BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT"

Transkript

1 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

2 Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget ökar branschen med 2 procent. Ökningen varierar dock mellan olika yrkesområden. Störst är den inom bygg, + 93 procent. Även industribemanningen utvecklades starkt, + 51 procent. Industrin drabbades förstås hårdast under förra året, så ökningen är från en låg nivå. Anmärkningsvärt är att vårdbemanningen på första gången på länge uppvisar negativa siffror för första kvartalet. Sett till branschens olika tjänsteområden ser vi bekanta förändringar i förhållande till konjunktursvängningen. Omställningstjänsten minskar i omfattning, medan behovet av rekryteringshjälp har ökat rejält hos kundföretagen. Personaluthyrningen ökar med 5 procent, medan entreprenaderna under första kvartalet minskar med en fjärdedel. Omsättningsutvecklingen är även intressant ur ett regionalt perspektiv. Stockholmsområdet uppvisade relativt stabila siffror under 2009 jämfört med raset i till exempel västra Sverige. Nu ser vi en liten minskning i Stockholm, medan de andra hårt drabbade regionerna uppvisar positiv tillväxt. Branschen breder sålunda ut sig över hela Sverige i allt större utsträckning. Stockholmsområdet utgör nu 38 procent och västra Sverige 21 procent av branschens omsättning. Flera yrkesområden ökar nu också sin omsättning. Industri och tillverkning, som nu utgör nästan en femtedel av bemanningsbranschen, ökar med 51 procent. Störst är dock ökningen inom bygg. Byggindustrin utgör en liten del av bemanningsbranschen, 2 procent. Ökningen har dock en tid varit positiv. Under första kvartalet ökade uthyrningen åter med nästan 100 procent. Vi kan också observera en minskning inom hotell, restaurang och turism på 71 procent. Uthyrning inom vården som många år i följd visat på positiv tillväxt mötte under första kvartalet en nedgång på 23 procent. Vi kan konstatera att nedgångar i offentliga sektorn släpar efter industrin. Sammantaget ser vi återigen att den ljusnande framtid är vår. Som teorin förutspår etablerar sig den unga branschen på en ny högre nivå efter en ekonomisk nedgång. Detta beror på att branschen successivt blir känd och etablerad bland såväl kunder, medarbetare som det omgivande samhället. Under våren har många fackliga organisationer inom LO på olika sätt agerat för att begränsa branschen mot kortare uppdrag. Branschens företag jobbar i en annan riktning: mot längre uppdrag och mot mera kvalificerade tjänster. Redan i dag utgör tjänstemännen och akademikerna kring 70 procent av verksamheten. Därmed inte sagt att bemanningstjänsterna kommer att minska inom klassiska LO-områden, snarare tvärtom. Det finns fortfarande många yrken där bemanningsbranschen knappt inlett verksamhet. Längre uppdrag och därmed ökade möjligheter för bemanningsanställda till trygga och intressant jobb, det är receptet för bemanningsbranschen framöver. Stockholm i maj 2010 Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET TJÄNSTEOMRÅDEN 9 YRKESOMRÅDEN 11 NORRA SVERIGE 15 MELLANSVERIGE 19 STOCKHOLM 22 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 29 DEFINITIONER OCH BEGREPP 34 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 37 KONTAKT 37 3

4 Sammanfattning Bemanningsföretagens medlemmar uppvisar, för första gången sedan tredje kvartalet 2008, en positiv omsättningsutveckling. Omsättningen ökar med två procent jämfört med samma kvartal Detta resultat indikerar att bemanningsbranschen har påbörjat en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningssiffror som branschen upplevde under toppåren 2007 och Samtliga regioner utom Stockholm uppvisar positiv omsättningsutveckling med tillväxttakter kring 10 procent. Omsättningsutvecklingen i Stockholmsregionen minskar dock med 8 procent. Stockholmsregionens omsättningsutveckling får, i relation till övriga regioner, betraktas som svag. På nationell nivå ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering, med 28 procent, samt uthyrning, med 5 procent. Tjänsteområdena omställning och entreprenad minskar med 48 respektive 24 procent. Eftersom tjänsteområdet uthyrning har överlägset störst omsättningsandel, 90 procent, uppväger den positiva utvecklingen på detta område den negativa utvecklingen i områdena omställning och entreprenad. De yrkesområden som omsätter störst belopp under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration samt Industri/Tillverkning med vardera nästan 20 procent av den totala omsättningen. Högst tillväxttal uppvisar dock yrkesområdena Bygg och Industri/Tillverkning med tillväxttakter på 93 respektive 51 procent. Hotell/Restaurang backar mest med 71 procent. Sett till regionala variationer är utvecklingen på tjänsteområdet omställning särskilt intressant. I regionerna Västra och Södra Sverige samt Mellansverige är tillväxttalen på detta område kraftigt positiva med tillväxttakter på 192, 83 respektive 137 procent. I Stockholm och Norra Sverige är situationen den omvända med negativa tillväxttakter, 71 respektive 28 procent. 4

5 Bemanningsföretagens utveckling första kvartalet 2010 För första gången sedan tredje kvartalet 2008 uppvisar bemanningsföretagens medlemsföretag en positiv omsättningsutveckling 1. Omsättningen ökade med två procent jämfört med första kvartalet Återgången till positiva tillväxttal indikerar att bemanningsbranschen under 2010 kommer att uppleva en återhämtning, om än osäkert hur stor, mot de omsättningsnivåer som uppmättes under 2007 och Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 32% 31% 27% 27% 28% 28% 25% 25% 23% 23% 2 19% 2 17% 16% 12% 11% 6% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -2% -4% -9% -8% -8% -14% -13% -2-14% 2% % Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2010 till drygt 3,5 miljarder kronor. Omsättningsnivån är näst intill identisk med omsättningen under fjärde kvartalet Historiskt sett brukar dock första kvartalet vara svagare än sista kvartalet föregående år. Detta är ytterligare en indikation på att vi kan förvänta oss starkare tillväxttal under kommande kvartal Se Om statistiken för ytterligare information kring hur urvalet ser ut. 5

6 Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Samtliga regioner förutom Stockholm uppvisar en stark positiv utveckling under första kvartalet Södra Sverige är den region som utvecklas starkast med en omsättningsökning på 14 procent, men även Västra och Norra samt Mellansverige uppvisar starka tillväxttal. I Stockholmsregionen syns dock fortsatt inga tecken på någon återhämtning. Sett i förhållande till övriga regioner måste den negativa omsättningsutvecklingen på 8 procent betraktas som ett svagt resultat. Den fortsatt negativa utvecklingen i Stockholmsregionen är orsaken till att omsättningsutvecklingen, trots starka tillväxttal i övriga regioner, stannar på två procent. 6

7 Omsättningsutveckling första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med samma period föregående år 15% 14% 1 9% 6% 7% 5% 2% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt -5% -1-8% Stockholm är fortsatt den största regionen och står för 38 procent av den nationella omsättningen under första kvartalet På grund av Stockholmsregionens svaga utveckling under första kvartalet minskar dock omsättningsandelen med 3 procentenheter jämfört med helåret Västra Sverige har näst störst omsättningsandel med 21 procent. Södra Sverige och Mellansverige är jämnstora med cirka en sjundedel var av den totala omsättningen, Norra Sverige är återigen minsta regionen med en omsättningsandel på 9 procent. 7

8 Omsättningens fördelning per region Västra; 21% Mellan; 17% Norra; 9% Södra; 15% Stockholm; 38% 8

9 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under första kvartalet 2010 ökar omsättningen i tjänsteområdena rekrytering och uthyrning medan omsättningen i tjänsteområdena entreprenad och omställning minskar. Tjänsteområdet uthyrning är fortsatt störst med en omsättningsandel på 90 procent av den totala omsättningen i företagen. Tjänsteområdet omställning, som växte med 323 procent under krisåret 2009, minskar nu med 48 procent och kan, om samhällsekonomin utvecklas positivt under 2010, förväntas uppvisa sjunkande omsättningsutveckling på nationell nivå under resten av året. Omsättning per tjänsteområde 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-24% -48% 28% 5% 2% Ack. -24% -48% 28% 5% 2% Kv 1 2% 3% 4% 9 10 Ack. 2% 3% 4% I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004 men särredovisas enbart från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 9

10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 5% % % -6 10

11 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 3 De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2010 är Kontor/Administration med 19 procent av omsättningen följt av Industri/Tillverkning, 18 procent av omsättningen, samt Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med vardera 14 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden utgör tillsammans nästan två tredjedelar av den totala omsättningen. De minsta yrkesområdena är Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Industri/Tillverkning och Bygg är de yrkesområden som har starkast omsättningsutveckling under första kvartalet Områdena ökar med 51 respektive 93 procent. Svagast omsättningsutveckling har yrkesområdet Hotell/Restaurang vilket minskar i omsättning med 71 procent. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området övrigt återfinns exempelvis bevakning och städ. Övrigt minskade med 17 procent. 3 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 11

12 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Ekonomi Bygg / Finans Försälj. Hotell/ Rest. Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. IT Kontor/ Adm. Kv Ack Kv 1 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Ack. 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Kv 1 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Ack. 2% 14% 1% 6% 18% 9% 19% Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde första kvartalet 2010 Lager/ Logistik Mf/Info Pedagogik Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Ack Kv 1 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Ack. 6% 3-15% 4% 14% -17% 2% Kv 1 14% 2% 6% 4% 6% 10 Ack. 14% 2% 6% 4% 6% 10 12

13 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 62% 19% 24% -7% -2% 27% 3% 32% 29% 26% 16% 12% 19% 2 26% 77% 24% 33% 36% -23-2% 4% 5% 15% 24% 31% 32% 27% 28% 25% 29% 28% 19% 2 17% 16% 23% 24% 12% -5% % Omsättningens utveckling per yrkesområde första kvartalet 2010 Förändring i procent jämfört med föregående år % % % 4% 14% 6% Bygg Ekonomi/Finans -12% -14% -17% -15% -23% Hälso- och sjukvård IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -32% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -71% Pedagogik 13

14 Omsättningens fördelning per yrkesområde Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Pedagogik Marknadsföring/Information Lager/Logistik Kontor/Administration IT Industri/Tillverkning Hälso- och sjukvård Hotell, restaurang, turism Försäljning Ekonomi/Finans Bygg 1% 2% 2% 4% 6% 6% 6% 9% 14% 14% 18% 19% 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% 2 14

15 Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 7 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period Norra Sverige omsatte cirka 320 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Kontor/Administration. Omsättning i Norra Sverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 7 % 9 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 33% 17% 27% 23% 41%41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% % -1% -2% -2% -7% -12% % -33%

16 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-51% -28% 9% 8% 7% Ack. -51% -28% 9% 8% 7% Kv 1 2% 5% 93% 10 Ack. 2% 5% 93% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 2 1 9% 8% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning % % -6 16

17 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 8% Teknik 4% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 11% Kontor/Administration 19% IT 3% Industri/Tillverkning 25% Hälso- och sjukvård 12% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 1% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet % 8 72% 6 54% 51% 4 2 9% 11% 4% 1-1% -1% Bygg Ekonomi/Finans -43% Hälso- och sjukvård -19% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -19% Marknadsföring/Information Pedagogik 17

18 Omsättningens utveckling Hotell, restaurang, turism samt totalt i Norra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 7% Totalt 18

19 Mellansverige Mellansverige ökade sin omsättning med 6 procent under första kvartalet 2010 jämfört med samma period föregående år. I regionen omsattes nästan 600 miljoner kronor vilket uppgår till 17 procent av rikets totala omsättning. 92 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning. Omställning ökar, med 137 procent, mest. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning i Mellansverige första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot första kvartalet 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 6 % 17 % 17 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 26% 34% 27% 24% 38% 41% 45%46% 34% 34% 28% 29% % -4% 6% % -19%-21%-21% -14% -29% -23%

20 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-15% 137% 2% 5% 6% Ack. -15% 137% 2% 5% 6% Kv 1 1% 4% 3% 92% 10 Ack. 1% 4% 3% 92% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % 5% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -15% 20

21 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige första halvåret 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1 9% 18% 22% 27% 5% 1 15% 2 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige första kvartalet % % 19% 57% 16% Bygg Ekonomi/Finans -7% -19% Hälso- och sjukvård -34% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter -1% -21% -18% -42% Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -94% Pedagogik 21

22 Stockholm Stockholm har, med 38 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under första kvartalet Omsättningen minskar dock med 8 procent under första kvartalet. 86 procent av omsättningen utgörs av uthyrning. Bland yrkesområdena är Ekonomi/Finans och Kontor/Administration störst med sammanlagt 41 procent av den totala omsättningen. Omsättning i Stockholm första kvartalet 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % -8% 38 % 38 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% % -11% -15% 18% 24% 21% 13% 14% 11% -1% -3% -6% 1% 19% 16% 5% -1% -7% -18% -16% -15% -8%

23 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm första kvartalet 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-26% -71% 49% 1% -8% Ack. -26% -71% 49% 1% -8% Kv 1 5% 4% 6% 86% 10 Ack. 5% 4% 6% 86% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 49% 4 2 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 1% -2-26% % 23

24 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 3% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 8% Lager/Logistik 1 Bygg Hälso- och sjukvård 8% Övrigt 8% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 4% Kontor/Administration 2 IT 12% Ekonomi/Finans 21% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm första kvartalet % 10 76% 5 5% 14% 7% 11% -5% -4% -8% Bygg Ekonomi/Finans Hälso- och sjukvård -29% -24% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter Övrigt -4 Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -25% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -89% Pedagogik 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, och stod för den kraftigaste minskningen under 2009, ökar i första kvartalet 2010 med nio procent. I västra Sverige omsattes 730 miljoner under första kvartalet vilket motsvarar 21 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet uthyrning. Tjänsteområdet omställning ökar mest, 192 procent. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning med 22 procent av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 9 % 21% 21 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 41% 43% 45% 48% 43% 37% 37% 3 29% 31% 3 26% 16% 25%25% 9% 9% -2% -2-16% -12% -23% % -41% -47%

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv 1-28% 192% 1 9% 9% Ack. -28% 192% 1 9% 9% Kv 1 1% 1% 3% 95% 10 Ack. 1% 1% 3% 95% 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -5-28% 26

27 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet 2010 Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 3% Teknik 6% Pedagogik Marknadsföring/Information 1% Lager/Logistik 14% Kontor/Administration 17% IT 13% Industri/Tillverkning 22% Hälso- och sjukvård 4% Hotell, restaurang, turism Försäljning 1% Ekonomi/Finans 11% Bygg 4% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet % 62% 4 24% 2 14% 16% 2% 11% 7% -2 Ekonomi/Finans -4-32% Hälso- och sjukvård -11% IT Kontor/Administration Teknik -8% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning -37% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information -21% Pedagogik -6 27

28 Omsättningens utveckling Bygg samt totalt i Västra Sverige första kvartalet % Bygg 9% Totalt 28

29 Södra Sverige Södra Sverige har starkast omsättningsutveckling av samtliga regioner, 14 procent. Omsättningen uppgick till cirka 530 miljoner kronor och utgör 15 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet med 23 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige 2010 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Ack. Kv 1 Ack. Kv 1 Ack % 14 % 15 % 15 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 5 42% 44% 46% 38% 32% 33% 34% 34% 3 26% 27% 19% 13% -2% -3% -1-16% -6% 14% % -24%

30 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige 2010 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Ack Kv % 31% 11% 14% Ack. 1 83% 31% 11% 14% Kv 1 1% 5% 4% 9 10 Ack. 1% 5% 4% 9 10 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 30

31 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet 2010 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information 2% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 23% Lager/Logistik 15% Bygg 2% Hälso- och sjukvård 3% Övrigt 7% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 7% Kontor/Administration 18% IT 6% Ekonomi/Finans 11% 5% 1 15% 2 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet % % % 5 3% 12% % Bygg Ekonomi/Finans -18% Hälso- och sjukvård -26% -26% IT Kontor/Administration Teknik -11% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning -39% Försäljning Marknadsföring/Information -4 Pedagogik 31

32 Omsättningens utveckling i yrkesområdet Hotell, restaurang, turism samt totalt i Södra Sverige första kvartalet % Hotell, restaurang, turism 14% Totalt 32

33 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för ca 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 33

34 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 34

35 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, lab.tekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal Lagerpersonal, chaufförer, och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, städ. 35

36 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Länsindelning: Norra Sverige Mellansverige Västra Sverige Stockholm Södra Sverige Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Jönköpings län och Västra Götalands län Stockholms- och Gotlands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Skånes län 36

37 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 280 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Mattias Danielsson. Mattias Danielsson Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 37

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling

Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Är botten nådd? Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med

Läs mer

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Ett tufft år bakom sig lång återhämtning att vänta Under tappade bemanningsbranschen nästan

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med God kompetensförsörjning centralt för industrin Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q4 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen är anställningsföretag Det fjärde kvartalet år 2016 visar fortsatt tillväxt för bemanningsbranschen.

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet Bemanningsföretagens

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q3 2014 Bättre matchning stärker arbetsmarknaden Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen slussar ut nyanlända på arbetsmarknaden Omsättningen inom bemanning, omställning och rekrytering

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med Struktur- snarare än konjunkturförändringar Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Svaret på varför finns

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Bemanningsbranschens omsättning 2013 Omsättningen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober påbörjade 1 236 arbetssökande någon form av

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013 Statistiken är framtagen i samarbete med Nedgången har mattats av Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer