KPFR:s sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KPFR:s sammanträde 2014-03-03"

Transkript

1 KOMMUNALA RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Tobias Wistrand Tel dir KPFR:s sammanträde Dag och tid Måndagen den 3 mars kl Plats Deltagare Konferensrummet Höken, kommunhuset Annicka Hörnsten Blommé (M) (socialnämnden), ordf. Leif Gannert (Neuroförbundet) Christina Grahn (SPF), vice ordf. Anne Losman Flood (SPF) Ulla Blomgren (SPF) Lillemor Wennerström (Reumatikerföreningen) Deltagande Tjänstemän Ann-Sofie Holmertz, socialchef Karin Wigstrand, enhetschef hemtjänst Tobias Wistrand, nämndsekreterare socialförvaltningen Lena Johanson, planarkitekt 1.Val av justerare och fastställande av ärendelistan Leif Gannert utsågs att jämte ordföranden justera protokollet den 18 mars Föredragningslistan fastställdes. 2.Information från stadsbyggnadsförvaltningen - planering för byggnation av särskilt boende för äldre Planhandläggare Lena Johansson presenterade detaljplaneprogram avseende Landstinget 3 och 5 för byggnation av särskilt boende för äldre. Program finns på stadens hemsida. Sista dag att lämna synpunkter är Protokoll från föregående möte Inga synpunkter framfördes.

2 2(9) 4.Information från socialnämnden Ordföranden informerade: Överenskommelse har inom Stockholms län upprättats rörande handläggning av frågor kring hemlösa. Ett syfte med överenskommelsen är att åstadkomma en gemensam definition av hemlöshetsbegreppet. Överenskommelsen innebär även ett regelverk som hanterar eventuella tvister mellan länets kommuner. Förbättringsarbete inom Norlandia care AB fortgår. Staden har kontinuerligt möten med företaget och socialnämnden hålls informerad. Ordföranden noterar en positiv utveckling inom verksamheten. Socialnämndens årsbokslut 2013 visar på ett positivt utfall à 360 tkr. Ansökan är gjord om statliga stimulansmedel för projekt Omvårdnadslyftet. Dess syfte är att utveckla kompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg. 5. Information från kommunstyrelsen Medfinansiering har sökts hos Trafikverket för framtagande av förändringsplan för Engarns vägskäl. Stadens kostnad för framtagande av planen är 700 tkr över en tvåårsperiod. Kommunstyrelsen har tagit ställning till Detaljplanering för Vaxön. 6. Information från pensionärs- och Hkp-organisationerna Ulla Blomgren meddelande att Pelle Lindelöf ersatt henne som ordförande i SPF Kastellet. Ulla informerade även om projekt inom FOU Seniorums seniorråd. Hon beskrev Projektet Håll igång inom dagverksamhet där sjukgymnast deltagit, som mycket uppskattat. Ulla redogjorde vidare för en positiv utveckling inom Kanonens öppna verksamhet för äldre på Hamngatan 50. Mycket bra verksamhet pågår, däribland gymnastik för äldre. Ulla Blomgren framförde synpunkten att avgift skulle kunna betalas av dem som bokar lokal på Kanonen vilket kunde inbringa medel för exempelvis uppköp av utrustning. Ordföranden meddelade att frågan om avgifter inte är avgjord. Lillemor Wennerström informerade om Reumatikergymnastik som genomförs en gång per vecka på Vaxholms vårdcentral. Lillemor påtalade att deltagande i verksamheten inte kräver medlemskap i Reumatikerföreningen och att intresserade kan kontakta vårdcentralen.

3 3(9) Reumatikerföreningen genomför även trivselkvällar. Leif Gannert informerade om att NHR har bytt namn till NEUROförbundet Södra Roslagen. Vid kommande årsmöte ska beslut fattas angående samgående med föreningen i Täby-Vallentuna. Detta för att skapa större underlag för drift av verksamheten. 7. Enkätresultat från provsmakning av hemtjänstens matlådor Nämndsekreteraren redogjorde för resultat av enkätundersökningen. Omdömet om maten var generellt sett positivt, men dess utseende och konsistens sågs som tydliga förbättringsområden. 8. Studiebesök 2014 KPFR genomför studiebesök 2 juni. Program för dagen är inte helt fastställt, men på eftermiddagen kommer besök göras på Livstycket i Tensta. Livstycket är ett kunskap- och designcenter för kvinnor från olika delar av världen. 9. Seniordagen 2014 Årets Seniordagen kommer att äga rum på Kanonen, Hamngatan 50. Förslag på programpunkter från KPFR:s deltagare välkomnas innan sommaren. 10. Avstämning av åtgärdslistan (se bilaga 1) Äldre eller funktionsnedsatta invandrare i Vaxholms stad Ann-Sofie Holmertz meddelade att staden har som ambition att vidarebefordra information om föreningarnas verksamhet även till äldre eller funktionsnedsatta invandrare i staden, men att formerna för detta inte är fastställda. Hon förklarade att begränsningar finns vad avser stadens rätt att rikta information specifikt till invandrare. Ulla Blomgren påpekade att önskemålet avser hjälp att få invandrare att engagera sig i stadens föreningar för äldre-och funktionsnedsatta. Karin Wigstrand meddelade att hon tillsammans med frivilligsamordnare Carina Hedman avser utröna hur man kan gå tillväga i denna fråga.

4 4(9) 11. Frågor från NHR Vattenpölarna på Hamngatan Leif Gannert påpekade att gropar i asfalten på Hamngatan 50 vattenfylls och skapar framkomlighetsproblem. Han ansåg att de bör fyllas igen och att trädrötter knappast bör vara ett hinder för detta. Svar från tekniska enheten: Inget större underhållsarbete är planerat att genomföras på Hamngatan. Problemet med trottoaren på Hamngatan är att på stora delar av den tränger trädens rötter upp asfalten och gör den ojämn. För att åtgärda detta skulle man behöva ta ner träden och göra om trottoaren. En sådan åtgärd är i dagens läge inte prioriterad. Flertalet andra gator i Staden är i större behov av upprustning. Langning Leif Gannert undrade under vilka omständigheter som hemtjänsten kan köpa alkohol åt brukare. Karin Wigstrand meddelade att lagstöd ej finns för att neka inköp vid Systembolaget om beslut om serviceinsats för veckohandel beviljats. Karin informerade om att person som nekas inköp från Systembolaget kan kontakta henne. Inköpsbegränsningar mm Leif Gannert undrade var gränsen går för hemtjänsten vad gäller inköp till brukare. Karin Wigstrand meddelade att detta inte avgörs av hemtjänsten. De insatser verkställs som beviljats av myndighetsutövningen. I detta sammanhang framförde Leif Gannert frågan om vilken hjälp som kan fås för inbetalning av avier. Karin Wigstrand svarade att betalning av avier är ett uppdrag för anhörig eller god man. Undermålig koordinering mellan hemtjänst och distriktssköterskor Leif Gannert redogjorde för fall då sköterska överlämnat sjukvårdsmaterial tillhemtjänsten för att vid behov kunna byta plåster på den enskilde. Hemtjänsten utför dock inte omplåstring. Karin Wigstrand meddelade att hemtjänsten i Vaxholms stad inte arbetar enligt delegering från Landstingets sjuksköterskor. Ingen överenskommelse finns mellan staden och Landstinget rörande ersättning för sjukvårdsinsatser utförda av staden.

5 5(9) Smarta telefoner i Hemtjänsten Leif Gannert undrade om hemtjänstpersonalen utrustats med smarta telefoner och vilka begränsningar som i så fall finns i användningsområdena. Karin Wigstrand meddelade att tillsvidareanställda medarbete fr.o.m. ca mitten av april kommer utrustas med smarta telefoner. Med hjälp av telefonerna ska omedelbar dokumentering kunna ske liksom tidsrapportering. Leif Gannert påpekade vikten av att sekretess beaktas vid användandet av telefonerna. Karin Wigstrand svarade att så kommer ske. Trygghetstelefon Leif Gannert undrade huruvida statistik förs över antal larm från användare med trygghetstelefon och hur många av dem som är angelägna respektive mindre akuta. Han redogjorde även för egen erfarenhet av att i trygghetstelefon inte uppfatta vad personen som mottog ett larm sade. Karin Wigstrand meddelade att statistik finns som rör antal inkomna larm. I statistiken redogörs huruvida tryckning föranlett besök eller om brukaren larmat av misstag. Hemtjänsten och valen Leif Gannert påpekade vikten av att funktionsnedsatta personer får hjälp att komma till vallokaler och/eller får hjälp med kuvertering i samband med val under våren till EU-parlament och riksdag. Anne Losman Flood påminde om möjligheten till förtidsröstning vid särskilt boende för äldre och om att valfunktionärer i vis mån kommer vara behjälpliga i vallokalen även om de inte kan överta själva röstandet från den enskilde. Status rörande busslinje 681:s förlängning till Vallentuna. Svar från tekniska enheten: Staden har påtalat för trafikförvaltningen ( SL ) att en förlängning av linje 681 till Arninge vore önskvärd. Trafikförvaltningen ( SL ) svarade att detta inte är aktuellt p.g.a. för dåligt med resenärer.

6 6(9) Leif Gannert framförde tanken att en förlängning av busslinjen torde öka underlaget av resenärer. Övriga synpunkter från Neuroförbundet Leif Gannert upprepade tidigare framfört önskemål att syn- och hörselkonsulent ska närvara vid KPFR-sammanträde. Ordföranden noterade önskemålet och påpekade att staden inte har syn- och hörselkonsulent. Stadens frivilligsmordnare är dock syn- och hörselinstruktör. Leif Gannert upplyste om att Storängs busshållplats i riktning Engarn - Överby inte är anpassad för funktionsnedsatta, vilket han ansåg borde åtgärdas. 12. Frågor från SPF och PRO a. Vid förra mötet frågade vi efter kravlistan på personalens kompetens i hemtjänst och på äldreboende, vi vill gärna få den skriftligt då protokollet inte ger någon upplysning om svaret, protokollet läses ju av ersättarna, på hemsidan mfl. Karin Wigstrand svarade att specifik kravlista saknas, men att uppdragsbeskrivning för respektive tjänst finns. Uppdragsbeskrivningar förmedlades under mötet till KPFR:s deltagare. Se punkt 10. b. Vi har ett förslag om träff med invandrarna, tidigare har en träff hållits där vi träffas och invandrarna lagar sin mat. Detta kan vara en bra öppning för samvaro. c. En utbildning för rådet kan vara hur en upphandling av hemtjänst resp äldreboende går till. En annan punkt är en träff med anhörigsamordnaren och silviasyster. Ordföranden meddelade att ovan kan utgöra förslag på programpunkter till 2014 års Seniordag. Fler förslag tas tacksamt emot innan sommaren.

7 7(9) d. Nybygget? När skall våra representanter få vara med och ha synpunkter? Ordföranden meddelade att planering ännu inte är i sådant skede att det är aktuellt med införande av projektgrupp, men att sådan kommer tillsättas. e. Vid ett äldreboende i annan kommun skickar ansvarig personal rutinmässigt informationsbrev till anhöriga. Görs det i Vaxholm? Christina Grahn redogjorde för fundering över formerna för anhöriginformation till medborgare från Vaxholm vars närstående bor på särskilt boende för äldre i Vallentuna kommun. Ann-Sofie Holmertz meddelade att boende från Vaxholm i Vallentuna har kontaktperson som kommunicerar med deras anhöriga. Det rör avstämning gentemot genomförandeplan. Planen upprättas med anhörig och där anges när uppföljning ska ske. Ann-Sofie Holmertz informerade om att Vaxholm inte har något system för att digitalt till anhörig föra ut material för vilket sekretess råder. f. Hur många personer är anställda i kommunens hemtjänst? Detta med tanke på hur många olika personer som vårdtagare träffar. Karin Wigstrand informerade: 50 personer ingår i personalstyrkan varav en del jobbar på kvällar och nätter. Personalen arbetar enligt rullande schema, ingen person arbetar enbart vardagar. Ambitionen är att samma personer kontinuerligt ska ansvara för insats hos enskild. g. Kan kommunen hjälpa till att påtala behovet av belysning på Vaxholmsvägen mellan Arninge och Resarö? Svar från Tekniska enheten: Vaxholms stad arbetar inte aktivt för att få belysning på trafikverkets väg 274 mot Arninge. Mycket p.g.a. att den går genom flertalet kommuner vilket försvårar ärendet. Ordföranden meddelade att Trafikverket anser att sträckan inte är trafikfarlig nog för denna typ av åtgärder. h. Vi önskar att protokollet blir läsbart även för dem som ej deltager i mötet. Mer åtgärdsinriktat. Christina Grahn meddelade sin åsikt att det tydligare ska framgå vad man kommit fram till under möten. Deltagarna resonerade kring olika möjligheter att uppnå ökad läsbarhet.

8 8(9) i. Under den återkommande punkten Norlandia kommer vi att ha flera frågor bl a om Verksamhetsrådet. Norlandia Care har meddelat att verksamhetsråd kommer genomföras 10 april kl j. Hur fortskrider arbetet med kommunens hemsida beträffande KPFR? Ann-Sofie Holmertz meddelade att vid omarbetning av hemsidan kommer önskemål om förtydligande rörande KPFR att beaktas. k. SPF vill se gång- och cykelbana till Bogesundslandet vid Pålsundsbro Svar från tekniska enheten: Det är tekniskt svårt att göra en påhängskonstruktion för en GC-väg på Pålsundsbron. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte försvarbart, då skicket på bron inte är klarlagt. Utredning pågår. l. Remiss från SPF:s centralorganisation vård och omsorg i en ny tid. Ulla Blomgren redogör. Ulla Blomgren meddelade att hon avser återkomma i frågan vid ett senare tillfälle. m. Fixartjänsten, behov finns trots allt hos en del. Hur lösa detta? Räddningspersonal? Ordföranden meddelade att införande av fixartjänst förutsätter ett reellt behov. Då tjänsten tidigare fanns, utnyttjades den inte mycket. Karin Wigstrand informerade om att ett viktigt syfte med Fixartjänsten var att förhindra uppkomst av olyckor i hemmet. Sedan Fixartjänsten avskaffades har ingen uppgång av denna typ av olyckor ännu konstaterats. Förvaltningen ser dock över möjligheten att införa alternativa lösningar som kan ersätta Fixartjänst. n. KPFR på stadens hemsida. Mer information om rådet efterlyses. Se punkt k. Nästa möte med KPFR hålls den 2 juni 2014 kl Plats: lokal hos Livstycket i Tensta där KPFR genomför studiebesök under eftermiddagen.

9 9(9) Ordförande... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande Leif Gannert (Neuroförbundet) Sekreterare.. Tobias Wistrand

10 Åtgärdslista KPFR Bilaga 1 Nr.r Rubrik Beskrivning Datum Ansvarig Rapporter ing 1 Äldre eller funktionsnedsatta invandrare i Vaxholms stad Socialförvaltningen ska undersöka hur staden kan stötta KPFR:s föreningsrepresentanter i arbetet att nå ut med information till äldre eller funktionsnedsatta invandrare, om aktiviteter i stadens föreningar. Karin Wigstrand KPFR

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan 2(18) 110 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Jonas Forsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 21 oktober 2013 och att fastställa utsänd föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer