Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB"

Transkript

1 Vindparken Vävinge-Lottstad Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB 3 november 2011

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Vindparken Vävinge-Lottstad VävingeVind AB Finansiell information Erbjudanden om delägarskap Marknadsförutsättningar och risker Bilaga A: Bolagsordning Bilaga B: Intresseanmälan Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 1

3 Sammanfattning Vindparken Vävinge-Lottstad Vindparken Vävinge-Lottstad omfattar två vindkraftverk på fastigheterna Vävinge 6:2 och Lottstad 2:6, Mjölby kommun. Vindkraftverken (Vestas V90) har en totalhöjd på 125 m och en installerad effekt på vardera 2.0 MW. Vindparken planeras att tas i drift i juni 2012 och beräknas ha en normalårsproduktion på 9.8 GWh. VävingeVind AB Som huvudman för vindparkens utveckling och realisering har Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson under hösten 2006 bildat bolaget VävingeVind AB. I oktober 2011 har Bolagsgrundarna och Magnus Larsson, Lottstad, tillsammans överlåtet 92.0% av bolagets aktier till Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) och Tekniska Verken Vind AB (TVV). Samtidigt har avtalats att: MSE / TVV tar ansvar för Vindparken Vävinge-Lottstads upphandling, byggnation och drift. Bolagsgrundarna erhåller från MSE / TVV en återköpsrätt för 41.7% av aktierna i VävingeVind AB. Erbjudanden om delägarskap VävingeVind AB förfogar idag över aktier. Bolagsgrundarna uppskattar bolagets substansvärde till 135 kr per aktie. Vi erbjuder vindparkens närboende, ägarna till jordbruksfastigheter med mark inom Mjölby kommunens vindkraftområde 9:1 samt övriga intressenter att förvärva aktier i VävingeVind AB enligt följande: Permanentboende i vindparkens närhet erbjuds 500 aktier och fritidsboende 300 aktier per hushåll till ett pris av 108 kr per aktie. Förmånstagare som avstår från erbjudandet erhåller en kontantersättning på 10 kr för varje erbjuden aktie. Fem markägare inom vindkraftområdet 9:1 erbjuds vardera aktier till ett pris av 108 kr per aktie. Övriga intressenter erbjuds att, i mån av tillgång, förvärva aktier till ett pris av 135 kr per aktie. Förvärv av aktier i VävingeVind AB är kopplat till övertagandet av ett aktieägarlån till bolaget motsvarande 120 kr per förvärvad aktie. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 2

4 Vindparken Vävinge-Lottstad Initiativ och utveckling I Mjölby kommuns översiktsplanering har ett område i Skeppsås församling betecknat vindkraftområde 9:1 identifierats som lämpligt för etableringen av en mindre grupp av vindkraftverk. Hösten 2004 bildade Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson Projektgruppen VävingeVind i syfte att undersöka förutsättningarna för vindkraftetablering på området. Resultatet från förstudien uppmuntrade oss till att i januari 2005 ansöka om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Vävinge 6:2. Ansökan samordnades med Magnus Larssons bygglovansökan för ett av honom planerat verk på Lottstad 2:6. Verksplaceringarna framgår av nedanstående karta. Vindkraftverkens placering: Samrådsprocessen Från mars 2005 till mars 2006 hölls samrådsmöten med de berörda myndigheterna, vindparkens närboende och ägarna till de övriga jordbruksfastigheterna med mark inom vindkraftområdet 9:1. (Mötesprotokollen finns tillgängliga på webbplatsen Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 3

5 I samrådsmötena har Projektgruppen VävingeVind förpliktat sig att, i samband med vindparkens realisering, erbjuda ägarna till de övriga jordbruksfastigheterna inom vindkraftområdet samt andra närboende möjligheten till delägarskap på förmånliga villkor. I slutet av mars 2006 inlämnade Projektgruppen en ansökan om miljötillstånd för Vindparken Vävinge-Lottstad. Tillståndsgivning I februari 2008 beviljades bygglov från Mjölby kommun och i april samma år miljötillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånden ger oss rätten att uppföra och driva två verk med en tornhöjd på max 85 meter, en rotordiameter på max 90 meter, en totalhöjd på max 125 meter och en generatoreffekt på vardera max 3 megawatt. En juridisk granskning har bekräftat miljötillståndets giltighet trots att vindparken befinner sig inom det av Försvarsmakten i juni 2010 beslutade stoppområdet runt Malmens flygplats. Produktionsprognos Med utgångspunkt från beräkningar i WindPRO har vi uppskattat Vindparken Vävinge- Lottstads normalårsproduktion till 9.8 GWh. Uppskattningen har verifierats med produktionsdata från främst det närbelägna verket i Långängen (Vallerstad). Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 4

6 VävingeVind AB Bolagsbildning Under hösten 2006 bildade Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson Vävinge- Vind AB (org.nr ) att ersätta den hittillsvarande Projektgruppen som huvudman för Vindparken Vävinge-Lottstads fortsatta utveckling och realisering. Bolaget bildades med ett aktiekapital på kr fördelat på aktier. Ingen arbetsersättning har utgått eller kommer att utgå till Bolagsgrundarna. Samarbete med MSE och Tekniska Verken Efter en tids förhandlingar med Klas Gustafsson, tidigare VD, Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), har Bolagsgrundarna och Magnus Larsson i oktober 2011 tillsammans överlåtit 92.0% av aktierna i VävingeVind AB till MSE och Tekniska Verken Vind AB (TVV), ett av Tekniska Verken i Linköping nybildat dotterbolag. Aktieöverlåtelsen är kopplad till följande överenskommelser mellan Bolagsgrundarna och MSE / TVV: MSE / TVV tar ansvar för Vindparken Vävinge-Lottstads upphandling, byggnation och drift (över vilket Bolagsgrundarna har rätt till full information). Bolagsgrundarna erhåller från MSE / TVV en återköpsrätt för 41.7% av bolagets aktier, främst för att uppfylla våra löften om delägarskap till närboende och markägare. Viktiga händelser och aktuell planering I en extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 väljs en ny styrelse bestående av Lena Svensk (VD, MSE), Klas Gustafsson (vvd, Tekniska Verken) och Gunnar Paulsson (för Bolagsgrundarna). Till bolagets VD utses Sven Pettersson (MSE). För vindparkens finansiering beslutar samma bolagsstämma en höjning av Vävinge- Vind AB:s aktiekapital till 5.0 mkr, fördelat på aktier. Dessutom avtalas att aktieägarna ska bidra med ett s.k. aktieägarlån på totalt 12.0 mkr. Beställningen av två vindkraftverk Vestas V90 med 80 m tornhöjd och 90 m rotordiameter undertecknas den 17 oktober Vindkraftverken planeras att driftsättas under juni Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 5

7 Finansiell information Syfte och innehåll Nedan presenteras information som ligger till grund för Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB. Informationen omfattar en bedömning av substansvärdet av bolagets aktie samt en resultatprognos som visar bolagets förmåga att ersätta aktieägarens kapitalinsats. Vår uppskattning av Vindparken Vävinge-Lottstads anskaffningskostnad bygger på prisuppgifter från MSE och TVV relaterade till vindparkens upphandling och byggnation. För all övrig informationen ansvarar enbart Bolagsgrundarna. Aktiens värde VävingeVind AB äger Vindparken Vävinge-Lottstad. På basis av tillgänglig information per 3 november 2011 uppskattar vi dess anskaffningskostnad till ca 51.7 mkr. Uppskattningen bygger på en av MSE-TVV presenterad efterkalkylering per 27 oktober 2011, i vilken köpeskillingen för vindkraftverken valutasäkrats och de väsentligaste upphandlingarna slutförts. I beloppet har en post på 2.0 mkr för oförutsedda kostnader inkluderats. Med utgångspunkt från en normalårsproduktion på 9.8 GWh anser vi att vindparken har ett marknadsvärde på 60.2 mkr vilket motsvarar kr för en årlig produktion på kwh (respektive 6:14 kr per kwh och år). Eftersom vindparken finansieras med ett aktiekapital på 5.0 mkr och ett aktieägarlån på 12.0 mkr samt resten ca 34.7 mkr med ett banklån, uppskattar vi VävingeVind AB:s substansvärde (tillgångar minus skulder) enligt nedan till 13.5 mkr. VävingeVind AB:s tillgångar: Vindparken Vävinge-Lottstad 60.2 mkr VävingeVind AB:s skulder: Banklån 34.7 mkr Aktieägarlån 12.0 mkr VävingeVind AB:s substansvärde D:o per aktie 60.2 mkr 46.7 mkr 13.5 mkr 135 kr Efter höjningen av aktiekapitalet förfogar VävingeVind AB över totalt aktier, varför bolagets värde per aktie uppskattas till 135 kr. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 6

8 Aktieägarlån Som nämnts, bidrar aktieägarna till vindparkens finansiering, jämte aktiekapital, med ett aktieägarlån på 12.0 mkr som lämnas i förhållande till ägarnas aktieinnehav dvs med 120 kr per aktie. Aktieägarlånets förräntning och amortering bestäms av bolagsstämman med hänsyn till verksamhetens resultat och tillgången på fritt eget kapital. Ett aktieägarlån är ett s.k. efterställt lån, vilket innebär att lånefordringar i händelse av låntagarens likvidation eller konkurs återbetalas först efter det att andra långivare fått sina fordringar återbetalda. Avkastning Då aktieägarens kapitalinsats omfattar både aktieinnehavets värde och ett aktieägarlån, är hans ersättning att betrakta som summan av (a) aktieutdelningen och (b) räntan på aktieägarlånet. Räntan på aktieägarlånet är en avdragsgill kostnad i bolagets resultatredovisning, varför aktieägaren har ett intresse av att denna prioriteras framför aktieutdelningen (för vilken bolagsskatt måste erläggas). Nedan redovisar vi en prognos för bolagets resultat efter avskrivningar och ränta på banklån (men före ränta på aktieägarlån och bolagsskatt). Denna ersättningspotential ger en fingervisning om bolagets förmåga att ersätta aktieägaren för dennes kapitalinsats alternativt att höja aktiens värde genom överavskrivningar och förtida amorteringar av bolagets banklån. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 10 År 15 År 20 År 25 Försäljning, el Försäljning, elcertifikat Driftskostnader Rörelseresultat Avskrivningar Ränta, banklån Ersättningspotential D:o per ägarenhet (kr) Anm: Med en ägarenhet avses en aktie och ett tillhörande aktieägarlån på 120 kr. Prognosen (i tkr; fast penningvärde) bygger på följande antaganden om Vindparken Vävinge-Lottstads intäkter och kostnader: Pris, el. För 2012 utgår vi från ett elpris på 43 öre / kwh; därefter antar vi en årlig (real) prisökning med 0.5%. Terminpriserna på den svenska elmarknaden för ligger idag på ca 45 öre / kwh. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 7

9 Pris, elcertifikat. I våra kalkyler utgår vi från 23 öre / kwh. (Tilldelningen av elcertifikat är begränsad till de 15 första verksamhetsåren.) Terminpriset för elcertifikat för 2012 ligger idag på 20 öre / kwh med en svagt stigande trend under de närmaste åren. Driftskostnader. Service-, försäkrings- och administrativa kostnader uppskattas till totalt 11.0 öre / kwh. Härtill kommer markägarnas årliga arrendeersättning på 4.0% av vindparkens samlade intäkter. Avskrivningar. För samtliga anläggningstillgångar tillämpas en planmässig avskrivningsperiod på 25 år. Lånevillkor, banklån. För lånet gäller en amorteringsperiod på 15 år och en variabel räntesats på i dagsläget knappt 4.0%. Prognosen baseras på en genomsnittlig räntesats på 5.0%. Sammanfattningsvis visar prognosen på en ökande ersättningspotential t.o.m. det 15:e verksamhetsåret. Orsaken är ett stigande elpris (0.5% per år) samt avtagande räntekostnader för banklånet. Därefter sjunker bolagets intäkter, då tilldelningen av elcertifikat är begränsad till vindparkens första 15 verksamhetsår. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 8

10 Erbjudanden om delägarskap Aktuella förutsättningar Bolagsgrundarna avser att uppfylla sina löften om delägarskap till vindparkens närboende och markägarna på vindkraftområdet 9:1 med erbjudanden om förvärv av aktier i MSE / TVV:s ägo, för vilka vi förfogar över en återköpsrätt. Förvärvet av aktier i VävingeVind AB är kopplat till övertagandet av ett aktieägarlån till bolaget motsvarande 120 kr per aktie. Erbjudanden till närboende Som närboende räknar vi alla hushåll inom m från Vindparken Vävinge-Lottstad. I Skeppsås-byn har vi valt att inkludera samtliga hushåll söder och öster om vägen. Permanentboende erbjuds att förvärva 500 aktier och fritidsboende 300 aktier per hushåll till priset av 108 kr per aktie dvs 80% av aktiens värde enligt beräkningen ovan. (Priset innebär en värdering av vindparken till 57.5 mkr, respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet kan överlåtas av förmånstagarna till en tredje part (inklusive juridisk person). Förmånstagare som inte önskar förvärva aktier, erbjuder vi en kontantersättning på 10 kr för varje erbjuden aktie. Erbjudanden till markägare Som markägare räknar vi ägarna till följande fem jordbruksfastigheter med mark inom vindkraftområdet 9:1: Melstad 4:8; Melstad 4:2 och 5:2; Lottstad 4:1 och Skeppsås-Berg 2:1; Navestad 5:6; Vävinge 6:4. Ägarna till de angivna fastigheterna erbjuds att vardera förvärva aktier till priset av 108 kr per aktie dvs 80% av aktiens värde enligt beräkningen ovan. (Priset innebär en värdering av vindparken till 57.5 mkr, respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet om förvärv av aktier i VävingeVind AB kan överlåtas till en tredje part (inklusive juridisk person). Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 9

11 Erbjudanden till övriga intressenter Övriga intressenter erbjuds att förvärva aktier i VävingeVind AB, i mån av tillgång och i förhållande till avgivna intesseanmälningar, till priset av 135 kr per aktie (dvs aktiens fulla värde motsvarande en värdering av vindparken till 60.2 mkr respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet delges samtliga oss bekanta intressenter men är öppet för alla. Hit hör också närboende och markägare som önskar en större tilldelning av aktier än vad som erbjudits ovan. Villkor och anvisningar Förmånstagare och övriga intressenter inbjuds att senast den 30 november 2011 till Bolagsgrundarna inlämna en bindande intresseanmälan om förvärv av aktier i VävingeVind AB (på tillhandahållna formulär). Aktierna förvärvas i poster om minst 100 stycken. Omgående efter detta datum tillsändes de angivna köpintressenterna: (a) ett överlåtelseavtal för önskat (respektive tilldelat) antal aktier, och (b) låneavtalet för ett aktieägarlån motsvarande 120 kr per förvärvad aktie. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas och motsvarande aktieägarlån övertas inom tidsintervallet december Samtidigt kommer eventuella kontantersättningar till förmånstagarna att utbetalas. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 10

12 Marknadsförutsättningar och risker Priset på el och elcertifikat Förutom de lokala vindförhållandena bestäms förutsättningarna för en lönsam produktion av vindkraftel i huvudsak av prisbilden och -utvecklingen på marknaderna för el och elcertifikat. Elmarknaden är känslig för kortfristiga förändringar i efterfrågan och utbud. Dessa kan bl a härledas till förändringar i temperatur, nederbörd och kapacitetsutnyttjandet i de svenska kärnkraftverken. På längre sikt pekar den aktuella trenden mot högre priser. Anledningen är en stigande global efterfrågan på energi. Genomsnittligt elpris på årsbasis, (t.o.m september), i öre per kwh Elcertifikatsystemet är myndigheternas främsta styrmedel för att uppnå en ökad produktion av el från vindkraft och andra förnybara energikällor. Systemet fungerar på så sätt att producenter av förnybar el tilldelas elcertifikat i förhållande till deras produktion under anläggningens första 15 driftsår. Konsumenter av el måste, å andra sidan, köpa elcertifikat motsvarande en fastlagd kvot av deras förbrukning. Elcertifikatpriset nådde sin historiskt högsta nivå under hösten 2008 om ca 38 öre / kwh för att sedan successivt sjunka till öre / kwh under början av I dagsläget indikerar terminspriserna en svag prisökning på 3 4 års sikt. För att anpassa systemet till de av regeringen aviserade målen för förnybar elproduktion har dess giltighetstid förlängts t.o.m och beslut tagits om kvothöjningar under 2013 och Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 11

13 Risker att beaktas Investeringar i vindkraftproduktion är förenat med ett risktagande. Följande riskfaktorer kan påverka VävingeVind AB:s framtidsutsikter: Politiska beslut. Vindkraften är beroende av ett politiskt beslutat stöd för att kunna konkurrera på elmarknaden. Elcertifikatsystemet ger vindkraften idag förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar. Emellertid kan inte bortses från politiskt betingade förändringar i framtiden. Vindresurser. Förutom fluktuationer i priset på el och elcertifikat påverkas intäkter från vindkraft av förändringar över tiden i vindens energiinnehåll. Historiskt sett har skillnader mellan bra och dåliga vindår påverkat produktionen för ett genomsnittligt vindkraftverk med ungefär +/- 10% jämfört med ett normalt vindår. Kapitalkostnader. Ett vindkraftverks livslängd beräknas till ca 25 år. Eftersom vindkraftindustrin är relativt ung saknas dock erfarenhetsvärden för kapitalkostnaden på årsbasis. I början av verkets livslängd är räntekostnaden en betydande kostnadspost, varför lönsamheten även är beroende av förändringar i marknadsräntorna. Tekniska risker. Vindkraften bygger på beprövade principer. Men utvecklingen mot större verk och effekt har följts av större påfrestningar på komponenter och material. Vid tekniska problem bidrar leverantörsgarantier och avbrottsförsäkringar till att minska intäktsrisken vilken ändå inte kan bortses ifrån eller uteslutas. Driftskostnader. Service och underhållskostnader ökar i regel med ett vindkraftverks ålder, men är svåra att förutsäga för enskilda modeller och tillverkare. Även försäkringskostnaderna kan påverkas av att vindkraftverk av visst fabrikat drabbas av fler tekniska problem än andra. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 12

14 Bilaga A: Bolagsordning (antagen 6 oktober 2011) 1. Firma Aktiebolagets firma är VävingeVind AB. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län. 3. Verksamhet Aktiebolagets verksamhet ska bestå i drift och investeringar i vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst och högst kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 6. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 9. Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande vid bolagsstämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän. 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning. 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7) Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9) Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 13

15 10) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari 31 december). 11. Hembud Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. Som aktieägare i bolaget ska räknas maka / make eller sambo eller barn i rakt nedanstigande led till fysisk person som är aktieägare, och bolag i vilket sådan person har ett bestämmande inflytande. Som aktieägare i bolaget ska även räknas Linköpings och Mjölby kommuner eller bolag inom samma koncern som juridisk person som är aktieägare, eller andra bolag helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägda av nämnda kommuner eller bolag. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, med anmodan till den, som önskar utnyttja sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Talan om inlösen ska väckas inom en månad från det att lösningsanspråket framställdes. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan fördelas efter proportion till tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet för hembjuden aktie ska utgöras av det belopp som personen, som förut inte är aktieägare, betalar alternativt om lösningsberättigad inte anser att det beloppet motsvarar marknadsvärdet på aktierna, det belopp som motsvarar värdet på aktien med en tillämpning av den värderingsprincip som utgår från en avkastningsvärdering. Marknadsvärdet ska därvid anses motsvara genomsnittlig årsvinst, dock högst de fem senaste, multiplicerad med sex. Årsvinsten ska beräknas som rörelseresultat före extra ordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt men efter planmässiga avskrivningar. Lösenbeloppet ska erläggas senast en månad från den tidpunkt lösenbeloppet fastställts. För det fall ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs i rätt tid, äger den, som anmält hembudet att bli registrerad för aktien. 12. Tvist Tvist mellan bolaget och styrelsen / styrelseledamot / VD / likvidator eller aktieägare prövas slutligt enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 14

16 Bilaga B: Bindande intresseanmälan för övriga intressenter Jag / mitt bolag önskar förvärva aktier i VävingeVind AB, i poster om minst 100 aktier, till ett pris av 135 kr per aktie enligt nedanstående. Köpare: Namn: Antal aktier: Adress: Villkor: Varje förvärvad aktie i VävingeVind AB förpliktar till övertagandet av ett aktieägarlån till VävingeVind AB på 120 kr. Intresseanmälan är bindande. Tilldelningen av aktier sker i mån av tillgång och i förhållande till avgivna intresseanmälningar. Underskrift: Ort, datum: Underskrift: Förtydligande: Intresseanmälan returneras senast den 30 november 2011 till: Eric Paulsson, Södermalmsvägen 24, Finspång. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 15

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer