Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 9 december januari 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun och stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats: Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 6 december Ett samrådsmöte har hållits i Torhamngården, Torhamn, 9 januari Samrådshandlingar och missiv har översänts för yttrande till följande remissinstanser: Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Räddningstjänsten i Östra Blekinge E.ON Sverige AB Fastighetsägarna Syd AB Länsstyrelsen Blekinge museum Polismyndigheten i Blekinge län Blekingetrafiken Posten LRF Sydost Ungskärs intresseförening Torhamns samhällsförening Utlängans byalag Torhamns stugägareförening Blekinge kust och skärgårdsförening Utlängan/ Stenshamn intresseförening Kommunstyrelsen Affärsverken Region Blekinge Hyresgästföreningen Villaägarna Karlskrona Lantmäterimyndigheten Försvarsmakten Trafikverket Telia Sonera Skogsstyrelsen Sandhamns intresseförening Torhamns båtsällskap Torhamns GOIF Torhamns sockens n:a byalag Inlängans intresse- och vägförening Långörens intresseförening Fastighetsägare enl. förteckning För kännedom: Blekinge läns tidning Sydöstran 1

2 INNEHÅLL Sammanfattning av inkomna synpunkter s.3 Ett omarbetat förslag till områdesbestämmelser s.4 Sammanställning av inkomna yttrande med kommentarer s.6 Länsstyrelsen s.6 Sakägare, intresseorganisationer m.fl. s.7 Myndigheter m.fl. s.45 Kommentarer till de vanligaste frågorna s.47 Förändringar av förslag till områdesbestämmelser s.53 Förslag till beslut s.53 Bilaga 1 Länsstyrelsens samrådsyttrande Bilaga 2 Elstängsel och störningar, bemötade på synpunker från bl.a Boris Smeds 2

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter Under samrådet har det inkommit 26 yttrande från fastighetsägare och företag inom området samt nio yttrande från föreningar, ett politiskt parti och fem myndigheter. Flertalet av de inkomna yttrandena innehåller liknande synpunkter och det huvudsakliga frågorna sammanfalller väl med de aspekter som diskuterades på samrådsmötet i Torhamnsgården den 9 januari. Sammanfattningsvis är det följande synpunkter som varit mest förekommande: Förslaget upplevs som ett hot mot utvecklingen, särskilt för de gröna näringarna. Förslaget innebär en belastning för jordbrukare och andra företagare som ofta har svårt att klara utökade kostnader och mer administration. Dessutom leder det till en oflexibel verksamhet. Förslagets konsekvenser bör redovisas vad gäller fastighetsägare, näringsliv, lantbruk och det öppna landskapet m.m. Stängsel och hägn är av stor betydelse för en levande landsbygd och ett bevarat kulturlandskap. Ifrågasättande av överensstämmelse med fördjupning av översiktsplan för skärgården samt Blekinge Arkipelag med målsättningar om en levande skärgård och ett bevarande av det öppna landskapet. Försvarsmakten/FRA borde ha en bättre utrustning som tål normal samhällsverksamhet. Kontakten med försvarsmakten har fungerat bra hittills, en bättre lösning vore en direktkontakt med försvarsmakten genom avtal eller förhandsbesked istället för bygglov genom kommunen. Befarar långa handläggningstider. Finns behov av att flytta staket med jämna mellanrum mellan olika betesmarker samt ett behov av att stängsla med kort framförhållning för att skydda grödor och djur mot främst vildsvin. Definiera lovplikten och tydliggöra bakgrunden till kraven. Garantier på ersättning av merkostnader för alternativa material samt andra kostnader som den utökade lovplikten för med sig. Kommentarer till dessa mest förekommande synpunkter finns under rubriken Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Andra synpunkter och specifika frågor kommenteras under respektive yttrande. 3

4 Ett omarbetat förslag till områdesbestämmelser Sedan samrådet har förslaget till områdesbestämmelser omarbetats och samrådshandlingarna har reviderats inför granskningen. Försvarsmakten har genomfört fördjupade tekniska analyser för att se vilka av de inkomna yttranden som kan tillgodoses, ex. i form av begränsningar i den utökade bygglovplikten i jämförelse med det som föreslås i samrådshandlingarna. Förslaget har förtydligats, så att det blir lätt för berörda att förstå innebörden av områdesbestämmelserna och så att de är lätta att tillämpa. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta Ekonomibyggnader över 100m 2 med stomme och bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Bestämmelserna gäller enbart ny bebyggelse. För elstängsel och annan utrustning som inte kan omfattas av områdsbestämmelser, inleder Försvarsmakten under året 2014 en dialog med berörda fastighetsägare, för att minska risken för framtida störningar. För området kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Befintliga gärden som stängslas in med elstängsel berörs ej. Samtliga förändringar av förslag till områdesbestämmelser framgår av rubriken; Förändringar av planförslaget på s. 53. Kompletta handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida eller genom kontakt med Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 4

5 5 GRANSKNINGSHANDLING

6 Sammanställning av inkomna yttrande med kommentarer Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden med kommentarer. Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. I slutet av dokumentet finns kommentarer till de vanligaste frågorna, i de yttranden som berör dessa frågor finns en hänvisning till detta avsnitt. Specifika frågor kommenteras under respektive yttrande. LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsens råd och synpunkter bifogas. Sammanfattningsvis framför länsstyrelsen följande synpunkter; Påminner om landskapsbildskydd för flera öar i östra skärgården. Länsstyrelsen kan inte bedöma om den utökade lovplikten verkligen motiverar den ytterligare administrativa belastningen denna förändring medför för lantbruket. Kommer att medföra påtagliga problem för lantbruksnäringen om vissa brukare får avslag. Förslaget med den utökade lovplikten frångår regeringens intentioner om att minska de administrativa förpliktelser för företagare (dit också lantbrukare räknas). Länsstyrelsen förutsätter en mycket snabb handläggning både hos Försvarsmakten och hos kommunen för att underläta för den enskilde. Särskilt vid stängsel. Underlätta med färdiga mallar. Lämpligt om Försvarsmakten kan ge exempel på alternativa lösningar till olika åtgärder. En redovisning av konsekvenser bör framgå. Med fördel utöka texten för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd. Bör framgå hur åtgärder inom detaljplanelagda områden påverkar riksintresset, och hur Försvarsmakten avser att hantera befintliga konstruktioner såsom stängsel, plåtbyggnader etc. Planbeskrivningen har kompletterats med en upplysning om landskapsbildskydd samt övriga förordningar. I och med de förändringar som gjorts av förslaget till områdesbestämmelser bedöms det inte bli någon större administrativ belastning för den sökande. Se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte om utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Denna lösning bedöms förenkla för den enskilde fastighetsägaren på många sätt, inte minst genom en kortare handläggningstid. 6

7 För kommentar till synpunkter kring redovisning av konsekvenser se Kommentarer till de vanligaste frågorna i slutet av dokumentet. Handlingarna har förtydligats för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd och de bestämmelserna som kvartstår har preciserats ytterligare för att tydliggöra vilka åtgärder som omfattas av den utökade lovplikten. Inom de detaljplanelagda områdena samråds alla lov med Försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. Befintliga konstruktioner påverkas inte av områdesbestämmelserna. Det som finns idag räknas som ett nolläge och det är endast tillkommande åtgärder som berörs av den utökade lovplikten. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. SAKÄGARE, INTRESSEORGANISATIONER M.FL. Lars G Persson (Stora Hammar 2:39) har en kommentar angående områdesbestämmelsernas avgränsning. Han anser att området bör utökas i väster, så att områdesgränsen även där sammanfaller med kustlinjen. Han menar att detta inte kan vara till nackdel för Försvarsmakten men skulle vara till fördel för de boende längs Stora Hammar Busseviksvägen, eftersom de därigenom behandlas lika i fråga om lovplikt. På så sätt skulle samma villkor gälla för grannar på båda sidor av vägen. Lars föreslår att gränsen går längst kustlinjen från Yttre Park till den i norr begränsande latituden. Avgränsningen har justerats och er fastighet samt området kring Stora Hammar- Busseviksvägen ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s.53. Se även svar till Östra Skärgårdens samfällighetsförening på s. 27. Kaj Jonasson (Torhamns-Långören 1:6, 1:24, 1:25) protesterar mot försvarets planer som han menar inskränker på möjligheten att t.ex. bygga till, lägga plåttak mm. Han framför även att om försvaret får igenom områdesbestämmelserna kräver han ersättning för värdeminskning av fastigheten Torhamns-Långören 1:6. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall har utgått. Områdesbestämmelserna har justerats till att endast reglera utökad lovplikt för ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Se även under rubriken Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Mikael och Monica Andersson (Brunnsvik 1:21) framför att de även fortsättningsvis vill ha möjlighet att uppföra plåtgarage/ redskapsskjul med max 100 m 2 takyta samt väggar av plåt på sin fastighet. De vill även ha möjlighet att hägna ute rådjur och vildsvin från sina od- 7

8 lingar med nät eller eltråd. De framför även att de idag inte har något fungerande internet, på grund av avsaknad av täckning. Masterna för mobilt bredband når inte till dem. De menar att det är svårt att sia om det behövs fler antenner eller master på Torhamnslandet och att man aldrig vet vad tekniken kommer att föra med sig i framtiden. Mikael och Monica framför även att om förslaget på områdesbestämmelser vinner laga kraft i sin nuvarande utformning, kan det påverka dem mycket negativt på flera sätt. Marknadsvärdet på fastigheten kommer med all sannolikhet att falla. De beskriver även att kulturlandskapet kommer förändras och att åkrar kommer växa igen, på grund av svårigheter att stängsla inne/ ute djur. De ställer sig skeptiska till om det var så väl genomtänkt att överhuvudtaget gå ut med områdesbestämmelserna offentligt. Området kommer vara ett begärligt första mål vid en eventuell krigssituation. De har även en fundering kring det nya avlyssningssystemet och menar att det borde vara lätt för fienden att sabotera de tekniska anläggningarna om de inte tål plåt, antenner, stängsel mm. Mikael och Monica anser att hela förslaget ska dras tillbaka i sin helhet och att kontakt istället ska tas anonymt med berörda fastighetsägare för en överenskommelse och lösning på problemet. De anser att försvaret är av stor vikt för regionen och Sveriges suveränitet. Om områdesbestämmelserna med dess restriktioner genomförs och vinner laga kraft anser de att de ska hållas ekonomiskt skadefria, dvs. att inte behöva stå för merkostnader av byggnation, material mm. De anser även att ärendet är dåligt skött från början och att man irriterat de berörda i området i onödan med en luddig skrivelse som dimper ner i brevlådan några dagar innan jul. De anser att ett av felen med den utökade lovplikten är att storlek på tak inte är specificerat. De framför dock att de genom mötet i Torhamnsgården fick vetskap om att den utökade lovplikten enbart kommer gälla tak över 100 m 2. Mikael och Monica anser att samrådstiden varit kort, vilket de menar väcker misstänksamhet och att ärendet skall forceras fram samt att de berörda ska köras över. De menar även att denna känsla blev ännu tydligare när kommunalrådet visade klent kunnande gällande typiska landskapsfrågor. Sist framför de att stängsel och hägn är av stor betydelse för en levande landsbygd, vilket även gäller plåt och metallkonstruktioner, samt att de har en föreställning att kommunalråden ska ha ett intresse av att även kommuninvånarna på landet ska kunna bo kvar och arbeta inom sina näringar. Avgränsningen har justerats och fastigheten Brunnsvik 1:21 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av planförslaget på s. 53. Försvarsmaktens tekniska utrustning påverkas av sändande radio- och teleutrustning. Vid upprättandet av en mast för tex 3G eller 4G sker alltid ett samråd med försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. I de fall en mast är i närheten av en störningskänslig anläggning kan försvarsmakten om möjligt föreslå en alternativ utformning av masten som är förenligt 8

9 med deras intressen. Områdesbestämmelserna i sig påverkar inte möjligheten till framtida utbyggnad av mobil telekommunikation/bredband. Samrådstiden sattes mellan 9 december och 19 januari, handlingarna skickades därmed ut cirka två veckor innan jul. Kommunen brukar tillämpa en fyra veckor lång samrådstid, i detta fall utökades den till sex veckor i och med jul och nyår. Vid samrådsmötet den 9 januari förlängdes samrådstiden ytterligare och ett sista datum sattes 31 januari. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Christina och Jonas Lindbom (Torhamn 5:31) anser att områdesbestämmelserna förespråkar ett ålderdomligt synsätt utan att ta hänsyn till samhällsnyttan och området utveckling. Med fortsatt militär närvara på torhamnslandet och strängare bestämmelser ser de en utveckling med få bofasta, ingen inflyttning, sjunkande huspriser, begränsat byggande, få etableringar, fortsatta försämringar för turism och friliftsliv. Restriktioner i friliftslivet inbegriper båtliv, fågelskådning och fotvandring. De framför att de tycker att det känns befängt att de bofasta ska behöva bygglov för bl.a. tak och stängsel i metall då militären själv använder sig av just detta material. Dessutom måste modern teknologi klara sådant, annars kan det aldrig fungera i ett eventuellt skarpt läge. De framför även att de tycker det är synd att kommunens styrande inte tar sitt ansvar och ser till kommunens invånares bästa en levande och utvecklad landsbygd. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte om utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Torhamn 5:31 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentar kring förslagets konsekvenser se svar under Kommentarer till de vanligaste på s. 47. Hilde Grönblad Ericson (Fastighetsägare Långören) har ett par frågor angående förslaget; 1. Hur påverkas riksintresset för kulturmiljövården Östra Skärgården av förslaget? 2. Kommer förslaget att påverka möjligheterna att anlägga högre vindkraftverk än 20 meter i siktlinje mot horisonten österut sett från Östra Skärgården? Hur i så fall? 3. Kommer boende på Långören att kunna erhålla tillstånd anlägga tak i metall på bostadshus? Riksintresset för kulturmiljövård i Östra skärgården bedöms inte påverkas av förslaget, i synnerhet inte efter de ändringar som gjorts av förslaget sedan samrådet. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället över- 9

10 enskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Östra skärgården ingår inte inom detta samrådsområde för elstängsel. Vindkraftverk högre än 20 meter ingår inte i förslaget till områdesbestämmelser. Dessa är dock alltid bygglovpliktiga och samråd sker med Försvarsmakten i alla dessa vindkraftärenden inom området. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall har utgått. Torhamns centerpartiförening genom Magnus Larsson framför att ser med oro på förslaget i dess nuvarande utformning. Det riskerar att lägga en död hand över utvecklingen i området. Ett område som redan är har ganska omfattande restriktioner knutna till att området är riksintresse för försvaret. Vidare framhåller föreningen att förslaget inte går ihop med den fördjupande översiktsplan som tagits fram för skärgården. I denna talas det om möjligheter till utveckling, service och livskraft. Ökad administration och kostnader för enskilda och företagare är knappast vägen att gå för att nå dit. Fortfarande råder det oklarheter kring eventuella kostnadsersättningar. Även om ingen bygglovsavgift tas ut för det som rör områdesbestämmelserna så leder förslaget ändå till merarbete och ökade kostnader utifall att omprojektering och nytt underlag behöver tas fram vid byggnation. Även tidsaspekten är viktig då det många gånger gäller att få upp ett nytt elstängsel omgående som t.ex. skydd mot vildsvin och varg. Särskilt riskerar förslaget att slå mot utvecklingen för de gröna näringarna och vi delar den oro som LRF framfört. Centerpartiet säger nej till förslaget om områdesbestämmelser som det nu är utformat. Vi värnar omlandsbygden och det gäller att hitta lösningar där försvarsmakten fortsatt kan bedriva spaningsverksamhet utan stora påverkningar på civilsamhället. Det kan exempelvis handla om att får ner det område som berörs i storlek genom att istället sluta avtal endast med de markägare och privatpersoner som är direkt berörda. Vi vill se utveckling i Torhamnslandet och i östra skärgården. Inte ytterligare inskränkningar för enskilda och företagare. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. För kommentar till synpunkterna kring möjligheter till utveckling samt överensstämmelse med fördjupning av översiktsplan för skärgården se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Ingen ersättning utgår för kostnader för enskilda för omprojektering. Med de förändringar som gjorts i förslaget bedöms dock den administrativa belastningen för den enskilde minska. 10

11 Genom att stängselfrågan löses genom överenskommelse/avtal istället blir hanteringen mer flexibel vilket underlättar vid ett omgående behov av att stängsla. Stefan Berggren (Steneryd 1:2) menar att den procedur som beskrivits i utskickat underlag inte förefaller överensstämma med den information som lämnades under samråd i Torhamn 9 januari 2014, Enligt uppgift skall underlaget omarbetas och ni önskade få in synpunkter och kommentarer inför omarbetningen. Jag har ett par principiella frågor: l -Enligt uppgift under samrådet kan man erhålla förhandsbesked från militären på begränsat underlag. Om man erhåller positivt besked från de som skulle kunna ha invändningar, vad tillför då den formella bygglovsansökan i ärendet? Ett positivt besked från Militären borde räcka som "bygglov" i det här sammanhanget samt spara tid, pengar och resurser för alla andra inblandade parter, såväl sökanden som byggnadsnämnd. 2 -Ersättningar till sökanden kommer tydligen inte att utgå för t.ex. byggritningar och ansökningsarbete. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för byggandet i området. Låt oss ta som exempel att jag vill byta tak från cementparmor till plåttak på min mangårdsbyggnad från mitten på 1800-talet. (Ritningar saknas) Jag får positivt förhandsbesked från Militären baserat på en enkel ritning, några fotografier och en översiktskarta. I normala fall skulle jag nu kunna påbörja arbetet MEN istället måste jag nu beställa ritningar för hela huset så att Byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det kan lätt springa iväg på lika stor kostnad som materialet till plåttaket! Är det rimligt att i det här fallet min kostnad för byte av tak beläggning skall skilja sig med kanske 30-40% mot min granne som bor utanför området? 3 - Skydd mot vildsvin och dess skador på mark och grödor är också ett problemområde. Vildsvin är mycket rörliga och flyttar snabbt från en plats till en annan. Om jag som exempel har en odling som vildsvinen visar intresse for, måste jag kunna sätta upp elstängsel inom några timmar för att inte riskera att hela odlingen är borta nästa morgon. Detta kommer i fortsättningen inte att fungera då jag nu först måste ansöka om bygglov och invänta besked. Även ansökan om ett förhandsbesked från Militären kan ta viss tid, vilken inte finns. Vildsvinen kommer inte att vänta, utan gör som de vill! 4- Vad kommer att gälla för dessa elstängselbygglov. De sitter oftast inte uppe hela året utan bara under vissa perioder. Skall man ansöka om rivningslov efter odlingssäsongen och behöver man ansöka om bytt bygglov inför nästa odlingssäsong, eller gäller ett bygglov framgent även om utrustningen varit nedmonterad under vinterhalvåret. Samma fråga om utrustningen inte använts under något år? Hur ser för övrigt en ansökan för sådant bygglov ut? Som framgår av ovanstående frågor uppstår väsentliga olägenheter och kostnader för de som bor inom området. Som förslag på förändringar i områdesbestämmelserna föreslås följande: 1 -Positivt förhandsbesked från militär myndighet räcker som tillstånd och någon övrig bygglovsansökan behövs inte! Detta löser flera problem. Dels minskar byråkratin, handläggningstiden och belastningen på byggnadsnämnden samtidigt som man undviker onödiga kostnader för ritningsunderlag och administration. 2- Följande tillägg till kraven av elstängsel skulle minska problemen för markägare väsentligt: Elstängsel får användas tillfälligt (upp till 4 veckor) utan bygglov. Skulle något enskilt elstängsel orsaka störningar får militären ta upp problemet med den markägaren. Antingen genom att ge markägaren ett icke störande aggregat eller genom att föreslå och bekosta alternativ inhägnad. 11

12 Vissa odlingar kan också omfatta mindre trädgårdsland varför en maximallängd av 100 eller kanske 400 hundra meter skulle kunna godkännas utan tillstånd på samma sätt som plåttak på <l 00m2 icke är bygglovspliktiga. Har ett område någon gång tidigare använts med eller senare godkänts för elstängsel får det i framtiden ånyo inhägnas med elstängsel utan ny ansökan. 3-Då militären inför dessa regler för att minska sina egna kostnader vore det rimligt att enskilda som drabbas av ökad byråkrati ersätts för egen arbetstid på samma sätt som jag utgår att Byggnadsnämnden kommer att få ökade anslag för att hantera de tillkommande bygglovsansökningarna. 4 -Byggnadsnämnden utökas med extra personal, dedikerade för dessa militärt relaterade bygglovsansökningar, så att handläggningstiderna för normala bygglov inte förlängs på bekostnad av dessa nya regler. Avgränsningen av områdesbestämmelserna har justerats och fastigheten Steneryd 1:2 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För övriga synpunkter se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Peter och Carina Carlsson (Truseryd 1:22) anser att förslaget helt går emot alla uttalade ambitioner om en levande landsbygd då det innebär en rejäl inskränkning av friheten att bo och verka som både privatperson och företagare i glesbygden. Vi driver idag en jordbruksfastighet och inom dess ramar även en kennel, Lönnerberga's Kennel. l vår verksamhet har vi ett stort behov av att bygga nya både fasta och temporära hundgårdar med metallstängsel och med plåtplank för åtskillnad av de olika sektionerna. Vi flyttar även dessa sektioner frekvent under tex perioder då tikar löper eller då vi har valpkullar. Vi upplåter också ibland delar av vår betesmark till andra boenden i området, som saknar egen betesmark eller behöver utökade arealer för sina betesdjur, vilket innebär att el-, nät- (Gunnebo) och fårstängsel frekvent flyttas runt i olika konstellationer för både längre och kortare perioder. Ett genomförande av förslaget om ändrade områdesregler skulle innebära att vi blir tvungna att inkomma med en bygglovsansökan vid varje enskild förändring av stängsel och metallplank som verksamheten kräver. Detta skulle innebära ett helt oacceptabelt merarbete som, trots att själva bygglovet skall vara avgiftsbefriat, medför stora kostnader för upprättande av de bygglovshandlingar som krävs, tex ritningar. Det innebär att det uppstår oflexibilitet i vår verksamhet, vilken är beroende av snabba förändringar, och även att det uppstår en helt oacceptabel väntetid för att kunna genomföra förändringar i vår verksamhet då Karlskrona kommuns och Försvarsmaktens behandlingstid för varje bygglovsärende måste tas med i beaktning. Ett genomförande av förslaget skulle innebära att vi uppskattningsvis skulle bli tvungna att ansöka om bygglov ca 25 gånger per år vilket vi anser är helt oacceptabelt. Då ägnar vi snart mer tid och energi för bygglovsansökningar än för vår verksamhet. 12

13 Vi befarar att denna utökade byråkrati överlag inom området kommer att förorsaka en minskad hållning av betesdjur, vilket vore förödande för den redan hårt förslyade naturen i kustbygden och det går helt stick i stäv med den uttalade ambitionen om ett öppet odlingslandskap. Om genomförandet av reglerna enligt förslaget skulle generera 25 bygglovsansökningar enbart för vår verksamhet, kan man ju föreställa sig vilken mängd ansökningar det blir totalt för alla förändringar inom området. Trots att Försvarsmakten idag säger sig kompensera Karlskrona kommun ekonomiskt för handläggningen, måste det genereras en väldigt stor kostnad och arbetsbelastning för Karlskrona kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med alla bygglovsärenden som skall handläggas. Således även om det idag sägs att bygglovsansökningarna skall vara avgiftsbefriade, så befarar vi att det så småningom kommer att tas ut en taxa, när det väl står klart om vilket omfattande arbete handläggningen kräver. Det finns heller ingen logik eller rimlig orsak till att ett el- eller metallstängsel på något sätt skulle påverka militär högteknologisk utrustning. Vore det så att denna utrustning inte fungerar tillfredsställande under normala samhällsförhållanden finns det heller ingen anledning att tro att utrustningen skulle fungera under mer exceptionella samhällsförhållande. Skulle det, mot förmodan så vara fallet, är det en god indikation på att berörd utrustning inte håller måttet och snarast bör avvecklas. Det framkom på samrådsmötet att Försvarsmakten avser att installera ny utrustning inom området och att det är denna nyinstallation som är en orsak till kravet på ändrade områdesbestämmelser. Detta gör det hela ännu mer anmärkningsvärt, då det indikerar att Försvarsmakten valt dålig och störningskänslig utrustning och för att kompensera detta nu kräver att alla verkande och boende inom berört område underställer sig ett ändrat och skärpt regelverk. En störningsfri miljö gäller i detta fallet tydligen bara Försvarsmakten, för det blir allt annat än en störningsfri miljö för oss som bor och verkar inom området. Försvarsmakten har dessutom sedan årtionden redan förstört ett av de mest fågelrika och vackra naturreservat i södra Sverige, Torhamns udde. Att nu ytterligare försöka att i princip göra oss boende i området omyndigförklarade är både uppseendeväckande och upprörande då förslaget innebär en stor inskränkning av den personliga friheten. Något som gör hela förslaget ännu mer absurt är att det inom detaljplanerat område (Torhamn) enligt plan & bygglagen inte går att genomföra ändrade områdesbestämmelser. (Vilket för övrigt är en regel som inte bara borde gälla detaljplanerat område- det borde gälla hela Sverige!) Att Försvarasmakten då uppenbarligen inte störs av de förändringar som sker inom detta detaljplanerade område- men däremot störs av det som sker utanför - gör att trovärdigheten för samtliga inblandade myndigheter når ett bottenmärke. Att Karlskrona kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen överhuvudtaget ställer sig i linje med åtgärder av detta slag anser vi är helt obegripligt. Som både företagare och privatpersoner avser vi att överklaga ett eventuellt beslut upp till högsta instans. Förmodligen skulle ett eventuellt beslut även kunna överklagas till EU Domstolen då det innebär en allvarlig inskränkning av friheten för samtliga boende inom området. Med förhoppning om en fortsatt handlingsfrihet i vår glesbygd 13

14 Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Fastigheten Truseryd 1:22 omfattas fortfarande av förslaget till områdesbestämmelser. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. X träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Truseryd 1:22 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentar kring förslagets överensstämmelse med en levande landsbygd se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. I och med de förändringar som gjorts av förslaget till områdesbestämmelser bedöms det inte bli någon större administrativ belastning för den sökande. Se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna i slutet av dokumentet. Genom att stängselfrågan löses genom överenskommelse/avtal istället blir hanteringen mer flexibel vilket underlättar vid ett omgående behov av att stängsla. Plank och plåttak har utgått ur områdesbestämmelserna. För kommentarer kring Försvarsmaktens utrustning se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Inom de detaljplanelagda områdena samråds alla lov med Försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. Försvarsintressena väger tungt i en avvägning gentemot andra intressen, se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Bernt Gustavsson (Lökaryd 1:3) menar att det tänkta förfarandet grundar sig på krav från totalförsvaret. Av detta följer naturligvis krav på sekretess i en del avseenden. Även mot denna bakgrund brister dock materialet i tydlighet på ett sådant sätt att det inte i nuvarande form kan utgöra beslutsunderlag. Det saknas en nedre gräns för alla uppräknade konstruktioner. Detta leder till osäkerhet och troligen att ett stort antal onödiga ärenden måste hanteras. För det är väl inte tänkt att tex. leksaker eller en takmonterad decimeterlång 2G- antenn ska omfattas. Alltså ett förtydligande på alla punkter krävs här. Vidare saknas helt en utredning om hur de tänkta bestämmelserna påverkar näringsliv och boende i området. Kommer tex. trygghetshetslarm för äldre att fungera sämre pga. begränsningar i infrastruktur (2G, 3G). Det är redan nu problem. Den enda "utredning" som gjorts är en genomgång av en checklista för att fastställa om vidare miljökonsekvensutredning behövs. Resultatet var negativt. Här finns alltså ett par hemläxor att göra. Försvaret kräver att få godkänna dessa konstruktioner i förväg. På samrådsmötet framkom att förfarandet är närmast att likna vid ett förhandsbesked och försvarets representant intygade att detta kan göras på ett enkelt underlag. Detta är alltså fakta från försvaret som ju är kravställaren. Av någon anledning har Karlskrona kommun i förslaget till områdesbestämmelser valt att tolka detta som att ett bygglov ska sökas. Det är alltså en kraftig utökning av försvarets krav. 14

15 Det skulle leda till onödiga kostnader och merarbete för berörda. Vid mötet framgick för alla att även kommunens representant insåg detta efter försvarets beskrivning av kraven. Alltså ska naturligvis ett förhandsbesked från försvaret, som ju är kravställaren, utgöra det enda administrativa kravet i den nya utgåvan av förslag till områdesbestämmelser. Sammanfattningsvis anser Bernt att det behövs betydligt tydligare definitioner av de konstruktioner som kräver förhandsbesked. Konsekvensutredningar ska genomföras och tydliga lösningar på de problem som utredningarna hittar ska beskrivas. Även finansiella konsekvenser ska hanteras. Tidplanen för införandet kommer antagligen att behöva justeras av denna anledning. Att försumma detta måste tolkas som likgiltighet för området och dess innevånare från kommunens sida. Ett förhandsbesked ska vara det enda administrativa inslaget i områdesbestämmelserna. Avgränsningen av områdesbestämmelserna har justerats och fastigheten Lökaryd 1:3 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För svar på synpunkter angående begränsningar i infrastruktur se svar till Mikael och Monica Andersson s. 7. För kommentarer kring konskevensutredningar och förhandsbesked se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Villaägarna anser att: Det klart bör framgå av områdesbestämmelserna vad som gäller vid nybyggnad, marklov och ändring av byggnad som exempelvis takbyte, stängsel, takvärme, mm. Det bör också framgå vad som gäller vid ansökan om lov, vem som betalar avgift för Byggnadsnämndens handläggning vid avslag. Detta område innefattar näringsverksamhet, som turism, fiske och jordbruk som är viktig för alla i detta område av Blekinge. Därför borde samhället ersätta de som vars verksamhet inskränks på grund av de nya områdesbestämmelserna. Regler som innebär en form av expropriation och som begränsar handlingsfriheten för alla som bor och verkar i området. Områdesbestämmelserna bör klart ge besked om vad och med vilken begränsning lov kan beviljas Exempelvis med tydliga kartor och beskrivningar. Utan att därför röja försvarsanläggningarnas läge. Avslutningsvis är det förvånande att teknik idag inte finns som kan avstöras på annat sätt än att bönder tvingas avstå från inhägnader i stål. Och villaägare inte kan lägga plåt på sina tak. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med 15

16 stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Handlingarna har förtydligats för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd och de bestämmelserna som kvartstår har preciserats ytterligare för att tydliggöra vilka åtgärder som omfattas av den utökade lovplikten. För kommentarer kring ersättningar och teknikens störningskänslighet se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Roland Hultgren god man för Kerstin Nilsson (Torhamn 7:6) har förståelse för att det behövs bestämmelser för att få en så störningsfri miljö som möjligt i ett område som ligger inom riksintresse för totalförsvaret, men det förefaller synnerligen orimligt att detta område exakt måste överensstämma med de delar av östra skärgården som ännu inte omfattas av detaljplaner. Av detta skäl bör det område, som skall omfattas av områdesbestämmelser, genomgå en ytterligare och noggrannare behovsprövning för att minimera de olägenheter som onekligen drabbar fastighetsägare m.fl. inom området. Försvarets dekret om " måsten" i detta sammanhang verkar vara alltför generella och svepande. Ett exempel på detta är att man vid samrådsmötet i Torhamn den 9 januari direkt backade avseende storleken på takkonstruktioner i metall från i princip 0 kvadratmeter till l00. Genom att inlemma hela östra skärgården i de nya områdesbestämmelserna riskeras också att turismen och det rörliga skärgårdslivet påverkas negativt. Det blindtarmsliknande området i Torhamns västra del (Torhamn 9:2 och 5:2) bör undantas från de nya bestämmelserna. Detta område är ju sedan flera år tillbaks under beredning för att få en ny detaljplan och sannolikheten för att ett undantag för detta område skulle innebära men för totalförsvaret förefaller ytterst osannolikt. Sammanfattningsvis: l. Genomför en noggrannare analys tillsammans med totalförsvarets myndigheter för att minimera det område som behövs för att säkerställa en störningsfri miljö 2. Gör en konsekvensanalys om hur dessa nya bestämmelser påverkar översiktsplanen för skärgården och anpassa området så att bestämmelserna inte strider mot varandra. 3. Exkludera Torhamn 9.2 och 5:2 från området. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Fastigheten Torhamn 7:6 omfattas fortfarande av förslaget till områdesbestämmelser. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Torhamn 7:6 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. 16

17 För svar på synpunkter kring en konsekvensanalys se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Vad gäller områdesbestämmelsernas avgränsning har den del av Torhamns samhälle som omfattas av detaljplan undantagits eftersom det enligt Plan- och bygglagen, PBL 4 kap. 41, inte kan antas områdebestämmelser på mark som omfattas av detaljplan. Vad gäller Torhamn 9:2 och 5:2 bedrivs idag inget aktivt arbete med detaljplan för området, om arbetet med detaljplanen återupptas och färdigställs upphör områdesbestämmelserna att gälla för detta område när detaljplanen vinner laga kraft. lnlängans samfällighetsföreningen/intresseföreningen genom Charlotta Åberg vill framföra att föreningen eventuellt ska utöka sina betesmarker och då eventuellt använda elstängsel. Charlotta undrar hur bygglov fungerar för elstängsel då detta går att flytta? Kommer man söka för x antal meter per omkrets, eller specificera ungefär var man kommer ha dessa? Vi är även nyfikna på de andra ändringarna för bygglov. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Inlängan berörs således inte av några begränsningar gällande elstängsel. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Christer Bergkvist (Svanhalla 19:1 samt delägare av Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5) samt Christel Bergkvist (delägare av Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5) vill på grund av många oklarheter i ärendets utformning och förslaget om genomförande i strid med avsikterna i undertecknade avtal med FN-organet UNESCO om Blekinge Arkipelag, förkasta förslaget till de nya områdesbestämmelserna i sin helhet. Karlskrona kommun, våra politiker och en hel rad av statliga myndigheter inklusive försvarmakten, har undertecknat ett avtal for kustområdet i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun.(se och läs Blekinge Arkipelag Ansökningsformulär för biosfärområde) Innebörden av detta avtal om ett väldsarvsområde för natur och kultur i samförstånd med FN-organet UNESCO och 195 medlemsstater måste betyda något!!. I ansökningshandlingarna för detta beskrivs avsikten att skapa ett modellområde till skydd för havsområdet i Östersjön, människans fortlevnad som den som värdar det som skapats, och lämpliga/nödvändiga förenklingar av existerande regler som det beskrivs, vilket är ytterst nödvändigt för att förbättra förutsättningarna för områdets företagande och skapa möjligheter för nyetableringar, och därmed uppnås det eftersträvade målet om en levande hållbar utveckling för skärgården inom Blekinge (Karlskrona) arkipelag. 17

18 Att på det föreslagna sättet bryta ut ett område inom arkipelagen och skapa ett diskriminerat område både ekonomiskt, handlingsmässigt och utvecklingsmässigt borde vara direkt diskvalificerande för Karlskrona kommun att vidare vara med i undertecknat avtal. Det är tydligen så att det är ingen rättighet att vara det heller. Då uteslutning kan ske på så enkla grunder som bristande engagemang. (Se beslut angående uteslutning av Torneträsk). Vi här ute har engagemang för bygden det visar inte minst den uppslutning som skedde i Torhamn den 9/1-2014, där Torhamnsgarden fylldes till bristningsgränsen och en olaglig nivå enligt alla brandskyddsbestämmelser. Frågan är om våra politiker och kommunala tjänstemän vågar visa något engagemang och stå upp för vad de undertecknat i avtal med UNESCO, det återstår att se. Kommer Kommunen att anmäla sig själv inför UNESCO eller ska vi göra det. vilket kan bli nödvändigt i sammanhanget då målet för FN-organet är att bekämpa diskriminering av alla slag vad det än må vara, och kanske då speciellt i avtalade områden med klara underskrifter. Hela utformningen där stängsel kräver bygglov är absurt, där vi som har djur som fortfarande underhåller det kvarvarande kulturlandskapet kommer i konflikt med samhället när vi vill skydda våra grödor mot vildsvin, våra djur från död, skador och sjukdom om vi lite snabbt vill stängsla ifrån nerfallna ekollon, en sjukhage eller helt enkelt djur som inte kan gå ihop men behöver sällskap så de kan se varandra. (Det finns krav på detta i djurskyddssammanhang). Och hur ska vi på något sätt kunna skydda oss mot vargangrepp,(vargen finns, och är filmad utanför Torhamnsgården) där vi då endast kommer att kunna titta på när dessa bestar tuggar på vara tamdjur. Byggnadsunderhåll i området är högaktuellt med många äldre byggnader som behöver byta tak. Stommarna på de flesta byggnader är inte anpassade för tyngre tak än plåt, och vi har också behov av underhållsfritt material i byggnaderna liksom låg kostnadsmassa för att kunna genomföra detta precis som alla andra företagare i landet. Det kommer således att påverka den enskilde individen med högre kostnad för uppförande i trä mm, Detta kräver i sin tur högre framtida underhållskostnader och försäkringspremierna stiger markant för uppförande i brännbart material. Det kommer även att påverka alla fastigheters taxeringsvärden som blir lägre och därmed fördyrar lånekostnaderna. Nybyggnation kommer inte att bli aktuell om kostnadsmassan stiger, vilket resulterar i uteblivna satsningar och skapar ett företagande som lever på rost och röta tills nedläggning sker av nuvarande befintliga verksamheter. Allt småskaligt tänk kring satsningar på energiområdet som för övriga landet förblir fritt att etablera utan byggnadslov förnekas detta område, vilket även det beskriver den mörka förlamande hand som försvaret och kommunen försöker ålägga området. Att vi i området har ytterst dåliga internetförbindelser är för alla känt. Bredbandsdragningen är inte kommen särskilt långt, och med modern teknik som finns kanske den redan är uråldrig. Vi kommer med de föreslagna nya områdesbestämmelserna förvägras att kunna utnyttja morgondagens trådlösa kommunikationssystem som sker med allt större antenner. Allt detta sammantaget kommer givetvis att påverka bygdens möjligheter och förutsättningar till en positiv utveckling och möjligheten till försörjning i samklang med arkipelagens och de nya översiktsplanerna som tagits fram. Det kommer onekligen döda allt vidare engagemang, entreprenörskap och utveckling med en död landsända som följd. Det är direkt diskriminerande av ett land och en kommun att utöver skattsedeln som betalas till försvaret, sedan 18

19 ålägga områdets befolkning att med enskild plånbok betala för försvarets krav på störningsfri miljö. Detta borde definitivt vara en allmän det att bära kostnadsmässigt, för att vi i framtiden ska kunna utvecklas tillsammans. Vi måste kunna dra lärdom av äldre tiders vansinniga militär satsningar som numera kastats på skrothögen och bara har ett värde som metallskrot. Vi måste kunna kräva rätt försvarssatsningar på utrustning som tål normal samhällsverksamhet Hur ska detta annars fungera i en krigssituation när det råder fullständigt kaos. Den ska givetvis vara mobil till lands och sjöss, för att dessutom då kunna skapa sig en så störningsfri miljö så långt det är möjligt. Alla fasta anläggningar kommer i annat fall bli som att skjuta på en sittande fågel för lede fi. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet. Den södra spetsen av fastigheten Svanhalla 19:1 ingår fortfarande i områdesbestämmelserna medan Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5 inte längre ingår i förslaget till områdesbestämmelser. Åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Ingen av ovanstående fastigheter ingår inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentarer kring synpunkter på överensstämmelse med Blekinge Arkipelag se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall utgått. För svar till synpunkter angående begränsningar i mobil telekommunikation/bredband se svar till Mikael och Monica Anderssons s. 7. För kommentar angående försvarsmaktens utrustning se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Sven Pettersson och Anders Pettersson (Steneryd 2:3 mfl) bedriver jord och skogsbruk på denna fastighet i Torhamn, och även en del djurproduktion. Vi anser att förslaget som lagts angående särskilda områdesbestämmelser kommer att påverka oss mycket negativt. Vi har en hel del äldre ekonomibyggnader som behöver förnyas med nybyggnation på sikt för att behålla samt eventuellt öka produktionen i företaget. Att vi skall behöva begära bygglov för sådana byggnader ser vi som orimligt Det står i förslaget att inga kostnader skall tas ut i samband med lovplikten, men vem står för våra extra administrativa kostnader? Ekonomibyggnader byggs oftast med stomme och takbeklädnad av stål, detta är ett hållbart och ekonomiskt alternativ. Även foder och spannmålssilos byggs idag i metall. Om man då skall bygga i annat material kommer det då att innebära en fördyring för oss, vi måste ha skriftliga garantier på att en sådan fördyring kommer att kompenseras, annars kommer vår konkurrenskraft att försämras. 19

20 l växtodlingen odlar vi spannmål på en del mindre fält som ligger insprängda i skogen, där har vildsvinsskador blivit ett problem. Det finns två sätt att förhindra dessa skador dels genom jakt samt uppsättning av elstängsel tillfälligt. Då det inte alltid är möjligt att jaga, måste man sätta upp elstängsel. Ska man behöva begära bygglov för detta, kommer vildsvinen att totalskada grödorna innan bygglov beviljats. Vem kommer att kompensera oss för dessa skador? Vi ser även en viss oro på att marknadsvärdet på fastigheten kommer att minska. Vi förstår att försvaret har ett visst problem med dessa saker, men att kommunen skall besluta om ökad lovplikt för Torhamn ser vi som helt orimligt. Vi anser att det skulle räcka med en anmälan till försvaret om eventuell byggnation av ekonomibyggnader, samt en engångsanmälan om uppsättning av elstängsel på hela sin fastighet. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och fastigheten Steneryd 2:3 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För kommentarer till övriga synpunkter se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Roland Olsson (Lilla Hammar 1:1, Torhamn) har med oro läst det brev som mottogs i december 2013 där nya regler för ekonomibyggnader och en del annat föreslås. Vid ett möte i Torhamnsgården tillkom viss information som dock inte minskade oron. Där sades också att bara skriftliga synpunkter skull kunna beaktas. Därför kommer några här. För det första. Det kunde inte helt klarläggas att Karlskrona kommuns representanter till fullo förstått vad förslaget skulle innebära för oss och inte heller, vilket är förvånansvärt, försvarets krav till fullo. För det andra. Det finns säkert en anledning till försvarets önskemål men sånt har ju kunnat hanteras förut utan att dra in kommun o bygglov. För det tredje. Vi ber er ta ert förnuft till fånga och sätta er in i hela frågan innan ni överhuvudtaget funderar vidare på dessa planer. Skulle frågor uppstå så finns det hjälp med svaren att få hos dom berörda så tveka inte där. Vi har många betesdjur både på Torhamnslandet och på öarna utanför så har vi massor med elstängsel. Endast detta fungerar. Vi måste ibland med bara några timmars varsel kunna sätta upp nya stängsel eller ändra gamla. Exempelvis - När algblomning förstör vattnet och flyter iland - När vargen kommer och hotar riva djur -När badgäster ska ha djurfritt i ett område - När vildsvinen måste stängslas ute - När olika djurgrupper måste delas upp Det måste ju finnas ett fullständigt beslutsunderlag. Där måste också alla eventuella extra kostnader som vi riskerar att drabbas av vara hanterade, något som saknas i liggande förslag. Slutligen, hur är det med Blekinge Arkipelag och alla fina ord om den, hållbar utveckling i framtiden, gäller inte det i området? Det finns inget i underlaget om hur detta mål kan påverkas negativt. Har det gjorts någon utredning? Dessutom, om ett område med jordbruk åläggs extra kostnader på detta sätt så aktualiseras väl frågan om extra EU-bidrag också då FRAs verksamhet är ett gemensamt intresse i unionen? 20

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Överklagande av kommunstyrelsen i Västervik beslut.

Överklagande av kommunstyrelsen i Västervik beslut. Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta, Sverige På uppdrag och i samråd med ett flertal sakägare. www.tjust.com/vit/ vit@tjust.com Detta dokument finns även på URL www.tjust.com/vit/2012/vvikvind.pdf

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun KS13.216 Detaljplan för fastigheterna Uddared 1:101 m.fl. och Kusebacka 1:1 m.fl., SB30 och SB 35, i Lerums kommun Granskningsutlåtande Antagandehandling Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2014-06-12 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer