Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, MSN :30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde Observera! Måndag kl i Domsalen

2 -2, MSN :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e vice ordförande, C Ralph Rodin, S Maria Gerdin, S Ricard Söderberg, S Christina Hedin, V Anders Rydeborg, MP Pär Jönsson, M Lennart Ledin, FP Per Ericsson, C Bedigt Eriksson, S ersättare Ruth Karlsson, S ersättare

3 -2, MSN :30 Gunnar Danielsson Edfalk, S ersättare Per Håkansson, S ersättare Inger Jansson, V ersättare Lars Bodin, MP ersättare Sven Ringvall, M ersättare Sture Persson, M ersättare Bengt Åsengård, M ersättare Frank Nilsson, C ersättare Karl Göran Eriksson, KD ersättare

4 1, MSN :30 MSN: 5/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2014 Förteckning över delegationsbeslut nr , ett beslut meddelat den 20 februari och rapportering av färdtjänst samt riksfärdtjänst februari, övriga meddelade mars 2014, anmäls. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

5 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Ärenden för kännedom Beslut och skrivelser från länsstyrelsen a ; Ängsstarren 3, Ösd; Föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med ombyggnation av brygga. ( ) b ; Valla 5:8, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade om bygglov för nyvyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länsstyrelsen avslår överklagandet och anger i sin bedömning att de sökta åtgärderna är förenliga med översiktsplanen. De står inte heller i strid med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen. (L ) c ; Tivarsgård 2:10, Ösd; Miljö- och samhällsnämnden beslutade på delegation att beilja rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Nämndens beslut överklagades av granne. Länstyrelsen avslår överklagandet. Styrelsen anger i sin bedömning att det utirån underlaget saknas anledning att göra en annan bedömning än vad kommunen gjort. (L ) 2. Kommunala beslut och skrivelser a ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp ( ) b ; Tillgänglighetsrådets protokoll c ; Rapport till länsstyrelsen om enskilda avlopp 2013 ( ) d ; Kommunfullmäktige (KF) 25; Justeringar i investeringsbudget 2014 samt ändrad beslutsordning igångsättningstillstånd. ( ) e ; KF 26; Budget 2015 och flerårsplan för Östersunds kommun direktiv och ramar ( ) f ; KF 27; Miljöredovisning enligt EMAS 2013, miljöpolicy och miljömål 2015 ( ) g ; KF 28; Välfärdsredovisning 2013 och strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet ( ) h ; KF 29; Personalpolitiska mål 2015 ( ) i ; KF 32; Medborgarförslag Spola Videplan; Förslaget om kommunal spolning av planen avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta grusplanen till förening som vill sköta isbanan. ( ) j ; KF 33; Medborgarförslag Vinterpark i Valla; Förslaget avseende drift av vinterpark vid Videplan i kommunal regi avslås. Fullmäktige är positiv till att upplåta planen med omgivande parkmark

6 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr till förening som vill ordna en allmänt tillgänglig vinterpark. ( ) k ; KF 37; Kommunomfattande översiktsplan Östersunds 2040 antas med vissa revideringar. ( ) l ; KF 39; Kulturmiljöprogram etapp 1 Östersunds Centrum antas. ( ) m ; KF 51; Valärenden kommunfullmäktige. Till ny ersättare i miljö- och samhällsnämnden efter Isis Nyampame utses Bendigt Eriksson, S. ( ) n ; Kommunstyrelsen (KS) 87; Revisionsrapport granskning av internkontrollarbetet. ( ) o. Förslag ; Anlägg gångväg till Östersunds Arena från busshållplats på Litsvägen. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Anlägg gångväg till nya arenan från busshållplats på E 45. Samhällsbyggnads skrivelse till förslagsställaren. ( ) ; Inhägnad rastgård för hundar. Samhällsbyggnad skrivelse till förslagsställaren. ( ) 3. Åtalsanmälan a ; Kungsgården 5:3, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) b ; Bastmattan 1, Ösd; Anmälan i samband med otillåten livsmedelshantering. Företaget har bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha anmält verksamheten till miljö- och samhällsnämnden. ( ) 4. Underrättelser från kommunala lantmäterimyndigheten a ; Avslutad förrättning berörande Kungsgården 5:3 och 5:4, Ösd (Z146024) b ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Fugelsta 3:6 och Södergård 2:4 med fördelning av andel i Fugelsta ga:2 (Z146001) c ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Torvalla 1:34 samt fastighetsreglering mellan Torvalla 2:145 och styckningslotten (Z136175) d ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Nyby 4:17 samt fastighetsreglering mellan Nyby 4:21 (ny fastighet) och Fjällandet 1:8 (Z136159) e ; Avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Bällsta 1:13, Knytta 6:2 och Valla 1:7 samt fastighetsreglering berörande Bällsta 6:1 och Valla 1:7. (Z136138)

7 2, MSN :30 MSN: 7/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr f ; Avslutad förrättning avseende fastighetsreglering mellan Haga 6:24 och 6:25 (Z136085) g ; Ledningsrättsåtgärd avseende 24 kv jordkabel samt rörledning för optofiber på sträckorna Österåsen-Storhögen-Högarna- Ollsta, Storhögen-Nyby-Handogsbodarna samt upphävande av ledningsrätter (Z096064) h ; Beslut om avstyckning från Norr 1:12. (Z136169) i ; Avslutad förrättning avseende avstyckning från Täppan 5 (Z126089) j. Underrättelser från Lantmäteriet Fastighetsbestämning berörande vatten och grund utanför Valla 11: Övriga instansers domar och beslut a ; Protokoll från mark- och miljödomstolen i ärende tillståndsbeslut enligt miljöbalken för täkt av berg inom fastigheterna Södergård 1:12, 1:14, 1:28 och 1:171 nu fråga om interimistiskt verkställighetsförordnande. Bolaget har begärt att Länsstyrelsens i Västernorrland beslut att bedriva fortsatt täkt mm ska gälla omedelbart. Domstolen biträder yrkandet. ( ) b ; Ope 1:45, Ösd; Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ärende angående avgift för bygglov samt debiterad kostnad för kartutdrag avseende fastigheten. Mark- och miljödomstolens dom står fast. (L ) 6. Övrigt 5 anmälningar om värmepumpanläggning 2 tillstånd till kompostering SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

8 3, MSN :30 MSN: 9/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Överläggning/information Planer arbetsläge/vindruta 2. Balanslista bilaga 3. Månadsrapport Msn 4. Rapport länstrafiken 5. Kurser mm Föreningen vatten bjuder i till seminariedag den 4 september i Linköping om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb Föreningens Vattens inbjudan till seminarium om Perfluorerade ämnen en tickande miljöbomb? i Linköping den 4 september 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

9 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Agneta Johansson Miljö- och samhällsnämnden Avskrivna/återkallade bygglov/-anmälningar, detaljplaneärenden Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för ändrad användning av församlingslokal från kontor till bostad på fastigheten Logen 5, Ösd. Avgift (L ) 2. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av båthus på fastigheten Sinnberg 1:10, Ösd. Båthuset är en ekonomibyggnad för skogsbruket på fastigheten. Strandskyddsdispens krävs ej eftersom båthuset behövs för näringen, skogsbruk och utsättning av fisk. Båthuset måste ligga vid vattnet. Avgift 0.- (L ) 3. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för nybyggnad av uterum/vinterträdgård samt fasadändring på fastigheten Sparriskålen 7, Ösd. Avgift 0.- (L ) 4. Inkom ; Återkallad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Genvalla 3:3, Ösd. Avgift (L ) 5. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten Slåttön 1:28, Ösd. Avgift (L ) 6. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus på fastigheten Ombudsmannen 7, Öds. Avgift (L ) 7. Inkom ; Återkallad ansökan om bygglov för inglasning av altan och balkonger på flerbostadshus på fastigheten Rödhaken 2, Ösd. Avgift (L ) 8. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande inglasning av altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Inglasningen gjordes för mer än 10 år sedan vilket intygats av granne, Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 9. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Tillbyggnaden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 10. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skärmtak och staket kring altan på radhus på fastigheten Tiljan 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 11. Inkom ; Anmälan om olovlig tillbyggnad av garage med förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Åtgärden utfördes för mer än 10 år sedan, vilket styrkts av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L )

10 4, MSN :30 MSN: 11/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus - inglasad altan och nybyggt förråd på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 13. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med kvitton och intyg från granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 14. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus delvis igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan vilket styrkts med fotografier. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 15. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande tillbyggnad av tvåbostadshus inglasning av altan samt igenbyggnad av entréparti på fastigheten Noten 1, Ösd. Tillbyggnaden gjordes för mer än 10 år sedan, vilket intygats av granne. Ärendet är preskriberat. Avgift 0.- (L ) 16. Inkom ; Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn på fastigheten Sarven 25, Ösd. Ansökan gäller uppställning på prickmark, vilket innebär att tidsbegränsat bygglov inte kan beviljas. Avgift (L ) 17. Inkom ; Anmälan om olovligt byggande av skylt på kontorshus på fastigheten Tullvakten 2, Ösd. Skyltarna har tagits ner. Avgift 0.- (L ) Förslag till beslut Nämnden avskriver ärenden punkterna 1-17 i enlighet med förteckning, och fastställer föreslagna avgifter. SAMHÄLLSBYGGNAD Agneta Johansson nämndsekreterare

11 5, MSN :30 KS: 127/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Lars Andersson Miljö- och samhällsnämnden Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Den 25 februari 2014 beslutade fattade kommunstyrelsen beslut om att anta ett förslag till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innefattar nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. Av kommunstyrelsens beslut framgår också att de nämnder vars verksamhet berörs av det drogpolitiska programmet uppmanas att fatta ett formellt beslut att ställa sig bakom programmet. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kommunstyrelsens beslut Drogpolitiskt program för Östersunds kommun Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden beslutar att anta det drogpolitiska programmet för Östersunds kommun. Bakgrund Den 25 februari beslutade kommunstyrelsen att anta förslaget till drogpolitiskt program för Östersunds kommun. Programmet innehåller nio insatsområden som kommunen kontinuerligt ska fokusera på i det drogförebyggande arbetet. I programmets olika insatsområden pekas på lämpliga åtgärder och aktiviteter som ska genomföras men även vilken eller vilka nämnder som ska ha det huvudsakliga ansvaret för genomförande. Förutom de punkter där samtliga nämnder och utskott ska ta ansvar pekas miljö- och samhällsnämnden tillsammans med socialnämnden ut som delansvarig för aktiviteter kring tillsyn på skolor för att undersöka om lagen om rökfria skolgårdar efterlevs. Samhällsbyggnad ser inga hinder mot att miljö- och samhällsnämnden ställer sig bakom det drogpolitiska programmet och föreslår därför att nämnden fattar beslut om antagande. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef

12 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Cajsa Lindström Miljö- och samhällsnämnden Heimbygdas byggnadsvårdspris 2014 Heimbygda har bjudit in miljö- och samhällsnämnden att nominera byggnader till årets byggnadsvårdspris. Kandidater kan nomineras i 3 kategorier; antikvarisk upp rustning, återanvändning av överloppsbyggnad och förtjänstfull nybyggnad. Förslag ska vara inlämnade senast den 1 maj Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Heimbygdas skrivelse inkommen Fotografier över föreslagna byggnader Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår Frösö Ängar till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: I en känslig miljö mellan Öneberget och Mjälle kulle gruppbyggs slamfärgade tvåvånings, långsmala villor. Den sista etappen uppförs för närvarande. Bebyggelsen är fint anpassad till markens naturligt böljande karaktär och bildar en attraktiv husgrupp vars formspråk vi känner igen från tvåvånings parstugor på den jämtländska landsbygden. Inom en given form som anger husvolym, fönsterplacering, färgtyp osv kan fastighetsägarna göra enskilda val. Sammantaget åstadkoms en husgrupp med en karakteristisk formgivning men med en välgörande variation, som ömsom drar mot ett mer modernistiskt utseende, ömsom ett mer traditionellt. Husen byggs av Skanska och är ritade av arkitekt Lennart Köpsén. 2. Nämnden föreslår den glasade paviljongen till Badhusparkens café till kategori 3, förtjänstfull nybyggnad. Motiv: Den 8 februari i år invigdes den nya glaspaviljongen till caféet i Badhusparken i Östersund. Paviljongen har redan blivit ett välbesökt mål för fikasugna Östersundsbor. Den har blivit en ny naturlig träffpunkt i staden och fler människor vistas i parken. Paviljongens lätt böjda form omsluter parkens centrala del och gör parkrummet mer välkomnande om ombonat. Glaspaviljongens skala och arkitektoniska utformning är väl anpassad till Badhusparken samtidigt som den känns ny och spännande.

13 6, MSN :30 MSN: 782/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Byggherre: Östersunds kommun, trafik och park Arkitekt: Gisteråsjöstrand Arkitektur AB SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Cajsa Lindström planarkitekt Utdrag till Heimbygda, bilaga fotografier

14 7, MSN :30 MSN: 1595/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Ädh dnr Plan dnr P Torun Jacobsson Miljö och samhällsnämnden Överklagande av detaljplan Fåfängan 6 tillbyggnad av träningslokal - Fåfängan 6 Dnr Miljö och samhällsnämnden antog den 29 januari detaljplan för Fåfängan 6. Syften med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av Fristilens träningscentrum med ett plan längs huvudbyggnadens norra fasad. Planområdet ligger på Regementsgatan 31. Planförslaget överklagades av Fåfängan 1 och länsstyrelsen har gett kommunen tillfälle att lämna ett yttrande till överklagan. Överklagan inkom från Fåfängan 1 som önskar att tillbyggnaden i höjd inte överstiger fastighetens nuvarande staket mot Fåfängan 6. De vill behålla den luftiga känslan som de anser finnas i kvarteret. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut/yttrande Samhällsbyggnad förtydligar att tillbyggnaden innebär en utbyggnad av fastighetens souterrängvåning, denna ska inte nå över de fönster som finns på befintlig byggnad. Taket på tillbyggnaden ska slutta ner mot grannfastigheten Fåfängan 1. Kommunen bedömer att tillbyggnaden får ungefär samma höjd som staketet på Fåfängan 1 i den norra delen. Mot gatan bedöms byggnaden bli något högre än staketet på Fåfängan 1. Bedömningen är att tillbyggnaden innebär en mindre påverkan på Fåfängan 6. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd Stadsarkitekt Torun Jacobsson Planarkitekt Utdrag till länsstyrelsen

15 8, MSN :30 KS: 554/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Maria Boberg Miljö- och samhällsnämnden Motion - Ta hänsyn till natur och boende vid vindkraftsetablering Gerhard Carlsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Östersunds kommun där vindkraft planeras tar hänsyn till natur, djurliv och närboende samt att en märkbar kompensation går ut till markägare, närboende och andra som nyttjar naturen där vindkraft planeras. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Motion Förslag till yttrande Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiv: Riktlinjer kring hänsyn till natur, djurliv och närboende och principer för bygdepeng finns redan. Bakgrund Östersunds kommun har utarbetat och antagit en översiktsplan för vindkraft där riktlinjer kring hänsyn till djur, natur och boende är viktiga delar. När det gäller kompensation till markägare, närboende och andra så har kommunerna i Jämtlans län genom kommunförbundets styrelse beslutat om huvudprinciper med syfte att berörda bygder ska få del av de värden som vindkraften genererar. Bland annat ska man verka för att berörda bygder får återföringsmedel ( bygdepeng ) som utbetalas årligen och utgör minst en procent av bruttovärdet av producerad el. SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd stadsarkitekt Utdrag till kommunstyrelsen Maria Boberg planarkitekt

16 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Bygg om Kyrkgatan till en esplanad från busstorget till Österängsparken Ett medborgarförlag har inlämnats där förslagsställaren vill att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk i mitten och enkelriktade gator på vardera sida. Denna del av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Motiv: Den aktuella delen av Kyrkgatan byggdes om för ungefär 15 år sedan med bland annat nytt gång- och cykelstråk och trädplanteringar. Det finns i dagsläget inget ombyggnadsbehov av tekniska eller underhållsmässiga skäl, varför andra gatuombyggnader är mer prioriterade. Bakgrund I medborgarförslaget vill förslagsställaren att Kyrkgatan mellan busstorget och Östersängen byggs om till en esplanad med ett grönstråk kantat av enkelriktade gator, för att länka ihop gång- och cykelstråket längs gatan med gångvägen i Östersängsparken. Förslagsställaren menar att parken och området ner mot Storjöns strand kunna bli en tydligare del av centrum. Kyrkgatan, mellan bussgatan och Österängen, byggdes om år 1998 och ett par år framåt. Vid ombyggnaden anlades nya parkeringsfickor, busshållplatser samt ett nytt sammanhängande och trädkantat gång- och cykelstråk fram till Österängen. Gaturummet fungerar ändamålsenligt utifrån befintliga behov, varför en ombyggnad inte är prioriterad i jämförelse med andra

17 9, MSN :30 KS: 235/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr gator i Östersund som i dagsläget har ett större renoveringsbehov. Samhällsbyggnad föreslår därför ett avslag av medborgarförslaget. Bedömningen är att det finns andra gatuombyggnader som bör prioriteras före denna. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunledningsförvaltningen

18 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Alvar Edholm Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Fria bussresor till kommunens barn och ungdomar Ett medborgarförslag har lämnats som föreslår att fria bussresor erbjuds Östersunds kommuns elever i grund- och gymnasieskolan. Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 23 maj Samhällsbyggnad har skrivit förslag till yttrande. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Motiv: Även om ett bifall till förslaget ger flera uppenbara fördelar medför det också en mycket stor merkostnad för kommunen, ca 15,4 miljoner kronor 2. Nämnden antar samhällsbyggnads förslag till yttrande som sitt eget. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att avgiftsfria resor i kollektivtrafiken ska erbjudas kommunens barn- och ungdomar. Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till miljö- och samhällsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslagsställaren redovisar ett antal positiva effekter som skulle nås om barn- och ungdomar fick resa avgiftsfritt i kollektivtrafiken; En rikare fritid då olika fritidsanläggningar kan nås av flera ungdomar, underlättar det fria skolvalet, enklare vid skolornas studiebesök och andra aktiviteter, mindre administrativt krångel för såväl ungdomarna, skolan som trafikföretagen. Dessutom är det positivt för demokrati och miljö.

19 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Förslag till yttrande Åre kommun erbjuder sedan något år tillbaka sina barn och ungdomar i åldern 6-19 år fria bussresor. Resonemanget har varit att en stor del av skolungdomarna redan innehade elevkort i linjetrafiken för att resa till och från skolan och kommunen stod för kostnaden för elevkorten. Nu får alla ett busskort och kortet gäller obegränsat på busslinjetrafiken under hela året och inte som tidigare bara för två resor under skoldagar. Åre kommun betalar Länstrafiken 270 kr per månad och busskort under 10 månader per år. Totalkostnad per kort är således 270 kr x 10 mån = 2700 kr per kort. Under 2013 var kostnaden ungdomar x 2700 kr eller totalt 4,3 miljoner kr. Totala resandet ökade första tiden med 57 %, dels beroende på ökade ungdomsresor, men även på att antal betalande resor ökade 28 %. Det ska dock noteras att utgångsläget var ett lågt antal betalande resor. Under 2013 har även Bergs kommun följt efter och införde fria bussresor för sina barn och ungdomar enligt samma modell som i Åre kommun. Om fria bussresor för ungdomar införs i Östersunds kommun måste varje person tilldelas ett länstrafikkort. Att erbjuda kort för enbart tätortstrafiken i Östersund är inte ett alternativ eftersom de ungdomar som bor utanför tätorten då inte skulle kunna utnyttja förmånen på samma villkor som de som bor i tätorten. Detta innebär att man får samma kostnad för busskorten i Östersunds kommun som i Åre och Bergs kommuner, totalt kr per person och år. I Östersunds kommun finns ca barn och ungdomar i spannet 6-19 år. Med en kostnad om kr per person ger det en total kostnad för kommunen på ca 23,3 miljoner kr per år. I dag har kommunen kostnader för elevkort för resor i linjetrafiken. Under 2013 var kommunens skolkortskostnad för grundskolan och gymnasiet tillsammans totalt 7,9 miljoner kr. Kommunens merkostnad för fria bussresor jämfört med 2013 års elevkortskostnader är då 23,3 7,9 mkr. Merkostnaden skulle således uppgå till 15,4 miljoner kr per år.

20 10, MSN :30 KS: 237/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Samhällsbyggnads bedömning är att kommunen inte är beredd att ta merkostnaden på 15,4 miljoner kr, trots de fördelar fria bussresor för ungdomar förväntas ge. Samhällsbyggnad föreslår att miljö- och samhällsnämnden föreslår fullmäktige att avslå förslaget. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Rickard Johnson Utdrag till kommunstyrelsen, tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet

21 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Centrumnära camping Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med önskemål om att En centrumnära camping ska anläggas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamtli, norr om i Badhusparken och Frösöbron. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om centrumnära camping Förslag till beslut Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om centrumnära camping i anslutning till ångbåtsbryggan nedanför Jamtli behandlas i utvecklingsutskottets utredning Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Motiv: Nämnden anser att området har ett stort allmänintresse och bör även fortsättningsvis vara allmänt tillgängligt i enlighet med antaget program för Badhusparkens förnyelse. Det är bra att formerna för framtida verksamhet i området utreds i det pågående arbete med att utveckla kommunens centrala strandområden. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att en centrumnära camping skapas i området vid ångbåtsbryggan nedanför Jamlti. Området kan användas för husvagnar, husbilar och mer eller mindre permanenta stugor för olika typer av korttidsboende, exempelvis studentboende, sommar som vintertid. Under ledning av utvecklingsutskottet pågår ett projekt gällande utveckling av Östersunds centrala strandområde på sträckan från första etappen av Storsjö strand till Jamtli. Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan som blir ett underlag för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål för ett mer attraktivt Östersund. Miljöoch samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet.

22 11, MSN :30 KS: 455/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Frågan om möjligheten att anlägga en camping på strandområdet nedanför Jamtli bör utredas i pågående utvecklingsprojekt. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till kommunstyrelsen

23 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Nicole Lindsjö Miljö- och samhällsnämnden Förslag - ställ upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytor i hamnområdet i Östersund. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag om hamnbodar Förslag till beslut 1. Miljö- och samhällsnämnden anser att parkeringsytorna i hamnområdet i dagsläget behövs för befintliga verksamheter i hamnområdet och i centrum. 2. Miljö- och samhällsnämnden skickar över beslut och förslag till kommunledningsförvaltningen för kännedom och vidare behandling i Utvecklingsutskottets utredningen Utveckling av Östersunds centrala strandområde. Bakgrund Ett förslag har inkommit om att ställa upp hamnbodar på parkeringsytorna i hamnområdet i Östersund. Enligt förslagsställaren skulle det liva upp området och dra mer folk i hamnområdet. Gästhamnen i Nynäshamn nämns som förebild. Samhällsbyggnad anser att parkeringarna i dagsläget behövs för verksamheterna i hamnområdet samt i centrum. För närvarande pågår ett utredningsarbete gällande utvecklingen av Östersunds centrala strandområde med syfte att ta fram en utvecklingsplan för att säkerställa att Östersunds centrala strandområde utvecklas som besöksmål

24 12, MSN :30 MSN: 516/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr för ett mer attraktivt Östersund. Miljö- och samhällsnämndens pågående utvecklingsarbete i Badhusparken med kringområden ingår som en viktig del i projektet. Samhällsbyggnad föreslår att frågan om hamnbodar, parkeringar m.m. kan diskuteras vidare inom ramen för det projektet. SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Nicole Lindsjö Stadsträdgårdsmästare Utdrag till Per Edström samt kommunledningsförvaltningen, bilaga tjänstemannaförslag

25 13, MSN :30 MSN: 433/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Jenny Jernström Miljö- och samhällsnämnden Remiss - Översiktsplan Krokoms kommun - samråd Krokoms kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Östersunds kommun har fått förslaget på samråd. Översiktsplanen innehåller mål och strategier för hur Krokoms kommun ska utvecklas. Underlag för beslut Samhällsbyggands tjänstemannaförslag Samrådshandling Förslag till beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag antas som nämndens eget yttrande. Yttrande Östersunds kommun ser positivt på att även Krokoms kommun planerar för ett gemensamt Åre-Östersund centrum. Östersund kommun lägger stor vikt vid att Storsjöns vatten har dricksvattenkvalitet. Utifrån det anser Östersunds kommun att det i förslaget än tydligare bör framgår vad som behöver uppnås när det gäller risk för försämrad vattenkvalitet. Den nivå som anges när det gäller höga flöden är årsflödet, vilket är bra. Den skulle kunna kompletteras med en plushöjd för ökad tydlighet. Enligt förslaget ska dock det enbart gälla bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas. Östersunds kommun ser en risk med formuleringen stadigvarande då den kan öppna upp för exempelvis fritidshus. Dessa kan sedan omvandlas till permanentboende utan myndighetskontroll. Även andra byggnader än de där människor stadigvarande vistas kan medför risk för förorening av dricksvattentäkten vid en översvämning. Exempelvis förvaras många gånger miljöfarliga ämnen i uthus och garage. Östersunds kommun ser därför gärna att skrivningarna kring höga flöden samt konsekvensbeskrivningen kring den frågan ses över. Utifrån samma resonemang vore det önskvärt att ange vilken översvämningsnivå som avses vid identifieringen av områden där strandskyddet är viktigt (sidan 43) i prövningen av landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Ett skyddsområde för vattentäkten Minnesgärde med tillhörande föreskrifter är under framtagande. Det föreslagna skyddsområdet berör även Krokoms

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande 1/3 PBN 161 Dnr PBN/2009:60-214 Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande Beslut beslutar att 1. den sista meningen i planbestämmelsen Vattenområden, WB1, Bryggor avsedda för båt får ej

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun

Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun Detaljplan för fastigheterna Fillsta 1:30,1:33 m.fl. Komplettering av bostadsbebyggelse i södra delen av Fillsta Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2019/2009 Dnr planmodul: P 09/0024 UTLÅTANDE Detaljplanen har

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-08-31, klockan 17:30 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Bert Eriksson (S) Christer Fallén (KD) Ing-Marie

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 26-36 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Roger Lindén, sekreterare

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2014-02-26 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2014-02-26 kl 08.30 i Domsalen 1, MSN 2014-02-26 08:30 MSN: 5/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-02-12 Dnr 5-2014 Agneta Johansson

Läs mer