Byggnads- och miljönämnden (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)"

Transkript

1 Byggnads- och miljönämnden (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl (Ajournering ) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland Parneving (m) ordförande Bengt Claesson (m) Otto Andreasson (s) Maja Rosholm (s) Börje Lundin (s) Göran Eriksson (c) Ulf Wahlne (kd) Hanna Malmsjö (m) Robert Sellgren (m) Jan Smith (fp) Gert Claesson (c) Herman Lampert (s) Leif Arvidsson (s) Lennie Johansson tf förvaltningschef Therése Jernberg, nämndsekreterare P-O Heintz, byggnadsinspektör Ulla Henskog, miljöinspektör Michaela Kleman, kommunarkitekt/planchef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Torsdagen den 24 september 2009, kl i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Therése Jernberg Ordförande Roland Parneving Justerare Maja Rosholm

2 Byggnads- och miljönämnden (19) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnads- och miljönämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnads- och miljöförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Byggnads- och miljönämnden (19) Ärenden 103 Redovisning av delegationsbeslut 104 Anmälningsärenden 105 Ekonomisk rapport, delårsbokslut nr 4/ Tillförordnad förvaltningschef informerar 107 Information om senaste kommunfullmäktige 108 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Bollebygds kommun 109 Planeringsläget 110 Töllsjö 1:63, nybyggnad för tre enbostadshus 111 Töllsjö 1:24, biluppställningsplatser för fem bilar 112 Kråktorp 2:8, ändrad verksamhet i jordbruksfastighet 113 Erikstorp 1:183, uppförande av vindskydd 114 Flässjum 3:140 och 3:159-3:166, trädfällning

4 Byggnads- och miljönämnden (19) 103 BMN 2009/01 Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av förteckningar över fattade delegationsbeslut vid byggnads- och miljöförvaltningen för tiden Byggnads- och miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

5 Byggnads- och miljönämnden (19) 104 BMN 2009/002 Anmälningsärenden Brandskyddspolicy för Bollebygds kommun, dnr 2009/272. Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden lägger inkomna anmälningsärenden till handlingarna.

6 Byggnads- och miljönämnden (19) 105 Ekonomisk rapport, delårsbokslut nr 4/2009 Under 2009 skall nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti samt oktober. Denna rapport som avser augusti, utgör även delårsbokslut och skall nämndbehandlas vid nämndens septembermöte. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på tkr för Förvaltningens personalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat under året till följd av att förvaltningschefen gått i pension. Samtidigt ökar kostnaderna inom miljötillsynen till följd bland annat av en planerad behovsutredning. Nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till -19 % jämfört med samma period föregående år. För helåret prognostiseras nettokostnadsutvecklingen till -8 %. Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 5,5 %. För ärendet aktuella handlingar Uppföljningsrapport 4/2009, kommunkansliet Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden godkänner ekonomisk rapport, delårsbokslut nr 4/2009. Kommunstyrelsen

7 Byggnads- och miljönämnden (19) 106 Tillförordnad förvaltningschef informerar Lennie Johansson, tillförordnad förvaltningschef informerar om byggnads- och miljöförvaltningens verksamhet. Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden tackar för informationen.

8 Byggnads- och miljönämnden (19) 107 Information om senaste kommunfullmäktige Otto Andreasson (s) informerar om aktuella ärenden vid det senaste kommunfullmäktige Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden tackar för informationen.

9 Byggnads- och miljönämnden (19) 108 BMN 2009/278 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Bollebygds kommun Byggnads- och miljönämnden har tagit fram förslag till ny taxa för nämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, dvs miljö- och hälsoskyddstillsyn och naturvård. Förslaget utgår från ett underlag som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med flera kommuner, bl a Borås. Det bygger på en modell med bedömning av miljörisken med en verksamhet eller åtgärd och hur resurskrävande tillsynen är och avspeglar på så sätt resursbehovet på ett bättre sätt än nuvarande taxa. Avgiften i det enskilda fallet räknas fram utifrån den tid som åtgår för prövning eller tillsyn och timtaxan. Avgiften kan vara en fast avgift eller en timavgift. Timtaxan har sedan 2004 varit 750 kr då den nuvarande taxan antogs av kommunfullmäktige , 72. Föreliggande förslag innebär en höjning till 800 kr per timme med möjlighet till indexuppräkning. Denna typ risk- och resursbaserade taxa har antagits i de flesta Sjuhäradskommunerna efter diskussioner mellan berörda politiker och tjänstemän. Stor enighet råder om att den nya taxemodellen bör införas och att det är en fördel med likartad taxa inom Sjuhärad. För ärendet aktuella handlingar - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Bollebygds kommun, Byggnads- och miljönämndens framställan, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med taxebilagor 1-4, Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 januari Byggnads- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige upphör att gälla från och med den 1 januari Kommunfullmäktige

10 Byggnads- och miljönämnden (19) 109 Planeringsläget Michaela Kleman, kommunarkitekt/planchef, redovisar läget för prioriterade planeringsärenden. Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden godkänner redovisningen.

11 Byggnads- och miljönämnden (19) 110 BMN 2008/389 Töllsjö 1:63, nybyggnad för tre enbostadshus Sökande ansökte den 25 oktober 2008 om förhandsbesked till bygglov för två stycken nya enbostadshus på fastigheten Töllsjö 1:63 intill Töllsjön. Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Byggnads- och miljöförvaltningen har den 16 december 2008, bedömt att vatten- och avlopp ska kunna lösas inom fastigheten och tillstyrker förhandsbeskedet. Tillstyrkandet gäller två fastigheter. Tre fastighetsägare har blivit tillfrågade, varav två har yttrat sig i ärendet och båda motsätter sig en byggnation. I översiktsplan, ÖP 2002, anges fastigheten som jordbruksmark. Det innebär att det öppna landskapet bör hävdas och att ny bebyggelse rekommenderas medges först efter detaljplan eller särskild prövning. Från fastigheten har tidigare två tomter avstyckats varav den ena tomten är färdigbyggd och på den andra tomten pågår byggnation. Markförhållandena på platsen är av sådan art, ofta översvämmade, att dessa bör utredas. Äganderätts- och fastighetsförhållandena är inte klarlagda (se brev från juristfirman LAI & PARTNER KB). Två av de tänkta fastigheterna ligger delvis inom strandskyddet för Töllsjön. Detaljplan ska upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap Sökande i ärendet ändrar ansökan den 7 september 2009 till att gälla avstyckning av tre fastigheter. Sökande i ärendet ändrar ansökan den 15 september 2009 till att gälla ansökan om förhandsbesked till ett enbostadshus. För ärendet aktuella handlingar - Töllsjö 1:63 (Töllsjön), förhandsbesked om bygglov för tre stycken nya bostadshus, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om förhandsbesked, Yttrande från granne, Yttrande från granne, Töllsjö 1:63 yttrande över ansökan om förhandsbesked, byggnads- och miljöförvaltningens yttrande, Töllsjö 1:63 vid Töllsjön, dnr 2008/389, juristfirman LAI & PARTNER KB, Kompletterad ansökan och lägeskarta, Kompletterad ansökan, Ortofortokarta

12 Byggnads- och miljönämnden (19) Yrkande Roland Parneving (m) yrkar att byggnads- och miljönämnden behandlar ärendet såsom det är framlagt till nämnden vid utskicket och avslår ansökan om bygglov för tre enbostadshus. Otto Andreasson (s) tillstyrker bifall till yrkandet. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels om byggnads- och miljönämnden ska behandla ärendet i enlighet med inkommen ansökan och på dels hans eget yrkande och finnar att byggnads- och miljönämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande. Byggnads- och miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden behandlar ärendet såsom det är framlagt till nämnden vid utskicket och avslår ansökan om bygglov för tre enbostadshus. Sökande

13 Byggnads- och miljönämnden (19) 111 BMN 2009/202 Töllsjö 1:24, biluppställningsplatser för fem bilar Sökanden söker bygglov för anordnande av fem stycken biluppställningsplatser á 12,5 m2 för hobbyverksamhet på Töllsjö 1:24. Platsen ligger utanför men i anslutning till planlagt område (nr 14 från år 2000). Strandskyddsdispens erfodras ej. Sökanden har som hobby att rusta upp äldre bilar till försäljning. I nuläget har han bilarna uppställda framför sitt garage i vilket upprustningen sker. Platsen ligger inom detaljplan nr 14 och är avsedd för enbostadshus. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 2 får man utan bygglov anlägga parkeringsplatser för fastighetens behov vilket i detta fall utgör 2-3 platser. Närmsta granne, Töllsjö 1:31, har sin utfart över den sökandes fastighet och passerar dagligen de uppställda bilarna. Sökande har för avsikt med den sökta placeringen att minska störningen för grannen, samt hamna utanför detaljplan och minska risken för läckage (betongplatta). Byggnads- och miljöförvaltningen har i yttrande daterat inget att erinra i ärendet om följande iakttas: - Betongplattans yta bör utföras så att dagvatten rinner från vattentäkten - Oljebyten får ej utföras på betongplattan - Noteras att parkeringsplatsen ligger strax utom vattenskyddsområde Fyra grannar har blivit tillfrågade i ärendet, två av dem har svarat. Samhällsbyggnadsavdelningen har inget att erinra mot förslaget, medan fastighetsägaren till Töllsjö 1:31 är negativ till förslaget. För ärendet aktuella handlingar - Töllsjö 1:24 Bollebygdsvägen 14, Töllsjö: Anordnande av fem stycken biluppställningsplatser, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om lov, Nybyggnadskarta, Töllsjö 1:24, yttrande beträffande anläggande av parkeringsplatser, samhällsbyggnadsavdelningens yttrande, Grannyttrande, Töllsjö 1:24 yttrande över ansökan om uppställningsplats för fordon, byggnads- och miljönämndens yttrande, Ortofortokarta Yrkande Göran Eriksson (c) yrkar att byggnads- och miljönämnden återremitterar ärendet till byggnads- och miljöförvaltningen för utredning om ett bygglov krävs vid anordnandet av biluppställningsplatser. Otto Andreasson (s) tillstyrker Göran Erikssons yrkande.

14 Byggnads- och miljönämnden (19) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och dels på om byggnads- och miljönämnden ska återremittera ärendet i enlighet med Göran Erikssons yrkande och finner att byggnads- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Göran Erikssons yrkande. Byggnads- och miljönämnden beslut Byggnads- och miljönämnden återremitterar ärendet till byggnads- och miljöförvaltningen för utredning om bygglov krävs för anordnandet av biluppställningsplatser. Sökande

15 Byggnads- och miljönämnden (19) 112 BMN 2009/237 Kråktorp 2:8, ändrad verksamhet i jordbruksfastighet Sökanden ansöker om bygglov för ändrad verksamhet i en ekonomibyggnad vid Kråktorp 2:8. Fastigheten ligger utom detaljplan och samlad bebyggelse Tidigare har hela byggnaden utnyttjats för jordbruk och hästhållning och därmed varit bygglovsbefriad. Nu ska ca 100 m2 användas som gummiverkstad varför bygglov krävs för ändrad användning. Utrymmet är ouppvärmt. Räddningstjänsten har yttrat sig muntligen och har inget att erinra. För ärendet aktuella handlingar - Kråktorp 2:8, ändrad verksamhet i ekonomibyggnad, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om lov, Ortofortokarta Yrkande Otto Andreasson (s) yrkar att byggnads- och miljönämnden tidsbegränsar bygglovet att gälla till och med Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Otto Andreassons yrkande om tillägg och finner att byggnads- och miljönämnden bifaller detsamma. Byggnads- och miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Byggnads- och miljönämnden tidsbegränsar bygglovet att gälla till och med Sökanden

16 Byggnads- och miljönämnden (19) 113 BMN 2009/227 Erikstorp 1:183, uppförande av vindskydd Natur- och Friluftsförskolan ansöker om bygglov för ett vindskydd Multihus om ca 36 m2 på Erikstorp 1:183. Platsen ligger utom detaljplan och samlad bebyggelse. Platsen för vindskyddet har under många år varit ett utflyktsmål för dag- och förskolebarn i kommunen och nu vill man bygga något mer permanent. Kommunen som är markägare har genom samhällsbyggnadsavdelningen yttrat sig utan erinran. Eftersom platsen ingår i ett av de bostadsområden som är under planläggning bör ett tidsbegränsat bygglov på fem år lämnas. För ärendet aktuella handlingar - Erikstorp 1:183, vindskydd, Ansökan om lov, Utdrag ur primärkarta och prospekt, Erikstorp 1:183, vindskydd, samhällsbyggnadsavdelningens yttrande, Ortofortokarta Byggnads- och miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. att gälla t.o.m Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Sökanden

17 Byggnads- och miljönämnden (19) 114 BMN 2009/257 Flässjum 3:140 och 3:159-3:166, trädfällning Byggnads- och miljönämnden behandlade ett bygglov för att fälla fem ekar inom Flässjum 3:140-, 3:159 och 3:166. Fastigheterna ligger inom detaljplan nummer 29 antagen De aktuella träden ligger på mark som är betecknad n 1 : Naturmark som ska bevaras, träd får inte fällas. Sökande bedömde att såväl ekarnas kronor som rötter kolliderar med planerade byggnader. Både Bollebygds Hembygdsförening och samhällsbyggnadsavdelningen i egenskap som grannar har tillfrågats och motsätter sig en fällning av träden. Byggnads- och miljönämnden beslutade att återremittera ärendet till byggnads- och miljöförvaltningen med uppdrag att inhämta ett utlåtande rörande ekarna från en arborist och en exakt utmätning av ekarnas placering och planerade byggnaders placering. I samband med markarbeten har exploatören låtit ta ned två av de i detaljplanen skyddade träden. Ytterligare två träd har beskurits anlitades en arborist till platsen för att göra en bedömning av de ekar som återstår. Arboristens bedömning är att ekarna står så nära det område som skall schaktas att en stor del av rötterna kommer att skadas allvarligt om de grävs av. Följderna av sådana skador ses kanske inte förrän efter flera decennier. De kvarvarande träden har i och med avverkningen av andra träd fått en ny vindutsatthet. Eventuella rotskador i kombination med vind från det håll som rotskadan finns på, samverkar och skapar en förhöjd risk att träden blåser omkull. Tillsammans med aktuell exploatör har byggnads- och miljöförvaltningen diskuterat en rad åtgärdsförslag i syfte att skydda de återstående ekarna. Dessa förslag är: Marknivån för den tomt som ligger närmast Hembygdsföreningens entré (Flässjum 3:140) höjs med 20 cm. De tre husen som ligger i den östra delen flyttas en meter åt väster. Avståndet mellan garage och gata blir då fem meter såsom i det ursprungliga bygglovet. En försiktig schakt utförs med sugning närmast ekarna. Arborist närvarar/godkänner schaktarbetena närmast ekarna. De ekar som måste beskäras skall göras av en auktoriserad arborist enligt de åtgärdsförslag som tagits fram av Anders Green. För ärendet aktuella handlingar Flässjum 3:140 och 3:159-3:166, trädfällning, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Utlåtande över ekar vid hembygdsgård i Bollebygd, Anders Green, Situationsplan

18 Byggnads- och miljönämnden (19) Yrkande Göran Eriksson (c) yrkar att byggnads- och miljönämnden ersätter byggnads- och miljöförvaltningens förslag till beslut: Byggnads- och miljönämnden godkänner att husen inom Flässjum 3:140 och 3:159-3:166 flyttas en meter åt väster och marknivån höjs med 0,2 meter inom Flässjum 3:140. Vidare skall exploatören ansvara för att: En försiktig schakt utförs med sugning närmast ekarna. Arborist närvarar/godkänner schaktarbetena närmast ekarna. De ekar som måste beskäras görs av en auktoriserad arborist enligt de åtgärdsförslag som tagits fram av Anders Green. med: Byggnads- och miljöförvaltningen beslutar att avståndet mellan garage och gata ska vara sex meter enligt bygglov beslutat av byggnads- och miljönämnden för husen inom Flässjum 3:140 och 3:159-3:166. Marknivån höjs med 0,2 meter inom Flässjum 3:140. Vidare skall exploatören ansvara för att: En försiktig schakt utförs med sugning närmast ekarna. Arborist närvarar/godkänner schaktarbetena närmast ekarna. De ekar som måste beskäras görs av en auktoriserad arborist enligt de åtgärdsförslag som tagits fram av Anders Green. Otto Andreasson (s) yrkar bifall till byggnads- och miljöförvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels byggnads- och miljöförvaltningens förslag till beslut och dels på Göran Erikssons yrkande och finner att byggnads- och miljönämnden beslutar i enlighet med Göran Erikssons yrkande. Byggnads- och miljönämndens beslut Byggnads- och miljöförvaltningen beslutar att avståndet mellan garage och gata ska vara sex meter enligt bygglov beslutat av byggnads- och miljönämnden för husen inom Flässjum 3:140 och 3:159-3:166. Marknivån höjs med 0,2 meter inom Flässjum 3:140. Vidare skall exploatören ansvara för att: En försiktig schakt utförs med sugning närmast ekarna. Arborist närvarar/godkänner schaktarbetena närmast ekarna. De ekar som måste beskäras görs av en auktoriserad arborist enligt de åtgärdsförslag som tagits fram av Anders Green.

19 Byggnads- och miljönämnden (19) Reservation Otto Andreasson (s) reserverar sig mot byggnads- och miljönämndens beslut. JA Bygg & Anläggning AB, Gräddgatan Göteborg Bollebygds Hembygdsförening Samhällsbyggnadsavdelningen

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll markerade med. 242-250, 252-258, 260-262 Plats och tid Kl. 11.00-12.00, 60 min Resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer