Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00"

Transkript

1 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl , , , Ajournering mellan kl , , Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Ragnarsdotter (S) Mats Mattsson (S) Marika Bystedt (MP) Michael Möller Christensen (V) Leif Jonsson (M) Kevin Andersson (C), tjänstgörande ersättare Sven Westerlund (C), 2:e vice ordförande Anders Bylund (KD), tjänstgörande ersättare Mårten Holmström (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Göran Andersson, förvaltningschef, Annika Sellgren, ekonom, Christina Norberg, sekreterare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef kl , , Utses att justera Justeringens plats och tid Mårten Holmström Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christina Norberg Ordförande Amanda Lind Justerande Mårten Holmström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsnämnden Datum för uppsättande anslag Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagande av anslag Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg 1

2 Innehåll 190 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Delårsrapport för samhällsnämnden Handlingsplan med förnyad prognos Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer Medborgarförslag Skatepark på Härnön Medborgarförslag Laglig graffitivägg Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut Delegationsbeslut till granskning Eventuellt tillkommande ärenden Delegation av förändrad avgift periodkort Höjning aktivitetsbidrag Ordförande rapporterar Förvaltningschefen rapporterar Övriga rapporter Delegationsbeslut enligt förteckning Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning Information Nästa möte

3 190 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Ordförande Amanda Lind (MP) går igenom dagordningen. Följande ärenden tillkommer: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag = 209 3

4 191 Föregående protokoll att godkänna genomgången av föregående protokoll från

5 SAM Delårsrapport för samhällsnämnden 2012 att godkänna redovisningen av delårsrapporten. Härmed överlämnas samhällsnämndens delårsrapport till och med Annika Sellgren, ekonom, muntlig föredragning vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse och rapport

6 SAM Handlingsplan med förnyad prognos att godkänna föreslagna åtgärder, samt att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen. Samhällsnämndens prognos per den sista augusti visar på ett underskott om 1,9 mnkr. Efter inlämnad prognos har samhällsnämnden ålagts att lämna in en tidsatt handlingsplan som visar att nämnden kan hålla sin budget vid årets slut. Utifrån lämnad prognos i augusti och utfall september har prognosjusteringar på totalt 0,7 mnkr kunnat göras. Där i ligger bland annat ett prognostiserat överskott på bostadsanpassning med 0,4 mnkr. För att åtgärda det resterande delar av underskott ha nämnden tagit beslut om att höja taxorna för årskorten på simhallen. Detta som ett led i att komma till rätta med problematiken kring det intäktskrav som är svårt att nå, detta bör generera 0,1 mnkr. Resterade 1,1 mkr kommer att tas från beläggningsarbeten och bortprioriteringar på gatuunderhållet. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 SAM Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer att godkänna upprättat förslag, samt att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Samhällsnämndens övergripande nämndsbudget 2013 innehåller de satsningar och förstärkningar som nämnden tilldelats samt de verksamhetsmål och indikatorer som politiskt jobbats fram. Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden godkänner upprättat förslag och skickar det till kommunstyrelsen. Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef och Annika Sellgren, ekonom vid sammanträde Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer

8 SAM Medborgarförslag Skatepark på Härnön att bifalla medborgarförslaget såtillvida att en skate- och BMXpark planeras att uppföras centralt i Härnösand I ett medborgarförslag som inkom föreslår förslagställaren att kommunen ska bygga en skate- och BMX park vid Kusthöjden på Härnön. Med tanke på att kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att bygga en anläggning för skate/bmx, och uppdra till samhälls- nämnden att uppföra denna på lämplig plats, finns det inte skäl att just nu låsa sig till området kring Kusthöjden. Arbetet kring kommunens kommande skate-och BMX-park fortsätter, vilket innebär att kommunen förhoppningsvis inom en inte för avlägsen framtid kan stoltsera med en ny arena för detta ändamål. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 SAM Medborgarförslag Laglig graffitivägg föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag diariefört dnr: KS , önskar förslagsställaren att det skall finnas en laglig graffitivägg i Härnösand. Genom detta skulle ungdomar ges utrymme till eget skapande och undvika att berövas detta kulturella uttryck. Samhällsnämnden delar förslagsställarens åsikt om barns rätt till kulturskapande och kulturmöten. I samhällsnämndens budget för 2013 finns föreslaget en särskild satsning för att främja barn- och ungdomskultur i Härnösands kommun. 250 tkr avsätts för att stärka barn- och ungdomskultursamordningen i kommunen. Genom ett aktivt samarbete med skolan är målsättningen att fler barn och ungdomar ska komma i kontakt med och delta i olika kulturaktiviteter. 50 tkr avsätts för att stimulera bildandet av barn- och ungdomskulturföreningar och ungdomssektioner inom befintliga kulturföreningar. Föreningsstödjande verksamhet kommer att utvecklas och det så kallade aktivitetsbidraget för barn och unga mellan 7-20 år att höjas kraftigt, från 4 kr till 5,50 kr. Det så kallade Arrangörslyftet kommer att vidareutvecklas. Sammantaget är bedömningen att dessa satsningar kommer att innebära förbättrade förutsättningar för barn och unga i Härnösands kommun att delta i och uppleva en bredd av kulturella uttryck. Föreningar, enskilda arrangörer och kulturinstitutionerna i Härnösand har stor frihet att själva ta initiativ till olika kulturprojekt, där graffitimålning kan vara en del. Samhällsförvaltningen har i sitt yttrande till nämnden pekat på riskerna för oönskat klotter på andra platser än en laglig vägg. De erfarenheter från andra kommuner som lyfts fram pekar åt olika håll. I en kommun där man gjort stora satsningar på laglig graffitimålning har man kunnat se att det oönskade klottret minskat. I en annan kommun har möjligheten till laglig graffitimålning inneburit stora klotterskador. Gemensamt för de undersökningar som lyfts fram är att det handlar om större kommuner där klotter redan är ett problem och där det finns ett forts. 9

10 196, forts. stort tryck från ungdomarna för lagliga möjligheter till graffitimålning. Så bedömer inte förvaltningen läget vara i Härnösand. Det är för närvarande en låg andelen klotterskador på hus och fasader. Samhällsförvaltningen upplever heller inte att det finns något större tryck för just denna konstform bland de ungdomar i kommunen man har kontakt med, t ex genom ungdomsgården Kåken. Samhällsförvaltningen lyfter istället fram möjligheten att satsa på andra kulturella uttryck som skulle kunna tilltala ungdomar, t ex digital graffiti och projiceringar. Muntlig föredragning av Lars Johansson, ungdomssamordnare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Ordförandens skrivelse

11 SAM Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial 2 att godkänna lämnad redovisning. Arbetsläget redovisas för områdena miljö, livsmedel, bygg- och plan och teknikområdet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det mesta av planerade insatser löper på enligt planen. Observera att vissa projekt löper över flera år och då behöver det inte vara särskilt anmärkningsvärt med gul eller röd färgmarkering. För några av projekten är vi beroende av andras insatser och förutsättningar ex struktur, skikt och kartor kring GIS-arbetet, samt tillsyn vattenskyddsområden där bildandet av nya områden inte är klart. Resurserna för arbete med naturvårdsfrågor är små och inom det området finns flera projekt som inte kan genomföras. Inom livsmedelsområdet har förvaltningen har fått tillbaka föräldralediga resurser och det mesta som planerats kommer hinna genomföras. Ett riksprojekt om kontroll av salmonellaförekomst ersätts av ett projekt om vatten i skolkök som inte blev genomfört 2011.Inom planområdet har interna rutiner och checklistor utvecklats på flera sätt och de övergår nu som en del i löpande arbete. På tekniksidan har framtagandet av underlag för nytt förfrågningsunderlag till den tekniska entreprenaden tagit mycket tid och under hösten fortsätter ett stort arbete med att utvärdera anbuden. Muntlig föredragning av Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

12 SAM Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro att anta detta remissvar som sitt eget, samt att det bör övervägas att stänga infarten från E4 till skolan, korsningspunkt 6, och istället leda trafiken till skolan från Ramsåsvägen. Trafikverket har upprättat en ny förstudie för förbättringar av E4 genomfart Älandsbro. Detta är den andra förstudien som behandlar aktuell sträcka. Den tidigare förstudien togs fram 2009 och sedan dess har projektet fått nya förutsättningar. Förstudien finns som förslagshandling och kommunen är en av berörda som har möjlighet att avge skriftliga synpunkter. Samhällsnämndens remissyttrande gäller som Härnösands kommuns yttrande. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen gällande såväl funktionsmål som hänsynsmål vidmakthåller kommunen sitt ställningstagande om en förbifart av E4 utanför tätorten Älandsbro. Samhällsekonomiskt och långsiktigt gynnas medborgare och transporter av en kortare sträckning av E4 och eliminering av framkomlighetshinder som såväl kraftiga lutningar (Saltviksbacken) som tätorter med hastighetsbegränsningar och stopp i trafikflöden. Väg E4 är av väldigt stor betydelse för transport av gods och varor till, från och inom regionen. Det finns inga alternativa transportvägar som kan ersätta E4 längs den aktuella sträckan och därför är en god tillgänglighet och framkomlighet längs vägen av stor vikt för det regionala näringslivet. Vägen används också i stor utsträckning av arbetspendlare mellan Älandsbro och Härnösand men även mellan andra orter i regionen. För dessa är det viktigt med både en hög framkomlighet och en säker väg. Kommunen ser därför positivt på att åtgärder utförs i Älandsbro oavsett förbifartens vara eller icke-vara och förordar de förslag förstudien tagit fram, där antalet farliga korsningspunkter med E4 har minimerats och framkomligheten förbättrats. När det gäller gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Älandsbro pågår en process om ägoförhållande samt bevarande/nedläggning av forts. 12

13 198,forts. spåren där kommunen i detta samrådsyttrande inte tar ställning för/emot järnvägen utan i följande delar förutsätter att spåren tagits bort och banvallen står till förfogande för annan verksamhet. Projektmål - I samrådet för den föregående förstudien hade kommunen tre ställningstaganden, GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727, miljöprioriterad genomfart samt mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4. Ett sammanlänkat, trafiksäkert GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727 tillgodoses med förstudiens förslag vilket kommunen är positiv till. Gällande miljöprioritering av E4 genom Älandsbro tätort behöver detta ses över i kommande planeringssteg. Kommunen ser positivt på förslaget med 80 km/h utanför tätorten och 40 km/h i nära anslutning till skolan. Mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4 behöver också ses över i kommande planeringssteg. Fördjupade bullerutredningar med förslag på åtgärder som förstärker gestaltningen av E4 bör genomföras längs hela förstudiesträckan. Det kommunen ytterligare vill framhålla som viktiga mål är att eliminera enskilda utfarter på sträckan och öka framkomligheten mellan Härnösands centrum och korsningspunkt 6, samt mellan korsningspunkt 4 och norrut. Transporters framkomlighet i kommande utredningsskeden bör korsningspunkten 3 särskilt utredas för långa och breda fordons framkomlighet i korsningspunkten. Ledningar- Problem med dagvatten och översvämningar har tidigare uppkommit framförallt vid Djupdalsbäcken mellan korsningarna 3 och 4. Ombyggnad av ledningsnätet har skett men nya förutsättningar med ombyggnationer av E4 kräver fördjupade studier av ledningsdimensioner, flöden och klimatpåverkan i senare utredningsskeden. Behov av samordning I fortsatt process är det av stor vikt att samordning sker med den kommunala planeringen och Trafikverkets planeringsprocesser både gällande väg och bana. Muntlig föredragning av Linda Karlsson, gatuingenjör och Staffan Gilliusson, projektledare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 SAM Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck att ge sökanden tillfälle att senast den 26 oktober yttra sig över förslaget till att avslå strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 Miljöbalken, och föreläggande om återställning. Sökanden ansöker om en strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken i efterhand för en anordnad pir och ett trädäck som ligger vid vattnet. Detaljplan saknas. Aktuellt område är i gällande översiktsplan från 2011 markerat som JO, Jordbruk och glesbebyggelse. Fastigheten är en jordbruksfastighet som sträcker sig från strandlinjen ungefär 300 meter ovanför bostadshuset med tillhörande byggnader. Idag används jordbruksmarken nedanför byggnaderna som betesmark för hästar. Fastigheten har stängslats in från bostadshuset ner mot strandlinjen för att göra det möjligt för hästarna att vara på stranden och för att de ska kunna dricka vatten från sjön. Det särskilda skäl som sökanden åberopar är att byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Innan piren och trädäcket anlades fanns inga anläggningar eller byggnader på stranden. Allmänheten hade då möjlighet att röra sig i strandområdet. Nedanför den aktuella platsen finns en liten badplats som används främst av de närboende. Stängslet avskiljer tydligt badplatsen och nedsläppet från vägen (allmänningen) från jordbruksfastigheten. I och med anläggandet av piren och trädäcket har strandområdet privatiserats och tillgängligheten har försvårats för allmänheten. Växt- och djurlivet bedöms inte ha väsentligen förändras av åtgärden. Dock har inga detaljerade inventeringar gjorts. Samhällsförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot strandskyddets syfte och att godtagbara särskilda skäl saknas för att bevilja en strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. forts. 14

15 199, forts. Ansökan bör därför avslås och marken återställas till hur det såg ut innan piren och trädäcket anlades. Återställningen ska göras på mark med tjäle för att minska risken för grumling i sjön. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

16 SAM Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus att bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kapitel 17 Plan- och bygglagen med följande villkor : byggnaden får endast uppföras med en våning och dess byggnadsarea får inte överstiga 30 m². byggnaden får inte placeras närmare strandlinjen än befintlig huvudbyggnad, samt att fastställa avgiften för förhandsbeskedet till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av fastigheten Bergom 1:50. Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom område med sammanhållen bebyggelse. Gällande översiktsplan beskriver markanvändningen som i huvudsak jordbruk med gles bebyggelse. Den föreslagna avstyckningen blir ca 740 m² och omfattas av strandskydd. Området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I ärendet finns yttrande från Härnösands Energi & Miljö AB gällande anslutning för vatten och avlopp. I yttrandet framgår att anslutning till kommunalt vatten och avlopp är möjlig för den aktuella lokaliseringen. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:1, 1:3, 1:29, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85 har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter gällande medverkan vid planerad fastighetsbildning har framförts av en delägare (dödsbodelägare) i fastigheten Bergom 1:50. I övriigt har inga synpunkter framförts. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:3 och 1:49 har inte svarat på remissförfrågan varför de delges beslutet. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Enligt yttrande från handläggare Strandskydd krävs inte dispens från strandskyddsreglerna då föreslagen byggnad kommer att placeras längre från stranden än redan befintlig huvudbyggnad. forts. 16

17 200, forts. Den sökta åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kapitel 2 och 4 Planoch bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Upplysningar PBL= Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Detta beslut kan överklagas. Beslut om positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 kap 18 PBL. Beslut om förhandsbesked innebär inte att den aktuella åtgärden får påbörjas. Faktura gällande avgift skickas separat. Beslutet delges sökanden samt ägaren av fastigheten Bergom 1:50, 1:3, 1:49. Meddelande om beslut skickas till ägarna av fastigheterna Bergom 1:1,1:29, 1:48, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85. *Om beslut om förhandsbesked inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 17

18 SAM Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av fritidshus på den del av fastigheten Lungön 1:198 som ligger i anslutning till Övre Anholmsviken på västra delen av Lungön. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen beskriver markanvändning för bebyggelse och rekreation. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Dispens från strandskyddsreglerna enligt miljöbalkens 7 kap. beviljades av samhällsnämnden den 13 oktober 2010 (SAM ). I ärendet har ägarna till fastigheterna Lungön 1:74, 1:85, 1:114, 1:133, 1:134, 1: 142, 1:177, 1:178, 1:183, 1:184, 1:198, 1:204, 1:205 getts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö utan att några synpunkter har framförts. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontroll-ansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 SAM Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus på rubricerad fastighet som ligger i direkt anslutning till den allmänna vägen mellan Älandsbro och Strinningen. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Enligt gällande översiktsplan är området avsett för boende och rekreation. Fastigheten som i huvudsak består av skogsmark omfattas delvis av strandskydd enligt 7 kapitel miljöbalken. Den föreslagna byggnaden är placerad utanför det område som omfattas av strandskyddet. Tillfart till fastigheten har säkerställts genom servitut att använda befintlig infart och väg via fastigheten Finsvik 9:4. I ärendet har ägarna till fastigheterna Finsvik 9:1 och Finsvik 9:4 getts möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö. Några synpunkter har inte framförts. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 PBL. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

20 SAM Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag som inkom den 7 juni 2012 föreslås att Härnösands kommun ska bygga en ny lekplats i stadsparken. Lekplatsen bör förses med sittplatser, tillgång till WiFi samt laddstolpar (med el) för att kunna sitta ute och jobba medan barnen leker. I stadsparkens västra del nära domkyrkan finns redan idag en lekplats, bara ca 150 m från Sambibliotekets entré. Öster om Brunnshusgatan karaktäriseras stadsparken mer av promenadstråk i en grön, sammanhängande och lugn miljö. Där bör snarare fler mindre sittplatser för en stunds vila eller kontemplation efterstävas, en möjlighet som det ofta är ont om i stadsmiljö. Vi har ett förhållandevis stort antal lekplatser per invånare i Härnösand och i centrum finns 7 lekplatser inom 550 m radie. I planen för Kanaludden finns även medtaget ett område för anläggande av en ny aktivitetspark, vilket i framtiden eventuellt kommer innebära ännu en lekplats inom denna radie. Att flytta en lekplats, utföra återställningsarbeten samt att anlägga en ny lekplats är förknippat med stora kostnader, varför det är rimligare att utveckla befintliga lekplatser gjordes bl.a ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten i lekparken nära domkyrkan. Enligt IT-avdelningen finns det för närvarande inte något stadsnät (wifi) i stadsparken och i dagsläget finns heller inga planer på något öppet gästnät. Dagens utrustning har dock via abonnemang enkelt möjlighet att få tillgång till 3 eller 4G nätet. Även fria surfzoner finns hos vissa operatörer. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 SAM Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Samhällsförvaltningen beslutar att välja Roland Strömqvist (S) och Mårten Holmström (FP) som samhällsnämndens representanter i den politiska styrgruppen för ny avfallsplan. Kommunstyrelsen beslutade i att-sats två att uppdra till samhällsnämnden att till styrgruppen utse en majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare inom nämnden. Protokollsutdrag KS

22 SAM Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut att betrakta uppdragsbesluten enligt lista som avslutade. Samhällsförvaltningen har efter genomgång av samhällsnämndens uppdragbeslut följande förslag till uppdragsbeslut som kan betraktas som avslutade. Inriktning entreprenader Samordning arbete med ungdomar i Härnösand Referensgrupp Härnösands kulturplan Uppföljning uppdragsbeslut (se ) Utveckling Vårdkasenområdet Utvärdering av underhållsavtal med kommunfastigheter Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

23 206 Delegationsbeslut till granskning att lägga informationen till handlingarna. Nämnden har utvalt två delegationsbeslut till granskning. Delegationsbeslut: Fastlandet 2:84 strandskyddsdispens för anläggning av sandstrand. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Nässland 1:35, bekräftelse på årsrapport för Muntlig föredragning av Lena Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde

24 207 Eventuellt tillkommande ärenden att godkänna det nya ärendet till dagordningen. Nytillkommet ärende är: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag =

25 SAM Delegation av förändrad avgift periodkort att ge förvaltningschefen delegation att sätta delavgifter och besluta om kampanjer på kommunens fritids- och kulturanläggningar utifrån samhällsnämndens övergripande beslut. Samhällsnämnden har beslutat om höjningar för vissa årskort på simhallen. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Detta tillsammans med att vissa kampanjer måste genomföras föreslås att förvaltningschef får delegation att besluta om avgifter för olika periodkort och kampanjer. Detta föreslås även gälla övriga fritids- och kulturanläggningar. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

26 SAM Höjning aktivitetsbidrag att höja aktivitetsbidraget för ungdomar från 4,00 kr till 5,50 kr per aktivitet och deltagare, att bidragshöjningen gäller utbetalningar som görs från och med 2013, samt att ledarutbildningsbidraget upphör från och med Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Föreningar har tidigare kunnat söka ledarutbildningsbidrag för specifika utbildningar. Detta föreslås slopas och att medel för detta förs över till aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket motsvarar en höjning av 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till en höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Detta beräknas kosta cirka 165 tkr med 2011 års volym. Antalet deltagartillfällen har de senaste åren minskat. Målet är att minskningen av aktivitetsbidragen ska avta och genom denna höjning av bidraget är det fullt möjligt att vi får ett ökat fokus på ungdomarnas föreningsaktivitet. Tidigare har föreningar kunnat söka bidrag för ledarutbildning. Handläggningen av detta har varit administrativt stor och svårkontrollerad. Ska kontrollen vara ändamålsenlig måste det administrativa arbetet öka, vilket inte är önskvärt. Det är ett fåtal föreningar som söker detta bidrag och då framför allt de stora föreningarna. Samhällsförvaltningen föreslår därför att medel som finns för ledarutbildningsbidrag tillförs aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket skulle gynna alla föreningar. Ekonomiskt är det möjligt att höja aktivitetsbidragen inom nuvarande anslag för ungdomar med 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

27 210 Ordförande rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerar om: Styrgrupp uthållig kommun HNEF Rådet för trygghet och hälsa HOK nationell utmärkelse, silverkotten Invigning Ådalsbanan Revision Samverkansmöte med HEMAB Dialogmöten hotell Kanaludden Namnberedning 27

28 211 Förvaltningschefen rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om: Kommunal drift av spår vårdkasen Resecentrum Rekryteringar Organisation och arbetssätt 2013 Medborgarförslag - Kappelsbergsbacken Avtal drift internationell curlingarena Avtal servering simhallen Elanläggningar Krisövning VendELa 28

29 212 Övriga rapporter att lägga informationen till handlingarna. Övriga rapporter är: Margareta Ragnarsdotter och Mikael Möller Christensen: Kulturting i Östersund 4-5 oktober Magnus Oskarsson - samverkansmodellen 29

30 213 Delegationsbeslut enligt förteckning att godkänna upprättad förteckning Förteckning över delegationsbeslut

31 214 Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning att ha tagit del av upprättad förteckning Förteckning över inkomna skrivelser inför samhällsnämndens sammanträde Rapport Projekt utfört av samhällsförvaltningen avseende märkningskontroll färdiglagad mat och köttprodukter 2. Kommunstyresens protokoll ansökan om tilläggsmedel från samhällsnämnden 3. Kommunstyresens protokoll Kulturprogram 4 Kommunstyresens protokoll Lönepolitiska riktlinjer 5. Kommunstyresens protokoll Politisk styrgrupp Sälstensprojektet 6. Rapport Sola säkert, tillsynsprojekt utfört av samhällsförvaltningen 7. Kommunfullmäktiges protokoll Avsägelser 8. Kommunfullmäktiges protokoll Valärenden 9. Graffitivägg skrivelse från Alveola Ämting 31

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Kommunala handikapprådet 2012-04-23 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander Lundström, viceordförande

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Samhällsförvaltningen fredag 19 december kl.08.00

Samhällsförvaltningen fredag 19 december kl.08.00 1(37) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-14.15 Ajournering. Kl.09.35-09.55, 11.20-13.10 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Magnus

Läs mer