Handbok för socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för socialtjänsten"

Transkript

1 X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH tillämpning LEX SARAH av 14 kap. 2 LEX SoL SA X SARAH och 24 LEX a LSS SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA Handbok för socialtjänsten X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S

2

3 Lex Sarah tillämpning av 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS Handbok för socialtjänsten

4 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, mars 2010

5 Förord I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges att insatserna enligt respektive lag ska vara av god kvalitet. Vidare ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fort löpande utvecklas och säkras. Bestämmelserna i 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS, ofta benämnda lex Sarah, kompletterar de s.k. kvalitetsparagraferna. Lex Sarah i SoL trädde i kraft den 1 januari 1999 och motsvarande bestämmelse i LSS den 1 juli Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10) om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:11) om tilllämpningen av 24 a LSS trädde i kraft i juli Sedan den 1 januari 2010 är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för socialtjänsten inklusive verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen är därmed ansvarig för tillsynen av såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Förändringen av ansvaret för tillsynen har föranlett ändring av föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 14 kap. 2 SoL (SOSFS 2009:24) och om tillämpning av 24 a LSS (SOSFS 2009:25). Denna handbok är ett komplement till ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd. Syftet med handboken är att ge nämnder och enskilda verksamheter stöd i tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah. Handboken bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Handboken skulle ha publicerats tidigare, men fördröjningen har dock inneburit att Socialstyrelsen har kunnat beakta och ta med svar på de många frågor som myndigheten har fått dels i samband med de 18 konferenser som arrangerades , dels via telefon, e-post och brev. Förhoppningen är att handboken därmed ger bättre vägledning när bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas än om den publicerats tidigare. Handboken avser självfallet nu gällande lagar och föreskrifter och allmänna råd. Därmed berörs inte de förslag till förändringar av lex Sarahbestämmelserna som Socialdepartementet publicerade i juni 2009 i departementspromemorian Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33). Efter remissbehandling har regeringen i början av februari 2010 överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet. Av lagrådsremissen framgår att regeringen under mars 2010 avser att överlämna en proposition om förändringar av lex Sarah till riksdagen. Efter riksdagens beslut om förändringar i lex Sarah kommer Socialstyrelsen att omarbeta såväl föreskrifter och allmänna råd som handbok. 3

6 Förord I arbetet med handboken har Socialstyrelsen fått synpunkter från deltagarna i en extern referensgrupp med representanter från några länsstyrelser, organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och berörda fackliga organisationer. Följande personer har ingått i den externa referensgruppen: Annie Stråhlén, Annki Hägglund, Birgitta Wennermark, Ingemar Sunnerdahl, Karin Lind, Gabriella Kollander Fållby, Maria Ingvarsson, Eva Ståhl Söderberg, Kenneth Jönsson, Titti Fränkel och Yvonne Ahlström. Det interna arbetet har bedrivits i projektform med Helena Axestam som projektledare. I projektgruppen har följande personer ingått: Ulla Clevnert, Gunnel Torstensson, Marit Birk och Camilla Siljedahl. Stockholm i februari 2010 Håkan Ceder Ställföreträdande generaldirektör 4

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisningar...11 Förkortningar Aktuella lagar och förordningar Introduktion...16 Bakgrund Systematiskt kvalitetsarbete Lex Sarah Syfte Vad innebär att vaka över? Vad är en lex Sarah-anmälan? Lex Sarah och lex Maria Lex Maria inom hälso- och sjukvården Jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria Systematiskt kvalitetsarbete...21 Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete Kommunal verksamhet Kvalitetssäkring av sociala tjänster Fel och brister i verksamheten Synpunkter och klagomål på verksamheten Personal- och kompetensförsörjning Uppföljning och utvärdering av verksamheten Enskild verksamhet Kommunens ansvar Verksamhetens eget ansvar

8 Innehåll Tillämpningsområde...29 Lex Sarah enligt SoL Individuellt behovsprövade insatser Allmänt inriktade insatser Lex Sarah enligt LSS Kommunal verksamhet Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet Socialtjänst eller ideella insatser? Lex Sarah gäller inte tjänster enligt andra lagar Vilka omfattas av skyldigheterna i lex Sarah?...36 Enligt SoL Enligt LSS Frivilligarbetare omfattas inte Personlig assistans enligt LASS omfattas inte Försäkringskassans handläggare av LASS Särskilt inrättade befattningar och funktioner Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Äldreombudsmän, kvalitetsutvecklare m.fl Skyldigheten att vaka över...43 Vad innebär att vaka över? Kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet Information om skyldigheten att vaka över Vem ska informera om skyldigheten? Hur och när ska informationen ges? Skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden Varför ska anmälan göras genast? Varifrån kan uppgifterna komma? Anonyma anmälningar Kan den enskilde hindra en lex Sarah-anmälan? Allvarliga missförhållanden

9 Innehåll Allvarligt hot mot liv Allvarligt hot mot personlig säkerhet Allvarligt hot mot fysisk eller psykisk hälsa Enstaka händelse eller upprepade händelser Skyddslös ställning m.m Frihetsinskränkningar, tvång och nödrätt Grundläggande författningsbestämmelser Nödrätten Nödrätt endast i undantagsfall Lex Sarah-anmälan i kommunal verksamhet...58 Rutiner Vad bör framgå av rutinerna? Information om skyldigheten att anmäla Vem ska informera om skyldigheten? Hur och när ska informationen ges? Omedelbara åtgärder Utredning och dokumentation Genomförande av en utredning Beslut i ett lex Sarah-ärende Dokumentation av en utredning Bevarande och gallring av handlingarna Anmälan till Socialstyrelsen Vad avses med att ett allvarligt missförhållande är avhjälpt? Vad avses med att ett missförhållande är avhjälpt utan dröjsmål? När ska anmälan göras till Socialstyrelsen? Lex Sarah-anmälan i enskild verksamhet...79 Rutiner Vad bör framgå av rutinerna? Information om skyldigheten att anmäla Vem ska informera om skyldigheten?

10 Innehåll Hur och när ska informationen ges? Omedelbara åtgärder Utredning och dokumentation Genomförande av en utredning Ställningstagande efter utredningen av en lex Sarah-anmälan.. 92 Dokumentation av en utredning Bevarande och gallring av handlingar Information till berörd nämnd Anmälan till Socialstyrelsen Vad avses med att ett allvarligt missförhållande är avhjälpt? Vad avses med att ett missförhållande är avhjälpt utan dröjsmål? När ska anmälan göras till Socialstyrelsen? Vem ska anmäla till Socialstyrelsen? Kommunens ansvar för tillämpning av lex Sarah i enskild verksamhet Information från en enskild verksamhet Att ta tillvara erfarenheter av lex Sarah i det systematiska kvalitetsarbetet Kommunal verksamhet Enskild verksamhet Rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah Arbetsrättsliga åtgärder Polisanmälan Skadestånd Övriga skyldigheter att anmäla Rapportering av avvikelser inom hälso- och sjukvården Anmälan enligt lex Maria Anmälan vid olyckor och tillbud med medicin tekniska produkter Anmälan enligt 14 kap. 1 SoL

11 Innehåll Möjligheter att anmäla Anmälan till Socialstyrelsen Anmälan till patientnämnd Att göra en polisanmälan Kommunal verksamhet Sekretess Enskild verksamhet Tystnadsplikt Sekretess/tystnadsplikt och lex Sarah Lex Sarah och sekretess i kommunal verksamhet Lex Sarah och tystnadsplikt i enskild verksamhet Uppslagsdel Offentlighet och sekretess Allmän handling Registrering (diarieföring) Sekretessregler Brott mot tystnadsplikt Sekretess kan ha olika styrka Sekretess i förhållande till den enskilde Den enskildes rätt att bestämma över sekretessen Att lämna ut handlingar eller uppgifter ur handlingar Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling Meddelarfrihet och meddelarskydd Yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd Anställda inom kommunal och enskild verksamhet

12 Innehåll Ställföreträdare, vårdnadshavare, förvaltare och god man Barn Vårdnadshavare God man för ensamkommande barn Särskild ställföreträdare för barn Vuxna God man eller förvaltare Anhöriga och närstående Stödpersoner enligt viss lagstiftning Referenser Bilagor Lagtexten i 14 kap. 2 SoL samt 24 a LSS Bilaga 2. SOSFS 2008:10 Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL Bilaga 3. SOSFS 2008:11 Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 24 a LSS Sökordsregister

13 Läsanvisningar Denna handbok utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 24 a LSS. Därutöver tas bestämmelserna om god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete upp samt några andra områden som är av betydelse vid utredning av en lex Sarahanmälan. Handboken innehåller två delar. Del 1 inleds med en introduktion till lex Sarah och kopplingen till system atiskt kvalitetsarbete. Vidare beskrivs, med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av lex Sarah, hur regelverket ska tillämpas. Denna del innehåller även en redogörelse för såväl övriga skyldigheter att anmäla som möjligheter att anmäla. Avslutningsvis behandlas frågor om rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah, polisanmälan samt sekretess respektive tystnadsplikt i samband med lex Sarah. Del 2 är en uppslagsdel som syftar till att ge en mer fördjupad information inom två områden som är av central betydelse för tillämpningen av lex Sarah: offentlighet och sekretess samt ställföreträdare, vårdnadshavare, förvaltare och god man. Kopplingen mellan uppslagsdelen och den första delen av handboken innebär att svar på frågor kan behöva sökas på flera ställen i handboken. Tanken är att hela handboken ska kunna användas som en uppslagsbok, vilket förklarar vissa upprepningar i texten. För att underlätta sökandet av information finns i slutet av handboken ett sökordsregister. En kort information om bakgrunden till lex Sarah, syftet med bestämmelsen och en jämförelse med lex Maria finns i handbokens första kapitel Introduktion. Det finns skillnader i bestämmelserna i 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS (lex Sarah) när det gäller innehållet i bestämmelser och formuleringar, dels mellan SoL och LSS, dels mellan kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Socialstyrelsen har därför utfärdat föreskrifter och allmänna råd dels för tillämpningen av 14 kap. 2 SoL (SOSFS 2008:10), dels för tillämpningen av 24 a LSS (SOSFS 2008:11). I respektive föreskrifter och allmänna råd behandlas kommunal verksamhet och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet i olika kapitel. Målet är att texterna ska vara så lika som möjligt och endast skilja sig åt där det är nödvändigt. För att kunna tillämpa rätt bestämmelser måste en verksamhet veta enligt vilken lag, SoL eller LSS, verksamheten bedrivs och om det är i kommunal eller enskild regi. 11

14 Läsanvisningar I Socialstyrelsens termbank definieras termerna funktionsnedsättning och funktionshinder som följer: Funktionsnedsättning nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionshinder begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen. I handboken används såväl termen funktionsnedsättning som termen funktionshinder. Där en annan term än den Socialstyrelsen rekommenderar används beror det på att termen är en del av ett begrepp som finns sedan tidigare och som ingår i lagtext. Detta gäller termen funktionshinder som t.ex. finns i formuleringarna omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder samt stöd och service till vissa funktionshindrade. Som bilagor bifogas dels lagtexten till 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS, dels Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10 och SOSFS 2008:11) i den lydelse de har den 15 januari Aktuella versioner av lagar och förordningar finns på regeringens hemsida (www. regeringen.se) och aktuella versioner av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). 12

15 Läsanvisningar Förkortningar AR Allmänna råd Bet. Betänkande från utskott i riksdagen BrB Brottsbalken FB Föräldrabalken FL Förvaltningslagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen JO Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän KL Kommunallagen LAS Lagen om anställningsskydd LASS Lagen om assistansersättning LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LYHS Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet OSL Offentlighets- och sekretesslagen OSF Offentlighets- och sekretessförordningen Prop. Proposition PuL Personuppgiftslagen RF Regeringsformen SekrL Sekretesslagen SFS Svensk författningssamling SmL Smittskyddslagen SoF Socialtjänstförordningen SoL Socialtjänstlagen SoL-PuL Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten SoL-PuLF Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar TF Tryckfrihetsförordningen YGL Yttrandefrihetsgrundlagen 13

16 Läsanvisningar Aktuella lagar och förordningar Arkivlagen (1990:782) Brottsbalken (1962:700) Diskrimineringslagen (2008:567) Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken (1949:381) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Kommunallagen (1991:900) Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagen (1982:80) om anställningsskydd Lagen (1986:765) om instruktion för Riksdagens ombudsmän Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen (1993:389) om assistansersättning Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Lagen (1997:736) om färdtjänst Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst Lagen (1998:204) om behandling av personuppgifter Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Lagen (2008:962) om valfrihetssystem Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Patientdatalagen (2008:355) Personuppgiftsförordningen (1998:1191) Regeringsformen (1974:152) 14

17 Läsanvisningar Sekretessförordningen (1980:657) Upphävd Sekretesslagen (1980:100) Upphävd Skadeståndslagen (1972:207) Smittskyddslagen (2004:168) Socialtjänstförordningen (2001:937) Socialtjänstlagen (2001:453) Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 15

18 Introduktion Socialstyrelsens och länsstyrelsernas uppföljningar av lex Sarah visar att det finns behov av ytterligare vägledning när det gäller tillämpning av lex Sarah-bestämmelserna i både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behov av ytterligare kunskaper finns hos såväl politiker och ansvariga för enskilda verksamheter, som hos chefer och övriga personal. Vad som är ett allvarligt missförhållande, vilka som är anmälningsskyldiga och hur lex Sarah-bestämmelserna förhåller sig till andra anmälningsskyldigheter som t.ex. lex Maria är några områden där vägledning efterfrågas. Under de första tio åren sedan lex Sarah i SoL trädde i kraft 1999 riktades nästan all uppmärksamhet mot skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden som redan hade inträffat. En viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens föreskrifter om lex Sarah som trädde i kraft 2008 är därför att flytta fokus till arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och förhindra att allvarliga missförhållanden inträffar. I de nya föreskrifterna lyfter Socialstyrelsen därför fram skyldigheten att vaka över att enskilda får god omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden, vilket inte gjordes i de tidigare föreskrifterna. Bakgrund Den 1 januari 1999 trädde bestämmelsen i 71 a SoL 1 i kraft. Bestämmelsen anger att var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Vidare ska den som upptäcker eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör någon enskild genast anmäla detta till nämnden eller till den som är ansvarig för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Dessa bestämmelser har benämnts lex Sarah, efter undersköterskan Sarah Wägnert. Hösten 1997 uttalade hon sig i massmedierna om de missförhållanden som boende på Polhemsgården i Solna utsattes för. Personalen hade tidigare påtalat problemen för chefer och politiker, utan att få någon förbättring till stånd. Den 1 juli 2000 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2 om anmälan av allvarliga missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 71 a socialtjänstlagen i kraft. När den nya so- 1 SFS 1980:620 2 SOSFS 2000:5 16

19 Introduktion cialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den 1 januari 2002 fördes bestämmelsen över oförändrad till 14 kap. 2 SoL. Våren 2005 reviderades Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3. De anpassades då till den nya kapitel- och paragrafindelningen i SoL. Den 1 juli 2005 infördes motsvarande bestämmelse i 24 a LSS. Samtidigt gjordes ett förtydligande i 14 kap. 2 SoL, där det anges att anmälningsskyldigheten även omfattar handläggare. Länsstyrelsernas uppföljningar av hur bestämmelsen om anmälan av allvarliga missförhållanden i främst SoL tillämpas visar på mycket stora skillnader. Tillämpningen skiljer sig mellan länen och även mellan kommuner i ett och samma län. De flesta anmälningarna gäller allvarliga missförhållanden i särskilt boende, medan anmälningar som gäller insatser som ges i ordinärt boende förekommer mer sällan. Vidare har de flesta anmälningarna gjorts i kommunal verksamhet, medan betydligt färre anmälningar har gjorts i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Den 10 juli 2008 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 4 om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL i kraft. Då upphörde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 5 om anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 socialtjänstlagen att gälla. Vid samma tidpunkt trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6 om tillämpningen av 24 a LSS i kraft. Samtidigt upphävdes Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 7 om anmälan av personskada i verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Systematiskt kvalitetsarbete Insatser inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 8 Av förarbeten 9 följer att kommunala och enskilda verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete syftar bl.a. till att förebygga fel och brister i verksamheten och ta hand om fel och brister som har inträffat, så att de aldrig blir allvarliga missförhållanden. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att ta hand om synpunkter och klagomål från bl.a. enskilda och närstående. 3 SOSFS 2000:5 ändrad genom SOSFS 2005:8 4 SOSFS 2008:10 5 SOSFS 2000:5 med ändring SOSFS 2005:8 6 SOSFS 2008:11 7 SOSFS 1996: kap. 3 SoL och 6 LSS 9 Prop. 1996/97:124 s. 51 och prop. 2004/05:39 s

20 Introduktion Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Ett sådant arbete minskar också risken för att det inträffar allvarliga missförhållanden som ska anmälas enligt lex Sarah. Lex Sarah I denna handbok används lex Sarah som benämning på bestämmelserna i både 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS. Med lex Sarah avses, förutom skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden, även skyldigheten att vaka över. (Se vidare avsnittet Vad innebär att vaka över?) Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah omfattar både skyldigheten att vaka över och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden. Det är en förändring jämfört med tidigare, då de upphävda föreskrifterna och allmänna råden enbart omfattade anmälningsskyldigheten. Syfte Avsikten med lex Sarah-bestämmelserna är att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och till att skydda den enskilde från missförhållanden. I förarbeten till lex Sarah anför regeringen att syftet med bestämmelserna i första hand är att komma till rätta med missförhållanden och att en anmälningsskyldighet ska vara till stöd för personal och andra verksamma att göra anmälan utan rädsla för repressalier. 10 Lex Sarah är däremot inte till för att lösa problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. Naturligtvis är det angeläget att sådana problem åtgärdas. För detta ska dock inte lex Sarah användas. Som jämförelse kan nämnas att man inte använder lex Maria för att lösa personalproblem inom hälso- och sjukvården. Vad innebär att vaka över? Att vaka över innebär en skyldighet för var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder enligt SoL att medverka till att enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. För var och en som fullgör uppgifter enligt LSS innebär skyldigheten att medverka till att enskilda får gott stöd, god ser- 10 Prop. 1997/98:113 s. 89 och prop. 2004/05:39 s

21 Introduktion vice och lever under trygga förhållanden. Skyldigheten avser den verksamhet där man är verksam eller där man fullgör uppgifter. Syftet är att förebygga och förhindra försummelser och övergrepp. (Se vidare kapitlet Skyldigheten att vaka över.) Vad är en lex Sarah-anmälan? En lex Sarah-anmälan är en anmälan som någon av de anmälnings skyldiga gör enligt 14 kap. 2 SoL eller 24 a LSS. Det är anmälaren som vid anmälningstillfället gör bedömningen att en enskild utsätts för eller har utsatts för ett allvarligt missförhållande i verksamheten. Utredningen får sedan visa om missförhållandet var allvarligt eller inte. Den som gör en lex Sarah-anmälan fullgör en skyldighet som är reglerad i lag. Av detta följer att nämnden eller den som ansvarar för en enskild verksamhet inte kan vägra ta emot anmälan eller avstå från att utreda den. Den enskilde och närstående är inte anmälningsskyldiga och kan därmed inte anmäla missförhållanden enligt lex Sarah. Detsamma gäller för anställda inom t.ex. landstingets hälso- och sjukvård och tandvård. Det är inte heller möjligt för vem som helst, som fått kännedom om ett missförhållande via t.ex. massmedier, att göra en lex Sarah-anmälan.(Se vidare kapitlet Möjligheter att anmäla.) Lex Sarah och lex Maria Lex Sarah gäller inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder enligt SoL samt i verksamheter enligt LSS. Lex Maria gäller inom hälso- och sjukvården. Det förekommer att lex Sarah sammanblandas med lex Maria. Bestämmelserna om lex Sarah och lex Maria är dock utformade på olika sätt, trots att de har likartade syften: att skydda den enskilde eller patienten. Nedan följer en kort redogörelse för lex Maria inom hälso- och sjukvården och därefter en jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria. Lex Maria inom hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården finns bestämmelser om rapportering av avvikelser samt anmälningsskyldighet enligt lex Maria i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera till vårdgivaren om en patient har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård kap. 7 LYHS 19

22 Introduktion Detta benämns ofta rapportering om avvikelser. Ytterligare bestämmelser om avvikelsehantering finns i Socialstyrelsens föreskrifter 12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska utreda en rapport om avvikelse. Om utredningen visar att en patient har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska vårdgivaren anmäla detta till Socialstyrelsen (tillsynsmyndigheten). 13 Det som benämns anmälan enligt lex Maria är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen. Ytterligare bestämmelser finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 14 om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria Bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah är utformade på olika sätt. En lex Sarah-anmälan ska därmed hanteras på ett annat sätt än en rapporterad avvikelse inom hälso- och sjukvården. När det gäller lex Sarah är det anmälaren som avgör om det är en lex Sarah-anmälan eller inte. Det innebär att det inte finns någon annan som kan bestämma att det inte är en lex Sarah-anmälan. Om utredningen visar att det anmälda missförhållandet inte var allvarligt kan det ändå vara ett fel eller en brist som ska tas om hand inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom hälso- och sjukvården är det däremot resultatet av vårdgivarens utredning av en rapporterad avvikelse som avgör om en lex Maria-anmälan ska göras eller inte. 12 SOSFS 2005:12 4 kap kap. 4 LYHS 14 SOSFS 2005:28 20

23 Systematiskt kvalitetsarbete Ett systematiskt kvalitetsarbete är av stor betydelse för att lagstiftningens krav på god kvalitet ska kunna uppnås. Det är också en viktig förutsättning för att förhindra allvarliga missförhållanden i verksamheten. I detta kapitel görs därför en kort genomgång av lagar och föreskrifter som rör kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete. Texten i detta kapitel kommer huvudsakligen från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt Socialstyrelsens handbok God kvalitet i socialtjänsten. Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete I 3 kap. 3 SoL och 6 LSS finns bestämmelser om kvalitet. Där anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet respektive att verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet. Enligt båda lagarna ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsbestämmelsen i SoL omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och individinriktade insatser. Kravet på god kvalitet gäller i både kommunal och enskild verksamhet. Det gäller för såväl handläggning av ärenden som genomförande av insatser. 15 Oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller enskild regi följer det av såväl 3 kap. 3 SoL och 6 LSS som förarbeten till dessa bestämmelser att nämnden har ansvar för att kraven på god kvalitet uppfylls. 16 Bestämmelsen i 6 LSS gäller direkt för enskild verksamhet. Att 3 kap. 3 SoL gäller direkt för den som bedriver en verksamhet i enskild regi förtydligades genom en ändring i bestämmelsen som trädde i kraft den 1 juli Därmed gäller 3 kap. 3 SoL oavsett om avtalet mellan kommunen och huvudmannen för en enskild verksamhet skulle sakna uttryckliga bestämmelser om t.ex. systematiskt kvalitetsarbete och personalens kompetens Prop.1996/97:124 s. 51 och prop. 2007/08:43 s Prop. 1996/97:124 s. 51 ff. prop. 2004/05:39 s. 52 och prop. 2007/08:43 s Prop. 2008/09:160 s

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011

inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011 valitet och skydd för f r personer med emenssjukdom inda Almqvist urist, Socialstyrelsen arlstad den 12 april 2011 "Den bästa är inte felfri men förberedd". Professor James Reason: Air Safety Week, vol.

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer