BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT"

Transkript

1 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

2 Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget ökar branschen med 2 procent. Ökningen varierar dock mellan olika yrkesområden. Störst är den inom bygg, + 93 procent. Även industribemanningen utvecklades starkt, + 51 procent. Industrin drabbades förstås hårdast under förra året, så ökningen är från en låg nivå. Anmärkningsvärt är att vårdbemanningen på första gången på länge uppvisar negativa siffror för första kvartalet. Sett till branschens olika tjänsteområden ser vi bekanta förändringar i förhållande till konjunktursvängningen. Omställningstjänsten minskar i omfattning, medan behovet av rekryteringshjälp har ökat rejält hos kundföretagen. Personaluthyrningen ökar med 5 procent, medan entreprenaderna under första kvartalet minskar med en fjärdedel. Omsättningsutvecklingen är även intressant ur ett regionalt perspektiv. Stockholmsområdet uppvisade relativt stabila siffror under 2009 jämfört med raset i till exempel västra Sverige. Nu ser vi en liten minskning i Stockholm, medan de andra hårt drabbade regionerna uppvisar positiv tillväxt. Branschen breder sålunda ut sig över hela Sverige i allt större utsträckning. Stockholmsområdet utgör nu 38 procent och västra Sverige 21 procent av branschens omsättning. Flera yrkesområden ökar nu också sin omsättning. Industri och tillverkning, som nu utgör nästan en femtedel av bemanningsbranschen, ökar med 51 procent. Störst är dock ökningen inom bygg. Byggindustrin utgör en liten del av bemanningsbranschen, 2 procent. Ökningen har dock en tid varit positiv. Under första kvartalet ökade uthyrningen åter med nästan 100 procent. Vi kan också observera en minskning inom hotell, restaurang och turism på 71 procent. Uthyrning inom vården som många år i följd visat på positiv tillväxt mötte under första kvartalet en nedgång på 23 procent. Vi kan konstatera att nedgångar i offentliga sektorn släpar efter industrin. Sammantaget ser vi återigen att den ljusnande framtid är vår. Som teorin förutspår etablerar sig den unga branschen på en ny högre nivå efter en ekonomisk nedgång. Detta beror på att branschen successivt blir känd och etablerad bland såväl kunder, medarbetare som det omgivande samhället. Under våren har många fackliga organisationer inom LO på olika sätt agerat för att begränsa branschen mot kortare uppdrag. Branschens företag jobbar i en annan riktning: mot längre uppdrag och mot mera kvalificerade tjänster. Redan i dag utgör tjänstemännen och akademikerna kring 70 procent av verksamheten. Därmed inte sagt att bemanningstjänsterna kommer att minska inom klassiska LO-områden, snarare tvärtom. Det finns fortfarande många yrken där bemanningsbranschen knappt inlett verksamhet. Längre uppdrag och därmed ökade möjligheter för bemanningsanställda till trygga och intressant jobb, det är receptet för bemanningsbranschen framöver. Stockholm i maj 2010 Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET TJÄNSTEOMRÅDEN 9 YRKESOMRÅDEN 11 NORRA SVERIGE 15 MELLANSVERIGE 19 STOCKHOLM 22 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 29 DEFINITIONER OCH BEGREPP 34 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 37 KONTAKT 37 3

4 Sammanfattning Bemanningsföretagens medlemmar uppvisar, för första gången sedan tredje kvartalet 2008, en positiv omsättningsutveckling. Omsättningen ökar med två procent jämfört med samma kvartal Detta resultat indikerar att bemanningsbranschen har påbörjat en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningssiffror som branschen upplevde under toppåren 2007 och Samtliga regioner utom Stockholm uppvisar positiv omsättningsutveckling med tillväxttakter kring 10 procent. Omsättningsutvecklingen i Stockholmsregionen minskar dock med 8 procent. Stockholmsregionens omsättningsutveckling får, i relation till övriga regioner, betraktas som svag. På nationell nivå ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering, med 28 procent, samt uthyrning, med 5 procent. Tjänsteområdena omställning och entreprenad minskar med 48 respektive 24 procent. Eftersom tjänsteområdet uthyrning har överlägset störst omsättningsandel, 90 procent, uppväger den positiva utvecklingen på detta område den negativa utvecklingen i områdena omställning och entreprenad. De yrkesområden som omsätter störst belopp under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration samt Industri/Tillverkning med vardera nästan 20 procent av den totala omsättningen. Högst tillväxttal uppvisar dock yrkesområdena Bygg och Industri/Tillverkning med tillväxttakter på 93 respektive 51 procent. Hotell/Restaurang backar mest med 71 procent. Sett till regionala variationer är utvecklingen på tjänsteområdet omställning särskilt intressant. I regionerna Västra och Södra Sverige samt Mellansverige är tillväxttalen på detta område kraftigt positiva med tillväxttakter på 192, 83 respektive 137 procent. I Stockholm och Norra Sverige är situationen den omvända med negativa tillväxttakter, 71 respektive 28 procent. 4

5 Bemanningsföretagens utveckling första kvartalet 2010 För första gången sedan tredje kvartalet 2008 uppvisar bemanningsföretagens medlemsföretag en positiv omsättningsutveckling 1. Omsättningen ökade med två procent jämfört med första kvartalet Återgången till positiva tillväxttal indikerar att bemanningsbranschen under 2010 kommer att uppleva en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningsnivåer som uppmättes under 2007 och Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 32% 31% 27% 27% 28% 28% 25% 25% 23% 23% 2 19% 2 17% 16% 12% 11% 6% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -2% -4% -9% -8% -8% -14% -13% -2-14% 2% % Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2010 till drygt 3,5 miljarder kronor. Omsättningsnivån är näst intill identisk med omsättningen under fjärde kvartalet Historiskt sett brukar dock första kvartalet vara svagare än sista kvartalet föregående år. Detta är ytterligare en indikation på att vi kan förvänta oss starkare tillväxttal under kommande kvartal Se Om statistiken för ytterligare information kring hur urvalet ser ut. 5

6 Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Samtliga regioner förutom Stockholm uppvisar en stark positiv utveckling under första kvartalet Södra Sverige är den region som utvecklas starkast med en omsättningsökning på 14 procent, men även Västra och Norra samt Mellansverige uppvisar starka tillväxttal. I Stockholmsregionen syns dock fortsatt inga tecken på någon återhämtning. Sett i förhållande till övriga regioner måste den negativa omsättningsutvecklingen på 8 procent betraktas som ett svagt resultat. Den fortsatt negativa utvecklingen i Stockholmsregionen är orsaken till att omsättningsutvecklingen, trots starka tillväxttal i övriga regioner, stannar på två procent. 6

7 Omsättningsutveckling första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med samma period föregående år 15% 14% 1 9% 6% 7% 5% 2% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt -5% -1-8% Stockholm är fortsatt den största regionen och står för 38 procent av den nationella omsättningen under första kvartalet På grund av Stockholmsregionens svaga utveckling under första kvartalet minskar dock omsättningsandelen med 3 procentenheter jämfört med helåret Västra Sverige har näst störst omsättningsandel med 21 procent. Södra Sverige och Mellansverige är jämnstora med cirka en sjundedel var av den totala omsättningen, Norra Sverige är återigen minsta regionen med en omsättningsandel på 9 procent. 7

8 Omsättningens fördelning per region Västra; 21% Mellan; 17% Norra; 9% Södra; 15% Stockholm; 38% 8

9 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under första kvartalet 2010 ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering och uthyrning medan omsättningen i tjänsteområdena entreprenad och omställning minskar. Tjänsteområdet uthyrning är fortsatt störst med en omsättningsandel på 90 procent av den totala omsättningen i företagen. Tjänsteområdet omställning, som växte med 323 procent under krisåret 2009, minskar nu med 48 procent och kan, om samhällsekonomin utvecklas positivt under 2010, förväntas uppvisa sjunkande omsättningsutveckling på nationell nivå under resten av året. Omsättning per tjänsteområde 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-24% -48% 28% 5% 2% Ack. -24% -48% 28% 5% 2% Kv 1 2% 3% 4% 9 10 Ack. 2% 3% 4% I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004 men särredovisas enbart från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 9

10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 5% % % -6 10

11 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 3 De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration med 19 procent av omsättningen följt av Industri/Tillverkning, 18 procent av omsättningen, samt Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med vardera 14 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden utgör tillsammans nästan två tredjedelar av den totala omsättningen. De minsta yrkesområdena är Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Industri/Tillverkning och Bygg är de yrkesområden som har starkast omsättningsutveckling under första kvartalet Områdena ökar med 51 respektive 93 procent. Svagast omsättningsutveckling har yrkesområdet Hotell/Restaurang vilket minskar i omsättning med 71 procent. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området övrigt återfinns exempelvis bevakning och städ. Övrigt minskade med 17 procent. 3 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 11

12 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Ekonomi Bygg / Finans Försälj. Hotell/ Rest. Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. IT Kontor/ Adm. Kv Ack Kv 1 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Ack. 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Kv 1 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Ack. 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Lager/ Logistik Mf/Info Pedagogik Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Ack Kv 1 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Ack. 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Kv 1 14% 2% 6% 4% 6% 10 Ack. 14% 2% 6% 4% 6% 10 12

13 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 62% 19% 24% -7% -2% 27% 3% 32% 29% 26% 16% 12% 19% 2 26% 77% 24% 33% 36% -23-2% 4% 5% 15% 24% 31% 32% 27% 28% 25% 29% 28% 19% 2 17% 16% 23% 24% 12% -5% % Omsättningens utveckling per yrkesområde första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med föregående år % % % 4% 14% 6% Bygg Ekonomi/Finans -12% -14% -17% -15% -23% Hälso- och sjukvård IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -32% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -71% Pedagogik 13

14 Omsättningens fördelning per yrkesområde Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Pedagogik Marknadsföring/Information Lager/Logistik Kontor/Administration IT Industri/Tillverkning Hälso- och sjukvård Hotell, restaurang, turism Försäljning Ekonomi/Finans Bygg 1% 2% 2% 4% 6% 6% 6% 9% 14% 14% 18% 19% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 14

15 Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 7 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period Norra Sverige omsatte cirka 320 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Kontor/Administration. Omsättning i Norra Sverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 7 % 9 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 33% 17% 27% 23% 41%41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% % -1% -2% -2% -7% -12% % -33%

16 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-51% -28% 9% 8% 7% Ack. -51% -28% 9% 8% 7% Kv 1 2% 5% 93% 10 Ack. 2% 5% 93% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 2 1 9% 8% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning % % -6 16

17 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 8% Teknik 4% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 11% Kontor/Administration 19% IT 3% Industri/Tillverkning 25% Hälso- och sjukvård 12% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 1% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet % 8 72% 6 54% 51% 4 2 9% 11% 4% 1-1% -1% Bygg Ekonomi/Finans -43% Hälso- och sjukvård -19% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -19% Marknadsföring/Information Pedagogik 17

18 Omsättningens utveckling Hotell, restaurang, turism samt totalt i Norra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 7% Totalt 18

19 Mellansverige Mellansverige ökade sin omsättning med 6 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period föregående år. I regionen omsattes nästan 600 miljoner kronor vilket uppgår till 17 procent av rikets totala omsättning. 92 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning. Omställning ökar, med 137 procent, mest. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning i Mellansverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 6 % 17 % 17 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 26% 34% 27% 24% 38% 41% 45%46% 34% 34% 28% 29% % -4% 6% % -19%-21%-21% -14% -29% -23%

20 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-15% 137% 2% 5% 6% Ack. -15% 137% 2% 5% 6% Kv 1 1% 4% 3% 92% 10 Ack. 1% 4% 3% 92% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % 5% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -15% 20

21 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige första halvåret 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1 9% 18% 22% 27% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige första kvartalet % % 19% 57% 16% Bygg Ekonomi/Finans -7% -19% Hälso- och sjukvård -34% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter -1% -21% -18% -42% Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -94% Pedagogik 21

22 Stockholm Stockholm har, med 38 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under första kvartalet Omsättningen minskar dock med 8 procent under första kvartalet. 86 procent av omsättningen utgörs av uthyrning. Bland yrkesområdena är Ekonomi/Finans och Kontor/Administration störst med sammanlagt 41 procent av den totala omsättningen. Omsättning i Stockholm första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % -8% 38 % 38 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% % -11% -15% 18% 24% 21% 13% 14% 11% -1% -3% -6% 1% 19% 16% 5% -1% -7% -18% -16% -15% -8%

23 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-26% -71% 49% 1% -8% Ack. -26% -71% 49% 1% -8% Kv 1 5% 4% 6% 86% 10 Ack. 5% 4% 6% 86% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 49% 4 2 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 1% -2-26% % 23

24 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 3% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 8% Lager/Logistik 1 Bygg Hälso- och sjukvård 8% Övrigt 8% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 4% Kontor/Administration 2 IT 12% Ekonomi/Finans 21% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm första kvartalet % 10 76% 5 5% 14% 7% 11% -5% -4% -8% Bygg Ekonomi/Finans Hälso- och sjukvård -29% -24% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt -4 Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -25% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -89% Pedagogik 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, och stod för den kraftigaste minskningen under 2009, ökar i första kvartalet 2010 med nio procent. I västra Sverige omsattes 730 miljoner under första kvartalet vilket motsvarar 21 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet uthyrning. Tjänsteområdet omställning ökar mest, 192 procent. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning med 22 procent av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 9 % 21% 21 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 41% 43% 45% 48% 43% 37% 37% 3 29% 31% 3 26% 16% 25%25% 9% 9% -2% -2-16% -12% -23% % -41% -47%

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-28% 192% 1 9% 9% Ack. -28% 192% 1 9% 9% Kv 1 1% 1% 3% 95% 10 Ack. 1% 1% 3% 95% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -5-28% 26

27 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 3% Teknik 6% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 14% Kontor/Administration 17% IT 13% Industri/Tillverkning 22% Hälso- och sjukvård 4% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 4% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet % 62% 4 24% 2 14% 16% 2% 11% 7% -2 Ekonomi/Finans -4-32% Hälso- och sjukvård -11% IT Kontor/Administration Teknik -8% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -37% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -21% Pedagogik -6 27

28 Omsättningens utveckling Bygg samt totalt i Västra Sverige första kvartalet % Bygg 9% Totalt 28

29 Södra Sverige Södra Sverige har starkast omsättningsutveckling av samtliga regioner, 14 procent. Omsättningen uppgick till cirka 530 miljoner kronor och utgör 15 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet med 23 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 14 % 15 % 15 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 5 42% 44% 46% 38% 32% 33% 34% 34% 3 26% 27% 19% 13% -2% -3% -1-16% -6% 14% % -24%

30 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv % 31% 11% 14% Ack. 1 83% 31% 11% 14% Kv 1 1% 5% 4% 9 10 Ack. 1% 5% 4% 9 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 30

31 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 2% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 23% Lager/Logistik 15% Bygg 2% Hälso- och sjukvård 3% Övrigt 7% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 7% Kontor/Administration 18% IT 6% Ekonomi/Finans 11% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet % % % 5 3% 12% % Bygg Ekonomi/Finans -18% Hälso- och sjukvård -26% -26% IT Kontor/Administration Teknik -11% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning -39% Försäljning Marknadsföring/Information -4 Pedagogik 31

32 Omsättningens utveckling i yrkesområdet Hotell, restaurang, turism samt totalt i Södra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 14% Totalt 32

33 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för ca 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 33

34 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 34

35 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, lab.tekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal Lagerpersonal, chaufförer, och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, städ. 35

36 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Länsindelning: Norra Sverige Mellansverige Västra Sverige Stockholm Södra Sverige Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Jönköpings län och Västra Götalands län Stockholms- och Gotlands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Skånes län 36

37 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 280 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Mattias Danielsson. Mattias Danielsson Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 37

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda? Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Design: Brand Direction. Original och tryck: In Time. Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2012 i korthet 4 Ökade andelar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare

Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare Lars Sjöström 2008-08-08 1(15) Jobb- och utvecklingsgarantin närmar sig 50 000 deltagare Sammanfattning Vid halvårsskiftet 2007 infördes jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, som ett av arbetsmarknadspolitikens

Läs mer

Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten

Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten Ura 2003:1 ISSN 1401-0844 Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer