KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BEBYGGELSEMILJÖER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BEBYGGELSEMILJÖER"

Transkript

1 Bilaga B KULTURHISTORISKT INTRESSANTA BEBYGGELSEMILJÖER Här redovisas ett antal kulturhistoriskt intressanta bybyggelsemiljöer och enstaka objekt som resultat från länsmuseets inventering.

2 Inventering har inte utförts över hela kommunen vilket medför att det finns fler Bilaga C NATURMILJÖER Här redovisas ett antal mycket värdefulla naturmiljöer inom Vilhelmina Kommun. Nr 1 Topografiskt kartblad 23 EF Objektstyp Vapstälven 5 Skalmodal Namn och eventuellt läge Vegetation Skalmodalen är ende dalgången med fjällbarrskog på Fjällkedjans västra sida i Lappland. Naturvärden Granbestånden är grov- och Högvuxna, 200 år, klass II. Källor SNV, PM 1511, 1984; Urskogar del Nr 2 Topografiskt kartblad 23 EF Objektstyp Fjällterräng Namn och eventuellt läge Stekenjokk Naturvärden Värdekärna i fjällplaneringen geomorfologi, fauna. Faunaområde klass III Källor SNV:s Fjällplanering Värdekärnor (karta). SNV, PM 1295, 1981; Faunaområden i fjällregionen Nr Topografiskt kartblad Objekttyp Namn och eventuellt läge Naturvärden Källor 2A 23 EF Ändmorän Bråntso 5 km 0 SO Stekenjokk Geologi- Ändmoränen utgör sannolikt ett av de få morfologiska beläggen för klimatfluktuationer under inlandsisen, sista avsmältningsskede (den ligger under den höjdgräns där glaciärbildning skulle vara möjlig idag) Klass I-objekt Soyez D, 1975:Geomorfologiska kartblocken 23 E/F, SNV, PM 539 kulturmiljöer utöver vad som framgår av denna redovisning. Vissa förändringar kan också ha inträffat i de olika miljöerna. För en åstadkomma en komplett redovisning behöver en ny inventering utföras. Bebyggelsemiljöerna innebär att här finns ett flertal byggnader och omgivningar

3 som tillsammans utgör del i bevarandevärdet. Ny bebyggelse bör ej lokaliseras till sådant miljöområde. De objekt som markerats i det följande som kulturhistorisk bebyggelse bör inte heller förändras i nämnvärd mån så dess värde minskas. Om förändring ändå blir aktuell bör samråd ske med Miljö-och byggnadsnämnden och länsantikvarien. Q1 Meselefors (Råsele skifteslag) Omfattning: Delar av Meselefors bestående av enstaka miljöer och byggnader utmed väg 45 Skolbyggnad från 1935, bostadsbebyggelse från början av seklet samt fritidshusområde från 1950-talet. I den långsträckta samhällsbildningen Meselefors finns goda möjligheter att utveckla bebyggelsen genom förtätningar. Sådan bör inte lokaliseras i direkt anslutning till de markerade objekten. Q2 Bäsksele by Bäsksele är klassificerat som riksintresse för kulturminnesvården, se kap 5, område KRO Q3 Dalasjö Omfattning En miljö i centrala Dalasjö omkring Hemsjön samt några objekt invid Folkets Hus. Ett antal parstugor och enkelkorsbyggnader samt ett antal 1900-talsbyggnader med f.d affären, föreningslokalen, bostadshus samt ladugårdar. Byggnaderna är glest grupperade i odlingslandskapet på kullarna kring sjön. För området norr om Hemsjön finns fastställd detaljplan. Ny bebyggelse föreslås placeras i anslutning till väg 942. Odlingsmarken mellan sjön och vägen bör lämnas orörd. Q4 Latikberg Omfattning: Två kulturhistoriska bebyggelsemiljöer i de centrala delarna av Latikberg samt enstaka friliggande objekt invid länsväg 360. Ett flertal jordbruksfastigheter med bostadshus, häbren och ladugårdar från 1880-talet till 1920-talet. Några enskilda objekt såsom kapellet och skolhuset har också stort bevarandevärde. Inom det avgränsande området direkt norr om länsväg 360 bör ingen

4 bebyggelse få tillkomma. Det är även olämpligt att förlägga bebyggelse i det öppna odlingslandskapet mellan landsväg 360 och södra Latikberg. Q5 Storsele Omfattning: Ett flertal enstaka objekt i Storsele by. Hänsyns: Ett antal jordbruksfastigheter med bostadshus, parstugor, korsbyggnader och uthus från senare delen av 1800 och första hälften av 1900-talet. Bebyggelsen i Storsele är varierad och splittrad. Någon hel miljö med kulturhistorisk bebyggelse går ej avgränsa och därför kan stor frihet ges vid lokalisering av nytillkommande bebyggelse. Där sådan uppförs i direkt anslutning till de markerade objekten bör de anpassas med omsorg. Q6 Laxbäcken Omfattning: En miljö i Laxbäckens gamla bykärna söder om Malgonäs mellan Malgomaj och väg 1067, samt tre enstaka i objekt i Bränna. Samt f. d Lantmannasskolan, med odlingslandskapet. Ett odlingslandskap med jordbruksbebyggelse från slutet av förra seklet, både bostadshus, ladugårdar, lador och häbren. Det finns även ett flertal bostadshus från talet. Inom området finns den f d Lantmannaoch hushållsskolan från De enstaka objekten i Bränna utgörs av bostadshus och uthus från början på 1900-talet. Inom det avgränsade området är det olämpligt med nytillkommande bebyggelse. Här råder ett visst bebyggelsetryck och kommunen anser att man till viss del kan tillfredsställa detta genom försiktig om och nybyggnad av enstaka till fritidshus. Samråd bör ske med miljö - och byggnadsnämnden länsmuseet- /länsantikvarien. Q7 Malgovik Omfattning: 9 st enskilda objekt mitt i byn Malgovik samt 3 objekt i byns västra delar, samtliga belägna i närhet av väg I Malgovik finns en mängd mangårdsbyggnader, bostadsbyggnader, logar och häbren från slutet av 1800-talet i ett aktivt brukat odlingslandskap. Delar av objekten berörs av detaljplan. Bebyggelsen i byn är blandad med både äldre och nyare hus. I Malgovik kan ny bebyggelse uppföras

5 inom flera områden och förtätning är möjlig. Ny bebyggelse bör inte uppföras i direkt anslutning till de markerade objekten. Q 8 Skansholm Omfattning: En sammanhållen miljö mellan Malgomajs södra strand och väg 1067 samt ytterligare fem enskilda objekt (se figur 8). Ett flertal bostadshus och ladugårdar från senare delen av 1800-talet till omkring För delar av Skansholm finns en upprättad detaljplan. Odlingsmarker bör även fortsättningsvis hävdas och nybebyggelse bör lokaliseras i anslutning till övrig bebyggelse i byns sydliga del. Ny bebyggelse är också möjlig norr om f.d. skolan och i byns västliga delar. Q9 Råsele Omfattning: En större miljö i Råsele vid Ångermanälven och riksväg 90 har avgränsats. Miljön innehåller traditionell jordbruksbebyggelse med ett stort antal bostadshus och ekonomibyggnader som i vissa fall härstammar från 1700-talet. Råsele är Vilhelmina kommuns äldsta by och den inrymmer många bevarandevärda byggnader. I Råsele kan en viss förtätning av bebyggelsen vara möjlig men stor hänsyn måste tas till nämnda miljöer. Q10 Idvattnet Omfattning: Totalt 17 enskilda objekt belägna i Idvattnets by och Baksjövik. Ett flertal bostadshus och uthus samt f.d. skolhus och kapell som uppförts under perioden Den äldre bebyggelsen bildar ingen självständig miljö utan är uppblandad med yngre bebyggelse. Den förtätning som hittills skett kan fortsätta även framgent men ny bebyggelse måste ges sådan placering och utformning att den äldre bebyggelsens bevarandevärde inte minskas. Q11 Hacksjö

6 Omfattning: Två sammanhängande miljöer i Hacksjö by och på Hemberget. Bostadsbebyggelse, ekonomibyggnader, f.d. skolhus och kapell från tidigt 1800-tal och fram till 1950-talet. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen omfattar i stort hela bykärnan, och den har hög prioritet ur antikvarisk synpunkt. Goda möjligheter finns att utveckla byn längs väg både i NV och SO riktning, i byns utkant eller i undanskymda skogsbryn. Förtätning av den känsliga bykärnan bör ske restriktivt. Q12 Järvsjö Omfattning: Totalt 29 enskilda objekt som ligger spridda i och kring byn. I Järvsjöby finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som bostäder, häbren, ladugårdar, logar affärshus och kvarnhus från talet. Eftersom ingen fullständig kulturhistorisk bebyggelsemiljö kan urskiljas i Järvsjö kan man förtäta bebyggelsen i byn. I direkt anslutning till de objekt som markerats ha stort bevarandevärde bör nybebyggelse anpassas till denna. Q13 Bäsksjö Omfattning: I Norra och Södra Bäsksjö samt i Bäsksjölund har ett antal enskilda objekt avgränsats. Här finns jordbruksbebyggelse från 1880-talet, församlingshus från 1950-talet och f.d. skolan från början av seklet. Bebyggelsen i Bäsksjö är mycket blandad. Det är endast i anslutning till de markerade objekten som bevarandeintresset hävdas. Vid dessa bör ingen ny bebyggelse uppföras. Q 14 Risträsk Risträsk är klassificerad som riksintresse för kulturminnesvården, se kap 5. Q15 Ulvoberg Omfattning: Tre mindre miljöer i byn Ulvoberg på Stöttingfjällets högland. Bostadshus, lada, loge, övriga uthus och f.d. skolhus uppförda mellan slutet på 1800-talet och Ulvoberg har en relativt splittrad bebyggelse och därför har inte någon hel miljö avgränsats. Bebyggelse i Ulvoberg kan tillkomma relativt fritt.

7 Vid uppförande av ny bebyggelse bör man tillse att denna inte får urformning och placering som minskar värdet av den äldre bebyggelsen. Q16 Södra Grundsjö Omfattning: En mindre miljö söder om Stora Grundsjö. Det Q -märkta objektet utgörs av bebyggelsen på Grundsjö 2:9. Här bör man undvika bebyggelsen i direkt anslutning till gården. Q17 Nyliden Omfattning: En miljö och några enskilda objekt i Nyliden eller Gammnyliden i Storselelidens östra sluttning söder om Vojmån. Hänsyns: Området har inte varit bebott eller underhållits på länge men utgör fortfarande en karaktärisk nybyggarmiljö från 1800-talets mitt. Ny bebyggelse är inte att vänta i Nyliden. Miljön är dock i stort behov av upprustning för att inte helt förfalla. Q18 Nästansjö Omfattning: Tre större avgränsade miljöer i byn Nästansjö område I), Fredrikshall (område II) och Bränna (område III). Ett mycket stort antal byggnader; bostadshus, bagarstugor, lador, ladugårdar, häbren, bodar, logar, smedjor och kapell uppförda från tidigt 1800-tal till långt in på1900-talet. Nästansjö är en relativt expansiv by där ny bebyggelse tillkommer med jämna mellanrum. Inom område 1 är en viss förtätning av bebyggelsen möjlig vid allmänna vägen. I övrigt bör ingen bebyggelse tillkomma inom område1. Beträffande område II och III kan sen en vissförtätning ske om den utförs bevarandevärda bebyggelsen inte skadas. Q19 Nordanås Omfattning: Ett ensamt objekt i Nordanås på Varesåsen. Gården Nordanås 1:2 är ett mycket rikt bestånd av byggnader med bostadshus och olika uthus från 1860-talet, med restaurerad skvaltkvarn. Här bör man undvika bebyggelse i direkt anslutning till gården.

8 Omfattning: Omfattning: Q20 Skog Ett antal enstaka objekt och mindre miljöer i byn Skog söder om Malgomaj. I Skog finns ett antal bostadshus byggnader för jordbrukets behov samt f.d. skola och lärarbostad. Bebyggelsen i Skog är väldigt blandad. Ny bebyggelse bör inte anläggas i direkt anslutning till bebyggelsen av högt kulturhistoriskt värde. Förändringar av det befintliga beståndet bör ske så att det kulturhistoriska värdet inte minskas. Q21 Mark Fyra enstaka byggnader och miljöer i byn Mark vid systerbyn Skog Bostadsbebyggelse, ekonomibyggnader och kapell från första delen av 1800-talet till första delen av 1900-talet. Bevarandeintresset gäller de fyra enskilda objekten vilket gör att ny bebyggelse kan tillkomma relativt fritt. Vid uppförande av eventuell ny bebyggelse bör man tillse att denna inte får utformning och placering som minskar värdet av de markerade objekten. Omfattning: Omfattning: Q 22 Dorris Gammal bebebyggelsemiljö, med inslag av senare utförd bebyggelse. Dorris har under senare tid kommit att framstå som en modell för nybyggnad i Lappmarken genom O P Petterssons anteckningar om livsvillkor och beskrivningar om verktyg mm. Bevara området för nybygget och värna om de kulturspår som finns kvar. Q 23 Marsliden Gammal bebyggelsemiljö i anslutning till enstaka gårdsgrupper. Bebyggelsen och landskapet speglar nybyggarnas villkor. Äldsta byggnaden Pålssons stuga har restaurerats, och är öppen för besökare. Bevara odlingslandskapet och bebyggelse miljöerna kring dessa. Ny bebyggelse bör föregås av planläggning.

9 Omfattning: Q 24 Fatmomakke. Gammal samisk kyrkplats, med kyrka, kyrkstad och andra byggnader. En av få välbevarade kyrkplatser, med levande traditioner. Skyddad genom förordning om Fatmomakke Kapellplats ( 24FS 1994:6) bl.a. som reglerar förvaltning av bebyggelse inom området. Problem har förekommer med bebyggelse i anslutning till områdesgränsen. Ansökan om bygglov såväl inom som utom området skall följas av att yttrande från Fatmomakkestyrelsen. Q 25 Kittelfjäll Omfattning: Ladlandskapet i Kittelfjäll, södra sidan av väg Foderlador som visar nybyggarnas och även senare tiders jordbrukares förvaring av foder. Ladorna har rustats och är i bra skick. Området är skyddat av område av riksintresse för naturvård NRO Ny Bebyggelse bör inte komma till stånd i angränsande område som påverkar ladlandskapet negativt. 6 RIKSINTRESSEN OCH TILLGODOSEENDET AV DESSA Mark och vattenområden som är av riksintresse för; rennäring, vattenbruk, naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, totalförsvar, för sitt innehåll av värdefulla ämnen eller material, anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering samt totalförsvaret ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana områden och anläggningar (MB kap 3 5, 3 8, 11 5, 15, 15 18).

10 Förutom de riksintresseobjekt avsatta med stöd av 3 kap MB finns särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden, enligt 4 kap MB (geografiska bestämmelser). Dessa är områden med särskilt stora värden för turism och friluftsliv (MB 3 6) samt fjällområden vilkas karaktär ska skyddas (MB 3 2) samt älvar som skyddas mot vattenkraftsutbyggnad (MB 4 6) Vad och vilka områden i kommunen som ska betraktas som riksintresse har fastställts av statliga sektorsmyndigheter och länsstyrelsen i Västerbottens län i samråd med Vilhelmina kommun. Riksintressena i kommunen utgörs av vissa objekt och områden rörande kulturminnesvård (kap 6 1), naturvård (kap 6 2) rörligt friluftsliv (kap 6 3), kommunikationer (kap 6 4), rennäring (kap 6 5) samt geografiska bestämmelser (kap 6 6). Riksintresseområden framgår av karta.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23.

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23. Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. I Gislaveds kommun är minsta avstånd mellan hem och skola för att berättigas skolskjuts 2 km för elever i åk 0-3 och 3 km för elever i

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden.

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden. LAGA KRAFT 2000-03-16 1 VAXHOLMS STAD Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 1999-02-25 Rev. 1999-05-03, 1999-06-15 Detaljplan för Karlsudd Vaxholms stad, Stockholms län Dp 348 HANDLINGAR Handlingarna består

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Tillvarata historiska och estetiska värden samt årsringar i befintliga bebyggelsemiljöer

Tillvarata historiska och estetiska värden samt årsringar i befintliga bebyggelsemiljöer 5:1 5. Kulturmiljövård 5.1 Långsiktigt hållbar utveckling Tillvarata det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet som resurser i kommunens allmänna och fysiska planering Bevara karaktären

Läs mer

Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja PLANBESKRIVNING

Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja PLANBESKRIVNING Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0077 Samhällsbyggnadskontoret INLEDNING Områdesbestämmelsernas

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Yttrande över förslag till Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun

Yttrande över förslag till Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun 1 Åkersberga den 20 mars 2013 Till Österåkers kommun; Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 184 86 Åkersberga Kopia för kännedom Se sista sidan Yttrande över förslag till Detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7

ÖVERSIKTSPLANEN - EN SAMMANFATTNING 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 PLANERINGSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR...3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANARBETET...3 KOMMUNENS SYN PÅ ÖVERSIKTSPLANENS REDOVISNING...3 PLANENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL...3

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad 2005-03-09 Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 61-92 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 ÖRKELLJUNGA Tätorter Här redovisas Örkelljunga kommuns fem största tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har mer

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer