KS SU KALLELSE Extra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU KALLELSE 2014-06-17. Extra"

Transkript

1 KS SU KALLELSE Extra

2 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott KALLELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelsens strategiutskott kallas hänned till extra sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, för att behandla foljande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Översiktsplan och LIS Kl Anna Tosteby och Hanna Fors/und 4. Skyltning längs kulturpromenaden Gun Drugge (e) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsens strategiutskott Datum: NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Drugge Gun. ordforande C Nygårds Berndt, ledamot S Hansson Ulf, ledamot S Hedqvist Anita ledamot S Andersson Melker, vice ordforancle M Fage rströiti Per Ersattare S Nordholm Lar.; Olov Ersättare S Ahlinder Owe Ersättare C Gotthardsson Mikael Ersättare C Carlgren Jonas Ersllttare M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammaotrades.datum Sida 5(6) Dnr KS Översiktsplan och LIS Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsforvaltningen har arbetat fram ett förslag till LIS-plan, som ska vara en del i den översiktsplan som också håller på au las fram. Beslutsunderlag Förslag 1iII LIS-plan den 3 juni Förslag till beslut Xxx Utdrag till Xxx

5 A. HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantradesdatom Sida 6(6) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Skyltning längs kulturpromenaden Sammanfattning Skyltningen längs kulturpromenaden i Hedemora är i behov av uppfräschning och modernisering, bland annat att tillägga QR-koder (Quick Response) på informationsskyltarna. QR är en tvådimensionell streckkod och är en vidareutveckling av EAN-koden. QR-koder har på senare tid blivit allt vanligare, bland annat för att olika former av streckkodsläsare finns tillgängliga eller fardigt installerade som applikationer till de flesta moderna mobiltelefoner, så kallade srnartphones. Med en avläsning av QR-koden så får man upp information som berör just den platsen. Kommunantikvarien har efterforskat vilken kostnad som ett utbyte skulle innebära: Skyltar med QR-koder ca50 tkr Skyltar utan QR-koder ca 35 1kr Beslutsunderlag Xxx Förslag till beslut Xxx Utdrag till Xxx Justerandes sign I U<O""""".,""

6 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltni Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Hanna Forslund IMiljö o samhähb IMiljö och Sam hal,. den 3 juni :51 Jennifer Berglund IKanstiavdelning IKommunstyrelseförvaltning reviderad lis-plan för beslut i SU 17 juni lis_pol samrådshandling_ pdf; Borttagna lisomr docx BILAGOR TILL ÄRENDE NR q1- ( SIDOR) Hej Jennifer! Bifogat finns nu en något reviderad förslag till LIS-plan för SUs beslut 17 juni om utskick till övriga politiker under sommaren. Område 52 har tillkommit (Bratt fors och Persbo), Viggesnäs har reviderats och Nås har tagits bort. Bilagt finns även de borttagna områdena:: samma som förra utskicket + Nås Om vi pekar ut LIS-områden där det finns risk för översvämning, ras eller skred måste vi vara tydliga med att sedan kräva utredningar i va rje enskilt fall innan byggnlov kan beviljas. Hur omfattande blir en vä ntad följdfråga. I de undersökningar som gjorts i Myckelby och Husby rekommenderade konsulten att man följer upp med fler undersökningar flera år senare för att kunna se hur marken påverkas över tid och därmed bättre kunna klargöra risken. Att ställa denna typ av krav gentemot en bygglovssökande känns inte rimligt. I Avesta har 7 områden för LIS pekats ut längs älven, norr om Bäsingen och Bysjön. Samtliga ligger i Avestas absoluta närhet och de rekommendationer som finns för områdena klargör att sä rskild hänsyn ska tas till riskfrågor samt att byggnation av bostäder bör föregås av detaljplaneläggning. Med vänlig hälsning Hanna Ex. Borlänge: Utdrag ur ÖP. Henriks förslag. Kan hanteras likvärdigt i vår Öp, Dock har vi inga uppgifter om 200årsflöden, Undvik övcrsväl11ningsriskcr Vid lokalisering av ny bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner bör följande principer generellt tillämpas for att undvika ri sker frå n övcrsvämning: A. I markområden med stor sannolikhet for översvämning, dci vill säga umralk'n "0111 hotu" iliv I OO-"rsOöJI:, h(ir ingen hch)!!!!d,,~ li IH,tJlIllll.l IhrUltHn l'nl.. la h)ggmldl.'r som garage, uthus och enklare verk samheter utan milj ö p~vcrkan. B, I markområden med viss sannolikhet for översvämning. dci vill säga unmu,kn "om LIII hoia" 1.1\ hö!!"la Il!.'! ilkn;ltil' flödc, liu',,'il II"khcdiillllllng gör.h \ ar1c " n,,l..l I av IHmplighelcn aven loklllisering av till cxempel bostäder. arbetsplatser och vi ss offentlig verksamhet. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, ri sk för 111linniskors hliisa och shkcrhet och ekonomisk skada. Den kan göras i samband med fördjupad översiktsplanering, detaljplallering eller förlmndsheskcd/bygglov. För bebyggelse vid RUlln/DaläJ ve lls vauensystem görs delvis en sådan riskbedömning i kap 13.2,2. C. H."kuhlcl.. l \ II. Il \ Ihtl)!<I... al1lh;i ll"lunkt IIm~ 1 "om I iii 1."1.'111 rd tltklllli~u h~!!~nadl,.'l ",'111 hl,.'hii\ ~ k""'lliloillili1l'l, "1t1l..hu" \atdilll,itttlll1g,1i (Jlh Ilkn,IIlJ.. htll.'ndcn. jllrmdg,li. "hll,1 \itr.ti t II. II \;Igill "'111 iu \Ikll!,,'\.,km lmg'" ilgal \ \ il' hd I".. tll.ig~n Ingar, d h.- k-.tnliiggn I n~<",amt Indu,lricl Illl'd,ltll md,i:ip<j\ "'1 k.ln Il( II 1,.1..;.1 11 ''''1,1,1111 m.ii~'dmtl.ldcn IIlnl lag,,,nnullkhl,t l(il OH' r', iill1nln~, del vill säga områden som varken hotas av 100- årsnöde eller högsta bediknade n öde eller av översvämning orsakad av hän.iga regn där dagvattensystcmet har otillräcklig kapacitet. Bebyggelse vid Dalälvens vattensystem

7 För det område som påverkas av översvämningsrisker kring Runn oeh ut med delar av Da lälve Il s vatlcn system redovisas mer detaljerade stä llningstaganden till översvärnningsriskcl1. Moti vet är att kommunerna vi ll tillämpa samma fårhållningssätt i he la området - kommungränscn ska inte innebära skillnader j hanteringen av översvämn ingsriskern a. De lägsta tillåtna golvn ivåcl'/höjdcl' får få rdi gt golv som hittills har till ämpas skiljer sig åt mell an Falun och Borlängc. Det finns också skillnader som beror på olika höjdsystem i kolllmunerna, och på o lika sätt att defini era lämplig grund läggningsnivå. Från l januari använder båda kommunerna samma höjdsystem, RH 2000 Nya pl ancringsundcrlag har tagits fram som ger bättre undcrlag for bedömning av översvämningsri sker. Bl and annat ha l' en detaljerad kal11äggning av översvämningsrisker tagits fram inom pågående beredskapsplanering fö r dammbrott i Dalälven. som rcdovisas i Länsstyre lsens regionala undcrlagsmaterial. Från Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) finns också l OO~å rs n öde och 2 00~ års n öde få r Falun som är klimatanpassade, dvs. tar hänsyn till förändringa r i nederbörden som beror på ett ändrat klimat. Båda kartläggningarna redovisas i länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM) bland annat SOI11 utbredningsområden. Enligt uppgift ska sådana komma även fo r resten av Runn och Dalälve n. De nya ni våern a for l O O~å rs n ö d e, 2 00~å rs n öd e och högsta beräknade nöde är utgångspunkten for kommunernas bedömning av lämpl iga höjder fo r grundläggning av byggnadcr inom de områden SOIll påverkas av Runlls oeh Dal älvens vattcnsyste m. KOlllmullerna är överens om alt ha en forsiktigare inställning till bebyggelsens lokalisering i forhå lla nde till översvämningsrisker än vad som hittills tillämpats. De nya fo reslagna höjderna innebär fö r Fall/ns de l en höjning med 80 cm oc h får Borl änges del med 30 cm. Kommunerna är också överens om alt ange en lämplig höjd for lägsta golvnivå/fårdigt golv (RH 2000) for en nol'malvi lla som anläggs Illed pl att a på mark enligt bild U t gå n gs ~ p llnk te n är att vattennivån inte ska översti ga underkant dräncringsskikt. För andra typcr av byggnader och/eller grund läggllingssäu böl' samma princi per ligga ti ll grund får den tillåtna lägsta golvni vån. Det innebär till exempel att käl lare under d en lägsta tillåtna golvn ivån böl' undvikas, och att källarc ska utfåras med vattentät konstruktion om man ändå välj er all bygga en sådan unde r den lägsta tillåtna golvnivån. För ny bebyggelsc vid Runn och Dalä lvens vattensystem ska fö ljandc gälla: I n\laka enhostad\hu'\ som grulldlii ggs med platta pa mar" ~kll ho en IUg!t1:1 goh IlI\iB 'fårdigl go" som re laterar till 2 0 0~års n ö d e t. vi lket innebär +1 11,3 (RH 2000). Vid bygglovsprö vning Hir IInnan hchyggel!.c lin cnsla"a enhmtalbhus ellcl \ Id planläggning gcnnm detaljplan får bebyggelsc..,"a en liig..,ta guhni\alllirdigt go" \om relaterar till hllgsth her!i"ihtdc nödl' tilliimpa<i. vilkct innebär ,7 (RH 2000). (IC el1 rish.<lllalys i dl'taljplan "UIll'1l lägre höjd IIHllivcms, dock inte lägre än + 111,3 (RH 2000) Vid h}ggl(wprih ning för ny hcbyggebc inom områden med gälland\: dct.dlpluner \.\111l hola.., 11\ (1\ 1.'1'\\ limning linder 111\ an I (Kli 20()()... h.a alltid ml.anal) ~ ghru... Ras, skred och erosion Rus och skred!i l' sllhbba massrörelser i jordtäcket eller i berg, som ka n o rsaka stora skador på mark och byggnader. Det iii' vanligt med ras och skred i samba nd mcd snösmältn ing, tjiillossning och undcr perioder med stora regnmängdcr. K limatforändringarna kan inncbära mer regn och längrc regnperioder och ökar ri s ken fo r ras, skrcd oeh erosion. I llorl änge finns områden med risk for skred och crosion vid Dalälvens stränder. En översiktl ig undersökning av stabi litetsfårhftl lande na längs Dalii lvens stränder gcnom fördes år 199 1, och ål' 200 I utfordcs en kompletterande utredning ror området mell an Kälarvet och Torsång. Mynd igheten får samhäll sskydd och bercdskap (MSB) ha r 2013 inventerat bebyggda områden diir ri sker fi nns. Föl' att rorh indra ras, skred Oell erosion ska mer detaljcrade utredninga r göras rare pl anl äggning eller bygglov. Med vanlig halsning 2

8 Henrik Modigh Planarkitekt W ~NS Sluregatan 4, Borlänge Besök: Sturegatan 4 Tel vx Direkt SMS 070 3B i' 3

9 Borttaget p g a orimlig topografi 44. Nl/.\ ny! Rekommendationer Möjlighet au upprlra byggnader ror pcrmanentbocnde. Ny bebyggelse prövas genom hygglo\'. Områdesbeskrivning Nås lir en äldre klungby längs I.ustån ca 6 km söder om centrala I-Iedemora. TerrllngclI lir kuperad och omgiven!iv åkrar och betesmark.. Ett nertal jordbruksfastigheter finns. 1:11 fornlämnin g fi nns \-id harncn i form av hytt lämn;ng, kvarn, och llimning från trftindustri. Anordningar mr vallen ska anslutas till kommunalt nät, normal skyddsnivå krävs. NAgot enstaka läge finn s RIT Ibrlätning. Borttagna områden p g askredrisk I. Norra Morell Rekommendll tioncl" Möj lighet all upplbra byggnader för frit ids- och pcrmanentboende. Skredutredlling bör föregå beslut om bygglov eller l'örhundsbcsked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Skyddsavstånd krävs till krafilcdning.!'ri passage ska lämnas närmast stlllndcll och som passage dit. Grtins mellan privattomtplats och al1emansrtillslig bör markeras med staket eller häck. Ilrygga Dör samutnyttjas i allmänt tillgängligt läge. O m radesbeskrivning Norra Mo re n och Stntndgårdcn, drygt 8 km södcr om Hedemora, består idag av 7 hus och lantbruksgårdar i sildersllluning Inl1 g~ älven, de nesir nedanlbr viige n. Älvstnmden lir brant. Utredning kring skred l"isk suk n<ls. men jorden nr erosionidcnägen. Utrymme finns Ibr Yllcrligare 1-2 bostäder pa en mindre _ narl... En saml1u1ighct fin ns Rir passage ner till stranden. Området genomkorsas aven fö rdej ni ngsjedning for elkraft. Norr o m vagen finns en rom limning i rorm av stenåldersboplats med okänd utbredning. Stralt söderorn bebyggelsen ligger I'lösön och naturmark intill alven, ell troligt tillha ll Ibr diverse dj ur. Anordningar Rir vallen och avlopp löses lokalt, normal skyddsniv! krävs.

10 6. Vik.\hro Rekommendationer Möjlighet alt kompleuera med ctlanlal byggnader för pennancntbocndc. Skredutredning bör fbrega beslut om bygglov eller förlumdsbcskcd Ny bebyggelse r rti\'as genom b)'ggloy. Byggnader och deras kllllarc skn pluccras utom risk lö r Ovcrsvllnming ( IOO.årsflöde). Skydds!lyslånd kri:lvs till kraftledning. Bryggor och bålplatser bor samordnas till eu fåtal r1atscr. O m radesljeskrh'ni II g Viksbro är heläget drygt 6 km norr o m Hedcmora, vid Garpenbcrgsvägcns passage över IUvcn. Området plisseras ä\'en 8\' en tbrdclningsledning fbr clkrn ll SIlml berörs 8V sent ida fomwnming i form av uppgifter om flottbro och fli rjeslnl lc. Allmlln Mlilll~gn i n g.~ plats finns en kor1 stritcka söderuiilå dell östra sidan av Illven. US-omrlidct utgörs på västra s idan.1\' e n mindre. i rm\ngmig lrlldll III/sklirmad 8V dike. PA dcn västra sidan utgörs den liven störn,: åker i m6ngärig trild.. pli i unslutning till skogspani och uvli\.:lirmad uv \'lignlll. Befintlig pcrl nuncnlbcbyggcl~ finns på hägge sidor. samt en jordbruksfastighet med IlAtnr ligt ll;ge Rlr furtluning Illngs VllSU,1 stranden. Inga högre kulturmiljövarden fluns uv~endc hcbyggclscn. Strandkanten lir på ingen sid:1 IUm illgäuglig Rlr n!irhocndc eller allmllnhet. Akernmrk och branl strlludhrink ar orsaken. Risken Rlr ~ kredri ~ k hcdöms låg i äldre översiktl ig undersökning på den västra sidan. Anordningar mr vallen och avlopp bör på östra sida anslutas ti ll kommunalt VA och pa den v!lslra lösas lokalt. Normal sk)'ddsnivå krllvs.

11

12 7. Vibberbo Rekommendationer Möjlighet alt upplbm byggnader Ibr pennancnt hoende. SkreduIredning bör föregå beslut om bygglov el ler Ibrhnndsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglo\'. Brygga och bl1tplats böt samjbrutggas med grannen. Vegetation nlinnasl slranden bör bibehållas fbr att minska erosionsrisken. Om radesbeskrh'ii i rlg Vibl:lcrbo ligger på östra sidan av älven sira" norr om Viksbro, drygt 7 km från Hedemora. Fyra gårdar och torp ligger efter varandra mellan viigen och älven. varav en sentida häslgard i äldre stil. Möjlighet finns IIU föruita på dc smil och smalare _ Ja och bctcsmarkcmn mellan bostildern a. Stranden har lågt v/lrdc for natur, djur och fri luftsliv. Del är svårt att na vattnet. Skredrisken har hedömts lag för tva lägen strax norr om e xploateringsläget. Anordningar fbr vallen och avlopp bör löses IO~((I11. norjjlal skyddsni \'å krä\'s. '.. ~~~.. \ C,-, ' ' ~~--~P '.., :II",.. _.~ Skala l :l 000g

13 ,v. Brusbo Rekommendationer Möj lighet all uppföra byggnader för pcrmancntbocndc. Skrcdutredning bör föregå besl ut om bygglo\' eller rorhllndsbesked. VIIganslutning görs \'ia grannfastigheten. Om mojligt kan alla tre fastigheter anslutas till samma utfart. Ny bebygge lse [lrö\'!ls genom hygglo\'. Byggnader och deras källare ska placeras utom risk för översvämning ( IOO-års flöde). Brygga och båtplats bör samordnas med grnnnama. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. Områdesbeskrivning Strax soder om Älvgården, 8 km från Hedemora I riktning mot långs hyttan, ligger Brusbo. Platsen består av två mindre lantbruksfastigheter intill älven varemellan ytterligare 1-2 bostadstomter skulle kunna rymmas på en del av _ marken (ca 2400 kvm) utan att störa verksamheten. Skredrisken har bedömts lag I en översiktlig undersökning. Stranden är svartiiigänglig och har inget större värde för natur, djur eller friluftslivet Anordningar fbr vallen och avlopp löses lokal!, normal skyddsniva krävs. " ' bo , , \ '. \ ~ '... Vikangslyckorna :II",.. -=-...::::.._.k- J """'I... ~_..l. '!ikala 1:10 oog

14 9. Ehc"lIlIcll, Niisbyn Rekommendationer Möjlighet att uppqlra byggniider för pcrmancnthoende. Skredutrcdning bör föregå beslut om bygglov e ller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov Fri passage ska lämnas till stranden. Bryggor och båtplatser bör samordnas. Vegetation nlirmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. Om radcsbeskrivning ):kcvallen och Nlishy n Ilrovall, ca 12 km norr om I-Icdcmora utgors av 6 gårdar på ömse sidor il\' luven. Här linns två naturliga rllllscr all förtäta med nya tomter mellan de befintliga pd sm~ lappar och reslmllrker ulan större påverkan på landskapsbild eller jordhmksvcrks.1inhcl. lngn kllnda fornlllmningar finn s på platscn. Ekevallen Imr bedömts som andra klassens s kredrisk i en översiktlig utredning. Strandområdena är svårtiij gli llg liga oeh ulan slörre värden för nfllur. djur e ller friluftsliv. Anorrlni ugar för vallen och avlopp löses lokalt, normal skyddsnivå krtl.\'s.

15 lo. Brovall Rekommendlllioner Möj lighet att Ibrtäta med etl par prcmancntbosuldcr, samt au utlbra åtgärder som gynnar friluftsliv och lurism vid DalAIven. Utvecklingen kan omfatta bryggor. bodar. vind~k)'dd. balii1iggningsplats, grillpifils, etc. Skrcdulrcdning bör Riregå beslut om hygglov eller förhandsbesked. Vallcndragct Olll ratuis av biolopskydd. SlIrskild dispensprövning krävs hos llillsslyrclsen. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. l1yggnader bör placeras uloiii risk fb r översvämning ( IOO-årsnödc). Fri passage ska lämnas nllmlast slmndcli och som passage dit. Bryggor och bålplnlscr bör ~m llln ) ' l tjas vid hcfintjiga platser. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdcs"eskriv II iii l! Drovall, ca 13 km norr om Hedemora. ligger vid Flins bll(:k som sammanbind(:r Dalillven med Flinsjön. Avståndet mellan nlv(:n och sjön lir ca I km. I södlll delen av Flinsjön finn s värdefull natur som utgör både Natura 2000-område och naturreservat. Flincsjön är en av Dalarnas mest intressanta fjgclsjöllr och området lir betydelse fullt fbr turism och friluf\sliv. Landskapet utgörs av jord bruksmarker och i sydöst finns skogsmark på Flinsberget. llcla området olllfattas av riksintresse fbr naturvård och kultunniljövård. I.I S-ommdet ligger vid Flins bäcks mynning i Dalälvcn på älvcns östra sida. 5 gårdar och pcnnancntoostllder finn s hnr. Eli par grus\lägar går ncr till avskilda båliläggningsplalscr vid äh'cn där del också finns möjlighet att läggll i bryggor. En lada ftlr magasinering finns vid det norra stnlle!. Vegetationell lllgörs!l\' Iö\'trlld som björk och slilg. I'linesjöns vattennivå sk iljer sig fn\n Dallll\'cn~ och en bc fil1l lig regleringskonstl\lktion ftl rsvmlir m ~ilighe l all transpor1era sig mellan Dalä l~'en och l'i inesjön med båt och kanot. Läget intill Dallilven medför all området är kunsligt fö r övcrsvämning. In ga kända uppginer finns om fomlfimningllr eller ~krcdr i s k i ommdet. Ett par oostadstomter skulle kunna til lkomma på mindre. och grllsbcvllxcn murk. Anordningar för vallen och al'lopp löses lokalt, normal skyddsnil'å kr!ll's.

16 II. SlIIll(!i,\A e Rekommendationer Möjlighet att uppffira b)'ggnader mr pcrmancntbocndc. Skrcdutredning bör fbrcga beslut om bygglov eller Ibrhandsbeskcd. Vaucndragcl omrattas II I' biolopskydd. SHrskild dispensprövning krävs hos länsstyrelsen. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Byggnader och dcrr~ khlhuc skn plllecnas utom risk fbr övcrsvtlnming (IOO-årsnöde). Skyddsa\'slånd krävs till krafucdning. Fri passage s ka lämnas till stranden vid samfblh markområde. Gräns mellan pril' lplats och nllcmhnsrättslig bör markeras med slakel e ller hack. Ilryggor och båtplatser tior samordnas till samflilid plals. Vegetation nä rmast stranden bör bibehållas för att minska erosions risken. Omridesbeskrivning Sundfiske Hr helägc! IUngs norra iuvstrandcn mellan NäsgArdson och Uusby, halvvägs mellan ~ I e d c mo ra och U'mg!lhyttan, En reglerad back Rl rbinder Svinsjön med!liven oeh genomkorsar bchyggclsen. I lär finns 4 gllrdar. 4 pcrrnancntbostlldcr oeh 3-4 mindre rritidslms. l.ilc längre väslerut fi nns ytlerligllrc 3 gårdar. Andru klassens skrcdrisk råder i det öslra området enligt en översiktlig undersökning. Enlllilstolpc finn s i det v"slliga området. i övrigt finn s inga kända fornlllmn ingar. Platser inne mellan befintlig hchyggclse lir möjlig ntt cxrloalcnt på. nark längs vägen. Anordningar fbr vattcn och avlopp löses lokalt. normal skyddsni \'å krllvs..:..., :~~~~~~~~~~~~~:~~o~.~'~ ~ ~. ~~v~~~~:... I =?~..:...::._L,",f \... ~ TrofaldtgOclSkltlla... '. e. "" ~ '" ~... '..., Myrhybe'Qet.... \ ' ~ CC c.c' ;:--=='- CC-L~'--',",-,-cc,- -,..,Skala l:1000,

17 12. Öster om H lish~ Rekommendationer Möjlighet alt upplbra byggnader flir permanent boende. Skredulredning bör!brega beslut om bygglav e ller Ibrhandsbeskcd. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Frj passage s ka lämnas nllm18st stranden. Brygga och båtplutser bör samförlliggas. Vegetation narmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdesbukl'jvning Ll S-områdcl är beläget inlilldallllvcn omkring I km sydöst om centrala Ilusby. Del I'tIrcslagna LlSområdet ligger vid e tt rekreationsområde med fot bollsplan och molionsspår. Marken utgörs av åkermark och avgrlinsa." frdn Dalälven genom en allmän väg. I slänten mo t älven växer lövlrlld som björk, al, rönn och pi I. Ugel intill Daläl ven innebär prohlclll mcd erosion och lilven lir känslig Ibr översviimningar. I området finns inga kända fornl ämningar. Nybyggnation kan dels ske utanför strandskyddat o mråde, öster om väg till fotbollsplan och motionsspår. dels på _ lliirk längs älvstrllckan mellan gård och permanentbostad. Anordningar för vatten och avlopp löses lokalt, normal skyddsniva krävs., ::--r----;;::;;;i7f,'r,"j;:;: ,~ w+e ~Mmgl;;Ve lk, : ',." Skala 1:10 00

18 /J. I/I/.\b)' Rekomme ndation('f Möjlighet alt uppfhra hyggnader IOr pennanentbocndc. Skrcdulredning bor föregå beslut o m bygglav e ller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Frj passage sku IUmnas ntinnasl lill Hl \'strandcn Gräns mellon pri\'31 lorntplals och III1cmansrllllslig bör markerns med slaket eller hilck. IJrygga och båtplats bör samfhriliggas SOIll allmän plats. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdcsbeskrivning Möjlighet finns iii! pr. en anlal ställen komplctlcrtl bcbn:gc lscn i I-Iosh}'. eller rättare sagt Koherga på norra al"stranden. Rasrisk råder en ligt gjorda undersökningar och byn omfallas av omradcsbestllmmclscr till skydd för kultumliljön. Oc ulpckndc L1S-områdcna utgörs av åkermark samt reslytor me llan hus och intill en slöm: lada. l.agct intilll)a]iii \'Cfl inne blir problem med erosion och älven lir kii nslig ilir översvämningar. I området fin ns inga kllnda fomlllmningar. Anordningar Rir vallen oeh avlopp ska ullslutas till k{li1l1llullalt VA. Nomlal skyddsnivt\ krnvs. ". " ~5anlAggmn {l, ;,...,,.. " ", " \. \

19 Rekommendationer Möjlighet all upprim byggnoder Rlr pcrmanentboendc. Skreduiredning bör föregå beslut om byggjo\' eller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglo\'. Fri passage sklllämnas nlimlas! stranden och som passage dit. Gräns melhlll pri\'111 tomt plats och allemansrättslig bör morkeras med staket e ller hack. Brygga och båtplats bör sam förläggas vid samfälld I1lats. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska e rosionsrisken. OmrAdesbeskrivning Berga oeh Bergboön är beläget ett par kilometrar uppströms Husby. Jordbruksmark dominerar, men här är landskapet mer böljande med och avståndet till skogen kortare. Gårdar, torp och permanentbostäder finns på bägge sidor av vägen, oftast med förgårdsmark med uthus,. och betesmark mellan bostaden och vägen. Inga kllnda fornlamningar finns i område!. Skredriskcn lir inte utredd. men den lir troligtvis 11Igrc 1In i andra 1IIvn1lra IlIgcn. Äh'partiet har slri'lckvis karaktliren a\' fo rs med strömmande \'auen. uppstickande stellar och en rad små liar. Striickun kan antas populär rhr liske. En samrlilid markbit linns vid stranden mill i Be rgboområdei. Annors är det strax söder om Herga som man lätlast når strlimmama. Bergboön tar man sig ul på via en smal tunga till lnnd. Områdct lir rikt ila fomllimningar i form av flngstgropar. yxf)11d. gra\' oeh gammal v1lgstrtlekning. Området njlrmast stranden ar oexploaterad, nagge platser bedöms kunna komplcllcras med ytterligare bebyggelse utan 011 områdenas varden kommer till skada. Anordniugar för voilen och avlopp bor löses lokalt, normal sk}'ddsnivå krävs ,

20 /6. Mycke/by Rekommendatlonerl Möj lighclllu upplbra byggnader Rlr pennanenl- e ller fritidsboende. KommenllIr [Hfl): K<!ILo """ _.. t~, I..,.. noc&,.nn okndutf~ Skrcdutrcdning bör föregå beslut om bygglov eller förhandsbesked. Ny bebyggelse provas genom bygglov. Fri passage ska lämnas nltm18st slranden Grilns me llan privat tomtplats och a llcmansrlulslig bor markeras med stakel eller häck. Bryggor och båtplatser bör samordnas till ett filial platser. Vegetation närmast stranden ska bibehållas för att minska e rosionsrisken. Områdesbeskrivning Myckelby ligger som en långsträckt by längs norra älvstranden söder om sjön Amungen. 7 km norrut Ugger Långshyttan, 3km söderut Fäggeby och ytterligare ett par mil bort Hedemora. Bebyggelse i form at permanenthus och gårdar finns på bägge sidor av vägen. Jordbruksmarken sträcker ut sig norr om vägen, medan området mellan väg och älvstranden utgörs av såväl sluttande betesmark som brantare partier. Skredriske n är hög här där älven kröker som mest. En fyndplats med slagg finns intill vattnet I den södra delen av området. Anordni ngar f"ör vatten och avlopp löses lokalt, nonnal skyddsnivå kravs.

21 Hedemora kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Samrådshandling 2014

22 BESTÄLLARE Kommunstyrelsen ARBETSGRUPP Sanna Byström, projektledare Johan Aronsson, projektsekreterare Hanna Forslund, planingenjör Torbjörn Larsson, förvaltningschef -aug 2013 Anna Tosteby, förvaltningschef sept Kia Visén, stadsarkitekt STYRGRUPP Kommunstyrelsens strategiutskott: Gun Drugge (C), ordf. Melker Andersson (M) v. ordf.

23 Förord Underskrift...

24

25 Innehåll Uppateras efter internsamrådet Introduktion Inledning... 8 Bakgrund... 8 Syftet med LIS... 8 Gällande planer och landsbygdsprogram... 8 Planprocessen... 9 Strandskyddsregler Strandskydd Var gäller strandskyddet? Åtgärder inom strandskydd som kräver dispens Särskilda skäl krävs för dispens Fri passage för tillgänglighet Kommunen har huvudansvaret Förutsättningar Landsbygden i Hedemora kommun Tillgången på sjöar och stränder Värdefulla natur- och kulturmiljöer Mellankommunala frågor Vatten och avlopp Översvämnings- och skredrisker LIS-områden Överväganden Förslag Storhagen Vassbäcken Rällingen Lillforsån Långens västra strand Nordviken Långsåsen Bergsveden Stjärnsund Sandvika Klarängarna Spjuten Amungens utlopp Husby Brovall Dormsjö Vikhyttan Norra Finnhyttan Hässhyttan Viggesnäs Mälby

26 23. Västra Hovran Uvberget Rensboviken Vikmanshyttesjön Kartjärnen Skråköping Stora Norn Norns bruk Konsekvenser Underrubrik Underrubrik... Underrubrik... Referenser Planeringsunderlag Bilder och Illustrationer Kartor Bilaga 57 62

27 Introduktion Beskriver vad LIS är, vad det syftar till och hur områdena tagits fram.

28 8 Introduktion Inledning I Sverige har vi ett kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunerna inom de ramar som samhället bestämt beslutar hur mark ska användas och bebyggas. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan i vilken visionen för framtida utveckling avseende mark- och vattenanvändning redovisas. Planen utreder inte frågor och konflikter i detalj. Det utreds istället i samband med detaljplan, bygglov, anmälan eller tillstånd. Ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen kan behandla en avgränsad fråga och utgör då ett komplement till översiktsplanen. Översiktsplaner och dess fördjupningar och tillägg utgör vägledning för fortsatta beslut. De är inte juridiskt bindande. I detta tematiska tillägg behandlas frågan om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom de områden som pekas ut finns utökad möjlighet att få dispens från eller upphäva strandskyddet. Att ett område är utpekat som LIS-område innebär inte att kommunen kommer att stå för exploatering av områdena. Det visar bara kommunens intentioner. Åtgärder inom områdena bygger på markägares samtycke och privata initiativ. Bakgrund Strandskyddet infördes på 1950-talet för att säkra allmänhetens tillgång till friluftsliv vid stränderna. På grund av ett utbrett byggande skärptes strandskyddet 1975 till ett generellt förbud att bygga vid landets stränder, med en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet utvidgades strandskyddets syfte ytterligare för att nu även omfatta stränder som värdefulla miljöer för djur- och växtlivet. Senaste lagförändringen skedde 2009, då kommunen fick möjlighet att i översiksplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa finns ökad möjlighet att få dispens från eller upphäva strandskyddet. Samtidigt klargjordes att strandskydd även gäller småvatten på ett sätt som inte medger generella lättnader i delar av landet. Syftet med LIS Genom att peka ut LIS-områden utökas möjligheten till attraktiva boenden i strandnära lägen vilket kan skapa förutsättningar till befolkningstillväxt. Syftet är att gynna åtgärder som långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och som antas bidra till att upprätthålla och förbättra serviceunderlaget. Syftet är också att utöka möjligheter för andra typer av åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling, exempelvis anordningar för friluftsliv och turism. De avgränsade LIS-områdena i denna plan utesluter inte landsbygdsutveckling i områden som ligger utanför strandskyddade områden. Det tematiska tillägget ska vara användbart för politiker, tjänstemän och de som bor och verkar i kommunen. Det ska vara vägledande i det kommunala arbetet med strandskyddsfrågor och för fastighetsägare, exploatörer och kommuninvånare informera om möjligheter att utveckla markanvändningen. Gällande planer och LANDSBYGDSpROGRAM Framtagandet av LIS-områden har pågått parallellt med arbetet med framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan. För begränsade delar av kommunen finns fördjupade översiktsplaner som gäller tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen. Fördjupade översiktsplaner finns över Hedemora, Långshyttan, Stjärnsund, Smedby-Koberga (Husby), Garpenberg och Vikmanshyttan. Hedemora kommuns Landsbygdsprogram antogs 2007 och hanterar frågor som är väsentliga för Hedemorabygdens utveckling. Programmet grundar sig i lokala landsbygdsgruppers arbete och tar även sin utgångspunkt i Dalarnas landsbygdsprogram.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Hedemora kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Samrådshandling 2014 BESTÄLLARE Kommunstyrelsen ARBETSGRUPP Sanna Byström, projektledare - 2012 Johan Aronsson,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08

Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08 Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08 Innehåll 1. Förutsättningar... 1 Allmän beskrivning, Kalix kommun

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS. Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS. Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet Stadsbyggnadsnämnden Februari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Strandskyddet i den kommunala planeringen...

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) AVSEENDE TRANEMO KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE En samrådshandling för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo kommun har varit ute på samråd

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DOM 2015-06-01 Stockholm

DOM 2015-06-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-06-01 Stockholm Mål nr M 11477-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-28 i mål nr M 2760-14, se bilaga KLAGANDE S H MOTPARTER

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tillägg till översiktsplan. för Avesta kommun. September 2013, kompl. februari 2014

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tillägg till översiktsplan. för Avesta kommun. September 2013, kompl. februari 2014 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tillägg till översiktsplan för Avesta kommun September 2013, kompl. februari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2014. Laga kraft 21 maj 2014 Landsbygdsutveckling

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer