RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith Skörsemo, v Rickard Ådahl, m, tjg ersättare Heine Albertsson, m, ; Carl-Eric Nilsson, c Ulla Svensson, kd, tjg ersättare Göthe Erlandsson, fp Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Eva Lydin, fastighetsförvaltare, Kerstin Engström, nämndsekreterare Kjell Sabel, byggnadsinspektör Utses att justera: Judith Skörsemo Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Judith Skörsemo ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Ändrat sammanträdesdatum December månads sammanträde (14/12) måste flyttas med anledning av att kommunfullmäktige har dagsammanträde detta datum. Byggnadsnämnden beslutar att flytta december månads sammanträde till den 13:e.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2006/45 Budgetredovisning 2006 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för perioden januari till oktober. En särskild sammanställning för budgetläget för bostadsanpassningsärenden redovisas. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

4 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1111 Sörby 8:48 Ändring av detaljplan XXXXX ansöker om ändring av detaljplan för Sörby 8:48. Planen anger idag industriändamål. Sökande vill tillåta bostadsändamål. Stadsarkitekten menar att området gränsar till järnvägen. Det är olämpligt med bostäder så nära järnvägen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planen inte ändras. Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planen inte ändras.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1159 Kallinge Ändring/Upphävande av detaljplaner inom Kallinge tätort Frågan om ändringar av detaljplaner inom Kallinge tätort har diskuterats ett antal gånger på Byggnadsnämnden, inte minst behovet att ta bort gamla onödiga planbestämmelser. Idag finns det drygt 30 stycken detaljplaner som reglerar byggandet i Kallinge. En stor del av den bebyggda delen i Kallinge saknar idag detaljplan. Bebyggelsen regleras idag som samlad bebyggelse. Problemen med nuvarande system är att många planbestämmelser känns uråldriga eller svåra att tillämpa samt att tillämpningen av avvikelser m m kan kännas orättvis för den enskilde. Samhällsbyggnadskontoret har diskuterat följande alternativ: 1. att ändra enstaka planbestämmelser i ett antal gällande planer 2. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner 3. att upphäva samtliga bostadsdetaljplaner och ersätta med en mer generell detaljplan Alternativ 2 är till synes det mest radikala. Frågan uppkommer hur man reglerar byggande utan detaljplan. Svaret är: på samma sätt som exempelvis bebyggelse i nordöstra Kallinge på Brantaforsvägen där detaljplan saknas även idag. Alternativ 1 och 3 är det förfarandet vi använder normalt. Alternativ 1 går snabbare att genomföra men är svårare för allmänheten och kontoret att överblicka. Alternativ 3 är en rättvisare modell d v s alla behandlas lika. Ett nytt planförslag kan dock ta längre tid att upprätta om man skall täcka in alla möjligheter som finns inom den befintliga bebyggelsen. Vilken lösning som är bäst behöver diskuteras i ett programförslag innan kommunen och Byggnadsnämnden tar slutlig ställning. Planarkitektens förslag till beslut att kontoret får i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att upprätta programförslag och skicka ut detsamma på samråd. _

6 Byggnadsnämnden Dnr 2006/995 Yxnarum 19:12 och 2:3, del av Planändring Skillingenäs AB, Grustagsgatan 37, Helsingborg Skillingenäs AB har lämnat in en ansökan om planändring av Yxnarum 19:12 och del av 2:3. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Skillingenäs AB

7 Byggnadsnämnden Dnr 2006/936 Torneryd 1:39 Planändring XXXXX har lämnat in en ansökan om planändring för fastigheten Torneryd 1:39, från industrifastighet till bostadsbyggnad. Stadsarkitekten menar att området omfattar en f d telestation som ej används längre. Angränsande fastigheter är bostäder. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar att ger kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Fastighetsägaren bekostar planändringen och planavtal upprättas.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1103 Hulta 2:115, del av (Water Jet) Planändring Water Jet har köpt Teknikvägen och Företagsvägen av kommunen. För att fastighetsförrättningen skall kunna genomföras krävs en ändring av detaljplanen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området att planen upprättas enligt enkelt planförfarande att Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Planen upprättas enligt enkelt planförfarande. Water Jet bekostar planändringen och planavtal upprättas. _ Exp: Water Jet

9 Byggnadsnämnden Dnr 2006/753 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Jan-Erik Guldstrand, Styrbjörn Stakesgata 7, Helsingborg PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Jan-Erik Guldstrand

10 Byggnadsnämnden Dnr 2006/754 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Mats Widerdal, Lärkvägen 3 A, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museum framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Mats Widerdal

11 Byggnadsnämnden Dnr 2006/755 Yxnarum 21:1, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Cecilia Troedsson, Tre Högars väg 60 B, Lund PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom fornlämningsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Blekinge museums framför i sitt yttrande att en noggrann syn av området bör genomföras innan exploatering påbörjas. Markområdets topografiska intressanta läge samt de registrerade gravanläggningarna i närområdet indikerar även att tidigare okända, under mark dolda fornlämningar kan komma att påverkas av förestående markingrepp. Länsstyrelsen samtycker med museet att en noggrann syn av området bör genomföras innan en exploatering påbörjas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Ett BDT-avlopp samt en torr toalettlösning eller en gemensam avloppslösning godtas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked att sökanden påminns att kontakt skall tas med Blekinge länsmuseum innan byggnation påbörjas. Positivt förhandsbesked beviljas. Sökanden påminns om att kontakta Blekinge läns museum innan byggnationen påbörjas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Cecilia Troedsson

12 Byggnadsnämnden Dnr 2006/862 Torneryd 2:6 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Eva Johnsson-Andersson, Bränteknuva, Rödeby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Några erinringar från berörda sakägare har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att en godkänd avloppsanläggning kan anläggas. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Bilaga: MHN 740/2006 Exp: Eva Johnsson-Andersson

13 Byggnadsnämnden Dnr 2006/865 Skönevik 1:6, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Kent Ovesson, Vierydsvägen 190, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten gränsar till samlad bebyggelse. Inom naturskyddsområde jordbruk och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3-4 enbostadshus. Fortifikationsverket har inget att erinra mot byggnation. Den föreslagna byggnationen ligger, såvitt man kan bedöma, mycket nära utflygningen start söder, varför flygtrafiken kan upplevas som störande. Vägverket kräver att föreslagen utfart flyttas. Man föreslår att den istället ansluter till enskilda vägen mot Guttamåla. Fastighetsägaren till Skönevik 2:23 är inte emot byggnationen men är orolig att ev borrning efter vatten eller bergvärme kan påverka deras dricksvatten och ev sinad brunn. Fastighetsägarna till Skönevik 2:30, som är jordbruksfastighet, uttrycker sin oro för framtida klagomål på lukt från gödselstack, flugor och ljud från gårdens djurbestånd. Fastighetsägaren till Skönevik 2:8 har inget att erinra men lyfter fram att det är en jordbruksfastighet med betande djur, ladugård och tillhörande gödselplatta. Stadsarkitekten menar att Skönevik 1:6 är en stor fastighet. Möjlighet att stycka av fastigheter på landet bör vara goda. Den aktuella platsen ligger dock i direkt anslutning till aktiva jordbruksfastigheter med risk för betydande olägenheter i form av lukt från gödselstack m m. Innan Byggnadsnämnden tar slutlig ställning till förhandsbeskedet bör en planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ske för att reda ut lämpligheten att bygga bostäder på den aktuella platsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att området bör detaljplaneläggas innan ev bygglov. VA-frågan måste lösas i området. De motstridiga intressena i området måste redas ut. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar sökanden att planprövning bör ske. I efterföljande diskussion deltar Rickard Ådahl, m, Judith Skörsemo, v, Ulla Svensson, kd, Carl-Eric Nilsson, c och Heine Albertsson, m. Forts

14 Byggnadsnämnden Forts 253 Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att planprövning inklusive miljökonsekvensbeskrivning ska ske. Exp: Kent Ovesson Fastighetsägarna till Skönevik 2:23, 3:30 och 2:8 (för kännedom)

15 Byggnadsnämnden Dnr 2006/914 Millegarne 2:86, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage Per Olsson, Kartorpsvägen 12, Listerby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd ekologiskt känsligt område och inom riksintresse naturvård. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och carport/garage. Vägverket har inget att erinra mot föreslagen byggnation. Vid eventuellt bygglov ska Bakareboda vägsamfällighet kontaktas innan utfarten byggs. Fastighetsägarna till Millegarne 2:21 kan inte tillstyrka föreslagen avstyckning. Millegarne 2:21 kommer även i fortsättningen att vara en sommarstugefastighet. Fastighetsägarna strävar efter att bibehålla nuvarande natur i så stor utsträckning som möjligt, d v s bevuxen med sly och döda träd etc som inte kommer att tas bort. Dessutom planerar man sin nybyggnation ca 5 m från föreslagen tomtgräns. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte något att erinra mot nybyggnationen under förutsättning att avloppet koppas till kommunalt vatten- och avlopp. Stadsarkitekten menar att området lämpar sig för ytterligare bostadsbebyggelse. Den nya fastigheten är så pass stor att ett nytt hus kan placeras utan att det innebär någon betydande olägenhet för Millegarne 2:21. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Per Olsson Fastighetsägarna till Millegarne 2:21. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1069 Torkö 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av ekonomibyggnad PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan (plan 377, laga kraft ). Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en ekonomibyggnad för jordbruksändamål på ca 300 m 2 alternativt en mindre byggnad på 80 m 2. Tre alternativa lägen redovisas enligt skisser. Byggnadens storlek och placering i de tre olika alternativen är följande: Alt 1 En byggnad på 300 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur/röse. Alt 2 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som kvartersmark avsett för bostäder. (e1 = högsta exploateringsgrad 200 m 2. Högsta totalhöjd 7,5 m). Alt 3 En byggnad på 80 m 2 förläggs på mark i planen betecknad som natur. Byggnation inom området regleras av den nya detaljplanen som antogs av kommunen 11 april Det innebär att även ekonomibyggnader för jordbrukets behov behöver bygglov. Alternativ 1 och 3 innebär att man förlägger byggnaden på naturmark i närheten av den planerade bebyggelsen. Samhällsbyggnadskontoret föredrar alternativ 2 som inte påverkar naturmark och inte heller ligger i direkt anslutning till den angränsade bebyggelsen. Med gällande planbestämmelser kan bygganden uppgå till max 200 kvm med en byggnadshöjd på 4,5 meter och en totalhöjd på 7,5 meter. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för alternativ 2 att Byggnadsnämnden avslår ansökan vad gäller alternativ 1 och 3. Positivt förhandsbesked beviljas enligt alternativ 2. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Forts

17 Byggnadsnämnden Forts 255 Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan för alternativ 1 och 3, jml plan- och bygglagen 2 kap 1. Områdena ligger på naturmark, mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

18 Byggnadsnämnden Dnr 2006/847 Fällö 2:4 Tillbyggnad av fritidshus PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom radonområde, naturskyddsområde ängs-, hagmark. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus 132 m 2, inkl öppenarea. Befintligt enbostadshus uppgår till 99,8 m 2. Totalt efter tillbyggnad 231 m 2. Vid besök på fastigheten konstaterades att det pågick byggnation/ombyggnad av sådan omfattning att det kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1. I brev förbjöd Byggnadsnämnden fastighetsägaren med omedelbar verkan att fortsätta arbetet på fastigheten. Fastighetsägaren har i efterhand lämnat in en bygglovsansökan för att få bygglov i efterhand för den aktuella överträdelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot tillbyggnaden under förutsättning att avloppet åtgärdas enligt dagens krav. Stadsarkitekten menar att inkomna handlingar utgör grunden att bevilja bygglov. Det är också obestridligt att pågående byggnationen utgör svartbygge enligt PBL 10 kap 1. Fastighetsägaren har också skriftligt medgett överträdelsen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand att Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4. Byggnadsnämnden meddelar bygglov i efterhand. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Forts

19 Byggnadsnämnden forts 256 Byggnadsnämnden beslutar, med hänsyn till att åtgärd utförts utan bygglov, ta ut byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, jml PBL 10 kap 4.

20 Byggnadsnämnden Dnr 2006/890 Kuggeboda 16:8 Nybyggnad av fritidshus Ulf Holmström, Oxbärsvägen 6, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, ekologiskt känsligt område och inom område för riksintresse friluftsliv. Befintliga byggnader uppgår till 163 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 96 m 2, 27 o taklutning. Höjd 2,5 m/totalt 5,2 m. Stadsarkitekten menar att tomten omfattas av strandskyddsbestämmelserna men är väl hävdad med byggnader närmare strandkanten än den aktuella byggnaden varför dispens från strandskyddsbestämmelser ej erfordras. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden meddelar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Exp: Ulf Holmström

21 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1080 Trolleboda 1:96 Nybyggnad av fritidshus Jonas Jalgén, Borgåslingan 42, Lund PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/, (plan 279, laga kraft ). Den sammanlagda arealen får inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,0 meter. Tak på huvudbyggnad skall ges en lutning mot horisontalplanet med lägst 27 och högst 45 grader. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 91,3 m 2. Höjd 2,5-4,25 m. Taklutning 28 grader. Fastighetsägarna till Trolleboda 1:103, 1:104 och 1:105 reserverar sig emot att byggytan är större än vad som gäller i detaljplanen. Trolleboda 1:97 anser att planbestämmelserna ska följas i annat fall bör man ändra gällande regler. Stadsarkitekten menar att vid beräkning av byggnadshöjden utgår man ifrån en fasad som fastslås vara beräkningsgrundande. I det aktuella fallet bör man utgå ifrån fasaden som vetter mot gatan. Då uppgår byggnadshöjden till 2,5 m. Förslaget avviker vad gäller tillåten byggyta men sådan avvikelse har man tillåtit tidigare i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Avvikelse medges för större byggnadsarea än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses inte medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Forts

22 Byggnadsnämnden forts 258 Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Jonas Jalgén Fastighetsägarna till Trolleboda 1:97, 1:103, 1:104, 1:105. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

23 Byggnadsnämnden Dnr 2006/859 Norra Eringsboda 1:185 Nybyggnad av generatorhus, tillbyggnad av servicehus med skärmtak AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/, (plan 227). Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 120 m 2 och 50 m 2 i gårdsbyggnader. Ansökan avser tillbyggnad av servicehus med skärmtak 4,7 m 2. Nybyggnad av generatorhus 39 m 2 plus skärmtak 50 m 2. Totalt 89 m 2. Stadsarkitekten menar att åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Detaljplanen är dock inaktuell och hela servicehuset är byggt som avvikelse från planen. Bygglov bör kunna ges men Byggnadsnämnden bör ge kontoret i uppdrag att ändra/ upphäva planen. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. att Byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Byggnadsnämnden beslutar ge kontoret i uppdrag att se över detaljplanerna i Eringsboda. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

24 Byggnadsnämnden Dnr 2006/979 Skarup 2:3 Nybyggnad av torn 52 m och tre teknikbodar Telenor Sverige AB, Campus Gräsvik 12, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser nybyggnad av en mast 52 m och tre teknikbodar á 7,4 m 2. Länsstyrelsen har från naturmiljösynpunkt inget att erinra mot det planerade byggnadsföretaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot byggnationen. Mastens placering berör inga sakägare eller rågrannar. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Telenor Sverige AB

25 Byggnadsnämnden Dnr 2006/972 Turkosen 5 Tillbyggnad av garage Fast.adress: Pionvägen 8 Johakim Gustavsson, Pionvägen 8, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/, (plan 346, laga kraft ). Huvudbyggnad jämte uthus får inte uppta större sammanlagd areal än 210 m 2. Uthus/gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av befintligt garage med 23,5 m 2. Befintliga byggnader uppgår till 127,6 m 2, varav 73,1 m 2 i uthus och garage 25,6 m 2. Totalt 151,1 m 2. Tillbyggnad sker delvis på prickmark. Avvikelse för gårdshusens areal. Den sammanlagda byggnadsvolymen överskrids inte. Stadsarkitektens förslag till beslut: att avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan att bygglov beviljas. Avvikelse medges för gårdshusens areal och för byggnation på prickmark Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Johakim Gustavsson

26 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1087 Droppemåla 1:87, del av Arrende för hästbete Jeanette Jonasson, Svärtavägen 2, Ronneby Jeanette Jonasson önskar arrendera ca 6 ha mark för hästbete på Droppemåla 1:87. Där har tidigare varit hästbeten som nu är uppsagda. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 6 ha mark av Droppemåla 1:87, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, kronor/år, + moms, indexuppräkning KPI bas oktober 2005 = 282,4. Exp: Jeanette Jonasson Fastighetsförvaltaren

27 Byggnadsnämnden Dnr 2006/26 Angelskog 1:1, del av, Fornanäs 1:3, del av - Arrende alternativt förvärv Tomas Lundberg, Heabyvägen 2, Ronneby Tomas Lundberg önskar köpa mark och fastigheter vid Angelskogs gård såväl öster som väster om Angelskogsbäcken. Delar av marken är utarrenderad, men Lundberg är villig att överta arrendekontrakten. Jordbruksarrendatorn Klas-Håkan Fransson är positiv till en försäljning om han får ha sitt arrende kvar. Lundberg vill bygga upp en verksamhet kring turism med bl a kamelridning, renovera byggnader och hyra ut dem till bostäder m m. Husen är i stort behov av reparationer. Byggnadsnämnden meddelade Tekniska nämnden i våras att den del av fastigheten som ligger öster om Angelskogsbäcken och söder om Heabyvägen och där bostadsbeståndet ligger bör kunna säljas utan att äventyra kommunens behov av ett strategiskt markinnehav. Området bör även kunna kompletteras med nya bostadshus under förutsättning att ingen bebyggelse ske inom strandskyddsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker försäljning av marken väster om Angelskogsviken, Fornanäs 1:3 då området ingår i ett Natura 2000-område. Remiss är även skickad till Tekniska nämnden. Stadsarkitekten menar att området väster om Angelskogsbäcken bör vara kvar i kommunens ägo då området utgör ett skogsnära naturområde. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning av området öster om Angelskogsbäcken samt avstyrker försäljning av området väster om Angelskogsbäcken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Exp: Tomas Lundberg Fastighetsförvaltaren Kommunstyrelsen

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/477 Leråkra 9:4, del av Arrende för hästbete Patrik och Jenny Karlsson, Heabyvägen 39, Ronneby Patrik och Jenny Karlsson önskar arrendera två markbitar: en bit av Leråkra 9: 4 och en bit av Heaby 2:16. Grannarna har haft möjlighet att uttala sig och inga yttranden har inkommit. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot att området arrenderas ut som hästbete. Heabydelen är utarrenderad till Klas-Håkan Fransson, som har uttalat sig positivt om att avstå denna del till förmån för Karlssons. Leråkradelen är inte utarrenderad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 att Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. Byggnadsnämnden utarrenderar del av Leråkra 9:4 och del av Heaby 2:16 till Patrik och Jenny Karlsson, för hästbete, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1,4 ha, kronor/år, indexreglerat KPI, bas oktober 2005 Byggnadsnämnden godkänner avtal med Klas-Håkan Fransson om minskad areal och arrendeavgift. _ Exp: Patrik och Jenny Karlsson Fastighetsförvaltaren

29 Byggnadsnämnden Dnr 2006/956 Styrsvik 3:1, del av Markförvärv XXXXX ägare till Styrsvik 3:8, önskar köpa till ca 200 kvm till tomten. XXXXX far har tidigare arrenderat marken och vid friköpandet tvingades han minska arealen för att det behövdes mark för parkeringsplatser. Detta behov är numera uppfyllt på annat sätt och marken används inte idag. Familjen funderar på att bosätta sig året runt på Lindö och behöver därför plats att bygga till. Sökandens fastighet är m 2. Marken ligger som Naturskydd ekologiskt känsligt område och knappt 30 m från Lindö udde Naturreservat. Hela Lindö är också riksintresse för friluftsliv. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslut Byggnadsnämnden beslutar avstyrka försäljning av del av Styrsvik 3:1 och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

30 Byggnadsnämnden Dnr 2004/816 Fornanäs 1:3 Markbyte För att genomföra avstyckningen till Kenneth Johansson, krävs ett markbyte mellan kommunen och närmaste grannen Lars Erik Jonsson ägare till Påtorp 1:78. Grannarna, kommunen och Lantmäteriet är överens om ytorna som innebär att Jonsson släpper 73 kvm till Johanssons nya tomt och köper 303 kvm av kommunen. Johanssons tomt blir på detta sätt lite mer fyrkantig och bättre utformad. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner avtalet om markbyte med Jonsson. Byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat avtal om markbyte med Lars Erik Jonsson. Exp: Kenneth Johansson Lars Erik Jonsson Fastighetsförvaltaren

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer