Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Beat Senn Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 28 maj 2012, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Beat Senn Martin Dahlberg 56-59, 61-69, , 70 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen Annette Knutsson

2 Beslutande: Monica Gripp (M), ordförande Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP), utom 60 och 70 (jäv) Martin Dahlberg (M), tjänstgör för Beat Senn 60, 70 Fredric Strömberg (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Birgitta Englander (S) Ulf Bengtsson (S) Göran Göransson (FI), tjänstgör för Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Martin Dahlberg (M), 56-59, Eva Holmberg (S) Anders Thorsson (S) Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Karl Gustavson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, bygglovsinspektör Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom 65, 67, 71, 74, 75 (tjänstemannajäv) Annette Knutsson, sekreterare

3 Ändring av ärendelistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: Överklagande av förvaltningsrättens dom, förhandsbesked Bästekille 7:9. Information; Personal och organisation.

4 Information 1. Personal och organisation; Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. 2. Förslag till fördelning av arbetsuppgifter, Ystad Österlenregionens Miljöförbund; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 3. Borrby 43:35, olovligt upplag; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 4. Bästekille 7:9, syn på plats 25 maj 2012; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 5. Personalens avrapportering; Karl Gustavson, bygglovshandläggare, informerar om genomförd studieresa tillsammans med personal från plan- och exploateringsenheten.

5 Redovisning av delegationsbeslut Myndighetsnämnden tar del av bifogade delegationsbeslut som anmäls:

6 Dnr 2010/382 Bästekille 7:9, förhandsbesked - överklagande av förvaltningsrättens dom Myndighetsnämnden tog, 8 november 2010, beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen som 28 januari 2011 avslog överklagandet. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut hos Förvaltningsrätten som i dom 4 oktober 2011 upphäver länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut och återvisar ärendet till myndighetsnämndens för erforderlig handläggning. Myndighetsnämndens ordförande överklagade den 18 oktober 2011, på delegation, förvaltningsrättens dom, vilket redovisades som meddelande vid myndighetsnämndens sammanträde den 7 november Kammarrätten har efterfrågat om myndighetsnämnden står bakom överklagandet, och vill se ett formellt beslut. Myndighetsnämndens överklagande (delegation) Myndighetsnämndens beslut , 147. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande, Myndighetsnämnden står bakom överklagande av förvaltningsrättens dom i mål Beslutet expedieras till: Kammarrätten i Göteborg

7 Dnr 2012/232 Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla, Simrishamns kommun, fastighetsbildningsärende Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla. Lantmäteriet remitterade i februari 2012 fastighetsbildningsärende gällande avstyckning för samråd till kommunen, samråd Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrkte avstyckningen i remissvar till Lantmäteriet 6 februari Förvaltningens uppfattning är att detaljplanen inte medger bildandet av en ny bostadsfastighet. Lantmäteriet har 26 april 2012 beslutat om avstyckning från Hjälmaröd 3:29 med styckningslotten Hjälmaröd 3:36 samt avslutat förrättning M Myndighetsnämnden har i skrivelse, 10 maj 2012, undertecknad av nämndens ordförande, överklagat Lantmäteriets beslut om avstyckning. Lantmäteriets samråd M Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar Lantmäteriets förrättningsbeslut M Myndighetsnämndens överklagande Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Myndighetsnämnden står bakom överklagande av beslut om avstyckning. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Ystad Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt

8 Dnr 2012/119 Tågarp 4:2, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation inkom 16 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Transformatorstationen placeras inom ett område som berörs av ett dikningsföretag. Detta område omfattas även av strandskydd. Ärendet har remitterats till lagfarna ägaren till Tågarp 4:2, Tågarp 3:9 samt ordföranden i väghållningsföreningen. Inga svar har inkommit. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Transformatorstationens placering bedöms vara lämplig ur markanvändningssynpunkt. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 21 mars 2012, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 4. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då verifierad kontrollplan inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Forts.

9 forts. Dnr 2012/119 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Åtgärden erfordrar strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. Avgifter Bygglov: 20 x 2 x 44 Underrättelse: 25 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB

10 Dnr 2012/153 Tågarp 4:2, strandskyddsdispens Eon Elnät har ansökt om tillstånd att uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 inom Simrishamns kommun. Som särskilda skäl för ansökan uppges att alternativ placering skulle medföra för långa ledningslängder vilket orsakar dålig spänningskvalité och felaktiga utlösningstider. Förslag strandskyddsdispens. Dispens meddelas från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 i Simrishamns kommun. Avgift Strandskyddsdispens: 100 x 44 = kronor Beslutet expedieras till: Eon Elnät Länsstyrelsen

11 Dnr 2012/55 Torup 8:23, tillbyggnad med takkupa samt fasadändring En ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor samt fasadändring inkom den 7 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten omfattas av detaljplanen Vitemölla P1 samt riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster. Dessa riktlinjer och anvisningar är fastställda i detaljplanbestämmelserna. Den aktuella byggnadens takytor får enligt riktlinjerna inte förses med takkupor eller takfönster. I skrivelse, daterad 16 februari 2012, informerades sökanden om avvikelsen och möjligheten att pröva ärendet vid ett av myndighetsnämndens sammanträde. En skrivelse och reviderade ritningar inkom den 30 mars 2012 till förvaltningen. Det reviderade förslaget innebär att taklivet mot norr inte förses med homajor. Sökandens argument för avvikelsen framgår av skrivelsen. Ärendet remitterades till berörda grannar. Svar utan erinran har inkommit från Plan- och exploateringsenheten. Svar har inte inkommit från fastigheterna: Torup 8:29, Torup 8:20, Torup 8:18, Torup 8:24, Torup 8:22, Hjälmaröd 68:1, Hjälmaröd 10:3, Hjälmaröd 10:4. Detaljplan: Vitemölla P1 (laga kraft ). Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster Förvaltningens tjänsteskrivelse, Bedömningen är att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

12 forts Dnr 2012/55 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 715 x 3 = kronor Underrättelser: 45 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Lars Drangel

13 Dnr 2011/442 Hammenhög 5:73, nybyggnad av garage En ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inkom den 8 augusti 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Garagets placering medförde att takutsprånget stack ut över fastighetsgräns samt att erforderligt avstånd framför garaget saknades. Sökanden uppmanades i skrivelse den 17 augusti 2011 om att komplettera ärendet. Reviderad ritning inkom den 13 mars Placeringen har ändrats så att byggnaden uppförs på den egna fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 2 maj Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammenhög 5:11. Trafikverket vill att utfarten till väg 1530 ska anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backa ut på vägen. Trafikverkets bedömning är att det befintliga avståndet på 6 meter är för kort och att avståndet från garaget till vägkant behöver i det här fallet vara minst 8 meter. Trafikverkets yttrande skickades till den sökande för bemötande. Svar har inte inkommit. Plan- och bygglag (2010:900). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Trafikverket har via e-post lämnat ett kortfattat svar, som skulle innebära att det nu räcker med ett avstånd på 6 meter från garage till vägkant. Nämnden anser sig inte kunna ta ställning till trafikverkets kortfattade ändrade ställningstagande. Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag om att inhämta utförligare remissvar av trafikverket. Beslutet expedieras till: Trafikverket

14 Dnr 2012/12 Gladsax Hallar 1:1, upplag för biobränsle En ansökan om bygglov för upplag på fastigheten Gladsax Hallar 1:1 har den 13 mars 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Området är inhägnat och har tidigare använts som brandövningsplats för räddningstjänsten. Området är lokaliserat strax norr om Simrishamn, öster om riksväg 9. Österlens Kraft AB planerar att lagra upp mot m 3 rundved per år. Flisning av rundved planeras förekomma periodvis under en vecka åt gången utspritt över året. Tillstånd från Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreligger. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Svar har inkommit från Simrishamns kommun i egenskap av fastighetsägare till Gladsax Hallar 1:1, Gladsax 13:11, 13:36 samt Gladsax 9:17. Plan- och exploateringsenheten påpekar att arrendeavtal ska förhandlas med kommunen. Bygglovsenheten besökte fastigheten den 21 mars Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Med hänsyn till områdets avskilda placering är bedömningen att åtgärden inte kommer medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov för upplag beviljas. Forts.

15 Dnr 2012/12 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då slutanmälan inkommit till myndighetsnämnden. Avgifter Bygglov: 715 x 3 = Underrättelse: 45 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Österlens Kraft Simrishamns kommun

16 Dnr 2012/131 Tommarp 42:104, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Tommarp 42:104 inkom den 22 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som söker lov är E.ON Elnät Sverige AB. Lagfaren ägare till fastigheten är Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för. Fastigheten omfattas av detaljplanen Tommarp K:14. Transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Stationen har en byggnadsarea på 7,744 m 2. I en skrivelse den 2 april 2012 informerades sökanden om att förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser. Skrivelsen innehöll även information om att ansökan skulle behandlas vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj 2012 om inte omarbetning eller bemötande inkom. Den 17 april 2012 inkom en skrivelse från fastighetsägaren. Fastighetsägaren anser att den tänkta placeringen enligt bygglovsansökan är att föredra i förhållande till den befintliga transformatorstationen. Plan- och bygglag (2010:900). Detaljplan: Tommarp K:14. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Eftersom föreslagen transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som inte får bebyggas bedöms avvikelse inte vara liten. Avvikelsen bedöms inte heller vara förenlig med planens syfte då marken som inte får bebyggas är avsedd för att avskilja närliggande mark som får bebyggas för bostadsändamål från mark som får bebyggas för industriändamål. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

17 forts. Dnr 2012/131 Avgift Avslag: 715 x 3 = kronor Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för.

18 Dnr 2012/115 Simrishamn 2:49, tidsbegränsat bygglov för kylrum En ansökan om bygglov för kylrum kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 15 mars Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylrum på fastigheten Simrishamn 2:49. Fastigheten omfattas av stadsplan för hamnområdet i Simrishamn. Den föreslagna byggnaden placeras på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Sökanden motiverar placeringen i skrivelse daterad 12 april Ärendet har skickats i internt samråd till VA-enheten samt Gata- park- och hamnenheten. Svar, utan erinran, har inkommit från båda enheterna. Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 33. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Området behöver utvärderas i en planprocess. Föreslagen byggnads placering och planerade användning bedöms vara förenlig med planens syfte och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Tidsbegränsat bygglov beviljas under tiden till och med Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar kommit in och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad, , för tekniskt samråd.

19 forts Dnr 2012/115 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, Som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson (SC ), Dalagatan 39, SIMRISHAMN. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Bygglovet upphör att gälla den 21 maj 2015 och om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+23) x 6 x 44 x 0,75 Underrättelse: 5 x 44 = kronor = 220 kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inklusive startbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdeskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Skillinge Fisk-Impex AB Simrishamns kommun

20 Dnr 2012/45 Hoby 20:31, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd Byggnadsnämnden lämnade den 18 oktober 2004 ett positivt förhandsbesked på fastigheten Hoby 20:24, som efter en fastighetsreglering bildade Hoby 20:31. Den 15 juni 2006 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd. Detta bygglov förlängdes den 28 april 2008 samt den 5 mars En ansökan om ytterligare förlängning inkom den 1 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse den 12 mars 2012 informerades sökanden om att det krävs en ny prövning enligt plan- och bygglagen samt uppmaningen att återkomma med kompletteringar alternativt svar. Kompletteringar samt klargörande att en ny prövning är aktuell inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 26 mars Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 20:14, Hoby 20:15, Hoby 20:32, Hoby 3:11, Hoby 3:12, Hoby 3:13, Hoby 3:14, Hoby 3:31samt Hävdavägens vägsamfällighet. Svar har inkommit från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte fastigheten den 2 maj Fastigheten Hoby 20:31 är belägen öster om, i direkt anslutning till, Hävdavägen. Fastigheten är placerad utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för friluftsliv och kustzon. Fastigheten omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt miljöbalken 4 kap. Exploatering och ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske utan att områdets natur- och kulturmiljövärden påtagligt skadas. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-företag eller andra ingrepp i miljön för kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särkskilt beaktas. Enligt miljöbalken 4 kap. 4 får ny fritidsbebyggelse endast komplettera befintlig bebyggelse. Forts.

21 forts Dnr 2012/45 Plan- och bygglag (2010:900). Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens yttrande på förslag till områdesbestämmelser Förvaltningens tjänsteskrivelse, Enligt plan- och bygglagen ska mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Ytterligare bebyggelse i området bedöms skada de allmänna natur- och kulturintressena. Med hänvisning till natur- och kulturmiljövärdena på platsen beslutas: Ansökan om bygglov avslås. Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut Myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 21 x 8 x 44 x 0,75 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Arne Norbäck Länsstyrelsen i Skåne län

22 Dnr 2011/531 Sandby 3:91, byggnadsavgift En anmälan inkom den 27 september 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälan ska ett byggnadsverk ha rivits på fastigheten Sandby 3:91. I en skrivelse den 8 februari 2012 informerades fastighetsägaren om anmälan och gavs då även möjligheten att yttra sig i ärendet. Bemötande framgår av skrivelse från den 12 februari Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 13 februari 2012 och kunde då konstatera att byggnaden har rivits. I en skrivelse 16 mars 2012 informerades fastighetsägaren om myndighetsnämndens skyldighet att utreda så fort det finns anledning att anta att en överträdelse har skett samt förvaltningens avsikt att framföra ärendet vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj Enligt uppgifter från fastighetsägaren utfördes rivningen hösten Plan- och bygglag (1987:10) 10 kap. 1, 4, 9. Detaljplan: Sandby N1. Primärkarta från Skrivelse, och tillhörande bilder. Skrivelse, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Med hänvisningar till Plan- och bygglagen och överträdelsens tämligen ringa art beslutas att påföra lagfarna ägaren till fastigheten Sandby 3:91, Ulrika Persson, en byggnadsavgift på kronor (2 x avgift för rivningslov på 540 kronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen (Pg ) inom två månader från det att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Forts.

23 forts. Dnr 2011/531 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Ulrika Persson Kommunledningskontoret (kassan) Länsstyrelsen i Skåne län

24 Dnr 2012/107 Gislöv 3:5, byggsanktionsavgift En ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av en ekonomibyggnad inkom den 22 december 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. 10 januari 2012 konstaterade bygglovsenheten vid besök på fastigheten Gislöv 3:5 att byggnadsprojektet påbörjats. Team Bergstöm AB, i egenskap av fastighetsägare och den som ansökt om lov, informerades i skrivelse 13 mars 2012 om att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan myndighetsnämnden gett ett startbesked. I skrivelsen fanns även information om byggsanktionsavgift samt möjligheten att vidta rättelse. Team Bergstöm AB uppmanades att komma in med en förklaring till det som inträffat. Den 19 mars 2012 inkom en förklaring till förvaltningen. Team Bergstöm AB anser att de påbörjade åtgärdena inte kräver bygglov eftersom Gislöv 3:5 är en jordbruksfastighet och att lov endast krävs då användningen av byggnaden ändras. Förklaringen bemöts i en skrivelse 21 mars Av skrivelsen framgår det att förvaltningen bedömer att åtgärderna inte är avsedda för jordbruket och att ett startbesked då erfordras för att påbörja. Skrivelsen innehöll även information om byggsanktionsavgiftens storlek samt tidpunkt för tillsynsbesök. Tillsynsbesök genomfördes 28 mars Mer detaljerat yttrande från ombud, Maria Paijkull, inkom den 8 maj Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Plan- och byggförordning (SFS 2011:338). Myndighetsnämndens beslut om bygglov, Syn på plats, samt Skrivelse till Team Bergström AB, samt E-post från Team Bergström AB, Yttrande från ombud, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Forts.

25 forts Dnr 2012/107 Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i beslut och överläggningar i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Skäl till beslut Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förkortas PBL och Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) förkortas PBF i texten nedan. Myndighetsnämnden, tillsynsmyndighet enligt 11 kap. 5 PBL, ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag. Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 51 ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Byggsanktionsavgiftens storlek har fastställts av regeringen i PBF i enlighet 16 kap. 12 PBL. Ytterligare föreskrifter om tillsyn och byggsanktionsavgifter framgår av 9 kap. PBF. Enligt 9 kap. 1 PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap. PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Enligt 9 kap. 20 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter. Enligt 1 kap. 7 PBF avser sanktionsarea den area som i fråga om en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 m 2. Enligt 11 kap. 57 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Forts.

26 forts Dnr 2012/107 Enligt 11 kap. 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Det är Myndighetsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 Plan- och bygglagen har inträffat. Därför beslutas att med stöd av 11 kap. 51 Plan- och bygglagen påföra Team Bergström AB ( ) en byggsanktionsavgift på kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Rolf, Bergström, Team Bergström AB Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge KB (för kännedom)

27 Dnr 2012/103 Borrby, Skalla 24, rivning av byggnad, nybyggnad av parkering Fastigheten ligger inom detaljplan. Plan- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit in med ansökan om att få riva befintlig garagebyggnad och anlägga pendlarparkering på fastigheten. Plan- och bygglagen 9 kap. 31b & 34. Detaljplan Borrby 35. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 ska mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms det allmänna intresset av en god trafikhushållning vara i övervägande. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan samt miljöinventering inkommit och godkänts. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Forts.

28 forts Dnr 2012/103 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+8) x 8 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan och slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 Dnr 2012/88 Hoby 3:28, nybyggnad av enbostadshus Fastigheten ligger utom detaljplan. Förhandsbesked föreligger. Föreslagen placering skiljer sig från förhandsbeskedet, tidigare placering förverkas med detta beslut. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 26:15. Yttrande föreligger från VA-enheten. Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 3:20, 3:29, 20:19, 20:33. Plan- och bygglagen 9 kap. 31. Byggnadsnämndens beslut , 488 (anstånd). Byggnadsnämndens beslut , 455 (återremiss till stadsarkitektkontoret). Byggnadsnämndens beslut , 294 (positivt förhandsbesked). Stadsarkitektens delegationsbeslut , 2122 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2235 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2211 (förlängning förhandsbesked). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Föreslaget enbostadshus bedöms ha utformats och placerats på ett sätt som tar hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturmiljövärdena på platsen och kan medverka till en god helhetsverkan. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Björn Ask, Jeppas Äng 13, Skillinge. Forts

30 forts Dnr 2012/88 Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+28) x 10 x 44 x 1,25 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Margareta Widén och Örjan Sävborg Länsstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2301-2318 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2363-2377 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2329-2341

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2213-2225 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2230-2249 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2109-2116 Sekreterare Madeleine Persson Ordförande Henrik

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2076-2091 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2226-2239 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2255-2268 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2164-2177 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15.

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. 2011-12-19 1 (35) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (33) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(25) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-04-13 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2089-2099 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 1 Myndighetsnämnden Sammanträdesprotokoll 2012-06-25 Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 14.00-16.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (20) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(38) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl 15.00-17.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-02-06 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2030-2053 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer