Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde Observera! Måndag kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e vice ordförande, C Ralph Rodin, S Maria Gerdin, S Ricard Söderberg, S Christina Hedin, V Anders Rydeborg, MP Pär Jönsson, M Lennart Ledin, FP Per Ericsson, C Bedigt Eriksson, S ersättare Ruth Karlsson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Gunnar Danielsson Edfalk, S ersättare Per Håkansson, S ersättare Inger Jansson, V ersättare Lars Bodin, MP ersättare Sven Ringvall, M ersättare Sture Persson, M ersättare Bengt Åsengård, M ersättare Frank Nilsson, C ersättare Karl Göran Eriksson, KD ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 5/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2014 Förteckning över delegationsbeslut nr , ett beslut meddelat den 20 februari och rapportering av färdtjänst samt riksfärdtjänst februari, övriga meddelade mars 2014, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Ängsstarren 3, Ösd; Föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med ombyggnation av brygga. ( ) b ; Valla 5:8, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade om bygglov för nyvyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länsstyrelsen avslår överklagandet och anger i sin bedömning att de sökta åtgärderna är förenliga med översiktsplanen. De står inte heller i strid med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen. (L ) c ; Tivarsgård 2:10, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade på delegation att beilja rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länstyrelsen avslår överklagandet. Styrelsen anger i sin bedömning att det utirån underlaget saknas anledning att göra en annan bedömning än vad kommunen gjort. (L ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp ( ) b ; Tillgänglighetsrådets protokoll c ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp 2013 ( ) d ; Kommunfullmäktige (KF) 25; Justeringar i investeringsbudget 2014 samt ändrad beslutsordning igångsättningstillstånd. ( ) e ; KF 26; Budget 2015 och flerårsplan för Östersunds kommun direktiv och ramar ( ) f ; KF 27; Miljöredovisning enligt EMAS 2013, miljöpolicy och miljömål 2015 ( ) g ; KF 28; Välfärdsredovisning 2013 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet ( ) h ; KF 29; Personalpolitiska mål 2015 ( ) i ; KF 32; Medborgarförslag Spola Videplan; Förslaget om kommunal spolning av planen avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta grusplanen till förening som vill sköta isbanan. ( ) j ; KF 33; Medborgarförslag Vinterpark i Valla; Förslaget avseende drift av vinterpark vid Videplan i kommunal regi avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta planen med omgivande parkmark

6 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr till förening som vill ordna en allmänt tillgänglig vinterpark. ( ) k ; KF 37; Kommunomfattande översiktsplan Östersunds 2040 antas med vissa revideringar. ( ) l ; KF 39; Kulturmiljöprogram etapp 1 Östersunds Centrum antas. ( ) m ; KF 51; Valärenden kommunfullmäktige. Till ny ersättare i miljö- och samhällsnämnden efter Isis Nyampame utses Bendigt Eriksson, S. ( ) n ; Kommunstyrelsen (KS) 87; Revisionsrapport granskning av internkontrollarbetet. ( ) o. Förslag ; Anlägg gångväg till Östersunds Arena från busshållplats på Litsvägen. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Anlägg gångväg till nya arenan från busshållplats på E 45. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Inhägnad rastgård för hundar. Samhällsbyggnad skrivelse till förslagsställaren. ( ) 3. Åtalsanmälan a ; Kungsgården 5:3, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) b ; Bastmattan 1, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) 4. Underrättelser från kommunala lantmäterimyndigheten a ; Avslutad förrättning berörande Kungsgården 5:3 och 5:4, Ösd (Z146024) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Fugelsta 3:6 och Södergård 2:4 med fördelning av andel i Fugelsta ga:2 (Z146001) c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Torvalla 1:34 samt fastighetsreglering mellan Torvalla 2:145 och styckningslotten (Z136175) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Nyby 4:17 samt fastighetsreglering mellan Nyby 4:21 (ny fastighet) och Fjällandet 1:8 (Z136159) e ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Bällsta 1:13, Knytta 6:2 och Valla 1:7 samt fastighetsreglering berörande Bällsta 6:1 och Valla 1:7. (Z136138)

7 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr f ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Haga 6:24 och 6:25 (Z136085) g ; Ledningsrättsåtgärd avseende 24 kv jordkabel samt rörledning för optofiber på sträckorna Österåsen-Storhögen-Högarna- Ollsta, Storhögen-Nyby-Handogsbodarna samt upphävande av ledningsrätter (Z096064) h ; Beslut om avstyckning från Norr 1:12. (Z136169) i ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Täppan 5 (Z126089) j. Underrättelser från Lantmäteriet Fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11: Övriga instansers domar och beslut a ; Protokoll från mark- och miljödomstolen i ärende tillståndsbeslut enligt miljöbalken för täkt av berg inom fastigheterna Södergård 1:12, 1:14, 1:28 och 1:171 nu fråga om interimistiskt verkställighetsförordnande. Bolaget har begärt att Länsstyrelsens i Västernorrland beslut att bedriva fortsatt täkt mm ska gälla omedelbart. Domstolen biträder yrkandet. ( ) b ; Ope 1:45, Ösd; Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ärende angående avgift för bygglov samt debiterad kostnad för kartutdrag avseende fastigheten. Mark- och miljödomstolens dom står fast. (L ) 6. Övrigt 5 anmälningar om värmepumpanläggning 2 tillstånd till kompostering SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 9/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Planer arbetsläge/vindruta 2. Balanslista bilaga 3. Månadsrapport Msn 4. Rapport länstrafiken 5. Kurser mm Föreningen vatten bjuder i till seminariedag den 4 september i Linköping om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb Föreningens Vattens inbjudan till seminarium om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb? i Linköping den 4 september 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna/återkallade bygglov/-anmälningar, detaljplaneärenden Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av församlingslokal från kontor till bostad på fastigheten Logen 5, Ösd. Avgift (L ) 2. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av båthus på fastigheten Sinnberg 1:10, Ösd. Båthuset är en ekonomibyggnad för skogsbruket på fastigheten. Strandskyddsdispens krävs ej eftersom båthuset behövs för näringen, skogsbruk och utsättning av fisk. Båthuset måste ligga vid vattnet. Avgift 0.- (L ) 3. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum/vinterträdgård samt fasadändring på fastigheten Sparriskålen 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Återkallad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Genvalla 3:3, Ösd. Avgift (L ) 5. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten Slåttön 1:28, Ösd. Avgift (L ) 6. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus på fastigheten Ombudsmannen 7, Öds. Avgift (L ) 7. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för inglasning av altan och balkonger på flerbostadshus på fastigheten Rödhaken 2, Ösd. Avgift (L ) 8. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande inglasning av altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Inglasningen gjordes för mer än 10 år sedan vilket intygats av granne, Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Tillbyggnaden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skärmtak och staket kring altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av garage med förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus - inglasad altan och nybyggt förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med kvitton och intyg från granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 14. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 15. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan, vilket intygats av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 16. Inkom ; Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn på fastigheten Sarven 25, Ösd. Ansökan gäller uppställning på prickmark, vilket innebär att tidsbegränsat bygglov inte kan beviljas. Avgift (L ) 17. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skylt på kontorshus på fastigheten Tullvakten 2, Ösd. Skyltarna har tagits ner. Avgift 0.- (L ) Förslag till beslut Nämnden avskriver ärenden punkterna 1-17 i enlighet med förteckning, och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

11 5, MSN :30 KS: 127/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lars Andersson Miljö- och samhällsnämnden Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Den 25 februari 2014 beslutade fattade kommunstyrelsen beslut om att anta ett förslag till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innefattar nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. Av kommunstyrelsens beslut framgår också att de nämnder vars verksamhet berörs av det drogpolitiska programmet uppmanas att fatta ett formellt beslut att ställa sig bakom programmet. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden beslutar att anta det drogpolitiska programmet för Östersunds kommun. Bakgrund Den 25 februari beslutade kommunstyrelsen att anta förslaget till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innehåller nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. I programmets olika insatsområden pekas på lämpliga åtgärder och aktiviteter som ska genomföras men även vilken eller vilka nämnder som ska ha det huvudsakliga ansvaret för genomförande. Förutom de punkter där samtliga nämnder och utskott ska ta ansvar pekas miljö- och samhällsnämnden tillsammans med socialnämnden ut som delansvarig för aktiviteter kring tillsyn på skolor för att undersöka om lagen om rökfria skolgårdar efterlevs. Samhällsbyggnad ser inga hinder mot att miljö- och samhällsnämnden ställer sig bakom det drogpolitiska programmet och föreslår därför att nämnden fattar beslut om antagande. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef

12 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Cajsa Lindström Miljö- och samhällsnämnden Heimbygdas byggnadsvårdspris 2014 Heimbygda har bjudit in miljö- och samhällsnämnden att nominera byggnader till årets byggnadsvårdspris. Kandidater kan nomineras i 3 kategorier; antikvarisk upp rustning, återanvändning av överloppsbyggnad och förtjänstfull nybyggnad. Förslag ska vara inlämnade senast den 1 maj Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Heimbygdas skrivelse inkommen Fotografier över föreslagna byggnader Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår Frösö Ängar till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: I en känslig miljö mellan Öneberget och Mjälle kulle gruppbyggs slamfärgade tvåvånings, långsmala villor. Den sista etappen uppförs för närvarande. Bebyggelsen är fint anpassad till markens naturligt böljande karaktär och bildar en attraktiv husgrupp vars formspråk vi känner igen från tvåvånings parstugor på den jämtländska landsbygden. Inom en given form som anger husvolym, fönsterplacering, färgtyp osv kan fastighetsägarna göra enskilda val. Sammantaget åstadkoms en husgrupp med en karakteristisk formgivning men med en välgörande variation, som ömsom drar mot ett mer modernistiskt utseende, ömsom ett mer traditionellt. Husen byggs av Skanska och är ritade av arkitekt Lennart Köpsén. 2. Nämnden föreslår den glasade paviljongen till Badhusparkens café till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: Den 8 februari i år invigdes den nya glaspaviljongen till caféet i Badhusparken i Östersund. Paviljongen har redan blivit ett välbesökt mål för fikasugna Östersundsbor. Den har blivit en ny naturlig träffpunkt i staden och fler människor vistas i parken. Paviljongens lätt böjda form omsluter parkens centrala del och gör parkrummet mer välkomnande om ombonat. Glaspaviljongens skala och arkitektoniska utformning är väl anpassad till Badhusparken samtidigt som den känns ny och spännande.

13 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Byggherre: Östersunds kommun, trafik och park Arkitekt: Gisteråsjöstrand Arkitektur AB SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Cajsa Lindström planarkitekt Utdrag till Heimbygda, bilaga fotografier

14 7, MSN :30 MSN: 1595/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P Torun Jacobsson Miljö och samhällsnämnden Överklagande av detaljplan Fåfängan 6 tillbyggnad av träningslokal - Fåfängan 6 Dnr Miljö och samhällsnämnden antog den 29 januari detaljplan för Fåfängan 6. Syften med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av Fristilens träningscentrum med ett plan längs huvudbyggnadens norra fasad. Planområdet ligger på Regementsgatan 31. Planförslaget överklagades av Fåfängan 1 och länsstyrelsen har gett kommunen tillfälle att lämna ett yttrande till överklagan. Överklagan inkom från Fåfängan 1 som önskar att tillbyggnaden i höjd inte överstiger fastighetens nuvarande staket mot Fåfängan 6. De vill behålla den luftiga känslan som de anser finnas i kvarteret. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut/yttrande Samhällsbyggnad förtydligar att tillbyggnaden innebär en utbyggnad av fastighetens souterrängvåning, denna ska inte nå över de fönster som finns på befintlig byggnad. Taket på tillbyggnaden ska slutta ner mot grannfastigheten Fåfängan 1. Kommunen bedömer att tillbyggnaden får ungefär samma höjd som staketet på Fåfängan 1 i den norra delen. Mot gatan bedöms byggnaden bli något högre än staketet på Fåfängan 1. Bedömningen är att tillbyggnaden innebär en mindre påverkan på Fåfängan 6. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd Stadsarkitekt Torun Jacobsson Planarkitekt Utdrag till länsstyrelsen

15 8, MSN :30 KS: 554/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Motion - Ta hänsyn till natur och boende vid vindkraftsetablering Gerhard Carlsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Östersunds kommun där vindkraft planeras tar hänsyn till natur, djurliv och närboende samt att en märkbar kompensation går ut till markägare, närboende och andra som nyttjar naturen där vindkraft planeras. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion Förslag till yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiv: Riktlinjer kring hänsyn till natur, djurliv och närboende och principer för bygdepeng finns redan. Bakgrund Östersunds kommun har utarbetat och antagit en översiktsplan för vindkraft där riktlinjer kring hänsyn till djur, natur och boende är viktiga delar. När det gäller kompensation till markägare, närboende och andra så har kommunerna i Jämtlans län genom kommunförbundets styrelse beslutat om huvudprinciper med syfte att berörda bygder ska få del av de värden som vindkraften genererar. Bland annat ska man verka för att berörda bygder får återföringsmedel ( bygdepeng ) som utbetalas årligen och utgör minst en procent av bruttovärdet av producerad el. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen Maria Boberg planarkitekt

16 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Bygg om Kyrkgatan till en esplanad från busstorget till Österängsparken Ett medborgarförlag har inlämnats där förslagsställaren vill att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk i mitten och enkelriktade gator på vardera sida. Denna del av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Motiv: Den aktuella delen av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan med bland annat nytt gång- och cykelstråk och trädplanteringar. Det finns i dagsläget inget ombyggnadsbehov av tekniska eller underhållsmässiga skäl, varför andra gatuombyggnader är mer prioriterade. Bakgrund I medborgarförslaget vill förslagsställaren att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk kantat av enkelriktade gator, för att länka ihop gång- och cykelstråket längs gatan med gångvägen i Östersängsparken. Förslagsställaren menar att parken och området ner mot Storjöns strand kunna bli en tydligare del av centrum. Kyrkgatan, mellan bussgatan och Österängen, byggdes om år 1998 och ett par år framåt. Vid ombyggnaden anlades nya parkeringsfickor, busshållplatser samt ett nytt sammanhängande och trädkantat gång- och cykelstråk fram till Österängen. Gaturummet fungerar ändamålsenligt utifrån befintliga behov, varför en ombyggnad inte är prioriterad i jämförelse med andra

17 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr gator i Östersund som i dagsläget har ett större renoveringsbehov. Samhällsbyggnad föreslår därför ett avslag av medborgarförslaget. Bedömningen är att det finns andra gatuombyggnader som bör prioriteras före denna. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunledningsförvaltningen

18 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Alvar Edholm Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Fria bussresor till kommunens barn och ungdomar Ett medborgarförslag har lämnats som föreslår att fria bussresor erbjuds Östersunds kommuns elever i grund- och gymnasieskolan. Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 23 maj Samhällsbyggnad har skrivit förslag till yttrande. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Motiv: Även om ett bifall till förslaget ger flera uppenbara fördelar medför det också en mycket stor merkostnad för kommunen, ca 15,4 miljoner kronor 2. Nämnden antar samhällsbyggnads förslag till yttrande som sitt eget. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att avgiftsfria resor i kollektivtrafiken ska erbjudas kommunens barn- och ungdomar. Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslagsställaren redovisar ett antal positiva effekter som skulle nås om barn- och ungdomar fick resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken; En rikare fritid då olika fritidsanläggningar kan nås av flera ungdomar, underlättar det fria skolvalet, enklare vid skolornas studiebesök och andra aktiviteter, mindre administrativt krångel för såväl ungdomarna, skolan som trafikföretagen. Dessutom är det positivt för demokrati och miljö.

19 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslag till yttrande Åre kommun erbjuder sedan något år tillbaka sina barn och ungdomar i åldern 6-19 år fria bussresor. Resonemanget har varit att en stor del av skolungdomarna redan innehade elevkort i linjetrafiken för att resa till och från skolan och kommunen stod för kostnaden för elevkorten. Nu får alla ett busskort och kortet gäller obegränsat på busslinjetrafiken under hela året och inte som tidigare bara för två resor under skoldagar. Åre kommun betalar Länstrafiken 270 kr per månad och busskort under 10 månader per år. Totalkostnad per kort är således 270 kr x 10 mån = 2700 kr per kort. Under 2013 var kostnaden ungdomar x 2700 kr eller totalt 4,3 miljoner kr. Totala resandet ökade första tiden med 57 %, dels beroende på ökade ungdomsresor, men även på att antal betalande resor ökade 28 %. Det ska dock noteras att utgångsläget var ett lågt antal betalande resor. Under 2013 har även Bergs kommun följt efter och införde fria bussresor för sina barn och ungdomar enligt samma modell som i Åre kommun. Om fria bussresor för ungdomar införs i Östersunds kommun måste varje person tilldelas ett länstrafikkort. Att erbjuda kort för enbart tätortstrafiken i Östersund är inte ett alternativ eftersom de ungdomar som bor utanför tätorten då inte skulle kunna utnyttja förmånen på samma villkor som de som bor i tätorten. Detta innebär att man får samma kostnad för busskorten i Östersunds kommun som i Åre och Bergs kommuner, totalt kr per person och år. I Östersunds kommun finns ca barn och ungdomar i spannet 6-19 år. Med en kostnad om kr per person ger det en total kostnad för kommunen på ca 23,3 miljoner kr per år. I dag har kommunen kostnader för elevkort för resor i linjetrafiken. Under 2013 var kommunens skolkortskostnad för grundskolan och gymnasiet tillsammans totalt 7,9 miljoner kr. Kommunens merkostnad för fria bussresor jämfört med 2013 års elevkortskostnader är då 23,3 7,9 mkr. Merkostnaden skulle således uppgå till 15,4 miljoner kr per år.

20 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Samhällsbyggnads bedömning är att kommunen inte är beredd att ta merkostnaden på 15,4 miljoner kr, trots de fördelar fria bussresor för ungdomar förväntas ge. Samhällsbyggnad föreslår att miljö- och samhällsnämnden föreslår fullmäktige att avslå förslaget. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Rickard Johnson Utdrag till kommunstyrelsen, tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

21 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Centrumnära camping Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med önskemål om att En centrumnära camping ska anläggas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamtli, norr om i Badhusparken och Frösöbron. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om centrumnära camping Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om centrumnära camping i anslutning till ångbåtsbryggan nedanför Jamtli behandlas i utvecklingsutskottets utredning Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Motiv: Nämnden anser att området har ett stort allmänintresse och bör även fortsättningsvis vara allmänt tillgängligt i enlighet med antaget program för Badhusparkens förnyelse. Det är bra att formerna för framtida verksamhet i området utreds i det pågående arbete med att utveckla kommunens centrala strandområden. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att en centrumnära camping skapas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamlti. Området kan användas för husvagnar, husbilar och mer eller mindre permanenta stugor för olika typer av korttidsboende, exempelvis studentboende, sommar som vintertid. Under ledning av utvecklingsutskottet pågår ett projekt gällande utveckling av Östersunds centrala strandområde på sträckan från första etappen av Storsjö strand till Jamtli. Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan som blir ett underlag för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål för ett mer attraktivt Östersund. Miljöoch samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet.

22 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Frågan om möjligheten att anlägga en camping på strandområdet nedanför Jamtli bör utredas i pågående utvecklingsprojekt. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunstyrelsen

23 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Förslag - ställ upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytor i hamnområdet i Östersund. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om hamnbodar Förslag till beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden anser att parkeringsytorna i hamnområdet i dagsläget behövs för befintliga verksamheter i hamnområdet och i centrum. 2. Miljö- och samhällsnämnden skickar över beslut och förslag till kommunledningsförvaltningen för kännedom och vidare behandling i Utvecklingsutskottets utredningen Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Bakgrund Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet i Östersund. Enligt förslagsställaren skulle det liva upp området och dra mer folk i hamnområdet. Gästhamnen i Nynäshamn nämns som förebild. Samhällsbyggnad anser att parkeringarna i dagsläget behövs för verksamheterna i hamnområdet samt i centrum. För närvarande pågår ett utredningsarbete gällande utvecklingen av Östersunds centrala strandområde med syfte att ta fram en utvecklingsplan för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål

24 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr för ett mer attraktivt Östersund. Miljö- och samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet. Samhällsbyggnad föreslår att frågan om hamnbodar, parkeringar m.m. kan diskuteras vidare inom ramen för det projektet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till Per Edström samt kommunledningsförvaltningen, bilaga tjänstemannaförslag

25 13, MSN :30 MSN: 433/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Översiktsplan Krokoms kommun - samråd Krokoms kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller mål och strategier för hur Krokoms kommun ska utvecklas. Underlag för beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag antas som nämndens eget yttrande. Yttrande Östersunds kommun ser positivt på att även Krokoms kommun planerar för ett gemensamt Åre-Östersund centrum. Östersund kommun lägger stor vikt vid att Storsjöns vatten har dricksvattenkvalitet. Utifrån det anser Östersunds kommun att det i förslaget än tydligare bör framgår vad som behöver uppnås när det gäller risk för försämrad vattenkvalitet. Den nivå som anges när det gäller höga flöden är årsflödet, vilket är bra. Den skulle kunna kompletteras med en plushöjd för ökad tydlighet. Enligt förslaget ska dock det enbart gälla bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas. Östersunds kommun ser en risk med formuleringen stadigvarande då den kan öppna upp för exempelvis fritidshus. Dessa kan sedan omvandlas till permanentboende utan myndighetskontroll. Även andra byggnader än de där människor stadigvarande vistas kan medför risk för förorening av dricksvattentäkten vid en översvämning. Exempelvis förvaras många gånger miljöfarliga ämnen i uthus och garage. Östersunds kommun ser därför gärna att skrivningarna kring höga flöden samt konsekvensbeskrivningen kring den frågan ses över. Utifrån samma resonemang vore det önskvärt att ange vilken översvämningsnivå som avses vid identifieringen av områden där strandskyddet är viktigt (sidan 43) i prövningen av landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Ett skyddsområde för vattentäkten Minnesgärde med tillhörande föreskrifter är under framtagande. Det föreslagna skyddsområdet berör även Krokoms

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer