SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg PRO-Kallinge Arne Svensson SPF-Ronneby Iris Olofsson SPF-Ronneby Bertil Carlsson SPRF-Ronneby Carin Nilsson Kurt Krafve Rickard Karlsson Erik Nilsson Lars Svensson Omsorgsnämnden PRO-Listerb-J-hus PRO-Ronneby Tj.g ersättare SPF Belg/H-bro SPF Johannishus Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Marie Gustafsson May-Gull Hensche Lena Jacobsson 29 Christina Lindström 31 Kurt Lindberg Omsorgskontoret Utvecklingssamordnare Sekreterare Arbetsterapeut Konsumentvägledare Underskrifter Sekreterare: Paragrafer Ordförande: Justerande: May-Gull Hensche Bo Johansson Kurt Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Ronneby Kommunala Pensionärsråd Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift May-Gull Hensche

2 1 27 Ordföranden Bo Johansson hälsar välkommen och förklar sammanträdet öppnat. Utsänd kallelse och dagordning godkännes. 28 Till justerare utses Kurt Lindberg 29 Rehab-teamet Arbetsterapeut Lena Jacobsson lämnar följande information om rehabteamets verksamhet på kommunens särskilda boende. Det finns 10 personer anställda: 4 arbetsterapeuter, 3 sjukgymnaster, 2 rehab-assistenter och en heminstruktör. Samtliga finns på Vidablick. Man är uppdelade i två arbetslag. Varje boende har besök en dag per vecka. Man arbetar rehabiliterande och för bevarande av funktioner. Möjlighet till träning finns på samtliga boende. På Vidablick finns en särskild träningslokal. Man besöker alla som kommer till korttidsboende och det görs då en funktionsbedömning enligt ADL-trappan. Man får genom OVK (obruten vårdkedja ) veta när någon blir inlagd eller utskriven från sjukhus. En av sjukgymnasterna har gått en utbildning: REHAB I VARDAGEN och därefter under 5 veckor utbildat personal på dom hus som har korttidsboende. Det är meningen att all vårdpersonal skall få denna utbildning. Alla i rehabteamet måste först utbildas för att detta skall gå att genomföra. Arbetsterapeuterna gör många hjälpmedelsutprovningar. Behovet av bostadsanpassning är ej så stort på dom särskilda boendena. Det handlar mest om borttagning av trösklar, timer till spisar samt handtag i t.ex badrum. Rehab-teamet har en egen budget för inköp av hjälpmedel. Man hyr även en del sådana från hjälpmedelscentralen. Heminstruktören fungerar som hjälp och rådgivare till personer med synnedsättningar. Hon håller kontakt med syncentralen och följer även med som ledsagare vid läkarbesök. Efter informationen ställs följande frågor: Karl Lind :Vad är det för hjälpmedel som man hyr från hjälpmedelscentralen, och vad kostar detta? Finns det korttidsboende i Backaryd. Svar från Lena Jacobsson: Det är sängar, liftar och rullstolar. En enklare typ av rullstol kostar 100:-/månad medan en mer avancerad kan kosta 5-600:-. Det är ibland något oklara gränser om vad som åvilar landstinget. Sängar och liftar som är att betrakta som arbetstekniska hjälpmedel är kommunens ansvar. Det vore en fördel om alla korttidsboende var på samma ställe eftersom man då kunde ha större resurser till träning.

3 2 Svar från Marie Gustafsson: Boendeutredningen förordar detta p.g.a.bättre rehab-möjligheter. Eftersom ett korttidsboende är begränsat till 4 veckor så bör man kunna acceptera att vistas någon mil från hemorten. Kurt Krafve undrar hur man får vetskap om vilka som är på korttidsboende och om man hinner ta hand om alla där. Svar från Lena Jacobsson: Man får via OVK veta vilka som skrivs ut från sjukhusen och övriga rapporteras av platssamordnare Ingegärd Johansson. Alla som är i behov av insatser får detta. Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 30 Delbokslut - revisionsuppdrag Bo Johansson lämnar följande information: Delbokslutet visar på 10,1 mkr i underskott varav 7 mkr i personalkostnader. Det pågår 3 revisionsuppdrag just nu : KPMG gör en basgranskning av omsorgsnämnden samt en granskning av äldreomsorgen. Ernst & Young granskar handikappomsorgen. Resultaten skall vara klara den 11/6 och skall presenteras för omsorgsnämnden den 18/6. Den 13/8 skall omsorgsnämnden presentera en plan för att komma i nivå med budgeten. Det är medlen som måste styra så länge det ej står i strid med lagen. Ingen fast anställd personal kommer att sägas upp. Nils-Otto Olsson påtalar att övertidstimmarna ökar. Svar från Marie Gustafsson: Samverkan mellan de olika arbetsgrupperna måste bli bättre och mer effektiv. Svar från Bo Johansson: Årsarbetstidsprojektet som är på uppdrag av KF kostar 1-2 mkr. Ronneby kommun har statistiskt sett låga kostnader för omsorgsverksamheten. Vi ligger 19 mkr under genomsnittet i Blekinge, räknat på antalet invånare i kommunen. Svenska Kommunförbundet påtalar att vårdomsorg ökar, och kommer att öka över hela landet. Regeringskansliet har gjort liknande uttalande. Karl Lind undrar om man ligger på plus eller minus totalt när det gäller årsarbetstiden, samt om man kan flytta tid från ett år till ett annat. Han säger sig ha hört att det i Eringsboda finns de som har 200 timmar + och anser att något måste vara fel när man kommer upp i så mycket + tid. Detta måste ju kompenseras med tid eller kontanter om projektet inte skall fortsätta. Svar från Marie Gustafsson: Vi väntar på rapport från projektledaren. Svar från Bo Johansson: Han har en känsla av att det fungerar bra, men vet ej hur det ser ut ekonomiskt. Arbetstidsmodell 3+3 diskuteras. + tiden i Eringsboda uppstod när projektet startade genom att det var några eldsjälar som jobbade mycket i början för att få det hela att fungera. Kurt Krafve anser att man kan arbeta skift och lösa topparna genom timanställda, samt att man bör ha särskild personal som utför städning på de särskilda boendena.

4 3 Svar från Marie Gustafsson: Arbetstidsprojektet är till för att lösa detta. Timanställningar förekommer mest vid sjukdomsfall. Carin Nilsson påtalar att inget har nämnts om att även Karlshamn har underskott i sin budget, trots att dom har betydligt högre kostnader för sin omsorgsverksamhet. Vi dras sedan flera år tillbaka med ett underskott för personalkostnaderna och detta bara läggs på vartannat. Svar från Bo Johansson: Vi har äskat 4,2 mkr på grund av föregående års underskott. Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. varor 31 Konsumentvägledning Christina Lindström ger följande information: Hon tjänstgör som konsumentvägledare 8 timmar per vecka. (Arbetar för övrigt som ekonomiassistent.) Konsumentverket rekommenderar en heltidstjänst per invånare. De flesta förfrågningarna sker per telefon och handlar om priser och räkningar, garantier, öppet köp, bytesrätt, dolda fel, klagomål på utförda tjänster samt el-räkningar. Hon är även ute i affärerna och kontrollerar prismärkning och förpackningsstorlekar av livsmedel. Många ensamstående klagar över att det är för stora förpackningar. Synskadade har ofta svårt för att läsa priserna och det slarvas mycket med prismärkning av varor i skyltfönster. Utöver konsumentvägledning så sköter hon hemsändningsbidrag till affärerna i glesbygden. Det utgår ett bidrag på 45:- per hemkörning vilket inte täcker kostnaderna. Ett förslag har lagts om att detta skall höjas till 80:-. Utredning pågår. Länsstyrelsen betalar 35 % av kostnaderna. Bidrag utgår till affärerna i Johannishus, Listerby, Backaryd och Eringsboda samt till en varubuss. Marie Gustafsson: Även Konsum i Kallinge har bidrag för hemkörning av till vårdtagare i Kallinge. Avtalet är nu uppsagt av Konsum med anledning av att ersättningen är för låg. Kurt Krafve undrar vad som händer när man tar kontakt med Christina Lindström. Svar från Christina Lindström: Jag lyssnar och ger råd och kan hjälpa till med olika kontakter. Hjälper också till med anmälan till allmänna reklamationsnämnden. Om man t.ex köper en bil privat så gäller inte konsumentköplagen. Karl Lind undrar hur tanten i skogen får kännedom om möjligheterna till konsumentvägledning. Svar från Christina Lindström: Ronneby kommun har tillsammans med Olofströms, Karlshamns och Karlskronas kommuner sökt bidrag från Konsumentverket för att starta ett projekt för bättre konsumentrådgivning. Det skall bli daglig telefontid när man kan få svar på enklare frågor och personalen skall arbeta mer med förebyggande frågor. Projektet beräknas starta i september och pågå t.o.m

5 4 Christina Lindström kan nås per tel varje torsdag mellan kl Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 32 Kvalitetsbarometern 2002 Marie Gustafsson informerar om Kvalitetsbarometern Det är en kvalitetsmätning av äldreomsorgen som skall genomföras av FoU-enheten. Samtliga Blekingekommuner, med undantag av Karlskrona, skall ingå. Liknande mätningar gjordes 1996 och Mätningen kommer att ske i september. Karlskrona kommun deltar sedan en tid tillbaka i en kvalitetsmätning tillsammans med Halmstad, Kristianstad, Växjö och Kalmar. May-Gull Hensche redogör för kodning av olika enheter för att resultaten skall bli jämförbara. Hemtjänst i ordinärt boende och i fullvärdiga lägenheter på servicehus skall jämställas, medan hjälp i boende typ Vidablick skall mätas separat. Särskilda boende eller avdelningar för dementa skall också särskiljas. Där är det anhöriga/närstående som skall besvara enkäterna. Svaren lämnas anonymt. Enkäter kommer att lämnas ut via hemtjänstpersonalen till alla som hade hemtjänst i maj Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet 33 Kösituationen till särskilda boende Marie Gustafsson har en genomgång av kölistan för månadsskiftet maj-juni. Kön har minskat från 50 till 18 personer sedan månadsskiftet februari-mars. Anledningen till den stora minskningen är att det nu görs bättre biståndsbedömningar och att det är många som har avlidet, speciellt på Olsgården. Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet 34 Äldredagen May-Gull Hensche informerar om att stora salen på Ronneby Brunn ej är ledig den 2/10. Förslag om att Äldredagen istället skall förläggas till Ronnebysalen på stadshuset presenterades för pensionärsrådets AU den 16/5. Pensionärsrådet ställer sig positivt till förslaget. Pensionärsrådet beslutar att notera informationen till protokollet

6 5 35 Övriga frågor Sjuksköterskor Karl Lind undrar över vad dom sjuksköterskor som skall anställa i kommunen skall arbeta med. Skall dom inrikta sig på demensvård eller vara en avlastning till enhetscheferna? Detta lär kosta 1,5 mkr. Behövs inte fler vårdbiträde istället? Svar från Marie Gustafsson: Det skall vara en sjuksköterska med psykiatrisk inriktning som främst skall vara rådgivande. Nya skärpta bestämmelser om medicinhantering tillkom och därför budgeterades nya sjukskötersketjänster. En lättnad i bestämmelserna har sedan skett och därför dras en av dom äskade tjänsterna tillbaka. Parkering P-skiva Kurt Krafve undrar hur det blir med utökad parkeringstid. Svar från Bo Johansson: Denna fråga är remitterad till tekniska nämnden Särskilda boende Kurt Krafve ifrågasätter om det är rätt att personer med psykiska sjukdomar eller demens bor tillsammans med friska personer i våra särskilda boende. Borde inte antalet platser för dementa utökas? Svar från Marie Gustafsson: För att erhålla plats i ett särskilt boende för dementa så krävs en särskild utredning. Många insjuknar i en demens sedan man flyttat in på ett servicehus. I många fall bedöms det vara bäst för den enskilde att få stanna kvar i det invanda boendet. På Vidablicks servicehus finns en särskild avdelning för personer med psykiska problem. Carin Nilsson: Varje människa skall få bo kvar hemma så länge som möjligt. Den dag man inte klarar detta så är det ointressant var man erhåller plats i särskilt boende. Pensionärsrådets AU Arne Svensson påtalar att minnesanteckningar från pensionärsrådets AU inte skickas ut. Han undrar också om inte ersättare skall sättas i vid förhinder att deltaga på AU. Svar från May-Gull Hensche: Eftersom ingen har talat om att dessa skall skickas ut så har det inte blivit gjort. Svar från Bo Johansson: Det står inte i reglementet att ersättare skall sättas in. Hemtaxi (Kompletteringstrafik) May-Gull Hensche informerar om detta och delar ut tidtabeller och utdrag ur BlekingeTrafikens information på Internet.

7 6 Under eftermiddagen samma dag skall May-Gull Hensche ha en genomgång med KPR:s ledamöter angående de nya bestämmelserna kring avgifter inom äldre-och handikappomsorgen. Pensionärsrådet beslutar att notera ovanstående till protokollet 36 Då inga fler frågor kommer upp så förklarar ordförande sammanträdet för avslutat.

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Ärendeförteckning 121-134

Ärendeförteckning 121-134 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 121-134 121 Mötet öppnas 122 Justeringsperson 123 Fastställa dagordningen 124 Inkomna/avsända handlingar 125 Minnesanteckningar 2014-08-22 126 Revisionens

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer