Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Beat Senn Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 28 maj 2012, kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Beat Senn Martin Dahlberg 56-59, 61-69, , 70 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Samhällsbyggnadsförvaltningen Annette Knutsson

2 Beslutande: Monica Gripp (M), ordförande Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP), utom 60 och 70 (jäv) Martin Dahlberg (M), tjänstgör för Beat Senn 60, 70 Fredric Strömberg (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Birgitta Englander (S) Ulf Bengtsson (S) Göran Göransson (FI), tjänstgör för Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Martin Dahlberg (M), 56-59, Eva Holmberg (S) Anders Thorsson (S) Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Karl Gustavson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, bygglovsinspektör Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom 65, 67, 71, 74, 75 (tjänstemannajäv) Annette Knutsson, sekreterare

3 Ändring av ärendelistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: Överklagande av förvaltningsrättens dom, förhandsbesked Bästekille 7:9. Information; Personal och organisation.

4 Information 1. Personal och organisation; Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. 2. Förslag till fördelning av arbetsuppgifter, Ystad Österlenregionens Miljöförbund; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 3. Borrby 43:35, olovligt upplag; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 4. Bästekille 7:9, syn på plats 25 maj 2012; Henrik Olsson, enhetschef Bygglov/MBK informerar. 5. Personalens avrapportering; Karl Gustavson, bygglovshandläggare, informerar om genomförd studieresa tillsammans med personal från plan- och exploateringsenheten.

5 Redovisning av delegationsbeslut Myndighetsnämnden tar del av bifogade delegationsbeslut som anmäls:

6 Dnr 2010/382 Bästekille 7:9, förhandsbesked - överklagande av förvaltningsrättens dom Myndighetsnämnden tog, 8 november 2010, beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen som 28 januari 2011 avslog överklagandet. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut hos Förvaltningsrätten som i dom 4 oktober 2011 upphäver länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut och återvisar ärendet till myndighetsnämndens för erforderlig handläggning. Myndighetsnämndens ordförande överklagade den 18 oktober 2011, på delegation, förvaltningsrättens dom, vilket redovisades som meddelande vid myndighetsnämndens sammanträde den 7 november Kammarrätten har efterfrågat om myndighetsnämnden står bakom överklagandet, och vill se ett formellt beslut. Myndighetsnämndens överklagande (delegation) Myndighetsnämndens beslut , 147. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande, Myndighetsnämnden står bakom överklagande av förvaltningsrättens dom i mål Beslutet expedieras till: Kammarrätten i Göteborg

7 Dnr 2012/232 Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla, Simrishamns kommun, fastighetsbildningsärende Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från Hjälmaröd 3:29 i Vitemölla. Lantmäteriet remitterade i februari 2012 fastighetsbildningsärende gällande avstyckning för samråd till kommunen, samråd Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrkte avstyckningen i remissvar till Lantmäteriet 6 februari Förvaltningens uppfattning är att detaljplanen inte medger bildandet av en ny bostadsfastighet. Lantmäteriet har 26 april 2012 beslutat om avstyckning från Hjälmaröd 3:29 med styckningslotten Hjälmaröd 3:36 samt avslutat förrättning M Myndighetsnämnden har i skrivelse, 10 maj 2012, undertecknad av nämndens ordförande, överklagat Lantmäteriets beslut om avstyckning. Lantmäteriets samråd M Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar Lantmäteriets förrättningsbeslut M Myndighetsnämndens överklagande Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Myndighetsnämnden står bakom överklagande av beslut om avstyckning. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Ystad Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt

8 Dnr 2012/119 Tågarp 4:2, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation inkom 16 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Transformatorstationen placeras inom ett område som berörs av ett dikningsföretag. Detta område omfattas även av strandskydd. Ärendet har remitterats till lagfarna ägaren till Tågarp 4:2, Tågarp 3:9 samt ordföranden i väghållningsföreningen. Inga svar har inkommit. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Transformatorstationens placering bedöms vara lämplig ur markanvändningssynpunkt. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 21 mars 2012, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap. 4. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då verifierad kontrollplan inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Forts.

9 forts. Dnr 2012/119 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Åtgärden erfordrar strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap. Avgifter Bygglov: 20 x 2 x 44 Underrättelse: 25 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB

10 Dnr 2012/153 Tågarp 4:2, strandskyddsdispens Eon Elnät har ansökt om tillstånd att uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 inom Simrishamns kommun. Som särskilda skäl för ansökan uppges att alternativ placering skulle medföra för långa ledningslängder vilket orsakar dålig spänningskvalité och felaktiga utlösningstider. Förslag strandskyddsdispens. Dispens meddelas från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra en transformatorstation på fastigheten Tågarp 4:2 i Simrishamns kommun. Avgift Strandskyddsdispens: 100 x 44 = kronor Beslutet expedieras till: Eon Elnät Länsstyrelsen

11 Dnr 2012/55 Torup 8:23, tillbyggnad med takkupa samt fasadändring En ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor samt fasadändring inkom den 7 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastigheten omfattas av detaljplanen Vitemölla P1 samt riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster. Dessa riktlinjer och anvisningar är fastställda i detaljplanbestämmelserna. Den aktuella byggnadens takytor får enligt riktlinjerna inte förses med takkupor eller takfönster. I skrivelse, daterad 16 februari 2012, informerades sökanden om avvikelsen och möjligheten att pröva ärendet vid ett av myndighetsnämndens sammanträde. En skrivelse och reviderade ritningar inkom den 30 mars 2012 till förvaltningen. Det reviderade förslaget innebär att taklivet mot norr inte förses med homajor. Sökandens argument för avvikelsen framgår av skrivelsen. Ärendet remitterades till berörda grannar. Svar utan erinran har inkommit från Plan- och exploateringsenheten. Svar har inte inkommit från fastigheterna: Torup 8:29, Torup 8:20, Torup 8:18, Torup 8:24, Torup 8:22, Hjälmaröd 68:1, Hjälmaröd 10:3, Hjälmaröd 10:4. Detaljplan: Vitemölla P1 (laga kraft ). Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster Förvaltningens tjänsteskrivelse, Bedömningen är att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

12 forts Dnr 2012/55 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 715 x 3 = kronor Underrättelser: 45 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Lars Drangel

13 Dnr 2011/442 Hammenhög 5:73, nybyggnad av garage En ansökan om bygglov för nybyggnad av garage inkom den 8 augusti 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Garagets placering medförde att takutsprånget stack ut över fastighetsgräns samt att erforderligt avstånd framför garaget saknades. Sökanden uppmanades i skrivelse den 17 augusti 2011 om att komplettera ärendet. Reviderad ritning inkom den 13 mars Placeringen har ändrats så att byggnaden uppförs på den egna fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 2 maj Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hammenhög 5:11. Trafikverket vill att utfarten till väg 1530 ska anordnas så att fordon kan vändas på fastigheten och inte behöver backa ut på vägen. Trafikverkets bedömning är att det befintliga avståndet på 6 meter är för kort och att avståndet från garaget till vägkant behöver i det här fallet vara minst 8 meter. Trafikverkets yttrande skickades till den sökande för bemötande. Svar har inte inkommit. Plan- och bygglag (2010:900). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Trafikverket har via e-post lämnat ett kortfattat svar, som skulle innebära att det nu räcker med ett avstånd på 6 meter från garage till vägkant. Nämnden anser sig inte kunna ta ställning till trafikverkets kortfattade ändrade ställningstagande. Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag om att inhämta utförligare remissvar av trafikverket. Beslutet expedieras till: Trafikverket

14 Dnr 2012/12 Gladsax Hallar 1:1, upplag för biobränsle En ansökan om bygglov för upplag på fastigheten Gladsax Hallar 1:1 har den 13 mars 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Området är inhägnat och har tidigare använts som brandövningsplats för räddningstjänsten. Området är lokaliserat strax norr om Simrishamn, öster om riksväg 9. Österlens Kraft AB planerar att lagra upp mot m 3 rundved per år. Flisning av rundved planeras förekomma periodvis under en vecka åt gången utspritt över året. Tillstånd från Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreligger. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Svar har inkommit från Simrishamns kommun i egenskap av fastighetsägare till Gladsax Hallar 1:1, Gladsax 13:11, 13:36 samt Gladsax 9:17. Plan- och exploateringsenheten påpekar att arrendeavtal ska förhandlas med kommunen. Bygglovsenheten besökte fastigheten den 21 mars Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 31. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Med hänsyn till områdets avskilda placering är bedömningen att åtgärden inte kommer medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov för upplag beviljas. Forts.

15 Dnr 2012/12 Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas härmed med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas då slutanmälan inkommit till myndighetsnämnden. Avgifter Bygglov: 715 x 3 = Underrättelse: 45 x 44 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Österlens Kraft Simrishamns kommun

16 Dnr 2012/131 Tommarp 42:104, nybyggnad av transformatorstation En ansökan om bygglov för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Tommarp 42:104 inkom den 22 mars 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som söker lov är E.ON Elnät Sverige AB. Lagfaren ägare till fastigheten är Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för. Fastigheten omfattas av detaljplanen Tommarp K:14. Transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Stationen har en byggnadsarea på 7,744 m 2. I en skrivelse den 2 april 2012 informerades sökanden om att förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser. Skrivelsen innehöll även information om att ansökan skulle behandlas vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj 2012 om inte omarbetning eller bemötande inkom. Den 17 april 2012 inkom en skrivelse från fastighetsägaren. Fastighetsägaren anser att den tänkta placeringen enligt bygglovsansökan är att föredra i förhållande till den befintliga transformatorstationen. Plan- och bygglag (2010:900). Detaljplan: Tommarp K:14. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Eftersom föreslagen transformatorstationen placeras till sin helhet på mark som inte får bebyggas bedöms avvikelse inte vara liten. Avvikelsen bedöms inte heller vara förenlig med planens syfte då marken som inte får bebyggas är avsedd för att avskilja närliggande mark som får bebyggas för bostadsändamål från mark som får bebyggas för industriändamål. Ansökan om bygglov avslås. Forts.

17 forts. Dnr 2012/131 Avgift Avslag: 715 x 3 = kronor Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: E.ON Elnät Sverige AB Järrestads Härads Lantmannaförening ek.för.

18 Dnr 2012/115 Simrishamn 2:49, tidsbegränsat bygglov för kylrum En ansökan om bygglov för kylrum kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 15 mars Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylrum på fastigheten Simrishamn 2:49. Fastigheten omfattas av stadsplan för hamnområdet i Simrishamn. Den föreslagna byggnaden placeras på mark som enligt detaljplanens bestämmelser inte får bebyggas. Sökanden motiverar placeringen i skrivelse daterad 12 april Ärendet har skickats i internt samråd till VA-enheten samt Gata- park- och hamnenheten. Svar, utan erinran, har inkommit från båda enheterna. Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 33. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Området behöver utvärderas i en planprocess. Föreslagen byggnads placering och planerade användning bedöms vara förenlig med planens syfte och inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Tidsbegränsat bygglov beviljas under tiden till och med Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar kommit in och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad, , för tekniskt samråd.

19 forts Dnr 2012/115 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, Som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson (SC ), Dalagatan 39, SIMRISHAMN. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Bygglovet upphör att gälla den 21 maj 2015 och om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+23) x 6 x 44 x 0,75 Underrättelse: 5 x 44 = kronor = 220 kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inklusive startbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdeskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Skillinge Fisk-Impex AB Simrishamns kommun

20 Dnr 2012/45 Hoby 20:31, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd Byggnadsnämnden lämnade den 18 oktober 2004 ett positivt förhandsbesked på fastigheten Hoby 20:24, som efter en fastighetsreglering bildade Hoby 20:31. Den 15 juni 2006 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd. Detta bygglov förlängdes den 28 april 2008 samt den 5 mars En ansökan om ytterligare förlängning inkom den 1 februari 2012 till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse den 12 mars 2012 informerades sökanden om att det krävs en ny prövning enligt plan- och bygglagen samt uppmaningen att återkomma med kompletteringar alternativt svar. Kompletteringar samt klargörande att en ny prövning är aktuell inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 26 mars Ärendet har remitterats till berörda grannar och myndigheter. Svar har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 20:14, Hoby 20:15, Hoby 20:32, Hoby 3:11, Hoby 3:12, Hoby 3:13, Hoby 3:14, Hoby 3:31samt Hävdavägens vägsamfällighet. Svar har inkommit från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte fastigheten den 2 maj Fastigheten Hoby 20:31 är belägen öster om, i direkt anslutning till, Hävdavägen. Fastigheten är placerad utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för friluftsliv och kustzon. Fastigheten omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt miljöbalken 4 kap. Exploatering och ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske utan att områdets natur- och kulturmiljövärden påtagligt skadas. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-företag eller andra ingrepp i miljön för kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särkskilt beaktas. Enligt miljöbalken 4 kap. 4 får ny fritidsbebyggelse endast komplettera befintlig bebyggelse. Forts.

21 forts Dnr 2012/45 Plan- och bygglag (2010:900). Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens yttrande på förslag till områdesbestämmelser Förvaltningens tjänsteskrivelse, Enligt plan- och bygglagen ska mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Ytterligare bebyggelse i området bedöms skada de allmänna natur- och kulturintressena. Med hänvisning till natur- och kulturmiljövärdena på platsen beslutas: Ansökan om bygglov avslås. Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut Myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Avgifter Avslag: 21 x 8 x 44 x 0,75 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Beslutet expedieras till: Arne Norbäck Länsstyrelsen i Skåne län

22 Dnr 2011/531 Sandby 3:91, byggnadsavgift En anmälan inkom den 27 september 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt anmälan ska ett byggnadsverk ha rivits på fastigheten Sandby 3:91. I en skrivelse den 8 februari 2012 informerades fastighetsägaren om anmälan och gavs då även möjligheten att yttra sig i ärendet. Bemötande framgår av skrivelse från den 12 februari Samhällsbyggnadsförvaltningen besökte platsen den 13 februari 2012 och kunde då konstatera att byggnaden har rivits. I en skrivelse 16 mars 2012 informerades fastighetsägaren om myndighetsnämndens skyldighet att utreda så fort det finns anledning att anta att en överträdelse har skett samt förvaltningens avsikt att framföra ärendet vid myndighetsnämndens sammanträde den 21 maj Enligt uppgifter från fastighetsägaren utfördes rivningen hösten Plan- och bygglag (1987:10) 10 kap. 1, 4, 9. Detaljplan: Sandby N1. Primärkarta från Skrivelse, och tillhörande bilder. Skrivelse, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Med hänvisningar till Plan- och bygglagen och överträdelsens tämligen ringa art beslutas att påföra lagfarna ägaren till fastigheten Sandby 3:91, Ulrika Persson, en byggnadsavgift på kronor (2 x avgift för rivningslov på 540 kronor). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen (Pg ) inom två månader från det att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Forts.

23 forts. Dnr 2011/531 Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga till länsstyrelsen på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Ulrika Persson Kommunledningskontoret (kassan) Länsstyrelsen i Skåne län

24 Dnr 2012/107 Gislöv 3:5, byggsanktionsavgift En ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av en ekonomibyggnad inkom den 22 december 2011 till samhällsbyggnadsförvaltningen. 10 januari 2012 konstaterade bygglovsenheten vid besök på fastigheten Gislöv 3:5 att byggnadsprojektet påbörjats. Team Bergstöm AB, i egenskap av fastighetsägare och den som ansökt om lov, informerades i skrivelse 13 mars 2012 om att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan myndighetsnämnden gett ett startbesked. I skrivelsen fanns även information om byggsanktionsavgift samt möjligheten att vidta rättelse. Team Bergstöm AB uppmanades att komma in med en förklaring till det som inträffat. Den 19 mars 2012 inkom en förklaring till förvaltningen. Team Bergstöm AB anser att de påbörjade åtgärdena inte kräver bygglov eftersom Gislöv 3:5 är en jordbruksfastighet och att lov endast krävs då användningen av byggnaden ändras. Förklaringen bemöts i en skrivelse 21 mars Av skrivelsen framgår det att förvaltningen bedömer att åtgärderna inte är avsedda för jordbruket och att ett startbesked då erfordras för att påbörja. Skrivelsen innehöll även information om byggsanktionsavgiftens storlek samt tidpunkt för tillsynsbesök. Tillsynsbesök genomfördes 28 mars Mer detaljerat yttrande från ombud, Maria Paijkull, inkom den 8 maj Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Plan- och byggförordning (SFS 2011:338). Myndighetsnämndens beslut om bygglov, Syn på plats, samt Skrivelse till Team Bergström AB, samt E-post från Team Bergström AB, Yttrande från ombud, Förvaltningens tjänsteskrivelse, Forts.

25 forts Dnr 2012/107 Jäv Beat Senn (ÖP) anmäler jäv och deltar inte i beslut och överläggningar i ärendet. I hans ställe tjänstgör Martin Dahlberg (M). Skäl till beslut Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) förkortas PBL och Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) förkortas PBF i texten nedan. Myndighetsnämnden, tillsynsmyndighet enligt 11 kap. 5 PBL, ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap. PBL, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag. Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 51 ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. Byggsanktionsavgiftens storlek har fastställts av regeringen i PBF i enlighet 16 kap. 12 PBL. Ytterligare föreskrifter om tillsyn och byggsanktionsavgifter framgår av 9 kap. PBF. Enligt 9 kap. 1 PBF ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 9 kap. PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Enligt 9 kap. 20 PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter. Enligt 1 kap. 7 PBF avser sanktionsarea den area som i fråga om en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 m 2. Enligt 11 kap. 57 PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Forts.

26 forts Dnr 2012/107 Enligt 11 kap. 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Det är Myndighetsnämndens bedömning att en överträdelse av 10 kap. 3 Plan- och bygglagen har inträffat. Därför beslutas att med stöd av 11 kap. 51 Plan- och bygglagen påföra Team Bergström AB ( ) en byggsanktionsavgift på kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft. Kommunen kommer då att fakturera fastställt belopp. Hur man överklagar Om man är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan man överklaga på sätt som framgår av bifogad anvisning. Beslutet expedieras till: Rolf, Bergström, Team Bergström AB Maria Paijkull, Advokatfirman Vinge KB (för kännedom)

27 Dnr 2012/103 Borrby, Skalla 24, rivning av byggnad, nybyggnad av parkering Fastigheten ligger inom detaljplan. Plan- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit in med ansökan om att få riva befintlig garagebyggnad och anlägga pendlarparkering på fastigheten. Plan- och bygglagen 9 kap. 31b & 34. Detaljplan Borrby 35. Förvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet på grund av tjänstemannajäv. Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 2 ska mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms det allmänna intresset av en god trafikhushållning vara i övervägande. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas då förslag till kontrollplan samt miljöinventering inkommit och godkänts. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Forts.

28 forts Dnr 2012/103 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (17+8) x 8 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan och slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

29 Dnr 2012/88 Hoby 3:28, nybyggnad av enbostadshus Fastigheten ligger utom detaljplan. Förhandsbesked föreligger. Föreslagen placering skiljer sig från förhandsbeskedet, tidigare placering förverkas med detta beslut. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Hoby 26:15. Yttrande föreligger från VA-enheten. Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Hoby 3:20, 3:29, 20:19, 20:33. Plan- och bygglagen 9 kap. 31. Byggnadsnämndens beslut , 488 (anstånd). Byggnadsnämndens beslut , 455 (återremiss till stadsarkitektkontoret). Byggnadsnämndens beslut , 294 (positivt förhandsbesked). Stadsarkitektens delegationsbeslut , 2122 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2235 (förlängning förhandsbesked). MN delegationsbeslut , 2211 (förlängning förhandsbesked). Förvaltningens tjänsteskrivelse, Föreslaget enbostadshus bedöms ha utformats och placerats på ett sätt som tar hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturmiljövärdena på platsen och kan medverka till en god helhetsverkan. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Björn Ask, Jeppas Äng 13, Skillinge. Forts

30 forts Dnr 2012/88 Upplysningar Fastigheten ligger inom område för Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut om lov och förhandsbesked i Norrekås och Örnahusen med omnejd. (Länsstyrelsen i Skåne läns beslut enligt 11 kap. 12 PBL) Beslutet innebär att de beslut myndighetsnämnden fattar om lov och förhandsbesked inom tillsynsområdet ska sändas till Länsstyrelsen för beslut om överprövning ska ske. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden/byggnationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+28) x 10 x 44 x 1,25 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Margareta Widén och Örjan Sävborg Länsstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70)

Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70) 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35)

Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35) 1 Myndighetsnämnden Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer