BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT"

Transkript

1 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

2 Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget ökar branschen med 2 procent. Ökningen varierar dock mellan olika yrkesområden. Störst är den inom bygg, + 93 procent. Även industribemanningen utvecklades starkt, + 51 procent. Industrin drabbades förstås hårdast under förra året, så ökningen är från en låg nivå. Anmärkningsvärt är att vårdbemanningen på första gången på länge uppvisar negativa siffror för första kvartalet. Sett till branschens olika tjänsteområden ser vi bekanta förändringar i förhållande till konjunktursvängningen. Omställningstjänsten minskar i omfattning, medan behovet av rekryteringshjälp har ökat rejält hos kundföretagen. Personaluthyrningen ökar med 5 procent, medan entreprenaderna under första kvartalet minskar med en fjärdedel. Omsättningsutvecklingen är även intressant ur ett regionalt perspektiv. Stockholmsområdet uppvisade relativt stabila siffror under 2009 jämfört med raset i till exempel västra Sverige. Nu ser vi en liten minskning i Stockholm, medan de andra hårt drabbade regionerna uppvisar positiv tillväxt. Branschen breder sålunda ut sig över hela Sverige i allt större utsträckning. Stockholmsområdet utgör nu 38 procent och västra Sverige 21 procent av branschens omsättning. Flera yrkesområden ökar nu också sin omsättning. Industri och tillverkning, som nu utgör nästan en femtedel av bemanningsbranschen, ökar med 51 procent. Störst är dock ökningen inom bygg. Byggindustrin utgör en liten del av bemanningsbranschen, 2 procent. Ökningen har dock en tid varit positiv. Under första kvartalet ökade uthyrningen åter med nästan 100 procent. Vi kan också observera en minskning inom hotell, restaurang och turism på 71 procent. Uthyrning inom vården som många år i följd visat på positiv tillväxt mötte under första kvartalet en nedgång på 23 procent. Vi kan konstatera att nedgångar i offentliga sektorn släpar efter industrin. Sammantaget ser vi återigen att den ljusnande framtid är vår. Som teorin förutspår etablerar sig den unga branschen på en ny högre nivå efter en ekonomisk nedgång. Detta beror på att branschen successivt blir känd och etablerad bland såväl kunder, medarbetare som det omgivande samhället. Under våren har många fackliga organisationer inom LO på olika sätt agerat för att begränsa branschen mot kortare uppdrag. Branschens företag jobbar i en annan riktning: mot längre uppdrag och mot mera kvalificerade tjänster. Redan i dag utgör tjänstemännen och akademikerna kring 70 procent av verksamheten. Därmed inte sagt att bemanningstjänsterna kommer att minska inom klassiska LO-områden, snarare tvärtom. Det finns fortfarande många yrken där bemanningsbranschen knappt inlett verksamhet. Längre uppdrag och därmed ökade möjligheter för bemanningsanställda till trygga och intressant jobb, det är receptet för bemanningsbranschen framöver. Stockholm i maj 2010 Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET TJÄNSTEOMRÅDEN 9 YRKESOMRÅDEN 11 NORRA SVERIGE 15 MELLANSVERIGE 19 STOCKHOLM 22 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 29 DEFINITIONER OCH BEGREPP 34 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 37 KONTAKT 37 3

4 Sammanfattning Bemanningsföretagens medlemmar uppvisar, för första gången sedan tredje kvartalet 2008, en positiv omsättningsutveckling. Omsättningen ökar med två procent jämfört med samma kvartal Detta resultat indikerar att bemanningsbranschen har påbörjat en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningssiffror som branschen upplevde under toppåren 2007 och Samtliga regioner utom Stockholm uppvisar positiv omsättningsutveckling med tillväxttakter kring 10 procent. Omsättningsutvecklingen i Stockholmsregionen minskar dock med 8 procent. Stockholmsregionens omsättningsutveckling får, i relation till övriga regioner, betraktas som svag. På nationell nivå ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering, med 28 procent, samt uthyrning, med 5 procent. Tjänsteområdena omställning och entreprenad minskar med 48 respektive 24 procent. Eftersom tjänsteområdet uthyrning har överlägset störst omsättningsandel, 90 procent, uppväger den positiva utvecklingen på detta område den negativa utvecklingen i områdena omställning och entreprenad. De yrkesområden som omsätter störst belopp under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration samt Industri/Tillverkning med vardera nästan 20 procent av den totala omsättningen. Högst tillväxttal uppvisar dock yrkesområdena Bygg och Industri/Tillverkning med tillväxttakter på 93 respektive 51 procent. Hotell/Restaurang backar mest med 71 procent. Sett till regionala variationer är utvecklingen på tjänsteområdet omställning särskilt intressant. I regionerna Västra och Södra Sverige samt Mellansverige är tillväxttalen på detta område kraftigt positiva med tillväxttakter på 192, 83 respektive 137 procent. I Stockholm och Norra Sverige är situationen den omvända med negativa tillväxttakter, 71 respektive 28 procent. 4

5 Bemanningsföretagens utveckling första kvartalet 2010 För första gången sedan tredje kvartalet 2008 uppvisar bemanningsföretagens medlemsföretag en positiv omsättningsutveckling 1. Omsättningen ökade med två procent jämfört med första kvartalet Återgången till positiva tillväxttal indikerar att bemanningsbranschen under 2010 kommer att uppleva en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningsnivåer som uppmättes under 2007 och Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 32% 31% 27% 27% 28% 28% 25% 25% 23% 23% 2 19% 2 17% 16% 12% 11% 6% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -2% -4% -9% -8% -8% -14% -13% -2-14% 2% % Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2010 till drygt 3,5 miljarder kronor. Omsättningsnivån är näst intill identisk med omsättningen under fjärde kvartalet Historiskt sett brukar dock första kvartalet vara svagare än sista kvartalet föregående år. Detta är ytterligare en indikation på att vi kan förvänta oss starkare tillväxttal under kommande kvartal Se Om statistiken för ytterligare information kring hur urvalet ser ut. 5

6 Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Samtliga regioner förutom Stockholm uppvisar en stark positiv utveckling under första kvartalet Södra Sverige är den region som utvecklas starkast med en omsättningsökning på 14 procent, men även Västra och Norra samt Mellansverige uppvisar starka tillväxttal. I Stockholmsregionen syns dock fortsatt inga tecken på någon återhämtning. Sett i förhållande till övriga regioner måste den negativa omsättningsutvecklingen på 8 procent betraktas som ett svagt resultat. Den fortsatt negativa utvecklingen i Stockholmsregionen är orsaken till att omsättningsutvecklingen, trots starka tillväxttal i övriga regioner, stannar på två procent. 6

7 Omsättningsutveckling första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med samma period föregående år 15% 14% 1 9% 6% 7% 5% 2% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt -5% -1-8% Stockholm är fortsatt den största regionen och står för 38 procent av den nationella omsättningen under första kvartalet På grund av Stockholmsregionens svaga utveckling under första kvartalet minskar dock omsättningsandelen med 3 procentenheter jämfört med helåret Västra Sverige har näst störst omsättningsandel med 21 procent. Södra Sverige och Mellansverige är jämnstora med cirka en sjundedel var av den totala omsättningen, Norra Sverige är återigen minsta regionen med en omsättningsandel på 9 procent. 7

8 Omsättningens fördelning per region Västra; 21% Mellan; 17% Norra; 9% Södra; 15% Stockholm; 38% 8

9 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under första kvartalet 2010 ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering och uthyrning medan omsättningen i tjänsteområdena entreprenad och omställning minskar. Tjänsteområdet uthyrning är fortsatt störst med en omsättningsandel på 90 procent av den totala omsättningen i företagen. Tjänsteområdet omställning, som växte med 323 procent under krisåret 2009, minskar nu med 48 procent och kan, om samhällsekonomin utvecklas positivt under 2010, förväntas uppvisa sjunkande omsättningsutveckling på nationell nivå under resten av året. Omsättning per tjänsteområde 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-24% -48% 28% 5% 2% Ack. -24% -48% 28% 5% 2% Kv 1 2% 3% 4% 9 10 Ack. 2% 3% 4% I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004 men särredovisas enbart från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 9

10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 5% % % -6 10

11 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 3 De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration med 19 procent av omsättningen följt av Industri/Tillverkning, 18 procent av omsättningen, samt Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med vardera 14 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden utgör tillsammans nästan två tredjedelar av den totala omsättningen. De minsta yrkesområdena är Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Industri/Tillverkning och Bygg är de yrkesområden som har starkast omsättningsutveckling under första kvartalet Områdena ökar med 51 respektive 93 procent. Svagast omsättningsutveckling har yrkesområdet Hotell/Restaurang vilket minskar i omsättning med 71 procent. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området övrigt återfinns exempelvis bevakning och städ. Övrigt minskade med 17 procent. 3 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 11

12 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Ekonomi Bygg / Finans Försälj. Hotell/ Rest. Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. IT Kontor/ Adm. Kv Ack Kv 1 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Ack. 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Kv 1 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Ack. 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Lager/ Logistik Mf/Info Pedagogik Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Ack Kv 1 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Ack. 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Kv 1 14% 2% 6% 4% 6% 10 Ack. 14% 2% 6% 4% 6% 10 12

13 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 62% 19% 24% -7% -2% 27% 3% 32% 29% 26% 16% 12% 19% 2 26% 77% 24% 33% 36% -23-2% 4% 5% 15% 24% 31% 32% 27% 28% 25% 29% 28% 19% 2 17% 16% 23% 24% 12% -5% % Omsättningens utveckling per yrkesområde första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med föregående år % % % 4% 14% 6% Bygg Ekonomi/Finans -12% -14% -17% -15% -23% Hälso- och sjukvård IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -32% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -71% Pedagogik 13

14 Omsättningens fördelning per yrkesområde Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Pedagogik Marknadsföring/Information Lager/Logistik Kontor/Administration IT Industri/Tillverkning Hälso- och sjukvård Hotell, restaurang, turism Försäljning Ekonomi/Finans Bygg 1% 2% 2% 4% 6% 6% 6% 9% 14% 14% 18% 19% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 14

15 Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 7 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period Norra Sverige omsatte cirka 320 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Kontor/Administration. Omsättning i Norra Sverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 7 % 9 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 33% 17% 27% 23% 41%41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% % -1% -2% -2% -7% -12% % -33%

16 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-51% -28% 9% 8% 7% Ack. -51% -28% 9% 8% 7% Kv 1 2% 5% 93% 10 Ack. 2% 5% 93% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 2 1 9% 8% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning % % -6 16

17 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 8% Teknik 4% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 11% Kontor/Administration 19% IT 3% Industri/Tillverkning 25% Hälso- och sjukvård 12% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 1% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet % 8 72% 6 54% 51% 4 2 9% 11% 4% 1-1% -1% Bygg Ekonomi/Finans -43% Hälso- och sjukvård -19% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -19% Marknadsföring/Information Pedagogik 17

18 Omsättningens utveckling Hotell, restaurang, turism samt totalt i Norra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 7% Totalt 18

19 Mellansverige Mellansverige ökade sin omsättning med 6 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period föregående år. I regionen omsattes nästan 600 miljoner kronor vilket uppgår till 17 procent av rikets totala omsättning. 92 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning. Omställning ökar, med 137 procent, mest. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning i Mellansverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 6 % 17 % 17 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 26% 34% 27% 24% 38% 41% 45%46% 34% 34% 28% 29% % -4% 6% % -19%-21%-21% -14% -29% -23%

20 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-15% 137% 2% 5% 6% Ack. -15% 137% 2% 5% 6% Kv 1 1% 4% 3% 92% 10 Ack. 1% 4% 3% 92% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % 5% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -15% 20

21 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige första halvåret 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1 9% 18% 22% 27% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige första kvartalet % % 19% 57% 16% Bygg Ekonomi/Finans -7% -19% Hälso- och sjukvård -34% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter -1% -21% -18% -42% Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -94% Pedagogik 21

22 Stockholm Stockholm har, med 38 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under första kvartalet Omsättningen minskar dock med 8 procent under första kvartalet. 86 procent av omsättningen utgörs av uthyrning. Bland yrkesområdena är Ekonomi/Finans och Kontor/Administration störst med sammanlagt 41 procent av den totala omsättningen. Omsättning i Stockholm första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % -8% 38 % 38 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% % -11% -15% 18% 24% 21% 13% 14% 11% -1% -3% -6% 1% 19% 16% 5% -1% -7% -18% -16% -15% -8%

23 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-26% -71% 49% 1% -8% Ack. -26% -71% 49% 1% -8% Kv 1 5% 4% 6% 86% 10 Ack. 5% 4% 6% 86% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 49% 4 2 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 1% -2-26% % 23

24 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 3% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 8% Lager/Logistik 1 Bygg Hälso- och sjukvård 8% Övrigt 8% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 4% Kontor/Administration 2 IT 12% Ekonomi/Finans 21% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm första kvartalet % 10 76% 5 5% 14% 7% 11% -5% -4% -8% Bygg Ekonomi/Finans Hälso- och sjukvård -29% -24% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt -4 Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -25% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -89% Pedagogik 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, och stod för den kraftigaste minskningen under 2009, ökar i första kvartalet 2010 med nio procent. I västra Sverige omsattes 730 miljoner under första kvartalet vilket motsvarar 21 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet uthyrning. Tjänsteområdet omställning ökar mest, 192 procent. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning med 22 procent av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 9 % 21% 21 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 41% 43% 45% 48% 43% 37% 37% 3 29% 31% 3 26% 16% 25%25% 9% 9% -2% -2-16% -12% -23% % -41% -47%

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-28% 192% 1 9% 9% Ack. -28% 192% 1 9% 9% Kv 1 1% 1% 3% 95% 10 Ack. 1% 1% 3% 95% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -5-28% 26

27 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 3% Teknik 6% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 14% Kontor/Administration 17% IT 13% Industri/Tillverkning 22% Hälso- och sjukvård 4% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 4% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet % 62% 4 24% 2 14% 16% 2% 11% 7% -2 Ekonomi/Finans -4-32% Hälso- och sjukvård -11% IT Kontor/Administration Teknik -8% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -37% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -21% Pedagogik -6 27

28 Omsättningens utveckling Bygg samt totalt i Västra Sverige första kvartalet % Bygg 9% Totalt 28

29 Södra Sverige Södra Sverige har starkast omsättningsutveckling av samtliga regioner, 14 procent. Omsättningen uppgick till cirka 530 miljoner kronor och utgör 15 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet med 23 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 14 % 15 % 15 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 5 42% 44% 46% 38% 32% 33% 34% 34% 3 26% 27% 19% 13% -2% -3% -1-16% -6% 14% % -24%

30 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv % 31% 11% 14% Ack. 1 83% 31% 11% 14% Kv 1 1% 5% 4% 9 10 Ack. 1% 5% 4% 9 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 30

31 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 2% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 23% Lager/Logistik 15% Bygg 2% Hälso- och sjukvård 3% Övrigt 7% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 7% Kontor/Administration 18% IT 6% Ekonomi/Finans 11% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet % % % 5 3% 12% % Bygg Ekonomi/Finans -18% Hälso- och sjukvård -26% -26% IT Kontor/Administration Teknik -11% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning -39% Försäljning Marknadsföring/Information -4 Pedagogik 31

32 Omsättningens utveckling i yrkesområdet Hotell, restaurang, turism samt totalt i Södra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 14% Totalt 32

33 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för ca 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 33

34 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 34

35 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, lab.tekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal Lagerpersonal, chaufförer, och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, städ. 35

36 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Länsindelning: Norra Sverige Mellansverige Västra Sverige Stockholm Södra Sverige Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Jönköpings län och Västra Götalands län Stockholms- och Gotlands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Skånes län 36

37 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 280 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Mattias Danielsson. Mattias Danielsson Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 37

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Bemanningsbranschen. en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige

Bemanningsbranschen. en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige Ekonomihögskolan Institutionen för Nationalekonomi och Statistik Magisteruppsats NAD 395 VT-2006 Bemanningsbranschen en kvantitativ studie av dess utveckling i Sverige Författare: Maria Johansson Handledare:

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer