Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser"

Transkript

1 Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson

2 (9) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METOD ORGANISATION BUDGET SLUTSATSER..7

3 (9) SAMMANFATTNING Kompetensförvaltningen erbjuder, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen en tidsbestämd anställning för personer som varit arbetslösa i minst 1 år och uppbär eller riskerar att uppbära försörjningsstöd och bedöms klara av ett reguljärt arbete. Anställningen löper under ett år. För unga vuxna som beviljas nystartsjobb gäller sex månaders arbetslöshet upp till 25 år och ersättningen från staten blir då lägre. Andra stödformer kan ha andra regler. Arbetsuppgifterna ska vara kvalitetshöjande för verksamheten i fråga men inte konkurrera med de vanliga jobben. Deltagarna får avtalsenlig lön och rätt till samma förmåner som andra anställda. Under anställningen ska de ha rätt att gå kompetenshöjande utbildningar på arbetstid. 350 personer ska erbjudas individuellt anpassade lösningar som inbegriper arbete och utbildning under Järfälla kommun är huvudarbetsgivare och utbildningen planeras individuellt med stöd av en studie- och yrkesvägledare. En arbetsmarknadskonsulent följer deltagaren genom hela processen från matchning till insatsens avslut. Målet är att insatsen ska leda till att fler Järfällabor kommer ut i utbildning och/eller reguljärt arbete. 1. BAKGRUND Ett av Järfälla kommuns inriktningsmål är att alla medborgare i Järfälla skall kunna påverka sin livssituation gällande arbete, utbildning, kontakt med myndigheter etc. Som ett led i detta har det avsatts 20 miljoner kronor för att erbjuda 350 välfärdsjobb under I budgeten för 2015 framgår det att fler Järfällabor behöver komma ut i självförsörjning. Arbete och de skatteintäkter som detta ger är viktiga verktyg för att genomföra kvalitetssatsningar som kommer medborgarna till del. Men arbete och utbildning ger också mjuka värden som kanske inte alltid visar sig i ekonomiska termer, i alla fall inte kortsiktigt. Begreppet utanförskap kan belysas utifrån många perspektiv. Medborgarskap och mänskliga rättigheter, socialt och ekonomiskt utanförskap, segregation och hemlöshet och inte minst en känsla av att stå utanför gemenskapen. Att bryta ett socialt utanförskap, erbjuda aktivitet istället för passivitet ger många positiva effekter för individen och också för de personer som finns i individens närhet enligt Aaron Antonovsky vars rön ligger till grund för de hälsosamma faktorerna som ett resultat av KASAM, (Känsla av sammanhang). Livet ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt, då är det lättare för oss att vara vid god hälsa. Arbete och/eller utbildning skapar ringar på vattnet och ett mervärde för individen, familjen och samhället. Målsättningen är att välfärdsjobben framförallt ska riktas mot yrkesområden där det råder brist på återväxt utan att deltagarens individuella perspektiv och önska går förlorad. Arbetet ska inte ersätta eller konkurrera med de vanliga jobben utan väcka intresse och nyfikenhet, nya erfarenheter och referenser samt öppna möjlighet för fortsatt anställning/utbildning. 2. SYFTE Järfälla kommun har fattat beslut om att inleda ett intensifierat arbete för att bryta det sociala utanförskapet genom att skapa 350 personer välfärdsjobb under I kommunens budget för 2015 framgår det att fler Järfällabor måste komma ut i arbete och självförsörjning. Kortsiktigt ökar välfärdsjobben kommunens skatteintäkter.

4 (9) Skatteintäkter via reguljärt arbete är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna hålla ordning på ekonomin och genomföra kvalitetssatsningar i framtiden. Fler människor i arbete innebär också att kommunen ökar produktionen av välfärdstjänster som kommer medborgarna till del. Långsiktigt ökar välfärdsjobben individens möjligheter att bryta en nedåtgående spiral av passivitet med risk för ökad ohälsa och känsla av att inte vara en del av samhällets gemenskap. Välfärdsjobben ger också deltagaren en unik möjlighet att kombinera arbete med utbildning som stärker förutsättningarna att, efter avslutad insats, öka möjligheterna till fortsatt arbete eller utbildning. Hållbarheten ligger i att anpassa varje enskild persons behov och uppmuntra egna initiativ för att på så sätt maximera flexibilitet och förutsättningar för deltagaren att via välfärdsjobbet bibehålla sin position på arbetsmarknaden eller i studier som leder till reguljär anställning. 3. METOD Välfärdsjobb ska erbjudas alla personer folkbokförda i Järfälla som bedöms klara av ett reguljärt arbete och som varit arbetslösa i minst ett år eller i vissa fall sex månader om personen är under 25 år. Följande målgrupper omfattas av erbjudandet: - Personer som är arbetslösa och uppbär försörjningsstöd - Personer som är arbetslösa och riskerar att uppbära försörjningsstöd - Unga vuxna utan förankring i arbetslivet - Studerande på SFI utan kontakt med socialtjänsten. Ett särskilt fokus ska läggas på kvinnor som ofta inte har någon erfarenhet eller koppling till arbetsmarknaden Varje deltagare som remitteras till verksamheten ska bedömas utifrån sitt individuella behov i samtal med SYV, studie- och yrkesvägledare och AK, arbetsmarknadskonsulent. Fokus i samtalen ska ligga på det individuella perspektivet och kopplas till arbetsmarknadens behov och deltagarens förutsättningar. De åtgärder som kommer att ligga till grund för välfärdsjobb är i första hand nystartjobb och utvecklingsanställning. Kommunal verksamhet IFO Unga vuxna på gång AK / SYV Arbetsförmedlingen Jobbcenter Välfärdsjobb Deltagarna remitteras i första hand från socialförvaltningen men också från verksamheter som Arbetsförmedlingen, Unga vuxna på gång och SFI. De deltagare som

5 (9) eventuellt inte uppfyller kraven eller inte bedöms ha förutsättningar att gå ut i välfärdsjobb förs över till Jobbcenter. Projektet innebär också att Jobbcenter kan utveckla metoder för att rusta deltagare utifrån deras egen nivå med ett välfärdsjobb som den övergripande målsättningen. Konkret så innebär det att en person som remitteras från socialförvaltningen för till exempel arbetsträning och bedöms vara långt från att kunna arbeta kan genomgå arbetsträningen inom Jobbcenters verksamheter med ett välfärdsjobb som målsättning. Korta beslutsvägar och långsiktig planering kommer på så sätt att möjliggöra en utveckling för deltagaren att öka sina chanser för en reguljär anställning. 3.1 Flödesbeskrivning Deltagaren kallas till samtal med arbetsmarknadskonsulent och studievägledare. Syftet är att tillsammans lägga upp en plan som ska mynna ut i en anställning inom ramen för välfärdsjobb. Denna första orientering kan innebära ett eller flera samtal. I den inledande fasen görs också en bedömning om deltagaren klarar av ett reguljärt arbete. Om så inte är fallet så kopplas Jobbcenter in med åtgärder inom ramen för deras uppdrag. När deltagaren tillsammans med representanter lagt upp en plan lämnas den över till Arbetsförmedlingen för godkännande. Arbetsförmedlingen återkommer sedan med ett beslut om ersättning för vald åtgärd inom ramen för anställningen. Så fort matchningen är gjord påbörjar deltagaren sin anställning och parallellt ges information och stöd kring rutiner som tidsrapportering, sjukfrånvaro och hjälp till ansökan om A-kassa. Ärendet är öppet under hela den tid som deltagaren är i åtgärd och arbetsmarknadskonsulenten och studievägledaren har under hela processen kontakt med deltagaren. Månatliga uppföljningar sker under hela anställningsperioden. I planeringen upprättas också en studieplan för deltagaren där det behövs. Den ska vara individuell och kan ske inom ramen för flera utbildningssamordnare såsom vuxenutbildningen, SFI, folkhögskola men också företagsförlagd utbildning. Omfattningen ska vara individuell men bör inte uppgå till mer än 25 % av anställningen då arbetet ska stå i fokus. Studierna ska planeras utifrån varje deltagares förutsättningar. Syftet är att utbildningen ska vara kompetenshöjande för arbetsmarknaden. De kommunala studieplatserna erbjuds från kommunens ordinarie utbud.

6 (9) 4. ORGANISATION Styrgrupp Administrativ resurs Projektledare Arbetsmarknads konsulenter Studie- och yrkesvägledare Arbetsledare 4.1 Styrgruppens uppdrag Styrgruppen har till uppdrag att samla all information och under projektets gång fatta alla beslut som behövs för att driva projektet framåt och säkerställa att målen uppnås. Gruppen leds av kompetensdirektören och består av programchef, linjens chefer och verksamhetsansvariga samt förvaltningsekonomen i kompetensförvaltningen. Kompetensdirektören rapporterar till kommunens styrgrupp för utanförskap där även arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är representerad. 4.2 Projektledarens uppdrag En projektledare är anställd på heltid och har till uppdrag att: * Sätta sig in i projektet samt informera samtliga projektmedarbetare * Genomföra regelbundna analyser och vidareutveckla dem i samverkan med projektmedarbetarna * Organisera och realisera projektet utifrån de beslut som fattats hos styrgruppen * Koordinera arbetsinsatserna under alla faser * Hålla styrgruppen informerad om nuläget och rapportera eventuella avvikelser. * Inkomma med regelbundna statusrapporter och underlag inför beslut som kan komma att fattas under projektets gång * Samverka löpande med alla inblandade aktörer * Ansvara för att målen infrias

7 (9) 4.3 Arbetsmarknadskonsulenter Arbetsmarknadskonsulenternas fokus är arbete och har det övergripande ansvaret för kontakten med deltagarna under hela perioden. * Ansvarar för all logistik i uppbyggnadsfasen. Bjuder in nödvändiga aktörer och samlar all nödvändig information * Tar, utifrån samtalen med deltagaren beslut om vilken form av lönestöd som ska sökas hos Arbetsförmedlingen * Skriver lönestödsansökan till Arbetsförmedlingen * Följer upp deltagaren på arbetsplatsen och ansvarar för eventuella omplaceringar om behov uppstår * Upprätthåller kontakt med arbetsplatsen där deltagaren utför sitt arbete * Rapporterar regelbundet till projektledaren i regelbundna möten 4.4 Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledarens fokus är utbildning. * Orientera sig om den enskilde deltagarens tidigare utbildningar * Säkerställa att utbildningen är kompetenshöjande för deltagaren * I samråd med deltagaren, vid behov upprätta en utbildningsplan som ska gälla under anställningstiden * Följer upp deltagaren regelbundet och återkopplar till arbetsmarknadskonsulenten 4.5 Arbetsledare Arbetsledarna är kopplade till de gröna jobben och andra insatser utifrån de behov som kan uppstå. Arbetsledarna ska: * Samordna arbetsuppgifterna i arbetslagen samt stödja i de aktiviteter där behov finns * Följa upp verksamheten och återkoppla till arbetsmarknadskonsulenterna 5. BUDGET Kompetensnämnden har för 2015 fått en utökad budgetram på sammanlagt 25,5 mkr. Dessa intäkter ska användas för att bryta det sociala utanförskapet i betydelsen att ge personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden möjlighet att, med hjälp av olika insatser komma tillbaka till självförsörjning/utbildning. Pengarna ska också finansiera sommarjobbsgarantin som vänder sig till alla ungdomar, boende i Järfälla mellan 15 och 18 år. Av den utökade budgetramen är 5,5 mkr avsatt för sommarjobbsgarantin. Kompetensförvaltningen har också skickat en ansökan om medel för att täcka administrativa kostnader till arbetsförmedlingen. Ansökan avser en kostnadstäckning på 4 mkr för arbetet med välfärdsjobben. Ansökan för att få ett sommarjobb gick ut fredagen den 27 mars och då hade personer ansökt om att få feriejobb i sommar.

8 (9) Varje feriejobb kostar kronor per person mellan 15 och 17 år. I kostnaden ingår då allt. För 18 åringar blir kostnaden något högre, kronor per ungdom. Målgrupp Löner + Po per person Övriga kostnader per person Total kostnad per person Antal sökanden Total kostnad sommarjobb år kr kr kr 1000 st.* kr 18 år kr kr kr 432 st.* kr * Uppskattad fördelning av sökanden Den totala kostanaden för att täcka sommarjobbsgarantin landar då på 9,4 mkr. Kostnaden för unga vuxna på gång som är ett riktat arbete i syfte att bryta det sociala utanförskapet för målgruppen år är budgeterad till 1,2 mkr. Kvar att disponera är i dagsläget 14,9 mkr. En ansökan om extra medel för att förstärka de administrativa resurserna som projektet kommer att kräva har lämnats in till Arbetsförmedlingen på motsvarande 4 mkr. 5.1 Tidsplan/volymer 2015 Under förutsättning att välfärdsjobben kommer igång under april månad så är målet att 230 individer kommer att erbjudas ett välfärdsjobb under Kalkylen för 2015 baseras på att samtliga deltagare ansöker om nystartsjobb hos arbetsförmedlingen och att varje deltagare får en månadslön på kronor. Nettokostnaden är alla lönekostnader kommunen har efter att stödet betalats ut från Arbetsförmedlingen. Månad Antal personer som anställs inom ramen för välfärdsjobb/mån Nettokostnad Kommunen/år April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt * Lönekostnaden är beräknad utifrån arbetsförmedlingens beräkningsmodell för personer år. Utifrån kostnadsberäkningen ovan så beräknas minst 230 personer vara i sysselsättning efter nio månader. 350 personer i anställning inom ramen för välfärdsjobb skulle då uppnås efter ett år, april 2016.

9 (9) 5.2 Personal Under uppstartsfasen kommer en projektledare, två arbetsmarknadskonsulenter, två arbetsledare, en administrativ resurs och en studie- och yrkesvägledare vara knutna till det direkta arbetet med välfärdsjobben. Samtliga medarbetare finns idag i den ordinarie verksamheten på förvaltningen, jobbcenter och JVC. När verksamheten är fullt utbyggd kommer projektet framför allt behöva fylla på med arbetsmarknadskonsulenter. Totalt åtta medarbetare beräknas arbeta med projektet när 350 personer har välfärdsjobb. 5.3 Prognos 2016 Kostnaden för välfärdsjobb när projektet är fullt utbyggd och med det regelsystem som gäller i skrivande stund kommer att hamna på 59 mkr varav lönekostnader står för 55 mkr beräknat utifrån gällande belopp och regelsystem som gäller för stödåtgärder för arbetsmarknaden. 6. SLUTSATSER Välfärdsjobb är i första hand en satsning som skapar kvalitativa värden på alla nivåer. Det ekonomiska utfallet för kommunen kommer att visa sig i minskade kostnader för försörjningsstöd för de deltagare som remitteras från Individ och familjeomsorgen. Tidigare erfarenheter från insatta åtgärder visar att försörjningsstödskostnader påverkas direkt när det ersätts av en annan inkomstkälla. Mer är då de effekter som en anställning får för individen och de personer som lever i dess närhet. Studier visar att ekonomiska svårigheter, som ofta är en konsekvens av arbetslöshet, kan ge upphov till psykisk ohälsa och att det sociala sammanhang som arbetslösa familjer lever i har avgörande betydelse för hur medlemmarna i familjen påverkas av arbetslösheten - inte minst påverkas barnens situation. (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Nr 1/2009: Att uppleva utanförskap) För samhället innebär det att lönearbetet garanterar trygga skatteintäkter vilket ökar Järfällas möjligheter att planera för kommunala satsningar och andra kvalitativa åtgärder som kommer medborgarna till del. Välfärdjobben är med andra ord en långsiktig investering, inte bara för deltagaren som erbjuds utbildning/arbete utan också en investering i de personer som befinner sig i deltagarens närhet. Vår förhoppning är att många medborgare som i dag står i ett socialt utanförskap eller riskerar att hamna där ska komma ut i hållbart arbete som resulterar i fortsatt anställning och eller utbildning som leder till arbete. Maja Jansson Utredare/Utvecklingsledare

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer