Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning"

Transkript

1 Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning Allmänna lämplighets- och planvillkor 3:1 1 st Fastighetsbildning skall ge fastigheter (varför pluralis?) som är varaktigt lämpade för sina ändamål: - Alla inblandade fastigheter lämplighetsprövas för sina ändamål Lämplig belägenhet, utformning god arrondering, topografi, miljöaspekter Omfång storlek, andelar i samfälligheter (inte för liten eller för stor(även aspekten för stor för fastighetsregistret)) Tillgång till vägar utanför området servitut, ga, inget i vissa fall Om bebyggelse tillgång till va-anläggning sannolikt att det går att tillgodose 2st Fastighetsbildning får inte ske - om inte fastighet blir varaktigt lämpad (a) inom överskådlig tid (b) (hur lång tid är det?). (a) Ej kortsiktiga/tillfälliga RH 1982:66 Försöksverksamhet för år ej ok. (b) Aktualitet. NJA 1985:110 regering vägrat lämna dispens för att erhålla bygglov Fastighetsbildning får inte ske om ändamålet bör tillgodoses på annat sätt. ex nyttjanderätt Lämplighetsprövningen görs endast med FBL i åtanke, ev skatteeffekter etc, får inte styra lämplighetsprövningen. Saknas grund för att genomföra fastighetsbildningsåtgärder som inte har ngt egentligt självständigt syfte utan endast som ett led i en transaktion vars syfte tex är skattemässigt. Fastigheternas ändamål är syftat till vad marken ska användas till, inte hur den ska utnyttjas. Dvs man bildar ex för sändamål och inte för helårs- eller fritidssändamål. Ej heller hur det ska upplåtas tex srätt eller hyresrätt. Det kan dock behöva beaktas vid prövningen och anges i skälen till beslutet. Man är inte tvingad att sedan använda fastigheten för det ändamålet fastigheten är lämplighetsbildad för. Det prövas av andra instanser. Dvs tex bygglovsprövningen behöver inte ta någon hänsyn till vad fastigheten är lämplighetsbildad för. En sfastighet ska i normalfallet ha plats för lek och utevistelse liksom viss trädgårdsyta och parkering. (kan ordnas gemensamt) Hästgård, mindre djurhållning, mindre växtodling, ved, ändamålet fortfarande.. 3:2 1st Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan, fastighetsplan och områdesbestämmelser (varför inte översiktsplan?). Om fastighetsbildningen innebär att planen inte motverkas - mindre avvikelse kan göras. (vad innebär en mindre avvikelse, hur stor kan den vara?)

2 2st Övriga bestämmelser (vilka bestämmelser kan det vara?) - syftet med bestämmelserna inte motverkas. Får byggnad uppföras (efter särskilt beslut av vem?) får fastighetsbildning ske (strandskydd, allmän väg). Undantag från bestämmelse kan ges av länsstyrelse/kommun. - Se separat papper! 3:3 Utanför detaljplan får fastighetsbildning inte ske om: Områdets ändamålsenliga användning försvåras (vad menas med ändamålsenlig användning) planmässig bedömning: kommunalt monopol kräva prövning enligt 4:25a FBL Olämplig bebyggelse uppkommer Lämplig planläggning motverkas (vilken typ av plan?) 3:4 Fastighetsbildning får inte ske om ny utfart innebär väsentlig olägenhet för trafiken på vägen. Samråd TV eller tillstånd innan förrättning Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 3:5 Lämplig jordbruksfastighet och skogsbruksfastighet: - kopplad till rådande jord- och skogspolitik Storlek Sammansättning Utformning + företaget ger godtagbart ekonomiskt utbyte företagsekonomiskt villkorat Kombination med annan varaktig verksamhet Sysselsättning och bosättning i glesbygd Vården av natur- och kulturmiljöer främjas lägre krav på ekonomiskt godtagbart utbyte 3:6 Fastighetsbildning får inte ske om någon olägenhet av betydelse uppstår för jordbruksnäringen (allmänt skydd för jordbruket - vad skall skyddas?) - syftet är att förhindra uppdelning av bärkraftiga jordbruk som har betydelse för livsmedelsförsörjningen 3:7 Skogsmark får inte delas in så att det ekonomiska utnyttjandet försämras av någon betydelse. Skogsfastighet inte delas på skadligt sätt (allmänt skydd för skogsbruket - vad skall skyddas?) - rationellt brukande - behandlingsytor teknik/terräng - arrondering 3:8 Fiske inte uppdelas så att olägenheter uppkommer för fiskevården (allmänt skydd för fisket - vilka olägenheter kan uppkomma?) - förhindra skadliga delningar - samråd med lst Undantagsbestämmelser 3:9 Fastighetsbildning får ske även om ej varaktigt lämpade fastigheter bildas om: Fastighetsindelningen förbättras totalt Mer ändamålsenlig indelning inte motverkas - prop: possitiv nettoeffekt, bättre arrondering, högre krav vid nybildning

3 3: 10 Fastighetsbildning som är till övervägande nytta ur allmän synpunkt får ske även om den strider mot skyddet för jord- och skogsbruksnäringarna (varför? I vilka situationer?) - undantag från 3:5-7 - allmmäna: kommunikationsled, fritidsanläggning, naturreservat Fastighetsbildning över kommungräns 3: 11 Fastighetsbildning som medför ändring av kommungräns får ske endast om: Väsentlig betydelse för lämplig fastighetsbildning Eller den kommunala indelningen förbättras Medgivande skall inhämtas från länsstyrelsen om: LM befarar olämplig indelning Om kommun eller församling begär Hel fastighet överförs till annan domkrets för allmän underrätt (vad är allmän underrätt?)

4 Planer, bestämmelser, naturvård mm (FBL 3:2 mfl) Planer I huvudsak avses detaljplaner (oftast, äldre plannamn såsom byggnadsplan utgör detaljplan) men även områdesbestämmelser. Ändamålet för fastigheterna styrs helt av planen, dvs kvartersmarkens ändamål (ex, industri, handel). Det gäller även för kombinerade ändamål. Detaljplanens bestämmelser som är av betydelse för fastighetsbildningen, PBL 4:18 ex minsta tomtstorlek. En och samma fastighet bör ej bestå av flera skiften och framför allt ej skiften i olika kvarter. Ett möjligt undantag är om garage ligger tvärs över gatan. - Funktionellt samband ska gälla Användningsgränser mellan allmän plats och mellan kvartersmark för enskilt resp. annat än enskilt bebyggande: -Är kommunen huvudman så ska användningsgränserna följas -Enskilt huvudmannaskap, är det inte lika viktigt då gata mm ofta löses främst genom gemensamhetsanläggning. Planens syfte ska följas. Tolkningsutrymme, vanligen finns ett visst tolkningsutrymme. Det gäller framförallt när äldre analoga planer ska fastighetsbildas. Mindre avvikelse får göras om det är förenligt med planens syfte. Ex hörnavskärningar, minsta tomtstorlek, anpassning av gränser till terrängförhållanden. Samråd med kommunens byggnadsnämnd + praxis. Grannar, alla avvikelser från planen ska göras med hänsynstagande till grannar. Mindre avvikelse ändrar inte planen, inlösen kan aktualiseras av ny ägare. (gäller då fastighet bildas med allmän plats) Alla mindre avvikelser (dvs de enda tillåtna avvikelserna) ska redovisas i protokollet! Vid bygglovsprövning får mindre avvikelse göras, PBL 9:31b, ex bebygga del av prickmark. Bygglov får inte lämnas förrän fastighet överensstämmer med detaljplan och fastighetsplan PBL 9:30 Dvs tvinga till fastighetsbildning annars inget bygglov Tolkningsutrymme och mindre avvikelse är olika saker. 2 st Naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser Tex: strandskydd, olika reservat, naturvårdsområden, landskapsbildsskydd MB, VägL Ofta förbud 3st Särskilt medgivande kan krävas, dvs en dispens eller tillstånd, ex strandskyddsdispens MB 7:18 Bestämmelser som avses finns i MB, VägL, KML (kulturminneslagen) mfl Dispens eller tillstånd kan med fördel sökas innan fastighetsbildning, observera dock 6 mån regeln i JB 4:7. LM kan då lämna frågan utan prövning. Prövningen innebär ett ställningstagande huruvida fastighetsbildningen inte motverkar. Vad beror på fastighetsbildningen, förändrad markanvändning och ny ägare? Samråd bör ske med berörd myndighet. länsstyrelsen, TV, kommunen

5 Strandskydd, jord och skogsbruk påverkar normalt ej strandskyddet, nybebyggelse påverkar normalt. Tomtplastavgränsningen som görs vid strandskyddsdispensen skall följas. Fornlämningar ses ofta som helheter vilket påverkar fastighetsbildningen, föreskrifter KML 2:9. Bestämmelse-ställningstagande-samråd? Förändrad markanvändning (ja) Fastighet motverkar inte bestämmelsen (nej)

6 Tredimensionella fastigheter och tredimensionellt fastighetsutrymme Lämplighetsprövning 3D Lämplighetsvillkorens över-gripande syfte Reglerna för 3D fastighetsbildning ska 1) gallra fram de situationer där avsteg från den vanliga fastighetsindelningen framstår som påkallat 2) ställa upp spärrar mot en obefogad uppsplittring av fungerande förvaltningsobjekt i mindre fastigheter 3) se till att 3D fastigheterna och 3D fastighetsutrymmena får en ändamålsenlig funktion 3 kap. 1 a FBL Exempel 3D fastighet och 3D fastighetsutrymme Avses rymma byggnad eller anläggning (eller del av) Tillförsäkras nödvändiga rättigheter Fonderingskrav m.m. för vissa samfällighetsföreningar (19 SFL) Står klart att åtgärden dels är motiverad med hänsyn till konstruktion och användning (ej så tekniskt komplicerad att den inte lämpligen kan delas upp. Olika verksamheter skall kunna åtskiljas) dels innebär lämpligare förvaltning eller tryggar finansiering/byggande (underlätta framtida förvaltning. när ägaren av den trad.fast. inte är intresserad av en utbyggnad) Fastighet för sändamål måste omfatta minst tre lägenheter Om byggnaden/anläggningen inte är uppförd: nödvändigt för finansiering/byggande inom nära framtid tid för uppförande bestäms (kopplat till bygglov) markyta A B A B Särskilda villkor för 3D förvaltningsvillkoret uppdelning av befintlig bebyggelse Särskilda villkor för 3D trygga finansiering/uppförande ny bebyggelse affär /affär/kontor Ja Nej Nej Ja 1

7 Villkor för att bilda ägarlägenheter Inte sammanhållen enhet om minst tre slägenheter 3:1b FBL Får inte ha använts som de senaste åtta åren Sammanhållen enhet om minst tre lägenheter Särskilt överväga att inrätta gemensamhetsanläggning Om gemensamhetsanläggning inrättas ska samfällighetsförening bildas (20 a SFL) Sammanhållen enhet: Lägenheterna inom den sammanhållna enheten får åtskiljas endast av mellanväggar, bjälklag eller gemensamma anordningar som trapphus och liknande. Avgränsning Gemensamma delar En ägarlägenhet bör bestå av själva lägenhetsutrymmet plus ett ytskikt Ytskiktet bör omfatta vad som är nödvändigt och lämpligt från användnings- och förvaltningssynpunkt: Golv, ytterväggar och innertak intill råstomme ingår i ägarlägenheterna Dörrar och fönster ingår Balkong: Utrymme inklusive ytskikt och räcken ingår, men inte bärande konstruktion Övriga delar av byggnaden (och den mark som byggnaden står på) bör utgöra en samfällighet enligt FBL Dessutom ska gemensamhetsanläggningar inrättas i den omfattning som kostnadsfördelning är nödvändig, t.ex. för trapprum, hiss, ledningar, m.m. Alternativt kan servitut bildas Samfällighet Ett enda utrymme ga/ serv Som ett radhus på höjden En ägarlägenhet kan En ägarlägenhet bör aldrig omfatta mer än ett område (= utrymme) Förråd, vindsutrymmen, garage, m.m. får i stället säkras med andel i samfällighet eller gemensamhetsanläggning eller i vissa fall med servitut Äg-läg köpas, säljas och lagfaras som vilken fastighet som helst intecknas och belånas hyras ut på samma premisser som ett småhus Obs! att den s.k. bruksvärdeprincipen är tillämplig för ägarlägenheter likaväl som för småhus 2

8 Som ett radhus på höjden Ordningsregler för 3D fastigheter En ägarlägenhet kan Vem som helst kan äga en ägarlägenhet (staten, en kommun eller en juridisk eller fysisk person) Man kan äga hur många ägarlägenheter som helst Och sedan hyra ut dem om man så önskar Taxeras som hyreshus men beskattas som småhusfastighet Ägaren ska vid användandet av sin del av byggnaden 1. se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras smiljö att störningarna inte skäligen bör tålas, och 2. iaktta allt som fordras för att även i övrigt bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför byggnaden. 3:11 JB Ordningsregler för samfälligheter Sanktionsmöjligheter vid störning En medlem i en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning eller en samfällighet i en 3D-byggnad ska följa de regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten. Om någon åsidosätter sina skyldigheter får ägare till annan del av byggnaden eller en samfällighetsförening föra talan mot den störande Domstolen kan därvid förelägga den störande vid vite att se till att störningarna upphör Ägaren kan dock inte vräkas från sin fastighet 19 a SFL 3:11 JB och 19 a SFL 3

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Large residental properties in the rural area - property formation and land use Kristoffer Persson Sammanfattning Det har

Läs mer

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Large residental properties in the rural area - property formation and land use Kristoffer Persson Sammanfattning Det har

Läs mer

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson Johan Benjaminsson Svante Nilsson Copyright Johan Benjaminsson och Svante Nilsson Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5194 SE 2 Extern

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Tryck: Tryckeri Balder AB, Stockholm 1987 Teckningarna i marginalen och i texten har utförts av: Stefan Alenius, Bo Bergström, Birgit Eliasson,

Tryck: Tryckeri Balder AB, Stockholm 1987 Teckningarna i marginalen och i texten har utförts av: Stefan Alenius, Bo Bergström, Birgit Eliasson, N S Tryck: Tryckeri Balder AB, Stockholm 1987 Teckningarna i marginalen och i texten har utförts av: Stefan Alenius, Bo Bergström, Birgit Eliasson, Margareta Gavatin, Nils Möllerström och Bo Petren. Till

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 DOM 2015-02-16 Stockholm Mål nr F 2986-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-05 i mål nr F 616-14, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 131 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Författare: Johanna

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Ägarlägenheter - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2010 Författare: Rebecka Magnusson Handledare: Ingmar Svensson

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde Gemensamhetsanläggningar för parkering Emma Ramde Emma Ramde 2011 Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5238 SE 2 Gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Fastighetsbestämningar

Fastighetsbestämningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 305 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Fastighetsbestämningar En undersökning av förekomst och användning under åren

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr F 9619-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr F 1092-13, se bilaga

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer