KALLELSE Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Förslag till budget 2014 och flerårsplan information 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen / /7 5 Karriärreform för lärare - information 2013/29 6 Yttrande på remiss gällande motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor 2013/124 7 Uppföljning av Ängelholms miljöprogram /130 8 Redovisning delegeringsbeslut 2013/1 9 Anmälan BUN 2013/3 10 Övriga frågor 2013/4

2 Barn- och utbildningsnämnden Budget

3 Budgetram tkr + Kompensation tilläggsanslag löner + Kompensation indexuppräkningar fristående verksamhet/interkommunal ersättning och skolskjuts + Generella statsbidrag (+ Återföring av neddragning p.g.a GY-11??) - Nytt resursfördelningssystem-befolkning - Besparing 0,5% 2013 och 0,4% Besparing lokalkostnader 5%

4 Förutsättningar Befolkningsprognos Förskola 1-5 år Skola 6-15 år Gy-skola år Effekter i Bun ram p.g.a resursfördelning/befolkningsutveckling, Gymnasiereform, generell besparing, lokaler Befolkning Effektivisering Gy-11 Gen, besparing 0,5+0,4%=0,9% Lokaleffektivisering Effekt

5 Verksamhetsförändringar och budgetjusteringar Aktivitet förebygger, ytterområden tillkommer - En dator per elev - Fastighetsprogrammet utökning 1,0 tjänst - Interkom. ersättning/ek-bidrag Gymnasieskolan tkr

6 Hur hanterar vi minskad ram? Besparing (tkr) Återföring budgetmedel GY-11 Övergripande anslag arbetsvård Avsluta HÖK Södra Utmarken Reducerat anslag lärarlyftet Minskad ram Komvux Minskad ram Särskola Minskad ram Elevhälsa Minskad ram Grundskola Minskad ram Förskola Avveckling Aktivitet Förebygger Minskad ram Fritidshem Minskad ram Gymnasieskola Minskad ram Kulturskola Besparing måltider

7 Lokalbehov (beräknad ökad hyreskostnad) FASTIGHETER (tkr) Nyhemsskolan, nybyggnad inkl utemiljö Villanskolan, nybyggnad inkl utemiljö Villanskolan, ny idrottshall Grundsärskola (Villan) En ny förskoleavdelning i Munka Ljungby Söndrebalgs skola, matsal + café Viktoriaskolan (gy-sär), nya lokaler H-byggnad Ny förskola Hjärnarp (4 avd) Ny förskola Skälderviken (4 avd) Strövelstorps skola ? 6

8 Investeringsbehov (investeringsbudget) FASTIGHETER Sopsorteringsrum Mindre lokalförändringar, ändrade miljökrav m m Upprustning lekredskap Datorer "En dator per elev" (åk 1-6) Grundskola, inv/utrustning INVENTARIER Grundsärskola, inv/utrustning Gymnasiskola, mtrl Industri/Bygg/El/Fastighets program Gymnasieskola, inv/utrustning Förskola, inv/utrustning RAM

9 Ej obligatoriska verksamheter tkr Kulturskolan Lägerskola Familjecentraler (exkl hyreskostnad o städ) Flex -fritids kommunal regi 500 Helg/kvällsomsorg privat regi 785 Projekt Mentor Projekt Aktivitet Förebygger Föräldrastödsutbildning Vårdnadsbidrag Summa:

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 65 Dnr 2013/7 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive analys per den 31 juli Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 7 augusti Ekonom Weronice Rodin och utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 juli 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: KS, BUN för kännedom, Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE /7 1 (1) Diarienummer Weronice Rodin Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive analys per den 31 juli Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 7 augusti Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 juli 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

12 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan Mål och kvalitet Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nyckeltal Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess huvudman. Utfall Målvärde Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår 100% 100% 100% 100% 100% Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Åk 3 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 80% 80%< 95% 95% 95% 77% 77%< 95% 95% 95% 79% 79%< 93% 93% 95% Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, samt inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse

13 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Åk 3 Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 85% 85%< 78% 78% 78% Åk 6 Andelen elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) 58% 58%< 71% 71% 71% Åk 9 Andelen elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande 72% 72%< 70% 70% 70% All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Andel verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument (tex barnkonventionen, likabehandlingsplan, och Ängelholms kommuns miljöplan) Utfall Målvärde Utfall Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår april 100% 100% 100% 100% 100% Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Nyckeltal Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Information om och implementering av gemensam målformulering påbörjad. Samverkan kring Familjecentralerna, mottagandet av ensamkommande barn, placerade barn (familjehem och HVB) och samverkansgrupp Information till BUN och berörda chefsgrupper om målformuleringen och dess innebörd är genomförd. Utöver påbörjad revidering av samverkansformer tillkommer Elevhälsans uppstart av ny samverkansform mellan berörda

14 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Ekonomi Barn- och utbildningsnämnden på chefs- och handläggarnivå, är de former av samverkan där processen kring revidering påbörjats. aktörer kallad öppna konsultationer. I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Nyckeltal Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Utfall Målvärde Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår 77% 77%< 100% 100% 100% Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik 74% 74%< 99% 99% 99% Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik 74% 74%< 95% 95% 95% Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 98% 98%< 99% 99% 99% Andelen elever i åk 9 som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen 86,2% 86,2%< Ej avstämt värde Ej avstämt värde Åk 3 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) 89% 89%< 95% 95% 95% 96% 96%< 95% 95% 95%

15 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Åk 9 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 90% 90%< 73% 73% 73% Åk 3 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 95% 95% 95% Åk 6 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 71% 71% 71% Åk 9 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 53% 53% 53% Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande (högre än året innan). 94% 94% 94% 66% 66% 66% Gymnasieskolan, andelen elever som når grundläggande behörighet till universitet och högskola Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 88,8% (lå 10/11) 88,8%< Ej avstämt värde Ej avstämt värde Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) 84% 84%< Ej avstämt

16 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 100% 100% Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje verksamhet upprättad uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul 100% 100% 100% 100% 100% Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Beskriv målet här... Nyckeltal Andel verksamheter som visar en budget i balans Verksamhet Utfall 2012 Målvärde Utfall Prognos juli Måluppfyllelse helår april 100% 100% 100% 100% Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än året innan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse (se kommentar nedan) Medarbetarna skall ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Nyckeltal Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Delvis uppfyllt När det gäller frågeställningarna Prognos juli Måluppfyllelse

17 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling Utveckling Barn- och utbildningsnämnden kopplade till medarbetarenkäten som rör samverkan och delaktighet har BUF samma resultat 2010 och BUF:s resultat ligger över kommunens genomsnitt. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Nyckeltal Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Kunskapsstaden Ängelholm har fått ett konkret innehåll i form av visionen Vi Vågar!. Visionen är framtagen i samverkan med våra rektorer och verksamhetschefer och identifierar tre perspektiv som absoluta förutsättningar för hög kvalitet och fullständig måluppfyllelse. Fortsatt positiv resultatutveckling samt fortsatt implementering och operationalisering av det gemensamt antagna mottot Vi Vågar! BUN definierar mål som uppfyllt utifrån att måluppfyllelsen visar på positiv utveckling jämfört med närmast föregående utfall. Det absoluta målet är dock alltid 100% vilket definieras av de nationella styrdokument som reglerar nämndens verksamheter. Måluppfyllelsen bedöms dels utifrån enkätresultat och dels utifrån inlämnad rapportering (fokusrapportering) från verksamheterna. Kommentarer kopplade till måluppfyllelse och nyckeltal. Ej uppfyllda mål eller mål som prognostiseras att ej uppfyllas under 2013 skall kommenteras.

18 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden KF uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast Uppdaget är återrapporterat till KF. D.nr. 2013/48 Ekonomi och analys Driftbudget (tkr) Budget Utfall Utfall juli Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Utfall juli Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Inkomster Utgifter Budgetprognosen efter juli visar en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Osäkerhet råder kring hur fristående grundskolors etablering påverkar nämndens ekonomi. Vejbystrands skola och förskola har ett godkännande från Skolverket att starta verksamhet för årskurs 7-9 från hösten När verksamheten kommer igång är oklart. Andelen barn i både förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket generar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsanslag ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. Prognos ska läggas fram för både driftbudget och investeringsbudget samt visa eventuella avvikelser. Dessa kommenteras i löpande text under rubriken Ekonomisk analys. Vid negativ avvikelse ska också åtgärder redovisas för att nå en budget i balans. Koppla ihop mål, kvalitet och ekonomi i den ekonomiska analysen.

19 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Verksamhetsmått Barn- och utbildningsnämnden Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Nämndens 100% måluppfyllelse Nämndens 100% budgetföljsamhet Andelen inskrivna barn 28,1 29 i enskild regi Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Andelen som uppnått 86,2% >79,8% målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Andelen som uppnått <95 målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - rankning Andelen som uppnått 6 >1 målen i samtliga ämnen, procentenheter SALSA Andelen som uppnått <115 målen i samtliga ämnen, rankning SALSA Andel behöriga till >88,3 gymnasieskolan, faktiskt värde - procent Andel behöriga till <141 gymnasieskolan, faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <60 Andel med fullföljd 80,5% >76,1 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd 89 <178 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har 88,8% >90,5 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har 96 <53 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittligt 14,2 >14,4 betygspoäng, faktiskt värde - procent Genomsnittligt 73 <32

20 Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic betygspoäng, faktiskt värde - ranking Barn- och utbildningsnämnden

21 Budgetuppföljning per Styrelse/nämnd/förvaltning Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsområde/ Årsbudget Utfall Prognos verksamhet Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not (tkr) 60 Gemensam administration Skolformsövergripande vht Särskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning Kulturskola Förskola Skolbarnsomsorg Avtalsflyktingar Föräldrautbildning Summa Kommentar: Budgetprognosen efter maj visar på en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd av att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Även den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever, enligt de första signalerna efter preliminärvalet för hösten, trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Andelen barn både i förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket genererar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsram ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. tkr Prognostiserad budgetavvikelse BUN feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

22 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND Investeringsbudget Budget 2013 utfall juli Prognos Avvikelse Grundskola Grundskola, inventarier/utrustning En dator per elev Mindre lokalförändringar Soprum grundskolor Strövelstorp skola, ljuddämpning Gymnasieskola Underv mtrl El/Bygg/Ind Gymnasieskola, inv/utrustn Förskola Förskola,inventarier/utrustning Upprustning lekredskap Munkabobarnens fsk Summa

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 66 Dnr 2013/124 Yttrande på remiss gällande motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson m fl. (SD) inkom till kommunen den 25 mars med en motion gällande införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommun. Införandet av frånvaro-sms beskrivs i motionen som ett säkert och kostnadseffektivt sätt att samma dag informera vårdnadshavare i händelse av att eleven utan giltigt skäl är frånvarande från verksamheten. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 juni 2013 Remiss från kommunstyrelsen den 18 juni 2013 Motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) den 25 mars 2013 Yrkande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar med instämmande av Lars Nyander (S) bifall till förvaltningens förslag. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till förvaltningens utredning. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /124 Elin Svensson Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson m fl. (SD) inkom till kommunen den 25 mars med en motion gällande införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommun. Införandet av frånvaro-sms beskrivs i motionen som ett säkert och kostnadseffektivt sätt att samma dag informera vårdnadshavare i händelse av att eleven utan giltigt skäl är frånvarande från verksamheten. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 juni 2013 Remiss från kommunstyrelsen den 18 juni 2013 Motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) den 25 mars 2013 Utredning Barn- och utbildningsförvaltningen har delvis tidigare erfarenhet av användning av frånvaro- SMS i grundskolan. Innan införandet av Ängelholms kommuns kundtjänst använde Skäldervikens rektorsområde SMS-tjänsten som ett verktyg för vårdnadshavare att anmäla sjukfrånvaro för elev. Skäldervikens rektorsområde upplevde SMS-verktyget som effektivt och välfungerande för vårdnadshavare att anmäla elevers frånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen ser vanligtvis positivt på att digitala verktyg används för att utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och elever. I det fall elever utan giltiga skäl uteblir från grundskolans verksamhet ställer sig förvaltningen dock kritisk till att SMS skulle fungera som ett lämpligt kommunikationsverktyg. Även om SMS-funktionen är användarvänlig för den skolpersonal som är avsändare, bör verktygets tillförlitlighet ifrågasättas. Många elever har både stor kunskap och ett stort intresse för mobiltelefoner och dess användningsområden nuförtiden. Hur mobiltelefoner brukas i hemmiljön, samt vilka användningsrutiner som finns mellan vårdnadshavare och elev, varierar mellan olika familjer. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

25 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /124 Att mobiltelefoner lånas ut mellan familjemedlemmar och att frånvaromeddelanden blir tillgängliga för flera familjemedlemmar att läsa och besvara kan därför inte uteslutas. Förvaltningen gör därmed bedömningen att ingen garanti kan ges för att mottagaren av frånvaromeddelandet i telefonen de facto är vårdnadshavaren. Därtill kan tilläggas att avsändaren till ett frånvaromeddelande i en mobiltelefon inte ges något läskvitto per automatik. Den pedagog som har skickat meddelandet kan därmed inte försäkra sig om att meddelandet har mottagits och lästs. En sådan försäkran kräver att vårdnadshavare bekräftar att frånvaromeddelandet mottagits genom att aktivt besvara meddelandet. Eftersom elever i grundskolan ofta har flera lärare och olika lektioner under en skoldag skulle ogiltig frånvaro dessutom kunna generera flera olika SMS-utskick gällande en och samma elev. Genom den telefonkontakt som sker idag vid grundskoleelevers ogiltiga frånvaro får skolpersonalen en personlig direktkontakt och har även möjlighet att försäkra sig om att samtalet har mottagits av vårdnadshavaren och ingen annan. Samtal per telefon bidrar vanligtvis även till att dialogen mellan skolpersonal och vårdnadshavare blir mer utförlig, vilket är av särskilt stort värde vid ogiltig frånvaro. Förvaltningen gör således bedömningen att nuvarande rutiner för kontakt med vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar Att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till utredningen ovan. Tony Mufic Förvaltningschef Elin Svensson Organisationsutvecklare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

26 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /169 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Patrik Ohlsson (SD) m fl. om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Patrik Ohlsson (SD) m fl. har inkommit med en motion om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor. Beslut: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 114 Dnr 2013/169 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson (SD) föreslår att alla Ängelholms kommunala skolor ska erbjuda vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via (Short Message Service) SMS. Beslutsunderlag Motion från Patrik Ohlsson inkommen den 25 mars 2013 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren Just. sign. Utdragsbestyrkande

28 ..,I 20 J3-0c:~ - ZS- Motion om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor I skollagen, kapitel 7, står följande: 17 En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Göteborgs kommun införde 2008 ett system med frånvaro-sm s (ibland kallat skolk-sms), vilket anses lyckat och som man därför behållit. Tjänsten innebär att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion och att de föräldrar som anmält sig till tjänsten, sedan får ett sms där det framgår att eleven varit frånvarande. Andra skolor i bl.a. Stockholm, har därefter följt efter. Frånvaro-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionel11a. Det innebär också en möjlighet att öka skolbal11ens säkerhet, då ett bal11 som utan känd anledning inte befinner sig på lektion, istället befinner sig någon annanstans, där barnet inte bör befinna sig vid den tidpunkten. Skolan har ett ansvar för sina elever under skoltid, och ogiltig frånvaro bör kunna följas upp mycket snabbt. Sådan frånvaro kan, men måste inte, bero på skolk, utan kan även bero på sjukdom eller i värsta fall brott. Med hänvisning till ovanstående f'öreslår vi * att Ängelholms alla kommunala skolor ska erbjuda vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via sms. För Sverigedemokratel11a i Ängelholm, Patrik Ohlsson ~~,); /?t -{j'~~( Hans Andersson Axel Schneider

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer.

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer