Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Beat Senn Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 28 maj 2012, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Beat Senn Martin Dahlberg 56-59, 61-69, , 70 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen Annette Knutsson

2 Beslutande: Monica Gripp (M), ordförande Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP), utom 60 och 70 (jäv) Martin Dahlberg (M), tjänstgör för Beat Senn 60, 70 Fredric Strömberg (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Birgitta Englander (S) Ulf Bengtsson (S) Göran Göransson (FI), tjänstgör för Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Martin Dahlberg (M), 56-59, Eva Holmberg (S) Anders Thorsson (S) Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Karl Gustavson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, bygglovsinspektör Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom 65, 67, 71, 74, 75 (tjänstemannajäv) Annette Knutsson, sekreterare

3 Ändring av ärendelistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: Överklagande av förvaltningsrättens dom, förhandsbesked Bästekille 7:9. Information; Personal och organisation.

4 Information 1. Personal och organisation; Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. 2. Förslag till fördelning av arbetsuppgifter, Ystad Österlenregionens Miljöförbund; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 3. Borrby 43:35, olovligt upplag; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 4. Bästekille 7:9, syn på plats 25 maj 2012; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 5. Personalens avrapportering; Karl Gustavson, bygglovshandläggare, informerar om genomförd studieresa tillsammans med personal från plan- och exploateringsenheten.

5 Redovisning av delegationsbeslut Myndighetsnämnden tar del av bifogade delegationsbeslut som anmäls:

6 Dnr 2010/382 Bästekille 7:9, förhandsbesked - överklagande av förvaltningsrättens dom Myndighetsnämnden tog, 8 november 2010, beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen som 28 januari 2011 avslog överklagandet. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut hos Förvaltningsrätten som i dom 4 oktober 2011 upphäver länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut och återvisar ärendet till myndighetsnämndens för erforderlig handläggning. Myndighetsnämndens ordförande överklagade den 18 oktober 2011, på delegation, förvaltningsrättens dom, vilket redovisades som meddelande vid myndighetsnämndens sammanträde den 7 november Kammarrätten har efterfrågat om myndighetsnämnden står bakom överklagandet, och vill se ett formellt beslut. Myndighetsnämndens överklagande (delegation) Myndighetsnämndens beslut , 147. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande, Myndighetsnämnden står bakom överklagande av förvaltningsrättens dom i mål Beslutet expedieras till: Kammarrätten i Göteborg

7 Dnr 2012/232 Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla, Simrishamns kommun, fastighetsbildningsärende Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla. Lantmäteriet remitterade i februari 2012 fastighetsbildningsärende gällande avstyckning för samråd till kommunen, samråd Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrkte avstyckningen i remissvar till Lantmäteriet 6 februari Förvaltningens uppfattning är att detaljplanen inte medger bildandet av en ny bostadsfastighet. Lantmäteriet har 26 april 2012 beslutat om avstyckning från Hjälmaröd 3:29 med styckningslotten Hjälmaröd 3:36 samt avslutat förrättning M Myndighetsnämnden har i skrivelse, 10 maj 2012, undertecknad av nämndens ordförande, överklagat Lantmäteriets beslut om avstyckning. Lantmäteriets samråd M Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar Lantmäteriets förrättningsbeslut M Myndighetsnämndens överklagande Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Myndighetsnämnden står bakom överklagande av beslut om avstyckning. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Ystad Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt

8 Dnr 2012/119 Tågarp 4:2, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation inkom 16 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Transformatorstationen placeras inom ett område som berörs av ett dikningsföretag. Detta område omfattas även av strandskydd. Ärendet har remitterats till lagfarna ägaren till Tågarp 4:2, Tågarp 3:9 samt ordföranden i väghållningsföreningen. Inga svar har inkommit. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Transformatorstationens placering bedöms vara lämplig ur markanvändningssynpunkt. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 21 mars 2012, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 4. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då verifierad kontrollplan inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Forts.

9 forts. Dnr 2012/119 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Åtgärden erfordrar strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. Avgifter Bygglov: 20 x 2 x 44 Underrättelse: 25 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB

10 Dnr 2012/153 Tågarp 4:2, strandskyddsdispens Eon Elnät har ansökt om tillstånd att uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 inom Simrishamns kommun. Som särskilda skäl för ansökan uppges att alternativ placering skulle medföra för långa ledningslängder vilket orsakar dålig spänningskvalité och felaktiga utlösningstider. Förslag strandskyddsdispens. Dispens meddelas från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 i Simrishamns kommun. Avgift Strandskyddsdispens: 100 x 44 = kronor Beslutet expedieras till: Eon Elnät Länsstyrelsen

11 Dnr 2012/55 Torup 8:23, tillbyggnad med takkupa samt fasadändring En ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor samt fasadändring inkom den 7 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten omfattas av detaljplanen Vitemölla P1 samt riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster. Dessa riktlinjer och anvisningar är fastställda i detaljplanbestämmelserna. Den aktuella byggnadens takytor får enligt riktlinjerna inte förses med takkupor eller takfönster. I skrivelse, daterad 16 februari 2012, informerades sökanden om avvikelsen och möjligheten att pröva ärendet vid ett av myndighetsnämndens sammanträde. En skrivelse och reviderade ritningar inkom den 30 mars 2012 till förvaltningen. Det reviderade förslaget innebär att taklivet mot norr inte förses med homajor. Sökandens argument för avvikelsen framgår av skrivelsen. Ärendet remitterades till berörda grannar. Svar utan erinran har inkommit från Plan- och exploateringsenheten. Svar har inte inkommit från fastigheterna: Torup 8:29, Torup 8:20, Torup 8:18, Torup 8:24, Torup 8:22, Hjälmaröd 68:1, Hjälmaröd 10:3, Hjälmaröd 10:4. Detaljplan: Vitemölla P1 (laga kraft ). Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster Förvaltningens tjänsteskrivelse, Bedömningen är att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

12 forts Dnr 2012/55 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 715 x 3 = kronor Underrättelser: 45 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Lars Drangel

13 Dnr 2011/442 Hammenhög 5:73, nybyggnad av garage En ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inkom den 8 augusti 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Garagets placering medförde att takutsprånget stack ut över fastighetsgräns samt att erforderligt avstånd framför garaget saknades. Sökanden uppmanades i skrivelse den 17 augusti 2011 om att komplettera ärendet. Reviderad ritning inkom den 13 mars Placeringen har ändrats så att byggnaden uppförs på den egna fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 2 maj Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammenhög 5:11. Trafikverket vill att utfarten till väg 1530 ska anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backa ut på vägen. Trafikverkets bedömning är att det befintliga avståndet på 6 meter är för kort och att avståndet från garaget till vägkant behöver i det här fallet vara minst 8 meter. Trafikverkets yttrande skickades till den sökande för bemötande. Svar har inte inkommit. Plan- och bygglag (2010:900). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Trafikverket har via e-post lämnat ett kortfattat svar, som skulle innebära att det nu räcker med ett avstånd på 6 meter från garage till vägkant. Nämnden anser sig inte kunna ta ställning till trafikverkets kortfattade ändrade ställningstagande. Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag om att inhämta utförligare remissvar av trafikverket. Beslutet expedieras till: Trafikverket

14 Dnr 2012/12 Gladsax Hallar 1:1, upplag för biobränsle En ansökan om bygglov för upplag på fastigheten Gladsax Hallar 1:1 har den 13 mars 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Området är inhägnat och har tidigare använts som brandövningsplats för räddningstjänsten. Området är lokaliserat strax norr om Simrishamn, öster om riksväg 9. Österlens Kraft AB planerar att lagra upp mot m 3 rundved per år. Flisning av rundved planeras förekomma periodvis under en vecka åt gången utspritt över året. Tillstånd från Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreligger. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Svar har inkommit från Simrishamns kommun i egenskap av fastighetsägare till Gladsax Hallar 1:1, Gladsax 13:11, 13:36 samt Gladsax 9:17. Plan- och exploateringsenheten påpekar att arrendeavtal ska förhandlas med kommunen. Bygglovsenheten besökte fastigheten den 21 mars Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Med hänsyn till områdets avskilda placering är bedömningen att åtgärden inte kommer medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov för upplag beviljas. Forts.

15 Dnr 2012/12 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då slutanmälan inkommit till myndighetsnämnden. Avgifter Bygglov: 715 x 3 = Underrättelse: 45 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Österlens Kraft Simrishamns kommun

16 Dnr 2012/131 Tommarp 42:104, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Tommarp 42:104 inkom den 22 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som söker lov är E.ON Elnät Sverige AB. Lagfaren ägare till fastigheten är Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för. Fastigheten omfattas av detaljplanen Tommarp K:14. Transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Stationen har en byggnadsarea på 7,744 m 2. I en skrivelse den 2 april 2012 informerades sökanden om att förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser. Skrivelsen innehöll även information om att ansökan skulle behandlas vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj 2012 om inte omarbetning eller bemötande inkom. Den 17 april 2012 inkom en skrivelse från fastighetsägaren. Fastighetsägaren anser att den tänkta placeringen enligt bygglovsansökan är att föredra i förhållande till den befintliga transformatorstationen. Plan- och bygglag (2010:900). Detaljplan: Tommarp K:14. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Eftersom föreslagen transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som inte får bebyggas bedöms avvikelse inte vara liten. Avvikelsen bedöms inte heller vara förenlig med planens syfte då marken som inte får bebyggas är avsedd för att avskilja närliggande mark som får bebyggas för bostadsändamål från mark som får bebyggas för industriändamål. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

17 forts. Dnr 2012/131 Avgift Avslag: 715 x 3 = kronor Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för.

18 Dnr 2012/115 Simrishamn 2:49, tidsbegränsat bygglov för kylrum En ansökan om bygglov för kylrum kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 15 mars Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylrum på fastigheten Simrishamn 2:49. Fastigheten omfattas av stadsplan för hamnområdet i Simrishamn. Den föreslagna byggnaden placeras på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Sökanden motiverar placeringen i skrivelse daterad 12 april Ärendet har skickats i internt samråd till VA-enheten samt Gata- park- och hamnenheten. Svar, utan erinran, har inkommit från båda enheterna. Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 33. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Området behöver utvärderas i en planprocess. Föreslagen byggnads placering och planerade användning bedöms vara förenlig med planens syfte och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Tidsbegränsat bygglov beviljas under tiden till och med Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar kommit in och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad, , för tekniskt samråd.

19 forts Dnr 2012/115 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, Som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson (SC ), Dalagatan 39, SIMRISHAMN. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Bygglovet upphör att gälla den 21 maj 2015 och om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+23) x 6 x 44 x 0,75 Underrättelse: 5 x 44 = kronor = 220 kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inklusive startbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdeskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Skillinge Fisk-Impex AB Simrishamns kommun

20 Dnr 2012/45 Hoby 20:31, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd Byggnadsnämnden lämnade den 18 oktober 2004 ett positivt förhandsbesked på fastigheten Hoby 20:24, som efter en fastighetsreglering bildade Hoby 20:31. Den 15 juni 2006 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd. Detta bygglov förlängdes den 28 april 2008 samt den 5 mars En ansökan om ytterligare förlängning inkom den 1 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse den 12 mars 2012 informerades sökanden om att det krävs en ny prövning enligt plan- och bygglagen samt uppmaningen att återkomma med kompletteringar alternativt svar. Kompletteringar samt klargörande att en ny prövning är aktuell inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 26 mars Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 20:14, Hoby 20:15, Hoby 20:32, Hoby 3:11, Hoby 3:12, Hoby 3:13, Hoby 3:14, Hoby 3:31samt Hävdavägens vägsamfällighet. Svar har inkommit från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte fastigheten den 2 maj Fastigheten Hoby 20:31 är belägen öster om, i direkt anslutning till, Hävdavägen. Fastigheten är placerad utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för friluftsliv och kustzon. Fastigheten omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt miljöbalken 4 kap. Exploatering och ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske utan att områdets natur- och kulturmiljövärden påtagligt skadas. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-företag eller andra ingrepp i miljön för kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särkskilt beaktas. Enligt miljöbalken 4 kap. 4 får ny fritidsbebyggelse endast komplettera befintlig bebyggelse. Forts.

21 forts Dnr 2012/45 Plan- och bygglag (2010:900). Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens yttrande på förslag till områdesbestämmelser Förvaltningens tjänsteskrivelse, Enligt plan- och bygglagen ska mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Ytterligare bebyggelse i området bedöms skada de allmänna natur- och kulturintressena. Med hänvisning till natur- och kulturmiljövärdena på platsen beslutas: Ansökan om bygglov avslås. Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut Myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 21 x 8 x 44 x 0,75 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Arne Norbäck Länsstyrelsen i Skåne län

22 Dnr 2011/531 Sandby 3:91, byggnadsavgift En anmälan inkom den 27 september 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälan ska ett byggnadsverk ha rivits på fastigheten Sandby 3:91. I en skrivelse den 8 februari 2012 informerades fastighetsägaren om anmälan och gavs då även möjligheten att yttra sig i ärendet. Bemötande framgår av skrivelse från den 12 februari Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 13 februari 2012 och kunde då konstatera att byggnaden har rivits. I en skrivelse 16 mars 2012 informerades fastighetsägaren om myndighetsnämndens skyldighet att utreda så fort det finns anledning att anta att en överträdelse har skett samt förvaltningens avsikt att framföra ärendet vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj Enligt uppgifter från fastighetsägaren utfördes rivningen hösten Plan- och bygglag (1987:10) 10 kap. 1, 4, 9. Detaljplan: Sandby N1. Primärkarta från Skrivelse, och tillhörande bilder. Skrivelse, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Med hänvisningar till Plan- och bygglagen och överträdelsens tämligen ringa art beslutas att påföra lagfarna ägaren till fastigheten Sandby 3:91, Ulrika Persson, en byggnadsavgift på kronor (2 x avgift för rivningslov på 540 kronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen (Pg ) inom två månader från det att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Forts.

23 forts. Dnr 2011/531 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Ulrika Persson Kommunledningskontoret (kassan) Länsstyrelsen i Skåne län

24 Dnr 2012/107 Gislöv 3:5, byggsanktionsavgift En ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av en ekonomibyggnad inkom den 22 december 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. 10 januari 2012 konstaterade bygglovsenheten vid besök på fastigheten Gislöv 3:5 att byggnadsprojektet påbörjats. Team Bergstöm AB, i egenskap av fastighetsägare och den som ansökt om lov, informerades i skrivelse 13 mars 2012 om att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan myndighetsnämnden gett ett startbesked. I skrivelsen fanns även information om byggsanktionsavgift samt möjligheten att vidta rättelse. Team Bergstöm AB uppmanades att komma in med en förklaring till det som inträffat. Den 19 mars 2012 inkom en förklaring till förvaltningen. Team Bergstöm AB anser att de påbörjade åtgärdena inte kräver bygglov eftersom Gislöv 3:5 är en jordbruksfastighet och att lov endast krävs då användningen av byggnaden ändras. Förklaringen bemöts i en skrivelse 21 mars Av skrivelsen framgår det att förvaltningen bedömer att åtgärderna inte är avsedda för jordbruket och att ett startbesked då erfordras för att påbörja. Skrivelsen innehöll även information om byggsanktionsavgiftens storlek samt tidpunkt för tillsynsbesök. Tillsynsbesök genomfördes 28 mars Mer detaljerat yttrande från ombud, Maria Paijkull, inkom den 8 maj Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Plan- och byggförordning (SFS 2011:338). Myndighetsnämndens beslut om bygglov, Syn på plats, samt Skrivelse till Team Bergström AB, samt E-post från Team Bergström AB, Yttrande från ombud, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Forts.

25 forts Dnr 2012/107 Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i beslut och överläggningar i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Skäl till beslut Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förkortas PBL och Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) förkortas PBF i texten nedan. Myndighetsnämnden, tillsynsmyndighet enligt 11 kap. 5 PBL, ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag. Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 51 ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Byggsanktionsavgiftens storlek har fastställts av regeringen i PBF i enlighet 16 kap. 12 PBL. Ytterligare föreskrifter om tillsyn och byggsanktionsavgifter framgår av 9 kap. PBF. Enligt 9 kap. 1 PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap. PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Enligt 9 kap. 20 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter. Enligt 1 kap. 7 PBF avser sanktionsarea den area som i fråga om en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 m 2. Enligt 11 kap. 57 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Forts.

26 forts Dnr 2012/107 Enligt 11 kap. 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Det är Myndighetsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 Plan- och bygglagen har inträffat. Därför beslutas att med stöd av 11 kap. 51 Plan- och bygglagen påföra Team Bergström AB ( ) en byggsanktionsavgift på kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Rolf, Bergström, Team Bergström AB Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge KB (för kännedom)

27 Dnr 2012/103 Borrby, Skalla 24, rivning av byggnad, nybyggnad av parkering Fastigheten ligger inom detaljplan. Plan- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit in med ansökan om att få riva befintlig garagebyggnad och anlägga pendlarparkering på fastigheten. Plan- och bygglagen 9 kap. 31b & 34. Detaljplan Borrby 35. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 ska mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms det allmänna intresset av en god trafikhushållning vara i övervägande. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan samt miljöinventering inkommit och godkänts. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Forts.

28 forts Dnr 2012/103 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+8) x 8 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan och slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 Dnr 2012/88 Hoby 3:28, nybyggnad av enbostadshus Fastigheten ligger utom detaljplan. Förhandsbesked föreligger. Föreslagen placering skiljer sig från förhandsbeskedet, tidigare placering förverkas med detta beslut. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 26:15. Yttrande föreligger från VA-enheten. Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 3:20, 3:29, 20:19, 20:33. Plan- och bygglagen 9 kap. 31. Byggnadsnämndens beslut , 488 (anstånd). Byggnadsnämndens beslut , 455 (återremiss till stadsarkitektkontoret). Byggnadsnämndens beslut , 294 (positivt förhandsbesked). Stadsarkitektens delegationsbeslut , 2122 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2235 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2211 (förlängning förhandsbesked). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Föreslaget enbostadshus bedöms ha utformats och placerats på ett sätt som tar hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturmiljövärdena på platsen och kan medverka till en god helhetsverkan. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Björn Ask, Jeppas Äng 13, Skillinge. Forts

30 forts Dnr 2012/88 Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+28) x 10 x 44 x 1,25 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Margareta Widén och Örjan Sävborg Länsstyrelsen

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer