Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden

2 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan... 8 Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Försäljning av Skomakaregården BK Gerdsken - arrendeavtal Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Myggan 9, ansökan om planbesked Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Apelsinen 1 m fl., ansökan om planbesked Planbeställning Handel, kontor och bostäder vid Kungsgatan 24, Pärlan 11, antagande Detaljplan - Bostäder vid Ingaredsgatan 19, granskning Detaljplan för Alingsås - Bostäder, verksamheter och p-hus vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen, granskning Detaljplan för bostäder vid Grankullegatan, samråd Kranen 7, förhandsbesked, bygglov, tillbyggnad av lokal, dnr Grimbo 1:4, förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus, dnr Långared 7:25, föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen angående bygglov för nybyggnad av förskola Centrum 1:10, förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskola, dnr Gårdshult 1:27, Nybyggnad av enbostadshus, Dnr Delegerade beslut Meddelanden... 42

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås kl , Paragrafer Beslutande Björn Leivik (M), ordförande, ej 198 samt 207 på grund av jäv Bo Olsson (S), vice ordförande, ordförande 198 samt 207 Lars Bolminger (FP) Ulla Dalen (MP) Gunilla Gomer (KD) Lena Gunnarsson (FP) Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustafsson (C) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Dennis Jalonen (V), ersättare för Esso Larsson (V) Karin Schagerlind (M), ersättare för Björn Dahlin (M) Ove Ödestad (M), ersättare för Björn Leivik (M) under 198 samt 207 Övriga deltagare Ove Ödestad (M), tjänstgörande under 198 samt 207 Emma Liljewall (MP) Evert Johansson (KD) Timo Sormunen (S) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Gabriella Graf, planchef Ola Ljungman, bygglovchef Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorson Ekman, tf planchef Under information och föredragningar: Cecilia Sjölin, planarkitekt Emil Hjalmarsson, planarkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson (FP) Samhällsbyggnadskontoret tisdagen den 17 december kl Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Samuelsson Björn Leivik (M) Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson ((FP)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Vindbruksplan, Vårgårda kommun B/ Förvaltningschef, aktuell information

6 6 SBN 189 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen Ärendebeskrivning I den av kommunfullmäktige antagna strategin för vatten och avlopp, finns Saxebäcken med som ett område där kommunalt VA bör upprättas. Området består idag av egna anläggningar av varierande kvalitet. VA-nämnden har faställt ett beslut från Länsstyrelsen att kommunalt VA i Saxebäcken skall var färdigt senast 31december Planering och byggnation av detta kräver att en detaljplan först upprättats. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Saxebäcksvägen kommer behöva påbörjas och budgeterade kostnader för planen är 485 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (270 tkr) och för 2015 (215 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 178. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder Saxebäcksvägen m.fl. på 485 tkr. Exp: KS

7 7 SBN 190 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl. Ärendebeskrivning För att skydda Färgen, kommunens huvudvattentäkt, byggs det kommunala VA-nätet ut inom Färgens östra strand. För att fördela kostnaderna för denna utbyggnaden över fler fastigheter tas en detaljplan fram som möjliggör förtätning av området. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. påbörjades och budgeterade kostnader för planen är 920 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (400 tkr) och för 2015 (520 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 179. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnden tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. på 920 tkr. Exp: KS

8 8 SBN 191 Dnr SBN Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan Ärendebeskrivning Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Angreppssätt Internkontrollplanen (bilaga a) Dels görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Arbetet med risk- och konsekvensanalys genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans.

9 9 Forts SBN 191 Den aktuella internkontrollplanen är ett resultat av arbetet med att ta fram åtaganden och internkontrollpunkter i och med att den nya styrmodellen implementerades. Syftet var att säkerställa att nämnden bidrar till att uppnå de 12 prioriterade målen som fastställts av Kommunfullmäktige. Detta var tillvägagångssättet inför Det är fortfarande oklart om detta gäller eller kommer att gälla då styrmodellen ännu ej är beslutad och inga styrsignaler framkommit från kommunledningen. Löpande internkontroll (bilaga b) Dels utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 177. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen och den löpande kontrollen och översänder uppföljningen till kommunstyrelsen som information.

10 10 SBN 192 Dnr SBN Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Ärendebeskrivning Enligt fullmäktigebeslut KF 213, , har nytt attestreglemente godkänts. I det nya reglementet beskrivs bland annat följande: Attestroller De kontrollansvariga har 2 olika attestroller: godkännare och beslutsattestant, där beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen. Beslutsattest innebär att behörig person genom sin namnteckning intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget. Beslutsattestanten har ansvar för hela kontrollkedjan och ansvarar därmed för att kontrollmomenten har fördelats till rätt personer och att kontrollerna utförs. Det är också beslutsattestanten som föreslår godkännare, men beslut sker av nämnd alternativt på delegation. Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt och kunskap för uppgiften. I samband med att attestanterna meddelas sitt uppdrag skall de också få tillgång till attestreglementet och tillämpningsanvisningarna samt andra upprättade dokument som reglerar attestarbetet, samt introduceras i arbetet. Beslut om att utse attestanter Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant samt rätten att besluta om eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef. Fördelningen av övriga kontroller bör vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som råder. Beslutsattest knyts i normalfallet till koddelen ansvar. Därtill kan ersättare utses. Vem kan utses till beslutsattestant? För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Alingsås kommun eller vara förtroendevalda i Alingsås kommun. Om särskilda skäl finns kan nämnden besluta om att en annan än anställd/förtroendevald kan attestera.

11 11 Forts SBN 192 Rapportering och meddelande av beslut Uppdrag som beslutsattestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Besluten över utsedda beslutsattestanter ska fortlöpande meddelas kommunledningskontorets ekonomiavdelning genom att protokollutdrag översändes. Dokumentation av attesträtter attestlista Förteckningen över attestanter skall innehålla uppgift om samtliga attestanter inom nämndens ansvarsområde. Av listan ska framgå förutsättningar för attesträtten, tex kodintervall, beloppsgränser mm. Årligen upprättas en ny attestlista som ersätter den gamla. Däremellan kan kompletterande beslut om nya attestanter fattas. Återkallande av beslut sker när nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut. Attestlista upprättas av respektive förvaltning. Attestlistan inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgänglig på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tillsammans med eventuella tilläggsanvisningar från nämnden. Förslag med förteckning av attestanter enligt ovanstående krav bifogas enligt bilaga. Vi föreslår därför att samhällsbyggnadschefen får rätt att godkänna ändringar i aktuell förteckning över attestanter under löpande år och att ny förteckning över attestanter tas upp till beslut av samhällsbyggnadsnämnden i december varje år. Detta innefattar även att ändra beloppsgränser om behov uppstår. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 180. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter och deras ersättare, godkännare, kodintervall (ansvar i kombination med verksamhet), samt attestbelopp, enligt bifogad förteckning. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadschefen rätt att utse attestanter under löpande år, samt att ändra beloppsgränser om behov uppstår.

12 12 SBN 193 Dnr SBN Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till översyn och revidering av riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län. Naturvårdsverket och Hav- och Vattenmyndigheten har utformat särskilda riktlinjer för detta uppdrag som pågår under tiden Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska som en av tre storstadsregioner särskilt beakta behoven av tätortsnära natur. Synpunkter och förslag på ändringar av länsstyrelsens underlag ska vara länsstyrelsen tillhanda senast måndagen den 16 december Följande områden, som berör Alingsås kommun mer eller mindre, föreslås som riksintresseområden för friluftsliv av länsstyrelsen: FO 18, Hjortmarka Hjortmarka är ett av de fem områden i Alingsås kommun som föreslogs av länsstyrelsen i programmet för skydd av tätortsnära naturområden 2003, rapport 2003:53. Kommunen tog fram ett förslag till naturreservat för Hjortmarka vilket godkändes av kommunfullmäktige Hjortmarka naturreservat föreslås som nytt riksintresseområde. Området stämmer överens med ovanstående riktlinjer och beskrivs på följande sätt: FO 19 (FP10), Härskogenområdet Härskogenområdet är ett befintligt riksintresseområde för friluftsliv som inrättades på talet. Området berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Härryda, Partille och Alingsås vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del innebär det endast att anpassning sker till det nya naturreservatet Färgensjöarna, där en del av Lilla Färgen tillkommer. FO 37 (FP8), Risvedenområdet Även Risvedenområdet inrättades på 1980-talet. Detta område berör Lerum, Ale och Alingsås kommuner, vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del föreslås inga gränsjusteringar.

13 13 Forts SBN 193 Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv (RI). Nuvarande texter är skrivna på 1980-talet och delvis felaktiga och behöver aktualiseras. Alla tre områdena som berör Alingsås kommun stämmer överens med förslagen i Program för tätortsnära natur Göteborg. Avgränsningarna av RI är ibland svåra att tolka. Idag skär gränserna ofta helt okänsligt genom landskapet, bättre vore om gränserna kunde flyttas ex till vägar, järnvägar, kraftledningar, vissa större fastigheters gränser, sjöstränder eller vattendrag o dyl, för att lättare kunna hantera ett RI i praktiskt planarbete. Detta gäller även för t ex RI naturvård. Synpunkter på Hjortmarkaförslaget: Samhällsbyggnadskontoret välkomnar länsstyrelsens förslag att naturreservatet föreslås som område av riksintresse för friluftsliv. Gränserna för riksintresset stämmer dock inte helt överens med naturreservatet, t ex den norra gränsdragningen från Aleforshemmet och österut, även den södra gränsen överensstämmer inte med reservatet från Sundsbergsvägen och vidare mot öster. Kommunens reservatsbeslut från 2010 överklagades av några fastighetsägare. Klagomålen avvisades av regeringen Stora Kroksjön arrenderas av Linnefors Sportfiskeklubb. För att få fiska i sjön krävs medlemskap i sportfiskeklubben för att undvika att sjön pestsmittas. Vindskyddet på udden i Stora Kroksjön tillhör sportfiskeklubben. Inom riksintresse/reservatsområdet finns ett antal enskilda fastigheter som ej ingår i reservatet och som ej omfattas av reservatets föreskrifter.

14 14 Forts SBN 193 Synpunkter på Härskogenområdet: Göteborgsregionens kommunalförbund GR har påbörjat ett långsiktigt arbete med att värna och utveckla grön- och blåstrukturen i regionens gröna kilar. Dessa kilar pekas ut i Strukturbild för Göteborgsregionen som viktiga strukturelement. Som pilotprojekt har GR valt Delsjön-Härskogenkilen, som omfattar det befintliga riksintresseområdet och ovan nämnda kommuner inklusive Göteborg, men undantaget Bollebygd som ej ingår i GR. Avsikten med pilotprojektet är bland annat att förbättra samverkan mellan kommunerna och kartlägga kunskaperna av, t ex rekreations- och naturvärden inom kilen. I den gamla värdebeskrivningen för Härskogen sägs det att ett hänsynstagande till friluftslivet från skogsbrukets sida är nödvändigt. Tyvärr kan man se motsatsen här och var, t ex på några öar i den populära kanotsjön Ömmern, där omfattande avverkningar har skett. Så är t ex Läkarebo ö, som tidigare var populär att rasta vid, idag helt kalhuggen och rastplatsen på södra udden utplånad! Även märkta strövstigar som nämns i beskrivningarna är få. Synpunkter på Risvedenområdet: Risveden är ett stort barrskogsområde med goda möjligheter till strövande, svampoch bärplockning, fritidsfiske mm. Länsstyrelsen lanserar begreppet Risvedens vildmarksområde. Omfattande avverkningar genom storskaligt skogsbruk och fragmentering av skogslandskapet genom vägdragningar har dock påverkat vildmarkskaraktären. Vandringsleden mellan Alingsås och Brobacka är nerlagd sedan 2007, efter krav från några markägare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 181. Samhällsbyggnadsnämnden välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv och tillstyrker att de befintliga riksintresseområdena Härskogen och Risveden kvarstår och att gränser och beskrivningar ses över. Nämnden tillstyrker även att Hjortmarka naturreservat klassas som riksintresseområde för friluftsliv.

15 15 SBN 194 Dnr SBN Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Ärendebeskrivning Ägaren av Kristineholmskiosken, Läderpluntan AB, arrenderar mark för verksamheten av kommunen. På grund av kommande utbyggnad av E20 har kommunen sagt upp arrendeavtalet med arrendatorn, Läderpluntan AB, för upphörande och avflyttning från arrendestället till Kommunen har därefter i samförstånd med Trafikverket givit arrendatorn uppskov med avflyttningen från arrendestället till att ske senast Arrendatorn accepterar kommunens uppsägning utan några krav om ersättning. Läderpluntan AB har anmält intresse till kommunen för att köpa verksamhetstomten i Tokebacka som är avsedd för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i pågående detaljplan för Norra Borgens verksamhetsområde. På tomtmarken vill Läderpluntan AB bedriva följande verksamheter: -kiosk, bensinstation, restaurang och rekreation -eventuellt hotell eller motell -konferenser i befintliga byggnader Företaget vill i samråd med kommunen rita nya byggnader som både fångar Alingsås framåtanda och bevarar befintliga traditionella byggnader på tomten. Läderpluntan AB, genom Nora Rasim, önskar en snabb behandling av ärendet för att kunna påbörja utvecklingsarbetet med den nya tomten. Samhällsbyggnadskontorets synpunkter Tomten för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i blivande detaljplan (tomt med beteckning G1 och J1 på plankartan) har ett mycket strategiskt läge vid norra infarten till Alingsås. På tomten finns bevarandevärda byggnader som föreslås få skyddsbestämmelser i detaljplanen. Tilldelningen av den aktuella tomten bör föregås av inbjudan till exploatörer och tilldelas genom tävling där exploatörer, utifrån givna förutsättningar, redovisar verksamheter som avses bedrivas på tomten. Detaljplanen för området kan tidigast vinna laga kraft i januari Vägplanen för berörd del av E20 inom planområdet kan bli fastställd under Trafikverket projekterar och utför alla anläggningar inom planområdet som hör till utbyggnaden av väg E20. Byggstart kan tidigast ske i slutet av Beslut om tilldelning av aktuell tomtmark till exploatör bör avvakta tills dess detaljplanen för området och vägplanen för del av E20 vunnit laga kraft. Tillträde till tomtmarken kan ske när lokalgata och E20 byggts ut.

16 16 Forts SBN 194 Fyra intressenter har hittills anmält intresse för att köpa tomten. Då Läderpluntan ABs arrende är uppsagt är det angeläget att ett snart besked ges angående företagets intresseanmälan för köp av aktuell tomt vid Tokebacka. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 182. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i nuläget inte tilldela planerad tomt för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri vid Tokebacka i Norra Borgens blivande verksamhetsområde till företaget Läderpluntan AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att under våren 2014 ta fram underlag för tilldelning av aktuell tomt till exploatör/-er genom tävling.

17 17 SBN 195 Dnr SBN Försäljning av Skomakaregården 2 Ärendebeskrivning Företaget Ängsfastigheten i Alingsås AB önskar förvärva fastigheten Skomakaregården 2 med tillträde under januari Förvaltningens yttrande Fastigheten är belägen inom Tomtereds industriområde. Fastigheten är planlagd för småindustri samt handel med skrymmande varor. Köpeskillingen baseras på beslut tagit av Tekniska nämnden , TN 113. Detta innebär ett markpris 2014 om 204 kr/m 2. Fastigheten är m 2 stor vilket ger att köpeskillingen blir kr. Köpeskillingen överstiger kr, varför det saknas delegation för denna försäljning enligt gällande delegationsordning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 183. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat utkast till köpeavtal gällande fastigheten Skomakaregården 2 med i huvudsak det innehåll som framgår av bifogat förslag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bemyndiga exploateringschefen att teckna köpehandlingar gällande fastigheten Skomakaregården 2.

18 18 SBN 196 Dnr SBN BK Gerdsken - arrendeavtal Ärendebeskrivning Gerdskens bollklubb (BK Gerdsken) har inkommit med en förfrågan om att få arrendera idrottsområdet inom fastigheten Tuvebo 1:8 för en arrendetid om 10 år. Idrottsområdet omfattar enligt gällande detaljplaner ca m 2 markyta. På området finns ett äldre klubbhus som ägs av kommunen, vilket på senare tid byggts till. Tillbyggnaden ägs av BK Gerdsken. Utöver detta finns ett par mindre komplementbyggnader. Mellan Alingsås kommun och BK Gerdsken finns sedan ett hyreskontrakt som omfattar bollplan om ca m 2 inklusive den gamla delen av klubbhuset. Förvaltningens yttrande Det nuvarande hyreskontraktet mellan kommunen och BK Gerdsken har en löptid om 3 år, med förlängning om 3 år varje gång om uppsägning ej sker. BK Gerdsken har för avsikt att anlägga en konstgräsplan på Tuvebo 1:8 och för detta krävs ett antal sponsorer. Från sponsorhåll har man uttryckt önskemål om att BK Gerdsken kan visa upp ett upplåtelseavtal med kommunen om en tid av minst 10 år. Eftersom merparten av objektet Tuvebo 1:8 består av markytor och de befintliga byggnaderna endast utgör en mindre del, anser samhällsbyggnadskontoret att ett arrendeavtal är en bättre upplåtelseform än ett hyreskontrakt. I ett arrendeavtal kan dessutom en reglering ske avseende den byggnad som klubben låtit uppföra och är ägare till. Hyresbeloppet i nu gällande hyreskontrakt uppgår till 9139 kr/år, med indexuppräkning. I samband med att ett nytt arrendeavtal tecknas kommer nuvarande hyresavtal att upphöra. En arrendeavgift tas ut enligt gällande taxa (0,64 kr/m 2 i 2013 års pris), vilket motsvarar kr/år. Till detta kommer hyra för kommunens del av klubbhuset. Den sammanlagda avgiften kommer årligen att indexregleras. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett nytt arrendeavtal får tecknas med klubben om en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägningen inte sker från någondera parten, en förlängningstid om 3 år för varje gång. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 184. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna att samhällsbyggnadskontoret får teckna ett nytt arrendeavtal med Gerdskens bollklubb med en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägning inte sker, en förlängningstid om 3 år åt gången.

19 19 SBN 197 Dnr SBN Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt redan 2002 att successivt sälja fastigheter som inte behövs för att driva den kommunala kärnverksamheten. Sedan dess har det fattats beslut om försäljning av ett antal fastigheter. Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2010, 276, att ge kommunledningskontoret i uppdragatt att utreda möjligheterna att överföra ansvaret för Nolhaga slott till Fabs AB. Något förslag finns ännu inte framtaget. Däremot har kommunledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret anlitat NAISvefa för en värdering av slottet. Detta för att få ett underlag för en eventuell nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet bedömdes vid värdetidpunkten, juli 2013, till 10 miljoner. Av värderingsunderlaget framgår också att osäkerheten i värderingen större än normalt, med anledning av objektets unika karaktär, planbestämmelser och övriga värderingsförutsättningar, Nuvarande hyresgäst har sagt upp hyreskontraktet till upphörande den 30 april Förvaltningens yttrande Den senaste ombyggnaden av Nolhaga slott startades under 2003 och pågick under ca 3 år. Den sammanlagda kostnaden för upprustning och ombyggnad av Nolhaga slott uppgick till tkr. Till detta kommer nybyggnad av förråds- och sophus till en kostnad av tkr. Det nuvarande hyreskontraktet undertecknades av parterna i maj-juni 2005 och gäller för perioden 1 oktober 2005 till och med 30 april Hyreskontraktet är uppsagt av hyresgästen och upphör således den 30 april Nuvarande hyresgäst har inte för avsikt att förlänga hyreskontraktet. Detta innebär att slottet kommer att stå tomt och stängt från den 1 maj 2014, om det inte dessförinnan kan gå att finna en eller flera nya hyresgäster / verksamheter. Intäkten (årshyran) för helåret 2012 uppgick till tkr medan den sammanlagda kostnaden uppgick till tkr. Motsvarande intäkt för 2013 uppgår till tkr med ett beräknat underskott om ca 400 tkr. Nuvarande hyresgäst har investerat i storleksordningen ca 7-8 miljoner kr. Investeringar som kommunen kommer att behöva reglera i samband med kommande avflyttning. Samhällsbyggnadskontoret är inte en lämplig förvaltare av sådana bebyggda fastigheter som avses behållas i kommunal ägo, särskilt gäller detta en kulturfastighet som Nolhaga slott. Om fastigheten säljs till Fabs AB så skulle förutsättningarna för en mera professionell förvaltning öka. Tidigare genomförda försäljningar inom kommunkoncernen har skett till aktuellt bokfört värde. Det bokförda värdet uppgick den 31 oktober 2013 till tkr. Den årliga avskrivningen av det bokförda värdet uppgår till ca 800 tkr/år.

20 20 Forts SBN 197 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 185. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna att del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott, får säljas till Fabs AB till bokfört värde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, att sälja del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott till Fabs AB, för det vid försäljningstillfället aktuella bokförda värdet, så snart de praktiska förutsättningarna föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att teckna köpeavtalet enligt ovan. Jäv Torbjörn Gustafsson (C) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

21 21 SBN 198 Dnr SBN Myggan 9, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Myggan Ändring av gällande detaljplan så att den också tillåter livsmedel. Nuvarande etablering kommer att flytta och fastighetsägaren vill hyra ut lokalerna till en livsmedelsbutik. 750 kvm handel kvm lager. Tidigare beslut: Föp Staden anger fortsatt användning. Gällande detaljplan medger ej livsmedel. Varför det ansågs olämpligt med livsmedel när gällande plan togs fram har inte framgått av planhandlingarna. Bedömning: En livsmedelsetablering anses inte olämplig utifrån platsens förutsättningar. En analys av trafikläget behöver dock göras. Fastigheten inrymmer idag handel och parkeringsplatserna räcker till. Dock finns en livsmedelsbutik strax intill som kommer att utsättas för större konkurrens. Positivt planbesked Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Myggan 9, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 186.

22 22 Forts SBN 198 Yrkande Bo Olsson (S) m.fl yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked, då det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m.fls yrkande och finner att detta har bifallits. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Myggan 9, med motivering att det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Jäv Björn Leivik (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

23 23 SBN 199 Dnr SBN Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansöka ns syfte Motivering Förslag till beslut Afzeliiskolan Ansökan gäller att uppföra flerfamiljshus på befintlig bostadsfastighet där förslaget innebär att huvudbygg naden tas bort. Tidigare beslut: Fastigheten anges i Föp Staden som fortsatt användning (bostäder). Gällande detaljplan har användningen bostadsändamål i 2 vån. Fastigheten finns också med i kommunens kulturmiljöprogram (KMP) där den anses visa på den äldre bebyggelsestruktur med bl.a. lillstuga och jordkällare som fanns strax utanför stadens ringgator med större trädgårdar runtom. Det finns inte många sådana miljöer kvar. Rekommendationer för området är att hänsyn ska tas till byggnadernas kulturhistoriska värden. Bedömning: Områdets kulturmiljövärden har inte visats tillräckligt med hänsyn varken i alt. A eller B. Den historiska tid som befintlig miljö vittnar om, tas i förslagen i stora drag bort. Endast det övre hörnet på tomten består. Det ur kulturmiljö värdefulla boningshuset med sin förträdgård försvinner och därmed får även siktlinjen från Nygatan en annan vy inifrån stan. Den föreslagna bebyggelsen är också högre än önskvärt. Negativt planbesked Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 187. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Afzeliiskolan 2, med motivering enligt tabellen ovan.

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88 V i s i o n 2 0 1 0 Protokoll Byggnadsnämnden 82-88 www.alingsas.se Byggnadsnämndens sammanträde 082 Detaljplan för Trygghetsboende vid Norra Ringgatan 14 083 Detaljplan för verksamheter vid Vänersborgsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23 Samhällsbyggnadsnämnden 1-23 2 Flerårsstrategi 2014-2016 för samhällsbyggnadsnämnden... 7 Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-17 87-111

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-17 87-111 Samhällsbyggnadsnämnden 87-111 2 Motion om att införa omsorgsnorm... 7 Remiss - Översyn av det utvidgade strandskyddet... 9 Planbeställning - godkännande hösten 2013 - våren 2018... 13 Lerbäcken 1:13,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-09 100-112

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-09 100-112 Samhällsbyggnadsnämnden 100-112 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 augusti 2011 Informationer och överläggningar 100 Risk- och sårbarhetsanalys 101 Delårsbokslut 102 Detaljplan Timmermansvägen-

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22 90-99

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-22 90-99 Samhällsbyggnadsnämnden 90-99 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 juni 2011 Informationer och överläggningar 90 Lygnareds camping, utredning om tomträtt 91 Detaljplan bostäder mm i Östra Ängabo,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer