Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)"

Transkript

1 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) Ej tjänstgörande ersättare: Kristina Lundberg (V) Carina Jannesson (M) Övriga deltagare Christina Holback, förvaltningschef Tommy Ek, stadsarkitekt Börje Lars, teknisk handläggare Håkan Persson, planchef, Johan Nilsson, planarkitekt, Utses att justera Isa Bozdogan Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, måndagen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Börje Lars Ordförande Justerande Anna-Carin Rydstedt Isa Bozdogan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning 2 2 BN 301 PB 228 ÄRENDE: Vindbruksplan för Orsa kommun Dnr BN ÖVR 2011/ s beslut har ingen erinran mot upprättat förslag. Redogörelse för ärendet Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Vindbruksplan för Orsa kommun. Förslaget är utställt för granskning t.o.m. den 21 november 2011.

3 s presidieberedning 3 3 BN 302 PB 229 Dnr BN ÖVR 20111/0131 ÄRENDE: Begränsning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom Mora kommun s beslut Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande utgör byggnadsnämndens svar på remissen. Redogörelse för ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill ha byggnadsnämndens synpunkter på ett förslag till begränsning av användning av pyrotekniska varor inom Mora kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att det blir förbjudet att använda pyrotekniska varor inom områden med bebyggelse (aktuella områden redovisas i kartbilaga). Det föreslås även att det blir förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare är 200 meter från sjukhus, vårdinrättningar, servicehus, ålderdomshem, kyrkogårdar och begravningsplatser även om dessa ligger utanför områden med bebyggelse. Utanför områden med bebyggelse föreslås att det är tillåtet att använda pyrotekniska varor i mindre omfattning mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton utan tillstånd från polismyndigheten. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och andra omständigheter. Övriga delar av året, utanför områden med bebyggelse, får pyrotekniska varor användas endast med tillstånd från polismyndighet. Vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras (större omfattning) krävs tillstånd från polismyndigheten även mellan på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton. Kommunen bör ställa i ordning en särskild plats i centrala Mora där pyrotekniska varor kan få användas efter tillstånd av polismyndigheten. Vid lokalisering och iordningställande av denna plats ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Planerade fyrverkerier bör annonseras i lokalpressen. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande

4 s presidieberedning 4 4 BN 302 PB 229 ÄRENDE: Begränsning av fyrverkerier forts. Dnr BN ÖVR 2011/0131 Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det är positivt att de lokala ordningsföreskrifterna kompletteras och preciseras vad avser fyrverkerier mm. Stadsbyggnadsförvaltningen är emellertid tveksam till hur tillsynen ska fungera och till efterlevnaden av de föreslagna restriktionerna. Begreppet områden med bebyggelse definierat med en karta kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Kartan utelämnar bl.a. byarna Ryssa, Kättbo och Gävunda. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kartan utgår och att endast begreppet områden med bebyggelse kvarstår. Detta begrepp kan inbegripa även andra områden, t.ex. fäbodar, men utesluta skogsbevuxna områden som finns inom områdena i kartan. Enligt förslaget ska en särskild plats i centrala Mora ställas i ordning där fyrverkerier kan få användas efter tillstånd från polismyndigheten. Idag anordnar flera byar i kommunen fyrverkerier vid valborg eller nyår. För att öka efterlevnaden av reglerna föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att särskilda platser för användning av fyrverkerier anordnas i varje by eller tätort i kommunen.

5 s presidieberedning 5 5 BN 303 PB 230 Dnr BN 2011/ ÄRENDE: Motion om hundrastgård i Mora centrum s beslut Eventuell lokalisering av hundrastgård föreslås utredas vidare av stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige rekommenderas uttala vem som ska utreda om ett behov av hundrastgård föreligger. Redogörelse för ärendet Kommunfullmäktige har mottagit en motion om hundrastgård. har fått motionen på remiss den 25 maj Motionären har pekat ut parkområdet mellan Mäxvägen och Malungsvägen som en tänkbar plats. Internationellt sett är hundrastgårdar eller hundparker ett vanligt förekommande inslag i större städer där det är långt till större strövområden. Ofta ligger dessa i direkt anslutning till eller som en del av en större park och ges en gedigen utformning. Storleken på dessa rastgårdar varierar ofta mellan cirka kvadratmeter omgärdat av stängsel med en höjd av cirka centimeter. Storleken är beroende på hur många hundar som samtidigt ska kunna vistas i hundrastgården. Den måste vara stor nog för att hundarna ska kunna springa fritt men inte större än att ägaren ständigt har uppsikt över sin hund. I Sverige börjar hundrastgårdar bli ett vanligt inslag men är oftast av enklare karaktär som en enkelt inhägnad grönyta. En hundrastgård utgör ett element i den offentliga miljön som har en utpräglad privat karaktär även om den teoretiskt är tillgänglig för allmänheten. Det är inte lämpligt för mindre barn att vistas i hundrastgårdar. Hundgården bör placeras på en plats som annars saknar intresse för allmänheten och där närliggande boende har liten risk att störas av hundarnas lek. En placering mellan Mäxvägen och Malungsvägen är inte lämplig. Om en hund skulle ta sig ur hundrastgården ligger infarten precis intill. Boende angränsande till den utpekade platsen kan komma att störas av hundarnas lek. Vid behov av en hundrastgård bör andra tätortsnära grönområden övervägas t ex Kajen/Tingsnäs eller Prästholmen. En eventuell hundrastgård bör ges en tilltalande utformning så att den tillför något i den offentliga miljön även för de utan hund, utformningen bör utarbetas av stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

6 s presidieberedning 6 6 BN 304 PB 231 Dnr ÄRENDE: Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. september 2011 s beslut Ekonomisammanställning för byggnadsnämnden t.o.m. september 2011 godkänns. Resultat jämfört med budget är ett överskott på 498 tkr. Inom verksamheten Stadsbygg administration ligger dock eftersläpande lokalhyror för Orsalokaler AB för förvaltningens lokaler i Orsa. Förvaltningen ligger efter med fakturering av bygglovavgifter. Inom resultatet för planer ingår kostnader (100 tkr) för centrumutvecklingsarbetet som ska överföras på kommunstyrelsen. Redogörelse för ärendet Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. september 2011 ser ut som följer. År 2011 UTFALL BUDGET AVVIKELSE BUDGET PROGNOS AVVIKELSE VERKSAMHET (tkr) Jan sep Jan sep Jan - sep helår helår helår Byggnadsnämnd -246, , Stadsbygg administration -5316,7-5927,2 610, Bygglov ,7-193, Planer 261,3 320,2-58, Karta/Mät/GIS -1341,1-1580,3 239, Bostadsanpassning -1358,6-1281, Totalt ,2 498,

7 s presidieberedning 7 7 BN 305 PB 232 Dnr BYGG 2010/0602 ÄRENDE: Nils K Munter, Utmelandsvägen 6, MORA Ändrat användningssätt mm NUSNÄS 432:1 s beslut Mark- och miljödomstolens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 20 januari 2011, 26, dispens från bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken och beviljar bygglov för flyttning av en timmerbyggnad som skall användas som fritidshus på en fastighet vid Skäjsnäsvägen i Nusnäs. Länsstyrelsen beslutar den 21 februari 2011 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. I ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska enligt 7 kap 18 c miljöbalken anges ett särskilt skäl för att dispens ska kunna beviljas. har uppgett särskilt skäl punkt 1 och motiverar beslutet med tidigare beviljad strandskyddsdispens och lämnat förhandsbesked, BN 219/08, samt beslutat bygglov, BN 400/10. Beträffande byggnadsnämndens beslut BN 219/08 noterar länsstyrelsen att såväl strandskyddsdispens som förhandsbesked hade upphört att gälla vid den tidpunkt då Nils K Munters nu aktuella ansökan kom in till byggnadsnämnden. beslutade den 4 november 2010, 400, att bevilja sökt bygglov för ändrat användningsätt för den aktuella byggnaden och beslutade samtidigt att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. s beslut 400/10 är dock ofullständigt, det saknas ett tydligt beslut och motivering avseende strandskyddet och beslutet har dessutom inte skickats till länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a miljöbalken. Mot denna bakgrund och då besluten 219/08 och 400/10 avsett andra åtgärder än den nu aktuella anser länsstyrelsen att byggnadsnämndens hänvisningar till de tidigare besluten inte utgör en godtagbar motivering i detta fall. Enligt byggnadsnämndens beslut 26/11 ska det tomtplatsavgränsade området redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Enligt regeringens proposition 2008/09:119, s 105 utgörs mark som redan tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser. Enligt länsstyrelsens bedömning utgör inte den föreslagna platsen för byggnaden ianspråktagen mark. Ett fritidshus på den sökta platsen skulle dessutom komma att medföra att allmänhetens tillgång till strandområdet väsentligt försämras. Detta inom ett riksintresseområde för friluftslivet samt utpekat riksintresseområde enligt 4 kap 2 miljöbalken där restriktivitet med exploateringar bör råda. Länsstyrelsen anser därför inte att det föreligger särskilt skäl enligt punkt 1.

8 s presidieberedning 8 8 BN 305 PB 232 ÄRENDE: Nils K Munter forts. NUSNÄS 432:1 Dnr BYGG 2010/0602 Länsstyrelsen kan inte heller av handlingarna i ärendet utläsa att det föreligger något annat särskilt skäl att lämna dispens. Mot bakgrund av att byggnadsnämndens tidigare beslut 219/08 och 400/10 avsett andra åtgärder än den nu sökta samt då beslutet 219/08 avser en annan sökande och beslutet dessutom upphört att gälla anser länsstyrelsen inte att en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt bestämmelserna i 7 kap 25 miljöbalken föranleder någon annan bedömning. Det saknas därmed förutsättningar för den givna strandskyddsdispensen, varför beslutet ska upphävas. Länsstyrelsen upphäver i beslut den 11 april 2011 byggnadsnämndens beslut 26/11 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad placering av byggnad på Nusnäs 432:1. Dispens från strandskydd medges alltså inte för flytt av aktuell byggnad. Beslutet har överklagats hos Mark- och miljödomstolen. Om en kommun ger dispens från strandskyddet ska beslutet enligt 19 kap. 3 a miljöbalken översändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska enligt 19 kap. 3 b andra stycket samma lag, inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom till länsstyrelsen, besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Enligt 7 förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut ska hos en annan myndighet än en domstol beslut tillhandahållas så snart som möjligt. Efter vad som framkommit i målet var länsstyrelsens rutin vid aktuellt handläggningstillfälle att beslut om prövning fattas och skrivs under, varefter handläggaren lämnar ärendet till centraldiariet och beslutet diarieför5s och expedieras senast nästkommande vardag. Om prövning inte ska ske avskrivs ärendet utan att något beslut expedieras. Detta innebär i praktiken att frånvaron av ett besked ska tolkas som att kommunens beslut vunnit laga kraft. Principen om negativ rättskraft innebär att gynnande förvaltningsrättsliga beslut som huvudregel inte kan ändras eller återkallas. Grunden för detta är hänsynen till den enskildes trygghet. Enligt länsstyrelsen har beslutet skrivits under den 21 februari, dvs. det datum som det är daterat. Om beslutet befunnit sig i centraldiariet eller på annan plats fram till dess att det expedierades är oklart. Det har i vart fall inte expedierats förrän den 28 februari och inte heller på annat sätt varit registrerat i diariet. Nils K Munters uppgift om att beslutet inte fanns registrerat i diariet vid kontroll den 22 februari kan mot bakgrund av detta tas för god. I en situation där frånvaron av ett besked medför en rättsföljd, är det naturligtvis av yttersta vikt

9 s presidieberedning 9 9 BN 305 PB 232 ÄRENDE: Nils K Munter forts. NUSNÄS 432:1 Dnr BYGG 2010/0602 Att beslut meddelas i tid och att parterna på ett rättssäkert sätt kan ta del av beslut och handläggningsåtgärder som har betydelse för utgången av ärendet. Nils K Munter har i målet kontrollerat om beslutet vunnit laga kraft, dels genom kontakt med kommunen och dels genom granskning av länsstyrelsens eget diarium. Han har inrättat sitt handlande efter det besked han därvid erhållit. Beslutet expedierades först en vecka efter det datum det är daterat. Efter vad som framkommit i målet om den sena expedieringen är det inte sannolikt att ytterligare kontroll någon eller några dagar senare skulle ha visat något annat än att kommunens beslut vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen anser att expediering inte har skett inom skälig tid på det sätt som avses i 7 förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut (jfr t.ex. JO 1996/97 s 143). Det framgick inte någonstans att ett beslut hade fattats. Med beaktande av allmänna förvaltningsrättsliga principer om ett besluts rättskraft kan domstolen inte finna annat än att rätten till överprövning genom detta gått förlorad. Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddsdispens ska därför undanröjas och nämndens beslut fastställas. Mark- och miljödomstolen undanröjer i beslut den 15 september 2011 Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut den 11 april 2011 och fastställer byggnadsnämndens beslut den 20 januari 2011, 26.

10 s presidieberedning BN 306 PB 233 Dnr BYGG 2010/0118 ÄRENDE: Erik Bergman, Korsgatan 8, MORA Nybyggnad av enbostadshus VATTNÄS 81:3 s beslut Förvaltningsrättens dom delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 10 juni 2010, 208, bygglov för uppförande av ett bostadshus vid Korsgatan i Vattnäs. Beslutet har överklagats hos Länsstyrelsens Dalarnas län. Klaganden har som grund för sitt överklagande av beviljat bygglov åberopat att han saknar tillträdesväg till sin jordbruksfastighet och att han motsätter sig att ytterligare byggnader för permanent boende uppförs intill hans fastighet innan vägfrågan blivit löst. Frågan om tillfartsväg till klagandens fastighet saknar emellertid självständig betydelse för frågan om bygglov på Vattnäs 81:3. Om någon form av frivillig lösning inte kan ske, kan frågan lösas genom exempelvis förrättning. En fråga därvid är emellertid vilken grannfastighet som ska belastas. Frågan om tillfartsväg kan dock inte lösas i detta ärende. Vidare har klaganden anfört att det tilltänkta permanentboendet kommer att interferera med jordbruket på hans fastighet. Erik Bergman har emellertid sagt sig vara införstådd med de olägenheter som kan förekomma i samband med jordbruket. Länsstyrelsen konstaterar även i övrigt att de grannar som väljer att bosätta sig intill jordbruket måste anses godta befintlig verksamhet. Länsstyrelsen kan utifrån de skäl som klaganden har åberopat inte finna några hinder för den tillkommande byggnad som bygglovet avser. Länsstyrelsen bedömer vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 1 kap 5 plan- och bygglagen att sökandens intresse av att ta marken i anspråk för bebyggelse är starkare än de intressen som kan finnas av att inte bygga ifrågavarande byggnad. Sammantaget är sökt bebyggelse godtagbar utifrån relevanta utgångspunkter. Vad klaganden i övrigt anfört utgör inte heller skäl att ända byggnadsnämndens beslut. Överklagandet ska därför avslås. Länsstyrelsen avslår i beslut den 21 september 2010 överklagandet. Beslutet har överklagats hos Förvaltningsrätten i Falun.

11 s presidieberedning BN 306 PB 233 ÄRENDE: Erik Bergman forts. VATTNÄS 81:3 Dnr BYGG 2010/0118 Vad klaganden har anfört o förvaltningsrätten och vad som i övrigt har förekommit i målet föranleder inte förvaltningsrätten till annan bedömning än den länsstyrelsen har gjort. Överklagandet ska därför avslås. Förvaltningsrätten avslår i dom den 22 september 2011 överklagandet.

12 s presidieberedning BN 307 PB 234 Dnr BYGG 2010/0224 ÄRENDE: Mark Grima, Holvägen 8, SOLLERÖN Nybyggnad av enbostadshus BENGTSARVET 127:1 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 30 september 2011, 349, bygglov för uppförande av ett bostadshus vid Holvägen på Sollerön. Beslutet har överklagats av Mattias och Anette Wieser, ägare av Bengtsarvet 159:1, hos Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen gör bedömningen att aktuell plats får anses lämplig för lokalisering av ett bostadshus med hänsyn till de krav som uppställs i 2 kap- äldre plan- och bygglag. På ömse sidor och ovanför aktuell plats finns redan bostadsbebyggelse. I ärendet har ingivits ett stort antal foton på bebyggelse i närområdet där det kan konstateras att bebyggelsen är av varierande ålder, utförande och volym. Länsstyrelsen anser att den närmare placeringen och utformningen av bostadshuset på Bengtsarvet 127:1 får anses lämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. De krav som uppställs i 3 kap. 1 äldre plan- och bygglag får anses uppfyllda. Enbostadshuset har placerats med gaveln mot vägen och därigenom anpassats till ovanliggande fastigheters möjlighet till utsikt. Sökanden har efter kritik under ärendets handläggning hos nämnden valt att ta bort övervåningen och därmed sänkt husets höjd med ca två meter. Länsstyrelsen anser att den aktuella byggnationen kommer att påverka klagandenas utsikt över Siljan i viss grad. För att en utsiktsbegränsning skall vara en betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 äldre planoch bygglag har i praxis krävts att begränsningen av utsikten skall vara i det närmaste total. I aktuellt fall kommer bostadshuset att uppföras ca 35 meter framför klagandenas hus och i vinkel mot detsamma. Länsstyrelsen gör bedömningen att det av handlingarna i ärendet och av de mätningar som gjorts får anses framgå att klagandena från sin fastighet kommer att ha viss utsikt över sjön till höger om aktuell byggnad samt ovanför densamma. Av ingivna fotografier framgår också att klagandenas utsikt redan idag begränsas, på den plats huset avses uppföras, av ett antal barrträd vid stranden.

13 s presidieberedning BN 307 PB 234 ÄRENDE: Mark Grima forts. BENGTSARVET 127:1 Dnr BYGG 2010/0224 Länsstyrelsen finner att den olägenhet som utsiktsbegränsningen kan innebära inte kan anses utgöra en betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 äldre plan- och bygglag. Vad klagandena i övrigt anför kan inte anses medföra att nämndens beslut skall ändras. Överklagandet skall avslås. Länsstyrelsen avslår i beslut den 18 oktober 2011 överklagandet.

14 s presidieberedning BN 308 PB 235 Dnr BYGG 2010/0365 ÄRENDE: Gesunda Re-Lax AB, Borrbergsvägen 22, SOLLERÖN Nybyggnad av komplementbyggnad BENGTSARVET 101:6 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 26 augusti 2010, 280, dispens från bestämmelserna om strandskydd och beviljar bygglov för uppförande av en uthusbyggnad vid företagets anläggning i Gesunda. För ändamålet får tas i anspråk hela fastigheten. Länsstyrelsen beslutar den 20 september 2010 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. Av övergångsbestämmelserna till lagändringen SFS 2011:932 följer att byggnadsnämnden den 26 augusti 2010 inte hade rätt att fatta beslut om strandskyddsdispens inom ett vattenskyddsområde som beslutats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar därför upp ärendet till prövning. I ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska enligt 7 kap. 18 c miljöbalken anges ett särskilt skäl för att dispens ska kunna beviljas. Länsstyrelsen anser att särskilt skäl för dispens föreligger enligt punkt 1. Dispens för byggnaden medges. Enligt 7 kap. 18 f miljöbalken ska det i ett beslut om strandskyddsdispens anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller användas för det avsedda ändamålet. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd en vägledning för planering och prövning bör tomtplatsen bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så litet som möjligt. Om någon tomtplatsbestämning inte skett men allemansrätten inte gäller på grund av etablerad bebyggelse som har kommit till annan strandskyddsprövning krävdes bör en tomtplatsbestämning göras som omfattar både den tidigare bebyggelsen och den tillkommande, när medgivande lämnas till komplementbyggnader m.m. Fastigheten är på 12,4 ha och stora delar består av skogsmark. Länsstyrelsen gör bedömningen att allemansrätten till stora delar gäller på fastigheten och har i samråd med sökande beslutat att endast det på bifogad karta markerat område utgör tomtplats. Länsstyrelsen medger i beslut den 9 september 2011 dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken för nybyggnad av regnskydd.

15 s presidieberedning BN 308 PB 235 ÄRENDE: Gesunda Re-Lax AB forts. BENGTSARVET 101:6 Dnr BYGG 2010/0365 Som tomtplats (sportfiske och turistverksamhet) får tas i anspråk mark inom rödmarkerat område på bifogad karta.

16 s presidieberedning BN 309 PB 236 Dnr BYGG 2010/0228 ÄRENDE: Sören Samuelsson, Evertsberg 3329, ÄLVDALEN Förhandsbesked för fritidshus TIBERGET 84:3 s beslut Länsstyrelsens beslut delges byggnadsnämnden. Redogörelse för ärendet beviljar den 26 augusti 2010, 288, dispens från bestämmelserna om strandskydd och lämnar ett positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på en skogsfastighet vid Bjorvasseln. Som särskilt skäl får anges, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att sökandens intresse av att få bygga inom strandskyddat område får anses väga tyngre än det allmänna intresset av att marken förblir obebyggd. Som tomtplats får tas i anspråk det område som på till ärendet hörande karta, skala 1:5 000, inramats med röd färg. Länsstyrelsen beslutar den 23 september 2010 om prövning av kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. anger i sitt beslut, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, att sökandens intresse av att få bygga inom strandskyddat område får anses väga tyngre än det allmänna intresset av att marken förblir obebyggd. Något särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c miljöbalken har inte angivits. I Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 juni 2011 (M ) konstateras att en dispens från strandskyddsbestämmelserna förutsätter att det finns särskilda skäl. 1 7 kap. 18 c-d miljöbalken räknas de omständigheter upp som får beaktas som särskilda skäl. Dessa punkter är uttömmande. Enligt 7 kap. 25 miljöbalken får inskränkning i enskilds rätt inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att vid prövningen om ett särskilt skäl föreligger ska det göras en intressevägning där även hänsyn tas till enskilda intressen (se prop. 2008/09:119 s. 104). Intresseavvägningen medför inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än vad som anges i 7 kap. 18 c-d. Länsstyrelsen anser sammantaget att det inte föreligger några särskilda skäl som kan motivera en dispens i detta fall. Det saknas därmed förutsättningar för den givna strandskyddsdispensen varför beslutet ska upphävas. Länsstyrelsen upphäver i beslut den 19 september 2011 byggnadsnämndens beslut den 26 augusti

17 s presidieberedning BN 309 PB 236 ÄRENDE: Sören Samuelsson forts. TIBERGET 84:3 Dnr BYGG 2010/ angående dispens från strandskydd för uppförande av fritidshus på fastigheten Tiberget 84:3, dnr BYGG 2010/0228.

18 s presidieberedning BN 310 PB 237 Dnr BYGG 2011/0370 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin, Mobyvägen 36, MALUNG Bygglov för nybyggnad av fritidshus mm VÄSTBYGGE 99:12 s beslut Sökt bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 14 och 31 plan- och bygglagen, för den uppförda huvudbyggnaden och uthusbyggnaden. Startbesked för pågående åtgärder godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med startbeskedet bestämmer byggnadsnämnden att slutbesiktning av eldstad, rökkanal och tillträdesanordningar på tak ska utföras av skorstensfejaremästaren och att protokollet från slutbesiktningen ska lämnas in av byggherren till byggnadsnämnden, som underlag för slutbesked. Eldstaden som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bygglov för redan uppfört fritidshus och en uthusbyggnad på ett skogsskifte ca 4,5 km sydväst om kyrkan i Venjan. Bygglovet omfattar granskning enligt 9 kap. plan- och bygglagen (yttre förhållanden och användning). Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan benämnt S 6 Skogsmark i västra delen av Mora kommun. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska vid prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 9 kap. 3 plan- och bygglagen krävs det inte bygglov för en ekonomibyggnad för skogs-

19 s presidieberedning BN 310 PB 237 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin forts. VÄSTBYGGE 99:12 Dnr BYGG 2011/0370 bruk, trots 2 första stycket 1, 2 och 3 b, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan. Enligt 9 kap. 14 plan- och bygglagen, även om en åtgärd med ett byggnadsverk inte kräver bygglov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Sökanden har i ansökan angett att sökt bygglov avser ekonomibyggnad, vedbod- och redskapsbod. Med ekonomibyggnad får i detta fall förstås att det avser den byggnad som innehåller en bostadsdel och en förrådsdel. Uthusbyggnaden innehåller en vedbod och en förrådsdel. Vid en samlad bedömning får huvudbyggnadens bostadsdel anses utgöra en sådan byggnad som inte omfattas av bygglovsbefrielsen i 9 kap. 3 plan- och bygglagen. Förrådsdelen och uthusbyggnaden får däremot kunna anses utgöra sådana byggnadsverk som omfattas av bygglovsbefrielsen i 3. De uppförda byggnaderna bedöms inte hindra ett rationellt skogsbruk i området. Bygglov ska kunna medges för byggnaderna. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, skala 1:1 000, daterad och inkommen Fem fotografier, inkomna Övrigt Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller

20 s presidieberedning BN 310 PB 237 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin forts. VÄSTBYGGE 99:12 Dnr BYGG 2011/0370 kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 5 kap 1 plan- och bygglagen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Bygglovavgift: 4 045:- Anmälan, eldstad: 924:- Summa: 4 969:-

21 s presidieberedning BN 311 PB 238 Dnr LPI 2011/0013 ÄRENDE: Ann-Catrin Bäcklin, Mobyvägen 36, MALUNG Anmälan om uppförda byggnader VÄSTBYGGE 99:12 s beslut Byggsanktionsavgiften, kronor, ska betalas in av Ann-Catrin Bäcklin till Mora kommun, Ekonomienheten, MORA, postgiro , senast två månader efter det att detta beslut har vunnit laga kraft. Redogörelse för ärendet Anmälan har kommit in om uppförda byggnader på ett skogsskifte ca 4,5 km sydväst om kyrkan i Venjan. Plan- och bygglagen (2010:900) har ändrats från och med den 2 maj Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter, d.v.s. plan- och bygglagen 1987:10, ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj Anmälan om olovligt byggande har kommit in den 2 augusti Bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) ska således tillämpas i detta ärende. Byggnadsinspektören konstaterar vid besök på platsen att ett hus/garage har uppförts och att byggnation av ett uthus pågår. Byggnadsinspektören ger i skrivelse den 17 augusti 2011 fastighetens ägare att komma in med en skriftlig förklaring innan ärendet tas upp till prövning av byggnadsnämnden. Svaret bör innehålla uppgift om byggnadernas planerade användningssätt samt när byggnadsarbetena påbörjades och avslutades. Fastighetsägaren har valt att inte komma in med något svar i ärendet. Bygglov har sökts för de redan uppförda byggnaderna och prövas i annan ordning. Motiv för beslut Enligt 11 kap. 5 plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-80 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C), 124-127, 129-151 Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-11-04 Stockholm Mål nr P 3301-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-23 i mål nr P 564-15, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060209 DOM 2014-03-24 Stockholm Mål nr P 9466-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-30 i mål nr P 2392-13, se bilaga KLAGANDE 1. D E 2. S

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-12-29 Stockholm Mål nr P 1125-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-14 i mål nr P 3550-14, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt 1-76 2015-05-25 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Ulf Tholerus (C) Joakim Lind (C) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Christer

Läs mer

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C)

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C) 1-44 2012-02-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.15 Beslutande Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden 2011-12-08 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2011-12-08 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-67 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 08.15 09.15 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg 1(82) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Ajdoan Muliqi (S) Olle

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg 1-129 2015-06-22 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.45 Beslutande Ulf Tholerus (C), 116-167 Joakim Linder (MOP) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S)

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson (MP)

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson (MP) 1-105 Plats och tid Stadsarkitektkontoret, kl. 13.15 14.20 Beslutande Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Lars Fahlén (KD) Majvor Hellström-Mases (S)

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Lars Fahlén (KD) Majvor Hellström-Mases (S) 1-63 s presidieberedning Plats och tid Stadsarkitektkontoret, kl. 08.15 09.00 Beslutande Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Lars Fahlén (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DOM 2013-02-28 Stockholm

DOM 2013-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-02-28 Stockholm Mål nr P 8564-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-13 i mål P 1201-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Karin Rydstedt (S) Carina Jannesson (M)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Karin Rydstedt (S) Carina Jannesson (M) 1-122 2011-07-04 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-38 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

DOM 2013-01-03 i Stockholm

DOM 2013-01-03 i Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2013-01-03 i Stockholm Mål nr P 2696-12 Sid. 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-13 i mål nr P

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer