KS SU KALLELSE Extra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU KALLELSE 2014-06-17. Extra"

Transkript

1 KS SU KALLELSE Extra

2 ~HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott KALLELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelsens strategiutskott kallas hänned till extra sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl i Vargen, Tjädernhuset, för att behandla foljande: Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Översiktsplan och LIS Kl Anna Tosteby och Hanna Fors/und 4. Skyltning längs kulturpromenaden Gun Drugge (e) ordförande Jennifer Berglund sekreterare

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsens strategiutskott Datum: NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Drugge Gun. ordforande C Nygårds Berndt, ledamot S Hansson Ulf, ledamot S Hedqvist Anita ledamot S Andersson Melker, vice ordforancle M Fage rströiti Per Ersattare S Nordholm Lar.; Olov Ersättare S Ahlinder Owe Ersättare C Gotthardsson Mikael Ersättare C Carlgren Jonas Ersllttare M

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsens strategiutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammaotrades.datum Sida 5(6) Dnr KS Översiktsplan och LIS Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsforvaltningen har arbetat fram ett förslag till LIS-plan, som ska vara en del i den översiktsplan som också håller på au las fram. Beslutsunderlag Förslag 1iII LIS-plan den 3 juni Förslag till beslut Xxx Utdrag till Xxx

5 A. HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantradesdatom Sida 6(6) Kommunstyrelsens strategiutskott Dnr KS Skyltning längs kulturpromenaden Sammanfattning Skyltningen längs kulturpromenaden i Hedemora är i behov av uppfräschning och modernisering, bland annat att tillägga QR-koder (Quick Response) på informationsskyltarna. QR är en tvådimensionell streckkod och är en vidareutveckling av EAN-koden. QR-koder har på senare tid blivit allt vanligare, bland annat för att olika former av streckkodsläsare finns tillgängliga eller fardigt installerade som applikationer till de flesta moderna mobiltelefoner, så kallade srnartphones. Med en avläsning av QR-koden så får man upp information som berör just den platsen. Kommunantikvarien har efterforskat vilken kostnad som ett utbyte skulle innebära: Skyltar med QR-koder ca50 tkr Skyltar utan QR-koder ca 35 1kr Beslutsunderlag Xxx Förslag till beslut Xxx Utdrag till Xxx Justerandes sign I U<O""""".,""

6 Jennifer Berglund IKansliavdelning IKommunstyrelseförvaltni Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Hanna Forslund IMiljö o samhähb IMiljö och Sam hal,. den 3 juni :51 Jennifer Berglund IKanstiavdelning IKommunstyrelseförvaltning reviderad lis-plan för beslut i SU 17 juni lis_pol samrådshandling_ pdf; Borttagna lisomr docx BILAGOR TILL ÄRENDE NR q1- ( SIDOR) Hej Jennifer! Bifogat finns nu en något reviderad förslag till LIS-plan för SUs beslut 17 juni om utskick till övriga politiker under sommaren. Område 52 har tillkommit (Bratt fors och Persbo), Viggesnäs har reviderats och Nås har tagits bort. Bilagt finns även de borttagna områdena:: samma som förra utskicket + Nås Om vi pekar ut LIS-områden där det finns risk för översvämning, ras eller skred måste vi vara tydliga med att sedan kräva utredningar i va rje enskilt fall innan byggnlov kan beviljas. Hur omfattande blir en vä ntad följdfråga. I de undersökningar som gjorts i Myckelby och Husby rekommenderade konsulten att man följer upp med fler undersökningar flera år senare för att kunna se hur marken påverkas över tid och därmed bättre kunna klargöra risken. Att ställa denna typ av krav gentemot en bygglovssökande känns inte rimligt. I Avesta har 7 områden för LIS pekats ut längs älven, norr om Bäsingen och Bysjön. Samtliga ligger i Avestas absoluta närhet och de rekommendationer som finns för områdena klargör att sä rskild hänsyn ska tas till riskfrågor samt att byggnation av bostäder bör föregås av detaljplaneläggning. Med vänlig hälsning Hanna Ex. Borlänge: Utdrag ur ÖP. Henriks förslag. Kan hanteras likvärdigt i vår Öp, Dock har vi inga uppgifter om 200årsflöden, Undvik övcrsväl11ningsriskcr Vid lokalisering av ny bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner bör följande principer generellt tillämpas for att undvika ri sker frå n övcrsvämning: A. I markområden med stor sannolikhet for översvämning, dci vill säga umralk'n "0111 hotu" iliv I OO-"rsOöJI:, h(ir ingen hch)!!!!d,,~ li IH,tJlIllll.l IhrUltHn l'nl.. la h)ggmldl.'r som garage, uthus och enklare verk samheter utan milj ö p~vcrkan. B, I markområden med viss sannolikhet for översvämning. dci vill säga unmu,kn "om LIII hoia" 1.1\ hö!!"la Il!.'! ilkn;ltil' flödc, liu',,'il II"khcdiillllllng gör.h \ ar1c " n,,l..l I av IHmplighelcn aven loklllisering av till cxempel bostäder. arbetsplatser och vi ss offentlig verksamhet. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, ri sk för 111linniskors hliisa och shkcrhet och ekonomisk skada. Den kan göras i samband med fördjupad översiktsplanering, detaljplallering eller förlmndsheskcd/bygglov. För bebyggelse vid RUlln/DaläJ ve lls vauensystem görs delvis en sådan riskbedömning i kap 13.2,2. C. H."kuhlcl.. l \ II. Il \ Ihtl)!<I... al1lh;i ll"lunkt IIm~ 1 "om I iii 1."1.'111 rd tltklllli~u h~!!~nadl,.'l ",'111 hl,.'hii\ ~ k""'lliloillili1l'l, "1t1l..hu" \atdilll,itttlll1g,1i (Jlh Ilkn,IIlJ.. htll.'ndcn. jllrmdg,li. "hll,1 \itr.ti t II. II \;Igill "'111 iu \Ikll!,,'\.,km lmg'" ilgal \ \ il' hd I".. tll.ig~n Ingar, d h.- k-.tnliiggn I n~<",amt Indu,lricl Illl'd,ltll md,i:ip<j\ "'1 k.ln Il( II 1,.1..;.1 11 ''''1,1,1111 m.ii~'dmtl.ldcn IIlnl lag,,,nnullkhl,t l(il OH' r', iill1nln~, del vill säga områden som varken hotas av 100- årsnöde eller högsta bediknade n öde eller av översvämning orsakad av hän.iga regn där dagvattensystcmet har otillräcklig kapacitet. Bebyggelse vid Dalälvens vattensystem

7 För det område som påverkas av översvämningsrisker kring Runn oeh ut med delar av Da lälve Il s vatlcn system redovisas mer detaljerade stä llningstaganden till översvärnningsriskcl1. Moti vet är att kommunerna vi ll tillämpa samma fårhållningssätt i he la området - kommungränscn ska inte innebära skillnader j hanteringen av översvämn ingsriskern a. De lägsta tillåtna golvn ivåcl'/höjdcl' får få rdi gt golv som hittills har till ämpas skiljer sig åt mell an Falun och Borlängc. Det finns också skillnader som beror på olika höjdsystem i kolllmunerna, och på o lika sätt att defini era lämplig grund läggningsnivå. Från l januari använder båda kommunerna samma höjdsystem, RH 2000 Nya pl ancringsundcrlag har tagits fram som ger bättre undcrlag for bedömning av översvämningsri sker. Bl and annat ha l' en detaljerad kal11äggning av översvämningsrisker tagits fram inom pågående beredskapsplanering fö r dammbrott i Dalälven. som rcdovisas i Länsstyre lsens regionala undcrlagsmaterial. Från Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) finns också l OO~å rs n öde och 2 00~ års n öde få r Falun som är klimatanpassade, dvs. tar hänsyn till förändringa r i nederbörden som beror på ett ändrat klimat. Båda kartläggningarna redovisas i länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM) bland annat SOI11 utbredningsområden. Enligt uppgift ska sådana komma även fo r resten av Runn och Dalälve n. De nya ni våern a for l O O~å rs n ö d e, 2 00~å rs n öd e och högsta beräknade nöde är utgångspunkten for kommunernas bedömning av lämpl iga höjder fo r grundläggning av byggnadcr inom de områden SOIll påverkas av Runlls oeh Dal älvens vattcnsyste m. KOlllmullerna är överens om alt ha en forsiktigare inställning till bebyggelsens lokalisering i forhå lla nde till översvämningsrisker än vad som hittills tillämpats. De nya fo reslagna höjderna innebär fö r Fall/ns de l en höjning med 80 cm oc h får Borl änges del med 30 cm. Kommunerna är också överens om alt ange en lämplig höjd for lägsta golvnivå/fårdigt golv (RH 2000) for en nol'malvi lla som anläggs Illed pl att a på mark enligt bild U t gå n gs ~ p llnk te n är att vattennivån inte ska översti ga underkant dräncringsskikt. För andra typcr av byggnader och/eller grund läggllingssäu böl' samma princi per ligga ti ll grund får den tillåtna lägsta golvni vån. Det innebär till exempel att käl lare under d en lägsta tillåtna golvn ivån böl' undvikas, och att källarc ska utfåras med vattentät konstruktion om man ändå välj er all bygga en sådan unde r den lägsta tillåtna golvnivån. För ny bebyggelsc vid Runn och Dalä lvens vattensystem ska fö ljandc gälla: I n\laka enhostad\hu'\ som grulldlii ggs med platta pa mar" ~kll ho en IUg!t1:1 goh IlI\iB 'fårdigl go" som re laterar till 2 0 0~års n ö d e t. vi lket innebär +1 11,3 (RH 2000). Vid bygglovsprö vning Hir IInnan hchyggel!.c lin cnsla"a enhmtalbhus ellcl \ Id planläggning gcnnm detaljplan får bebyggelsc..,"a en liig..,ta guhni\alllirdigt go" \om relaterar till hllgsth her!i"ihtdc nödl' tilliimpa<i. vilkct innebär ,7 (RH 2000). (IC el1 rish.<lllalys i dl'taljplan "UIll'1l lägre höjd IIHllivcms, dock inte lägre än + 111,3 (RH 2000) Vid h}ggl(wprih ning för ny hcbyggebc inom områden med gälland\: dct.dlpluner \.\111l hola.., 11\ (1\ 1.'1'\\ limning linder 111\ an I (Kli 20()()... h.a alltid ml.anal) ~ ghru... Ras, skred och erosion Rus och skred!i l' sllhbba massrörelser i jordtäcket eller i berg, som ka n o rsaka stora skador på mark och byggnader. Det iii' vanligt med ras och skred i samba nd mcd snösmältn ing, tjiillossning och undcr perioder med stora regnmängdcr. K limatforändringarna kan inncbära mer regn och längrc regnperioder och ökar ri s ken fo r ras, skrcd oeh erosion. I llorl änge finns områden med risk for skred och crosion vid Dalälvens stränder. En översiktl ig undersökning av stabi litetsfårhftl lande na längs Dalii lvens stränder gcnom fördes år 199 1, och ål' 200 I utfordcs en kompletterande utredning ror området mell an Kälarvet och Torsång. Mynd igheten får samhäll sskydd och bercdskap (MSB) ha r 2013 inventerat bebyggda områden diir ri sker fi nns. Föl' att rorh indra ras, skred Oell erosion ska mer detaljcrade utredninga r göras rare pl anl äggning eller bygglov. Med vanlig halsning 2

8 Henrik Modigh Planarkitekt W ~NS Sluregatan 4, Borlänge Besök: Sturegatan 4 Tel vx Direkt SMS 070 3B i' 3

9 Borttaget p g a orimlig topografi 44. Nl/.\ ny! Rekommendationer Möjlighet au upprlra byggnader ror pcrmanentbocnde. Ny bebyggelse prövas genom hygglo\'. Områdesbeskrivning Nås lir en äldre klungby längs I.ustån ca 6 km söder om centrala I-Iedemora. TerrllngclI lir kuperad och omgiven!iv åkrar och betesmark.. Ett nertal jordbruksfastigheter finns. 1:11 fornlämnin g fi nns \-id harncn i form av hytt lämn;ng, kvarn, och llimning från trftindustri. Anordningar mr vallen ska anslutas till kommunalt nät, normal skyddsnivå krävs. NAgot enstaka läge finn s RIT Ibrlätning. Borttagna områden p g askredrisk I. Norra Morell Rekommendll tioncl" Möj lighet all upplbra byggnader för frit ids- och pcrmanentboende. Skredutredlling bör föregå beslut om bygglov eller l'örhundsbcsked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Skyddsavstånd krävs till krafilcdning.!'ri passage ska lämnas närmast stlllndcll och som passage dit. Grtins mellan privattomtplats och al1emansrtillslig bör markeras med staket eller häck. Ilrygga Dör samutnyttjas i allmänt tillgängligt läge. O m radesbeskrivning Norra Mo re n och Stntndgårdcn, drygt 8 km södcr om Hedemora, består idag av 7 hus och lantbruksgårdar i sildersllluning Inl1 g~ älven, de nesir nedanlbr viige n. Älvstnmden lir brant. Utredning kring skred l"isk suk n<ls. men jorden nr erosionidcnägen. Utrymme finns Ibr Yllcrligare 1-2 bostäder pa en mindre _ narl... En saml1u1ighct fin ns Rir passage ner till stranden. Området genomkorsas aven fö rdej ni ngsjedning for elkraft. Norr o m vagen finns en rom limning i rorm av stenåldersboplats med okänd utbredning. Stralt söderorn bebyggelsen ligger I'lösön och naturmark intill alven, ell troligt tillha ll Ibr diverse dj ur. Anordningar Rir vallen och avlopp löses lokalt, normal skyddsniv! krävs.

10 6. Vik.\hro Rekommendationer Möjlighet alt kompleuera med ctlanlal byggnader för pennancntbocndc. Skredutredning bör fbrega beslut om bygglov eller förlumdsbcskcd Ny bebyggelse r rti\'as genom b)'ggloy. Byggnader och deras kllllarc skn pluccras utom risk lö r Ovcrsvllnming ( IOO.årsflöde). Skydds!lyslånd kri:lvs till kraftledning. Bryggor och bålplatser bor samordnas till eu fåtal r1atscr. O m radesljeskrh'ni II g Viksbro är heläget drygt 6 km norr o m Hedcmora, vid Garpenbcrgsvägcns passage över IUvcn. Området plisseras ä\'en 8\' en tbrdclningsledning fbr clkrn ll SIlml berörs 8V sent ida fomwnming i form av uppgifter om flottbro och fli rjeslnl lc. Allmlln Mlilll~gn i n g.~ plats finns en kor1 stritcka söderuiilå dell östra sidan av Illven. US-omrlidct utgörs på västra s idan.1\' e n mindre. i rm\ngmig lrlldll III/sklirmad 8V dike. PA dcn västra sidan utgörs den liven störn,: åker i m6ngärig trild.. pli i unslutning till skogspani och uvli\.:lirmad uv \'lignlll. Befintlig pcrl nuncnlbcbyggcl~ finns på hägge sidor. samt en jordbruksfastighet med IlAtnr ligt ll;ge Rlr furtluning Illngs VllSU,1 stranden. Inga högre kulturmiljövarden fluns uv~endc hcbyggclscn. Strandkanten lir på ingen sid:1 IUm illgäuglig Rlr n!irhocndc eller allmllnhet. Akernmrk och branl strlludhrink ar orsaken. Risken Rlr ~ kredri ~ k hcdöms låg i äldre översiktl ig undersökning på den västra sidan. Anordningar mr vallen och avlopp bör på östra sida anslutas ti ll kommunalt VA och pa den v!lslra lösas lokalt. Normal sk)'ddsnivå krllvs.

11

12 7. Vibberbo Rekommendationer Möjlighet alt upplbm byggnader Ibr pennancnt hoende. SkreduIredning bör föregå beslut om bygglov el ler Ibrhnndsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglo\'. Brygga och bl1tplats böt samjbrutggas med grannen. Vegetation nlinnasl slranden bör bibehållas fbr att minska erosionsrisken. Om radesbeskrh'ii i rlg Vibl:lcrbo ligger på östra sidan av älven sira" norr om Viksbro, drygt 7 km från Hedemora. Fyra gårdar och torp ligger efter varandra mellan viigen och älven. varav en sentida häslgard i äldre stil. Möjlighet finns IIU föruita på dc smil och smalare _ Ja och bctcsmarkcmn mellan bostildern a. Stranden har lågt v/lrdc for natur, djur och fri luftsliv. Del är svårt att na vattnet. Skredrisken har hedömts lag för tva lägen strax norr om e xploateringsläget. Anordningar fbr vallen och avlopp bör löses IO~((I11. norjjlal skyddsni \'å krä\'s. '.. ~~~.. \ C,-, ' ' ~~--~P '.., :II",.. _.~ Skala l :l 000g

13 ,v. Brusbo Rekommendationer Möj lighet all uppföra byggnader för pcrmancntbocndc. Skrcdutredning bör föregå besl ut om bygglo\' eller rorhllndsbesked. VIIganslutning görs \'ia grannfastigheten. Om mojligt kan alla tre fastigheter anslutas till samma utfart. Ny bebygge lse [lrö\'!ls genom hygglo\'. Byggnader och deras källare ska placeras utom risk för översvämning ( IOO-års flöde). Brygga och båtplats bör samordnas med grnnnama. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. Områdesbeskrivning Strax soder om Älvgården, 8 km från Hedemora I riktning mot långs hyttan, ligger Brusbo. Platsen består av två mindre lantbruksfastigheter intill älven varemellan ytterligare 1-2 bostadstomter skulle kunna rymmas på en del av _ marken (ca 2400 kvm) utan att störa verksamheten. Skredrisken har bedömts lag I en översiktlig undersökning. Stranden är svartiiigänglig och har inget större värde för natur, djur eller friluftslivet Anordningar fbr vallen och avlopp löses lokal!, normal skyddsniva krävs. " ' bo , , \ '. \ ~ '... Vikangslyckorna :II",.. -=-...::::.._.k- J """'I... ~_..l. '!ikala 1:10 oog

14 9. Ehc"lIlIcll, Niisbyn Rekommendationer Möjlighet att uppqlra byggniider för pcrmancnthoende. Skredutrcdning bör föregå beslut om bygglov e ller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov Fri passage ska lämnas till stranden. Bryggor och båtplatser bör samordnas. Vegetation nlirmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. Om radcsbeskrivning ):kcvallen och Nlishy n Ilrovall, ca 12 km norr om I-Icdcmora utgors av 6 gårdar på ömse sidor il\' luven. Här linns två naturliga rllllscr all förtäta med nya tomter mellan de befintliga pd sm~ lappar och reslmllrker ulan större påverkan på landskapsbild eller jordhmksvcrks.1inhcl. lngn kllnda fornlllmningar finn s på platscn. Ekevallen Imr bedömts som andra klassens s kredrisk i en översiktlig utredning. Strandområdena är svårtiij gli llg liga oeh ulan slörre värden för nfllur. djur e ller friluftsliv. Anorrlni ugar för vallen och avlopp löses lokalt, normal skyddsnivå krtl.\'s.

15 lo. Brovall Rekommendlllioner Möj lighet att Ibrtäta med etl par prcmancntbosuldcr, samt au utlbra åtgärder som gynnar friluftsliv och lurism vid DalAIven. Utvecklingen kan omfatta bryggor. bodar. vind~k)'dd. balii1iggningsplats, grillpifils, etc. Skrcdulrcdning bör Riregå beslut om hygglov eller förhandsbesked. Vallcndragct Olll ratuis av biolopskydd. SlIrskild dispensprövning krävs hos llillsslyrclsen. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. l1yggnader bör placeras uloiii risk fb r översvämning ( IOO-årsnödc). Fri passage ska lämnas nllmlast slmndcli och som passage dit. Bryggor och bålplnlscr bör ~m llln ) ' l tjas vid hcfintjiga platser. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdcs"eskriv II iii l! Drovall, ca 13 km norr om Hedemora. ligger vid Flins bll(:k som sammanbind(:r Dalillven med Flinsjön. Avståndet mellan nlv(:n och sjön lir ca I km. I södlll delen av Flinsjön finn s värdefull natur som utgör både Natura 2000-område och naturreservat. Flincsjön är en av Dalarnas mest intressanta fjgclsjöllr och området lir betydelse fullt fbr turism och friluf\sliv. Landskapet utgörs av jord bruksmarker och i sydöst finns skogsmark på Flinsberget. llcla området olllfattas av riksintresse fbr naturvård och kultunniljövård. I.I S-ommdet ligger vid Flins bäcks mynning i Dalälvcn på älvcns östra sida. 5 gårdar och pcnnancntoostllder finn s hnr. Eli par grus\lägar går ncr till avskilda båliläggningsplalscr vid äh'cn där del också finns möjlighet att läggll i bryggor. En lada ftlr magasinering finns vid det norra stnlle!. Vegetationell lllgörs!l\' Iö\'trlld som björk och slilg. I'linesjöns vattennivå sk iljer sig fn\n Dallll\'cn~ och en bc fil1l lig regleringskonstl\lktion ftl rsvmlir m ~ilighe l all transpor1era sig mellan Dalä l~'en och l'i inesjön med båt och kanot. Läget intill Dallilven medför all området är kunsligt fö r övcrsvämning. In ga kända uppginer finns om fomlfimningllr eller ~krcdr i s k i ommdet. Ett par oostadstomter skulle kunna til lkomma på mindre. och grllsbcvllxcn murk. Anordningar för vallen och al'lopp löses lokalt, normal skyddsnil'å kr!ll's.

16 II. SlIIll(!i,\A e Rekommendationer Möjlighet att uppffira b)'ggnader mr pcrmancntbocndc. Skrcdutredning bör fbrcga beslut om bygglov eller Ibrhandsbeskcd. Vaucndragcl omrattas II I' biolopskydd. SHrskild dispensprövning krävs hos länsstyrelsen. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Byggnader och dcrr~ khlhuc skn plllecnas utom risk fbr övcrsvtlnming (IOO-årsnöde). Skyddsa\'slånd krävs till krafucdning. Fri passage s ka lämnas till stranden vid samfblh markområde. Gräns mellan pril' lplats och nllcmhnsrättslig bör markeras med slakel e ller hack. Ilryggor och båtplatser tior samordnas till samflilid plals. Vegetation nä rmast stranden bör bibehållas för att minska erosions risken. Omridesbeskrivning Sundfiske Hr helägc! IUngs norra iuvstrandcn mellan NäsgArdson och Uusby, halvvägs mellan ~ I e d c mo ra och U'mg!lhyttan, En reglerad back Rl rbinder Svinsjön med!liven oeh genomkorsar bchyggclsen. I lär finns 4 gllrdar. 4 pcrrnancntbostlldcr oeh 3-4 mindre rritidslms. l.ilc längre väslerut fi nns ytlerligllrc 3 gårdar. Andru klassens skrcdrisk råder i det öslra området enligt en översiktlig undersökning. Enlllilstolpc finn s i det v"slliga området. i övrigt finn s inga kända fornlllmn ingar. Platser inne mellan befintlig hchyggclse lir möjlig ntt cxrloalcnt på. nark längs vägen. Anordningar fbr vattcn och avlopp löses lokalt. normal skyddsni \'å krllvs..:..., :~~~~~~~~~~~~~:~~o~.~'~ ~ ~. ~~v~~~~:... I =?~..:...::._L,",f \... ~ TrofaldtgOclSkltlla... '. e. "" ~ '" ~... '..., Myrhybe'Qet.... \ ' ~ CC c.c' ;:--=='- CC-L~'--',",-,-cc,- -,..,Skala l:1000,

17 12. Öster om H lish~ Rekommendationer Möjlighet alt upplbra byggnader flir permanent boende. Skredulredning bör!brega beslut om bygglav e ller Ibrhandsbeskcd. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Frj passage s ka lämnas nllm18st stranden. Brygga och båtplutser bör samförlliggas. Vegetation narmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdesbukl'jvning Ll S-områdcl är beläget inlilldallllvcn omkring I km sydöst om centrala Ilusby. Del I'tIrcslagna LlSområdet ligger vid e tt rekreationsområde med fot bollsplan och molionsspår. Marken utgörs av åkermark och avgrlinsa." frdn Dalälven genom en allmän väg. I slänten mo t älven växer lövlrlld som björk, al, rönn och pi I. Ugel intill Daläl ven innebär prohlclll mcd erosion och lilven lir känslig Ibr översviimningar. I området finns inga kända fornl ämningar. Nybyggnation kan dels ske utanför strandskyddat o mråde, öster om väg till fotbollsplan och motionsspår. dels på _ lliirk längs älvstrllckan mellan gård och permanentbostad. Anordningar för vatten och avlopp löses lokalt, normal skyddsniva krävs., ::--r----;;::;;;i7f,'r,"j;:;: ,~ w+e ~Mmgl;;Ve lk, : ',." Skala 1:10 00

18 /J. I/I/.\b)' Rekomme ndation('f Möjlighet alt uppfhra hyggnader IOr pennanentbocndc. Skrcdulredning bor föregå beslut o m bygglav e ller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglov. Frj passage sku IUmnas ntinnasl lill Hl \'strandcn Gräns mellon pri\'31 lorntplals och III1cmansrllllslig bör markerns med slaket eller hilck. IJrygga och båtplats bör samfhriliggas SOIll allmän plats. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska erosionsrisken. OmrAdcsbeskrivning Möjlighet finns iii! pr. en anlal ställen komplctlcrtl bcbn:gc lscn i I-Iosh}'. eller rättare sagt Koherga på norra al"stranden. Rasrisk råder en ligt gjorda undersökningar och byn omfallas av omradcsbestllmmclscr till skydd för kultumliljön. Oc ulpckndc L1S-områdcna utgörs av åkermark samt reslytor me llan hus och intill en slöm: lada. l.agct intilll)a]iii \'Cfl inne blir problem med erosion och älven lir kii nslig ilir översvämningar. I området fin ns inga kllnda fomlllmningar. Anordningar Rir vallen oeh avlopp ska ullslutas till k{li1l1llullalt VA. Nomlal skyddsnivt\ krnvs. ". " ~5anlAggmn {l, ;,...,,.. " ", " \. \

19 Rekommendationer Möjlighet all upprim byggnoder Rlr pcrmanentboendc. Skreduiredning bör föregå beslut om byggjo\' eller förhandsbesked. Ny bebyggelse prövas genom bygglo\'. Fri passage sklllämnas nlimlas! stranden och som passage dit. Gräns melhlll pri\'111 tomt plats och allemansrättslig bör morkeras med staket e ller hack. Brygga och båtplats bör sam förläggas vid samfälld I1lats. Vegetation närmast stranden bör bibehållas för att minska e rosionsrisken. OmrAdesbeskrivning Berga oeh Bergboön är beläget ett par kilometrar uppströms Husby. Jordbruksmark dominerar, men här är landskapet mer böljande med och avståndet till skogen kortare. Gårdar, torp och permanentbostäder finns på bägge sidor av vägen, oftast med förgårdsmark med uthus,. och betesmark mellan bostaden och vägen. Inga kllnda fornlamningar finns i område!. Skredriskcn lir inte utredd. men den lir troligtvis 11Igrc 1In i andra 1IIvn1lra IlIgcn. Äh'partiet har slri'lckvis karaktliren a\' fo rs med strömmande \'auen. uppstickande stellar och en rad små liar. Striickun kan antas populär rhr liske. En samrlilid markbit linns vid stranden mill i Be rgboområdei. Annors är det strax söder om Herga som man lätlast når strlimmama. Bergboön tar man sig ul på via en smal tunga till lnnd. Områdct lir rikt ila fomllimningar i form av flngstgropar. yxf)11d. gra\' oeh gammal v1lgstrtlekning. Området njlrmast stranden ar oexploaterad, nagge platser bedöms kunna komplcllcras med ytterligare bebyggelse utan 011 områdenas varden kommer till skada. Anordniugar för voilen och avlopp bor löses lokalt, normal sk}'ddsnivå krävs ,

20 /6. Mycke/by Rekommendatlonerl Möj lighclllu upplbra byggnader Rlr pennanenl- e ller fritidsboende. KommenllIr [Hfl): K<!ILo """ _.. t~, I..,.. noc&,.nn okndutf~ Skrcdutrcdning bör föregå beslut om bygglov eller förhandsbesked. Ny bebyggelse provas genom bygglov. Fri passage ska lämnas nltm18st slranden Grilns me llan privat tomtplats och a llcmansrlulslig bor markeras med stakel eller häck. Bryggor och båtplatser bör samordnas till ett filial platser. Vegetation närmast stranden ska bibehållas för att minska e rosionsrisken. Områdesbeskrivning Myckelby ligger som en långsträckt by längs norra älvstranden söder om sjön Amungen. 7 km norrut Ugger Långshyttan, 3km söderut Fäggeby och ytterligare ett par mil bort Hedemora. Bebyggelse i form at permanenthus och gårdar finns på bägge sidor av vägen. Jordbruksmarken sträcker ut sig norr om vägen, medan området mellan väg och älvstranden utgörs av såväl sluttande betesmark som brantare partier. Skredriske n är hög här där älven kröker som mest. En fyndplats med slagg finns intill vattnet I den södra delen av området. Anordni ngar f"ör vatten och avlopp löses lokalt, nonnal skyddsnivå kravs.

21 Hedemora kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Samrådshandling 2014

22 BESTÄLLARE Kommunstyrelsen ARBETSGRUPP Sanna Byström, projektledare Johan Aronsson, projektsekreterare Hanna Forslund, planingenjör Torbjörn Larsson, förvaltningschef -aug 2013 Anna Tosteby, förvaltningschef sept Kia Visén, stadsarkitekt STYRGRUPP Kommunstyrelsens strategiutskott: Gun Drugge (C), ordf. Melker Andersson (M) v. ordf.

23 Förord Underskrift...

24

25 Innehåll Uppateras efter internsamrådet Introduktion Inledning... 8 Bakgrund... 8 Syftet med LIS... 8 Gällande planer och landsbygdsprogram... 8 Planprocessen... 9 Strandskyddsregler Strandskydd Var gäller strandskyddet? Åtgärder inom strandskydd som kräver dispens Särskilda skäl krävs för dispens Fri passage för tillgänglighet Kommunen har huvudansvaret Förutsättningar Landsbygden i Hedemora kommun Tillgången på sjöar och stränder Värdefulla natur- och kulturmiljöer Mellankommunala frågor Vatten och avlopp Översvämnings- och skredrisker LIS-områden Överväganden Förslag Storhagen Vassbäcken Rällingen Lillforsån Långens västra strand Nordviken Långsåsen Bergsveden Stjärnsund Sandvika Klarängarna Spjuten Amungens utlopp Husby Brovall Dormsjö Vikhyttan Norra Finnhyttan Hässhyttan Viggesnäs Mälby

26 23. Västra Hovran Uvberget Rensboviken Vikmanshyttesjön Kartjärnen Skråköping Stora Norn Norns bruk Konsekvenser Underrubrik Underrubrik... Underrubrik... Referenser Planeringsunderlag Bilder och Illustrationer Kartor Bilaga 57 62

27 Introduktion Beskriver vad LIS är, vad det syftar till och hur områdena tagits fram.

28 8 Introduktion Inledning I Sverige har vi ett kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunerna inom de ramar som samhället bestämt beslutar hur mark ska användas och bebyggas. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan i vilken visionen för framtida utveckling avseende mark- och vattenanvändning redovisas. Planen utreder inte frågor och konflikter i detalj. Det utreds istället i samband med detaljplan, bygglov, anmälan eller tillstånd. Ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen kan behandla en avgränsad fråga och utgör då ett komplement till översiktsplanen. Översiktsplaner och dess fördjupningar och tillägg utgör vägledning för fortsatta beslut. De är inte juridiskt bindande. I detta tematiska tillägg behandlas frågan om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom de områden som pekas ut finns utökad möjlighet att få dispens från eller upphäva strandskyddet. Att ett område är utpekat som LIS-område innebär inte att kommunen kommer att stå för exploatering av områdena. Det visar bara kommunens intentioner. Åtgärder inom områdena bygger på markägares samtycke och privata initiativ. Bakgrund Strandskyddet infördes på 1950-talet för att säkra allmänhetens tillgång till friluftsliv vid stränderna. På grund av ett utbrett byggande skärptes strandskyddet 1975 till ett generellt förbud att bygga vid landets stränder, med en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet utvidgades strandskyddets syfte ytterligare för att nu även omfatta stränder som värdefulla miljöer för djur- och växtlivet. Senaste lagförändringen skedde 2009, då kommunen fick möjlighet att i översiksplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa finns ökad möjlighet att få dispens från eller upphäva strandskyddet. Samtidigt klargjordes att strandskydd även gäller småvatten på ett sätt som inte medger generella lättnader i delar av landet. Syftet med LIS Genom att peka ut LIS-områden utökas möjligheten till attraktiva boenden i strandnära lägen vilket kan skapa förutsättningar till befolkningstillväxt. Syftet är att gynna åtgärder som långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och som antas bidra till att upprätthålla och förbättra serviceunderlaget. Syftet är också att utöka möjligheter för andra typer av åtgärder som bidrar till landsbygdsutveckling, exempelvis anordningar för friluftsliv och turism. De avgränsade LIS-områdena i denna plan utesluter inte landsbygdsutveckling i områden som ligger utanför strandskyddade områden. Det tematiska tillägget ska vara användbart för politiker, tjänstemän och de som bor och verkar i kommunen. Det ska vara vägledande i det kommunala arbetet med strandskyddsfrågor och för fastighetsägare, exploatörer och kommuninvånare informera om möjligheter att utveckla markanvändningen. Gällande planer och LANDSBYGDSpROGRAM Framtagandet av LIS-områden har pågått parallellt med arbetet med framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan. För begränsade delar av kommunen finns fördjupade översiktsplaner som gäller tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen. Fördjupade översiktsplaner finns över Hedemora, Långshyttan, Stjärnsund, Smedby-Koberga (Husby), Garpenberg och Vikmanshyttan. Hedemora kommuns Landsbygdsprogram antogs 2007 och hanterar frågor som är väsentliga för Hedemorabygdens utveckling. Programmet grundar sig i lokala landsbygdsgruppers arbete och tar även sin utgångspunkt i Dalarnas landsbygdsprogram.

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Hedemora kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Samrådshandling 2014 BESTÄLLARE Kommunstyrelsen ARBETSGRUPP Sanna Byström, projektledare - 2012 Johan Aronsson,

Läs mer

Landsbygdsutvekling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utställningshandling 2015-10-19

Landsbygdsutvekling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utställningshandling 2015-10-19 Landsbygdsutvekling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Utställningshandling 2015-10-19 BESTÄLLARE Kommunstyrelsen ARBETSGRUPP Sanna Byström, projektledare - 2012 Johan Aronsson,

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Strandskydd och dispens

Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens 1 Om Strandskyddsdelegationen Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Läs mer

Strandskyddet på Gotland

Strandskyddet på Gotland Strandskyddet på Gotland Vad är strandskydd och vad är naturreservatet Gotlandskusten? Dnr: 521-1893-12 Utgiven 2012 i digitalt format (PDF) av: Länsstyrelsen Gotlands län Visborgsallén 4 621 85 Visby

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

LIS och strandskyddets syften

LIS och strandskyddets syften LIS och strandskyddets syften PBL 4 kap 17 I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området

Läs mer

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden Allt utom stadskärnan är landsbygd Arvika: natur och kultur stora orörda naturområden och många sjöar(365) industri och upplevelseturism på spåret: Oslo - Stockholm översvämningsrisk runt Glafsfjorden

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6.

Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1(6) ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS ENLIGT 7 KAP. 18 MILJÖBALKEN Bygglovskontoret Information om gällande bestämmelser och hur man fyller i blanketten m m finns på sid 5-6. 1. Ansökan avser fastighet(er)

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25. Strandskydd

Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25. Strandskydd Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25 Strandskydd Titel: PlanPM Strandskydd 2:3 Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Författare: Louise Andersson och Karin Emanuelsson Beställningsadress: Länsstyreslen

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Kan Landsbygdsutveckling i strandnära läge vara en katalysator för landsbygden? Workshop 25 november 2014

Kan Landsbygdsutveckling i strandnära läge vara en katalysator för landsbygden? Workshop 25 november 2014 Kan Landsbygdsutveckling i strandnära läge vara en katalysator för landsbygden? Workshop 25 november 2014 Kvällens program Del 1 Del 2 Introduktion Fördjupad översiktsplan Workshop Möjligheter för Östergarnslandet

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Hedemora kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagandehandling Laga kraft: 2016-04-29 Hedemora kommun, en del av Dalarna. Landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras.

Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet bör upphävas eller ändras. Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-08 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning KSKF/2016:460 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till länsstyrelsen på små vattendrag där strandskyddet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 1 Landsbygdsutveckling

Läs mer

PBL (2010:900) 4 kap 17

PBL (2010:900) 4 kap 17 PBL (2010:900) 4 kap 17 I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Strandskydd och detaljplanearbete

Strandskydd och detaljplanearbete Strandskydd och detaljplanearbete 5 kap. 7 a PBL I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Dnr: KS /212 Antagen av Kommunfullmäktige LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN POLICYDOKUMENT FÖR ÅRE KOMMUN

Dnr: KS /212 Antagen av Kommunfullmäktige LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN POLICYDOKUMENT FÖR ÅRE KOMMUN Dnr: KS.2013.587/212 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-27 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN POLICYDOKUMENT FÖR ÅRE KOMMUN INNEHÅLL LIS-policyns upplägg BAKGRUND 4 Strandskydd och strandskyddslagstiftning

Läs mer

Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08

Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08 Policydokument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kalix kommun, Norrbotten Antagen av KF 2013-02-04 Vunnit laga kraft 2013-03-08 Innehåll 1. Förutsättningar... 1 Allmän beskrivning, Kalix kommun

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PM Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Jönköpings län

PM Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Jönköpings län PM Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Jönköpings län Bakgrund och syfte Strandskydd råder vid land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS ROBERTSFORS KOMMUN 1 (15) M A J 2016 LIS för obebyggda bostadsfastigheter vid kusten

Läs mer

STRAND SKYDD EN SKRIFT OM DET NYA STRANDSKYDDET FRÅN BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET

STRAND SKYDD EN SKRIFT OM DET NYA STRANDSKYDDET FRÅN BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET STRAND SKYDD EN SKRIFT OM DET NYA STRANDSKYDDET FRÅN BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Upplägg för detta pass PBL och klimatet Översiktsplanen Planeringsunderlag DP och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Anläggning/anordning. Byggnad Annan Kommentarer. 1. Fastighet 2. Sökande

Anläggning/anordning. Byggnad Annan Kommentarer. 1. Fastighet 2. Sökande 1 Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Tfn 0416-27 153 Fax 0416-185 16 miljobygg@sjobo.se ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS Enligt 7 kap 18 miljöbalken/ ANMÄLAN OM SAMRÅD STRANDSKYDD Enligt 12 kap 6 miljöbalken

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer