RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith Skörsemo, v Rickard Ådahl, m, tjg ersättare Heine Albertsson, m, ; Carl-Eric Nilsson, c Ulla Svensson, kd, tjg ersättare Göthe Erlandsson, fp Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Eva Lydin, fastighetsförvaltare, Kerstin Engström, nämndsekreterare Kjell Sabel, byggnadsinspektör Utses att justera: Judith Skörsemo Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Judith Skörsemo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Ändrat sammanträdesdatum December månads sammanträde (14/12) måste flyttas med anledning av att kommunfullmäktige har dagsammanträde detta datum. Byggnadsnämnden beslutar att flytta december månads sammanträde till den 13:e.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2006/45 Budgetredovisning 2006 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för perioden januari till oktober. En särskild sammanställning för budgetläget för bostadsanpassningsärenden redovisas. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

4 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1111 Sörby 8:48 Ändring av detaljplan XXXXX ansöker om ändring av detaljplan för Sörby 8:48. Planen anger idag industriändamål. Sökande vill tillåta bostadsändamål. Stadsarkitekten menar att området gränsar till järnvägen. Det är olämpligt med bostäder så nära järnvägen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planen inte ändras. Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planen inte ändras.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1159 Kallinge Ändring/Upphävande av detaljplaner inom Kallinge tätort Frågan om ändringar av detaljplaner inom Kallinge tätort har diskuterats ett antal gånger på Byggnadsnämnden, inte minst behovet att ta bort gamla onödiga planbestämmelser. Idag finns det drygt 30 stycken detaljplaner som reglerar byggandet i Kallinge. En stor del av den bebyggda delen i Kallinge saknar idag detaljplan. Bebyggelsen regleras idag som samlad bebyggelse. Problemen med nuvarande system är att många planbestämmelser känns uråldriga eller svåra att tillämpa samt att tillämpningen av avvikelser m m kan kännas orättvis för den enskilde. Samhällsbyggnadskontoret har diskuterat följande alternativ: 1. att ändra enstaka planbestämmelser i ett antal gällande planer 2. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner 3. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner och ersätta med en mer generell detaljplan Alternativ 2 är till synes det mest radikala. Frågan uppkommer hur man reglerar byggande utan detaljplan. Svaret är: på samma sätt som exempelvis bebyggelse i nordöstra Kallinge på Brantaforsvägen där detaljplan saknas även idag. Alternativ 1 och 3 är det förfarandet vi använder normalt. Alternativ 1 går snabbare att genomföra men är svårare för allmänheten och kontoret att överblicka. Alternativ 3 är en rättvisare modell d v s alla behandlas lika. Ett nytt planförslag kan dock ta längre tid att upprätta om man skall täcka in alla möjligheter som finns inom den befintliga bebyggelsen. Vilken lösning som är bäst behöver diskuteras i ett programförslag innan kommunen och Byggnadsnämnden tar slutlig ställning. Planarkitektens förslag till beslut att kontoret får i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. _

6 Byggnadsnämnden Dnr 2006/995 Yxnarum 19:12 och 2:3, del av Planändring Skillingenäs AB, Grustagsgatan 37, Helsingborg Skillingenäs AB har lämnat in en ansökan om planändring av Yxnarum 19:12 och del av 2:3. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Skillingenäs AB

7 Byggnadsnämnden Dnr 2006/936 Torneryd 1:39 Planändring XXXXX har lämnat in en ansökan om planändring för fastigheten Torneryd 1:39, från industrifastighet till bostadsbyggnad. Stadsarkitekten menar att området omfattar en f d telestation som ej används längre. Angränsande fastigheter är bostäder. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1103 Hulta 2:115, del av (Water Jet) Planändring Water Jet har köpt Teknikvägen och Företagsvägen av kommunen. För att fastighetsförrättningen skall kunna genomföras krävs en ändring av detaljplanen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Water Jet

9 Byggnadsnämnden Dnr 2006/753 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Jan-Erik Guldstrand, Styrbjörn Stakesgata 7, Helsingborg PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Jan-Erik Guldstrand

10 Byggnadsnämnden Dnr 2006/754 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Mats Widerdal, Lärkvägen 3 A, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Mats Widerdal

11 Byggnadsnämnden Dnr 2006/755 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Cecilia Troedsson, Tre Högars väg 60 B, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museums framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Cecilia Troedsson

12 Byggnadsnämnden Dnr 2006/862 Torneryd 2:6 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Eva Johnsson-Andersson, Bränteknuva, Rödeby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Några erinringar från berörda sakägare har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att en godkänd avloppsanläggning kan anläggas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Bilaga: MHN 740/2006 Exp: Eva Johnsson-Andersson

13 Byggnadsnämnden Dnr 2006/865 Skönevik 1:6, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Kent Ovesson, Vierydsvägen 190, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten gränsar till samlad bebyggelse. Inom naturskyddsområde jordbruk och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3-4 enbostadshus. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Den föreslagna byggnationen ligger, såvitt man kan bedöma, mycket nära utflygningen start söder, varför flygtrafiken kan upplevas som störande. Vägverket kräver att föreslagen utfart flyttas. Man föreslår att den istället ansluter till enskilda vägen mot Guttamåla. Fastighetsägaren till Skönevik 2:23 är inte emot byggnationen men är orolig att ev borrning efter vatten eller bergvärme kan påverka deras dricksvatten och ev sinad brunn. Fastighetsägarna till Skönevik 2:30, som är jordbruksfastighet, uttrycker sin oro för framtida klagomål på lukt från gödselstack, flugor och ljud från gårdens djurbestånd. Fastighetsägaren till Skönevik 2:8 har inget att erinra men lyfter fram att det är en jordbruksfastighet med betande djur, ladugård och tillhörande gödselplatta. Stadsarkitekten menar att Skönevik 1:6 är en stor fastighet. Möjlighet att stycka av fastigheter på landet bör vara goda. Den aktuella platsen ligger dock i direkt anslutning till aktiva jordbruksfastigheter med risk för betydande olägenheter i form av lukt från gödselstack m m. Innan Byggnadsnämnden tar slutlig ställning till förhandsbeskedet bör en planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ske för att reda ut lämpligheten att bygga bostäder på den aktuella platsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att området bör detaljplaneläggas innan ev bygglov. VA-frågan måste lösas i området. De motstridiga intressena i området måste redas ut. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planprövning bör ske. I efterföljande diskussion deltar Rickard Ådahl, m, Judith Skörsemo, v, Ulla Svensson, kd, Carl-Eric Nilsson, c och Heine Albertsson, m. Forts

14 Byggnadsnämnden Forts 253 Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ska ske. Exp: Kent Ovesson Fastighetsägarna till Skönevik 2:23, 3:30 och 2:8 (för kännedom)

15 Byggnadsnämnden Dnr 2006/914 Millegarne 2:86, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage Per Olsson, Kartorpsvägen 12, Listerby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd ekologiskt känsligt område och inom riksintresse naturvård. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage. Vägverket har inget att erinra mot föreslagen byggnation. Vid eventuellt bygglov ska Bakareboda vägsamfällighet kontaktas innan utfarten byggs. Fastighetsägarna till Millegarne 2:21 kan inte tillstyrka föreslagen avstyckning. Millegarne 2:21 kommer även i fortsättningen att vara en sommarstugefastighet. Fastighetsägarna strävar efter att bibehålla nuvarande natur i så stor utsträckning som möjligt, d v s bevuxen med sly och döda träd etc som inte kommer att tas bort. Dessutom planerar man sin nybyggnation ca 5 m från föreslagen tomtgräns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte något att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att avloppet koppas till kommunalt vatten- och avlopp. Stadsarkitekten menar att området lämpar sig för ytterligare bostadsbebyggelse. Den nya fastigheten är så pass stor att ett nytt hus kan placeras utan att det innebär någon betydande olägenhet för Millegarne 2:21. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Per Olsson Fastighetsägarna till Millegarne 2:21. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1069 Torkö 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av ekonomibyggnad PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan (plan 377, laga kraft ). Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en ekonomibyggnad för jordbruksändamål på ca 300 m 2 alternativt en mindre byggnad på 80 m 2. Tre alternativa lägen redovisas enligt skisser. Byggnadens storlek och placering i de tre olika alternativen är följande: Alt 1 En byggnad på 300 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur/röse. Alt 2 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som kvartersmark avsett för bostäder. (e1 = högsta exploateringsgrad 200 m 2. Högsta totalhöjd 7,5 m). Alt 3 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur. Byggnation inom området regleras av den nya detaljplanen som antogs av kommunen 11 april Det innebär att även ekonomibyggnader för jordbrukets behov behöver bygglov. Alternativ 1 och 3 innebär att man förlägger byggnaden på naturmark i närheten av den planerade bebyggelsen. Samhällsbyggnadskontoret föredrar alternativ 2 som inte påverkar naturmark och inte heller ligger i direkt anslutning till den angränsade bebyggelsen. Med gällande planbestämmelser kan bygganden uppgå till max 200 kvm med en byggnadshöjd på 4,5 meter och en totalhöjd på 7,5 meter. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för alternativ 2 att Byggnadsnämnden avslår ansökan vad gäller alternativ 1 och 3. Positivt förhandsbesked beviljas enligt alternativ 2. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Forts

17 Byggnadsnämnden Forts 255 Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan för alternativ 1 och 3, jml plan- och bygglagen 2 kap 1. Områdena ligger på naturmark, mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

18 Byggnadsnämnden Dnr 2006/847 Fällö 2:4 Tillbyggnad av fritidshus PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom radonområde, naturskyddsområde ängs-, hagmark. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus 132 m 2, inkl öppenarea. Befintligt enbostadshus uppgår till 99,8 m 2. Totalt efter tillbyggnad 231 m 2. Vid besök på fastigheten konstaterades att det pågick byggnation/ombyggnad av sådan omfattning att det kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1. I brev förbjöd Byggnadsnämnden fastighetsägaren med omedelbar verkan att fortsätta arbetet på fastigheten. Fastighetsägaren har i efterhand lämnat in en bygglovsansökan för att få bygglov i efterhand för den aktuella överträdelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot tillbyggnaden under förutsättning att avloppet åtgärdas enligt dagens krav. Stadsarkitekten menar att inkomna handlingar utgör grunden att bevilja bygglov. Det är också obestridligt att pågående byggnationen utgör svartbygge enligt PBL 10 kap 1. Fastighetsägaren har också skriftligt medgett överträdelsen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand att Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4. Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Forts

19 Byggnadsnämnden forts 256 Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4.

20 Byggnadsnämnden Dnr 2006/890 Kuggeboda 16:8 Nybyggnad av fritidshus Ulf Holmström, Oxbärsvägen 6, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, ekologiskt känsligt område och inom område för riksintresse friluftsliv. Befintliga byggnader uppgår till 163 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 96 m 2, 27 o taklutning. Höjd 2,5 m/totalt 5,2 m. Stadsarkitekten menar att tomten omfattas av strandskyddsbestämmelserna men är väl hävdad med byggnader närmare strandkanten än den aktuella byggnaden varför dispens från strandskyddsbestämmelser ej erfordras. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Exp: Ulf Holmström

21 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1080 Trolleboda 1:96 Nybyggnad av fritidshus Jonas Jalgén, Borgåslingan 42, Lund PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/, (plan 279, laga kraft ). Den sammanlagda arealen får inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,0 meter. Tak på huvudbyggnad skall ges en lutning mot horisontalplanet med lägst 27 och högst 45 grader. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 91,3 m 2. Höjd 2,5-4,25 m. Taklutning 28 grader. Fastighetsägarna till Trolleboda 1:103, 1:104 och 1:105 reserverar sig emot att byggytan är större än vad som gäller i detaljplanen. Trolleboda 1:97 anser att planbestämmelserna ska följas i annat fall bör man ändra gällande regler. Stadsarkitekten menar att vid beräkning av byggnadshöjden utgår man ifrån en fasad som fastslås vara beräkningsgrundande. I det aktuella fallet bör man utgå ifrån fasaden som vetter mot gatan. Då uppgår byggnadshöjden till 2,5 m. Förslaget avviker vad gäller tillåten byggyta men sådan avvikelse har man tillåtit tidigare i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Forts

22 Byggnadsnämnden forts 258 Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Jonas Jalgén Fastighetsägarna till Trolleboda 1:97, 1:103, 1:104, 1:105. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

23 Byggnadsnämnden Dnr 2006/859 Norra Eringsboda 1:185 Nybyggnad av generatorhus, tillbyggnad av servicehus med skärmtak AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/, (plan 227). Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 120 m 2 och 50 m 2 i gårdsbyggnader. Ansökan avser tillbyggnad av servicehus med skärmtak 4,7 m 2. Nybyggnad av generatorhus 39 m 2 plus skärmtak 50 m 2. Totalt 89 m 2. Stadsarkitekten menar att åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplanen är dock inaktuell och hela servicehuset är byggt som avvikelse från planen. Bygglov bör kunna ges men Byggnadsnämnden bör ge kontoret i uppdrag att ändra/ upphäva planen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

24 Byggnadsnämnden Dnr 2006/979 Skarup 2:3 Nybyggnad av torn 52 m och tre teknikbodar Telenor Sverige AB, Campus Gräsvik 12, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser nybyggnad av en mast 52 m och tre teknikbodar á 7,4 m 2. Länsstyrelsen har från naturmiljösynpunkt inget att erinra mot det planerade byggnadsföretaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot byggnationen. Mastens placering berör inga sakägare eller rågrannar. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Telenor Sverige AB

25 Byggnadsnämnden Dnr 2006/972 Turkosen 5 Tillbyggnad av garage Fast.adress: Pionvägen 8 Johakim Gustavsson, Pionvägen 8, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/, (plan 346, laga kraft ). Huvudbyggnad jämte uthus får inte uppta större sammanlagd areal än 210 m 2. Uthus/gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av befintligt garage med 23,5 m 2. Befintliga byggnader uppgår till 127,6 m 2, varav 73,1 m 2 i uthus och garage 25,6 m 2. Totalt 151,1 m 2. Tillbyggnad sker delvis på prickmark. Avvikelse för gårdshusens areal. Den sammanlagda byggnadsvolymen överskrids inte. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att bygglov beviljas. Avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Johakim Gustavsson

26 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1087 Droppemåla 1:87, del av Arrende för hästbete Jeanette Jonasson, Svärtavägen 2, Ronneby Jeanette Jonasson önskar arrendera ca 6 ha mark för hästbete på Droppemåla 1:87. Där har tidigare varit hästbeten som nu är uppsagda. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Exp: Jeanette Jonasson Fastighetsförvaltaren

27 Byggnadsnämnden Dnr 2006/26 Angelskog 1:1, del av, Fornanäs 1:3, del av - Arrende alternativt förvärv Tomas Lundberg, Heabyvägen 2, Ronneby Tomas Lundberg önskar köpa mark och fastigheter vid Angelskogs gård såväl öster som väster om Angelskogsbäcken. Delar av marken är utarrenderad, men Lundberg är villig att överta arrendekontrakten. Jordbruksarrendatorn Klas-Håkan Fransson är positiv till en försäljning om han får ha sitt arrende kvar. Lundberg vill bygga upp en verksamhet kring turism med bl a kamelridning, renovera byggnader och hyra ut dem till bostäder m m. Husen är i stort behov av reparationer. Byggnadsnämnden meddelade Tekniska nämnden i våras att den del av fastigheten som ligger öster om Angelskogsbäcken och söder om Heabyvägen och där bostadsbeståndet ligger bör kunna säljas utan att äventyra kommunens behov av ett strategiskt markinnehav. Området bör även kunna kompletteras med nya bostadshus under förutsättning att ingen bebyggelse ske inom strandskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker försäljning av marken väster om Angelskogsviken, Fornanäs 1:3 då området ingår i ett Natura 2000-område. Remiss är även skickad till Tekniska nämnden. Stadsarkitekten menar att området väster om Angelskogsbäcken bör vara kvar i kommunens ägo då området utgör ett skogsnära naturområde. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Exp: Tomas Lundberg Fastighetsförvaltaren Kommunstyrelsen

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/477 Leråkra 9:4, del av Arrende för hästbete Patrik och Jenny Karlsson, Heabyvägen 39, Ronneby Patrik och Jenny Karlsson önskar arrendera två markbitar: en bit av Leråkra 9: 4 och en bit av Heaby 2:16. Grannarna har haft möjlighet att uttala sig och inga yttranden har inkommit. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot att området arrenderas ut som hästbete. Heabydelen är utarrenderad till Klas-Håkan Fransson, som har uttalat sig positivt om att avstå denna del till förmån för Karlssons. Leråkradelen är inte utarrenderad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 att Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. _ Exp: Patrik och Jenny Karlsson Fastighetsförvaltaren

29 Byggnadsnämnden Dnr 2006/956 Styrsvik 3:1, del av Markförvärv XXXXX ägare till Styrsvik 3:8, önskar köpa till ca 200 kvm till tomten. XXXXX far har tidigare arrenderat marken och vid friköpandet tvingades han minska arealen för att det behövdes mark för parkeringsplatser. Detta behov är numera uppfyllt på annat sätt och marken används inte idag. Familjen funderar på att bosätta sig året runt på Lindö och behöver därför plats att bygga till. Sökandens fastighet är m 2. Marken ligger som Naturskydd ekologiskt känsligt område och knappt 30 m från Lindö udde Naturreservat. Hela Lindö är också riksintresse för friluftsliv. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslut Byggnadsnämnden beslutar avstyrka försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

30 Byggnadsnämnden Dnr 2004/816 Fornanäs 1:3 Markbyte För att genomföra avstyckningen till Kenneth Johansson, krävs ett markbyte mellan kommunen och närmaste grannen Lars Erik Jonsson ägare till Påtorp 1:78. Grannarna, kommunen och Lantmäteriet är överens om ytorna som innebär att Jonsson släpper 73 kvm till Johanssons nya tomt och köper 303 kvm av kommunen. Johanssons tomt blir på detta sätt lite mer fyrkantig och bättre utformad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner avtalet om markbyte med Jonsson. Byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat avtal om markbyte med Lars Erik Jonsson. Exp: Kenneth Johansson Lars Erik Jonsson Fastighetsförvaltaren

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-01-18 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oskar Revoledo, s, tjg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2004-11-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Oscar Revoledo, s,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(29) 2009-02-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Richard Ådahl (m), tjg ersättare Gunnar Ferm (s), 18-36; 38-40 Anna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237 Sammanträdesprotokoll 1(39) 2009-10-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.45 ande Magnus Pettersson (s) Ersättare Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer