Beslut Dnr: :43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet"

Transkript

1 Beslut Dnr: :43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

2 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Tomelilla kommun Riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Skolinspektionens beslut Skolinspektionens har genomfört en riktad tillsyn i Tomelilla kommun kring hur kommunen genomför sin tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi. Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller de krav som finns i skolförfattningarna Granskningen har däremot visat på angelägna förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet. Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden. Förbättringsområden Kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. Kommunen bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar (14 a kap års skollag). Kommunen bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

3 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Uppföljning Då krav ej föreligger kommer Skolinspektionen inte att begära redovisning av åtgärder för förbättring av kvalitén i anslutning till denna tillsyn. Uppföljning av förbättringsområden kommer i stället att ske i samband med regelbunden tillsyn av kommunen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Litza Aschan deltagit. På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef Martin Eksath Utredare/Föredragande Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

4 Bilaga 1 1 (4) Allmänt om den riktade tillsynen I en riktad tillsyn fokuserar inspektionen på en specifik sakfråga inom Skolinspektionens tillsynsområde. Skolinspektionen har under 2010 genomfört en riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet. Som ett led i denna tillsyn har Skolinspektionen kartlagt hur landets kommuner valt att organisera och genomföra sin tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Kartläggningen, i form av en webbenkät sändes till landets kommuner i början av juni 2010, och besvarades av landets samtliga kommuner. Kartläggningen följs upp med tillsynsbesök i 20 kommuner under novemberdecember. Tomelilla är en av dessa 20 kommuner. Underlaget för den riktade tillsynen i Tomelilla kommun består av genomförd kartläggning, dokument från kommunen samt av information som samlades in vid intervjuer den 4 november. Intervjuerna genomfördes med kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt med fem företrädare för fyra förskolor i enskild regi. En av dessa företrädde även fritidshem i enskild regi. Resultatet av Skolinspektionens riktade tillsyn redovisas i kommunrapporter till de kommuner som blivit granskade på plats. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området redovisas i Skolinspektionens rapport Riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet som publiceras i april Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Övergripande information om den riktade tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/kommunernas-tillsyn). Bakgrund och rättslig reglering Det är enligt 1985 års skollag lägeskommunen som ger tillstånd till en enskild förskola eller enskilt fritidshem att bedriva verksamhet. Enligt 2 a kap års skollag ska kommunen godkänna en ansökan om att driva enskild förskola eller fritidshem om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap års skollag. Av 2 a kap års skollag framgår följande. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckling. Vidare framgår av 3 att det för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska finnas personal med

5 Bilaga 1 2 (4) sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska också ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Slutligen framgår av 3 att förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utgå från varje barns behov och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras särskilda behov kräver. När verksamheten har godkänts enligt ovan står den enligt 2 a kap års skollag under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs, det vill säga lägeskommunen. Enligt 15 har kommunen rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen kan under vissa förhållanden återkalla godkännandet att bedriva enskild förskola eller fritidshem, vilket regleras i 2 a kap. 16. Om det föreligger något missförhållande i verksamheten ska kommunen enligt 16 i första hand förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs får kommunen därefter återkalla godkännandet. Ett godkännande ska också återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. En enskild förskola eller fritidshem som har godkänts enligt 13 har under vissa förutsättningar rätt till bidrag. Av 2 a kap års skollag framgår att bidragsrätten förutsätter att verksamheten är öppen för alla barn, som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet enligt 1985 års skollag, med undantag för barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten. Vidare förutsätter rätten till bidrag att det inte uppstår påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen samt att avgifterna inte är oskäligt höga. Kommunen får emellertid besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att öppenhetskravet inte är uppfyllt om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I övrigt är kommunen enligt 2 a kap års skollag skyldig att informera om sådan enskild verksamhet som kommunen har godkänt och det framgår att informationen även ska avse möjligheten att driva enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg med bidrag enligt 17. Utöver de regler som finns i 2 a kap års skollag omfattas enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg också av 14 a kap års skollag, vilket enligt 6 och 7 innebär att huvudmannen ska se till att det inom ramen för

6 Bilaga 1 3 (4) verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, det vill säga att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling samt se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling i enlighet med 8. Skolinspektionen har enligt 14 a kap års skollag ansvaret för att se till att 14 a kapitlet följs. Beträffande enskilda förskolor och fritidshem som godkänts av kommunen gör Skolinspektionen bedömningen att ansvaret för att se till att ovanstående aspekter av 14 a kapitlet följs ingår i kommunens tillsynsansvar. Bedömningarna i denna granskning/tillsyn har gjorts med stöd i aktuella bestämmelser i 1985 års skollag samt vad gäller uttolkningen av begreppet god kvalitet i 2 a kap. 13, med stöd i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Förändringar i den nya skollagen, som innebär att tillsynsansvaret för enskilda fritidshem som drivs i anknytning till grundskoleverksamhet, övergår till Skolinspektionen från och med den 1 juli 2011 får konsekvenser för uppföljningen av eventuella krav på åtgärder vad gäller tillsyn av enskilda fritidshem. Krav på åtgärder kommer på grund av nämnda förändringar endast att gälla tillsyn av de fritidshem i enskild regi som drivs utan anknytning till grundskoleverksamhet. Med anledning av förändringarna i den nya skollagen har i första hand representanter från förskolor i enskild regi intervjuats i samband med inspektionsbesöken. På grund av detta kan empiri i vissa fall saknas kring kommunernas tillsyn av fritidshem i enskild regi. I dessa fall har ingen bedömning gjorts. Då regleringen i 1985 års skollag av kommunernas tillsynsansvar är av övergripande karaktär och inte innehåller några närmare föreskrifter om hur tillsynen ska utföras har Skolinspektionen bedömt vad som är ett rimligt ansvarstagande enligt 1985 års skollag. Detta återspeglas i granskningens tre frågeställningar. Frågeställningarna baseras i huvudsak på Skolinspektionens bedömning att kommunen behöver ha system för att på ett systematiskt och regelbundet vis kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn. Därför genomför Skolinspektionen nu denna riktade tillsyn. Syfte och frågeställningar Syftet med den riktade tillsynen är att bedöma i vilken utsträckning kommunerna uppfyller författningarnas krav kring tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi, enligt 2 a kap års skollag. Den förväntade effekten är att

7 Bilaga 1 4 (4) en högre andel kommuner kommer att genomföra den tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi som 2 a kap års skollag föreskriver. Vidare ska Skolinspektionens tillsyn kunna lyfta fram och sprida goda exempel från kommuner som har bra system för sin tillsyn, vilka kan tjäna som vägledning för andra kommuner. De frågeställningar som ska besvaras inom ramen för den riktade tillsynen är följande. Finns system i kommunerna för att regelbundet kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Är kommunernas tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi systematisk och regelbunden och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister?

8 1 (7) Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Tomelilla kommun med knappt invånare ligger i sydöstra Skåne. Enskild verksamhet finns i kommunen sedan Det finns fem enskilda förskolor och två enskilda fritidshem, varav ett är integrerat i en friskola. Tre av förskolorna har verkat sedan början av 1990-talet medan två endast har några år på nacken. Det finns en politisk viljeyttring att en tredjedel av barnen i kommunen ska finnas i enskild verksamhet. 31 procent (SCB 2009) av barnen i förskola finns i enskild regi att jämföra med medelvärdet i landet som är 12 procent (SCB 2009). Tomelilla kommun har en förvaltning som bedriver verksamhet i form av nio verksamhetsteam. En barn- och utbildningschef leder barn- och utbildningsteamet, vilket har ansvar för kommunens tillsyn av enskild verksamhet. Arbetsuppgifterna är fördelade på flera tjänstemän. Motivering till beslutet 1. Finns system i kommunen, för att regelbundet bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde tar sin utgångspunkt i frågan om kommunen utövar tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver ha en organisation med utarbetade rutiner för att systematiskt och regelbundet kunna bedriva denna tillsyn i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: Skolinspektionen har vid sitt besök i Tomelilla kommun tagit del av dokumentet Information om beslut om bidragsbelopp fastställt ( ) av Kommunstyrelsen. I detta dokument informerar kommunen om att de, i enlighet med förändringar i skollagen 1 juli 2009, fortsättningsvis kommer att fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har barn eller elever. Dessa beslut avser kommunen framöver att fatta årligen i december månad. I dokumentet uppges att bidragsbeloppen utbetalas månadsvis efter antalet inskrivna barn och att förskolorna och fritidshemmen i enskild regi ska se till att barnens scheman rapporteras in i Dexter, som är ett internetsystem för bland annat tidsrapportering. I Information om beslut om bidragsbelopp uppges vidare att dessa beslut är att ses som ett godkännande av den enskilda verksamheten och vid intervju

9 2 (7) med kommunens företrädare uppges att dokumentet ersätter tidigare samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och enskild verksamhet, som tidigare upprättats inför start av enskild verksamhet. I samverkansavtalen tydliggjordes, utöver de krav som ställs i 1985 års skollag och dess föreskrifter enligt 2 a kap. 13, även att verksamhet i enskild regi skulle följa respektive läroplaner samt kommunala riktlinjer. Enligt intervju med kommunens företrädare grundar sig beslutet om bidragsbelopp till de respektive verksamheterna på tidigare kännedom om verksamheternas kvalitet och säkerhet. Tomelilla kommun saknar underlag eller riktlinjer för hur eventuella nya ansökningar ska hanteras. Kommunen har däremot hanterat en begäran om utökning av verksamheten ( ) på en av de befintliga enskilda förskolorna. Enligt kommunens företrädare gjordes då ett besök på förskolan följt av en bedömning angående lokalernas anpassning för verksamheten samt direktiv från kommunen att personaltätheten måste anpassas efter det ökade barnantalet. Kommunens företrädare uppger att tillsynsansvaret över förskolor och fritidshem i enskild regi i Tomelilla kommun är fördelat på ett antal tjänstemän. En barn- och utbildningschef är ansvarig för det s.k. barn- och utbildningsteamet, som även består av två skolutvecklare, båda med en bakgrund som specialpedagoger. Dessa tre personer genomför tillsynsbesök hos såväl förskolor som fritidshem i enskild regi samt bjuder in de enskilda verksamheterna till utbildningsdagar och informationsträffar. En kö- och placeringsassistent ansvarar för kö och placering och får, via systemet Dexter, månadsvis in information om antal barn i kö, antal placerade barn och deras scheman, vilket reglerar bidraget till den enskilda verksamheten. Föräldrarna till barnen i enskild verksamhet lägger själva in barnens schema i detta system och kommunens företrädare uppger att detta medför att kommunen har en konstant överblick över barngruppernas storlek. Kö- och placeringsassistenten bjuder även in företrädare för de enskilda verksamheterna till placeringsmöten i maj varje år och har utöver detta regelbunden kontakt med verksamheterna. I kommunens regelverk saknas skriftliga riktlinjer som beskriver med vilken regelbundenhet och systematik tillsynsbesöken i förskola och fritidshem i enskild regi ska genomföras. Vid båda intervjuerna framkommer att tillsyn av samtliga förskolor och fritidshem i enskild regi genomfördes Enligt kommunens företrädare genomfördes även tillsynsbesök Tidigare än 2007 har inga tillsynsbesök gjorts, uppger företrädarna för den enskilda verksamheten. Enligt kommunens tillsynsprotokoll står att läsa att Tomelilla kommun har för avsikt att genomföra tillsynsbesök en gång vartannat år.

10 3 (7) Enligt de intervjuade begär Tomelilla kommun in dokument från de enskilda verksamheterna i samband med tillsynsbesök, men inte vid något annat tillfälle, med undantag från ekonomiska uppföljningar som sker månadsvis. Såväl kommunens företrädare som de intervjuade representanterna för den enskilda verksamheten uppger att samarbetet mellan kommunen och de enskilda verksamheterna är välfungerande och att kommunal och enskild verksamhet behandlas likvärdigt. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. Som ett förbättringsområde vill dock Skolinspektionen lyfta fram att kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. 2. Bedriver kommunen, systematiskt och regelbundet, tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde har fokus på frågan hur kommunerna valt att genomföra sin tillsyn för att kunna bedöma om verksamheterna i enskild regi uppfyller de krav som 1985 års skollag ställer. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: 2.1 Beskrivning av kommunens arbete med tillsyn Vid intervjuerna uppger kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt företrädarna för verksamheterna i enskild regi att tillsynsbesöken inleds med ett möte, där kommunens företrädare informerar de enskilda verksamheterna om tillsynen. Därefter bokas tider in för besök. En checklista sänds till verksamheterna innan besöket. Denna omfattar samtliga frågor som tas upp under besöket och används enligt företrädarna för den enskilda verksamheten som diskussionsunderlag bland personalen inför besöket. Frågorna berör bland annat ekonomi, barngruppen, verksamhetens ledning, personalens utbildning, personaltäthet, särskilt stöd, normer och värden samt verksamhetens kvalitetsarbete. Inför besöket begär kommunen in ett flertal dokument, som t.ex. likabehandlingsplan. Besöket genomförs av barnoch utbildningschefen samt de två skolutvecklarna och båda intervjuerna ger

11 4 (7) vid handen att samtal förs med ledningen samt styrelsen för de enskilda verksamheterna kring frågeställningarna i checklistan. Företrädare för den enskilda verksamheten uppger att diskussionerna i huvudsak förs kring säkerhetsaspekter och placeringar och mindre kring pedagogiska aspekter. De intervjuade anger att besök på förskolorna i enskild regi har gjorts medan verksamheten pågick, medan tillsynsbesök på fritidshemmen genomfördes då verksamheten inte var igång. Anteckningar tas under besöket, vilka renskrivs senare för att mynna ut i ett tillsynsprotokoll. Tidsrymden för besöken är en förmiddag alternativt en eftermiddag. Företrädarna för den enskilda verksamheten upplyser om att de fått en sammanställning av rapporten för sin respektive verksamhet och de uppger att de tycker att rapporten varit till nytta i deras utvecklingsarbete. I detta framkommer även synpunkter från den enskilda verksamheten. I det tillsynsprotokoll som Skolinspektionen tagit del av framför företrädarna för den enskilda verksamheten ett önskemål om fler möten med kommunen med information kring regler. Utöver de tillsynsbesök som genomförs, bjuder kommunen in de enskilda verksamheterna till fortbildningar som kommunen ordnar. Kommunen bjuder även in till träffar kring specifika frågor, t.ex. framtagande av en gemensam informationsbroschyr. 2.2 Kvalitetskrav enligt 2 a kap års skollag Tomelilla kommun har i sina dokument inte närmare specificerat hur hög andel högskoleutbildad personal kommunen eftersträvar. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är högre i de kommunala förskolorna än i förskolorna i enskild regi (SCB 2009, kommun 59 %, enskild 49 %). Vid intervjuerna uppges att kommunen diskuterar med de enskilda verksamheterna att de bör ha minst en person med högskoleutbildning på var avdelning. Det ställs dock inga specifika krav på den enskilda verksamheten. Vid intervjuer framkommer att personalen vid enskild verksamhet blir inbjuden till kommunens fortbildningar kring t.ex. TRAS, som är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Vid tillsynsbesöken diskuteras om barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Vid intervjun uppger företrädare för Tomelilla kommun att kommunen har en outtalad ambition att kvalitén i den enskilda verksamheten inte ska avvika från den i den kommunala verksamheten. Kommunens tjänstemän uppger vidare att bidraget till den enskilda verksamheten baseras på barnens schema och genom att uppgifter regelbundet samlas in kring detta menar kommunen sig få en god uppfattning om barngrupperna. Antalet barn per års-

12 5 (7) arbetare är högre i enskild verksamhet än i kommunens förskolor (SCB 2009, kommun 5,2 barn/årsarbetare, enskild 6,2 barn/årsarbetare). Kommunens företrädare uppger att man regelbundet får information om eventuella förändringar i lokalerna och att vissa lokaler ägs av Tomelilla kommun. Det uppges vidare att det är lätt att hålla sig informerad i en liten kommun och att frågor kring lokalerna diskuteras vid tillsynsbesöken. De intervjuade representanterna från den enskilda verksamheten menar att kommunen ställer mycket höga krav på lokalernas beskaffenhet, men att det då i huvudsak är säkerhetsaspekter som förs på tal. Denna bild bekräftas av kommunens företrädare som uppger att man vid tillsynsbesöken beaktar arbetsmiljöansvaret och olika skyddsprotokoll, då detta påverkar säkerheten i verksamheterna. Kommunens företrädare menar att det finns en stark tradition bland föräldrarna i Tomelilla att omsorg och trygghet är viktigt och att detta i hög utsträckning styr valet av verksamhet och att de pedagogiska aspekterna lätt kommer i skymundan. Kommunen resursenhet med olika barn- och elevvårdande professioner har ett uppdrag att verka såväl i förskolor och fritidshem i enskild regi som i kommunal verksamhet och vid båda intervjuerna uppges att kontakten är kontinuerlig. Företrädare för den enskilda verksamheten framför att de får information från kommunen om speciella behov föreligger redan då barnen står i kö. Vidare uppges att om den enskilda verksamheten uppmärksammar att ett barn är i behov av särskilt stöd, så belastar inte detta den enskilda verksamhetens ekonomi. Bidrag ges på samma sätt oavsett om barnen befinner sig i kommunal eller enskild verksamhet. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. 2.3 Normer och värden Tomelilla kommun kritiserades av Skolinspektionen (beslut ) för att kommunens förskolor och fritidshem inte i tillräcklig utsträckning målinriktat arbetar med att förebygga och motverka kränkande behandling och att dokumentation om detta arbete i en plan mot kränkande behandling saknades. I uppföljningsbeslut ( ) konstaterades att Tomelilla kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna i den kommunala verksamheten.

13 6 (7) Vid intervjuer med företrädare för Tomelilla kommun kan konstateras att det finns en medvetenhet kring att kommunen behöver utveckla sin tillsyn för att förvissa sig om att även förskolor/fritidshem i enskild regi upprättar en årlig plan mot kränkande behandling som följer lagens föreskrifter. Intervjuer och dokumentanalys i denna tillsyn visar att kommunen frågar i samband med tillsynsbesök om den enskilda verksamheten upprättat en likabehandlingsplan, men att dokument inte begärs in årligen och att innehållet i planerna inte vidare utvecklas. Däremot tyder såväl kommunens tillsynsprotokoll som gjorda intervjuer på att samtal förs i samband med tillsynsbesök kring hur de enskilda verksamheterna arbetar med normer och värden i termer av jämställdhet, demokrati och olika kulturer. Skolinspektionens bedömning: Tomelilla kommun har nyligen tillsynats av Skolinspektionen. Uppföljningen av den tillsynen samt intervjuer i samband med denna riktade tillsyn tyder på att kommunen har initierat ett arbete för att i högre utsträckning kunna leva upp till gällande författningar. Därav nöjer sig Skolinspektionen med att konstatera att Tomelilla kommun bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar. (14 a kap års skollag). 2.4 Avgifter, öppenhetskrav och informationsskyldighet Tomelilla kommun tillämpar maxtaxa, vilket medför att även förskolor i enskild regi tillämpar denna taxa. Ekonomiuppföljningar görs månadsvis. Vid intervjuer framkommer att såväl tjänstemän som företrädare för de enskilda verksamheterna upplever att samarbetet kring ekonomi samt kö och placering är välfungerande. En enskild förskola har inkommit med en ansökan till kommunen ( ) om att få ha en egen kö i kombination med att barnen står i kommunens kö. I övrigt finns en gemensam kö med kommunen. Företrädare för den enskilda verksamheten påpekar att de i vissa fall har varit tvungna att neka barn i behov av särskilt stöd en plats, men att detta skett i samförstånd med kommunens resursteam. Kommunens företrädare uppger att föräldrarna har rätt att tacka nej till plats i den enskilda förskola som driva av kyrkan.

14 7 (7) På Tomelilla kommuns hemsida ger kommunen lättillgänglig och tydlig information till föräldrar om förskolor/fritidshem i enskild regi. Däremot saknas information kring möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen. Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. 3. Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister? I detta granskningsområde granskas hur kommunerna samlar in information, sätter in åtgärder och följer upp dessa då det råder missförhållanden i förskola och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: De ansvariga tjänstemännen uppger att de informerat de enskilda verksamheterna om kravet av registerkontroll av personal inom förskolor och fritidshem i samband med möten samt i samband med tillsynsbesök. Vid nystart begär kommunen in utdrag ur belastningsregistret. Vid intervjuerna framkommer att Tomelilla kommun saknar ett formellt klagohanteringssystem för att fånga upp eventuella missförhållanden inom den enskilda verksamheten, men att administrationen av kön gör att föräldrarna väl känner till de berörda tjänstemännen. Kommunens elevhälsa arbetar kontinuerligt med den enskilda verksamheten och kan fånga upp signaler. Kommunen distribuerar och sammanställer årligen en enkät till samtliga föräldrar i kommunen, där kommunen får information och signaler om såväl kommunal som fristående verksamhet. Tjänstemännen uppger att de inte fått in några signaler om eventuella missförhållanden. Granskningen visar att Tomelilla kommun inte har delat ut föreläggande eller återkallat rätten till bidrag. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde.

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Barnomsorgspeng 1 juli 2009

Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer. En barnomsorgspeng ger föräldrar

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. i Båstads kommun

Beslut för förskola. i Båstads kommun Beslut t 2014-01-31 Skolinspektionen Dnr 43. 2013;308 Båstads kommun Beslut för förskola i Båstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg Beslut Lidköpings kommun Beslut för förskola och pedagogiks omsorg i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Nybro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Nybro kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet Rapport riktad tillsyn 2011-05-10 Dnr: 2010:43 Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet Riktad tillsyn Skolinspektionen rapport: Riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet 2011 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 1. Tillsyn Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt

Läs mer

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem

Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem Sektor utbildning Antagen av utbildningsnämnden 2015-09-08

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för förskola. i Ekerö kommun

Beslut för förskola. i Ekerö kommun Ekerö kommun för förskola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se 2 (9) Tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem BARN- OCH UTBILDNING Rev. 201202 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap 5 skollagen ska den som vill driva en förskola eller

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun rn Beslut Gävle kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Gävle kommun Tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Palmlunds Malmö Aktiebolag Org.nr. 556445-0665 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Palmlunds Malmö Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Norrmalms stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Norrmalms stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun 2016-06-16 Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Norrmalms stadsdelsområde i Stockholms kommun 2 (5) Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer