Självständigt arbete på avancerad nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självständigt arbete på avancerad nivå"

Transkript

1 Självständigt arbete på avancerad nivå Independent degree project second cycle Kvalitets- och ledarskapsutveckling Quality Management and Leadership Vad är verksamhetsutveckling i praktiken? En studie hur företag praktiskt arbetar med att åstadkomma, stödja och följa upp verksamhetsutveckling Christoffer Jonsson Marcus Svensson

2 MITTUNIVERSITETET Avdelningen för Kvalitetsteknik, Maskinteknik och Matematik (KMM) Eaminator: Håkan Wiklund, Handledare: Johan Lilja, Författare: Christoffer Jonsson, Författare: Marcus Svensson, Utbildningsprogram: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp Huvudområde: Kvalitets- och ledarskapsutveckling Termin, år: VT, 2015 ii

3 Förord Vi vill först och främst tacka Sigma IT Consulting för deras förtroende att låta oss få möjligheten att undersöka och grotta ner oss i något så viktigt och roligt som verksamhetsutveckling! Det har varit en rolig resa. Maja Orvarson, Niclas Stoldt och Staffan Söderberg har inte bara hjälpt oss med att hitta väldigt relevanta och mycket intressanta personer att intervjua, men har under vägen också peppat och kommit med nyfikna frågor samt viktig input, struktur och hjälp. Stort tack för det! Även om vi gärna skulle vilja, så kan vi inte namnge de personer som lät sig intervjuas av oss. Ni är dock inte bortglömda! Ett stort tack går därför till er för era ärliga svar och den öppenhet som präglade intervjuerna. Det var en stor bidragande orsak till varför vi tyckte det var roligt att genomföra denna studie. Vi vill också på samma sätt passa på att tacka vår handledare Johan Lilja på Mittuniversitet i Östersund för sin okuvligt lugna optimism. Utan Johans hjälp och erfarenhet med att lägga ut stegen för oss, avbrutit oss när vi dansat iväg och fått oss att hitta en pragmatisk nivå på det som har undersökts, så hade vi förmodligen snurrat in oss i oss själva till slut. Ett tack går också till vår arbetsgivare som har gett oss både stöd och support med att, inte bara skriva denna rapport, utan också med att kunna genomföra magisterprogrammet i sin helhet. Stort tack! Slutligen vill vi passa på att tacka våra flickvänner, familjer, vänner och andra som har peppat oss längs vägen, trots att vi mest har pratat på om vårt! We owe you one! iii

4 Sammanfattning Det är många som idag anser att de arbetar med verksamhetsutveckling. Trots att det inte finns tydliga definitioner kring begreppet och vad begreppet ska innefatta, så används begreppet utan reflektion. Otydliga definitioner och en oklar termenologi av begrepp har inom kvalitetsteknik historiskt sett gjort att acceptansen och användandet av olika kvalitetsinitiativ och verksamhetsinitiativ varit låg. Ur ett svenskt perspektiv fanns det heller ingen forskning som ytterligare tydliggör begreppet verksamhetsutveckling. Syftet med studien var därför att bidra med kunskap om hur arbetet med verksamhetsutveckling ser ut i praktiken. Metoden för att nå ökad och djupare kunskap skedde i första hand genom en kvalitativ studie, där fem kvalitetschefer i några av Sveriges största företag intervjuades. Målet var att hitta intressanta teman som i en enkätstudie senare testades mot alla de 364 företag i Västra Götalands län som hade fler än hundra anställda. Studiens starka bidrag och behållning om hur verksamhetsutveckling såg ut baserades på intervjuerna, då enkätstudien inte riktigt mätte det som avsågs samt erhöll en svarsfrekvens på endast 11 %. Resultaten och analysen från intervjuerna gav en bild av att de respondenter som intervjuades hade ett väldigt stort fokus på processer och processkartläggningar. Författarnas slutsats var att en enahanda fokusering på processer skapade en osund balans i utvecklingen av verksamheten, som i förlängningen kunde innebära att verksamheten blev otymplig i sin omställning till omvärldens krav och behov. I diskussionen diskuterade författarna behovet av en tydligare definition kring begreppet verksamhetsutveckling. Likaså diskuterades att en kombinerad undersökningsmetod, när den utförs rätt, är ett kraftfullt verktyg för att både få bred och djup kunskap kring ett fenomen som verksamhetsutveckling. Nyckelord: verksamhetsutveckling, eploitation, eploration, processutveckling, ledningssystem, standardisering, utveckling iv

5 Summary in English Many today believe that they work with business development, even though there are no clear definitions of the term or what the term includes, making people use it without reflection. Historically within concepts of quality management, unclear definitions and unclear terminology have made the acceptance and use of different quality and business initiatives low. From a Swedish perspective, there is a lack of research that further clarifies the term. Therefore, the aim of this study has been to provide knowledge about how the Swedish term business development is undertaken in practice. The method for achieving greater and deeper understanding of this took place primarily through a qualitative study, in which five quality managers in some of Sweden's largest companies were interviewed. The goal was to find interesting topics in a survey later tested against all of the 364 companies in the Västra Götaland County, who all had more than a hundred employees. With a response rate of 11% and a questionnaire, which did not really measure what it was meant to measure, part of the result, together with the analysis that is based on the interviews, constitute the study s strong contribution to what business development looks like today. The result and the analysis from the interviews demonstrated that the interviewees had a large focus on processes and process mapping. Our conclusion is that a monotonous focus on processes creates an unsound imbalance in business development, which may mean that the business becomes unwieldy in its transition to the market's new demands and needs. In our discussion we argue the need of a clearer definition of business development as a term. We also discuss that a combined investigation, when performed correctly, is a powerful tool in order to get both breadth and depth on a phenomenon such as business development. Keywords: business development, eploitation, eploration, process development, management system, standardization, development v

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Teori Varför används begreppet verksamhetsutveckling Historik bakom begreppets tillkomst Utvecklingen av kvalitetsteknik breddar begreppet Svårigheten med att definiera begreppet verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling enligt den svenska litteraturen Förklaringsmodell för verksamhetsutvecklingens ram, viljeinriktning och ambitionsnivå Värderingars roll för verksamhetsutvecklingen Arbetssätt och verktygens roll för verksamhetsutveckling Förklaringsmodell för verksamhetsutvecklingens systemelement Verksamhetsidé Processer Organisationsstruktur Kompetens och resurser Arbete och arbetsledning Organisationskultur och värderingar Stödjande system och struktur Hantera krav som en del i verksamhetsutveckling Krav från intressenter Krav från standarder och dess betydelse för ett ledningssystem Krav på balans mellan säkring och utveckling Att arbeta med verksamhetsutveckling Problemlösningsmodeller Projektportfölj Element vid förbättringsarbete Metod Bevisandets och upptäckandets väg En forskningsdesign väer fram Förutsättningar för studien Kvalitativa metoder vi

7 3.3.2 Kvantitativa metoder Val av metod Planering av studien Förförståelse Litteraturinhämtning Etablering av forskningsfrågorna Design av studiens verktyg Design av intervjustudien Design av enkät Tillvägagångssätt Intervjustudie Enkätundersökning Resultatsammanställning Reliabilitet och validitet Reliabilitet Intern validitet Etern validitet Alternativa metodval Etiska överväganden Resultat och analys Resultat och analys av valda teman Att man inte följer upp gjorda implementeringar Att affärsutveckling vinner över verksamhetsutveckling Att lite tid och reflektion fås för att arbeta med verksamhetsutveckling Att man skarvar i problemlösningsmodeller för att hinna med Att man saknar programvara för vilka projekt som är igång Resultat och analys av teman och forskningsfrågor i kombination Resultat och analys av forskningsfrågor Hur arbetar företagen med verksamhetsutveckling idag? Hur vill och önskar företagen att arbeta med verksamhetsutveckling i framtiden? Vilka effekter upplever företagen av sin nuvarande verksamhetsutveckling? Hur mäter och följer företagen upp effekter, inför beslut om framtida, och under pågående verksamhetsutveckling? Hur använder företagen olika former av IT-stöd för att stödja och effektivisera sin verksamhetsutveckling? vii

8 5 Slutsatser Hur arbetar företagen med verksamhetsutveckling idag? Hur vill och önskar företagen att arbeta med verksamhetsutveckling i framtiden? Vilka effekter upplever företagen av sin nuvarande verksamhetsutveckling? Hur mäter och följer företagen upp effekter, inför beslut om framtida, och under pågående verksamhetsutveckling? Hur använder företagen olika former av IT-stöd för att stödja och effektivisera sin verksamhetsutveckling? Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Reflektion kring studien Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet Fortsatt forskning Referenser Bilagor viii

9 Figurförteckning Figur 1. Schematisk förklaringsmodell av verksamhetsutveckling... 8 Figur 2. Schematisk bild över systemelementen och dess hierarki som utgör verksamhetsutveckling 12 Figur 3. Schematisk bild över säkring och utveckling Figur 4. Angreppssätt vid problemlösning Figur 5. Beskrivning över studien arbetsgång och tillvägagångssätt Figur 6. Resultatsammanställning av enkätstudien Tabellförteckning Tabell 1. Sammanställning av nyckelord av begreppet verksamhetsutveckling... 8 Tabell 2. Sammanställning över intervjuer i tid och intervjuernas längd Tabell 3. Sammanställning av antal företag med fler än 100 anställda i

10 Begreppsförklaring TQM Total Quality Management JIT EFQM MBNQA SCB Just in time European Foundation for Quality Management Malcolm Bridge National Quality Award Statistiska Centralbyrån

11 1 Inledning 1.1 Bakgrund Incitamenten för att utveckla verksamheten brukar generellt tillskrivas den ökade kravbild som omvärldens allt snabbare globaliserings- och förändringstakt skapar och ställer på företag. Idag mer än förr har företag därför allt mindre utrymme att göra misstag, och måste därmed ständigt och systematiskt förbättra och anpassa sitt produkt- och tjänsteutbud och göra dessa attraktiva och säljbara för kunden. Genom åren återfinns flera eempel i Sverige där detta inte har beaktats eller gjorts i den utsträckning som det har behövts; Facit, Ericsson och SAAB är alla eempel som visar på att företag snabbt kan tappa marknadsdelar och, i värsta fall, helt försvinna från marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012; Larsson & Ljunggren, 2012; Sörqvist, 2004). Behovet av att ständigt utveckla, förändra och förbättra sin verksamhet borde därmed vara en välförankrad och prioriterad strategisk fråga för många ledningsgrupper. Idag skulle de flesta större företag enligt Larsson och Ljungberg (2012) också påstå att de i någon form bedriver utveckling av verksamheten. Många försök har enligt Sörqvist (2004) initierats och drivits under årens lopp, med varierande resultat och under olika konceptuella benämningar; eempelvis TQM, Totalkvalitet, Kaizen, Lean Production, Business Process Reengineering, ISO 9001 och Se Sigma. Dessa koncept har utgjort den operationella översättningen av en strategisk vilja att möta omvärldens behov av förändring och krav på ökad kvalitet. Sörqvist (2004) hävdar dock att tidigare satsningar på koncept såsom TQM har varit bristfälliga och felaktiga och har genom detta tvingat fram behov av en ny benämning. Idag pratas det därför allt mer om verksamhetsutveckling. Grunden i arbetet med verksamhetsutveckling är dock detsamma och innebär ett systematiskt arbete med kvalitet och ständiga förbättringar. Verksamhetsutveckling har enligt Sörqvist (2004) som övergripande syfte att uppnå största möjliga kundvärde i alla led i verksamheten till lägsta möjliga kostnad. Det skall i det optimala fallet leda till att de produkter och tjänster som levereras ska tillfredsställa alla kunders behov. Konsekvensen blir att verksamheten får alltmer nöjda kunder både internt och eternt. Internt sker det genom färre ändringar, kortare ledtider och ökad motivation hos medarbetarna. Eternt sker det genom att kunderna lockas av ett bättre erbjudande och är beredda att betala ett högre pris. En av effekterna av verksamhetsutveckling som Sörqvist (2004) pekar på är en identifiering och reducering av processer som inte skapar värde för verksamheten. Kritik mot detta koncept och de tillhörande arbetssätten har riktats av bland annat Cole (2002) som vill hävda att arbetet med verksamhetsutveckling i dess nuvarande form är för långsamtgående. Cole (2002) nämner att det vardagliga och stegvisa förbättringsarbetet med djupa analyser, säkerställande av korrekta lösningar, förankring och uppföljning är för tidskrävande. Därmed går det för sakta i förhållande till de krav och behov omvärlden ställer på snabbhet, omställningshastighet och fleibilitet vid framtagningen av produkter och tjänster. Cole (2002) menar dessutom att metoderna för ständiga förbättringar i mångt och mycket var utvecklade under en tid då produktcyklerna var längre. Därmed finns det idag en inbyggd tröghet i arbetet med ständiga förbättringar som gör verksamheten stelbent i en allt mer föränderlig omvärld. Försök och förslag för att öka hastigheten genom radikala angreppssätt har också förespråkats av eempelvis Hammer och Champy (1993) genom Business Process Reengineering. Hamel (2007) pratar om att strukturerna och det sätt vi organiserar verksamheten från början bygger in en tröghet och 1

12 förespråkar därför att maktstrukturerna måste ändras genom ökad processorientering och Management Innovation. Cole (2002) menar i detta sammanhang att ständiga förbättringar som koncept måste ersättas med Continuous Innovation. Forskning pekar på att verksamhetsutveckling också handlar om något annat än enbart vilka metoder och arbetsätt som används och snabbheten i dessa. Enligt Teece, Pisano och Shuen (1997) beror ett företags förmåga att konkurrera och överleva långsiktigt i grunden på både dess skicklighet att ständigt utveckla sin eisterande förmåga, (ständig förbättring), samt dess skicklighet att ständigt utveckla nya förmågor (ständig utveckling). March (1991) benämner uppdelningen mellan dessa två förmågor mer konkretiserat som företagets strategiska förmåga till Eploitation respektive Eploration. Det är genom en väelverkan och en balans mellan dessa två huvudförmågor som utgör företagets totala förmåga till långsiktig överlevnad och utveckling. Arbetet med dessa två grundläggande förmågor sker mer eller mindre medvetet och ger enligt Raisch, Birkinshaw, Probst och Tushman (2009) upphov till en balansproblematik som påverkar verksamhetsutvecklingen i hög grad. Vid en övervikt mot en av förmågorna kommer företaget i etremfallet å ena sidan ha förmågan att leverera produkter och tjänster med låg felfrekvens men efterfrågan saknas, å andra sidan kommer företaget leverera produkter och tjänster med full efterfrågan men med avkall på felfria produkter och tjänster. I diskussionen av Raisch et al (2009) påpekas det också att en snedfördelning skapar en verksamhet som antingen är långsam eller snabb i sin omställning. Snabbhetsproblematiken, beskriven av bland annat Cole (2002), grundar sig i att det enligt Ellström (2011) finns en stor övervikt i många verksamheter mot att säkerställa och arbeta med det de redan känner till, och att lite tid ges till att arbeta med det de inte känner till, det vill säga utveckling. Det kan därmed antas att behoven för verksamhetsutveckling idag inte matchar de behov på snabbhet som finns i verksamhetens omvärld. Balansproblematiken så som beskriven av Raisch et al (2009) kan vid en övervikt mot Eploitation också göra verksamheten långsam och stelbent. Denna problembild ställer allt större krav på verksamhetsutvecklingen och något som utövaren av verksamhetsutveckling måste förhålla sig till i en allt högre grad. 1.2 Problemformulering Det finns många företag som påstår att de arbetar med verksamhetsutveckling, men i dagsläget finns i realiteten inte en teoretiskt accepterad eller överenskommen definition av begreppet och vad den bör innefatta i praktiken. Kraven på verksamhetsutveckling har också ökat med de ökande krav för att kunna hantera en allt mer välande omvärld, ökande global konkurrens och produktcykler som blir allt kortare. Forskning har uppmärksammat att företag inte hinner med i denna omställning och att det grundar sig i en problematik kring långsamma metoder och en övervikt mot att arbeta med ständiga förbättringar av det som företaget redan känner till, vilket i förlängningen också gör företaget stelbent (Cole, 2002). Denna bild bekräftas av den studie av SQMA (2012, s. 62) som eempelvis visar att utmaningen att anpassa verksamheten till snabba förändringar i omvärlden kom på andra plats när 111 större svenska företag fick ranka sina största kvalitetsutmaningar. Den fråga författarna ställer sig utifrån denna problembild är om det går att åskådligöra till vilken grad teorins definitioner av verksamhetsutveckling överensstämmer med hur de undersökta företagen arbetar med detta i praktiken. Hur definieras verksamhetsutveckling, vilka diskrepanser finns mellan teori och praktik, hur ser metoder och arbetssätt ut, vilket stöd och vilka verktyg används, vilka effekter finns och hur mäts dessa är alla frågor som författarna tror kommer ringa in hur företag arbetar med verksamhetsutveckling idag. Författarna kommer i denna studie att undersöka företag med 2

13 bolagsformen aktiebolag i Västra Götalands län som har mer än hundra anställda genom en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie. 1.3 Syfte Eamensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring verksamhetsutveckling genom att försöka besvara följande frågeställningar: 1. Hur arbetar företagen med verksamhetsutveckling idag? 2. Hur vill och önskar företagen att arbeta med verksamhetsutveckling i framtiden? 3. Vilka effekter upplever företagen av sin nuvarande verksamhetsutveckling? 4. Hur mäter och följer företagen upp effekter, inför beslut om framtida, och under pågående verksamhetsutveckling? 5. Hur använder företagen olika former av IT-stöd för att stödja och effektivisera sin verksamhetsutveckling? 3

14 2 Teori Enligt Dahlgaard-Park (2011) är dagens olika kvalitets- och verksamhetsutvecklingsinitiativ till innehåll en ackumulering och konceptualisering av den kvalitetstekniska kunskap i form av verktyg och arbetsätt samt de värderingar och ledningsprinciper som erhållits, förespråkats och teoretiserats sedan talet, av eempelvis Shewart, Juran, Ishikawa, Crosby, Feigenbaum och Demming, för att nämna några. Sörqvist (2004) påpekar att det är viktigt att förstå att många av de initiativ vi ser, har sett och kommer att se i framtiden är populariserade varianter av just den samlade kunskap, de verktyg och arbetsätt som finns, men som med jämna mellanrum förpackas och stuvas om och lanseras med nya namn och etiketter. Användningen av begreppet verksamhetsutveckling ska därför ses ur detta perspektiv. 2.1 Varför används begreppet verksamhetsutveckling Historik bakom begreppets tillkomst Som ett svar på den ökande globala konkurrensen och den utveckling japanska företag uppvisade inom framförallt fordon- och elektronikindustrin i början på 1980-talet, kom intresset för olika kvalitetsinitiativ på allvar att öka i västvärlden. Etablerade japanska koncept som eempelvis Kvalitetscirklar, Kaizen och JIT började implementeras. I början på 1990-talet och i samband med den finanskris som rådde kom enligt Bergman och Klefsjö (2012) bland annat kvalitetsinitiativen TQM och dess svenska motsvarighet Totalkvalitet samt ISO 9000 att bli populära och användas. Dock menar både Bergman och Klefsjö (2012) samt Sörqvist (2004) att företag under de här årtiondena i flertalet fall kopierade och köpte initiativen rakt av och försökte implementera något som de i grunden inte hade förstått eller hade verklig kunskap om. Många glömde bort att japanska företag i många fall hade ett gigantiskt försprång genom att de hade haft tid att förfina sina metoder sedan slutet av talet. Därmed missades att den kulturella förankringen, behovet av ökad kunskap och utbildning och att ett långsiktigt engagemang från ledningen var en förutsättning för att lyckas med initiativen. Dessutom var det enligt Bergman och Klefsjö (2012) svårt att förklara vad TQM och andra initiativ stod för och gick ut på i praktiken, då termer som användes var vaga. Konsekvensen blev otillräckliga och bristfälliga implementeringar, där det förväntade resultatet många gånger uteblev. Varpå nya initiativ lanserades med behov på ny förpackning och nya etiketter, utan att innehållet ändrades nämnvärt. Under 1990-talet resulterade dessa implementeringar och nylanseringar också i en allt större trötthet kring kvalitetsarbete. Synen på kvalitet som begrepp och arbetet med kvalitet och förbättringar fick enligt Bergman och Klefsjö (2012) dåligt rykte. Kvalitet kom istället att förknippas med byråkrati, revisioner och administration. Denna trötthet kring begreppet skapade ytterligare incitament för att förpacka om initiativen i nya förpackningar. Det är mot denna bakgrund där faktorer som bristfälliga implementeringar och en trötthet på begreppen kring kvalitetsarbete som Sörqvist (2004) menar att begreppet verksamhetsutveckling har kommit till i Sverige, samtidigt som det är viktigt att notera att det bakomliggande innehållet och det praktiska arbetet inte tvunget måste skilja sig åt från tidigare initiativ Utvecklingen av kvalitetsteknik breddar begreppet Enligt Sörqvist (2004) går tendensen mot att använda begreppet verksamhetsutveckling. Detta återfinns i själva forskningsfältets utveckling, som i sin tur grundar sig i den allt större ackumulerade kunskapen och den ökade mognaden hos företag. Företag inser mer och mer vad det egentligen innebär att utveckla verksamheten. I denna kontet menar Sörqvist (2004) vidare att kvalitetsinitiativ, som en kontrast till verksamhetsinitiativ, skapade en föreställning om att kvalitet handlade om produktkvalitet och inte berörde verksamhetens alla delar och medarbetare. 4

15 Dahlgaard-Park (2011) menar att samma utveckling har skett inom den engelska användningen av begreppen för olika kvalitetsinitiativ. Till eempel har tidigare initiativ idag mångt och mycket ersatts av begrepp som Business Ecellence, Operational Ecellence och Organisational Ecellence samt till viss del även av Lean och Se Sigma. Som ett bevis för denna transformering pekar Dahlgaard-Park (2011) på att eempelvis EFQM runt bytte namn på sin modell från the European Model for TQM till the European Model for Business Ecellence. Liknande namnändring hade amerikanska MBNQA gjort ett år tidigare. Detta påminner om den transformering och resa begreppet verksamhetshetsutveckling har genomgått i Sverige enligt föregående kapitel. Detta innebär i förlängningen att ordet kvalitet därmed är utelämnat i den nyare tolkningen av begreppen i båda språken. 2.2 Svårigheten med att definiera begreppet verksamhetsutveckling Enligt Larsson och Ljungberg (2012) driver alla större och professionella verksamheter idag någon form av verksamhetsutveckling. Trots att man enligt Sörqvist (2004, s. 32) talar allt mer om verksamhetsutveckling, så finns det i litteraturen dessvärre ingen uppenbar samstämmighet kring begreppet och vad det egentligen innebär att arbeta med verksamhetshetsutveckling i praktiken. Sörqvist (2004, s. 26) menar i denna kontet att verksamhetsutvecklingsarbete kan beskrivas på många olika sätt och att [o]lika företag, organisationer, forskare och författare använder skilda modeller för att åskådliggöra detta. Att använda uttryck som är vaga, tolkningsbara och odefinierade är något som historiskt sett har legat det kvalitetstekniska området i fatet. Flertalet författare har uppmärksammat detta. Bland annat Andersson, Eriksson, Torstensson (2006), Bergman och Klefsjö (2012), Dahlgaard-Park, Chen, Jang, Dahlgaard (2013). Dahlgaard-Park (2011) tar upp att en av anledningarna till varför begreppet TQM inte fick det genomslag som många trodde och varför det pratas allt mindre om TQM idag, beror på en oklar terminologi kring vad TQM avsåg. Den svenska litteraturen förstärker bilden av att verksamhetsutveckling inte är tydligt definierat. Sörqvist (2004, s. 25) menar att [b]egreppet verksamhetsutveckling har i princip samma innebörd som Totalkvalitet. Bergman och Klefsjö (2012, s. 38, 425) ser kvalitetsutveckling som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredställelse med mindre resursåtgång och menar, utan att gå in på dessa definitioner eller hänvisa till källorna, att under senare år har ett par definitioner presenterats som bygger på en helhetssyn, en systemsyn, baserad på en kultur samt stöd för att uppnå och vidmakthålla denna kultur. Larsson och Ljungberg (2012, s. 491, 386, 51) pratar om verksamhetsutveckling på olika sätt, ibland som ett ramverk som ett generellt användbart och bra hjälpmedel för strukturering, utveckling och ledning av verksamheter, oavsett typ av verksamhet eller organisation, ibland ur ett systemperspektiv där de stora utmaningarna när man utvecklar en verksamhet är att förstå dess delsystem, relationerna dem emellan och att ha förmågan att koordinera utvecklingen av dem. Men menar också att varje modell eller koncept inom verksamhetsutveckling kan beskrivas som bestående av två kompletterande och ömsesidigt beroende dimensioner; en idé- och värdedimension och en teknikdimension. Förutom de böcker som refereras till i ovanstående stycken så finns det väldigt lite skrivet kring definitioner av verksamhetsutveckling som begrepp och fenomen. En databassökning i PRIMO på det svenska begreppet verksamhetsutveckling resulterar i endast tio stycken vetenskapliga artiklar. Merparten handlar om verksamhetsutveckling inom kultur och socialt arbete utifrån ett beteendevetarperspektiv. Begreppet får i dessa fall antas ha en stark koppling till den engelska översättningen av begreppet och det forskningsfält som utgörs av Organisational Development, som enligt French och Bell (1999) behandlar förändring av organisationer utifrån ett tillämpat 5

16 beteendevetenskapsperspektiv. Detta är inte forskningsområdet som avses i denna uppsats, även om det finns beröringspunkter. Filtrerat på böcker resulterar samma sökning snarare i en ökad förvirring kring begreppet, då det eempelvis finns titlar med begrepp såsom patientfokuserad verksamhetsutveckling, kundorienterad verksamhetsutveckling, processbaserad verksamhetsutveckling och praktisk verksamhetsutveckling, för att nämna några. Dessa prefi till begreppet verksamhetsutveckling utgör ingen riktigt grund för vad verksamhetsutveckling är, annat än att det antas att författarna till böckerna vill poängtera den centrala utgångspunkt, vilket utveckling av verksamheten i första hand ska utgå ifrån. Det finns dessutom även en problematik med att översätta begreppet verksamhetsutveckling till engelska med syftet att hitta litteratur som tydliggör vad begreppet verksamhetsutveckling är. Detta då det är svårt att veta vad verksamhetsutveckling ska översättas till. Det konstaterade eempelvis tidigare att det inte är Organisational Development, som är ett eget och tydligt definierat forskningsfält. Engelskans business development ligger nära till hands, men business development har enligt Sorensen (2012) definitionsmässigt ett fokus på tillvät; vad som skapar tillvät och hur tillvät möjliggörs ur ett affärs-, innovations- och marknadsperspektiv. En översättning av business development från engelska till svenska resulterar i det mer bekanta begreppet affärsutveckling. Otydligheten förstärks dock av att verksamhetsutveckling blir business development när det översätts från svenska till engelska. Detta trots att litteraturen och definitioner säger att det avser affärsutveckling, vilket inte heller är ämnet som avses i denna uppsats, även om det här också finns beröringspunkter. En ytterligare försvårande faktor med att definiera begreppet verksamhetsutveckling är hur litteraturen använder beskrivande ord kring kvalitets- och verksamhetsinitiativ på ett inkonsekvent sätt. På svenska beskrivs det ibland som en filosofi, andra gånger som en modell, program, initiativ, hörnstenar, byggstenar, ramverk, arbetsätt, princip, koncept eller ett ledningsverktyg. Enligt Dahlgaard, Cheng, Jang, Banegas och Dahlgaard-Park (2013) brottas engelskan med samma problem kring utrycken model, framework, concept, tool, philosophy, methods och techniques, för att nämna några. Därmed blir det svårt att hitta specifika artiklar som på ett djupare plan tydliggör innebörden just i begreppet verksamhetsutveckling. Detta försvåras också av inkonsekventa beskrivningar och en översättningsproblematik där det engelska uttrycket definitionsmässigt har en annan innebörd än den kvalitetstekniska som efterfrågas i denna uppsats. Riskerna med att använda engelsk litteratur och engelska artiklar för att beskriva definitionen av ett svenskt fenomen och begrepp är överhängande och skulle innebära en risk att begreppet får fel innehåll och beskrivning. Det kan inte antas att verksamhetsutveckling är lika med eempelvis business ecellence, business development, TQM eller liknande. Kvar att titta på är de kopplingar och begrepp som de svenska kvalitetstekniska standardverken tar upp utifrån nämnda citat, trots att det inte råder någon direkt samstämmighet dem emellan. Både Larsson och Ljungbergs (2012) Processbaserad Verksamhetsutveckling och Sörqvists (2004) Ständiga förbättringar En bok om förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och Se Sigma har båda ansatsen att behandla begreppet verksamhetsutveckling i någon form. Bergman och Klefsjös (2012) bok Kvalitet från behov till användning kommer också utgöra en bas, även om det här bör nämnas att de inte pratar om verksamhetsutveckling som begrepp överhuvudtaget utan istället konsekvent använder begreppet kvalitetsutveckling. 2.3 Verksamhetsutveckling enligt den svenska litteraturen På en övergripande nivå anser Sörqvist (2004, s. 25) att [b]egreppet verksamhetsutveckling har i princip samma innebörd som Totalkvalitet, det vill säga ett systematiskt kvalitets- och 6

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2015 Ledarskapsutveckling en nyanserad bild Författare Robert Dimovski Johan Gerhardson Handledare Christine

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Business Intelligence ur kundens synvinkel

Business Intelligence ur kundens synvinkel Förord Efter en lång resa under sex månaders tid är vårt examensarbete nu färdigt. Då ämnet Business Intelligence var relativt nytt för oss fick vi inledningsvis ägna oss åt en hel del efterforskning.

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR. Kandidatuppsats i Informatik. Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15

AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR. Kandidatuppsats i Informatik. Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15 AGIL KRAVHANTERING BESTÄLLARENS ANSVAR Kandidatuppsats i Informatik Kristian Johansson Billy Wiljén VT 2012:KANI15 Svensk titel: Agil kravhantering - Beställarens ansvar Engelsk titel: Agile requirements

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer