Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015."

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr 15/004 Sammanfattning av ärendet I äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan som antogs i början av året saknas tre stycken som finns i den beslutade versionen av mål och budget Dessa stycken har nu uppdaterats med fet stil i en ny reviderad verksamhetsplan på sidan 11. Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för Ärendet I äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan som antogs i början av året saknas tre stycken som finns i den beslutade versionen av mål och budget Dessa stycken har nu uppdaterats med fet stil i en ny reviderad verksamhetsplan på sidan 11. De texter som lagts till i den reviderade verksamhetsplanen för 2015 är följande: Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapiträdgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll. Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Därfår kommer en ny avdelning med nio platser på W i j backen att byggas under 2015 samt att det under perioden kommer att fårdigställas ett nytt vård- och omsorgsboende. Beslutsunderlag Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad Reviderad verksamhetsplan Ekonomiska konsekvenser och finansiering Revideringen av verksamhetsplanen för 2015 ger inga ekonomiska konsekvenser. Social- och omsorgskontorets förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad verksamhetsplan S daldirektör ~aw, 'Jiw_~..._ Maria Johansson Verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

3 Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: Sid 1 av 20

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 6 Omvärldshändelser av betydelse för äldreomsorgsnämnden... 7 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Ekonomi Uppföljning Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 2 av 20

5 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt LSS och/eller SFB, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Emellertid ingår bland äldreomsorgsnämn-dens uppgifter inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem, även för de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag, lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd. Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommundelsnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för insatser till personer under 65 år med demensdiagnos. Nämndens verksamheter och funktioner Insatser i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande insatser. Antalet anställda Per den 31 december 2014 var 834 antal personer (747,23 antal årsarbetare) anställda inom äldreomsorgsnämnden. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 3 av 20

6 Organisationsschema Äldreomsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndigheten äldre- och funktionsnedsättning Utförare äldreomsorg Eva Pedersen-Wallin trivata utförare hemtjänst (LhU) trivat utförare hxbackshemmet/ Cederströmska (LhU) Vård- och omsorgsboende Hälso- och sjukvård Catherine Persson Hemtjänst i egen regi Caroline Wenner Verksamhetsidé Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertälje kommuns äldre, i sin tillvaro känner trygghet, värdighet, delaktighet samt valfrihet. Brukaren ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg samt möjlighet till ett stimulerande liv. Värdegrund Kommunens värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vi utgår alltid från det behov som brukaren har Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 4 av 20

7 Respekt för individen, detta betyder för oss: I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati Vi lyssnar aktivt Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta Vi visar respekt för varandra Mer än förväntat, detta betyder för oss: I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat. Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssam-mansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 5 av 20

8 Sammanfattande analys av föregående års resultat Ekonomi Äldreomsorgsnämnden visar ett överskott för 2014 på 15,8 mnkr, vilket hänförs till största del till särskilt boende. Överskottet beror på färre köp av boendeplatser än budgeterat och färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Antalet platser på korttidsboende har ökat under året, bland annat på grund av kö till vård och omsorgsboende, och resultat för perioden visar ett underskott på 17,0 mnkr. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under året från år 2013 till år 2014, det är en minskning med timmar, vilket medför att myndigheten uppvisar ett positivt resultat för perioden på 36,4 mnkr. Utförarna inom hemtjänsten har ett negativit resultat för perioden på 17,9 mnkr varav cirka 2,1 mnkr är felbokfört och avser egentligen verksamhetsområdet servicehus. Under 2015 har utförarana en stor utmaning att få ihop organisationen med det minskade antalet timmar och få en budget i balans. Verksamhet och inriktning Under 2013 beslutade äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna att införa lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och biståndshandläggning. Garantierna omfattar delaktighet, bemötande och trygghet. Under 2014 har uppföljning skett genom att respektive verksamhet kontaktar slumpvis utvalda brukare för att efterhöra om brukaren upplever att värdighetsgarantierna uppfyllts. Uppföljningarna som gjorts visar att brukarna upplever att garantierna uppfylls. Under året har arbete utifrån ÄBIC (äldres behov i centrum) gjorts i verksamheterna för att varje äldre som har insatser inom äldreomsorgen ska få sina behov tillgodosedda utifrån de livsområden som handläggaren har bedömt. Inom hemtjänsten har en konsult arbetat med hemtjänstpersonalen med kontantmannastyrd hemtjänst, vilket innebär att personalen delas in i mindre geografiska grupper än idag och att en kontaktman utses till varje brukare som tillsammans med brukaren upprättar en genomförandeplan. Inom särskilt boende har bland annat arbete gjorts för att tydligöra kontaktmannens ansvar och arbetsuppgifter samt arbete med att förtydliga genomförandeplanerna så det blir tydligt vilken insats som ska utföras samt när och hur insatsen ska utföras. Arbetet med ÄBIC är en lång process och kommer fortsätta även under Från och med 1:a december övergick kommunen från LOV (Lagen om valfrihet) till LOU (Lagen om offentlig upphandling). De flesta brukarna hade valt vilken leverantör de ville ha, dock fick inte alla brukarna sitt första handsval. Alla brukare hade dock en utförare när övergågen trädde i kraft 1:a december. Under 2015 planeras en kartläggning göras av personalens formella kompetens hos samtliga utförare, både kommunala och externa. Dessutom ska en enkel enkät för att få en bild av hur övergången från valfrihet enligt LOV till LOU har fungerat för utförare och myndighet genomföras. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 6 av 20

9 Ombyggnation av Mariekällgården har gjorts under 2014 och beräknas bli klar till första kvartalet Personal Nämnden tilldelades efter aprilbokslutet fem miljoner kronor för kompetensutveckling. Totalt har 4,7 mnkr gått åt till bland annat demensutbildningar, utbildningar om hot och våld och utbildningar inom omvårdnadslyftet. Syftet med omvårdnadslyftet är att stärka den grundläggande komptetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den komptens som behövs för specialiserade uppgifter. Totalt har 82 personer gått omvårdnadslyftet under året. Sjukfrånvaron har ökat från 9,3 procent år 2013 till 10,9 procent år 2014, varav 54,5 procent är sjuka länge än 60 dagar. Åtgärder för att få ned sjukfrånvaron har gjorts bland annat regelbundna utbildningar i lyftteknik och ergonomi, hälsosamtal, översyn av organisation och arbetsbelastning samt att arbeta med ett nära ledarskap. Omvärldshändelser av betydelse för äldreomsorgsnämnden Överenskommelse mellan SKL och regeringen avseende stöd till en evidensbaserad praktik 2015 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen har sedan 2010 tecknat årliga överenskommelser kring strukturer för kunskapsutveckling, ehälsa och evidensbaserad praktik1. Syftet med överenskommelsen är att stötta arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Huvuddelen av pengarna går till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt. Det regionala stödet sker med hjälp av utvecklingsledare, vars uppgift är att stötta det kvalitetsarbete som inletts i kommunerna. Sedan hösten 2014 har Nestor FoU i uppdrag att stödja sina ägarorganisationer i Stockholms södra länsdel i utvecklingsarbetet med de nationella kvalitetsregistren. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Under 2014 bildades en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten vars syfte är att samordna arbetet med strategiska frågor som stödjer en långsiktig och strategisk utveckling av en evidensbaserad praktik. SKL avser att stöda uppbyggnaden av NSK-S under 2015, bland annat ska gemensamma programråd utvecklas. I samverkansgruppen ingår representanter från kommunernas socialtjänster, kommundirektörsgruppen och representanter från SKL. Från myndighetssidan finns 1 Evidensbaserad praktik bygger på användning av forskningsbaserad kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarens behov och önskemål. Personalen i verksamheten har dock den avgörande betydelsen för att skapa en god omsorg med kvalitet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 7 av 20

10 representanter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering och FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). ehälsa Sedan 2010 finns en nationell strategi för ehälsa. Syftet är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att hantera socialtjänstens utmaningar och öka kvaliteten. Detta sker exempelvis genom införande av digitala trygghetslarm och nya sätt att föra över vårdinformation mellan kommun och landsting. Det pågår också en intensiv utveckling av nya produkter och tjänster som på olika sätt kan ge äldre ökad trygghet och livskvalitet. Arbetet samordnas av Kommunförbundet Stockholms län och ingår i överenskommelsen avseende evidensbaserad praktik. En ny myndighet, e-hälsomyndigheten, startade sitt arbete den 1 januari Myndigheten ansvarar bland annat för utvecklingen av tjänsten Hälsa för Mig, som är ett personligt hälsokonto. En särskild utredare (e-hälsokommittén) har i uppdrag att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget ska redovisas i mars Uppdrag till Myndigheten för delaktighet angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård Myndigheten för delaktighet har fått ett omfattande uppdrag att sprida information om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster. Uppdraget omfattar stöd till kommuner i form av nationell kunskapsplattform och en funktion för att stödja kommunernas arbete med införande och användning av välfärdsteknologi. Ökad användning av välfärdsteknologi kan bidra till trygghet, ökat oberoende, social aktivitet och delaktighet oavsett ålder och funktionsförmåga. Antalet tjänster och produkter har ökat snabbt och regeringen bedömer därför att det finns ett behov av ökat stöd till kommunerna. Uppdrag till Konkurrensverket att förstärka upphandlingskompetensen Regeringen har uppdragit åt Konkurrensverket att under 2015 förstärka upphandlingskompetensen hos de myndigheter som upphandlar verksamhet som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att höja medvetenheten om hur kvalitativa aspekter kan beaktas under upphandlingen. Detta innebär bland annat att ge vägledning kring innovationsvänlig upphandling, hur den enskildes delaktighet kan främjas och olika typer av kvalitetsparametrar. Uppdraget innefattar också att ge vägledning när det gäller upphandling inom området välfärdsteknik. En ny myndighet för upphandlingsfrågor kommer att inleda sin verksamhet den 1 september 2015 och ansvaret övergår då dit. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 8 av 20

11 ÄBIC fortsatt satsning I Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Inom myndigheten ska en projektledare under 2015 tillsattas för att påbörja arbetet med införandet. Inom utförarna fortsätter arbetet med att se till att varje äldre som har insatser inom äldreomsorgen ska få sina behov tillgodosedda utifrån de livsområden som handläggaren har bedömt. Ny kommunallag från 1 januari 2015 Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen från 1 januari Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men kan i praktiken också innehålla strategier för den egna verksamheten, särskilt om den agerar i konkurrens med privata utförare. Nämnden antar årligen en uppföljningsplan. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 9 av 20

12 Verksamhetsmål Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s inriktning för perioden Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkning av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Nämndens mål och mätetal KF- mål 1 Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkning av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje. Nämndens mål Andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Målet följs upp centralt av kommunstyrelsens kontor. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 10 av 20

13 Nämndens områden Äldreomsorg KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapiträdgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll. Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas. Arbetet med att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter. Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram. Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Därför kommer en ny avdelning med nio platser på Wijbacken att byggas under 2015 samt att det under perioden kommer att färdigställas ett nytt vård och omsorgsboende. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytande ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 11 av 20

14 KF-mål 1 Brukarinflytande ska öka För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Nämndens mål 1. Den lokala värdighetsgarantin ska uppnås Mätetal Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för vård- och omsorgsboende skall uppnås Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för hemtjänsten skall uppnås Delaktighet enligt värdighetsgarantin för biståndshandläggningen skall uppnås Utgångsläge 2014 Gult Gult Grönt Målnivå 2015 Grönt Grönt Grönt Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Stöd till anhöriga utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas. Nämndens mål 1. Alla brukare som bor på vård- och omsorgsboende ska få en riskbedömning gällande munhälsa, fall, trycksår och nutrition* Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andel brukare som har en riskbedömning gällande ** 100 % munhälsa, fall, trycksår och nutrition Andel brukare som har en teambaserad riskbedömning 83 % Minst 95 % Andel brukare som har fått planerad åtgärd utförd ** 85 % Andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid + 7 dgr 83 % 100 % *Alla brukare erbjuds att delta i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert (avser munhälsa, fall, trycksår och nutrition). **Mätetalet är nytt så inget utgångsläge för 2014 finns. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 12 av 20

15 2. Vårdplanering för brukaren som sker i samverkan mellan sjukhuset och kommunen följer rutinen Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andel brukare som är nöjda med vårdplaneringsmötet 100 % % Andel vårdplaneringsmöten som genomförs enligt rutin 100 % 100 % Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Starta och utveckla hemtagningsteam. Utveckla arbetsformer för att öka samverkan mellan olika huvudmän för att förbättra vård- och omsorg gällande äldre multisjuka. Utifrån de nationella riktlinjerna driva utveckling som så långt som möjligt baserar sig på evidensbaserad praktik för personer med demensproblematik. KF-mål 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Arbetet med att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter. Nämndens mål 1. Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens Mätetal Medarbetare inom hemtjänsten har genomfört nationell värdegrundsutbildning Medarbetare inom vård och omsorgsboende ska ha genomfört utbildning inom våga fråga, våga se (psykisk ohälsa). Medarbetare ska få ökad kompetens inom området våld i nära relation Andel medarbetare som har adekvat utbildning på vård- och omsorgsboende Andel medarbetare inom hemtjänst som har adekvat utbildning Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 ** % ** % ** % 82 % % 72 % % Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 13 av 20

16 Andelen biståndshandläggare som genomfört Demens ABC plus utbildning. **Mätetalet är nytt så inget utgångsläge för 2014 finns. 80 % % Övriga inriktningar utan KF-mål Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna. Strategiskt utvecklingsuppdrag Utveckla en modell för uppföljning att rutinen beställning genomförandeplan följs. Övriga strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Förbereda organisationen för ett framtida uppdrag från socialstyrelsen angående hemtjänstbeslut i SÄBO. Påbörja införandet av ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) för att öka äldres möjlighet till inflytande i sin vardag. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 14 av 20

17 Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerhetsställa god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriterateras det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett lånsiktigt värde med en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde. Introduktion och kompetensutveckling ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 15 av 20

18 Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska lönebildning. Nämndernas kommunbidrag justeras utifrån kommungemensamma löneprioriteringar. För 2015 prioriteras bland annat erfarna socialsekreterare, lärare och undersköterskor. Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska ligga till grund för en årlig lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilligt deltidsarbete ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. KF:s långsiktiga mål 1. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med dåliga värden. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 4. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. KF-mål 3: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Inriktningen att på lång sikt nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. I verksamheterna fastställs olika målnivåer i syfte att stödja ett förändringsinriktat arbete på arbetsplatsnivå. Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron ska minska Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Sjukfrånvaron ska minska 10,9 % 7,0 % Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsatt och utvecklat arbete med bland annat handlingsplaner tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron både på kort och på lång sikt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 16 av 20

19 Ekonomi Under 2015 kommer fortsatt fokus vara att följa hemtjänsttimmarna och utvecklingen i och med övergågen till LOU (Lagen om offentlig upphandling). Bedömingen inför budgeten 2015 är att timmarna kommer att hålla i sig under året. Utförarna inom hemtjänst har ett stort arbete under året att få ihop organisationen med de minskade timmarna och få en budget i balans. Under våren kommer ett hemtagningsteam att starta för brukare som kommer hem från sjukhuset och är i behov av hemtjänst. Syftet med hemtagningsteamet är att underlätta behovsbedömingen då behovet initialt kan vara stort för att sedan minska över tid. Effekten av hemtagningsteamet kommer att följas under Ombyggnationen av Mariekällgården kommer att vara klar i slutet av mars och alla platser kommer då att kunna användas. Under hösten 2015 kommer Cederströmska att stänga 21 platser och de brukare som bor där kommer att flyttas över till Solgläntan. Vidare kommer nio nya platser inom Wijbacken att färdigställas under Volymerna i budgeten för 2015 för särskilt boende och korttidsvården anses därmed vara realistiska. Ytterligare utmaningar inför 2015 finns för produktionsköken som är intäktsfinansierade att se över sina kostnader för att få en budget i balans. Internbudget Utgångsläget för beräkningen av äldreomsorgens nämndbidrag 2015 är det kommunbidrag som fastställdes i mål & budget samt del av de centralt avsatta medlen för äldreomsorg enligt beslut i kommunstyrelsen den 12 december Tilldelade medel (tkr) 2015 Kommunbidrag enligt mål och budget Tilldelade medel från central pott enligt KS beslut 12/ Totalt nämndbidrag Totala ramen för äldreomsorgsnämnden fördelas enligt följande: Verksamhetsutfall (tkr) Budget 2014 Utfall 2014 Förändring Budget 2015 Gemensamt Ordinärt boende Särskilt boende Förebyggande Riksfärdstjänst Produktionskök Summa verksamhetsområden Nämnd Totalt nämnden Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 17 av 20

20 Gemensamt Inom verksamheten återfinns kostnader för myndigheten, bemanningsservice, bostadsanpassning, utförarnas områdeschefsbudget och hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamheten fick i januari 2014 ett tilläggsanslag på 4,8 mnkr utöver ramen på 51,0 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar för Glasberga samt lokalkompensation i och med den nya hyresmodellen som ligger även med i 2015 års budget. Under 2015 har en utökning gällande medel för hund i vården 325 tkr, nattarbetsledare med 1,2 mnkr, ny områdeschef med 1,0 mnkr och komptensutveckling med 5,0 mnkr gjorts. Vidare har utökning av myndighetens budget gjorts i syfte att få en mer rättsäker handläggning och en förstärkning på 1,5 mnkr i syfte att starta ett hemtagningsteam. För 2015 har bemanningsservice fått nämndbidrag med totalt 2,8 mnkr istället för intäkter från verksamhetsområdena. Ordinärt boende Inom området ordinärt boende ingår kostnader för hemtjänst, korttidsvistelse, utskrivningsklara samt dagverksamhet. Hemtjänst Inom verksamheten finns kostnader för hemtjänst inklusive avlösning, ledsagning och larm. I äldreomsorgens påse har avdrag gjorts med totalt 45 mnkr på grund av minskade hemtjänsttimmar. Vidare har påsen utökats med 3 mnkr för fler chefer inom hemtjänsten. Budgeten för 2015 utgår ifrån oktobers volymer. Hemtjänstpriset har ökats med 2,5 procent. Se bilaga 1 Prislista. Totalt antal hemtjänsttimmar Budget 2014 Utfall 2014 Budget Korttidsvistelse Inom verksamheten finns kostnader för korttidsvistelse. Budgeten för 2015 utgår ifrån oktobers volymer. Under 2014 har Arthursberg utökats med sju nya platser, vilket får helårseffekt Priset för korttidsvistelse har ökats med 2,5 procent. Se bilaga 1 Prislista Totalt dygn på korttidsboende Budget 2014 Utfall 2014 Budget Utskrivningsklara Inom området finns kostnader till Landstinget för utskrivningsklara. Budgeten för 2015 är gjord utifrån 2014 års utfall. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 18 av 20

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer