Allt du behöver veta om BYGGLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta om BYGGLOV"

Transkript

1 Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan

2 INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7 BYGGLOVSPROCESSEN...8 FÖRHANDSBESKED...10 BYGGLOVSFRITT...22 FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS...26 AVGIFTER...30 ANDRA TILLSTÅND...32 Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. BESÖKSADRESS Trädgårdsgatan 1 Telefon (kundtjänst) ÖPPETTIDER Måndag-torsdag: klockan 08:00-17:00 Fredag: klockan 08:00-16:00 ANMÄLAN ENLIGT PBL...11 ORDLISTA...34 HANDLINGAR...12 RITNINGAR...14 RITNINGSEXEMPEL...16 Ett stort tack till Tierps kommun för inspiration och utlåning av informationsmaterial samt skisser.

3 FÖRBEREDELSER När du ska bygga är förberedelser och planering viktigt. Plan- och bygglagen styr hur vi får bygga. Några av paragraferna är viktiga att tänka på tidigt i förberedelserna. Dessa gäller för alla byggnationer, oavsett om bygglov krävs eller inte. FÖRBEREDELSER Placering När du ska bygga nytt hus på en plats som tidigare är obebyggd kan det vara viktigt att veta att mark endast får tas i anspråk för bebyggelse om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. När du ska placera byggnaderna på tomten ska det göras med hänsyn till den miljö de placeras i. Du ska eftersträva en god helhetsverkan och ta hänsyn till exempelvis kulturvärdena på platsen. Det är lämpligt att iaktta hur byggnaderna har placerats på tomterna tidigare i området, något som är särskilt viktigt i äldre miljöer. Det kan göra stor skillnad hur bebyggelsen uppfattas beroende på vilken byggnad som dominerar på tomten, och hur gårdsbildningen ser ut och så vidare. Vid placering av byggnaderna på tomten är också brandskydd viktigt att tänka på, liksom att inte öka risken för trafikolyckor. Till exempel är det olämpligt att placera ett garage så att du måste backa ut på en trafikerad väg. Form, färg och material En byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Det innebär kort och gott att den ska se bra ut. Det är viktigt att tänka på att även om det är ditt hus och din tomt påverkar det miljön i ditt närområde och alla som uppehåller sig där. Ditt hus är din grannes utsikt. Vid tillbyggnader är det viktigt att även fundera över hur tillbyggnaden påverkar byggnadens yttre utseende, och inte bara de funktioner du vill få in. Vid färgsättning och andra yttre förändringar är det också bra att tänka på både det egna husets karaktär och områdets karaktär. Varsamhet Ändring av en byggnad ska utföras varsamt. Det betyder att du ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Du ska alltså utgå från och respektera byggnadens egna förutsättningar vid alla ändringar. Det gäller alla byggnader, inte bara de särskilt värdefulla. I bygglovsärenden ska varsamheten även sträcka sig över hela bebyggelsemiljön, så att områdets karaktär respekteras och tillvaratas. Tillgänglighet Alla nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Det betyder alltså att det ska gå att komma till och in i byggnaden med exempelvis rullstol. Det ska dessutom vara enkelt att ta sig runt i byggnaden och använda alla dess funktioner. Undantagen från denna regel är arbetslokaler om det är obefogat med hänsyn till verksamheten, fritidshus med högst två bostäder, och tillträde till en- och tvåbostadshus. Villor ska vara tillgängliga invändigt, men det räcker med att det är möjligt att ordna ramp till entrén i efterhand. 4 Allt du behöver veta om bygglov

4 NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV? Att det krävs bygglov när man bygger nytt hus vet nog de flesta. Men det finns fler åtgärder som kräver bygglov. Här listas de generella bygglovskraven. Undantag för småhus finns i avsnittet Friggebodar och Attefallshus. Byggnader Generellt krävs bygglov för att: uppföra nya byggnader, eller flytta byggnader till en ny plats, göra tillbyggnader, påbyggnader och andra åtgärder som påverkar byggnadens volym/yta, byta användningssätt för en byggnad eller del av byggnad, tillexempel ändra från kontor till bostad eller från ladugård till verkstad göra ändringar som innebär att det inreds ytterligare bostad eller lokal för handel etcetera, tillexempel dela en stor lägenhet till två små. Inom detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs även bygglov för att: byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt avsevärt påverka byggnadens yttre utseende, sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Andra anläggningar Även vissa andra anläggningar än byggnader kräver bygglov. Det gäller för att anordna/uppföra samt göra väsentliga ändringar av: nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar, tunnlar, bergrum (ej för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift), fasta cisterner för brand-, hälso- och miljöfarliga produkter, radio- eller telemaster eller torn, vindkraftverk som har en större turbindiameter än 3 m, är högre än 20 m, står närmare fastighetsgräns än verkets höjd eller monteras på byggnad, murar och plank, parkeringsplatser utomhus, begravningsplatser, transformatorstationer. RIVNING & MARKLOV Det är inte bara att bygga som kräver lov. Även rivning kan kräva lov eller anmälan liksom vissa markarbeten. Rivning Rivningslov Inom område med detaljplan krävs rivningslov för att riva alla byggnader som kräver bygglov för att bygga. Det krävs alltså inte rivningslov för friggebod. Inom områdesbestämmelser kan det i vissa fall också krävas rivningslov på samma sätt som i detaljplanerat område. För tydligare beskrivning av begreppen detaljplan och områdesbestämmelser, se avsnittet Ordlista. Anmälan för rivning Där det varken finns detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov. Det krävs heller inte inom alla områdesbestämmelser. Du behöver då istället göra en anmälan till kommunen om du vill riva en byggnad. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad (tillexempel garage, förråd, enkel gäststuga eller dylikt) eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Rivningsavfall Både vid rivningslov och anmälan om rivning ska du lämna in en kontrollplan. I den ska du bland annat uppge vilket farligt avfall rivningen kommer att ge upphov till, samt hur farligt avfall och annat avfall kommer att tas om hand. När rivningen är slutförd ska du intyga att kontrollplanen har följts. Intyg eller kvitton på att farligt avfall lämnats till godkänd deponeringsstation ska dessutom redovisas. Marklov Inom område med detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs marklov för att schakta eller fylla upp marken till en nivå som skiljer sig markant från den befintliga, cirka 0,5 m förändring eller mer över en större yta. I vissa detaljplaner och områdesbestämmelser, där det är särskilt skyddsvärda miljöer, finns även krav på marklov för att fälla träd. Vid schaktning eller uppfyllning i samband med byggnation krävs inget separat marklov, det handläggs då i bygglovet. NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV? RIVNING & MARKLOV 6 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 7

5 BYGGLOVSPROCESSEN Ansökan om bygglov skickar du in till kommunen i god tid innan du vill börja bygga. I bygglovet granskas placering, utformning, användningssätt och övergripande tillgänglighet. Bygglov Det är ett lagkrav att du ska få ett beslut inom 10 veckor från att du lämnat in kompletta handlingar. I riktigt komplicerade ärenden kan det dock förlängas med ytterligare 10 veckor. När handläggaren har fått in alla handlingar som behövs får du ett brev som talar om detta och när du senast ska få ditt bygglovsbeslut. Anmälan Vid vissa inre ändringar, som exempelvis ändring som berör bärande stomme eller installation av eldstad ska du istället för att ansöka om bygglov göra en anmälan till kommunen. Det gäller också vid vissa bygglovsbefriade åtgärder som till exempel Attefallshus. Handläggningen innebär att kommunen normalt inte kan säga ja eller nej till åtgärden, bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. I övrigt ser processen likadan ut som för bygglov - du måste ha ett startbesked innan du får börja. Kontrollansvarig I de flesta byggprojekt krävs att du har en kontrollansvarig till din hjälp. Endast vissa mindre åtgärder är undantagna från kravet, exempelvis mindre ändringar av småhus och nybyggnad av mindre uthus. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig. Startbesked Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga, det räcker inte enbart med bygglov. I enklare ärenden kan du ibland få startbesked i samband med att du får bygglov. I större ärenden behöver du och din kontrollansvarige besöka samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun och ha ett tekniskt samråd tillsammans med byggnadsinspektören. Då går vi tillsammans igenom vad som krävs för att du ska kunna få ett startbesked. Du ska kunna visa att byggnaden kan uppfylla samhällets krav på exempelvis energihushållning, brandsäkerhet, hållfasthet med mera. Arbetsplatsbesök Vid samtliga större byggen ska byggnadsinspektören besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget besöket ska komma. Om inte exakt tidpunkt bestämts vid samrådet är det ditt ansvar att anmäla till inspektören när det är dags att komma. Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Däremot kommer ingen genomgripande besiktning att göras och att byggnadsinspektören har varit där innebär inte att bygget har godkänts. Ansvaret för att allt blir riktigt gjort ligger fortfarande hos dig som byggherre. Slutbesked När byggnationen är klar anmäler du detta till kommunen. Då kommer byggnadsinspektören ut för ett slutsamråd som hålls på plats i byggnaden. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarig ska lämna ett utlåtande. Bygglovprocessen enligt PBL 1A. Ansökan om bygglov kommer in till kommunen 2. Bygglovhandläggare granskar ärendet (max 10 veckor) 3. Bygglovbeslut 1A 2 4. Bygglovhandläggaren granskar ärendets tekniska aspekter 5. Tekniskt samråd 6. Startbesked - bygget får påbörjas 7. Arbetsplatsbesök 8. Slutanmälan 9. Slutsamråd på byggplatsen 10. Slutbesked - byggnaden får tas i bruk Dessutom ska man gå igenom om det krävs några ytterligare kompletteringar innan ett slutbesked kan skrivas. Observera att du inte får ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk innan du fått ett slutbesked, om det inte i startbeskedet står något annat. 3 1B B. Anmälan enligt PBL kommer in till kommunen VAD SÄGER LAGEN? Lagen som styr byggande och planering i Sverige idag heter Plan- och bygglagen, och förkortas vanligtvis PBL. Lagen började gälla 2 maj Som namnet antyder ägnas en stor del av lagen åt planering. Både översiktlig planering och detaljplanering är processer i många steg som ska ge möjlighet för alla berörda att göra sin röst hörd. Bygglovsprocessen är också en viktig del av lagen. Den ska säkerställa att lagen följs och att den kontroll som behöver göras för att få säkra och bra byggnader utförs. BYGGLOVSPROCESSEN 8 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 9

6 FÖRHANDSBESKED Om du funderar på att bygga utanför detaljplanelagt område och är osäker på om du får bygga där, har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet bedömer kommunen om platsen är lämplig att bebygga. I ett bygglovsärende granskas placering/ lokalisering, användningssätt och utformning. Att ta fram ritningar och andra handlingar som visar precis hur huset ska se ut kan både ta tid och kosta pengar. I områden utanför detaljplan, där du inte är säker på om kommunen kommer att tillåta byggnation kan du först söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om en viss åtgärd är lämplig på den platsen, det vill säga användningssätt och lokalisering. Handlingar Eftersom utformningen inte prövas i förhandsbeskedet behöver du inte lämna in några husritningar, bara en karta med tomten markerad och ungefär var du planerar att ställa huset och en beskrivning av vad du vill göra. Om det är i ett område där det inte finns kommunalt vatten och avlopp måste du också lämna in vissa uppgifter om den avloppslösning du planerar, eftersom möjligheten att ordna avlopp är en viktig del i lokaliseringsprövningen. Även andra handlingar eller utredningar kan behövas i särskilt känsliga lägen eller vid större projekt. Beslut Beslut i förhandsbeskedsärenden fattas av byggoch miljönämnden. Beslutet är skriftligt och möjligt att överklaga. Enligt plan- och bygglagen ska du få ett beslut om förhandsbesked inom 10 veckor från det att du har lämnat in kompletta handlingar. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas till 20 veckor om det krävs för att göra ytterligare utredningar. Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år samt uppfyller de eventuella villkor som ställs upp i beslutet om förhandsbesked. ANMÄLAN ENLIGT PBL (Plan- och bygglagen) Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå kräva att du gör en anmälan till kommunen. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du börjar bygga. Vid vissa inre ändringar, som exempelvis ändring i bärande stomme eller installation av eldstad ska du istället för att ansöka om bygglov, göra en anmälan till kommunen. Det innebär att kommunen normalt inte kan säga ja eller nej till åtgärden, bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. Processen vid anmälan ser likadan ut som för bygglov. Det vill säga att du måste ha ett startbesked innan du får börja och ibland även ett tekniskt samråd, där du, din kontrollansvarige och byggnadsinspektören går igenom vilka krav och byggregler som gäller för jobbet. Det ska finnas en kontrollplan och det kan vara nödvändigt att ha arbetsplatsbesök och slutsamråd innan allt är klart. Anmälningspliktiga åtgärder Anmälan krävs för att: riva en byggnad eller del av en byggnad, som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, göra ingrepp i bärande konstruktioner, tillexempel ta upp öppning i bärande vägg, ändra planlösningen väsentligt, göra ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal, vatten- och avloppsinstallationer, hiss eller ventilationsanläggning, uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk som inte kräver bygglov, utföra underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad som har skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, bygga eller bygga till ett Attefallshus, se mer under avsnittet Friggebodar och Attefallshus, ändra en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus, bygga bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 m², se mer under avsnittet Friggebodar och Attefallshus, inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. FÖRHANDSBESKED ANMÄLAN ENLIGT PBL Allt du behöver veta om bygglov 11

7 HANDLINGAR Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för handlingar. Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har möjlighet att få titta på dem eller få kopior av dem. HANDLINGAR När ansökan kommer in till kommunen görs en första genomgång av ärendet då man bedömer om man har fått in alla handlingar som behövs. Om det saknas något skickas ett brev där det står vilka ytterligare handlingar som behövs för att kunna fatta beslut. Ärendet kommer inte att handläggas vidare förrän alla handlingar lämnats in. Situationsplan Planritningar Fasadritningar Sektioner Ansökan/anmälan Ansökan eller anmälan måste vara skriftlig. Den görs på pappersblankett eller genom e-tjänst. Båda kan du hitta på se. Pappersblanketterna kan du också få hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Fyll i blanketten/ formuläret noggrant med alla uppgifter som är relevanta för ärendet. Projektbeskrivning En projektbeskrivning är bra om den finns. Oftast behöver den inte vara särskilt omfattande. Det räcker att du med egna ord beskriver vad du vill göra på pappersblanketten, eller på ett separat bifogat dokument. Ritningar Ritningarna är de viktigaste handlingarna i de flesta bygglovsansökningar. Vi behöver veta var du vill bygga på tomten och hur byggnaden ska se ut på utsidan. Vi behöver också veta hur planlösningen ska bli, rumshöjder och eventuella samband mellan befintliga och tillbyggda delar. I de flesta ärenden behöver vi därför få in: Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat samt ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I dessa fall används nybyggnadskartan som situationsplan. Kartan beställs hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Foton Vid tillbyggnader eller andra utvändiga ändringar i en befintlig miljö är det alltid bra att skicka med fotografier. Bra foton kan innebära att vi inte behöver åka ut och titta på plats, vilket betyder att handläggningen kan gå lite snabbare. Fotona ska vara tydliga och ha bra skärpa. Tänk på att de blir allmänna handlingar när de kommit in till kommunen, det kan därför vara olämpligt att personer finns med på fotona. Kontrollansvarig Kontrollansvarig krävs i de flesta ärenden. Uppgift om kontrollansvarig ska finnas innan bygglov kan beviljas, i de fall sådan krävs. Kontrollplan I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är. Kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än den för ett enkelt bygge. Övriga handlingar Beroende på ärendets art krävs olika handlingar. Nedan följer några exempel på handlingar som kan behöva redovisas utöver ovanstående: teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, takstolsritningar och beräkningar, energibalansberäkning, brandskyddsbeskrivning, bevis om färdigställandeskydd, fabrikat och modell på eldstad, skorstenens utförande. 12 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 13

8 RITNINGAR Ritningarna är de viktigaste handlingarna i en bygglovsansökan. Det är de som visar hur du har tänkt bygga och det är de som bygglovsbeslutet grundar sig på. Därför är det viktigt att de är tydliga och välgjorda. Ritningsutförande En ritning är en skalenlig projektion av exempelvis en byggnad. I skala 1:100 betyder det att om byggnadens fasad är 8,0 m ska den vara 8,0 cm på ritningen, och om taknocken är 8,8 m lång och 4,2 m över marknivå, ska den på ritningen vara 8,8 cm lång och 4,2 cm över marklinjen. Inga delar av en ritning får ritas i perspektiv, för då är den inte längre skalenlig. Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar kan det vara lämpligt att anlita en fackman. En arkitekt kan också hjälpa till med utformningen så att byggnaden blir mer funktionell och estetiskt tilltalande. Alla pappersritningar ska lämnas in i två exemplar. Ritningarna ska vara gjorda med svarta linjer på vitt papper (ej rutat). Inlämnade pappersritningar kommer att skannas och bör därför inte vara större än A3-format. Digitala ritningar ska vara skalenliga, och eftersom de kan skrivas ut på papper av olika storlek är det mycket viktigt att alltid rita med en skallinjal på alla ritningar. Ritningarna ska helst vara i PDF-format, men även DWG-format går att lämna in. Ritningarna måste vara gjorda i ett program avsett för detta. Att skapa godtagbara ritningar i Word eller Paint går normalt inte. som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, tillexempel en friggebod, ska det framgå av situationsplanen. Situationsplanen ska vara i mätbar skala, lämpligen 1:500 eller i vissa fall 1:1 000 och den ska vara måttsatt. Förutom byggnadens yttermått ska avståndet till befintliga vägar, tomtgränser och närliggande byggnader anges. Exempel på sådant som ska visas på situationsplanen: norrpil, skala och skallinjal, befintliga och föreslagna byggnader, infart och utfart, parkering, fastighetsgränser, vägar, kraftledningar, bryggor, måttsättning. den färdiga byggnaden ska se ut som ritningen, det vill säga saknar ritningen takutsprång och fönsterfoder ska byggnaden inte ha takutsprång eller fönsterfoder. Exempel på sådant som ska visas på fasadritning: marknivå, befintlig och planerad, sockel, tak med takutsprång, fönster, dörrar inkl foder och spröjs, balkonger med räcke, skorstenar, skärmtak, utvändiga trappor. Planritning Planritningen ska visa huset sett ovanifrån i genomskärning. Väggarna skärs av en bit upp från golv så att man ser fönster och dörrar tydligt. Lämplig skala är 1:100. Bärande väggar kan markeras genom en kraftigare linje. Vid ändring eller tillbyggnad ska vad som förändras tydligt markeras. Nya väggar vid tillbyggnader och andra ändringar kan markeras med skraffering (se exempelritning). Väggar som ska tas bort ritas med streckade linjer. yttermått, inredning i kök och hygienrum, användning (sovrum, kontor, WC och dylikt). Sektionsritning Ritningen ska visa byggnaden i genomskärning från sidan. Lämplig skala är 1:100. Exempel på sådant som ska visas på sektionsritning: taklutning, hur takfoten ser ut, hur huset ansluter till marken, bröstningshöjd för fönster (höjd över golvet), rumshöjder. Ritningshuvud För att handlingarna ska kunna identifieras är det viktigt att skriva vissa uppgifter på samtliga ritningar. Lämpligen görs detta i nedre högra hörnet på ritningarna. Följande ska alltid anges på ritningen: fastighetsbeteckning, vad som ska byggas (åtgärd), RITNINGAR Situationsplan Situationsplanen ska visa samtliga byggnader på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad Fasadritningar Fasadritningarna ska visa byggnaden från alla fyra håll. Lämplig skala är 1:100. Tänk på att Exempel på sådant som ska visas på planritning: befintliga väggar, föreslagna väggar, väggar som ska rivas, skala och skallinjal, datum för upprättande/revidering, vid komplettering anges även ärendets diarienummer. 14 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 15

9 RITNINGSEXEMPEL RITNINGSEXEMPEL Ritningarna är de viktigaste handlingarna i en bygglovsansökan. Det är de som visar hur du har tänkt bygga och det är de som bygglovsbeslutet grundar sig på. Därför är det viktigt att de är tydliga och välgjorda. 16 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 17

10 GRANSKNING I bygglovsprocessen ligger stort fokus på granskning. Det är för att de hus som byggs ska vara säkra och hälsosamma att vistas i, och fungera på ett så bra sätt som möjligt. GRANSKNING Plan- och bygglagen lägger stor vikt vid granskning. Det är för att det under senare år har dykt upp många fall med byggfusk med bland annat fuktskador och nedrasade tak som följd. Detta är inte acceptabelt och riksdagen, som har beslutat om lagen, vill med ökad kontroll och granskning komma till rätta med dessa problem. Detta innebär något längre handläggningstider på kommunen och något högre kostnader för den som söker bygglov. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs, informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor, och vid behov meddela bygg- och miljönämnden, närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök, Kontrollansvarig I de flesta byggprojekt krävs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig och inte heller någon som har anställnings- eller släktförhållande med entreprenören. Det är för att det alltid är lättare att ta genvägar om man kontrollerar sitt eget arbete. För byggherrens del är det också viktigt att entreprenör och kontrollansvarig är olika personer, eftersom dessa båda parter ofta har olika intressen; lite krasst vill byggherren få en bra produkt och entreprenören vill tjäna pengar på den. Dessa intressen är inte alltid förenliga och då är det till byggherrens fördel att kontrollansvarig är oberoende. Kontrollansvariges uppgifter biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall vid rivningsåtgärder, dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet, ge ett utlåtande till byggherren och bygg- och miljönämnden som underlag för slutbesked, meddela bygg- och miljönämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag. Undantag från krav på kontrollansvarig Vid vissa enklare ärenden krävs normalt ingen kontrollansvarig: små ändringar av en- och tvåbostadshus, uthus, garage och andra små byggnader, murar och plank, utvändig fasad/takändring, omfärgning, skylt, ljusanordning, marklov, vid liten åtgärd, parkeringsplats utomhus, liten, begravningsplats, liten, transformatorstationer, rivning vid utökad rivningslovplikt, andra små ändringar. Kontrollplan I alla bygglovs- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. Som namnet anger är dess huvudsyfte att vara en plan för vilka moment i bygget som behöver kontrolleras extra, och hur de kontrollerna ska göras. Kontrollplanen utgör inte en fullständig lista över alla kontroller som kan behövas, utan bara ett antal av de allra viktigaste kontrollpunkterna. Kontrollplanen ska anpassas till ärendet, det vill säga kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än för ett enkelt bygge. I enklare ärenden, där kommunen har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Besked om detta lämnas i så fall inom ett par veckor från att ansökan kommit in till kommunen. 18 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 19

11 GRANSKNING I kontrollplanen ska anges: vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse, det vill säga hur kontrollen ska genomföras - metod, samt underlag för kontrollen, tillexempel ritningar eller fabrikantanvisningar, vem som ska utföra de olika kontrollerna, personerna ska vara namngivna, vilka anmälningar som ska göras till bygg- och miljönämnden, vilka arbetsplatsbesök bygg- och miljönämnden ska göra och i vilket skede, om det kan uppstå farligt avfall, Slutsamråd När bygget är klart ska den kontrollansvarige, eller om sådan inte krävs, byggherren själv, intyga att kontrollplanen och byggreglerna har följts. I samband med det begär du slutbesked från kommunen. I stora projekt hålls då ett slutsamråd mellan dig, kontrollansvarige och representant från bygg- och miljönämnden på byggplatsen för att gå igenom hur det har gått och om något mer behöver göras. När sedan allt är klart får du ett slutbesked. Om det gäller en byggnad eller ett annat byggnadsverk får du inte ta den i bruk innan du fått slutbesked, såvida det inte står något annat i startbeskedet. Det är vår förhoppning att det utökade kontrollsystemet bidrar till att vi får bättre och friskare byggnader i Sverige. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Arbetsplatsbesök Vid samtliga större byggen ska bygg- och miljönämnden besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget besöket ska komma. Vid arbetsplatsbesöket kontrolleras att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. 20 Allt du behöver veta om bygglov

12 BYGGLOVSFRITT En del åtgärder får du göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som exempelvis strandskyddsdispens. I avsnittet om Friggebodar och Attefallshus finns undantagen för en- och tvåbostadshus närmare beskrivna. Altan Altandäck på plint får du normalt bygga utan bygglov upp till en viss höjd. Är den belägen så högt över mark, att du kan vistas i och utnyttja utrymmet under altanen, krävs bygglov för tillbyggnad. Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan det i vissa fall vara en bygglovsbefriad åtgärd. Läs mer om tillbyggnader i avsnittet Friggebodar och Attefallshus. Brygga Enskilda bryggor för några enstaka båtar kräver inte bygglov. Däremot måste du söka strandskyddsdispens hos kommunen. Det är också så kallad vattenverksamhet, det vill säga arbete i vatten, och därmed behöver Länsstyrelsen kontaktas. Bryggor för tio båtar eller fler räknas som småbåtshamn och kräver bygglov. Båt Det krävs inte bygglov för att lägga en vanlig båt vid en brygga under en längre tid. En husbåt, det vill säga en båt som inte är gjord för att åka utan ligger permanent förtöjd räknas däremot som en byggnad och kräver bygglov. Ekonomibyggnader För ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk och liknande näring behöver du inte söka bygglov. Det finns dock en del förbehåll. Undantaget gäller inte i detaljplanerat område. Dessutom måste du ha ett aktivt jordbruk, skogsbruk eller motsvarande i drift, det räcker inte med att äga en jordbruksfastighet. Byggnaden måste också vara till för just den verksamheten. Vill du inrymma andra funktioner krävs bygglov som vanligt. Häckar och träd Häckar och annan växtlighet kräver inte bygglov, men tänk på att häckar inte får skymma sikten för trafiken. Vid korsningar och intill utfarter är lämplig höjd max 0,80 m över vägbanan. Vissa häckar växer fort, då kan de behöva klippas mer än en gång om året för att inte hindra sikten. I vissa värdefulla kulturmiljöer kan det behövas marklov för att få fälla träd. Markiser Markiser kräver normalt inte bygglov. Markiser med reklamtext kan i vissa fall inom detaljplanerat område räknas som skylt och då kräva bygglov. Tänk på att inte placera markiser för lågt över gång- och cykelbanor. Parkering Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att ha parkering för sina egna privatbilar utan bygglov. Om du vill ställa firmabilen där krävs dock bygglov. Övriga parkeringsplatser, tillexempel butiksparkering, kräver bygglov. Pool En pool är inte bygglovspliktig, såvida du inte väsentligt ändrar markhöjden. Som ny markyta räknas vattenytan i den färdiga poolen. Dock kan anläggandet av pool kräva marklov. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid frågor. Tänk på att du dessutom måste ha skyddsanordningar så att risken för barnolycksfall begränsas, exempelvis 0,9 meter högt barnsäkert staket, eller skyddstäckning. Sörmlandvatten och avfall AB har även lokala föreskrifter gällande tömning av pool, se deras webbsida www. sormlandvatten.se för mer information. Rivning Rivning av komplementbyggnader, det vill säga garage, gäststugor, förråd och dylikt utanför detaljplanerat område kräver varken lov eller anmälan. Friggebodar och andra byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov eller anmälan. Rivning av andra typer av byggnader inom detaljplanerat område kräver rivningslov, och utanför detaljplan kräver rivning anmälan. Skärmtak Vid en- och tvåbostadshus får du bygga ett eller flera skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Sammanlagt får taken vara högst 15 m² och ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Att bygga skärmtak kräver varken bygglov eller anmälan. Solfångare I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat område om de placeras på tak, men inte platt på taket. Bygglov krävs också för placering på fasad eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande). Staket Ett väl genomsiktligt eller genomsläppligt staket kräver aldrig bygglov. Även ett tätt plank räknas som staket om det är under 1,10 meter högt och kräver alltså inte bygglov. Tänk dock på att ett staket aldrig får skymma sikten i korsningar och vid utfarter. Där är lämplig höjd max 0,80 meter över vägbanan. BYGGLOVSFRITT 22 Allt du behöver veta om bygglov

13 Tält och husvagn Tält och husvagn som ställs upp för en kortare period kräver inte bygglov. Vid mer permanent uppställning krävs bygglov. Detta gäller dock inte för normal vinterförvaring av husvagn, som du får ha på din egen tomt utan bygglov. Vedstapel På din tomt får du ordna vedstapel för ditt egna behov för året utan bygglov. Större mängder ved räknas som upplag och då krävs lov. Om du bygger ett fristående tak över blir det en byggnad som kan kräva bygglov. BYGGLOVSFRITT Underhåll Underhåll av byggnader kräver inte bygglov. Undantaget är byggnader som är skyddade i detaljplan som kulturhistoriskt värdefulla, q-märkta. För underhåll av sådana byggnader krävs anmälan. Läs mer om anmälan under avsnittet Anmälan enligt PBL. Vinterförvaring Det är tillåtet att vinterförvara din husvagn och båt på din egen tomt utan bygglov. Att bygga tält eller annat skjul för att förvara dem i kräver däremot normalt bygglov, om det inte kan räknas som en bygglovsbefriad komplementbyggnad, se mer i avsnittet Friggebodar och Attefallshus. Uteplats med plank Inom 3,6 m från en- eller tvåbostadshus får du ordna en skyddad uteplats med plank utan vare sig bygglov eller anmälan. Planket får inte stå närmare gräns mot granne än 4,5 m och får inte vara högre än 1,8 m. Utvändig ändring På en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov eller anmälan färga om fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 24 Allt du behöver veta om bygglov

14 FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra fall krävs anmälan och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig. Förutsättningar Den första förutsättningen för bygglovsfriheterna är att de gäller endast vid en- eller tvåbostadshus. Det går alltså inte att bygga ett Attefallshus på en egen tomt, eller bygga en friggebod vid ett flerbostadshus. Generellt gäller att du inte får utföra de bygglovsbefriade åtgärderna närmare gräns mot granne än 4,5 m, om inte grannen ger sitt medgivande. Ägare till exempelvis gata, park och torg är inte en sådan granne som kan ge sitt medgivande, därför krävs alltid bygglov om du vill utföra någon av dessa åtgärder inom 4,5 m från sådana områden. Bygglovsbefriade åtgärder behöver inte följa detaljplanen. Det går alltså att bygga bygglovsfritt även om du enligt detaljplanen inte får bygga större, eller på mark som du egentligen inte får bebygga. Fristående byggnadsverk måste placeras i omedelbar närhet till bostadhuset för att vara bygglovsbefriade. Undantag Bygglovsfriheten gäller inte överallt och inte under alla förutsättningar. I den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för en fastighet kan det vara föreskrivet utökad lovplikt. Beroende på hur det är formulerat kan det innebära att du måste söka bygglov för sådant som normalt är bygglovsbefriat. Bygglovsfriheten för Attefallshus, tillbyggnader, takkupor och att inreda ytterligare bostad gäller inte områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun för en bedömning vad som gäller på din fastighet. Bygglovsfriheten för Attefallshus i form av komplementbostadshus, tillbyggnad på bostadhuset samt att inreda ytterligare bostad gäller inte heller i områden i närheten av flygfält och skjutbanor där försvaret har intressen. Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, tillexempel strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärd inom landskapsbildsskydd, nära fornlämningar och så vidare. Även om en åtgärd är bygglovsbefriad kan den kräva anmälan till kommunen. I sådana fall måste du vänta på startbesked innan du får påbörja bygget, och kommunen kommer att ta ut en handläggningsavgift. Om du är osäker på om ditt hus eller område är undantaget från bygglovsfriheten, eller om det kräver anmälan, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Friggebod Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller flera komplementbyggnader, friggebodar, som tillsammans inte upptar en yta på marken som är större än 15 m². En friggebod får inte ha högre nockhöjd än 3,0 m och ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen. Attefallshus Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller flera byggnader, Attefallshus, som tillsammans inte upptar en större yta på marken än 25 m² och inte har högre nockhöjd än 4,0 m. Byggnaden ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne och minst 30 m från järnväg. På samma sätt som granne kan medge undantag, kan järnvägsförvaltare medge att ett Attefallshus byggs närmare järnvägen än 30 m. Attefallshus kan antingen byggas som komplementbyggnader, det vill säga garage, gäststuga, förråd eller dylikt, eller som komplementbostadshus. Ett komplementbostadshus ska fungera som en självständig bostad som tillexempel kan hyras ut. Det ska då innehålla alla funktioner som behövs för boende. Attefallshus är bygglovsbefriade, men kräver alltid anmälan till kommunen. Det betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget, och om det är ett komplicerat bygge kan det även kräva tekniskt samråd. Ett komplementbostadshus är inte ett sådant hus som ger rätt till att bygga ytterligare friggebod eller dylikt. Den enda bygglovsfriheten som gäller för dessa bostadshus är rätten att bygga plank och skärmtak vid uteplats. FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS 26 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 27

15 Tillbyggnad Vid en- eller tvåbostadshus får du bygga högst en tillbyggnad bygglovsfritt. Tillbyggnaden får ha en bruttoarea på högst 15 m², det innebär att om du vill bygga en tillbyggnad i två våningar får den endast vara 7,5 m² per plan, utvändigt mått. Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga huset och den ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Tillbyggnaden kräver anmälan till kommunen. Takkupor På ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får du bygga upp till två takkupor bygglovsfritt. Om huset har en kupa får du bygglovsfritt bygga en kupa till. Om huset redan har två eller fler kupor kan du dock inte bygga fler bygglovsfritt. Takkuporna får inte innebära ingrepp i bärande stomme, det vill säga takstolar eller dylikt, och de får inte uppta mer än halva takets bredd. Att bygga sådana takkupor kräver varken bygglov eller anmälan. Utanför sammanhållen bebyggelse Utanför sammanhållen bebyggelse, det vill säga där du har få eller inga grannar, är bygglovsfriheten ännu större. Där är det tillåtet att bygga liten tillbyggnad och komplementbyggnad utan vare sig bygglov eller anmälan. I augusti 2012 tog byggnadsnämnden i Katrineholms kommun beslut att en- och tvåbostadshus utanför planlagt område kan uppföra komplementbyggnader om högst 40 m² utan bygglov, såsom gäststuga, carport eller liknande. Vidare beslutade byggnadsnämnden att mindre tillbyggnad om högst 20 m² får ske av befintligt en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan utan bygglov, dock högst hälften av den befintliga ytan. Byggnaderna får inte kräva rördagning för VA. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun för att få veta om du bor utanför sammanhållen bebyggelse. FRIGGEBODAR & ATTEFALLSHUS Ytterligare bostad I ett enbostadshus krävs det inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad. Det krävs dock en anmälan till kommunen. Tänk på att alla bostadsfunktioner ska finnas i bostaden, samt att den ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det finns också krav på exempelvis dagsljusbelysning i bostäder, något som kan vara svårt att uppnå exempelvis i en källare. 28 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 29

16 AVGIFTER De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. För ett bygglov eller en anmälan kan du behöva betala flera olika avgifter beroende på typ av ärende och var du vill bygga. Taxan som tillämpas för bygglovsärenden har fastställts av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun. Bygglovsavgift I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta med mer, betalar du en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Även andra faktorer kan påverka avgiften. Grannar ska kontaktas då de på något vis anses berörda av byggnationen. Det kan vara en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. I vissa fall har en plan finansierats med planavtal och då ska avgiften i samband med bygglov reduceras i motsvarande grad. Byggsanktionsavgift För överträdelser mot plan- och bygglagen tas byggsanktionsavgifter ut. Det kan gälla svartbyggen, rivning utan rivningslov eller anmälan, att påbörja ett bygge innan du har fått startbesked och så vidare. Det gäller också om du flyttar in i ditt nya hus innan du har fått ett slutbesked. AVGIFTER Utstakningsavgift Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens tätortskartor (primärkartor) i syfte att ha ett så aktuellt planeringsunderlag som möjligt. Kartorna är en viktig del vid lokalisering av nya byggnader och andra förändringar som sker på husen eller på fastigheterna. När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Utstakning av byggnader utförs av sakkunnig med separat debitering. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun vid minsta osäkerhet på om det krävs bygglov, eller om du har fullgjort allt som ska göras i ett ärende. Då kan du slippa sanktionsavgifter och kommunen slipper ta ut dem. Avgiftens storlek finns specificerad i planoch byggförordningen och samma summor gäller alltså i hela Sverige. Exempel på byggsanktionsavgifter 2014 Bygga komplementbyggnad (60 m²) utan bygglov om sådant krävs Bygga till en villa (20 m²) utan bygglov om sådant krävs ca kr ca kr Planavgift Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner. Börja bygga villa (150 m²) innan startbesked utfärdats, men beviljat bygglov finns Färga om fasaden på en villa (100 m² fasadyta) utan bygglov om sådant krävs Installera eldstad utan att göra anmälan Ta en nybyggd villa (150 m²) i bruk innan slutbesked utfärdats ca kr ca kr ca kr ca kr 30 Allt du behöver veta om bygglov

17 ANDRA TILLSTÅND ANDRA TILLSTÅND Du kan även behöva söka andra tillstånd eller göra andra anmälningar utöver bygglovet. Det kan du behöva göra även om inte bygglov krävs. Det är bra om du ordnar dessa tillstånd innan du söker bygglov, annars kan du få ett bygglov som du måste betala för men inte kan utnyttja eftersom du inte fått övriga tillstånd. Här följer några vanliga exempel: Skyddad kulturmiljö Om du vill anordna en ny utfart mot allmän väg, måste du ha tillstånd från Trafikverket. Kulturmiljöer och enskilda byggnader kan vara skyddade som byggnadsminne eller med landskapsbildsskydd. För båda dessa skydd finns specificerade bestämmelser om vad som kräver tillstånd från Länsstyrelsen. För att bygga nära allmän väg krävs särskilt tillstånd. I bygglovsärenden hanterar kommunen detta, men för bygglovsbefriade byggnader måste du själv söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller inom 12 m från dikeskanten mot tomten på de flesta allmänna vägar. Vid väg 52, 55, 56 och 57 är avståndet utökat till 30 m och vid E4 till 50 m. Alla fornlämningar, kända och okända, är skyddade enligt lag, för ingrepp i eller i närheten av fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Skyddad natur Brandfarliga och explosiva varor Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara handläggs av Västra Sörmlands räddningstjänst. Miljöfarlig verksamhet Enskilda avlopp För att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra ändringar i ett befintligt krävs tillstånd från kommunen. Om inte vattentoalett ska anslutas kan det i vissa fall räcka med anmälan till kommunen. Värmepump Värmepumpar för bergvärme, ytjordvärme och sjövärme är anmälningspliktiga och ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. 32 Allt du behöver veta om bygglov Strandskydd Strandskydd gäller inom 100 meter från vattendrag och sjöar. Där råder byggnadsförbud. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens från förbudet, en strandskyddsdispens. Denna söks hos kommunen. För att en dispens ska kunna beviljas måste det finnas särskilda skäl. Vattenverksamhet För arbete i vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan exempelvis handla om att bygga ett båthus eller en ny brygga. Naturreservat Inom naturreservat finns det restriktioner på vad du får och inte får göra. För att bygga krävs ofta särskilt tillstånd. Detta söks hos Länsstyrelsen. Foto: Josefine Karlsson Allmän väg

18 ORDLISTA När du talar med en bygglovshandläggare och andra myndighetspersoner kanske de använder begrepp som du inte är van vid, eller använder dem på ett sätt som du inte förstår. Här listas en del ord som är vanliga i plan- och bygglagen och bygglovshanteringen och som kan vara till hjälp när du söker bygglov. ORDLISTA Area Bruttoarea summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. Byggnadsarea area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (större takutsprång, balkong, burspråk, skärmtak etcetera. Boarea summan av arean i samtliga våningar i en bostad, mätt vid omslutande ytterväggars insidor, innerväggar och dylikt räknas med. Bebyggelse Allmän plats gata, väg, park, torg eller annat område som enligt detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov. Får inte tas i anspråk för privata ändamål. Bebyggelse en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. Sammanhållen bebyggelse bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Fastighet ett avgränsat markområde inklusive de växter och byggnader som finns på marken. En fastighet har en fastighetsbeteckning med ett traktnamn och en sifferkombination, exempelvis Katrineholm 5:4. Tomt mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Byggande Nybyggnad uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en byggnad till en ny plats. Tillbyggnad ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ändring åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ombyggnad ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Underhåll en eller flera åtgärder som syftar till att bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden. Byggherre den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivningseller markarbeten. Byggnader Byggnad en konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på eller under mark eller på en viss plats i vatten, samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. En- och tvåbostadshus detsamma som småhus det vill säga en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Fritidshus bostadshus som inte är avsett för ett permanentboende/åretruntboende. Flerbostadshus byggnad som är inrättad till bostad åt tre eller fler familjer. Komplementbyggnad byggnad som funktionellt hör samman med huvudbyggnaden, det vill säga garage, förråd eller dylikt. Vid småhus räknas även byggnad som används för att tillgodose de boendes sport- eller hobbyintresse, tillexempel mindre stallbyggnad eller hobbyväxthus, som komplementbyggnad. Byggnadsverk en byggnad eller annan anläggning. Planer Planläggning arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplan ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Detaljplan reglerar bland annat markens tillåtna användningssätt, hur mycket och var du får bygga på tomten. Samtliga tätorter och vissa fritidshusområden är detaljplanerade i Katrineholms kommun. Områdesbestämmelser kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner. 34 Allt du behöver veta om bygglov Allt du behöver veta om bygglov 35

19 Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm Telefon (kundtjänst) ÖPPETTIDER Måndag-torsdag: klockan 08:00-17:00 Fredagar: klockan 08:00-16:00

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan Foto: Hanna Maxstad INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7 BYGGLOVSPROCESSEN...8 FÖRHANDSBESKED...10

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan Foto: Hanna Maxstad INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar kring bygglov, marklov, rivningslov,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Innehåll. Bygglagstiftning

Innehåll. Bygglagstiftning 1 Innehåll Förberedelser 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och Attefallshus 9 Förhandsbesked 12 Rivning och mark 13 Anmälan enligt PBL 14 Avgifter 15 Kontroll 16 Bygglovsfritt 18 Handlingar

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 TILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska bygga till ditt bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad information om hur du går

Läs mer

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska göra en s.k. attefallstillbyggnad information om hur du går till väga och vilka handlingar

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge Informationsträff 2017 Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge 2017-03-29 Program Kort presentation Information från Kontakt Kävlinge - kundtjänst Information från Plan- och bygg (lov- och

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2017 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan hos kommunens

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS I det här häftet får du som ska bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus information om hur du går till väga

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga MBF_51.Anmälanbyggprojekt 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga Byggprojekt som inte kräver bygglov är exempelvis eldstad, ändrad planlösning eller attefallsåtgärd. Sökande

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Nybyggnad av komplementbyggnad

Nybyggnad av komplementbyggnad Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av komplementbyggnad Vad är en komplementbyggnad? En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus.

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2013:308 Utkom från trycket den 31 maj 2013 utfärdad den 23 maj 2013. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat:

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat: Inkom Diarienr ANMÄLAN Obs! Obligatoriska fält Datum Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden Telefax: Fastighetens adress Telefon: arbetet Sökandes namn Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Behandlat av Myndighetsnämnden den 8 april 2014 Bygglovspliktigt

Läs mer