Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden

2 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan... 8 Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Försäljning av Skomakaregården BK Gerdsken - arrendeavtal Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Myggan 9, ansökan om planbesked Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Apelsinen 1 m fl., ansökan om planbesked Planbeställning Handel, kontor och bostäder vid Kungsgatan 24, Pärlan 11, antagande Detaljplan - Bostäder vid Ingaredsgatan 19, granskning Detaljplan för Alingsås - Bostäder, verksamheter och p-hus vid Norra Ringgatan/Prästgårdsvägen, granskning Detaljplan för bostäder vid Grankullegatan, samråd Kranen 7, förhandsbesked, bygglov, tillbyggnad av lokal, dnr Grimbo 1:4, förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus, dnr Långared 7:25, föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen angående bygglov för nybyggnad av förskola Centrum 1:10, förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskola, dnr Gårdshult 1:27, Nybyggnad av enbostadshus, Dnr Delegerade beslut Meddelanden... 42

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås kl , Paragrafer Beslutande Björn Leivik (M), ordförande, ej 198 samt 207 på grund av jäv Bo Olsson (S), vice ordförande, ordförande 198 samt 207 Lars Bolminger (FP) Ulla Dalen (MP) Gunilla Gomer (KD) Lena Gunnarsson (FP) Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustafsson (C) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Dennis Jalonen (V), ersättare för Esso Larsson (V) Karin Schagerlind (M), ersättare för Björn Dahlin (M) Ove Ödestad (M), ersättare för Björn Leivik (M) under 198 samt 207 Övriga deltagare Ove Ödestad (M), tjänstgörande under 198 samt 207 Emma Liljewall (MP) Evert Johansson (KD) Timo Sormunen (S) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Gabriella Graf, planchef Ola Ljungman, bygglovchef Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorson Ekman, tf planchef Under information och föredragningar: Cecilia Sjölin, planarkitekt Emil Hjalmarsson, planarkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson (FP) Samhällsbyggnadskontoret tisdagen den 17 december kl Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Samuelsson Björn Leivik (M) Bo Olsson (S)/Lena Gunnarsson ((FP)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Vindbruksplan, Vårgårda kommun B/ Förvaltningschef, aktuell information

6 6 SBN 189 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen Ärendebeskrivning I den av kommunfullmäktige antagna strategin för vatten och avlopp, finns Saxebäcken med som ett område där kommunalt VA bör upprättas. Området består idag av egna anläggningar av varierande kvalitet. VA-nämnden har faställt ett beslut från Länsstyrelsen att kommunalt VA i Saxebäcken skall var färdigt senast 31december Planering och byggnation av detta kräver att en detaljplan först upprättats. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Saxebäcksvägen kommer behöva påbörjas och budgeterade kostnader för planen är 485 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (270 tkr) och för 2015 (215 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 178. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder Saxebäcksvägen m.fl. på 485 tkr. Exp: KS

7 7 SBN 190 Dnr SBN Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl. Ärendebeskrivning För att skydda Färgen, kommunens huvudvattentäkt, byggs det kommunala VA-nätet ut inom Färgens östra strand. För att fördela kostnaderna för denna utbyggnaden över fler fastigheter tas en detaljplan fram som möjliggör förtätning av området. Beredning Arbetet med Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. påbörjades och budgeterade kostnader för planen är 920 tkr. Då plankostnader för den enskilda fastighetsägaren blir orimligt höga föreslås att planarbetet finansieras genom tilläggsanslag för 2014 (400 tkr) och för 2015 (520 tkr). Dessa projektmedel föreslås tilldelas nämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 december, 179. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnden tilläggsanslag för framtagande av Detaljplan för bostäder vid Sundet m.fl. på 920 tkr. Exp: KS

8 8 SBN 191 Dnr SBN Redovisning av utförd internkontroll 2013, löpande och enligt plan Ärendebeskrivning Kort definition av Internkontroll: Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Lagkrav Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 : 7 Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 8 Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Angreppssätt Internkontrollplanen (bilaga a) Dels görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. Arbetet med risk- och konsekvensanalys genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans.

9 9 Forts SBN 191 Den aktuella internkontrollplanen är ett resultat av arbetet med att ta fram åtaganden och internkontrollpunkter i och med att den nya styrmodellen implementerades. Syftet var att säkerställa att nämnden bidrar till att uppnå de 12 prioriterade målen som fastställts av Kommunfullmäktige. Detta var tillvägagångssättet inför Det är fortfarande oklart om detta gäller eller kommer att gälla då styrmodellen ännu ej är beslutad och inga styrsignaler framkommit från kommunledningen. Löpande internkontroll (bilaga b) Dels utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 177. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen och den löpande kontrollen och översänder uppföljningen till kommunstyrelsen som information.

10 10 SBN 192 Dnr SBN Attestlista 2014 för samhällsbyggnadskontoret Ärendebeskrivning Enligt fullmäktigebeslut KF 213, , har nytt attestreglemente godkänts. I det nya reglementet beskrivs bland annat följande: Attestroller De kontrollansvariga har 2 olika attestroller: godkännare och beslutsattestant, där beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen. Beslutsattest innebär att behörig person genom sin namnteckning intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget. Beslutsattestanten har ansvar för hela kontrollkedjan och ansvarar därmed för att kontrollmomenten har fördelats till rätt personer och att kontrollerna utförs. Det är också beslutsattestanten som föreslår godkännare, men beslut sker av nämnd alternativt på delegation. Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har nödvändig insikt och kunskap för uppgiften. I samband med att attestanterna meddelas sitt uppdrag skall de också få tillgång till attestreglementet och tillämpningsanvisningarna samt andra upprättade dokument som reglerar attestarbetet, samt introduceras i arbetet. Beslut om att utse attestanter Nämnd får delegera rätten att utse beslutsattestant samt rätten att besluta om eventuella kompletterande kontroller till förvaltningschef. Fördelningen av övriga kontroller bör vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som råder. Beslutsattest knyts i normalfallet till koddelen ansvar. Därtill kan ersättare utses. Vem kan utses till beslutsattestant? För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Alingsås kommun eller vara förtroendevalda i Alingsås kommun. Om särskilda skäl finns kan nämnden besluta om att en annan än anställd/förtroendevald kan attestera.

11 11 Forts SBN 192 Rapportering och meddelande av beslut Uppdrag som beslutsattestant och ersättare ska meddelas attestanterna. Besluten över utsedda beslutsattestanter ska fortlöpande meddelas kommunledningskontorets ekonomiavdelning genom att protokollutdrag översändes. Dokumentation av attesträtter attestlista Förteckningen över attestanter skall innehålla uppgift om samtliga attestanter inom nämndens ansvarsområde. Av listan ska framgå förutsättningar för attesträtten, tex kodintervall, beloppsgränser mm. Årligen upprättas en ny attestlista som ersätter den gamla. Däremellan kan kompletterande beslut om nya attestanter fattas. Återkallande av beslut sker när nytt beslut fattas för det nya året och under året genom kompletterande beslut. Attestlista upprättas av respektive förvaltning. Attestlistan inklusive kompletterande beslut ska alltid finnas tillgänglig på kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tillsammans med eventuella tilläggsanvisningar från nämnden. Förslag med förteckning av attestanter enligt ovanstående krav bifogas enligt bilaga. Vi föreslår därför att samhällsbyggnadschefen får rätt att godkänna ändringar i aktuell förteckning över attestanter under löpande år och att ny förteckning över attestanter tas upp till beslut av samhällsbyggnadsnämnden i december varje år. Detta innefattar även att ändra beloppsgränser om behov uppstår. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 180. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter och deras ersättare, godkännare, kodintervall (ansvar i kombination med verksamhet), samt attestbelopp, enligt bifogad förteckning. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadschefen rätt att utse attestanter under löpande år, samt att ändra beloppsgränser om behov uppstår.

12 12 SBN 193 Dnr SBN Översyn av riksintresseområden för friluftsliv i Västra Götalands län Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till översyn och revidering av riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län. Naturvårdsverket och Hav- och Vattenmyndigheten har utformat särskilda riktlinjer för detta uppdrag som pågår under tiden Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska som en av tre storstadsregioner särskilt beakta behoven av tätortsnära natur. Synpunkter och förslag på ändringar av länsstyrelsens underlag ska vara länsstyrelsen tillhanda senast måndagen den 16 december Följande områden, som berör Alingsås kommun mer eller mindre, föreslås som riksintresseområden för friluftsliv av länsstyrelsen: FO 18, Hjortmarka Hjortmarka är ett av de fem områden i Alingsås kommun som föreslogs av länsstyrelsen i programmet för skydd av tätortsnära naturområden 2003, rapport 2003:53. Kommunen tog fram ett förslag till naturreservat för Hjortmarka vilket godkändes av kommunfullmäktige Hjortmarka naturreservat föreslås som nytt riksintresseområde. Området stämmer överens med ovanstående riktlinjer och beskrivs på följande sätt: FO 19 (FP10), Härskogenområdet Härskogenområdet är ett befintligt riksintresseområde för friluftsliv som inrättades på talet. Området berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Härryda, Partille och Alingsås vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del innebär det endast att anpassning sker till det nya naturreservatet Färgensjöarna, där en del av Lilla Färgen tillkommer. FO 37 (FP8), Risvedenområdet Även Risvedenområdet inrättades på 1980-talet. Detta område berör Lerum, Ale och Alingsås kommuner, vilket kräver mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets friluftslivsvärden. Den gamla gränsdragningen ska revideras. För Alingsås del föreslås inga gränsjusteringar.

13 13 Forts SBN 193 Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv (RI). Nuvarande texter är skrivna på 1980-talet och delvis felaktiga och behöver aktualiseras. Alla tre områdena som berör Alingsås kommun stämmer överens med förslagen i Program för tätortsnära natur Göteborg. Avgränsningarna av RI är ibland svåra att tolka. Idag skär gränserna ofta helt okänsligt genom landskapet, bättre vore om gränserna kunde flyttas ex till vägar, järnvägar, kraftledningar, vissa större fastigheters gränser, sjöstränder eller vattendrag o dyl, för att lättare kunna hantera ett RI i praktiskt planarbete. Detta gäller även för t ex RI naturvård. Synpunkter på Hjortmarkaförslaget: Samhällsbyggnadskontoret välkomnar länsstyrelsens förslag att naturreservatet föreslås som område av riksintresse för friluftsliv. Gränserna för riksintresset stämmer dock inte helt överens med naturreservatet, t ex den norra gränsdragningen från Aleforshemmet och österut, även den södra gränsen överensstämmer inte med reservatet från Sundsbergsvägen och vidare mot öster. Kommunens reservatsbeslut från 2010 överklagades av några fastighetsägare. Klagomålen avvisades av regeringen Stora Kroksjön arrenderas av Linnefors Sportfiskeklubb. För att få fiska i sjön krävs medlemskap i sportfiskeklubben för att undvika att sjön pestsmittas. Vindskyddet på udden i Stora Kroksjön tillhör sportfiskeklubben. Inom riksintresse/reservatsområdet finns ett antal enskilda fastigheter som ej ingår i reservatet och som ej omfattas av reservatets föreskrifter.

14 14 Forts SBN 193 Synpunkter på Härskogenområdet: Göteborgsregionens kommunalförbund GR har påbörjat ett långsiktigt arbete med att värna och utveckla grön- och blåstrukturen i regionens gröna kilar. Dessa kilar pekas ut i Strukturbild för Göteborgsregionen som viktiga strukturelement. Som pilotprojekt har GR valt Delsjön-Härskogenkilen, som omfattar det befintliga riksintresseområdet och ovan nämnda kommuner inklusive Göteborg, men undantaget Bollebygd som ej ingår i GR. Avsikten med pilotprojektet är bland annat att förbättra samverkan mellan kommunerna och kartlägga kunskaperna av, t ex rekreations- och naturvärden inom kilen. I den gamla värdebeskrivningen för Härskogen sägs det att ett hänsynstagande till friluftslivet från skogsbrukets sida är nödvändigt. Tyvärr kan man se motsatsen här och var, t ex på några öar i den populära kanotsjön Ömmern, där omfattande avverkningar har skett. Så är t ex Läkarebo ö, som tidigare var populär att rasta vid, idag helt kalhuggen och rastplatsen på södra udden utplånad! Även märkta strövstigar som nämns i beskrivningarna är få. Synpunkter på Risvedenområdet: Risveden är ett stort barrskogsområde med goda möjligheter till strövande, svampoch bärplockning, fritidsfiske mm. Länsstyrelsen lanserar begreppet Risvedens vildmarksområde. Omfattande avverkningar genom storskaligt skogsbruk och fragmentering av skogslandskapet genom vägdragningar har dock påverkat vildmarkskaraktären. Vandringsleden mellan Alingsås och Brobacka är nerlagd sedan 2007, efter krav från några markägare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 181. Samhällsbyggnadsnämnden välkomnar länsstyrelsens översyn av områden som klassats som riksintressen för friluftsliv och tillstyrker att de befintliga riksintresseområdena Härskogen och Risveden kvarstår och att gränser och beskrivningar ses över. Nämnden tillstyrker även att Hjortmarka naturreservat klassas som riksintresseområde för friluftsliv.

15 15 SBN 194 Dnr SBN Läderpluntan AB, intresseanmälan för köp av tomtmark i Norra Borgens verksamhetsområde Ärendebeskrivning Ägaren av Kristineholmskiosken, Läderpluntan AB, arrenderar mark för verksamheten av kommunen. På grund av kommande utbyggnad av E20 har kommunen sagt upp arrendeavtalet med arrendatorn, Läderpluntan AB, för upphörande och avflyttning från arrendestället till Kommunen har därefter i samförstånd med Trafikverket givit arrendatorn uppskov med avflyttningen från arrendestället till att ske senast Arrendatorn accepterar kommunens uppsägning utan några krav om ersättning. Läderpluntan AB har anmält intresse till kommunen för att köpa verksamhetstomten i Tokebacka som är avsedd för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i pågående detaljplan för Norra Borgens verksamhetsområde. På tomtmarken vill Läderpluntan AB bedriva följande verksamheter: -kiosk, bensinstation, restaurang och rekreation -eventuellt hotell eller motell -konferenser i befintliga byggnader Företaget vill i samråd med kommunen rita nya byggnader som både fångar Alingsås framåtanda och bevarar befintliga traditionella byggnader på tomten. Läderpluntan AB, genom Nora Rasim, önskar en snabb behandling av ärendet för att kunna påbörja utvecklingsarbetet med den nya tomten. Samhällsbyggnadskontorets synpunkter Tomten för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri i blivande detaljplan (tomt med beteckning G1 och J1 på plankartan) har ett mycket strategiskt läge vid norra infarten till Alingsås. På tomten finns bevarandevärda byggnader som föreslås få skyddsbestämmelser i detaljplanen. Tilldelningen av den aktuella tomten bör föregås av inbjudan till exploatörer och tilldelas genom tävling där exploatörer, utifrån givna förutsättningar, redovisar verksamheter som avses bedrivas på tomten. Detaljplanen för området kan tidigast vinna laga kraft i januari Vägplanen för berörd del av E20 inom planområdet kan bli fastställd under Trafikverket projekterar och utför alla anläggningar inom planområdet som hör till utbyggnaden av väg E20. Byggstart kan tidigast ske i slutet av Beslut om tilldelning av aktuell tomtmark till exploatör bör avvakta tills dess detaljplanen för området och vägplanen för del av E20 vunnit laga kraft. Tillträde till tomtmarken kan ske när lokalgata och E20 byggts ut.

16 16 Forts SBN 194 Fyra intressenter har hittills anmält intresse för att köpa tomten. Då Läderpluntan ABs arrende är uppsagt är det angeläget att ett snart besked ges angående företagets intresseanmälan för köp av aktuell tomt vid Tokebacka. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 182. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i nuläget inte tilldela planerad tomt för fordonsservice/service för trafikanter och ändamålet industri vid Tokebacka i Norra Borgens blivande verksamhetsområde till företaget Läderpluntan AB. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att under våren 2014 ta fram underlag för tilldelning av aktuell tomt till exploatör/-er genom tävling.

17 17 SBN 195 Dnr SBN Försäljning av Skomakaregården 2 Ärendebeskrivning Företaget Ängsfastigheten i Alingsås AB önskar förvärva fastigheten Skomakaregården 2 med tillträde under januari Förvaltningens yttrande Fastigheten är belägen inom Tomtereds industriområde. Fastigheten är planlagd för småindustri samt handel med skrymmande varor. Köpeskillingen baseras på beslut tagit av Tekniska nämnden , TN 113. Detta innebär ett markpris 2014 om 204 kr/m 2. Fastigheten är m 2 stor vilket ger att köpeskillingen blir kr. Köpeskillingen överstiger kr, varför det saknas delegation för denna försäljning enligt gällande delegationsordning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 183. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat utkast till köpeavtal gällande fastigheten Skomakaregården 2 med i huvudsak det innehåll som framgår av bifogat förslag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bemyndiga exploateringschefen att teckna köpehandlingar gällande fastigheten Skomakaregården 2.

18 18 SBN 196 Dnr SBN BK Gerdsken - arrendeavtal Ärendebeskrivning Gerdskens bollklubb (BK Gerdsken) har inkommit med en förfrågan om att få arrendera idrottsområdet inom fastigheten Tuvebo 1:8 för en arrendetid om 10 år. Idrottsområdet omfattar enligt gällande detaljplaner ca m 2 markyta. På området finns ett äldre klubbhus som ägs av kommunen, vilket på senare tid byggts till. Tillbyggnaden ägs av BK Gerdsken. Utöver detta finns ett par mindre komplementbyggnader. Mellan Alingsås kommun och BK Gerdsken finns sedan ett hyreskontrakt som omfattar bollplan om ca m 2 inklusive den gamla delen av klubbhuset. Förvaltningens yttrande Det nuvarande hyreskontraktet mellan kommunen och BK Gerdsken har en löptid om 3 år, med förlängning om 3 år varje gång om uppsägning ej sker. BK Gerdsken har för avsikt att anlägga en konstgräsplan på Tuvebo 1:8 och för detta krävs ett antal sponsorer. Från sponsorhåll har man uttryckt önskemål om att BK Gerdsken kan visa upp ett upplåtelseavtal med kommunen om en tid av minst 10 år. Eftersom merparten av objektet Tuvebo 1:8 består av markytor och de befintliga byggnaderna endast utgör en mindre del, anser samhällsbyggnadskontoret att ett arrendeavtal är en bättre upplåtelseform än ett hyreskontrakt. I ett arrendeavtal kan dessutom en reglering ske avseende den byggnad som klubben låtit uppföra och är ägare till. Hyresbeloppet i nu gällande hyreskontrakt uppgår till 9139 kr/år, med indexuppräkning. I samband med att ett nytt arrendeavtal tecknas kommer nuvarande hyresavtal att upphöra. En arrendeavgift tas ut enligt gällande taxa (0,64 kr/m 2 i 2013 års pris), vilket motsvarar kr/år. Till detta kommer hyra för kommunens del av klubbhuset. Den sammanlagda avgiften kommer årligen att indexregleras. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ett nytt arrendeavtal får tecknas med klubben om en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägningen inte sker från någondera parten, en förlängningstid om 3 år för varje gång. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 184. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna att samhällsbyggnadskontoret får teckna ett nytt arrendeavtal med Gerdskens bollklubb med en upplåtelsetid om 10 år och därefter, om uppsägning inte sker, en förlängningstid om 3 år åt gången.

19 19 SBN 197 Dnr SBN Försäljning av del av fastigheten Alingsås Sörhaga 2:1, Nolhaga slott Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt redan 2002 att successivt sälja fastigheter som inte behövs för att driva den kommunala kärnverksamheten. Sedan dess har det fattats beslut om försäljning av ett antal fastigheter. Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2010, 276, att ge kommunledningskontoret i uppdragatt att utreda möjligheterna att överföra ansvaret för Nolhaga slott till Fabs AB. Något förslag finns ännu inte framtaget. Däremot har kommunledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret anlitat NAISvefa för en värdering av slottet. Detta för att få ett underlag för en eventuell nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet bedömdes vid värdetidpunkten, juli 2013, till 10 miljoner. Av värderingsunderlaget framgår också att osäkerheten i värderingen större än normalt, med anledning av objektets unika karaktär, planbestämmelser och övriga värderingsförutsättningar, Nuvarande hyresgäst har sagt upp hyreskontraktet till upphörande den 30 april Förvaltningens yttrande Den senaste ombyggnaden av Nolhaga slott startades under 2003 och pågick under ca 3 år. Den sammanlagda kostnaden för upprustning och ombyggnad av Nolhaga slott uppgick till tkr. Till detta kommer nybyggnad av förråds- och sophus till en kostnad av tkr. Det nuvarande hyreskontraktet undertecknades av parterna i maj-juni 2005 och gäller för perioden 1 oktober 2005 till och med 30 april Hyreskontraktet är uppsagt av hyresgästen och upphör således den 30 april Nuvarande hyresgäst har inte för avsikt att förlänga hyreskontraktet. Detta innebär att slottet kommer att stå tomt och stängt från den 1 maj 2014, om det inte dessförinnan kan gå att finna en eller flera nya hyresgäster / verksamheter. Intäkten (årshyran) för helåret 2012 uppgick till tkr medan den sammanlagda kostnaden uppgick till tkr. Motsvarande intäkt för 2013 uppgår till tkr med ett beräknat underskott om ca 400 tkr. Nuvarande hyresgäst har investerat i storleksordningen ca 7-8 miljoner kr. Investeringar som kommunen kommer att behöva reglera i samband med kommande avflyttning. Samhällsbyggnadskontoret är inte en lämplig förvaltare av sådana bebyggda fastigheter som avses behållas i kommunal ägo, särskilt gäller detta en kulturfastighet som Nolhaga slott. Om fastigheten säljs till Fabs AB så skulle förutsättningarna för en mera professionell förvaltning öka. Tidigare genomförda försäljningar inom kommunkoncernen har skett till aktuellt bokfört värde. Det bokförda värdet uppgick den 31 oktober 2013 till tkr. Den årliga avskrivningen av det bokförda värdet uppgår till ca 800 tkr/år.

20 20 Forts SBN 197 Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 185. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna att del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott, får säljas till Fabs AB till bokfört värde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, att sälja del av fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga slott till Fabs AB, för det vid försäljningstillfället aktuella bokförda värdet, så snart de praktiska förutsättningarna föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att teckna köpeavtalet enligt ovan. Jäv Torbjörn Gustafsson (C) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

21 21 SBN 198 Dnr SBN Myggan 9, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Myggan Ändring av gällande detaljplan så att den också tillåter livsmedel. Nuvarande etablering kommer att flytta och fastighetsägaren vill hyra ut lokalerna till en livsmedelsbutik. 750 kvm handel kvm lager. Tidigare beslut: Föp Staden anger fortsatt användning. Gällande detaljplan medger ej livsmedel. Varför det ansågs olämpligt med livsmedel när gällande plan togs fram har inte framgått av planhandlingarna. Bedömning: En livsmedelsetablering anses inte olämplig utifrån platsens förutsättningar. En analys av trafikläget behöver dock göras. Fastigheten inrymmer idag handel och parkeringsplatserna räcker till. Dock finns en livsmedelsbutik strax intill som kommer att utsättas för större konkurrens. Positivt planbesked Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Myggan 9, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 186.

22 22 Forts SBN 198 Yrkande Bo Olsson (S) m.fl yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked, då det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bo Olsson (S) m.fls yrkande och finner att detta har bifallits. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Myggan 9, med motivering att det inte finns anledning att ändra nu gällande detaljplan. Jäv Björn Leivik (M) deltar ej i beredning eller beslut på grund av jäv.

23 23 SBN 199 Dnr SBN Afzeliiskolan 2, Prästgårdsvägen 3, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansöka ns syfte Motivering Förslag till beslut Afzeliiskolan Ansökan gäller att uppföra flerfamiljshus på befintlig bostadsfastighet där förslaget innebär att huvudbygg naden tas bort. Tidigare beslut: Fastigheten anges i Föp Staden som fortsatt användning (bostäder). Gällande detaljplan har användningen bostadsändamål i 2 vån. Fastigheten finns också med i kommunens kulturmiljöprogram (KMP) där den anses visa på den äldre bebyggelsestruktur med bl.a. lillstuga och jordkällare som fanns strax utanför stadens ringgator med större trädgårdar runtom. Det finns inte många sådana miljöer kvar. Rekommendationer för området är att hänsyn ska tas till byggnadernas kulturhistoriska värden. Bedömning: Områdets kulturmiljövärden har inte visats tillräckligt med hänsyn varken i alt. A eller B. Den historiska tid som befintlig miljö vittnar om, tas i förslagen i stora drag bort. Endast det övre hörnet på tomten består. Det ur kulturmiljö värdefulla boningshuset med sin förträdgård försvinner och därmed får även siktlinjen från Nygatan en annan vy inifrån stan. Den föreslagna bebyggelsen är också högre än önskvärt. Negativt planbesked Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 december, 187. Samhällsbyggnadsnämnden ger negativt planbesked till Afzeliiskolan 2, med motivering enligt tabellen ovan.

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-12-09 178-199

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-12-09 178-199 Samhällsbyggnadsnämndens 178-199 2 Begäran om tilläggsanslag för Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Saxebäcksvägen...6 Begäran om tilläggsanslag för Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Sundet m.fl....7

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168 Samhällsbyggnadsnämnden 159-168 2 Information och överläggningar... 5 Ekonomisk månadsuppföljning... 6 Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2016... 7 Erska 2:56, ansökan om planbesked... 8 Ändring

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden

Protokoll. Tekniska nämnden Tekniska 21-26 2 Information och överläggningar... 5 Attestlistor för tekniska förvaltningen 2015... 6 Revidering av delegationsordningen... 9 Delegerade beslut 2015... 10 Inkomna skrivelser 2015... 11

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010-11-02 182-183 Byggnadsnämnden Sida 2 2010-11-02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010-11-02 182 Uppföljning av budget 2010-10-31 183 Underrättelse för yttrande Mellby 5:19, Bjärke Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69 Samhällsbyggnadsnämnden 59-69 2 Information och överläggningar... 6 Våruppföljning 2014... 7 Byggnationer i Gräfsnäs slottsruin... 8 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 10 Byggemenskap Alingsås,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 2-29

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 2-29 Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 2-29 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 Informationer och överläggningar

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2016-02-18 1 (10) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer