för Lofsdalens Förskola/Skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Lofsdalens Förskola/Skola"

Transkript

1 Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola Östra skoldistriktet Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess strategiska plan Barn, utbildning och fritid

2 Arbetsplan för förskolan Furan Detta är Furans lokala Arbetsplan De nationella målen finns beskrivna i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) Läroplanen för förskolan innehåller krav som staten ställer på förskolan och dess verksamhet, samt vilka förväntningar föräldrar och barn kan ha på verksamheten. I planen finns mål, riktlinjer beskrivna. Målformuleringarna skall uppfattas som krav som riktas mot vår förskola. Arbetsplanen beskriver hur förskolan skall uppfylla dessa mål och riktlinjer. I lokala Arbetsplanen finns också förskolans, förskolechefens och arbetslagens uppdrag tydliggjort. Organisationsplan Förskolan Furan Förskolechef Ingalill Grinde-Holm Tallen 16 barn Enen 16 barn Kök All personal tillhör ett arbetslag. Förutom arbetslagen finns det också specifika grupperingar inom förskolorna som har särskilda uppdrag. 1

3 Gruppernas huvudsakliga syfte är att samordna ett gemensamt pedagogiskt tankesätt på den egna förskolan och de övriga förskolorna i vårt område. Grupperna 2011/2012 Pedagogträffar där en förskollärare från varje avdelning träffas regelbundet tillsammans med de övriga förskolorna i området.(lillhärdal, Norrskenet, Hästhagen) Barnskötar träffar där alla barnskötare träffar andra barnskötare från vårt östra skolområde. Trygghetsgrupp, en personal från varje förskola ansvarar för att lika behandlingsplanen blir reviderad. Matematikgrupp där en från varje förskola har ett särskilt uppdrag Strategigrupp där en pedagog från varje förskola deltar Kulturgrupp där en från varje förskola deltar i en central grupp Alla medarbetare har ett eget ansvar för att hålla sig informerad om vad dessa grupper kommit fram till, vilka beslut som tagits - men också att påverka gruppernas arbete, komma med förslag så att grupperna går framåt i utvecklingen. Uppdraget för Förskolechef som är förskolans ledning. Uppdraget som högsta ledning - Att leda utifrån de nationella styrdokumentens mål och riktlinjer, arbetsmiljöverkets föreskrifter och förskolans Lokala arbetsplan. - Att leda och ha genomtänkta strategier för att utveckla förskolan och dess medarbetare och att skapa en lärande organisation, där alla lär sig av varandra och där varje beslut och handling skall gynna barnens lärande och utveckling. - Att genomföra omvärldsanalyser - Att enheten ansvarar för planerings -utvärderings och förbättringsprocesser 2

4 Uppdraget som pedagogisk ledare för medarbetarna - Att som pedagogisk ledare stödja, utmana och inspirera medarbetarna, samt vara ute i verksamheten och på så sätt bli väl förtrogen med vad som sker på de olika avdelningarna. - Att ge tydlig och rak information - Att arbeta för att alla arbetslag blir självstyrande - Att hitta olika mötesplatser så att vi får en bra Vi känsla på avdelningen och i hela huset. Arbetslagets/den enskilde medarbetarens uppdrag: - Att vara väl förtrogen med förskolans läroplan samt den lokala arbetsplanen. - Att skapa stimulerande miljöer för barnens utveckling. - Att vara väl förtrogen och arbeta utifrån Årsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete samt Uppföljnings och Utvärderingsplanen. - Att arbeta för att alla sätter barnens lärande i centrum. - Att ta tillvara och delge varandra sin kompetens och på så sätt komplettera varandra. - Att alla bidrar med att få till ett bra arbetsklimat som präglas av trygghet, delaktighet och samhörighet både hos barn och vuxna. Målstyrning på förskolan Furan Den Lokala arbetsplanen mål skall uppfattas som krav för förskolans arbetsgrupper. Arbetslagen skall ha metoder och verktyg, som ledningen beslutat, ta fram egna mål och åtgärder kopplade till lokala arbetsplanens mål. 3

5 Med utgångspunkt från statliga styrdokument och vår kvalitetsredovisning har förskolan Furan följande prioriterade målområden 2011/2012 Mål 1. Normer och Värden Förskolans uppdrag: Vår förskola skall vila på demokratins grund. Därför skall verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. På vår förskola skall vi sträva mot att våra barn utvecklar sin förmåga att visa respekt, empati och omtanke om andra samt visa respekt för närmiljön och med stigande ålder kunna se det i ett vidare perspektiv. Insatser för att nå målet: På förskolan Furan ska vi sträva mot att alla barn skall visa respekt för varandras liv, egendom, åsikter och känslor. Genom vårt sätt att vara påverkar vi vuxna barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter ute i samhället. Därför är vi vuxna viktiga som förebilder. Till vår hjälp har vi kompletterande dokument/planer. All personal på vår förskola skall och bär ett ansvar för att hålla sig uppdaterad i planen Årliga planer gällande kränkande behandling och diskriminering. Alla avdelningar arbetar regelbundet med olika värderingsverktyg som den tycker passar verksamheten bäst. Klart Vt.2012 Ansvariga. All personal som arbetar i förskolan. 4

6 Mål 2 Utveckling och Lärande Förskolan skall arbeta kontinuerligt och systematiskt och följa upp sin verksamhet med ett utvärderingsunderlag som lämnats in till förskolechefen en gång i månaden. Innehållet i dessa månadsbrev skall analysera personalens syn på barns utveckling och lärande av både förskolechef och arbetslag. Rubrikerna i månadsbrevet är tagna ur lpfö 98. Barnens behov och intressen ska vara vägledande för utformandet av förskolans miljö och verksamhet. Vi skall arbeta fram ett arbetssätt som får barnen att utveckla sin förmåga att iaktta, reflektera och kommunicera Insatser för att nå målet: Förskolan skall lära och fördjupa sig mera kring sitt sätt att dokumentera verksamheten. Det skall läggas stor vikt på Se och Hörstyrka Månadsbreven skall utvecklas genom alla pedagogers medverkan. Vi skall hitta fler naturliga mötesplatser så att pedagogerna får träffas och delge varandra sin/sina kunskaper och sin syn på lärandet. De olika arbetslagen i Sveg/Lillhärdals förskolor skall minst en gång /termin samarbeta kring lärandet på en eftermiddagsplanering. Pedagog och barnskötarträffarnas innehåll skall vara barns utveckling och hur vi ser på uppdraget. Barnet skall alltid vara i focus! Arbetslagsutvecklingseftermiddagarna skall det focuseras på barns lärande. Vi skall på våra personalmöten/a-p träffar läsa och reflektera kring våra olika styrdokument. Klart. V.t Ansvariga: Förskolechef och all personal i arbetslagen 5

7 Mål 3 Barns inflytande Förskolan skall lägga grunden för att våra barn skall förstå vad demokrati är. Barnen skall i sin sociala utveckling ta ansvar för sina handlingar och för vår miljö. Deras behov och intressen skall på olika sätt ge uttryck till utformningen av planeringen av den pedagogiska verksamheten Insatser för att nå målet: Förskolan kommer att arbeta för att barnen med stigande ålder utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar, åsikter och därmed påverka sin situation. Klart: v.t 2012 Ansvariga: all personal som arbetar i förskolan. Mål 4 Förskola och Hem Inriktningsmål Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa goda förutsättningar för att alla barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Detta skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskolan skall ha tydliga mål och dess innehåll beskrivs så att det finns förutsättningar för barns och föräldrars möjlighet till inflytande. Insatser för att nå målet: Alla arbetslag skall varje dag ha en god kommunikation med sina föräldrar. Alla avdelningar skall skriva föräldrabrev. Klart: v.t 2012 Ansvarig: Rektor och medarbetare 6

8 Mål.5 Samverkan med Förskoleklassen Inriktningsmål Förskolan skall arbeta för att få ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Bra rutiner skall finnas för att avsluta förskoleperioden. Vid övergången skall det ges särskild uppmärksamhet till de barn som är i behov av särskilt stöd. Insatser för att nå målet De pedagoger som ansvarar för femårsgruppen skall medverka till att utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklassen samt att ha fungerade reviderade rutiner. Rektor och förskolechef i området skall arbeta fram ett större samarbete mellan förskoleklass och förskola, detta för att delge varandra sin syn på lärande. Klart. Vt.2012 Ansvarig. Ansvariga pedagoger i femårsgrupperna Mål.6 Hälsa och Livsstil Inriktningsmål Förskolan skall utveckla ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förskolan skall visa att de medvetet skapar goda förutsättningar avseende hälsa och livsstil Insatser för att nå målet Hälsoperspektivet skall belysas och varje avdelning skall regelbundet vara ute i skog och mark. Förskolan skall fortsätta att arbeta så att den får Grön Flagg, Klart. Vt.2012 Ansvarig. All personal som arbetar i förskolan 7

9 Kompetensutvecklingsbehov Förskolan Furan 2011/2012 Olika studiebesök tex. SET Teknik och naturkurs Mulle Ur och Skur (Frilufsfrämjandets kurs) Olika föreläsningar som har med inflytande att göra Kompostering Tid för organisationens planerings- utvärderings och förbättringsprocess. Månadsbrev skall skickas in till Förskolechefen varje månad Lokala arbetsplanen/verksamhetsplanen skall vara färdigdokumenterad: senast Utvärdering av verksamhetsplan senast Ny reviderad Lokalarbetsplan/Verksamhetsplan: senast

10 Mål som förskolan /avdelningen valt att prioritera 2011/2012 F U R A N Mål 1. Normer och värden: Fortsätta att utveckla sin förmåga att visa respekt. Alla barn skall bli hörda och sedda Barnen skall lära sig att ta ansvar för sina handlingar Insatser/metoder för att nå målet: Att vi vuxna ska vara goda förebilder Fortsätta att arbeta med SET- ha åldershomogena grupper Vi berömmer och bekräftar varje enskilt barn när de visar ansvar för sina handlingar. Utvärdering: Intervju med barnen (frågorna/bilder efter barnen ålder) Samtal/utvärdering efter aktiviteten Kompetensutveckling: Studiebesök hos en förskola som har kommit igång med SET 9

11 Mål 2: Utveckling och lärande: Planerade/strukturerade samlingar matte/språk Månadsbrev Portfolio Alla är delaktiga - Inflytande Insatser/metoder för att nå målen: Ansvarsbarn Fortsätta med samlingar matte/språk, dela gruppen i mindre grupper. Få in det i vardagssituationer ute och inne Ha samlingar/samtal/aktiviteter i natur och teknik Bild och form Drama och musik Utvärdering: Att barnen ska var med och utvärdera/inflytande Kompetensutveckling: Teknik och naturkurs Mulle Ur och Skur (Friluftsfrämjandets kurs) 10

12 Mål 3. Barns inflytande: Synliggöra barnens inflytande Hitta bra arbetsformer för att synliggöra varje enskilt barn Insatser/metoder för att nå målen: Barnen skall vara med och planera och utvärdera aktiviteterna i mognadsgrupper Vara tydlig med att berätta dagens struktur och ge barnen utrymme att själva planera sin dag och miljö ute/inne Utvärdering: Samtal /utvärdering efter aktivitet Intervju med barnen frågor/bilder efter barnens ålder Utvärdering av veckans helhet Kompetensutveckling: Studiebesök Föreläsningar 11

13 Mål 4. Förskola och Hem: god daglig kontakt med föräldrarna Erbjuda ett utvecklingssamtal/år (vid behov två) trevligare föräldraträffar Insatser/metoder för att nå målet: Månadsbrev Utvecklingssamtal 1ggr/år vid behov 2ggr/år Luciafirande Föräldraträffar Matteväska Utvärdering: Enkät Mål 5. Samverkan med förskoleklassen Ge barnen en bra övergång till skolan Insatser/metoder för att nå målet: Samarbete med förskolan/förskoleklassen/skola hela läsåret Överlämningssamtal Återkopplingssamtal Utvärdering: Återkopplingssamtal mellan ansvarig personal Samtal personal/barn 12

14 Mål 6. Hälsa och Livsstil Fortsätta arbeta efter Grön flagg Uppmuntra till daglig utevistelse med rörelse Inget godis på förskolan! Insatser/metoder för att nå målet: Kompostering, källsortering Ute-dag i skogen varje vecka med planerade aktiviteter Planerad rörelselek Utvärdering: Samtal med barnen Kompetensutveckling: Vad ska vara i komposten? Tvärgrupper: Skogen Mål: Att ha roligt ute När: Onsdagar Alla barn från Enen och Tallens födda -07 (två barn) I skogen använder vi sagan om Sixten som innehåller olika aktiviteter på ett lust fyllt sätt. Aktiviteterna innehåller ibland annat träning i matte/teknik,samarbetsövningar, använda och ta tillvara skogen möjligheter och framförallt att ha en rolig stund tillsammans. Enens arbetslag ansvarar för tvärgrupper Övriga gemensamma aktiviteter: Gemensamt storsjung en ggr/månad Gemensamt luciafirande Furanloppet Gemensam skogsdag en gång /termin, ansvar varannan gång Gemensam utelek på gården varje dag 13

15 14

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer