Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde Observera! Måndag kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e vice ordförande, C Ralph Rodin, S Maria Gerdin, S Ricard Söderberg, S Christina Hedin, V Anders Rydeborg, MP Pär Jönsson, M Lennart Ledin, FP Per Ericsson, C Bedigt Eriksson, S ersättare Ruth Karlsson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Gunnar Danielsson Edfalk, S ersättare Per Håkansson, S ersättare Inger Jansson, V ersättare Lars Bodin, MP ersättare Sven Ringvall, M ersättare Sture Persson, M ersättare Bengt Åsengård, M ersättare Frank Nilsson, C ersättare Karl Göran Eriksson, KD ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 5/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2014 Förteckning över delegationsbeslut nr , ett beslut meddelat den 20 februari och rapportering av färdtjänst samt riksfärdtjänst februari, övriga meddelade mars 2014, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Ängsstarren 3, Ösd; Föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med ombyggnation av brygga. ( ) b ; Valla 5:8, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade om bygglov för nyvyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länsstyrelsen avslår överklagandet och anger i sin bedömning att de sökta åtgärderna är förenliga med översiktsplanen. De står inte heller i strid med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen. (L ) c ; Tivarsgård 2:10, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade på delegation att beilja rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länstyrelsen avslår överklagandet. Styrelsen anger i sin bedömning att det utirån underlaget saknas anledning att göra en annan bedömning än vad kommunen gjort. (L ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp ( ) b ; Tillgänglighetsrådets protokoll c ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp 2013 ( ) d ; Kommunfullmäktige (KF) 25; Justeringar i investeringsbudget 2014 samt ändrad beslutsordning igångsättningstillstånd. ( ) e ; KF 26; Budget 2015 och flerårsplan för Östersunds kommun direktiv och ramar ( ) f ; KF 27; Miljöredovisning enligt EMAS 2013, miljöpolicy och miljömål 2015 ( ) g ; KF 28; Välfärdsredovisning 2013 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet ( ) h ; KF 29; Personalpolitiska mål 2015 ( ) i ; KF 32; Medborgarförslag Spola Videplan; Förslaget om kommunal spolning av planen avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta grusplanen till förening som vill sköta isbanan. ( ) j ; KF 33; Medborgarförslag Vinterpark i Valla; Förslaget avseende drift av vinterpark vid Videplan i kommunal regi avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta planen med omgivande parkmark

6 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr till förening som vill ordna en allmänt tillgänglig vinterpark. ( ) k ; KF 37; Kommunomfattande översiktsplan Östersunds 2040 antas med vissa revideringar. ( ) l ; KF 39; Kulturmiljöprogram etapp 1 Östersunds Centrum antas. ( ) m ; KF 51; Valärenden kommunfullmäktige. Till ny ersättare i miljö- och samhällsnämnden efter Isis Nyampame utses Bendigt Eriksson, S. ( ) n ; Kommunstyrelsen (KS) 87; Revisionsrapport granskning av internkontrollarbetet. ( ) o. Förslag ; Anlägg gångväg till Östersunds Arena från busshållplats på Litsvägen. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Anlägg gångväg till nya arenan från busshållplats på E 45. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Inhägnad rastgård för hundar. Samhällsbyggnad skrivelse till förslagsställaren. ( ) 3. Åtalsanmälan a ; Kungsgården 5:3, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) b ; Bastmattan 1, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) 4. Underrättelser från kommunala lantmäterimyndigheten a ; Avslutad förrättning berörande Kungsgården 5:3 och 5:4, Ösd (Z146024) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Fugelsta 3:6 och Södergård 2:4 med fördelning av andel i Fugelsta ga:2 (Z146001) c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Torvalla 1:34 samt fastighetsreglering mellan Torvalla 2:145 och styckningslotten (Z136175) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Nyby 4:17 samt fastighetsreglering mellan Nyby 4:21 (ny fastighet) och Fjällandet 1:8 (Z136159) e ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Bällsta 1:13, Knytta 6:2 och Valla 1:7 samt fastighetsreglering berörande Bällsta 6:1 och Valla 1:7. (Z136138)

7 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr f ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Haga 6:24 och 6:25 (Z136085) g ; Ledningsrättsåtgärd avseende 24 kv jordkabel samt rörledning för optofiber på sträckorna Österåsen-Storhögen-Högarna- Ollsta, Storhögen-Nyby-Handogsbodarna samt upphävande av ledningsrätter (Z096064) h ; Beslut om avstyckning från Norr 1:12. (Z136169) i ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Täppan 5 (Z126089) j. Underrättelser från Lantmäteriet Fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11: Övriga instansers domar och beslut a ; Protokoll från mark- och miljödomstolen i ärende tillståndsbeslut enligt miljöbalken för täkt av berg inom fastigheterna Södergård 1:12, 1:14, 1:28 och 1:171 nu fråga om interimistiskt verkställighetsförordnande. Bolaget har begärt att Länsstyrelsens i Västernorrland beslut att bedriva fortsatt täkt mm ska gälla omedelbart. Domstolen biträder yrkandet. ( ) b ; Ope 1:45, Ösd; Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ärende angående avgift för bygglov samt debiterad kostnad för kartutdrag avseende fastigheten. Mark- och miljödomstolens dom står fast. (L ) 6. Övrigt 5 anmälningar om värmepumpanläggning 2 tillstånd till kompostering SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 9/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Planer arbetsläge/vindruta 2. Balanslista bilaga 3. Månadsrapport Msn 4. Rapport länstrafiken 5. Kurser mm Föreningen vatten bjuder i till seminariedag den 4 september i Linköping om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb Föreningens Vattens inbjudan till seminarium om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb? i Linköping den 4 september 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna/återkallade bygglov/-anmälningar, detaljplaneärenden Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av församlingslokal från kontor till bostad på fastigheten Logen 5, Ösd. Avgift (L ) 2. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av båthus på fastigheten Sinnberg 1:10, Ösd. Båthuset är en ekonomibyggnad för skogsbruket på fastigheten. Strandskyddsdispens krävs ej eftersom båthuset behövs för näringen, skogsbruk och utsättning av fisk. Båthuset måste ligga vid vattnet. Avgift 0.- (L ) 3. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum/vinterträdgård samt fasadändring på fastigheten Sparriskålen 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Återkallad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Genvalla 3:3, Ösd. Avgift (L ) 5. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten Slåttön 1:28, Ösd. Avgift (L ) 6. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus på fastigheten Ombudsmannen 7, Öds. Avgift (L ) 7. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för inglasning av altan och balkonger på flerbostadshus på fastigheten Rödhaken 2, Ösd. Avgift (L ) 8. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande inglasning av altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Inglasningen gjordes för mer än 10 år sedan vilket intygats av granne, Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Tillbyggnaden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skärmtak och staket kring altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av garage med förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus - inglasad altan och nybyggt förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med kvitton och intyg från granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 14. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 15. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan, vilket intygats av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 16. Inkom ; Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn på fastigheten Sarven 25, Ösd. Ansökan gäller uppställning på prickmark, vilket innebär att tidsbegränsat bygglov inte kan beviljas. Avgift (L ) 17. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skylt på kontorshus på fastigheten Tullvakten 2, Ösd. Skyltarna har tagits ner. Avgift 0.- (L ) Förslag till beslut Nämnden avskriver ärenden punkterna 1-17 i enlighet med förteckning, och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

11 5, MSN :30 KS: 127/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lars Andersson Miljö- och samhällsnämnden Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Den 25 februari 2014 beslutade fattade kommunstyrelsen beslut om att anta ett förslag till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innefattar nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. Av kommunstyrelsens beslut framgår också att de nämnder vars verksamhet berörs av det drogpolitiska programmet uppmanas att fatta ett formellt beslut att ställa sig bakom programmet. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden beslutar att anta det drogpolitiska programmet för Östersunds kommun. Bakgrund Den 25 februari beslutade kommunstyrelsen att anta förslaget till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innehåller nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. I programmets olika insatsområden pekas på lämpliga åtgärder och aktiviteter som ska genomföras men även vilken eller vilka nämnder som ska ha det huvudsakliga ansvaret för genomförande. Förutom de punkter där samtliga nämnder och utskott ska ta ansvar pekas miljö- och samhällsnämnden tillsammans med socialnämnden ut som delansvarig för aktiviteter kring tillsyn på skolor för att undersöka om lagen om rökfria skolgårdar efterlevs. Samhällsbyggnad ser inga hinder mot att miljö- och samhällsnämnden ställer sig bakom det drogpolitiska programmet och föreslår därför att nämnden fattar beslut om antagande. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef

12 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Cajsa Lindström Miljö- och samhällsnämnden Heimbygdas byggnadsvårdspris 2014 Heimbygda har bjudit in miljö- och samhällsnämnden att nominera byggnader till årets byggnadsvårdspris. Kandidater kan nomineras i 3 kategorier; antikvarisk upp rustning, återanvändning av överloppsbyggnad och förtjänstfull nybyggnad. Förslag ska vara inlämnade senast den 1 maj Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Heimbygdas skrivelse inkommen Fotografier över föreslagna byggnader Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår Frösö Ängar till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: I en känslig miljö mellan Öneberget och Mjälle kulle gruppbyggs slamfärgade tvåvånings, långsmala villor. Den sista etappen uppförs för närvarande. Bebyggelsen är fint anpassad till markens naturligt böljande karaktär och bildar en attraktiv husgrupp vars formspråk vi känner igen från tvåvånings parstugor på den jämtländska landsbygden. Inom en given form som anger husvolym, fönsterplacering, färgtyp osv kan fastighetsägarna göra enskilda val. Sammantaget åstadkoms en husgrupp med en karakteristisk formgivning men med en välgörande variation, som ömsom drar mot ett mer modernistiskt utseende, ömsom ett mer traditionellt. Husen byggs av Skanska och är ritade av arkitekt Lennart Köpsén. 2. Nämnden föreslår den glasade paviljongen till Badhusparkens café till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: Den 8 februari i år invigdes den nya glaspaviljongen till caféet i Badhusparken i Östersund. Paviljongen har redan blivit ett välbesökt mål för fikasugna Östersundsbor. Den har blivit en ny naturlig träffpunkt i staden och fler människor vistas i parken. Paviljongens lätt böjda form omsluter parkens centrala del och gör parkrummet mer välkomnande om ombonat. Glaspaviljongens skala och arkitektoniska utformning är väl anpassad till Badhusparken samtidigt som den känns ny och spännande.

13 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Byggherre: Östersunds kommun, trafik och park Arkitekt: Gisteråsjöstrand Arkitektur AB SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Cajsa Lindström planarkitekt Utdrag till Heimbygda, bilaga fotografier

14 7, MSN :30 MSN: 1595/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P Torun Jacobsson Miljö och samhällsnämnden Överklagande av detaljplan Fåfängan 6 tillbyggnad av träningslokal - Fåfängan 6 Dnr Miljö och samhällsnämnden antog den 29 januari detaljplan för Fåfängan 6. Syften med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av Fristilens träningscentrum med ett plan längs huvudbyggnadens norra fasad. Planområdet ligger på Regementsgatan 31. Planförslaget överklagades av Fåfängan 1 och länsstyrelsen har gett kommunen tillfälle att lämna ett yttrande till överklagan. Överklagan inkom från Fåfängan 1 som önskar att tillbyggnaden i höjd inte överstiger fastighetens nuvarande staket mot Fåfängan 6. De vill behålla den luftiga känslan som de anser finnas i kvarteret. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut/yttrande Samhällsbyggnad förtydligar att tillbyggnaden innebär en utbyggnad av fastighetens souterrängvåning, denna ska inte nå över de fönster som finns på befintlig byggnad. Taket på tillbyggnaden ska slutta ner mot grannfastigheten Fåfängan 1. Kommunen bedömer att tillbyggnaden får ungefär samma höjd som staketet på Fåfängan 1 i den norra delen. Mot gatan bedöms byggnaden bli något högre än staketet på Fåfängan 1. Bedömningen är att tillbyggnaden innebär en mindre påverkan på Fåfängan 6. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd Stadsarkitekt Torun Jacobsson Planarkitekt Utdrag till länsstyrelsen

15 8, MSN :30 KS: 554/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Motion - Ta hänsyn till natur och boende vid vindkraftsetablering Gerhard Carlsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Östersunds kommun där vindkraft planeras tar hänsyn till natur, djurliv och närboende samt att en märkbar kompensation går ut till markägare, närboende och andra som nyttjar naturen där vindkraft planeras. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion Förslag till yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiv: Riktlinjer kring hänsyn till natur, djurliv och närboende och principer för bygdepeng finns redan. Bakgrund Östersunds kommun har utarbetat och antagit en översiktsplan för vindkraft där riktlinjer kring hänsyn till djur, natur och boende är viktiga delar. När det gäller kompensation till markägare, närboende och andra så har kommunerna i Jämtlans län genom kommunförbundets styrelse beslutat om huvudprinciper med syfte att berörda bygder ska få del av de värden som vindkraften genererar. Bland annat ska man verka för att berörda bygder får återföringsmedel ( bygdepeng ) som utbetalas årligen och utgör minst en procent av bruttovärdet av producerad el. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen Maria Boberg planarkitekt

16 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Bygg om Kyrkgatan till en esplanad från busstorget till Österängsparken Ett medborgarförlag har inlämnats där förslagsställaren vill att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk i mitten och enkelriktade gator på vardera sida. Denna del av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Motiv: Den aktuella delen av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan med bland annat nytt gång- och cykelstråk och trädplanteringar. Det finns i dagsläget inget ombyggnadsbehov av tekniska eller underhållsmässiga skäl, varför andra gatuombyggnader är mer prioriterade. Bakgrund I medborgarförslaget vill förslagsställaren att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk kantat av enkelriktade gator, för att länka ihop gång- och cykelstråket längs gatan med gångvägen i Östersängsparken. Förslagsställaren menar att parken och området ner mot Storjöns strand kunna bli en tydligare del av centrum. Kyrkgatan, mellan bussgatan och Österängen, byggdes om år 1998 och ett par år framåt. Vid ombyggnaden anlades nya parkeringsfickor, busshållplatser samt ett nytt sammanhängande och trädkantat gång- och cykelstråk fram till Österängen. Gaturummet fungerar ändamålsenligt utifrån befintliga behov, varför en ombyggnad inte är prioriterad i jämförelse med andra

17 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr gator i Östersund som i dagsläget har ett större renoveringsbehov. Samhällsbyggnad föreslår därför ett avslag av medborgarförslaget. Bedömningen är att det finns andra gatuombyggnader som bör prioriteras före denna. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunledningsförvaltningen

18 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Alvar Edholm Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Fria bussresor till kommunens barn och ungdomar Ett medborgarförslag har lämnats som föreslår att fria bussresor erbjuds Östersunds kommuns elever i grund- och gymnasieskolan. Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 23 maj Samhällsbyggnad har skrivit förslag till yttrande. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Motiv: Även om ett bifall till förslaget ger flera uppenbara fördelar medför det också en mycket stor merkostnad för kommunen, ca 15,4 miljoner kronor 2. Nämnden antar samhällsbyggnads förslag till yttrande som sitt eget. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att avgiftsfria resor i kollektivtrafiken ska erbjudas kommunens barn- och ungdomar. Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslagsställaren redovisar ett antal positiva effekter som skulle nås om barn- och ungdomar fick resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken; En rikare fritid då olika fritidsanläggningar kan nås av flera ungdomar, underlättar det fria skolvalet, enklare vid skolornas studiebesök och andra aktiviteter, mindre administrativt krångel för såväl ungdomarna, skolan som trafikföretagen. Dessutom är det positivt för demokrati och miljö.

19 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslag till yttrande Åre kommun erbjuder sedan något år tillbaka sina barn och ungdomar i åldern 6-19 år fria bussresor. Resonemanget har varit att en stor del av skolungdomarna redan innehade elevkort i linjetrafiken för att resa till och från skolan och kommunen stod för kostnaden för elevkorten. Nu får alla ett busskort och kortet gäller obegränsat på busslinjetrafiken under hela året och inte som tidigare bara för två resor under skoldagar. Åre kommun betalar Länstrafiken 270 kr per månad och busskort under 10 månader per år. Totalkostnad per kort är således 270 kr x 10 mån = 2700 kr per kort. Under 2013 var kostnaden ungdomar x 2700 kr eller totalt 4,3 miljoner kr. Totala resandet ökade första tiden med 57 %, dels beroende på ökade ungdomsresor, men även på att antal betalande resor ökade 28 %. Det ska dock noteras att utgångsläget var ett lågt antal betalande resor. Under 2013 har även Bergs kommun följt efter och införde fria bussresor för sina barn och ungdomar enligt samma modell som i Åre kommun. Om fria bussresor för ungdomar införs i Östersunds kommun måste varje person tilldelas ett länstrafikkort. Att erbjuda kort för enbart tätortstrafiken i Östersund är inte ett alternativ eftersom de ungdomar som bor utanför tätorten då inte skulle kunna utnyttja förmånen på samma villkor som de som bor i tätorten. Detta innebär att man får samma kostnad för busskorten i Östersunds kommun som i Åre och Bergs kommuner, totalt kr per person och år. I Östersunds kommun finns ca barn och ungdomar i spannet 6-19 år. Med en kostnad om kr per person ger det en total kostnad för kommunen på ca 23,3 miljoner kr per år. I dag har kommunen kostnader för elevkort för resor i linjetrafiken. Under 2013 var kommunens skolkortskostnad för grundskolan och gymnasiet tillsammans totalt 7,9 miljoner kr. Kommunens merkostnad för fria bussresor jämfört med 2013 års elevkortskostnader är då 23,3 7,9 mkr. Merkostnaden skulle således uppgå till 15,4 miljoner kr per år.

20 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Samhällsbyggnads bedömning är att kommunen inte är beredd att ta merkostnaden på 15,4 miljoner kr, trots de fördelar fria bussresor för ungdomar förväntas ge. Samhällsbyggnad föreslår att miljö- och samhällsnämnden föreslår fullmäktige att avslå förslaget. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Rickard Johnson Utdrag till kommunstyrelsen, tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

21 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Centrumnära camping Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med önskemål om att En centrumnära camping ska anläggas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamtli, norr om i Badhusparken och Frösöbron. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om centrumnära camping Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om centrumnära camping i anslutning till ångbåtsbryggan nedanför Jamtli behandlas i utvecklingsutskottets utredning Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Motiv: Nämnden anser att området har ett stort allmänintresse och bör även fortsättningsvis vara allmänt tillgängligt i enlighet med antaget program för Badhusparkens förnyelse. Det är bra att formerna för framtida verksamhet i området utreds i det pågående arbete med att utveckla kommunens centrala strandområden. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att en centrumnära camping skapas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamlti. Området kan användas för husvagnar, husbilar och mer eller mindre permanenta stugor för olika typer av korttidsboende, exempelvis studentboende, sommar som vintertid. Under ledning av utvecklingsutskottet pågår ett projekt gällande utveckling av Östersunds centrala strandområde på sträckan från första etappen av Storsjö strand till Jamtli. Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan som blir ett underlag för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål för ett mer attraktivt Östersund. Miljöoch samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet.

22 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Frågan om möjligheten att anlägga en camping på strandområdet nedanför Jamtli bör utredas i pågående utvecklingsprojekt. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunstyrelsen

23 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Förslag - ställ upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytor i hamnområdet i Östersund. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om hamnbodar Förslag till beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden anser att parkeringsytorna i hamnområdet i dagsläget behövs för befintliga verksamheter i hamnområdet och i centrum. 2. Miljö- och samhällsnämnden skickar över beslut och förslag till kommunledningsförvaltningen för kännedom och vidare behandling i Utvecklingsutskottets utredningen Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Bakgrund Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet i Östersund. Enligt förslagsställaren skulle det liva upp området och dra mer folk i hamnområdet. Gästhamnen i Nynäshamn nämns som förebild. Samhällsbyggnad anser att parkeringarna i dagsläget behövs för verksamheterna i hamnområdet samt i centrum. För närvarande pågår ett utredningsarbete gällande utvecklingen av Östersunds centrala strandområde med syfte att ta fram en utvecklingsplan för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål

24 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr för ett mer attraktivt Östersund. Miljö- och samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet. Samhällsbyggnad föreslår att frågan om hamnbodar, parkeringar m.m. kan diskuteras vidare inom ramen för det projektet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till Per Edström samt kommunledningsförvaltningen, bilaga tjänstemannaförslag

25 13, MSN :30 MSN: 433/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Översiktsplan Krokoms kommun - samråd Krokoms kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller mål och strategier för hur Krokoms kommun ska utvecklas. Underlag för beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag antas som nämndens eget yttrande. Yttrande Östersunds kommun ser positivt på att även Krokoms kommun planerar för ett gemensamt Åre-Östersund centrum. Östersund kommun lägger stor vikt vid att Storsjöns vatten har dricksvattenkvalitet. Utifrån det anser Östersunds kommun att det i förslaget än tydligare bör framgår vad som behöver uppnås när det gäller risk för försämrad vattenkvalitet. Den nivå som anges när det gäller höga flöden är årsflödet, vilket är bra. Den skulle kunna kompletteras med en plushöjd för ökad tydlighet. Enligt förslaget ska dock det enbart gälla bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas. Östersunds kommun ser en risk med formuleringen stadigvarande då den kan öppna upp för exempelvis fritidshus. Dessa kan sedan omvandlas till permanentboende utan myndighetskontroll. Även andra byggnader än de där människor stadigvarande vistas kan medför risk för förorening av dricksvattentäkten vid en översvämning. Exempelvis förvaras många gånger miljöfarliga ämnen i uthus och garage. Östersunds kommun ser därför gärna att skrivningarna kring höga flöden samt konsekvensbeskrivningen kring den frågan ses över. Utifrån samma resonemang vore det önskvärt att ange vilken översvämningsnivå som avses vid identifieringen av områden där strandskyddet är viktigt (sidan 43) i prövningen av landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Ett skyddsområde för vattentäkten Minnesgärde med tillhörande föreskrifter är under framtagande. Det föreslagna skyddsområdet berör även Krokoms

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16

-4, KF 2014-06-16 18:00. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16 -4, KF 2014-06-16 18:00 s protokoll 2014-06-16 -3, KF 2014-06-16 18:00 Plats och tid PB-hallen, Folkets Hus / OSD den 16 juni 2014, kl 18.00-20.45 Paragrafer 112-137 Beslutande Övriga deltagare Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 28, KF 2011-12-08 10:00 KS: 1322/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-22 Dnr 1322-2011 Medborgarförslag - Utbyggnad av piren i Östersunds hamn Per Edström har i medborgarförslag föreslagit en utbyggnad

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer