Beslut Dnr: :43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet"

Transkript

1 Beslut Dnr: :43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

2 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Tomelilla kommun Riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Skolinspektionens beslut Skolinspektionens har genomfört en riktad tillsyn i Tomelilla kommun kring hur kommunen genomför sin tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi. Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller de krav som finns i skolförfattningarna Granskningen har däremot visat på angelägna förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet. Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden. Förbättringsområden Kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. Kommunen bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar (14 a kap års skollag). Kommunen bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

3 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Uppföljning Då krav ej föreligger kommer Skolinspektionen inte att begära redovisning av åtgärder för förbättring av kvalitén i anslutning till denna tillsyn. Uppföljning av förbättringsområden kommer i stället att ske i samband med regelbunden tillsyn av kommunen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Litza Aschan deltagit. På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef Martin Eksath Utredare/Föredragande Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

4 Bilaga 1 1 (4) Allmänt om den riktade tillsynen I en riktad tillsyn fokuserar inspektionen på en specifik sakfråga inom Skolinspektionens tillsynsområde. Skolinspektionen har under 2010 genomfört en riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet. Som ett led i denna tillsyn har Skolinspektionen kartlagt hur landets kommuner valt att organisera och genomföra sin tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Kartläggningen, i form av en webbenkät sändes till landets kommuner i början av juni 2010, och besvarades av landets samtliga kommuner. Kartläggningen följs upp med tillsynsbesök i 20 kommuner under novemberdecember. Tomelilla är en av dessa 20 kommuner. Underlaget för den riktade tillsynen i Tomelilla kommun består av genomförd kartläggning, dokument från kommunen samt av information som samlades in vid intervjuer den 4 november. Intervjuerna genomfördes med kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt med fem företrädare för fyra förskolor i enskild regi. En av dessa företrädde även fritidshem i enskild regi. Resultatet av Skolinspektionens riktade tillsyn redovisas i kommunrapporter till de kommuner som blivit granskade på plats. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området redovisas i Skolinspektionens rapport Riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet som publiceras i april Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Övergripande information om den riktade tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/kommunernas-tillsyn). Bakgrund och rättslig reglering Det är enligt 1985 års skollag lägeskommunen som ger tillstånd till en enskild förskola eller enskilt fritidshem att bedriva verksamhet. Enligt 2 a kap års skollag ska kommunen godkänna en ansökan om att driva enskild förskola eller fritidshem om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap års skollag. Av 2 a kap års skollag framgår följande. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckling. Vidare framgår av 3 att det för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska finnas personal med

5 Bilaga 1 2 (4) sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska också ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Slutligen framgår av 3 att förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utgå från varje barns behov och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras särskilda behov kräver. När verksamheten har godkänts enligt ovan står den enligt 2 a kap års skollag under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs, det vill säga lägeskommunen. Enligt 15 har kommunen rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen kan under vissa förhållanden återkalla godkännandet att bedriva enskild förskola eller fritidshem, vilket regleras i 2 a kap. 16. Om det föreligger något missförhållande i verksamheten ska kommunen enligt 16 i första hand förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs får kommunen därefter återkalla godkännandet. Ett godkännande ska också återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. En enskild förskola eller fritidshem som har godkänts enligt 13 har under vissa förutsättningar rätt till bidrag. Av 2 a kap års skollag framgår att bidragsrätten förutsätter att verksamheten är öppen för alla barn, som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet enligt 1985 års skollag, med undantag för barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten. Vidare förutsätter rätten till bidrag att det inte uppstår påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen samt att avgifterna inte är oskäligt höga. Kommunen får emellertid besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att öppenhetskravet inte är uppfyllt om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I övrigt är kommunen enligt 2 a kap års skollag skyldig att informera om sådan enskild verksamhet som kommunen har godkänt och det framgår att informationen även ska avse möjligheten att driva enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg med bidrag enligt 17. Utöver de regler som finns i 2 a kap års skollag omfattas enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg också av 14 a kap års skollag, vilket enligt 6 och 7 innebär att huvudmannen ska se till att det inom ramen för

6 Bilaga 1 3 (4) verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, det vill säga att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling samt se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling i enlighet med 8. Skolinspektionen har enligt 14 a kap års skollag ansvaret för att se till att 14 a kapitlet följs. Beträffande enskilda förskolor och fritidshem som godkänts av kommunen gör Skolinspektionen bedömningen att ansvaret för att se till att ovanstående aspekter av 14 a kapitlet följs ingår i kommunens tillsynsansvar. Bedömningarna i denna granskning/tillsyn har gjorts med stöd i aktuella bestämmelser i 1985 års skollag samt vad gäller uttolkningen av begreppet god kvalitet i 2 a kap. 13, med stöd i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Förändringar i den nya skollagen, som innebär att tillsynsansvaret för enskilda fritidshem som drivs i anknytning till grundskoleverksamhet, övergår till Skolinspektionen från och med den 1 juli 2011 får konsekvenser för uppföljningen av eventuella krav på åtgärder vad gäller tillsyn av enskilda fritidshem. Krav på åtgärder kommer på grund av nämnda förändringar endast att gälla tillsyn av de fritidshem i enskild regi som drivs utan anknytning till grundskoleverksamhet. Med anledning av förändringarna i den nya skollagen har i första hand representanter från förskolor i enskild regi intervjuats i samband med inspektionsbesöken. På grund av detta kan empiri i vissa fall saknas kring kommunernas tillsyn av fritidshem i enskild regi. I dessa fall har ingen bedömning gjorts. Då regleringen i 1985 års skollag av kommunernas tillsynsansvar är av övergripande karaktär och inte innehåller några närmare föreskrifter om hur tillsynen ska utföras har Skolinspektionen bedömt vad som är ett rimligt ansvarstagande enligt 1985 års skollag. Detta återspeglas i granskningens tre frågeställningar. Frågeställningarna baseras i huvudsak på Skolinspektionens bedömning att kommunen behöver ha system för att på ett systematiskt och regelbundet vis kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn. Därför genomför Skolinspektionen nu denna riktade tillsyn. Syfte och frågeställningar Syftet med den riktade tillsynen är att bedöma i vilken utsträckning kommunerna uppfyller författningarnas krav kring tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi, enligt 2 a kap års skollag. Den förväntade effekten är att

7 Bilaga 1 4 (4) en högre andel kommuner kommer att genomföra den tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi som 2 a kap års skollag föreskriver. Vidare ska Skolinspektionens tillsyn kunna lyfta fram och sprida goda exempel från kommuner som har bra system för sin tillsyn, vilka kan tjäna som vägledning för andra kommuner. De frågeställningar som ska besvaras inom ramen för den riktade tillsynen är följande. Finns system i kommunerna för att regelbundet kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Är kommunernas tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi systematisk och regelbunden och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister?

8 1 (7) Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Tomelilla kommun med knappt invånare ligger i sydöstra Skåne. Enskild verksamhet finns i kommunen sedan Det finns fem enskilda förskolor och två enskilda fritidshem, varav ett är integrerat i en friskola. Tre av förskolorna har verkat sedan början av 1990-talet medan två endast har några år på nacken. Det finns en politisk viljeyttring att en tredjedel av barnen i kommunen ska finnas i enskild verksamhet. 31 procent (SCB 2009) av barnen i förskola finns i enskild regi att jämföra med medelvärdet i landet som är 12 procent (SCB 2009). Tomelilla kommun har en förvaltning som bedriver verksamhet i form av nio verksamhetsteam. En barn- och utbildningschef leder barn- och utbildningsteamet, vilket har ansvar för kommunens tillsyn av enskild verksamhet. Arbetsuppgifterna är fördelade på flera tjänstemän. Motivering till beslutet 1. Finns system i kommunen, för att regelbundet bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde tar sin utgångspunkt i frågan om kommunen utövar tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver ha en organisation med utarbetade rutiner för att systematiskt och regelbundet kunna bedriva denna tillsyn i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: Skolinspektionen har vid sitt besök i Tomelilla kommun tagit del av dokumentet Information om beslut om bidragsbelopp fastställt ( ) av Kommunstyrelsen. I detta dokument informerar kommunen om att de, i enlighet med förändringar i skollagen 1 juli 2009, fortsättningsvis kommer att fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har barn eller elever. Dessa beslut avser kommunen framöver att fatta årligen i december månad. I dokumentet uppges att bidragsbeloppen utbetalas månadsvis efter antalet inskrivna barn och att förskolorna och fritidshemmen i enskild regi ska se till att barnens scheman rapporteras in i Dexter, som är ett internetsystem för bland annat tidsrapportering. I Information om beslut om bidragsbelopp uppges vidare att dessa beslut är att ses som ett godkännande av den enskilda verksamheten och vid intervju

9 2 (7) med kommunens företrädare uppges att dokumentet ersätter tidigare samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och enskild verksamhet, som tidigare upprättats inför start av enskild verksamhet. I samverkansavtalen tydliggjordes, utöver de krav som ställs i 1985 års skollag och dess föreskrifter enligt 2 a kap. 13, även att verksamhet i enskild regi skulle följa respektive läroplaner samt kommunala riktlinjer. Enligt intervju med kommunens företrädare grundar sig beslutet om bidragsbelopp till de respektive verksamheterna på tidigare kännedom om verksamheternas kvalitet och säkerhet. Tomelilla kommun saknar underlag eller riktlinjer för hur eventuella nya ansökningar ska hanteras. Kommunen har däremot hanterat en begäran om utökning av verksamheten ( ) på en av de befintliga enskilda förskolorna. Enligt kommunens företrädare gjordes då ett besök på förskolan följt av en bedömning angående lokalernas anpassning för verksamheten samt direktiv från kommunen att personaltätheten måste anpassas efter det ökade barnantalet. Kommunens företrädare uppger att tillsynsansvaret över förskolor och fritidshem i enskild regi i Tomelilla kommun är fördelat på ett antal tjänstemän. En barn- och utbildningschef är ansvarig för det s.k. barn- och utbildningsteamet, som även består av två skolutvecklare, båda med en bakgrund som specialpedagoger. Dessa tre personer genomför tillsynsbesök hos såväl förskolor som fritidshem i enskild regi samt bjuder in de enskilda verksamheterna till utbildningsdagar och informationsträffar. En kö- och placeringsassistent ansvarar för kö och placering och får, via systemet Dexter, månadsvis in information om antal barn i kö, antal placerade barn och deras scheman, vilket reglerar bidraget till den enskilda verksamheten. Föräldrarna till barnen i enskild verksamhet lägger själva in barnens schema i detta system och kommunens företrädare uppger att detta medför att kommunen har en konstant överblick över barngruppernas storlek. Kö- och placeringsassistenten bjuder även in företrädare för de enskilda verksamheterna till placeringsmöten i maj varje år och har utöver detta regelbunden kontakt med verksamheterna. I kommunens regelverk saknas skriftliga riktlinjer som beskriver med vilken regelbundenhet och systematik tillsynsbesöken i förskola och fritidshem i enskild regi ska genomföras. Vid båda intervjuerna framkommer att tillsyn av samtliga förskolor och fritidshem i enskild regi genomfördes Enligt kommunens företrädare genomfördes även tillsynsbesök Tidigare än 2007 har inga tillsynsbesök gjorts, uppger företrädarna för den enskilda verksamheten. Enligt kommunens tillsynsprotokoll står att läsa att Tomelilla kommun har för avsikt att genomföra tillsynsbesök en gång vartannat år.

10 3 (7) Enligt de intervjuade begär Tomelilla kommun in dokument från de enskilda verksamheterna i samband med tillsynsbesök, men inte vid något annat tillfälle, med undantag från ekonomiska uppföljningar som sker månadsvis. Såväl kommunens företrädare som de intervjuade representanterna för den enskilda verksamheten uppger att samarbetet mellan kommunen och de enskilda verksamheterna är välfungerande och att kommunal och enskild verksamhet behandlas likvärdigt. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. Som ett förbättringsområde vill dock Skolinspektionen lyfta fram att kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. 2. Bedriver kommunen, systematiskt och regelbundet, tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde har fokus på frågan hur kommunerna valt att genomföra sin tillsyn för att kunna bedöma om verksamheterna i enskild regi uppfyller de krav som 1985 års skollag ställer. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: 2.1 Beskrivning av kommunens arbete med tillsyn Vid intervjuerna uppger kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt företrädarna för verksamheterna i enskild regi att tillsynsbesöken inleds med ett möte, där kommunens företrädare informerar de enskilda verksamheterna om tillsynen. Därefter bokas tider in för besök. En checklista sänds till verksamheterna innan besöket. Denna omfattar samtliga frågor som tas upp under besöket och används enligt företrädarna för den enskilda verksamheten som diskussionsunderlag bland personalen inför besöket. Frågorna berör bland annat ekonomi, barngruppen, verksamhetens ledning, personalens utbildning, personaltäthet, särskilt stöd, normer och värden samt verksamhetens kvalitetsarbete. Inför besöket begär kommunen in ett flertal dokument, som t.ex. likabehandlingsplan. Besöket genomförs av barnoch utbildningschefen samt de två skolutvecklarna och båda intervjuerna ger

11 4 (7) vid handen att samtal förs med ledningen samt styrelsen för de enskilda verksamheterna kring frågeställningarna i checklistan. Företrädare för den enskilda verksamheten uppger att diskussionerna i huvudsak förs kring säkerhetsaspekter och placeringar och mindre kring pedagogiska aspekter. De intervjuade anger att besök på förskolorna i enskild regi har gjorts medan verksamheten pågick, medan tillsynsbesök på fritidshemmen genomfördes då verksamheten inte var igång. Anteckningar tas under besöket, vilka renskrivs senare för att mynna ut i ett tillsynsprotokoll. Tidsrymden för besöken är en förmiddag alternativt en eftermiddag. Företrädarna för den enskilda verksamheten upplyser om att de fått en sammanställning av rapporten för sin respektive verksamhet och de uppger att de tycker att rapporten varit till nytta i deras utvecklingsarbete. I detta framkommer även synpunkter från den enskilda verksamheten. I det tillsynsprotokoll som Skolinspektionen tagit del av framför företrädarna för den enskilda verksamheten ett önskemål om fler möten med kommunen med information kring regler. Utöver de tillsynsbesök som genomförs, bjuder kommunen in de enskilda verksamheterna till fortbildningar som kommunen ordnar. Kommunen bjuder även in till träffar kring specifika frågor, t.ex. framtagande av en gemensam informationsbroschyr. 2.2 Kvalitetskrav enligt 2 a kap års skollag Tomelilla kommun har i sina dokument inte närmare specificerat hur hög andel högskoleutbildad personal kommunen eftersträvar. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är högre i de kommunala förskolorna än i förskolorna i enskild regi (SCB 2009, kommun 59 %, enskild 49 %). Vid intervjuerna uppges att kommunen diskuterar med de enskilda verksamheterna att de bör ha minst en person med högskoleutbildning på var avdelning. Det ställs dock inga specifika krav på den enskilda verksamheten. Vid intervjuer framkommer att personalen vid enskild verksamhet blir inbjuden till kommunens fortbildningar kring t.ex. TRAS, som är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Vid tillsynsbesöken diskuteras om barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Vid intervjun uppger företrädare för Tomelilla kommun att kommunen har en outtalad ambition att kvalitén i den enskilda verksamheten inte ska avvika från den i den kommunala verksamheten. Kommunens tjänstemän uppger vidare att bidraget till den enskilda verksamheten baseras på barnens schema och genom att uppgifter regelbundet samlas in kring detta menar kommunen sig få en god uppfattning om barngrupperna. Antalet barn per års-

12 5 (7) arbetare är högre i enskild verksamhet än i kommunens förskolor (SCB 2009, kommun 5,2 barn/årsarbetare, enskild 6,2 barn/årsarbetare). Kommunens företrädare uppger att man regelbundet får information om eventuella förändringar i lokalerna och att vissa lokaler ägs av Tomelilla kommun. Det uppges vidare att det är lätt att hålla sig informerad i en liten kommun och att frågor kring lokalerna diskuteras vid tillsynsbesöken. De intervjuade representanterna från den enskilda verksamheten menar att kommunen ställer mycket höga krav på lokalernas beskaffenhet, men att det då i huvudsak är säkerhetsaspekter som förs på tal. Denna bild bekräftas av kommunens företrädare som uppger att man vid tillsynsbesöken beaktar arbetsmiljöansvaret och olika skyddsprotokoll, då detta påverkar säkerheten i verksamheterna. Kommunens företrädare menar att det finns en stark tradition bland föräldrarna i Tomelilla att omsorg och trygghet är viktigt och att detta i hög utsträckning styr valet av verksamhet och att de pedagogiska aspekterna lätt kommer i skymundan. Kommunen resursenhet med olika barn- och elevvårdande professioner har ett uppdrag att verka såväl i förskolor och fritidshem i enskild regi som i kommunal verksamhet och vid båda intervjuerna uppges att kontakten är kontinuerlig. Företrädare för den enskilda verksamheten framför att de får information från kommunen om speciella behov föreligger redan då barnen står i kö. Vidare uppges att om den enskilda verksamheten uppmärksammar att ett barn är i behov av särskilt stöd, så belastar inte detta den enskilda verksamhetens ekonomi. Bidrag ges på samma sätt oavsett om barnen befinner sig i kommunal eller enskild verksamhet. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. 2.3 Normer och värden Tomelilla kommun kritiserades av Skolinspektionen (beslut ) för att kommunens förskolor och fritidshem inte i tillräcklig utsträckning målinriktat arbetar med att förebygga och motverka kränkande behandling och att dokumentation om detta arbete i en plan mot kränkande behandling saknades. I uppföljningsbeslut ( ) konstaterades att Tomelilla kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna i den kommunala verksamheten.

13 6 (7) Vid intervjuer med företrädare för Tomelilla kommun kan konstateras att det finns en medvetenhet kring att kommunen behöver utveckla sin tillsyn för att förvissa sig om att även förskolor/fritidshem i enskild regi upprättar en årlig plan mot kränkande behandling som följer lagens föreskrifter. Intervjuer och dokumentanalys i denna tillsyn visar att kommunen frågar i samband med tillsynsbesök om den enskilda verksamheten upprättat en likabehandlingsplan, men att dokument inte begärs in årligen och att innehållet i planerna inte vidare utvecklas. Däremot tyder såväl kommunens tillsynsprotokoll som gjorda intervjuer på att samtal förs i samband med tillsynsbesök kring hur de enskilda verksamheterna arbetar med normer och värden i termer av jämställdhet, demokrati och olika kulturer. Skolinspektionens bedömning: Tomelilla kommun har nyligen tillsynats av Skolinspektionen. Uppföljningen av den tillsynen samt intervjuer i samband med denna riktade tillsyn tyder på att kommunen har initierat ett arbete för att i högre utsträckning kunna leva upp till gällande författningar. Därav nöjer sig Skolinspektionen med att konstatera att Tomelilla kommun bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar. (14 a kap års skollag). 2.4 Avgifter, öppenhetskrav och informationsskyldighet Tomelilla kommun tillämpar maxtaxa, vilket medför att även förskolor i enskild regi tillämpar denna taxa. Ekonomiuppföljningar görs månadsvis. Vid intervjuer framkommer att såväl tjänstemän som företrädare för de enskilda verksamheterna upplever att samarbetet kring ekonomi samt kö och placering är välfungerande. En enskild förskola har inkommit med en ansökan till kommunen ( ) om att få ha en egen kö i kombination med att barnen står i kommunens kö. I övrigt finns en gemensam kö med kommunen. Företrädare för den enskilda verksamheten påpekar att de i vissa fall har varit tvungna att neka barn i behov av särskilt stöd en plats, men att detta skett i samförstånd med kommunens resursteam. Kommunens företrädare uppger att föräldrarna har rätt att tacka nej till plats i den enskilda förskola som driva av kyrkan.

14 7 (7) På Tomelilla kommuns hemsida ger kommunen lättillgänglig och tydlig information till föräldrar om förskolor/fritidshem i enskild regi. Däremot saknas information kring möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen. Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. 3. Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister? I detta granskningsområde granskas hur kommunerna samlar in information, sätter in åtgärder och följer upp dessa då det råder missförhållanden i förskola och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: De ansvariga tjänstemännen uppger att de informerat de enskilda verksamheterna om kravet av registerkontroll av personal inom förskolor och fritidshem i samband med möten samt i samband med tillsynsbesök. Vid nystart begär kommunen in utdrag ur belastningsregistret. Vid intervjuerna framkommer att Tomelilla kommun saknar ett formellt klagohanteringssystem för att fånga upp eventuella missförhållanden inom den enskilda verksamheten, men att administrationen av kön gör att föräldrarna väl känner till de berörda tjänstemännen. Kommunens elevhälsa arbetar kontinuerligt med den enskilda verksamheten och kan fånga upp signaler. Kommunen distribuerar och sammanställer årligen en enkät till samtliga föräldrar i kommunen, där kommunen får information och signaler om såväl kommunal som fristående verksamhet. Tjänstemännen uppger att de inte fått in några signaler om eventuella missförhållanden. Granskningen visar att Tomelilla kommun inte har delat ut föreläggande eller återkallat rätten till bidrag. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde.

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer