Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar"

Transkript

1 Uppförandekod Riktlinjer för att leva upp till MTS värderingar

2

3 Bästa MTS-medarbetare! Tack för att du ständigt hjälper vårt företag att vara konkurrenskraftigt och samtidigt visa på stark integritet. Det är vårt dagliga beteende som gör skillnad och som gör det möjligt för oss att uppnå våra mål. Det är grunden för vår fortsatta framgång. Att agera etiskt och enligt god företagssed är mycket viktigt, men för att kunna frigöra hela vår potential som globalt företag, måste vi uppvisa just de unika MTS-värderingar som gör att vi skiljer oss från våra konkurrenter. De sex värderingar som beskrivs i det här dokumentet har funnits hos MTS från början, och är en del av vår kultur. Att det är just dessa som blivit våra unika värderingar bekräftades av den undersökning som gjorts internt samt av återkopplingen från företaget. Värderingarna representerar vårt arv och visar vägen mot framtiden. Genom att leva upp till våra värderingar kan vi nå oändligt långt. Följande stycken är utformade för att hjälpa dig omsätta MTS värderingar i praktiken. Som helhet styr våra värderingar hur vi uppför oss och hur vi utför vårt arbete, hur vi behandlar varandra och hur vi för fram våra idéer på ett sätt som ger våra kunder och oss själva alla möjligheter att lyckas. Kunskaperna, förmågorna och omdömet hos varje MTS-anställd är absolut avgörande för vår tillväxt och utveckling. När var och en av oss åtar sig att tillämpa dessa värderingar i vårt dagliga arbete, så åtar sig på samma sätt också MTS globala ledarteam att tillhandahålla de verktyg, de resurser och den personliga befogenhet du behöver för att utvecklas. Det är så vi ska göra ett enastående företag ännu bättre. Vi uppskattar din hängivenhet för MTS. Jag är mycket förväntansfull över vad vi kan åstadkomma tillsammans. Jeffrey A. Graves Ordförande och vd SIDA

4 UPPDRAG Att ligga högst i topp när det gäller att skapa provnings- och mätningslösningar som möjliggör framgång för våra kunder. VISION Att genom innovation skapa värde för att driva fram tillväxt. VÄRDERINGAR Våra värderingar återspeglar de djupa övertygelser som gör MTS till en oersättlig partner för kunder, anställda, säljare och leverantörer världen över. Varje dag förstärker vi våra värderingar genom de kollektiva och individuella beslut vi tar å företagets vägnar.

5 VÄRDERINGAR INTEGRITET Vi hedrar våra åtaganden. Vi följer etiska affärsmetoder och arbetar efter god företagssed Vi utgör ett gott föredöme Vi tar beslut som är baserade på fakta Vi är ärliga mot våra intressenter och öppna med allt vi gör INNOVATION OCH PASSION Vi är duktiga på att leverera extraordinära lösningar på våra kunders mest komplicerade utmaningar. Vi ligger tekniskt i topp i de branscher där vi arbetar Vi är motiverade och uppfyllda av en sund konkurrensinriktad anda Vi visar stolthet och hängivenhet i allt vi gör KUNDENGAGEMANG Vi samarbetar med våra kunder och är angelägna om deras framgång. Vi lyssnar på kunderna och förutser deras behov Vi anser att våra kundrelationer är ett professionellt och personligt ansvar Vi svarar snabbt och effektivt på kundernas förfrågningar RESPEKT Vi stöder en öppen-kultur, där vi uppmuntrar öppenhet och gör förtroende möjligt. Vi tror på en öppen och ärlig kommunikation Vi samarbetar och respekterar allas värdighet Vi värdesätter samarbete mellan funktioner och över geografiska gränser, och utbyter aktivt information och idéer ANSVARSSKYLDIGHET Vi har befogenhet att fatta beslut och tar ansvar för våra resultat. Vi kräver förträfflighet hos oss själva och överlägsen kvalitet i våra erbjudanden Vi analyserar vår framgång och våra misstag och lär oss av våra erfarenheter Vi sätter upp mål, mäter prestationerna och belönar resultaten Vi visar flexibilitet genom att anpassa oss till förändringar INVESTERING I VÅR FRAMTID Vi är engagerade i både de kort- och långsiktiga resultaten. Vi investerar ständigt i vår personal, vår teknik och våra lösningar, för att möta och överträffa våra kunders förväntningar Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer, för att bli mer produktiva Vi är angelägna om att skapa en miljö med tillväxt och utveckling för alla anställda SIDA

6 VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Vi är ansvariga för att leva efter våra värderingar både individuellt och kollektivt. Nedan följer våra vägledande principer för etiska beteende och agerande enligt god företagssed. 1. ATT FÖLJA ETISKA NORMER Ärlig, rättvis och transparent företagspraxis är avgörande för att vi ska kunna ta hand om våra kunder och växa på den globala marknaden. Därför strävar vi efter att ständigt utföra våra affärer med högsta integritet och moral. Detta åtagande är en hörnsten i vår organisation. Vår starka integritet gör att vi följer de lagar och regler som påverkar vårt företag. Dit räknas alla lagar och regler som styr värdepapper, kontrakt, export och import, miljöskydd, karteller, bokföring och ekonomisk rapportering. Som anställd på MTS upprätthåller du vårt åtagande för företagsetik och god företagssed, genom att känna till och följa de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som gäller för ditt jobb. Om du vid något tillfälle känner dig osäker inför ett beslut, tveka inte att be om vägledning. Du kan tala med din närmaste överordnade, någon från MTS lokala etikkommitté, MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office), MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Councel) eller MTS larmlinje (AlertLine). Vara uppriktiga i våra affärsförehavanden och handla med integritet Känna till och följa aktuella lagar, förordningar och regler Förstå hur och varför vi använder dessa lagar i vårt arbete Ställa frågor när vi känner oss osäkra vid juridiska eller etiska ställningstaganden Insideraffärer - Det är olagligt att köpa, sälja eller handla med företagets aktier eller värdepapper samtidigt som man är medveten om materiell, icke-offentlig information som gäller eller berör företaget. Tipsande - Du får i handelssyfte varken avslöja materiell, icke-offentlig information om företaget för någon eller rekommendera någon att köpa eller sälja företagets värdepapper utifrån materiell, icke-offentlig information. Förträfflighet förutsätter karaktär... integritet... rättvisa... ärlighet... en avsikt att göra det rätta. Höga etiska standarder, genom hela styrelsen. Price Pritchett

7 2. ATT TRYGGA EN EKONOMISK ÖPPENHET Vi tillhandahåller fullständig, rättvis, korrekt, punktlig och förståelig information till aktieägarna. Hit hör även uppgifter som finns registrerade om oss hos statliga myndigheter, och annan offentlig kommunikation, och att följa den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Vårt företag följer etablerade bokföringsregler, registrerar alla företagstransaktioner korrekt, och upprätthåller rättvisa, fullständiga och punktliga finansiella register. Rätt auktorisation måste finnas innan man belastar, betalar eller överför MTS kapital och tillgångar. Prognoser och analyser som görs åt ledningen upprättas på ett uppriktigt och punktligt sätt. Anställda som förväntas registrera och rapportera sin tid måste göra detta korrekt och i enlighet med reglerna för tidsrapportering. Debitering av kostnader, däribland utläggsrapporter och kostnader för material, måste vara korrekt. Vi sysslar inte med insideraffärer eller tipsande. Alla affärsförslag som lämnas till den amerikanska staten måste överensstämma med den amerikanska förordningen för federala förvärv (FAR), de amerikanska kostnadsstandarderna vid upphandling (CAS) samt kontraktsenliga krav på kostnads- och prisuppgifter. Informationen i våra förslag måste vara aktuell, korrekt och fullständig vid datumet för den slutliga prisöverenskommelsen. Bokföra affärstransaktioner korrekt och fullständigt Debitera alla kostnader till rätt konton Spåra tiden korrekt Erhålla korrekt auktorisation för betalningar 3. ATT UPPRÄTTHÅLLA EN TRYGG OCH HÄLSOSAM ARBETSPLATS För att säkerställa trygghet och välmående för alla som jobbar på MTS, upprätthåller vi en hälsosam, drogfri och miljömässigt ansvarsfull arbetsplats. Detta omfattar att vi både följer arbetsmiljölagar och hälso- och säkerhetsregler, samt att vi var och en, i möjligaste mån, uppträder säkert och efter rådande arbetsmiljöregler. Det innefattar även att vi snabbt ingriper när vi bevittnar en situation som kan innebära fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rapportera otrygga förhållanden, vilket även innefattar det som påverkar vårt miljöarbete negativt Följa de arbetsrutiner som finns upprättade Vara uppmärksamma på våra arbetskamrater och ingripa innan de gör något som innebär fara Vara medvetna om vårt eget ansvar för att skydda vår hälsa och arbetsmiljö SIDA

8 4. ATT FÖLJA LAGAR OCH REGLER ENLIGT GLOBAL FÖRETAGSSED De anställda på MTS som sysslar med globala affärstransaktioner förstår och följer gällande lagar, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska offentligt anställda tjänstemän (FCPA). Dessa lagar förbjuder mutor och lägger vissa restriktioner på export och import av produkter och tekniska data. Vi får endast erbjuda, ge eller ta emot gåvor, tjänster och underhållning när de är i enlighet med gällande lagar och med MTS egna regler. MTS befattar sig heller inte med restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter. Känna till de lagar som gäller för global företagssed Följa krav på export och import Undvika restriktiva handelsmetoder eller illegala bojkotter Rådfråga en överordnad eller MTS juridiska avdelning före förhandling av globala transaktioner 5. ATT UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER En intressekonflikt föreligger varje gång vi råkar ut för en konflikt mellan vad som ligger i vårt eget personliga intresse, och vad som ligger i MTS intresse. När en intressekonflikt uppstår kan det få andra att ifrågasätta vår uppriktighet. Det är viktigt att vi agerar i företagets bästa intresse och är noga med att undvika minsta intryck av att vi uppför oss olämpligt. Vara öppna med alla aktiviteter, ekonomiska intressen, anställningar eller relationer som kan innebära en intressekonflikt Undvika att själva ta affärstillfällen som konkurrerar med företaget Om du tvekar, så ställ dig de här frågorna:» Är mina handlingar: - Lagliga? - Rättvisa och uppriktiga? - Något som står sig med tiden? - Något som jag känner mig väl till mods med efteråt? - Något som MTS får skämmas för om det står om det i tidningen?» Kommer jag att sova gott i natt?» Vad skulle jag säga åt mitt barn att göra i den här situationen, eller vad skulle jag säga till mina barn om de fick reda på att jag gjort detta?» Är detta det rätta att göra?» Hur skulle jag känna mig om min familj, mina vänner och grannar visste vad jag gjorde?» Om detta inte skulle hjälpa mig att avsluta den här affären, skulle jag göra det ändå? Om du inte är säker på vad du ska göra, så fråga och fortsätt fråga tills du är säker på att du gör rätt. Moral är att veta skillnaden mellan vad du har rätt att göra och vad som är rätt att göra. Potter Stewart, biträdande domare vid USA:s högsta domstol

9 6. ATT ANSVARSFULLT HANTERA GÅVOR OCH TJÄNSTER Gåvor, tjänster eller underhållning får endast erbjudas, ges och tas emot när det är lagligt, erkänt och enligt god sed för att skapa goodwill hos kunder, leverantörer eller entreprenörer. Vi erbjuder, ger och mottar aldrig något av värde för att påverka en offentligt anställd, leverantör, entreprenör eller en affärstransaktion, eller för att erhålla orättvis eller olämplig konkurrensfördel. De lagar som gäller i USA federalt, på delstatsnivå och lokalt samt för statliga myndigheter och offentligt anställda världen över, däribland de som beskrivs i den amerikanska lagen om korruption av utländska tjänstemän (FCPA), är mycket strängare än de som gäller för den kommersiella marknaden. Generellt har vi bara möjlighet att erbjuda eller ge gåvor av lågt värde t.ex. läsk eller kaffe till anställda på offentliga arbetsplatser, leverantörer eller entreprenörer. Vi förväntas känna till de normer som gäller för MTS affärer, samt ha gott omdöme i våra möten med MTS kunder. Du ska själv utgöra den förändring som du vill se i världen. Mahatma Gandhi Känna till vad kunderna anser är standardbeteende vad det gäller gåvor Känna till vilka gåvor som är standard i en viss bransch Ge och ta emot endast blygsamma, företagsrelaterade gåvor och underhållning (t.ex. kampanjartiklar och måltider med icke offentligt anställda kunder) och då endast om det är allmän praxis Vara aktsamma om vilket intryck gåvor gör på andra 7. ATT SKYDDA FÖRETAGETS OCH KUNDERNAS TILLGÅNGAR Rätt hantering av företagets och kundernas tillgångar är viktigt för MTS fortsatta framgång. Vi måste använda och ta hand om dessa tillgångar med största respekt, och alltid se till att få rätt auktorisation innan vi utför handlingar som påverkar dem på något sätt. Vi skyddar företagstillgångar som kontanter, information, utrustning, verktyg, elektroniska filer och varumärken, och använder dem för företagets bästa. Vi använder också ofta kunders och leverantörers tillgångar i vårt dagliga arbete, och använder dem då i enlighet med varje kunds regler och anvisningar. Ta ansvar för MTS tillgångar Hålla äganderättsskyddad information säker och trygg Följa kunders och leverantörers anvisningar för hur deras tillgångar används Få rätt auktorisation för varje handling som inbegriper MTS eller kunders tillgångar SIDA

10 8. ATT BEHANDLA ANDRA MED RESPEKT MTS arbetar för rättvisa arbetsvillkor och en arbetsplats där respekt, ärlighet och integritet uppmuntras. Vårt språk och beteende ska alltid spegla vår respekt för andra. Vi tolererar inte trakasserier, kränkande beteende eller diskriminering i någon form. För att främja en respektfull arbetsplats är vi lyhörda för hur andra uppfattar våra handlingar. Till exempel är vi medvetna om att bara för att någon inte klagar på något, så betyder det inte att den personen accepterar eller håller med om det. Alltid vara respektfulla mot andra Omedelbart rapportera hot om fysiskt våld till överordnad, personalavdelning eller till MTS juridiska avdelning Värdesätta vår samlade mångfald av idéer, erfarenheter och perspektiv Hela vårt liv är beroende av främlingars moral, och de flesta av oss är alltid främlingar för andra. 9. ATT RAPPORTERA PROBLEM UTAN FRUKTAN FÖR NEGATIVA PÅFÖLJDER Bill Moyers Oro över företagsetiska och moraliska angelägenheter ska tas upp omedelbart. Tveka inte att söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser när frågor uppstår. Som anställda hos MTS kan vi känna oss fria att tala uppriktigt och konfidentiellt, utan fruktan för vedergällning. Du kan välja att förbli anonym när du rapporterar ett problem. MTS utreder snabbt och grundligt allt som rapporteras och vidtar lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Åtgärderna kan bl.a. vara disciplinära eller i form av att informera en myndighet. Vi måste också samarbeta vid utredningar. MTS förbjuder repressalier mot någon som rapporterar eller hjälper till att lösa företagsetiska problem och problem rörande god företagssed. Omedelbart ställa frågor och rapportera överträdelser Samarbeta vid utredningar Vara medvetna om att negativa påföljder inte tolereras Sanning och rätt kommer före nyttan i alla tankar och handlingar. Charles William Eliot

11 HUR DU LYFTER FRAM DIN ORO OCH DINA FUNDERINGAR Ju tidigare ett potentiellt problem tas upp, desto enklare är det att lösa. Därför uppmuntrar vi starkt varje anställd hos MTS att genast träda fram och söka klarhet och vägledning hos lämpliga resurser. Vi har flera kontaktmöjligheter där man kan rapportera överträdelser och ta upp problem gällande företagsetik och god företagssed. Dessa är: Din närmaste överordnade eller annan chef MTS lokala etikkommitté MTS avdelning för företagsetik och god företagssed (MTS Business Ethics and Compliance Office): MTS juridiska avdelning (MTS Office of General Counsel): MTS larmlinje (AlertLine): Öppet dygnet runt alla dagar online på https://mts.alertline. com och genom särskilda telefonnummer för följande regioner: Integritet är att göra det rätta, även när ingen tittar på. (okänd) Land Direktnummer Larmlinjenummer Nordamerika Asien Kina, Folkrepubliken (norra regionen) Kina, Folkrepubliken (södra regionen) Japan (KDDI) Japan (NTT) Sydkorea (Korea Telecom) Europa Frankrike eller Tyskland Italien Sverige Storbritannien (BT) Storbritannien (C&W) SIDA

12 NORD- OCH SYDAMERIKA EUROPA ASIEN/STILLAHAVSOMRÅDET MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Sensors Division 3001 Sheldon Drive Cary, NC USA Telefon: Avgiftsfritt: Fax: E-post: MTS Systems France BAT EXA 16 16/18 rue Eugène Dupuis Créteil Cedex Frankrike Telefon: +33-(0) Fax: +33-(0) E-post: MTS Systems GmbH Hohentwielsteig Berlin Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) E-post: MTS Systems S.R.L. socio unico Corso Cincinnato, 228/b Turin Italien Telefon: +39-(0) sel. pass. Fax: +39-(0) E-post: MTS Systems Norden AB Södra Långebergsgatan 16 SE Västra Frölunda Sverige Telefon: +46-(0) Fax: +46-(0) E-post: MTS Systems Ltd. UK Brook House Somerford Court Somerford Road Cirencester GL7 1TW Glos. Storbritannien Telefon: +44-(0) Fax: +44-(0) E-post: MTS Sensor Technologie GmbH Co. KG Auf dem Schüffel 9 D Lüdenscheid Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (1) E-post: MTS Japan Ltd. ArcaCentral Bldg. 8F Kinshi, Sumida-ku Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Korea, Inc. 12, Sunae-ro 46beon-gil Bundang-Gu Seongnam-si Gyeonggi-do , Korea Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. Building 23, No.481, Guiping Road Shanghai , Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shenzhen Operations Building A5 Xingye Foreign Trade Industrial Park Tongle, Nanshan District Shenzhen, Kina Telefon: , Fax: E-post: MTS Systems (Kina) Co., Ltd. MTS - SANS Shanghai Operations No. 18, Chunlin Road Songjiang Industrial Park Shanghai, Kina Telefon: Fax: E-post: MTS Sensor Technology Corp. 737 Aihara-cho Machida-shi Tokyo Japan Telefon: Fax: E-post: MTS Systems Corporation Technology Drive Eden Prairie, MN USA

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST Inledning Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer