Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden

2 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan... 8 Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Försäljning av Skomakaregården BK Gerdsken - arrendeavtal Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Myggan 9, ansökan om planbesked Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Apelsinen 1 m fl., ansökan om planbesked Planbeställning Handel, kontor och bostäder vid Kungsgatan 24, Pärlan 11, antagande Detaljplan - Bostäder vid Ingaredsgatan 19, granskning Detaljplan för Alingsås - Bostäder, verksamheter och p-hus vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen, granskning Detaljplan för bostäder vid Grankullegatan, samråd Kranen 7, förhandsbesked, bygglov, tillbyggnad av lokal, dnr Grimbo 1:4, förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus, dnr Långared 7:25, föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen angående bygglov för nybyggnad av förskola Centrum 1:10, förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskola, dnr Gårdshult 1:27, Nybyggnad av enbostadshus, Dnr Delegerade beslut Meddelanden... 42

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås kl , Paragrafer Beslutande Björn Leivik (M), ordförande, ej 198 samt 207 på grund av jäv Bo Olsson (S), vice ordförande, ordförande 198 samt 207 Lars Bolminger (FP) Ulla Dalen (MP) Gunilla Gomer (KD) Lena Gunnarsson (FP) Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustafsson (C) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Dennis Jalonen (V), ersättare för Esso Larsson (V) Karin Schagerlind (M), ersättare för Björn Dahlin (M) Ove Ödestad (M), ersättare för Björn Leivik (M) under 198 samt 207 Övriga deltagare Ove Ödestad (M), tjänstgörande under 198 samt 207 Emma Liljewall (MP) Evert Johansson (KD) Timo Sormunen (S) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Gabriella Graf, planchef Ola Ljungman, bygglovchef Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorson Ekman, tf planchef Under information och föredragningar: Cecilia Sjölin, planarkitekt Emil Hjalmarsson, planarkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson (FP) Samhällsbyggnadskontoret tisdagen den 17 december kl Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Samuelsson Björn Leivik (M) Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson ((FP)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Vindbruksplan, Vårgårda kommun B/ Förvaltningschef, aktuell information

6 6 SBN 189 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen Ärendebeskrivning I den av kommunfullmäktige antagna strategin för vatten och avlopp, finns Saxebäcken med som ett område där kommunalt VA bör upprättas. Området består idag av egna anläggningar av varierande kvalitet. VA-nämnden har faställt ett beslut från Länsstyrelsen att kommunalt VA i Saxebäcken skall var färdigt senast 31december Planering och byggnation av detta kräver att en detaljplan först upprättats. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Saxebäcksvägen kommer behöva påbörjas och budgeterade kostnader för planen är 485 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (270 tkr) och för 2015 (215 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 178. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder Saxebäcksvägen m.fl. på 485 tkr. Exp: KS

7 7 SBN 190 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl. Ärendebeskrivning För att skydda Färgen, kommunens huvudvattentäkt, byggs det kommunala VA-nätet ut inom Färgens östra strand. För att fördela kostnaderna för denna utbyggnaden över fler fastigheter tas en detaljplan fram som möjliggör förtätning av området. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. påbörjades och budgeterade kostnader för planen är 920 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (400 tkr) och för 2015 (520 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 179. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnden tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. på 920 tkr. Exp: KS

8 8 SBN 191 Dnr SBN Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan Ärendebeskrivning Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Angreppssätt Internkontrollplanen (bilaga a) Dels görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Arbetet med risk- och konsekvensanalys genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans.

9 9 Forts SBN 191 Den aktuella internkontrollplanen är ett resultat av arbetet med att ta fram åtaganden och internkontrollpunkter i och med att den nya styrmodellen implementerades. Syftet var att säkerställa att nämnden bidrar till att uppnå de 12 prioriterade målen som fastställts av Kommunfullmäktige. Detta var tillvägagångssättet inför Det är fortfarande oklart om detta gäller eller kommer att gälla då styrmodellen ännu ej är beslutad och inga styrsignaler framkommit från kommunledningen. Löpande internkontroll (bilaga b) Dels utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 177. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen och den löpande kontrollen och översänder uppföljningen till kommunstyrelsen som information.

10 10 SBN 192 Dnr SBN Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Ärendebeskrivning Enligt fullmäktigebeslut KF 213, , har nytt attestreglemente godkänts. I det nya reglementet beskrivs bland annat följande: Attestroller De kontrollansvariga har 2 olika attestroller: godkännare och beslutsattestant, där beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen. Beslutsattest innebär att behörig person genom sin namnteckning intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget. Beslutsattestanten har ansvar för hela kontrollkedjan och ansvarar därmed för att kontrollmomenten har fördelats till rätt personer och att kontrollerna utförs. Det är också beslutsattestanten som föreslår godkännare, men beslut sker av nämnd alternativt på delegation. Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt och kunskap för uppgiften. I samband med att attestanterna meddelas sitt uppdrag skall de också få tillgång till attestreglementet och tillämpningsanvisningarna samt andra upprättade dokument som reglerar attestarbetet, samt introduceras i arbetet. Beslut om att utse attestanter Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant samt rätten att besluta om eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef. Fördelningen av övriga kontroller bör vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som råder. Beslutsattest knyts i normalfallet till koddelen ansvar. Därtill kan ersättare utses. Vem kan utses till beslutsattestant? För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Alingsås kommun eller vara förtroendevalda i Alingsås kommun. Om särskilda skäl finns kan nämnden besluta om att en annan än anställd/förtroendevald kan attestera.

11 11 Forts SBN 192 Rapportering och meddelande av beslut Uppdrag som beslutsattestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Besluten över utsedda beslutsattestanter ska fortlöpande meddelas kommunledningskontorets ekonomiavdelning genom att protokollutdrag översändes. Dokumentation av attesträtter attestlista Förteckningen över attestanter skall innehålla uppgift om samtliga attestanter inom nämndens ansvarsområde. Av listan ska framgå förutsättningar för attesträtten, tex kodintervall, beloppsgränser mm. Årligen upprättas en ny attestlista som ersätter den gamla. Däremellan kan kompletterande beslut om nya attestanter fattas. Återkallande av beslut sker när nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut. Attestlista upprättas av respektive förvaltning. Attestlistan inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgänglig på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tillsammans med eventuella tilläggsanvisningar från nämnden. Förslag med förteckning av attestanter enligt ovanstående krav bifogas enligt bilaga. Vi föreslår därför att samhällsbyggnadschefen får rätt att godkänna ändringar i aktuell förteckning över attestanter under löpande år och att ny förteckning över attestanter tas upp till beslut av samhällsbyggnadsnämnden i december varje år. Detta innefattar även att ändra beloppsgränser om behov uppstår. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 180. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter och deras ersättare, godkännare, kodintervall (ansvar i kombination med verksamhet), samt attestbelopp, enligt bifogad förteckning. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadschefen rätt att utse attestanter under löpande år, samt att ändra beloppsgränser om behov uppstår.

12 12 SBN 193 Dnr SBN Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till översyn och revidering av riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län. Naturvårdsverket och Hav- och Vattenmyndigheten har utformat särskilda riktlinjer för detta uppdrag som pågår under tiden Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska som en av tre storstadsregioner särskilt beakta behoven av tätortsnära natur. Synpunkter och förslag på ändringar av länsstyrelsens underlag ska vara länsstyrelsen tillhanda senast måndagen den 16 december Följande områden, som berör Alingsås kommun mer eller mindre, föreslås som riksintresseområden för friluftsliv av länsstyrelsen: FO 18, Hjortmarka Hjortmarka är ett av de fem områden i Alingsås kommun som föreslogs av länsstyrelsen i programmet för skydd av tätortsnära naturområden 2003, rapport 2003:53. Kommunen tog fram ett förslag till naturreservat för Hjortmarka vilket godkändes av kommunfullmäktige Hjortmarka naturreservat föreslås som nytt riksintresseområde. Området stämmer överens med ovanstående riktlinjer och beskrivs på följande sätt: FO 19 (FP10), Härskogenområdet Härskogenområdet är ett befintligt riksintresseområde för friluftsliv som inrättades på talet. Området berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Härryda, Partille och Alingsås vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del innebär det endast att anpassning sker till det nya naturreservatet Färgensjöarna, där en del av Lilla Färgen tillkommer. FO 37 (FP8), Risvedenområdet Även Risvedenområdet inrättades på 1980-talet. Detta område berör Lerum, Ale och Alingsås kommuner, vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del föreslås inga gränsjusteringar.

13 13 Forts SBN 193 Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv (RI). Nuvarande texter är skrivna på 1980-talet och delvis felaktiga och behöver aktualiseras. Alla tre områdena som berör Alingsås kommun stämmer överens med förslagen i Program för tätortsnära natur Göteborg. Avgränsningarna av RI är ibland svåra att tolka. Idag skär gränserna ofta helt okänsligt genom landskapet, bättre vore om gränserna kunde flyttas ex till vägar, järnvägar, kraftledningar, vissa större fastigheters gränser, sjöstränder eller vattendrag o dyl, för att lättare kunna hantera ett RI i praktiskt planarbete. Detta gäller även för t ex RI naturvård. Synpunkter på Hjortmarkaförslaget: Samhällsbyggnadskontoret välkomnar länsstyrelsens förslag att naturreservatet föreslås som område av riksintresse för friluftsliv. Gränserna för riksintresset stämmer dock inte helt överens med naturreservatet, t ex den norra gränsdragningen från Aleforshemmet och österut, även den södra gränsen överensstämmer inte med reservatet från Sundsbergsvägen och vidare mot öster. Kommunens reservatsbeslut från 2010 överklagades av några fastighetsägare. Klagomålen avvisades av regeringen Stora Kroksjön arrenderas av Linnefors Sportfiskeklubb. För att få fiska i sjön krävs medlemskap i sportfiskeklubben för att undvika att sjön pestsmittas. Vindskyddet på udden i Stora Kroksjön tillhör sportfiskeklubben. Inom riksintresse/reservatsområdet finns ett antal enskilda fastigheter som ej ingår i reservatet och som ej omfattas av reservatets föreskrifter.

14 14 Forts SBN 193 Synpunkter på Härskogenområdet: Göteborgsregionens kommunalförbund GR har påbörjat ett långsiktigt arbete med att värna och utveckla grön- och blåstrukturen i regionens gröna kilar. Dessa kilar pekas ut i Strukturbild för Göteborgsregionen som viktiga strukturelement. Som pilotprojekt har GR valt Delsjön-Härskogenkilen, som omfattar det befintliga riksintresseområdet och ovan nämnda kommuner inklusive Göteborg, men undantaget Bollebygd som ej ingår i GR. Avsikten med pilotprojektet är bland annat att förbättra samverkan mellan kommunerna och kartlägga kunskaperna av, t ex rekreations- och naturvärden inom kilen. I den gamla värdebeskrivningen för Härskogen sägs det att ett hänsynstagande till friluftslivet från skogsbrukets sida är nödvändigt. Tyvärr kan man se motsatsen här och var, t ex på några öar i den populära kanotsjön Ömmern, där omfattande avverkningar har skett. Så är t ex Läkarebo ö, som tidigare var populär att rasta vid, idag helt kalhuggen och rastplatsen på södra udden utplånad! Även märkta strövstigar som nämns i beskrivningarna är få. Synpunkter på Risvedenområdet: Risveden är ett stort barrskogsområde med goda möjligheter till strövande, svampoch bärplockning, fritidsfiske mm. Länsstyrelsen lanserar begreppet Risvedens vildmarksområde. Omfattande avverkningar genom storskaligt skogsbruk och fragmentering av skogslandskapet genom vägdragningar har dock påverkat vildmarkskaraktären. Vandringsleden mellan Alingsås och Brobacka är nerlagd sedan 2007, efter krav från några markägare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 181. Samhällsbyggnadsnämnden välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv och tillstyrker att de befintliga riksintresseområdena Härskogen och Risveden kvarstår och att gränser och beskrivningar ses över. Nämnden tillstyrker även att Hjortmarka naturreservat klassas som riksintresseområde för friluftsliv.

15 15 SBN 194 Dnr SBN Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Ärendebeskrivning Ägaren av Kristineholmskiosken, Läderpluntan AB, arrenderar mark för verksamheten av kommunen. På grund av kommande utbyggnad av E20 har kommunen sagt upp arrendeavtalet med arrendatorn, Läderpluntan AB, för upphörande och avflyttning från arrendestället till Kommunen har därefter i samförstånd med Trafikverket givit arrendatorn uppskov med avflyttningen från arrendestället till att ske senast Arrendatorn accepterar kommunens uppsägning utan några krav om ersättning. Läderpluntan AB har anmält intresse till kommunen för att köpa verksamhetstomten i Tokebacka som är avsedd för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i pågående detaljplan för Norra Borgens verksamhetsområde. På tomtmarken vill Läderpluntan AB bedriva följande verksamheter: -kiosk, bensinstation, restaurang och rekreation -eventuellt hotell eller motell -konferenser i befintliga byggnader Företaget vill i samråd med kommunen rita nya byggnader som både fångar Alingsås framåtanda och bevarar befintliga traditionella byggnader på tomten. Läderpluntan AB, genom Nora Rasim, önskar en snabb behandling av ärendet för att kunna påbörja utvecklingsarbetet med den nya tomten. Samhällsbyggnadskontorets synpunkter Tomten för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i blivande detaljplan (tomt med beteckning G1 och J1 på plankartan) har ett mycket strategiskt läge vid norra infarten till Alingsås. På tomten finns bevarandevärda byggnader som föreslås få skyddsbestämmelser i detaljplanen. Tilldelningen av den aktuella tomten bör föregås av inbjudan till exploatörer och tilldelas genom tävling där exploatörer, utifrån givna förutsättningar, redovisar verksamheter som avses bedrivas på tomten. Detaljplanen för området kan tidigast vinna laga kraft i januari Vägplanen för berörd del av E20 inom planområdet kan bli fastställd under Trafikverket projekterar och utför alla anläggningar inom planområdet som hör till utbyggnaden av väg E20. Byggstart kan tidigast ske i slutet av Beslut om tilldelning av aktuell tomtmark till exploatör bör avvakta tills dess detaljplanen för området och vägplanen för del av E20 vunnit laga kraft. Tillträde till tomtmarken kan ske när lokalgata och E20 byggts ut.

16 16 Forts SBN 194 Fyra intressenter har hittills anmält intresse för att köpa tomten. Då Läderpluntan ABs arrende är uppsagt är det angeläget att ett snart besked ges angående företagets intresseanmälan för köp av aktuell tomt vid Tokebacka. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 182. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i nuläget inte tilldela planerad tomt för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri vid Tokebacka i Norra Borgens blivande verksamhetsområde till företaget Läderpluntan AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att under våren 2014 ta fram underlag för tilldelning av aktuell tomt till exploatör/-er genom tävling.

17 17 SBN 195 Dnr SBN Försäljning av Skomakaregården 2 Ärendebeskrivning Företaget Ängsfastigheten i Alingsås AB önskar förvärva fastigheten Skomakaregården 2 med tillträde under januari Förvaltningens yttrande Fastigheten är belägen inom Tomtereds industriområde. Fastigheten är planlagd för småindustri samt handel med skrymmande varor. Köpeskillingen baseras på beslut tagit av Tekniska nämnden , TN 113. Detta innebär ett markpris 2014 om 204 kr/m 2. Fastigheten är m 2 stor vilket ger att köpeskillingen blir kr. Köpeskillingen överstiger kr, varför det saknas delegation för denna försäljning enligt gällande delegationsordning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 183. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat utkast till köpeavtal gällande fastigheten Skomakaregården 2 med i huvudsak det innehåll som framgår av bifogat förslag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bemyndiga exploateringschefen att teckna köpehandlingar gällande fastigheten Skomakaregården 2.

18 18 SBN 196 Dnr SBN BK Gerdsken - arrendeavtal Ärendebeskrivning Gerdskens bollklubb (BK Gerdsken) har inkommit med en förfrågan om att få arrendera idrottsområdet inom fastigheten Tuvebo 1:8 för en arrendetid om 10 år. Idrottsområdet omfattar enligt gällande detaljplaner ca m 2 markyta. På området finns ett äldre klubbhus som ägs av kommunen, vilket på senare tid byggts till. Tillbyggnaden ägs av BK Gerdsken. Utöver detta finns ett par mindre komplementbyggnader. Mellan Alingsås kommun och BK Gerdsken finns sedan ett hyreskontrakt som omfattar bollplan om ca m 2 inklusive den gamla delen av klubbhuset. Förvaltningens yttrande Det nuvarande hyreskontraktet mellan kommunen och BK Gerdsken har en löptid om 3 år, med förlängning om 3 år varje gång om uppsägning ej sker. BK Gerdsken har för avsikt att anlägga en konstgräsplan på Tuvebo 1:8 och för detta krävs ett antal sponsorer. Från sponsorhåll har man uttryckt önskemål om att BK Gerdsken kan visa upp ett upplåtelseavtal med kommunen om en tid av minst 10 år. Eftersom merparten av objektet Tuvebo 1:8 består av markytor och de befintliga byggnaderna endast utgör en mindre del, anser samhällsbyggnadskontoret att ett arrendeavtal är en bättre upplåtelseform än ett hyreskontrakt. I ett arrendeavtal kan dessutom en reglering ske avseende den byggnad som klubben låtit uppföra och är ägare till. Hyresbeloppet i nu gällande hyreskontrakt uppgår till 9139 kr/år, med indexuppräkning. I samband med att ett nytt arrendeavtal tecknas kommer nuvarande hyresavtal att upphöra. En arrendeavgift tas ut enligt gällande taxa (0,64 kr/m 2 i 2013 års pris), vilket motsvarar kr/år. Till detta kommer hyra för kommunens del av klubbhuset. Den sammanlagda avgiften kommer årligen att indexregleras. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett nytt arrendeavtal får tecknas med klubben om en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägningen inte sker från någondera parten, en förlängningstid om 3 år för varje gång. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 184. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna att samhällsbyggnadskontoret får teckna ett nytt arrendeavtal med Gerdskens bollklubb med en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägning inte sker, en förlängningstid om 3 år åt gången.

19 19 SBN 197 Dnr SBN Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt redan 2002 att successivt sälja fastigheter som inte behövs för att driva den kommunala kärnverksamheten. Sedan dess har det fattats beslut om försäljning av ett antal fastigheter. Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2010, 276, att ge kommunledningskontoret i uppdragatt att utreda möjligheterna att överföra ansvaret för Nolhaga slott till Fabs AB. Något förslag finns ännu inte framtaget. Däremot har kommunledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret anlitat NAISvefa för en värdering av slottet. Detta för att få ett underlag för en eventuell nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet bedömdes vid värdetidpunkten, juli 2013, till 10 miljoner. Av värderingsunderlaget framgår också att osäkerheten i värderingen större än normalt, med anledning av objektets unika karaktär, planbestämmelser och övriga värderingsförutsättningar, Nuvarande hyresgäst har sagt upp hyreskontraktet till upphörande den 30 april Förvaltningens yttrande Den senaste ombyggnaden av Nolhaga slott startades under 2003 och pågick under ca 3 år. Den sammanlagda kostnaden för upprustning och ombyggnad av Nolhaga slott uppgick till tkr. Till detta kommer nybyggnad av förråds- och sophus till en kostnad av tkr. Det nuvarande hyreskontraktet undertecknades av parterna i maj-juni 2005 och gäller för perioden 1 oktober 2005 till och med 30 april Hyreskontraktet är uppsagt av hyresgästen och upphör således den 30 april Nuvarande hyresgäst har inte för avsikt att förlänga hyreskontraktet. Detta innebär att slottet kommer att stå tomt och stängt från den 1 maj 2014, om det inte dessförinnan kan gå att finna en eller flera nya hyresgäster / verksamheter. Intäkten (årshyran) för helåret 2012 uppgick till tkr medan den sammanlagda kostnaden uppgick till tkr. Motsvarande intäkt för 2013 uppgår till tkr med ett beräknat underskott om ca 400 tkr. Nuvarande hyresgäst har investerat i storleksordningen ca 7-8 miljoner kr. Investeringar som kommunen kommer att behöva reglera i samband med kommande avflyttning. Samhällsbyggnadskontoret är inte en lämplig förvaltare av sådana bebyggda fastigheter som avses behållas i kommunal ägo, särskilt gäller detta en kulturfastighet som Nolhaga slott. Om fastigheten säljs till Fabs AB så skulle förutsättningarna för en mera professionell förvaltning öka. Tidigare genomförda försäljningar inom kommunkoncernen har skett till aktuellt bokfört värde. Det bokförda värdet uppgick den 31 oktober 2013 till tkr. Den årliga avskrivningen av det bokförda värdet uppgår till ca 800 tkr/år.

20 20 Forts SBN 197 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 185. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna att del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott, får säljas till Fabs AB till bokfört värde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, att sälja del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott till Fabs AB, för det vid försäljningstillfället aktuella bokförda värdet, så snart de praktiska förutsättningarna föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att teckna köpeavtalet enligt ovan. Jäv Torbjörn Gustafsson (C) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

21 21 SBN 198 Dnr SBN Myggan 9, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Myggan Ändring av gällande detaljplan så att den också tillåter livsmedel. Nuvarande etablering kommer att flytta och fastighetsägaren vill hyra ut lokalerna till en livsmedelsbutik. 750 kvm handel kvm lager. Tidigare beslut: Föp Staden anger fortsatt användning. Gällande detaljplan medger ej livsmedel. Varför det ansågs olämpligt med livsmedel när gällande plan togs fram har inte framgått av planhandlingarna. Bedömning: En livsmedelsetablering anses inte olämplig utifrån platsens förutsättningar. En analys av trafikläget behöver dock göras. Fastigheten inrymmer idag handel och parkeringsplatserna räcker till. Dock finns en livsmedelsbutik strax intill som kommer att utsättas för större konkurrens. Positivt planbesked Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Myggan 9, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 186.

22 22 Forts SBN 198 Yrkande Bo Olsson (S) m.fl yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked, då det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m.fls yrkande och finner att detta har bifallits. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Myggan 9, med motivering att det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Jäv Björn Leivik (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

23 23 SBN 199 Dnr SBN Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansöka ns syfte Motivering Förslag till beslut Afzeliiskolan Ansökan gäller att uppföra flerfamiljshus på befintlig bostadsfastighet där förslaget innebär att huvudbygg naden tas bort. Tidigare beslut: Fastigheten anges i Föp Staden som fortsatt användning (bostäder). Gällande detaljplan har användningen bostadsändamål i 2 vån. Fastigheten finns också med i kommunens kulturmiljöprogram (KMP) där den anses visa på den äldre bebyggelsestruktur med bl.a. lillstuga och jordkällare som fanns strax utanför stadens ringgator med större trädgårdar runtom. Det finns inte många sådana miljöer kvar. Rekommendationer för området är att hänsyn ska tas till byggnadernas kulturhistoriska värden. Bedömning: Områdets kulturmiljövärden har inte visats tillräckligt med hänsyn varken i alt. A eller B. Den historiska tid som befintlig miljö vittnar om, tas i förslagen i stora drag bort. Endast det övre hörnet på tomten består. Det ur kulturmiljö värdefulla boningshuset med sin förträdgård försvinner och därmed får även siktlinjen från Nygatan en annan vy inifrån stan. Den föreslagna bebyggelsen är också högre än önskvärt. Negativt planbesked Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 187. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Afzeliiskolan 2, med motivering enligt tabellen ovan.

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer