Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)"

Transkript

1 1 Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) Anneli Bengtsson / Lena Brännlund ordförande sekreterare Godkännande av dagordning Val av justerare 1. Nattfasta våren Ekonomirapport personalkostnader Sammanställning av klagomål 2014 (jan-juni). 4. Beslut utifrån könsperspektivet. 5. Slutrapport angående projektet att minska beroendet av försörjningsstöd. 6. Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, gällande handläggning av inkomna anmälningar i Vingåker. 7. Svar på beslut från IVO avseende barnavårdsärende. 8. Förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 9. Ansökan om medlemskap i gemensam Taxe- och avgiftsnämnd. 10. Utredning enligt Lex Sarah Föreningsbidrag PRO Vingåker och Dyslexiförbundet för VK300S v , Kallelse Information avslutat ärende IVO tillsyn Fabriksgatans gruppbostad. 13. Budgetuppföljning juli Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 2 14. Uppdrag till förvaltningen Rapport över domar och beslut 16. Delegationsärenden 17. Delgivningar 18. Övriga frågor 2 (2) Välkommen!

3 3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 8/ Nattfasta Våren 2014 Förslag till beslut Att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Sedan våren 2011 mäts nattfastan på alla avdelning på särskilda boenden i Vingåkers kommun. Mätningarna har genomförts två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ungefär 44 % av deltagarna hade en lång nattfasta (mer än 13 timmar) både vid vårens och vid höstens mätning. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare resultat från mätningar men fortfarande en oacceptabelt lång nattfasta, med tanke på att % av målgruppen är undernärda eller har risk för undernäring. Det finns verksamheter som har omkring 11 timmars nattfasta. Det finns även de som har kortare än så. Därför borde det gå att få ned nattfastan till gangn för brukares närings-och hälsotillstånd ännu mer. Det finns även individer med lång nattfasta och god nutritionsstatus som inte vill förändra sitt måltidsmönster. Beslutsunderlag Nattfasta Vår 2014, Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Datum (1) Vår handläggare Josefin Nyberg Nattfasta Vår Bakgrund För att stimulera aptiten och täcka näringsbehovet hos äldre med vård- och omsorgsbehov är det viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet. Det ger större möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan man också korta ner nattfastan. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser och rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Sedan våren 2011 mäts nattfastan på alla avdelningar på särskilda boendena i Vingåkers kommun. Mätningarna har genomförts två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. 1.2 Metod Varje avdelning fyller i en blankett när brukarna äter middag, kvällsmål, nattmål, för-frukost och frukost. Utifrån denna information räknas sedan tiden för nattfastan ut och grupperas. Även information om aktuellt Body Mass Index, BMI 1 och Mini Nutritonal Assesment, MNA 2 samlas in. Ifyllda blanketter samlas in av enhetschefer som sedan överlämnas till dietist som räknar ut, sammanställer och gör statistik av mätningarna. Resultaten grupperas in i intervaller per timme avdelningsvis. Tiden avrundas alltid uppåt. Då sammanställningen grupperas i intervaller går det inte att räkna ut medelvärde utifrån dessa siffror. För att få än mer korrekta uppgifter om nattfastans längd ändrades instruktionerna hösten 2013 till att personal fyller i den tiden då brukaren äter. Tidigare har det inte varit specificerat om det ska fyllas i när brukaren börjar äta eller om det är när brukaren 1 BMI: Body Mass Index. Vikt i kg genom längden i meter i kvadrat (kg/m²). 2 MNA: Mini Nutritional Assessment, ett validerat screeningsverktyg framtaget för att upptäcka undernäring hos personer över 65 år. Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 5 slutar äta. Detta kan då ha tolkats olika av olika personer. Med de nya instruktionerna ska siffrorna bli mer exakta samt säkerställa att dessa blir mer korrekta och rättvisa. Tiden från när brukaren börjar äta till brukaren slutar äta. 2 (1) 1.3 Resultat Bild 1. Flödesschema Våren 2014 var 85 brukare med i mätningen. 2 brukare har ej nattfastan kunnat räknas ut på då en brukare sköter middag, mellanmål och frukost själv och inga tider för dessa mål är ifyllda, den andra brukaren är ej frukosttiden ifylld på vilket leder till att tiden för nattfastan är omöjlig att räkna ut. Då återstår 83 brukare som tiden för nattfasta är uträknad på. Av dessa 83 brukare har 37 brukare en lång nattfasta som varar mer än 13 timmar, 32 brukare har timmars nattfasta och 14 brukare har en kort nattfasta, mindre än 11 timmar. Av de med en lång nattfasta, mer än 13 timmar har 6 brukare ett lågt BMI och 5 av dessa brukare även ett lågt MNA. På Skäret 1 och Kortis har ingen nattfasta längre än 13 timmar. På Heden, Ängen, Liljan, Lunden och Skräddaren har ingen brukare längre nattfasta än 14 timmar. På de avdelningarna där middagen serveras innan kl 17 är nattfastan längst. G

6 Diagram 1. Sammanställning samtliga år. 40,0% 35,0% Nattfastemätning 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% >16 h h h h h h <11 h Vår ,8% 10,4% 21,9% 25,0% 11,5% 4,2% 7,3% Höst ,8% 12,8% 15,1% 25,6% 10,5% 8,1% 5,8% Vår ,0% 15,7% 10,8% 22,9% 30,1% 3,6% 9,6% Höst ,7% 10,1% 15,7% 34,8% 11,2% 3,4% 4,5% Vår ,0% 8,0% 13,8% 29,9% 24,1% 5,7% 10,3% Höst ,1% 9,4% 19,8% 12,5% 20,8% 9,4% 20,8% Vår ,0% 9,4% 7,1% 27,1% 22,4% 15,3% 16,5% Diagram 1, Sammanställning samtliga år, nattfastemätningen intervallvis grupperat per timma. I gruppen > 16 h hamnar de brukare som har en nattfasta som är 16 timmar eller längre och i <11 h de med 11 timmars nattfasta eller mindre. Varje färg motsvarar en mätning. De ljusblå staplarna visar resultatet för våren Målsättningen är att de högra staplarna ska vara så höga som möjligt och de vänstra så låga som möjligt. Ingen brukare har en nattfasta som är längre än 16 timmar, det är första gången sedan mätningarna startade. 3 (1) Diagram 2. Resultat uppdelat i större tidsintervaller. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% <11 h h >13 h 10% 0% vår 2011 höst 2011 vår 2012 höst 2012 vår 2013 höst 2013 vår 2014

7 7 Diagram 2, Resultat uppdelat i större tidsintervaller visar nattfastemätningen uppdelat efter mer än 13 timmar (röda staplar), timmar (gula staplar) och mindre än 11 timmar (gröna staplar). I detta diagram ses tydligt skillnaderna i nattfastemätningen hösten 2013 och våren 2014 jämfört med tidigare mätningar. Den röda stapeln som visar lång nattfasta, mer än 13 timmar har aldrig varit så låg som vid vårens mätning. Den gröna stapeln för kort nattfasta, mindre än 11 timmar har sjunkit jämfört med mätningen hösten (1) Diagram 3. Brukare med lång nattfasta och lågt BMI och MNA. 25% 20% 15% 10% BMI <22 BMI <22 och MNA <12 5% 0% vår 2011 höst 2011 vår 2012 höst 2012 vår 2013 höst 2013 vår 2014 Diagram 3, Brukare med lång nattfasta och lågt BMI och MNA. Av de med lång nattfasta, mer än 13 timmar har ca 16 % även ett lågt BMI, detta visas i de blå staplarna. Av de med lång nattfasta mer än 13 timmar har ca 14 % även ett lågt BMI och ett lågt MNA, detta visas i de röda staplarna. 1.4 Analys Sannolikt är det fler utav avdelningarna där ingen har ofrivillig nattfasta som är mer än 13 timmar men då dessa uppgifter ej fyllts i blanketterna framkommer det inte. Några brukare har eget på rummet vilket skulle kunna betyda att deras nattfasta egentligen var kortare än vad mätningen visar. När resultaten diskuteras tillsammans med vårdpersonal framkommer många gånger att på flera avdelningar uppges att brukarna får något som typ mjölk och smörgås om de vaknar och är sugna på något. Vilka brukare detta gäller och tidpunkten framkommer dock inte i de ifyllda blanketterna vilket då gör det omöjligt att dra slutsatser om hur många som har en kortare nattfasta och även längden på denna. Då middagsmålet serveras efter kl 17 blir nattfastan kortare vilket tyder på att det vore önskvärt att alla avdelningar gjorde så. Arbetstider, schemaläggning eller andra icke mat-relaterade arbetsuppgifter som omvårdnadspersonalen har att

8 8 genomföra kan vara orsaker till den täta måltidsordningen på kvällen och blir då ett hinder för att åstadkomma en större spridning. Lokala arbetssätt där kvällsmålen ska vara avklarade innan nattpersonalen träder i tjänst kan vara ett skäl till att vare sig kvällsmål eller förfrukost inte serveras efter ett visst klockslag. Köken som levererar maten kan ha arbetstider/öppettider som begränsar möjligheten att få större spridning på måltiderna. Centralköket Humlegården levererar lunch och middag. Mellanmål, kvällsmål och frukost, vilket motsvarar hälften av dagens energiintag iordningställs av boendets/avdelningens personal. 5 (1) De insatser som man arbetat med är information och utbildning mot kostombud samt information för enhetschefer och sjuksköterskor. Vid mån av tid har dietist tillsammans med områdesansvarig sjuksköterska gått in på individnivå för brukare med undernäringsproblematik. Resultatet av höstens nattfastemätning samt information om varför nattfastan mäts och instruktioner till detta har getts samtliga personalgrupper på deras personalmöten. Under våren har all personal utbildats i nutrition relaterat till munhälsa, dysfagi(sväljsvårigheter) och sittställningar i samarbete med FOU Sörmland. I samband med dessa utbildningar har även nattfastan förklarats och diskuterats. 1.5 Slutsats Ungefär 44 % av deltagarna hade en lång nattfasta (mer än 13 timmar) både vid vårens och vid höstens mätning. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare resultat från mätningar men fortfarande en oacceptabelt lång nattfasta med tanke på att 60-70% av målgruppen är undernärda eller har risk för undernäring. Det finns verksamheter som har omkring 11 timmars nattfasta, det finns även de som har kortare än så. Därför borde det gå att få ned nattfastan till gagn för brukares närings- och hälsotillstånd ännu mer. Det finns även individer med lång nattfasta och god nutritionsstatus som inte vill förändra sitt måltidsmönster.

9 9 Datum (2) Vår handläggare Josefin Nyberg Tjänsteutlåtande Nattfastemätning Våren 2014 på särskilt boende Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att Ta emot informationen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. För att stimulera aptiten och täcka näringsbehovet hos äldre med vård- och omsorgsbehov är det viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet. Det ger större möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan man också korta ner nattfastan. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser och rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Nattfastan mäts sedan våren 2011 två gånger på varje avdelning, vår och höst. Dietist ansvarar för att mätningarna genomförs och samlar in uppgifter, sammanställer och analyserar resultatet. VK300S v , Tjut Nattfasta Sammanfattning Resultatet visar att nattfastan är kortare över lag vid vårens mätning och hösten 2013 jämfört med tidigare mätningar. Målet är att ingen ofrivilligt ska vara utan mat längre än 11 timmar, 16,5 % av brukarna klarar detta mål, 37,6 % har timmars nattfasta och 43,5 % har mer än 13 timmars nattfasta. För första gången sedan mätningarna startade har ingen en lång nattfasta som varar mer än 16 timmar. Vid tidigare mätningar har andelen med nattfasta mer än 16 timmar varierat mellan 3-19 %. De insatser som man arbetat med är utbildning och information mot kostombud samt information för enhetschefer och sjuksköterskor. Vid mån av tid har dietist tillsammans med områdesansvarig sjuksköterska gått in på individnivå för brukare med undernäringsproblematik. Resultatet av höstens nattfastemätning samt Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

10 10 information om varför nattfastan mäts och instruktioner till detta har getts samtliga personalgrupper på deras personalmöten. Under våren har all personal utbildats i nutrition relaterat till munhälsa, dysfagi(sväljsvårigheter) och sittställningar i samarbete med FOU Sörmland. Vid dessa utbildningar har även nattfastan förklarats och diskuterats. 2 (2) Förvaltningens ståndpunkt Det är positivt att nattfastan blivit kortare och fortsätter vara så. Frågan om nattfastan behöver fortsätta diskuteras och arbetas med för att nå än bättre resultat. Av stor betydelse är likaså att enhetscheferna följer upp och efterfrågar resultat för sina enheter. Även kompetensen kring nutritionsfrågor är viktig för att nå bra resultat som gagnar brukarna. På de avdelningar där middagsmålet serveras efter kl 17 blir nattfastan kortare vilket tyder på att det vore önskvärt att alla avdelningar serverade middagsmålet senare. Bilagor Nattfasta Våren VINGÅKERS KOMMUN Kost och transportservice Josefin Nyberg Dietist

11 11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 17/ Ekonomirapport Personalkostnader juli 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Utfallet för Äldreomsorgen och Handikappomsorgen ligger under periodiserad budget. Beslutsunderlag Ekonomirapport Personalkostnader juli 2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 12 Äldreomsorgen 2014 Tkr Utfall Budget Periodiserad budget Mån

13 Personalkostnadsredovisning Äldreomsorgen DIAGRAM Periodiserad Budget budget Utfall jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec S:a

14 14 Tkr Handikappomsorgen Utfall Budget Periodiserad budget Mån

15 15 Handikappomsorgen Personalkostnadsredovisning Handikappomsorgen DIAGRAM Periodiserad Budget budget Utfall jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec S:a

16 16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 2/ Sammanställning av klagomål jan-juni 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Socialnämnden överlämnar sammanställningen av klagomålen till revisorerna för kännedom. Beskrivning av ärendet En sammanställning av klagomål har gjorts vilken tar upp klagomål under tiden jan-juni Beslutsunderlag Sammanställning av synpunkter/klagomål 2014 diarieförda (jan-juni) Expediering Revisorerna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 17 Dnr Sammanställning av synpunkter/klagomål 2014 diarieförda (janjuni) Enhet/ Verksamhet Klagande Typ av klagomål Beskrivning av klagomål 2/2014:1 Demensavdelning Anhöriga Omvårdnad Inkommet klagomål Klagomål ang för mycket olika personal (var lovad mindre grupp). Olåst medicinskåp vid olika tillfällen. Tar för lång tid från att beställda blöjor till leverans. Medicindelning kl när brukaren ska ha sin medicin kl Dålig uppföljning på brukarens blodsocker prover. Klagomålet är besvarat /2014:2 Nattpatrullen Anställd Tidsrapportering Inkommet klagomål Klagomål angående tidsrapportering för Nattpatrullen inom hemtjänsten Klagomålet är besvarat /2014:4 Ängen Anhöriga Anställd Inkommet klagomål Klagomål angående uppförande från en personal. Klagomålet är besvarat /2014:1 Ekgården Anhöriga Brist i omvårdnad Brukaren har inte fått den omvårdnad som han ska ha. T.ex. byte av kläder när han spytt ner dem. Bristfällig munvård. Oklippta naglar. På väg att få kvällsinsulin fast han fått det tidigare. Ej blivit tvättad när han borde. Klagomålet är besvarat /2014:6 Lunden Anhöriga ---- Synpunkt på att deras mor blivit väl skött på avd Lunden. Hon trivdes. Som anhöriga har de alltid blivit trevligt bemötta av personalen. Finn inget att klaga på. 2/2014:7 Lunden Anhöriga ---- Synpunkt att brukaren fick all hjälp han kunde få. Stor eloge till Maria Persson som alltid funnits med och stöttat. Stort tack. 105/2014:1 IFO Individen Byta handläggare Inkommit klagomål om bemötande. Socialutskottet beslutar att byta ansvarig handläggare i ärendet. Klagomålet är besvarat /2014:8 Korttidsboende Anhörig Övrigt Elev ej blivit mött vid tunnel Sävstaskolan som är uppgjort. Klagomålet är besvarat

18 18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 104/ Beslut utifrån könsperspektivet Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet 10 olika ärenden har plockats ut slumpmässigt. Av de 10 ärendena är det 5 kvinnor och 5 män i ålder 80 och över. Genom akt granskningen går det inte att särskilja någon könsspecifik skillnad i beslut om bistånd. Utgångspunkten vid beslut är bedömning av behov grundar sig i den enskildes upplevelse av behov mer än könsperspektiv. Beslutsunderlag Beslut utifrån könsperspektivet, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 19

20 20

21 21 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 183/2011 Slutrapport angående projektet att minska beroendet av försörjningsstöd Förslag till beslut Socialnämnden tar del av slutrapporten och överlämnar den till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade att uppdra till socialförvaltningen att starta ett projekt för att minska behovet av försörjningsstöd. Syftet med projektet var också att arbeta aktivt med stödjande verksamhet, aktiv kontroll och att skapa metoder för arbetet. Målgruppen var ungdomar, invandrare och övriga vuxna med behov av rehabilitering. Projektet har inneburit ökade personalkostnader under dessa två år i form av en heltidsanställning som socialsekreterare. Bedömningen är att vi lyckats att minska kostnaderna för försörjningsstöd och att de två som beviljats sjukersättning under projekttiden har brutit ett livslångt beroende av försörjningsstöd. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 23/ Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt 13 kap.2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, gällande handläggning av inkomna anmälningar i Vingåker. Förslag till beslut Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att åtgärda de delar som IVO tycker behöver förtydligas. Beskrivning av ärendet Den 4 april 2014 beslutade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att nämnden skulle säkerställa att hembesök och externa kontakter inte förekommer inom ramen för en förhandsbedömning och att skyddsbedömningar av unga genast görs och dokumenteras. IVO bedömer att nämnden vidtagit relevanta åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. IVO vill dock uppmärksamma nämnden på att vissa delar av de reviderade rutinerna för handläggning av vuxenärenden behöver förtydligas. Ärendet avslutas. Beslutsunderlag Beslut Dnr /2014 Expediering Socialförvaltningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 31

32 32

33 33

34 34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 30/ Svar på beslut från IVO avseende barnavårdsärende Förslag till beslut Överlämna nedanstående redovisning som svar på Inspektionen för vård och omsorgs begäran inkommen Att förvaltningen i mars 2015 skriftligen till socialnämnden redovisar hur aktuella rutiner följs. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg (IVO)har i beslut ställt krav på åtgärder gällande klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten i Vingåker. Socialnämnden ska säkerställa att beslut fattas hur den unges umgänge med vårdnadshavare ska utövas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och att vården enligt LVU omprövas om vårdens upphörande. Beskrivning av ärendet IVO har begärt socialnämndens yttrande avseende klagomål enligt ovan. Jenny Harknäs har utarbetat förslag redovisning som svar till IVO Rutinerna för handläggning har reviderats Beslutsunderlag Beslut från IVO Tjänsteutlåtande Reviderade rutiner Expediering Inspektionen för vård och omsorg Socialförvaltningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 113/ Förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att överlämna föreslaget remissyttrande samt tjänsteutlåtande till SIS (Swedish Standards Institute). Beskrivning av ärendet SIS (Swedish Standards Institute) har tagit fram ett förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Ett grundläggande användningsområde för standarden är att den som bedriver verksamhet utifrån standarden ska kunna planera, leda och genomföra, systematiskt utvärdera och förbättra verksamheten. Ett annat användningsområde är som upphandlingsunderlag då verksamhet inom området upphandlas. Standarden berör cirka 40 olika områden och ställer 332 st. ska krav på verksamheten. I princip är inga av dessa krav nya utan det är en sammanställning av krav som redan finns från olika myndigheter som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Livmedelsverket, Miljöstyrningsrådet, Hjälpmedelsinstitutet och Boverket. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Remiss Förslag till Svensk standard Svarsblankett Kommentarer Expediering SIS (Swedish Standards Institute) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45

46

47

48 45 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality of care, service and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and special housing

49 46 Innehåll Sida Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering Bemötande, integritet och trygghet Individanpassning och delaktighet Personer i den äldres närhet Andliga och existentiella frågor Syn Hörsel Psykiskt funktionstillstånd, kognitiv svikt och psykisk ohälsa Aktiviteter Mat, måltid och nutrition Service Personlig vård Mun- och tandhälsa Ät- och sväljsvårigheter Urinblås- och tarmfunktion Sömn Smärta Hud och sår Fall Fysiskt funktionstillstånd Läkemedel Livets slut Dokumentation Boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel Boendemiljö och tillgänglighet Boendemiljö och tillgänglighet, ordinärt boende Boendemiljö och tillgänglighet, särskilt boende Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Hjälpmedel Verksamhetens organisation Struktur, ansvar, befogenheter och resurser Värdegrund Ledningssystem Systematiskt kvalitetsarbete för omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt miljöarbete Den äldres uppfattning om verksamheten, brukarundersökningar Sekretess och meddelarskydd Samverkan och informationsöverföring Förbättringsarbete, utveckling och innovation Bemanning Kompetens Bilaga A (normativ) Informationskällor som används för att visa hur kraven uppfylls Bilaga B (informativ) Den äldre och LSS Bilaga C (informativ) Boendemiljö och tillgänglighet möjlighet att påverka Bilaga D (informativ) SS i relation till ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF som begreppsstruktur kan användas för att beskriva och bedöma behov och insatser inom omsorg, rehabilitering och hälso- och sjukvård för äldre Litteraturförteckning... 52

50 47 Orientering Standarden antar ett personcentrerat förhållningssätt och avser omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre personen med omfattande behov vilka bor i ordinärt eller särskilt boende. Andelen äldre ökar i samhället vilket leder till ökat behov av stöd. Många av de äldre är sköra, lider av demenssjukdom eller andra kroniska sjukdomar. Trots funktionsnedsättningar och skörhet finns många personliga resurser kvar hos den äldre personen som motivation, viljekraft och nyfikenhet. Det är angeläget att hitta en balans mellan den äldres egen förmåga och det stöd som kan ges. Den äldres dagliga liv är alltid utgångspunkten för det stöd som behövs. Hur stödet ges i den specifika situationen är något som ibland kräver flexibla och okonventionella lösningar. Standarden används för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg med självbestämmande och delaktighet för den äldre personen och dennes närstående. Standarden avser också att stödja personalen i att skapa en tillgänglig och stödjande fysisk och psykosocial miljö som ger möjlighet till funktionsbevarande och meningsfulla aktiviteter för den äldre samt säkra en god arbetsmiljö för personalen. Äldreomsorg är en komplex verksamhet som kräver samsyn och samverkan mellan alla medverkande aktörer för att säkra och utveckla kvaliteten. I ett teambaserat arbetssätt samarbetar personalen med olika kompletterande kompetenser för att nå bästa resultat utifrån den äldre personens önskemål och behov. Samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. Genom tydliga krav på vad som förväntas av utföraren, den som bedriver verksamhet, blir det även tydligt för den äldre personen och dennes närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom ordinärt och särskilt boende. Den äldres behov och delaktighet är utgångspunkten och insatser till den äldre personen genomförs på bästa sätt genom teamarbete och med ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt. Det salutogena perspektivet fokuserar på att se till det friska hos personen och att beakta varje enskild persons förutsättningar. Uppgiften för all personal är att främja den äldre personens hälsa och välbefinnande. Förutsättningar för att uppnå en god kvalitet i äldreomsorgen i ordinärt och särskilt boende för den äldre personen, är att personal på alla nivåer har adekvat utbildning och att det finns tillräckliga resurser för att utföra insatserna. Den äldre personen kan så långt möjligt, välja när och hur stöd och service ges. Syftet är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänsten och service i särskilda boende. Syftet med dokumentation är att säkerställa god kvalitet i omvårdnad, omsorg service och rehabilitering. ICF begreppsstruktur används i allt högre grad i kommunal vård och omsorg. Standarden är därför inspirerad av denna i beaktande av omvårdnad- och omsorgsaspekter i standardens alla delar för att garantera att dessa perspektiv är synliggjorda. I bilaga D återfinns en tabell som översiktligt visar denna standards kapitel 4 och 5 i relation till ICF klassifikationen. Den äldre personen Sköra äldre med stort behov av omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering kan idag bo så väl i ordinärt som särskilt boende. De har ofta en nedsatt kognitiv funktion, är multisjuka, har flera läkemedel och kan vara i behov av palliativ vård. För många äldre medför detta frekventa besök inom hälso- och sjukvården vilket i sin tur innebär ökad infektionsrisk och risk för smittspridning. För att hålla en hög kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabiliteringen är det nödvändigt med en hög kompetens hos personalen. Att vara skör innebär att den äldre personen börjar uppvisa symtom i form av ökad känslighet, minskad motståndskraft, utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg aktivitetsgrad. Utöver den komplicerade fysiska situationen måste även den psykosociala situationen beaktas, så att trygghet i vardagen med möjlighet till individuella rutiner och social samvaro möjliggörs. Multisjuka äldre har ett stort behov av personcentrerad vård med samordnad och kontinuerlig omvårdnad och rehabilitering, där en helhetssyn är viktig. 2

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer