Skeå kommun, kommunledningskontoret. Medle Hembygdsförening. Klutmarks samfällighetsförening. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening LRF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skeå kommun, kommunledningskontoret. Medle Hembygdsförening. Klutmarks samfällighetsförening. Myckle samfällighetsförening. Myckle byaförening LRF"

Transkript

1 Protokoll Mötets syfte/typ Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skeå centralort med omkringliggande samhällen Mötesdatum Tid Plats Tekniska kontoret, Skeppargatan 16, Skellefteå Möteshållare Ola Burström tekniska nämndens ordförande Protokollförare Anna Andersson Närvarande Namn Efternamn Representerar Ola Burström Skellefteå kommun, tekniska nämnden Stefan Johansson Skeå kommun, tekniska kontoret Anna Andersson Skeå kommun, tekniska kontoret Helena Jonsson Skeå kommun, tekniska kontoret Jonas Johansson Skeå kommun, kommunledningskontoret Susanne Pettersson Skeå kommun, tekniska kontoret Ulf Furberg Medle Samfällighetsförening Kristin Ekelund Klutmarks byaförening Pär Åhdén Klutmarks samfällighetsförening Arne Lundgren Myckle samfällighetsförening Sandra Lundgren Myckle Johannes Ståhl Medle Samfällighetsförening Gunnar Turesson Jonny Eriksson Medle Hembygdsförening Klutmarks samfällighetsförening Frånvarande Rune Fahlgren Tobias Lundmark Tommi Lundberg Mats Marklund Patrik Boström Myckle samfällighetsförening Myckle byaförening LRF LRF Selsforsen Syfte med mötet Att kommunen träffar representanter från byarna som påverkas av vattenuttaget och ledningsdragningen (Selsforsen, Medle, Klutmark, Myckle). Medborgardialogen är den andra i ordningen under 2014 (förra medborgardialogen hölls ), före det hade vissa av representanterna träffar med kommunen. Medborgardialogerna är till för att kommunen ska få informera om vad som hänt och ska hända i projektet, informera om tagna beslut, samt ge möjlighet för föreningsrepresentanterna att föra fram sina synpunkter och frågeställningar. Agenda Agenda 1. Inledning och presentation av alla 2. Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden 3. Medlealternativet-justeringar jämfört med vattendomsalternativet 4. Översiktlig tidplan 5. Vattenskyddsområde och verksamhetsområde 6. Köp av mark, ledningsrätter 7. Hur ska samarbetet ske framöver 8. Avslutning Bilagor 1. Deltagarförteckning 2. Illustration över Medlealternativet 3. Översiktlig tidplan 4. Lagen om allmänna vattentjänster 5. Presentationsmaterial i sin helhet som användes under kvällen 6. Sammanställning frågor som ställdes av medborgarrepresentanterna under mötet samt svar som gavs 1(3)

2 Inledning och presentation av alla Ola Burström, tekniska nämndens ordförande, hälsade alla välkomna. De närvarande presenterade sig och berättade vilken förening de representerade. Se bilaga 1, deltagarförteckning. Ola visade även agendan för mötet. Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden Ola fortsatte med att förklara varför tekniska nämnden beslutat att det är Medlealternativet som ska fortsätta utredas och sedan byggas och inte Kvistforsenalternativet. Främsta argumenten varför Medlealterntivet valdes är: bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust vad gäller mikrobiologisk barriärverkan, liksom vad gäller smak- och luktreduktion bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust med avseende på temperatur bedöms ha högre anläggningsredundans (back-up funktioner) med avseende på bortfall av process har lägre kemikalieförbrukning bedöms ekonomiskt mer fördelaktigt bedöms juridiskt mer fördelaktigt Medlelaternativet- Justeringar jämfört med vattendomsalternativet Anna Andersson, projektledare på tekniska kontoret, berättade vad det är för skillnader mellan Medlealternativet och det alternativ kommunen sedan tidigare har vattendom på (dvs vattendomsalternativet). Se bilaga 2 för en illustration av Medlealternativet. De främsta skillnaderna är: Större infiltrationsytor i Selsforsen Inga återinfiltrationsytor i Selsforsen och Medle Vattenverket ska ha fler processteg Ersätter vissa befintliga brunnar med nya Förlängd arbetstid Slind blir ett 4:de uttagsområde Förändrade uttagsmängder av vatten Eventuellt längre fram: förbehandling av råvattnet innan infiltration i Selsforsen Översiktlig tidplan Anna visade sedan den översiktliga tidplan som finns framtagen för projektet. Om allt går enligt tidplan kommer den nya vattenförsörjningen att börja byggas hösten 2016 och vid årsskiftet 2018/2019 kommer det nya vattnet att rinna ut ur medborgarnas kranar. För mer detaljer, se bilaga 3. Vattenskyddsområde och verksamhetsområde Helena Jonsson, sektionschef på tekniska kontoret, berättade om vattenskyddsområde och verksamhetsområde. Arbete framöver gällande vattenskyddsområde: Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde 2(3)

3 uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde: Tekniska kontoret arbetar fram förslag till utbredning och skyddsföreskrifter som stäms av med tjänstemän från bygg och miljökontoret. Myndighetsamråd hålls Tekniska nämnden informeras om förslag Sakägare informeras om förslaget, och ges möjlighet att lämna synpunkter Synpunkter beaktas, resultatet återkopplas Tekniska nämnden beslutar om ansökan Ansökan skickas till beslutande myndighet (fullmäktige eller länsstyrelsen) Beslutande myndighet samråder med sakägare Beslutande myndighet fasställer skyddsområdets utbredning samt tillhörande skyddsföreskrifter Beslutet kungörs Eventuellt ersättningsanspråk ska lämnas in inom föreskriven tid. Beslut om ersättning som går att överklaga till mark- och miljödomstolen Att skapa ett verksamhetsområde har sin grund i Lagen om allmänna vattentjänster, se ett utklipp från lagen i bilaga 4. Att utreda för att kunna ta fram förslag på verksamhetsområde: Hur ser vattenskyddsområdet ut och vilka skyddsföreskrifter föreslås? I vilket skick är befintliga avloppsanläggningar? Hur många anläggningar (avlopps-, dricksvatten-, värmeanläggningar) finns inom respektive zon? Köp av mark, ledningsrätter Jonas Johansson, mark- och exploateringsingenjör på kommunledningskontoret, förklarade att kommunen har behov av att äga marken där vattenuttagen ska ske, där vattenverket ska byggas samt området där vattnet ska infiltreras i åsen i Selsforsen. För mark där vi behöver anlägga ledningar behöver vi ansöka om ledningsrätter. Det liknar servitutsavtal eftersom fastighetsägaren fortsätter att äga marken men kommunen har rätt att anlägga, underhålla och reparera ledningarna inom upplåtet område. Berörda markägare kommer att kontaktas i höst. För att värdera marken kommer kommunen att anlita en opartisk värderingsman och använda värderingarna som stöd i förhandlingarna med berörda markägare. Om fallet skulle vara så att kommunen och markägaren inte kan komma överens kan det leda till att kommunen måste använda sig av expropriationslagen för att möjliggöra ett förvärv av marken. Där marken kommer att värderas av en opartisk värderingsman och marknadsvärdet får ett påslag på 25 %. Ledningsrätter kommer att ansökas via det statliga lantmäteriet och ledningssträckningarna kommer att delas upp i etapper för att det ska bli hanterbart. Även statliga lantmäteriet kommer att ta in en opartisk värderingsman och även här värderas marken enligt marknadsvärdet med ett påslag på 25 %. Det är en föralltidupplåtelse för att kommunen ska kunna anlägga och underhålla 3(3)

4 vattenförsörjningsanläggningen för all framtid. Hur ska samarbetet ske framöver Stefan Johansson, avdelningschef på tekniska kontoret, återkopplade till vad Helena och Jonas beskrivit hur berörda kommer att informeras eller kallas till möten/förhandlingar då det gäller vattenskyddsområde, verksamhetsområde och markförhandlingar. Av de som är med i denna medborgardialog så kommer vissa av er att beröras av det medan andra av er inte gör det. Men denna grupp för medborgardialog fortsätter att ses ca 2 gånger per år och nästa träff är planerad till tisdagen 2/12 kl Flera av synpunkterna under mötet var att flertalet av deltagarna inte är intresserade av tekniken i projektet, det som bör tas upp på dessa möten är sådant som byborna påverkas av. Tex tidplan, vattenskyddsområde och skyddsföreskrifterna, verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, markförhandlingar, när och var ledningar kommer att anläggas. Därför beslutade Stefan att möten framöver kommer att ha den inriktningen. Vi vill påminna om: *Hemsidan för projektet uppdateras när det finns något nytt att tillföra. Sökvägen dit är *Susanne Pettersson (SP), utredare på vatten och avfallsavdelningen, är den person ni främst ska vända er till om man har frågor som inte kan vänta på att tas upp vid dessa möten eller om man har frågor som man inte tror berör flertalet. Hennes kontaktuppgifter är: tfn Frågor och svar under mötet Många frågor ställdes under mötet, dessa återfinns i bilaga 6 tillsammans med de svar som gavs. Avslutning Ola tackade alla som kommit på mötet. Han fortsatte med att säga att vi kunnat svara på vissa av frågorna men att mer detaljer kommer framöver och frågetecken kommer att rätas ut. Han avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte som hålls 2/12 kl på tekniska kontoret Skeppargatan 16. 4(3)

5

6

7 Översiktlig tidplan "Ny vattenförsörjning för Skeå centralort med omkringliggande samhällen" Version: Arbetsblock Kommentar 2014-höst 2015-vår 2015-höst 2016-vår 2016-höst 2017-vår 2017-höst 2018-vår 2018-höst Förfrågningsunderlag Entreprenör Upphandling Entreprenör Markrådighet Köpa mark där vi ska ha brunnar, infiltrationsanläggning och vattenverk Ledningsrätter för ledningar Arbeta fram meddelande till länststyrelsen Meddela lst att projektet startar med vissa förutsättningar (dvs vilka justeringar vi anser ryms inom befintlig vattendom och vilka justeringar vi kommer att söka justerad vattendom för) Arbeta fram justerad ansökan vattendom Juridisk prövning vattendomsansökan Arbeta fram förslag vattenskyddsområde Systemval Detaljprojektering Genomförande/Byggnation Intrimning och provdrift Förutsätter att ingen överklagan lämnas in Enligt denna tidplan är nya vatteförsörjningsanläggningen intrimmad och provdriftad till årsskiftet 2018/2019.

8 Lagen om allmänna vattentjänster, 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

9 Medborgardialog Ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen

10 Bilaga 2 Agenda Inledning Medlealternativet-Beslut i tekniska nämnden Medlealternativet-justeringar jämfört med vattendomsalternativet Översiktlig tidplan Vattenskyddsområde och verksamhetsområde Köp av mark, ledningsrätter Hur ska samarbetet ske framöver Avslutning

11 Medlealternativet- Beslut i tekniska nämnden, främsta argumenten: bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust vad gäller mikrobiologisk barriärverkan, liksom vad gäller smak- och luktreduktion bedöms mer fördelaktigt och klimatrobust med avseende på temperatur bedöms ha högre anläggningsredundans (back-up funktioner) med avseende på bortfall av process har lägre kemikalieförbrukning bedöms ekonomiskt mer fördelaktigt Bedöms juridiskt mer fördelaktigt Bilaga 3

12 Justeringar jämfört med vattendomsalternativet Bilaga 4

13 Medlealterantivet-justeringar jämfört med vattendomsalterntivet Större infiltrationsytor i Selsforsen Inga återinfiltrationsytor i Selsforsen och Medle Vattenverket ska ha fler processteg Ersätter vissa befintliga brunnar med nya Förlängd arbetstid Slind blir ett 4:de uttagsområde Förändrade uttagsmängder av vatten Eventuellt längre fram: förbehandling av råvattnet innan infiltration i Selsforsen

14 Översiktlig tidplan Bilaga 5

15 Vattenskyddsområde och verksamhetsområde

16 Bilaga 6 Vattenskyddsområde Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar

17 Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde (1) Tekniska kontoret arbetar fram förslag till utbredning och skyddsföreskrifter som stäms av med tjänstemän från bygg och miljökontoret. Myndighetsamråd hålls Tekniska nämnden informeras om förslag Sakägare informeras om förslaget, och ges möjlighet att lämna synpunkter Synpunkter beaktas, resultatet återkopplas Tekniska nämnden beslutar om ansökan

18 Arbetsgång vid framtagande av vattenskyddsområde (2) Ansökan skickas till beslutande myndighet (fullmäktige eller länsstyrelsen) Beslutande myndighet samråder med sakägare Beslutande myndighet fasställer skyddsområdets utbredning samt tillhörande skyddsföreskrifter Beslutet kungörs Eventuellt ersättningsanspråk ska lämnas in inom föreskriven tid. Beslut om ersättning som går att överklaga till mark- och miljödomstolen

19 Verksamhetsområde Lagen om allmänna vattentjänster Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Hur ser vattenskyddsområdet ut och vilka skyddsföreskrifter föreslås I vilket skick är befintliga avloppsanläggningar? Hur många anläggningar finns inom respektive zon

20 Vad gäller? Måste man koppla på? Får man koppla på om man inte ligger inom verksamhetsområde? Vad kostar det?

21 Tack för att ni kom!

22 Bilaga 6 Frågor och svar under Medborgardialogen Fråga: Vad är det som gör att marken kan rena vattnet genom infiltration, och sedan ökar vissa nivåer efter ett tag? Är det kemikalier i marken som följer med vattnet och till sist tar slut så att reningen slutar att fungera? Svar: Mycket av humusämnena i vattnet kommer att fastna i marken. Det som kan hända är att syrenivån i vattnet blir för låg vilket då gör att järn och mangan som redan finns i marken fälls ut och följer med vattnet. Men det kanske aldrig händer men för att veta så kommer vi att följa utvecklingen genom att installera observationsrör längs åsen. Inträffar det scenariot så kommer vi att bygga en förbehandlingsdel i Selsforsen för att järn och mangan ska sluta fälla ut. Fråga: Har det varit värt att göra den här alternativutredningen, ni gjorde ju en likadan för flera år sedan? Svar: År 2006 hade vi andra förutsättningar än nu och saknade då erfarenheter från andra kommuner i Sverige som nu har visat att den dåvarande lösningen inte alltid fungerar. I utredningen från 2006 hade vi dessutom andra alternativ, bland annat om Abborrens vattenverk skulle vara i drift eller vara ett reservvattenverk. Det har varit värt att göra denna utredning för nu har vi jämfört två bra alternativ och objektivt kunnat visa på fördelar, nackdelar och kostnader. Det tryggar beslutet att Medlealternativet är det bästa alternativet. Fråga: Vad menar ni med att Medelalternativet är mer juridiskt fördelaktigt? Svar: I Kvistforsenalternativet kommer vi att behöva söka helt en ny vattendom, i Medlealternativet har vi en vattendom som kommer att behöva justeras. Fråga: Vad skiljer ytvattenverk ifrån grundvattenverk? Svar: I ett grundvattenalternativ nyttjar man naturens egna reningsmetoder, det ger ett långsammare förlopp med en högre och jämnare råvattenkvalitet. Det gör att ett grundvattenverk inte behöver kunna hantera lika stora variationer och snabba svängningar. svängningar. Fråga: Om älvsvatten ska klassas som grundvatten, visst skall det vara i marken minst 14 dagar? Svar: Ja, det stämmer. Fråga: Hur mycket dyrare blir det kommunala dricksvattnet? Svar: Vi har gjort beräkningar på hur mycket VA-taxan kommer att höjas enbart på grund av denna nya vattenförsörjning. För en normalvilla typhus A blir det troligen cirka på 63 kronor per månad och för ett flerbostadshus typhus B cirka 59 kronor per månad. Men VA-taxan kommer att behöva höjas av andra anledningar också, tex behöver Drängsmark en ny vattenförsörjning. Ökningen kan bli cirka kronor per år, om man räknar in alla ökade kostnader via andra projekt m.m. Förtydligande: En normalvilla "typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. Sida 1 av 4

23 Bilaga 6 Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st. parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas inklusive moms. Fråga: Hur många liter älvsvatten kommer att pumpas upp från älven i Selsforsen och infiltreras i åsen? Svar: Med den vattendom vi har idag är det tillåtet att pumpa upp cirka 70 liter per sekund i genomsnitt per dygn, vid vissa tillfällen kan det bli max 150 liter per sekund. Fråga: Skall vattenverket ligga ovanför Dahlgrens cementgjuteri? Svar: Ja Fråga: Hur stor del är den naturliga mängden grundvatten? Svar: I Selsforsen och Klutmark är det ungefär 27% av totala uttaget och i Medle cirka 10 %. I Slinds uttagsområde är all mängd naturligt grundvatten. Fråga: Hur stor kommer primär och sekundär zon att bli i vattenskyddsområdet? Svar: Det vet vi inte i dagsläget. Vi kommer att se över tidigare utredningar gjorda av en konsult samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde. Hur stor zonerna blir baserar sig på var vattnet rinner, hur fort vattnet rinner och hur stor säkerhet vi behöver ha innan en eventuell förorening når uttagsområdena. Fråga: När ska framtagande av vattenskyddsområdet vara klart? Svar: Vi kommer under hösten att fortsätta vårt arbete med vattenskyddsområdet. Till att börja med ska vi färdigställa erfarenheter och synpunkter från andra kommuner. Se även protokollet sidan 2 och 3: Utbredning av zoner Underlag från konsult ses över samt även uppdatera med Slind som fjärde uttagsområde Underlag från planerat early warning system samt planerad tillsyn Skyddsföreskrifter Värmeanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Fråga: Om det blir inskränkningar i Klutmark med bergvärme och jordvärme. Kan man istället borra längre bort som fler då får nyttja värme från? Svar: I den kommande dialog som ska genomföras så får vi se vad som är realistiskt och inte. Det du nämner som en möjlig lösning har nämnts tidigare som en vild idé, men vi kom aldrig längre då än att det nämndes. Vi vill hitta lösningar för att kunna göra vissa saker inom zonerna även om det blir dyrare för den enskilde istället för att förbjuda. Det kommer att bli en dialog om det framöver men först måste vi få jobba fram ett förslag för att ni ska kunna ha synpunkter på något. Sida 2 av 4

24 Bilaga 6 Fråga: Det är lagt som en våt filt över området (Klutmark och Medle). Hur länge dröjer det innan ni vet säkert om hur zonerna och föreskrifterna kommer att vara så att vi kan göra en ny ansökan för värmeanläggning? Svar: Hör av er så får vi se vad läget är i arbetsprocessen med att ta fram ansökan med vattenskyddsområde och vad vi har arbetat fram för skyddsföreskrifter. Fråga: Hur blir det med vårt eget vatten och avloppsanläggningar? Svar: Vi vet inte i dagsläget, vi behöver utreda mer kring vattenskyddsområde och skyddsföreskrifterna som hör till. Om vi kommer fram till att man inte får använda sina egna dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar så måste kommunen se till att ordna kommunalt vatten och avlopp. Men i dagsläget vet vi alltså inte om det blir, eller områdesgränserna för, verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det kan tex bero på skyddsföreskrifterna, skicket på befintliga avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar och hur många anläggningar som finns i området. Fråga: Men vad kommer det att kosta om vi måste ansluta oss till kommunalt vatten och avlopp? En fördel med att ansluta sig är ju naturligtvis att fastigheten ökar i värde. Svar: Om vi gör verksamhetsområde för spillvatten där du bor så måste du koppla på och betala anslutningsavgift. Om det blir verksamhetsområde och du skulle betala enligt dagens VA-taxa (utan särtaxa, särtaxa kan bli aktuellt i detta område, dvs ett påslag på detta): För typhus A skulle det idag kosta cirka kr i anslutningsavgift. Om det dessutom blir verksamhetsområde för dricksvatten och du ansluter dig till både kommunalt spillvatten och dricksvatten (dvs 2 nyttigheter) så skulle det i dag för typhus A kosta cirka kr i anslutningsavgift. I dagsläget vet vi inte om du skulle få ersättning för din befintliga anläggning, det kommer också att utredas. Men i tex Boviken Södra betalade vi ut sådan ersättning. Förtydligande: En normalvilla "typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Om det blir verksamhetsområde för dricksvatten så kan det vara så att du inte behöver ansluta sig om du kan visa att man har tjänligt vatten samt att vattentäkten är befintlig, att du har juridisk rådighet över den, och att det finns tillräcklig mängd vatten i täkten. Men samtidigt kan det bli förbjudet med dricksvattenbrunnar på grund av vattenskyddsområdet, om man bedömer att grusåsen är för perforerad. Vi får helt enkelt återkomma med mer information när det är utrett bättre. Fråga: Finns det någon sanning i att nivån i våra egna dricksvattenbrunnar kommer att sjunka så att vi inte kan pumpa upp vatten ur dem? Svar: Så skulle det kunna vara, det får vi se när vattenskyddsområdet utreds. Om det blir så, då måste vi ordna verksamhetsområde för dricksvatten så att ni har vatten. Men vi har ju provpumpat på vissa ställen ur åsen tidigare så i de områdena borde det ha märkts redan då. Sida 3 av 4

25 Bilaga 6 Fråga: Men om det blir så, måste vi betala anslutningsavgift och löpande kostnader? Svar: Det behöver vi se över, det scenariot har vi aldrig ställts inför tidigare. Se även svar i fråga nedan. Fråga: Ur aspekten likabehandling: Många kommuninvånare kommer att kunna nyttja den nya vattenförsörjningen men vi är några få som drabbas i form av inskränkningar i hur vi får bedriva skogs- och jordbruk samt att vi eventuellt måste ansluta oss till kommunalt dricksvatten och avlopp och betala för det. Så vi som drabbas bör kompenseras. Det borde finnas en politisk vilja att kompensera oss, att vi till exempel inte ska behöva betala för det vatten vi idag redan dricker från egna brunnar. Svar: Vi vill ha en dialog men vi kan inte lova något, vi behöver se över det. Som privatperson kan man förstå argumenten. Men är det rätt för de som idag betalar anslutningsavgift och löpande kostnader att ni skulle få det gratis? Det finns ersättningsregler vid förändringar av pågående markanvändning i svensk lagstiftning och praxis som är tillämpliga. Det är Skellefteå kommuns avsikt att i första hand följa detta regelverk. Om vi frångår regler och praxis så måste vi verkligen veta vad vi gör. Fråga: Hur är det egentligen med ytavrinningen i Medle, vid lerkörteln? Den kan ju göra att ni kan förändra gränserna för skyddsområdet. Svar: Vi kommer att höra av oss till dig för att få veta mer om det. Vi har ingen ambition att rita ut ett skyddsområde som inte stämmer med verkligheten. Sida 4 av 4

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

VA Viareds sommarstad

VA Viareds sommarstad VA Viareds sommarstad Presentation Filip Ström, projektledare 033-357464, filip.strom@borasem.se Harry Sörensen, VA-projektör och kontakt 033-357463, 0733-277207 harry.sorensen@borasem.se Carol Jarpa de

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Agenda Avgränsning Bakgrund och historik Presentation av föreslagen lösning Presentation av Statistikläget

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT 2011-09-30 2012-11-05 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT Samrådsredogörelse Sammanställning av synpunkter under tidigt samråd 2011-09-30 Samrådshandlingar under

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Datum: 2014-11-13 Plats: Sessionsalen i Kommunhuset Deltagare från kommunen: Krister Lavén projektledare Vänerkustprojektet, Teknikenheten Anna Edvartsen

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2010-12-09. Startmöte 2010-12-09

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2010-12-09. Startmöte 2010-12-09 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2010-12-09 Startmöte 2010-12-09 Vad ska vi informera om ikväll? Varför är vi här idag? Vilka krav finns på avloppsanläggning idag? (Miljö & Hälsa) Bakgrund

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Inbjudan till samråd för att upphäva torrläggningsföretaget Åby Skärsvik Samråd hålls mellan den 21 maj 2012 och den 10 juni 2012.

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll extra föreningsstämma

Protokoll extra föreningsstämma Baronvägens Samfällighetsförening 2014-02-21 Protokoll extra föreningsstämma Tid: onsdagen den 19 februari 2014 kl. 19.00 Plats: Friluftsfrämjandets lokal, Vässingsövägen Närvarande; 16 medlemmar representerande

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE Västra Finlands Vattendomstol har fastställt skyddsområden för Dalkarby träsk, Markusbölefjärden och Långsjön. Området finns utmärkt på kartan

Läs mer

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga 2014-12-04

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Kommentarer till 2013 års taxestatistik

Kommentarer till 2013 års taxestatistik Kommentarer till 2013 års taxestatistik VA-avgiften för en normalvilla höjdes med i medeltal 4,3% 2013. Tendensen med låga avgiftsökningar för vatten- och avloppstjänster från tidigare år består därför.

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer