Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 348/2010 Samrådshandling PLANOMRÅDE Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Samrådstid: 5 februari mars 2014 Granskningstid: Normalt planförfarande Handläggare: Philip Cedergren E-post: Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Den här detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Normalt planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. HANDLINGAR Planhandlingen omfattar: - plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser - denna planbeskrivning - fastighetsförteckning - Illustrationsplan - samrådsredogörelse (efter samråd) - granskningsutlåtande (efter granskning) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 90 villor, par- och radhus samt även en förskola intill Lillåns handelsplats. LÄGE Planområdet ligger öster om riksväg 50 och avståndet till centrala Örebro är 6 km. Områdes areal är kvm. Avstånd till centrala Örebro: Hovsta - Cykel 30 min - Bil 10 min PLANOMRÅDE Lillån Örebro 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Planområdet berörs inte av något riksintresse, men området ligger precis öster om riksväg 50 som ingår i det nationella stamvägnätet och är utpekad väg av riksintresse. Örebro kommuns översiktsplan I Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av kommunfullmäktige , framgår att delar av planområdet är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. Vidare framgår det även att området ligger inom stadens randzon som innebär att det krävs detaljplaneläggning innan bygglov kan ges. Utbyggnadsområden för bostäder enligt översiktsplanen. Följande ställningstaganden berör landsbyggden: - Vid bebyggelse i stadens eller de mindre tätorternas randzon, eller i andra områden med högt befintligt eller förväntat bebyggelsetryck, krävs oftast en detaljplaneläggning innan utbyggnad. - Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse. - Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och får därför endast bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används för jordbruk. - Ny bebyggelse på landsbygden ska anpassas till terräng- och naturförhållanden och till platsens kulturhistoriska värden och tradition. Bebyggelse i jordbrukslandskapet har historiskt placerats i höjdlägen. 4

5 - Ny bebyggelse bör lokaliseras utmed viktiga stråk för kollektivtrafiken och inom gång- och cykelavstånd från hållplatslägen för att minska bilberoendet. - Ny bebyggelse ska lokaliseras där goda förutsättningar finns för en saker dricksvattenförsörjning och där avlopp kan hanteras på ett bra sätt. - Ny bebyggelse bor placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. - Ny bebyggelse på landsbygden ska uppföras med hänsyn till angränsande bebyggelse och miljöer som har kulturhistoriskt värde. I dessa fall ska nya byggnader gestaltningsmassigt anpassas till befintlig bebyggelse och lokal byggnadstradition med avseende på byggnadsform, material och färg. - I anslutning till grupper med äldre homogen bebyggelse placeras ny bebyggelse i utkanten av den befintliga bebyggelsegruppen. Följande ställningstaganden berör trafik: I översiktsplanen framgår även att det finns en planerad väg genom tätorten Lillån som ska fungera som ett komplement till riksväg 50. När och om vägen byggs är mycket osäkert men åtgärder får inte vidtas som kan försvåra en byggnation. Vägens sträckning är inte utredd och är därför mycket ungefärligt markerad på kartan. Ny väg öster om Lillån enligt översiktsplanen. Detaljplaner För området finns inte några gällande detaljplaner. Under 2011 antogs en detaljplan för det intilliggande handelsområdet som medger centrum- och handelsändamål. 5

6 Miljömål I Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet framgår bl.a. att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Utsläppen av växthusgaser ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Till år 2050 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med minst 90 procent per invånare. Till 2020 ska klimatbelastningen för Örebro kommun minska med 40 procent per invånare. Samtidigt ska klimatbelastningen från kommunens egen organisation minska med 50 procent per invånare. Användningen av el och värme ska minska i offentliga och privata fastigheter samt inom industrin. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybar energi. Användningen av olja och torv i fastigheter, industri och fjärrvärmesystemet ska minska kraftigt eller upphöra helt. Produktionen av förnybar energi ska byggas ut. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Vattenmiljöers ekologiska och vattenhållande funktioner, produktionsförmåga, biologiska mångfald, kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv ska bevaras. 6

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Planområdet berör fastigheterna Hovsta 1:12, Förlunda 8:1 samt Förlunda 9:1 som är privatägda samt de kommunala fastigheterna Hovsta 10:1 och Hovsta 1:24. Vägen som går genom planområdet samt vägen precis väster om planområdet förvaltas av Sätra samfällighetsförening. Mark och vegetation Del av planområdet från söder. Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial finlera men i den mittersta delen utgörs marken av sandig morän med inslag av större moränblock och berg i dagen. De öppna markytorna har tidigare använts som åkermark men ligger nu i träda. Vissa delar av området är mycket kuperat med stora höjdskillnader och svår terräng där vegetationen i huvudsak utgörs av barr- och lövträd. 7

8 Mark och vegetation inom planområdet. Inom planområdet finns det odlingsrösen och åkerholmar. Dessa småbiotoper är livsmiljöer för många växter, djur och svampar och är skyddade enligt gällande miljölagstiftning. Markföroreningar På den intilliggande fastigheten Förlunda 2:19, har det tidigare funnits en drivmedelsstation. Området är sanerat och vid efterföljande provtagning har inte några föroreningshalter över gällande riktvärdena påträffats. Miljökontorets bedömning är att det inte krävs några ytterligare provtagningar eller sanering för föreslagen exploatering. Radon Planområdet ligger inte inom område med förhöjd risk för markradon. Service och fritid Precis intill planområdet finns ett större handelsområde med restaurang, bilhandel, frisör och en obemannad drivmedelsstation samt en återvinningsstation. Tidigare fanns även försäljning av daglivaruhandel, men denna upphörde i början av Förskola och skola Askens förskola ligger cirka en kilometer sydväst om riksväg 50 och förskolorna Lillånvillan och Klockarängens förskola ligger 1,2 kilometer direkt söder om planområdet. Lillåskolan, med klasser från förskola till klass 9 ligger längs Kyrkvägen på andra sidan riksväg 50 och Lillåns södra skola, med klasser från förskola till klass 6, är belägen vid Åkervägen 1,7 kilometer söder om planområdet. Fritid Förutom närheten till naturen ligger Lillåns idrottsplats med tennisbanor och fotbollsplaner precis väster om riksväg 50. Kårsta golfklubb ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om planområdet. 8

9 Bebyggelse I planområdet utgörs bebyggelsen främst av små enklare fritidsbostäder utan vinterisolering. Den intilliggande bebyggelsen är begränsad men består till största del av 1 ½ plans friliggande villor. I omgivningen finns även enstaka ekonomibyggnader för jordbruksändamål. Fritidsbostäder inom planområdet. Gator och trafik Riksväg 50 Riksväg 50 ligger strax väster om planområdet och har omfattande trafik med ca fordon/medeldygn. En stor andel av dessa är pendlingstrafik mellan arbetsplatser i Örebro och bostadsorter i länets norra del samt även tung fjärrtrafik. Högsta tillåten hastighet förbi handelsplatsen är 70 km/tim. Planområdet trafikmatas idag genom in- och utfarter som ansluter till riksväg 50 via ramper i syd- och norrgående riktning. I anslutning till dessa finns även anslutningar till det lokala vägsystemet mot Yxsta och Kårsta. I övrigt används trafikplatsen även av läns- och stadsbussar. I Vägverkets förstudie 1 för området framgår att av- och påfarterna vid handelsplatsen gjordes om i samband med att riksväg 50 byggdes om till mötesfri 2+2-väg under I samband med ombyggnaden breddades riksväg 50 till 16,5 meter och bron över lokalvägen vid av- och påfarterna breddades och utfördes med full höjd. De båda utfarterna är utformade som kilpåfarter, vilket medför att de saknar accelerationsfält och detta förhållande innebär att bristande uppmärksamhet kan leda till upphinnandeolyckor. Utfarten norrut är brant och saknar vilplan, vilket kan innebära problem för den tunga trafiken vintertid. Utfarten norrut har även skymd sikt på grund av brons räcken. Lokalgator Vägarna till och inom planområdet är enskilda och är av varierad standard. Infart till planområdet sker via Saluvägen och vidare in på en enklare väg med grusbeläggning. Längs planområdets västra del ligger Sätravägen som är belagd med asfalt och som ansluter till Hovstarondellen. Vägarna sköts av Sätra samfällighetsförening. 1 Förstudie Väg 50 Norrplan, Vägverket region Mälardalen 9

10 Vägar inom planområdet. Gång- och cykeltrafik Planområdet saknar direktanslutning till gång- och cykelvägnät. Längs riksväg 50 finns en gång- och cykelväg som idag sträcker sig över handelsplatsens parkering och som förbinds med gång- och cykelvägar mot Lillån. Kollektivtrafik Busslinje 8 trafikerar Hovsta-Våghustorget-Karlslund, med hållplats vid Saluvägen. Hållplatserna ligger cirka 400 meter från planområdet. Buller och störningsskydd Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. I kartläggningen som avser årsskiftet 2011/2012 framgår att planområdet inte är utsatt för vägtrafikbuller. Örebro jaktskytteklubb ligger öster om planområdet vilket kan innebära ett visst impulsljud. Exploatering bedöms dock inte påverkas i en sådan utsträckning att skyddsåtgärder behöver vidtas. Vattenområden Planområdet ligger inom Lillåns avrinningsområde. Till Sätrabäcken som är belägen sydväst om planområdet finns ett dikesföretag. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Precis söder om handelsplatsen finns en kommunal vattenledning. I anslutning till denna finns även kommunala dag- och spillvattendelningar. Diken I planområdets östra del finns en ledningskulvert som mynnar ut i Sätrabäcken. El Elnät finns utbyggt fram till planområdet. 10

11 Fjärrvärme En större fjärrvärmeledning finns längs riksväg 50 och det intilliggande handelsområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation För att området inte ska bli för tättbebyggt och för att det ska finnas ytor för lek och rekreation ska ytor med träd, vegetation och berg bevaras. Dessa ytor regleras genom bestämmelser om park och natur i detaljplanen. I detaljplanen finns det även mindre naturstrimmor. Syftet med dessa är att hantera dagvatten som kommer från de större naturområdena. Lekplats I området bör det finnas minst en gemensam lekplats som lämpligast placeras i parkområdena. Bebyggelse Placering och utförande Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden och i huvudsak stämma överens med illustrationsplanen. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse med två våningar och att 25 % av tomterna får bebyggs. Eftersom planområdet bitvis är kuperat medger detaljplanen även att en suterrängvåning får anordnas utöver två våningsplan. För att få ett varierat bostadsområde ska det förutom friliggande villor även finnas rad- och parhus. För vissa av de föreslagna tomterna är byggrätten begränsad genom kryssmark. Syftet med begränsningen är att undvika bebyggelse för tätt inpå intilliggande fastigheter. I övrigt gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i envånings huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom fyra meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdel inte överstiga fyra meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga fem meter. Fastighetsytor Detaljplanen har en bestämmelse som anger den minsta tillåtna fastighetsstorleken. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att området blir för tätbebyggt samt även för att bättre kunna planera utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. Förslaget innebär att ungefär 90 friliggande villor och rad- och parhus kan byggas. 11

12 Förskola Eftersom området kan tänkas attrahera en stor del barnfamiljer finns det en yta som kan bebyggas med en förskola. Skolbyggnaden får uppföras med två våningar men bör utformas så att varje barn får ca 30 kmv lekyta utomhus. Byggnadskultur och gestaltning Färgsättningen på ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga bebyggelsen och kan därför med fördel målas i olika nyanser av färgerna röd, gul, vit, svart eller brun. Nya byggnader bör utformas så att de stilmässigt passar ihop och tillsammans utgör en enhet. Energieffektiva hus För att arbeta för en minskad energianvändning och en begränsad miljöpåverkan bör nya byggnader uppföras energieffektiva. Ett energieffektivt hus kan byggas med ett lufttätt klimatskal som har extra tjock isolering. Fönster och dörrar ska ha låga U-värden som förhindrar kallras samt ett väl fungerande ventilationssystem. Husen har inte något vanligt värmesystem, istället återvinns överskottsvärme från apparater och från människor som vistas i huset, via en värmeväxlare i från-till-luften. På vintern kan det vara nödvändigt med ett extra tillskott värme via ett batteri som sitter i värmeväxlaren. Byggnaden bör ha en kompakt form samtidigt som husets orientering i förhållande till solen är av stor betydelse. Byggnader kan ha balkonger och skärmtak över fönstren för att undvika solinstrålning på sommaren. Dessa bör dock inte sticka ut längre än att man kan tillgodogöra sig solvärmen på vintern, när solen står lågt. Vanligt är också att använda solvärme för tappvarmvatten, kompletterat med elvärme under den kalla delen av året. Gator och trafik Gatunät För att klara av ökad trafik i området behöver standarden på vägarna förbättras. De gaturum som föreslås i detaljplanen måste ha en bredd av minst sju meter för att inrymma kommunala vatten- och spillvatenledningar, elledningar, fiberkabel samt även hantering av dagvatten. Saluvägen och infartsgatan ska ha kommunalt huvudmannaskap eftersom det på lång sikt även kan bli aktuellt att planlägga för ytterligare bostäder söder om planområdet i enlighet med översiktsplanen. En medelvilla i Örebro genererar i snitt 4 till 5 bilresor/dygn. Om planområdet bebyggs med ca 90 bostäder innebär det ca 400 fordon/dygn. Gång- och cykeltrafik Området ska anslutas till gång- och cykelvägnätet som sträcker sig längs riksväg 50. En gång- och cykelväg kan även anläggas söder om planområdet, ner till den befintliga gång- och cykelvägen mot Lillån. 12

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Hela planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet via ledningar väster om riksväg 50. Kommunen ska vara huvudman för ledningarna fram till de avstyckade fastighetsgränserna. En pumpstation måste placeras i planområdets östra del för att pumpa tillbaka vatten för självfall i den västra delen. Dagvattenhantering Dagvatten ska omhändertas lokalt. En exploatering av området innebär att ytor kommer att hårdgörs. Dagvattnet som på ett naturligt sätt har infiltrerats i marken kommer inte att ha samma förutsättning till det vid en utbyggnad. Därför ska dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten avledas till grönytor inom den egna fastigheten för fördröjning innan avledning sker till gemensamma diken eller ledningsnät. Diken Inom de områden som på plankartan är markerade med u ska ledningar för dagvatten samt ersättning för befintliga ledningskulvertar anordnas. Avfall Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska förvaltningen. För klara av sophantering ska körytor dimensioneras för en totalvikt på 26 ton. Backning är en stor olycksrisk och återvändsgator ska därför utformas med en vändplan med radien nio meter samt en hindersfri remsa om 1,5 meter. El Vid utbyggnad kan det krävas att nya transformatorstationer byggs och i detaljplanen finns därför två ytor som är avsatta för detta ändamål. Byggnadshöjden för stationerna får inte överstiga tre meter. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna V/Aanläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. 13

14 Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid på fem år från det datum då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för vatten- och spillvattenledningar på allmän plats. Kommunen är huvudman för gata. Genomförandeavtal Avtal om genomförande ska tecknas med exploatören innan detaljplanen kan antas av kommunen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga åtgärder Planen illustrerar nybildande av 94 bostadsfastigheter och 1 skolfastighet från Hovsta 1:12, Hovsta 1:24 och Hovsta 10:1. Fastighetsbestämning blir troligtvis nödvändig mot kringliggande jordbruksfastigheter där blivande bostadsfastigheter gränsar mot. Bostadsfastigheten Förlunda 2:8 är bildad genom avsöndring vilket sannolikt medför krav på fastighetsbestämning vid nybildande av bostadsfastighet mot den fastighetsgränsen. Hässleby ga:1, gemensamhetsanläggning för väg, kan behöva omprövas i lantmäteriförrättning(anlägningsåtgärd). Allmän plats ska avstyckas eller fastighetsregleras in till lämplig kommunal gatufastighet. Mark ska fastighetsregleras från samfällda markområden Hovsta s:1, s:7, där samfälligheterna går in i detaljplaneområdet. Tekniska frågor Tekniska undersökningar Exploatören ansvarar för kompletterande geoteknisk samt övriga tekniska undersökningar på kvartersmark. Inom kvartersmark kan det finnas markföroreningar som exploatören ansvarar för att åtgärda. På område som får bebyggas med förskola har miljökontoret godkänt byggnation utan att fler undersökningar ur ett markföroreningsperspektiv görs. 14

15 Tekniska anläggningar Följande åtgärder ska utföras på allmän plats: Området kommer att innefattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten, avlopp och dagvatten ska byggas ut av kommunen till respektive tomt. Avloppet bör kunna byggas ut så att självfall skapas ner till pumpstation som ska anläggas i område märkt E1 i plankartans östligaste del. För att planera hur kommunalt V/A ska nå detaljplaneområdet har en v/a-utredning gjorts. Kommunen kommer att lägga nya ledningar från andra sidan riksväg 50 för att nå exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän plats. Lekpark och park ska anläggas i naturområden på allmän plats. Ekonomiska frågor Ekonomiska konsekvenser - för exploatören Exploatören bekostar del av erforderliga anläggningar på allmän plats. Exploatörerna bekostar även kostnaden för flytt av el-, och teleledningar inom kvartersmark och allmän plats. Exploatören iordningsställer, kvartersmark för byggnation, egna fastigheters fastighetsbildning, geotekniska undersökningar m.m. Kommunens kostnader för iordningställande av allmän plats mm har beräknats till ca 25 miljoner kronor och fördelar sig enligt tabellen. UTGIFTER kkr Kommentar Markvärde? Förberedande arbeten - Planläggning 800 planavtal Fastighetsbildning 330 Lokalgator(2275m) med trafikåtgärd Ombyggnad Gata med belysning 1000 (Saluvägen) Gång och cykelväg utefter Saluvägen 350 Gång och cykelväg utefter Rv Park och lekpark 1900 Dagvatten till Natur och park 600 Övrigt/oförutsett 2178 Administration 1089 Summa Innefattas av exploateringsavtal. Fördelning ska ske med byggrätt som grund. - Kostnaderna enligt ovan ska fördelas i exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan planen antas. Kostnadsfördelningen ska baseras på byggrätten. Utgifterna är uppskattade och ska erläggas utifrån de faktiska kostnaderna. Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och genomför anläggningar på allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar uppgår till ca kr/år. 15

16 Kostnaden för drift och underhåll av lekpark och park uppgår till ca kr/år. Planavgift Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägarna och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. Bygglov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan de kommunala vatten- och spillvattenanläggningarna har byggts ut inom planområdet. MILJÖKONSEKVENSER Enligt 4 kap. 34 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: nuvarande miljöbelastning på platsen effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö och landskapsbild om planen genomförs effekter på hushållning med naturresurser effekter på människors hälsa och säkerhet effekter på ljusförhållanden och lokalklimat Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för byggnadsnämnden KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE Planförslaget innebär att ett idag i princip obebyggt område bebyggs med ett stort antal enfamiljshus. Ytor som tidigare har använts som jordbruksmark tas i anspråk men detaljplanen är utformad så att områdets karaktär och kvalitéer kan bevaras. Ytor med träd och annan vegetation samt bergområden ska sparas så att dessa kan fungera som naturliga rekreations- och lekytor. Planområdet finns med i översiktsplanen som ett utbyggnadsområde och ligger på gångavstånd från kollektivtrafik. Det finns även möjlighet att det etableras dagligvaruhandel precis intill planområdet. Områdets närhet till natur gör att det sammantaget bedöms som ett bra läge för bostäder. 16

17 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har utarbetats av planeringsarkitekt Philip Cedergren på Örebro stadsbyggnadskontor i samarbete med exploateringsingenjör Paul Göransson samt exploateringsingenjör Erik Skagerlund. Ulrika Jansson Enhetschef detaljplan Philip Cedergren Planeringsarkitekt 17

18 18

19 Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Inte skalriktig 19

20 PLANBESTÄMM ELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen hela området. Endast angiven användning är tillåten. GRÄNSER ANVÄNDN ING AV M ARK OCH VATT EN Allmänna plat ser LOKALGATA Lokaltrafik GC Gång- och cykelväg NATUR Naturområde Planområdesgränsen redovisas 3 m utanför området. Användningsgräns Egenskapsgräns K vart ersmark B E E1 S Bostäder Tekniska anläggningar Pumpstation Endast förskola U TNYTTJANDEGR AD / FASTIGH ETSINDELNING e1000 Största byggnadsarea i procent per fastighet. e2000 Minsta tillåtna fastighets storlek. B EGRÄNSNINGAR AV MARK ENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas. Marken får endast bebyggas med uthus och komplementbyggnader. u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska l edningar. M ARKENS ANORD NANDE Dagvatten Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska avledas till grönytor för fördröjning inom den egna fastigheten innan anslutning får sk e till gemens amma diken eller lednings nät. PLACERING, UT FORMN IN G OCH UT FÖRANDE Placering F riliggande huvudbyggnad ska placer as minst 4 meter fr ån fastighetsgräns. Rad- och parhus får sammanbyggas i fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. Garage och förråd integrerat i huvudbyggnad ska placeras med garage eller förrådsdelen minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom 4 meter från fastighetsgräns får högsta totalhöjd på garage eller förrådsdelen inte överstiga 4 meter. Högsta totalhöjd på fristående garage eller förråd får inte överstiga 5 meter. Utformning II III IV v1 v2 Högsta byggnadshöjd i meter Högsta antal våningar Endast par- och radhus Suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar. ADM INIST RATIVA BESTÄMMELSER Genomförandet id Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. U tökad lovp likt, lov med villkor Bygglov får inte ges för nya bostadshus innan vatten- och avloppsanläggningen har byggts ut inom området. Planavg if t Ett planavtal är tecknat mellan fastighesägaren och Örebro kommun. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. H uvud mannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. ILLU STR ATION ER Illustrationslinje 20

21 FASTIGHETSFÖRTECKNING Philip Cedergren BN 348/2010 Fastighetsförteckning till detaljplan för Hovsta 1:12 m.fl. Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 7:3 ING REAL ESTATE INVESTMENT SWEDEN 15 AB NEWSEC ASSET MANAGEMENT AB BOX GÖTEBORG FÖRLUNDA 8:1 KARLSSON,LARS-GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO SVENSKA UMTS-NÄT AB WARFVINGES VÄG 45 4TR STOCKHOLM Hus på FÖRLUNDA 9:1 KARLSSON,LARS GEORG SALUVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:12 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO NYLÉN,MATS PRINSGATAN 15 A LGH ÖREBRO HOVSTA 1:24 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO HOVSTA 10:1 ÖREBRO KOMMUN BOX

22 ÖREBRO MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HOVSTA S:1 DIKEN OCH VÄGAR,BÄCKAR GRYTÅN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA HOVSTA S:7 DIKEN HOVSTA 1:31 IVARSSON,ROLAND BRÅTENVÄGEN ÖREBRO HOVSTA 1:68 DYBECK,GARY BORN BORNS GÅRD NORA ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET HÄSSLEBY GA:1 SÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BO HOLMSTRÖM HAGAHOLM, SÄTRA ÖREBRO VÄGAR RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 18-IM1-77/ IM1-84/ IM1-84/ ÅNSTA 20:234 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LEDNING LEDNING MM LEDNING MM 1880IM-07/ IM-07/ IM-07/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR RÖRLEDNINGAR MALMÖ 22

23 18-IM1-31/397.1 FÖR EJ ANGIVEN FASTIGHET KRAFTLEDNING 1880K-97/559.1 MITTNÄT AB STARKSTRÖM 18-IM1-85/ IM1-85/ HOVSTA PRÄSTBOL 1:14 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO GÅNGVÄG MM GÅNGVÄG MM 1880IM-08/ IM-08/ HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG KRAFTLEDNING KRAFTLEDNING 18-IM1-20/ IM1-20/104.1 VÄSTANÅN 6:19, ÄLVKARLEBY KRAFTLEDNING MM KRAFTLEDNING MM 18-HOV HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO VÄG FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET FÖRLUNDA 2:19 FEBRO MEKAN AB SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:5 NYLÉN,PER SALUVÄGEN ÖREBRO FÖRLUNDA 2:8 PÅLMALM,SULO BJÖRKSÄTTER FÖRLUNDA ÖREBRO FÖRLUNDA 4:1 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO LILLÅNS IDROTTSFÖRENINGS ALLIANS Hus på 23

24 FÖRLUNDA ÖREBRO HOVSTA PRÄSTBOL 1:61 KARLSSON,LARS GÖRAN FÖRLUNDA ÖREBRO 24

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer