Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)"

Transkript

1 1 Datum (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) Anneli Bengtsson / Lena Brännlund ordförande sekreterare Godkännande av dagordning Val av justerare 1. Nattfasta våren Ekonomirapport personalkostnader Sammanställning av klagomål 2014 (jan-juni). 4. Beslut utifrån könsperspektivet. 5. Slutrapport angående projektet att minska beroendet av försörjningsstöd. 6. Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, gällande handläggning av inkomna anmälningar i Vingåker. 7. Svar på beslut från IVO avseende barnavårdsärende. 8. Förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 9. Ansökan om medlemskap i gemensam Taxe- och avgiftsnämnd. 10. Utredning enligt Lex Sarah Föreningsbidrag PRO Vingåker och Dyslexiförbundet för VK300S v , Kallelse Information avslutat ärende IVO tillsyn Fabriksgatans gruppbostad. 13. Budgetuppföljning juli Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 2 14. Uppdrag till förvaltningen Rapport över domar och beslut 16. Delegationsärenden 17. Delgivningar 18. Övriga frågor 2 (2) Välkommen!

3 3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 8/ Nattfasta Våren 2014 Förslag till beslut Att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Sedan våren 2011 mäts nattfastan på alla avdelning på särskilda boenden i Vingåkers kommun. Mätningarna har genomförts två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ungefär 44 % av deltagarna hade en lång nattfasta (mer än 13 timmar) både vid vårens och vid höstens mätning. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare resultat från mätningar men fortfarande en oacceptabelt lång nattfasta, med tanke på att % av målgruppen är undernärda eller har risk för undernäring. Det finns verksamheter som har omkring 11 timmars nattfasta. Det finns även de som har kortare än så. Därför borde det gå att få ned nattfastan till gangn för brukares närings-och hälsotillstånd ännu mer. Det finns även individer med lång nattfasta och god nutritionsstatus som inte vill förändra sitt måltidsmönster. Beslutsunderlag Nattfasta Vår 2014, Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 4 Datum (1) Vår handläggare Josefin Nyberg Nattfasta Vår Bakgrund För att stimulera aptiten och täcka näringsbehovet hos äldre med vård- och omsorgsbehov är det viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet. Det ger större möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan man också korta ner nattfastan. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser och rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Sedan våren 2011 mäts nattfastan på alla avdelningar på särskilda boendena i Vingåkers kommun. Mätningarna har genomförts två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. 1.2 Metod Varje avdelning fyller i en blankett när brukarna äter middag, kvällsmål, nattmål, för-frukost och frukost. Utifrån denna information räknas sedan tiden för nattfastan ut och grupperas. Även information om aktuellt Body Mass Index, BMI 1 och Mini Nutritonal Assesment, MNA 2 samlas in. Ifyllda blanketter samlas in av enhetschefer som sedan överlämnas till dietist som räknar ut, sammanställer och gör statistik av mätningarna. Resultaten grupperas in i intervaller per timme avdelningsvis. Tiden avrundas alltid uppåt. Då sammanställningen grupperas i intervaller går det inte att räkna ut medelvärde utifrån dessa siffror. För att få än mer korrekta uppgifter om nattfastans längd ändrades instruktionerna hösten 2013 till att personal fyller i den tiden då brukaren äter. Tidigare har det inte varit specificerat om det ska fyllas i när brukaren börjar äta eller om det är när brukaren 1 BMI: Body Mass Index. Vikt i kg genom längden i meter i kvadrat (kg/m²). 2 MNA: Mini Nutritional Assessment, ett validerat screeningsverktyg framtaget för att upptäcka undernäring hos personer över 65 år. Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 5 slutar äta. Detta kan då ha tolkats olika av olika personer. Med de nya instruktionerna ska siffrorna bli mer exakta samt säkerställa att dessa blir mer korrekta och rättvisa. Tiden från när brukaren börjar äta till brukaren slutar äta. 2 (1) 1.3 Resultat Bild 1. Flödesschema Våren 2014 var 85 brukare med i mätningen. 2 brukare har ej nattfastan kunnat räknas ut på då en brukare sköter middag, mellanmål och frukost själv och inga tider för dessa mål är ifyllda, den andra brukaren är ej frukosttiden ifylld på vilket leder till att tiden för nattfastan är omöjlig att räkna ut. Då återstår 83 brukare som tiden för nattfasta är uträknad på. Av dessa 83 brukare har 37 brukare en lång nattfasta som varar mer än 13 timmar, 32 brukare har timmars nattfasta och 14 brukare har en kort nattfasta, mindre än 11 timmar. Av de med en lång nattfasta, mer än 13 timmar har 6 brukare ett lågt BMI och 5 av dessa brukare även ett lågt MNA. På Skäret 1 och Kortis har ingen nattfasta längre än 13 timmar. På Heden, Ängen, Liljan, Lunden och Skräddaren har ingen brukare längre nattfasta än 14 timmar. På de avdelningarna där middagen serveras innan kl 17 är nattfastan längst. G

6 Diagram 1. Sammanställning samtliga år. 40,0% 35,0% Nattfastemätning 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% >16 h h h h h h <11 h Vår ,8% 10,4% 21,9% 25,0% 11,5% 4,2% 7,3% Höst ,8% 12,8% 15,1% 25,6% 10,5% 8,1% 5,8% Vår ,0% 15,7% 10,8% 22,9% 30,1% 3,6% 9,6% Höst ,7% 10,1% 15,7% 34,8% 11,2% 3,4% 4,5% Vår ,0% 8,0% 13,8% 29,9% 24,1% 5,7% 10,3% Höst ,1% 9,4% 19,8% 12,5% 20,8% 9,4% 20,8% Vår ,0% 9,4% 7,1% 27,1% 22,4% 15,3% 16,5% Diagram 1, Sammanställning samtliga år, nattfastemätningen intervallvis grupperat per timma. I gruppen > 16 h hamnar de brukare som har en nattfasta som är 16 timmar eller längre och i <11 h de med 11 timmars nattfasta eller mindre. Varje färg motsvarar en mätning. De ljusblå staplarna visar resultatet för våren Målsättningen är att de högra staplarna ska vara så höga som möjligt och de vänstra så låga som möjligt. Ingen brukare har en nattfasta som är längre än 16 timmar, det är första gången sedan mätningarna startade. 3 (1) Diagram 2. Resultat uppdelat i större tidsintervaller. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% <11 h h >13 h 10% 0% vår 2011 höst 2011 vår 2012 höst 2012 vår 2013 höst 2013 vår 2014

7 7 Diagram 2, Resultat uppdelat i större tidsintervaller visar nattfastemätningen uppdelat efter mer än 13 timmar (röda staplar), timmar (gula staplar) och mindre än 11 timmar (gröna staplar). I detta diagram ses tydligt skillnaderna i nattfastemätningen hösten 2013 och våren 2014 jämfört med tidigare mätningar. Den röda stapeln som visar lång nattfasta, mer än 13 timmar har aldrig varit så låg som vid vårens mätning. Den gröna stapeln för kort nattfasta, mindre än 11 timmar har sjunkit jämfört med mätningen hösten (1) Diagram 3. Brukare med lång nattfasta och lågt BMI och MNA. 25% 20% 15% 10% BMI <22 BMI <22 och MNA <12 5% 0% vår 2011 höst 2011 vår 2012 höst 2012 vår 2013 höst 2013 vår 2014 Diagram 3, Brukare med lång nattfasta och lågt BMI och MNA. Av de med lång nattfasta, mer än 13 timmar har ca 16 % även ett lågt BMI, detta visas i de blå staplarna. Av de med lång nattfasta mer än 13 timmar har ca 14 % även ett lågt BMI och ett lågt MNA, detta visas i de röda staplarna. 1.4 Analys Sannolikt är det fler utav avdelningarna där ingen har ofrivillig nattfasta som är mer än 13 timmar men då dessa uppgifter ej fyllts i blanketterna framkommer det inte. Några brukare har eget på rummet vilket skulle kunna betyda att deras nattfasta egentligen var kortare än vad mätningen visar. När resultaten diskuteras tillsammans med vårdpersonal framkommer många gånger att på flera avdelningar uppges att brukarna får något som typ mjölk och smörgås om de vaknar och är sugna på något. Vilka brukare detta gäller och tidpunkten framkommer dock inte i de ifyllda blanketterna vilket då gör det omöjligt att dra slutsatser om hur många som har en kortare nattfasta och även längden på denna. Då middagsmålet serveras efter kl 17 blir nattfastan kortare vilket tyder på att det vore önskvärt att alla avdelningar gjorde så. Arbetstider, schemaläggning eller andra icke mat-relaterade arbetsuppgifter som omvårdnadspersonalen har att

8 8 genomföra kan vara orsaker till den täta måltidsordningen på kvällen och blir då ett hinder för att åstadkomma en större spridning. Lokala arbetssätt där kvällsmålen ska vara avklarade innan nattpersonalen träder i tjänst kan vara ett skäl till att vare sig kvällsmål eller förfrukost inte serveras efter ett visst klockslag. Köken som levererar maten kan ha arbetstider/öppettider som begränsar möjligheten att få större spridning på måltiderna. Centralköket Humlegården levererar lunch och middag. Mellanmål, kvällsmål och frukost, vilket motsvarar hälften av dagens energiintag iordningställs av boendets/avdelningens personal. 5 (1) De insatser som man arbetat med är information och utbildning mot kostombud samt information för enhetschefer och sjuksköterskor. Vid mån av tid har dietist tillsammans med områdesansvarig sjuksköterska gått in på individnivå för brukare med undernäringsproblematik. Resultatet av höstens nattfastemätning samt information om varför nattfastan mäts och instruktioner till detta har getts samtliga personalgrupper på deras personalmöten. Under våren har all personal utbildats i nutrition relaterat till munhälsa, dysfagi(sväljsvårigheter) och sittställningar i samarbete med FOU Sörmland. I samband med dessa utbildningar har även nattfastan förklarats och diskuterats. 1.5 Slutsats Ungefär 44 % av deltagarna hade en lång nattfasta (mer än 13 timmar) både vid vårens och vid höstens mätning. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare resultat från mätningar men fortfarande en oacceptabelt lång nattfasta med tanke på att 60-70% av målgruppen är undernärda eller har risk för undernäring. Det finns verksamheter som har omkring 11 timmars nattfasta, det finns även de som har kortare än så. Därför borde det gå att få ned nattfastan till gagn för brukares närings- och hälsotillstånd ännu mer. Det finns även individer med lång nattfasta och god nutritionsstatus som inte vill förändra sitt måltidsmönster.

9 9 Datum (2) Vår handläggare Josefin Nyberg Tjänsteutlåtande Nattfastemätning Våren 2014 på särskilt boende Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att Ta emot informationen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. För att stimulera aptiten och täcka näringsbehovet hos äldre med vård- och omsorgsbehov är det viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet. Det ger större möjligheter att öka energi- och näringsintaget, framför allt hos personer med nedsatt aptit. På så sätt kan man också korta ner nattfastan. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser och rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar. Nattfastan mäts sedan våren 2011 två gånger på varje avdelning, vår och höst. Dietist ansvarar för att mätningarna genomförs och samlar in uppgifter, sammanställer och analyserar resultatet. VK300S v , Tjut Nattfasta Sammanfattning Resultatet visar att nattfastan är kortare över lag vid vårens mätning och hösten 2013 jämfört med tidigare mätningar. Målet är att ingen ofrivilligt ska vara utan mat längre än 11 timmar, 16,5 % av brukarna klarar detta mål, 37,6 % har timmars nattfasta och 43,5 % har mer än 13 timmars nattfasta. För första gången sedan mätningarna startade har ingen en lång nattfasta som varar mer än 16 timmar. Vid tidigare mätningar har andelen med nattfasta mer än 16 timmar varierat mellan 3-19 %. De insatser som man arbetat med är utbildning och information mot kostombud samt information för enhetschefer och sjuksköterskor. Vid mån av tid har dietist tillsammans med områdesansvarig sjuksköterska gått in på individnivå för brukare med undernäringsproblematik. Resultatet av höstens nattfastemätning samt Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

10 10 information om varför nattfastan mäts och instruktioner till detta har getts samtliga personalgrupper på deras personalmöten. Under våren har all personal utbildats i nutrition relaterat till munhälsa, dysfagi(sväljsvårigheter) och sittställningar i samarbete med FOU Sörmland. Vid dessa utbildningar har även nattfastan förklarats och diskuterats. 2 (2) Förvaltningens ståndpunkt Det är positivt att nattfastan blivit kortare och fortsätter vara så. Frågan om nattfastan behöver fortsätta diskuteras och arbetas med för att nå än bättre resultat. Av stor betydelse är likaså att enhetscheferna följer upp och efterfrågar resultat för sina enheter. Även kompetensen kring nutritionsfrågor är viktig för att nå bra resultat som gagnar brukarna. På de avdelningar där middagsmålet serveras efter kl 17 blir nattfastan kortare vilket tyder på att det vore önskvärt att alla avdelningar serverade middagsmålet senare. Bilagor Nattfasta Våren VINGÅKERS KOMMUN Kost och transportservice Josefin Nyberg Dietist

11 11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 17/ Ekonomirapport Personalkostnader juli 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Utfallet för Äldreomsorgen och Handikappomsorgen ligger under periodiserad budget. Beslutsunderlag Ekonomirapport Personalkostnader juli 2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 12 Äldreomsorgen 2014 Tkr Utfall Budget Periodiserad budget Mån

13 Personalkostnadsredovisning Äldreomsorgen DIAGRAM Periodiserad Budget budget Utfall jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec S:a

14 14 Tkr Handikappomsorgen Utfall Budget Periodiserad budget Mån

15 15 Handikappomsorgen Personalkostnadsredovisning Handikappomsorgen DIAGRAM Periodiserad Budget budget Utfall jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec S:a

16 16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 2/ Sammanställning av klagomål jan-juni 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Socialnämnden överlämnar sammanställningen av klagomålen till revisorerna för kännedom. Beskrivning av ärendet En sammanställning av klagomål har gjorts vilken tar upp klagomål under tiden jan-juni Beslutsunderlag Sammanställning av synpunkter/klagomål 2014 diarieförda (jan-juni) Expediering Revisorerna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 17 Dnr Sammanställning av synpunkter/klagomål 2014 diarieförda (janjuni) Enhet/ Verksamhet Klagande Typ av klagomål Beskrivning av klagomål 2/2014:1 Demensavdelning Anhöriga Omvårdnad Inkommet klagomål Klagomål ang för mycket olika personal (var lovad mindre grupp). Olåst medicinskåp vid olika tillfällen. Tar för lång tid från att beställda blöjor till leverans. Medicindelning kl när brukaren ska ha sin medicin kl Dålig uppföljning på brukarens blodsocker prover. Klagomålet är besvarat /2014:2 Nattpatrullen Anställd Tidsrapportering Inkommet klagomål Klagomål angående tidsrapportering för Nattpatrullen inom hemtjänsten Klagomålet är besvarat /2014:4 Ängen Anhöriga Anställd Inkommet klagomål Klagomål angående uppförande från en personal. Klagomålet är besvarat /2014:1 Ekgården Anhöriga Brist i omvårdnad Brukaren har inte fått den omvårdnad som han ska ha. T.ex. byte av kläder när han spytt ner dem. Bristfällig munvård. Oklippta naglar. På väg att få kvällsinsulin fast han fått det tidigare. Ej blivit tvättad när han borde. Klagomålet är besvarat /2014:6 Lunden Anhöriga ---- Synpunkt på att deras mor blivit väl skött på avd Lunden. Hon trivdes. Som anhöriga har de alltid blivit trevligt bemötta av personalen. Finn inget att klaga på. 2/2014:7 Lunden Anhöriga ---- Synpunkt att brukaren fick all hjälp han kunde få. Stor eloge till Maria Persson som alltid funnits med och stöttat. Stort tack. 105/2014:1 IFO Individen Byta handläggare Inkommit klagomål om bemötande. Socialutskottet beslutar att byta ansvarig handläggare i ärendet. Klagomålet är besvarat /2014:8 Korttidsboende Anhörig Övrigt Elev ej blivit mött vid tunnel Sävstaskolan som är uppgjort. Klagomålet är besvarat

18 18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 104/ Beslut utifrån könsperspektivet Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet 10 olika ärenden har plockats ut slumpmässigt. Av de 10 ärendena är det 5 kvinnor och 5 män i ålder 80 och över. Genom akt granskningen går det inte att särskilja någon könsspecifik skillnad i beslut om bistånd. Utgångspunkten vid beslut är bedömning av behov grundar sig i den enskildes upplevelse av behov mer än könsperspektiv. Beslutsunderlag Beslut utifrån könsperspektivet, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 19

20 20

21 21 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 183/2011 Slutrapport angående projektet att minska beroendet av försörjningsstöd Förslag till beslut Socialnämnden tar del av slutrapporten och överlämnar den till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade att uppdra till socialförvaltningen att starta ett projekt för att minska behovet av försörjningsstöd. Syftet med projektet var också att arbeta aktivt med stödjande verksamhet, aktiv kontroll och att skapa metoder för arbetet. Målgruppen var ungdomar, invandrare och övriga vuxna med behov av rehabilitering. Projektet har inneburit ökade personalkostnader under dessa två år i form av en heltidsanställning som socialsekreterare. Bedömningen är att vi lyckats att minska kostnaderna för försörjningsstöd och att de två som beviljats sjukersättning under projekttiden har brutit ett livslångt beroende av försörjningsstöd. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 23/ Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt 13 kap.2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, gällande handläggning av inkomna anmälningar i Vingåker. Förslag till beslut Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att åtgärda de delar som IVO tycker behöver förtydligas. Beskrivning av ärendet Den 4 april 2014 beslutade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att nämnden skulle säkerställa att hembesök och externa kontakter inte förekommer inom ramen för en förhandsbedömning och att skyddsbedömningar av unga genast görs och dokumenteras. IVO bedömer att nämnden vidtagit relevanta åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. IVO vill dock uppmärksamma nämnden på att vissa delar av de reviderade rutinerna för handläggning av vuxenärenden behöver förtydligas. Ärendet avslutas. Beslutsunderlag Beslut Dnr /2014 Expediering Socialförvaltningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 31

32 32

33 33

34 34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 30/ Svar på beslut från IVO avseende barnavårdsärende Förslag till beslut Överlämna nedanstående redovisning som svar på Inspektionen för vård och omsorgs begäran inkommen Att förvaltningen i mars 2015 skriftligen till socialnämnden redovisar hur aktuella rutiner följs. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg (IVO)har i beslut ställt krav på åtgärder gällande klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten i Vingåker. Socialnämnden ska säkerställa att beslut fattas hur den unges umgänge med vårdnadshavare ska utövas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och att vården enligt LVU omprövas om vårdens upphörande. Beskrivning av ärendet IVO har begärt socialnämndens yttrande avseende klagomål enligt ovan. Jenny Harknäs har utarbetat förslag redovisning som svar till IVO Rutinerna för handläggning har reviderats Beslutsunderlag Beslut från IVO Tjänsteutlåtande Reviderade rutiner Expediering Inspektionen för vård och omsorg Socialförvaltningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn Dnr 113/ Förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att överlämna föreslaget remissyttrande samt tjänsteutlåtande till SIS (Swedish Standards Institute). Beskrivning av ärendet SIS (Swedish Standards Institute) har tagit fram ett förslag till svensk standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Ett grundläggande användningsområde för standarden är att den som bedriver verksamhet utifrån standarden ska kunna planera, leda och genomföra, systematiskt utvärdera och förbättra verksamheten. Ett annat användningsområde är som upphandlingsunderlag då verksamhet inom området upphandlas. Standarden berör cirka 40 olika områden och ställer 332 st. ska krav på verksamheten. I princip är inga av dessa krav nya utan det är en sammanställning av krav som redan finns från olika myndigheter som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Livmedelsverket, Miljöstyrningsrådet, Hjälpmedelsinstitutet och Boverket. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Remiss Förslag till Svensk standard Svarsblankett Kommentarer Expediering SIS (Swedish Standards Institute) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45

46

47

48 45 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality of care, service and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and special housing

49 46 Innehåll Sida Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering Bemötande, integritet och trygghet Individanpassning och delaktighet Personer i den äldres närhet Andliga och existentiella frågor Syn Hörsel Psykiskt funktionstillstånd, kognitiv svikt och psykisk ohälsa Aktiviteter Mat, måltid och nutrition Service Personlig vård Mun- och tandhälsa Ät- och sväljsvårigheter Urinblås- och tarmfunktion Sömn Smärta Hud och sår Fall Fysiskt funktionstillstånd Läkemedel Livets slut Dokumentation Boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel Boendemiljö och tillgänglighet Boendemiljö och tillgänglighet, ordinärt boende Boendemiljö och tillgänglighet, särskilt boende Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Hjälpmedel Verksamhetens organisation Struktur, ansvar, befogenheter och resurser Värdegrund Ledningssystem Systematiskt kvalitetsarbete för omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt miljöarbete Den äldres uppfattning om verksamheten, brukarundersökningar Sekretess och meddelarskydd Samverkan och informationsöverföring Förbättringsarbete, utveckling och innovation Bemanning Kompetens Bilaga A (normativ) Informationskällor som används för att visa hur kraven uppfylls Bilaga B (informativ) Den äldre och LSS Bilaga C (informativ) Boendemiljö och tillgänglighet möjlighet att påverka Bilaga D (informativ) SS i relation till ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF som begreppsstruktur kan användas för att beskriva och bedöma behov och insatser inom omsorg, rehabilitering och hälso- och sjukvård för äldre Litteraturförteckning... 52

50 47 Orientering Standarden antar ett personcentrerat förhållningssätt och avser omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre personen med omfattande behov vilka bor i ordinärt eller särskilt boende. Andelen äldre ökar i samhället vilket leder till ökat behov av stöd. Många av de äldre är sköra, lider av demenssjukdom eller andra kroniska sjukdomar. Trots funktionsnedsättningar och skörhet finns många personliga resurser kvar hos den äldre personen som motivation, viljekraft och nyfikenhet. Det är angeläget att hitta en balans mellan den äldres egen förmåga och det stöd som kan ges. Den äldres dagliga liv är alltid utgångspunkten för det stöd som behövs. Hur stödet ges i den specifika situationen är något som ibland kräver flexibla och okonventionella lösningar. Standarden används för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg med självbestämmande och delaktighet för den äldre personen och dennes närstående. Standarden avser också att stödja personalen i att skapa en tillgänglig och stödjande fysisk och psykosocial miljö som ger möjlighet till funktionsbevarande och meningsfulla aktiviteter för den äldre samt säkra en god arbetsmiljö för personalen. Äldreomsorg är en komplex verksamhet som kräver samsyn och samverkan mellan alla medverkande aktörer för att säkra och utveckla kvaliteten. I ett teambaserat arbetssätt samarbetar personalen med olika kompletterande kompetenser för att nå bästa resultat utifrån den äldre personens önskemål och behov. Samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. Genom tydliga krav på vad som förväntas av utföraren, den som bedriver verksamhet, blir det även tydligt för den äldre personen och dennes närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom ordinärt och särskilt boende. Den äldres behov och delaktighet är utgångspunkten och insatser till den äldre personen genomförs på bästa sätt genom teamarbete och med ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt. Det salutogena perspektivet fokuserar på att se till det friska hos personen och att beakta varje enskild persons förutsättningar. Uppgiften för all personal är att främja den äldre personens hälsa och välbefinnande. Förutsättningar för att uppnå en god kvalitet i äldreomsorgen i ordinärt och särskilt boende för den äldre personen, är att personal på alla nivåer har adekvat utbildning och att det finns tillräckliga resurser för att utföra insatserna. Den äldre personen kan så långt möjligt, välja när och hur stöd och service ges. Syftet är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänsten och service i särskilda boende. Syftet med dokumentation är att säkerställa god kvalitet i omvårdnad, omsorg service och rehabilitering. ICF begreppsstruktur används i allt högre grad i kommunal vård och omsorg. Standarden är därför inspirerad av denna i beaktande av omvårdnad- och omsorgsaspekter i standardens alla delar för att garantera att dessa perspektiv är synliggjorda. I bilaga D återfinns en tabell som översiktligt visar denna standards kapitel 4 och 5 i relation till ICF klassifikationen. Den äldre personen Sköra äldre med stort behov av omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering kan idag bo så väl i ordinärt som särskilt boende. De har ofta en nedsatt kognitiv funktion, är multisjuka, har flera läkemedel och kan vara i behov av palliativ vård. För många äldre medför detta frekventa besök inom hälso- och sjukvården vilket i sin tur innebär ökad infektionsrisk och risk för smittspridning. För att hålla en hög kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabiliteringen är det nödvändigt med en hög kompetens hos personalen. Att vara skör innebär att den äldre personen börjar uppvisa symtom i form av ökad känslighet, minskad motståndskraft, utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg aktivitetsgrad. Utöver den komplicerade fysiska situationen måste även den psykosociala situationen beaktas, så att trygghet i vardagen med möjlighet till individuella rutiner och social samvaro möjliggörs. Multisjuka äldre har ett stort behov av personcentrerad vård med samordnad och kontinuerlig omvårdnad och rehabilitering, där en helhetssyn är viktig. 2

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), huvudmän i enskild verksamhet med ansvar för vård

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Boendestöd missbruk - riktlinjer

Boendestöd missbruk - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0020.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd missbruk - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Äldres behov i centrum. Erik Wessman

Äldres behov i centrum. Erik Wessman Äldres behov i centrum Erik Wessman Behovsinriktat arbetssätt Äldres behov i centrum systematiskt arbetssätt Strukturerad dokumentation Gemensamt språk (ICF) Äldres behov i centrum 2 Det ska bli bättre

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42

ÖVERTORNEÅ KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Antagen av Socialnämnden 5 2014-02-12 2013/42 Lokal Värdegrund Övertorneå Äldreomsorg 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (5 kap. 4~ SoL 2001:453) De nya

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen

De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen De nya föreskrifterna och Välkommen! De nya föreskrifterna och den nationella värdegrunden i genomförandeplanen Ann Nilsson och Thomas Carlsson Nationell värdegrund! ICF! ÄBIC/IBIC! SOSFS 2014:5! Genomförandeplaner!

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Äldre- och Handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1(5) 2006-05-09 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Bakgrund I oktober

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer