Skeå kommun, kommunledningskontoret. Medle Hembygdsförening. Klutmarks samfällighetsförening. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening LRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skeå kommun, kommunledningskontoret. Medle Hembygdsförening. Klutmarks samfällighetsförening. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening LRF"

Transkript

1 Protokoll Mötets syfte/typ Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skeå centralort med omkringliggande samhällen Mötesdatum Tid Plats Tekniska kontoret, Skeppargatan 16, Skellefteå Möteshållare Ola Burström tekniska nämndens ordförande Protokollförare Anna Andersson Närvarande Namn Efternamn Representerar Ola Burström Skellefteå kommun, tekniska nämnden Stefan Johansson Skeå kommun, tekniska kontoret Anna Andersson Skeå kommun, tekniska kontoret Helena Jonsson Skeå kommun, tekniska kontoret Jonas Johansson Skeå kommun, kommunledningskontoret Susanne Pettersson Skeå kommun, tekniska kontoret Ulf Furberg Medle Samfällighetsförening Kristin Ekelund Klutmarks byaförening Pär Åhdén Klutmarks samfällighetsförening Arne Lundgren Myckle samfällighetsförening Sandra Lundgren Myckle Johannes Ståhl Medle Samfällighetsförening Gunnar Turesson Jonny Eriksson Medle Hembygdsförening Klutmarks samfällighetsförening Frånvarande Rune Fahlgren Tobias Lundmark Tommi Lundberg Mats Marklund Patrik Boström Myckle samfällighetsförening Myckle byaförening LRF LRF Selsforsen Syfte med mötet Att kommunen träffar representanter från byarna som påverkas av vattenuttaget och ledningsdragningen (Selsforsen, Medle, Klutmark, Myckle). Medborgardialogen är den andra i ordningen under 2014 (förra medborgardialogen hölls ), före det hade vissa av representanterna träffar med kommunen. Medborgardialogerna är till för att kommunen ska få informera om vad som hänt och ska hända i projektet, informera om tagna beslut, samt ge möjlighet för föreningsrepresentanterna att föra fram sina synpunkter och frågeställningar. Agenda Agenda 1. Inledning och presentation av alla 2. Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden 3. Medlealternativet-justeringar jämfört med vattendomsalternativet 4. Översiktlig tidplan 5. Vattenskyddsområde och verksamhetsområde 6. Köp av mark, ledningsrätter 7. Hur ska samarbetet ske framöver 8. Avslutning Bilagor 1. Deltagarförteckning 2. Illustration över Medlealternativet 3. Översiktlig tidplan 4. Lagen om allmänna vattentjänster 5. Presentationsmaterial i sin helhet som användes under kvällen 6. Sammanställning frågor som ställdes av medborgarrepresentanterna under mötet samt svar som gavs 1(3)

2 Inledning och presentation av alla Ola Burström, tekniska nämndens ordförande, hälsade alla välkomna. De närvarande presenterade sig och berättade vilken förening de representerade. Se bilaga 1, deltagarförteckning. Ola visade även agendan för mötet. Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden Ola fortsatte med att förklara varför tekniska nämnden beslutat att det är Medlealternativet som ska fortsätta utredas och sedan byggas och inte Kvistforsenalternativet. Främsta argumenten varför Medlealterntivet valdes är: bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust vad gäller mikrobiologisk barriärverkan, liksom vad gäller smak- och luktreduktion bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust med avseende på temperatur bedöms ha högre anläggningsredundans (back-up funktioner) med avseende på bortfall av process har lägre kemikalieförbrukning bedöms ekonomiskt mer fördelaktigt bedöms juridiskt mer fördelaktigt Medlelaternativet- Justeringar jämfört med vattendomsalternativet Anna Andersson, projektledare på tekniska kontoret, berättade vad det är för skillnader mellan Medlealternativet och det alternativ kommunen sedan tidigare har vattendom på (dvs vattendomsalternativet). Se bilaga 2 för en illustration av Medlealternativet. De främsta skillnaderna är: Större infiltrationsytor i Selsforsen Inga återinfiltrationsytor i Selsforsen och Medle Vattenverket ska ha fler processteg Ersätter vissa befintliga brunnar med nya Förlängd arbetstid Slind blir ett 4:de uttagsområde Förändrade uttagsmängder av vatten Eventuellt längre fram: förbehandling av råvattnet innan infiltration i Selsforsen Översiktlig tidplan Anna visade sedan den översiktliga tidplan som finns framtagen för projektet. Om allt går enligt tidplan kommer den nya vattenförsörjningen att börja byggas hösten 2016 och vid årsskiftet 2018/2019 kommer det nya vattnet att rinna ut ur medborgarnas kranar. För mer detaljer, se bilaga 3. Vattenskyddsområde och verksamhetsområde Helena Jonsson, sektionschef på tekniska kontoret, berättade om vattenskyddsområde och verksamhetsområde. Arbete framöver gällande vattenskyddsområde: Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde 2(3)

3 uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde: Tekniska kontoret arbetar fram förslag till utbredning och skyddsföreskrifter som stäms av med tjänstemän från bygg och miljökontoret. Myndighetsamråd hålls Tekniska nämnden informeras om förslag Sakägare informeras om förslaget, och ges möjlighet att lämna synpunkter Synpunkter beaktas, resultatet återkopplas Tekniska nämnden beslutar om ansökan Ansökan skickas till beslutande myndighet (fullmäktige eller länsstyrelsen) Beslutande myndighet samråder med sakägare Beslutande myndighet fasställer skyddsområdets utbredning samt tillhörande skyddsföreskrifter Beslutet kungörs Eventuellt ersättningsanspråk ska lämnas in inom föreskriven tid. Beslut om ersättning som går att överklaga till mark- och miljödomstolen Att skapa ett verksamhetsområde har sin grund i Lagen om allmänna vattentjänster, se ett utklipp från lagen i bilaga 4. Att utreda för att kunna ta fram förslag på verksamhetsområde: Hur ser vattenskyddsområdet ut och vilka skyddsföreskrifter föreslås? I vilket skick är befintliga avloppsanläggningar? Hur många anläggningar (avlopps-, dricksvatten-, värmeanläggningar) finns inom respektive zon? Köp av mark, ledningsrätter Jonas Johansson, mark- och exploateringsingenjör på kommunledningskontoret, förklarade att kommunen har behov av att äga marken där vattenuttagen ska ske, där vattenverket ska byggas samt området där vattnet ska infiltreras i åsen i Selsforsen. För mark där vi behöver anlägga ledningar behöver vi ansöka om ledningsrätter. Det liknar servitutsavtal eftersom fastighetsägaren fortsätter att äga marken men kommunen har rätt att anlägga, underhålla och reparera ledningarna inom upplåtet område. Berörda markägare kommer att kontaktas i höst. För att värdera marken kommer kommunen att anlita en opartisk värderingsman och använda värderingarna som stöd i förhandlingarna med berörda markägare. Om fallet skulle vara så att kommunen och markägaren inte kan komma överens kan det leda till att kommunen måste använda sig av expropriationslagen för att möjliggöra ett förvärv av marken. Där marken kommer att värderas av en opartisk värderingsman och marknadsvärdet får ett påslag på 25 %. Ledningsrätter kommer att ansökas via det statliga lantmäteriet och ledningssträckningarna kommer att delas upp i etapper för att det ska bli hanterbart. Även statliga lantmäteriet kommer att ta in en opartisk värderingsman och även här värderas marken enligt marknadsvärdet med ett påslag på 25 %. Det är en föralltidupplåtelse för att kommunen ska kunna anlägga och underhålla 3(3)

4 vattenförsörjningsanläggningen för all framtid. Hur ska samarbetet ske framöver Stefan Johansson, avdelningschef på tekniska kontoret, återkopplade till vad Helena och Jonas beskrivit hur berörda kommer att informeras eller kallas till möten/förhandlingar då det gäller vattenskyddsområde, verksamhetsområde och markförhandlingar. Av de som är med i denna medborgardialog så kommer vissa av er att beröras av det medan andra av er inte gör det. Men denna grupp för medborgardialog fortsätter att ses ca 2 gånger per år och nästa träff är planerad till tisdagen 2/12 kl Flera av synpunkterna under mötet var att flertalet av deltagarna inte är intresserade av tekniken i projektet, det som bör tas upp på dessa möten är sådant som byborna påverkas av. Tex tidplan, vattenskyddsområde och skyddsföreskrifterna, verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, markförhandlingar, när och var ledningar kommer att anläggas. Därför beslutade Stefan att möten framöver kommer att ha den inriktningen. Vi vill påminna om: *Hemsidan för projektet uppdateras när det finns något nytt att tillföra. Sökvägen dit är *Susanne Pettersson (SP), utredare på vatten och avfallsavdelningen, är den person ni främst ska vända er till om man har frågor som inte kan vänta på att tas upp vid dessa möten eller om man har frågor som man inte tror berör flertalet. Hennes kontaktuppgifter är: tfn Frågor och svar under mötet Många frågor ställdes under mötet, dessa återfinns i bilaga 6 tillsammans med de svar som gavs. Avslutning Ola tackade alla som kommit på mötet. Han fortsatte med att säga att vi kunnat svara på vissa av frågorna men att mer detaljer kommer framöver och frågetecken kommer att rätas ut. Han avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte som hålls 2/12 kl på tekniska kontoret Skeppargatan 16. 4(3)

5

6

7 Översiktlig tidplan "Ny vattenförsörjning för Skeå centralort med omkringliggande samhällen" Version: Arbetsblock Kommentar 2014-höst 2015-vår 2015-höst 2016-vår 2016-höst 2017-vår 2017-höst 2018-vår 2018-höst Förfrågningsunderlag Entreprenör Upphandling Entreprenör Markrådighet Köpa mark där vi ska ha brunnar, infiltrationsanläggning och vattenverk Ledningsrätter för ledningar Arbeta fram meddelande till länststyrelsen Meddela lst att projektet startar med vissa förutsättningar (dvs vilka justeringar vi anser ryms inom befintlig vattendom och vilka justeringar vi kommer att söka justerad vattendom för) Arbeta fram justerad ansökan vattendom Juridisk prövning vattendomsansökan Arbeta fram förslag vattenskyddsområde Systemval Detaljprojektering Genomförande/Byggnation Intrimning och provdrift Förutsätter att ingen överklagan lämnas in Enligt denna tidplan är nya vatteförsörjningsanläggningen intrimmad och provdriftad till årsskiftet 2018/2019.

8 Lagen om allmänna vattentjänster, 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

9 Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen

10 Bilaga 2 Agenda Inledning Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden Medlealternativet-justeringar jämfört med vattendomsalternativet Översiktlig tidplan Vattenskyddsområde och verksamhetsområde Köp av mark, ledningsrätter Hur ska samarbetet ske framöver Avslutning

11 Medlealternativet- Beslut i tekniska nämnden, främsta argumenten: bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust vad gäller mikrobiologisk barriärverkan, liksom vad gäller smak- och luktreduktion bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust med avseende på temperatur bedöms ha högre anläggningsredundans (back-up funktioner) med avseende på bortfall av process har lägre kemikalieförbrukning bedöms ekonomiskt mer fördelaktigt Bedöms juridiskt mer fördelaktigt Bilaga 3

12 Justeringar jämfört med vattendomsalternativet Bilaga 4

13 Medlealterantivet-justeringar jämfört med vattendomsalterntivet Större infiltrationsytor i Selsforsen Inga återinfiltrationsytor i Selsforsen och Medle Vattenverket ska ha fler processteg Ersätter vissa befintliga brunnar med nya Förlängd arbetstid Slind blir ett 4:de uttagsområde Förändrade uttagsmängder av vatten Eventuellt längre fram: förbehandling av råvattnet innan infiltration i Selsforsen

14 Översiktlig tidplan Bilaga 5

15 Vattenskyddsområde och verksamhetsområde

16 Bilaga 6 Vattenskyddsområde Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar

17 Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde (1) Tekniska kontoret arbetar fram förslag till utbredning och skyddsföreskrifter som stäms av med tjänstemän från bygg och miljökontoret. Myndighetsamråd hålls Tekniska nämnden informeras om förslag Sakägare informeras om förslaget, och ges möjlighet att lämna synpunkter Synpunkter beaktas, resultatet återkopplas Tekniska nämnden beslutar om ansökan

18 Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde (2) Ansökan skickas till beslutande myndighet (fullmäktige eller länsstyrelsen) Beslutande myndighet samråder med sakägare Beslutande myndighet fasställer skyddsområdets utbredning samt tillhörande skyddsföreskrifter Beslutet kungörs Eventuellt ersättningsanspråk ska lämnas in inom föreskriven tid. Beslut om ersättning som går att överklaga till mark- och miljödomstolen

19 Verksamhetsområde Lagen om allmänna vattentjänster Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Hur ser vattenskyddsområdet ut och vilka skyddsföreskrifter föreslås I vilket skick är befintliga avloppsanläggningar? Hur många anläggningar finns inom respektive zon

20 Vad gäller? Måste man koppla på? Får man koppla på om man inte ligger inom verksamhetsområde? Vad kostar det?

21 Tack för att ni kom!

22 Bilaga 6 Frågor och svar under Medborgardialogen Fråga: Vad är det som gör att marken kan rena vattnet genom infiltration, och sedan ökar vissa nivåer efter ett tag? Är det kemikalier i marken som följer med vattnet och till sist tar slut så att reningen slutar att fungera? Svar: Mycket av humusämnena i vattnet kommer att fastna i marken. Det som kan hända är att syrenivån i vattnet blir för låg vilket då gör att järn och mangan som redan finns i marken fälls ut och följer med vattnet. Men det kanske aldrig händer men för att veta så kommer vi att följa utvecklingen genom att installera observationsrör längs åsen. Inträffar det scenariot så kommer vi att bygga en förbehandlingsdel i Selsforsen för att järn och mangan ska sluta fälla ut. Fråga: Har det varit värt att göra den här alternativutredningen, ni gjorde ju en likadan för flera år sedan? Svar: År 2006 hade vi andra förutsättningar än nu och saknade då erfarenheter från andra kommuner i Sverige som nu har visat att den dåvarande lösningen inte alltid fungerar. I utredningen från 2006 hade vi dessutom andra alternativ, bland annat om Abborrens vattenverk skulle vara i drift eller vara ett reservvattenverk. Det har varit värt att göra denna utredning för nu har vi jämfört två bra alternativ och objektivt kunnat visa på fördelar, nackdelar och kostnader. Det tryggar beslutet att Medlealternativet är det bästa alternativet. Fråga: Vad menar ni med att Medelalternativet är mer juridiskt fördelaktigt? Svar: I Kvistforsenalternativet kommer vi att behöva söka helt en ny vattendom, i Medlealternativet har vi en vattendom som kommer att behöva justeras. Fråga: Vad skiljer ytvattenverk ifrån grundvattenverk? Svar: I ett grundvattenalternativ nyttjar man naturens egna reningsmetoder, det ger ett långsammare förlopp med en högre och jämnare råvattenkvalitet. Det gör att ett grundvattenverk inte behöver kunna hantera lika stora variationer och snabba svängningar. svängningar. Fråga: Om älvsvatten ska klassas som grundvatten, visst skall det vara i marken minst 14 dagar? Svar: Ja, det stämmer. Fråga: Hur mycket dyrare blir det kommunala dricksvattnet? Svar: Vi har gjort beräkningar på hur mycket VA-taxan kommer att höjas enbart på grund av denna nya vattenförsörjning. För en normalvilla typhus A blir det troligen cirka på 63 kronor per månad och för ett flerbostadshus typhus B cirka 59 kronor per månad. Men VA-taxan kommer att behöva höjas av andra anledningar också, tex behöver Drängsmark en ny vattenförsörjning. Ökningen kan bli cirka kronor per år, om man räknar in alla ökade kostnader via andra projekt m.m. Förtydligande: En normalvilla "typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Sida 1 av 4

23 Bilaga 6 Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st. parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas inklusive moms. Fråga: Hur många liter älvsvatten kommer att pumpas upp från älven i Selsforsen och infiltreras i åsen? Svar: Med den vattendom vi har idag är det tillåtet att pumpa upp cirka 70 liter per sekund i genomsnitt per dygn, vid vissa tillfällen kan det bli max 150 liter per sekund. Fråga: Skall vattenverket ligga ovanför Dahlgrens cementgjuteri? Svar: Ja Fråga: Hur stor del är den naturliga mängden grundvatten? Svar: I Selsforsen och Klutmark är det ungefär 27% av totala uttaget och i Medle cirka 10 %. I Slinds uttagsområde är all mängd naturligt grundvatten. Fråga: Hur stor kommer primär och sekundär zon att bli i vattenskyddsområdet? Svar: Det vet vi inte i dagsläget. Vi kommer att se över tidigare utredningar gjorda av en konsult samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde. Hur stor zonerna blir baserar sig på var vattnet rinner, hur fort vattnet rinner och hur stor säkerhet vi behöver ha innan en eventuell förorening når uttagsområdena. Fråga: När ska framtagande av vattenskyddsområdet vara klart? Svar: Vi kommer under hösten att fortsätta vårt arbete med vattenskyddsområdet. Till att börja med ska vi färdigställa erfarenheter och synpunkter från andra kommuner. Se även protokollet sidan 2 och 3: Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Fråga: Om det blir inskränkningar i Klutmark med bergvärme och jordvärme. Kan man istället borra längre bort som fler då får nyttja värme från? Svar: I den kommande dialog som ska genomföras så får vi se vad som är realistiskt och inte. Det du nämner som en möjlig lösning har nämnts tidigare som en vild idé, men vi kom aldrig längre då än att det nämndes. Vi vill hitta lösningar för att kunna göra vissa saker inom zonerna även om det blir dyrare för den enskilde istället för att förbjuda. Det kommer att bli en dialog om det framöver men först måste vi få jobba fram ett förslag för att ni ska kunna ha synpunkter på något. Sida 2 av 4

24 Bilaga 6 Fråga: Det är lagt som en våt filt över området (Klutmark och Medle). Hur länge dröjer det innan ni vet säkert om hur zonerna och föreskrifterna kommer att vara så att vi kan göra en ny ansökan för värmeanläggning? Svar: Hör av er så får vi se vad läget är i arbetsprocessen med att ta fram ansökan med vattenskyddsområde och vad vi har arbetat fram för skyddsföreskrifter. Fråga: Hur blir det med vårt eget vatten och avloppsanläggningar? Svar: Vi vet inte i dagsläget, vi behöver utreda mer kring vattenskyddsområde och skyddsföreskrifterna som hör till. Om vi kommer fram till att man inte får använda sina egna dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar så måste kommunen se till att ordna kommunalt vatten och avlopp. Men i dagsläget vet vi alltså inte om det blir, eller områdesgränserna för, verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det kan tex bero på skyddsföreskrifterna, skicket på befintliga avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar och hur många anläggningar som finns i området. Fråga: Men vad kommer det att kosta om vi måste ansluta oss till kommunalt vatten och avlopp? En fördel med att ansluta sig är ju naturligtvis att fastigheten ökar i värde. Svar: Om vi gör verksamhetsområde för spillvatten där du bor så måste du koppla på och betala anslutningsavgift. Om det blir verksamhetsområde och du skulle betala enligt dagens VA-taxa (utan särtaxa, särtaxa kan bli aktuellt i detta område, dvs ett påslag på detta): För typhus A skulle det idag kosta cirka kr i anslutningsavgift. Om det dessutom blir verksamhetsområde för dricksvatten och du ansluter dig till både kommunalt spillvatten och dricksvatten (dvs 2 nyttigheter) så skulle det i dag för typhus A kosta cirka kr i anslutningsavgift. I dagsläget vet vi inte om du skulle få ersättning för din befintliga anläggning, det kommer också att utredas. Men i tex Boviken Södra betalade vi ut sådan ersättning. Förtydligande: En normalvilla "typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Om det blir verksamhetsområde för dricksvatten så kan det vara så att du inte behöver ansluta sig om du kan visa att man har tjänligt vatten samt att vattentäkten är befintlig, att du har juridisk rådighet över den, och att det finns tillräcklig mängd vatten i täkten. Men samtidigt kan det bli förbjudet med dricksvattenbrunnar på grund av vattenskyddsområdet, om man bedömer att grusåsen är för perforerad. Vi får helt enkelt återkomma med mer information när det är utrett bättre. Fråga: Finns det någon sanning i att nivån i våra egna dricksvattenbrunnar kommer att sjunka så att vi inte kan pumpa upp vatten ur dem? Svar: Så skulle det kunna vara, det får vi se när vattenskyddsområdet utreds. Om det blir så, då måste vi ordna verksamhetsområde för dricksvatten så att ni har vatten. Men vi har ju provpumpat på vissa ställen ur åsen tidigare så i de områdena borde det ha märkts redan då. Sida 3 av 4

25 Bilaga 6 Fråga: Men om det blir så, måste vi betala anslutningsavgift och löpande kostnader? Svar: Det behöver vi se över, det scenariot har vi aldrig ställts inför tidigare. Se även svar i fråga nedan. Fråga: Ur aspekten likabehandling: Många kommuninvånare kommer att kunna nyttja den nya vattenförsörjningen men vi är några få som drabbas i form av inskränkningar i hur vi får bedriva skogs- och jordbruk samt att vi eventuellt måste ansluta oss till kommunalt dricksvatten och avlopp och betala för det. Så vi som drabbas bör kompenseras. Det borde finnas en politisk vilja att kompensera oss, att vi till exempel inte ska behöva betala för det vatten vi idag redan dricker från egna brunnar. Svar: Vi vill ha en dialog men vi kan inte lova något, vi behöver se över det. Som privatperson kan man förstå argumenten. Men är det rätt för de som idag betalar anslutningsavgift och löpande kostnader att ni skulle få det gratis? Det finns ersättningsregler vid förändringar av pågående markanvändning i svensk lagstiftning och praxis som är tillämpliga. Det är Skellefteå kommuns avsikt att i första hand följa detta regelverk. Om vi frångår regler och praxis så måste vi verkligen veta vad vi gör. Fråga: Hur är det egentligen med ytavrinningen i Medle, vid lerkörteln? Den kan ju göra att ni kan förändra gränserna för skyddsområdet. Svar: Vi kommer att höra av oss till dig för att få veta mer om det. Vi har ingen ambition att rita ut ett skyddsområde som inte stämmer med verkligheten. Sida 4 av 4

Klutmarks samfällighetsförening (närvarade ca 10 minuter)

Klutmarks samfällighetsförening (närvarade ca 10 minuter) Minnesanteckningar Mötets syfte/typ Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skeå centralort med omkringliggande samhällen Mötesdatum 2016-06-21 Tid 17.15-19.30 Plats Samhällsbyggnad, Skeppargatan 16,

Läs mer

Protokoll. Klutmarks samfällighetsförening. Mats Marklund Tommi Lundberg. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening.

Protokoll. Klutmarks samfällighetsförening. Mats Marklund Tommi Lundberg. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening. Protokoll Mötets syfte/typ Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skeå centralort & omkringliggande samhällen Mötesdatum 2014-01-15 Tid 17.15-19.15 Plats Tekniska kontoret, Skeppargatan 16, 931 85 Skellefteå

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Sektionschef produktion vatten, avlopp & biogas Katarina Bergsten samt cirka 80 kommuninvånare. Informatör

Sektionschef produktion vatten, avlopp & biogas Katarina Bergsten samt cirka 80 kommuninvånare. Informatör 2014-05-08 Protokoll Mötets syfte/typ Informationsmöte Ny vattenförsörjning för Skeå centralort & omkringliggande samhällen Mötesdatum 2014-04-09 Tid 18.00 Plats Nordanåteatern, Skellefteå Möteshållare

Läs mer

Skeå kommun, tekniska nämnden

Skeå kommun, tekniska nämnden Mötesanteckningar Mötets syfte/typ Informationsmöte om förslag verksamhetsområde Klutmark Mötesdatum 2016-09-21 Tid 18-21 Plats Nordanåteatern, Skellefteå Protokollförare Anna Andersson Närvarande Namn

Läs mer

Stefan Johansson Avdelningschef, Vatten & avfall Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Måns Lundh Enhetschef VA-process Ramböll Sverige AB

Stefan Johansson Avdelningschef, Vatten & avfall Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Måns Lundh Enhetschef VA-process Ramböll Sverige AB Skellefteå framtida vattenförsörjning Stefan Johansson Avdelningschef, Vatten & avfall Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Måns Lundh Enhetschef VA-process Ramböll Sverige AB Föredragets huvuddelar Historik

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Medle

Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Medle MÖTESANTECKNINGAR Samhällsbyggnad Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Medle Plats: 2016-05-18 Anderstorps skola, Skellefteå, Skellefteå kommun. Medverkande:

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället.

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Bakgrund En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Vattenbehovet är ca 85 l/s under högsäsong (medeldygnsförbrukning).

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Klutmark

Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Klutmark MÖTESANTECKNINGAR Samhällsbyggnad Informationsmöte vattenskyddsområde Skellefteås nya vattenförsörjning, särskilt Klutmark Plats: 2016-05-19 Anderstorps skola, Skellefteå, Skellefteå kommun. Medverkande:

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Varmt välkomna! Presentation av första utkast VA plan Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika!

Varmt välkomna! Presentation av första utkast VA plan Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika! Varmt välkomna! 18.00 18.45 Presentation av första utkast VA plan 18.45 20.00 Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika! Syfte med mötet Dialog kring tjänstemannagruppens diskussionsunderlag

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

Skellefteå. Sveriges till ytan största kustkommun. Stad och land. 40 mil havskust. Närhet. Trygghet. Kvalité.

Skellefteå. Sveriges till ytan största kustkommun. Stad och land. 40 mil havskust. Närhet. Trygghet. Kvalité. Skellefteå Närhet. Trygghet. Kvalité. En av Sveriges snabbast växande turistregioner. Runt midsommar är solen uppe 22 timmar per dygn. Stad och land. Sveriges till ytan största kustkommun. 40 mil havskust.

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Bräckes vattenskyddsområde

Bräckes vattenskyddsområde Bräckes vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde. Bräcke kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala dricksvattentäkterna. Nu har turen kommit

Läs mer

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Agenda Bakgrund Underlag för dialog med politiken Kostnadsmodell Tidplan Egna lösningar Hur arbetar vi vidare? Slutsatser Kostnad nytta Gungor och karuseller

Läs mer

Måns Lundh : Dricksvatten - strategier och lösningar NYA VATTENVERK FÖR NYA UTMANINGAR

Måns Lundh : Dricksvatten - strategier och lösningar NYA VATTENVERK FÖR NYA UTMANINGAR Ledarskap i komplexa projekt Artikel av Frida Nilsson (motivation.se) Måns Lundh : Dricksvatten - strategier och lösningar NYA VATTENVERK FÖR NYA UTMANINGAR 1 Vad behöver vi förhålla oss till? Finansiella

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Mörsils vattenskyddsområde

Mörsils vattenskyddsområde Mörsils vattenskyddsområde Information om upprättande och revidering av vattenskyddsområde Sedan sommaren 2012 arbetar Åre kommun med att upprätta samt revidera vattenskyddsområden för de kommunala dricksvattentäkterna.

Läs mer

Kolåsens vattenskyddsområde

Kolåsens vattenskyddsområde Kolåsens vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde Sedan sommaren 2012 arbetar Åre kommun med att upprätta samt revidera vattenskyddsområden för de kommunala dricksvattentäkterna.

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-14 Miljönämnden Ärende 16 Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun Länsstyrelsens dnr: 5673-30705-2012 Dnr: 2017-2028 Sammanfattning

Läs mer

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult 2017-01-11 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Bilder från liknande projekt planerat arbete Ledningssträckning

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(6) BESLUT 1781-505 Miljöanalysenheten Karin de Beer Enligt sändlista Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Karta över området 3. Skyddsföreskrifter 4. Konsekvensutredning 5. Beslut om kungörelsedelgivning

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2011-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Bakgrund VA-taxan består av två delar, en anläggningsavgift som tas ut som engångsavgift och avser täcka

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2010-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Förslag till beslut Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta - Att anta förslag till ny VA-taxa

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik Informationsmöte VA-utbyggnad i Djupvik 2016-04-24 Dagordning * 10:00 Inledning Admir Ibrisevic (VA-chef) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö * Kommunala beslutet om VA-utbyggnad Christer Axelsson (VA-och

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket) Kommunstyrelsen 2009-04-14 86 201 Plan- och tillväxtutskottet 2009-03-23 26 48 Dnr 08.719-341 aprilkf16 Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Läs mer

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida Projekt Johannishusåsen För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida vattenförsörjning Försök med infiltration i Johannishusåsen Sedan en tid tillbaka pågår försöksverksamhet med infiltration av vatten

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning.

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Protokoll OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Sörbo VA-försörjning Informationsmöte Datum 2013-11-19 kl 18:00 Plats: Vad bystuga Närvarande Kontaktlista

Läs mer

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion 2017-01-12 Bakgrund Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och tillgången och kvaliteten på vatten för vattenförsörjning är en av våra mest betydelsefulla

Läs mer

Skyddsområden för grundvattentäkter

Skyddsområden för grundvattentäkter Skyddsområden för grundvattentäkter Dricksvatten av god kvalitet vill alla ha Förbättrat skydd för våra grundvattentäkter En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning.

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare /VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Miljö- och byggförvaltningen,

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön.

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön. Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön Agenda Bakgrund För dig som är innanför verksamhetsområdet Avgifter För dig som är utanför verksamhetsområdet Teknik Tidplan Information Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA Lars Mellberg, VA-ingenjör, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Tony Gunnemar, VA-ingenjör, Ystads kommun Helene Jeppsson,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Utmaningar för dricksvattenförsörjningen Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Vad gör Svenskt Vatten? Branschorganisation för vatten och avlopp i 290

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Gilbert Nordenswan Upplägg VA-nämnden har avvecklats Mark- och miljödomstolarna Konsekvenser Aktuella rättsfall Fem mark- och miljödomstolar Mark- och miljödomstolen

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Projekt presentation. Västerby.

Projekt presentation. Västerby. Projekt presentation Västerby Lars Ålander Linda Jonsson Projektledare Abonnentingenjör Jesper Pedersen Byggledare (LTA) Andreas Björk Projektör Agenda Historia Lag och taxa Betalning Vattenprover Dagvatten

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

Samråd om skyddsområde för de kommunala vattentäkterna i Linderöd

Samråd om skyddsområde för de kommunala vattentäkterna i Linderöd Samråd om skyddsområde för de kommunala vattentäkterna i Linderöd MINNESANTECKNINGAR Församlingshemmet i Linderöd den 16 juni 2010. Medverkande från kommunen: Sten Hermansson, ordförande TN Ulrika Tollgren,

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Exempel från Örebro - VA-planering - Avloppsinventering - Tillsyn enligt LAV Stefan Sjögren Tekniska förvaltningen Maja Englund Miljökontoret

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2005-2006 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. ANLÄGGNINGSAVGIFT OCH BRUKNINGSAVGIFT 3 3. TYPHUS SOM UNDERSÖKNINGSMETOD

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna!

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20140423 Välkomna! Närvarande Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp Torbjörn

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Inbjudan till samråd för att upphäva torrläggningsföretaget Åby Skärsvik Samråd hålls mellan den 21 maj 2012 och den 10 juni 2012.

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer