RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Trafikprogram för Annelöv LANDSKRONA STAD. Sweco Infrastructure AB. Version 1.0. Uppdragsnummer"

Transkript

1 LANDSKRONA STAD Trafikprogram för Annelöv Uppdragsnummer Malmö Sweco Infrastructure AB Version 1.0 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, Malmö Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

2 Dokumentinformation Titel: Trafikplan för Annelöv Version: 1.0 Beställare: Konsult: Landskrona Stad Birthe Bunke Sweco Infrastructure AB David Edman Trafikplanerare Uppdragsnummer: Dokumenthistorik Version Datum Dokumentet status Distribution Rapport framtagen för intern granskning Internt Sweco Granskningshandling Beställaren 2 (30)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 5 2 Nulägesbeskrivning Biltrafik Billebergavägen/Kävlingevägen Saxtorpsvägen Villagatorna Verksamhetsområdet i södra Annelöv Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Tillgänglighet Parkering Trafiksäkerhet 14 3 Förutsättningar Hastighetsplan Cykelplan Trafikprogram för Landskrona Stad Tillgänglighet Översiktsplan Detaljplan Skola 16 4 Bristanalys Biltrafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Tillgänglighet 19 5 Åtgärdsprogram Cykelväg till Dösjebro station, upprustning Cykelväg till Kvärlöv Alternativ Saxtorpsvägen Alternativ Markvägen Tydliggöra gång- och cykelvägarna Enkelt avhjälpta hinder Saxtorpsvägen Tätortsport Gångpassage vid Kristinas väg och Sibyllas väg 26 3 (30)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gångbana Kävlingevägen och Billebergavägen Gång- och cykelbana Övergångsställe vid skolan Korsningen Saxtorpsvägen Billebergavägen/Kävlingevägen Busstrafik till Annelöv 30 4 (30)

5 1 Inledning Annelöv är en bostadsort i sydöstra delarna av Landskrona kommun med cirka 550 invånare. Värdena består bland annat i småskaligheten, närheten till rekreation och tillgången till järnvägsstation i Dösjebro. Brister finns i den begränsade service som finns i byn, vilket innebär att man har stort behov att ta sig till såväl närliggande orter som till centralorten Landskrona. Byn består till största delen av villor som byggts upp i olika, väl definierade, tidsepoker. Byn genomkorsas av Saxtorpsvägen och Billebergavägen/ Kävlingevägen som båda fungerar som genomfartsleder. Åtgärder har gjorts på Billebergavägen/Kävlingevägen, men det finns önskemål om att ytterligare förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter. Trafikprogrammet är ett långsiktigt och konsekvent åtgärdsprogram för trafiken i byn, Målet är att trafiksystemet ska vara utformat så att trafiksäkerheten och tillgängligheten är god, samtidigt som en minimering av trafikens miljöpåverkan är en viktig förutsättning. Gång- och cykeltrafiken ska vara ett självklart val vid korta resor och det är viktigt att stråken synliggörs i trafikmiljön. Pågatågsstationen i Döjsebro är en viktig hörnsten i Annelövs trafiksystem. Trafikprogrammet har tagits fram av Sweco på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter från möte med allmänheten, planer och andra ställningstaganden samt studier på plats har varit grundförutsättningarna i den analys som lett fram till förslagen. 5 (30)

6 6 (30)

7 2 Nulägesbeskrivning I kapitlet beskrivs Annelöv dels utifrån förutsättningarna för respektive fordonsslag, men också utifrån aspekter som tillgänglighet och trafiksäkerhet. Bild 2.1 redovisar en översikt på Annelöv med de huvudsakliga trafikstråken och målpunkterna markerade. Bild 2.1 Översiktskarta för Annelöv med huvudsakliga trafikstråk och viktiga målpunkter 2.1 Biltrafik Trafiknätet för motorfordon är uppbyggt kring två större gator, Billebergavägen/Kävlingevägen och Saxtorpsvägen som båda representerar en mycket gammal gatustruktur. Övriga gator i byn är villagator med mycket begränsad trafikmängd. Villagatorna är utbyggda på 60- och 70-talen och präglas av den tidens planeringsideal. 7 (30)

8 2.1.1 Billebergavägen/Kävlingevägen Billebergavägen/Kävlingevägen är en statlig väg som går rakt igenom byn i nordsydlig riktning. Vägen går söderut mot Dösjebro och pågatågsstationen där och vidare söderut mot Malmö och Lund. Norrut går vägen mot Billeberga och ansluter till riksväg 17 och länsväg 110. Vägen har tätortsportar vid båda infarterna och hastighetsdämpande åtgärder vid skolan och kyrkan. Det går cirka 1600 f/d på vägen söderut och cirka 1100 f/d på vägen norrut. Bild 2.2 Billebergavägen, vid infarten söderifrån Bild 2.3 Billebergavägen, norr om Saxtorpsvägen 8 (30)

9 2.1.2 Saxtorpsvägen Saxtorpsvägen är en statlig väg som leder västerut från Annelöv mot Kvärlöv och vidare mot Häljarp och Landskrona. Vägen ansluter till lv 110. Gatan är smal och saknar såväl gångbanor som cykelbanor. På gatan finns två hållplatser för skolskjutstrafik. Bild 2.4 Saxtorpsvägen, öster om Sibyllas väg Villagatorna Villagatorna är mestadels utbyggda under och 80-talen. Samtliga saknar trottoarer eller har en mycket smal trottoar som endast används för placering av lyktstolpar och soptunnor. 9 (30)

10 Bild 2.5 Typisk villagata i Annelöv Verksamhetsområdet i södra Annelöv Söder om Annelöv finns ett verksamhetsområde, med bland annat växthuset Annelövs trädgård, kring Toppåkersvägen och Krutvägen. Gatorna är privata, men har en viktig funktion för trafik till Dösjebro pågatågsstation. Gatorna karaktäriseras av blandtrafik och de är relativt svårorienterade för de som färdas första gången. Bild 2.6 Krutvägen söder om Annelöv 10 (30)

11 2.2 Gång- och cykeltrafik Cykeltrafiken är längs samtliga gator och vägar hänvisad till blandtrafik. Fotgängarna har gångbanor längs Billebergavägen/Kävlingevägen och är hänvisade till blandtrafik på de mindre villagatorna. Bild 2.7 Kävlingevägen med trottoarer och cykling i blandtrafik Utöver detta finns ett mindre nät av friliggande gång- och cykelvägar, framför allt i rekreationsområdet sydväst om kyrkan. Detta nät leder vidare mot pågatågsstationen i Dösjebro och kan också användas för cykling mot Kvärlöv, men innebär då en betydande omväg. Dessa gång- och cykelvägar används för såväl rekreation som cykelpendling. 11 (30)

12 Bild 2.8 Friliggande cykelväg vid idrottsområdet 2.3 Kollektivtrafik Annelöv ligger relativt nära (drygt 2 km) pågatågsstationen i Dösjebro. Invånarna har i och med detta tillgång till pågatågstrafik med kopplingar söderut mot Malmö/Lund och norrut mot Landskrona/Helsingborg/Ängelholm. Linjen har timmestrafik med förstärkning till halvtimmastrafik under rusningstid. Det går inga bussar i linjetrafik till Annelöv, dock så finns det skolbussar som stannar på tre hållplatser i byn. Bild 2.9 Cykelparkeringen på Annelövs/Kvärlövs sida av stationen 12 (30)

13 2.4 Tillgänglighet Landskrona arbetar efter en tillgänglighetsplan som innebär att Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas systematiskt. Framför allt handlar det om avfasningar och visning/taktil information vid övergångsställen och passager. Enligt planen åtgärdas de viktigaste stråken först. Bild 2.10 Tillgänglighetsanpassat övergångsställe 2.5 Parkering Parkering finns i anslutning till publika platser såsom kyrkan, församlingshemmet, och pizzerian/närbutiken. Utöver detta finns anordnade parkeringsplatser på två av villagatorna (Sofias väg och Ingrids väg) och parkering är tillåten på samtliga villagator. Bild 2.11 Parkering vid församlingshemmet 13 (30)

14 2.6 Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten har analyserats genom att studera fem års olycksstatistik. Denna visar att sju olyckor inträffat i Annelöv den senaste femårsperioden. Fem av dessa olyckor, tre fordonsolyckor och två olyckor med gående, var singelolyckor. De båda övriga olyckorna skedde på Billebergavägen/Kävlingevägen och skedde när ett fordon körde in i ett framförvarande, stillastående fordon. 14 (30)

15 3 Förutsättningar Trafiksystemet ska vara utformat så att framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten är god, samtidigt som miljön inte ska påverkas negativt. Genom att prioritera gång- cykel och kollektivtrafiken framför bilen uppnås i högre grad ett mer hållbart trafiksystem. 3.1 Hastighetsplan Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastigheter i 10-steg. Detta bygger på en långsiktig strategi för hur hastigheterna på vägarna ska anpassas till nollvisionen och de övriga transportpolitiskadelmålen. I Landskrona har tagit fram en hastighetsplan för bland annat Annelöv. I denna föreslås 40 km/h generellt som högsta tillåtna hastighet för Annelöv och att 30 km/h behålls på de platser där denna hastighet gäller idag. Under förutsättning att den reglerade hastigheten verkligen efterlevs är detta den enskilt viktigaste faktorn för att åstadkomma hög trafiksäkerhet. 3.2 Cykelplan 2008 Teknik och stadsbyggnadskontoret har tagit fram en cykelplan som antogs av tekniska nämnden oktober I denna anges bland annat att cykelväg planeras mellan och Kvärlöv och Saxtorps stationssamhälle och från Saxtorps stationssamhälle via Saxtorp till Häljarp. Om dessa båda projekt förverkligas finns det möjlighet att cykla från Annelöv in till centralorten Landskrona, en sträcka på cirka 15 km. Det saknas dock en länk mellan Annelöv och Kvärlöv för att kopplingen ska bli helt komplett. Denna finns på en lista över önskvärda objekt som Landskrona Stad överlämnat till Trafikverket. 3.3 Trafikprogram för Landskrona Stad Landskrona Stad har i januari 2009 beslutat om ett trafikprogram. I programmet anges bland annat att trafikmiljön ska vara självinstruerande så att trafikanterna på ett naturligt sätt anpassar sitt beteende efter platsens krav. Det står också att Landskronas lokala mål ska följa de riksdagens transportpolitiska mål och man baserar sitt arbete med trafikfrågor på fyrstegsprincipen. 3.4 Tillgänglighet Landskrona har i december antagit en handikapplan. Denna redovisar dels strategiska åtgärder, men också en konkret handlingsplan med exempel. Landskrona stad arbetar systematiskt med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder genom att inventera och därefter genomföra åtgärder. 3.5 Översiktsplan Den gällande översiktsplanen anger att cirka 80 lägenheter ska byggas ut i Annelöv. Dessa är i huvudsak placerade i ortens södra del, mellan kyrkan och industriområdet. Vidare sågs i översiktsplanen att kopplingen mellan Annelöv och Dösjebro är viktig på grund av att mycket gemensam service är lokaliserat till Dösjebro, men även på grund av pågatågstrafiken. I översiktsplanen diskuteras även behov av en förbifart öster om 15 (30)

16 Annelöv. Målsättningen inom trafikområdet är att minska luftföroreningar och även antalet skadade i trafiken. Biltrafiken ska styras till huvudgatunätet som ska utformas för hög kapacitet snarare än hög hastighet. 3.6 Detaljplan Landskrona stad har i december 2010 tagit fram ett planprogram för två fastigheter i västra Annelöv, söder och norr om Saxtorpsvägen. Programmet syftar till att studera möjligheten till att bygga bostäder i området. Bakgrunden är att man vill ta tillvara den relativa närheten till stationen i Dösjebro. 3.7 Skola I Annelöv finns en skola för årskurserna 0-6. Skolan ingår i samma rektorsområde som Dösjebro i Kävlinge kommun. Samarbetet mellan skolorna innebär att elever skjutsas mellan skolorna. All fritidsverksamhet för barn från Annelöv sker i Annelöv. 16 (30)

17 4 Bristanalys 4.1 Biltrafik Biltrafiken har god tillgänglighet i hela trafiksystemet och det finns inga kapacitetsproblem eller brister i tillgängligheten till parkeringsplatser 4.2 Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafiken sker framför allt på lokalgatorna och det friliggande gång- och cykelvägarna. På lokalgatorna utgör inte blandtrafiken något problem under förutsättning att låga hastigheter kan säkras. Trafiksäkerhetsmässigt är de största problemen koncentrerade till de båda större gatornas blandtrafiksystem och de korsningsbehov som finns tvärs sträckorna. Bild 4.1 Smal trottoar längs Billebergavägen och cykling i blandtrafik En annan brist i systemet är att gång- och cykelvägarna inte är speciellt tydliga i sin utformning. Som ny trafikant är det ofta svårorienterat och man uppfattar inte gång- och cykelvägarna som de huvudstråk, exempelvis mot pågatågsstationen, de är. 17 (30)

18 Bild 4.2 Gång- och cykelvägen från Kristinas väg mot Dösjebro station En annan brist är att gång- och cykelvägarna saknar belysning och att de inte är belagda med asfalt, vilket gör att de inte är attraktiva och trygga under delar av året. Bild 4.3 Grusbelagd gång- och cykelväg utan belysning 18 (30)

19 4.3 Kollektivtrafik Pågatågsstationen i Dösjebro erbjuder tågtrafik för de boende i Annelöv och det är därför mycket viktigt att kopplingarna till pågatågsstationen fungerar mycket bra. Gång- och cykelvägarna till och från pågatågssationen har analyserats i föregående avsnitt. På stationen är det viktigt med tillräckligt antal cykeluppställningsplatser och det är en klar kvalitet om cykelställen erbjuder stöldskydd och väderskydd. Busstrafik Trots pågatågsstationen är det en brist att kollektivtrafik saknas i själva Annelöv. Önskemål har framförts om busstrafik och det är också en viktig förutsättning när det gäller att utveckla Annelöv. Busstrafiken bör utvecklas utifrån förutsättningarna på platsen. Eftersom underlaget inte är så stort kan en idé vara att samordna med skolskjutstrafiken. Det är också viktigt att en framtida busslinje samordnas med tågtiderna. 4.4 Tillgänglighet Landskrona stad arbetar systematiskt med att åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder. Trots att mycket har gjorts återstå en del, framför allt övergångsställe och gång- och cykelpassager som måste åtgärdas. Bild 4.4 Övergångsställe med behov av åtgärder Vid några av de friliggande gång- och cykelvägarna finns fållor som dels förhindra otillåten trafik, dels förhindrar att man springer ut på gatan. Dessa är utformade så att det är mycket svårt att ta sig fram som rullstolsburen. 19 (30)

20 Bild 4.5 Gångpassage med låg tillgänglighet 20 (30)

21 5 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet består av åtgärdsförslag som är kopplade till de problem som beskrivits och analyserats i nulägesbeskrivningen och bristanalysen. Detaljerade förslag och lösningar presenteras under varje delavsnitt. För vissa av åtgärderna redovisas skissförslag. För några av åtgärderna är inte Landskrona stad väghållare/ansvarig och man bör i dessa fall arbeta för att åtgärderna genomförs. Bild 5.1 Föreslagna åtgärder i trafikprogrammet 21 (30)

22 5.1 Cykelväg till Dösjebro station, upprustning För att göra det mer attraktivt att cykla och gå till Dösjebro station föreslås att stråket får belysning genom idrottsområdet. Vägvisning bör sättas upp vid valpunkter mot Annelöv söderifrån och mot Dösjebro och Kävlinge norrifrån för att på så sätt öka orienterbarheten, men också som marknadsföring för cykel som alternativ. Bild 5.2 Karta på stråket och platsen för den föreslagna standardhöjningen 22 (30)

23 5.2 Cykelväg till Kvärlöv Cykelväg till Kvärlöv är viktig dels för kontakten mellan de båda byarna, dels för att det i förlängningen erbjuder en möjlighet att cykla till centralorten Landskrona. I cykelplan 2008 redovisas en sträckning mellan Kvärlöv och Saxtorps gamla kyrkby som skulle erbjuda cykelväg hela vägen in till Landskrona. Två alternativa sträckningar har studerats, där den ena är sträckningen parallellt med Saxtorpsvägen och det andra alternativet är att utnyttja markvägen söder om Saxtorpsvägen Alternativ Saxtorpsvägen Gång- och cykelbana längs huvudgator är i de flesta fall den mest naturliga och gena sträckningen. En cykelbana parallellt med Saxtorpsvägen erbjuder den mest gena lösningen för flertalet av de boende i såväl Annelöv som Kvärlöv. Saxtorpsvägen har idag en bredd på vägområdet på drygt 7 meter. För att åstadkomma en bra lösning behöver detta breddas till minst 8,5 meter där 2,5 m avsetts för gång- och cykelbanan. Bild 5.3 Bild sträckning Saxtorpsvägen 23 (30)

24 Bild 5.4 Sektion Saxtorpsvägen Alternativ Markvägen Som alternativ till Saxtorpsvägen föreslås att markvägen väster om Eleonoras väg förlängs och upplåts till gång- och cykeltrafik. Genom förlängningen ansluter markvägen till gång- och cykelvägen på gamla banvallen mellan Dösjebro och Kvärlöv. Bild 5.5 Markvägen sedd österifrån För att åstadkomma denna sträckning krävs att en överenskommelse med markägarna nås. 24 (30)

25 Bild 5.6 Sträckning Markvägen 5.3 Tydliggöra gång- och cykelvägarna För att tydliggöra gång- och cykelvägarna in mot grönområdet föreslås att dessa öppnas upp vid anslutningarna till lokalgator. I första hand bör detta göras vid förlängningen av Kristinas väg där huvudstråket ansluter, men även de andra anslutningarna bör åtgärdas. Med fördel kan uppöppnandet kompletteras med såväl skyltning som vägvisning. Bild 5.7 Exempel på tydlig och uppskyltad gång- och cykelväg 25 (30)

26 5.4 Enkelt avhjälpta hinder Arbetet med att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder systematiskt bör fortsätta. För Annelövs del innebär detta att det i första hand kommer att handla om så kallade passa-pååtgärder som görs dels i samband med andra större ombyggnader, men också med fördel i samband med asfaltering enligt asfaltsprogrammet. 5.5 Saxtorpsvägen Oavsett om cykling mot Kvärlöv ordnas längs Saxtorpsvägen eller om markvägen utnyttjas så krävs åtgärder för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, såväl vad gäller trafiksäkerhet som framkomlighet. Tre delförslag har tagits fram för detta Tätortsport För att sänka hastigheten inne i byn och tydliggöra byns början föreslås att en tätortsport anläggs på Saxtorpsvägen, på samma sätt som på Billebergavägen och Kävlingevägen. Porten anläggs i anslutning till tätortsskyltarna. Bild 5.8 Principritning Tätortsport Saxtorpsvägen Gångpassage vid Kristinas väg och Sibyllas väg För att underlätta för fotgängare och cyklister att korsa Saxtorpsvägen föreslås att gångpassager anläggs på två platser, vid Sibyllas väg och Kristinas väg. Förutom att underlätta passager så leder åtgärden till sänkta hastigheter på sträckan. För att förbättra framkomligheten för fotgängarna kan en av de båda passagerna regleras som övergångsställe. Avsmalningen och sidoförskjutningen kan eventuellt kombineras med att passagen höjs upp. 26 (30)

27 Bild 5.9 Principritning gångpassage över Saxtorpsvägen Gångbana Gång- och cykelbana längs vägen utanför byn har diskuterats ovan i kapitel Inne i tätorten är vägområdet, 7 meter, för trångt för att åstadkomma bra gång- och cykelbanor. I stället föreslås att gångbana byggs ut på södra sidan och att åtgärder (tätortsport och säkrade gångpassager) leder till låga hastigheter vilket innebär att cykling i blandtrafik kan fungera. Bild 5.10 Sektion Saxtorpsvägen med gångbana 27 (30)

28 5.6 Kävlingevägen och Billebergavägen Längs med Kävlingevägen och Billebergavägen har en del åtgärder redan gjorts i form av tätortsportar där orten börjar och sidoförskjutning i samband med 30-området vid skolan Gång- och cykelbana Längs med Kävlingevägen är cyklisterna idag hänvisade till cykling i blandtrafik och fotgängarna har trottoarer så på vissa delar av sträckan är smala. För att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken föreslås att gång- och cykelbana byggs ut längs vägens västra sida. I ett första skede föreslås att gång- och cykelbana byggs ut från tätortens början i norr och till Toppåkersvägen i söder. På detta sätts erbjuds man möjlighet att cykla genom hela byn och till såväl pågatågsstationen som de regionala stråk som går sydväst om Annelöv. Bild 5.11 Sektion Kävlingevägen och Billebergavägen Korsningarna med de anslutande gatorna Ingeborgs väg och Sibyllas väg förslås höjas upp. 28 (30)

29 Bild 5.12 Exempel på upphöjd sidogata Övergångsställe vid skolan Vid skolan, omedelbart norr om Gisslebergavägen, finns idag ett övergångsställe som bland annat är till för elever till och från skolan. I samband med att gång- och cykelbana anläggs längs vägen förslås att övergångsstället åtgärdas och hastighetssäkras. Bild 5.13 Principritning övergångsställe vid skolan 29 (30)

30 5.7 Korsningen Saxtorpsvägen Billebergavägen/Kävlingevägen Korsningen Saxtorpsvägen - Billebergavägen/Kävlingevägen är den mest trafikerade i byn och utgör också något av en mittpunkt i byn. För att öka säkerheten bör korsningen byggas om, vilket bör göras i samband med att gång- och cykelbana anläggs längs Billebergavägen/Kävlingevägen. Den viktigaste målsättningen är att säkra låga hastigheter i korsningen och för att åstadkomma detta föreslås att korsningen höjs upp. Eventuellt kan detta förstärkas med flervägsväjning. Bild 5.14 Principritning korsningen Saxtorpsvägen- Billebergavägen/Kävlingevägen 5.8 Busstrafik till Annelöv Annelöv saknar idag busstrafik. Diskussioner med Skånetrafiken bör föras om hur man kan åstadkomma en fungerande linjetrafik. Eftersom underlaget inte är så stort kan detta med fördel göras genom att samordna med skolskjutstrafiken. Linjen bör anpassas till tågtrafiken i Dösjebro och om det är möjligt kopplas på en befintlig linje för ökat underlag. 30 (30)

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2) UPPDRAG Trafik Ö:a Bärstad - Skede 2 UPPDRAGSNUMMER 2333971200 UPPDRAGSLEDARE Magnus Wackerfeldt UPPRÄTTAD AV Magnus Wackerfeldt DATUM 12 Trafikförslag nya vägar vid och inom nytt Skolområde (Skede 2)

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP

TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP RAPPORT TRAFIKPROGRAM ASMUNDTORP LANDSKRONA STAD 2011-12-15 BIB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning / Information... 1 Nulägesbeskrivning och bristanalys... 2 Kustvägen-Möingevägen... 2 Toftavägen... 3 Asmundtorpsvägen...

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär L 8 LÖVESTAD 8.1 Ortens karaktär Lövestad växte fram som stationssamhälle under mitten av 1800-talet i samband med att järnvägssträckningen Ystad - Eslöv togs i bruk. I anslutning till den gamla stationen

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 1(13) F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 2016-07-11 2(13) Beställare Henrik Löfvenborg NCC Sverige AB Uppdragsledare Sabine Saracco Structor Mark Stockholm AB Granskare Ellen Fredholm

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Informationsblad, juni 2014 Trafikverket och Ludvika kommun vill informera er om att beslut fattats om att genomföra

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn.

pm01s Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Trafikförslag för detaljplanearbete Dunkavlemyren, Skärhamn. Dokumentinformation Titel: TRAFIKFÖRSLAG FÖR DETALJPLANEARBETE DUNKAVLEMYREN, SKÄRHAMN Version: 2009-10-20 Beställare: Åsa Jönsson, Tjörns kommun

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

2014-12-04 Oskar Malmberg Krister Isaksson

2014-12-04 Oskar Malmberg Krister Isaksson Oskar Malmberg Krister Isaksson Norra Sigtuna Stad - Analys av gatustruktur Bakgrund Strategisk Arkitektur har uppdragit åt Sweco att utföra en översyn av föreslagen gatustruktur för Norra Sigtuna Stad

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer