Handbok i administration av tekniska dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok i administration av tekniska dokument"

Transkript

1 Byggnadelsens handböcker Handbok i administration av tekniska dokument T1 Anskaffning och byggande TA T2 Överlämnande T3 Granskning 4 Registrering T5 Mikrofilmning T12 Fotografier, modeller m m Basdata, BEA-BR T6 Förvaring T7 Ätersökning T10 Gallring 11 Arkivtjänsten T9 Revidering T8 Kopiering o distribution S2 Funktioner på Hk Fastighetsförvaltningen Externa Om-, tillbyggnad

2 Dokumentets utgivare BYGGNADSSTYRELSEN Projektiedare, upphovsman (män), konsult(er), etc Rolf Sjögren, Aar Curt Eldh, DACO Agneta von Rosen, DACO Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker 36 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Handbok i administration av tekniska dokument Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Administrativa enheten Arkiv/Registratur Dokumentets titel Handbok i administration av tekniska dokument Huvudinnehåll Denna Handbok i administration av tekniska dokument innehåller råd och anvisningar för hur ritningar och tillhörande teknisk dokumentation ska hanteras på Byggnadsstyrelsen. Handboken beskriver den tekniska administrationens roll som en servicefunktion åt alla som använder teknisk dokumentation. Den ger även hänvisning till var i lagar och förordningar, teknisk standard och interna föreskrifter regler för hanteringen står att finna. Nyckelord Administration, arkiv, arkivering, dokument, förordningar, föreskrifter, informationshantering, lagar, regler, ritningar, säkerhet Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg Malmö Umeå Red Marieanne Adsjö Byggnadsstyrelsen 1992 Ref Rolf Sjögren Denna skrift är utgiven av Byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan Byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö- samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner, lagen (SFS 1960:799). Postadress Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Besöksadress Godsadress Karlavägen 100 Banergatan 30 Telefon Telex build S Telefax

3 INNE HÅ LLS F Ö RTEC KNING sid HANDBOKENS SYFTE 1 Al TA-funktionens uppgifter och ansvar 2 A2 Regelsystem 3 A3 Dokumentutformning 4 A4 Original och dess hantering 5 A5 Informationsansvar 7 A6 Dokumentindelning 8 A7 Informationssäkerhet 10 A8 Förvaring, skydd och beständighet 13 A9 Tekniska dokumentregister 17 Al 0 Revidering/ändring 18 TA-RUTINER 19 TO Allmänt 19 T1 Anskaffning och byggande 21 T2 Internt överlämnande 23 T3 Granskning 24 T4 Registrering 26 T5 Mikrofilmning 27 T6 Förvaring 29 0 T7 Atersökning 31 T8 Kopiering och distribution 32 T9 Revidering/komplettering 33 T10 Avställning eller gallring 36 T11 Slutarkivering 38 T12 Fotografier, skisser, modeller m m 39 SAMVERKAN MED ANDRA ENHETER TA-avtal på region Samband med olika Hk-funktioner 42 BILAGOR 1 Lista på BAF:ar 2 Begreppslista 3 Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1991:9 Byggnadsstyrelsenshandböcker 36

4 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

5 Handbokens syfte Den hår handboken innehåller råd och anvisningar för hur den tekniska administrationen ordnas, det vill säga hur ritningar och tillhörande teknisk dokumentation hanteras på region och av berörda på Hk. Med teknisk dokumentation menas i denna handbok handlingar för byggande och förvaltning såsom ritningar och tillhörande skrivna handlingar, till exempel beskrivningar och driftinstruktioner. Teknisk administration, TA Den funktion som samordnar, förvaltar och förvarar den tekniska dokumentationen samt driver och utvecklar system. TA-funktionen ska tillhandahålla byggande och förvaltning med korrekt information. Arbetet innebär praktiskt att hantera den tekniska dokumentationen, det vill säga granska, konvertera, återsöka, revidera, kopiera, distribuera. TA-funktionenska anpassa sig till verksamhetens behov, till formella krav ochförmedla rätt information till rätt användare vid rätt tidpunkt. Den övergripande verksamhet som TA-funktionen verkar i är: Anskaffa - nybyggnad - köp, byte, gåva - förhyrning Förvalta - drift och underhåll - ombyggnad! tillbyggnad - SBM - uthyrning Avveckla - försäljning - rivning/brand Anm: I handboken görs vissa hänvisningar till BAF. En successiv omläggning av BAF till det nya regel- och informationssystemet "Byggnadsstyrelsens publikationer" kommer att göras. En hänvisning till en BAF, som ersatts av det nya systemet ska istället avse den sistnämnda publikationen. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 1

6 Al TA-funktionens uppgifteroch ansvar TA-funktionens roll är att vara en servicefunktion åt alla som använder teknisk dokumentation. TA funktionen svarar inom regionen för att:. hantera bygghandlingar under byggtiden, vara rådgivare när det gäller vilka handlingar som ska beställas i ett projekt, så att rätt dokumentation överlämnas till förvaltningen, bistå med bland annat bevakning vid det interna överlämnandet,. granska handlingar beträffande utformning och kvalitet och registrera handlingarna, kopiera och distribuera handlingar, förvara handlingar på sådant sätt att KBS tekniska dokumentation bevaras för användarnas behov och av formella och historiska skäl, gallra handlingar enligt givna regler och gallringsbeslut, revidera handlingar efter överenskommelse med ändringsansvariga. TA-funktionen kan efter egen bedömning revidera äldre material, sammanföra ritningar och så vidare, hålla regelbunden kontakt med olika dokumentanvändare, upprätthålla basdataarkivet i BEA-BR, ge råd i frågor om teknisk administration. Kompetens inom TA funktionen: dokumentteknisk kompetens för att kunna bedöma de tekniska handlingarnas kvalitet från hanteringssynpunkt, insikt i olika tekniska fackområden, kunskap för att rätt kunna bedöma behörighet, förvaring, skydd och beständighet, 0 arkivkunskap och kännedom om KBS bevarandepolicy, insikt om tekniska hjälpmedel och utrustning (till exempel datorer, CAD/CAM, mikrofilm, optiska diskar) för att kunna tillämpa adekvata tekniska lösningar, ritkunnande för att revidera och komplettera ritningar,. kunskap om hantering av basdatasystemet. 2 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

7 A2 Regelsystem Regler för hantering av den tekniska dokumentationen finns i lagar och förordningar, i teknisk standard och som interna föreskrifter. Man kan se regelsystemet i fyra nivåer. 1 Lagar och förordningar KBS år en myndighet, vilket ställer krav på hantering och bevarande av handlingar. Exempel på lagar och förordningar som ska efterlevas år:. tryckfrihetsförordningen, TF, 2 kap, sekretesslagen, SekrL, förvaltningslagen, FL,. verksförordningen, VF, plan- och bygglagen, PBL, arkivlagen, ArkL. 2 Standard Svensk standard för utformning av byggritningar (BST 110), mikrofilmning m m. 3 KBS-föreskrif ter Finns i BAF- serien, se bilaga sist i handboken. (Jfr Anm sid 1) 4 Hanteringsregler för teknisk dokumentation Reglerna är redovisade i denna handbok. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 3

8 A3 Dokumentutformning Ritningar och tillhörande teknisk dokumentation är den grundläggande informationskällan om en byggnads utformning och funktion. Det år viktigt att symboler, markeringar och beteckningar på handlingarna alltid betyder samma sak och ser likadana ut. Regler förritningsformat och ritmateriel måste följas för att hantering och förvaring ska kunna fungera säkert och effektivt. Ritningsformaten "r vara Al, A3 eller A4. Förlängda standardformat får i undantagsfall användas. Regler för utformning Övergripande regler finns i BST -Byggritningar med svensk standard. De gäller skalor, ritfält och skrivfält, blankettstorlekar, textning, linjer m m. Riksarkivet har också givit ut föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som ska bevaras, RA-FS 1986:3. Dessa föreskrifter och allmänna råd ska följas av Byggnadsstyrelsen. Skrivna handlingar som produceras inom KBS ska utföras enligt den skrivstandard som finns på KBS. Regler om mikrofilmning finns bland annat i SIS handbok nr 134 och SS-ISo I olika BAF:ar finns angivet vad som särskilt gäller för KBS; BAF 2461, 2464, 7231, Fotodokumentation ska utföras med negativ film i svart/vitt med formatet 24 x 36 mm eller större. Som komplement kan färgdiapositiv tas. Byggnadsstyrelsenshandböcker 36

9 A4 Original och dess hantering All informationsframställning, ett original i någon form. både manuell och datorstödd, resulterar i Originalet kan %nas på olika informationsbärare såsom: papper, ritfilm, fotografisk film, mikrofilm/bildkort,. diskett, magnetband,. optisk disk. Detfinns bara ett original med samma information. Ett original måste i princip uppfylla följande krav för att vara ett original:. beständigt, godkänt, aktuellt, entydigt, återsökbart,. skyddat,. juridiskt bindande. Beständighet innebär att informationen är funktionsduglig under viss tid. Originalet måste vara godkänt genom påskrift eller motsvarande för datamedia och film, för att ha status och hanteras som original. Här skapas originaldokumentet Fram- God- Distri- Förställning kännande bution varing Ändring Byggnadsstyrelsens handböcker 36 5

10 Med aktuellt menas att informationen ska vara gällande och beskriva verkligheten. En av svårigheterna när det gäller teknisk dokumentation är att kunna hålla revideringsläget. Ett original måste vara entydigt genom en unik identifiering. Görs en ändring på till exempel en ritning skapas ett nytt original. Om man behåller det tidigare originalet med samma identifiering måste man ge detta status av historiskt original. Den gamla ritningen stämplas då "Historiskt original". Möjlighet till återsökning krävs för all hantering. Original ska förvaras skyddat på det sätt som dess innehåll kräver. Att originalet är juridiskt bindande innebär att det har företräde vid tvist och tolkning. 6 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

11 A5 Informationsansvar För att informationen ska kunna upprätthålla fastställd kvalitet måste ansvar för alla delar i hanteringen vara bestämt och klart för alla. Det helt grundläggande är att varje person som hanterar en handling ansvarar för att det sker enligt de regler och rutiner som gäller. Olika slags funktionellt ansvar ges följande indelning. Faktaansvar i två skeden: 1) Den person som genom sitt godkännande ansvarar för faktauppgifter når ett dokument ursprungligen framställs. Exempel på detta är projekt /byggledare vid om - och nybyggnader. 2) Varje person som ansvarar för någon del av byggnad eller anläggning i fastighetsförvaltningen. Dessa ar till exempel i löpande drift och underhåll: ingenjör, arbetsledare, maskinist, elektriker. Faktaansvaret innebär att se till att dokumentationen är korrekt. Faktaansvareg ombesörjer att rapportering om ändringar sker löpande till TA-funktionen och förser revideringsansvarig med nödvändigt material för att revidering ska kunna göras. Ändringsansvar har den person som i sin funktion ska meddela en ändring till TA. Dokumentansvar har den som har dokumentet i sin vård, det vill säga ansvarar för dess hantering och säkerhet. TA-funktionen övertar dokumentansvaret vid det interna överlämnandet. Innan dess förvarar och hanterar TA-funktionen dokumentationen åt byggprocessen. ANSVARSFÖRDELNING FÖR TEKNISK DOKUMENTATION Verksamhet Ansvar Fakta- Ändrings- Dokumentansvar F ansvar Ä ansvar D Projektering, Bygg- eller F Ä D byggande projektledare TA-funktionen Förvalting Fastighets - och F Ä* driftsingenjör TA-funktionen * personer utsedda genom TA-avtal Byggnadsstyrelsens handböcker 36 7

12 A6 Dokumentindelning Dokumenten på KBS är av två huvudslag vare sig de har producerats internt eller externt: administrativa dokument som berör organisation, ekonomi och personal,. tekniska dokument som rör en fastighet, byggnad eller anläggning och består av ritningar och skrivna handlingar. Det finns dokument som är utformade som ett administrativt dokument men som till sitt innehåll år tekniskt. Dessa dokument ska finnas tillgängliga för TA-funktionen. Handlingens innehåll ska styra benämningen vid registrering, inte utfårdaren. Dokumentgrupper Indelning av den tekniska dokumentationen i olika typer sker av praktiska sk" för att informationen ska kunna registreras, förvaras, återsökas och gallras eller arkiveras enhetligt och på ett effektivt sätt. Avtal m m. förrättningshandlingar, köp/försäljningskontrakt, hyresavtal, avtal med konsulter/entreprenörer inkl AF, drift/ förvaltningsavtal. Projekteringsdokument tomtutredning, lokalprogram, rumsbeteckning, bygglovshandling,. byggnadsprogramhandling systemhandlingar, tidplan, kalkyler, ekonomisk styrning. Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, dokument för anbudsutvärdering, upphandlingsdokument. Byggskedesdokument. kontakter med myndigheter, boende, samråd, ekonomisk styrning, byggmötesprotokoll, Byggnadsstyrelsens handböcker e 36

13 teknisk kontroll av byggdelar osv, reviderade ritningar och tekniska dokument, besiktningsunderlag och protokoll,. överlämnandehandlingar. Indelningen i relations- respektive informationshandlingar har en rent praktisk grund för TA-funktionens arbete. Högre krav måste ställas på relationshandlingarnas utförande och hantering eftersom de revideras. Alla handlingar ska givetvis när de överlämnas till TA-funktionen visa relationen, det vill säga verkligheten. Det år först därefter de hanteras olika. Relationshandlingar (ritningar och beskrivningar) situationsplan, VA yttre ledningsnät, huvudritningar arkitekt; våningsplan, fasader, sektioner, trädgård, VVS. el, transport (hiss osv), styr och övervakning, uppmätningshandlingar. Informationshandlingar (ritningar och beskrivningar). geotekniska dokument liggarritningar, specialritningar och detaljer, inredning, utrustning, driftinstruktioner, historiska original/arkivritning, förteckningar (material, färg m m), beskrivningar (mark, hus, el, VVS m m] byggkonstruktionsritningar, tekniska ber äkningar, protokoll, garantier, rtningsförteckning /dokumentlasta fastighetsförvaltningsplan (FF-plan),. fotografier,. modeller, målningar, böcker, broschyrer osv. Verkligheten bakom en relationshandling förändras ständigt underförvaltningen. Handlingen ska därför fortlöpande revideras. Informationen på en informationshandling är oförändrad under längre tid. Handlingen revideras inte utan ersätts vid förändring av helt ny handling. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 9

14 A7 Informationssäkerhet Informations" erhet kan indelas i följande: Regler för vem som får ta del av informationen rör behörigheten. Regler för hur informationen ska skyddas mot förstörelse och stöld rör den fysiska säkerheten. Behörighet och fysiskt skydd rör inte enbart information på papper. Andra informationsbärare, t ex film och magnetiska bärare, måste och ska hanteras under föreskrivna former. Varje ansvarig avgör, inom regelsystemets ram, vilken säkerhetsnivå deras egen information kräver. TA-funktionen ansvarar för informationssäkerheten beträffande ritningar och teknisk dokumentation som levererats till dem. Grundstenen för god informationssäkerhet är att givna regler följs och en god ordning upprätthålls. Säkerhetsreglerna berör alla som ansvarar för information. KBS är en statlig myndighet och all information i allmänna handlingar är i princip offentlig. Den som så önskar kan ta del av all information som finns i allmänna handlingar inom myndigheten, offentlighet är huvudregel. Undantag från offentlighetsprincipen finns i sekretsssagen. Företrädare för myndigheten i behörighetsfrågor är säkerhetschefen. En handling som inkommer eller upprättas inom myndigheten ska registreras utan dröjsmål eller ordnas på sådant sätt att man kan konstatera om handlingen finns. En myndighet får genom en särskild anteckning markera på en allmän handling om det finns hinder enligt sekretesslagen mot att en uppgift den lämnas ut. Om det finns ett sådant hinder måste handlingen registreras med neutral text. Dessutom ska den registreras i ett särskilt, hemligt register. Men hemligstämpling är inte något bindande avgörande i sekretessfrågan. Man får inte vägra att lämna ut en handling bara för att den är hemligstämplad utan man måste varje gång den begärs fram pröva sekretessfrågan. 10 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

15 Översiktsbild av insynsrätten för enskilda UPPGIFT HANDLING INGÅR EJ I NÅGON HANDLING ALLMÄN HANDLING ARBETS- PAPPER OFFENTLIG HANDLING Insynsrätt HEMLIG HANDLING 1 Ej Insynsrätt Sammanfattningsvis ska alltså frågan om en handling ska lämnas ut eller inte, oberoende av hemligstämpling, prövas från fall till fall. Eftersom TA-funktionen har vården om den tekniska dokumentationen prövar de i första handen framställning om atttadel av en handling. Vid tveksamhet eller avslag ska frågan utan dröjsmål hänskjutas till myndigheten. Sådana beslut fattas av regionchef, enhetschef eller motsvarande som följd av använd delegering i KBS. TA-funktionen ska informera den som begärt fram handlingen om detta. För kvalificerad hemlig handling ("dubbelram") gäller strikta regler. Kontakta alltid s" erhetschefen. Sekretessfrågorna är svåra och grannlaga. En begäran om att få ut handlingarna om till exempel ett polishus måste fungera som en väckarklocka så att man tänker till innan handlingen lämnas ut. Försiktighet, tankereda, samråd och kunskap om gällande bestämmelser är det som klarar behörighetsfrågan. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 11

16 Sammanställning över generella hanteringsanvisningar för hemlig och öppen information När det gäller Hemlig information Öppen information Framställa utkast/ Behörig person svarar för utskrift Inga hinder. koncept till färdig och manus förvaras i värdeskåp. utskrift. Observera Koncept/utkast överlämnas engångsfärgband "hand i hand" mellan författare och karbonpapper. och skrivare. Ta del av Namngivna personer. Fritt för alla anställda information Utlånas mot kvitto. och utomstående. Telefonera Får ej förekomma. Inga hinder för anställda. Kopiera Registrera antal exemplar och Fritt för alla anställda. mottagare. Intern post I dubbla igenklistrade kuvert. I öppen postpåse. Det innersta märkt med "Hemlig handling". Extern post Som ESS-brev, VÄRDE-försändelse I vanligt igenklistat och personadresserat. Bäst är att kuvert. överlämna personligen. Dataöverföra med Får ej förekomma utan kryptering. Inga hinder. telex telefax elektronisk post Förvara. papper/mors Alltid i värdeskåp. På kontorsrummet. diskett/mots Diskett förvaras i värdeskåp. I sam- Inga regler förutom de Generellt gäller att band med friställning av diskett ska generella. den ansvarige för överskrivning ske. Ett dokument på arbetsuppgiften varje diskett. Aktuell innehällsförsvarar för lagrad teckning förvaras tillsammans med data på diskett. diskett. Allmänna handlingar/arkivhandlingar ska förvaras i godkända arkivlokaler eller i arkivskåp med motsvarande brandklassning, som är olika för olika media. Se sid Gallra Efter samråd och godkännande av Enligt gallringsbeslut. den faktaansvarige samt enligt gallringsbeslut. Förstöra Godkänd dokumentförstörare. Enligt generella regler. (< 1,2 mm remsbredd) Arkivera Behörighetsangivelse ska finnas. De generella reglerna. Dokument får läsas endast i arkivet. 12 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

17 A8 Förvaring, skydd och beständighet Först måste man avgöra vad som ska förvaras och skyddas innan en bedömning görs av hur det ska ske. Når urvalsprinciperna bestäms ska man tänka på att det finns dokumentation kring en byggnad från såväl utrednings-, projekterings-, byggnads - som förvaltningsstadierna. Två aspekter måste beaktas: kulturhistorisk aspekt - SBM, - arkitektoniskt och estetiskt intressanta byggnader, - byggnader med intressanta tekniska lösningar, intressanta " typbyggnader", användaraspekt - förvaltningens behov av information på kort och längre sikt, t ex behov av dokumenterade erfarenheter. När man således bedömt vad som ska förvaras kommer man in på frågan om hur det ska gå till, i vilken form och var. Förvaring av information som ska bevaras för framtiden sker hos arkivtjänsten på Hk. TA-funktionens arkiv består bara av dokument som behövs i den löpande verksamheten. En mängd krav måste vara uppfyllda för en säker förvaring av information. Råd och anvisningar om förvaring av information finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 1991 :5, samt i KBS Krav och råd C8 om arkivlokaler. En sammanfattning görs här av några viktiga punkter som även gäller förvaring på arbetsplats och av information under arbete: Skyddsnivån ska anpassas till informationens behov av skydd mot obehörig åtkomst, stöld eller förstörelse och arkivet ska ha godkända lås. Skyddsnivån påverkas av om informationen f inns på flera ställen. Pappershandlingar ska förvaras i arkivutrymme eller dokumentskåp med lägst brandklass A120. Datamedier ska förvaras i dataskåp. Lämpligt arkivklimat för alla informationsbärare är C och 40-60% relativ fuktighet. Nästan alla luftföroreningar skadar mik- Byggnadsstyrelsens handböcker 36 13

18 rofilm och magnetiska media, som dessutom måste skyddas för elektromagnetisk påverkan. Förvaringsutrustning, enligt definition i RA-FS 1991:5 Skåp, hyllor och retningsgalgar av stål eller trä kan användas. Utrustning som är sluten ger visst brandskydd. Säkerhetsskåp i helsvetsad 4 mm stålplåt. Låset ger god stöldsäkerhet men skåpet har ringa brandskydd.. Kassaskåp är ett brandskyddat säkerhetsskåp. Dokumentskåp ger gott brandskydd men sämre stöldskydd. Yttre stöldskydd i byggnaden, t ex bevakning och larm, "r därför anpassas till detta.. Dataskåp som är brandskyddsprovade finns för förvaring av magnetiska media. Stålinredning för magnetband, video- och ljudband bör jordas. Värdeskåp ger både gott stöld- och brandskydd och är klassificerade med skyddsvårdepoäng enligt SS Beständighet Med beständighet avses egenskaper hos olika informationsbärare och olika slags skrivhjälpmedel som gör att informationen år åtkomlig, läsbar och kan hanteras och förvaras under längre tid. Förutom av materialets egenskaper påverkas livslängden i hög grad av hur man hanterar och förvarar informationen. TA-funktionen ska avvisa informationsbärare som inte är typgodkända av RA och SP eller för handlingar som mikrofilmas på arkivgodkänt sätt - är olämpliga för sitt ändamål. Som grund för TA-funktionens bedömning ligger bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om val av produkter och kvalitetssystem, RA-FS 1991:7. 1 följande två tablåer redovisas arkivbeständigheten och egenskaper för olika reprografiska metoder och informationsbärare som gäller för KBS. De ger exempel på olika användningsområden och de restriktioner som kan finnas i användningen. 4 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

19 ARKIVBESTÄNDIGHET VID OLIKA FRAMSTÄLLNINGSMETODER TYP ARKIVBESTÄNDIGHET KOMMENTAR Reprotryck (duplicerings- Mycket god (>100 är) Skalriktig, lätt reviderbar, metod, dvs master används) dyr, men bör krävas för relationsritningar. Snabbkopiering (elstat- God (>10 är) Max A3, skaländring till metod med kolpulver ) A4 möjlig, kan användas för liggarritningar, går ej attrevidera. Kopiering (elstatmetod med God till mycket god Skaländring möjlig, reviandra pulver) (>10 är) lerbar, nya originalav skadade förlagor, sammanställning och delning av ritningar kan göras. Ljuskopiering Mindre god Endast för arbetsmaterial, (diazometod) (<10 är) translar kan revideras, ljuskänsliga. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 15

20 ARKIVBESTÄNDIGHET PÅ OLIKA INFORMATIONSBÄRARE TYP ARKIVBESTANDIHET KOMMENTARER Arkivbeständigt papper Mycket god (>100 år) Används för handlingar av urkunds- 80 eller 100 g karaktär eller som kommer att utsättas för stornötning. Åldringsbeståndigt pap- Mycket god (>100 år) per, 80 g (typ Wifsta Office Green Line) Används för handlingar i övrigt som ska arkiveras. Annat skrivpapper Minst 10 år Får användas för övriga utskrifter. off set papper/motsv. Termopapper Mycket dåligt (< 1 år) Får inte arkiv läggas. För sådant ända- (bl a telefax) mål ska kopior göras på arkivbes änndigt eller åldringsbeständigt papper. Ritfilm Mycket god (>100 år). KBS kräver RA godkända material Godkänd av RA för inleverans, godkända tuscher etc ska användas. Reprografisk Mycket god (>100 år) Vatten " slig, svårreviderad (spec silverfilm Godkänd av RA vätska måste användas). Bör ej använ- (polyesterbas) das för relationsritningar. Dyrare än reprotryck. PF (plastfilm). God (<50 år) om förvaring Inte godkänt för arkivering, ska inte i mörker (bleks) inlevereras till KBS. Kan användas för mellanoriginal och informationshandlingsom mikrofilmas. Silverfilm (mikro o foto) Mycket god (>100 år) om Silverfilm=originalfilm och ska förva- -16 mm, rätt framkallad och förvarad ras i lämpligt klimat. Noggrannhet i - 35 mm, framkallning år avgörande för bestän mm (fick) digheten. Bildhålkort, 35 mm-film God (<50 år) om rätt fram- Kopiefilm som förlagor till arbetsrit- - silverfilm kallad och förvarad ningar. Bildhålkort, 35 mm-film Begränsad (<20 år) Diazofilm är ljuskänslig och måste - diazofilm förvaras i mörker. Diskett (skivminne) Dålig (3 mån - 1 är) Värmekänslig, jämn temperatur. Vik- (från PC och ordbehand- tigt att kopiera om årligen. Inget lare) arkivmedium. Magnetband 1 år utan omspolning. Värmekänslig, dammkänslig och kärs Med årlig omspolning upp hg för magnetism. Kräver jämn temtill 20 år peratur och fuktighet. Den enda magnetiska bärarensom RA godtar för leverans till arkivmyndighet. Optisk disk (Max 10 år) Inga säkra uppgifter finns om arkivbeständighet. F n är de normalt inte reviderbara. Rekommenderas att förvaras som magnetband. > = mer än; < = mindre än 16 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

21 A9 Tekniska dokumentregister (TDR) Registrering Syftet med registrering är att veta att ett dokument finns, när det kom in och var och hur det kan återfinnas. Det överst" lda registreringsbegreppet och sökingången är KBS egen objektbeteckning med tillägg av eventuellt byggnadsnummer. Inom detta nummer är informationen registrerad och sökbar per dokument. Beskrivning primära av funktioner TDRSystemets är att: ge aktuell information om vilka ritningar och tekniska handlingar som finns, deras revideringsläge och var de förvaras. Detta oberoende av informationsbärare (papper/ritfilm, mikrofilm, CAD etc), vara ett st" för andra system inom fastighetsförvaltningen, TDR har rutiner för att registrera uppgifter, ändra uppgifter, registrera lån,. söka handlingar, skriva meddelanden, bevaka ritningsbeståndet. Med en datorstödd retningshantering uppnås enhetlighet i registreringen och en allmän tillgänglighet för användare på regionen. TDR år en delfunktion i ett datoriserat retningsarkiv. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 17

22 A10 Revidering/ändring En förutsättning för att kunna förvalta en fastighet effektivt är att relationshandlingarnas aktualitet upprätthålls. Det sker genom att ändringar införs på relationshandlingen. Projektledaren eller fastighetsförvaltaren ansvarar för att ändring meddelas till TA funktionen. Den som är TA -funktionens dialogpartner angående ändringar kallaråndringsansvarig. TA-funktionen samordnar och övervakar ändringsrapportering, bland annat genom årlig genomgång av revideringsläget med de änndringsansvariga på olika funktioner. TA upprättar i samråd med ändringsansvariga en beskrivning av vilka ändringar som medför revidering av relationshandling. I denna beskrivning anges hur och inom vilken tid rapportering ska ske. Det ska bara finnas en relationshandling för samma sak, dvs alla ändringar införs på respektive relationshandling. Lösa lappar, "mellanoriginal", delvisa relationshandlingar m m får inte förekomma. TA-funktionen kan själv utföra revideringen eller anlita konsult. Vid upphandling av revidering ska ingå i uppdraget att ändringen ska införas på den relationshandling som KBS tillhandahåller. Disciplin måste finnas hos alla inblandade. OBSERVERA: Revidering får aldrig ske på ett original som inte mikrofilmats på ett arkivgodkänt sätt! I så fall ska först en fullskalekopia göras med typgodkända material och metoder, stämplas "historiskt original" och arkiveras. 1 $ Byggnadsstyrelsens handböcker 36

23 TA-rutiner TO Allmänt Denna del av handboken beskriver de rutiner och arbetsuppgifter som TA-funktionen har. Syftetår att på så sätt ska en minsta gemensamma nämnare finnas mellan olika TA-funktioner. Rutinbeskrivningar ska också fungera som en checklista och en hjälpreda för alla berörda. I varje rutinkapitel beskrivs i flödesform de uppgifterta -funktionen har och de verksamhetssamband som finns med andra, internt inom region, med Hk och externa intressenter. Arbetsfl " et kommenteras och hänvisning görs till andra föreskrifter och anvisningar som gäller för det aktuella arbetsmomentet. Särskilt viktiga tillfällen för TA-funktionen är: 0 Överlämnandet - att TA-funktionen får rätt material från "r jan. Revidering - att TA-funktionen får reda på förändringar i byggnaderna. Slutförvaring - att TA-funktionen vet vad som ska bevaras för framtiden och därmed överföras till arkivtjänsten på Hk. Symboler som används i TA-handbokens flödesscheman. Behandling Kontroll Arkivering Förstöring Alternativval Från/till rutin Transport Byggnadsstyrelsens handböcker 36 19

24 Ti Anskaffning och byggande TA T2 Överlämnande Kopiering o distribution Arkivtjänsten Funktioner på Hk Bilden beskriver TA funktionens arbetsuppgifter. Siffrorna vid varje rutin hänvisar till kapitelindelningen. 20 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

25 Ti Anskaffning och byggande TA-funktionen bistår med vissa uppgifter i processerna anskaffning och byggande men ansvaret för dokumentationen åvilar projektledaren. Anskaffning Vid anskaffning, köp, byte etc medverkar TA-funktionen med råd så att en tillfredställande teknisk dokumentation erhålls. Det åligger den enhet som initierar anskaffningen att kontakta respektive TA-funktion för samråd och att efter anskaffningen överlämna originalritningar, tekniska dokument och en kopia av tomtkartan till TA-funktionen. Byggande En viktig del av TA -funktionens arbete år att förvalta och hantera handlingar under byggtiden. TA-funktionen informeras om att ett projekt startas Tar emot handlingar inför och under bygge /anskaffning 4 ;3 Kopierar och distribuerar Bygghandlingar Bygget slutfört? ne' 'a T2 Byggnadsstyrelsens handböcker 36 21

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå den 30 maj 2013 Närvarande: Från Arbetsmiljöverket: tillsynsdirektör administratör administratör

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 ARKIVLOKALER OCH FÖRVARING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Allmän beskrivning Handlingar som ska arkiveras eller gallras, ska under sin bevarandetid förvaras i arkivlokal.

Allmän beskrivning Handlingar som ska arkiveras eller gallras, ska under sin bevarandetid förvaras i arkivlokal. RÅDGIVANDE REFERENS Arkiv i skola Bakgrund Referensen är till stora delar utdrag från Riksarkivets författningssamling (RA-FS) (www.statensarkiv.se/ra) och ur Regler för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper; beslutade den 19 april 2006. RA-FS 2006:1 Utkom från trycket den 1 juni 2006 Riksarkivet

Läs mer