Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)"

Transkript

1 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) Ej tjänstgörande ersättare: Kristina Lundberg (V) Carina Jannesson (M) Övriga deltagare Christina Holback, förvaltningschef Tommy Ek, stadsarkitekt Börje Lars, teknisk handläggare Håkan Persson, planchef, Johan Nilsson, planarkitekt, Utses att justera Isa Bozdogan Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, måndagen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Börje Lars Ordförande Justerande Anna-Carin Rydstedt Isa Bozdogan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning 2 2 BN 301 PB 228 ÄRENDE: Vindbruksplan för Orsa kommun Dnr BN ÖVR 2011/ s beslut har ingen erinran mot upprättat förslag. Redogörelse för ärendet Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Vindbruksplan för Orsa kommun. Förslaget är utställt för granskning t.o.m. den 21 november 2011.

3 s presidieberedning 3 3 BN 302 PB 229 Dnr BN ÖVR 20111/0131 ÄRENDE: Begränsning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom Mora kommun s beslut Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande utgör byggnadsnämndens svar på remissen. Redogörelse för ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill ha byggnadsnämndens synpunkter på ett förslag till begränsning av användning av pyrotekniska varor inom Mora kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att det blir förbjudet att använda pyrotekniska varor inom områden med bebyggelse (aktuella områden redovisas i kartbilaga). Det föreslås även att det blir förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare är 200 meter från sjukhus, vårdinrättningar, servicehus, ålderdomshem, kyrkogårdar och begravningsplatser även om dessa ligger utanför områden med bebyggelse. Utanför områden med bebyggelse föreslås att det är tillåtet att använda pyrotekniska varor i mindre omfattning mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och andra omständigheter. Övriga delar av året, utanför områden med bebyggelse, får pyrotekniska varor användas endast med tillstånd från polismyndighet. Vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras (större omfattning) krävs tillstånd från polismyndigheten även mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. Kommunen bör ställa i ordning en särskild plats i centrala Mora där pyrotekniska varor kan få användas efter tillstånd av polismyndigheten. Vid lokalisering och iordningställande av denna plats ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Planerade fyrverkerier bör annonseras i lokalpressen. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande

4 s presidieberedning 4 4 BN 302 PB 229 ÄRENDE: Begränsning av fyrverkerier forts. Dnr BN ÖVR 2011/0131 Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att de lokala ordningsföreskrifterna kompletteras och preciseras vad avser fyrverkerier mm. Stadsbyggnadsförvaltningen är emellertid tveksam till hur tillsynen ska fungera och till efterlevnaden av de föreslagna restriktionerna. Begreppet områden med bebyggelse definierat med en karta kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Kartan utelämnar bl.a. byarna Ryssa, Kättbo och Gävunda. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kartan utgår och att endast begreppet områden med bebyggelse kvarstår. Detta begrepp kan inbegripa även andra områden, t.ex. fäbodar, men utesluta skogsbevuxna områden som finns inom områdena i kartan. Enligt förslaget ska en särskild plats i centrala Mora ställas i ordning där fyrverkerier kan få användas efter tillstånd från polismyndigheten. Idag anordnar flera byar i kommunen fyrverkerier vid valborg eller nyår. För att öka efterlevnaden av reglerna föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att särskilda platser för användning av fyrverkerier anordnas i varje by eller tätort i kommunen.

5 s presidieberedning 5 5 BN 303 PB 230 Dnr BN 2011/ ÄRENDE: Motion om hundrastgård i Mora centrum s beslut Eventuell lokalisering av hundrastgård föreslås utredas vidare av stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige rekommenderas uttala vem som ska utreda om ett behov av hundrastgård föreligger. Redogörelse för ärendet Kommunfullmäktige har mottagit en motion om hundrastgård. har fått motionen på remiss den 25 maj Motionären har pekat ut parkområdet mellan Mäxvägen och Malungsvägen som en tänkbar plats. Internationellt sett är hundrastgårdar eller hundparker ett vanligt förekommande inslag i större städer där det är långt till större strövområden. Ofta ligger dessa i direkt anslutning till eller som en del av en större park och ges en gedigen utformning. Storleken på dessa rastgårdar varierar ofta mellan cirka kvadratmeter omgärdat av stängsel med en höjd av cirka centimeter. Storleken är beroende på hur många hundar som samtidigt ska kunna vistas i hundrastgården. Den måste vara stor nog för att hundarna ska kunna springa fritt men inte större än att ägaren ständigt har uppsikt över sin hund. I Sverige börjar hundrastgårdar bli ett vanligt inslag men är oftast av enklare karaktär som en enkelt inhägnad grönyta. En hundrastgård utgör ett element i den offentliga miljön som har en utpräglad privat karaktär även om den teoretiskt är tillgänglig för allmänheten. Det är inte lämpligt för mindre barn att vistas i hundrastgårdar. Hundgården bör placeras på en plats som annars saknar intresse för allmänheten och där närliggande boende har liten risk att störas av hundarnas lek. En placering mellan Mäxvägen och Malungsvägen är inte lämplig. Om en hund skulle ta sig ur hundrastgården ligger infarten precis intill. Boende angränsande till den utpekade platsen kan komma att störas av hundarnas lek. Vid behov av en hundrastgård bör andra tätortsnära grönområden övervägas t ex Kajen/Tingsnäs eller Prästholmen. En eventuell hundrastgård bör ges en tilltalande utformning så att den tillför något i den offentliga miljön även för de utan hund, utformningen bör utarbetas av stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

6 s presidieberedning 6 6 BN 304 PB 231 Dnr ÄRENDE: Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. september 2011 s beslut Ekonomisammanställning för byggnadsnämnden t.o.m. september 2011 godkänns. Resultat jämfört med budget är ett överskott på 498 tkr. Inom verksamheten Stadsbygg administration ligger dock eftersläpande lokalhyror för Orsalokaler AB för förvaltningens lokaler i Orsa. Förvaltningen ligger efter med fakturering av bygglovavgifter. Inom resultatet för planer ingår kostnader (100 tkr) för centrumutvecklingsarbetet som ska överföras på kommunstyrelsen. Redogörelse för ärendet Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. september 2011 ser ut som följer. År 2011 UTFALL BUDGET AVVIKELSE BUDGET PROGNOS AVVIKELSE VERKSAMHET (tkr) Jan sep Jan sep Jan - sep helår helår helår Byggnadsnämnd -246, , Stadsbygg administration -5316,7-5927,2 610, Bygglov ,7-193, Planer 261,3 320,2-58, Karta/Mät/GIS -1341,1-1580,3 239, Bostadsanpassning -1358,6-1281, Totalt ,2 498,

7 s presidieberedning 7 7 BN 305 PB 232 Dnr BYGG 2010/0602 ÄRENDE: Nils K Munter, Utmelandsvägen 6, MORA Ändrat användningssätt mm NUSNÄS 432:1 s beslut Mark- och miljödomstolens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 20 januari 2011, 26, dispens från bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken och beviljar bygglov för flyttning av en timmerbyggnad som skall användas som fritidshus på en fastighet vid Skäjsnäsvägen i Nusnäs. Länsstyrelsen beslutar den 21 februari 2011 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. I ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska enligt 7 kap 18 c miljöbalken anges ett särskilt skäl för att dispens ska kunna beviljas. har uppgett särskilt skäl punkt 1 och motiverar beslutet med tidigare beviljad strandskyddsdispens och lämnat förhandsbesked, BN 219/08, samt beslutat bygglov, BN 400/10. Beträffande byggnadsnämndens beslut BN 219/08 noterar länsstyrelsen att såväl strandskyddsdispens som förhandsbesked hade upphört att gälla vid den tidpunkt då Nils K Munters nu aktuella ansökan kom in till byggnadsnämnden. beslutade den 4 november 2010, 400, att bevilja sökt bygglov för ändrat användningsätt för den aktuella byggnaden och beslutade samtidigt att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. s beslut 400/10 är dock ofullständigt, det saknas ett tydligt beslut och motivering avseende strandskyddet och beslutet har dessutom inte skickats till länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a miljöbalken. Mot denna bakgrund och då besluten 219/08 och 400/10 avsett andra åtgärder än den nu aktuella anser länsstyrelsen att byggnadsnämndens hänvisningar till de tidigare besluten inte utgör en godtagbar motivering i detta fall. Enligt byggnadsnämndens beslut 26/11 ska det tomtplatsavgränsade området redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Enligt regeringens proposition 2008/09:119, s 105 utgörs mark som redan tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser. Enligt länsstyrelsens bedömning utgör inte den föreslagna platsen för byggnaden ianspråktagen mark. Ett fritidshus på den sökta platsen skulle dessutom komma att medföra att allmänhetens tillgång till strandområdet väsentligt försämras. Detta inom ett riksintresseområde för friluftslivet samt utpekat riksintresseområde enligt 4 kap 2 miljöbalken där restriktivitet med exploateringar bör råda. Länsstyrelsen anser därför inte att det föreligger särskilt skäl enligt punkt 1.

8 s presidieberedning 8 8 BN 305 PB 232 ÄRENDE: Nils K Munter forts. NUSNÄS 432:1 Dnr BYGG 2010/0602 Länsstyrelsen kan inte heller av handlingarna i ärendet utläsa att det föreligger något annat särskilt skäl att lämna dispens. Mot bakgrund av att byggnadsnämndens tidigare beslut 219/08 och 400/10 avsett andra åtgärder än den nu sökta samt då beslutet 219/08 avser en annan sökande och beslutet dessutom upphört att gälla anser länsstyrelsen inte att en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt bestämmelserna i 7 kap 25 miljöbalken föranleder någon annan bedömning. Det saknas därmed förutsättningar för den givna strandskyddsdispensen, varför beslutet ska upphävas. Länsstyrelsen upphäver i beslut den 11 april 2011 byggnadsnämndens beslut 26/11 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad placering av byggnad på Nusnäs 432:1. Dispens från strandskydd medges alltså inte för flytt av aktuell byggnad. Beslutet har överklagats hos Mark- och miljödomstolen. Om en kommun ger dispens från strandskyddet ska beslutet enligt 19 kap. 3 a miljöbalken översändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska enligt 19 kap. 3 b andra stycket samma lag, inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom till länsstyrelsen, besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Enligt 7 förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut ska hos en annan myndighet än en domstol beslut tillhandahållas så snart som möjligt. Efter vad som framkommit i målet var länsstyrelsens rutin vid aktuellt handläggningstillfälle att beslut om prövning fattas och skrivs under, varefter handläggaren lämnar ärendet till centraldiariet och beslutet diarieför5s och expedieras senast nästkommande vardag. Om prövning inte ska ske avskrivs ärendet utan att något beslut expedieras. Detta innebär i praktiken att frånvaron av ett besked ska tolkas som att kommunens beslut vunnit laga kraft. Principen om negativ rättskraft innebär att gynnande förvaltningsrättsliga beslut som huvudregel inte kan ändras eller återkallas. Grunden för detta är hänsynen till den enskildes trygghet. Enligt länsstyrelsen har beslutet skrivits under den 21 februari, dvs. det datum som det är daterat. Om beslutet befunnit sig i centraldiariet eller på annan plats fram till dess att det expedierades är oklart. Det har i vart fall inte expedierats förrän den 28 februari och inte heller på annat sätt varit registrerat i diariet. Nils K Munters uppgift om att beslutet inte fanns registrerat i diariet vid kontroll den 22 februari kan mot bakgrund av detta tas för god. I en situation där frånvaron av ett besked medför en rättsföljd, är det naturligtvis av yttersta vikt

9 s presidieberedning 9 9 BN 305 PB 232 ÄRENDE: Nils K Munter forts. NUSNÄS 432:1 Dnr BYGG 2010/0602 Att beslut meddelas i tid och att parterna på ett rättssäkert sätt kan ta del av beslut och handläggningsåtgärder som har betydelse för utgången av ärendet. Nils K Munter har i målet kontrollerat om beslutet vunnit laga kraft, dels genom kontakt med kommunen och dels genom granskning av länsstyrelsens eget diarium. Han har inrättat sitt handlande efter det besked han därvid erhållit. Beslutet expedierades först en vecka efter det datum det är daterat. Efter vad som framkommit i målet om den sena expedieringen är det inte sannolikt att ytterligare kontroll någon eller några dagar senare skulle ha visat något annat än att kommunens beslut vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen anser att expediering inte har skett inom skälig tid på det sätt som avses i 7 förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut (jfr t.ex. JO 1996/97 s 143). Det framgick inte någonstans att ett beslut hade fattats. Med beaktande av allmänna förvaltningsrättsliga principer om ett besluts rättskraft kan domstolen inte finna annat än att rätten till överprövning genom detta gått förlorad. Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddsdispens ska därför undanröjas och nämndens beslut fastställas. Mark- och miljödomstolen undanröjer i beslut den 15 september 2011 Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut den 11 april 2011 och fastställer byggnadsnämndens beslut den 20 januari 2011, 26.

10 s presidieberedning BN 306 PB 233 Dnr BYGG 2010/0118 ÄRENDE: Erik Bergman, Korsgatan 8, MORA Nybyggnad av enbostadshus VATTNÄS 81:3 s beslut Förvaltningsrättens dom delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 10 juni 2010, 208, bygglov för uppförande av ett bostadshus vid Korsgatan i Vattnäs. Beslutet har överklagats hos Länsstyrelsens Dalarnas län. Klaganden har som grund för sitt överklagande av beviljat bygglov åberopat att han saknar tillträdesväg till sin jordbruksfastighet och att han motsätter sig att ytterligare byggnader för permanent boende uppförs intill hans fastighet innan vägfrågan blivit löst. Frågan om tillfartsväg till klagandens fastighet saknar emellertid självständig betydelse för frågan om bygglov på Vattnäs 81:3. Om någon form av frivillig lösning inte kan ske, kan frågan lösas genom exempelvis förrättning. En fråga därvid är emellertid vilken grannfastighet som ska belastas. Frågan om tillfartsväg kan dock inte lösas i detta ärende. Vidare har klaganden anfört att det tilltänkta permanentboendet kommer att interferera med jordbruket på hans fastighet. Erik Bergman har emellertid sagt sig vara införstådd med de olägenheter som kan förekomma i samband med jordbruket. Länsstyrelsen konstaterar även i övrigt att de grannar som väljer att bosätta sig intill jordbruket måste anses godta befintlig verksamhet. Länsstyrelsen kan utifrån de skäl som klaganden har åberopat inte finna några hinder för den tillkommande byggnad som bygglovet avser. Länsstyrelsen bedömer vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen att sökandens intresse av att ta marken i anspråk för bebyggelse är starkare än de intressen som kan finnas av att inte bygga ifrågavarande byggnad. Sammantaget är sökt bebyggelse godtagbar utifrån relevanta utgångspunkter. Vad klaganden i övrigt anfört utgör inte heller skäl att ända byggnadsnämndens beslut. Överklagandet ska därför avslås. Länsstyrelsen avslår i beslut den 21 september 2010 överklagandet. Beslutet har överklagats hos Förvaltningsrätten i Falun.

11 s presidieberedning BN 306 PB 233 ÄRENDE: Erik Bergman forts. VATTNÄS 81:3 Dnr BYGG 2010/0118 Vad klaganden har anfört o förvaltningsrätten och vad som i övrigt har förekommit i målet föranleder inte förvaltningsrätten till annan bedömning än den länsstyrelsen har gjort. Överklagandet ska därför avslås. Förvaltningsrätten avslår i dom den 22 september 2011 överklagandet.

12 s presidieberedning BN 307 PB 234 Dnr BYGG 2010/0224 ÄRENDE: Mark Grima, Holvägen 8, SOLLERÖN Nybyggnad av enbostadshus BENGTSARVET 127:1 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 30 september 2011, 349, bygglov för uppförande av ett bostadshus vid Holvägen på Sollerön. Beslutet har överklagats av Mattias och Anette Wieser, ägare av Bengtsarvet 159:1, hos Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen gör bedömningen att aktuell plats får anses lämplig för lokalisering av ett bostadshus med hänsyn till de krav som uppställs i 2 kap- äldre plan- och bygglag. På ömse sidor och ovanför aktuell plats finns redan bostadsbebyggelse. I ärendet har ingivits ett stort antal foton på bebyggelse i närområdet där det kan konstateras att bebyggelsen är av varierande ålder, utförande och volym. Länsstyrelsen anser att den närmare placeringen och utformningen av bostadshuset på Bengtsarvet 127:1 får anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. De krav som uppställs i 3 kap. 1 äldre plan- och bygglag får anses uppfyllda. Enbostadshuset har placerats med gaveln mot vägen och därigenom anpassats till ovanliggande fastigheters möjlighet till utsikt. Sökanden har efter kritik under ärendets handläggning hos nämnden valt att ta bort övervåningen och därmed sänkt husets höjd med ca två meter. Länsstyrelsen anser att den aktuella byggnationen kommer att påverka klagandenas utsikt över Siljan i viss grad. För att en utsiktsbegränsning skall vara en betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 äldre planoch bygglag har i praxis krävts att begränsningen av utsikten skall vara i det närmaste total. I aktuellt fall kommer bostadshuset att uppföras ca 35 meter framför klagandenas hus och i vinkel mot detsamma. Länsstyrelsen gör bedömningen att det av handlingarna i ärendet och av de mätningar som gjorts får anses framgå att klagandena från sin fastighet kommer att ha viss utsikt över sjön till höger om aktuell byggnad samt ovanför densamma. Av ingivna fotografier framgår också att klagandenas utsikt redan idag begränsas, på den plats huset avses uppföras, av ett antal barrträd vid stranden.

13 s presidieberedning BN 307 PB 234 ÄRENDE: Mark Grima forts. BENGTSARVET 127:1 Dnr BYGG 2010/0224 Länsstyrelsen finner att den olägenhet som utsiktsbegränsningen kan innebära inte kan anses utgöra en betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 äldre plan- och bygglag. Vad klagandena i övrigt anför kan inte anses medföra att nämndens beslut skall ändras. Överklagandet skall avslås. Länsstyrelsen avslår i beslut den 18 oktober 2011 överklagandet.

14 s presidieberedning BN 308 PB 235 Dnr BYGG 2010/0365 ÄRENDE: Gesunda Re-Lax AB, Borrbergsvägen 22, SOLLERÖN Nybyggnad av komplementbyggnad BENGTSARVET 101:6 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 26 augusti 2010, 280, dispens från bestämmelserna om strandskydd och beviljar bygglov för uppförande av en uthusbyggnad vid företagets anläggning i Gesunda. För ändamålet får tas i anspråk hela fastigheten. Länsstyrelsen beslutar den 20 september 2010 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. Av övergångsbestämmelserna till lagändringen SFS 2011:932 följer att byggnadsnämnden den 26 augusti 2010 inte hade rätt att fatta beslut om strandskyddsdispens inom ett vattenskyddsområde som beslutats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar därför upp ärendet till prövning. I ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska enligt 7 kap. 18 c miljöbalken anges ett särskilt skäl för att dispens ska kunna beviljas. Länsstyrelsen anser att särskilt skäl för dispens föreligger enligt punkt 1. Dispens för byggnaden medges. Enligt 7 kap. 18 f miljöbalken ska det i ett beslut om strandskyddsdispens anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller användas för det avsedda ändamålet. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd en vägledning för planering och prövning bör tomtplatsen bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt. Om någon tomtplatsbestämning inte skett men allemansrätten inte gäller på grund av etablerad bebyggelse som har kommit till annan strandskyddsprövning krävdes bör en tomtplatsbestämning göras som omfattar både den tidigare bebyggelsen och den tillkommande, när medgivande lämnas till komplementbyggnader m.m. Fastigheten är på 12,4 ha och stora delar består av skogsmark. Länsstyrelsen gör bedömningen att allemansrätten till stora delar gäller på fastigheten och har i samråd med sökande beslutat att endast det på bifogad karta markerat område utgör tomtplats. Länsstyrelsen medger i beslut den 9 september 2011 dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för nybyggnad av regnskydd.

15 s presidieberedning BN 308 PB 235 ÄRENDE: Gesunda Re-Lax AB forts. BENGTSARVET 101:6 Dnr BYGG 2010/0365 Som tomtplats (sportfiske och turistverksamhet) får tas i anspråk mark inom rödmarkerat område på bifogad karta.

16 s presidieberedning BN 309 PB 236 Dnr BYGG 2010/0228 ÄRENDE: Sören Samuelsson, Evertsberg 3329, ÄLVDALEN Förhandsbesked för fritidshus TIBERGET 84:3 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 26 augusti 2010, 288, dispens från bestämmelserna om strandskydd och lämnar ett positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på en skogsfastighet vid Bjorvasseln. Som särskilt skäl får anges, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att sökandens intresse av att få bygga inom strandskyddat område får anses väga tyngre än det allmänna intresset av att marken förblir obebyggd. Som tomtplats får tas i anspråk det område som på till ärendet hörande karta, skala 1:5 000, inramats med röd färg. Länsstyrelsen beslutar den 23 september 2010 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. anger i sitt beslut, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att sökandens intresse av att få bygga inom strandskyddat område får anses väga tyngre än det allmänna intresset av att marken förblir obebyggd. Något särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c miljöbalken har inte angivits. I Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 juni 2011 (M ) konstateras att en dispens från strandskyddsbestämmelserna förutsätter att det finns särskilda skäl. 1 7 kap. 18 c-d miljöbalken räknas de omständigheter upp som får beaktas som särskilda skäl. Dessa punkter är uttömmande. Enligt 7 kap. 25 miljöbalken får inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att vid prövningen om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intressevägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (se prop. 2008/09:119 s. 104). Intresseavvägningen medför inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än vad som anges i 7 kap. 18 c-d. Länsstyrelsen anser sammantaget att det inte föreligger några särskilda skäl som kan motivera en dispens i detta fall. Det saknas därmed förutsättningar för den givna strandskyddsdispensen varför beslutet ska upphävas. Länsstyrelsen upphäver i beslut den 19 september 2011 byggnadsnämndens beslut den 26 augusti

17 s presidieberedning BN 309 PB 236 ÄRENDE: Sören Samuelsson forts. TIBERGET 84:3 Dnr BYGG 2010/ angående dispens från strandskydd för uppförande av fritidshus på fastigheten Tiberget 84:3, dnr BYGG 2010/0228.

18 s presidieberedning BN 310 PB 237 Dnr BYGG 2011/0370 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin, Mobyvägen 36, MALUNG Bygglov för nybyggnad av fritidshus mm VÄSTBYGGE 99:12 s beslut Sökt bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 14 och 31 plan- och bygglagen, för den uppförda huvudbyggnaden och uthusbyggnaden. Startbesked för pågående åtgärder godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med startbeskedet bestämmer byggnadsnämnden att slutbesiktning av eldstad, rökkanal och tillträdesanordningar på tak ska utföras av skorstensfejaremästaren och att protokollet från slutbesiktningen ska lämnas in av byggherren till byggnadsnämnden, som underlag för slutbesked. Eldstaden som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bygglov för redan uppfört fritidshus och en uthusbyggnad på ett skogsskifte ca 4,5 km sydväst om kyrkan i Venjan. Bygglovet omfattar granskning enligt 9 kap. plan- och bygglagen (yttre förhållanden och användning). Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan benämnt S 6 Skogsmark i västra delen av Mora kommun. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska vid prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 9 kap. 3 plan- och bygglagen krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för skogs-

19 s presidieberedning BN 310 PB 237 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin forts. VÄSTBYGGE 99:12 Dnr BYGG 2011/0370 bruk, trots 2 första stycket 1, 2 och 3 b, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan. Enligt 9 kap. 14 plan- och bygglagen, även om en åtgärd med ett byggnadsverk inte kräver bygglov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Sökanden har i ansökan angett att sökt bygglov avser ekonomibyggnad, vedbod- och redskapsbod. Med ekonomibyggnad får i detta fall förstås att det avser den byggnad som innehåller en bostadsdel och en förrådsdel. Uthusbyggnaden innehåller en vedbod och en förrådsdel. Vid en samlad bedömning får huvudbyggnadens bostadsdel anses utgöra en sådan byggnad som inte omfattas av bygglovsbefrielsen i 9 kap. 3 plan- och bygglagen. Förrådsdelen och uthusbyggnaden får däremot kunna anses utgöra sådana byggnadsverk som omfattas av bygglovsbefrielsen i 3. De uppförda byggnaderna bedöms inte hindra ett rationellt skogsbruk i området. Bygglov ska kunna medges för byggnaderna. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, skala 1:1 000, daterad och inkommen Fem fotografier, inkomna Övrigt Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller

20 s presidieberedning BN 310 PB 237 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin forts. VÄSTBYGGE 99:12 Dnr BYGG 2011/0370 kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 5 kap 1 plan- och bygglagen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Bygglovavgift: 4 045:- Anmälan, eldstad: 924:- Summa: 4 969:-

21 s presidieberedning BN 311 PB 238 Dnr LPI 2011/0013 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin, Mobyvägen 36, MALUNG Anmälan om uppförda byggnader VÄSTBYGGE 99:12 s beslut Byggsanktionsavgiften, kronor, ska betalas in av Ann-Catrin Bäcklin till Mora kommun, Ekonomienheten, MORA, postgiro , senast två månader efter det att detta beslut har vunnit laga kraft. Redogörelse för ärendet Anmälan har kommit in om uppförda byggnader på ett skogsskifte ca 4,5 km sydväst om kyrkan i Venjan. Plan- och bygglagen (2010:900) har ändrats från och med den 2 maj Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter, d.v.s. plan- och bygglagen 1987:10, ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj Anmälan om olovligt byggande har kommit in den 2 augusti Bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) ska således tillämpas i detta ärende. Byggnadsinspektören konstaterar vid besök på platsen att ett hus/garage har uppförts och att byggnation av ett uthus pågår. Byggnadsinspektören ger i skrivelse den 17 augusti 2011 fastighetens ägare att komma in med en skriftlig förklaring innan ärendet tas upp till prövning av byggnadsnämnden. Svaret bör innehålla uppgift om byggnadernas planerade användningssätt samt när byggnadsarbetena påbörjades och avslutades. Fastighetsägaren har valt att inte komma in med något svar i ärendet. Bygglov har sökts för de redan uppförda byggnaderna och prövas i annan ordning. Motiv för beslut Enligt 11 kap. 5 plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer