret (SBK) och är av denna anledning relativt kortfattat. Byggnadsnämnden menar att Trafikplanen i stort innehåller vad man kan önska men en del kompletteringar föreslås enligt följande punkter: Språket och dispositionen behöver ses igenom Det finns risk för feltolkningar av texten på grund av språkfel. Exempelvis används förbi när något korsas. Samtidigt är dokumentet ganska svårläst på grund av en otydlig disposition där stort och smått blandas. Mycket av de detaljerade listorna föreslås ligga som bilagor för läsvärdets skull. Tydligare koppling med pågående FÖP arbeten Att koppla Trafikplanen till pågående fördjupad översiktsplan (FÖP) arbeten är viktigt för att skapa en helhet i kommunens långsiktiga fysiska utveckling. FÖP och andra planer som är på gång ger fingervisningar om var kommande infrastrukturella satsningar bör genomföras. Tydligare hänsyn behöver tas till Väsby Entré, FÖP Sydost och FÖP Sydväst/Vällsta samt till andra större planeringsarbeten som är på gång i kommunen, idag får man intrycket av att Trafikplanen är fristående. Om kopplingen finns anser Byggnadsnämnden att behöver den uttalas tydligare. Tydligare koppling till kommunens satsningar på bostadsproduktion Trafikplanen fyller en viktig funktion i kommunens långsiktiga planering genom dess påverkan på framtida möjligheter för att planera och bebygga olika områden. Genom att försörja områden med infrastruktur såsom kollektivtrafik, vägar och gång- och cykel (GC)- vägar kan nya områden bebyggas eller så innebär framdragande av nya vägar begränsningar

16 Byggnadsnämnden genom att områden som kan exploateras för bostäder och verksamheter blir vägar. Med ovan stående resonemang finns det anledning att noga synkronisera den infrastrukturella planeringen i trafikplanen mot de planer som kommunen har för kraftfull expansion av bostäder. Samtidigt är den (enkelt) bebyggelsebara marken mycket begränsad genom de stora restriktioner som bland annat riksintresset Arlanda idag innebär. Byggnadsnämnden anser därför att vägar i huvudsak skall byggas för att möjliggöra bostadsproduktion och bör undvikas om den förhindrar den. Parkeringsnormen behöver kompletteras Generellt sett är stycket om parkeringsnormen bra. Ett mer dynamiskt resonemang där nya former av transportmedel tas in saknas dock. Exempelvis önskar nämnden ett resonemang i vilket elbilsparkering prioriteras i bostadsnära lägen och parkeringar för fossildrivna fordon läggs utanför bostadsområdena på ytor som inte kan bebyggas med bostäder. Detta skulle kunna ha påverkan på parkeringsnormen och samtidigt innebära att attraktiviteten för elbilar och kollektivtrafik relativt ökas. Parkeringsnormen bör även vara tydlig med riktlinjer för handikapparkeringar. Spårbilsinförande På flera ställen i Trafikplanen nämns att kommunen har planer på att införa spårbilar. Texten bör ändras till utreder möjligheter till att införa spårbilar. Beräkningar av behovet av infartsparkering saknas Trafikplanen konstaterar att infartsparkeringar behövs för att underlätta resor med kollektivtrafik. Dock saknas beräkningar på hur många som behövs i olika lägen. Detta påverkar planeringen i exempelvis Väsby Entré, men även i andra lägen där infartsparkeringar behöver samsas med bostadsproduktion. Ta hänsyn till en växande befolkning. Barnperspektiv saknas Ett tydligt uttalat barnperspektiv saknas i Trafikplanen. Det är möjligt att en analys av konsekvenserna för barn och unga finns med i bakgrundsmaterialet, men ett tydligare avtryck behövs i planen för att man skall känna sig trygg i att barnens behov har tillgodosetts i Trafikplanen. Det behöver även uttryckas tydligare hur detta perspektiv skall tillgodoses i det fortsatta arbetet och vid genomförande av större projekt. Mopedfrågan I dokumentet saknas resonemang om lösningar på konflikter som uppstår vid mopedåkning. Skall detta färdmedel blandas med andra, med gående, med bilar etcetera?

17 Byggnadsnämnden Utred tvärgående anslutning Sandavägen Vallentunavägen - Almungevägen Idag måste all trafik som skall passera mellan dessa vägar ut och vända på Stockholmsvägen vilket skapar ett mycket högt tryck på denna väg och korsningarna här. Det vore bra om man utreder möjligheterna att öppna flera genomfarter genom mellanliggande bostadsområden för att sprida på trafiktrycket samt vad konsekvenserna skulle bli. Utred möjlighet anslutning Bendanvägen Fylgiavägen En anslutning här skulle kunna minska längden på bilresor avsevärt för många och bör utredas. Trafikövergångar Det är bra om det i trafikplanen blir tydligare hur byten från ett trafikslag till ett annat skall bli mer tillgängligt och framkomlig. I detta ryms även hur man skall öka framkomligheten för cykel och gående till exempel med nedsänkta trottoarkanter m.m. GC övergång vid Infra City Det finns behov av en övergång mellan östra och Västra Infra City. Denna övergång finns redan i detaljplanen, men finansieringen har inte lösts. Byggnadsnämnden anser att den bör finnas med i Trafikplanen. Ordförandens förslag till beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden antar ovan nämnda politiska remissyttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Gert Lindström (S), Eva Lindén (S), Gunnar Andersson (MP), Flerida Martinez (V) deltar inte i beslutet.

18 Byggnadsnämnden Eds Prästgård 1:102, Prästgårdsvägen 2 Ändrad användning från festlokal till förskola (BN/2012:268) Ärendebeskrivning Ett Tu Tre förskolor AB har inkommit med ansökan om bygglov, för ändrad användning från festlokal/samlingslokal till att driva förskolverksamhet på fastigheten Eds Prästgård 1:102. Caisa Eriksson, förskolechef vid ett tu tre förskolor, har inkommit med en verksamhetsbeskrivning till ansökan om bygglov där hon uppger förskolan räknar med ca 30 barn i ålder 1-5 år ska kunna inskolas under hösten. Personalgruppen består av fem förskollärare och barnskötare. Maten ska tillagas i en annan förskola och transporteras dit dagligen. Verksamheten ska på sikt utökas till ca 60 barn och 10 anställda. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan 155. Den aktuella fastigheten omfattas av bestämmelsen Kq vilket bland annat innebär att området får användas för samlingslokal samt att ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Yttranden (se handlingar) Berörda sakägare samt kända bostadsrättsinnehavare, boende och hyresgäster samt Länsstyrelsen i Stockholm, Kulturmiljöenheter har i enlighet med 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) getts tillfälle att yttra sig (samrådstid ). Yttranden har inlämnats från Miljö och hälsoskyddskontoret samt bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65. Sammanfattning av sakägarens synpunkter: Bostadsrättsföreningen Eds Prästgård 1:65: Vi motsätter oss att tillstånd ges för att bedriva förskoleverksamhet och skälen för detta är: Sedan 1982 är prästgården byggnadsminnesförklarad och åtgärder på fastigheten kräver länsstyrelsens tillstånd. Anledningen till byggnadsminnesförklaringen var främst att den unika miljön ska behållas. Även om Stallet idag inte ingår i själva byggnadsminnesförklaringen måste det ändå anses tillhöra den historiska miljön. Nuvarande vändplanen redan är trångt. När det gäller trafiken till och från förskolan kan det förväntas 120 dagliga rörelser i samband med lämning och hämtning av ca 60 barn och till detta tillkommer varutransporter. Miljö och hälsoskyddskontoret:

19 Byggnadsnämnden Ljudmiljö inomhus, det finns ett vilrum för 60 barn, luftflöden är inte tillräckliga för de barn som ska vila samtidigt i rummet. Lekrummet på plan 2 saknar fönster samt toalett för barn. Klädförvaring samt plats för torkskåp ska räcka för ca 60 barn. Ventilationen behöver anpassas till antal personer i varje rum. Stadsbyggnadskontorets sammanfattning Åtgärden innebär att samlingslokalen Stallet ändrar användning från samlingslokal till förskola. Förskoleverksamheten kommer att innehålla cirka 30 barn i åldrarna 1-5 år och personalen består av 5 personer. Ingen matlagning kommer att ske i lokalerna utan maten transporteras varje dag kl 10:30 från en av de andra förskolorna. Utöver denna dagliga transport förekommer endast varutransport ungefär en gång per månad. Inga transporter kommer att köra in på gården utan kommer att levereras till den nordöstra delen på fastigheten där det finns en vändplats. Parkering för personalen och besökande kommer att finnas dels genom 5 platser inom fastigheten i söder i anslutning till och dels genom 10 platser längre norrut på Eds Prästgård 1:104. Dessa platser finns redan idag men används inte i någon större omfattning. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att den nya användningen som förskola inte ryms inom användningsbestämmelsen Samlingslokal men att det ändå går att se som en liten avvikelse då påverkan på byggnaden och omgivningen blir ringa och byggnaden fortfarande går att använda som samlingslokal då inga större invändiga ändringar genomförs. Utvändigt kommer det ändrade användningssättet inte att medföra några större förändringar. De små förändringar som kommer att ske i den västra fasaden, till exempel ett mindre glasparti för att få in mer ljus. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att åtgärden inte strider mot varsamhetsbestämmelsen i detaljplanen och det allmänna varsamhetskravet i 8 kap plan- och bygglagen då denna fasad är placerad mot dold sida och alltså inte är byggnadens framsida. Då byggnaden redan idag är anpassad för större folksamlingar så bör inte den ändrade användningen leda till stora förändringar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden lämpar sig för den aktuella åtgärden och att de aktuella åtgärderna inte skadar byggnadens och omgivningens kulturhistoriska värden, (Länsstyrelsen i Stockholm, kulturmiljöenheten har inte lämnat några synpunkter). Bygglov kan meddelas med stöd av 9 kap 17 plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

20 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beslut 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b Plan- och bygglagen för ändrad användning av samlingslokal/festlokal till förskolan. 2. Avgiften för bygglov och anmälan blir kronor. Handlingar som ingår i beslut 1. Ansökan, dat Situationsplan, dat Planritningar, dat Yttrande, miljö- och hälsoskydd, dat Yttrande, BRF Eds Prästgård, dat Verksamhetsbeskrivning, dat Yttrande, Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, dat

21 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens delårsrapport 2, 2012 (BN/2012:241) Ärendebeskrivning Stadsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti Rapporten innehåller bland annat: Uppföljning av mål och uppdrag Kvalitetsutveckling Avstämning av nämndspecifika uppdrag Ledare och medarbetare Ekonomi och verksamhet Omvärldsanalys Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Byggnadsnämndens beslut 1. Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Byggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner att nämnden inte uppnår budget i balans Handlingar som tillhör beslut Delårsrapport 2, 2012

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar

Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar Byggnadsnämnden Sammanträdeshandlingar 2013-06-11 Kompletterande Handlingar Del 2 7 8 Tjänsteutlåtande Bygglovshandläggare 2013-05-27 Kristian Assia 08-590 970 00 Dnr: Fax 08-590 733 37 BN/2013:158

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Eva Klermyr, KSB Anna Ginell, KSB Johannes Wikman, KLK, 1.5 Sara Hugosson, sekr, S&P

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Eva Klermyr, KSB Anna Ginell, KSB Johannes Wikman, KLK, 1.5 Sara Hugosson, sekr, S&P Byggnadsnämnden 2015-01-27 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 27 januari, klockan 18:00-19:25 Ledamöter: Gert Lindström (S), ordf. Jakob Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2015-03-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 24 mars, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Gert Lindström (S) Halina Norberg (S), tj. ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 14) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 16.15 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M)

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Färna Herrgård, Färna, kl 14.00 14.35 ande Per Carlesson (S) ordförande Taffere Abraha (S) Heinz Blahusch (S) 86, 88-93 Arne Hedkvist

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer