Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00"

Transkript

1 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl , , , Ajournering mellan kl , , Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Ragnarsdotter (S) Mats Mattsson (S) Marika Bystedt (MP) Michael Möller Christensen (V) Leif Jonsson (M) Kevin Andersson (C), tjänstgörande ersättare Sven Westerlund (C), 2:e vice ordförande Anders Bylund (KD), tjänstgörande ersättare Mårten Holmström (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Göran Andersson, förvaltningschef, Annika Sellgren, ekonom, Christina Norberg, sekreterare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef kl , , Utses att justera Justeringens plats och tid Mårten Holmström Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christina Norberg Ordförande Amanda Lind Justerande Mårten Holmström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsnämnden Datum för uppsättande anslag Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagande av anslag Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg 1

2 Innehåll 190 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Delårsrapport för samhällsnämnden Handlingsplan med förnyad prognos Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer Medborgarförslag Skatepark på Härnön Medborgarförslag Laglig graffitivägg Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut Delegationsbeslut till granskning Eventuellt tillkommande ärenden Delegation av förändrad avgift periodkort Höjning aktivitetsbidrag Ordförande rapporterar Förvaltningschefen rapporterar Övriga rapporter Delegationsbeslut enligt förteckning Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning Information Nästa möte

3 190 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Ordförande Amanda Lind (MP) går igenom dagordningen. Följande ärenden tillkommer: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag = 209 3

4 191 Föregående protokoll att godkänna genomgången av föregående protokoll från

5 SAM Delårsrapport för samhällsnämnden 2012 att godkänna redovisningen av delårsrapporten. Härmed överlämnas samhällsnämndens delårsrapport till och med Annika Sellgren, ekonom, muntlig föredragning vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse och rapport

6 SAM Handlingsplan med förnyad prognos att godkänna föreslagna åtgärder, samt att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen. Samhällsnämndens prognos per den sista augusti visar på ett underskott om 1,9 mnkr. Efter inlämnad prognos har samhällsnämnden ålagts att lämna in en tidsatt handlingsplan som visar att nämnden kan hålla sin budget vid årets slut. Utifrån lämnad prognos i augusti och utfall september har prognosjusteringar på totalt 0,7 mnkr kunnat göras. Där i ligger bland annat ett prognostiserat överskott på bostadsanpassning med 0,4 mnkr. För att åtgärda det resterande delar av underskott ha nämnden tagit beslut om att höja taxorna för årskorten på simhallen. Detta som ett led i att komma till rätta med problematiken kring det intäktskrav som är svårt att nå, detta bör generera 0,1 mnkr. Resterade 1,1 mkr kommer att tas från beläggningsarbeten och bortprioriteringar på gatuunderhållet. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 SAM Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer att godkänna upprättat förslag, samt att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Samhällsnämndens övergripande nämndsbudget 2013 innehåller de satsningar och förstärkningar som nämnden tilldelats samt de verksamhetsmål och indikatorer som politiskt jobbats fram. Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden godkänner upprättat förslag och skickar det till kommunstyrelsen. Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef och Annika Sellgren, ekonom vid sammanträde Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer

8 SAM Medborgarförslag Skatepark på Härnön att bifalla medborgarförslaget såtillvida att en skate- och BMXpark planeras att uppföras centralt i Härnösand I ett medborgarförslag som inkom föreslår förslagställaren att kommunen ska bygga en skate- och BMX park vid Kusthöjden på Härnön. Med tanke på att kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att bygga en anläggning för skate/bmx, och uppdra till samhälls- nämnden att uppföra denna på lämplig plats, finns det inte skäl att just nu låsa sig till området kring Kusthöjden. Arbetet kring kommunens kommande skate-och BMX-park fortsätter, vilket innebär att kommunen förhoppningsvis inom en inte för avlägsen framtid kan stoltsera med en ny arena för detta ändamål. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 SAM Medborgarförslag Laglig graffitivägg föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag diariefört dnr: KS , önskar förslagsställaren att det skall finnas en laglig graffitivägg i Härnösand. Genom detta skulle ungdomar ges utrymme till eget skapande och undvika att berövas detta kulturella uttryck. Samhällsnämnden delar förslagsställarens åsikt om barns rätt till kulturskapande och kulturmöten. I samhällsnämndens budget för 2013 finns föreslaget en särskild satsning för att främja barn- och ungdomskultur i Härnösands kommun. 250 tkr avsätts för att stärka barn- och ungdomskultursamordningen i kommunen. Genom ett aktivt samarbete med skolan är målsättningen att fler barn och ungdomar ska komma i kontakt med och delta i olika kulturaktiviteter. 50 tkr avsätts för att stimulera bildandet av barn- och ungdomskulturföreningar och ungdomssektioner inom befintliga kulturföreningar. Föreningsstödjande verksamhet kommer att utvecklas och det så kallade aktivitetsbidraget för barn och unga mellan 7-20 år att höjas kraftigt, från 4 kr till 5,50 kr. Det så kallade Arrangörslyftet kommer att vidareutvecklas. Sammantaget är bedömningen att dessa satsningar kommer att innebära förbättrade förutsättningar för barn och unga i Härnösands kommun att delta i och uppleva en bredd av kulturella uttryck. Föreningar, enskilda arrangörer och kulturinstitutionerna i Härnösand har stor frihet att själva ta initiativ till olika kulturprojekt, där graffitimålning kan vara en del. Samhällsförvaltningen har i sitt yttrande till nämnden pekat på riskerna för oönskat klotter på andra platser än en laglig vägg. De erfarenheter från andra kommuner som lyfts fram pekar åt olika håll. I en kommun där man gjort stora satsningar på laglig graffitimålning har man kunnat se att det oönskade klottret minskat. I en annan kommun har möjligheten till laglig graffitimålning inneburit stora klotterskador. Gemensamt för de undersökningar som lyfts fram är att det handlar om större kommuner där klotter redan är ett problem och där det finns ett forts. 9

10 196, forts. stort tryck från ungdomarna för lagliga möjligheter till graffitimålning. Så bedömer inte förvaltningen läget vara i Härnösand. Det är för närvarande en låg andelen klotterskador på hus och fasader. Samhällsförvaltningen upplever heller inte att det finns något större tryck för just denna konstform bland de ungdomar i kommunen man har kontakt med, t ex genom ungdomsgården Kåken. Samhällsförvaltningen lyfter istället fram möjligheten att satsa på andra kulturella uttryck som skulle kunna tilltala ungdomar, t ex digital graffiti och projiceringar. Muntlig föredragning av Lars Johansson, ungdomssamordnare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Ordförandens skrivelse

11 SAM Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial 2 att godkänna lämnad redovisning. Arbetsläget redovisas för områdena miljö, livsmedel, bygg- och plan och teknikområdet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det mesta av planerade insatser löper på enligt planen. Observera att vissa projekt löper över flera år och då behöver det inte vara särskilt anmärkningsvärt med gul eller röd färgmarkering. För några av projekten är vi beroende av andras insatser och förutsättningar ex struktur, skikt och kartor kring GIS-arbetet, samt tillsyn vattenskyddsområden där bildandet av nya områden inte är klart. Resurserna för arbete med naturvårdsfrågor är små och inom det området finns flera projekt som inte kan genomföras. Inom livsmedelsområdet har förvaltningen har fått tillbaka föräldralediga resurser och det mesta som planerats kommer hinna genomföras. Ett riksprojekt om kontroll av salmonellaförekomst ersätts av ett projekt om vatten i skolkök som inte blev genomfört 2011.Inom planområdet har interna rutiner och checklistor utvecklats på flera sätt och de övergår nu som en del i löpande arbete. På tekniksidan har framtagandet av underlag för nytt förfrågningsunderlag till den tekniska entreprenaden tagit mycket tid och under hösten fortsätter ett stort arbete med att utvärdera anbuden. Muntlig föredragning av Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

12 SAM Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro att anta detta remissvar som sitt eget, samt att det bör övervägas att stänga infarten från E4 till skolan, korsningspunkt 6, och istället leda trafiken till skolan från Ramsåsvägen. Trafikverket har upprättat en ny förstudie för förbättringar av E4 genomfart Älandsbro. Detta är den andra förstudien som behandlar aktuell sträcka. Den tidigare förstudien togs fram 2009 och sedan dess har projektet fått nya förutsättningar. Förstudien finns som förslagshandling och kommunen är en av berörda som har möjlighet att avge skriftliga synpunkter. Samhällsnämndens remissyttrande gäller som Härnösands kommuns yttrande. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen gällande såväl funktionsmål som hänsynsmål vidmakthåller kommunen sitt ställningstagande om en förbifart av E4 utanför tätorten Älandsbro. Samhällsekonomiskt och långsiktigt gynnas medborgare och transporter av en kortare sträckning av E4 och eliminering av framkomlighetshinder som såväl kraftiga lutningar (Saltviksbacken) som tätorter med hastighetsbegränsningar och stopp i trafikflöden. Väg E4 är av väldigt stor betydelse för transport av gods och varor till, från och inom regionen. Det finns inga alternativa transportvägar som kan ersätta E4 längs den aktuella sträckan och därför är en god tillgänglighet och framkomlighet längs vägen av stor vikt för det regionala näringslivet. Vägen används också i stor utsträckning av arbetspendlare mellan Älandsbro och Härnösand men även mellan andra orter i regionen. För dessa är det viktigt med både en hög framkomlighet och en säker väg. Kommunen ser därför positivt på att åtgärder utförs i Älandsbro oavsett förbifartens vara eller icke-vara och förordar de förslag förstudien tagit fram, där antalet farliga korsningspunkter med E4 har minimerats och framkomligheten förbättrats. När det gäller gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Älandsbro pågår en process om ägoförhållande samt bevarande/nedläggning av forts. 12

13 198,forts. spåren där kommunen i detta samrådsyttrande inte tar ställning för/emot järnvägen utan i följande delar förutsätter att spåren tagits bort och banvallen står till förfogande för annan verksamhet. Projektmål - I samrådet för den föregående förstudien hade kommunen tre ställningstaganden, GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727, miljöprioriterad genomfart samt mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4. Ett sammanlänkat, trafiksäkert GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727 tillgodoses med förstudiens förslag vilket kommunen är positiv till. Gällande miljöprioritering av E4 genom Älandsbro tätort behöver detta ses över i kommande planeringssteg. Kommunen ser positivt på förslaget med 80 km/h utanför tätorten och 40 km/h i nära anslutning till skolan. Mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4 behöver också ses över i kommande planeringssteg. Fördjupade bullerutredningar med förslag på åtgärder som förstärker gestaltningen av E4 bör genomföras längs hela förstudiesträckan. Det kommunen ytterligare vill framhålla som viktiga mål är att eliminera enskilda utfarter på sträckan och öka framkomligheten mellan Härnösands centrum och korsningspunkt 6, samt mellan korsningspunkt 4 och norrut. Transporters framkomlighet i kommande utredningsskeden bör korsningspunkten 3 särskilt utredas för långa och breda fordons framkomlighet i korsningspunkten. Ledningar- Problem med dagvatten och översvämningar har tidigare uppkommit framförallt vid Djupdalsbäcken mellan korsningarna 3 och 4. Ombyggnad av ledningsnätet har skett men nya förutsättningar med ombyggnationer av E4 kräver fördjupade studier av ledningsdimensioner, flöden och klimatpåverkan i senare utredningsskeden. Behov av samordning I fortsatt process är det av stor vikt att samordning sker med den kommunala planeringen och Trafikverkets planeringsprocesser både gällande väg och bana. Muntlig föredragning av Linda Karlsson, gatuingenjör och Staffan Gilliusson, projektledare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 SAM Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck att ge sökanden tillfälle att senast den 26 oktober yttra sig över förslaget till att avslå strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 Miljöbalken, och föreläggande om återställning. Sökanden ansöker om en strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken i efterhand för en anordnad pir och ett trädäck som ligger vid vattnet. Detaljplan saknas. Aktuellt område är i gällande översiktsplan från 2011 markerat som JO, Jordbruk och glesbebyggelse. Fastigheten är en jordbruksfastighet som sträcker sig från strandlinjen ungefär 300 meter ovanför bostadshuset med tillhörande byggnader. Idag används jordbruksmarken nedanför byggnaderna som betesmark för hästar. Fastigheten har stängslats in från bostadshuset ner mot strandlinjen för att göra det möjligt för hästarna att vara på stranden och för att de ska kunna dricka vatten från sjön. Det särskilda skäl som sökanden åberopar är att byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Innan piren och trädäcket anlades fanns inga anläggningar eller byggnader på stranden. Allmänheten hade då möjlighet att röra sig i strandområdet. Nedanför den aktuella platsen finns en liten badplats som används främst av de närboende. Stängslet avskiljer tydligt badplatsen och nedsläppet från vägen (allmänningen) från jordbruksfastigheten. I och med anläggandet av piren och trädäcket har strandområdet privatiserats och tillgängligheten har försvårats för allmänheten. Växt- och djurlivet bedöms inte ha väsentligen förändras av åtgärden. Dock har inga detaljerade inventeringar gjorts. Samhällsförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot strandskyddets syfte och att godtagbara särskilda skäl saknas för att bevilja en strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. forts. 14

15 199, forts. Ansökan bör därför avslås och marken återställas till hur det såg ut innan piren och trädäcket anlades. Återställningen ska göras på mark med tjäle för att minska risken för grumling i sjön. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

16 SAM Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus att bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kapitel 17 Plan- och bygglagen med följande villkor : byggnaden får endast uppföras med en våning och dess byggnadsarea får inte överstiga 30 m². byggnaden får inte placeras närmare strandlinjen än befintlig huvudbyggnad, samt att fastställa avgiften för förhandsbeskedet till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av fastigheten Bergom 1:50. Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom område med sammanhållen bebyggelse. Gällande översiktsplan beskriver markanvändningen som i huvudsak jordbruk med gles bebyggelse. Den föreslagna avstyckningen blir ca 740 m² och omfattas av strandskydd. Området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I ärendet finns yttrande från Härnösands Energi & Miljö AB gällande anslutning för vatten och avlopp. I yttrandet framgår att anslutning till kommunalt vatten och avlopp är möjlig för den aktuella lokaliseringen. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:1, 1:3, 1:29, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85 har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter gällande medverkan vid planerad fastighetsbildning har framförts av en delägare (dödsbodelägare) i fastigheten Bergom 1:50. I övriigt har inga synpunkter framförts. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:3 och 1:49 har inte svarat på remissförfrågan varför de delges beslutet. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Enligt yttrande från handläggare Strandskydd krävs inte dispens från strandskyddsreglerna då föreslagen byggnad kommer att placeras längre från stranden än redan befintlig huvudbyggnad. forts. 16

17 200, forts. Den sökta åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kapitel 2 och 4 Planoch bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Upplysningar PBL= Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Detta beslut kan överklagas. Beslut om positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 kap 18 PBL. Beslut om förhandsbesked innebär inte att den aktuella åtgärden får påbörjas. Faktura gällande avgift skickas separat. Beslutet delges sökanden samt ägaren av fastigheten Bergom 1:50, 1:3, 1:49. Meddelande om beslut skickas till ägarna av fastigheterna Bergom 1:1,1:29, 1:48, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85. *Om beslut om förhandsbesked inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 17

18 SAM Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av fritidshus på den del av fastigheten Lungön 1:198 som ligger i anslutning till Övre Anholmsviken på västra delen av Lungön. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen beskriver markanvändning för bebyggelse och rekreation. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Dispens från strandskyddsreglerna enligt miljöbalkens 7 kap. beviljades av samhällsnämnden den 13 oktober 2010 (SAM ). I ärendet har ägarna till fastigheterna Lungön 1:74, 1:85, 1:114, 1:133, 1:134, 1: 142, 1:177, 1:178, 1:183, 1:184, 1:198, 1:204, 1:205 getts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö utan att några synpunkter har framförts. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontroll-ansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 SAM Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus på rubricerad fastighet som ligger i direkt anslutning till den allmänna vägen mellan Älandsbro och Strinningen. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Enligt gällande översiktsplan är området avsett för boende och rekreation. Fastigheten som i huvudsak består av skogsmark omfattas delvis av strandskydd enligt 7 kapitel miljöbalken. Den föreslagna byggnaden är placerad utanför det område som omfattas av strandskyddet. Tillfart till fastigheten har säkerställts genom servitut att använda befintlig infart och väg via fastigheten Finsvik 9:4. I ärendet har ägarna till fastigheterna Finsvik 9:1 och Finsvik 9:4 getts möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö. Några synpunkter har inte framförts. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 PBL. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

20 SAM Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag som inkom den 7 juni 2012 föreslås att Härnösands kommun ska bygga en ny lekplats i stadsparken. Lekplatsen bör förses med sittplatser, tillgång till WiFi samt laddstolpar (med el) för att kunna sitta ute och jobba medan barnen leker. I stadsparkens västra del nära domkyrkan finns redan idag en lekplats, bara ca 150 m från Sambibliotekets entré. Öster om Brunnshusgatan karaktäriseras stadsparken mer av promenadstråk i en grön, sammanhängande och lugn miljö. Där bör snarare fler mindre sittplatser för en stunds vila eller kontemplation efterstävas, en möjlighet som det ofta är ont om i stadsmiljö. Vi har ett förhållandevis stort antal lekplatser per invånare i Härnösand och i centrum finns 7 lekplatser inom 550 m radie. I planen för Kanaludden finns även medtaget ett område för anläggande av en ny aktivitetspark, vilket i framtiden eventuellt kommer innebära ännu en lekplats inom denna radie. Att flytta en lekplats, utföra återställningsarbeten samt att anlägga en ny lekplats är förknippat med stora kostnader, varför det är rimligare att utveckla befintliga lekplatser gjordes bl.a ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten i lekparken nära domkyrkan. Enligt IT-avdelningen finns det för närvarande inte något stadsnät (wifi) i stadsparken och i dagsläget finns heller inga planer på något öppet gästnät. Dagens utrustning har dock via abonnemang enkelt möjlighet att få tillgång till 3 eller 4G nätet. Även fria surfzoner finns hos vissa operatörer. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 SAM Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Samhällsförvaltningen beslutar att välja Roland Strömqvist (S) och Mårten Holmström (FP) som samhällsnämndens representanter i den politiska styrgruppen för ny avfallsplan. Kommunstyrelsen beslutade i att-sats två att uppdra till samhällsnämnden att till styrgruppen utse en majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare inom nämnden. Protokollsutdrag KS

22 SAM Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut att betrakta uppdragsbesluten enligt lista som avslutade. Samhällsförvaltningen har efter genomgång av samhällsnämndens uppdragbeslut följande förslag till uppdragsbeslut som kan betraktas som avslutade. Inriktning entreprenader Samordning arbete med ungdomar i Härnösand Referensgrupp Härnösands kulturplan Uppföljning uppdragsbeslut (se ) Utveckling Vårdkasenområdet Utvärdering av underhållsavtal med kommunfastigheter Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

23 206 Delegationsbeslut till granskning att lägga informationen till handlingarna. Nämnden har utvalt två delegationsbeslut till granskning. Delegationsbeslut: Fastlandet 2:84 strandskyddsdispens för anläggning av sandstrand. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Nässland 1:35, bekräftelse på årsrapport för Muntlig föredragning av Lena Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde

24 207 Eventuellt tillkommande ärenden att godkänna det nya ärendet till dagordningen. Nytillkommet ärende är: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag =

25 SAM Delegation av förändrad avgift periodkort att ge förvaltningschefen delegation att sätta delavgifter och besluta om kampanjer på kommunens fritids- och kulturanläggningar utifrån samhällsnämndens övergripande beslut. Samhällsnämnden har beslutat om höjningar för vissa årskort på simhallen. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Detta tillsammans med att vissa kampanjer måste genomföras föreslås att förvaltningschef får delegation att besluta om avgifter för olika periodkort och kampanjer. Detta föreslås även gälla övriga fritids- och kulturanläggningar. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

26 SAM Höjning aktivitetsbidrag att höja aktivitetsbidraget för ungdomar från 4,00 kr till 5,50 kr per aktivitet och deltagare, att bidragshöjningen gäller utbetalningar som görs från och med 2013, samt att ledarutbildningsbidraget upphör från och med Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Föreningar har tidigare kunnat söka ledarutbildningsbidrag för specifika utbildningar. Detta föreslås slopas och att medel för detta förs över till aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket motsvarar en höjning av 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till en höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Detta beräknas kosta cirka 165 tkr med 2011 års volym. Antalet deltagartillfällen har de senaste åren minskat. Målet är att minskningen av aktivitetsbidragen ska avta och genom denna höjning av bidraget är det fullt möjligt att vi får ett ökat fokus på ungdomarnas föreningsaktivitet. Tidigare har föreningar kunnat söka bidrag för ledarutbildning. Handläggningen av detta har varit administrativt stor och svårkontrollerad. Ska kontrollen vara ändamålsenlig måste det administrativa arbetet öka, vilket inte är önskvärt. Det är ett fåtal föreningar som söker detta bidrag och då framför allt de stora föreningarna. Samhällsförvaltningen föreslår därför att medel som finns för ledarutbildningsbidrag tillförs aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket skulle gynna alla föreningar. Ekonomiskt är det möjligt att höja aktivitetsbidragen inom nuvarande anslag för ungdomar med 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

27 210 Ordförande rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerar om: Styrgrupp uthållig kommun HNEF Rådet för trygghet och hälsa HOK nationell utmärkelse, silverkotten Invigning Ådalsbanan Revision Samverkansmöte med HEMAB Dialogmöten hotell Kanaludden Namnberedning 27

28 211 Förvaltningschefen rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om: Kommunal drift av spår vårdkasen Resecentrum Rekryteringar Organisation och arbetssätt 2013 Medborgarförslag - Kappelsbergsbacken Avtal drift internationell curlingarena Avtal servering simhallen Elanläggningar Krisövning VendELa 28

29 212 Övriga rapporter att lägga informationen till handlingarna. Övriga rapporter är: Margareta Ragnarsdotter och Mikael Möller Christensen: Kulturting i Östersund 4-5 oktober Magnus Oskarsson - samverkansmodellen 29

30 213 Delegationsbeslut enligt förteckning att godkänna upprättad förteckning Förteckning över delegationsbeslut

31 214 Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning att ha tagit del av upprättad förteckning Förteckning över inkomna skrivelser inför samhällsnämndens sammanträde Rapport Projekt utfört av samhällsförvaltningen avseende märkningskontroll färdiglagad mat och köttprodukter 2. Kommunstyresens protokoll ansökan om tilläggsmedel från samhällsnämnden 3. Kommunstyresens protokoll Kulturprogram 4 Kommunstyresens protokoll Lönepolitiska riktlinjer 5. Kommunstyresens protokoll Politisk styrgrupp Sälstensprojektet 6. Rapport Sola säkert, tillsynsprojekt utfört av samhällsförvaltningen 7. Kommunfullmäktiges protokoll Avsägelser 8. Kommunfullmäktiges protokoll Valärenden 9. Graffitivägg skrivelse från Alveola Ämting 31

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Ersättare Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Anna Britt Lundqvist (V) närvarande fram till klockan 12.30 Anders Bylund (KD)

Ersättare Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Anna Britt Lundqvist (V) närvarande fram till klockan 12.30 Anders Bylund (KD) 1(26) Plats och tid Olof Högbergsalen, Tid 08.15-16.00 Ajournering: 09.35-09.55, 12.10-13.45,14.50-15.00 Beslutande Ledamöter Amanda Lind (MP), ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.55 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S) Kenneth Wåhlund (S) Anders Söderström (S), 1- del av 11 exkl beslut Hysen Dembogaj

Läs mer