78 Landstingets delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1

2

3

4 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R LS-LED Landstingets delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att godkänna rapporten. 2. Landstingsstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder så att beslutat resultatkrav uppnås. Ärendet Som framgår av delårsrapporten pågår ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom landstinget. Som exempel kan nämnas processgenomgångar för ökad effektivitet, införande av ett kvalitetsledningssystem, förbättring av patientsäkerheten samt utveckling av olika IT-system. Arbetet med att införa landstingets nya styrsystem fortgår. En iakttagelse är att uppföljning och utvärdering av bland annat styrtalen måste utvecklas. Mot bakgrund av att ett stort underskott beräknas för hälso- och sjukvården för 2011 har ekonomin varit i fokus den senaste tiden. Länssjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att åtgärda underskottet. Nämnden kommer att behandla åtgärdsplanen vid sitt junisammanträde. För att så långt som möjligt minimera ett befarat underskott totalt för landstinget har landstingsstyrelsen, LS 72/2011 och landstingsfullmäktige, LF 16/2011, beslutat om åtgärder för att sänka nettokostnaderna i landstinget år Merparten av åtgärderna är beaktade i föreliggande delårsrapport men några nämnder och styrelser presenterar inte en prognos för året enligt ovan nämnda fullmäktigebeslut. Utgångspunkten är att berörda omgående konkretiserar åtgärder så att beslutat resultatkrav uppnås. Fortsättning Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (2)

5 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R LS-LED Forts 78 Enligt föreliggande delårsrapport redovisas ett periodresultat för landstinget på 20,8 mnkr. Om jämförelsestörande poster exkluderas är kostnadsökningen t o m mars 3,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt för året prognostiseras ett resultat på 15,7 mnkr och då har senaste skatteprognosen för maj månad beaktats. Utgångspunkten är att årsresultatet kommer att förbättras betydligt när hälso- och sjukvårdens åtgärdsplan får genomslag. Enligt ovan nämnda LS beslut, 72/2011, fick landstingsdirektören i uppdrag att avrapportera vilka planerade åtgärder som eventuellt kan skjutas upp inom FM-enheten i syfte att sänka kostnaderna. Diskussioner förs med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende genomförandet av planerade investeringar och där tillhörande underhållsmedel. Tjänstemannaledningen återkommer senare angående detta. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 5 maj Delårsrapport 1, 2011 Yrkande Åsa Kullgren (S) och Magnus Leivik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Protokollsutdrag till Landstingsfullmäktige Akten Protokollsutdrag från fullmäktige till Nämnderna Akten ORG NR SID 2(2)

6 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R LS-LED Landstingets delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att godkänna rapporten. 2. Landstingsstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder så att beslutat resultatkrav uppnås. Ärendet Som framgår av delårsrapporten pågår ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom landstinget. Som exempel kan nämnas processgenomgångar för ökad effektivitet, införande av ett kvalitetsledningssystem, förbättring av patientsäkerheten samt utveckling av olika IT-system. Arbetet med att införa landstingets nya styrsystem fortgår. En iakttagelse är att uppföljning och utvärdering av bland annat styrtalen måste utvecklas. Mot bakgrund av att ett stort underskott beräknas för hälso- och sjukvården för 2011 har ekonomin varit i fokus den senaste tiden. Länssjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att åtgärda underskottet. Nämnden kommer att behandla åtgärdsplanen vid sitt junisammanträde. För att så långt som möjligt minimera ett befarat underskott totalt för landstinget har landstingsstyrelsen, LS 72/2011 och landstingsfullmäktige, LF 16/2011, beslutat om åtgärder för att sänka nettokostnaderna i landstinget år Merparten av åtgärderna är beaktade i föreliggande delårsrapport men några nämnder och styrelser presenterar inte en prognos för året enligt ovan nämnda fullmäktigebeslut. Utgångspunkten är att berörda omgående konkretiserar åtgärder så att beslutat resultatkrav uppnås. Fortsättning Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (2)

7 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R LS-LED Forts 78 Enligt föreliggande delårsrapport redovisas ett periodresultat för landstinget på 20,8 mnkr. Om jämförelsestörande poster exkluderas är kostnadsökningen t o m mars 3,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt för året prognostiseras ett resultat på 15,7 mnkr och då har senaste skatteprognosen för maj månad beaktats. Utgångspunkten är att årsresultatet kommer att förbättras betydligt när hälso- och sjukvårdens åtgärdsplan får genomslag. Enligt ovan nämnda LS beslut, 72/2011, fick landstingsdirektören i uppdrag att avrapportera vilka planerade åtgärder som eventuellt kan skjutas upp inom FM-enheten i syfte att sänka kostnaderna. Diskussioner förs med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende genomförandet av planerade investeringar och där tillhörande underhållsmedel. Tjänstemannaledningen återkommer senare angående detta. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 5 maj Delårsrapport 1, 2011 Yrkande Åsa Kullgren (S) och Magnus Leivik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Protokollsutdrag till Landstingsfullmäktige Akten Protokollsutdrag från fullmäktige till Nämnderna Akten ORG NR SID 2(2)

8

9

10 LS-LED Delårsrapport 1, 2011 Landstinget Sörmland Justerat enligt LS

11 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Koncernredovisning Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

12 Sammanfattande analys Inom landstinget pågår många utvecklings- och förbättringsprojekt. Som exempel kan nämnas införandet av ett kvalitetsledningssystem samt av dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Hälso- och sjukvården har också påbörjat ett flerårigt utvecklingsarbete av vårddatasystemet SYSteam Cross. De nya versionerna kommer att utgå från patientsituationen och fokusera på vårdprocesser i stället för befintlig version som utgår från klinikstrukturen. Patientsäkerhetsarbetet fokuseras och arbetet med att se över och förbättra olika processer för att förbättra effektiviteten fortsätter. Vad gäller tillgängligheten utifrån den s k kömiljarden, klarar hälso- och sjukvården i mars bidragskraven vad gäller väntetiden till första besöket men inte för behandling. Habiliteringsverksamheten klarar varken tillgängligheten till första besök eller fördjupad utredning/behandling. Inom förvaltningen pågår ett omfattande arbete för att kvalitetssäkra rapporteringen. En positiv utveckling kan noteras och det är att telefontillgängligheten för de landstingsdrivna vårdcentralerna fortsätter att utvecklas positivt. Inom miljöområdet har landstinget skapat ett miljöledningssystem som lever upp till alla delar i ISO Nu återstår att implementera systemet full ut. Landstingets största problemområde just nu är ekonomin. Från att de senaste två åren ha redovisat stora plusresultat totalt för landstinget pekar den första delårsrapporten på ett resultat för året på +15,7 mnkr. I årsprognosen har beaktats den skatteprognos som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i början av maj. Det beräknade resultatet innehåller engångsintäkter kopplade till försäljningar, på 54 mnkr vilket innebär att det underliggande resultatet är sämre än redovisat. Exklusive jämförelsestörande poster är kostnadsökningen t o m mars jämfört med motsvarande period föregående år 3,4 %. Om man exkluderar gjorda omorganisationer kan man konstatera att den ökning av antalet anställda och årsarbetare som vi haft hittills i år redan är större än den var under hela fjolåret. Det är nästan uteslutande hälso- och sjukvården som står för ökningen. Mot bakgrund av att ett stort underskott beräknas för hälso- och sjukvården för 2011 har länssjukvårdsnämnden uppdragit till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en plan för att åtgärda underskottet. Nämnden kommer att behandla åtgärdsplanen vid sitt junisammanträde. För att så långt som möjligt minimera ett befarat underskott totalt för landstinget, har landstingsstyrelsen (LS 72/2011) och landstingsfullmäktige (LF 16/2011) beslutat om åtgärder för att sänka nettokostnaderna i landstinget år Merparten av åtgärderna är beaktade i föreliggande delårsrapport. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

13 Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt, vilket ställer krav på att ökad evidensbaserad praktik och kvalitetssäkrad kunskap sprids och används. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. För att utveckla detta arbete har ett Råd för kunskapsstyrning inrättats fr o m Rådet ska bl a vara mottagare av nationella kunskapsunderlag/riktlinjer, samordna beredningsprocesser och stödja ledningen vid värdering av nya metoder för diagnostik, vård och behandling samt med underlag vid avveckling av metoder för diagnostik, vård och behandling. Förutsättningarna att arbeta med förbättring av patientsäkerheten förstärktes hösten 2010 genom en särskild patientsäkerhetsenhet direkt underställd hälso- och sjukvårdschefen. Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bl a att utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet. Under första kvartalet har patientsäkerhetsronderna förberetts och kommer att genomföras under andra och tredje kvartalen. Målet är att få en kontinuerlig dialog kring och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvården har ett generellt system för avvikelserapportering (Synergi 500). Avvikelsesystemet har även införts på de privata vårdcentralerna. Patientsäkerhetsenheten, chefsläkarna och Patientnämnden har träffats under första kvartalet och planerat ett fortsatt regelbundet samarbete. Samarbete med Läkemedelskommittén kommer att utvecklas under Händelseanalyser genomförs bl a på Lex Maria-ärenden och dessa har genomförts i samarbete med chefsläkarna. Under första kvartalet har fyra händelse- och riskanalyser genomförts. Arbetet att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) har inletts. Detta består dels av punktprevalensmätningar (PPM) av VRI två gånger/år och dels av utbildningar kring identifierade problemområden. För att ytterligare stärka arbetet att minska VRI har en första återkommande observationsstudie av följsamhet till basala klädregler och hygienrutiner (BHK) planerats. WHO s checklista vid operation används inför, under och efter operationer och tillämpas systematiskt vid alla tre sjukhusen. Checklistan är ett stöd för att saker inte ska missas vid operationen. Patienternas upplevelse av vården följs upp med en nationell patientenkät (NPE) där samtliga landsting/regioner deltar. Indikatorerna är bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och re- Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

14 kommendera. Det primära syftet med NPE är att ge verksamheterna underlag för internt förbättringsarbete. Under våren 2011 pågår NPE på barn- och ungdomsmottagningarna på de tre sjukhusen, barnavdelningen på Mälarsjukhuset samt akutmottagningarna på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett med barn som målgrupp. Resultaten kommer att rapporteras i delårsrapport 2. Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser som patienten har behov av. Vårdgarantierna om kontakt med primärvården, besök hos primärvårdsläkare, nybesök och behandling inom den specialiserade vården regleras i en förordning som trädde i kraft den 1 juli Nybesök inom 90 dagar gäller för första besöket inom den specialiserade vården oavsett hos vilken yrkeskategori besöket sker. Uppföljningen görs dock enbart på besök hos läkare med undantag för vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin, där samtliga första besök följs upp. Uppföljningen inkluderar inte samtliga specialiteter. Exempelvis är rehabilitering och infektionssjukvård exkluderade. Behandlingsgarantin inom 90 dagar gäller för all planerad vård. Uppföljningen görs inom ett urval av verksamhetsområden (gynekologi, handkirurgi, hjärtsjukvård, kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, ryggkirurgi, urologi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård) på totalt 42 olika åtgärder/diagnoser. 38 av dessa åtgärder utförs i Sörmland. Från och med första september 2010 är det obligatoriskt att rapportera även övriga behandlingar/åtgärder inom de opererande specialiteterna. För att stimulera en förbättrad tillgänglighet har staten tagit beslut om ett landstingsbidrag den s k kömiljarden. Bidraget är en prestationsersättning som under 2011 stäms av varje månad gentemot ett antal allmänna och särskilda villkor. För att få ta del av bidraget ska andelen väntande högst 60 dagar till första besök respektive behandling vara minst 70 % vid avstämningsperioden. Styrtal, HoS Andelen väntande högst 60 dagar till första besök inom den specialiserade vården Andelen väntande högst 60 dagar till behandling inom den specialiserade vården Utfall mars 2011 Måltal Kommentar 72 % 70 % 59 % 70 % Förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa innebär att efter beslut på förstalinjens nivå om behov av specialistinsats ska bedömning erbjudas inom högst 30 dagar. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

15 efter beslut om en fördjupad utredning eller behandling ska den erbjudas inom högst 30 dagar. Syftet är att landstingen senast 2011 ska ha uppnått dessa tillgänglighetsgränser. För att förbättra tillgängligheten har staten tagit beslut om stimulansbidrag som även det är en prestationsersättning där avstämningsperioden under 2011 är september-oktober. För att få ta del av bidraget ska andelen genomförda första bedömningar inom 30 dagar ska vara minst 90 % andelen startade fördjupade utredningar/behandlingar inom 30 dagar ska vara minst 80 % Hälso- och sjukvårdsförvaltningens resultat för mars redovisas i styrtal för barn- och ungdomspsykiatrin. Vid den nationella avstämningen för september-oktober beaktas Landstinget Sörmlands hela resultat, vilket innebär förutom hälso- och sjukvården även Habilitering och Hjälpmedel. Styrtal, HoS Andel höftfrakturpatienter som opereras inom ett dygn (24 timmar) Patienters väntetid till utredningar/behandling inom barnoch ungdomspsykiatrin ska minska Patienters väntetid till kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin ska minska Ledtiderna inom lungcancerkedjan ska minska till vårdprogrammets mål > 95 % Fortsatt utveckling av höftfrakturkedjan sker på samtliga sjukhus. Aktiviteter pågår på vårdavdelningarna för att förbättra ledtiden. Arbetet med att upprätta handlingsplaner för fallprevention, i syfte att minska antalet höftfrakturer, pågår på samtliga avdelningar på VPE MSE. Handlingsplan finns upprättad för Medicinklinikens (MSE) slutenvårdspatienter inkl HIA-patienter. 100 % 80 % Andelen startade fördjupade utredningar/behandlingar inom 30 dagar 88 % 90 % Andelen genomförda första bedömningar inom 30 dagar 70 % 80 % Vårdkedjeprojekt pågår. Uppnådd förbättring så att ca 70 % av patienterna utreds enligt riktlinjerna. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

16 Styrtal, HoS Alla inlagda patienter ska ha en dokumenterad vårdplan Andelen dagkirurgi av totala antalet operationer ska bli högre Andelen vårdrelaterade infektioner ska minska Arbete pågår med att införa och genomföra medicinsk vårdplanering i SYSteam Cross. Kirurgavdelningen på MSE inför medicinsk vårdplan under våren. Samtliga vårdavdelningar på VPE har handlingsplan för att det ska upprättas vårdplan för alla patienter. Rondrutin, som innefattar upprättande av vårdplan, har införts eller håller på att införas på sjukhusavdelningarna. Psykiatriska klinikerna kommer att ha en särskild planeringsdag för de vårdplaner som ska upprättas (enligt olika lagar för psykiatrin). 49 % Andelen dagkirurgi är oförändrad sedan På NLN pågår anpassning av lokaler för dagkirurgi. Kirurgen MSE/KSK ser över möjligheterna att vårda opererade patienter på Althea i stället för på vårdavdelningen. < 7 % Vårens PPM-mätning genomförs v 14 (6/4) Styrtal, HoS Patienters väntetid till besök enligt lagstadgad vårdgaranti ska minska Patienters väntetid till behandling enligt lagstadgad vårdgaranti ska minska 87 % 100 % Kommenteras i texten. Avser specialistkliniker på sjukhus. 78 % 100 % Kommenteras i texten. Avser specialistkliniker på sjukhus. Delaktighet, Primärvården Utfall Måltal Rikssnitt Kommentar NPE Primärvården Resultatet är statistiskt säkerställt lägre än genomsnittet i landet. Information, Primärvården Utfall Måltal Rikssnitt Kommentar NPE Primärvården Resultatet är statistiskt säkerställt lägre än genomsnittet landet. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

17 Styrtal, Primärvården Respektfullt bemötande av patienterna redovisad, som patientupplevd kvalitet, ska förbättras Andel höftfrakturpatienter som opereras inom ett dygn (24 timmar) Patienters väntetid till besök i primärvården, enligt lagstadgad vårdgaranti, ska minska NPE 2010 > 95 % För att förhindra höftfrakturer genomför vårdcentralerna olika typer av aktiviteter i arbetet med fallprevention: - dsk gör fallpreventionsbedömning i samband med läkemedelsgenomgångar - fallriskbedömningar av patienter på dsk-besök - aktivitetsveckor där fallprevention lyfts fram - skriftlig information om fallprevention delas ut till riskpatienter 90 % 100 % Besök hos primärvårdsläkare inom 7 dagar. Inom Habilitering och Hjälpmedel görs satsningar för att korta väntetiderna för utredning av autismspektrumtillstånd. Väntetiderna påverkas av tillströmningen av nya brukare, att rätt insats ges på rätt nivå och arbetssätt och tillgängliga resurser. En framgångsfaktor för ökad tillgänglighet är det tvååriga projekt som planeras med två multiprofessionella team från Habiliteringsverksamheten och Barn- och ungdomspsykiatrin för brukare med samsjuklighet inom det neuropsykiatriska området. Rapporterade uppgifter skiljer sig mellan verksamhetens målgrupper. För Syncentralens brukare uppnås intentionerna i vårdgarantin till ca 82 %. Antalet väntande på autismutredning var vid mars månads utgång 144 personer, varav 63 under 18 år. Under perioden har 40 nya remisser anlänt och 33 utredningar genomförts. Utvecklingen är mycket oroande eftersom stora ansträngningar och satsningar görs och resurser avsätts för ett specifikt utredningsteam och externa konsulter. Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar. 61,1 % 100 % Avser Habiliteringsverksamhetens samtliga målgrupper. 363 av 594 brukare under perioden januari - mars. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

18 Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 90 dagar. Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa). Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa). 21,3 % 100 % Avser Habiliteringsverksamhetens målgrupper exklusive syn och hörsel. Ackumulerat januari -mars var det 35 av 164 brukare. Uppgifter för januari - februari är ej kvalitetssäkrade. Utfall mars månad var 57 % (12 av 21 brukare). 20 % 100 % Avser Habiliteringsverksamheten, barn och unga med misstänkt autismspektrum störning. Ackumulerat januari-mars var 3 av 15 brukare. 15,6 % 100 % Avser Habiliteringsverksamheten, barn och unga med misstänkt autismspektrum störning som väntar på utredning. Uppgifter ackumulerat januari-mars var 5 av 32 brukare. En stor del av den upplevda ohälsan hos personer med funktionsnedsättning hör bl a samman med diskriminering och bristande tillgänglighet. Genom ändamålsenlig hjälpmedelsförsörjning och likvärdig bedömning av brukares behov, oberoende av var och till vem denne vänder sig, ökar förutsättningarna för en jämlik hälsa. Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Andel nöjda brukare vid Habiliteringsverksamheten Andel nöjda brukare vid Syn, Ped.hv, Tolk. Andel nöjda brukare vid Dammsdal. 89,8 % 80 % Mätning görs anonymt i samband med utvärdering av individuell plan. 53 av 59 brukare är nöjda. 80 % Mätning genomförs en gång per år. Rapporteras i samband med årsbokslut. 70 % Mätning genomförs en gång per år. Rapporteras i samband med årsbokslut. Styrtal, Hablitering och hjälpmedel Andel brukare som erbjuds utprovning av eldriven rullstol inom två månader 73,8 % 100 % Av de 65 utprovningar som genomförts under perioden har 48 skett inom två månader. Kulturverksamheternas uppdrag rörande kvalitet och delaktighet är ständigt i fokus vid planeringen och följs upp på olika sätt. Skolorna fortsätter att utveckla kvaliteten i sin undervisning genom olika insatser och fortlöpande Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

19 uppföljning genom bl a enkäter. Scenkonst Sörmland har 2011 fått en ökad ram för att utveckla dansen. Utvecklingsprojekt inom Sörmlands museum är Ut med grejerna och Morgondagens hantverk blir dagens design. Länsbibliotek Sörmland har utvecklat former för utvärdering av den verksamhet som genomförs. Inom Landstingets ledningsstab har arbetet med kollektivtrafikfrågorna intensifierats och förberedelser för att möta den nya lagstiftningen vid årsskiftet 2011/2012 pågår. Arbetet med att ta fram Riktlinjer för "Barnets rätt i patientnära verksamheter" pågår, liksom uppföljning av trygghetsvandringarna som genomfört på sjukhusen. Tidningen "Min hälsa" som tas fram av Läkemedelskommittén, har distribuerats till samtliga hushåll i länet. Kommittén har också tagit fram en metod för läkemedelsgenomgångar i särskilda boenden. Informationsenheten har ägnat mycket tid åt att möta media i samband med debatten om arvodesaffären och använt sig av både sociala medier och pressmeddelanden. Antalet förfrågningar om journaler till Landstingsarkivet har ökat jämfört med föregående år. Styrtal, LLS, Information Antal besökare på externa webben Översyn av måttet pågår och kommer troligen att ändras från besök på första sidan till totala antalet besök på webben. Totala antalet besök var i mars jämfört med året innan. Styrtal, LLS, D-data Telefoni - genomsnittlig svarstid i växeln 10 s 15 s Under perioden januari - mars har utfallet varje månad varit bättre än måltalet. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Arbetet med att omsätta Policyn för det Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet till konkret verksamhet fortsätter. Deltagande i nationella nätverk pågår kontinuerligt, t ex Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). I HFS: regi görs en ömsesidig kollegial granskning mellan Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

20 Kullbergska sjukhuset och Enköpings lasarett samt den landstingsdrivna primärvården och motsvarande primärvård i Västernorrlands landsting. Då granskas hur arbetet bedrivs med de hälsofrämjande frågorna och hur respektive verksamhet lever upp till kriterierna för sitt medlemskap i HFS och till att vara ett Hälsofrämjande landsting. En Hälsodag inom det hälsofrämjande området har genomförts med externa föreläsare och ca 100 deltagare. Arbetet med hälsofrämjande arbete på sjukhusen har startat. Processledare för det hälsofrämjande arbetet gentemot länets sjukhus är utsedda och samarbete med slutenvårdens kliniker har startat. Införandet av ett strukturerat sätt att erbjuda stöd för rökavvänjning i samband med operation är påbörjat och pilotverksamhet pågår på MSE och KSK. Motsvarande verksamhet är påbörjad på NLN. Arbetet att utifrån Socialstyrelsens preliminära version utforma en slutlig version av Nationella riktlinjer pågår och synpunkter har lämnats till Socialstyrelsen. Den slutliga versionen ska presenteras i september. Utbildningar i motiverande samtal (MI) tillhandahålls. Ett flertal utbildningar har påbörjats under det första kvartalet, liksom utbildning inom området tobaksavvänjning. Ca 60 % av medarbetarna på vårdcentralerna har MI-utbildning. Fortsatta MI-utbildningar är planerade för hösten. Styrtal Primärvården Andel genomförda Frågor om din hälsa ska bli högre Andelen utskrivna FaR (Fysisk aktivitet på Recept) inom primärvården ska öka Formulär om "Din hälsa" delas ut i samband med besök. Vårdcentralerna genomför stimulansåtgärder för att fler patienter ska tillfrågas. Första kvartalet har Frågor om din hälsa ställts i de landstingsdrivna vårdcentralerna, vilket är betydligt fler än % FAR-koordinatorer är utsedda på många vårdcentraler och dessa eller hälsoombuden informerar och driver på en ökad användning av FAR. Nätverksträffar anordnas för FARkoordinatorerna i länet. Under perioden har 302 recept/brev för FAR utfärdats. Det innebär att allt fler patienter får utskrivet fysisk aktivitet på recept inom primärvården. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg för olika sjukdomsgrupper baseras på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården kompletterad med hälsoekonomiska bedömningar. I riktlinjerna redovisas ett antal slutsatser och rekommendationer. I Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

21 en särskild rapport kommenteras de rekommendationer som behöver uppmärksammas ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. Fler nya och reviderade Nationella Riktlinjer kommer att beslutas under Socialstyrelsen kommer också att följa upp tidigare riktlinjer för vården vid stroke, diabetes, bröst-, colorectal- och prostatacancer, depression och ångest samt demens. Länsgemensamma vårdöverenskommelser tecknas mellan primärvården ( offentlig och privat) och olika sjukhusspecialiteter, för att tydliggöra vilken vård som ska tillhandahållas på respektive vårdnivå. Överenskommelserna gäller under två år och är ett stöd för läkare och andra yrkeskategorier i behandlingen av patienterna. Ett omfattande revideringsarbete har utförts inom området ortopedi, som nu täcker in de flesta ortopediska diagnoser. Överenskommelser för kirurgi och hudsjukdomar är också reviderade. Pågående revideringar är lungsjukdomar, barnmedicin samt reumatiska sjukdomar. Inom Habilitering och hjälpmedel har den individuella planen en central roll för att uppnå delaktighet för brukaren. Planen ska regelbundet utvärderas och revideras. Verksamheten fortsätter att utveckla och systematisera rutiner inom området. En positiv utveckling sker, men fortsatta insatser behövs för att nå uppsatta mål. Styrtal Habilitering och hjälpmedel Antal tillfällen för kunskapsoch informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. Andel individuella planer, Habiliteringsverksamheten Andel individuella utvecklingsplaner, Dammsdal Andel utvärderade individuella planer, Habiliteringsverksamheten. Andel utvärderade individuella utvecklingsplaner, Dammsdal. Andel individuella planer, Syncentral och Ped.hörselvård Andel utvärderade individuella planer, Syncentral och Ped.hörselvård 24 st 35 st Avser Dammsdal och Habiliteringsverksamheten. 33 % 50 % Avser de 361 brukare som har en plan av de som ska ha en plan. 100 % 100 % Avser samtliga 38 elever. 33,8 % 60 % Avser de 122 planer som utvärderats under jan-mar bland de 361 upprättade planerna. 100 % 100 % Avser samtliga 38 elever. 50 % Ingen mätning har skett under årets första 3 månader. Framtagning och implementering av rutiner pågår. 60 % Ingen mätning har skett under årets första 3 månader. Framtagning och implementering av rutiner pågår. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

22 Styrtal Habilitering och hjälpmedel Antal tillfällen för kunskapsoch informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. 32st 40 st Avser produktutbildningar och föreläsningar om inkontinens till förskrivare samt studiebesök till vårdpersonal och intresseföreningar. Kulturförvaltningens verksamheter bidrar alla på sitt sätt till att uppfylla målet och verksamheten genomförs enligt plan. Några exempel är kulturverksamheternas uppsökande och breda verksamhet, som inte har ett kommersiellt syfte samt folkhögskolornas arbete för att få personer att söka sig till utbildning och delta aktivt i samhället. Folkhälsocentrum har genomfört enkätundersökningen "Liv & Hälsa ung" bland alla skolelever i åk 7 samt åk 2 på gymnasiet. Resultatet kommer att redovisas i juni En första trendrapport om hälsans utveckling över tid i länet har presenterats och en analys av äldres hälsa sammanställs. Hälsoekonomiska bedömningar av olika läkemedelsterapier och genomgång av hälsoekonomiska bedömningar som ingår i nationella riktlinjer har genomförts och en nationell arbetsgrupp har påbörjat en förstudie om preventivmedel och landstingssubvention. Landstingets verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Styrtal, Länssjukvården Kompetenshöjande aktiviteter som främjar lika rättigheter, delaktighet och inflytande för alla Verksamheterna har genomfört olika aktiviteter för att öka medvetenheten om att behandla alla på ett likvärdigt sätt, t ex - Utbildning i jämlik vård - Utbildningsinsatser kopplade till resultatet i Nationella Patientenkäten - Regelbunden information och diskussion på personalmöten - Föreläsning om kulturella skillnader i vården - Temadagar med fokus på resultatet i patientenkäten, bemötande, värdegrund mm - Utbildning i HBT Ungdomsmottagningen i Eskilstuna blev HBT-certifierad i mars. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

23 Styrtal, Primärvården Kompetenshöjande aktiviteter som främjar lika rättigheter, delaktighet och inflytande för alla Vårdcentralerna har ordnat olika former av aktiviteter under de första månaderna, t ex - Föreläsningar - Diskussioner på arbetsplatsen - Särskilda aktiviteter för olika patientgrupper - Åtgärder kopplade till patientenkätens resultat - Utbildning i motiverande samtal I maj 2011 kommer utbildning i Transkulturell psykiatri för personal på Karsuddens sjukhus att ske i samarbete med Huddinge och Löwenströmska sjukhusen. Utifrån fastställd HBT-policy samt policy för personer med funktionsnedsättning kommer verksamheterna inom Habilitering och hjälpmedel under året att identifiera förbättringsområden för minskad diskriminering av personer med funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet. Statistik som belyser Habiliteringsverksamhetens insatser till olika målgrupper avseende ålder, kön och kommun kommer att tas fram och analyseras under året i syfte att identifiera eventuella tecken på diskriminering. Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Antal tillfällen för kunskapsoch informationsspridning om diskriminering. 0 2 st Inga informationstillfällen har genomförts under årets tre första månader. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat inom kulturverksamheterna. Scenkonst Sörmlands utbud är till övervägande del riktat till denna målgrupp. Sörmlands museum bedriver också en stor verksamhet mot barn och unga inom t ex utställningsverksamhet, pedagogiken och andra projekt. Inom Landstingets ledningsstabs verksamhetsområde har ett kunskapsunderlag "Jämlik hälsa och jämlikhet i hälso- och sjukvård oavsett etnicitet" tillsammans med förslag till åtgärder tagits fram. Inom projektet "Barns rätt i patientnära verksamheter" har en enkätundersökning bland medarbetarna gjorts om deras syn på sitt arbete med barn. Redovisning pågår vid berörda enheter. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

24 Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Personalförsörjning Såväl inom Länssjukvården som Primärvården har man problem med läkarförsörjningen, vilket man i stor utsträckning löser med inhyrd personal. Inom Länssjukvården gäller det främst för psykiatrin och radiologin. Här har man även likartade problem vad gäller sjuksköterskor. Vakanserna är främst märkbara inom operationsverksamheten, radiologin och psykiatrin. Nytt är också att inhyrda sjuksköterskor tas in till Akutverksamheterna. Inom Primärvården är uppdraget till rekryteringsbolaget Medicarrera rörande rekrytering och språkutbildning av distriktsläkare från främst Ungern i sin slutfas. Det innebär att fyra nya läkare kommer till sommaren. På sjuksköterskesidan pågår uppdragsutbildning för specialisering inom psykiatri och radiologi. Dessutom internutbildas några få sjuksköterskor för att jobba enbart med mammografiverksamhet. Sex sjuksköterskor har påbörjat specialistutbildning med förmåner inom områdena operation, anestesi, onkologi, gynekologi och obstetrik. Utifrån den politiska majoritetens målsättning om en intern arbetsförmedling, har en förstudie startats. Denna ska bl a belysa potentialen i en intern arbetsförmedling, vilka framgångsfaktorer som finns, vilka eventuella hinder som kan finnas samt vilka resurser som går åt till att driva den. I förstudien deltar olika intressenter, enhetschefer, fackliga företrädare och PA-konsulter. Jämställdhet, integration Flera av landstingets förvaltningar har nyligen uppdaterat sina jämställdhetsplaner, något som enligt lag ska ske vart tredje år. I mars blev landstinget ett av tio utvalda landsting som Diskrimineringsombudsmannen ska granska vad gäller vårt målinriktade och planmässiga arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Granskningen avser ej medborgarperspektivet, utan enbart personalperspektivet. Landstingets olika styrdokument på området samt förvaltningarnas jämställdhetsplaner har skickats in till DO tillsammans med en beskrivning över landstingets arbete rörande detta. DO:s reaktion är att vänta i början av maj. Chefsutveckling Inom Habiliteringsverksamheten har man fått ett antal nya chefer och man konstaterar att behovet av ledarutveckling är stort. Flera enhetschefer har Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

25 ännu inte deltagit i ledarskapsprogram i landstingets regi. Inom Kultur och utbildning har alla verksamhetschefer samt stödfunktioner i ledningsgruppen gjort individuella personanalyser. Dessa kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete, där ledarskapet utgör en viktig del. Två korta landstingsövergripande ledarutvecklingsprogram har genomförts under perioden ett med rubriken Förstärkning av ledarkompetens och ett med rubriken Att leda med systematisk förbättring. Styrtal Andelen kvinnliga chefer 71 % Andelen kvinnor av samtliga anställda 78 % Det råder ingen större skillnad mellan de båda andelarna, men man kan ändå konstatera att skillnaden varit mindre. Efter mars i fjol var skillnaden endast 4 %-enheter. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Inom Hälso- och sjukvården görs en årlig uppföljning med fokus på arbetsmiljön. Samtidigt sker återkoppling av resultaten av 2010 års medarbetarenkät. Detta ska leda till diskussioner som identifierar förbättringsområden. Utifrån landstingets webbaserade arbetsmiljöutbildning via ELLSA, planeras uppföljningsdagar för chefer och skyddsombud. En pilotutbildning i ergonomi har genomförts i syfte att stärka och utse ergonomiombud i verksamheterna. Korttidssjukfrånvaron har ökat på Karsudden under de senaste månaderna. Varje enhetschef kommer under våren att tillsammans med personalchefen gå igenom och analysera sjukfrånvaron på djupet för att försöka sätta in ytterligare åtgärder. På Dammsdal arbetar man med att förbättra tryggheten för personalen genom tre-dagars-kurser - s k Studio III. Dessa syftar till att sänka stressnivån i mötet med utåtagerande elever. Målet är att all personal ska gå dessa kurser. Kultur och utbildning har tagit tillvara resultatet av 2010 års medarbetarenkät och identifierat ett par förbättringsområden. Fokus kommer också att ligga på att öka kunskapen om hälsoaspekter i arbetslivet. Landstingets hälsofrämjandepolicy kommer att lyftas och diskuteras. En inventering har påbörjats av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är utformat inom verksamheterna i syfte att förbättra och utveckla. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

26 På landstingsövergripande nivå ägde under april en temadag rum, där temat var Hälsofrämjande arbetsplats. De som deltog var politiker, personalchefer och fackliga företrädare. Under dagen diskuterades bl a hur en hälsofrämjande arbetsplats ser ut Vad ska vi göra för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser i Landstinget Sörmland? Planering pågår inför en hälsovecka som kommer att genomföras i maj. Syftet är att sätta fokus på fysisk aktivitet och goda matvanor och dessas betydelse för hälsan. Som nämndes ovan finns två webbaserade arbetsmiljöutbildningar tillgängliga. Den ena riktar sig till chefer och skyddsombud och den andra till medarbetare. Sammantaget har hittills 451 chefer/skyddsombud/medarbetare genomgått utbildningen. Styrtal Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 4,6 % Se uppföljning av de övergripande rehabiliteringsmålen senare i dokumentet. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Inom Länssjukvården fortsätter arbetet inom samlingsprojektet Bra till bäst. Metodiken innebär ett aktivt deltagande från medarbetarna. Flera förslag till förbättringar har utarbetats, testats i och utvärderats av olika arbetsgrupper. Även inom primärvården pågår ett delprojekt rörande hjärtsviktsmottagning. Inom Habilitering och hjälpmedel har arbetet med att ta tillvara medarbetarnas engagemang utifrån 2010 års medarbetarenkät påbörjats på enhetsnivå. Personalen erbjuds också möjligheten att möta förvaltningsledningen vid s k Öppet forum, vilket mött stort gensvar inom verksamheterna. Denna möjlighet erbjuds också personalen inom Hjälpmedelscentralen. Inom Kultur och utbildning kommer man under hösten att göra en översyn av samrådsorganisationen och samtidigt se över hur man på alla nivåer kan utveckla dess former och innehåll. Helägda bolag Trots en hård konkurrens om arbetskraften, har Folktandvården lyckats med periodens ersättningsrekryteringar. Samarbete med tandläkarhögskolorna i Umeå och Stockholm bidrar till ett bra resultat. Folktandvården på central nivå har en samlad kompetensplan som sträcker Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

27 sig tre år framåt och en intern utbildningsplan för respektive år. Under det senaste halvåret har man fokuserat på ett flertal aktiviteter för att förtydliga arbetsroller, arbetsuppgifter och att ansvar och befogenheter hänger ihop. Servicebolaget har många olika roller, vilket ibland skapar otydlighet ute i organisationen. Vartefter uppdraget förändras ska rollerna löpande ses över. Kompetensförsörjningsplanen är ännu inte fastställd. Kompetenskartläggning kommer att genomföras utifrån pågående medarbetarsamtal. Verksamheternas behov och medarbetarens önskemål kommer att ligga som grund. Därefter kan kompetensutveckling om minst tre dagar per medarbetare planeras och genomföras utifrån bolagets affärsplan. Servicebolaget kommer att satsa på kompetenshöjning inom service- och affärsmannaskap för att alla ska förstå bolagets marknadsanpassning. Man kommer också att fokusera på att stärka ledarskapet på alla nivåer. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

28 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Under första kvartalet 2011 har följande områden prioriterats inom LLS och D-data: nationell informationsstruktur inom ramen för "VerksamhetsUtveckling med Processorientering samt införande av SYSteam Cross version 5 och 6 samverkan med andra landsting inom SUSSA-gruppen fortsatt införande av NPÖ i kommunerna förberedelser för elektronisk överföring av medicinska utlåtanden till Försäkringskassan slutförande av anpassning av Public 360 för pilotstart. Landstinget inför ett kvalitetsledningssystem som bygger på Socialstyrelsens förordning. Enligt förordningen ska ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner för att styra, följa upp och utveckla verksamheten. Ledningssystemet ska finnas i hela organisationskedjan. Vårddatasystemet utgår från patientjournalen och är det centrala IT-systemet för planering, genomförande och uppföljning av vårdarbetet. Hälso- och sjukvården i Sörmland har sedan länge patientjournalen BMS och till denna vårddatasystemet SYSteam Cross, som under 2010 till 2012 är föremål för ett genomgripande utvecklingsarbete. Arbetet ska utmynna i helt nya versioner, vilka inte bara förbättrar funktionaliteten i stödsystemet utan är ett led till ett mer processinriktat arbete i hälso- och sjukvården. De nya versionerna kommer att utgå från patientsituationen och fokusera på vårdprocesser istället för befintlig version som utgår från klinikstrukturen. Förbättringsarbetet enligt modellen "Från Bra till Bäst" inleddes under Tekniken används för översyn inom prioriterade områden och innebär samtidigt att hälso- och sjukvården fortsättningsvis tillämpar en standardiserad och systematisk metodik för att förbättra effektiviteten. Styrtal, HoS Minska antalet återinskrivna multisjuka äldre Antalet återinskrivna multisjuka äldre hade tom februari minskat med 40 % jämfört med antalet vid projektets start. De senaste tre mätningarna uppfyller projektmålet att minska återinläggningarna inom 30 dagar med 25 %. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

29 Styrtal, HoS Korta ledtiderna i bröstcancerkedjan Öka täckningsgraden till RiksSvikt - hjärtsvikt 50 % Ledtiden har hittills minskat med totalt 22,5 %. 75 % 90 % Täckningsgraden till RiksSvikt hjärtsvikt har ökat från 40 % till 75 % de två senaste månaderna. Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. 0 6 st Arbetet med genomgång av processer inom Habiliteringsverksamheten och Dammsdal pågår enligt plan. Styrtal, GNVO Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. 1 4 st En av de fyra utpekade processerna är avslutad (rekonditionering). De övriga pågår och beräknas bli klara enligt plan. Styrtal, GNVO Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. 1 1 st Arbete pågår inom samverkan med Västmanland. Styrtal, LLS Andel manuella beställningar. Upphandlingsenheten är ansvarig för ett styrtal som går ut på att minska antalet manuella beställningar (inköpsanmodan). Målet är att minska antalet med 20 % under året. Mätning sker en gång i månaden under vecka två i varje månad med följande utfall: v st, v7 70 st och v10 55 st. För att minska antalet kommer förändringar av rutinerna kring inköpsanmodan att ske. Alla manuella beställningar exklusive patientkritisk verksamhet kommer att returneras. Information om förändringen och datum från när nya rutinen ska gälla kommer att kommuniceras via Insidan. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

30 Styrtal, LLS Andel elektroniska leverantörsfakturor Arbetet pågår. Hanteringen med elektroniska leverantörsfakturor beräknas starta i maj. Första redovisningen av styrtalet blir i delårsrapport två. För FM-enheten har fokus varit arbetet med en ny modell för hanteringen av det tidiga skedet i byggprocessen. Enheten har startat arbetet att skapa ett ledningssystem med enhetliga rutiner i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers i Göteborg. Styrtal, FM-enheten Revision genomförd. 0 st 1 st Planeras ske i slutet av året. Andel nya/förändrade tjänster som presenteras för kund. Antal tjänster där effektiviteten är kartlagd genom benchmarking. Utvecklingsområden för året har identifierats och fastställts. Utreds vidare och genomförs successivt. 0 st 4 st Benchmarking av tjänsterna (städ, kost, drift och internservice) har påbörjats och kommer att fortgå under våren. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Styrtal, HoS Antal samverkansområden som Hälso- och sjukvården aktivt driver tillsammans med landstingen i Stockholm och Västmanland. Landstinget samverkar med omgivande landsting, framförallt tillsammans med Västmanland i upphandlingar. Några kliniker har etablerad samverkan med Västerås respektive Uppsala. Inom Habiliteringsverksamheten har två samverkansområden särskilt valts ut under Det ena är arbetet för överenskommelser med skolhuvudmannen om ansvaret för skolhjälpmedel, vilken pågår. Den andra är klar och avser överenskommelse med primärvård och kommunens handikappomsorg om ansvaret för paramedicinska insatser till vuxna med funktionsnedsättning. Styrtal, Habilitering och hjälpmedel Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. 1 4 st Överenskommelse om ansvaret för paramedicinska insatser till vuxna funktionsnedsatta är klar. Samverkan inom övriga valda områden pågår enligt plan. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

31 Kulturförvaltningens roll som regional och interregional aktör har stärkts. Några exempel är det fortsatta interregionala arbetet för att utarbeta gemensamma utvecklingsplaner inom t ex länsbiblioteksverksamhet och hemslöjdskonsulentverksamheten samt arbetet med den regionala kulturplanen. Ambitionen är att Sörmland ska ha möjlighet att delta i dialogmodellen fr o m Det interregionala projektet tillsammans med länsbibliotek och kommuner inom Örebro, Västmanland, Stockholm och Södermanland med stöd av EU-medel har påbörjats och kartläggningsfasen pågår till sommaren. Förvaltningen har rollen som sammanhållande i det regionala uppdraget att ta fram en strategi och handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar, KKN. Arbetet sker i samverkan med Regionförbundet och Länsstyrelsen. Projektmedel har erhållits från Tillväxtverket för strategiutvecklingen. Medfinansiering sker av Kultur & Utbildning och Regionförbundet. Inom Landstingets ledningsstab pågår projektet kring en gemensam upphandlingsenhet fr o m 1 juli för landstingen i Västmanland och Sörmland. Inom IT-området sker samverkan i huvudsak inom SUSSA-gruppen, dvs landstingen i Blekinge, Örebro, Sörmland, Västernorrland och Västerbotten, kring journalsystemet SYSteam Cross. Dessutom finns ett samarbete med R7IT, Uppsala - Örebro Sjukvårdsregion kring elektroniskt långtidsarkiv. Säkerhetsenheten samverkar med andra landsting i försäkrings- och riskhanteringsfrågor och FoU-centrum samverkar inom Uppsala-Örebroregionen. Personalutvecklingsenheten deltar i utbildningssamverkan inom arbetsgruppen "Regional utbildning" som tillhör regionala samverkansberedningen och inom "Framtidens VFU - ett samverkansprojekt mellan Sörmland, Västmanland och Stockholm med tillhörande högskolor. Förslag till gemensam finanspolicy med Västmanland och Örebro beräknas vara klart för beslut i juni. FM-enheten har via nätverket Best Service tillsammans med 15 andra landsting startat ett gemensamt benchmarkingprojekt som drivs av Ernst and Young. Fokus har legat på tre processer - patientkost, materialförsörjning och städ. Slutrapporten beräknas komma i juni. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

32 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Styrning av miljöarbetet; Med anledning av uppdraget att Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO kan Miljöenheten konstatera att det saknas resurser för att genomföra interna miljörevisioner, vilket är ett skall-krav i ISO Konsekvensen av att ej uppfylla kravet i ISO är att Landstinget Sörmland inte kan uppnå ett certifierbart miljöledningssystem. Landstinget går nu oaktat det ovan nämnda in i det första steget i en certifieringsprocess via en extern dokumentgranskning, vilken kommer att genomföras under perioden 7-9 juni. Syftet är att få en oberoende granskning av det verktyg som nu är färdigställt i form av Landstingets miljöledningssystem enligt ISO Upphandling; Beroende på fördelning av ansvar i samarbetet med Varuförsörjningsnämnden finns eventuellt ett behov av resursförstärkning inom upphandlingsenheten, samt inom miljöenheten avseende kravställande. Uppföljning rörande miljö är en förutsättning för att nå målen inom upphandlingsområdet. Utbildning; Ett fortsatt fokus från förvaltnings- och bolagsledningarna på att medarbetarna skall göra den obligatoriska miljöutbildningen är en förutsättning för att uppnå målet. I dagsläget har 2035 genomfört miljöutbildningen och 611 påbörjat den samma. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Transporter Miljöenheten ser att det finns förbättringsområden som bör lyftas fram. Primärt rör det vikten av att tanka miljöbränsle i de miljöbilar som drivs på miljöbränsle. En enhetlig syn på miljöbilsbegreppet för alla landstingets fordon är nödvändig. Det finns också behov av fortsatt utveckling av alternativa mötesformer. Likaså bör en översyn av resepolicyn initieras. Lustgas Mot bakgrund av att det på Mälarsjukhuset installerats en lustgasdestruktör under 2011 kommer målet att uppfyllas. Utvärdering av anläggningen kommer att ske under 2011 för att sedan i enlighet med beslut återkomma till LS för ställningstagande angående destruktionsanläggning för Nyköping. En kompletterande översyn av lustgasanläggningen i Nyköping har genomförts under våren. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

33 Köldmedier Det råder oklarheter kring utfasningen av ozonnedbrytande köldmedier, vilket är oroväckande. Jord- och skogsbruk Miljöenheten konstaterar att andelen naturbetesmarker inte ökat, utan ligger kvar som tidigare på 200 ha. Energi Utifrån de avsatta medel som är kopplade till åtgärderna i energideklarationerna, ser Miljöenheten ett ökat behov av fokus på detta område. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Kemikalier Ett ökat fokus i verksamheterna på utfasning av kemikalier behövs för att nå målet inom området. Läkemedel Miljöenheten ser att det behövs mer resurser för att i samverkan med andra intressenter uppnå målet. Häri ligger bl a samarbete med reningsverken i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Mätningar och analyser måste fortsätta. Samarbetet med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro, AMM måste fortsätta och därmed lägga ett ökat fokus på läkemedel och miljö i det samarbetsavtal som Landstingets Sörmland redan har med AMM. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

34 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Landstinget har både för 2009 och 2010 redovisat stora positiva resultat på 261,6 respektive 118,0 mnkr. För 2011 beräknas efter mars månad ett årsresultat på 15,7 mnkr, vilket är 42,9 mnkr sämre än budgeterat. Det prognostiserade resultatet innehåller dock positiva engångsposter, i huvudsak försäljningsintäkter, på 54 mnkr, vilket innebär att det underliggande resultatet uppgår till omkring -40 mnkr. Landstingsstyrelsen och fullmäktige har redan fattat beslut om förändringar för att minimera beräknat underskott och hälso- och sjukvårdsnämnden kommer före sommaren att fastställa en åtgärdsplan med samma syfte. Genomförandet av sjukvårdens åtgärdsplan bör resultera i ett betydligt bättre årsresultat för 2011 än vad som nu beräknas. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren Avkastning på långsiktiga placeringar jämfört med fastställt avkastningskrav tkr För helåret beräknas, totalt för landstinget, ett resultat på 15,7 mnkr, vilket är 42,9 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet är framför allt hänförligt till kostnaden för hälso- och sjukvårdsverksamheten medan överskott beräknas för skatteintäkterna tkr Vid beräkning av förändringen har årets resultat 2009 och 2010 samt marsprognosen för 2011 använts. Landstinget har för 2009 och 2010 redovisat relativt stora positiva resultat, vilket gör att den genomsnittliga förändringen av eget kapital är drygt 130 mnkr.. 0,2 % Avkastningen på landstingets kapitalförvaltning är för årets tre första månader +0,2 %, vilket är 0,4 % lägre än jämförelseindex. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

35 Samlad analys - personal och ekonomi Personal När det i detta avsnitt talas om landstinget avses landstinget exkl bolag. Anställda Under de senaste två åren har antalet anställda i landstinget minskat betydligt beroende på diverse omorganisationer. Inför 2010 bolagiserades serviceverksamheten, kommunerna tog över hemsjukvården och en vårdcentral privatiserades i samband med Hälsoval. Inför 2011 har Folktandvården bolagiserats. Vid ingången av 2011 hade landstinget anställda eller omräknat till heltider. Efter mars är nu antalet anställda Omräknat till heltider blir det Denna minskning med 338 heltider består av: Bolagisering Folktandvården -410 Övrig förändring +72 I diagrammet ovan visar den bruna kurvan utvecklingen av antalet anställda och den orange antalet årsarbetare, d v s omräknat till heltider. De svarta alternativa kurvorna de senaste två åren visar utvecklingen om man exkluderar omorganisationerna. Just nu pågår som synes en rejäl ökning. Den ökning vi haft hittills i år är redan större än den var under hela fjolåret. Det är nästan uteslutande Hälso- och sjukvården som står för ökningen och där är det sjuksköterskor, läkare och s k övrig hälso- och sjukvårdspersonal som blivit fler. Sjuksköterskorna har främst gått till vårdplatsenheterna, Barnoch ungdomskliniken samt kirurgen MSE. På läkarsidan är det AT-gruppen som står för merparten av ökningen och då främst inom sjukhusvården. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

36 Arbetad tid och frånvarotid Nedan följer ett sätt att titta närmare på såväl den arbetade tiden som frånvarotiden för landstinget i en jämförelse med För jämförbarhetens skull har Folktandvården räknats bort från 2010 års utfall. Den mörkgula horisontella raden visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal (tillsvidare- och visstidsanställda) samt timavlönade och inhyrd personal. För den egna personalen framgår även hur stor del av den arbetade tiden som är övertid respektive läkarnas jour och beredskap. De gröna kolumnerna visar hur frånvarotimmarna fördelar sig på olika typer av frånvaro för den egna personalen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en schablonmässig omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

37 Arbetad tid Den arbetade tiden har ökat beroende på att vi är fler anställda Även den inhyrda personalen har utfört fler arbetstimmar. Timtiden är relativt oförändrad. Av den totalt arbetade tiden har 96 % utförts av landstingets egen månadsavlönade personal, 3 % av timavlönad samt resterande 1 % av inhyrd personal. De timavlönade motsvarar 184 årsarbetare, medan den inhyrda tiden motsvarar 56. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

38 Frånvarotid All frånvarotid hos den egna personalen motsvarar ca årsarbetare. 22 % av frånvaron beror på sjukdom. Ett intressant sjukfrånvaromått är Antalet sjukdagar per anställd igenomsnitt under de senaste 12 månaderna. Genom att använda s k rullande 12, görs alla månaders resultat helt jämförbara med varandra, då man vid varje mätning täcker in säsongsvariationer o dyl. Under den senaste 12-månadersperioden har landstingets anställda i genomsnitt varit sjuka 14,6 dagar. Hur det ser ut på de olika förvaltningarna/bolagen framgår här: Spannet ligger således mellan LLS:s 8,0 dagar och Servicebolagets 18,9. Utvecklingen av andelen långtidssjuka > 90 dagar har varit mycket positiv under de senaste åren som framgår av följande diagram, som omfattar samtliga långtidssjuka i landstinget. Nu märker vi dock av ett, förhoppningsvis tillfälligt, trendbrott. Se ytterligare kommentarer i måluppföljningsavsnittet nedan. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

39 Andelen långtidssjuka > 90 dagar Uppföljning av de övergripande rehabiliteringsmålen Utifrån landstingets Policy för Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland, följs ett antal mått som på olika sätt speglar sjukfrånvarosituationen inom landstinget. Vissa av måtten har även målsatts och nedan presenteras graden av måluppfyllelse. Mål 1: Andelen långtidssjuka > 90 dagar, exklusive de med tillfällig sjukersättning, ska vid utgången av 2011 uppgå till högst 1,0 %. Målet för 2010, som var 1,4 % uppfylldes under året då utfallet efter december uppgick till 1,2 %. Dock har utvecklingen hittills under 2011 gått i negativ riktning och utfallet efter mars är 1,5 %. Möjligheten att uppnå årets mål ser mindre ut än tidigare. Frågan är om vi närmar oss den lägsta nivå som är möjlig och rimlig. Långtidssjukfrånvaron kan tyvärr aldrig bli noll i en stor organisation. Ytterligare kraftansträngning i frågan får utvisa detta. Mål 2: Frånvaron p g a sjukdom ska vara max 14,0 dagar per anställd under 12 månader efter Målet kvarstår sen 2010, då utfallet efter december var 14,7. Efter mars 2011 är utfallet 14,6 och således något närmare målet. Mål 3: Andelen sjuktimmar av ordinarie arbetstid under de senaste 12 månaderna ska vid utgången av 2011 vara högst 4,1 %. Även detta mål är detsamma som Efter december 2010 var andelen 4,6 och på den nivån ligger vi även efter mars Om man ser till vad övriga landsting hade för utfall efter 2010, kan man konstatera att Kalmar ligger bäst till med 3,5 %, vilket innebär att den nivån är möjlig att nå. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

40 Lönekostnadsanalys Landstingets totala kostnad för personalen har under årets första kvartal uppgått till 845,7 mnkr. Det innebär att kostnaden för varje arbetad timme varit 336 kr. Nedan finns en närmare analys av den enskilt största kostnadsposten för personal månadslönen. Totalt har månadslönen ökat med 3,0 %, vilket består av följande beståndsdelar: Nya avtal Nya avtal bidrar till kostnadsökningen med 2 %, vilket är ovanligt mycket vid den här tiden på året. Det beror dock på att ett stort antal personalorganisationer slöt tvåårsavtal fr o m oktober Individuell förändring utöver avtal Löneglidning i form av att personal fått ny lön vid sidan av de ordinarie avtalstillfällena är en kostnadspost landstinget behöver arbeta med att få så låg som möjligt, då den i sig riskerar att vara kostnadsdrivande. För perioden uppgår den till 1,0 %. Högst kostnadsökning av denna orsak har Länssjukvården med 1,1 %. Löneförändring p g a personalomsättning Löneförändring p g a personalomsättning ligger ofta kring noll eller är svagt negativ, vilket betyder att nytillträdande personal fått en något lägre lön än den avgående. Så är fallet även denna gång. Utfallet på -1,0 % är dock mer negativt än vanligt, vilket dock är positivt för landstinget. Vad gäller denna kostnadspost kan man konstatera att LLS sticker ut med sina 2,5 %. Här får således nyanställd personal betydligt högre lön än den avgående. Volymförändring Kostnadsvolymen har ökat med 0,5 % enligt analysen. Det beror till fullo på att antalet anställda ökat relativt kraftigt om man exkluderar bolagiseringen av Folktandvården. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

41 Inhyrd personal En annan kostnadspost som bör kommenteras är kostnaden för inhyrd personal. På såväl läkar- som sjuksköterskesidan är nyttjande av inhyrd personal ett sätt att klara kompetensförsörjningen här och nu. Som framgår av diagrammet nedan är detta en kostnad som stiger successivt. I fjol uppgick den till 88 mnkr och prognosen för innevarande år ligger på 95 mnkr. Pågående trender är en förskjutning från primärvård till sjukhusvård samt från läkare till sjuksköterskor. Årets kostnad hittills avser till 93 % läkare, varav 63 % distriktsläkare inom Primärvården. Ekonomi Verksamhetens intäkter och kostnader, periodutfall I nedanstående tabell visas periodutfallet för olika intäkts- och kostnadsposter 2010 och 2011 avseende landstinget exklusive bolag. Vissa poster påverkas av att Folktandvården bolagiserats från och med Landstinget inklusive intressen i hel- och delägda bolag redovisas under ett separat avsnitt senare i rapporten. Landstinget Sörmland, delårsrapport (44)

Delårsrapport 1, 2011

Delårsrapport 1, 2011 LS-LED11-308 Delårsrapport 1, 2011 Landstinget Sörmland Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Medborgare (patient, kund)... 4 Personal... 15 Förnyelse... 19 Miljö... 23 Ekonomi... 25 Samlad analys

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-447 145 Styrtal 2010 för hälso- och sjukvården. Revidering Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer de reviderade

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-411 89 Yttrande över revisorernas redogörelse 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2014-02-07 HBN14-006-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 maj 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 maj 2010 den 7 maj 2010 Inledning Dagens sammanträde inleddes med information från ledningen för Hälsovalsenheten om de erfarenheter man har så här långt av den modell med hälsoval som vid årsskiftet infördes i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Landstinget Sörmland (DLL) Delårsrapport 1, 2012

Landstinget Sörmland (DLL) Delårsrapport 1, 2012 Landstinget Sörmland (DLL) Delårsrapport 1, 2012 Sammanfattande analys Nedan sammanfattas delårsrapporten. Utifrån redovisningen är det svårt att uttala sig om graden av måluppfyllelse. Dock kan konstateras

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2011

Nämndens årsredovisning 2011 Diarnr. PVN-HSF12-016 Nämndens årsredovisning 2011 Primärvårdsnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Väsentliga förhållanden och händelser... 3 Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 5 Medborgare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer