SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport KONCERNEN I SAMMANDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2011-01-01--04-30 KONCERNEN I SAMMANDRAG"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2011

2 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport KONCERNEN I SAMMANDRAG Stabila elpriser och ökade leveranser levererar acceptabelt resultatet. Omsättningen steg under första tertialet 2011 från MSEK till MSEK, en ökning med 17 %. Förändringen beror i huvudsak på större intäkter från elförsäljning. Rörelsens kostnader ökade under samma period från MSEK till MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 % från 474 MSEK till 386 MSEK. Förändringen är dels att härleda till ett historiskt högt jämförelsetertial för 2010, men också beroende på större andel inköpt kraft och försämrat resultat för AO Värme. Rörelsemarginalen uppgår till 12,7 % jämfört med 15,8 % samma period föregående år. Finansnettot förändrades från -18 MSEK till -22 MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 364 MSEK mot 457 MSEK för samma period Prognosen för helåret 2011 pekar på ett resultat överstigande fjolårets 529 MSEK. 2

3 Allmänt Vårfloden startade tidigare än förväntat, med intensiv snösmältning på grund av det varma vädret. Den hydrologiska balansen fortsätter dock att visa stort underskott. En viss förbättring har skett men med normal tillrinning kommer underskottet att bestå. Dessutom finns för närvarande ingen draghjälp att få från Norge, eftersom förutsättningarna om möjligt är ännu sämre där. För vecka17 uppgick det totala underskottet i det nordiska systemet till 31 TWh. På grund av det svaga magasinsläget har elpriset hållit sig på en relativt hög nivå med ett genomsnittligt pris för april på drygt 48 öre/kwh. Under vecka 17 var medelpriset för prisområde Sverige 42,8 öre/kwh, och inget talar för några större prisfall framöver. Det är svårt att undgå att beröras av den naturkatastrof som inträffat i Japan. Inte minst har debatten om kärnkraftens vara eller inte vara i det svenska samhället åter blossat upp. Det viktiga i denna situation är inte att fatta snabba och kortsiktiga beslut, utan att dra lärdom av katastrofen i arbetet med att förbättra kärnkraftsäkerheten. Skellefteå Kraft äger via sin Forsmarksandel en mindre mängd kärnkraft. Målsättningen är att, liksom i ägandet av andra produktionstillgångar, hantera den på ett långsiktigt affärsmässigt rätt sätt. Kärnkraften är en betydande del av svensk elkraftproduktion och kommer att så förbli under många år framåt. Parallellt med förvaltning av befintlig produktion sker stora framåtsyftande satsningar på förnyelsebar energi, framförallt då satsningar på vindkraft i arktiskt klimat, som pågår och kommer att pågå de närmaste åren. För alla investeringar och framförallt investeringar i ny teknik krävs riskvilligt kapital. För Skellefteå Krafts del har säker vattenkraft stått för en stor del av kassaflödet. Det är därför beklagligt med den fiskala höjningen av fastighetsskatten som hårt belastat vårt innehav av norrländsk vattenkraft. Detta visar också på vikten av att ha flera produktionsslag i produktionsportföljen. Elkraft Den totala elproduktionen i koncernens anläggningar i Sverige (inklusive delägda kraftverk) uppgick det första tertialet till GWh (1 421), varav kärnkraftsproduktionen uppgick till 166 GWh (149), vattenkraftsproduktionen 871 GWh (969), el producerad i kraftvärmeanläggningar 89 GWh (119) och vindkraftproduktion 41 GWh (11). Erhållen el från Alholmen i Finland var 166 GWh (173). Elmarknad Spotpriset under det första tertialet 2011 var högt och tämligen jämnt. Det nådde inte till närmelsevis upp till de nivåer som noterades under samma tid 2010 och de sista veckorna före årsskiftet trots att kylan gjorde att elförbrukningen tidvis var hög. Den stora skillnaden mot 2010 var främst att, för första gången på länge var tillgängligheten på kärnkraft god. Det innebar att effektbalansen var tillfredställande och det var endast vid riktigt sträng kyla som effektreserven behövdes tas i bruk. Vid årsskiftet var den hydrologiska balansen mycket svag, ca -45 TWh, och en stor del av detta underskott berodde på låg magasinsfyllnad i både Sverige och Norge. Följaktligen var energibalansen i det Nordiska kraftsystemet ansträngd under större delen av det första tertialet. Det fanns risk för ransonering av el i vissa områden, men en tidig vårflod, stor import samt hög kärnkraftsproduktion 3

4 gjorde att så drastiska åtgärder kunder undvikas. Den svaga energibalansen var främsta orsaken till det höga prisläget under det första kvartalet 2011 eftersom det krävts import under större delen av perioden. Den hydrologiska balansen hade vid april månads utgång förbättrats till ett underskott om ca 30 TWh. Jordbävningen i Japan med den åtföljande tsunamin har fått följdverkningar på den nordiska kraftmarknaden. I hela Europa, men främst i Tyskland, ifrågasätts nu säkerheten i kärnkraftverken. EUkommissionen kommer därför att kräva att så kallade stresstester genomförs för att se över säkerheten hos kärnkraften. Ett antal av de japanska kärnkraftverken slogs ut av flodvågen och det är tveksamt om de någonsin kan återstartas. Förbundskansler Angela Merkel gav, strax efter olyckan i Japan, order om ett tre månader långt moratorium för sju av de tyska kärnkraftverken. Anledningen var dels politisk till följd av ett stundande delstatsval, men också för att undersöka säkerheten i de äldsta reaktorerna. För att kompensera för bortfallet av elproduktionen från kärnkraften ökas användningen av fossila bränslen. Följaktligen har priset på utsläppsrätter stigit. Oroligheterna i Nordafrika och i Mellanöstern har bidragit till att priserna inom det fossila bränslekomplexet stigit, främst priset på olja. Detta har drivit upp priset på el i Europa och i förlängningen i det nordiska kraftsystemet till följd av den svaga energibalansen och importbehovet i vintras. Ovanstående faktorer med en svag kraftbalans, starkt fossilt bränslekomplex samt oroligheterna i världen har gjort att terminspriserna har haft en svagt stigande trend under hela tertialet. Det står nu klart att det med största sannolikhet blir ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge från årsskiftet 2011/2012. Priset på elcertifikat har sjunkit kraftigt under den senare delen av tertialet. Skälet till detta är det stora överskottet på elcertifikat på marknaden och att den kalla vintern gjort att tillförseln av elcertifikat från den bioeldade kraftproduktionen varit stor. Bedömningen är att Norge kommer att gå in i systemet med ett underskott vilket bör innebära att priset på elcertifikat stiger igen. Elförsäljning Elförsäljningen uppgick under perioden till GWh (2 227). Denna kraftiga uppgång beror på en tillväxt inom grossistaffären. På slutkundsmarknaden har antalet kunder minskat med drygt 2000 kunder. Etablering av nytt försäljningskontor i Solna är klar och bearbetning av Stockholmsregionen har påbörjats. Under perioden har unika 10 års produkter lanserats baserade på vindkraft. Efterfrågan för denna produkt är stor. Elproduktion: Tillgängligheten i våra vattenkraftsanläggningar har varit hög under perioden. Låga nivåer i vattenmagasin medförde att revisionerna av vattenkraftanläggningar kunde tidigareläggas och arbetet påbörjades under april. Magasinsläget innan snösmältning var ca 17 procentenheter under det normala. Snösmältningsprognoserna pekar på en mindre vårflod än normalt och tillsammans med låga ingångsnivåer i magasinen så kommer det med stor sannolikhet vara fortsatt låga nivåer i magasinen. För att läget skall normaliseras krävs mycket regn under sommaren och hösten. 4

5 Kärnkraften i Forsmark har haft mycket hög tillgänglighet under vintermånaderna vilket har varit nödvändigt då kraftsituationen periodvis varit ansträngd. Under april har dock block 3 stoppats i 9 dagar på grund av bränsleskada och block 1 har stoppats för revision. Vindkraften har, trots lägre tillgänglighet än förväntan i Uljabuouda, producerat nära den beräknade normalårsproduktionen. Utbyggnad av mer vindkraft pågår planenligt och ytterligare 14 verk på Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun förebereds. Elnät Elkonsumtionen det gångna tertialet har legat i nivå med de senaste årens, 789 GWh (779). Temperaturen verkar inte spela särskilt stor roll för konsumtionens storlek. Detta år har temperaturen legat på normalårsnivå, medan fjolåret visade en temperatur som låg 10 % över normalåret. Trots detta förbrukas det faktiskt mer el detta år. En trend som vi ser är att privatkunderna ökar sin elkonsumtion för varje år, medan däremot företagen sänker sin. En trolig orsak är en kombination av energisparåtgärder och kanske även lågkonjunkturen. Elproduktionen inom nätområdet uppgick till 808 GWh (887), 10 % lägre än för motsvarande tid i fjol. Förklaringen till detta är att vattentillgången i magasinen är lägre i år. Antalet störningar under perioden har varit fler än på senare år, även avbrottens längd har varit påfallande. Anledningen till detta är all snön som kom under januari och som landande på våra ledningar. Linbrott på grund av hög snöbelastning och snösläpp har varit dominerande, särskilt under årets första månad. Ett större avbrott inträffade på Rönnskärsverken i mars. På grund av följdverkningar i vårt övriga nät, blev kunder utan el under ca 1,3 timmar. Orsaken till avbrottet är inte klarlagt, men vid tillfället blåste det kraftigt i området och mycket skräp virvlade runt i luften runt ställverket där avbrottet inträffade. Anläggningsverksamheten inom Elnät har, typiskt för säsongen, arbetat med att åtgärda fel som upptäckts vid den årliga linjebesiktningen. Ofta är det fråga om byte av defekta komponenter som exempelvis isolatorer. Även ombyggnad av ledningar har förekommit. Under perioden har stort fokus legat på färdigställande av vindkraftanslutningar på regionnätsnivå i Malåtrakten. Intäkterna uppgår till 146 MSEK och resultatet är 35 MSEK, 9 MSEK högre än En utredning pågår angående periodisering av intäkter för anslutning av stora vindkraftparker. En periodisering kommer att medföra att liggande prognos på årsresultatet justeras ned med ca 55 MSEK och resultatet kommer då att ligga på fjolårets nivå för helåret. Kommunikation Det omfattande strategi- och omstruktureringsarbetet som bedrivits inom affärsområdet börjar nu generera resultat affärsområdet visar positivt resultat för tertial ett (1,0 MSEK), vilket är en förbättring med ca 4,7 MSEK jämfört med föregående år. Detta förklaras av ökat antal kunder och att fler väljer 100Mbps. Även en ökning av engångsavgifter avseende nya anläggningar och en efterdebitering av TV-kunder har påverkat resultatet positivt. 5

6 Antalet bredbandskunder i tjänsteportalen uppgår nu till över anslutningar varav ca stycken är aktiva och abonnerar på en tjänst. Andelen hushållskunder som nyttjar en 100 Mbit/s Internettjänst överstiger nu andelen som abonnerar på en 10 Mbit/s Internettjänst. Andelen hushåll och företag i Skellefteå kommun som har möjlighet att få bredband med 100 Mbit/s uppgår till 77 % (enligt PTS, Post- och Telestyrelsens årliga landsomfattande bredbandskartläggning på uppdrag av regeringen). Av alla kommuner i Sverige överträffas detta enbart av Sundbyberg (83 %) men med tanke på skillnaderna i befolkningstäthet och yta är de knappt jämförbara. Dessutom är Skellefteå kommuns medborgare bra på att nyttja bredbandets kapacitet. Regeringens målsättning att 40 procent av landets befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband innan 2014 har visserligen redan uppnåtts, men fortfarande är det bara 3 procent som verkligen nyttjar möjligheten. I Skellefteå kommun är det mer än 20 procent av befolkningen som idag använder en 100 Mbit/s Internettjänst. Antalet företagskunder har ökat något trots den tidigare prishöjningen av nätavgiften som genomfördes för att rätta till tidigare skillnader i prissättningen gentemot företagskunder. Antalet ip-telefoni kunder är i stort sett oförändrat under tertial 1. Sett över ett längre perspektiv är dock trenden tydlig, efterfrågan på ip-telefoni minskar. Insatser för att bryta den negativa trenden planeras för närvarande. Debiterbara tv-kunder har ökat med närmare under första tertialet. Den kraftiga ökningen förklaras framförallt av en överenskommelse om att fakturera ytterligare ca st lägenhetskunder som tidigare ej redovisats av tjänsteleverantören. Därutöver har en överenskommelse träffats om retroaktiv ersättning för ej redovisade lägenhetskunder. Även antalet tv-kunder i villor har ökat något under tertial 1. Anslutningstakten förväntas dock minska framgent, eftersom startavgiften för villor från och med april månad ökats från 995 kr till kr inkl moms, för att fortsättningsvis även täcka installationskostnaderna. Även övriga kundsegment utvecklas positivt, bland annat till följd av att efterfrågan på mer avancerade transmissionsprodukter (som främst riktar sig mot operatörer och offentlig sektor) ökar. Till exempel förväntas utbyggnaden av 4G-nätet leda till ökad efterfrågan på svartfiberförbindelser och affärsområdet arbetar redan med förfrågningar gällande leverans av förbindelser till en antal 4G-siter. Energiunderhåll AO Energiunderhåll är ett nytt affärsområde som startades upp vid årsskiftet. Affärsområdet är koncentrerat till det numera helägda handelsbolaget Skellefteå EnergiUnderhåll (SEU). Kärnkompetensen finns inom vatten- och vindkraftsanläggningar, men affärsområdet erbjuder även professionellt energiunderhåll inom värme, eldistribution och industri. SEU har idag drygt 100 anställda och omsätter över 100 mkr per år. Huvudsakliga verksamheten finns i Västerbotten och Norrbotten med kontor i Skellefteå, Finnfors, Norsjö och Arjeplog. En vikande orderingång i slutet av 2010 gav en svag start på 2011, resultat och omsättningsmässigt. Volymen debiterbara uppdrag var lägre än normalt för årstiden. Stora delar av den osålda tiden har satsats på ökade försäljningsinsatser och kompetensutveckling. Den enskilt största utbildningssatsningen har gällt tekniker som specialiseras för underhåll av vindkraftsturbiner. 6

7 Under mars och april har vinterns fokus på försäljning genererat en rejäl ökning av orderstocken. Omsättningen efter 4 månader är nivå med första tertialet föregående år. Upprättad prognos för helåret pekar mot en tillväxt på 20 % och en vinstmarginal bättre än 5 %. Värme Omsättningen för AO Värme har minskat med ca 10 % vilket även speglar det försämrade resultatet för det inledande tertialet. Omsättningsminskningen och det försämrade resultatet beror främst på låga marknadspriser på bulkpellets utanför regionen, vilket bidragit till neddragning av produktionen av pellets. Elaffären har varit något sämre och det beror främst på vikande elcertifikatpris under Ett stort fokus inom affärsområdet har varit att arbetet med pelletaffären, då lönsamheten inom detta segment är svag. Problemen med något för höga askhalter i pellets från Biostor kvarstår fortfarande, vilket innebär att leveranser till privatmarkanden sker från Skellefteå där rätt kvalitet kan uppnås. Tidigare års kraftiga prisökningar på biobränslen har dock dämpats och de måttliga prisökningar som budgeterats förväntas att hålla. Personalen vid energikombinatet i Skellefteå har lyckats krama ut mer effekt än normalt ur biobränslen tack vare en optimering av mixen av bränsle till pannan. Detta har gjort att användande av dyr oljebaserad värmeproduktion undvikits trots den ihållande kyla som varit under inledningen av året. Lycksele och Malå uppvisar ett stabilt resultat, dock något sämre än 2010 på grund av en lägre intäkt på elaffären. Närvärme och färdig värme har gått bra under tertialet och visar en positiv trend. Värmeförsäljningen har varit stabil men minskat något på grund av en mild aprilmånad. Försäljningen har minskat med 25 GWh, men ligger ändå över budgeterade volymer. De sammanlagda värmeleveranserna i koncernen för första tertialet uppgår till 357 GWh (381). Försäljningen av fjärrkyla ligger i paritet med 2010 med ca MWh. Antalet kunder är (6 310). Nyförsäljningen under de inledande månaderna uppgår till 50 kunder. Det har, mätt i antal graddagar för det första tertialet, varit ett normalår vilket sällan inträffar var det 10 % kallare än ett normalår under det första tertialet. Försäljningen av pellets har minskat och det är främst leveranser av stora bulkvolymer med båt som står för minskningen. Totalt levererades det ut ton under perioden ( ton). Produktionen av el och elcertifikat inom affärsområdet har uppgått till 117 GWh (129). Totalt utlevererad el hittills i år är 90,7 GWh (97,3). Minskad elproduktionen tillsammans med ett lägre snittpris på el och elcertifikat jämfört med 2010 har medfört att intäkterna av el-affären minskat med 13 MSEK. Pelletproduktionen har under året uppgått till ton (51 100). I Skellefteå har produktionen uppgått till ton (36 000) och i Storuman ton (15 100). Fastigheter Resultatet första tertialet uppgår till 5,4 MSEK, dvs 0,5 MSEK bättre än budget. Under årets första fyra månader har genomförandet av planerade driftprojekt legat på en något lägre nivå viket förklarar avvikelsen mot budget. 7

8 Uthyrningsgraden av våra lokaler ligger för närvarande på 94,6 % och målsättningen är att uppnå 96 % vid årets slut. Resultatprognosen för året stannar vid 13,2 MSEK, dvs 1,0 MSEK lägre än budget, beroende på en lägre förväntad utfördelad tid vad gäller Bygg och Projekt. Ekonomi Omsättning och resultat Omsättningen under årets första tertial uppgick till MSEK mot MSEK motsvarande period föregående år, en ökning med 312 MSEK eller 17 %. Totalt uppgick energiförsäljningen för perioden till MSEK (1 764), en förbättring med 294 MSEK. Elförsäljningen har ökat med 316 MSEK beroende på högre volym. Nätintäkterna har ökat med 6 MSEK. Intäkterna för både fjärrvärme och pellets har minskat och medfört en försämring av AO Värme:s resultat med närmare 25 MSEK jämfört med april Intresset för bredband är fortsatt högt. Resultatet för AO Kommunikation har förbättrats med närmare 5 MSEK. Inköpt kraft har ökat från 725 MSEK till MSEK. Övriga rörelsekostnader har ökat från 314 MSEK till 633 MSEK. I kostnadsmassan ingår avskrivningar med 114 MSEK (107). Rörelseresultatet har försämrats från 474 MSEK till 386 MSEK. Den senaste tolvmånadersperiodens rörelsemarginal blev 12,7 %, vilket är en försämring jämfört med motsvarande värde föregående år som var 15,8 %. Lägre försäljning av aktier har medfört att finansnettot under perioden har försämrats med 4 MSEK från -18 MSEK till -22 MSEK. Koncernens effektiva årsränta har stigit från 3,52 % till 3,74 %. Resultatet efter finansnetto har försämrats till 364 MSEK från 457 MSEK, vilket motsvarar en minskning med närmare 20 %. Resultatförsämringen får ses mot bakgrund av det extremt goda resultatet första tertialet Investeringar Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 81 MSEK (116). Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Elkraft och Elnät. I övrigt rör det sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar. Finansiering och likviditet Under rapportperioden har totala låneskulden fram till och med april minskat med 467 MSEK. Låneskulden uppgick den 30 april till MSEK inklusive kortfristig del. Vid årsskiftet var motsvarande skuld MSEK. 8

9 Behovet av likvida medel tillgodoses i första hand via koncernkontot. Vid rapportperiodens slut uppgick likvida medel till 152 MSEK mot 52 MSEK vid årsskiftet. Soliditeten den sista april var 51,8 % mot 46,0 % den sista december Personal Antalet årsanställda var den sista april cirka 641st (632 vid årsskiftet). Framtid Skellefteå Krafts strategi är att genom fortsatt tillväxt vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige. Som bas finns en produktionssammansättning med låga rörliga kostnader som gör att koncernen är konkurrenskraftig även på en pressad elmarknad och kan därför långsiktigt erbjuda trygga och säkra energileveranser. Även om vinstnivån idag ligger betydligt lägre än för första tertialet 2010, fortsätter det att se bra ut för Skellefteå Kraft. Med årets prognoser avseende pris på el och utsläppsrätter bör resultatet hamna över 2010 års resultat. Produktionsmässigt finns vissa orosmoln. Den hydrologiska balansen är svag, men med normal tillrinning under resten av året bör produktionsplanerna kunna infrias. Redovisningsprinciper Bokföringsnämnden (BFN) avser att ta fram fristående nationella redovisningsregler för olika kategorier av företag. I avvaktan på BFN:s kommande normgivning, har Skellefteå Kraft valt att tills vidare i allt väsentligt tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer, inklusive RR20 Delårsrapportering. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper tillämpats som i senaste årsredovisningen. 9

10 RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Budget Helår Nettoomsättning 2 115, , , ,3 Övriga intäkter m.m. 8,6 9,9 40,3 33, , , , ,0 Rörelsens kostnader Energi- och produktionskostnader ,1-974, , ,3 Övriga externa kostnader -154,2-136,4-437,9-483,6 Personalkostnader -141,0-120,1-372,5-334,2 Avskrivningar -113,8-107,3-347,7-326,2 Övriga rörelsekostnader -1,1-0,6-1,5-23,5 Andel i intresseföretags resultat -1,1-0,2 10,0-100,4 Summa kostnader , , , ,2 Rörelseresultat 385,6 474,4 704,3 704,8 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 15,9 18,2 59,4-68,1 Övriga ränteintäkter och liknande poster 1,2 2,2 1,8 6,1 Räntekostnader och liknande poster -39,0-38,1-165,1-113,7-21,9-17,7-103,9-175,7 Resultat efter finansiella poster 363,7 456,7 600,4 529,1 Beräknad skatt -70,9-101,0-85,4-82,2 Periodens/årets resultat 292,8 355,7 510,8 446,9 UTFALL PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1 Tertial AO Elkraft 1 684, ,0 346,7 421,0 AO Elnät 145,7 142,0 34,9 26,2 AO Värme 336,2 373,6 28,1 52,9 AO Energiunderhåll 33,1 - -0,3 - AO Kommunikation 21,5 19,2 1,0-3,7 AO Fastigheter 27,6 22,1 5,4 1,6 Interna leveranser m.m. -132,8-110,8-30,2-23,6 Summa 2 115, ,1 385,6 474,4 10

11 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Helår TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 165,8 154,7 168,7 Materiella anläggningstillgångar 7 328, , ,5 Finansiella anläggningstillgångar 545,6 766,3 523,0 Varulager 139,6 120,7 135,3 Kortfristiga fordringar 782,1 861, ,4 Likvida medel 152,0 126,3 51,8 SUMMA TILLGÅNGAR 9 113, , ,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 617, , ,7 Avsättningar 882,9 829,5 812,1 Långfristiga skulder 2 837, , ,7 Kortfristiga skulder 775,1 977, ,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 113, , ,7 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Helår Ingående balans perioden/året 4 326, , ,3 Utdelning till ägaren ,0 Lämnat koncernbidrag ,0 Valutakursdifferens intressebolag mm -1,7-7,3-13,5 Periodens/årets resultat 292,8 355,7 446,9 Utgående balans perioden/året 4 617, , ,7 NYCKELTAL Tertial 1 Tertial 1 Helår Räntabilitet eget kapital, % 8,5 10,4 10,6 Räntabilitet sysselsatt kapital, % 7,3 8,9 8,4 Räntabilitet totalt kapital, % 6,0 7,5 7,0 Rörelsemarginal, % 12,7 15,8 15,5 Soliditet, % 51,8 49,1 46,0 Anm: Kolumnerna för tertial för nyckeltalen ovan avser den senaste tolvmånadersperioden. Kolumnen år 2010 avser kalenderåret. 11

12 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Helår Resultat efter finansiella poster 363,7 456,7 529,1 Poster som inte ingår i kassaflödet 114,9 107,4 607,6 Förändring rörelsekapital 175,1 37,6-139,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 653,7 601,7 997,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80,6-116,4-681,4 Övrig investeringsverksamhet -25,5 0,2 27,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -106,1-116,2-654,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån ,0 Amortering och lösta lån m.m. -467,4-370,0-123,1 Utdelat till ägaren ,0 Koncernbidrag ,0 Övrig finansieringsverksamhet 20,0-6,6-10,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -447,4-376,6-308,9 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 100,2 108,9 34,4 Omsättning per tertial, MSEK År 10 År Tertial 1/10-11 Tertial 2/10-11 Tertial 3/10-11 Tertial 12

13 Res eft fin netto per tertial, MSEK År År Tertial 1/10-11 Tertial 2/10-11 Tertial 3/10-11 Tertial Räntabilitet, % 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Eget kapital Sysselsatt kapital Totalt kapital 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Tertial 2/10 År 2010 Tertial 1/11 Skellefteå den 19 maj 2011 Gunnar Eikeland VD (Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Skellefteå Krafts revisorer) 13

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2014 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2014 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 458 (2 789) MSEK Rörelseresultat 315 (424) MSEK Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2013 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari-31augusti 2013 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 2 789 (2 907) MSEK Rörelseresultat 403 (412) MSEK Rörelsemarginal 14,6

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2012-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2012-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2012 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2012-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Hög elproduktion medför trots ovanligt låga elpriser ett acceptabelt resultat. Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2010 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2010-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högre elpris, hög produktion och lägre negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer