Handbok för socialtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för socialtjänsten"

Transkript

1 X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH tillämpning LEX SARAH av 14 kap. 2 LEX SoL SA X SARAH och 24 LEX a LSS SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA Handbok för socialtjänsten X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S

2

3 Lex Sarah tillämpning av 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS Handbok för socialtjänsten

4 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnr Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Sättning Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra Aros AB, Västerås, mars 2010

5 Förord I socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges att insatserna enligt respektive lag ska vara av god kvalitet. Vidare ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fort löpande utvecklas och säkras. Bestämmelserna i 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS, ofta benämnda lex Sarah, kompletterar de s.k. kvalitetsparagraferna. Lex Sarah i SoL trädde i kraft den 1 januari 1999 och motsvarande bestämmelse i LSS den 1 juli Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10) om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:11) om tilllämpningen av 24 a LSS trädde i kraft i juli Sedan den 1 januari 2010 är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för socialtjänsten inklusive verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen är därmed ansvarig för tillsynen av såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Förändringen av ansvaret för tillsynen har föranlett ändring av föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 14 kap. 2 SoL (SOSFS 2009:24) och om tillämpning av 24 a LSS (SOSFS 2009:25). Denna handbok är ett komplement till ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd. Syftet med handboken är att ge nämnder och enskilda verksamheter stöd i tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah. Handboken bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Handboken skulle ha publicerats tidigare, men fördröjningen har dock inneburit att Socialstyrelsen har kunnat beakta och ta med svar på de många frågor som myndigheten har fått dels i samband med de 18 konferenser som arrangerades , dels via telefon, e-post och brev. Förhoppningen är att handboken därmed ger bättre vägledning när bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas än om den publicerats tidigare. Handboken avser självfallet nu gällande lagar och föreskrifter och allmänna råd. Därmed berörs inte de förslag till förändringar av lex Sarahbestämmelserna som Socialdepartementet publicerade i juni 2009 i departementspromemorian Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33). Efter remissbehandling har regeringen i början av februari 2010 överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet. Av lagrådsremissen framgår att regeringen under mars 2010 avser att överlämna en proposition om förändringar av lex Sarah till riksdagen. Efter riksdagens beslut om förändringar i lex Sarah kommer Socialstyrelsen att omarbeta såväl föreskrifter och allmänna råd som handbok. 3

6 Förord I arbetet med handboken har Socialstyrelsen fått synpunkter från deltagarna i en extern referensgrupp med representanter från några länsstyrelser, organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och berörda fackliga organisationer. Följande personer har ingått i den externa referensgruppen: Annie Stråhlén, Annki Hägglund, Birgitta Wennermark, Ingemar Sunnerdahl, Karin Lind, Gabriella Kollander Fållby, Maria Ingvarsson, Eva Ståhl Söderberg, Kenneth Jönsson, Titti Fränkel och Yvonne Ahlström. Det interna arbetet har bedrivits i projektform med Helena Axestam som projektledare. I projektgruppen har följande personer ingått: Ulla Clevnert, Gunnel Torstensson, Marit Birk och Camilla Siljedahl. Stockholm i februari 2010 Håkan Ceder Ställföreträdande generaldirektör 4

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisningar...11 Förkortningar Aktuella lagar och förordningar Introduktion...16 Bakgrund Systematiskt kvalitetsarbete Lex Sarah Syfte Vad innebär att vaka över? Vad är en lex Sarah-anmälan? Lex Sarah och lex Maria Lex Maria inom hälso- och sjukvården Jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria Systematiskt kvalitetsarbete...21 Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete Kommunal verksamhet Kvalitetssäkring av sociala tjänster Fel och brister i verksamheten Synpunkter och klagomål på verksamheten Personal- och kompetensförsörjning Uppföljning och utvärdering av verksamheten Enskild verksamhet Kommunens ansvar Verksamhetens eget ansvar

8 Innehåll Tillämpningsområde...29 Lex Sarah enligt SoL Individuellt behovsprövade insatser Allmänt inriktade insatser Lex Sarah enligt LSS Kommunal verksamhet Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet Socialtjänst eller ideella insatser? Lex Sarah gäller inte tjänster enligt andra lagar Vilka omfattas av skyldigheterna i lex Sarah?...36 Enligt SoL Enligt LSS Frivilligarbetare omfattas inte Personlig assistans enligt LASS omfattas inte Försäkringskassans handläggare av LASS Särskilt inrättade befattningar och funktioner Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Äldreombudsmän, kvalitetsutvecklare m.fl Skyldigheten att vaka över...43 Vad innebär att vaka över? Kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet Information om skyldigheten att vaka över Vem ska informera om skyldigheten? Hur och när ska informationen ges? Skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden Varför ska anmälan göras genast? Varifrån kan uppgifterna komma? Anonyma anmälningar Kan den enskilde hindra en lex Sarah-anmälan? Allvarliga missförhållanden

9 Innehåll Allvarligt hot mot liv Allvarligt hot mot personlig säkerhet Allvarligt hot mot fysisk eller psykisk hälsa Enstaka händelse eller upprepade händelser Skyddslös ställning m.m Frihetsinskränkningar, tvång och nödrätt Grundläggande författningsbestämmelser Nödrätten Nödrätt endast i undantagsfall Lex Sarah-anmälan i kommunal verksamhet...58 Rutiner Vad bör framgå av rutinerna? Information om skyldigheten att anmäla Vem ska informera om skyldigheten? Hur och när ska informationen ges? Omedelbara åtgärder Utredning och dokumentation Genomförande av en utredning Beslut i ett lex Sarah-ärende Dokumentation av en utredning Bevarande och gallring av handlingarna Anmälan till Socialstyrelsen Vad avses med att ett allvarligt missförhållande är avhjälpt? Vad avses med att ett missförhållande är avhjälpt utan dröjsmål? När ska anmälan göras till Socialstyrelsen? Lex Sarah-anmälan i enskild verksamhet...79 Rutiner Vad bör framgå av rutinerna? Information om skyldigheten att anmäla Vem ska informera om skyldigheten?

10 Innehåll Hur och när ska informationen ges? Omedelbara åtgärder Utredning och dokumentation Genomförande av en utredning Ställningstagande efter utredningen av en lex Sarah-anmälan.. 92 Dokumentation av en utredning Bevarande och gallring av handlingar Information till berörd nämnd Anmälan till Socialstyrelsen Vad avses med att ett allvarligt missförhållande är avhjälpt? Vad avses med att ett missförhållande är avhjälpt utan dröjsmål? När ska anmälan göras till Socialstyrelsen? Vem ska anmäla till Socialstyrelsen? Kommunens ansvar för tillämpning av lex Sarah i enskild verksamhet Information från en enskild verksamhet Att ta tillvara erfarenheter av lex Sarah i det systematiska kvalitetsarbetet Kommunal verksamhet Enskild verksamhet Rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah Arbetsrättsliga åtgärder Polisanmälan Skadestånd Övriga skyldigheter att anmäla Rapportering av avvikelser inom hälso- och sjukvården Anmälan enligt lex Maria Anmälan vid olyckor och tillbud med medicin tekniska produkter Anmälan enligt 14 kap. 1 SoL

11 Innehåll Möjligheter att anmäla Anmälan till Socialstyrelsen Anmälan till patientnämnd Att göra en polisanmälan Kommunal verksamhet Sekretess Enskild verksamhet Tystnadsplikt Sekretess/tystnadsplikt och lex Sarah Lex Sarah och sekretess i kommunal verksamhet Lex Sarah och tystnadsplikt i enskild verksamhet Uppslagsdel Offentlighet och sekretess Allmän handling Registrering (diarieföring) Sekretessregler Brott mot tystnadsplikt Sekretess kan ha olika styrka Sekretess i förhållande till den enskilde Den enskildes rätt att bestämma över sekretessen Att lämna ut handlingar eller uppgifter ur handlingar Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling Meddelarfrihet och meddelarskydd Yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd Anställda inom kommunal och enskild verksamhet

12 Innehåll Ställföreträdare, vårdnadshavare, förvaltare och god man Barn Vårdnadshavare God man för ensamkommande barn Särskild ställföreträdare för barn Vuxna God man eller förvaltare Anhöriga och närstående Stödpersoner enligt viss lagstiftning Referenser Bilagor Lagtexten i 14 kap. 2 SoL samt 24 a LSS Bilaga 2. SOSFS 2008:10 Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL Bilaga 3. SOSFS 2008:11 Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 24 a LSS Sökordsregister

13 Läsanvisningar Denna handbok utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 24 a LSS. Därutöver tas bestämmelserna om god kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete upp samt några andra områden som är av betydelse vid utredning av en lex Sarahanmälan. Handboken innehåller två delar. Del 1 inleds med en introduktion till lex Sarah och kopplingen till system atiskt kvalitetsarbete. Vidare beskrivs, med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av lex Sarah, hur regelverket ska tillämpas. Denna del innehåller även en redogörelse för såväl övriga skyldigheter att anmäla som möjligheter att anmäla. Avslutningsvis behandlas frågor om rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah, polisanmälan samt sekretess respektive tystnadsplikt i samband med lex Sarah. Del 2 är en uppslagsdel som syftar till att ge en mer fördjupad information inom två områden som är av central betydelse för tillämpningen av lex Sarah: offentlighet och sekretess samt ställföreträdare, vårdnadshavare, förvaltare och god man. Kopplingen mellan uppslagsdelen och den första delen av handboken innebär att svar på frågor kan behöva sökas på flera ställen i handboken. Tanken är att hela handboken ska kunna användas som en uppslagsbok, vilket förklarar vissa upprepningar i texten. För att underlätta sökandet av information finns i slutet av handboken ett sökordsregister. En kort information om bakgrunden till lex Sarah, syftet med bestämmelsen och en jämförelse med lex Maria finns i handbokens första kapitel Introduktion. Det finns skillnader i bestämmelserna i 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS (lex Sarah) när det gäller innehållet i bestämmelser och formuleringar, dels mellan SoL och LSS, dels mellan kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Socialstyrelsen har därför utfärdat föreskrifter och allmänna råd dels för tillämpningen av 14 kap. 2 SoL (SOSFS 2008:10), dels för tillämpningen av 24 a LSS (SOSFS 2008:11). I respektive föreskrifter och allmänna råd behandlas kommunal verksamhet och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet i olika kapitel. Målet är att texterna ska vara så lika som möjligt och endast skilja sig åt där det är nödvändigt. För att kunna tillämpa rätt bestämmelser måste en verksamhet veta enligt vilken lag, SoL eller LSS, verksamheten bedrivs och om det är i kommunal eller enskild regi. 11

14 Läsanvisningar I Socialstyrelsens termbank definieras termerna funktionsnedsättning och funktionshinder som följer: Funktionsnedsättning nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionshinder begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen. I handboken används såväl termen funktionsnedsättning som termen funktionshinder. Där en annan term än den Socialstyrelsen rekommenderar används beror det på att termen är en del av ett begrepp som finns sedan tidigare och som ingår i lagtext. Detta gäller termen funktionshinder som t.ex. finns i formuleringarna omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder samt stöd och service till vissa funktionshindrade. Som bilagor bifogas dels lagtexten till 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS, dels Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10 och SOSFS 2008:11) i den lydelse de har den 15 januari Aktuella versioner av lagar och förordningar finns på regeringens hemsida (www. regeringen.se) och aktuella versioner av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). 12

15 Läsanvisningar Förkortningar AR Allmänna råd Bet. Betänkande från utskott i riksdagen BrB Brottsbalken FB Föräldrabalken FL Förvaltningslagen HSL Hälso- och sjukvårdslagen JO Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän KL Kommunallagen LAS Lagen om anställningsskydd LASS Lagen om assistansersättning LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LYHS Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet OSL Offentlighets- och sekretesslagen OSF Offentlighets- och sekretessförordningen Prop. Proposition PuL Personuppgiftslagen RF Regeringsformen SekrL Sekretesslagen SFS Svensk författningssamling SmL Smittskyddslagen SoF Socialtjänstförordningen SoL Socialtjänstlagen SoL-PuL Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten SoL-PuLF Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar TF Tryckfrihetsförordningen YGL Yttrandefrihetsgrundlagen 13

16 Läsanvisningar Aktuella lagar och förordningar Arkivlagen (1990:782) Brottsbalken (1962:700) Diskrimineringslagen (2008:567) Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken (1949:381) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Kommunallagen (1991:900) Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagen (1982:80) om anställningsskydd Lagen (1986:765) om instruktion för Riksdagens ombudsmän Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen (1993:389) om assistansersättning Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Lagen (1997:736) om färdtjänst Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst Lagen (1998:204) om behandling av personuppgifter Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Lagen (2008:962) om valfrihetssystem Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Patientdatalagen (2008:355) Personuppgiftsförordningen (1998:1191) Regeringsformen (1974:152) 14

17 Läsanvisningar Sekretessförordningen (1980:657) Upphävd Sekretesslagen (1980:100) Upphävd Skadeståndslagen (1972:207) Smittskyddslagen (2004:168) Socialtjänstförordningen (2001:937) Socialtjänstlagen (2001:453) Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 15

18 Introduktion Socialstyrelsens och länsstyrelsernas uppföljningar av lex Sarah visar att det finns behov av ytterligare vägledning när det gäller tillämpning av lex Sarah-bestämmelserna i både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behov av ytterligare kunskaper finns hos såväl politiker och ansvariga för enskilda verksamheter, som hos chefer och övriga personal. Vad som är ett allvarligt missförhållande, vilka som är anmälningsskyldiga och hur lex Sarah-bestämmelserna förhåller sig till andra anmälningsskyldigheter som t.ex. lex Maria är några områden där vägledning efterfrågas. Under de första tio åren sedan lex Sarah i SoL trädde i kraft 1999 riktades nästan all uppmärksamhet mot skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden som redan hade inträffat. En viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens föreskrifter om lex Sarah som trädde i kraft 2008 är därför att flytta fokus till arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och förhindra att allvarliga missförhållanden inträffar. I de nya föreskrifterna lyfter Socialstyrelsen därför fram skyldigheten att vaka över att enskilda får god omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden, vilket inte gjordes i de tidigare föreskrifterna. Bakgrund Den 1 januari 1999 trädde bestämmelsen i 71 a SoL 1 i kraft. Bestämmelsen anger att var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Vidare ska den som upptäcker eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör någon enskild genast anmäla detta till nämnden eller till den som är ansvarig för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Dessa bestämmelser har benämnts lex Sarah, efter undersköterskan Sarah Wägnert. Hösten 1997 uttalade hon sig i massmedierna om de missförhållanden som boende på Polhemsgården i Solna utsattes för. Personalen hade tidigare påtalat problemen för chefer och politiker, utan att få någon förbättring till stånd. Den 1 juli 2000 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2 om anmälan av allvarliga missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 71 a socialtjänstlagen i kraft. När den nya so- 1 SFS 1980:620 2 SOSFS 2000:5 16

19 Introduktion cialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den 1 januari 2002 fördes bestämmelsen över oförändrad till 14 kap. 2 SoL. Våren 2005 reviderades Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3. De anpassades då till den nya kapitel- och paragrafindelningen i SoL. Den 1 juli 2005 infördes motsvarande bestämmelse i 24 a LSS. Samtidigt gjordes ett förtydligande i 14 kap. 2 SoL, där det anges att anmälningsskyldigheten även omfattar handläggare. Länsstyrelsernas uppföljningar av hur bestämmelsen om anmälan av allvarliga missförhållanden i främst SoL tillämpas visar på mycket stora skillnader. Tillämpningen skiljer sig mellan länen och även mellan kommuner i ett och samma län. De flesta anmälningarna gäller allvarliga missförhållanden i särskilt boende, medan anmälningar som gäller insatser som ges i ordinärt boende förekommer mer sällan. Vidare har de flesta anmälningarna gjorts i kommunal verksamhet, medan betydligt färre anmälningar har gjorts i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Den 10 juli 2008 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 4 om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL i kraft. Då upphörde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 5 om anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 socialtjänstlagen att gälla. Vid samma tidpunkt trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 6 om tillämpningen av 24 a LSS i kraft. Samtidigt upphävdes Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 7 om anmälan av personskada i verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Systematiskt kvalitetsarbete Insatser inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 8 Av förarbeten 9 följer att kommunala och enskilda verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete syftar bl.a. till att förebygga fel och brister i verksamheten och ta hand om fel och brister som har inträffat, så att de aldrig blir allvarliga missförhållanden. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att ta hand om synpunkter och klagomål från bl.a. enskilda och närstående. 3 SOSFS 2000:5 ändrad genom SOSFS 2005:8 4 SOSFS 2008:10 5 SOSFS 2000:5 med ändring SOSFS 2005:8 6 SOSFS 2008:11 7 SOSFS 1996: kap. 3 SoL och 6 LSS 9 Prop. 1996/97:124 s. 51 och prop. 2004/05:39 s

20 Introduktion Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Ett sådant arbete minskar också risken för att det inträffar allvarliga missförhållanden som ska anmälas enligt lex Sarah. Lex Sarah I denna handbok används lex Sarah som benämning på bestämmelserna i både 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS. Med lex Sarah avses, förutom skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden, även skyldigheten att vaka över. (Se vidare avsnittet Vad innebär att vaka över?) Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah omfattar både skyldigheten att vaka över och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden. Det är en förändring jämfört med tidigare, då de upphävda föreskrifterna och allmänna råden enbart omfattade anmälningsskyldigheten. Syfte Avsikten med lex Sarah-bestämmelserna är att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och till att skydda den enskilde från missförhållanden. I förarbeten till lex Sarah anför regeringen att syftet med bestämmelserna i första hand är att komma till rätta med missförhållanden och att en anmälningsskyldighet ska vara till stöd för personal och andra verksamma att göra anmälan utan rädsla för repressalier. 10 Lex Sarah är däremot inte till för att lösa problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. Naturligtvis är det angeläget att sådana problem åtgärdas. För detta ska dock inte lex Sarah användas. Som jämförelse kan nämnas att man inte använder lex Maria för att lösa personalproblem inom hälso- och sjukvården. Vad innebär att vaka över? Att vaka över innebär en skyldighet för var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder enligt SoL att medverka till att enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. För var och en som fullgör uppgifter enligt LSS innebär skyldigheten att medverka till att enskilda får gott stöd, god ser- 10 Prop. 1997/98:113 s. 89 och prop. 2004/05:39 s

21 Introduktion vice och lever under trygga förhållanden. Skyldigheten avser den verksamhet där man är verksam eller där man fullgör uppgifter. Syftet är att förebygga och förhindra försummelser och övergrepp. (Se vidare kapitlet Skyldigheten att vaka över.) Vad är en lex Sarah-anmälan? En lex Sarah-anmälan är en anmälan som någon av de anmälnings skyldiga gör enligt 14 kap. 2 SoL eller 24 a LSS. Det är anmälaren som vid anmälningstillfället gör bedömningen att en enskild utsätts för eller har utsatts för ett allvarligt missförhållande i verksamheten. Utredningen får sedan visa om missförhållandet var allvarligt eller inte. Den som gör en lex Sarah-anmälan fullgör en skyldighet som är reglerad i lag. Av detta följer att nämnden eller den som ansvarar för en enskild verksamhet inte kan vägra ta emot anmälan eller avstå från att utreda den. Den enskilde och närstående är inte anmälningsskyldiga och kan därmed inte anmäla missförhållanden enligt lex Sarah. Detsamma gäller för anställda inom t.ex. landstingets hälso- och sjukvård och tandvård. Det är inte heller möjligt för vem som helst, som fått kännedom om ett missförhållande via t.ex. massmedier, att göra en lex Sarah-anmälan.(Se vidare kapitlet Möjligheter att anmäla.) Lex Sarah och lex Maria Lex Sarah gäller inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder enligt SoL samt i verksamheter enligt LSS. Lex Maria gäller inom hälso- och sjukvården. Det förekommer att lex Sarah sammanblandas med lex Maria. Bestämmelserna om lex Sarah och lex Maria är dock utformade på olika sätt, trots att de har likartade syften: att skydda den enskilde eller patienten. Nedan följer en kort redogörelse för lex Maria inom hälso- och sjukvården och därefter en jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria. Lex Maria inom hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården finns bestämmelser om rapportering av avvikelser samt anmälningsskyldighet enligt lex Maria i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera till vårdgivaren om en patient har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård kap. 7 LYHS 19

22 Introduktion Detta benämns ofta rapportering om avvikelser. Ytterligare bestämmelser om avvikelsehantering finns i Socialstyrelsens föreskrifter 12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren ska utreda en rapport om avvikelse. Om utredningen visar att en patient har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska vårdgivaren anmäla detta till Socialstyrelsen (tillsynsmyndigheten). 13 Det som benämns anmälan enligt lex Maria är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen. Ytterligare bestämmelser finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 14 om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Jämförelse mellan lex Sarah och lex Maria Bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah är utformade på olika sätt. En lex Sarah-anmälan ska därmed hanteras på ett annat sätt än en rapporterad avvikelse inom hälso- och sjukvården. När det gäller lex Sarah är det anmälaren som avgör om det är en lex Sarah-anmälan eller inte. Det innebär att det inte finns någon annan som kan bestämma att det inte är en lex Sarah-anmälan. Om utredningen visar att det anmälda missförhållandet inte var allvarligt kan det ändå vara ett fel eller en brist som ska tas om hand inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom hälso- och sjukvården är det däremot resultatet av vårdgivarens utredning av en rapporterad avvikelse som avgör om en lex Maria-anmälan ska göras eller inte. 12 SOSFS 2005:12 4 kap kap. 4 LYHS 14 SOSFS 2005:28 20

23 Systematiskt kvalitetsarbete Ett systematiskt kvalitetsarbete är av stor betydelse för att lagstiftningens krav på god kvalitet ska kunna uppnås. Det är också en viktig förutsättning för att förhindra allvarliga missförhållanden i verksamheten. I detta kapitel görs därför en kort genomgång av lagar och föreskrifter som rör kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete. Texten i detta kapitel kommer huvudsakligen från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt Socialstyrelsens handbok God kvalitet i socialtjänsten. Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete I 3 kap. 3 SoL och 6 LSS finns bestämmelser om kvalitet. Där anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet respektive att verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet. Enligt båda lagarna ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsbestämmelsen i SoL omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och individinriktade insatser. Kravet på god kvalitet gäller i både kommunal och enskild verksamhet. Det gäller för såväl handläggning av ärenden som genomförande av insatser. 15 Oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller enskild regi följer det av såväl 3 kap. 3 SoL och 6 LSS som förarbeten till dessa bestämmelser att nämnden har ansvar för att kraven på god kvalitet uppfylls. 16 Bestämmelsen i 6 LSS gäller direkt för enskild verksamhet. Att 3 kap. 3 SoL gäller direkt för den som bedriver en verksamhet i enskild regi förtydligades genom en ändring i bestämmelsen som trädde i kraft den 1 juli Därmed gäller 3 kap. 3 SoL oavsett om avtalet mellan kommunen och huvudmannen för en enskild verksamhet skulle sakna uttryckliga bestämmelser om t.ex. systematiskt kvalitetsarbete och personalens kompetens Prop.1996/97:124 s. 51 och prop. 2007/08:43 s Prop. 1996/97:124 s. 51 ff. prop. 2004/05:39 s. 52 och prop. 2007/08:43 s Prop. 2008/09:160 s

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.5) Lex Sarah Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden Rutin för anmälningar till Socialstyrelsen Lex Sarah 14 kap. 2

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 www.stockholm.se Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 3 (34) Innehåll Riktlinjer för lex Sarah 5 1. Inledning 5 1.1 Riktlinjernas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun

Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1 (9) Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av äldreomsorg i Huddinge kommun 1. Inledning Den här riktlinjen tillsammans med Riktlinje för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Huddinge

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), huvudmän i enskild verksamhet med ansvar för vård

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer