Handbok i administration av tekniska dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok i administration av tekniska dokument"

Transkript

1 Byggnadelsens handböcker Handbok i administration av tekniska dokument T1 Anskaffning och byggande TA T2 Överlämnande T3 Granskning 4 Registrering T5 Mikrofilmning T12 Fotografier, modeller m m Basdata, BEA-BR T6 Förvaring T7 Ätersökning T10 Gallring 11 Arkivtjänsten T9 Revidering T8 Kopiering o distribution S2 Funktioner på Hk Fastighetsförvaltningen Externa Om-, tillbyggnad

2 Dokumentets utgivare BYGGNADSSTYRELSEN Projektiedare, upphovsman (män), konsult(er), etc Rolf Sjögren, Aar Curt Eldh, DACO Agneta von Rosen, DACO Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker 36 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Handbok i administration av tekniska dokument Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Administrativa enheten Arkiv/Registratur Dokumentets titel Handbok i administration av tekniska dokument Huvudinnehåll Denna Handbok i administration av tekniska dokument innehåller råd och anvisningar för hur ritningar och tillhörande teknisk dokumentation ska hanteras på Byggnadsstyrelsen. Handboken beskriver den tekniska administrationens roll som en servicefunktion åt alla som använder teknisk dokumentation. Den ger även hänvisning till var i lagar och förordningar, teknisk standard och interna föreskrifter regler för hanteringen står att finna. Nyckelord Administration, arkiv, arkivering, dokument, förordningar, föreskrifter, informationshantering, lagar, regler, ritningar, säkerhet Försäljningsställen ISSN Byggnadsstyrelsen/publikationsförrådet omfång Svensk byggtjänst Stockholm sidor Göteborg Malmö Umeå Red Marieanne Adsjö Byggnadsstyrelsen 1992 Ref Rolf Sjögren Denna skrift är utgiven av Byggnadsstyrelsen. Verket har regeringens Innehållet i denna skrift får inte återges utan Byggnadsstyrelsens medgivande att försälja publikationer utan hinder av expeditionskungö- samtycke. Överträdelser kan beivras i enlighet med upphovsrättsrelsens (SFS 1976:383) regler om kopior av myndighets expeditioner, lagen (SFS 1960:799). Postadress Byggnadsstyrelsen STOCKHOLM Besöksadress Godsadress Karlavägen 100 Banergatan 30 Telefon Telex build S Telefax

3 INNE HÅ LLS F Ö RTEC KNING sid HANDBOKENS SYFTE 1 Al TA-funktionens uppgifter och ansvar 2 A2 Regelsystem 3 A3 Dokumentutformning 4 A4 Original och dess hantering 5 A5 Informationsansvar 7 A6 Dokumentindelning 8 A7 Informationssäkerhet 10 A8 Förvaring, skydd och beständighet 13 A9 Tekniska dokumentregister 17 Al 0 Revidering/ändring 18 TA-RUTINER 19 TO Allmänt 19 T1 Anskaffning och byggande 21 T2 Internt överlämnande 23 T3 Granskning 24 T4 Registrering 26 T5 Mikrofilmning 27 T6 Förvaring 29 0 T7 Atersökning 31 T8 Kopiering och distribution 32 T9 Revidering/komplettering 33 T10 Avställning eller gallring 36 T11 Slutarkivering 38 T12 Fotografier, skisser, modeller m m 39 SAMVERKAN MED ANDRA ENHETER TA-avtal på region Samband med olika Hk-funktioner 42 BILAGOR 1 Lista på BAF:ar 2 Begreppslista 3 Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1991:9 Byggnadsstyrelsenshandböcker 36

4 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

5 Handbokens syfte Den hår handboken innehåller råd och anvisningar för hur den tekniska administrationen ordnas, det vill säga hur ritningar och tillhörande teknisk dokumentation hanteras på region och av berörda på Hk. Med teknisk dokumentation menas i denna handbok handlingar för byggande och förvaltning såsom ritningar och tillhörande skrivna handlingar, till exempel beskrivningar och driftinstruktioner. Teknisk administration, TA Den funktion som samordnar, förvaltar och förvarar den tekniska dokumentationen samt driver och utvecklar system. TA-funktionen ska tillhandahålla byggande och förvaltning med korrekt information. Arbetet innebär praktiskt att hantera den tekniska dokumentationen, det vill säga granska, konvertera, återsöka, revidera, kopiera, distribuera. TA-funktionenska anpassa sig till verksamhetens behov, till formella krav ochförmedla rätt information till rätt användare vid rätt tidpunkt. Den övergripande verksamhet som TA-funktionen verkar i är: Anskaffa - nybyggnad - köp, byte, gåva - förhyrning Förvalta - drift och underhåll - ombyggnad! tillbyggnad - SBM - uthyrning Avveckla - försäljning - rivning/brand Anm: I handboken görs vissa hänvisningar till BAF. En successiv omläggning av BAF till det nya regel- och informationssystemet "Byggnadsstyrelsens publikationer" kommer att göras. En hänvisning till en BAF, som ersatts av det nya systemet ska istället avse den sistnämnda publikationen. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 1

6 Al TA-funktionens uppgifteroch ansvar TA-funktionens roll är att vara en servicefunktion åt alla som använder teknisk dokumentation. TA funktionen svarar inom regionen för att:. hantera bygghandlingar under byggtiden, vara rådgivare när det gäller vilka handlingar som ska beställas i ett projekt, så att rätt dokumentation överlämnas till förvaltningen, bistå med bland annat bevakning vid det interna överlämnandet,. granska handlingar beträffande utformning och kvalitet och registrera handlingarna, kopiera och distribuera handlingar, förvara handlingar på sådant sätt att KBS tekniska dokumentation bevaras för användarnas behov och av formella och historiska skäl, gallra handlingar enligt givna regler och gallringsbeslut, revidera handlingar efter överenskommelse med ändringsansvariga. TA-funktionen kan efter egen bedömning revidera äldre material, sammanföra ritningar och så vidare, hålla regelbunden kontakt med olika dokumentanvändare, upprätthålla basdataarkivet i BEA-BR, ge råd i frågor om teknisk administration. Kompetens inom TA funktionen: dokumentteknisk kompetens för att kunna bedöma de tekniska handlingarnas kvalitet från hanteringssynpunkt, insikt i olika tekniska fackområden, kunskap för att rätt kunna bedöma behörighet, förvaring, skydd och beständighet, 0 arkivkunskap och kännedom om KBS bevarandepolicy, insikt om tekniska hjälpmedel och utrustning (till exempel datorer, CAD/CAM, mikrofilm, optiska diskar) för att kunna tillämpa adekvata tekniska lösningar, ritkunnande för att revidera och komplettera ritningar,. kunskap om hantering av basdatasystemet. 2 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

7 A2 Regelsystem Regler för hantering av den tekniska dokumentationen finns i lagar och förordningar, i teknisk standard och som interna föreskrifter. Man kan se regelsystemet i fyra nivåer. 1 Lagar och förordningar KBS år en myndighet, vilket ställer krav på hantering och bevarande av handlingar. Exempel på lagar och förordningar som ska efterlevas år:. tryckfrihetsförordningen, TF, 2 kap, sekretesslagen, SekrL, förvaltningslagen, FL,. verksförordningen, VF, plan- och bygglagen, PBL, arkivlagen, ArkL. 2 Standard Svensk standard för utformning av byggritningar (BST 110), mikrofilmning m m. 3 KBS-föreskrif ter Finns i BAF- serien, se bilaga sist i handboken. (Jfr Anm sid 1) 4 Hanteringsregler för teknisk dokumentation Reglerna är redovisade i denna handbok. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 3

8 A3 Dokumentutformning Ritningar och tillhörande teknisk dokumentation är den grundläggande informationskällan om en byggnads utformning och funktion. Det år viktigt att symboler, markeringar och beteckningar på handlingarna alltid betyder samma sak och ser likadana ut. Regler förritningsformat och ritmateriel måste följas för att hantering och förvaring ska kunna fungera säkert och effektivt. Ritningsformaten "r vara Al, A3 eller A4. Förlängda standardformat får i undantagsfall användas. Regler för utformning Övergripande regler finns i BST -Byggritningar med svensk standard. De gäller skalor, ritfält och skrivfält, blankettstorlekar, textning, linjer m m. Riksarkivet har också givit ut föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som ska bevaras, RA-FS 1986:3. Dessa föreskrifter och allmänna råd ska följas av Byggnadsstyrelsen. Skrivna handlingar som produceras inom KBS ska utföras enligt den skrivstandard som finns på KBS. Regler om mikrofilmning finns bland annat i SIS handbok nr 134 och SS-ISo I olika BAF:ar finns angivet vad som särskilt gäller för KBS; BAF 2461, 2464, 7231, Fotodokumentation ska utföras med negativ film i svart/vitt med formatet 24 x 36 mm eller större. Som komplement kan färgdiapositiv tas. Byggnadsstyrelsenshandböcker 36

9 A4 Original och dess hantering All informationsframställning, ett original i någon form. både manuell och datorstödd, resulterar i Originalet kan %nas på olika informationsbärare såsom: papper, ritfilm, fotografisk film, mikrofilm/bildkort,. diskett, magnetband,. optisk disk. Detfinns bara ett original med samma information. Ett original måste i princip uppfylla följande krav för att vara ett original:. beständigt, godkänt, aktuellt, entydigt, återsökbart,. skyddat,. juridiskt bindande. Beständighet innebär att informationen är funktionsduglig under viss tid. Originalet måste vara godkänt genom påskrift eller motsvarande för datamedia och film, för att ha status och hanteras som original. Här skapas originaldokumentet Fram- God- Distri- Förställning kännande bution varing Ändring Byggnadsstyrelsens handböcker 36 5

10 Med aktuellt menas att informationen ska vara gällande och beskriva verkligheten. En av svårigheterna när det gäller teknisk dokumentation är att kunna hålla revideringsläget. Ett original måste vara entydigt genom en unik identifiering. Görs en ändring på till exempel en ritning skapas ett nytt original. Om man behåller det tidigare originalet med samma identifiering måste man ge detta status av historiskt original. Den gamla ritningen stämplas då "Historiskt original". Möjlighet till återsökning krävs för all hantering. Original ska förvaras skyddat på det sätt som dess innehåll kräver. Att originalet är juridiskt bindande innebär att det har företräde vid tvist och tolkning. 6 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

11 A5 Informationsansvar För att informationen ska kunna upprätthålla fastställd kvalitet måste ansvar för alla delar i hanteringen vara bestämt och klart för alla. Det helt grundläggande är att varje person som hanterar en handling ansvarar för att det sker enligt de regler och rutiner som gäller. Olika slags funktionellt ansvar ges följande indelning. Faktaansvar i två skeden: 1) Den person som genom sitt godkännande ansvarar för faktauppgifter når ett dokument ursprungligen framställs. Exempel på detta är projekt /byggledare vid om - och nybyggnader. 2) Varje person som ansvarar för någon del av byggnad eller anläggning i fastighetsförvaltningen. Dessa ar till exempel i löpande drift och underhåll: ingenjör, arbetsledare, maskinist, elektriker. Faktaansvaret innebär att se till att dokumentationen är korrekt. Faktaansvareg ombesörjer att rapportering om ändringar sker löpande till TA-funktionen och förser revideringsansvarig med nödvändigt material för att revidering ska kunna göras. Ändringsansvar har den person som i sin funktion ska meddela en ändring till TA. Dokumentansvar har den som har dokumentet i sin vård, det vill säga ansvarar för dess hantering och säkerhet. TA-funktionen övertar dokumentansvaret vid det interna överlämnandet. Innan dess förvarar och hanterar TA-funktionen dokumentationen åt byggprocessen. ANSVARSFÖRDELNING FÖR TEKNISK DOKUMENTATION Verksamhet Ansvar Fakta- Ändrings- Dokumentansvar F ansvar Ä ansvar D Projektering, Bygg- eller F Ä D byggande projektledare TA-funktionen Förvalting Fastighets - och F Ä* driftsingenjör TA-funktionen * personer utsedda genom TA-avtal Byggnadsstyrelsens handböcker 36 7

12 A6 Dokumentindelning Dokumenten på KBS är av två huvudslag vare sig de har producerats internt eller externt: administrativa dokument som berör organisation, ekonomi och personal,. tekniska dokument som rör en fastighet, byggnad eller anläggning och består av ritningar och skrivna handlingar. Det finns dokument som är utformade som ett administrativt dokument men som till sitt innehåll år tekniskt. Dessa dokument ska finnas tillgängliga för TA-funktionen. Handlingens innehåll ska styra benämningen vid registrering, inte utfårdaren. Dokumentgrupper Indelning av den tekniska dokumentationen i olika typer sker av praktiska sk" för att informationen ska kunna registreras, förvaras, återsökas och gallras eller arkiveras enhetligt och på ett effektivt sätt. Avtal m m. förrättningshandlingar, köp/försäljningskontrakt, hyresavtal, avtal med konsulter/entreprenörer inkl AF, drift/ förvaltningsavtal. Projekteringsdokument tomtutredning, lokalprogram, rumsbeteckning, bygglovshandling,. byggnadsprogramhandling systemhandlingar, tidplan, kalkyler, ekonomisk styrning. Upphandlingsdokument förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, dokument för anbudsutvärdering, upphandlingsdokument. Byggskedesdokument. kontakter med myndigheter, boende, samråd, ekonomisk styrning, byggmötesprotokoll, Byggnadsstyrelsens handböcker e 36

13 teknisk kontroll av byggdelar osv, reviderade ritningar och tekniska dokument, besiktningsunderlag och protokoll,. överlämnandehandlingar. Indelningen i relations- respektive informationshandlingar har en rent praktisk grund för TA-funktionens arbete. Högre krav måste ställas på relationshandlingarnas utförande och hantering eftersom de revideras. Alla handlingar ska givetvis när de överlämnas till TA-funktionen visa relationen, det vill säga verkligheten. Det år först därefter de hanteras olika. Relationshandlingar (ritningar och beskrivningar) situationsplan, VA yttre ledningsnät, huvudritningar arkitekt; våningsplan, fasader, sektioner, trädgård, VVS. el, transport (hiss osv), styr och övervakning, uppmätningshandlingar. Informationshandlingar (ritningar och beskrivningar). geotekniska dokument liggarritningar, specialritningar och detaljer, inredning, utrustning, driftinstruktioner, historiska original/arkivritning, förteckningar (material, färg m m), beskrivningar (mark, hus, el, VVS m m] byggkonstruktionsritningar, tekniska ber äkningar, protokoll, garantier, rtningsförteckning /dokumentlasta fastighetsförvaltningsplan (FF-plan),. fotografier,. modeller, målningar, böcker, broschyrer osv. Verkligheten bakom en relationshandling förändras ständigt underförvaltningen. Handlingen ska därför fortlöpande revideras. Informationen på en informationshandling är oförändrad under längre tid. Handlingen revideras inte utan ersätts vid förändring av helt ny handling. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 9

14 A7 Informationssäkerhet Informations" erhet kan indelas i följande: Regler för vem som får ta del av informationen rör behörigheten. Regler för hur informationen ska skyddas mot förstörelse och stöld rör den fysiska säkerheten. Behörighet och fysiskt skydd rör inte enbart information på papper. Andra informationsbärare, t ex film och magnetiska bärare, måste och ska hanteras under föreskrivna former. Varje ansvarig avgör, inom regelsystemets ram, vilken säkerhetsnivå deras egen information kräver. TA-funktionen ansvarar för informationssäkerheten beträffande ritningar och teknisk dokumentation som levererats till dem. Grundstenen för god informationssäkerhet är att givna regler följs och en god ordning upprätthålls. Säkerhetsreglerna berör alla som ansvarar för information. KBS är en statlig myndighet och all information i allmänna handlingar är i princip offentlig. Den som så önskar kan ta del av all information som finns i allmänna handlingar inom myndigheten, offentlighet är huvudregel. Undantag från offentlighetsprincipen finns i sekretsssagen. Företrädare för myndigheten i behörighetsfrågor är säkerhetschefen. En handling som inkommer eller upprättas inom myndigheten ska registreras utan dröjsmål eller ordnas på sådant sätt att man kan konstatera om handlingen finns. En myndighet får genom en särskild anteckning markera på en allmän handling om det finns hinder enligt sekretesslagen mot att en uppgift den lämnas ut. Om det finns ett sådant hinder måste handlingen registreras med neutral text. Dessutom ska den registreras i ett särskilt, hemligt register. Men hemligstämpling är inte något bindande avgörande i sekretessfrågan. Man får inte vägra att lämna ut en handling bara för att den är hemligstämplad utan man måste varje gång den begärs fram pröva sekretessfrågan. 10 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

15 Översiktsbild av insynsrätten för enskilda UPPGIFT HANDLING INGÅR EJ I NÅGON HANDLING ALLMÄN HANDLING ARBETS- PAPPER OFFENTLIG HANDLING Insynsrätt HEMLIG HANDLING 1 Ej Insynsrätt Sammanfattningsvis ska alltså frågan om en handling ska lämnas ut eller inte, oberoende av hemligstämpling, prövas från fall till fall. Eftersom TA-funktionen har vården om den tekniska dokumentationen prövar de i första handen framställning om atttadel av en handling. Vid tveksamhet eller avslag ska frågan utan dröjsmål hänskjutas till myndigheten. Sådana beslut fattas av regionchef, enhetschef eller motsvarande som följd av använd delegering i KBS. TA-funktionen ska informera den som begärt fram handlingen om detta. För kvalificerad hemlig handling ("dubbelram") gäller strikta regler. Kontakta alltid s" erhetschefen. Sekretessfrågorna är svåra och grannlaga. En begäran om att få ut handlingarna om till exempel ett polishus måste fungera som en väckarklocka så att man tänker till innan handlingen lämnas ut. Försiktighet, tankereda, samråd och kunskap om gällande bestämmelser är det som klarar behörighetsfrågan. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 11

16 Sammanställning över generella hanteringsanvisningar för hemlig och öppen information När det gäller Hemlig information Öppen information Framställa utkast/ Behörig person svarar för utskrift Inga hinder. koncept till färdig och manus förvaras i värdeskåp. utskrift. Observera Koncept/utkast överlämnas engångsfärgband "hand i hand" mellan författare och karbonpapper. och skrivare. Ta del av Namngivna personer. Fritt för alla anställda information Utlånas mot kvitto. och utomstående. Telefonera Får ej förekomma. Inga hinder för anställda. Kopiera Registrera antal exemplar och Fritt för alla anställda. mottagare. Intern post I dubbla igenklistrade kuvert. I öppen postpåse. Det innersta märkt med "Hemlig handling". Extern post Som ESS-brev, VÄRDE-försändelse I vanligt igenklistat och personadresserat. Bäst är att kuvert. överlämna personligen. Dataöverföra med Får ej förekomma utan kryptering. Inga hinder. telex telefax elektronisk post Förvara. papper/mors Alltid i värdeskåp. På kontorsrummet. diskett/mots Diskett förvaras i värdeskåp. I sam- Inga regler förutom de Generellt gäller att band med friställning av diskett ska generella. den ansvarige för överskrivning ske. Ett dokument på arbetsuppgiften varje diskett. Aktuell innehällsförsvarar för lagrad teckning förvaras tillsammans med data på diskett. diskett. Allmänna handlingar/arkivhandlingar ska förvaras i godkända arkivlokaler eller i arkivskåp med motsvarande brandklassning, som är olika för olika media. Se sid Gallra Efter samråd och godkännande av Enligt gallringsbeslut. den faktaansvarige samt enligt gallringsbeslut. Förstöra Godkänd dokumentförstörare. Enligt generella regler. (< 1,2 mm remsbredd) Arkivera Behörighetsangivelse ska finnas. De generella reglerna. Dokument får läsas endast i arkivet. 12 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

17 A8 Förvaring, skydd och beständighet Först måste man avgöra vad som ska förvaras och skyddas innan en bedömning görs av hur det ska ske. Når urvalsprinciperna bestäms ska man tänka på att det finns dokumentation kring en byggnad från såväl utrednings-, projekterings-, byggnads - som förvaltningsstadierna. Två aspekter måste beaktas: kulturhistorisk aspekt - SBM, - arkitektoniskt och estetiskt intressanta byggnader, - byggnader med intressanta tekniska lösningar, intressanta " typbyggnader", användaraspekt - förvaltningens behov av information på kort och längre sikt, t ex behov av dokumenterade erfarenheter. När man således bedömt vad som ska förvaras kommer man in på frågan om hur det ska gå till, i vilken form och var. Förvaring av information som ska bevaras för framtiden sker hos arkivtjänsten på Hk. TA-funktionens arkiv består bara av dokument som behövs i den löpande verksamheten. En mängd krav måste vara uppfyllda för en säker förvaring av information. Råd och anvisningar om förvaring av information finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 1991 :5, samt i KBS Krav och råd C8 om arkivlokaler. En sammanfattning görs här av några viktiga punkter som även gäller förvaring på arbetsplats och av information under arbete: Skyddsnivån ska anpassas till informationens behov av skydd mot obehörig åtkomst, stöld eller förstörelse och arkivet ska ha godkända lås. Skyddsnivån påverkas av om informationen f inns på flera ställen. Pappershandlingar ska förvaras i arkivutrymme eller dokumentskåp med lägst brandklass A120. Datamedier ska förvaras i dataskåp. Lämpligt arkivklimat för alla informationsbärare är C och 40-60% relativ fuktighet. Nästan alla luftföroreningar skadar mik- Byggnadsstyrelsens handböcker 36 13

18 rofilm och magnetiska media, som dessutom måste skyddas för elektromagnetisk påverkan. Förvaringsutrustning, enligt definition i RA-FS 1991:5 Skåp, hyllor och retningsgalgar av stål eller trä kan användas. Utrustning som är sluten ger visst brandskydd. Säkerhetsskåp i helsvetsad 4 mm stålplåt. Låset ger god stöldsäkerhet men skåpet har ringa brandskydd.. Kassaskåp är ett brandskyddat säkerhetsskåp. Dokumentskåp ger gott brandskydd men sämre stöldskydd. Yttre stöldskydd i byggnaden, t ex bevakning och larm, "r därför anpassas till detta.. Dataskåp som är brandskyddsprovade finns för förvaring av magnetiska media. Stålinredning för magnetband, video- och ljudband bör jordas. Värdeskåp ger både gott stöld- och brandskydd och är klassificerade med skyddsvårdepoäng enligt SS Beständighet Med beständighet avses egenskaper hos olika informationsbärare och olika slags skrivhjälpmedel som gör att informationen år åtkomlig, läsbar och kan hanteras och förvaras under längre tid. Förutom av materialets egenskaper påverkas livslängden i hög grad av hur man hanterar och förvarar informationen. TA-funktionen ska avvisa informationsbärare som inte är typgodkända av RA och SP eller för handlingar som mikrofilmas på arkivgodkänt sätt - är olämpliga för sitt ändamål. Som grund för TA-funktionens bedömning ligger bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om val av produkter och kvalitetssystem, RA-FS 1991:7. 1 följande två tablåer redovisas arkivbeständigheten och egenskaper för olika reprografiska metoder och informationsbärare som gäller för KBS. De ger exempel på olika användningsområden och de restriktioner som kan finnas i användningen. 4 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

19 ARKIVBESTÄNDIGHET VID OLIKA FRAMSTÄLLNINGSMETODER TYP ARKIVBESTÄNDIGHET KOMMENTAR Reprotryck (duplicerings- Mycket god (>100 är) Skalriktig, lätt reviderbar, metod, dvs master används) dyr, men bör krävas för relationsritningar. Snabbkopiering (elstat- God (>10 är) Max A3, skaländring till metod med kolpulver ) A4 möjlig, kan användas för liggarritningar, går ej attrevidera. Kopiering (elstatmetod med God till mycket god Skaländring möjlig, reviandra pulver) (>10 är) lerbar, nya originalav skadade förlagor, sammanställning och delning av ritningar kan göras. Ljuskopiering Mindre god Endast för arbetsmaterial, (diazometod) (<10 är) translar kan revideras, ljuskänsliga. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 15

20 ARKIVBESTÄNDIGHET PÅ OLIKA INFORMATIONSBÄRARE TYP ARKIVBESTANDIHET KOMMENTARER Arkivbeständigt papper Mycket god (>100 år) Används för handlingar av urkunds- 80 eller 100 g karaktär eller som kommer att utsättas för stornötning. Åldringsbeståndigt pap- Mycket god (>100 år) per, 80 g (typ Wifsta Office Green Line) Används för handlingar i övrigt som ska arkiveras. Annat skrivpapper Minst 10 år Får användas för övriga utskrifter. off set papper/motsv. Termopapper Mycket dåligt (< 1 år) Får inte arkiv läggas. För sådant ända- (bl a telefax) mål ska kopior göras på arkivbes änndigt eller åldringsbeständigt papper. Ritfilm Mycket god (>100 år). KBS kräver RA godkända material Godkänd av RA för inleverans, godkända tuscher etc ska användas. Reprografisk Mycket god (>100 år) Vatten " slig, svårreviderad (spec silverfilm Godkänd av RA vätska måste användas). Bör ej använ- (polyesterbas) das för relationsritningar. Dyrare än reprotryck. PF (plastfilm). God (<50 år) om förvaring Inte godkänt för arkivering, ska inte i mörker (bleks) inlevereras till KBS. Kan användas för mellanoriginal och informationshandlingsom mikrofilmas. Silverfilm (mikro o foto) Mycket god (>100 år) om Silverfilm=originalfilm och ska förva- -16 mm, rätt framkallad och förvarad ras i lämpligt klimat. Noggrannhet i - 35 mm, framkallning år avgörande för bestän mm (fick) digheten. Bildhålkort, 35 mm-film God (<50 år) om rätt fram- Kopiefilm som förlagor till arbetsrit- - silverfilm kallad och förvarad ningar. Bildhålkort, 35 mm-film Begränsad (<20 år) Diazofilm är ljuskänslig och måste - diazofilm förvaras i mörker. Diskett (skivminne) Dålig (3 mån - 1 är) Värmekänslig, jämn temperatur. Vik- (från PC och ordbehand- tigt att kopiera om årligen. Inget lare) arkivmedium. Magnetband 1 år utan omspolning. Värmekänslig, dammkänslig och kärs Med årlig omspolning upp hg för magnetism. Kräver jämn temtill 20 år peratur och fuktighet. Den enda magnetiska bärarensom RA godtar för leverans till arkivmyndighet. Optisk disk (Max 10 år) Inga säkra uppgifter finns om arkivbeständighet. F n är de normalt inte reviderbara. Rekommenderas att förvaras som magnetband. > = mer än; < = mindre än 16 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

21 A9 Tekniska dokumentregister (TDR) Registrering Syftet med registrering är att veta att ett dokument finns, när det kom in och var och hur det kan återfinnas. Det överst" lda registreringsbegreppet och sökingången är KBS egen objektbeteckning med tillägg av eventuellt byggnadsnummer. Inom detta nummer är informationen registrerad och sökbar per dokument. Beskrivning primära av funktioner TDRSystemets är att: ge aktuell information om vilka ritningar och tekniska handlingar som finns, deras revideringsläge och var de förvaras. Detta oberoende av informationsbärare (papper/ritfilm, mikrofilm, CAD etc), vara ett st" för andra system inom fastighetsförvaltningen, TDR har rutiner för att registrera uppgifter, ändra uppgifter, registrera lån,. söka handlingar, skriva meddelanden, bevaka ritningsbeståndet. Med en datorstödd retningshantering uppnås enhetlighet i registreringen och en allmän tillgänglighet för användare på regionen. TDR år en delfunktion i ett datoriserat retningsarkiv. Byggnadsstyrelsens handböcker 36 17

22 A10 Revidering/ändring En förutsättning för att kunna förvalta en fastighet effektivt är att relationshandlingarnas aktualitet upprätthålls. Det sker genom att ändringar införs på relationshandlingen. Projektledaren eller fastighetsförvaltaren ansvarar för att ändring meddelas till TA funktionen. Den som är TA -funktionens dialogpartner angående ändringar kallaråndringsansvarig. TA-funktionen samordnar och övervakar ändringsrapportering, bland annat genom årlig genomgång av revideringsläget med de änndringsansvariga på olika funktioner. TA upprättar i samråd med ändringsansvariga en beskrivning av vilka ändringar som medför revidering av relationshandling. I denna beskrivning anges hur och inom vilken tid rapportering ska ske. Det ska bara finnas en relationshandling för samma sak, dvs alla ändringar införs på respektive relationshandling. Lösa lappar, "mellanoriginal", delvisa relationshandlingar m m får inte förekomma. TA-funktionen kan själv utföra revideringen eller anlita konsult. Vid upphandling av revidering ska ingå i uppdraget att ändringen ska införas på den relationshandling som KBS tillhandahåller. Disciplin måste finnas hos alla inblandade. OBSERVERA: Revidering får aldrig ske på ett original som inte mikrofilmats på ett arkivgodkänt sätt! I så fall ska först en fullskalekopia göras med typgodkända material och metoder, stämplas "historiskt original" och arkiveras. 1 $ Byggnadsstyrelsens handböcker 36

23 TA-rutiner TO Allmänt Denna del av handboken beskriver de rutiner och arbetsuppgifter som TA-funktionen har. Syftetår att på så sätt ska en minsta gemensamma nämnare finnas mellan olika TA-funktioner. Rutinbeskrivningar ska också fungera som en checklista och en hjälpreda för alla berörda. I varje rutinkapitel beskrivs i flödesform de uppgifterta -funktionen har och de verksamhetssamband som finns med andra, internt inom region, med Hk och externa intressenter. Arbetsfl " et kommenteras och hänvisning görs till andra föreskrifter och anvisningar som gäller för det aktuella arbetsmomentet. Särskilt viktiga tillfällen för TA-funktionen är: 0 Överlämnandet - att TA-funktionen får rätt material från "r jan. Revidering - att TA-funktionen får reda på förändringar i byggnaderna. Slutförvaring - att TA-funktionen vet vad som ska bevaras för framtiden och därmed överföras till arkivtjänsten på Hk. Symboler som används i TA-handbokens flödesscheman. Behandling Kontroll Arkivering Förstöring Alternativval Från/till rutin Transport Byggnadsstyrelsens handböcker 36 19

24 Ti Anskaffning och byggande TA T2 Överlämnande Kopiering o distribution Arkivtjänsten Funktioner på Hk Bilden beskriver TA funktionens arbetsuppgifter. Siffrorna vid varje rutin hänvisar till kapitelindelningen. 20 Byggnadsstyrelsens handböcker 36

25 Ti Anskaffning och byggande TA-funktionen bistår med vissa uppgifter i processerna anskaffning och byggande men ansvaret för dokumentationen åvilar projektledaren. Anskaffning Vid anskaffning, köp, byte etc medverkar TA-funktionen med råd så att en tillfredställande teknisk dokumentation erhålls. Det åligger den enhet som initierar anskaffningen att kontakta respektive TA-funktion för samråd och att efter anskaffningen överlämna originalritningar, tekniska dokument och en kopia av tomtkartan till TA-funktionen. Byggande En viktig del av TA -funktionens arbete år att förvalta och hantera handlingar under byggtiden. TA-funktionen informeras om att ett projekt startas Tar emot handlingar inför och under bygge /anskaffning 4 ;3 Kopierar och distribuerar Bygghandlingar Bygget slutfört? ne' 'a T2 Byggnadsstyrelsens handböcker 36 21

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet VÄGLEDNING 1 2016-05-26 Dnr V 2016/920 Avdelningen Dokumenthantering Åsa Berglund, avdelningschef Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version 1.0 Postadress Box 117,

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 379-10 Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås Med stöd av 4 kap. 6 rektors organisations- och beslutsordning (ROB) beslutar

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun UPPSALA STADSARKIV Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun 1 INLEDNING... 1 1.1 ALLMÄN HANDLING... 1 1.2 FLER ANVISNINGAR OM E-HANDLINGAR...

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: Jan Francke Tfn: 08-508 03 024 Tjänsteutlåtande 2006-01-04 sid 1 (7) Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STADSARKIVETS INSPEKTIONSRAPPORT

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Prefekt,

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-11-07 Riksarkivet Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas,

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas, - - - 1 2 kap. Definitioner I dessa föreskrifter avses med aktivitet arkiv arkivredovisning databärare förvaringsenhet förvaringsmedel handling handlingstyp handlingsslag inventarium klassificeringsstruktur

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer