Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015."

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr 15/004 Sammanfattning av ärendet I äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan som antogs i början av året saknas tre stycken som finns i den beslutade versionen av mål och budget Dessa stycken har nu uppdaterats med fet stil i en ny reviderad verksamhetsplan på sidan 11. Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för Ärendet I äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan som antogs i början av året saknas tre stycken som finns i den beslutade versionen av mål och budget Dessa stycken har nu uppdaterats med fet stil i en ny reviderad verksamhetsplan på sidan 11. De texter som lagts till i den reviderade verksamhetsplanen för 2015 är följande: Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapiträdgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll. Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Därfår kommer en ny avdelning med nio platser på W i j backen att byggas under 2015 samt att det under perioden kommer att fårdigställas ett nytt vård- och omsorgsboende. Beslutsunderlag Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad Reviderad verksamhetsplan Ekonomiska konsekvenser och finansiering Revideringen av verksamhetsplanen för 2015 ger inga ekonomiska konsekvenser. Social- och omsorgskontorets förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad verksamhetsplan S daldirektör ~aw, 'Jiw_~..._ Maria Johansson Verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

3 Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: Sid 1 av 20

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 6 Omvärldshändelser av betydelse för äldreomsorgsnämnden... 7 Verksamhetsmål Södertälje kommun som arbetsgivare Ekonomi Uppföljning Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 2 av 20

5 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Äldreomsorgsnämnden fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Till detta räknas inte försörjningsstöd, insatser för funktionshindrade som före 65 års ålder fortlöpande fått insatser enligt LSS och/eller SFB, tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare (LVM), behandlingsinsatser enligt SoL för personer med missbruksberoende eller kommunkontrakt. Äldreomsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen till personer som har fastställd demensdiagnos oavsett ålder. Nämndens ansvar för uppgifterna gäller dock inte för personer som är bosatta i de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Emellertid ingår bland äldreomsorgsnämn-dens uppgifter inhyrning av anläggningar för särskilda boendeformer och uthyrning av bostäder i dem, även för de delar av kommunen där kommundelsnämnd finns. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag, lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet och fullgör kommunens uppgifter enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen även för de verksamheter som bedrivs av andra nämnder. Anmälningar enligt 24 skall göras till berörd verksamhetsansvarig nämnd. Utöver vad som sägs i förra stycket skall äldreomsorgsnämnden svara för kostnaderna när äldreomsorgskontoret på uppdrag av kommundelsnämnderna svara för tillsyn av enskild verksamhet inom äldreomsorgen. Nämnden ansvarar även för insatser till personer under 65 år med demensdiagnos. Nämndens verksamheter och funktioner Insatser i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamhet, bostadsanpassning och förebyggande insatser. Antalet anställda Per den 31 december 2014 var 834 antal personer (747,23 antal årsarbetare) anställda inom äldreomsorgsnämnden. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 3 av 20

6 Organisationsschema Äldreomsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndigheten äldre- och funktionsnedsättning Utförare äldreomsorg Eva Pedersen-Wallin trivata utförare hemtjänst (LhU) trivat utförare hxbackshemmet/ Cederströmska (LhU) Vård- och omsorgsboende Hälso- och sjukvård Catherine Persson Hemtjänst i egen regi Caroline Wenner Verksamhetsidé Äldreomsorgsnämnden ska verka för att Södertälje kommuns äldre, i sin tillvaro känner trygghet, värdighet, delaktighet samt valfrihet. Brukaren ska erbjudas en kompetent och flexibel omsorg samt möjlighet till ett stimulerande liv. Värdegrund Kommunens värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut. Vi utgår alltid från det behov som brukaren har Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 4 av 20

7 Respekt för individen, detta betyder för oss: I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati Vi lyssnar aktivt Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta Vi visar respekt för varandra Mer än förväntat, detta betyder för oss: I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat. Vi ger våra medborgare ett gott bemötande, bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv med god livskvalitet och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssam-mansättning, medborgardialog med mera. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 5 av 20

8 Sammanfattande analys av föregående års resultat Ekonomi Äldreomsorgsnämnden visar ett överskott för 2014 på 15,8 mnkr, vilket hänförs till största del till särskilt boende. Överskottet beror på färre köp av boendeplatser än budgeterat och färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Antalet platser på korttidsboende har ökat under året, bland annat på grund av kö till vård och omsorgsboende, och resultat för perioden visar ett underskott på 17,0 mnkr. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under året från år 2013 till år 2014, det är en minskning med timmar, vilket medför att myndigheten uppvisar ett positivt resultat för perioden på 36,4 mnkr. Utförarna inom hemtjänsten har ett negativit resultat för perioden på 17,9 mnkr varav cirka 2,1 mnkr är felbokfört och avser egentligen verksamhetsområdet servicehus. Under 2015 har utförarana en stor utmaning att få ihop organisationen med det minskade antalet timmar och få en budget i balans. Verksamhet och inriktning Under 2013 beslutade äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna att införa lokal värdighetsgaranti för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och biståndshandläggning. Garantierna omfattar delaktighet, bemötande och trygghet. Under 2014 har uppföljning skett genom att respektive verksamhet kontaktar slumpvis utvalda brukare för att efterhöra om brukaren upplever att värdighetsgarantierna uppfyllts. Uppföljningarna som gjorts visar att brukarna upplever att garantierna uppfylls. Under året har arbete utifrån ÄBIC (äldres behov i centrum) gjorts i verksamheterna för att varje äldre som har insatser inom äldreomsorgen ska få sina behov tillgodosedda utifrån de livsområden som handläggaren har bedömt. Inom hemtjänsten har en konsult arbetat med hemtjänstpersonalen med kontantmannastyrd hemtjänst, vilket innebär att personalen delas in i mindre geografiska grupper än idag och att en kontaktman utses till varje brukare som tillsammans med brukaren upprättar en genomförandeplan. Inom särskilt boende har bland annat arbete gjorts för att tydligöra kontaktmannens ansvar och arbetsuppgifter samt arbete med att förtydliga genomförandeplanerna så det blir tydligt vilken insats som ska utföras samt när och hur insatsen ska utföras. Arbetet med ÄBIC är en lång process och kommer fortsätta även under Från och med 1:a december övergick kommunen från LOV (Lagen om valfrihet) till LOU (Lagen om offentlig upphandling). De flesta brukarna hade valt vilken leverantör de ville ha, dock fick inte alla brukarna sitt första handsval. Alla brukare hade dock en utförare när övergågen trädde i kraft 1:a december. Under 2015 planeras en kartläggning göras av personalens formella kompetens hos samtliga utförare, både kommunala och externa. Dessutom ska en enkel enkät för att få en bild av hur övergången från valfrihet enligt LOV till LOU har fungerat för utförare och myndighet genomföras. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 6 av 20

9 Ombyggnation av Mariekällgården har gjorts under 2014 och beräknas bli klar till första kvartalet Personal Nämnden tilldelades efter aprilbokslutet fem miljoner kronor för kompetensutveckling. Totalt har 4,7 mnkr gått åt till bland annat demensutbildningar, utbildningar om hot och våld och utbildningar inom omvårdnadslyftet. Syftet med omvårdnadslyftet är att stärka den grundläggande komptetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den komptens som behövs för specialiserade uppgifter. Totalt har 82 personer gått omvårdnadslyftet under året. Sjukfrånvaron har ökat från 9,3 procent år 2013 till 10,9 procent år 2014, varav 54,5 procent är sjuka länge än 60 dagar. Åtgärder för att få ned sjukfrånvaron har gjorts bland annat regelbundna utbildningar i lyftteknik och ergonomi, hälsosamtal, översyn av organisation och arbetsbelastning samt att arbeta med ett nära ledarskap. Omvärldshändelser av betydelse för äldreomsorgsnämnden Överenskommelse mellan SKL och regeringen avseende stöd till en evidensbaserad praktik 2015 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen har sedan 2010 tecknat årliga överenskommelser kring strukturer för kunskapsutveckling, ehälsa och evidensbaserad praktik1. Syftet med överenskommelsen är att stötta arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Huvuddelen av pengarna går till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt. Det regionala stödet sker med hjälp av utvecklingsledare, vars uppgift är att stötta det kvalitetsarbete som inletts i kommunerna. Sedan hösten 2014 har Nestor FoU i uppdrag att stödja sina ägarorganisationer i Stockholms södra länsdel i utvecklingsarbetet med de nationella kvalitetsregistren. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Under 2014 bildades en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten vars syfte är att samordna arbetet med strategiska frågor som stödjer en långsiktig och strategisk utveckling av en evidensbaserad praktik. SKL avser att stöda uppbyggnaden av NSK-S under 2015, bland annat ska gemensamma programråd utvecklas. I samverkansgruppen ingår representanter från kommunernas socialtjänster, kommundirektörsgruppen och representanter från SKL. Från myndighetssidan finns 1 Evidensbaserad praktik bygger på användning av forskningsbaserad kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarens behov och önskemål. Personalen i verksamheten har dock den avgörande betydelsen för att skapa en god omsorg med kvalitet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 7 av 20

10 representanter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering och FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). ehälsa Sedan 2010 finns en nationell strategi för ehälsa. Syftet är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att hantera socialtjänstens utmaningar och öka kvaliteten. Detta sker exempelvis genom införande av digitala trygghetslarm och nya sätt att föra över vårdinformation mellan kommun och landsting. Det pågår också en intensiv utveckling av nya produkter och tjänster som på olika sätt kan ge äldre ökad trygghet och livskvalitet. Arbetet samordnas av Kommunförbundet Stockholms län och ingår i överenskommelsen avseende evidensbaserad praktik. En ny myndighet, e-hälsomyndigheten, startade sitt arbete den 1 januari Myndigheten ansvarar bland annat för utvecklingen av tjänsten Hälsa för Mig, som är ett personligt hälsokonto. En särskild utredare (e-hälsokommittén) har i uppdrag att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget ska redovisas i mars Uppdrag till Myndigheten för delaktighet angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård Myndigheten för delaktighet har fått ett omfattande uppdrag att sprida information om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster. Uppdraget omfattar stöd till kommuner i form av nationell kunskapsplattform och en funktion för att stödja kommunernas arbete med införande och användning av välfärdsteknologi. Ökad användning av välfärdsteknologi kan bidra till trygghet, ökat oberoende, social aktivitet och delaktighet oavsett ålder och funktionsförmåga. Antalet tjänster och produkter har ökat snabbt och regeringen bedömer därför att det finns ett behov av ökat stöd till kommunerna. Uppdrag till Konkurrensverket att förstärka upphandlingskompetensen Regeringen har uppdragit åt Konkurrensverket att under 2015 förstärka upphandlingskompetensen hos de myndigheter som upphandlar verksamhet som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att höja medvetenheten om hur kvalitativa aspekter kan beaktas under upphandlingen. Detta innebär bland annat att ge vägledning kring innovationsvänlig upphandling, hur den enskildes delaktighet kan främjas och olika typer av kvalitetsparametrar. Uppdraget innefattar också att ge vägledning när det gäller upphandling inom området välfärdsteknik. En ny myndighet för upphandlingsfrågor kommer att inleda sin verksamhet den 1 september 2015 och ansvaret övergår då dit. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 8 av 20

11 ÄBIC fortsatt satsning I Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Inom myndigheten ska en projektledare under 2015 tillsattas för att påbörja arbetet med införandet. Inom utförarna fortsätter arbetet med att se till att varje äldre som har insatser inom äldreomsorgen ska få sina behov tillgodosedda utifrån de livsområden som handläggaren har bedömt. Ny kommunallag från 1 januari 2015 Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen från 1 januari Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men kan i praktiken också innehålla strategier för den egna verksamheten, särskilt om den agerar i konkurrens med privata utförare. Nämnden antar årligen en uppföljningsplan. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 9 av 20

12 Verksamhetsmål Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet KF:s inriktning för perioden Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkning av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Nämndens mål och mätetal KF- mål 1 Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. Södertälje kännetecknas mer och mer som en plats med hållbar kost- och matproduktion. Incitamenten för ekologisk odling ska öka bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel och att ekologisk matproduktion tas upp i den pedagogiska verksamheten utökas anslaget för livsmedelsinköp, ytterligare förstärkning av livsmedelsbudgeten sker under budgetperioden för att bidra till ökad takt i omställningen till ökad andel ekologiskt och närproducerat. En fortsättning av projektet Södertälje närodlat är en av flera viktiga delar i det arbetet. Köttkonsumtionen ska minska i kommunens verksamheter och vara produktionsmässigt förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. Arbetet med Fairtrade City är en annan del som ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet internt och externt, men även tas tillvara som en del av marknadsföring av platsen Södertälje. Nämndens mål Andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. Målet följs upp centralt av kommunstyrelsens kontor. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 10 av 20

13 Nämndens områden Äldreomsorg KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla äldre kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Livskvaliteten för de äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden samt för personer med hemtjänst ska förbättras, exempelvis genom mer vistelse utomhus, fler mötesplatser, med terapiträdgårdar, djur i vården, ökad social samvaro och ökad valfrihet i tjänsternas innehåll. Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas. Arbetet med att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter. Under perioden kommer en modell/strategi för nästa generations servicehus/boendeformer för äldre att tas fram. Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende ökar. Därför kommer en ny avdelning med nio platser på Wijbacken att byggas under 2015 samt att det under perioden kommer att färdigställas ett nytt vård och omsorgsboende. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytande ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 11 av 20

14 KF-mål 1 Brukarinflytande ska öka För att ge den äldre möjligheten till självbestämmande, delaktighet och värna den enskildes integritet kommer kommunen att vidareutveckla det lokala värdegrundsarbetet. De äldre personerna som behöver kommunens stöd ska bemötas utifrån sina individuella behov. Stödet till anhöriga behöver utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. Nämndens mål 1. Den lokala värdighetsgarantin ska uppnås Mätetal Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för vård- och omsorgsboende skall uppnås Delaktighet och trygghet enligt värdighetsgarantin för hemtjänsten skall uppnås Delaktighet enligt värdighetsgarantin för biståndshandläggningen skall uppnås Utgångsläge 2014 Gult Gult Grönt Målnivå 2015 Grönt Grönt Grönt Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Stöd till anhöriga utvecklas för att äldre ska kunna åldras tillsammans. KF-mål 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Antalet äldre med flera sjukdomar ökar och allt fler av dessa bor kvar hemma. För de multisjuka äldre görs en mängd olika insatser men det sker ofta utan samordning. Den gruppen behöver en sammanhållen vård och omsorg och därför behöver samarbetet med landstinget kring gruppen multisjuka utvecklas under perioden. Samverkan med berörda enheter inom socialtjänsten behöver utvecklas. Nämndens mål 1. Alla brukare som bor på vård- och omsorgsboende ska få en riskbedömning gällande munhälsa, fall, trycksår och nutrition* Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andel brukare som har en riskbedömning gällande ** 100 % munhälsa, fall, trycksår och nutrition Andel brukare som har en teambaserad riskbedömning 83 % Minst 95 % Andel brukare som har fått planerad åtgärd utförd ** 85 % Andel brukare som får en uppföljning inom utsatt tid + 7 dgr 83 % 100 % *Alla brukare erbjuds att delta i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert (avser munhälsa, fall, trycksår och nutrition). **Mätetalet är nytt så inget utgångsläge för 2014 finns. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 12 av 20

15 2. Vårdplanering för brukaren som sker i samverkan mellan sjukhuset och kommunen följer rutinen Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andel brukare som är nöjda med vårdplaneringsmötet 100 % % Andel vårdplaneringsmöten som genomförs enligt rutin 100 % 100 % Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Starta och utveckla hemtagningsteam. Utveckla arbetsformer för att öka samverkan mellan olika huvudmän för att förbättra vård- och omsorg gällande äldre multisjuka. Utifrån de nationella riktlinjerna driva utveckling som så långt som möjligt baserar sig på evidensbaserad praktik för personer med demensproblematik. KF-mål 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Arbetet med att utveckla mer strukturerade och evidensbaserade metoder ska fortsätta. Utifrån de nationella riktlinjerna behöver särskilda åtgärder vidtas för att möta en ökande grupp av personer med demensproblematik och insatserna ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik. Att ha rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i verksamheter. Omvärldsorientering, ett reflekterande och professionellt förhållningssätt och kontinuerlig kompetensutveckling ska prägla arbetssättet inom äldreomsorgen. Den särskilda satsningen på kompetensutveckling fortsätter. Nämndens mål 1. Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt kompetens Mätetal Medarbetare inom hemtjänsten har genomfört nationell värdegrundsutbildning Medarbetare inom vård och omsorgsboende ska ha genomfört utbildning inom våga fråga, våga se (psykisk ohälsa). Medarbetare ska få ökad kompetens inom området våld i nära relation Andel medarbetare som har adekvat utbildning på vård- och omsorgsboende Andel medarbetare inom hemtjänst som har adekvat utbildning Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 ** % ** % ** % 82 % % 72 % % Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 13 av 20

16 Andelen biståndshandläggare som genomfört Demens ABC plus utbildning. **Mätetalet är nytt så inget utgångsläge för 2014 finns. 80 % % Övriga inriktningar utan KF-mål Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna. Strategiskt utvecklingsuppdrag Utveckla en modell för uppföljning att rutinen beställning genomförandeplan följs. Övriga strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Förbereda organisationen för ett framtida uppdrag från socialstyrelsen angående hemtjänstbeslut i SÄBO. Påbörja införandet av ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) för att öka äldres möjlighet till inflytande i sin vardag. Med den pågående utredningen om Behovet av boende anpassat för äldre som utgångspunkt ska det under perioden tas fram en långsiktig plan eller strategi för boende för kommunens växande andel äldre. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 14 av 20

17 Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerhetsställa god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriterateras det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett lånsiktigt värde med en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde. Introduktion och kompetensutveckling ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 15 av 20

18 Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska lönebildning. Nämndernas kommunbidrag justeras utifrån kommungemensamma löneprioriteringar. För 2015 prioriteras bland annat erfarna socialsekreterare, lärare och undersköterskor. Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska ligga till grund för en årlig lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilligt deltidsarbete ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. KF:s långsiktiga mål 1. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med dåliga värden. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 4. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. KF-mål 3: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Inriktningen att på lång sikt nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. I verksamheterna fastställs olika målnivåer i syfte att stödja ett förändringsinriktat arbete på arbetsplatsnivå. Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron ska minska Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Sjukfrånvaron ska minska 10,9 % 7,0 % Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsatt och utvecklat arbete med bland annat handlingsplaner tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron både på kort och på lång sikt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 16 av 20

19 Ekonomi Under 2015 kommer fortsatt fokus vara att följa hemtjänsttimmarna och utvecklingen i och med övergågen till LOU (Lagen om offentlig upphandling). Bedömingen inför budgeten 2015 är att timmarna kommer att hålla i sig under året. Utförarna inom hemtjänst har ett stort arbete under året att få ihop organisationen med de minskade timmarna och få en budget i balans. Under våren kommer ett hemtagningsteam att starta för brukare som kommer hem från sjukhuset och är i behov av hemtjänst. Syftet med hemtagningsteamet är att underlätta behovsbedömingen då behovet initialt kan vara stort för att sedan minska över tid. Effekten av hemtagningsteamet kommer att följas under Ombyggnationen av Mariekällgården kommer att vara klar i slutet av mars och alla platser kommer då att kunna användas. Under hösten 2015 kommer Cederströmska att stänga 21 platser och de brukare som bor där kommer att flyttas över till Solgläntan. Vidare kommer nio nya platser inom Wijbacken att färdigställas under Volymerna i budgeten för 2015 för särskilt boende och korttidsvården anses därmed vara realistiska. Ytterligare utmaningar inför 2015 finns för produktionsköken som är intäktsfinansierade att se över sina kostnader för att få en budget i balans. Internbudget Utgångsläget för beräkningen av äldreomsorgens nämndbidrag 2015 är det kommunbidrag som fastställdes i mål & budget samt del av de centralt avsatta medlen för äldreomsorg enligt beslut i kommunstyrelsen den 12 december Tilldelade medel (tkr) 2015 Kommunbidrag enligt mål och budget Tilldelade medel från central pott enligt KS beslut 12/ Totalt nämndbidrag Totala ramen för äldreomsorgsnämnden fördelas enligt följande: Verksamhetsutfall (tkr) Budget 2014 Utfall 2014 Förändring Budget 2015 Gemensamt Ordinärt boende Särskilt boende Förebyggande Riksfärdstjänst Produktionskök Summa verksamhetsområden Nämnd Totalt nämnden Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 17 av 20

20 Gemensamt Inom verksamheten återfinns kostnader för myndigheten, bemanningsservice, bostadsanpassning, utförarnas områdeschefsbudget och hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamheten fick i januari 2014 ett tilläggsanslag på 4,8 mnkr utöver ramen på 51,0 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar för Glasberga samt lokalkompensation i och med den nya hyresmodellen som ligger även med i 2015 års budget. Under 2015 har en utökning gällande medel för hund i vården 325 tkr, nattarbetsledare med 1,2 mnkr, ny områdeschef med 1,0 mnkr och komptensutveckling med 5,0 mnkr gjorts. Vidare har utökning av myndighetens budget gjorts i syfte att få en mer rättsäker handläggning och en förstärkning på 1,5 mnkr i syfte att starta ett hemtagningsteam. För 2015 har bemanningsservice fått nämndbidrag med totalt 2,8 mnkr istället för intäkter från verksamhetsområdena. Ordinärt boende Inom området ordinärt boende ingår kostnader för hemtjänst, korttidsvistelse, utskrivningsklara samt dagverksamhet. Hemtjänst Inom verksamheten finns kostnader för hemtjänst inklusive avlösning, ledsagning och larm. I äldreomsorgens påse har avdrag gjorts med totalt 45 mnkr på grund av minskade hemtjänsttimmar. Vidare har påsen utökats med 3 mnkr för fler chefer inom hemtjänsten. Budgeten för 2015 utgår ifrån oktobers volymer. Hemtjänstpriset har ökats med 2,5 procent. Se bilaga 1 Prislista. Totalt antal hemtjänsttimmar Budget 2014 Utfall 2014 Budget Korttidsvistelse Inom verksamheten finns kostnader för korttidsvistelse. Budgeten för 2015 utgår ifrån oktobers volymer. Under 2014 har Arthursberg utökats med sju nya platser, vilket får helårseffekt Priset för korttidsvistelse har ökats med 2,5 procent. Se bilaga 1 Prislista Totalt dygn på korttidsboende Budget 2014 Utfall 2014 Budget Utskrivningsklara Inom området finns kostnader till Landstinget för utskrivningsklara. Budgeten för 2015 är gjord utifrån 2014 års utfall. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 18 av 20

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Socialnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-03-06 Sid 1 av 22 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen

Verksamhetsplan 2014. Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-03-03 Sid 1 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2015. Omsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Peter Friström. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-02-26 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Södertälje kommuns värdegrund

Södertälje kommuns värdegrund Värdegrund 1 Södertälje kommuns värdegrund Värderingar: - Medborgaren först - Respekt för individen - Mer än förväntat Principer: - Utgå alltid från samhällsuppdraget - Olikheter är en styrka Våra värderingar

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Handläggare Inga-Lena Palmgren

Handläggare Inga-Lena Palmgren 1 (2) Tjänsteskrivelse Utredarenheten, Kommunstyrelsens kontor Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Boendeplan inom äldreomsorgen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Klubb Reimersholmes dagverksamhet Handläggare: Lina Hedlund Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr: 1272-2013-1.1. Sid 1 (9) 2014-01-14 Till Klubb Reimersholmes dagverksamhet Klubb Reimersholmes dagverksamhet Verksamhetsplan

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer