Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar"

Transkript

1 Uppförandekod Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

2

3 Bästa MTS-medarbetare! Tack för att du ständigt hjälper vårt företag att vara konkurrenskraftigt och samtidigt visa på stark integritet. Det är vårt dagliga beteende som gör skillnad och som gör det möjligt för oss att uppnå våra mål. Det är grunden för vår fortsatta framgång. Att agera etiskt och enligt god företagssed är mycket viktigt, men för att kunna frigöra hela vår potential som globalt företag, måste vi uppvisa just de unika MTS-värderingar som gör att vi skiljer oss från våra konkurrenter. De sex värderingar som beskrivs i det här dokumentet har funnits hos MTS från början, och är en del av vår kultur. Att det är just dessa som blivit våra unika värderingar bekräftades av den undersökning som gjorts internt samt av återkopplingen från företaget. Värderingarna representerar vårt arv och visar vägen mot framtiden. Genom att leva upp till våra värderingar kan vi nå oändligt långt. Följande stycken är utformade för att hjälpa dig omsätta MTS värderingar i praktiken. Som helhet styr våra värderingar hur vi uppför oss och hur vi utför vårt arbete, hur vi behandlar varandra och hur vi för fram våra idéer på ett sätt som ger våra kunder och oss själva alla möjligheter att lyckas. Kunskaperna, förmågorna och omdömet hos varje MTS-anställd är absolut avgörande för vår tillväxt och utveckling. När var och en av oss åtar sig att tillämpa dessa värderingar i vårt dagliga arbete, så åtar sig på samma sätt också MTS globala ledarteam att tillhandahålla de verktyg, de resurser och den personliga befogenhet du behöver för att utvecklas. Det är så vi ska göra ett enastående företag ännu bättre. Vi uppskattar din hängivenhet för MTS. Jag är mycket förväntansfull över vad vi kan åstadkomma tillsammans. Jeffrey A. Graves Ordförande och vd SIDA

4 UPPDRAG Att ligga högst i topp när det gäller att skapa provnings- och mätningslösningar som möjliggör framgång för våra kunder. VISION Att genom innovation skapa värde för att driva fram tillväxt. VÄRDERINGAR Våra värderingar återspeglar de djupa övertygelser som gör MTS till en oersättlig partner för kunder, anställda, säljare och leverantörer världen över. Varje dag förstärker vi våra värderingar genom de kollektiva och individuella beslut vi tar å företagets vägnar.

5 VÄRDERINGAR INTEGRITET Vi hedrar våra åtaganden. Vi följer etiska affärsmetoder och arbetar efter god företagssed Vi utgör ett gott föredöme Vi tar beslut som är baserade på fakta Vi är ärliga mot våra intressenter och öppna med allt vi gör INNOVATION OCH PASSION Vi är duktiga på att leverera extraordinära lösningar på våra kunders mest komplicerade utmaningar. Vi ligger tekniskt i topp i de branscher där vi arbetar Vi är motiverade och uppfyllda av en sund konkurrensinriktad anda Vi visar stolthet och hängivenhet i allt vi gör KUNDENGAGEMANG Vi samarbetar med våra kunder och är angelägna om deras framgång. Vi lyssnar på kunderna och förutser deras behov Vi anser att våra kundrelationer är ett professionellt och personligt ansvar Vi svarar snabbt och effektivt på kundernas förfrågningar RESPEKT Vi stöder en öppen-kultur, där vi uppmuntrar öppenhet och gör förtroende möjligt. Vi tror på en öppen och ärlig kommunikation Vi samarbetar och respekterar allas värdighet Vi värdesätter samarbete mellan funktioner och över geografiska gränser, och utbyter aktivt information och idéer ANSVARSSKYLDIGHET Vi har befogenhet att fatta beslut och tar ansvar för våra resultat. Vi kräver förträfflighet hos oss själva och överlägsen kvalitet i våra erbjudanden Vi analyserar vår framgång och våra misstag och lär oss av våra erfarenheter Vi sätter upp mål, mäter prestationerna och belönar resultaten Vi visar flexibilitet genom att anpassa oss till förändringar INVESTERING I VÅR FRAMTID Vi är engagerade i både de kort- och långsiktiga resultaten. Vi investerar ständigt i vår personal, vår teknik och våra lösningar, för att möta och överträffa våra kunders förväntningar Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer, för att bli mer produktiva Vi är angelägna om att skapa en miljö med tillväxt och utveckling för alla anställda SIDA

6 VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Vi är ansvariga för att leva efter våra värderingar både individuellt och kollektivt. Nedan följer våra vägledande principer för etiska beteende och agerande enligt god företagssed. 1. ATT FÖLJA ETISKA NORMER Ärlig, rättvis och transparent företagspraxis är avgörande för att vi ska kunna ta hand om våra kunder och växa på den globala marknaden. Därför strävar vi efter att ständigt utföra våra affärer med högsta integritet och moral. Detta åtagande är en hörnsten i vår organisation. Vår starka integritet gör att vi följer de lagar och regler som påverkar vårt företag. Dit räknas alla lagar och regler som styr värdepapper, kontrakt, export och import, miljöskydd, karteller, bokföring och ekonomisk rapportering. Som anställd på MTS upprätthåller du vårt åtagande för företagsetik och god företagssed, genom att känna till och följa de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som gäller för ditt jobb. Om du vid något tillfälle känner dig osäker inför ett beslut, tveka inte att be om vägledning. Du kan tala med din närmaste överordnade, någon från MTS lokala etikkommitté, MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office), MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Councel) eller MTS larmlinje (AlertLine). Vara uppriktiga i våra affärsförehavanden och handla med integritet Känna till och följa aktuella lagar, förordningar och regler Förstå hur och varför vi använder dessa lagar i vårt arbete Ställa frågor när vi känner oss osäkra vid juridiska eller etiska ställningstaganden Insideraffärer - Det är olagligt att köpa, sälja eller handla med företagets aktier eller värdepapper samtidigt som man är medveten om materiell, icke-offentlig information som gäller eller berör företaget. Tipsande - Du får i handelssyfte varken avslöja materiell, icke-offentlig information om företaget för någon eller rekommendera någon att köpa eller sälja företagets värdepapper utifrån materiell, icke-offentlig information. Förträfflighet förutsätter karaktär... integritet... rättvisa... ärlighet... en avsikt att göra det rätta. Höga etiska standarder, genom hela styrelsen. Price Pritchett

7 2. ATT TRYGGA EN EKONOMISK ÖPPENHET Vi tillhandahåller fullständig, rättvis, korrekt, punktlig och förståelig information till aktieägarna. Hit hör även uppgifter som finns registrerade om oss hos statliga myndigheter, och annan offentlig kommunikation, och att följa den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Vårt företag följer etablerade bokföringsregler, registrerar alla företagstransaktioner korrekt, och upprätthåller rättvisa, fullständiga och punktliga finansiella register. Rätt auktorisation måste finnas innan man belastar, betalar eller överför MTS kapital och tillgångar. Prognoser och analyser som görs åt ledningen upprättas på ett uppriktigt och punktligt sätt. Anställda som förväntas registrera och rapportera sin tid måste göra detta korrekt och i enlighet med reglerna för tidsrapportering. Debitering av kostnader, däribland utläggsrapporter och kostnader för material, måste vara korrekt. Vi sysslar inte med insideraffärer eller tipsande. Alla affärsförslag som lämnas till den amerikanska staten måste överensstämma med den amerikanska förordningen för federala förvärv (FAR), de amerikanska kostnadsstandarderna vid upphandling (CAS) samt kontraktsenliga krav på kostnads- och prisuppgifter. Informationen i våra förslag måste vara aktuell, korrekt och fullständig vid datumet för den slutliga prisöverenskommelsen. Bokföra affärstransaktioner korrekt och fullständigt Debitera alla kostnader till rätt konton Spåra tiden korrekt Erhålla korrekt auktorisation för betalningar 3. ATT UPPRÄTTHÅLLA EN TRYGG OCH HÄLSOSAM ARBETSPLATS För att säkerställa trygghet och välmående för alla som jobbar på MTS, upprätthåller vi en hälsosam, drogfri och miljömässigt ansvarsfull arbetsplats. Detta omfattar att vi både följer arbetsmiljölagar och hälso- och säkerhetsregler, samt att vi var och en, i möjligaste mån, uppträder säkert och efter rådande arbetsmiljöregler. Det innefattar även att vi snabbt ingriper när vi bevittnar en situation som kan innebära fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rapportera otrygga förhållanden, vilket även innefattar det som påverkar vårt miljöarbete negativt Följa de arbetsrutiner som finns upprättade Vara uppmärksamma på våra arbetskamrater och ingripa innan de gör något som innebär fara Vara medvetna om vårt eget ansvar för att skydda vår hälsa och arbetsmiljö SIDA

8 4. ATT FÖLJA LAGAR OCH REGLER ENLIGT GLOBAL FÖRETAGSSED De anställda på MTS som sysslar med globala affärstransaktioner förstår och följer gällande lagar, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Dessa lagar förbjuder mutor och lägger vissa restriktioner på export och import av produkter och tekniska data. Vi får endast erbjuda, ge eller ta emot gåvor, tjänster och underhållning när de är i enlighet med gällande lagar och med MTS egna regler. MTS befattar sig heller inte med restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter. Känna till de lagar som gäller för global företagssed Följa krav på export och import Undvika restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter Rådfråga en överordnad eller MTS juridiska avdelning före förhandling av globala transaktioner 5. ATT UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt föreligger varje gång vi råkar ut för en konflikt mellan vad som ligger i vårt eget personliga intresse, och vad som ligger i MTS intresse. När en intressekonflikt uppstår kan det få andra att ifrågasätta vår uppriktighet. Det är viktigt att vi agerar i företagets bästa intresse och är noga med att undvika minsta intryck av att vi uppför oss olämpligt. Vara öppna med alla aktiviteter, ekonomiska intressen, anställningar eller relationer som kan innebära en intressekonflikt Undvika att själva ta affärstillfällen som konkurrerar med företaget Om du tvekar, så ställ dig de här frågorna:» Är mina handlingar: - Lagliga? - Rättvisa och uppriktiga? - Något som står sig med tiden? - Något som jag känner mig väl till mods med efteråt? - Något som MTS får skämmas för om det står om det i tidningen?» Kommer jag att sova gott i natt?» Vad skulle jag säga åt mitt barn att göra i den här situationen, eller vad skulle jag säga till mina barn om de fick reda på att jag gjort detta?» Är detta det rätta att göra?» Hur skulle jag känna mig om min familj, mina vänner och grannar visste vad jag gjorde?» Om detta inte skulle hjälpa mig att avsluta den här affären, skulle jag göra det ändå? Om du inte är säker på vad du ska göra, så fråga och fortsätt fråga tills du är säker på att du gör rätt. Moral är att veta skillnaden mellan vad du har rätt att göra och vad som är rätt att göra. Potter Stewart, biträdande domare vid USA:s högsta domstol

9 6. ATT ANSVARSFULLT HANTERA GÅVOR OCH TJÄNSTER Gåvor, tjänster eller underhållning får endast erbjudas, ges och tas emot när det är lagligt, erkänt och enligt god sed för att skapa goodwill hos kunder, leverantörer eller entreprenörer. Vi erbjuder, ger och mottar aldrig något av värde för att påverka en offentligt anställd, leverantör, entreprenör eller en affärstransaktion, eller för att erhålla orättvis eller olämplig konkurrensfördel. De lagar som gäller i USA federalt, på delstatsnivå och lokalt samt för statliga myndigheter och offentligt anställda världen över, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska tjänstemän (FCPA), är mycket strängare än de som gäller för den kommersiella marknaden. Generellt har vi bara möjlighet att erbjuda eller ge gåvor av lågt värde t.ex. läsk eller kaffe till anställda på offentliga arbetsplatser, leverantörer eller entreprenörer. Vi förväntas känna till de normer som gäller för MTS affärer, samt ha gott omdöme i våra möten med MTS kunder. Du ska själv utgöra den förändring som du vill se i världen. Mahatma Gandhi Känna till vad kunderna anser är standardbeteende vad det gäller gåvor Känna till vilka gåvor som är standard i en viss bransch Ge och ta emot endast blygsamma, företagsrelaterade gåvor och underhållning (t.ex. kampanjartiklar och måltider med icke offentligt anställda kunder) och då endast om det är allmän praxis Vara aktsamma om vilket intryck gåvor gör på andra 7. ATT SKYDDA FÖRETAGETS OCH KUNDERNAS TILLGÅNGAR Rätt hantering av företagets och kundernas tillgångar är viktigt för MTS fortsatta framgång. Vi måste använda och ta hand om dessa tillgångar med största respekt, och alltid se till att få rätt auktorisation innan vi utför handlingar som påverkar dem på något sätt. Vi skyddar företagstillgångar som kontanter, information, utrustning, verktyg, elektroniska filer och varumärken, och använder dem för företagets bästa. Vi använder också ofta kunders och leverantörers tillgångar i vårt dagliga arbete, och använder dem då i enlighet med varje kunds regler och anvisningar. Ta ansvar för MTS tillgångar Hålla äganderättsskyddad information säker och trygg Följa kunders och leverantörers anvisningar för hur deras tillgångar används Få rätt auktorisation för varje handling som inbegriper MTS eller kunders tillgångar SIDA

10 8. ATT BEHANDLA ANDRA MED RESPEKT MTS arbetar för rättvisa arbetsvillkor och en arbetsplats där respekt, ärlighet och integritet uppmuntras. Vårt språk och beteende ska alltid spegla vår respekt för andra. Vi tolererar inte trakasserier, kränkande beteende eller diskriminering i någon form. För att främja en respektfull arbetsplats är vi lyhörda för hur andra uppfattar våra handlingar. Till exempel är vi medvetna om att bara för att någon inte klagar på något, så betyder det inte att den personen accepterar eller håller med om det. Alltid vara respektfulla mot andra Omedelbart rapportera hot om fysiskt våld till överordnad, personalavdelning eller till MTS juridiska avdelning Värdesätta vår samlade mångfald av idéer, erfarenheter och perspektiv Hela vårt liv är beroende av främlingars moral, och de flesta av oss är alltid främlingar för andra. 9. ATT RAPPORTERA PROBLEM UTAN FRUKTAN FÖR NEGATIVA PÅFÖLJDER Bill Moyers Oro över företagsetiska och moraliska angelägenheter ska tas upp omedelbart. Tveka inte att söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser när frågor uppstår. Som anställda hos MTS kan vi känna oss fria att tala uppriktigt och konfidentiellt, utan fruktan för vedergällning. Du kan välja att förbli anonym när du rapporterar ett problem. MTS utreder snabbt och grundligt allt som rapporteras och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Åtgärderna kan bl.a. vara disciplinära eller i form av att informera en myndighet. Vi måste också samarbeta vid utredningar. MTS förbjuder repressalier mot någon som rapporterar eller hjälper till att lösa företagsetiska problem och problem rörande god företagssed. Omedelbart ställa frågor och rapportera överträdelser Samarbeta vid utredningar Vara medvetna om att negativa påföljder inte tolereras Sanning och rätt kommer före nyttan i alla tankar och handlingar. Charles William Eliot

11 HUR DU LYFTER FRAM DIN ORO OCH DINA FUNDERINGAR Ju tidigare ett potentiellt problem tas upp, desto enklare är det att lösa. Därför uppmuntrar vi starkt varje anställd hos MTS att genast träda fram och söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser. Vi har flera kontaktmöjligheter där man kan rapportera överträdelser och ta upp problem gällande företagsetik och god företagssed. Dessa är: Din närmaste överordnade eller annan chef MTS lokala etikkommitté MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office): MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Counsel): MTS larmlinje (AlertLine): Öppet dygnet runt alla dagar online på https://mts.alertline. com och genom särskilda telefonnummer för följande regioner: Integritet är att göra det rätta, även när ingen tittar på. (okänd) Land Direktnummer Larmlinjenummer Nordamerika Asien Kina, Folkrepubliken (norra regionen) Kina, Folkrepubliken (södra regionen) Japan (KDDI) Japan (NTT) Sydkorea (Korea Telecom) Europa Frankrike eller Tyskland Italien Sverige Storbritannien (BT) Storbritannien (C&W) SIDA

12 NORD- OCH SYDAMERIKA EUROPA ASIEN/STILLAHAVSOMRÅDET MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Sensors Division 3001 Sheldon Drive Cary, NC USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems France BAT EXA 16 16/18 rue Eugène Dupuis Créteil Cedex Frankrike Telefon: +33-(0) Fax: +33-(0) E-post: MTS Systems GmbH Hohentwielsteig Berlin Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: MTS Systems S.R.L. socio unico Corso Cincinnato, 228/b Turin Italien Telefon: +39-(0) sel. pass. Fax: +39-(0) E-post: MTS Systems Norden AB Södra Långebergsgatan 16 SE Västra Frölunda Sverige Telefon: +46-(0) Fax: +46-(0) E-post: MTS Systems Ltd. UK Brook House Somerford Court Somerford Road Cirencester GL7 1TW Glos. Storbritannien Telefon: +44-(0) Fax: +44-(0) E-post: MTS Sensor Technologie GmbH Co. KG Auf dem Schüffel 9 D Lüdenscheid Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (1) E-post: MTS Japan Ltd. ArcaCentral Bldg. 8F Kinshi, Sumida-ku Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Korea, Inc. 12, Sunae-ro 46beon-gil Bundang-Gu Seongnam-si Gyeonggi-do , Korea Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. Building 23, No.481, Guiping Road Shanghai , Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shenzhen Operations Building A5 Xingye Foreign Trade Industrial Park Tongle, Nanshan District Shenzhen, Kina Telefon: , Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shanghai Operations No. 18, Chunlin Road Songjiang Industrial Park Shanghai, Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Sensor Technology Corp. 737 Aihara-cho Machida-shi Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD Innehållsförteckning 3 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER 17 3.1 Extern verksamhet 18 3.1.1 Extraarbete och ledande befattningar 18 3.1.2 Extern affärsverksamhet 19

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Meddelande från styrelsens ordförande och vd... 1 Vägledande principer... 2 Göra rätt saker... 3 Om reglerna... 4 Skydda företagets tillgångar... 6 Immateriella tillgångar

Läs mer

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet.

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet. Etiska regler Tillit. Respekt. Integritet. Våra åtaganden UTC:s åtaganden definierar vilka vi är och hur vi arbetar. De fokuserar vår verksamhet och för oss framåt. Prestation Våra kunder har ett val och

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer