Huvudpunkter i Vetenskapsrådets remissvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudpunkter i Vetenskapsrådets remissvar"

Transkript

1 Datum Diarienummer Handläggare Annette Moth Wiklund Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet Stockholm Remissyttrande Remiss av EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation (U2011/6661/F) VETENSKAPSRÅDET SWEDISH RESEARCH COUNCIL Postadress/Postal address Box 1035 SE Stockholm Sweden Besöksadress/Vlsitlng address Västra Järnvägsgatan 3 Tel: +46(0) Fax: +46(0) Huvudpunkter i Vetenskapsrådets remissvar Förutsättningarna för att de horisontella områdena ska få den roll det är tänkt måste stärkas. I detta sammanhang vill VR särskilt framhålla att forskning inom humaniora-samhällsvetenskap ger vitala och oundgängliga bidrag för att tackla alla samhällsutmaningama. ERC:s oberoende måste fortsatt bevaras. De för 7RP rådande skrivningarna om ERC:s programkommittés olika arbetsprocedurer finns inte med i Horisont 2020 vilket skulle kunna innebära att man vill ändra dess roll. VR anser att detta noga bör bevakas. ERC bör intensifiera arbetet med sin jämställdhetsplan och målsättningen att uppnå minst 40 % kvinnor bland sökande och i beredningsgrupper, samt en strävan mot att kvinnor och män har samma bevilj andegrader bör föras in i de för ERC specifika skrivningarna. Marie Curie, som står för satsningen på forskare tidigt i karriären bör ha åtminstone lika stor andel av budgeten i Horisont 2020 som i 7RP, dvs. 9 %. Utformningen av villkor för enskilda aktiviteter innebär prutningar på kvaliteten jämfört med 7RP. Disputerade forskare som tidigare kunnat delta är nu uteslutna. Detta gör att nyutveckling av kurser för forskarskolor försvåras. Ett annat exempel är att tiden för utbyten i utbytesnätverk förefaller begränsas till korta vistelser. Ersättningsmodellen med fasta nivåer i kombination med en landspecifik korrektionsfaktor måste revideras, framförallt med avseende på beräkningsmodell och transparens av korrektionsfaktorn. VR vill understryka vikten av att det inom H2020 finns ett fortsatt och utökat stöd för forskares tillgång till infrastrukturer, via något som liknar 7RPs transnational Access programme. Det är likaså viktigt att kommissionen stödjer forskningsinfrastrukturer direkt inom områden som ger ett europeiskt mervärde. Kommissionen bör se forskningsinfrastrukturen både ur ett övergripande EUperspektiv och ur ett regionalt perspektiv, där sameuropeiska resurser samverkar med regionala resurser (de sk regionala partnerfaciliteterna). Det är slutligen viktigt att ESFRI och andra liknande processer på ett transparent sätt, stödjer framtagandet av planer inom området (dvs. forskningsinfrastrukturer). VR stödjer kommissionens vilja att i vissa faser av ett infrastrukturprojekt ha tillgäng till någon typ av riskfinansiering, som stöds via EDB. Org. nr/vat No (17)

2 D D Utmaningsperspektivet inom samhällsutmaningen Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande är inte tillräckligt tydligt. Utmaningen bör irukludera forskning om ohälsans determinanteriett livstidsperspektiv inklusive forskning om sociala determinanter. VR håller med kommissionen om vikten av att vi utvecklar ett mindre resurskrävande samhälle och vill uttala starkt stödförsamthällsutmaningen Khmatåtgärder,resurseffektivitet och råvaror.målkonflikter måste dock lyftas tram, till exempel den att ekonomiska intressen många gånger inte är kongruenta med de ambitioner som förs framitexten om resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Humanistisk oeh samhällsvetenskaplig forskning kan tillföra värdefull kunskap som bildar god grund för politiska beslut. Utöver att göravetenskapisamhället-områdena horisontella bör en ny aktivitet Informed and engaged societies, som kan finansiera forskning och utveckling av en systematiserad kunskapstriangel på utbildningsområdet, läggas tilli ramprogrammet. Iden föreslagna förordningen för Furatomprogrammet nämns inte det bilaterala avtalet eller basstöd utan man hänvisar tilunevb Financial Regulations vilket sannolikt innebär att det huvudsakligen kommer att bli öppna utlysningar för fördelning av bidrag. Oetta ger en ökad fokusering på målen(d.v.s.att visa att fusion är en möjlig energikälla samt att lägga grunden för framtida fusionsreaktorer) vilket nog är nödvändigt och minskar behovet av administrativa resurser åtminstone för komrnissionen, men troligen ocksåför medlemsländerna. Oen svenska forskningen är förhållandevis väl anpassad till dessa mål varför demia förändring inte borde missgynna svenska forskare. Förslaget kan däremot ge en minskad stabilitetifinansieringen vilket kan vara negativt för det långsiktiga engagemanget. kumentsomkmmente Utöver synpunkter pådeneuropeiskakommissionens förslag tillramprogramför forskning och innovation innehåller yttrandet även synpunkter på kommissionensförslag till det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020, kommissionens kommunikation om Horisont 2020 (COM(2011) 808), kommissionens förslag till europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram ( ) som kompletterar Horisont 2020ramprogrammet för forskning och innovation samtförslag till deltagarregler. Sidhänvisningar görs till de engelska versionerna av dessa dokument. veripandesvnpun rukturrterade frågor Vetenskapsrådet är positivt till sammanslagningen av de delar som motsvaras av nuvarande ramprogram för forskning och utveckling, innovationsdelen av innovationsprogrammet(clf) samt European mstituteoflnnovationandfechnology (ElF)iett enda ramprogram, Horisont 2020 (H2020).Vetenskapsrådet välkomnar förslaget att öka den totala budgeten med ca Ojämfört med nuvarande satsningar på forskning och innovation. Fokuseringen inomhorisont 2020 på tre olika prioriteringar eller pelareförtydligarpå ett förtjänstfullt sätt deolika målen. Ambitionen att genomföra förenklingar av olika typer är viktig och lovvärd. Vetenskapsrådet vill dock understryka att förenklingsarbetet fortsatt måste bevakas på politisk nivå. (17)

3 Pamprogramsforslaget liksom förslaget till särskilt program innehållerinformation om hur kommissionen ramprogramsperioden hantera oförutsedda behov,dels för att se till att de olika prioriteringarna inom ramprogrammet inte fungerar som stuprör.eni ramprogramsförslaget föreslagen mekanism för att åstadkomma förbindelser och gränssnitt mellan och inom prioriteringarna rör kombinering av medel som anslagits inom respektive prioritering närtex viss forskning är av stor relevans för dessa prioriteringar. Sådana mekanismer är bl.a.viktiga vad gäller de olika identifierade samhällsutmaningama vilka överlappar varandra på olika sätt.idet särskilda programmet nämns vidare att man vill främja övergripande åtgärdermellan spetskompetenspelaren oeh de häda andra pelarna så att dessa gemensamt kan utveckla ny kunskap, teknologier, forskingsinfrastrukturer och nyckelkompetenser. Vetenskapsrådet menar att ambitionerna att åstadkomma flexibilitet är viktig men att förslagen ännu inte ärtillräckligt detaljerade för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur det hela kommer att fungeraipraktiken. lartike!2iramprogramsförslaget nämns att den europeiska kommissionens årliga övervakning av ramprogrammet bl.aska inkludera information om övergripande frågor såsom hållbarhet och klimatförändringar.här borde även utvecklingen vad gäller humaniora-samhällsvetenskap lyflas Oet är av största vikt att humaniora och sanällsvetenskap ges ordentligt utrymme inom alla samhällsutmaningaridel 111 och inte enbart inom Inkluderande, innovativa och trygga sanällen.eorskning inom dessa områden ger vitala och oundgängliga bidrag för att tackla alla samhällsutmaningamatex genom att belysa mänskligt beslutsfattande och konsekvenserna av dessa.vetenskapsrådet förutsätter att uppföljning också görs av utvecklingen vad gäller internationellt samarbete samt av de frågor somi innevarande ramprogram hanteras inom ramen förvetenskapisamhället (genusfrågor, etikfrågor, Open Access mm). IKommissionens kommunikation nämns att utnyttjandet av existerande Executive Agencies ska optimeras genom en ökning av antalet anställda, men möjligen också genom omfördelning av uppgifter för att åstadkomma större specialisering. Oet är oklart vad motivet är till att antalet anställda behöver ökasiljuset av de effektiviseringar som rapporterats liksom vad omfördelningarna skulle innebära. Kommissionens intentioner att utveckla en användarvänlig IT plattform till att bli en one-stop-shop for deltagare är viktig. Oenna plattform bör utvecklas tillag även andra databaser av intresse för olika aktörer. lödrrhllnanri Oetärpositivt att, som det stårikommissionenskommunikation(sid.l3), Horisont 2020 kommer att stödja de olika loint Programming initiativen (IPPs)iutvecklingen av deras strategiska forskningsagendor och att Horisont 2020 ska kunna stödja ett 1P1 via El-Net eller samfinansiering.oetäridetta sammanhang viktigt att möjlighet för IPPs att få långsiktigt stöd från Horisont 2020 säkerställs. Oäremot ställer vi oss frågande till skrivelsen att detta stöd skulle begränsas till IPFs där de problem som skall lösas överensstämmer med de prioriteringar som görs inom Horisont Vi vill understryka att även andra IPPs bör kunna få stöd från Horisont 2020 då dessa utgör viktiga mekanismer for att identifiera nya utmaningar.vi anser vidare att det är viktigt att medlemsstater och Kommissionen tartillvara det arbete som redan gjorts och kommer att göras inom de olikaloint Programming initiativen.inom EKAvatch (17)

4 följer man upp forskningspolitiken inom Eo.vetenskapsrådet anser att det också borde skapas ett verktyg för att samla information om den forskning som bedrivs inom EO. En viktig källa är de inventeringar av befntlig nationell forskning som utförs inom ramen för de olika initiativen.fillhjälpidetta arbete skulle en gemensam databas över den forskning som bedrivs inom respektive IPfområde kurua inrättas. Oen samlade kunskapen skulle utgöra ett bra underlag till arbetet med analyser och foresightsiprocessen att identifiera nya 1P1 som presenterasivoluntary Guidelines on framework conditions for loint Programming in research 2010 (EPCGPCi30i 2).En gemensam databas torde även vara av vikt för att undvika överlapp och onödigt dubbelarbeteiforskningsverksamheten. Begreppet Gofund(samfinansering) används dels specifikt for Marie Gurie,delsi mer allmän betydelse.ldess allmänna betydelse kan manmycket väl tänka sig att man inom Samhälleliga utmaningar tillämpar samfinansiering för vissa utlysningar. Sökande måste då visa att kanske halva budgeten redan finns men att lika mycket till skulle göra stor nytta. Man kan t.ex. tänka sig att individuella loint Programminginitiativ,Elf,EPANEfplus-samarbeten och andra europeiska samarbeten,! konlrrens kan söka om pengar från Sarrmälleliga utmaningar. Oetta skulle ge en möjlighet för välfungerande samarbeten att öka sina forskningsresurser och åstadkomma ett europeiskt mervärde. Generellt efterlyser VP en diskussion kring deskblandfinansierade programmen med avseende på medfinansieringsproblematiken.vp anser vidare att att priser inte ska delas ut inom ramprogrammet. VP stödjer förslaget om att ta bort krav på tidsrapportering för de som arbetar heltid,vilketblaofta berör EPC finansierade projekt(deltagarregler, artikel 2.2,sid 22).Ett mål borde vara att helt komma ifrån tidsrapportering när så är möjligt. Innovanreppo Innovation och kopplingen mellan forskning och innovation är centrala för Horisont 2020.Oet bör dock framhållas tydligareidokumentet att innovationsbegreppet ska sesiett vidare perspektiv och även omfatta samhälleliga innovationer.vidare bör det framhållas tydligare att samverkan mellan (grund)forskning och innovation sker både enligt en linjär modell därforskningsframsteg överförs till innovation och en cirkulär modell därutvecklingenskerinära samverkan mellan akademi och industri eller samhälle. tyminror Oen viktiga frågan om var besluten kommer att fattas och avvilka måste bevakas. Oetta inkluderar bl.avilka programkommittékonfigurationer som kommer att inrättas och vilken roll dessa kommer att få.vetenskapsrådet menar att det är viktigt att medlemsstaterna får reellt inflytandeidessakommittéer.oetta kommer bl.aatt främja den så viktiga transparensen.lkommissionens kommunikation om Horisont 2020 nämns att man vill se över kommittologin och sättafokus på programkommittéernas engagemangidiskussioner kring strategisk planering liksom på tydliga kopplingar till nationellt finansierade aktiviteter.oenna strategiska roll är viktig. Hur den kommer att utformas och om den på något sätt kommer att påverka medlemsstaternas inflytande måste bevakas. Programkommittéernas insatser! förhållande till"advisorygroups"ochtih den strategiska planeringen inom ramen för EfP:s,IPls och ElPs måste vidare bli mycket mer transparent än hittills. En 4(17)

5 rekommendations tillåts refektera den mainstreaming av bl.aklimatförändringsfrågor och humaniorasamhällsvetenskap som eftersträvas.vr vill även understryka vikten av att ESER1 och liknande grupperingar kontinuerligt ger kommissionen och medlemsstaterna råd om balansen mellan investeringariforskningsinfrastruktur och forskning som skall utnyttja investeringarna. Smens Ett par allmämrakommentarerrörande dellär att rubriken Spetskompetens (excellens)är missledande eftersom spetskompetens måste finnas inom ramprogrammets alla delar och att delområdet framtida och ny teknik (EEf), om än mycket viktigt,framstår som apartidell. uropeisarsmrådet Vetenskapsrådet sermedtilltredställelse att det europeiska forskningsrådet, ERC, förefaller att kunna fortsätta på ungefär samma sätt inomflorisont 2020 som inom sjunderamprogrammet(7rr),dvsmed bevarat oberoende som ett forskningsprogram öppetför alla vetenskapliga discipliner och med endast vetenskaplig excellens hos den sökande ochidetforskarinitierade projektet som urvalskriterium (ramprogrammet, dell.3,sid 33 samt särskilda programmet, dell, sid 26). Oet är också mycket angeläget att ERC:s budget, som föreslås (ramprogrammet, Annex 11, sid 85,samt särskilda programmet, de!3.2,sidll3),får en substantiell ökning jämfört med gällande nivå inom 7RR. Vi noterar dock att de för7rr rådande skrivningarna om ERC:s programkommittés olika arbetsprocedurer (huvudsakligen rådgivande men även förvaltande ocb reglerande under särskilda omständigheter) bar tagits bort vilket skulle kunna innebära att man vill ändra dess roll(specifka programmet, dell.3,sid 28-29). Vi anser att detta noga bör bevakas då det vore olyckligt om medlemsstaterna inte längre fick bidra till ERC:s arbete som nu, ellervilket är kanske ännu viktigareatt de inte längre kunde visa sitt fortsatta stöd för ERC. Vi instännueriatt gränsöverskridande och banbrytande grundforskning stärker Europas kunskapsbas och välkorrmar de skrivningar om denna forsknings betydelse! innovationskedjan,dvsatt "öppna vägen för nya och ofta oväntade vetenskapliga resultat och tekniska lösningar samt nya forskningsområden somislutändan kan generera radikalt nya idéer som kan driva fram innovation och bidra till att bättre kunna tackla stora samhälleliga utmaningar"(ramprogrammet, del 1.2, sid33)(se även kommentar om den linjära innovationsmodeilen under "Övergripande synpunkter på ramprogrammet"). ERC:s forskningsfinansiering är tveklöst ett oerhört viktigt komplement till resten av Elorisont 2020s finansiering av tillämpad forskning och innovation. Vi välkomnar också skrivningarna om transparent och opartisk granskning av ansökningar oberoende av forskarens kön, nationalitet eller ålder(ramprogrammet, dell.3,sid 34) men vill ändå understryka vikten av att ERC intensifierar sitt arbete med att implementerasinjämställdhetsplan. Oen låga beviljandegraden för kvinnliga forskare är oacceptabelt Europa har inte råd att gå miste om några talanger.vi anser följaktligen att ävenide för ERC specifika skrivningarmålsättningen att uppnå minst (17)

6 40kvinnligtdeltagandeiberedningsgrupper och ansökningar samt en strävan mot att kvinnor och män har sam llinje med förenklingsarbetet för hela ramprogrammet anser vi att även ERCbör sträva efter ett begränsat antal instrument (ramprogrammet, dell.3,sid 34 samt specifikaprogrammet,dell,sid26). Vi menar att en viktig bidragande faktor till ERC:sframgång onekligen harvarit att man valt att satsa på ett enkelt och renodlat program som enbart bygger på vetenskaplig excellens ochfrihet utom några randvillkor. Enligt interimsutvärderingenavrr har de flesta ERC-bidragen koncentrerats till ett mindre antai europeiska iändcr och institutioner, somen konsekvens av excellenskriteriet.internationellt har ERCattraherat en del forskare som tidigare varitiusa, däremot har antalet s.k. Principal Investigators med ursprungitredje land ochides.k.brlcs-ländema hittills varit relativt litet.vi anser att det är mycket viktigt att ERC attraherar de bästa forskamaihela världen till Europa, och välkornnar därför fler aktiva insatserfrånerc:ssidaför att stimulera deltagandefrån excellenta forskare från länderutanföreuropa(ramprogrammet, dell.3,sid 34 samt särskildaprogrammet,dell,sid26). larieurieåtärder vnpunkterpåramproamsr raynpukr En kompetent forskarkår är en förutsättning för ett korhrrenskrafligt europeiskt forskningsområde och Marie Curie-programmet är en ovärderlig hörnstenihorisont 2020.Kvalitén på ansökningar, individuella såväl somför nätverk, harvarit mycket högiprogrammet och det är med oro vi har sett beviljningsgraden sjunka under slutet av7rr.således ligger beviljningsgraden enskilda instrumentetimariecurie)underlo.enligt budgetförslaget föreslås Marie Curie, till skillnadfrån andra instrument, fåibästa fall en mycket marginell faktisk höjning av budgeten jämfört med 7RR. Oetta irtnebär en faktisk sänknm man jämförmed budgeten under de sista åren avrreflersom den årliga 7RPbudgeten ökat från årtillår.sett som andel av helahorisont 2020 minskar Marie Curies andel av budgeten till caatt jämföra med ca9av7rr.inom Horisont 2020 är Marie Curie den del som stårför lejonparten avpengar riktade till forskare! början av sin karriär.med tanke på det uttalade behovet avlmiljon nya forskare är det alarmerande att inte Marie Curie behåller åtminstone samma andel av budgeten som tidigare. Stora delar av förlaget är bra och vi vill särskilt markera stöd för D att Marie Curie ävenifortsättningenflnansierarforskarinitierad forskning. målsättningarna att skapa attraktiva forskarkarriärer både vad gäller vetenskaplig kvalitet och goda anställningsförhållanden, självklart med samma möjligheter för kvinnor och män D att begreppet"socio-economic partners" finns med så att inte bara vinstdrivande företag är tänkbara partners utanför akademin. 1 2 Interim Evaluation of the Framework Programme - Report of the Expert Group (p 23). Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika 6(17)

7 Vi rekommenderar en översyn av D andel av budget.marie Curie som står för satsningen på forskare tidigti karriären bör ha åtminstone lika stor andel av budgeten som under7rp ersättningsmodellenmed fasta nivåerikombination med en landspecifik korrekt:ionsfaktor.oernra modell måste revideras, framförallt med avseende på beräkningsmodell och transparens av korrektionsfaktom. samordningen av mobilitets-och forskarutbildningsinsatser inom kommissionens samtliga aktivitetsområden. Eramförallt doktorandprogrammen under Erasmus samt föreslagna mobilitetsutbildningsaktiviteter kopplade till E1T måste förhålla sig till varandra så att parallella system inte byggs upp och överlapp undviks. möjligheten att göra olika former av riktade insatser. Som ett exempel nämns styrning av satsningar mot"geograficallocations".vid en sådan satsning hamnar kvalitetsaspekteniandra hand. Oet lämpar sig inteiettbottom-up program. andra utformningar av villkor som innebär prutningarpå instrumentens kvalitet. Oct gäller såväl andel erfarna forskareiforskarskolor som längd på utbyteni utbytesnätverk. Oetta är olyckligt då den höga kvalitetsnivånidessa nätverk bör bibehållas genom att exempelvis disputerade forskare kan rekryteras för att bidra till forskarutbildningen och att utbytesprogrammen utökas. örmer(ivi) Fostering nev skills through excellent initial training ofresearchershtn Tvv MarieCuries forskarskolor förslaget deltagande av ER(experiencedresearchers)inte längre med. Oen föreslagna ändringen ger mer kvantitet med avseende på antal doktorander, på bekostnad av kvalitet Medverkan av ER gör det möjligt att skapa nya kurser och förbättra befintliga för att de doktorander som utbildas ska få en utbildning av högsta kvalitet. Stimulating innovation throu Oe två tidigare instrumenten 1RSES (korta personalutbyten med tredjeland) och (Industry and academia partnerships and pathvays långsiktiga industri akademi samarbeten) föreslår kommissionen ska föras ihopiett instrument ( , c, sid38).endast korta utbyten ska kunna finansieras enligt förslaget.eiksomiltn servi en riktningsförändring mot kvantitetistället för kvalitet. Oet är angeläget att utfornuhngen av det nya instrumentets Curies instrument som tydligast stödjer innovationsdelen av kunskapstriangeln och är som sådant ur svensk synvinkel mycket viktigt Med fördel borde det nya instrumentet utformas så att man kan ge utrymme för finansiering av"early stage researchers",gärnaiform av industridoktorander.även finansiering av"experienced researchers" borde finnas kvar inom instrumentet. 7(17)

8 SamfinansierinCofund av olika instrument Vi ser att Cofund såsom den hittills tillämpats inom ramen för Marie Curies individuella instrument(enskilda postdoktorsvistelser) fungerat utmärkt. Oen utvidgade användningen ( ,e, sid 38)tillt.ex.forskarskolor, bedöms som mindre intressant för svenska potentiella sökande såsom forskningsfinansiärer. Oäremot borde Cofund för t.ex. forskarskolor kunna vara intressant för 1P1 oeb Elf, med ett stort europeiskt mervärde. vnpunkterpådetsärsdaprammet Under "Specific implementation aspeets"(speeifikagenomförandeaspekter)föreslår manidet särskilda programrnet(sid 33,3.6) möjligheten att göra olika former av riktade insatser. Som ett exempel nämns"geografiska platser". Oetta exempel bör tas bort. Här är åter ett exempel på förslag att tumma på kvalitetskraven vilket inte är rimligt inom ett - program som Marie Curie.ldetta sammanhang bör också nämnas att den metod som används inom Marie Curie för att fastställa ersättningsnivåer för olika länder (korrelationskoefficienten) bar en olycklig utförrnning. Konstruktionen är svårbegriplig, administrativt krävande oeb missgynnar bl.a. Sverige.lHorisont 2020 föreslås metoden få en ökad användning. Ett enklare och rättvisare alternativ vore PPP,purchasing power parity. Vi anser inte att programmet ska dela ut priser så som nämnsiförslaget.lmyeket begränsad utsträckning kan kommissionen på en högre nivå dela ut enstaka priser.vi anser heller inte att kommunikationsaktiviteter liknande "KesearchersNight" ska drivas under Marie Curie programmen orsinmastruktur vnpunkterpåramproamsörsiaet Stora delar av förlaget är bra oeb vi vill särskilt markera stöd för D att manihorisont 2020 tar övergripande ansvar för byggande och drifr av forskningsinfrastrukturer att manih2020 pekar på behovet avutökade satsningar inomeinfrastrukturområdet att man ser forskningsinfrastrukturer som en integrerad del av EKA, nödvändigt för att EKA skall kunna förverkligas D att kommissionen fortfarande ser ESEK1 och liknande processer som nödvändiga för att ta tram underlag för satsningar oeb undvika dubblering att man även pekarpå behovet av regionala partnerfaciliteter och att dessa skall kunna räknas inide delar som får stöd av kommissionenbh2020 att kluster mellan forskningsinfrastrukturer (ESEKlellerregionala partnerfaciliteter),och andra stakeholders (industri etc.)nämns som positivt Vi vill däremot påpeka att D en definition av regionala partnerfaciliteter ej finns. En sådan bör fastställas för att undvika onödig dubblering av forskningsinfrastrukturen vnpunkter på det särsida programmet Huvuddelen har kommenterats ovan och liggerilinje med vad VK har tyckt tidigare. VK vill särskilt stödja skrivelser om: (17)

9 D D att forskares tillgång till forskm man planerar att stödja med medel att man planerar att det skall finnas stöd inom olika områden kopplat till governance strukturer (FRICar) att man kommer att stödja forstudier, uppbyggnad och drift av forskningsinfrastrukturer inom områden som ger ett europeiskt mervärde. att man serforskningsinfrastrukturerna som vitalaiarbetet med samhälleliga utmaningar att man serutveckling av humankapitalet inom forskningsinfrastrukturema som viktigt och ärvillig att stödja denna att man ser det viktigaiatt det byggs upp ett nätverk av regionala partnerfaciliteter VI vill däremot påneka att en definition av regionala partnerfaciliteter ej finns. Fn sådan bör fastställas för att undvika onödig dubblering av forskningsinfrastrukturen, denna process kommer att behöva stöd både på MS och kommissionsnivå. HnduedarsKa ledarskap inom möiiöran ortionho 1KF ryms inom alla näringsgrenar, alla samhällsfunktioner och inom alla forskningsiruriktningar och är det orruådedärteknikutveeklingen går allra snabba Det tinns därför all anledning att satsa mer än vad som föreslås på detta område. Ramprogramsförslaget beskriver den förmodade ntveeklingen på ett bra sätt. Man bör dock ytterligare framhålla två iruovationsmodeller, den linjära som tar sin början i ettforskningsgenombrott(t.ex. de nyligen nobelprisbelönade upptäckterna av kollosal magnetoresistans och grafen) och den cirkulära där idéer uppstår inom antingen akademi eller industri oeb som sedan utvecklas genom en nära samverkan mellan dessa parter.lskrivningarna, speciellt underpunktenl.1.3 bör forskning och utveckling av mjukvara lyftas fram ytterligare. Nanotnik Skrivningen"By 2020 nanotechnologiesvbill be mainstreamed, this is seamlessly integrated vith most tecbnologies..."är värd att reflektera över.frecis som vi idag inte längre pratar om microtechnologies" så kommer vi förmodligen inte att ha samma fokus på "nano" om tio år det kommer på ett självkiart sätt att vara en del av lkf,materialvetenskap, medicinens teknik m.fl.teknologier.flertalet av ramprogramsförslagen under punktenl.2.3 skulle redan idag kunna placeras under avsnitten om IKFoch avancerade material.uppskalningen till industriella processer samt frågan om hälsoriskerna med nanoteknologin förtjänar dock en speciell bantering. Avanrade material Materialvetenskap utgör en av basfunktionerna för den industriella utvecklingen. Det är en sann tvärvetenskaplig disciplin som omfattar fysik, kemi, teknikvetenskaper, biologi, miljö-samt aspekterpå hållbar utveckling. Mycket av den kommande materialutvecklingen kommer att överlappa med nanoteknologi,vilket inte framhålls så tydligtibeskrivningeniavsnittl.3.ibeskrivningen saknas också kopplingen till biologiska material och biomimetik. Intressant är att man tar upp konservering av (17)

10 material av historic Sverige där forskningen om bevarandet av regalskeppet vasa är av stort nationellt oeb internationell intresse. Bioteknik Forskningen inom bioteknik ger, oeb kommer torisättningsvis kunna ge,viktiga bidragtillsarnbället.överlagäravsnittetbra..lramprogamsförslaget,1.4.3(b) avslutas stycket med"..dess miljödimension". Detta är mycket angeläget oeb bär finns en mycket stor potential, samt god forskningisverige. Det är viktigt att detta resnlteraribra aktiviteter. åntrisknansierm vnptmkter på ramprogrammet VR stödjer kommissionens viljaattivissa faser av ett infrastmkturprojektba tillgång till, något som underrf kallades "Risk Sharing Finance Facility".Detta tas upp som en deiiavdelningen "Industrial Feadersbip",ocb bör som skrivs även gälla investeringariforskning, forskningsutrustning oeb forskningsinfrastmkturer. vnpunkter på det särskilda programmet mom det särskilda programmet finns samma aktivitet beskriven oeb att kommissionen kommer att delegera till "financial institutions" (läs FIB etc..)att bantera dessa aktiviteter, skrivningen är doekmyeket vag oeb bör förstärkas oeb föriydligas.det är dock bra om denna möjligbet inte försvinner(dvs skrivs bort)då detta kan vara en av pusselbitama som kan bjälpa en satsningien startfas eller under en överbryggningsfas, inom Infrastruktursatsningar eller andra större projekt. ethamnäutmanmar VR anser att de tre utmaningarna Säker, ren oeb effektiv energi Smarta, gröna oeb integrerade transportera respektive Klimatåtgärder, resurseffektivitet oeb råvarori bög grad överlappar varandra.lalla tre bandlar det delvis om att minska energikonsumtionen, minska användning av fossila bränslen, minska utsläpp av växtbusgaser,minimera effekterna på miljön, utveckla alternativa bränslen oeb sist, men inte minst, ny teknologi. Risken finns att forskningsresurserna inte utnyttjas effektivt när fierautlysningarmed delvis samma forskningsfrågor publiceras ungetar samtidigt, det uppstår dubbleringar.det finns också en risk för låg konkurrens om flera utlysningarpubliceras samtidigt när de bar ett delvis liknande innebåll. Häademorakaforändrmaroeväen vnptmkterpåramproramsöraet Utmaninsperspektivet ej tillräckligt inom "Hälsa, demografiska förändringar oeb välbefinnande Förslaget till ramprogram,vilketfokuserarpå livslång bälsa oeb välbefinnande, är välformulerat. Det särskilda programmet stämmer dock inte överens med ramprogrammet.vr anser att detidet särskilda programmet saknas genomtänkta formuleringar av de utmaningar som finns inom bälsoområdet oeb att texten ärför detaljerad oeb osammanbängandeför att vara användbariett längre oeb övergripande perspektiv.fn central del av utmaningen utgörs av sambällsproblem relaterade till den åldrande befolkningen. Utmaningenidet särskilda programmet lfl(17)

11 bör därförilinje med vad som uttryeksiramprogrammet involvera forskning om hur ett hälsosamt åldrande,iett livslångt perspektiv,kan uppnås.vr stöder kommissionens förslag om polieyrelaterad forskning oeb anser att denna aspekt bör lyftasframitexten. vnpunktermedokuspådetsärs D Utmaningen bör tydlig inkludera rundforskninidefall det är relevant En välformulerad utmaning om Hälsa oeb välbefinnande bör tydligt inkludera grundforskning.nuvarande beskrivning av utmaningen ärtill stora delar fokuserad nå tillämpad forskning. Framstegen inom grundforskning är ibland en förutsättning för innovationer. Stora framsteg har gjorts men det tirms fortfaran myeket vi inte förstårpå en grundläggande nivå vilket utgör flaskhalsar för utveeklingen inom hälsovården. Synergier med andra utmaningar oeb teknologier: säkerställ kopplinartilllkf, mioteknik Humaniora-samhällsvetenskap oeb miljö. Säkerställ koppling till forskninsinlrastrukturer. Som det nu är skrivet är det svårt att förstå hur kopplingartill andra områden ska ske. Det börtydliggörasburteknikornråden som IKFoeh bioteknik kan användas till att stärka arbetet inom hälsoutmaningen oeb det saknas tydliga kopplingar till humaniora-samhällsvetenskap oeb miljö.det är viktigt att detikommande utlysningar inom Horisont 2020 tinns en samordning mellan de olika programkommittéerna för att synergier med andra utmaningar ska kunna säkerställas samt att implementeringen av SMF-instrumentet ser likadant ut inom de olika programmen. Det är oekså viktigt att utmaningarna kan dra nytta av de satsningar som görs inom andra delar av ramprogrammet oeb att synergier uppnås med hälsoutmaningenoehtex del l,spetskompetens,vilken innefattar satsningar på forskningsintrastrukturer samt idédrivna program (ERC,FEF,Marie Curie). Utmaningen bör inkludera ohälsans determinanteriett livstidsperspektiv För att kunna studera folkhälsa behövs interdiseiplinär forskning, inklusive epidemiologi, forskning om psykisk oeb fysisk ohälsa, psykologi, soeiologi, mediein oeb ekonomi samt forskning om soeialadeterminanter.vr vill betona att soeiala faktorer inverkarpå individers hälsa, inte minst på bam, till exempel vid arbetslöshetifamiljen, låg soeial status, segregation oebbeller upplevelsen av att vara diskriminerad samt mobbning. Forskning om hur samhället kan motverka eller minska effekterna av dessa negativa faktorer är minst lika eentral för individers hälsa som utveeklingen av nya behandlingar oeb medieiner.även soeiopolitisk forskning omtexsoeialförsäkringar bör beaktasiutmaningen. Dessa viktiga onuåden inom humaniora oeb samhällsvetenskap bör integreras! utmaningen om hälsa. Ett helhetsperspektiv saknas vidare där orsaker till ohälsa identifierasiett livstidsperspektiv inom forskningen om sjukdomar hos barn, vuxna oeb äldre. En ytterligare aspekt är hur samhället ska agera när kommersiella intressen kolliderar med samhällets dito med avseende på hälsoaspekter(tobaks-oeb alkoholindustrin till exempel). D Croväekandefokusändrinfrånutveeklinavbehandlinartill observatiordianostikinnovationskraft hos små oeb medelstora företag Den marknadsnära forskning som föreslåsiutmaningen fokuserar på verksamhet somfrämst är av intresse för de stora läkemedelsföretagen. Forskningsmedel behövsför att stärka den tidiga faseniläkemedelsutveekling för att göra 11(17)

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Linda Bell, +4684733175 Linda.Bell@VINNOVA.se REMISSVAR 1 (11) 2012-01-19 2011-04199 Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Sammanfattning

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9

1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV VETENSKAPSRÅDETS VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 Innehåll 1 ANALYS AV 2006 ÅRS VERKSAMHET 5 2 BESKRIVNING AV S VERKSAMHETSGRENAR 7 3 VERKSAMHETSOMRÅDE FORSKNING OCH UTVECKLING 9 4 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 12 4.1 Organisation 12 4.2 Styrelsen 13

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer