Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar"

Transkript

1 Uppförandekod Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

2

3 Bästa MTS-medarbetare! Tack för att du ständigt hjälper vårt företag att vara konkurrenskraftigt och samtidigt visa på stark integritet. Det är vårt dagliga beteende som gör skillnad och som gör det möjligt för oss att uppnå våra mål. Det är grunden för vår fortsatta framgång. Att agera etiskt och enligt god företagssed är mycket viktigt, men för att kunna frigöra hela vår potential som globalt företag, måste vi uppvisa just de unika MTS-värderingar som gör att vi skiljer oss från våra konkurrenter. De sex värderingar som beskrivs i det här dokumentet har funnits hos MTS från början, och är en del av vår kultur. Att det är just dessa som blivit våra unika värderingar bekräftades av den undersökning som gjorts internt samt av återkopplingen från företaget. Värderingarna representerar vårt arv och visar vägen mot framtiden. Genom att leva upp till våra värderingar kan vi nå oändligt långt. Följande stycken är utformade för att hjälpa dig omsätta MTS värderingar i praktiken. Som helhet styr våra värderingar hur vi uppför oss och hur vi utför vårt arbete, hur vi behandlar varandra och hur vi för fram våra idéer på ett sätt som ger våra kunder och oss själva alla möjligheter att lyckas. Kunskaperna, förmågorna och omdömet hos varje MTS-anställd är absolut avgörande för vår tillväxt och utveckling. När var och en av oss åtar sig att tillämpa dessa värderingar i vårt dagliga arbete, så åtar sig på samma sätt också MTS globala ledarteam att tillhandahålla de verktyg, de resurser och den personliga befogenhet du behöver för att utvecklas. Det är så vi ska göra ett enastående företag ännu bättre. Vi uppskattar din hängivenhet för MTS. Jag är mycket förväntansfull över vad vi kan åstadkomma tillsammans. Jeffrey A. Graves Ordförande och vd SIDA

4 UPPDRAG Att ligga högst i topp när det gäller att skapa provnings- och mätningslösningar som möjliggör framgång för våra kunder. VISION Att genom innovation skapa värde för att driva fram tillväxt. VÄRDERINGAR Våra värderingar återspeglar de djupa övertygelser som gör MTS till en oersättlig partner för kunder, anställda, säljare och leverantörer världen över. Varje dag förstärker vi våra värderingar genom de kollektiva och individuella beslut vi tar å företagets vägnar.

5 VÄRDERINGAR INTEGRITET Vi hedrar våra åtaganden. Vi följer etiska affärsmetoder och arbetar efter god företagssed Vi utgör ett gott föredöme Vi tar beslut som är baserade på fakta Vi är ärliga mot våra intressenter och öppna med allt vi gör INNOVATION OCH PASSION Vi är duktiga på att leverera extraordinära lösningar på våra kunders mest komplicerade utmaningar. Vi ligger tekniskt i topp i de branscher där vi arbetar Vi är motiverade och uppfyllda av en sund konkurrensinriktad anda Vi visar stolthet och hängivenhet i allt vi gör KUNDENGAGEMANG Vi samarbetar med våra kunder och är angelägna om deras framgång. Vi lyssnar på kunderna och förutser deras behov Vi anser att våra kundrelationer är ett professionellt och personligt ansvar Vi svarar snabbt och effektivt på kundernas förfrågningar RESPEKT Vi stöder en öppen-kultur, där vi uppmuntrar öppenhet och gör förtroende möjligt. Vi tror på en öppen och ärlig kommunikation Vi samarbetar och respekterar allas värdighet Vi värdesätter samarbete mellan funktioner och över geografiska gränser, och utbyter aktivt information och idéer ANSVARSSKYLDIGHET Vi har befogenhet att fatta beslut och tar ansvar för våra resultat. Vi kräver förträfflighet hos oss själva och överlägsen kvalitet i våra erbjudanden Vi analyserar vår framgång och våra misstag och lär oss av våra erfarenheter Vi sätter upp mål, mäter prestationerna och belönar resultaten Vi visar flexibilitet genom att anpassa oss till förändringar INVESTERING I VÅR FRAMTID Vi är engagerade i både de kort- och långsiktiga resultaten. Vi investerar ständigt i vår personal, vår teknik och våra lösningar, för att möta och överträffa våra kunders förväntningar Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer, för att bli mer produktiva Vi är angelägna om att skapa en miljö med tillväxt och utveckling för alla anställda SIDA

6 VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Vi är ansvariga för att leva efter våra värderingar både individuellt och kollektivt. Nedan följer våra vägledande principer för etiska beteende och agerande enligt god företagssed. 1. ATT FÖLJA ETISKA NORMER Ärlig, rättvis och transparent företagspraxis är avgörande för att vi ska kunna ta hand om våra kunder och växa på den globala marknaden. Därför strävar vi efter att ständigt utföra våra affärer med högsta integritet och moral. Detta åtagande är en hörnsten i vår organisation. Vår starka integritet gör att vi följer de lagar och regler som påverkar vårt företag. Dit räknas alla lagar och regler som styr värdepapper, kontrakt, export och import, miljöskydd, karteller, bokföring och ekonomisk rapportering. Som anställd på MTS upprätthåller du vårt åtagande för företagsetik och god företagssed, genom att känna till och följa de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som gäller för ditt jobb. Om du vid något tillfälle känner dig osäker inför ett beslut, tveka inte att be om vägledning. Du kan tala med din närmaste överordnade, någon från MTS lokala etikkommitté, MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office), MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Councel) eller MTS larmlinje (AlertLine). Vara uppriktiga i våra affärsförehavanden och handla med integritet Känna till och följa aktuella lagar, förordningar och regler Förstå hur och varför vi använder dessa lagar i vårt arbete Ställa frågor när vi känner oss osäkra vid juridiska eller etiska ställningstaganden Insideraffärer - Det är olagligt att köpa, sälja eller handla med företagets aktier eller värdepapper samtidigt som man är medveten om materiell, icke-offentlig information som gäller eller berör företaget. Tipsande - Du får i handelssyfte varken avslöja materiell, icke-offentlig information om företaget för någon eller rekommendera någon att köpa eller sälja företagets värdepapper utifrån materiell, icke-offentlig information. Förträfflighet förutsätter karaktär... integritet... rättvisa... ärlighet... en avsikt att göra det rätta. Höga etiska standarder, genom hela styrelsen. Price Pritchett

7 2. ATT TRYGGA EN EKONOMISK ÖPPENHET Vi tillhandahåller fullständig, rättvis, korrekt, punktlig och förståelig information till aktieägarna. Hit hör även uppgifter som finns registrerade om oss hos statliga myndigheter, och annan offentlig kommunikation, och att följa den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Vårt företag följer etablerade bokföringsregler, registrerar alla företagstransaktioner korrekt, och upprätthåller rättvisa, fullständiga och punktliga finansiella register. Rätt auktorisation måste finnas innan man belastar, betalar eller överför MTS kapital och tillgångar. Prognoser och analyser som görs åt ledningen upprättas på ett uppriktigt och punktligt sätt. Anställda som förväntas registrera och rapportera sin tid måste göra detta korrekt och i enlighet med reglerna för tidsrapportering. Debitering av kostnader, däribland utläggsrapporter och kostnader för material, måste vara korrekt. Vi sysslar inte med insideraffärer eller tipsande. Alla affärsförslag som lämnas till den amerikanska staten måste överensstämma med den amerikanska förordningen för federala förvärv (FAR), de amerikanska kostnadsstandarderna vid upphandling (CAS) samt kontraktsenliga krav på kostnads- och prisuppgifter. Informationen i våra förslag måste vara aktuell, korrekt och fullständig vid datumet för den slutliga prisöverenskommelsen. Bokföra affärstransaktioner korrekt och fullständigt Debitera alla kostnader till rätt konton Spåra tiden korrekt Erhålla korrekt auktorisation för betalningar 3. ATT UPPRÄTTHÅLLA EN TRYGG OCH HÄLSOSAM ARBETSPLATS För att säkerställa trygghet och välmående för alla som jobbar på MTS, upprätthåller vi en hälsosam, drogfri och miljömässigt ansvarsfull arbetsplats. Detta omfattar att vi både följer arbetsmiljölagar och hälso- och säkerhetsregler, samt att vi var och en, i möjligaste mån, uppträder säkert och efter rådande arbetsmiljöregler. Det innefattar även att vi snabbt ingriper när vi bevittnar en situation som kan innebära fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rapportera otrygga förhållanden, vilket även innefattar det som påverkar vårt miljöarbete negativt Följa de arbetsrutiner som finns upprättade Vara uppmärksamma på våra arbetskamrater och ingripa innan de gör något som innebär fara Vara medvetna om vårt eget ansvar för att skydda vår hälsa och arbetsmiljö SIDA

8 4. ATT FÖLJA LAGAR OCH REGLER ENLIGT GLOBAL FÖRETAGSSED De anställda på MTS som sysslar med globala affärstransaktioner förstår och följer gällande lagar, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Dessa lagar förbjuder mutor och lägger vissa restriktioner på export och import av produkter och tekniska data. Vi får endast erbjuda, ge eller ta emot gåvor, tjänster och underhållning när de är i enlighet med gällande lagar och med MTS egna regler. MTS befattar sig heller inte med restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter. Känna till de lagar som gäller för global företagssed Följa krav på export och import Undvika restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter Rådfråga en överordnad eller MTS juridiska avdelning före förhandling av globala transaktioner 5. ATT UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt föreligger varje gång vi råkar ut för en konflikt mellan vad som ligger i vårt eget personliga intresse, och vad som ligger i MTS intresse. När en intressekonflikt uppstår kan det få andra att ifrågasätta vår uppriktighet. Det är viktigt att vi agerar i företagets bästa intresse och är noga med att undvika minsta intryck av att vi uppför oss olämpligt. Vara öppna med alla aktiviteter, ekonomiska intressen, anställningar eller relationer som kan innebära en intressekonflikt Undvika att själva ta affärstillfällen som konkurrerar med företaget Om du tvekar, så ställ dig de här frågorna:» Är mina handlingar: - Lagliga? - Rättvisa och uppriktiga? - Något som står sig med tiden? - Något som jag känner mig väl till mods med efteråt? - Något som MTS får skämmas för om det står om det i tidningen?» Kommer jag att sova gott i natt?» Vad skulle jag säga åt mitt barn att göra i den här situationen, eller vad skulle jag säga till mina barn om de fick reda på att jag gjort detta?» Är detta det rätta att göra?» Hur skulle jag känna mig om min familj, mina vänner och grannar visste vad jag gjorde?» Om detta inte skulle hjälpa mig att avsluta den här affären, skulle jag göra det ändå? Om du inte är säker på vad du ska göra, så fråga och fortsätt fråga tills du är säker på att du gör rätt. Moral är att veta skillnaden mellan vad du har rätt att göra och vad som är rätt att göra. Potter Stewart, biträdande domare vid USA:s högsta domstol

9 6. ATT ANSVARSFULLT HANTERA GÅVOR OCH TJÄNSTER Gåvor, tjänster eller underhållning får endast erbjudas, ges och tas emot när det är lagligt, erkänt och enligt god sed för att skapa goodwill hos kunder, leverantörer eller entreprenörer. Vi erbjuder, ger och mottar aldrig något av värde för att påverka en offentligt anställd, leverantör, entreprenör eller en affärstransaktion, eller för att erhålla orättvis eller olämplig konkurrensfördel. De lagar som gäller i USA federalt, på delstatsnivå och lokalt samt för statliga myndigheter och offentligt anställda världen över, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska tjänstemän (FCPA), är mycket strängare än de som gäller för den kommersiella marknaden. Generellt har vi bara möjlighet att erbjuda eller ge gåvor av lågt värde t.ex. läsk eller kaffe till anställda på offentliga arbetsplatser, leverantörer eller entreprenörer. Vi förväntas känna till de normer som gäller för MTS affärer, samt ha gott omdöme i våra möten med MTS kunder. Du ska själv utgöra den förändring som du vill se i världen. Mahatma Gandhi Känna till vad kunderna anser är standardbeteende vad det gäller gåvor Känna till vilka gåvor som är standard i en viss bransch Ge och ta emot endast blygsamma, företagsrelaterade gåvor och underhållning (t.ex. kampanjartiklar och måltider med icke offentligt anställda kunder) och då endast om det är allmän praxis Vara aktsamma om vilket intryck gåvor gör på andra 7. ATT SKYDDA FÖRETAGETS OCH KUNDERNAS TILLGÅNGAR Rätt hantering av företagets och kundernas tillgångar är viktigt för MTS fortsatta framgång. Vi måste använda och ta hand om dessa tillgångar med största respekt, och alltid se till att få rätt auktorisation innan vi utför handlingar som påverkar dem på något sätt. Vi skyddar företagstillgångar som kontanter, information, utrustning, verktyg, elektroniska filer och varumärken, och använder dem för företagets bästa. Vi använder också ofta kunders och leverantörers tillgångar i vårt dagliga arbete, och använder dem då i enlighet med varje kunds regler och anvisningar. Ta ansvar för MTS tillgångar Hålla äganderättsskyddad information säker och trygg Följa kunders och leverantörers anvisningar för hur deras tillgångar används Få rätt auktorisation för varje handling som inbegriper MTS eller kunders tillgångar SIDA

10 8. ATT BEHANDLA ANDRA MED RESPEKT MTS arbetar för rättvisa arbetsvillkor och en arbetsplats där respekt, ärlighet och integritet uppmuntras. Vårt språk och beteende ska alltid spegla vår respekt för andra. Vi tolererar inte trakasserier, kränkande beteende eller diskriminering i någon form. För att främja en respektfull arbetsplats är vi lyhörda för hur andra uppfattar våra handlingar. Till exempel är vi medvetna om att bara för att någon inte klagar på något, så betyder det inte att den personen accepterar eller håller med om det. Alltid vara respektfulla mot andra Omedelbart rapportera hot om fysiskt våld till överordnad, personalavdelning eller till MTS juridiska avdelning Värdesätta vår samlade mångfald av idéer, erfarenheter och perspektiv Hela vårt liv är beroende av främlingars moral, och de flesta av oss är alltid främlingar för andra. 9. ATT RAPPORTERA PROBLEM UTAN FRUKTAN FÖR NEGATIVA PÅFÖLJDER Bill Moyers Oro över företagsetiska och moraliska angelägenheter ska tas upp omedelbart. Tveka inte att söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser när frågor uppstår. Som anställda hos MTS kan vi känna oss fria att tala uppriktigt och konfidentiellt, utan fruktan för vedergällning. Du kan välja att förbli anonym när du rapporterar ett problem. MTS utreder snabbt och grundligt allt som rapporteras och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Åtgärderna kan bl.a. vara disciplinära eller i form av att informera en myndighet. Vi måste också samarbeta vid utredningar. MTS förbjuder repressalier mot någon som rapporterar eller hjälper till att lösa företagsetiska problem och problem rörande god företagssed. Omedelbart ställa frågor och rapportera överträdelser Samarbeta vid utredningar Vara medvetna om att negativa påföljder inte tolereras Sanning och rätt kommer före nyttan i alla tankar och handlingar. Charles William Eliot

11 HUR DU LYFTER FRAM DIN ORO OCH DINA FUNDERINGAR Ju tidigare ett potentiellt problem tas upp, desto enklare är det att lösa. Därför uppmuntrar vi starkt varje anställd hos MTS att genast träda fram och söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser. Vi har flera kontaktmöjligheter där man kan rapportera överträdelser och ta upp problem gällande företagsetik och god företagssed. Dessa är: Din närmaste överordnade eller annan chef MTS lokala etikkommitté MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office): MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Counsel): MTS larmlinje (AlertLine): Öppet dygnet runt alla dagar online på https://mts.alertline. com och genom särskilda telefonnummer för följande regioner: Integritet är att göra det rätta, även när ingen tittar på. (okänd) Land Direktnummer Larmlinjenummer Nordamerika Asien Kina, Folkrepubliken (norra regionen) Kina, Folkrepubliken (södra regionen) Japan (KDDI) Japan (NTT) Sydkorea (Korea Telecom) Europa Frankrike eller Tyskland Italien Sverige Storbritannien (BT) Storbritannien (C&W) SIDA

12 NORD- OCH SYDAMERIKA EUROPA ASIEN/STILLAHAVSOMRÅDET MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Sensors Division 3001 Sheldon Drive Cary, NC USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems France BAT EXA 16 16/18 rue Eugène Dupuis Créteil Cedex Frankrike Telefon: +33-(0) Fax: +33-(0) E-post: MTS Systems GmbH Hohentwielsteig Berlin Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: MTS Systems S.R.L. socio unico Corso Cincinnato, 228/b Turin Italien Telefon: +39-(0) sel. pass. Fax: +39-(0) E-post: MTS Systems Norden AB Södra Långebergsgatan 16 SE Västra Frölunda Sverige Telefon: +46-(0) Fax: +46-(0) E-post: MTS Systems Ltd. UK Brook House Somerford Court Somerford Road Cirencester GL7 1TW Glos. Storbritannien Telefon: +44-(0) Fax: +44-(0) E-post: MTS Sensor Technologie GmbH Co. KG Auf dem Schüffel 9 D Lüdenscheid Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (1) E-post: MTS Japan Ltd. ArcaCentral Bldg. 8F Kinshi, Sumida-ku Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Korea, Inc. 12, Sunae-ro 46beon-gil Bundang-Gu Seongnam-si Gyeonggi-do , Korea Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. Building 23, No.481, Guiping Road Shanghai , Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shenzhen Operations Building A5 Xingye Foreign Trade Industrial Park Tongle, Nanshan District Shenzhen, Kina Telefon: , Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shanghai Operations No. 18, Chunlin Road Songjiang Industrial Park Shanghai, Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Sensor Technology Corp. 737 Aihara-cho Machida-shi Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer