Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 IOGT-NTO Halland

2 Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid 13, 15 Balansräkning.. Sid 14, 15 Revisionsberättelse Sid 16 Styrelsens förslag. Sid 17 Arbetsplan... Sid Nykterhetsfolkets länsarkiv. Sid IOGT-NTO Halland Postadress: Box 175, Falkenberg Besöksadress: Torggatan 5, Falkenberg Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: halland.iogt.se

3 Program Program för IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte lördagen den 6 april 2013 Lokal: Våxtorps bygdegård Från förbundsstyrelsen medverkar Per Eriksson, Stockholm Tider och program Öppnande Junis-teater Presentation av 2013 års arbetsplaner för IOGT-NTO,UNF och Junis Musikalisk kamp för nykterhet interaktiv föreläsning med Totte Ljunggren Kaffe IOGT-NTO:s förhandlingar med minnesstund för avlidna medlemmar samt seminariepass Samkväm med supé och underhållning av Trio Povel Ramel som bjuder på en smakfull blandning av Povels odödliga musik, såväl jazz som crazy 3

4 Föredragningslista Förslag till föredragningslista vid distriktsårsmöte med IOGT-NTO Halland den 6 april Distriktsårsmötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Upprop av ombud, styrelse och revisorer 4. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud samt övriga röstberättigade deltagare 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet kallats enl stadgarna 6. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 7. Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) röstkontrollanter d) två protokolljusterare e) pressreferent 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse [sid 6-12] 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse [sid 13-15] 10. Föredragning av revisorernas berättelse [sid 16] 11. Fastställande av resultat- och balansräkningar [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 1/ 12. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 13. Behandling av motioner 14 Beslut om ersättningar [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 2/ 15. Beslut om arbetsplan för [sid 17, 18-22] /Distriktsstyrelsens förslag nr 3/ 16. Beslut om ekonomisk plan för 2013 [sid 17, 13] /Distriktsstyrelsens förslag nr 4/ 17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen samt om ledamöternas mandattid 18. Val av styrelse a) ordförande b) vice ordförande c) studieledare d) ev ytterligare ledamöter 19. Val av ev ersättare till styrelsen 20. Val av två ledamöter till distriktsrådet 21. Val av två revisorer med två ersättare 4

5 Föredragningslista 22. Val av tre ombud med tre ersättare till IOGT-NTO:s kongress 23. Val av elva ombud jämte ersättare till årsmöte 2013 med Hallands läns nykterhetsförbund 24. Val av valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, samt ersättare 25. Ev övriga val 26. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte [sid 17] /Distriktsstyrelsens förslag nr 5/ 27. Ärenden rörande Nykterhetsfolkets länsarkiv a) föredragning av styrelsens årsberättelse [sid 23-26] b) föredragning av revisorernas berättelse c) beslut om ansvarsfrihet för arkivstyrelsen d) förslag ang Nykterhetsfolkets länsarkivs i Halland framtid [sid 27-30] e) fastställande av arvoden f) anmälan av verksamhetsplan och budget [sid 26, 25] g) beslut om antal styrelseledamöter och ersättare h) val av ordförande i) val av övriga styrelseledamöter och ersättare j) val av revisorer och ersättare k) val av två ombud till årsmöte med Hallands arkivförbund 28. Distriktsårsmötets avslutning 5

6 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson, Tvååker/Västkusten Kassör: Ann-Sofi Fritzson, Varberg/Åsa Studieledare: Birgitta Svensson, Halmstad/Aktiv & Trofast Ledamöter: Gunnar Friberg, Kvibille/Framtiden Ove Jonsson, Falkenberg/Framtiden Ersättare: Birgitta Clausson, Rolfstorp/Leon Gambetta Axel Wigforss, Laholm/Magnus Stenbock Sammanträden Styrelsen har under 2012 hållit 10 sammanträden. Styrelsens arbete Det som varit vägledande för styrelsens arbete är Mål och verksamhetsinriktning (antagen av IOGT-NTO:s kongress 2011) och den arbetsplan, som antogs på distriktsårsmötet Den sistnämnda är i stort sett identiskt med den utvecklingsplan som ligger till grund för det regionala utvecklingsstöd som IOGT-NTO-förbundet ger till IOGT-NTO Halland. Distriktsstyrelsens ledamöter har deltagit i följande centrala utbildningar och konferenser: Gapminderutbildning: Birgitta Svensson Distriktsstyrelsesamling: Ulf Johansson, Margaret Gabrielsson, Birgitta Svensson, Birgitta Clausson Styrelsens verksamhet Distriktsrådet Ulf Johansson och Margaret Gabrielsson har varit IOGT-NTO:s ordinarie ledamöter i distriktsrådet, som hållit tre sammanträden. Ulf Johansson har varit ordförande. Utvecklingsarbetet IOGT-NTO Halland har av IOGT-NTO beviljats stöd med kronor för utvecklingsarbete enl särskild upprättad utvecklingsplan. Därtill överfördes kr av det utvecklingsstöd, som inte förbrukats Planen utgår från Mål och verksamhetsinriktning antagen på IOGT-NTO:s kongress Denna har sedan kompletterats med mål och insatser i Halland för att medverka till att förbundets gemensamma av kongressen uppsatta mål nås. Utvecklingsplanen utformning och innehåll fastställdes av distriktsstyrelsen i november 2011 och har sedermera legat till grund för den arbetsplan som presenterades för I O G T - N T O Hallands distriktsårsmöte i april Planen är också en fortsättning på det utvecklingsarbete, som bedrivits sedan Hänsyn till erfarenheterna från tidigare års utfall har arbetats in i utvecklingsplanen. Ett arbete med en särskild satsning på fem utvecklingsföreningar har påbörjats under året och fortsätter Utsedda föreningar är Leon Gambetta (Varberg), Framtiden (Falkenberg), Hyltebruk (Hyltebruk), Magnus Stenbock (Halmstad) och Våxtorps Lycka (Våxtorp). Andra insatser i utvecklingsarbetet är en föreningsutvecklingsdag med inriktning på välkomnande lokaler hölls i samarbete med Våra Gårdar Hallands län den 28 april, samtidigt som Våra Gårdars årsmöte. Karin Hagman från Våra Gårdars förbundsstyrelse medverkade. Samarbete har också skett med Våra Gårdar Hallands län kring teaterföreställningen Illustrerad klassiker med OrangOrang-teatern från Wendelsbergs folkhögskola. Föreställningen framfördes inför närmare 40 personer i NTO-lokalen på Kärleken, Halmstad. Utöver distriktsstyrelsens ledamöter har även IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson och förbundets utvecklingskonsulent Johnny Mostacero deltagit i planering, genomförande och strategiska beslut för utvecklingsarbetet. Dessa har tillsammans med distriktsordföranden även utgjort en resursgrupp med ansvar för övergripande insatser. Eftersom utvecklingsarbetet är en integrerad del av IOGT-NTO Hallands verksamhet presenteras detta under andra rubriker i verksamhetsberättelse. Allt arbete som fanns med i den ursprungliga utvecklingsplanen har dessvärre inte kunnat utföras. Anledningarna är att det i några fall inte visats intresse för aktiviteterna och att arbetsbelastningen på distriktsstyrelsens ledamöter 6

7 och distriktets personal varit så hög att prioriteringar har tvingats fram. En särskild utvärdering och redovisning av utvecklingsarbetet har lämnats till IOGT- NTO. Representation IOGT-NTO Halland har varit representerade vid årsmöte med NBV Halland genom Göran Pettersson. Vid årsmötet med Hallands läns nykterhetsförbund deltog ett flertal ombud från IOGT-NTO. Birgitta Svensson och Margaret Gabrielsson representerade IOGT-NTO Halland vid årsmöte med Våra Gårdar Hallands län. Vid årsmöte med Kuggavik ideell förening företräddes IOGT-NTO Halland av Birgitta Svensson, Birgitta Pettersson, Göran Pettersson, Ulf Johansson och Leif Arne Gustavsson. Kuggavik IOGT-NTO Halland är en av tre likställda medlemmar i Kuggavik ideell förening. I föreningens styrelse ingår Lars Gunnarsson och Gunnar Friberg. Boris Gabrielsson är ersättare i styrelsen och Birgitta Svensson revisor med Birgitta Clausson som ersättare. Leif Arne Gustavsson ingår i valberedningen. Under året har styrelsen för Kuggavik ideell förening initierat ett arbete för att få ägardistrikten att ta fram en framtidsvision för anläggningen. Flera diskussionsmöten har hållits och en framtidsgrupp med representanter för ägardistrikten har tillsatts. Från Halland ingår Birgitta Svensson och Margaret Gabrielsson. Länskansli Länskansliet (distriktsexpeditionen) inryms i Framtidens Hus, Falkenberg, med öppethållande varje vardagsförmiddag. Försäkring är genom Våra Gårdar tecknad hos Länsförsäkringar Halland. Larmavtal finns med Securitas Direct. Länskansliet utför i första hand administrativt arbete för IOGT-NTO-, UNF- samt Junis-distrikten. Verksamheten har under 2012 varit organiserad i enlighet med ett avtal om personalorganisation och uppdelning av ekonomi, som träffats med UNF- och Junis-distrikten. Avtalet innebär i princip att varje organisation ansvarar för sin egen personal, medan IOGT-NTO sköter länskansli och kapitalförvaltning. UNF och Junis köper administrativa tjänster av IOGT-NTO. Avtalet löper kalenderårsvis och ett avtal med samma innebörd har träffats för Dessutom bistår länskansliets personal så mycket som tiden medger med stöd och Verksamhetsberättelse 2012 var ett år med dåligt sommarväder, vilket gjorde att beläggningen minskade till ca gästnätter, 12 % jämfört med föregående år. Detta gjorde att intäkterna också minskade och året gav ett totalt underskott på ca kr. Under året har det byggts två nya stugor som gett ökade möjligheter till uthyrning. Kuggavik ideell förening erbjuder bl a vandrarhem, konferens, pensionat och servering till allmänheten. Kuggaviksgården är ansluten till STF (Svenska Turistföreningen) som året runt-öppet vandrarhem. Under sommaren bedrivs också café med hjälp av stödföreningen Kuggaviks Vänner på Solvik, där det också visades en konstutställning med verk av den lokalt verksamma konstnären Ulla Forsberg. IOGT-NTO:s julgåva IOGT-NTO:s julgåva tilldelades Harry Staaf, Falkenberg, Ulla och Stig Bengtsson, Halmstad, Brita Rosengren, Varberg, samt Carina Lychou, Tvååker. Administration och ekonomi Vice förbundsordf Kjell-Ove Oscarsson (längst till höger) var en av många deltagare på en temadag om Kuggaviks framtid. hjälp till föreningarna. Länskansliet har under året även utfört mer omfattande arbetsuppgifter (ekonomihantering och projektledningsuppdrag) för några av distriktets föreningar. Då detta är tjänster, som ligger utanför distriktets egen verksamhet, betalar de föreningar som efterfrågar denna extra service för arbetet. Personal IOGT-NTO Halland har haft följande personal anställd under 2012: Leif Arne Gustavsson, verksamhetschef, heltid Margareta Svensson, administrativ assistent, halvtid Leif Arne Gustavsson har deltagit på två samlingar för IOGT-NTO:s konsulenter (24-25 januari, Wendelsbergs folkhögskola/21-23 augusti, Tollare folkhögskola), fortsättningsutbildning för IOGT-NTO-rörelsens medlemsadministration och i egenskap av 7

8 Verksamhetsberättelse Distriktsårsmöte Distriktsårsmötet genomfördes i Tvååkers Medborgarhus den 14 april. IOGT- NTO-föreningarna Tvååker och Västkusten hjälpte till med de praktiska arrangemangen. Lena Nilsson, Nybro, Wilhelm Moberg var temat på underhållningen på distriktsårsmötet. Märtha Larsson och Marianne Karlsson segrade i boule-dm. representerade förbundsstyrelsen och höll bl a i en workshop om medlemsvärvning. Mötet direktsändes över Internet. Dagen avslutades med supé och lättsam underhållning med kåseri och teaterscener av och om Wilhelm Moberg framfört av Lennart Jonsson och Rigmor Wilderoth. DM i boule Årets distriktsmästerskap i boule arrangerades av Junis Kids, Varberg, i Stenbrottet vid södra fästningshörnan i Varberg den 19 maj. Sju lag deltog. Märta Larsson och Marianne Karlsson ingick i det segrande laget från IOGT- NTO Framtiden, Falkenberg. länsombud för CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) på förbundets länsombudssamling (25-26 september, Stockholm). Bingo S k storbingo har anordnats 49 tisdagskvällar under Arrangemangen hålls i Tvååkers Medborgarhus. Med anledning av att bingoverksamhetens ekonomiska utfall försämrades under 2011 gjordes en genomgripande förändring av vinstplanen inför Dessutom kunde en del kostnader sänkas uppgick omsättningen till drygt 1,4 miljoner kronor. Överskottet slutade på kronor, som fördelats med 50 % till IOGT-NTO och 25 % vardera till UNF och Junis i enlighet med överenskommelsen om uppdelning av ekonomin. Ulf Johansson har varit föreståndare för spelet och Önnert Carlsson, Varberg, kontrollant förordnad av länsstyrelsen. Rickard Gustafsson, Tvååker, är timanställd för städning av bingolokalen. BingoLotto/Folkspel Någon aktiv försäljning av Folkspels lotteriprodukter förekommer inte. En viss intäkt erhålls ändå genom att ett antal medlemmar prenumererar på bingolotter genom IOGT-NTO. Rut Johanssons fond IOGT-NTO Hallands distriktsstyrelse ansvarar sedan 2008 för förvaltningen av Rut Johansson fond till förmån för IOGT- NTO:s barn- och ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun. Utdelning har under 2012 skett till Ätrans NSF-kår för skollovsaktivitet och till Junis för inköp av teknisk utrustning till diskoteksverksamhet. Ett mindre belopp av avkastningen har lagts till fondens kapital, så att det uppgår till kr. Detta har under 2012 placerats om från bank till ett lån till Kuggavik ideell förening med löptid på ett år i taget och fast ränta. Hemsida på Internet Hemsidan har under 2012 flyttats till en ny plattform och har också fått ny adress: halland.iogt.se. Sidan administreras av länskansliet. Genom projektet det nya medlemskapet finns även sobratankar.se och en Facebookgrupp (Hallandsnykterister) med koppling till IOGT-NTO Halland. Aktiviteter Folknykterhetens dag Ett Folknykterhetens dags-arrangemang genomfördes på Laxön i Halmstad den 17 maj. Trots blåsigt och kyligt väder lockades ändå ett hundratal besökare till att se och lyssna på Ann-Louise Liljedal samt gårdsmusikanterna Mårten och Bengt-Göte. Gårdsmusikanterna Mårten och Bengt-Göte underhöll i ruggigt väder på Folknykterhetens dag på Laxön. Värvar-kickoff En värvar-kickoff genomfördes den 20 januari i Halmstad med 16 deltagare. Förbundskonsulent Winne Blom-Jensen medverkade och Hatte Bärtilsson föreläste om missbruksproblem i Ryssland. Höstupptakt Höstupptakten anordnades i samarbete med en knytkonferens i projektet Det nya medlemskapet den september. Konferensen hölls i IOGT-NTO-lokalen Andrine Winther från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse föreläste om IOGT-NTO:s framtid på höstupptakten. 8

9 på Muraregatan, Halmstad. Andrine Winther från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse talade om IOGT-NTO:s framtid och förre förbundskaptenen för herrarnas handbollslandslag Bengt Johansson föreläste om ledarskap. I övrigt utgjordes programpunkterna av deltagarnas egen medverkan på knytkonferensen. En del av konferensen hölls på Scandic Hotel Hallandia, Halmstad, från vars lobby en direktsänd Sobra tankartalkshow sändes över Internet. Hotellets bar hade kvällen till ära satsat extra på specialdesignade alkoholfria drinkar. Världens Barn Flera IOGT-NTO-föreningar och medlemmar hjälpte till med riksinsamlingen för Världens Barn i oktober månad. Det nya medlemskapet Halland är ett av tre pilotlän i det centrala projektet det nya medlemskapet. Projektet har varit kopplat till IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet och pågått Syftet var att finna sätt att nå och finna former för att aktivera de medlemmar, som vanligtvis inte deltar i den mer traditionella föreningsverksamheten. Verksamheten har huvudsakligen lagts upp med Johnny Mostacero, Per Texas Johansson (Halmstads BK) och Christian Dahlqvist medverkade i den första Sobra tankartalkshowen Verksamhetsberättelse Dialogcafé Som ett led i arbetet att ta fram ny mål och verksamhetsinriktning för IOGT-NTO Grupparbete på dialogcafé. anordnads ett dialogcafé den 8 oktober i Varberg. Utvecklingskonsulent Johnny Mostacero höll i seminariet, som samlade 21 deltagare. Övrig verksamhet fokus på medlemmar i Halmstad med omnejd, men har sam- ge- talkshow nomförts. tidigt varit öppen för den som varit intresserad. Under 2012 har två knytkonferenser och tre Sobra tankar Studier och kultur Distriktsstudieledaren driver tillsammans med den konsulent, som har ansvaret för NBV Hallands kontakter med NBV:s medlemsorganisationer, två studieråd, ett för norra Halland och ett för södra länsdelen. Här lyfts olika studiesatsningar med föreningsstudieledare m fl. Båda studieråden har tillsammans haft sex träffar under året. Kustvärnet Distriktets medlemstidning Kustvärnet har utkommit med fyra nummer under Tidningen distribueras i en upplaga av cirka 850 exemplar till samtliga medlemshushåll och till de av IOGT-NTO:s medlemmar som är bosatta i Hallands län men medlemmar i andra distrikt. Av ekonomiska skäl har medlemmar som inte betalt medlemsavgiften på över ett års tid lyfts bort från utskicket. Leif Arne Gustavsson har varit redaktör och ansvarig utgivare. Kustvärnet trycks på V-TAB Civiltryckeriet i Falkenberg. Politikerkontakter Länets regionpolitiker, men även riksdagsledamöter, kommunråd och socialnämndsledamöter inbjöds till ett seminarium om Halland, EU och alkoholen den 25 november. EU-parlamentarikern Anna Hedh hade engagerats som föreläsare. Arrangemanget fick ställas in p g a att ingen anmälde sig till aktiviteten. Flera kontakter har tagits för att få till stånd en träff med länets riksdagsledamöter men lämpligt datum har inte kunnat fastställas. Statistik studier och kultur Antal studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Antal studietimmar Antal kulturarrangemang [Källa: NBV Halland] 9

10 Verksamhetsberättelse Media Företrädare för IOGT-NTO Halland har vid några tillfällen, ofta på medias egna initiativ, hörts och synts i lokala och regionala medier. IOGT-NTO tog med anledning av den internationella dagen mot våld mot kvinnor initiativ till en debattartikel, som undertecknades av engagerade kvinnor från kvinnojour och olika politiska partier jakten För att stimulera föreningarna till aktivitet med inriktning som överensstämmer med IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning har en aktivitetstävling jakten arrangerats. Aktiviteter av olika slag har poängsatts och poängen har sedan omvandlats till penningpremier. Föreningar och medlemmar Medlemsrekrytering Ett antal rekryteringskampanjer har genomförts på initiativ från distriktet, t ex på Kulturnatt i Halmstad den 8 september, på Maxi Flygstaden i Halmstad den 22 och 23 november, på Varbergs torg den 24 november och Tjolöholms julmarknad den 25 november. En planerad värvning på Våxtorps marknad den 7 september ställdes in p g a funktionärsbrist. 70 medlemmar värvades till IOGT-NTO i Halland under 2012, vilket är 25 fler än året dessförinnan. 15 medlemmar har bidragit till värvningen med 33 av dessa. Antalet värvare har dock minskat med två jämfört med 2011, i gengäld har de värvat fler. Fyra medlemmar överfördes från UNF vid årets början. Övriga har tecknat medlemskap via IOGT-NTO:s hemsida, genom centralt initierade kampanjer eller värvats av någon medlem i annat distrikt. De nya medlemmarna är fördelade mellan föreningarna enl följande: B0402 Magnus Stenbock 6 C0342 Leon Gambetta 18 C0981 Hyltebruk 1 C1342 Fasta Förbundet 13 C2216 Ådalen 3 C2867 Våxtorps Lycka 6 C3102 Tvååker 2 C3708 Framtiden 7 C6202 Åsa 5 C9000 Direktanslutna Halland 9 Ny förening IOGT-NTO-föreningen Wardberget bildades den 23 maj i Varberg. Medlemsantal Antalet medlemmar (exkl SPHF) uppgick den 31 december 2012 till 850, vilket är en minskning med 19 sedan föregående årsskifte. Antalet betalande medlemmar har minskat med 14 från 791 till medlemmar har avlidit under året. 92 medlemmar är direktanslutna, medan övriga har sitt medlemskap i någon av distriktets 22 föreningar. 10

11 En folkrörelse är en riksomfattande organisation med stor geografisk spridning, ideologisk gemenskap med självständig ställning gentemot stat och myndigheter och med en i tiden varaktig verksamhet. Att vara en stor organisation är en avgörande faktor när vi vill påverka opinionen och politiken. I IOGT-NTO Halland har vi på olika sätt arbetat för det som också är kriterierna för projektbidrag från förbundet. Dessa är medlemsrekrytering, medlemsengagemang och politik. Med 70 nya medlemmar blev IOGT- Falkenberg, Halland, i mars 2012 Slutord Verksamhetsberättelse NTO Halland vid årets slut 777 betalande medlemmar. Med en mer aktiv och organiserad medlemsvärvning av föreningar och distrikt hade vi kunnat nå målet som var 800. Nu tar vi nya tag 2013 för att tillsammans verka för att IOGT-NTO Halland ska bli en del av en stark folkrörelse, bli mer välkända, bli en aktivare samhällsaktör, bidra till minskad alkoholkonsumtion, få mer synliga och ändamålsenliga lokaler samt ha en självständig ekonomi. Ulf Johansson Margaret Gabrielsson Göran Pettersson Ulf Johansson Margaret Gabrielsson Göran Pettersson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ann-Sofi Fritzson Ann-Sofi Fritzson Kassör Ove Jonsson Ove Jonsson Ledamot Birgitta Svensson Birgitta Svensson Studieledare Gunnar Friberg Gunnar Friberg Ledamot 11

12 Medlemsstatistik Medlemsstatistik 12

13 Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan 13

14 Ekonomi Balansräkning 14

15 Ekonomi Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice med kr. I servicen ingår bokföring, löneadministration, fakturabetalningar, fakturering, ekonomisk rådgivning, administrativ support, ansvar för arkivering av arkivhandlingar samt postbox, bankfack och administrativa avgifter. Resterande del av intäkterna utgörs av ersättning för utförda projektlednings- och administrationstjänster för Fasta Förbundet, Halmstad, och Framtidens Hus, Falkenberg. Styrelsen [rad 9] Omfattar sammanträden och möten med distriktsstyrelsen och arbetsgrupper, reseersättningar och representation. Kongress [rad 10] För att jämna ut kongresskostnaderna över åren har medel från 2012 avsatts för 2013 års kongress. Kontorskostnader [rad 15] Porto, telefon, telefax, bredband, arbetsmaterial, kopiering, service på kontorsutrustning, serviceavgifter till post, bank och arkiv samt facklitteratur. Marknadsföring [rad 16] Medverkan i telekataloger och söktjänster på Internet. Löne- och lönebikostnader [rad 19] Anställdas löner, arbetsgivaravgifter, premier för ITP, ITPK m fl försäkringar enl kollektivavtal samt särskild löneskatt på pensionspremier. Medlemsavgifter [rad 25] Avser medlemsavgift till Våra Gårdar. Studie- och konferens [rad 27] Avgifter för centrala konferenser samt kostnader för egna samlingar (värvar-kickoff, dialogcafé). Utvecklingsarbete [rad 30] Direkta kostnader för aktiviteter, t ex Folknykterhetens dag, medlemsvärvning, opinionsbildning med mera inom ramen för utvecklingsplanen för Projekt [rad 31] Projektet Det nya medlemskapet (avslutades under 2012). Bingo och lotterier [rad 37] IOGT-NTO:s andel av bingospelet i Tvååker, lotterier från Folkspel (främst BingoLotto) samt provision från Miljonlotteriet. Bingospelet drivs gemensamt av IOGT-NTO-, UNF- och Junis-distrikten. IOGT-NTO:s andel av nettobehållningen är 50 procent ( kr). I kostnaderna ingår uppmuntran till funktionärerna med kr. Kommentarer till balansräkningen på sid 14 Bank [rad 2-3] IOGT-NTO ansvarar för förvaltningen av distriktens gemensamma likvida medel. Med anledning av utlåning till Kuggavik ideell förening för IOGT-NTO ibland negativ behållning på detta konto. Div fordringar [rad 7] Utgörs av fordringar av lönebidrag från Arbetsförmedlingen och Falkenbergs kommun, förbundsstöd för 2012, provisioner från Folkspel och Miljonlotteriet samt överskott från bingoverksamheten för november och december. Rut Johanssons fond [rad 10, 32 och 37] Fonden överlämnades 2008 från Falkenbergskretsen vid kretsens upplösning. Fondens ändamål är att stödja IOGT-NTO-rörelsens barnoch ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun. Fondens kapital har placerats i ett lån till Kuggavik ideell förening. Lånet löper med ett års uppsägningstid och ger bättre ränta än traditionell placering i bank. Kuggavik ideell förening [rad 12-13] Genom den ackordsuppgörelse, som träffades för Kuggavik ideell förening 2003, tvingades IOGT-NTO Halland skriva ner sin fordran med kr. Kvarstående fordran, inkl den som distriktet övertog i samband med upplösningen av IOGT-NTO-föreningen Livets Lycka, var vid årets början uppdelad i tre lån. Ett av dessa ( kr) har lösts under Distriktsstyrelsen beslutade i samband med ackordet att anse förlusten vara ett förskott på årliga bidrag, som kvittas med räntan på det lån, vars kapital uppkommit genom försäljningen av fastigheten Kungsbacka Åsa 5:19. Det i ackordet förlorade kapitalet kommer därmed att vara återvunnet Semesterskulder m m [rad 25] Värdet av anställdas sparade semesterdagar inkl arbetsgivaravgift. Skatteskulder [rad 25] Avser särskild löneskatt på pensionspremier för 2011 och Inbetalningar för kommande år [rad 27] Avsättning till kongresskostnader Förskotterade projektmedel [rad 28] Till 2013 överförda tidigare erhållna medel till utvecklingsarbete. Utveckling Kungsbacka [rad 31] Återstående kapital från nedlagda IOGT-NTO -föreningen C1740 Livets Lycka. Reserverat för verksamhet i Kungsbacka kommun. Reserverat fastigheter [rad38] Kapital från försäljning av fastigheter, som enl IOGT-NTO:s stadgar endast kan användas till köp av fast egendom eller del i fast egendom. Kapitalet är aktiverat genom placering som IOGT -NTO Hallands insats i Kuggavik ideell förening. 15

16 Ekonomi Revisorerna Harry Staaf och Owe Hellberg i arbete. 16

17 Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag nr 1 ang bokslutsdispositioner Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa resultaträkningen för perioden uppvisande ett övrskott med kr 614,49, att överskottet förs i ny räkning, att fastställa balansräkningen per omslutande kr ,05. Distriktsstyrelsens förslag nr 2 ang ersättningar Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att reseersättning utgår enl billigaste färdsätt eller bil med en ersättning per km enl Skatteverkets norm för skattefri bilersättning, att vid representation ges ersättning för rimliga kostnader. Distriktsstyrelsens förslag nr 3 ang arbetsplan Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna arbetsplanen för Distriktsstyrelsens förslag nr 4 ang ekonomisk plan Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna ekonomiska planen för Distriktsstyrelsens förslag nr 5 ang nästa distriktsårsmöte Distriktsstyrelsen och distriktsrådet föreslår distriktsårsmötet besluta att nästa distriktsårsmöte hålls i Halmstads kommun den 12 april

18 Arbetsplan Arbetsplan för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikts och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden för arbetet och avgörande för verksamhetens resultat. För ett gott resultat måste vi sträva i samma riktning och samverka mellan IOGT- NTO:s olika nivåer. Inriktningen på arbetet har fastställts på IOGT-NTO:s kongress i Göteborg 2009, som fattade beslut om strategiska mål Därefter har kongressen i Åre 2011 fattat beslut om mål och verksamhetsinriktning för Dessa dokument ligger till grund för IOGT-NTO Hallands arbetsplan för perioden och de bör även genomsyra verksamheten i IOGT-NTO:s föreningar i Halland. Utvecklingsarbete Utvecklingsarbetet sker enl plan som ligger till grund för utvecklingsstöd från IOGT-NTO [bilaga på följande sidor]. Medlemsrekryteringen är högt prioriterad. Kustvärnet IOGT-NTO Hallands medlemstidning ges ut med fyra nummer per år. IOGT-NTO Hallands hemsida [halland.iogt.se] används som ett viktigt informationsmedium för såväl medlemmar som allmänhet och media. Administration och ekonomi Länskansliet (distriktsexpeditionen) utgör centrum för distriktets administrativa verksamhet. Här samlas all administration, såsom bokföring, lönehantering, skrivservice med mera. Länskansliet ska också vara en resurs för distriktsstyrelsen och distriktets föreningar. Bingo arrangeras i amverkan med UNF och Junis-distrikten. Aktiviteter Utöver de aktiviteter som beskrivs i utvecklingsdelen av denna arbetsplan genomförs följande aktiviteter: 15-30/4 Antilangningskampanj inför Valborg Lokalt 6-12/5 Folknykterhetens vecka Lokalt 9/5 Folknykterhetens dag Lokalt och Laxön, Halmstad 13/5-14/6 Antilangningskampanj inför skolavslutningen Lokalt 24/6 Kongressturné med medlemsvärvning Halmstad 25/6 Kongressturné med medlemsvärvning Falkenberg 26/6 Kongressturné med medlemsvärvning Varberg 26-30/6 Kongress Borås 15/9-15/10 Lokal- och distriktsvärvarkampanj Lokalt 5-12/10 Världens Barn Lokalt 14-31/10 Antilangningskampanj inför Halloween Lokalt 1/11 Ljusmanifestation för narkotikans offer Lokalt 1-13/12 Antilangningskampanj inför Lucia Lokalt 13/12-6/1 Vit Jul-kampanjen Lokalt Dessutom ska utbildningstillfällen ordnas för Registeransvariga för IRMA (IOGT-NTO-rörelsens medlemsadministration) Föreningsadministratörer för lokala hemsidor under iogt.se 18

19 Arbetsplan/Utvecklingsplan Inledning Denna utvecklingsplan är en fortsättning på det utvecklingsarbete som bedrivits tidigare. Samtidigt har planen förändrats utifrån de erfarenheter som inhämtats. En följd är att ännu kraftfullare ansträngningar kommer att göras för att få föreningarna att bli mer delaktiga och drivande i arbetet att nå de uppsatta målen. Detta avser distriktsstyrelsen ska uppfyllas genom att fortsätta och förstärka arbetet med de fem utvecklingsföreningar, som utsågs Dessutom kommer medlemsvärvningsinsatser att prioriteras och restantuppföljning att organiseras på ett bättre sätt än tidigare. Särskilda insatser för att göra IOGT-NTO mer välkänt kommer också att vara en prioriterad inriktning på utvecklingsarbetet. Metod Metoden blir att varje utvecklingsförening i samarbete med distriktsstyrelsen, verksamhetschefen och utvecklingskonsulenten tar fram en lokal utvecklingsplan. I planen ska ingå en lägsta nivå av mål och insatser som distriktsstyrelsen fastställer med utgångspunkt från denna utvecklingsplan. För att kunna genomföra sin lokala utvecklingsplan tillförs föreningen ett visst ekonomiskt stöd. En startkonferens för utvecklingsföreningarnas styrelser anordnas dessutom tidigt under Distriktsstyrelsen utser inom sig en fadder som tillsammans med verksamhetschef och utvecklingskonsulent aktivt stödjer och deltar i föreningarnas utvecklingsarbete. Distriktsstyrelsen tar även fortsättningsvis ansvar för det strategiska arbetet och länsövergripande insatser. En detaljerad aktivitetskalender ska göras med det snaraste för att säkerställa framförhållning i planeringen av arbetet. IOGT-NTO är en stark folkrörelse Medlemmarna i IOGT-NTO kan manifestera sitt engagemang på många olika sätt. Medlemmarna ska känna sig delaktiga i organisationens arbete och ha möjlighet att påverka beslut. Medlemmarna har olika intressen och möjligheter till engagemang. Vi behöver använda många olika sätt att kommunicera. Det är viktigt att ta tillvara vars och ens engagemang, exempelvis genom insatser i lokalföreningar, aktionsgrupper, nätverk och projekt. Medlemskapet är ett aktivt ställningstagande till stöd för IOGT- NTO:s grundläggande värderingar och insatser. Medlemmar, förtroendevalda och anställda ges möjlighet till utbildningar som erbjuds genom våra folkhögskolor och studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Arbetet med handlingsplanen för en jämställd organisation fortsätter under kongressperioden. En viktig förutsättning för ett starkt IOGT-NTO är att distrikten och/eller regionerna har engagerad ledning och personal. Regionala resurscentra samordnar interna och externa resurser i form av exempelvis utvecklingskonsulenter1, våra folkhögskolor och NBV. Mål IOGT-NTO har en omfattande rekrytering av medlemmar och ökar årligen sitt medlemstal. En majoritet av medlemmarna upplever delaktighet och att medlemskapet i IOGT- NTO är meningsfullt. IOGT-NTO har en modell för resursfördelning som möjliggör för varje distrikt att ha en distriktskonsulent. Folkhögskolorna har huvudansvaret för att genomföra IOGT-NTO:s utbildningar såväl centralt som regionalt. IOGT-NTO har ett närmare samarbete med NBV på alla nivåer i organisationen. Samarbetet med övriga förbund inom rörelsen har intensifierats på alla nivåer. Hallands mål IOGT-NTO Halland har minst 900 medlemmar vid utgången av Betalningsfrekvensen ska vara minst 87 procent. Medlemsrekryteringen uppgår till minst 150 nya medlemmar. Antalet värvare ska vara minst 18. IOGT-NTO Halland ska aktivt delta i rekryteringskampanjer och tävlingar. Insatser 2013 för att nå målen Bilda och organisera två värvar-team. Genomföra värvarutbildning/ värvarträffar. Medlemsvärvningen organiseras så att värvning görs regelbundet på olika platser och vid särskilda publika arrangemang (mässor, festivaler etc). 19

20 Arbetsplan/Utvecklingsplan Föräldrar till medlemmar i rörelsens ungdomsförbund erbjuds medlemskap i IOGT-NTO. Restanter ska förmås att betala medlemsavgiften. Personliga påminnelser utförs i anslutning till att påminnelser skickas ut från förbundet. Föreningarna stimuleras till aktivitet genom en poängjakt som resulterar i en ekonomisk premie. Dialogcafé för yngre medlemmar. Höstupptakt anordnas. Skicka fem deltagare till Verksamhetsforum och fem deltagare till Socialt forum. IOGT-NTO är välkänt För att bli välkänt ska IOGT-NTO arbeta för att både allmänhet och medlemmar ska ha en tydlig bild av vad vi står för och att vi uppfattas som en drivande samhällsaktör i de frågor vi arbetar med. IOGT-NTO:s arbete bygger på nykterhet, gemenskap och påverkan. Vår vision når vi genom att arbeta med löftet om att Vi gör Sverige nyktrare. Mål IOGT-NTO är ett av Sveriges starkaste varumärken bland idéburna organisationer. Allmänheten har en fortsatt hög kännedom om IOGT-NTO (85 procent) och en majoritet (55 procent) har kunskap om och en tydlig bild av vad vi gör och erbjuder. Alla känner någon som är med i IOGT- NTO. IOGT-NTO har fler stolta medlemmar som står upp för nykterheten och våra grundsatser och program. Hallands mål IOGT-NTO ska vara en självklar medverkande när regional TV/radio samt lokaltidningar tar upp alkohol- och narkotikafrågor. Insatser 2013 för att nå målen Familjefest arrangeras på Folknykterhetens dag Föreläsarturné anordnas kring våra kärnfrågor. Implementering av Kampanj 2013 i föreningarna. Genomföra aktiviteter i Kampanj Återkommande nyhetsbrev till lokal och regional media. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör IOGT-NTO är i huvudsak en opinionsbildande organisation som bedriver verksamhet inom tre områden: det alkohol- och narkotikapolitiska, det förebyggande och det sociala. De politiska frågor som vi driver genomsyrar samtliga verksamhetsområden. Den omfattande verksamhet vi bedriver är möjlig tack vare ideella insatser. 20 Mål IOGT-NTO utvecklar samverkan med civilsamhällets aktörer. Vi bedriver politisk påverkan i majoriteten av landets kommuner. Vi har skapat fler attraktiva alkoholfria miljöer. Människor som antingen själva är, har varit eller som känner någon med alkoholberoende eller annan beroendeproblematik erbjuds stöd hos oss. Hallands mål IOGT-NTO bedriver politiskt arbete i minst tre kommuner. Utveckla samverkan med civilsamhällets aktörer. Insatser 2013 för att nå målen Drogkampen genomförs för närstående organisationer (ex AA, Länkar, KRIS, etc).

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2012 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare

Läs mer

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten. Kvarvarande projektmedel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten. Kvarvarande projektmedel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen Projektstöd [rad 5] Differensen med budgeten beror på att det inte funnits tidsutrymme för att arbeta med projekten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland

Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland Verksamhetsberättelse 2014 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Vice ordf: Halmstad/Ådalen Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Vice ordf: Halmstad/Ådalen Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare:

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland 6 Styrelsens verksamhet Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad Vice ordförande: Anneli Hammar, Harplinge Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2009 Arbetsplan Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2009 Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Barbro Maijgren, tf ordförande fram till årsmötet

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid

Innehållsförteckning. Sid IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Sid Mötesprogram..... 3 Förslag till föredragningslista...... 4-5 Verksamhetsberättelse....... 6-11 Medlemsstatistik......... 12 Resultaträkning och budget.......

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland

Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland 6 Verksamhetsberättelse 2011 för IOGT-NTO Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad/Ådalen Vice ordf: Margaret Gabrielsson, Träslövsläge/Leon Gambetta Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande Totte Ljunggren,

Läs mer

IOGT-NTO Halland. Gemenskap Nykterhet Påverkan

IOGT-NTO Halland. Gemenskap Nykterhet Påverkan IOGT-NTO Halland Gemenskap Nykterhet Påverkan Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2012 2013 Utgångspunkter för vårt arbete Mål och verksamhetsinriktningen för 2012 2013 tar sin utgångspunkt i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program, IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009

Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009 Mötesprogram Mötesprogram för UNF Hallands distriktsårsmöte i Åled den 17 april 2009 i Stationshuset, Åled Fredag 18.00 Distriktsårsmöte 19.30 Middag 20.00 Afrika 22.00 Filmkväll 00.00 Nattmacka Lördag

Läs mer

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR

STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR l Ändamål och firma Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för nykterhetsrörelsens och andra organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige. Våra Gårdar

Läs mer

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner Med framtiden i kikaren Distrikts- årsmöte 18 april 2009 Motioner Motion nr 1 ang verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare Under november månad 2008 kallades skolornas rektorer till

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs)

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2008 för IOGT-NTO Halland Styrelsens arbete 6 Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer