Beslut Dnr: :43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet"

Transkript

1 Beslut Dnr: :43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

2 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Tomelilla kommun Riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Skolinspektionens beslut Skolinspektionens har genomfört en riktad tillsyn i Tomelilla kommun kring hur kommunen genomför sin tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi. Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller de krav som finns i skolförfattningarna Granskningen har däremot visat på angelägna förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet. Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden. Förbättringsområden Kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. Kommunen bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar (14 a kap års skollag). Kommunen bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

3 Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun (2) Dnr :43 Uppföljning Då krav ej föreligger kommer Skolinspektionen inte att begära redovisning av åtgärder för förbättring av kvalitén i anslutning till denna tillsyn. Uppföljning av förbättringsområden kommer i stället att ske i samband med regelbunden tillsyn av kommunen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Litza Aschan deltagit. På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef Martin Eksath Utredare/Föredragande Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon:

4 Bilaga 1 1 (4) Allmänt om den riktade tillsynen I en riktad tillsyn fokuserar inspektionen på en specifik sakfråga inom Skolinspektionens tillsynsområde. Skolinspektionen har under 2010 genomfört en riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet. Som ett led i denna tillsyn har Skolinspektionen kartlagt hur landets kommuner valt att organisera och genomföra sin tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Kartläggningen, i form av en webbenkät sändes till landets kommuner i början av juni 2010, och besvarades av landets samtliga kommuner. Kartläggningen följs upp med tillsynsbesök i 20 kommuner under novemberdecember. Tomelilla är en av dessa 20 kommuner. Underlaget för den riktade tillsynen i Tomelilla kommun består av genomförd kartläggning, dokument från kommunen samt av information som samlades in vid intervjuer den 4 november. Intervjuerna genomfördes med kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt med fem företrädare för fyra förskolor i enskild regi. En av dessa företrädde även fritidshem i enskild regi. Resultatet av Skolinspektionens riktade tillsyn redovisas i kommunrapporter till de kommuner som blivit granskade på plats. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området redovisas i Skolinspektionens rapport Riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet som publiceras i april Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Övergripande information om den riktade tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/kommunernas-tillsyn). Bakgrund och rättslig reglering Det är enligt 1985 års skollag lägeskommunen som ger tillstånd till en enskild förskola eller enskilt fritidshem att bedriva verksamhet. Enligt 2 a kap års skollag ska kommunen godkänna en ansökan om att driva enskild förskola eller fritidshem om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap års skollag. Av 2 a kap års skollag framgår följande. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utveckling. Vidare framgår av 3 att det för bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska finnas personal med

5 Bilaga 1 2 (4) sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska också ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Slutligen framgår av 3 att förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utgå från varje barns behov och barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras särskilda behov kräver. När verksamheten har godkänts enligt ovan står den enligt 2 a kap års skollag under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs, det vill säga lägeskommunen. Enligt 15 har kommunen rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen kan under vissa förhållanden återkalla godkännandet att bedriva enskild förskola eller fritidshem, vilket regleras i 2 a kap. 16. Om det föreligger något missförhållande i verksamheten ska kommunen enligt 16 i första hand förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs får kommunen därefter återkalla godkännandet. Ett godkännande ska också återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen. En enskild förskola eller fritidshem som har godkänts enligt 13 har under vissa förutsättningar rätt till bidrag. Av 2 a kap års skollag framgår att bidragsrätten förutsätter att verksamheten är öppen för alla barn, som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet enligt 1985 års skollag, med undantag för barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten. Vidare förutsätter rätten till bidrag att det inte uppstår påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen samt att avgifterna inte är oskäligt höga. Kommunen får emellertid besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att öppenhetskravet inte är uppfyllt om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I övrigt är kommunen enligt 2 a kap års skollag skyldig att informera om sådan enskild verksamhet som kommunen har godkänt och det framgår att informationen även ska avse möjligheten att driva enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg med bidrag enligt 17. Utöver de regler som finns i 2 a kap års skollag omfattas enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg också av 14 a kap års skollag, vilket enligt 6 och 7 innebär att huvudmannen ska se till att det inom ramen för

6 Bilaga 1 3 (4) verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, det vill säga att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling samt se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling i enlighet med 8. Skolinspektionen har enligt 14 a kap års skollag ansvaret för att se till att 14 a kapitlet följs. Beträffande enskilda förskolor och fritidshem som godkänts av kommunen gör Skolinspektionen bedömningen att ansvaret för att se till att ovanstående aspekter av 14 a kapitlet följs ingår i kommunens tillsynsansvar. Bedömningarna i denna granskning/tillsyn har gjorts med stöd i aktuella bestämmelser i 1985 års skollag samt vad gäller uttolkningen av begreppet god kvalitet i 2 a kap. 13, med stöd i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Förändringar i den nya skollagen, som innebär att tillsynsansvaret för enskilda fritidshem som drivs i anknytning till grundskoleverksamhet, övergår till Skolinspektionen från och med den 1 juli 2011 får konsekvenser för uppföljningen av eventuella krav på åtgärder vad gäller tillsyn av enskilda fritidshem. Krav på åtgärder kommer på grund av nämnda förändringar endast att gälla tillsyn av de fritidshem i enskild regi som drivs utan anknytning till grundskoleverksamhet. Med anledning av förändringarna i den nya skollagen har i första hand representanter från förskolor i enskild regi intervjuats i samband med inspektionsbesöken. På grund av detta kan empiri i vissa fall saknas kring kommunernas tillsyn av fritidshem i enskild regi. I dessa fall har ingen bedömning gjorts. Då regleringen i 1985 års skollag av kommunernas tillsynsansvar är av övergripande karaktär och inte innehåller några närmare föreskrifter om hur tillsynen ska utföras har Skolinspektionen bedömt vad som är ett rimligt ansvarstagande enligt 1985 års skollag. Detta återspeglas i granskningens tre frågeställningar. Frågeställningarna baseras i huvudsak på Skolinspektionens bedömning att kommunen behöver ha system för att på ett systematiskt och regelbundet vis kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn. Därför genomför Skolinspektionen nu denna riktade tillsyn. Syfte och frågeställningar Syftet med den riktade tillsynen är att bedöma i vilken utsträckning kommunerna uppfyller författningarnas krav kring tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi, enligt 2 a kap års skollag. Den förväntade effekten är att

7 Bilaga 1 4 (4) en högre andel kommuner kommer att genomföra den tillsyn av förskolor och fritidshem i enskild regi som 2 a kap års skollag föreskriver. Vidare ska Skolinspektionens tillsyn kunna lyfta fram och sprida goda exempel från kommuner som har bra system för sin tillsyn, vilka kan tjäna som vägledning för andra kommuner. De frågeställningar som ska besvaras inom ramen för den riktade tillsynen är följande. Finns system i kommunerna för att regelbundet kunna bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Är kommunernas tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi systematisk och regelbunden och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister?

8 1 (7) Beskrivning och bedömningar för Tomelilla kommun Tomelilla kommun med knappt invånare ligger i sydöstra Skåne. Enskild verksamhet finns i kommunen sedan Det finns fem enskilda förskolor och två enskilda fritidshem, varav ett är integrerat i en friskola. Tre av förskolorna har verkat sedan början av 1990-talet medan två endast har några år på nacken. Det finns en politisk viljeyttring att en tredjedel av barnen i kommunen ska finnas i enskild verksamhet. 31 procent (SCB 2009) av barnen i förskola finns i enskild regi att jämföra med medelvärdet i landet som är 12 procent (SCB 2009). Tomelilla kommun har en förvaltning som bedriver verksamhet i form av nio verksamhetsteam. En barn- och utbildningschef leder barn- och utbildningsteamet, vilket har ansvar för kommunens tillsyn av enskild verksamhet. Arbetsuppgifterna är fördelade på flera tjänstemän. Motivering till beslutet 1. Finns system i kommunen, för att regelbundet bedriva tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde tar sin utgångspunkt i frågan om kommunen utövar tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver ha en organisation med utarbetade rutiner för att systematiskt och regelbundet kunna bedriva denna tillsyn i enlighet med 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: Skolinspektionen har vid sitt besök i Tomelilla kommun tagit del av dokumentet Information om beslut om bidragsbelopp fastställt ( ) av Kommunstyrelsen. I detta dokument informerar kommunen om att de, i enlighet med förändringar i skollagen 1 juli 2009, fortsättningsvis kommer att fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har barn eller elever. Dessa beslut avser kommunen framöver att fatta årligen i december månad. I dokumentet uppges att bidragsbeloppen utbetalas månadsvis efter antalet inskrivna barn och att förskolorna och fritidshemmen i enskild regi ska se till att barnens scheman rapporteras in i Dexter, som är ett internetsystem för bland annat tidsrapportering. I Information om beslut om bidragsbelopp uppges vidare att dessa beslut är att ses som ett godkännande av den enskilda verksamheten och vid intervju

9 2 (7) med kommunens företrädare uppges att dokumentet ersätter tidigare samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och enskild verksamhet, som tidigare upprättats inför start av enskild verksamhet. I samverkansavtalen tydliggjordes, utöver de krav som ställs i 1985 års skollag och dess föreskrifter enligt 2 a kap. 13, även att verksamhet i enskild regi skulle följa respektive läroplaner samt kommunala riktlinjer. Enligt intervju med kommunens företrädare grundar sig beslutet om bidragsbelopp till de respektive verksamheterna på tidigare kännedom om verksamheternas kvalitet och säkerhet. Tomelilla kommun saknar underlag eller riktlinjer för hur eventuella nya ansökningar ska hanteras. Kommunen har däremot hanterat en begäran om utökning av verksamheten ( ) på en av de befintliga enskilda förskolorna. Enligt kommunens företrädare gjordes då ett besök på förskolan följt av en bedömning angående lokalernas anpassning för verksamheten samt direktiv från kommunen att personaltätheten måste anpassas efter det ökade barnantalet. Kommunens företrädare uppger att tillsynsansvaret över förskolor och fritidshem i enskild regi i Tomelilla kommun är fördelat på ett antal tjänstemän. En barn- och utbildningschef är ansvarig för det s.k. barn- och utbildningsteamet, som även består av två skolutvecklare, båda med en bakgrund som specialpedagoger. Dessa tre personer genomför tillsynsbesök hos såväl förskolor som fritidshem i enskild regi samt bjuder in de enskilda verksamheterna till utbildningsdagar och informationsträffar. En kö- och placeringsassistent ansvarar för kö och placering och får, via systemet Dexter, månadsvis in information om antal barn i kö, antal placerade barn och deras scheman, vilket reglerar bidraget till den enskilda verksamheten. Föräldrarna till barnen i enskild verksamhet lägger själva in barnens schema i detta system och kommunens företrädare uppger att detta medför att kommunen har en konstant överblick över barngruppernas storlek. Kö- och placeringsassistenten bjuder även in företrädare för de enskilda verksamheterna till placeringsmöten i maj varje år och har utöver detta regelbunden kontakt med verksamheterna. I kommunens regelverk saknas skriftliga riktlinjer som beskriver med vilken regelbundenhet och systematik tillsynsbesöken i förskola och fritidshem i enskild regi ska genomföras. Vid båda intervjuerna framkommer att tillsyn av samtliga förskolor och fritidshem i enskild regi genomfördes Enligt kommunens företrädare genomfördes även tillsynsbesök Tidigare än 2007 har inga tillsynsbesök gjorts, uppger företrädarna för den enskilda verksamheten. Enligt kommunens tillsynsprotokoll står att läsa att Tomelilla kommun har för avsikt att genomföra tillsynsbesök en gång vartannat år.

10 3 (7) Enligt de intervjuade begär Tomelilla kommun in dokument från de enskilda verksamheterna i samband med tillsynsbesök, men inte vid något annat tillfälle, med undantag från ekonomiska uppföljningar som sker månadsvis. Såväl kommunens företrädare som de intervjuade representanterna för den enskilda verksamheten uppger att samarbetet mellan kommunen och de enskilda verksamheterna är välfungerande och att kommunal och enskild verksamhet behandlas likvärdigt. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. Som ett förbättringsområde vill dock Skolinspektionen lyfta fram att kommunen bör ta fram rutiner, som fastställer med vilken regelbundenhet kommunen har för avsikt att genomföra tillsyn samt vilka dokument kommunen behöver ta del av för att kunna bedriva denna tillsyn. 2. Bedriver kommunen, systematiskt och regelbundet, tillsyn över förskolor och fritidshem i enskild regi och har tillsynen fokus även på kvalitetsaspekterna enligt 2 a kap års skollag? Detta granskningsområde har fokus på frågan hur kommunerna valt att genomföra sin tillsyn för att kunna bedöma om verksamheterna i enskild regi uppfyller de krav som 1985 års skollag ställer. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: 2.1 Beskrivning av kommunens arbete med tillsyn Vid intervjuerna uppger kommunens barn- och utbildnings chef, med utvecklingsavdelningens skolutvecklare samt företrädarna för verksamheterna i enskild regi att tillsynsbesöken inleds med ett möte, där kommunens företrädare informerar de enskilda verksamheterna om tillsynen. Därefter bokas tider in för besök. En checklista sänds till verksamheterna innan besöket. Denna omfattar samtliga frågor som tas upp under besöket och används enligt företrädarna för den enskilda verksamheten som diskussionsunderlag bland personalen inför besöket. Frågorna berör bland annat ekonomi, barngruppen, verksamhetens ledning, personalens utbildning, personaltäthet, särskilt stöd, normer och värden samt verksamhetens kvalitetsarbete. Inför besöket begär kommunen in ett flertal dokument, som t.ex. likabehandlingsplan. Besöket genomförs av barnoch utbildningschefen samt de två skolutvecklarna och båda intervjuerna ger

11 4 (7) vid handen att samtal förs med ledningen samt styrelsen för de enskilda verksamheterna kring frågeställningarna i checklistan. Företrädare för den enskilda verksamheten uppger att diskussionerna i huvudsak förs kring säkerhetsaspekter och placeringar och mindre kring pedagogiska aspekter. De intervjuade anger att besök på förskolorna i enskild regi har gjorts medan verksamheten pågick, medan tillsynsbesök på fritidshemmen genomfördes då verksamheten inte var igång. Anteckningar tas under besöket, vilka renskrivs senare för att mynna ut i ett tillsynsprotokoll. Tidsrymden för besöken är en förmiddag alternativt en eftermiddag. Företrädarna för den enskilda verksamheten upplyser om att de fått en sammanställning av rapporten för sin respektive verksamhet och de uppger att de tycker att rapporten varit till nytta i deras utvecklingsarbete. I detta framkommer även synpunkter från den enskilda verksamheten. I det tillsynsprotokoll som Skolinspektionen tagit del av framför företrädarna för den enskilda verksamheten ett önskemål om fler möten med kommunen med information kring regler. Utöver de tillsynsbesök som genomförs, bjuder kommunen in de enskilda verksamheterna till fortbildningar som kommunen ordnar. Kommunen bjuder även in till träffar kring specifika frågor, t.ex. framtagande av en gemensam informationsbroschyr. 2.2 Kvalitetskrav enligt 2 a kap års skollag Tomelilla kommun har i sina dokument inte närmare specificerat hur hög andel högskoleutbildad personal kommunen eftersträvar. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är högre i de kommunala förskolorna än i förskolorna i enskild regi (SCB 2009, kommun 59 %, enskild 49 %). Vid intervjuerna uppges att kommunen diskuterar med de enskilda verksamheterna att de bör ha minst en person med högskoleutbildning på var avdelning. Det ställs dock inga specifika krav på den enskilda verksamheten. Vid intervjuer framkommer att personalen vid enskild verksamhet blir inbjuden till kommunens fortbildningar kring t.ex. TRAS, som är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Vid tillsynsbesöken diskuteras om barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Vid intervjun uppger företrädare för Tomelilla kommun att kommunen har en outtalad ambition att kvalitén i den enskilda verksamheten inte ska avvika från den i den kommunala verksamheten. Kommunens tjänstemän uppger vidare att bidraget till den enskilda verksamheten baseras på barnens schema och genom att uppgifter regelbundet samlas in kring detta menar kommunen sig få en god uppfattning om barngrupperna. Antalet barn per års-

12 5 (7) arbetare är högre i enskild verksamhet än i kommunens förskolor (SCB 2009, kommun 5,2 barn/årsarbetare, enskild 6,2 barn/årsarbetare). Kommunens företrädare uppger att man regelbundet får information om eventuella förändringar i lokalerna och att vissa lokaler ägs av Tomelilla kommun. Det uppges vidare att det är lätt att hålla sig informerad i en liten kommun och att frågor kring lokalerna diskuteras vid tillsynsbesöken. De intervjuade representanterna från den enskilda verksamheten menar att kommunen ställer mycket höga krav på lokalernas beskaffenhet, men att det då i huvudsak är säkerhetsaspekter som förs på tal. Denna bild bekräftas av kommunens företrädare som uppger att man vid tillsynsbesöken beaktar arbetsmiljöansvaret och olika skyddsprotokoll, då detta påverkar säkerheten i verksamheterna. Kommunens företrädare menar att det finns en stark tradition bland föräldrarna i Tomelilla att omsorg och trygghet är viktigt och att detta i hög utsträckning styr valet av verksamhet och att de pedagogiska aspekterna lätt kommer i skymundan. Kommunen resursenhet med olika barn- och elevvårdande professioner har ett uppdrag att verka såväl i förskolor och fritidshem i enskild regi som i kommunal verksamhet och vid båda intervjuerna uppges att kontakten är kontinuerlig. Företrädare för den enskilda verksamheten framför att de får information från kommunen om speciella behov föreligger redan då barnen står i kö. Vidare uppges att om den enskilda verksamheten uppmärksammar att ett barn är i behov av särskilt stöd, så belastar inte detta den enskilda verksamhetens ekonomi. Bidrag ges på samma sätt oavsett om barnen befinner sig i kommunal eller enskild verksamhet. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde. 2.3 Normer och värden Tomelilla kommun kritiserades av Skolinspektionen (beslut ) för att kommunens förskolor och fritidshem inte i tillräcklig utsträckning målinriktat arbetar med att förebygga och motverka kränkande behandling och att dokumentation om detta arbete i en plan mot kränkande behandling saknades. I uppföljningsbeslut ( ) konstaterades att Tomelilla kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna i den kommunala verksamheten.

13 6 (7) Vid intervjuer med företrädare för Tomelilla kommun kan konstateras att det finns en medvetenhet kring att kommunen behöver utveckla sin tillsyn för att förvissa sig om att även förskolor/fritidshem i enskild regi upprättar en årlig plan mot kränkande behandling som följer lagens föreskrifter. Intervjuer och dokumentanalys i denna tillsyn visar att kommunen frågar i samband med tillsynsbesök om den enskilda verksamheten upprättat en likabehandlingsplan, men att dokument inte begärs in årligen och att innehållet i planerna inte vidare utvecklas. Däremot tyder såväl kommunens tillsynsprotokoll som gjorda intervjuer på att samtal förs i samband med tillsynsbesök kring hur de enskilda verksamheterna arbetar med normer och värden i termer av jämställdhet, demokrati och olika kulturer. Skolinspektionens bedömning: Tomelilla kommun har nyligen tillsynats av Skolinspektionen. Uppföljningen av den tillsynen samt intervjuer i samband med denna riktade tillsyn tyder på att kommunen har initierat ett arbete för att i högre utsträckning kunna leva upp till gällande författningar. Därav nöjer sig Skolinspektionen med att konstatera att Tomelilla kommun bör fortsätta sitt påbörjade utvecklingsarbete för att förvissa sig om att även förskolor och fritidshem i enskild regi bedriver ett målinriktat arbete för att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling enligt gällande författningar. (14 a kap års skollag). 2.4 Avgifter, öppenhetskrav och informationsskyldighet Tomelilla kommun tillämpar maxtaxa, vilket medför att även förskolor i enskild regi tillämpar denna taxa. Ekonomiuppföljningar görs månadsvis. Vid intervjuer framkommer att såväl tjänstemän som företrädare för de enskilda verksamheterna upplever att samarbetet kring ekonomi samt kö och placering är välfungerande. En enskild förskola har inkommit med en ansökan till kommunen ( ) om att få ha en egen kö i kombination med att barnen står i kommunens kö. I övrigt finns en gemensam kö med kommunen. Företrädare för den enskilda verksamheten påpekar att de i vissa fall har varit tvungna att neka barn i behov av särskilt stöd en plats, men att detta skett i samförstånd med kommunens resursteam. Kommunens företrädare uppger att föräldrarna har rätt att tacka nej till plats i den enskilda förskola som driva av kyrkan.

14 7 (7) På Tomelilla kommuns hemsida ger kommunen lättillgänglig och tydlig information till föräldrar om förskolor/fritidshem i enskild regi. Däremot saknas information kring möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen. Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen bedömer att Tomelilla kommun bör säkerställa att lättillgänglig och tydlig information om möjligheten att starta enskild verksamhet i kommunen ges. 3. Vidtar kommunerna åtgärder enligt 2 a kap års skollag vid konstaterade brister? I detta granskningsområde granskas hur kommunerna samlar in information, sätter in åtgärder och följer upp dessa då det råder missförhållanden i förskola och fritidshem i enskild regi. Skolinspektionen har bedömt hur kommunerna efterlever kraven i 1985 års skollag. Skolinspektionens utredning: De ansvariga tjänstemännen uppger att de informerat de enskilda verksamheterna om kravet av registerkontroll av personal inom förskolor och fritidshem i samband med möten samt i samband med tillsynsbesök. Vid nystart begär kommunen in utdrag ur belastningsregistret. Vid intervjuerna framkommer att Tomelilla kommun saknar ett formellt klagohanteringssystem för att fånga upp eventuella missförhållanden inom den enskilda verksamheten, men att administrationen av kön gör att föräldrarna väl känner till de berörda tjänstemännen. Kommunens elevhälsa arbetar kontinuerligt med den enskilda verksamheten och kan fånga upp signaler. Kommunen distribuerar och sammanställer årligen en enkät till samtliga föräldrar i kommunen, där kommunen får information och signaler om såväl kommunal som fristående verksamhet. Tjänstemännen uppger att de inte fått in några signaler om eventuella missförhållanden. Granskningen visar att Tomelilla kommun inte har delat ut föreläggande eller återkallat rätten till bidrag. Skolinspektionens bedömning: Det har i inspektionen inte framkommit annat än att Tomelilla kommun uppfyller författningarnas krav inom detta granskningsområde.

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet Tjänsteskrivelse 2014-10-02 BUN 2014.0032 Handläggare: Katarina Holmsten Barn- och utbildningsnämnden c:\temp\khon9phda8.doc Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående

Läs mer

INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM

INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 2012-02-06 INFORMATION TILL HUVUDMAN FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE Förskola och fritidshem

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet 1 (11) Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet Antagna av kommunfullmäktige den 2010-04-26, 26. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-02-27,

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.3.5) Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 Dokumenttyp Normer och föreskrifter Ämnesområde Barnomsorg Ägare/ansvarig Antagen av KF 1998-01-29 2 Revisions datum

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Godkännande och rätt till bidrag...2 2.1 Ansökan...2

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg 1(14) 2013-03-11 BUN 2013/101 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, skolbarnomsorg och enskild pedagogisk omsorg Reviderade mars 2013 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM

RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 2012-02-06 RUTINER VID HANDLÄGGNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRISTIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG SOM ERBJUDS ISTÄLLET FÖR FÖRSKOLA ELLER FRITIDSHEM 1 ANSÖKAN OCH BESLUT Göteborgs Stads riktlinjer utgår från:

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg 2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun

Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums kommun LERUM400, v 1.0, 2007-11-30 1 (15) Lärande 2009-05-18 rev 2012-05-04 Villkor för godkännande och förutsättningar för fullt bidrag till enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass i Lerums

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer