RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith Skörsemo, v Rickard Ådahl, m, tjg ersättare Heine Albertsson, m, ; Carl-Eric Nilsson, c Ulla Svensson, kd, tjg ersättare Göthe Erlandsson, fp Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Eva Lydin, fastighetsförvaltare, Kerstin Engström, nämndsekreterare Kjell Sabel, byggnadsinspektör Utses att justera: Judith Skörsemo Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Judith Skörsemo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Ändrat sammanträdesdatum December månads sammanträde (14/12) måste flyttas med anledning av att kommunfullmäktige har dagsammanträde detta datum. Byggnadsnämnden beslutar att flytta december månads sammanträde till den 13:e.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2006/45 Budgetredovisning 2006 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för perioden januari till oktober. En särskild sammanställning för budgetläget för bostadsanpassningsärenden redovisas. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

4 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1111 Sörby 8:48 Ändring av detaljplan XXXXX ansöker om ändring av detaljplan för Sörby 8:48. Planen anger idag industriändamål. Sökande vill tillåta bostadsändamål. Stadsarkitekten menar att området gränsar till järnvägen. Det är olämpligt med bostäder så nära järnvägen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planen inte ändras. Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planen inte ändras.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1159 Kallinge Ändring/Upphävande av detaljplaner inom Kallinge tätort Frågan om ändringar av detaljplaner inom Kallinge tätort har diskuterats ett antal gånger på Byggnadsnämnden, inte minst behovet att ta bort gamla onödiga planbestämmelser. Idag finns det drygt 30 stycken detaljplaner som reglerar byggandet i Kallinge. En stor del av den bebyggda delen i Kallinge saknar idag detaljplan. Bebyggelsen regleras idag som samlad bebyggelse. Problemen med nuvarande system är att många planbestämmelser känns uråldriga eller svåra att tillämpa samt att tillämpningen av avvikelser m m kan kännas orättvis för den enskilde. Samhällsbyggnadskontoret har diskuterat följande alternativ: 1. att ändra enstaka planbestämmelser i ett antal gällande planer 2. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner 3. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner och ersätta med en mer generell detaljplan Alternativ 2 är till synes det mest radikala. Frågan uppkommer hur man reglerar byggande utan detaljplan. Svaret är: på samma sätt som exempelvis bebyggelse i nordöstra Kallinge på Brantaforsvägen där detaljplan saknas även idag. Alternativ 1 och 3 är det förfarandet vi använder normalt. Alternativ 1 går snabbare att genomföra men är svårare för allmänheten och kontoret att överblicka. Alternativ 3 är en rättvisare modell d v s alla behandlas lika. Ett nytt planförslag kan dock ta längre tid att upprätta om man skall täcka in alla möjligheter som finns inom den befintliga bebyggelsen. Vilken lösning som är bäst behöver diskuteras i ett programförslag innan kommunen och Byggnadsnämnden tar slutlig ställning. Planarkitektens förslag till beslut att kontoret får i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. _

6 Byggnadsnämnden Dnr 2006/995 Yxnarum 19:12 och 2:3, del av Planändring Skillingenäs AB, Grustagsgatan 37, Helsingborg Skillingenäs AB har lämnat in en ansökan om planändring av Yxnarum 19:12 och del av 2:3. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Skillingenäs AB

7 Byggnadsnämnden Dnr 2006/936 Torneryd 1:39 Planändring XXXXX har lämnat in en ansökan om planändring för fastigheten Torneryd 1:39, från industrifastighet till bostadsbyggnad. Stadsarkitekten menar att området omfattar en f d telestation som ej används längre. Angränsande fastigheter är bostäder. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1103 Hulta 2:115, del av (Water Jet) Planändring Water Jet har köpt Teknikvägen och Företagsvägen av kommunen. För att fastighetsförrättningen skall kunna genomföras krävs en ändring av detaljplanen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Water Jet

9 Byggnadsnämnden Dnr 2006/753 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Jan-Erik Guldstrand, Styrbjörn Stakesgata 7, Helsingborg PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Jan-Erik Guldstrand

10 Byggnadsnämnden Dnr 2006/754 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Mats Widerdal, Lärkvägen 3 A, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Mats Widerdal

11 Byggnadsnämnden Dnr 2006/755 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Cecilia Troedsson, Tre Högars väg 60 B, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museums framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Cecilia Troedsson

12 Byggnadsnämnden Dnr 2006/862 Torneryd 2:6 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Eva Johnsson-Andersson, Bränteknuva, Rödeby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Några erinringar från berörda sakägare har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att en godkänd avloppsanläggning kan anläggas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Bilaga: MHN 740/2006 Exp: Eva Johnsson-Andersson

13 Byggnadsnämnden Dnr 2006/865 Skönevik 1:6, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Kent Ovesson, Vierydsvägen 190, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten gränsar till samlad bebyggelse. Inom naturskyddsområde jordbruk och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3-4 enbostadshus. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Den föreslagna byggnationen ligger, såvitt man kan bedöma, mycket nära utflygningen start söder, varför flygtrafiken kan upplevas som störande. Vägverket kräver att föreslagen utfart flyttas. Man föreslår att den istället ansluter till enskilda vägen mot Guttamåla. Fastighetsägaren till Skönevik 2:23 är inte emot byggnationen men är orolig att ev borrning efter vatten eller bergvärme kan påverka deras dricksvatten och ev sinad brunn. Fastighetsägarna till Skönevik 2:30, som är jordbruksfastighet, uttrycker sin oro för framtida klagomål på lukt från gödselstack, flugor och ljud från gårdens djurbestånd. Fastighetsägaren till Skönevik 2:8 har inget att erinra men lyfter fram att det är en jordbruksfastighet med betande djur, ladugård och tillhörande gödselplatta. Stadsarkitekten menar att Skönevik 1:6 är en stor fastighet. Möjlighet att stycka av fastigheter på landet bör vara goda. Den aktuella platsen ligger dock i direkt anslutning till aktiva jordbruksfastigheter med risk för betydande olägenheter i form av lukt från gödselstack m m. Innan Byggnadsnämnden tar slutlig ställning till förhandsbeskedet bör en planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ske för att reda ut lämpligheten att bygga bostäder på den aktuella platsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att området bör detaljplaneläggas innan ev bygglov. VA-frågan måste lösas i området. De motstridiga intressena i området måste redas ut. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planprövning bör ske. I efterföljande diskussion deltar Rickard Ådahl, m, Judith Skörsemo, v, Ulla Svensson, kd, Carl-Eric Nilsson, c och Heine Albertsson, m. Forts

14 Byggnadsnämnden Forts 253 Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ska ske. Exp: Kent Ovesson Fastighetsägarna till Skönevik 2:23, 3:30 och 2:8 (för kännedom)

15 Byggnadsnämnden Dnr 2006/914 Millegarne 2:86, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage Per Olsson, Kartorpsvägen 12, Listerby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd ekologiskt känsligt område och inom riksintresse naturvård. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage. Vägverket har inget att erinra mot föreslagen byggnation. Vid eventuellt bygglov ska Bakareboda vägsamfällighet kontaktas innan utfarten byggs. Fastighetsägarna till Millegarne 2:21 kan inte tillstyrka föreslagen avstyckning. Millegarne 2:21 kommer även i fortsättningen att vara en sommarstugefastighet. Fastighetsägarna strävar efter att bibehålla nuvarande natur i så stor utsträckning som möjligt, d v s bevuxen med sly och döda träd etc som inte kommer att tas bort. Dessutom planerar man sin nybyggnation ca 5 m från föreslagen tomtgräns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte något att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att avloppet koppas till kommunalt vatten- och avlopp. Stadsarkitekten menar att området lämpar sig för ytterligare bostadsbebyggelse. Den nya fastigheten är så pass stor att ett nytt hus kan placeras utan att det innebär någon betydande olägenhet för Millegarne 2:21. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Per Olsson Fastighetsägarna till Millegarne 2:21. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1069 Torkö 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av ekonomibyggnad PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan (plan 377, laga kraft ). Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en ekonomibyggnad för jordbruksändamål på ca 300 m 2 alternativt en mindre byggnad på 80 m 2. Tre alternativa lägen redovisas enligt skisser. Byggnadens storlek och placering i de tre olika alternativen är följande: Alt 1 En byggnad på 300 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur/röse. Alt 2 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som kvartersmark avsett för bostäder. (e1 = högsta exploateringsgrad 200 m 2. Högsta totalhöjd 7,5 m). Alt 3 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur. Byggnation inom området regleras av den nya detaljplanen som antogs av kommunen 11 april Det innebär att även ekonomibyggnader för jordbrukets behov behöver bygglov. Alternativ 1 och 3 innebär att man förlägger byggnaden på naturmark i närheten av den planerade bebyggelsen. Samhällsbyggnadskontoret föredrar alternativ 2 som inte påverkar naturmark och inte heller ligger i direkt anslutning till den angränsade bebyggelsen. Med gällande planbestämmelser kan bygganden uppgå till max 200 kvm med en byggnadshöjd på 4,5 meter och en totalhöjd på 7,5 meter. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för alternativ 2 att Byggnadsnämnden avslår ansökan vad gäller alternativ 1 och 3. Positivt förhandsbesked beviljas enligt alternativ 2. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Forts

17 Byggnadsnämnden Forts 255 Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan för alternativ 1 och 3, jml plan- och bygglagen 2 kap 1. Områdena ligger på naturmark, mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

18 Byggnadsnämnden Dnr 2006/847 Fällö 2:4 Tillbyggnad av fritidshus PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom radonområde, naturskyddsområde ängs-, hagmark. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus 132 m 2, inkl öppenarea. Befintligt enbostadshus uppgår till 99,8 m 2. Totalt efter tillbyggnad 231 m 2. Vid besök på fastigheten konstaterades att det pågick byggnation/ombyggnad av sådan omfattning att det kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1. I brev förbjöd Byggnadsnämnden fastighetsägaren med omedelbar verkan att fortsätta arbetet på fastigheten. Fastighetsägaren har i efterhand lämnat in en bygglovsansökan för att få bygglov i efterhand för den aktuella överträdelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot tillbyggnaden under förutsättning att avloppet åtgärdas enligt dagens krav. Stadsarkitekten menar att inkomna handlingar utgör grunden att bevilja bygglov. Det är också obestridligt att pågående byggnationen utgör svartbygge enligt PBL 10 kap 1. Fastighetsägaren har också skriftligt medgett överträdelsen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand att Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4. Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Forts

19 Byggnadsnämnden forts 256 Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4.

20 Byggnadsnämnden Dnr 2006/890 Kuggeboda 16:8 Nybyggnad av fritidshus Ulf Holmström, Oxbärsvägen 6, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, ekologiskt känsligt område och inom område för riksintresse friluftsliv. Befintliga byggnader uppgår till 163 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 96 m 2, 27 o taklutning. Höjd 2,5 m/totalt 5,2 m. Stadsarkitekten menar att tomten omfattas av strandskyddsbestämmelserna men är väl hävdad med byggnader närmare strandkanten än den aktuella byggnaden varför dispens från strandskyddsbestämmelser ej erfordras. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Exp: Ulf Holmström

21 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1080 Trolleboda 1:96 Nybyggnad av fritidshus Jonas Jalgén, Borgåslingan 42, Lund PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/, (plan 279, laga kraft ). Den sammanlagda arealen får inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,0 meter. Tak på huvudbyggnad skall ges en lutning mot horisontalplanet med lägst 27 och högst 45 grader. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 91,3 m 2. Höjd 2,5-4,25 m. Taklutning 28 grader. Fastighetsägarna till Trolleboda 1:103, 1:104 och 1:105 reserverar sig emot att byggytan är större än vad som gäller i detaljplanen. Trolleboda 1:97 anser att planbestämmelserna ska följas i annat fall bör man ändra gällande regler. Stadsarkitekten menar att vid beräkning av byggnadshöjden utgår man ifrån en fasad som fastslås vara beräkningsgrundande. I det aktuella fallet bör man utgå ifrån fasaden som vetter mot gatan. Då uppgår byggnadshöjden till 2,5 m. Förslaget avviker vad gäller tillåten byggyta men sådan avvikelse har man tillåtit tidigare i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Forts

22 Byggnadsnämnden forts 258 Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Jonas Jalgén Fastighetsägarna till Trolleboda 1:97, 1:103, 1:104, 1:105. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

23 Byggnadsnämnden Dnr 2006/859 Norra Eringsboda 1:185 Nybyggnad av generatorhus, tillbyggnad av servicehus med skärmtak AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/, (plan 227). Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 120 m 2 och 50 m 2 i gårdsbyggnader. Ansökan avser tillbyggnad av servicehus med skärmtak 4,7 m 2. Nybyggnad av generatorhus 39 m 2 plus skärmtak 50 m 2. Totalt 89 m 2. Stadsarkitekten menar att åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplanen är dock inaktuell och hela servicehuset är byggt som avvikelse från planen. Bygglov bör kunna ges men Byggnadsnämnden bör ge kontoret i uppdrag att ändra/ upphäva planen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

24 Byggnadsnämnden Dnr 2006/979 Skarup 2:3 Nybyggnad av torn 52 m och tre teknikbodar Telenor Sverige AB, Campus Gräsvik 12, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser nybyggnad av en mast 52 m och tre teknikbodar á 7,4 m 2. Länsstyrelsen har från naturmiljösynpunkt inget att erinra mot det planerade byggnadsföretaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot byggnationen. Mastens placering berör inga sakägare eller rågrannar. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Telenor Sverige AB

25 Byggnadsnämnden Dnr 2006/972 Turkosen 5 Tillbyggnad av garage Fast.adress: Pionvägen 8 Johakim Gustavsson, Pionvägen 8, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/, (plan 346, laga kraft ). Huvudbyggnad jämte uthus får inte uppta större sammanlagd areal än 210 m 2. Uthus/gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av befintligt garage med 23,5 m 2. Befintliga byggnader uppgår till 127,6 m 2, varav 73,1 m 2 i uthus och garage 25,6 m 2. Totalt 151,1 m 2. Tillbyggnad sker delvis på prickmark. Avvikelse för gårdshusens areal. Den sammanlagda byggnadsvolymen överskrids inte. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att bygglov beviljas. Avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Johakim Gustavsson

26 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1087 Droppemåla 1:87, del av Arrende för hästbete Jeanette Jonasson, Svärtavägen 2, Ronneby Jeanette Jonasson önskar arrendera ca 6 ha mark för hästbete på Droppemåla 1:87. Där har tidigare varit hästbeten som nu är uppsagda. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Exp: Jeanette Jonasson Fastighetsförvaltaren

27 Byggnadsnämnden Dnr 2006/26 Angelskog 1:1, del av, Fornanäs 1:3, del av - Arrende alternativt förvärv Tomas Lundberg, Heabyvägen 2, Ronneby Tomas Lundberg önskar köpa mark och fastigheter vid Angelskogs gård såväl öster som väster om Angelskogsbäcken. Delar av marken är utarrenderad, men Lundberg är villig att överta arrendekontrakten. Jordbruksarrendatorn Klas-Håkan Fransson är positiv till en försäljning om han får ha sitt arrende kvar. Lundberg vill bygga upp en verksamhet kring turism med bl a kamelridning, renovera byggnader och hyra ut dem till bostäder m m. Husen är i stort behov av reparationer. Byggnadsnämnden meddelade Tekniska nämnden i våras att den del av fastigheten som ligger öster om Angelskogsbäcken och söder om Heabyvägen och där bostadsbeståndet ligger bör kunna säljas utan att äventyra kommunens behov av ett strategiskt markinnehav. Området bör även kunna kompletteras med nya bostadshus under förutsättning att ingen bebyggelse ske inom strandskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker försäljning av marken väster om Angelskogsviken, Fornanäs 1:3 då området ingår i ett Natura 2000-område. Remiss är även skickad till Tekniska nämnden. Stadsarkitekten menar att området väster om Angelskogsbäcken bör vara kvar i kommunens ägo då området utgör ett skogsnära naturområde. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Exp: Tomas Lundberg Fastighetsförvaltaren Kommunstyrelsen

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/477 Leråkra 9:4, del av Arrende för hästbete Patrik och Jenny Karlsson, Heabyvägen 39, Ronneby Patrik och Jenny Karlsson önskar arrendera två markbitar: en bit av Leråkra 9: 4 och en bit av Heaby 2:16. Grannarna har haft möjlighet att uttala sig och inga yttranden har inkommit. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot att området arrenderas ut som hästbete. Heabydelen är utarrenderad till Klas-Håkan Fransson, som har uttalat sig positivt om att avstå denna del till förmån för Karlssons. Leråkradelen är inte utarrenderad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 att Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. _ Exp: Patrik och Jenny Karlsson Fastighetsförvaltaren

29 Byggnadsnämnden Dnr 2006/956 Styrsvik 3:1, del av Markförvärv XXXXX ägare till Styrsvik 3:8, önskar köpa till ca 200 kvm till tomten. XXXXX far har tidigare arrenderat marken och vid friköpandet tvingades han minska arealen för att det behövdes mark för parkeringsplatser. Detta behov är numera uppfyllt på annat sätt och marken används inte idag. Familjen funderar på att bosätta sig året runt på Lindö och behöver därför plats att bygga till. Sökandens fastighet är m 2. Marken ligger som Naturskydd ekologiskt känsligt område och knappt 30 m från Lindö udde Naturreservat. Hela Lindö är också riksintresse för friluftsliv. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslut Byggnadsnämnden beslutar avstyrka försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

30 Byggnadsnämnden Dnr 2004/816 Fornanäs 1:3 Markbyte För att genomföra avstyckningen till Kenneth Johansson, krävs ett markbyte mellan kommunen och närmaste grannen Lars Erik Jonsson ägare till Påtorp 1:78. Grannarna, kommunen och Lantmäteriet är överens om ytorna som innebär att Jonsson släpper 73 kvm till Johanssons nya tomt och köper 303 kvm av kommunen. Johanssons tomt blir på detta sätt lite mer fyrkantig och bättre utformad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner avtalet om markbyte med Jonsson. Byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat avtal om markbyte med Lars Erik Jonsson. Exp: Kenneth Johansson Lars Erik Jonsson Fastighetsförvaltaren

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-01-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta Yngveson, s Judith

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-09-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Ulrik Lindqvist, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Margareta

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-03-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-04-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oscar Revoledo, s, tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-01-18 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oskar Revoledo, s, tjg

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer