Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 IOGT-NTO Halland

2 Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid 13, 15 Balansräkning.. Sid 14, 15 Revisionsberättelse Sid 16 Styrelsens förslag. Sid 17 Arbetsplan... Sid Nykterhetsfolkets länsarkiv. Sid IOGT-NTO Halland Postadress: Box 175, Falkenberg Besöksadress: Torggatan 5, Falkenberg Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: halland.iogt.se

3 Program Program för IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte lördagen den 6 april 2013 Lokal: Våxtorps bygdegård Från förbundsstyrelsen medverkar Per Eriksson, Stockholm Tider och program Öppnande Junis-teater Presentation av 2013 års arbetsplaner för IOGT-NTO,UNF och Junis Musikalisk kamp för nykterhet interaktiv föreläsning med Totte Ljunggren Kaffe IOGT-NTO:s förhandlingar med minnesstund för avlidna medlemmar samt seminariepass Samkväm med supé och underhållning av Trio Povel Ramel som bjuder på en smakfull blandning av Povels odödliga musik, såväl jazz som crazy 3

4 Föredragningslista Förslag till föredragningslista vid distriktsårsmöte med IOGT-NTO Halland den 6 april Distriktsårsmötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Upprop av ombud, styrelse och revisorer 4. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud samt övriga röstberättigade deltagare 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet kallats enl stadgarna 6. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 7. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) röstkontrollanter d) två protokolljusterare e) pressreferent 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse [sid 6-12] 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse [sid 13-15] 10. Föredragning av revisorernas berättelse [sid 16] 11. Fastställande av resultat- och balansräkningar [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 1/ 12. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 13. Behandling av motioner 14 Beslut om ersättningar [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 2/ 15. Beslut om arbetsplan för [sid 17, 18-22] /Distriktsstyrelsens förslag nr 3/ 16. Beslut om ekonomisk plan för 2013 [sid 17, 13] /Distriktsstyrelsens förslag nr 4/ 17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen samt om ledamöternas mandattid 18. Val av styrelse a) ordförande b) vice ordförande c) studieledare d) ev ytterligare ledamöter 19. Val av ev ersättare till styrelsen 20. Val av två ledamöter till distriktsrådet 21. Val av två revisorer med två ersättare 4

5 Föredragningslista 22. Val av tre ombud med tre ersättare till IOGT-NTO:s kongress 23. Val av elva ombud jämte ersättare till årsmöte 2013 med Hallands läns nykterhetsförbund 24. Val av valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, samt ersättare 25. Ev övriga val 26. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 5/ 27. Ärenden rörande Nykterhetsfolkets länsarkiv a) föredragning av styrelsens årsberättelse [sid 23-26] b) föredragning av revisorernas berättelse c) beslut om ansvarsfrihet för arkivstyrelsen d) förslag ang Nykterhetsfolkets länsarkivs i Halland framtid [sid 27-30] e) fastställande av arvoden f) anmälan av verksamhetsplan och budget [sid 26, 25] g) beslut om antal styrelseledamöter och ersättare h) val av ordförande i) val av övriga styrelseledamöter och ersättare j) val av revisorer och ersättare k) val av två ombud till årsmöte med Hallands arkivförbund 28. Distriktsårsmötets avslutning 5

6 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson, Tvååker/Västkusten Kassör: Ann-Sofi Fritzson, Varberg/Åsa Studieledare: Birgitta Svensson, Halmstad/Aktiv & Trofast Ledamöter: Gunnar Friberg, Kvibille/Framtiden Ove Jonsson, Falkenberg/Framtiden Ersättare: Birgitta Clausson, Rolfstorp/Leon Gambetta Axel Wigforss, Laholm/Magnus Stenbock Sammanträden Styrelsen har under 2012 hållit 10 sammanträden. Styrelsens arbete Det som varit vägledande för styrelsens arbete är Mål och verksamhetsinriktning (antagen av IOGT-NTO:s kongress 2011) och den arbetsplan, som antogs på distriktsårsmötet Den sistnämnda är i stort sett identiskt med den utvecklingsplan som ligger till grund för det regionala utvecklingsstöd som IOGT-NTO-förbundet ger till IOGT-NTO Halland. Distriktsstyrelsens ledamöter har deltagit i följande centrala utbildningar och konferenser: Gapminderutbildning: Birgitta Svensson Distriktsstyrelsesamling: Ulf Johansson, Margaret Gabrielsson, Birgitta Svensson, Birgitta Clausson Styrelsens verksamhet Distriktsrådet Ulf Johansson och Margaret Gabrielsson har varit IOGT-NTO:s ordinarie ledamöter i distriktsrådet, som hållit tre sammanträden. Ulf Johansson har varit ordförande. Utvecklingsarbetet IOGT-NTO Halland har av IOGT-NTO beviljats stöd med kronor för utvecklingsarbete enl särskild upprättad utvecklingsplan. Därtill överfördes kr av det utvecklingsstöd, som inte förbrukats Planen utgår från Mål och verksamhetsinriktning antagen på IOGT-NTO:s kongress Denna har sedan kompletterats med mål och insatser i Halland för att medverka till att förbundets gemensamma av kongressen uppsatta mål nås. Utvecklingsplanen utformning och innehåll fastställdes av distriktsstyrelsen i november 2011 och har sedermera legat till grund för den arbetsplan som presenterades för I O G T - N T O Hallands distriktsårsmöte i april Planen är också en fortsättning på det utvecklingsarbete, som bedrivits sedan Hänsyn till erfarenheterna från tidigare års utfall har arbetats in i utvecklingsplanen. Ett arbete med en särskild satsning på fem utvecklingsföreningar har påbörjats under året och fortsätter Utsedda föreningar är Leon Gambetta (Varberg), Framtiden (Falkenberg), Hyltebruk (Hyltebruk), Magnus Stenbock (Halmstad) och Våxtorps Lycka (Våxtorp). Andra insatser i utvecklingsarbetet är en föreningsutvecklingsdag med inriktning på välkomnande lokaler hölls i samarbete med Våra Gårdar Hallands län den 28 april, samtidigt som Våra Gårdars årsmöte. Karin Hagman från Våra Gårdars förbundsstyrelse medverkade. Samarbete har också skett med Våra Gårdar Hallands län kring teaterföreställningen Illustrerad klassiker med OrangOrang-teatern från Wendelsbergs folkhögskola. Föreställningen framfördes inför närmare 40 personer i NTO-lokalen på Kärleken, Halmstad. Utöver distriktsstyrelsens ledamöter har även IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson och förbundets utvecklingskonsulent Johnny Mostacero deltagit i planering, genomförande och strategiska beslut för utvecklingsarbetet. Dessa har tillsammans med distriktsordföranden även utgjort en resursgrupp med ansvar för övergripande insatser. Eftersom utvecklingsarbetet är en integrerad del av IOGT-NTO Hallands verksamhet presenteras detta under andra rubriker i verksamhetsberättelse. Allt arbete som fanns med i den ursprungliga utvecklingsplanen har dessvärre inte kunnat utföras. Anledningarna är att det i några fall inte visats intresse för aktiviteterna och att arbetsbelastningen på distriktsstyrelsens ledamöter 6

7 och distriktets personal varit så hög att prioriteringar har tvingats fram. En särskild utvärdering och redovisning av utvecklingsarbetet har lämnats till IOGT- NTO. Representation IOGT-NTO Halland har varit representerade vid årsmöte med NBV Halland genom Göran Pettersson. Vid årsmötet med Hallands läns nykterhetsförbund deltog ett flertal ombud från IOGT-NTO. Birgitta Svensson och Margaret Gabrielsson representerade IOGT-NTO Halland vid årsmöte med Våra Gårdar Hallands län. Vid årsmöte med Kuggavik ideell förening företräddes IOGT-NTO Halland av Birgitta Svensson, Birgitta Pettersson, Göran Pettersson, Ulf Johansson och Leif Arne Gustavsson. Kuggavik IOGT-NTO Halland är en av tre likställda medlemmar i Kuggavik ideell förening. I föreningens styrelse ingår Lars Gunnarsson och Gunnar Friberg. Boris Gabrielsson är ersättare i styrelsen och Birgitta Svensson revisor med Birgitta Clausson som ersättare. Leif Arne Gustavsson ingår i valberedningen. Under året har styrelsen för Kuggavik ideell förening initierat ett arbete för att få ägardistrikten att ta fram en framtidsvision för anläggningen. Flera diskussionsmöten har hållits och en framtidsgrupp med representanter för ägardistrikten har tillsatts. Från Halland ingår Birgitta Svensson och Margaret Gabrielsson. Länskansli Länskansliet (distriktsexpeditionen) inryms i Framtidens Hus, Falkenberg, med öppethållande varje vardagsförmiddag. Försäkring är genom Våra Gårdar tecknad hos Länsförsäkringar Halland. Larmavtal finns med Securitas Direct. Länskansliet utför i första hand administrativt arbete för IOGT-NTO-, UNF- samt Junis-distrikten. Verksamheten har under 2012 varit organiserad i enlighet med ett avtal om personalorganisation och uppdelning av ekonomi, som träffats med UNF- och Junis-distrikten. Avtalet innebär i princip att varje organisation ansvarar för sin egen personal, medan IOGT-NTO sköter länskansli och kapitalförvaltning. UNF och Junis köper administrativa tjänster av IOGT-NTO. Avtalet löper kalenderårsvis och ett avtal med samma innebörd har träffats för Dessutom bistår länskansliets personal så mycket som tiden medger med stöd och Verksamhetsberättelse 2012 var ett år med dåligt sommarväder, vilket gjorde att beläggningen minskade till ca gästnätter, 12 % jämfört med föregående år. Detta gjorde att intäkterna också minskade och året gav ett totalt underskott på ca kr. Under året har det byggts två nya stugor som gett ökade möjligheter till uthyrning. Kuggavik ideell förening erbjuder bl a vandrarhem, konferens, pensionat och servering till allmänheten. Kuggaviksgården är ansluten till STF (Svenska Turistföreningen) som året runt-öppet vandrarhem. Under sommaren bedrivs också café med hjälp av stödföreningen Kuggaviks Vänner på Solvik, där det också visades en konstutställning med verk av den lokalt verksamma konstnären Ulla Forsberg. IOGT-NTO:s julgåva IOGT-NTO:s julgåva tilldelades Harry Staaf, Falkenberg, Ulla och Stig Bengtsson, Halmstad, Brita Rosengren, Varberg, samt Carina Lychou, Tvååker. Administration och ekonomi Vice förbundsordf Kjell-Ove Oscarsson (längst till höger) var en av många deltagare på en temadag om Kuggaviks framtid. hjälp till föreningarna. Länskansliet har under året även utfört mer omfattande arbetsuppgifter (ekonomihantering och projektledningsuppdrag) för några av distriktets föreningar. Då detta är tjänster, som ligger utanför distriktets egen verksamhet, betalar de föreningar som efterfrågar denna extra service för arbetet. Personal IOGT-NTO Halland har haft följande personal anställd under 2012: Leif Arne Gustavsson, verksamhetschef, heltid Margareta Svensson, administrativ assistent, halvtid Leif Arne Gustavsson har deltagit på två samlingar för IOGT-NTO:s konsulenter (24-25 januari, Wendelsbergs folkhögskola/21-23 augusti, Tollare folkhögskola), fortsättningsutbildning för IOGT-NTO-rörelsens medlemsadministration och i egenskap av 7

8 Verksamhetsberättelse Distriktsårsmöte Distriktsårsmötet genomfördes i Tvååkers Medborgarhus den 14 april. IOGT- NTO-föreningarna Tvååker och Västkusten hjälpte till med de praktiska arrangemangen. Lena Nilsson, Nybro, Wilhelm Moberg var temat på underhållningen på distriktsårsmötet. Märtha Larsson och Marianne Karlsson segrade i boule-dm. representerade förbundsstyrelsen och höll bl a i en workshop om medlemsvärvning. Mötet direktsändes över Internet. Dagen avslutades med supé och lättsam underhållning med kåseri och teaterscener av och om Wilhelm Moberg framfört av Lennart Jonsson och Rigmor Wilderoth. DM i boule Årets distriktsmästerskap i boule arrangerades av Junis Kids, Varberg, i Stenbrottet vid södra fästningshörnan i Varberg den 19 maj. Sju lag deltog. Märta Larsson och Marianne Karlsson ingick i det segrande laget från IOGT- NTO Framtiden, Falkenberg. länsombud för CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) på förbundets länsombudssamling (25-26 september, Stockholm). Bingo S k storbingo har anordnats 49 tisdagskvällar under Arrangemangen hålls i Tvååkers Medborgarhus. Med anledning av att bingoverksamhetens ekonomiska utfall försämrades under 2011 gjordes en genomgripande förändring av vinstplanen inför Dessutom kunde en del kostnader sänkas uppgick omsättningen till drygt 1,4 miljoner kronor. Överskottet slutade på kronor, som fördelats med 50 % till IOGT-NTO och 25 % vardera till UNF och Junis i enlighet med överenskommelsen om uppdelning av ekonomin. Ulf Johansson har varit föreståndare för spelet och Önnert Carlsson, Varberg, kontrollant förordnad av länsstyrelsen. Rickard Gustafsson, Tvååker, är timanställd för städning av bingolokalen. BingoLotto/Folkspel Någon aktiv försäljning av Folkspels lotteriprodukter förekommer inte. En viss intäkt erhålls ändå genom att ett antal medlemmar prenumererar på bingolotter genom IOGT-NTO. Rut Johanssons fond IOGT-NTO Hallands distriktsstyrelse ansvarar sedan 2008 för förvaltningen av Rut Johansson fond till förmån för IOGT- NTO:s barn- och ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun. Utdelning har under 2012 skett till Ätrans NSF-kår för skollovsaktivitet och till Junis för inköp av teknisk utrustning till diskoteksverksamhet. Ett mindre belopp av avkastningen har lagts till fondens kapital, så att det uppgår till kr. Detta har under 2012 placerats om från bank till ett lån till Kuggavik ideell förening med löptid på ett år i taget och fast ränta. Hemsida på Internet Hemsidan har under 2012 flyttats till en ny plattform och har också fått ny adress: halland.iogt.se. Sidan administreras av länskansliet. Genom projektet det nya medlemskapet finns även sobratankar.se och en Facebookgrupp (Hallandsnykterister) med koppling till IOGT-NTO Halland. Aktiviteter Folknykterhetens dag Ett Folknykterhetens dags-arrangemang genomfördes på Laxön i Halmstad den 17 maj. Trots blåsigt och kyligt väder lockades ändå ett hundratal besökare till att se och lyssna på Ann-Louise Liljedal samt gårdsmusikanterna Mårten och Bengt-Göte. Gårdsmusikanterna Mårten och Bengt-Göte underhöll i ruggigt väder på Folknykterhetens dag på Laxön. Värvar-kickoff En värvar-kickoff genomfördes den 20 januari i Halmstad med 16 deltagare. Förbundskonsulent Winne Blom-Jensen medverkade och Hatte Bärtilsson föreläste om missbruksproblem i Ryssland. Höstupptakt Höstupptakten anordnades i samarbete med en knytkonferens i projektet Det nya medlemskapet den september. Konferensen hölls i IOGT-NTO-lokalen Andrine Winther från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse föreläste om IOGT-NTO:s framtid på höstupptakten. 8

9 på Muraregatan, Halmstad. Andrine Winther från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse talade om IOGT-NTO:s framtid och förre förbundskaptenen för herrarnas handbollslandslag Bengt Johansson föreläste om ledarskap. I övrigt utgjordes programpunkterna av deltagarnas egen medverkan på knytkonferensen. En del av konferensen hölls på Scandic Hotel Hallandia, Halmstad, från vars lobby en direktsänd Sobra tankartalkshow sändes över Internet. Hotellets bar hade kvällen till ära satsat extra på specialdesignade alkoholfria drinkar. Världens Barn Flera IOGT-NTO-föreningar och medlemmar hjälpte till med riksinsamlingen för Världens Barn i oktober månad. Det nya medlemskapet Halland är ett av tre pilotlän i det centrala projektet det nya medlemskapet. Projektet har varit kopplat till IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet och pågått Syftet var att finna sätt att nå och finna former för att aktivera de medlemmar, som vanligtvis inte deltar i den mer traditionella föreningsverksamheten. Verksamheten har huvudsakligen lagts upp med Johnny Mostacero, Per Texas Johansson (Halmstads BK) och Christian Dahlqvist medverkade i den första Sobra tankartalkshowen Verksamhetsberättelse Dialogcafé Som ett led i arbetet att ta fram ny mål och verksamhetsinriktning för IOGT-NTO Grupparbete på dialogcafé. anordnads ett dialogcafé den 8 oktober i Varberg. Utvecklingskonsulent Johnny Mostacero höll i seminariet, som samlade 21 deltagare. Övrig verksamhet fokus på medlemmar i Halmstad med omnejd, men har sam- ge- talkshow nomförts. tidigt varit öppen för den som varit intresserad. Under 2012 har två knytkonferenser och tre Sobra tankar Studier och kultur Distriktsstudieledaren driver tillsammans med den konsulent, som har ansvaret för NBV Hallands kontakter med NBV:s medlemsorganisationer, två studieråd, ett för norra Halland och ett för södra länsdelen. Här lyfts olika studiesatsningar med föreningsstudieledare m fl. Båda studieråden har tillsammans haft sex träffar under året. Kustvärnet Distriktets medlemstidning Kustvärnet har utkommit med fyra nummer under Tidningen distribueras i en upplaga av cirka 850 exemplar till samtliga medlemshushåll och till de av IOGT-NTO:s medlemmar som är bosatta i Hallands län men medlemmar i andra distrikt. Av ekonomiska skäl har medlemmar som inte betalt medlemsavgiften på över ett års tid lyfts bort från utskicket. Leif Arne Gustavsson har varit redaktör och ansvarig utgivare. Kustvärnet trycks på V-TAB Civiltryckeriet i Falkenberg. Politikerkontakter Länets regionpolitiker, men även riksdagsledamöter, kommunråd och socialnämndsledamöter inbjöds till ett seminarium om Halland, EU och alkoholen den 25 november. EU-parlamentarikern Anna Hedh hade engagerats som föreläsare. Arrangemanget fick ställas in p g a att ingen anmälde sig till aktiviteten. Flera kontakter har tagits för att få till stånd en träff med länets riksdagsledamöter men lämpligt datum har inte kunnat fastställas. Statistik studier och kultur Antal studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Antal studietimmar Antal kulturarrangemang [Källa: NBV Halland] 9

10 Verksamhetsberättelse Media Företrädare för IOGT-NTO Halland har vid några tillfällen, ofta på medias egna initiativ, hörts och synts i lokala och regionala medier. IOGT-NTO tog med anledning av den internationella dagen mot våld mot kvinnor initiativ till en debattartikel, som undertecknades av engagerade kvinnor från kvinnojour och olika politiska partier jakten För att stimulera föreningarna till aktivitet med inriktning som överensstämmer med IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning har en aktivitetstävling jakten arrangerats. Aktiviteter av olika slag har poängsatts och poängen har sedan omvandlats till penningpremier. Föreningar och medlemmar Medlemsrekrytering Ett antal rekryteringskampanjer har genomförts på initiativ från distriktet, t ex på Kulturnatt i Halmstad den 8 september, på Maxi Flygstaden i Halmstad den 22 och 23 november, på Varbergs torg den 24 november och Tjolöholms julmarknad den 25 november. En planerad värvning på Våxtorps marknad den 7 september ställdes in p g a funktionärsbrist. 70 medlemmar värvades till IOGT-NTO i Halland under 2012, vilket är 25 fler än året dessförinnan. 15 medlemmar har bidragit till värvningen med 33 av dessa. Antalet värvare har dock minskat med två jämfört med 2011, i gengäld har de värvat fler. Fyra medlemmar överfördes från UNF vid årets början. Övriga har tecknat medlemskap via IOGT-NTO:s hemsida, genom centralt initierade kampanjer eller värvats av någon medlem i annat distrikt. De nya medlemmarna är fördelade mellan föreningarna enl följande: B0402 Magnus Stenbock 6 C0342 Leon Gambetta 18 C0981 Hyltebruk 1 C1342 Fasta Förbundet 13 C2216 Ådalen 3 C2867 Våxtorps Lycka 6 C3102 Tvååker 2 C3708 Framtiden 7 C6202 Åsa 5 C9000 Direktanslutna Halland 9 Ny förening IOGT-NTO-föreningen Wardberget bildades den 23 maj i Varberg. Medlemsantal Antalet medlemmar (exkl SPHF) uppgick den 31 december 2012 till 850, vilket är en minskning med 19 sedan föregående årsskifte. Antalet betalande medlemmar har minskat med 14 från 791 till medlemmar har avlidit under året. 92 medlemmar är direktanslutna, medan övriga har sitt medlemskap i någon av distriktets 22 föreningar. 10

11 En folkrörelse är en riksomfattande organisation med stor geografisk spridning, ideologisk gemenskap med självständig ställning gentemot stat och myndigheter och med en i tiden varaktig verksamhet. Att vara en stor organisation är en avgörande faktor när vi vill påverka opinionen och politiken. I IOGT-NTO Halland har vi på olika sätt arbetat för det som också är kriterierna för projektbidrag från förbundet. Dessa är medlemsrekrytering, medlemsengagemang och politik. Med 70 nya medlemmar blev IOGT- Falkenberg, Halland, i mars 2012 Slutord Verksamhetsberättelse NTO Halland vid årets slut 777 betalande medlemmar. Med en mer aktiv och organiserad medlemsvärvning av föreningar och distrikt hade vi kunnat nå målet som var 800. Nu tar vi nya tag 2013 för att tillsammans verka för att IOGT-NTO Halland ska bli en del av en stark folkrörelse, bli mer välkända, bli en aktivare samhällsaktör, bidra till minskad alkoholkonsumtion, få mer synliga och ändamålsenliga lokaler samt ha en självständig ekonomi. Ulf Johansson Margaret Gabrielsson Göran Pettersson Ulf Johansson Margaret Gabrielsson Göran Pettersson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ann-Sofi Fritzson Ann-Sofi Fritzson Kassör Ove Jonsson Ove Jonsson Ledamot Birgitta Svensson Birgitta Svensson Studieledare Gunnar Friberg Gunnar Friberg Ledamot 11

12 Medlemsstatistik Medlemsstatistik 12

13 Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan 13

14 Ekonomi Balansräkning 14

15 Ekonomi Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice med kr. I servicen ingår bokföring, löneadministration, fakturabetalningar, fakturering, ekonomisk rådgivning, administrativ support, ansvar för arkivering av arkivhandlingar samt postbox, bankfack och administrativa avgifter. Resterande del av intäkterna utgörs av ersättning för utförda projektlednings- och administrationstjänster för Fasta Förbundet, Halmstad, och Framtidens Hus, Falkenberg. Styrelsen [rad 9] Omfattar sammanträden och möten med distriktsstyrelsen och arbetsgrupper, reseersättningar och representation. Kongress [rad 10] För att jämna ut kongresskostnaderna över åren har medel från 2012 avsatts för 2013 års kongress. Kontorskostnader [rad 15] Porto, telefon, telefax, bredband, arbetsmaterial, kopiering, service på kontorsutrustning, serviceavgifter till post, bank och arkiv samt facklitteratur. Marknadsföring [rad 16] Medverkan i telekataloger och söktjänster på Internet. Löne- och lönebikostnader [rad 19] Anställdas löner, arbetsgivaravgifter, premier för ITP, ITPK m fl försäkringar enl kollektivavtal samt särskild löneskatt på pensionspremier. Medlemsavgifter [rad 25] Avser medlemsavgift till Våra Gårdar. Studie- och konferens [rad 27] Avgifter för centrala konferenser samt kostnader för egna samlingar (värvar-kickoff, dialogcafé). Utvecklingsarbete [rad 30] Direkta kostnader för aktiviteter, t ex Folknykterhetens dag, medlemsvärvning, opinionsbildning med mera inom ramen för utvecklingsplanen för Projekt [rad 31] Projektet Det nya medlemskapet (avslutades under 2012). Bingo och lotterier [rad 37] IOGT-NTO:s andel av bingospelet i Tvååker, lotterier från Folkspel (främst BingoLotto) samt provision från Miljonlotteriet. Bingospelet drivs gemensamt av IOGT-NTO-, UNF- och Junis-distrikten. IOGT-NTO:s andel av nettobehållningen är 50 procent ( kr). I kostnaderna ingår uppmuntran till funktionärerna med kr. Kommentarer till balansräkningen på sid 14 Bank [rad 2-3] IOGT-NTO ansvarar för förvaltningen av distriktens gemensamma likvida medel. Med anledning av utlåning till Kuggavik ideell förening för IOGT-NTO ibland negativ behållning på detta konto. Div fordringar [rad 7] Utgörs av fordringar av lönebidrag från Arbetsförmedlingen och Falkenbergs kommun, förbundsstöd för 2012, provisioner från Folkspel och Miljonlotteriet samt överskott från bingoverksamheten för november och december. Rut Johanssons fond [rad 10, 32 och 37] Fonden överlämnades 2008 från Falkenbergskretsen vid kretsens upplösning. Fondens ändamål är att stödja IOGT-NTO-rörelsens barnoch ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun. Fondens kapital har placerats i ett lån till Kuggavik ideell förening. Lånet löper med ett års uppsägningstid och ger bättre ränta än traditionell placering i bank. Kuggavik ideell förening [rad 12-13] Genom den ackordsuppgörelse, som träffades för Kuggavik ideell förening 2003, tvingades IOGT-NTO Halland skriva ner sin fordran med kr. Kvarstående fordran, inkl den som distriktet övertog i samband med upplösningen av IOGT-NTO-föreningen Livets Lycka, var vid årets början uppdelad i tre lån. Ett av dessa ( kr) har lösts under Distriktsstyrelsen beslutade i samband med ackordet att anse förlusten vara ett förskott på årliga bidrag, som kvittas med räntan på det lån, vars kapital uppkommit genom försäljningen av fastigheten Kungsbacka Åsa 5:19. Det i ackordet förlorade kapitalet kommer därmed att vara återvunnet Semesterskulder m m [rad 25] Värdet av anställdas sparade semesterdagar inkl arbetsgivaravgift. Skatteskulder [rad 25] Avser särskild löneskatt på pensionspremier för 2011 och Inbetalningar för kommande år [rad 27] Avsättning till kongresskostnader Förskotterade projektmedel [rad 28] Till 2013 överförda tidigare erhållna medel till utvecklingsarbete. Utveckling Kungsbacka [rad 31] Återstående kapital från nedlagda IOGT-NTO -föreningen C1740 Livets Lycka. Reserverat för verksamhet i Kungsbacka kommun. Reserverat fastigheter [rad38] Kapital från försäljning av fastigheter, som enl IOGT-NTO:s stadgar endast kan användas till köp av fast egendom eller del i fast egendom. Kapitalet är aktiverat genom placering som IOGT -NTO Hallands insats i Kuggavik ideell förening. 15

16 Ekonomi Revisorerna Harry Staaf och Owe Hellberg i arbete. 16

17 Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag nr 1 ang bokslutsdispositioner Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa resultaträkningen för perioden uppvisande ett övrskott med kr 614,49, att överskottet förs i ny räkning, att fastställa balansräkningen per omslutande kr ,05. Distriktsstyrelsens förslag nr 2 ang ersättningar Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att reseersättning utgår enl billigaste färdsätt eller bil med en ersättning per km enl Skatteverkets norm för skattefri bilersättning, att vid representation ges ersättning för rimliga kostnader. Distriktsstyrelsens förslag nr 3 ang arbetsplan Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna arbetsplanen för Distriktsstyrelsens förslag nr 4 ang ekonomisk plan Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna ekonomiska planen för Distriktsstyrelsens förslag nr 5 ang nästa distriktsårsmöte Distriktsstyrelsen och distriktsrådet föreslår distriktsårsmötet besluta att nästa distriktsårsmöte hålls i Halmstads kommun den 12 april

18 Arbetsplan Arbetsplan för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikts och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden för arbetet och avgörande för verksamhetens resultat. För ett gott resultat måste vi sträva i samma riktning och samverka mellan IOGT- NTO:s olika nivåer. Inriktningen på arbetet har fastställts på IOGT-NTO:s kongress i Göteborg 2009, som fattade beslut om strategiska mål Därefter har kongressen i Åre 2011 fattat beslut om mål och verksamhetsinriktning för Dessa dokument ligger till grund för IOGT-NTO Hallands arbetsplan för perioden och de bör även genomsyra verksamheten i IOGT-NTO:s föreningar i Halland. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbetet sker enl plan som ligger till grund för utvecklingsstöd från IOGT-NTO [bilaga på följande sidor]. Medlemsrekryteringen är högt prioriterad. Kustvärnet IOGT-NTO Hallands medlemstidning ges ut med fyra nummer per år. IOGT-NTO Hallands hemsida [halland.iogt.se] används som ett viktigt informationsmedium för såväl medlemmar som allmänhet och media. Administration och ekonomi Länskansliet (distriktsexpeditionen) utgör centrum för distriktets administrativa verksamhet. Här samlas all administration, såsom bokföring, lönehantering, skrivservice med mera. Länskansliet ska också vara en resurs för distriktsstyrelsen och distriktets föreningar. Bingo arrangeras i amverkan med UNF och Junis-distrikten. Aktiviteter Utöver de aktiviteter som beskrivs i utvecklingsdelen av denna arbetsplan genomförs följande aktiviteter: 15-30/4 Antilangningskampanj inför Valborg Lokalt 6-12/5 Folknykterhetens vecka Lokalt 9/5 Folknykterhetens dag Lokalt och Laxön, Halmstad 13/5-14/6 Antilangningskampanj inför skolavslutningen Lokalt 24/6 Kongressturné med medlemsvärvning Halmstad 25/6 Kongressturné med medlemsvärvning Falkenberg 26/6 Kongressturné med medlemsvärvning Varberg 26-30/6 Kongress Borås 15/9-15/10 Lokal- och distriktsvärvarkampanj Lokalt 5-12/10 Världens Barn Lokalt 14-31/10 Antilangningskampanj inför Halloween Lokalt 1/11 Ljusmanifestation för narkotikans offer Lokalt 1-13/12 Antilangningskampanj inför Lucia Lokalt 13/12-6/1 Vit Jul-kampanjen Lokalt Dessutom ska utbildningstillfällen ordnas för Registeransvariga för IRMA (IOGT-NTO-rörelsens medlemsadministration) Föreningsadministratörer för lokala hemsidor under iogt.se 18

19 Arbetsplan/Utvecklingsplan Inledning Denna utvecklingsplan är en fortsättning på det utvecklingsarbete som bedrivits tidigare. Samtidigt har planen förändrats utifrån de erfarenheter som inhämtats. En följd är att ännu kraftfullare ansträngningar kommer att göras för att få föreningarna att bli mer delaktiga och drivande i arbetet att nå de uppsatta målen. Detta avser distriktsstyrelsen ska uppfyllas genom att fortsätta och förstärka arbetet med de fem utvecklingsföreningar, som utsågs Dessutom kommer medlemsvärvningsinsatser att prioriteras och restantuppföljning att organiseras på ett bättre sätt än tidigare. Särskilda insatser för att göra IOGT-NTO mer välkänt kommer också att vara en prioriterad inriktning på utvecklingsarbetet. Metod Metoden blir att varje utvecklingsförening i samarbete med distriktsstyrelsen, verksamhetschefen och utvecklingskonsulenten tar fram en lokal utvecklingsplan. I planen ska ingå en lägsta nivå av mål och insatser som distriktsstyrelsen fastställer med utgångspunkt från denna utvecklingsplan. För att kunna genomföra sin lokala utvecklingsplan tillförs föreningen ett visst ekonomiskt stöd. En startkonferens för utvecklingsföreningarnas styrelser anordnas dessutom tidigt under Distriktsstyrelsen utser inom sig en fadder som tillsammans med verksamhetschef och utvecklingskonsulent aktivt stödjer och deltar i föreningarnas utvecklingsarbete. Distriktsstyrelsen tar även fortsättningsvis ansvar för det strategiska arbetet och länsövergripande insatser. En detaljerad aktivitetskalender ska göras med det snaraste för att säkerställa framförhållning i planeringen av arbetet. IOGT-NTO är en stark folkrörelse Medlemmarna i IOGT-NTO kan manifestera sitt engagemang på många olika sätt. Medlemmarna ska känna sig delaktiga i organisationens arbete och ha möjlighet att påverka beslut. Medlemmarna har olika intressen och möjligheter till engagemang. Vi behöver använda många olika sätt att kommunicera. Det är viktigt att ta tillvara vars och ens engagemang, exempelvis genom insatser i lokalföreningar, aktionsgrupper, nätverk och projekt. Medlemskapet är ett aktivt ställningstagande till stöd för IOGT- NTO:s grundläggande värderingar och insatser. Medlemmar, förtroendevalda och anställda ges möjlighet till utbildningar som erbjuds genom våra folkhögskolor och studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Arbetet med handlingsplanen för en jämställd organisation fortsätter under kongressperioden. En viktig förutsättning för ett starkt IOGT-NTO är att distrikten och/eller regionerna har engagerad ledning och personal. Regionala resurscentra samordnar interna och externa resurser i form av exempelvis utvecklingskonsulenter1, våra folkhögskolor och NBV. Mål IOGT-NTO har en omfattande rekrytering av medlemmar och ökar årligen sitt medlemstal. En majoritet av medlemmarna upplever delaktighet och att medlemskapet i IOGT- NTO är meningsfullt. IOGT-NTO har en modell för resursfördelning som möjliggör för varje distrikt att ha en distriktskonsulent. Folkhögskolorna har huvudansvaret för att genomföra IOGT-NTO:s utbildningar såväl centralt som regionalt. IOGT-NTO har ett närmare samarbete med NBV på alla nivåer i organisationen. Samarbetet med övriga förbund inom rörelsen har intensifierats på alla nivåer. Hallands mål IOGT-NTO Halland har minst 900 medlemmar vid utgången av Betalningsfrekvensen ska vara minst 87 procent. Medlemsrekryteringen uppgår till minst 150 nya medlemmar. Antalet värvare ska vara minst 18. IOGT-NTO Halland ska aktivt delta i rekryteringskampanjer och tävlingar. Insatser 2013 för att nå målen Bilda och organisera två värvar-team. Genomföra värvarutbildning/ värvarträffar. Medlemsvärvningen organiseras så att värvning görs regelbundet på olika platser och vid särskilda publika arrangemang (mässor, festivaler etc). 19

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 2 /2015 Medlemstidning för Nr 2 2015 2 Kustvärnet nr 2 /2015 IOGT-NTO:s Lundakongress kan bli historisk Om valberedningens förslag blir kongressens beslut blir Johnny Mostacero förste hallänning

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Det borde räcka med en plastkasse!

Det borde räcka med en plastkasse! Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2009 (15 maj) Det borde räcka med en plastkasse! Monica Ståhl, Storfors, från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse gästade s distriktsårsmöte i IOGT-NTO-Gården

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Överraskande möte på höstupptakt

Överraskande möte på höstupptakt Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 4 2010 (10 december) Överraskande möte på höstupptakt s höstupptakt hölls på Kuggaviksgården i Åsa. Men första dagen ställdes kosan till Mölnlycke med

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer