Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 348/2010 Samrådshandling PLANOMRÅDE Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Samrådstid: 5 februari mars 2014 Granskningstid: Normalt planförfarande Handläggare: Philip Cedergren E-post: Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Den här detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Normalt planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. HANDLINGAR Planhandlingen omfattar: - plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser - denna planbeskrivning - fastighetsförteckning - Illustrationsplan - samrådsredogörelse (efter samråd) - granskningsutlåtande (efter granskning) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, par- och radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. LÄGE Planområdet ligger öster om riksväg 50 och avståndet till centrala Örebro är 6 km. Områdes areal är kvm. Avstånd till centrala Örebro: Hovsta - Cykel 30 min - Bil 10 min PLANOMRÅDE Lillån Örebro 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Planområdet berörs inte av något riksintresse, men området ligger precis öster om riksväg 50 som ingår i det nationella stamvägnätet och är utpekad väg av riksintresse. Örebro kommuns översiktsplan I Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av kommunfullmäktige , framgår att delar av planområdet är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. Vidare framgår det även att området ligger inom stadens randzon som innebär att det krävs detaljplaneläggning innan bygglov kan ges. Utbyggnadsområden för bostäder enligt översiktsplanen. Följande ställningstaganden berör landsbyggden: - Vid bebyggelse i stadens eller de mindre tätorternas randzon, eller i andra områden med högt befintligt eller förväntat bebyggelsetryck, krävs oftast en detaljplaneläggning innan utbyggnad. - Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. - Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk. - Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturhistoriska värden och tradition. Bebyggelse i jordbrukslandskapet har historiskt placerats i höjdlägen. 4

5 - Ny bebyggelse bör lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom gång- och cykelavstånd från hållplatslägen för att minska bilberoendet. - Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en saker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt. - Ny bebyggelse bor placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. - Ny bebyggelse på landsbygden ska uppföras med hänsyn till angränsande bebyggelse och miljöer som har kulturhistoriskt värde. I dessa fall ska nya byggnader gestaltningsmassigt anpassas till befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, material och färg. - I anslutning till grupper med äldre homogen bebyggelse placeras ny bebyggelse i utkanten av den befintliga bebyggelsegruppen. Följande ställningstaganden berör trafik: I översiktsplanen framgår även att det finns en planerad väg genom tätorten Lillån som ska fungera som ett komplement till riksväg 50. När och om vägen byggs är mycket osäkert men åtgärder får inte vidtas som kan försvåra en byggnation. Vägens sträckning är inte utredd och är därför mycket ungefärligt markerad på kartan. Ny väg öster om Lillån enligt översiktsplanen. Detaljplaner För området finns inte några gällande detaljplaner. Under 2011 antogs en detaljplan för det intilliggande handelsområdet som medger centrum- och handelsändamål. 5

6 Miljömål I Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet framgår bl.a. att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Utsläppen av växthusgaser ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per invånare. Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen organisation minska med 50 procent per invånare. Användningen av el och värme ska minska i offentliga och privata fastigheter samt inom industrin. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybar energi. Användningen av olja och torv i fastigheter, industri och fjärrvärmesystemet ska minska kraftigt eller upphöra helt. Produktionen av förnybar energi ska byggas ut. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Vattenmiljöers ekologiska och vattenhållande funktioner, produktionsförmåga, biologiska mångfald, kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv ska bevaras. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Planområdet berör fastigheterna Hovsta 1:12, Förlunda 8:1 samt Förlunda 9:1 som är privatägda samt de kommunala fastigheterna Hovsta 10:1 och Hovsta 1:24. Vägen som går genom planområdet samt vägen precis väster om planområdet förvaltas av Sätra samfällighetsförening. Mark och vegetation Del av planområdet från söder. Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial finlera men i den mittersta delen utgörs marken av sandig morän med inslag av större moränblock och berg i dagen. De öppna markytorna har tidigare använts som åkermark men ligger nu i träda. Vissa delar av området är mycket kuperat med stora höjdskillnader och svår terräng där vegetationen i huvudsak utgörs av barr- och lövträd. 7

8 Mark och vegetation inom planområdet. Inom planområdet finns det odlingsrösen och åkerholmar. Dessa småbiotoper är livsmiljöer för många växter, djur och svampar och är skyddade enligt gällande miljölagstiftning. Markföroreningar På den intilliggande fastigheten Förlunda 2:19, har det tidigare funnits en drivmedelsstation. Området är sanerat och vid efterföljande provtagning har inte några föroreningshalter över gällande riktvärdena påträffats. Miljökontorets bedömning är att det inte krävs några ytterligare provtagningar eller sanering för föreslagen exploatering. Radon Planområdet ligger inte inom område med förhöjd risk för markradon. Service och fritid Precis intill planområdet finns ett större handelsområde med restaurang, bilhandel, frisör och en obemannad drivmedelsstation samt en återvinningsstation. Tidigare fanns även försäljning av daglivaruhandel, men denna upphörde i början av Förskola och skola Askens förskola ligger cirka en kilometer sydväst om riksväg 50 och förskolorna Lillånvillan och Klockarängens förskola ligger 1,2 kilometer direkt söder om planområdet. Lillåskolan, med klasser från förskola till klass 9 ligger längs Kyrkvägen på andra sidan riksväg 50 och Lillåns södra skola, med klasser från förskola till klass 6, är belägen vid Åkervägen 1,7 kilometer söder om planområdet. Fritid Förutom närheten till naturen ligger Lillåns idrottsplats med tennisbanor och fotbollsplaner precis väster om riksväg 50. Kårsta golfklubb ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om planområdet. 8

9 Bebyggelse I planområdet utgörs bebyggelsen främst av små enklare fritidsbostäder utan vinterisolering. Den intilliggande bebyggelsen är begränsad men består till största del av 1 ½ plans friliggande villor. I omgivningen finns även enstaka ekonomibyggnader för jordbruksändamål. Fritidsbostäder inom planområdet. Gator och trafik Riksväg 50 Riksväg 50 ligger strax väster om planområdet och har omfattande trafik med ca fordon/medeldygn. En stor andel av dessa är pendlingstrafik mellan arbetsplatser i Örebro och bostadsorter i länets norra del samt även tung fjärrtrafik. Högsta tillåten hastighet förbi handelsplatsen är 70 km/tim. Planområdet trafikmatas idag genom in- och utfarter som ansluter till riksväg 50 via ramper i syd- och norrgående riktning. I anslutning till dessa finns även anslutningar till det lokala vägsystemet mot Yxsta och Kårsta. I övrigt används trafikplatsen även av läns- och stadsbussar. I Vägverkets förstudie 1 för området framgår att av- och påfarterna vid handelsplatsen gjordes om i samband med att riksväg 50 byggdes om till mötesfri 2+2-väg under I samband med ombyggnaden breddades riksväg 50 till 16,5 meter och bron över lokalvägen vid av- och påfarterna breddades och utfördes med full höjd. De båda utfarterna är utformade som kilpåfarter, vilket medför att de saknar accelerationsfält och detta förhållande innebär att bristande uppmärksamhet kan leda till upphinnandeolyckor. Utfarten norrut är brant och saknar vilplan, vilket kan innebära problem för den tunga trafiken vintertid. Utfarten norrut har även skymd sikt på grund av brons räcken. Lokalgator Vägarna till och inom planområdet är enskilda och är av varierad standard. Infart till planområdet sker via Saluvägen och vidare in på en enklare väg med grusbeläggning. Längs planområdets västra del ligger Sätravägen som är belagd med asfalt och som ansluter till Hovstarondellen. Vägarna sköts av Sätra samfällighetsförening. 1 Förstudie Väg 50 Norrplan, Vägverket region Mälardalen 9

10 Vägar inom planområdet. Gång- och cykeltrafik Planområdet saknar direktanslutning till gång- och cykelvägnät. Längs riksväg 50 finns en gång- och cykelväg som idag sträcker sig över handelsplatsens parkering och som förbinds med gång- och cykelvägar mot Lillån. Kollektivtrafik Busslinje 8 trafikerar Hovsta-Våghustorget-Karlslund, med hållplats vid Saluvägen. Hållplatserna ligger cirka 400 meter från planområdet. Buller och störningsskydd Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. I kartläggningen som avser årsskiftet 2011/2012 framgår att planområdet inte är utsatt för vägtrafikbuller. Örebro jaktskytteklubb ligger öster om planområdet vilket kan innebära ett visst impulsljud. Exploatering bedöms dock inte påverkas i en sådan utsträckning att skyddsåtgärder behöver vidtas. Vattenområden Planområdet ligger inom Lillåns avrinningsområde. Till Sätrabäcken som är belägen sydväst om planområdet finns ett dikesföretag. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Precis söder om handelsplatsen finns en kommunal vattenledning. I anslutning till denna finns även kommunala dag- och spillvattendelningar. Diken I planområdets östra del finns en ledningskulvert som mynnar ut i Sätrabäcken. El Elnät finns utbyggt fram till planområdet. 10

11 Fjärrvärme En större fjärrvärmeledning finns längs riksväg 50 och det intilliggande handelsområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation För att området inte ska bli för tättbebyggt och för att det ska finnas ytor för lek och rekreation ska ytor med träd, vegetation och berg bevaras. Dessa ytor regleras genom bestämmelser om park och natur i detaljplanen. I detaljplanen finns det även mindre naturstrimmor. Syftet med dessa är att hantera dagvatten som kommer från de större naturområdena. Lekplats I området bör det finnas minst en gemensam lekplats som lämpligast placeras i parkområdena. Bebyggelse Placering och utförande Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden och i huvudsak stämma överens med illustrationsplanen. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med två våningar och att 25 % av tomterna får bebyggs. Eftersom planområdet bitvis är kuperat medger detaljplanen även att en suterrängvåning får anordnas utöver två våningsplan. För att få ett varierat bostadsområde ska det förutom friliggande villor även finnas rad- och parhus. För vissa av de föreslagna tomterna är byggrätten begränsad genom kryssmark. Syftet med begränsningen är att undvika bebyggelse för tätt inpå intilliggande fastigheter. I övrigt gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i envånings huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom fyra meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdel inte överstiga fyra meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga fem meter. Fastighetsytor Detaljplanen har en bestämmelse som anger den minsta tillåtna fastighetsstorleken. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att området blir för tätbebyggt samt även för att bättre kunna planera utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. Förslaget innebär att ungefär 90 friliggande villor och rad- och parhus kan byggas. 11

12 Förskola Eftersom området kan tänkas attrahera en stor del barnfamiljer finns det en yta som kan bebyggas med en förskola. Skolbyggnaden får uppföras med två våningar men bör utformas så att varje barn får ca 30 kmv lekyta utomhus. Byggnadskultur och gestaltning Färgsättningen på ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsen och kan därför med fördel målas i olika nyanser av färgerna röd, gul, vit, svart eller brun. Nya byggnader bör utformas så att de stilmässigt passar ihop och tillsammans utgör en enhet. Energieffektiva hus För att arbeta för en minskad energianvändning och en begränsad miljöpåverkan bör nya byggnader uppföras energieffektiva. Ett energieffektivt hus kan byggas med ett lufttätt klimatskal som har extra tjock isolering. Fönster och dörrar ska ha låga U-värden som förhindrar kallras samt ett väl fungerande ventilationssystem. Husen har inte något vanligt värmesystem, istället återvinns överskottsvärme från apparater och från människor som vistas i huset, via en värmeväxlare i från-till-luften. På vintern kan det vara nödvändigt med ett extra tillskott värme via ett batteri som sitter i värmeväxlaren. Byggnaden bör ha en kompakt form samtidigt som husets orientering i förhållande till solen är av stor betydelse. Byggnader kan ha balkonger och skärmtak över fönstren för att undvika solinstrålning på sommaren. Dessa bör dock inte sticka ut längre än att man kan tillgodogöra sig solvärmen på vintern, när solen står lågt. Vanligt är också att använda solvärme för tappvarmvatten, kompletterat med elvärme under den kalla delen av året. Gator och trafik Gatunät För att klara av ökad trafik i området behöver standarden på vägarna förbättras. De gaturum som föreslås i detaljplanen måste ha en bredd av minst sju meter för att inrymma kommunala vatten- och spillvatenledningar, elledningar, fiberkabel samt även hantering av dagvatten. Saluvägen och infartsgatan ska ha kommunalt huvudmannaskap eftersom det på lång sikt även kan bli aktuellt att planlägga för ytterligare bostäder söder om planområdet i enlighet med översiktsplanen. En medelvilla i Örebro genererar i snitt 4 till 5 bilresor/dygn. Om planområdet bebyggs med ca 90 bostäder innebär det ca 400 fordon/dygn. Gång- och cykeltrafik Området ska anslutas till gång- och cykelvägnätet som sträcker sig längs riksväg 50. En gång- och cykelväg kan även anläggas söder om planområdet, ner till den befintliga gång- och cykelvägen mot Lillån. 12

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Hela planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet via ledningar väster om riksväg 50. Kommunen ska vara huvudman för ledningarna fram till de avstyckade fastighetsgränserna. En pumpstation måste placeras i planområdets östra del för att pumpa tillbaka vatten för självfall i den västra delen. Dagvattenhantering Dagvatten ska omhändertas lokalt. En exploatering av området innebär att ytor kommer att hårdgörs. Dagvattnet som på ett naturligt sätt har infiltrerats i marken kommer inte att ha samma förutsättning till det vid en utbyggnad. Därför ska dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten avledas till grönytor inom den egna fastigheten för fördröjning innan avledning sker till gemensamma diken eller ledningsnät. Diken Inom de områden som på plankartan är markerade med u ska ledningar för dagvatten samt ersättning för befintliga ledningskulvertar anordnas. Avfall Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska förvaltningen. För klara av sophantering ska körytor dimensioneras för en totalvikt på 26 ton. Backning är en stor olycksrisk och återvändsgator ska därför utformas med en vändplan med radien nio meter samt en hindersfri remsa om 1,5 meter. El Vid utbyggnad kan det krävas att nya transformatorstationer byggs och i detaljplanen finns därför två ytor som är avsatta för detta ändamål. Byggnadshöjden för stationerna får inte överstiga tre meter. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna V/Aanläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. 13

14 Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid på fem år från det datum då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för vatten- och spillvattenledningar på allmän plats. Kommunen är huvudman för gata. Genomförandeavtal Avtal om genomförande ska tecknas med exploatören innan detaljplanen kan antas av kommunen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga åtgärder Planen illustrerar nybildande av 94 bostadsfastigheter och 1 skolfastighet från Hovsta 1:12, Hovsta 1:24 och Hovsta 10:1. Fastighetsbestämning blir troligtvis nödvändig mot kringliggande jordbruksfastigheter där blivande bostadsfastigheter gränsar mot. Bostadsfastigheten Förlunda 2:8 är bildad genom avsöndring vilket sannolikt medför krav på fastighetsbestämning vid nybildande av bostadsfastighet mot den fastighetsgränsen. Hässleby ga:1, gemensamhetsanläggning för väg, kan behöva omprövas i lantmäteriförrättning(anlägningsåtgärd). Allmän plats ska avstyckas eller fastighetsregleras in till lämplig kommunal gatufastighet. Mark ska fastighetsregleras från samfällda markområden Hovsta s:1, s:7, där samfälligheterna går in i detaljplaneområdet. Tekniska frågor Tekniska undersökningar Exploatören ansvarar för kompletterande geoteknisk samt övriga tekniska undersökningar på kvartersmark. Inom kvartersmark kan det finnas markföroreningar som exploatören ansvarar för att åtgärda. På område som får bebyggas med förskola har miljökontoret godkänt byggnation utan att fler undersökningar ur ett markföroreningsperspektiv görs. 14

15 Tekniska anläggningar Följande åtgärder ska utföras på allmän plats: Området kommer att innefattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten, avlopp och dagvatten ska byggas ut av kommunen till respektive tomt. Avloppet bör kunna byggas ut så att självfall skapas ner till pumpstation som ska anläggas i område märkt E1 i plankartans östligaste del. För att planera hur kommunalt V/A ska nå detaljplaneområdet har en v/a-utredning gjorts. Kommunen kommer att lägga nya ledningar från andra sidan riksväg 50 för att nå exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän plats. Lekpark och park ska anläggas i naturområden på allmän plats. Ekonomiska frågor Ekonomiska konsekvenser - för exploatören Exploatören bekostar del av erforderliga anläggningar på allmän plats. Exploatörerna bekostar även kostnaden för flytt av el-, och teleledningar inom kvartersmark och allmän plats. Exploatören iordningsställer, kvartersmark för byggnation, egna fastigheters fastighetsbildning, geotekniska undersökningar m.m. Kommunens kostnader för iordningställande av allmän plats mm har beräknats till ca 25 miljoner kronor och fördelar sig enligt tabellen. UTGIFTER kkr Kommentar Markvärde? Förberedande arbeten - Planläggning 800 planavtal Fastighetsbildning 330 Lokalgator(2275m) med trafikåtgärd Ombyggnad Gata med belysning 1000 (Saluvägen) Gång och cykelväg utefter Saluvägen 350 Gång och cykelväg utefter Rv Park och lekpark 1900 Dagvatten till Natur och park 600 Övrigt/oförutsett 2178 Administration 1089 Summa Innefattas av exploateringsavtal. Fördelning ska ske med byggrätt som grund. - Kostnaderna enligt ovan ska fördelas i exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan planen antas. Kostnadsfördelningen ska baseras på byggrätten. Utgifterna är uppskattade och ska erläggas utifrån de faktiska kostnaderna. Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför anläggningar på allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar uppgår till ca kr/år. 15

16 Kostnaden för drift och underhåll av lekpark och park uppgår till ca kr/år. Planavgift Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägarna och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. Bygglov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan de kommunala vatten- och spillvattenanläggningarna har byggts ut inom planområdet. MILJÖKONSEKVENSER Enligt 4 kap. 34 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: nuvarande miljöbelastning på platsen effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö och landskapsbild om planen genomförs effekter på hushållning med naturresurser effekter på människors hälsa och säkerhet effekter på ljusförhållanden och lokalklimat Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för byggnadsnämnden KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE Planförslaget innebär att ett idag i princip obebyggt område bebyggs med ett stort antal enfamiljshus. Ytor som tidigare har använts som jordbruksmark tas i anspråk men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär och kvalitéer kan bevaras. Ytor med träd och annan vegetation samt bergområden ska sparas så att dessa kan fungera som naturliga rekreations- och lekytor. Planområdet finns med i översiktsplanen som ett utbyggnadsområde och ligger på gångavstånd från kollektivtrafik. Det finns även möjlighet att det etableras dagligvaruhandel precis intill planområdet. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för bostäder. 16

17 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har utarbetats av planeringsarkitekt Philip Cedergren på Örebro stadsbyggnadskontor i samarbete med exploateringsingenjör Paul Göransson samt exploateringsingenjör Erik Skagerlund. Ulrika Jansson Enhetschef detaljplan Philip Cedergren Planeringsarkitekt 17

18 18

19 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Inte skalriktig 19

20 PLANBESTÄMM ELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen hela området. Endast angiven användning är tillåten. GRÄNSER ANVÄNDN ING AV M ARK OCH VATT EN Allmänna plat ser LOKALGATA Lokaltrafik GC Gång- och cykelväg NATUR Naturområde Planområdesgränsen redovisas 3 m utanför området. Användningsgräns Egenskapsgräns K vart ersmark B E E1 S Bostäder Tekniska anläggningar Pumpstation Endast förskola U TNYTTJANDEGR AD / FASTIGH ETSINDELNING e1000 Största byggnadsarea i procent per fastighet. e2000 Minsta tillåtna fastighets storlek. B EGRÄNSNINGAR AV MARK ENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas. Marken får endast bebyggas med uthus och komplementbyggnader. u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska l edningar. M ARKENS ANORD NANDE Dagvatten Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska avledas till grönytor för fördröjning inom den egna fastigheten innan anslutning får sk e till gemens amma diken eller lednings nät. PLACERING, UT FORMN IN G OCH UT FÖRANDE Placering F riliggande huvudbyggnad ska placer as minst 4 meter fr ån fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom 4 meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdelen inte överstiga 4 meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga 5 meter. Utformning II III IV v1 v2 Högsta byggnadshöjd i meter Högsta antal våningar Endast par- och radhus Suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar. ADM INIST RATIVA BESTÄMMELSER Genomförandet id Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. U tökad lovp likt, lov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut inom området. Planavg if t Ett planavtal är tecknat mellan fastighesägaren och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. H uvud mannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. ILLU STR ATION ER Illustrationslinje 20

21 FASTIGHETSFÖRTECKNING Philip Cedergren BN 348/2010 Fastighetsförteckning till detaljplan för Hovsta 1:12 m.fl. Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 7:3 ING REAL ESTATE INVESTMENT SWEDEN 15 AB NEWSEC ASSET MANAGEMENT AB BOX GÖTEBORG FÖRLUNDA 8:1 KARLSSON,LARS-GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO SVENSKA UMTS-NÄT AB WARFVINGES VÄG 45 4TR STOCKHOLM Hus på FÖRLUNDA 9:1 KARLSSON,LARS GEORG SALUVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:12 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO NYLÉN,MATS PRINSGATAN 15 A LGH ÖREBRO HOVSTA 1:24 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO HOVSTA 10:1 ÖREBRO KOMMUN BOX

22 ÖREBRO MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HOVSTA S:1 DIKEN OCH VÄGAR,BÄCKAR GRYTÅN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA HOVSTA S:7 DIKEN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HÄSSLEBY GA:1 SÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BO HOLMSTRÖM HAGAHOLM, SÄTRA ÖREBRO VÄGAR RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 18-IM1-77/ IM1-84/ IM1-84/ ÅNSTA 20:234 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING LEDNING MM LEDNING MM 1880IM-07/ IM-07/ IM-07/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR MALMÖ 22

23 18-IM1-31/397.1 FÖR EJ ANGIVEN FASTIGHET KRAFTLEDNING 1880K-97/559.1 MITTNÄT AB STARKSTRÖM 18-IM1-85/ IM1-85/ HOVSTA PRÄSTBOL 1:14 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO GÅNGVÄG MM GÅNGVÄG MM 1880IM-08/ IM-08/ HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG KRAFTLEDNING KRAFTLEDNING 18-IM1-20/ IM1-20/104.1 VÄSTANÅN 6:19, ÄLVKARLEBY KRAFTLEDNING MM KRAFTLEDNING MM 18-HOV HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO VÄG FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 2:19 FEBRO MEKAN AB SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:5 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:8 PÅLMALM,SULO BJÖRKSÄTTER FÖRLUNDA ÖREBRO FÖRLUNDA 4:1 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LILLÅNS IDROTTSFÖRENINGS ALLIANS Hus på 23

24 FÖRLUNDA ÖREBRO HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO 24

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer