Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 9 december januari 2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun och stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats: Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 6 december Ett samrådsmöte har hållits i Torhamngården, Torhamn, 9 januari Samrådshandlingar och missiv har översänts för yttrande till följande remissinstanser: Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Räddningstjänsten i Östra Blekinge E.ON Sverige AB Fastighetsägarna Syd AB Länsstyrelsen Blekinge museum Polismyndigheten i Blekinge län Blekingetrafiken Posten LRF Sydost Ungskärs intresseförening Torhamns samhällsförening Utlängans byalag Torhamns stugägareförening Blekinge kust och skärgårdsförening Utlängan/ Stenshamn intresseförening Kommunstyrelsen Affärsverken Region Blekinge Hyresgästföreningen Villaägarna Karlskrona Lantmäterimyndigheten Försvarsmakten Trafikverket Telia Sonera Skogsstyrelsen Sandhamns intresseförening Torhamns båtsällskap Torhamns GOIF Torhamns sockens n:a byalag Inlängans intresse- och vägförening Långörens intresseförening Fastighetsägare enl. förteckning För kännedom: Blekinge läns tidning Sydöstran 1

2 INNEHÅLL Sammanfattning av inkomna synpunkter s.3 Ett omarbetat förslag till områdesbestämmelser s.4 Sammanställning av inkomna yttrande med kommentarer s.6 Länsstyrelsen s.6 Sakägare, intresseorganisationer m.fl. s.7 Myndigheter m.fl. s.45 Kommentarer till de vanligaste frågorna s.47 Förändringar av förslag till områdesbestämmelser s.53 Förslag till beslut s.53 Bilaga 1 Länsstyrelsens samrådsyttrande Bilaga 2 Elstängsel och störningar, bemötade på synpunker från bl.a Boris Smeds 2

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter Under samrådet har det inkommit 26 yttrande från fastighetsägare och företag inom området samt nio yttrande från föreningar, ett politiskt parti och fem myndigheter. Flertalet av de inkomna yttrandena innehåller liknande synpunkter och det huvudsakliga frågorna sammanfalller väl med de aspekter som diskuterades på samrådsmötet i Torhamnsgården den 9 januari. Sammanfattningsvis är det följande synpunkter som varit mest förekommande: Förslaget upplevs som ett hot mot utvecklingen, särskilt för de gröna näringarna. Förslaget innebär en belastning för jordbrukare och andra företagare som ofta har svårt att klara utökade kostnader och mer administration. Dessutom leder det till en oflexibel verksamhet. Förslagets konsekvenser bör redovisas vad gäller fastighetsägare, näringsliv, lantbruk och det öppna landskapet m.m. Stängsel och hägn är av stor betydelse för en levande landsbygd och ett bevarat kulturlandskap. Ifrågasättande av överensstämmelse med fördjupning av översiktsplan för skärgården samt Blekinge Arkipelag med målsättningar om en levande skärgård och ett bevarande av det öppna landskapet. Försvarsmakten/FRA borde ha en bättre utrustning som tål normal samhällsverksamhet. Kontakten med försvarsmakten har fungerat bra hittills, en bättre lösning vore en direktkontakt med försvarsmakten genom avtal eller förhandsbesked istället för bygglov genom kommunen. Befarar långa handläggningstider. Finns behov av att flytta staket med jämna mellanrum mellan olika betesmarker samt ett behov av att stängsla med kort framförhållning för att skydda grödor och djur mot främst vildsvin. Definiera lovplikten och tydliggöra bakgrunden till kraven. Garantier på ersättning av merkostnader för alternativa material samt andra kostnader som den utökade lovplikten för med sig. Kommentarer till dessa mest förekommande synpunkter finns under rubriken Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Andra synpunkter och specifika frågor kommenteras under respektive yttrande. 3

4 Ett omarbetat förslag till områdesbestämmelser Sedan samrådet har förslaget till områdesbestämmelser omarbetats och samrådshandlingarna har reviderats inför granskningen. Försvarsmakten har genomfört fördjupade tekniska analyser för att se vilka av de inkomna yttranden som kan tillgodoses, ex. i form av begränsningar i den utökade bygglovplikten i jämförelse med det som föreslås i samrådshandlingarna. Förslaget har förtydligats, så att det blir lätt för berörda att förstå innebörden av områdesbestämmelserna och så att de är lätta att tillämpa. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta Ekonomibyggnader över 100m 2 med stomme och bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Bestämmelserna gäller enbart ny bebyggelse. För elstängsel och annan utrustning som inte kan omfattas av områdsbestämmelser, inleder Försvarsmakten under året 2014 en dialog med berörda fastighetsägare, för att minska risken för framtida störningar. För området kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Befintliga gärden som stängslas in med elstängsel berörs ej. Samtliga förändringar av förslag till områdesbestämmelser framgår av rubriken; Förändringar av planförslaget på s. 53. Kompletta handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida eller genom kontakt med Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 4

5 5 GRANSKNINGSHANDLING

6 Sammanställning av inkomna yttrande med kommentarer Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden med kommentarer. Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. I slutet av dokumentet finns kommentarer till de vanligaste frågorna, i de yttranden som berör dessa frågor finns en hänvisning till detta avsnitt. Specifika frågor kommenteras under respektive yttrande. LÄNSSTYRELSEN Länsstyrelsens råd och synpunkter bifogas. Sammanfattningsvis framför länsstyrelsen följande synpunkter; Påminner om landskapsbildskydd för flera öar i östra skärgården. Länsstyrelsen kan inte bedöma om den utökade lovplikten verkligen motiverar den ytterligare administrativa belastningen denna förändring medför för lantbruket. Kommer att medföra påtagliga problem för lantbruksnäringen om vissa brukare får avslag. Förslaget med den utökade lovplikten frångår regeringens intentioner om att minska de administrativa förpliktelser för företagare (dit också lantbrukare räknas). Länsstyrelsen förutsätter en mycket snabb handläggning både hos Försvarsmakten och hos kommunen för att underläta för den enskilde. Särskilt vid stängsel. Underlätta med färdiga mallar. Lämpligt om Försvarsmakten kan ge exempel på alternativa lösningar till olika åtgärder. En redovisning av konsekvenser bör framgå. Med fördel utöka texten för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd. Bör framgå hur åtgärder inom detaljplanelagda områden påverkar riksintresset, och hur Försvarsmakten avser att hantera befintliga konstruktioner såsom stängsel, plåtbyggnader etc. Planbeskrivningen har kompletterats med en upplysning om landskapsbildskydd samt övriga förordningar. I och med de förändringar som gjorts av förslaget till områdesbestämmelser bedöms det inte bli någon större administrativ belastning för den sökande. Se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte om utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Denna lösning bedöms förenkla för den enskilde fastighetsägaren på många sätt, inte minst genom en kortare handläggningstid. 6

7 För kommentar till synpunkter kring redovisning av konsekvenser se Kommentarer till de vanligaste frågorna i slutet av dokumentet. Handlingarna har förtydligats för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd och de bestämmelserna som kvartstår har preciserats ytterligare för att tydliggöra vilka åtgärder som omfattas av den utökade lovplikten. Inom de detaljplanelagda områdena samråds alla lov med Försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. Befintliga konstruktioner påverkas inte av områdesbestämmelserna. Det som finns idag räknas som ett nolläge och det är endast tillkommande åtgärder som berörs av den utökade lovplikten. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. SAKÄGARE, INTRESSEORGANISATIONER M.FL. Lars G Persson (Stora Hammar 2:39) har en kommentar angående områdesbestämmelsernas avgränsning. Han anser att området bör utökas i väster, så att områdesgränsen även där sammanfaller med kustlinjen. Han menar att detta inte kan vara till nackdel för Försvarsmakten men skulle vara till fördel för de boende längs Stora Hammar Busseviksvägen, eftersom de därigenom behandlas lika i fråga om lovplikt. På så sätt skulle samma villkor gälla för grannar på båda sidor av vägen. Lars föreslår att gränsen går längst kustlinjen från Yttre Park till den i norr begränsande latituden. Avgränsningen har justerats och er fastighet samt området kring Stora Hammar- Busseviksvägen ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s.53. Se även svar till Östra Skärgårdens samfällighetsförening på s. 27. Kaj Jonasson (Torhamns-Långören 1:6, 1:24, 1:25) protesterar mot försvarets planer som han menar inskränker på möjligheten att t.ex. bygga till, lägga plåttak mm. Han framför även att om försvaret får igenom områdesbestämmelserna kräver han ersättning för värdeminskning av fastigheten Torhamns-Långören 1:6. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall har utgått. Områdesbestämmelserna har justerats till att endast reglera utökad lovplikt för ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Se även under rubriken Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Mikael och Monica Andersson (Brunnsvik 1:21) framför att de även fortsättningsvis vill ha möjlighet att uppföra plåtgarage/ redskapsskjul med max 100 m 2 takyta samt väggar av plåt på sin fastighet. De vill även ha möjlighet att hägna ute rådjur och vildsvin från sina od- 7

8 lingar med nät eller eltråd. De framför även att de idag inte har något fungerande internet, på grund av avsaknad av täckning. Masterna för mobilt bredband når inte till dem. De menar att det är svårt att sia om det behövs fler antenner eller master på Torhamnslandet och att man aldrig vet vad tekniken kommer att föra med sig i framtiden. Mikael och Monica framför även att om förslaget på områdesbestämmelser vinner laga kraft i sin nuvarande utformning, kan det påverka dem mycket negativt på flera sätt. Marknadsvärdet på fastigheten kommer med all sannolikhet att falla. De beskriver även att kulturlandskapet kommer förändras och att åkrar kommer växa igen, på grund av svårigheter att stängsla inne/ ute djur. De ställer sig skeptiska till om det var så väl genomtänkt att överhuvudtaget gå ut med områdesbestämmelserna offentligt. Området kommer vara ett begärligt första mål vid en eventuell krigssituation. De har även en fundering kring det nya avlyssningssystemet och menar att det borde vara lätt för fienden att sabotera de tekniska anläggningarna om de inte tål plåt, antenner, stängsel mm. Mikael och Monica anser att hela förslaget ska dras tillbaka i sin helhet och att kontakt istället ska tas anonymt med berörda fastighetsägare för en överenskommelse och lösning på problemet. De anser att försvaret är av stor vikt för regionen och Sveriges suveränitet. Om områdesbestämmelserna med dess restriktioner genomförs och vinner laga kraft anser de att de ska hållas ekonomiskt skadefria, dvs. att inte behöva stå för merkostnader av byggnation, material mm. De anser även att ärendet är dåligt skött från början och att man irriterat de berörda i området i onödan med en luddig skrivelse som dimper ner i brevlådan några dagar innan jul. De anser att ett av felen med den utökade lovplikten är att storlek på tak inte är specificerat. De framför dock att de genom mötet i Torhamnsgården fick vetskap om att den utökade lovplikten enbart kommer gälla tak över 100 m 2. Mikael och Monica anser att samrådstiden varit kort, vilket de menar väcker misstänksamhet och att ärendet skall forceras fram samt att de berörda ska köras över. De menar även att denna känsla blev ännu tydligare när kommunalrådet visade klent kunnande gällande typiska landskapsfrågor. Sist framför de att stängsel och hägn är av stor betydelse för en levande landsbygd, vilket även gäller plåt och metallkonstruktioner, samt att de har en föreställning att kommunalråden ska ha ett intresse av att även kommuninvånarna på landet ska kunna bo kvar och arbeta inom sina näringar. Avgränsningen har justerats och fastigheten Brunnsvik 1:21 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av planförslaget på s. 53. Försvarsmaktens tekniska utrustning påverkas av sändande radio- och teleutrustning. Vid upprättandet av en mast för tex 3G eller 4G sker alltid ett samråd med försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. I de fall en mast är i närheten av en störningskänslig anläggning kan försvarsmakten om möjligt föreslå en alternativ utformning av masten som är förenligt 8

9 med deras intressen. Områdesbestämmelserna i sig påverkar inte möjligheten till framtida utbyggnad av mobil telekommunikation/bredband. Samrådstiden sattes mellan 9 december och 19 januari, handlingarna skickades därmed ut cirka två veckor innan jul. Kommunen brukar tillämpa en fyra veckor lång samrådstid, i detta fall utökades den till sex veckor i och med jul och nyår. Vid samrådsmötet den 9 januari förlängdes samrådstiden ytterligare och ett sista datum sattes 31 januari. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Christina och Jonas Lindbom (Torhamn 5:31) anser att områdesbestämmelserna förespråkar ett ålderdomligt synsätt utan att ta hänsyn till samhällsnyttan och området utveckling. Med fortsatt militär närvara på torhamnslandet och strängare bestämmelser ser de en utveckling med få bofasta, ingen inflyttning, sjunkande huspriser, begränsat byggande, få etableringar, fortsatta försämringar för turism och friliftsliv. Restriktioner i friliftslivet inbegriper båtliv, fågelskådning och fotvandring. De framför att de tycker att det känns befängt att de bofasta ska behöva bygglov för bl.a. tak och stängsel i metall då militären själv använder sig av just detta material. Dessutom måste modern teknologi klara sådant, annars kan det aldrig fungera i ett eventuellt skarpt läge. De framför även att de tycker det är synd att kommunens styrande inte tar sitt ansvar och ser till kommunens invånares bästa en levande och utvecklad landsbygd. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte om utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Torhamn 5:31 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentar kring förslagets konsekvenser se svar under Kommentarer till de vanligaste på s. 47. Hilde Grönblad Ericson (Fastighetsägare Långören) har ett par frågor angående förslaget; 1. Hur påverkas riksintresset för kulturmiljövården Östra Skärgården av förslaget? 2. Kommer förslaget att påverka möjligheterna att anlägga högre vindkraftverk än 20 meter i siktlinje mot horisonten österut sett från Östra Skärgården? Hur i så fall? 3. Kommer boende på Långören att kunna erhålla tillstånd anlägga tak i metall på bostadshus? Riksintresset för kulturmiljövård i Östra skärgården bedöms inte påverkas av förslaget, i synnerhet inte efter de ändringar som gjorts av förslaget sedan samrådet. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället över- 9

10 enskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Östra skärgården ingår inte inom detta samrådsområde för elstängsel. Vindkraftverk högre än 20 meter ingår inte i förslaget till områdesbestämmelser. Dessa är dock alltid bygglovpliktiga och samråd sker med Försvarsmakten i alla dessa vindkraftärenden inom området. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall har utgått. Torhamns centerpartiförening genom Magnus Larsson framför att ser med oro på förslaget i dess nuvarande utformning. Det riskerar att lägga en död hand över utvecklingen i området. Ett område som redan är har ganska omfattande restriktioner knutna till att området är riksintresse för försvaret. Vidare framhåller föreningen att förslaget inte går ihop med den fördjupande översiktsplan som tagits fram för skärgården. I denna talas det om möjligheter till utveckling, service och livskraft. Ökad administration och kostnader för enskilda och företagare är knappast vägen att gå för att nå dit. Fortfarande råder det oklarheter kring eventuella kostnadsersättningar. Även om ingen bygglovsavgift tas ut för det som rör områdesbestämmelserna så leder förslaget ändå till merarbete och ökade kostnader utifall att omprojektering och nytt underlag behöver tas fram vid byggnation. Även tidsaspekten är viktig då det många gånger gäller att få upp ett nytt elstängsel omgående som t.ex. skydd mot vildsvin och varg. Särskilt riskerar förslaget att slå mot utvecklingen för de gröna näringarna och vi delar den oro som LRF framfört. Centerpartiet säger nej till förslaget om områdesbestämmelser som det nu är utformat. Vi värnar omlandsbygden och det gäller att hitta lösningar där försvarsmakten fortsatt kan bedriva spaningsverksamhet utan stora påverkningar på civilsamhället. Det kan exempelvis handla om att får ner det område som berörs i storlek genom att istället sluta avtal endast med de markägare och privatpersoner som är direkt berörda. Vi vill se utveckling i Torhamnslandet och i östra skärgården. Inte ytterligare inskränkningar för enskilda och företagare. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. För kommentar till synpunkterna kring möjligheter till utveckling samt överensstämmelse med fördjupning av översiktsplan för skärgården se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Ingen ersättning utgår för kostnader för enskilda för omprojektering. Med de förändringar som gjorts i förslaget bedöms dock den administrativa belastningen för den enskilde minska. 10

11 Genom att stängselfrågan löses genom överenskommelse/avtal istället blir hanteringen mer flexibel vilket underlättar vid ett omgående behov av att stängsla. Stefan Berggren (Steneryd 1:2) menar att den procedur som beskrivits i utskickat underlag inte förefaller överensstämma med den information som lämnades under samråd i Torhamn 9 januari 2014, Enligt uppgift skall underlaget omarbetas och ni önskade få in synpunkter och kommentarer inför omarbetningen. Jag har ett par principiella frågor: l -Enligt uppgift under samrådet kan man erhålla förhandsbesked från militären på begränsat underlag. Om man erhåller positivt besked från de som skulle kunna ha invändningar, vad tillför då den formella bygglovsansökan i ärendet? Ett positivt besked från Militären borde räcka som "bygglov" i det här sammanhanget samt spara tid, pengar och resurser för alla andra inblandade parter, såväl sökanden som byggnadsnämnd. 2 -Ersättningar till sökanden kommer tydligen inte att utgå för t.ex. byggritningar och ansökningsarbete. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för byggandet i området. Låt oss ta som exempel att jag vill byta tak från cementparmor till plåttak på min mangårdsbyggnad från mitten på 1800-talet. (Ritningar saknas) Jag får positivt förhandsbesked från Militären baserat på en enkel ritning, några fotografier och en översiktskarta. I normala fall skulle jag nu kunna påbörja arbetet MEN istället måste jag nu beställa ritningar för hela huset så att Byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det kan lätt springa iväg på lika stor kostnad som materialet till plåttaket! Är det rimligt att i det här fallet min kostnad för byte av tak beläggning skall skilja sig med kanske 30-40% mot min granne som bor utanför området? 3 - Skydd mot vildsvin och dess skador på mark och grödor är också ett problemområde. Vildsvin är mycket rörliga och flyttar snabbt från en plats till en annan. Om jag som exempel har en odling som vildsvinen visar intresse for, måste jag kunna sätta upp elstängsel inom några timmar för att inte riskera att hela odlingen är borta nästa morgon. Detta kommer i fortsättningen inte att fungera då jag nu först måste ansöka om bygglov och invänta besked. Även ansökan om ett förhandsbesked från Militären kan ta viss tid, vilken inte finns. Vildsvinen kommer inte att vänta, utan gör som de vill! 4- Vad kommer att gälla för dessa elstängselbygglov. De sitter oftast inte uppe hela året utan bara under vissa perioder. Skall man ansöka om rivningslov efter odlingssäsongen och behöver man ansöka om bytt bygglov inför nästa odlingssäsong, eller gäller ett bygglov framgent även om utrustningen varit nedmonterad under vinterhalvåret. Samma fråga om utrustningen inte använts under något år? Hur ser för övrigt en ansökan för sådant bygglov ut? Som framgår av ovanstående frågor uppstår väsentliga olägenheter och kostnader för de som bor inom området. Som förslag på förändringar i områdesbestämmelserna föreslås följande: 1 -Positivt förhandsbesked från militär myndighet räcker som tillstånd och någon övrig bygglovsansökan behövs inte! Detta löser flera problem. Dels minskar byråkratin, handläggningstiden och belastningen på byggnadsnämnden samtidigt som man undviker onödiga kostnader för ritningsunderlag och administration. 2- Följande tillägg till kraven av elstängsel skulle minska problemen för markägare väsentligt: Elstängsel får användas tillfälligt (upp till 4 veckor) utan bygglov. Skulle något enskilt elstängsel orsaka störningar får militären ta upp problemet med den markägaren. Antingen genom att ge markägaren ett icke störande aggregat eller genom att föreslå och bekosta alternativ inhägnad. 11

12 Vissa odlingar kan också omfatta mindre trädgårdsland varför en maximallängd av 100 eller kanske 400 hundra meter skulle kunna godkännas utan tillstånd på samma sätt som plåttak på <l 00m2 icke är bygglovspliktiga. Har ett område någon gång tidigare använts med eller senare godkänts för elstängsel får det i framtiden ånyo inhägnas med elstängsel utan ny ansökan. 3-Då militären inför dessa regler för att minska sina egna kostnader vore det rimligt att enskilda som drabbas av ökad byråkrati ersätts för egen arbetstid på samma sätt som jag utgår att Byggnadsnämnden kommer att få ökade anslag för att hantera de tillkommande bygglovsansökningarna. 4 -Byggnadsnämnden utökas med extra personal, dedikerade för dessa militärt relaterade bygglovsansökningar, så att handläggningstiderna för normala bygglov inte förlängs på bekostnad av dessa nya regler. Avgränsningen av områdesbestämmelserna har justerats och fastigheten Steneryd 1:2 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För övriga synpunkter se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna på s. 47. Peter och Carina Carlsson (Truseryd 1:22) anser att förslaget helt går emot alla uttalade ambitioner om en levande landsbygd då det innebär en rejäl inskränkning av friheten att bo och verka som både privatperson och företagare i glesbygden. Vi driver idag en jordbruksfastighet och inom dess ramar även en kennel, Lönnerberga's Kennel. l vår verksamhet har vi ett stort behov av att bygga nya både fasta och temporära hundgårdar med metallstängsel och med plåtplank för åtskillnad av de olika sektionerna. Vi flyttar även dessa sektioner frekvent under tex perioder då tikar löper eller då vi har valpkullar. Vi upplåter också ibland delar av vår betesmark till andra boenden i området, som saknar egen betesmark eller behöver utökade arealer för sina betesdjur, vilket innebär att el-, nät- (Gunnebo) och fårstängsel frekvent flyttas runt i olika konstellationer för både längre och kortare perioder. Ett genomförande av förslaget om ändrade områdesregler skulle innebära att vi blir tvungna att inkomma med en bygglovsansökan vid varje enskild förändring av stängsel och metallplank som verksamheten kräver. Detta skulle innebära ett helt oacceptabelt merarbete som, trots att själva bygglovet skall vara avgiftsbefriat, medför stora kostnader för upprättande av de bygglovshandlingar som krävs, tex ritningar. Det innebär att det uppstår oflexibilitet i vår verksamhet, vilken är beroende av snabba förändringar, och även att det uppstår en helt oacceptabel väntetid för att kunna genomföra förändringar i vår verksamhet då Karlskrona kommuns och Försvarsmaktens behandlingstid för varje bygglovsärende måste tas med i beaktning. Ett genomförande av förslaget skulle innebära att vi uppskattningsvis skulle bli tvungna att ansöka om bygglov ca 25 gånger per år vilket vi anser är helt oacceptabelt. Då ägnar vi snart mer tid och energi för bygglovsansökningar än för vår verksamhet. 12

13 Vi befarar att denna utökade byråkrati överlag inom området kommer att förorsaka en minskad hållning av betesdjur, vilket vore förödande för den redan hårt förslyade naturen i kustbygden och det går helt stick i stäv med den uttalade ambitionen om ett öppet odlingslandskap. Om genomförandet av reglerna enligt förslaget skulle generera 25 bygglovsansökningar enbart för vår verksamhet, kan man ju föreställa sig vilken mängd ansökningar det blir totalt för alla förändringar inom området. Trots att Försvarsmakten idag säger sig kompensera Karlskrona kommun ekonomiskt för handläggningen, måste det genereras en väldigt stor kostnad och arbetsbelastning för Karlskrona kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med alla bygglovsärenden som skall handläggas. Således även om det idag sägs att bygglovsansökningarna skall vara avgiftsbefriade, så befarar vi att det så småningom kommer att tas ut en taxa, när det väl står klart om vilket omfattande arbete handläggningen kräver. Det finns heller ingen logik eller rimlig orsak till att ett el- eller metallstängsel på något sätt skulle påverka militär högteknologisk utrustning. Vore det så att denna utrustning inte fungerar tillfredsställande under normala samhällsförhållanden finns det heller ingen anledning att tro att utrustningen skulle fungera under mer exceptionella samhällsförhållande. Skulle det, mot förmodan så vara fallet, är det en god indikation på att berörd utrustning inte håller måttet och snarast bör avvecklas. Det framkom på samrådsmötet att Försvarsmakten avser att installera ny utrustning inom området och att det är denna nyinstallation som är en orsak till kravet på ändrade områdesbestämmelser. Detta gör det hela ännu mer anmärkningsvärt, då det indikerar att Försvarsmakten valt dålig och störningskänslig utrustning och för att kompensera detta nu kräver att alla verkande och boende inom berört område underställer sig ett ändrat och skärpt regelverk. En störningsfri miljö gäller i detta fallet tydligen bara Försvarsmakten, för det blir allt annat än en störningsfri miljö för oss som bor och verkar inom området. Försvarsmakten har dessutom sedan årtionden redan förstört ett av de mest fågelrika och vackra naturreservat i södra Sverige, Torhamns udde. Att nu ytterligare försöka att i princip göra oss boende i området omyndigförklarade är både uppseendeväckande och upprörande då förslaget innebär en stor inskränkning av den personliga friheten. Något som gör hela förslaget ännu mer absurt är att det inom detaljplanerat område (Torhamn) enligt plan & bygglagen inte går att genomföra ändrade områdesbestämmelser. (Vilket för övrigt är en regel som inte bara borde gälla detaljplanerat område- det borde gälla hela Sverige!) Att Försvarasmakten då uppenbarligen inte störs av de förändringar som sker inom detta detaljplanerade område- men däremot störs av det som sker utanför - gör att trovärdigheten för samtliga inblandade myndigheter når ett bottenmärke. Att Karlskrona kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen överhuvudtaget ställer sig i linje med åtgärder av detta slag anser vi är helt obegripligt. Som både företagare och privatpersoner avser vi att överklaga ett eventuellt beslut upp till högsta instans. Förmodligen skulle ett eventuellt beslut även kunna överklagas till EU Domstolen då det innebär en allvarlig inskränkning av friheten för samtliga boende inom området. Med förhoppning om en fortsatt handlingsfrihet i vår glesbygd 13

14 Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Fastigheten Truseryd 1:22 omfattas fortfarande av förslaget till områdesbestämmelser. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. X träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Truseryd 1:22 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentar kring förslagets överensstämmelse med en levande landsbygd se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. I och med de förändringar som gjorts av förslaget till områdesbestämmelser bedöms det inte bli någon större administrativ belastning för den sökande. Se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna i slutet av dokumentet. Genom att stängselfrågan löses genom överenskommelse/avtal istället blir hanteringen mer flexibel vilket underlättar vid ett omgående behov av att stängsla. Plank och plåttak har utgått ur områdesbestämmelserna. För kommentarer kring Försvarsmaktens utrustning se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Inom de detaljplanelagda områdena samråds alla lov med Försvarsmakten som då kan bevaka sina intressen. Försvarsintressena väger tungt i en avvägning gentemot andra intressen, se vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Bernt Gustavsson (Lökaryd 1:3) menar att det tänkta förfarandet grundar sig på krav från totalförsvaret. Av detta följer naturligvis krav på sekretess i en del avseenden. Även mot denna bakgrund brister dock materialet i tydlighet på ett sådant sätt att det inte i nuvarande form kan utgöra beslutsunderlag. Det saknas en nedre gräns för alla uppräknade konstruktioner. Detta leder till osäkerhet och troligen att ett stort antal onödiga ärenden måste hanteras. För det är väl inte tänkt att tex. leksaker eller en takmonterad decimeterlång 2G- antenn ska omfattas. Alltså ett förtydligande på alla punkter krävs här. Vidare saknas helt en utredning om hur de tänkta bestämmelserna påverkar näringsliv och boende i området. Kommer tex. trygghetshetslarm för äldre att fungera sämre pga. begränsningar i infrastruktur (2G, 3G). Det är redan nu problem. Den enda "utredning" som gjorts är en genomgång av en checklista för att fastställa om vidare miljökonsekvensutredning behövs. Resultatet var negativt. Här finns alltså ett par hemläxor att göra. Försvaret kräver att få godkänna dessa konstruktioner i förväg. På samrådsmötet framkom att förfarandet är närmast att likna vid ett förhandsbesked och försvarets representant intygade att detta kan göras på ett enkelt underlag. Detta är alltså fakta från försvaret som ju är kravställaren. Av någon anledning har Karlskrona kommun i förslaget till områdesbestämmelser valt att tolka detta som att ett bygglov ska sökas. Det är alltså en kraftig utökning av försvarets krav. 14

15 Det skulle leda till onödiga kostnader och merarbete för berörda. Vid mötet framgick för alla att även kommunens representant insåg detta efter försvarets beskrivning av kraven. Alltså ska naturligvis ett förhandsbesked från försvaret, som ju är kravställaren, utgöra det enda administrativa kravet i den nya utgåvan av förslag till områdesbestämmelser. Sammanfattningsvis anser Bernt att det behövs betydligt tydligare definitioner av de konstruktioner som kräver förhandsbesked. Konsekvensutredningar ska genomföras och tydliga lösningar på de problem som utredningarna hittar ska beskrivas. Även finansiella konsekvenser ska hanteras. Tidplanen för införandet kommer antagligen att behöva justeras av denna anledning. Att försumma detta måste tolkas som likgiltighet för området och dess innevånare från kommunens sida. Ett förhandsbesked ska vara det enda administrativa inslaget i områdesbestämmelserna. Avgränsningen av områdesbestämmelserna har justerats och fastigheten Lökaryd 1:3 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För svar på synpunkter angående begränsningar i infrastruktur se svar till Mikael och Monica Andersson s. 7. För kommentarer kring konskevensutredningar och förhandsbesked se svar under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Villaägarna anser att: Det klart bör framgå av områdesbestämmelserna vad som gäller vid nybyggnad, marklov och ändring av byggnad som exempelvis takbyte, stängsel, takvärme, mm. Det bör också framgå vad som gäller vid ansökan om lov, vem som betalar avgift för Byggnadsnämndens handläggning vid avslag. Detta område innefattar näringsverksamhet, som turism, fiske och jordbruk som är viktig för alla i detta område av Blekinge. Därför borde samhället ersätta de som vars verksamhet inskränks på grund av de nya områdesbestämmelserna. Regler som innebär en form av expropriation och som begränsar handlingsfriheten för alla som bor och verkar i området. Områdesbestämmelserna bör klart ge besked om vad och med vilken begränsning lov kan beviljas Exempelvis med tydliga kartor och beskrivningar. Utan att därför röja försvarsanläggningarnas läge. Avslutningsvis är det förvånande att teknik idag inte finns som kan avstöras på annat sätt än att bönder tvingas avstå från inhägnader i stål. Och villaägare inte kan lägga plåt på sina tak. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med 15

16 stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Handlingarna har förtydligats för att underlätta förståelsen av den utökade lovpliktens innebörd och de bestämmelserna som kvartstår har preciserats ytterligare för att tydliggöra vilka åtgärder som omfattas av den utökade lovplikten. För kommentarer kring ersättningar och teknikens störningskänslighet se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Roland Hultgren god man för Kerstin Nilsson (Torhamn 7:6) har förståelse för att det behövs bestämmelser för att få en så störningsfri miljö som möjligt i ett område som ligger inom riksintresse för totalförsvaret, men det förefaller synnerligen orimligt att detta område exakt måste överensstämma med de delar av östra skärgården som ännu inte omfattas av detaljplaner. Av detta skäl bör det område, som skall omfattas av områdesbestämmelser, genomgå en ytterligare och noggrannare behovsprövning för att minimera de olägenheter som onekligen drabbar fastighetsägare m.fl. inom området. Försvarets dekret om " måsten" i detta sammanhang verkar vara alltför generella och svepande. Ett exempel på detta är att man vid samrådsmötet i Torhamn den 9 januari direkt backade avseende storleken på takkonstruktioner i metall från i princip 0 kvadratmeter till l00. Genom att inlemma hela östra skärgården i de nya områdesbestämmelserna riskeras också att turismen och det rörliga skärgårdslivet påverkas negativt. Det blindtarmsliknande området i Torhamns västra del (Torhamn 9:2 och 5:2) bör undantas från de nya bestämmelserna. Detta område är ju sedan flera år tillbaks under beredning för att få en ny detaljplan och sannolikheten för att ett undantag för detta område skulle innebära men för totalförsvaret förefaller ytterst osannolikt. Sammanfattningsvis: l. Genomför en noggrannare analys tillsammans med totalförsvarets myndigheter för att minimera det område som behövs för att säkerställa en störningsfri miljö 2. Gör en konsekvensanalys om hur dessa nya bestämmelser påverkar översiktsplanen för skärgården och anpassa området så att bestämmelserna inte strider mot varandra. 3. Exkludera Torhamn 9.2 och 5:2 från området. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Fastigheten Torhamn 7:6 omfattas fortfarande av förslaget till områdesbestämmelser. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Fastigheten Torhamn 7:6 ligger inom detta samrådsområde för elstängsel. 16

17 För svar på synpunkter kring en konsekvensanalys se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Vad gäller områdesbestämmelsernas avgränsning har den del av Torhamns samhälle som omfattas av detaljplan undantagits eftersom det enligt Plan- och bygglagen, PBL 4 kap. 41, inte kan antas områdebestämmelser på mark som omfattas av detaljplan. Vad gäller Torhamn 9:2 och 5:2 bedrivs idag inget aktivt arbete med detaljplan för området, om arbetet med detaljplanen återupptas och färdigställs upphör områdesbestämmelserna att gälla för detta område när detaljplanen vinner laga kraft. lnlängans samfällighetsföreningen/intresseföreningen genom Charlotta Åberg vill framföra att föreningen eventuellt ska utöka sina betesmarker och då eventuellt använda elstängsel. Charlotta undrar hur bygglov fungerar för elstängsel då detta går att flytta? Kommer man söka för x antal meter per omkrets, eller specificera ungefär var man kommer ha dessa? Vi är även nyfikna på de andra ändringarna för bygglov. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Inlängan berörs således inte av några begränsningar gällande elstängsel. Se även vidare under Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Christer Bergkvist (Svanhalla 19:1 samt delägare av Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5) samt Christel Bergkvist (delägare av Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5) vill på grund av många oklarheter i ärendets utformning och förslaget om genomförande i strid med avsikterna i undertecknade avtal med FN-organet UNESCO om Blekinge Arkipelag, förkasta förslaget till de nya områdesbestämmelserna i sin helhet. Karlskrona kommun, våra politiker och en hel rad av statliga myndigheter inklusive försvarmakten, har undertecknat ett avtal for kustområdet i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun.(se och läs Blekinge Arkipelag Ansökningsformulär för biosfärområde) Innebörden av detta avtal om ett väldsarvsområde för natur och kultur i samförstånd med FN-organet UNESCO och 195 medlemsstater måste betyda något!!. I ansökningshandlingarna för detta beskrivs avsikten att skapa ett modellområde till skydd för havsområdet i Östersjön, människans fortlevnad som den som värdar det som skapats, och lämpliga/nödvändiga förenklingar av existerande regler som det beskrivs, vilket är ytterst nödvändigt för att förbättra förutsättningarna för områdets företagande och skapa möjligheter för nyetableringar, och därmed uppnås det eftersträvade målet om en levande hållbar utveckling för skärgården inom Blekinge (Karlskrona) arkipelag. 17

18 Att på det föreslagna sättet bryta ut ett område inom arkipelagen och skapa ett diskriminerat område både ekonomiskt, handlingsmässigt och utvecklingsmässigt borde vara direkt diskvalificerande för Karlskrona kommun att vidare vara med i undertecknat avtal. Det är tydligen så att det är ingen rättighet att vara det heller. Då uteslutning kan ske på så enkla grunder som bristande engagemang. (Se beslut angående uteslutning av Torneträsk). Vi här ute har engagemang för bygden det visar inte minst den uppslutning som skedde i Torhamn den 9/1-2014, där Torhamnsgarden fylldes till bristningsgränsen och en olaglig nivå enligt alla brandskyddsbestämmelser. Frågan är om våra politiker och kommunala tjänstemän vågar visa något engagemang och stå upp för vad de undertecknat i avtal med UNESCO, det återstår att se. Kommer Kommunen att anmäla sig själv inför UNESCO eller ska vi göra det. vilket kan bli nödvändigt i sammanhanget då målet för FN-organet är att bekämpa diskriminering av alla slag vad det än må vara, och kanske då speciellt i avtalade områden med klara underskrifter. Hela utformningen där stängsel kräver bygglov är absurt, där vi som har djur som fortfarande underhåller det kvarvarande kulturlandskapet kommer i konflikt med samhället när vi vill skydda våra grödor mot vildsvin, våra djur från död, skador och sjukdom om vi lite snabbt vill stängsla ifrån nerfallna ekollon, en sjukhage eller helt enkelt djur som inte kan gå ihop men behöver sällskap så de kan se varandra. (Det finns krav på detta i djurskyddssammanhang). Och hur ska vi på något sätt kunna skydda oss mot vargangrepp,(vargen finns, och är filmad utanför Torhamnsgården) där vi då endast kommer att kunna titta på när dessa bestar tuggar på vara tamdjur. Byggnadsunderhåll i området är högaktuellt med många äldre byggnader som behöver byta tak. Stommarna på de flesta byggnader är inte anpassade för tyngre tak än plåt, och vi har också behov av underhållsfritt material i byggnaderna liksom låg kostnadsmassa för att kunna genomföra detta precis som alla andra företagare i landet. Det kommer således att påverka den enskilde individen med högre kostnad för uppförande i trä mm, Detta kräver i sin tur högre framtida underhållskostnader och försäkringspremierna stiger markant för uppförande i brännbart material. Det kommer även att påverka alla fastigheters taxeringsvärden som blir lägre och därmed fördyrar lånekostnaderna. Nybyggnation kommer inte att bli aktuell om kostnadsmassan stiger, vilket resulterar i uteblivna satsningar och skapar ett företagande som lever på rost och röta tills nedläggning sker av nuvarande befintliga verksamheter. Allt småskaligt tänk kring satsningar på energiområdet som för övriga landet förblir fritt att etablera utan byggnadslov förnekas detta område, vilket även det beskriver den mörka förlamande hand som försvaret och kommunen försöker ålägga området. Att vi i området har ytterst dåliga internetförbindelser är för alla känt. Bredbandsdragningen är inte kommen särskilt långt, och med modern teknik som finns kanske den redan är uråldrig. Vi kommer med de föreslagna nya områdesbestämmelserna förvägras att kunna utnyttja morgondagens trådlösa kommunikationssystem som sker med allt större antenner. Allt detta sammantaget kommer givetvis att påverka bygdens möjligheter och förutsättningar till en positiv utveckling och möjligheten till försörjning i samklang med arkipelagens och de nya översiktsplanerna som tagits fram. Det kommer onekligen döda allt vidare engagemang, entreprenörskap och utveckling med en död landsända som följd. Det är direkt diskriminerande av ett land och en kommun att utöver skattsedeln som betalas till försvaret, sedan 18

19 ålägga områdets befolkning att med enskild plånbok betala för försvarets krav på störningsfri miljö. Detta borde definitivt vara en allmän det att bära kostnadsmässigt, för att vi i framtiden ska kunna utvecklas tillsammans. Vi måste kunna dra lärdom av äldre tiders vansinniga militär satsningar som numera kastats på skrothögen och bara har ett värde som metallskrot. Vi måste kunna kräva rätt försvarssatsningar på utrustning som tål normal samhällsverksamhet Hur ska detta annars fungera i en krigssituation när det råder fullständigt kaos. Den ska givetvis vara mobil till lands och sjöss, för att dessutom då kunna skapa sig en så störningsfri miljö så långt det är möjligt. Alla fasta anläggningar kommer i annat fall bli som att skjuta på en sittande fågel för lede fi. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet. Den södra spetsen av fastigheten Svanhalla 19:1 ingår fortfarande i områdesbestämmelserna medan Svanhalla 19:3 och Svanhalla 7:5 inte längre ingår i förslaget till områdesbestämmelser. Åtgärderna som kräver lovplikt har minskats till att endast omfatta ekonomibyggnader över 100kvm med stomme och/eller bjälklag i metall samt Radio- och telemaster avsedda endast för enskild fastighets behov. Elstängsel har utgått ur områdesbestämmelserna och omfattas därmed inte av utökad lovplikt. Inom ett område kring Torhamn upp till Svanhalla enligt markering på kartan s. 51 träffar Försvarsmakten istället överenskommelse/avtal för nya elstängsel efter samråd med berörd fastighetsägare. Ingen av ovanstående fastigheter ingår inom detta samrådsområde för elstängsel. För kommentarer kring synpunkter på överensstämmelse med Blekinge Arkipelag se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Utökad lovplikt för tak och fasad av metall utgått. För svar till synpunkter angående begränsningar i mobil telekommunikation/bredband se svar till Mikael och Monica Anderssons s. 7. För kommentar angående försvarsmaktens utrustning se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Sven Pettersson och Anders Pettersson (Steneryd 2:3 mfl) bedriver jord och skogsbruk på denna fastighet i Torhamn, och även en del djurproduktion. Vi anser att förslaget som lagts angående särskilda områdesbestämmelser kommer att påverka oss mycket negativt. Vi har en hel del äldre ekonomibyggnader som behöver förnyas med nybyggnation på sikt för att behålla samt eventuellt öka produktionen i företaget. Att vi skall behöva begära bygglov för sådana byggnader ser vi som orimligt Det står i förslaget att inga kostnader skall tas ut i samband med lovplikten, men vem står för våra extra administrativa kostnader? Ekonomibyggnader byggs oftast med stomme och takbeklädnad av stål, detta är ett hållbart och ekonomiskt alternativ. Även foder och spannmålssilos byggs idag i metall. Om man då skall bygga i annat material kommer det då att innebära en fördyring för oss, vi måste ha skriftliga garantier på att en sådan fördyring kommer att kompenseras, annars kommer vår konkurrenskraft att försämras. 19

20 l växtodlingen odlar vi spannmål på en del mindre fält som ligger insprängda i skogen, där har vildsvinsskador blivit ett problem. Det finns två sätt att förhindra dessa skador dels genom jakt samt uppsättning av elstängsel tillfälligt. Då det inte alltid är möjligt att jaga, måste man sätta upp elstängsel. Ska man behöva begära bygglov för detta, kommer vildsvinen att totalskada grödorna innan bygglov beviljats. Vem kommer att kompensera oss för dessa skador? Vi ser även en viss oro på att marknadsvärdet på fastigheten kommer att minska. Vi förstår att försvaret har ett visst problem med dessa saker, men att kommunen skall besluta om ökad lovplikt för Torhamn ser vi som helt orimligt. Vi anser att det skulle räcka med en anmälan till försvaret om eventuell byggnation av ekonomibyggnader, samt en engångsanmälan om uppsättning av elstängsel på hela sin fastighet. Avgränsningen för områdesbestämmelserna har minskats på fastlandet och fastigheten Steneryd 2:3 ingår inte längre i förslaget till områdesbestämmelser. De förändringar som gjorts av områdesbestämmelserna framgår under rubriken Förändringar av förslag till områdesbestämmelser på s. 53. För kommentarer till övriga synpunkter se Kommentarer till de vanligaste frågorna s. 47. Roland Olsson (Lilla Hammar 1:1, Torhamn) har med oro läst det brev som mottogs i december 2013 där nya regler för ekonomibyggnader och en del annat föreslås. Vid ett möte i Torhamnsgården tillkom viss information som dock inte minskade oron. Där sades också att bara skriftliga synpunkter skull kunna beaktas. Därför kommer några här. För det första. Det kunde inte helt klarläggas att Karlskrona kommuns representanter till fullo förstått vad förslaget skulle innebära för oss och inte heller, vilket är förvånansvärt, försvarets krav till fullo. För det andra. Det finns säkert en anledning till försvarets önskemål men sånt har ju kunnat hanteras förut utan att dra in kommun o bygglov. För det tredje. Vi ber er ta ert förnuft till fånga och sätta er in i hela frågan innan ni överhuvudtaget funderar vidare på dessa planer. Skulle frågor uppstå så finns det hjälp med svaren att få hos dom berörda så tveka inte där. Vi har många betesdjur både på Torhamnslandet och på öarna utanför så har vi massor med elstängsel. Endast detta fungerar. Vi måste ibland med bara några timmars varsel kunna sätta upp nya stängsel eller ändra gamla. Exempelvis - När algblomning förstör vattnet och flyter iland - När vargen kommer och hotar riva djur -När badgäster ska ha djurfritt i ett område - När vildsvinen måste stängslas ute - När olika djurgrupper måste delas upp Det måste ju finnas ett fullständigt beslutsunderlag. Där måste också alla eventuella extra kostnader som vi riskerar att drabbas av vara hanterade, något som saknas i liggande förslag. Slutligen, hur är det med Blekinge Arkipelag och alla fina ord om den, hållbar utveckling i framtiden, gäller inte det i området? Det finns inget i underlaget om hur detta mål kan påverkas negativt. Har det gjorts någon utredning? Dessutom, om ett område med jordbruk åläggs extra kostnader på detta sätt så aktualiseras väl frågan om extra EU-bidrag också då FRAs verksamhet är ett gemensamt intresse i unionen? 20

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för programsamråd.

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ansvarsfrågor vid bygglov

Ansvarsfrågor vid bygglov Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Ansvarsfrågor vid bygglov -fel, trots formellt riktiga beslut Författare: Mattias Heldesjö Handledare: Kjell Adolfsson

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Skåne län

Till Länsstyrelsen i Skåne län Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut 2014-12-16 123 om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015 Till Länsstyrelsen i Skåne län via

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer