Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindparken Vävinge-Lottstad. Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB"

Transkript

1 Vindparken Vävinge-Lottstad Information om Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB 3 november 2011

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Vindparken Vävinge-Lottstad VävingeVind AB Finansiell information Erbjudanden om delägarskap Marknadsförutsättningar och risker Bilaga A: Bolagsordning Bilaga B: Intresseanmälan Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 1

3 Sammanfattning Vindparken Vävinge-Lottstad Vindparken Vävinge-Lottstad omfattar två vindkraftverk på fastigheterna Vävinge 6:2 och Lottstad 2:6, Mjölby kommun. Vindkraftverken (Vestas V90) har en totalhöjd på 125 m och en installerad effekt på vardera 2.0 MW. Vindparken planeras att tas i drift i juni 2012 och beräknas ha en normalårsproduktion på 9.8 GWh. VävingeVind AB Som huvudman för vindparkens utveckling och realisering har Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson under hösten 2006 bildat bolaget VävingeVind AB. I oktober 2011 har Bolagsgrundarna och Magnus Larsson, Lottstad, tillsammans överlåtet 92.0% av bolagets aktier till Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) och Tekniska Verken Vind AB (TVV). Samtidigt har avtalats att: MSE / TVV tar ansvar för Vindparken Vävinge-Lottstads upphandling, byggnation och drift. Bolagsgrundarna erhåller från MSE / TVV en återköpsrätt för 41.7% av aktierna i VävingeVind AB. Erbjudanden om delägarskap VävingeVind AB förfogar idag över aktier. Bolagsgrundarna uppskattar bolagets substansvärde till 135 kr per aktie. Vi erbjuder vindparkens närboende, ägarna till jordbruksfastigheter med mark inom Mjölby kommunens vindkraftområde 9:1 samt övriga intressenter att förvärva aktier i VävingeVind AB enligt följande: Permanentboende i vindparkens närhet erbjuds 500 aktier och fritidsboende 300 aktier per hushåll till ett pris av 108 kr per aktie. Förmånstagare som avstår från erbjudandet erhåller en kontantersättning på 10 kr för varje erbjuden aktie. Fem markägare inom vindkraftområdet 9:1 erbjuds vardera aktier till ett pris av 108 kr per aktie. Övriga intressenter erbjuds att, i mån av tillgång, förvärva aktier till ett pris av 135 kr per aktie. Förvärv av aktier i VävingeVind AB är kopplat till övertagandet av ett aktieägarlån till bolaget motsvarande 120 kr per förvärvad aktie. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 2

4 Vindparken Vävinge-Lottstad Initiativ och utveckling I Mjölby kommuns översiktsplanering har ett område i Skeppsås församling betecknat vindkraftområde 9:1 identifierats som lämpligt för etableringen av en mindre grupp av vindkraftverk. Hösten 2004 bildade Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson Projektgruppen VävingeVind i syfte att undersöka förutsättningarna för vindkraftetablering på området. Resultatet från förstudien uppmuntrade oss till att i januari 2005 ansöka om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Vävinge 6:2. Ansökan samordnades med Magnus Larssons bygglovansökan för ett av honom planerat verk på Lottstad 2:6. Verksplaceringarna framgår av nedanstående karta. Vindkraftverkens placering: Samrådsprocessen Från mars 2005 till mars 2006 hölls samrådsmöten med de berörda myndigheterna, vindparkens närboende och ägarna till de övriga jordbruksfastigheterna med mark inom vindkraftområdet 9:1. (Mötesprotokollen finns tillgängliga på webbplatsen Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 3

5 I samrådsmötena har Projektgruppen VävingeVind förpliktat sig att, i samband med vindparkens realisering, erbjuda ägarna till de övriga jordbruksfastigheterna inom vindkraftområdet samt andra närboende möjligheten till delägarskap på förmånliga villkor. I slutet av mars 2006 inlämnade Projektgruppen en ansökan om miljötillstånd för Vindparken Vävinge-Lottstad. Tillståndsgivning I februari 2008 beviljades bygglov från Mjölby kommun och i april samma år miljötillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånden ger oss rätten att uppföra och driva två verk med en tornhöjd på max 85 meter, en rotordiameter på max 90 meter, en totalhöjd på max 125 meter och en generatoreffekt på vardera max 3 megawatt. En juridisk granskning har bekräftat miljötillståndets giltighet trots att vindparken befinner sig inom det av Försvarsmakten i juni 2010 beslutade stoppområdet runt Malmens flygplats. Produktionsprognos Med utgångspunkt från beräkningar i WindPRO har vi uppskattat Vindparken Vävinge- Lottstads normalårsproduktion till 9.8 GWh. Uppskattningen har verifierats med produktionsdata från främst det närbelägna verket i Långängen (Vallerstad). Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 4

6 VävingeVind AB Bolagsbildning Under hösten 2006 bildade Bodil Paulsson, Eric Paulsson och Gunnar Paulsson Vävinge- Vind AB (org.nr ) att ersätta den hittillsvarande Projektgruppen som huvudman för Vindparken Vävinge-Lottstads fortsatta utveckling och realisering. Bolaget bildades med ett aktiekapital på kr fördelat på aktier. Ingen arbetsersättning har utgått eller kommer att utgå till Bolagsgrundarna. Samarbete med MSE och Tekniska Verken Efter en tids förhandlingar med Klas Gustafsson, tidigare VD, Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), har Bolagsgrundarna och Magnus Larsson i oktober 2011 tillsammans överlåtit 92.0% av aktierna i VävingeVind AB till MSE och Tekniska Verken Vind AB (TVV), ett av Tekniska Verken i Linköping nybildat dotterbolag. Aktieöverlåtelsen är kopplad till följande överenskommelser mellan Bolagsgrundarna och MSE / TVV: MSE / TVV tar ansvar för Vindparken Vävinge-Lottstads upphandling, byggnation och drift (över vilket Bolagsgrundarna har rätt till full information). Bolagsgrundarna erhåller från MSE / TVV en återköpsrätt för 41.7% av bolagets aktier, främst för att uppfylla våra löften om delägarskap till närboende och markägare. Viktiga händelser och aktuell planering I en extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 väljs en ny styrelse bestående av Lena Svensk (VD, MSE), Klas Gustafsson (vvd, Tekniska Verken) och Gunnar Paulsson (för Bolagsgrundarna). Till bolagets VD utses Sven Pettersson (MSE). För vindparkens finansiering beslutar samma bolagsstämma en höjning av Vävinge- Vind AB:s aktiekapital till 5.0 mkr, fördelat på aktier. Dessutom avtalas att aktieägarna ska bidra med ett s.k. aktieägarlån på totalt 12.0 mkr. Beställningen av två vindkraftverk Vestas V90 med 80 m tornhöjd och 90 m rotordiameter undertecknas den 17 oktober Vindkraftverken planeras att driftsättas under juni Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 5

7 Finansiell information Syfte och innehåll Nedan presenteras information som ligger till grund för Bolagsgrundarnas erbjudanden om delägarskap i VävingeVind AB. Informationen omfattar en bedömning av substansvärdet av bolagets aktie samt en resultatprognos som visar bolagets förmåga att ersätta aktieägarens kapitalinsats. Vår uppskattning av Vindparken Vävinge-Lottstads anskaffningskostnad bygger på prisuppgifter från MSE och TVV relaterade till vindparkens upphandling och byggnation. För all övrig informationen ansvarar enbart Bolagsgrundarna. Aktiens värde VävingeVind AB äger Vindparken Vävinge-Lottstad. På basis av tillgänglig information per 3 november 2011 uppskattar vi dess anskaffningskostnad till ca 51.7 mkr. Uppskattningen bygger på en av MSE-TVV presenterad efterkalkylering per 27 oktober 2011, i vilken köpeskillingen för vindkraftverken valutasäkrats och de väsentligaste upphandlingarna slutförts. I beloppet har en post på 2.0 mkr för oförutsedda kostnader inkluderats. Med utgångspunkt från en normalårsproduktion på 9.8 GWh anser vi att vindparken har ett marknadsvärde på 60.2 mkr vilket motsvarar kr för en årlig produktion på kwh (respektive 6:14 kr per kwh och år). Eftersom vindparken finansieras med ett aktiekapital på 5.0 mkr och ett aktieägarlån på 12.0 mkr samt resten ca 34.7 mkr med ett banklån, uppskattar vi VävingeVind AB:s substansvärde (tillgångar minus skulder) enligt nedan till 13.5 mkr. VävingeVind AB:s tillgångar: Vindparken Vävinge-Lottstad 60.2 mkr VävingeVind AB:s skulder: Banklån 34.7 mkr Aktieägarlån 12.0 mkr VävingeVind AB:s substansvärde D:o per aktie 60.2 mkr 46.7 mkr 13.5 mkr 135 kr Efter höjningen av aktiekapitalet förfogar VävingeVind AB över totalt aktier, varför bolagets värde per aktie uppskattas till 135 kr. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 6

8 Aktieägarlån Som nämnts, bidrar aktieägarna till vindparkens finansiering, jämte aktiekapital, med ett aktieägarlån på 12.0 mkr som lämnas i förhållande till ägarnas aktieinnehav dvs med 120 kr per aktie. Aktieägarlånets förräntning och amortering bestäms av bolagsstämman med hänsyn till verksamhetens resultat och tillgången på fritt eget kapital. Ett aktieägarlån är ett s.k. efterställt lån, vilket innebär att lånefordringar i händelse av låntagarens likvidation eller konkurs återbetalas först efter det att andra långivare fått sina fordringar återbetalda. Avkastning Då aktieägarens kapitalinsats omfattar både aktieinnehavets värde och ett aktieägarlån, är hans ersättning att betrakta som summan av (a) aktieutdelningen och (b) räntan på aktieägarlånet. Räntan på aktieägarlånet är en avdragsgill kostnad i bolagets resultatredovisning, varför aktieägaren har ett intresse av att denna prioriteras framför aktieutdelningen (för vilken bolagsskatt måste erläggas). Nedan redovisar vi en prognos för bolagets resultat efter avskrivningar och ränta på banklån (men före ränta på aktieägarlån och bolagsskatt). Denna ersättningspotential ger en fingervisning om bolagets förmåga att ersätta aktieägaren för dennes kapitalinsats alternativt att höja aktiens värde genom överavskrivningar och förtida amorteringar av bolagets banklån. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 10 År 15 År 20 År 25 Försäljning, el Försäljning, elcertifikat Driftskostnader Rörelseresultat Avskrivningar Ränta, banklån Ersättningspotential D:o per ägarenhet (kr) Anm: Med en ägarenhet avses en aktie och ett tillhörande aktieägarlån på 120 kr. Prognosen (i tkr; fast penningvärde) bygger på följande antaganden om Vindparken Vävinge-Lottstads intäkter och kostnader: Pris, el. För 2012 utgår vi från ett elpris på 43 öre / kwh; därefter antar vi en årlig (real) prisökning med 0.5%. Terminpriserna på den svenska elmarknaden för ligger idag på ca 45 öre / kwh. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 7

9 Pris, elcertifikat. I våra kalkyler utgår vi från 23 öre / kwh. (Tilldelningen av elcertifikat är begränsad till de 15 första verksamhetsåren.) Terminpriset för elcertifikat för 2012 ligger idag på 20 öre / kwh med en svagt stigande trend under de närmaste åren. Driftskostnader. Service-, försäkrings- och administrativa kostnader uppskattas till totalt 11.0 öre / kwh. Härtill kommer markägarnas årliga arrendeersättning på 4.0% av vindparkens samlade intäkter. Avskrivningar. För samtliga anläggningstillgångar tillämpas en planmässig avskrivningsperiod på 25 år. Lånevillkor, banklån. För lånet gäller en amorteringsperiod på 15 år och en variabel räntesats på i dagsläget knappt 4.0%. Prognosen baseras på en genomsnittlig räntesats på 5.0%. Sammanfattningsvis visar prognosen på en ökande ersättningspotential t.o.m. det 15:e verksamhetsåret. Orsaken är ett stigande elpris (0.5% per år) samt avtagande räntekostnader för banklånet. Därefter sjunker bolagets intäkter, då tilldelningen av elcertifikat är begränsad till vindparkens första 15 verksamhetsår. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 8

10 Erbjudanden om delägarskap Aktuella förutsättningar Bolagsgrundarna avser att uppfylla sina löften om delägarskap till vindparkens närboende och markägarna på vindkraftområdet 9:1 med erbjudanden om förvärv av aktier i MSE / TVV:s ägo, för vilka vi förfogar över en återköpsrätt. Förvärvet av aktier i VävingeVind AB är kopplat till övertagandet av ett aktieägarlån till bolaget motsvarande 120 kr per aktie. Erbjudanden till närboende Som närboende räknar vi alla hushåll inom m från Vindparken Vävinge-Lottstad. I Skeppsås-byn har vi valt att inkludera samtliga hushåll söder och öster om vägen. Permanentboende erbjuds att förvärva 500 aktier och fritidsboende 300 aktier per hushåll till priset av 108 kr per aktie dvs 80% av aktiens värde enligt beräkningen ovan. (Priset innebär en värdering av vindparken till 57.5 mkr, respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet kan överlåtas av förmånstagarna till en tredje part (inklusive juridisk person). Förmånstagare som inte önskar förvärva aktier, erbjuder vi en kontantersättning på 10 kr för varje erbjuden aktie. Erbjudanden till markägare Som markägare räknar vi ägarna till följande fem jordbruksfastigheter med mark inom vindkraftområdet 9:1: Melstad 4:8; Melstad 4:2 och 5:2; Lottstad 4:1 och Skeppsås-Berg 2:1; Navestad 5:6; Vävinge 6:4. Ägarna till de angivna fastigheterna erbjuds att vardera förvärva aktier till priset av 108 kr per aktie dvs 80% av aktiens värde enligt beräkningen ovan. (Priset innebär en värdering av vindparken till 57.5 mkr, respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet om förvärv av aktier i VävingeVind AB kan överlåtas till en tredje part (inklusive juridisk person). Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 9

11 Erbjudanden till övriga intressenter Övriga intressenter erbjuds att förvärva aktier i VävingeVind AB, i mån av tillgång och i förhållande till avgivna intesseanmälningar, till priset av 135 kr per aktie (dvs aktiens fulla värde motsvarande en värdering av vindparken till 60.2 mkr respektive kr för en årlig produktion på kwh.) Erbjudandet delges samtliga oss bekanta intressenter men är öppet för alla. Hit hör också närboende och markägare som önskar en större tilldelning av aktier än vad som erbjudits ovan. Villkor och anvisningar Förmånstagare och övriga intressenter inbjuds att senast den 30 november 2011 till Bolagsgrundarna inlämna en bindande intresseanmälan om förvärv av aktier i VävingeVind AB (på tillhandahållna formulär). Aktierna förvärvas i poster om minst 100 stycken. Omgående efter detta datum tillsändes de angivna köpintressenterna: (a) ett överlåtelseavtal för önskat (respektive tilldelat) antal aktier, och (b) låneavtalet för ett aktieägarlån motsvarande 120 kr per förvärvad aktie. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas och motsvarande aktieägarlån övertas inom tidsintervallet december Samtidigt kommer eventuella kontantersättningar till förmånstagarna att utbetalas. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 10

12 Marknadsförutsättningar och risker Priset på el och elcertifikat Förutom de lokala vindförhållandena bestäms förutsättningarna för en lönsam produktion av vindkraftel i huvudsak av prisbilden och -utvecklingen på marknaderna för el och elcertifikat. Elmarknaden är känslig för kortfristiga förändringar i efterfrågan och utbud. Dessa kan bl a härledas till förändringar i temperatur, nederbörd och kapacitetsutnyttjandet i de svenska kärnkraftverken. På längre sikt pekar den aktuella trenden mot högre priser. Anledningen är en stigande global efterfrågan på energi. Genomsnittligt elpris på årsbasis, (t.o.m september), i öre per kwh Elcertifikatsystemet är myndigheternas främsta styrmedel för att uppnå en ökad produktion av el från vindkraft och andra förnybara energikällor. Systemet fungerar på så sätt att producenter av förnybar el tilldelas elcertifikat i förhållande till deras produktion under anläggningens första 15 driftsår. Konsumenter av el måste, å andra sidan, köpa elcertifikat motsvarande en fastlagd kvot av deras förbrukning. Elcertifikatpriset nådde sin historiskt högsta nivå under hösten 2008 om ca 38 öre / kwh för att sedan successivt sjunka till öre / kwh under början av I dagsläget indikerar terminspriserna en svag prisökning på 3 4 års sikt. För att anpassa systemet till de av regeringen aviserade målen för förnybar elproduktion har dess giltighetstid förlängts t.o.m och beslut tagits om kvothöjningar under 2013 och Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 11

13 Risker att beaktas Investeringar i vindkraftproduktion är förenat med ett risktagande. Följande riskfaktorer kan påverka VävingeVind AB:s framtidsutsikter: Politiska beslut. Vindkraften är beroende av ett politiskt beslutat stöd för att kunna konkurrera på elmarknaden. Elcertifikatsystemet ger vindkraften idag förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar. Emellertid kan inte bortses från politiskt betingade förändringar i framtiden. Vindresurser. Förutom fluktuationer i priset på el och elcertifikat påverkas intäkter från vindkraft av förändringar över tiden i vindens energiinnehåll. Historiskt sett har skillnader mellan bra och dåliga vindår påverkat produktionen för ett genomsnittligt vindkraftverk med ungefär +/- 10% jämfört med ett normalt vindår. Kapitalkostnader. Ett vindkraftverks livslängd beräknas till ca 25 år. Eftersom vindkraftindustrin är relativt ung saknas dock erfarenhetsvärden för kapitalkostnaden på årsbasis. I början av verkets livslängd är räntekostnaden en betydande kostnadspost, varför lönsamheten även är beroende av förändringar i marknadsräntorna. Tekniska risker. Vindkraften bygger på beprövade principer. Men utvecklingen mot större verk och effekt har följts av större påfrestningar på komponenter och material. Vid tekniska problem bidrar leverantörsgarantier och avbrottsförsäkringar till att minska intäktsrisken vilken ändå inte kan bortses ifrån eller uteslutas. Driftskostnader. Service och underhållskostnader ökar i regel med ett vindkraftverks ålder, men är svåra att förutsäga för enskilda modeller och tillverkare. Även försäkringskostnaderna kan påverkas av att vindkraftverk av visst fabrikat drabbas av fler tekniska problem än andra. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 12

14 Bilaga A: Bolagsordning (antagen 6 oktober 2011) 1. Firma Aktiebolagets firma är VävingeVind AB. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län. 3. Verksamhet Aktiebolagets verksamhet ska bestå i drift och investeringar i vindkraftverk och därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst och högst kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 6. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 9. Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas: 1) Val av ordförande vid bolagsstämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän. 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning. 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7) Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9) Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 13

15 10) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari 31 december). 11. Hembud Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. Som aktieägare i bolaget ska räknas maka / make eller sambo eller barn i rakt nedanstigande led till fysisk person som är aktieägare, och bolag i vilket sådan person har ett bestämmande inflytande. Som aktieägare i bolaget ska även räknas Linköpings och Mjölby kommuner eller bolag inom samma koncern som juridisk person som är aktieägare, eller andra bolag helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägda av nämnda kommuner eller bolag. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, med anmodan till den, som önskar utnyttja sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Talan om inlösen ska väckas inom en månad från det att lösningsanspråket framställdes. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan fördelas efter proportion till tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet för hembjuden aktie ska utgöras av det belopp som personen, som förut inte är aktieägare, betalar alternativt om lösningsberättigad inte anser att det beloppet motsvarar marknadsvärdet på aktierna, det belopp som motsvarar värdet på aktien med en tillämpning av den värderingsprincip som utgår från en avkastningsvärdering. Marknadsvärdet ska därvid anses motsvara genomsnittlig årsvinst, dock högst de fem senaste, multiplicerad med sex. Årsvinsten ska beräknas som rörelseresultat före extra ordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt men efter planmässiga avskrivningar. Lösenbeloppet ska erläggas senast en månad från den tidpunkt lösenbeloppet fastställts. För det fall ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs i rätt tid, äger den, som anmält hembudet att bli registrerad för aktien. 12. Tvist Tvist mellan bolaget och styrelsen / styrelseledamot / VD / likvidator eller aktieägare prövas slutligt enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 14

16 Bilaga B: Bindande intresseanmälan för övriga intressenter Jag / mitt bolag önskar förvärva aktier i VävingeVind AB, i poster om minst 100 aktier, till ett pris av 135 kr per aktie enligt nedanstående. Köpare: Namn: Antal aktier: Adress: Villkor: Varje förvärvad aktie i VävingeVind AB förpliktar till övertagandet av ett aktieägarlån till VävingeVind AB på 120 kr. Intresseanmälan är bindande. Tilldelningen av aktier sker i mån av tillgång och i förhållande till avgivna intresseanmälningar. Underskrift: Ort, datum: Underskrift: Förtydligande: Intresseanmälan returneras senast den 30 november 2011 till: Eric Paulsson, Södermalmsvägen 24, Finspång. Vindparken Vävinge-Lottstad / sid 15

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Villkor i sammandrag Teckningskurs: 3,00 kr Emissionsbelopp: 105 000 000 kronor 1) Teckningstid: 30 november 11 december 2009 Antal nyemitterade

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Prospekt för konvertibelt förlagslån

Prospekt för konvertibelt förlagslån P ROSPEKT FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Prospekt för konvertibelt förlagslån SHD Green Energy AB Styrelsen för SHD Green Energy AB inbjuder intresserade till att teckna ett konvertibelt förlagslån i syfte

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 14 maj 2014 t.o.m. 4 juli 2014 Sista likviddag den 11 juli 2014 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551) Anskaffningskostnad

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ)

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) April 2012 Upprättande, godkännande och registrering av prospektet Detta prospekt har upprättats i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer