Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00"

Transkript

1 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl , , , Ajournering mellan kl , , Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Ragnarsdotter (S) Mats Mattsson (S) Marika Bystedt (MP) Michael Möller Christensen (V) Leif Jonsson (M) Kevin Andersson (C), tjänstgörande ersättare Sven Westerlund (C), 2:e vice ordförande Anders Bylund (KD), tjänstgörande ersättare Mårten Holmström (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Elisabeth Hildén (S), från kl Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Göran Andersson, förvaltningschef, Annika Sellgren, ekonom, Christina Norberg, sekreterare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef kl , , Utses att justera Justeringens plats och tid Mårten Holmström Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christina Norberg Ordförande Amanda Lind Justerande Mårten Holmström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsnämnden Datum för uppsättande anslag Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagande av anslag Samhällsförvaltningen Underskrift Christina Norberg 1

2 Innehåll 190 Godkännande av dagordning Föregående protokoll Delårsrapport för samhällsnämnden Handlingsplan med förnyad prognos Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer Medborgarförslag Skatepark på Härnön Medborgarförslag Laglig graffitivägg Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut Delegationsbeslut till granskning Eventuellt tillkommande ärenden Delegation av förändrad avgift periodkort Höjning aktivitetsbidrag Ordförande rapporterar Förvaltningschefen rapporterar Övriga rapporter Delegationsbeslut enligt förteckning Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning Information Nästa möte

3 190 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Ordförande Amanda Lind (MP) går igenom dagordningen. Följande ärenden tillkommer: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag = 209 3

4 191 Föregående protokoll att godkänna genomgången av föregående protokoll från

5 SAM Delårsrapport för samhällsnämnden 2012 att godkänna redovisningen av delårsrapporten. Härmed överlämnas samhällsnämndens delårsrapport till och med Annika Sellgren, ekonom, muntlig föredragning vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse och rapport

6 SAM Handlingsplan med förnyad prognos att godkänna föreslagna åtgärder, samt att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen. Samhällsnämndens prognos per den sista augusti visar på ett underskott om 1,9 mnkr. Efter inlämnad prognos har samhällsnämnden ålagts att lämna in en tidsatt handlingsplan som visar att nämnden kan hålla sin budget vid årets slut. Utifrån lämnad prognos i augusti och utfall september har prognosjusteringar på totalt 0,7 mnkr kunnat göras. Där i ligger bland annat ett prognostiserat överskott på bostadsanpassning med 0,4 mnkr. För att åtgärda det resterande delar av underskott ha nämnden tagit beslut om att höja taxorna för årskorten på simhallen. Detta som ett led i att komma till rätta med problematiken kring det intäktskrav som är svårt att nå, detta bör generera 0,1 mnkr. Resterade 1,1 mkr kommer att tas från beläggningsarbeten och bortprioriteringar på gatuunderhållet. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 SAM Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer att godkänna upprättat förslag, samt att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Samhällsnämndens övergripande nämndsbudget 2013 innehåller de satsningar och förstärkningar som nämnden tilldelats samt de verksamhetsmål och indikatorer som politiskt jobbats fram. Utifrån föreslagen budgetskrivelse föreslår samhällsförvaltningen att nämnden godkänner upprättat förslag och skickar det till kommunstyrelsen. Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef och Annika Sellgren, ekonom vid sammanträde Övergripande nämndsbudget 2013 med verksamhetsmål och indikatorer

8 SAM Medborgarförslag Skatepark på Härnön att bifalla medborgarförslaget såtillvida att en skate- och BMXpark planeras att uppföras centralt i Härnösand I ett medborgarförslag som inkom föreslår förslagställaren att kommunen ska bygga en skate- och BMX park vid Kusthöjden på Härnön. Med tanke på att kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att bygga en anläggning för skate/bmx, och uppdra till samhälls- nämnden att uppföra denna på lämplig plats, finns det inte skäl att just nu låsa sig till området kring Kusthöjden. Arbetet kring kommunens kommande skate-och BMX-park fortsätter, vilket innebär att kommunen förhoppningsvis inom en inte för avlägsen framtid kan stoltsera med en ny arena för detta ändamål. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 SAM Medborgarförslag Laglig graffitivägg föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag diariefört dnr: KS , önskar förslagsställaren att det skall finnas en laglig graffitivägg i Härnösand. Genom detta skulle ungdomar ges utrymme till eget skapande och undvika att berövas detta kulturella uttryck. Samhällsnämnden delar förslagsställarens åsikt om barns rätt till kulturskapande och kulturmöten. I samhällsnämndens budget för 2013 finns föreslaget en särskild satsning för att främja barn- och ungdomskultur i Härnösands kommun. 250 tkr avsätts för att stärka barn- och ungdomskultursamordningen i kommunen. Genom ett aktivt samarbete med skolan är målsättningen att fler barn och ungdomar ska komma i kontakt med och delta i olika kulturaktiviteter. 50 tkr avsätts för att stimulera bildandet av barn- och ungdomskulturföreningar och ungdomssektioner inom befintliga kulturföreningar. Föreningsstödjande verksamhet kommer att utvecklas och det så kallade aktivitetsbidraget för barn och unga mellan 7-20 år att höjas kraftigt, från 4 kr till 5,50 kr. Det så kallade Arrangörslyftet kommer att vidareutvecklas. Sammantaget är bedömningen att dessa satsningar kommer att innebära förbättrade förutsättningar för barn och unga i Härnösands kommun att delta i och uppleva en bredd av kulturella uttryck. Föreningar, enskilda arrangörer och kulturinstitutionerna i Härnösand har stor frihet att själva ta initiativ till olika kulturprojekt, där graffitimålning kan vara en del. Samhällsförvaltningen har i sitt yttrande till nämnden pekat på riskerna för oönskat klotter på andra platser än en laglig vägg. De erfarenheter från andra kommuner som lyfts fram pekar åt olika håll. I en kommun där man gjort stora satsningar på laglig graffitimålning har man kunnat se att det oönskade klottret minskat. I en annan kommun har möjligheten till laglig graffitimålning inneburit stora klotterskador. Gemensamt för de undersökningar som lyfts fram är att det handlar om större kommuner där klotter redan är ett problem och där det finns ett forts. 9

10 196, forts. stort tryck från ungdomarna för lagliga möjligheter till graffitimålning. Så bedömer inte förvaltningen läget vara i Härnösand. Det är för närvarande en låg andelen klotterskador på hus och fasader. Samhällsförvaltningen upplever heller inte att det finns något större tryck för just denna konstform bland de ungdomar i kommunen man har kontakt med, t ex genom ungdomsgården Kåken. Samhällsförvaltningen lyfter istället fram möjligheten att satsa på andra kulturella uttryck som skulle kunna tilltala ungdomar, t ex digital graffiti och projiceringar. Muntlig föredragning av Lars Johansson, ungdomssamordnare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Ordförandens skrivelse

11 SAM Uppföljning verksamhetsplanering för bygg- och miljö tertial 2 att godkänna lämnad redovisning. Arbetsläget redovisas för områdena miljö, livsmedel, bygg- och plan och teknikområdet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det mesta av planerade insatser löper på enligt planen. Observera att vissa projekt löper över flera år och då behöver det inte vara särskilt anmärkningsvärt med gul eller röd färgmarkering. För några av projekten är vi beroende av andras insatser och förutsättningar ex struktur, skikt och kartor kring GIS-arbetet, samt tillsyn vattenskyddsområden där bildandet av nya områden inte är klart. Resurserna för arbete med naturvårdsfrågor är små och inom det området finns flera projekt som inte kan genomföras. Inom livsmedelsområdet har förvaltningen har fått tillbaka föräldralediga resurser och det mesta som planerats kommer hinna genomföras. Ett riksprojekt om kontroll av salmonellaförekomst ersätts av ett projekt om vatten i skolkök som inte blev genomfört 2011.Inom planområdet har interna rutiner och checklistor utvecklats på flera sätt och de övergår nu som en del i löpande arbete. På tekniksidan har framtagandet av underlag för nytt förfrågningsunderlag till den tekniska entreprenaden tagit mycket tid och under hösten fortsätter ett stort arbete med att utvärdera anbuden. Muntlig föredragning av Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

12 SAM Remissyttrande förstudie väg E4 genomfart Älandsbro att anta detta remissvar som sitt eget, samt att det bör övervägas att stänga infarten från E4 till skolan, korsningspunkt 6, och istället leda trafiken till skolan från Ramsåsvägen. Trafikverket har upprättat en ny förstudie för förbättringar av E4 genomfart Älandsbro. Detta är den andra förstudien som behandlar aktuell sträcka. Den tidigare förstudien togs fram 2009 och sedan dess har projektet fått nya förutsättningar. Förstudien finns som förslagshandling och kommunen är en av berörda som har möjlighet att avge skriftliga synpunkter. Samhällsnämndens remissyttrande gäller som Härnösands kommuns yttrande. Med utgångspunkt i de transportpolitiska målen gällande såväl funktionsmål som hänsynsmål vidmakthåller kommunen sitt ställningstagande om en förbifart av E4 utanför tätorten Älandsbro. Samhällsekonomiskt och långsiktigt gynnas medborgare och transporter av en kortare sträckning av E4 och eliminering av framkomlighetshinder som såväl kraftiga lutningar (Saltviksbacken) som tätorter med hastighetsbegränsningar och stopp i trafikflöden. Väg E4 är av väldigt stor betydelse för transport av gods och varor till, från och inom regionen. Det finns inga alternativa transportvägar som kan ersätta E4 längs den aktuella sträckan och därför är en god tillgänglighet och framkomlighet längs vägen av stor vikt för det regionala näringslivet. Vägen används också i stor utsträckning av arbetspendlare mellan Älandsbro och Härnösand men även mellan andra orter i regionen. För dessa är det viktigt med både en hög framkomlighet och en säker väg. Kommunen ser därför positivt på att åtgärder utförs i Älandsbro oavsett förbifartens vara eller icke-vara och förordar de förslag förstudien tagit fram, där antalet farliga korsningspunkter med E4 har minimerats och framkomligheten förbättrats. När det gäller gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Älandsbro pågår en process om ägoförhållande samt bevarande/nedläggning av forts. 12

13 198,forts. spåren där kommunen i detta samrådsyttrande inte tar ställning för/emot järnvägen utan i följande delar förutsätter att spåren tagits bort och banvallen står till förfogande för annan verksamhet. Projektmål - I samrådet för den föregående förstudien hade kommunen tre ställningstaganden, GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727, miljöprioriterad genomfart samt mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4. Ett sammanlänkat, trafiksäkert GC-stråk mellan väg 1126 och väg 727 tillgodoses med förstudiens förslag vilket kommunen är positiv till. Gällande miljöprioritering av E4 genom Älandsbro tätort behöver detta ses över i kommande planeringssteg. Kommunen ser positivt på förslaget med 80 km/h utanför tätorten och 40 km/h i nära anslutning till skolan. Mål om minskat buller för fastigheter i anslutning till E4 behöver också ses över i kommande planeringssteg. Fördjupade bullerutredningar med förslag på åtgärder som förstärker gestaltningen av E4 bör genomföras längs hela förstudiesträckan. Det kommunen ytterligare vill framhålla som viktiga mål är att eliminera enskilda utfarter på sträckan och öka framkomligheten mellan Härnösands centrum och korsningspunkt 6, samt mellan korsningspunkt 4 och norrut. Transporters framkomlighet i kommande utredningsskeden bör korsningspunkten 3 särskilt utredas för långa och breda fordons framkomlighet i korsningspunkten. Ledningar- Problem med dagvatten och översvämningar har tidigare uppkommit framförallt vid Djupdalsbäcken mellan korsningarna 3 och 4. Ombyggnad av ledningsnätet har skett men nya förutsättningar med ombyggnationer av E4 kräver fördjupade studier av ledningsdimensioner, flöden och klimatpåverkan i senare utredningsskeden. Behov av samordning I fortsatt process är det av stor vikt att samordning sker med den kommunala planeringen och Trafikverkets planeringsprocesser både gällande väg och bana. Muntlig föredragning av Linda Karlsson, gatuingenjör och Staffan Gilliusson, projektledare vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 SAM Östersjäland 4:4, strandskyddsdispens i efterhand för anordning av pir och ett trädäck att ge sökanden tillfälle att senast den 26 oktober yttra sig över förslaget till att avslå strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 Miljöbalken, och föreläggande om återställning. Sökanden ansöker om en strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken i efterhand för en anordnad pir och ett trädäck som ligger vid vattnet. Detaljplan saknas. Aktuellt område är i gällande översiktsplan från 2011 markerat som JO, Jordbruk och glesbebyggelse. Fastigheten är en jordbruksfastighet som sträcker sig från strandlinjen ungefär 300 meter ovanför bostadshuset med tillhörande byggnader. Idag används jordbruksmarken nedanför byggnaderna som betesmark för hästar. Fastigheten har stängslats in från bostadshuset ner mot strandlinjen för att göra det möjligt för hästarna att vara på stranden och för att de ska kunna dricka vatten från sjön. Det särskilda skäl som sökanden åberopar är att byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet. Innan piren och trädäcket anlades fanns inga anläggningar eller byggnader på stranden. Allmänheten hade då möjlighet att röra sig i strandområdet. Nedanför den aktuella platsen finns en liten badplats som används främst av de närboende. Stängslet avskiljer tydligt badplatsen och nedsläppet från vägen (allmänningen) från jordbruksfastigheten. I och med anläggandet av piren och trädäcket har strandområdet privatiserats och tillgängligheten har försvårats för allmänheten. Växt- och djurlivet bedöms inte ha väsentligen förändras av åtgärden. Dock har inga detaljerade inventeringar gjorts. Samhällsförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot strandskyddets syfte och att godtagbara särskilda skäl saknas för att bevilja en strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. forts. 14

15 199, forts. Ansökan bör därför avslås och marken återställas till hur det såg ut innan piren och trädäcket anlades. Återställningen ska göras på mark med tjäle för att minska risken för grumling i sjön. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

16 SAM Bergom 1:50, förhandsbesked uppförande av fritidshus att bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kapitel 17 Plan- och bygglagen med följande villkor : byggnaden får endast uppföras med en våning och dess byggnadsarea får inte överstiga 30 m². byggnaden får inte placeras närmare strandlinjen än befintlig huvudbyggnad, samt att fastställa avgiften för förhandsbeskedet till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av fastigheten Bergom 1:50. Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom område med sammanhållen bebyggelse. Gällande översiktsplan beskriver markanvändningen som i huvudsak jordbruk med gles bebyggelse. Den föreslagna avstyckningen blir ca 740 m² och omfattas av strandskydd. Området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I ärendet finns yttrande från Härnösands Energi & Miljö AB gällande anslutning för vatten och avlopp. I yttrandet framgår att anslutning till kommunalt vatten och avlopp är möjlig för den aktuella lokaliseringen. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:1, 1:3, 1:29, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85 har getts möjlighet att yttra sig. Synpunkter gällande medverkan vid planerad fastighetsbildning har framförts av en delägare (dödsbodelägare) i fastigheten Bergom 1:50. I övriigt har inga synpunkter framförts. Ägarna till fastigheterna Bergom 1:3 och 1:49 har inte svarat på remissförfrågan varför de delges beslutet. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Enligt yttrande från handläggare Strandskydd krävs inte dispens från strandskyddsreglerna då föreslagen byggnad kommer att placeras längre från stranden än redan befintlig huvudbyggnad. forts. 16

17 200, forts. Den sökta åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kapitel 2 och 4 Planoch bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse Upplysningar PBL= Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Detta beslut kan överklagas. Beslut om positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 kap 18 PBL. Beslut om förhandsbesked innebär inte att den aktuella åtgärden får påbörjas. Faktura gällande avgift skickas separat. Beslutet delges sökanden samt ägaren av fastigheten Bergom 1:50, 1:3, 1:49. Meddelande om beslut skickas till ägarna av fastigheterna Bergom 1:1,1:29, 1:48, 1:51 samt Västansjö 1:84, 1:85. *Om beslut om förhandsbesked inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 17

18 SAM Lungön 1:198, bygglov nybyggnad fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av fritidshus på den del av fastigheten Lungön 1:198 som ligger i anslutning till Övre Anholmsviken på västra delen av Lungön. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen beskriver markanvändning för bebyggelse och rekreation. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Dispens från strandskyddsreglerna enligt miljöbalkens 7 kap. beviljades av samhällsnämnden den 13 oktober 2010 (SAM ). I ärendet har ägarna till fastigheterna Lungön 1:74, 1:85, 1:114, 1:133, 1:134, 1: 142, 1:177, 1:178, 1:183, 1:184, 1:198, 1:204, 1:205 getts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö utan att några synpunkter har framförts. Lantmäteriet har granskat ärendet utan att ha några synpunkter. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontroll-ansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

19 SAM Finsvik 9:5, bygglov uppförande av fritidshus att bevilja bygglov enligt 9 kapitel 31 Plan- och bygglagen, att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig med stöd av 10 kapitel 9 Plan- och bygglagen, samt att fastställa bygglovavgiften till kr enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus på rubricerad fastighet som ligger i direkt anslutning till den allmänna vägen mellan Älandsbro och Strinningen. Tomtplatsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Enligt gällande översiktsplan är området avsett för boende och rekreation. Fastigheten som i huvudsak består av skogsmark omfattas delvis av strandskydd enligt 7 kapitel miljöbalken. Den föreslagna byggnaden är placerad utanför det område som omfattas av strandskyddet. Tillfart till fastigheten har säkerställts genom servitut att använda befintlig infart och väg via fastigheten Finsvik 9:4. I ärendet har ägarna till fastigheterna Finsvik 9:1 och Finsvik 9:4 getts möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte framförts. Ärendet har granskats av handläggare Miljö. Några synpunkter har inte framförts. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 PBL. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får den som före 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, och om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer samhällsförvaltningen att den föreslagna personen har förutsättningar att vara ansvarig för den kontroll som krävs enligt den nu gällande plan- och bygglagen. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

20 SAM Medborgarförslag En riktigt stor och lekfull lekplats att avslå medborgarförslaget. I ett medborgarförslag som inkom den 7 juni 2012 föreslås att Härnösands kommun ska bygga en ny lekplats i stadsparken. Lekplatsen bör förses med sittplatser, tillgång till WiFi samt laddstolpar (med el) för att kunna sitta ute och jobba medan barnen leker. I stadsparkens västra del nära domkyrkan finns redan idag en lekplats, bara ca 150 m från Sambibliotekets entré. Öster om Brunnshusgatan karaktäriseras stadsparken mer av promenadstråk i en grön, sammanhängande och lugn miljö. Där bör snarare fler mindre sittplatser för en stunds vila eller kontemplation efterstävas, en möjlighet som det ofta är ont om i stadsmiljö. Vi har ett förhållandevis stort antal lekplatser per invånare i Härnösand och i centrum finns 7 lekplatser inom 550 m radie. I planen för Kanaludden finns även medtaget ett område för anläggande av en ny aktivitetspark, vilket i framtiden eventuellt kommer innebära ännu en lekplats inom denna radie. Att flytta en lekplats, utföra återställningsarbeten samt att anlägga en ny lekplats är förknippat med stora kostnader, varför det är rimligare att utveckla befintliga lekplatser gjordes bl.a ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten i lekparken nära domkyrkan. Enligt IT-avdelningen finns det för närvarande inte något stadsnät (wifi) i stadsparken och i dagsläget finns heller inga planer på något öppet gästnät. Dagens utrustning har dock via abonnemang enkelt möjlighet att få tillgång till 3 eller 4G nätet. Även fria surfzoner finns hos vissa operatörer. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 SAM Valärende politisk styrgrupp avfallsplan Samhällsförvaltningen beslutar att välja Roland Strömqvist (S) och Mårten Holmström (FP) som samhällsnämndens representanter i den politiska styrgruppen för ny avfallsplan. Kommunstyrelsen beslutade i att-sats två att uppdra till samhällsnämnden att till styrgruppen utse en majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare inom nämnden. Protokollsutdrag KS

22 SAM Redovisning samhällsnämndens uppdragsbeslut att betrakta uppdragsbesluten enligt lista som avslutade. Samhällsförvaltningen har efter genomgång av samhällsnämndens uppdragbeslut följande förslag till uppdragsbeslut som kan betraktas som avslutade. Inriktning entreprenader Samordning arbete med ungdomar i Härnösand Referensgrupp Härnösands kulturplan Uppföljning uppdragsbeslut (se ) Utveckling Vårdkasenområdet Utvärdering av underhållsavtal med kommunfastigheter Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

23 206 Delegationsbeslut till granskning att lägga informationen till handlingarna. Nämnden har utvalt två delegationsbeslut till granskning. Delegationsbeslut: Fastlandet 2:84 strandskyddsdispens för anläggning av sandstrand. Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde Nässland 1:35, bekräftelse på årsrapport för Muntlig föredragning av Lena Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde

24 207 Eventuellt tillkommande ärenden att godkänna det nya ärendet till dagordningen. Nytillkommet ärende är: 18:1 Delegation av förändrad avgift periodkort = :2 Handlingsplan med förnyad prognos = :3 Höjning aktivitetsbidrag =

25 SAM Delegation av förändrad avgift periodkort att ge förvaltningschefen delegation att sätta delavgifter och besluta om kampanjer på kommunens fritids- och kulturanläggningar utifrån samhällsnämndens övergripande beslut. Samhällsnämnden har beslutat om höjningar för vissa årskort på simhallen. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Försäljning görs dock av olika periodkort inom de beslutade områdena, varför priset för dessa periodkort också måste höjas. Detta tillsammans med att vissa kampanjer måste genomföras föreslås att förvaltningschef får delegation att besluta om avgifter för olika periodkort och kampanjer. Detta föreslås även gälla övriga fritids- och kulturanläggningar. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

26 SAM Höjning aktivitetsbidrag att höja aktivitetsbidraget för ungdomar från 4,00 kr till 5,50 kr per aktivitet och deltagare, att bidragshöjningen gäller utbetalningar som görs från och med 2013, samt att ledarutbildningsbidraget upphör från och med Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Föreningar har tidigare kunnat söka ledarutbildningsbidrag för specifika utbildningar. Detta föreslås slopas och att medel för detta förs över till aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket motsvarar en höjning av 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2013 bland annat avsatt medel för höjning av bidrag till föreningar. En del av detta är tänkt att gå till en höjning av föreningsbidragen för ungdomar från 4,00 kr till 5,00 kr per aktivitet och deltagare. Detta beräknas kosta cirka 165 tkr med 2011 års volym. Antalet deltagartillfällen har de senaste åren minskat. Målet är att minskningen av aktivitetsbidragen ska avta och genom denna höjning av bidraget är det fullt möjligt att vi får ett ökat fokus på ungdomarnas föreningsaktivitet. Tidigare har föreningar kunnat söka bidrag för ledarutbildning. Handläggningen av detta har varit administrativt stor och svårkontrollerad. Ska kontrollen vara ändamålsenlig måste det administrativa arbetet öka, vilket inte är önskvärt. Det är ett fåtal föreningar som söker detta bidrag och då framför allt de stora föreningarna. Samhällsförvaltningen föreslår därför att medel som finns för ledarutbildningsbidrag tillförs aktivitetsbidragen för ungdomar, vilket skulle gynna alla föreningar. Ekonomiskt är det möjligt att höja aktivitetsbidragen inom nuvarande anslag för ungdomar med 0,50 kr per aktivitet och deltagare. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse

27 210 Ordförande rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerar om: Styrgrupp uthållig kommun HNEF Rådet för trygghet och hälsa HOK nationell utmärkelse, silverkotten Invigning Ådalsbanan Revision Samverkansmöte med HEMAB Dialogmöten hotell Kanaludden Namnberedning 27

28 211 Förvaltningschefen rapporterar att lägga informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om: Kommunal drift av spår vårdkasen Resecentrum Rekryteringar Organisation och arbetssätt 2013 Medborgarförslag - Kappelsbergsbacken Avtal drift internationell curlingarena Avtal servering simhallen Elanläggningar Krisövning VendELa 28

29 212 Övriga rapporter att lägga informationen till handlingarna. Övriga rapporter är: Margareta Ragnarsdotter och Mikael Möller Christensen: Kulturting i Östersund 4-5 oktober Magnus Oskarsson - samverkansmodellen 29

30 213 Delegationsbeslut enligt förteckning att godkänna upprättad förteckning Förteckning över delegationsbeslut

31 214 Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning att ha tagit del av upprättad förteckning Förteckning över inkomna skrivelser inför samhällsnämndens sammanträde Rapport Projekt utfört av samhällsförvaltningen avseende märkningskontroll färdiglagad mat och köttprodukter 2. Kommunstyresens protokoll ansökan om tilläggsmedel från samhällsnämnden 3. Kommunstyresens protokoll Kulturprogram 4 Kommunstyresens protokoll Lönepolitiska riktlinjer 5. Kommunstyresens protokoll Politisk styrgrupp Sälstensprojektet 6. Rapport Sola säkert, tillsynsprojekt utfört av samhällsförvaltningen 7. Kommunfullmäktiges protokoll Avsägelser 8. Kommunfullmäktiges protokoll Valärenden 9. Graffitivägg skrivelse från Alveola Ämting 31

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35 2012-05-24 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.00-09.45, 10.05-11.10, 15.00-16.55 Ajournering mellan kl. 09.45-10.05, 11.10-15.00 Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer