Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 348/2010 Samrådshandling PLANOMRÅDE Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Samrådstid: 5 februari mars 2014 Granskningstid: Normalt planförfarande Handläggare: Philip Cedergren E-post: Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Den här detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Normalt planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. HANDLINGAR Planhandlingen omfattar: - plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser - denna planbeskrivning - fastighetsförteckning - Illustrationsplan - samrådsredogörelse (efter samråd) - granskningsutlåtande (efter granskning) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, par- och radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. LÄGE Planområdet ligger öster om riksväg 50 och avståndet till centrala Örebro är 6 km. Områdes areal är kvm. Avstånd till centrala Örebro: Hovsta - Cykel 30 min - Bil 10 min PLANOMRÅDE Lillån Örebro 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Planområdet berörs inte av något riksintresse, men området ligger precis öster om riksväg 50 som ingår i det nationella stamvägnätet och är utpekad väg av riksintresse. Örebro kommuns översiktsplan I Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av kommunfullmäktige , framgår att delar av planområdet är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. Vidare framgår det även att området ligger inom stadens randzon som innebär att det krävs detaljplaneläggning innan bygglov kan ges. Utbyggnadsområden för bostäder enligt översiktsplanen. Följande ställningstaganden berör landsbyggden: - Vid bebyggelse i stadens eller de mindre tätorternas randzon, eller i andra områden med högt befintligt eller förväntat bebyggelsetryck, krävs oftast en detaljplaneläggning innan utbyggnad. - Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. - Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk. - Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturhistoriska värden och tradition. Bebyggelse i jordbrukslandskapet har historiskt placerats i höjdlägen. 4

5 - Ny bebyggelse bör lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom gång- och cykelavstånd från hållplatslägen för att minska bilberoendet. - Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en saker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt. - Ny bebyggelse bor placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. - Ny bebyggelse på landsbygden ska uppföras med hänsyn till angränsande bebyggelse och miljöer som har kulturhistoriskt värde. I dessa fall ska nya byggnader gestaltningsmassigt anpassas till befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, material och färg. - I anslutning till grupper med äldre homogen bebyggelse placeras ny bebyggelse i utkanten av den befintliga bebyggelsegruppen. Följande ställningstaganden berör trafik: I översiktsplanen framgår även att det finns en planerad väg genom tätorten Lillån som ska fungera som ett komplement till riksväg 50. När och om vägen byggs är mycket osäkert men åtgärder får inte vidtas som kan försvåra en byggnation. Vägens sträckning är inte utredd och är därför mycket ungefärligt markerad på kartan. Ny väg öster om Lillån enligt översiktsplanen. Detaljplaner För området finns inte några gällande detaljplaner. Under 2011 antogs en detaljplan för det intilliggande handelsområdet som medger centrum- och handelsändamål. 5

6 Miljömål I Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet framgår bl.a. att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Utsläppen av växthusgaser ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per invånare. Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen organisation minska med 50 procent per invånare. Användningen av el och värme ska minska i offentliga och privata fastigheter samt inom industrin. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybar energi. Användningen av olja och torv i fastigheter, industri och fjärrvärmesystemet ska minska kraftigt eller upphöra helt. Produktionen av förnybar energi ska byggas ut. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Vattenmiljöers ekologiska och vattenhållande funktioner, produktionsförmåga, biologiska mångfald, kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv ska bevaras. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Planområdet berör fastigheterna Hovsta 1:12, Förlunda 8:1 samt Förlunda 9:1 som är privatägda samt de kommunala fastigheterna Hovsta 10:1 och Hovsta 1:24. Vägen som går genom planområdet samt vägen precis väster om planområdet förvaltas av Sätra samfällighetsförening. Mark och vegetation Del av planområdet från söder. Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial finlera men i den mittersta delen utgörs marken av sandig morän med inslag av större moränblock och berg i dagen. De öppna markytorna har tidigare använts som åkermark men ligger nu i träda. Vissa delar av området är mycket kuperat med stora höjdskillnader och svår terräng där vegetationen i huvudsak utgörs av barr- och lövträd. 7

8 Mark och vegetation inom planområdet. Inom planområdet finns det odlingsrösen och åkerholmar. Dessa småbiotoper är livsmiljöer för många växter, djur och svampar och är skyddade enligt gällande miljölagstiftning. Markföroreningar På den intilliggande fastigheten Förlunda 2:19, har det tidigare funnits en drivmedelsstation. Området är sanerat och vid efterföljande provtagning har inte några föroreningshalter över gällande riktvärdena påträffats. Miljökontorets bedömning är att det inte krävs några ytterligare provtagningar eller sanering för föreslagen exploatering. Radon Planområdet ligger inte inom område med förhöjd risk för markradon. Service och fritid Precis intill planområdet finns ett större handelsområde med restaurang, bilhandel, frisör och en obemannad drivmedelsstation samt en återvinningsstation. Tidigare fanns även försäljning av daglivaruhandel, men denna upphörde i början av Förskola och skola Askens förskola ligger cirka en kilometer sydväst om riksväg 50 och förskolorna Lillånvillan och Klockarängens förskola ligger 1,2 kilometer direkt söder om planområdet. Lillåskolan, med klasser från förskola till klass 9 ligger längs Kyrkvägen på andra sidan riksväg 50 och Lillåns södra skola, med klasser från förskola till klass 6, är belägen vid Åkervägen 1,7 kilometer söder om planområdet. Fritid Förutom närheten till naturen ligger Lillåns idrottsplats med tennisbanor och fotbollsplaner precis väster om riksväg 50. Kårsta golfklubb ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om planområdet. 8

9 Bebyggelse I planområdet utgörs bebyggelsen främst av små enklare fritidsbostäder utan vinterisolering. Den intilliggande bebyggelsen är begränsad men består till största del av 1 ½ plans friliggande villor. I omgivningen finns även enstaka ekonomibyggnader för jordbruksändamål. Fritidsbostäder inom planområdet. Gator och trafik Riksväg 50 Riksväg 50 ligger strax väster om planområdet och har omfattande trafik med ca fordon/medeldygn. En stor andel av dessa är pendlingstrafik mellan arbetsplatser i Örebro och bostadsorter i länets norra del samt även tung fjärrtrafik. Högsta tillåten hastighet förbi handelsplatsen är 70 km/tim. Planområdet trafikmatas idag genom in- och utfarter som ansluter till riksväg 50 via ramper i syd- och norrgående riktning. I anslutning till dessa finns även anslutningar till det lokala vägsystemet mot Yxsta och Kårsta. I övrigt används trafikplatsen även av läns- och stadsbussar. I Vägverkets förstudie 1 för området framgår att av- och påfarterna vid handelsplatsen gjordes om i samband med att riksväg 50 byggdes om till mötesfri 2+2-väg under I samband med ombyggnaden breddades riksväg 50 till 16,5 meter och bron över lokalvägen vid av- och påfarterna breddades och utfördes med full höjd. De båda utfarterna är utformade som kilpåfarter, vilket medför att de saknar accelerationsfält och detta förhållande innebär att bristande uppmärksamhet kan leda till upphinnandeolyckor. Utfarten norrut är brant och saknar vilplan, vilket kan innebära problem för den tunga trafiken vintertid. Utfarten norrut har även skymd sikt på grund av brons räcken. Lokalgator Vägarna till och inom planområdet är enskilda och är av varierad standard. Infart till planområdet sker via Saluvägen och vidare in på en enklare väg med grusbeläggning. Längs planområdets västra del ligger Sätravägen som är belagd med asfalt och som ansluter till Hovstarondellen. Vägarna sköts av Sätra samfällighetsförening. 1 Förstudie Väg 50 Norrplan, Vägverket region Mälardalen 9

10 Vägar inom planområdet. Gång- och cykeltrafik Planområdet saknar direktanslutning till gång- och cykelvägnät. Längs riksväg 50 finns en gång- och cykelväg som idag sträcker sig över handelsplatsens parkering och som förbinds med gång- och cykelvägar mot Lillån. Kollektivtrafik Busslinje 8 trafikerar Hovsta-Våghustorget-Karlslund, med hållplats vid Saluvägen. Hållplatserna ligger cirka 400 meter från planområdet. Buller och störningsskydd Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. I kartläggningen som avser årsskiftet 2011/2012 framgår att planområdet inte är utsatt för vägtrafikbuller. Örebro jaktskytteklubb ligger öster om planområdet vilket kan innebära ett visst impulsljud. Exploatering bedöms dock inte påverkas i en sådan utsträckning att skyddsåtgärder behöver vidtas. Vattenområden Planområdet ligger inom Lillåns avrinningsområde. Till Sätrabäcken som är belägen sydväst om planområdet finns ett dikesföretag. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Precis söder om handelsplatsen finns en kommunal vattenledning. I anslutning till denna finns även kommunala dag- och spillvattendelningar. Diken I planområdets östra del finns en ledningskulvert som mynnar ut i Sätrabäcken. El Elnät finns utbyggt fram till planområdet. 10

11 Fjärrvärme En större fjärrvärmeledning finns längs riksväg 50 och det intilliggande handelsområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation För att området inte ska bli för tättbebyggt och för att det ska finnas ytor för lek och rekreation ska ytor med träd, vegetation och berg bevaras. Dessa ytor regleras genom bestämmelser om park och natur i detaljplanen. I detaljplanen finns det även mindre naturstrimmor. Syftet med dessa är att hantera dagvatten som kommer från de större naturområdena. Lekplats I området bör det finnas minst en gemensam lekplats som lämpligast placeras i parkområdena. Bebyggelse Placering och utförande Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden och i huvudsak stämma överens med illustrationsplanen. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med två våningar och att 25 % av tomterna får bebyggs. Eftersom planområdet bitvis är kuperat medger detaljplanen även att en suterrängvåning får anordnas utöver två våningsplan. För att få ett varierat bostadsområde ska det förutom friliggande villor även finnas rad- och parhus. För vissa av de föreslagna tomterna är byggrätten begränsad genom kryssmark. Syftet med begränsningen är att undvika bebyggelse för tätt inpå intilliggande fastigheter. I övrigt gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i envånings huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom fyra meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdel inte överstiga fyra meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga fem meter. Fastighetsytor Detaljplanen har en bestämmelse som anger den minsta tillåtna fastighetsstorleken. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att området blir för tätbebyggt samt även för att bättre kunna planera utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. Förslaget innebär att ungefär 90 friliggande villor och rad- och parhus kan byggas. 11

12 Förskola Eftersom området kan tänkas attrahera en stor del barnfamiljer finns det en yta som kan bebyggas med en förskola. Skolbyggnaden får uppföras med två våningar men bör utformas så att varje barn får ca 30 kmv lekyta utomhus. Byggnadskultur och gestaltning Färgsättningen på ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsen och kan därför med fördel målas i olika nyanser av färgerna röd, gul, vit, svart eller brun. Nya byggnader bör utformas så att de stilmässigt passar ihop och tillsammans utgör en enhet. Energieffektiva hus För att arbeta för en minskad energianvändning och en begränsad miljöpåverkan bör nya byggnader uppföras energieffektiva. Ett energieffektivt hus kan byggas med ett lufttätt klimatskal som har extra tjock isolering. Fönster och dörrar ska ha låga U-värden som förhindrar kallras samt ett väl fungerande ventilationssystem. Husen har inte något vanligt värmesystem, istället återvinns överskottsvärme från apparater och från människor som vistas i huset, via en värmeväxlare i från-till-luften. På vintern kan det vara nödvändigt med ett extra tillskott värme via ett batteri som sitter i värmeväxlaren. Byggnaden bör ha en kompakt form samtidigt som husets orientering i förhållande till solen är av stor betydelse. Byggnader kan ha balkonger och skärmtak över fönstren för att undvika solinstrålning på sommaren. Dessa bör dock inte sticka ut längre än att man kan tillgodogöra sig solvärmen på vintern, när solen står lågt. Vanligt är också att använda solvärme för tappvarmvatten, kompletterat med elvärme under den kalla delen av året. Gator och trafik Gatunät För att klara av ökad trafik i området behöver standarden på vägarna förbättras. De gaturum som föreslås i detaljplanen måste ha en bredd av minst sju meter för att inrymma kommunala vatten- och spillvatenledningar, elledningar, fiberkabel samt även hantering av dagvatten. Saluvägen och infartsgatan ska ha kommunalt huvudmannaskap eftersom det på lång sikt även kan bli aktuellt att planlägga för ytterligare bostäder söder om planområdet i enlighet med översiktsplanen. En medelvilla i Örebro genererar i snitt 4 till 5 bilresor/dygn. Om planområdet bebyggs med ca 90 bostäder innebär det ca 400 fordon/dygn. Gång- och cykeltrafik Området ska anslutas till gång- och cykelvägnätet som sträcker sig längs riksväg 50. En gång- och cykelväg kan även anläggas söder om planområdet, ner till den befintliga gång- och cykelvägen mot Lillån. 12

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Hela planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet via ledningar väster om riksväg 50. Kommunen ska vara huvudman för ledningarna fram till de avstyckade fastighetsgränserna. En pumpstation måste placeras i planområdets östra del för att pumpa tillbaka vatten för självfall i den västra delen. Dagvattenhantering Dagvatten ska omhändertas lokalt. En exploatering av området innebär att ytor kommer att hårdgörs. Dagvattnet som på ett naturligt sätt har infiltrerats i marken kommer inte att ha samma förutsättning till det vid en utbyggnad. Därför ska dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten avledas till grönytor inom den egna fastigheten för fördröjning innan avledning sker till gemensamma diken eller ledningsnät. Diken Inom de områden som på plankartan är markerade med u ska ledningar för dagvatten samt ersättning för befintliga ledningskulvertar anordnas. Avfall Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska förvaltningen. För klara av sophantering ska körytor dimensioneras för en totalvikt på 26 ton. Backning är en stor olycksrisk och återvändsgator ska därför utformas med en vändplan med radien nio meter samt en hindersfri remsa om 1,5 meter. El Vid utbyggnad kan det krävas att nya transformatorstationer byggs och i detaljplanen finns därför två ytor som är avsatta för detta ändamål. Byggnadshöjden för stationerna får inte överstiga tre meter. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna V/Aanläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. 13

14 Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid på fem år från det datum då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för vatten- och spillvattenledningar på allmän plats. Kommunen är huvudman för gata. Genomförandeavtal Avtal om genomförande ska tecknas med exploatören innan detaljplanen kan antas av kommunen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga åtgärder Planen illustrerar nybildande av 94 bostadsfastigheter och 1 skolfastighet från Hovsta 1:12, Hovsta 1:24 och Hovsta 10:1. Fastighetsbestämning blir troligtvis nödvändig mot kringliggande jordbruksfastigheter där blivande bostadsfastigheter gränsar mot. Bostadsfastigheten Förlunda 2:8 är bildad genom avsöndring vilket sannolikt medför krav på fastighetsbestämning vid nybildande av bostadsfastighet mot den fastighetsgränsen. Hässleby ga:1, gemensamhetsanläggning för väg, kan behöva omprövas i lantmäteriförrättning(anlägningsåtgärd). Allmän plats ska avstyckas eller fastighetsregleras in till lämplig kommunal gatufastighet. Mark ska fastighetsregleras från samfällda markområden Hovsta s:1, s:7, där samfälligheterna går in i detaljplaneområdet. Tekniska frågor Tekniska undersökningar Exploatören ansvarar för kompletterande geoteknisk samt övriga tekniska undersökningar på kvartersmark. Inom kvartersmark kan det finnas markföroreningar som exploatören ansvarar för att åtgärda. På område som får bebyggas med förskola har miljökontoret godkänt byggnation utan att fler undersökningar ur ett markföroreningsperspektiv görs. 14

15 Tekniska anläggningar Följande åtgärder ska utföras på allmän plats: Området kommer att innefattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten, avlopp och dagvatten ska byggas ut av kommunen till respektive tomt. Avloppet bör kunna byggas ut så att självfall skapas ner till pumpstation som ska anläggas i område märkt E1 i plankartans östligaste del. För att planera hur kommunalt V/A ska nå detaljplaneområdet har en v/a-utredning gjorts. Kommunen kommer att lägga nya ledningar från andra sidan riksväg 50 för att nå exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän plats. Lekpark och park ska anläggas i naturområden på allmän plats. Ekonomiska frågor Ekonomiska konsekvenser - för exploatören Exploatören bekostar del av erforderliga anläggningar på allmän plats. Exploatörerna bekostar även kostnaden för flytt av el-, och teleledningar inom kvartersmark och allmän plats. Exploatören iordningsställer, kvartersmark för byggnation, egna fastigheters fastighetsbildning, geotekniska undersökningar m.m. Kommunens kostnader för iordningställande av allmän plats mm har beräknats till ca 25 miljoner kronor och fördelar sig enligt tabellen. UTGIFTER kkr Kommentar Markvärde? Förberedande arbeten - Planläggning 800 planavtal Fastighetsbildning 330 Lokalgator(2275m) med trafikåtgärd Ombyggnad Gata med belysning 1000 (Saluvägen) Gång och cykelväg utefter Saluvägen 350 Gång och cykelväg utefter Rv Park och lekpark 1900 Dagvatten till Natur och park 600 Övrigt/oförutsett 2178 Administration 1089 Summa Innefattas av exploateringsavtal. Fördelning ska ske med byggrätt som grund. - Kostnaderna enligt ovan ska fördelas i exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan planen antas. Kostnadsfördelningen ska baseras på byggrätten. Utgifterna är uppskattade och ska erläggas utifrån de faktiska kostnaderna. Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför anläggningar på allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar uppgår till ca kr/år. 15

16 Kostnaden för drift och underhåll av lekpark och park uppgår till ca kr/år. Planavgift Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägarna och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. Bygglov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan de kommunala vatten- och spillvattenanläggningarna har byggts ut inom planområdet. MILJÖKONSEKVENSER Enligt 4 kap. 34 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: nuvarande miljöbelastning på platsen effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö och landskapsbild om planen genomförs effekter på hushållning med naturresurser effekter på människors hälsa och säkerhet effekter på ljusförhållanden och lokalklimat Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för byggnadsnämnden KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE Planförslaget innebär att ett idag i princip obebyggt område bebyggs med ett stort antal enfamiljshus. Ytor som tidigare har använts som jordbruksmark tas i anspråk men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär och kvalitéer kan bevaras. Ytor med träd och annan vegetation samt bergområden ska sparas så att dessa kan fungera som naturliga rekreations- och lekytor. Planområdet finns med i översiktsplanen som ett utbyggnadsområde och ligger på gångavstånd från kollektivtrafik. Det finns även möjlighet att det etableras dagligvaruhandel precis intill planområdet. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för bostäder. 16

17 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har utarbetats av planeringsarkitekt Philip Cedergren på Örebro stadsbyggnadskontor i samarbete med exploateringsingenjör Paul Göransson samt exploateringsingenjör Erik Skagerlund. Ulrika Jansson Enhetschef detaljplan Philip Cedergren Planeringsarkitekt 17

18 18

19 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Inte skalriktig 19

20 PLANBESTÄMM ELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen hela området. Endast angiven användning är tillåten. GRÄNSER ANVÄNDN ING AV M ARK OCH VATT EN Allmänna plat ser LOKALGATA Lokaltrafik GC Gång- och cykelväg NATUR Naturområde Planområdesgränsen redovisas 3 m utanför området. Användningsgräns Egenskapsgräns K vart ersmark B E E1 S Bostäder Tekniska anläggningar Pumpstation Endast förskola U TNYTTJANDEGR AD / FASTIGH ETSINDELNING e1000 Största byggnadsarea i procent per fastighet. e2000 Minsta tillåtna fastighets storlek. B EGRÄNSNINGAR AV MARK ENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas. Marken får endast bebyggas med uthus och komplementbyggnader. u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska l edningar. M ARKENS ANORD NANDE Dagvatten Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska avledas till grönytor för fördröjning inom den egna fastigheten innan anslutning får sk e till gemens amma diken eller lednings nät. PLACERING, UT FORMN IN G OCH UT FÖRANDE Placering F riliggande huvudbyggnad ska placer as minst 4 meter fr ån fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom 4 meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdelen inte överstiga 4 meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga 5 meter. Utformning II III IV v1 v2 Högsta byggnadshöjd i meter Högsta antal våningar Endast par- och radhus Suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar. ADM INIST RATIVA BESTÄMMELSER Genomförandet id Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. U tökad lovp likt, lov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut inom området. Planavg if t Ett planavtal är tecknat mellan fastighesägaren och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. H uvud mannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. ILLU STR ATION ER Illustrationslinje 20

21 FASTIGHETSFÖRTECKNING Philip Cedergren BN 348/2010 Fastighetsförteckning till detaljplan för Hovsta 1:12 m.fl. Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 7:3 ING REAL ESTATE INVESTMENT SWEDEN 15 AB NEWSEC ASSET MANAGEMENT AB BOX GÖTEBORG FÖRLUNDA 8:1 KARLSSON,LARS-GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO SVENSKA UMTS-NÄT AB WARFVINGES VÄG 45 4TR STOCKHOLM Hus på FÖRLUNDA 9:1 KARLSSON,LARS GEORG SALUVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:12 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO NYLÉN,MATS PRINSGATAN 15 A LGH ÖREBRO HOVSTA 1:24 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO HOVSTA 10:1 ÖREBRO KOMMUN BOX

22 ÖREBRO MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HOVSTA S:1 DIKEN OCH VÄGAR,BÄCKAR GRYTÅN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA HOVSTA S:7 DIKEN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HÄSSLEBY GA:1 SÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BO HOLMSTRÖM HAGAHOLM, SÄTRA ÖREBRO VÄGAR RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 18-IM1-77/ IM1-84/ IM1-84/ ÅNSTA 20:234 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING LEDNING MM LEDNING MM 1880IM-07/ IM-07/ IM-07/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR MALMÖ 22

23 18-IM1-31/397.1 FÖR EJ ANGIVEN FASTIGHET KRAFTLEDNING 1880K-97/559.1 MITTNÄT AB STARKSTRÖM 18-IM1-85/ IM1-85/ HOVSTA PRÄSTBOL 1:14 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO GÅNGVÄG MM GÅNGVÄG MM 1880IM-08/ IM-08/ HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG KRAFTLEDNING KRAFTLEDNING 18-IM1-20/ IM1-20/104.1 VÄSTANÅN 6:19, ÄLVKARLEBY KRAFTLEDNING MM KRAFTLEDNING MM 18-HOV HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO VÄG FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 2:19 FEBRO MEKAN AB SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:5 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:8 PÅLMALM,SULO BJÖRKSÄTTER FÖRLUNDA ÖREBRO FÖRLUNDA 4:1 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LILLÅNS IDROTTSFÖRENINGS ALLIANS Hus på 23

24 FÖRLUNDA ÖREBRO HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO 24

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan 1880-P726 Detaljplan för ny infart till Bettorps industriområde från Munkatorps trafikplats (Olaus Petri 3:84) Samrådstid: 12 september

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län Planområde del 1 Planområde del 2 PLAN-OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING 2009-05-05 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd Tanums kommun, Västra Götalands Län Upprättad av VästArkitekter AB REVIDERAD ENLIGT LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten YXSTA 5:3 i Axbergs församling ÖREBRO kommun Stadsbyggnad 2008-04-08

Detaljplan för del av fastigheten YXSTA 5:3 i Axbergs församling ÖREBRO kommun Stadsbyggnad 2008-04-08 Samrådshandling HOVSTA PLANOMRÅDE YXSTABACKEN Dnr P 0001/07 Detaljplan för del av fastigheten YXSTA 5:3 i Axbergs församling ÖREBRO kommun Stadsbyggnad 2008-04-08 Samrådstid: 11 april 3 juni 2008 Handläggare:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer