Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist (m) Yvonne Bergvall (s) Joakim Rylin (s) Kent Lundgren (s) Lars Eriksson (v) Jan-Eric Lindberg (fp) Eino Blixt (kd) Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ersättare för Lis Erixon ledamot ledamot ledamot ersättare för Gunilla Karlsson ledamot Övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare Monica Johansson (s) Svetlana Andelova (v) Lena Rosenqvist (v) Övriga närvarande Tjänstemän Upphandlingsledare Torbjörn Karlsson Teknisk chef Göran Landenius, va-ingenjör Conny Johansson, ekonom Ing-Mari Olsson Lindquist, avdelningschef Jan Sandberg, trafikingenjör Stefan Sämfors, dietist Hélène Carlsson och förvaltningsassistent Ingela Carlsson Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ingela Carlsson Ordförande Lars Aronsson Justerare Joakim Rylin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Bevis om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned: Tekniska kontoret Underskrift Ingela Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Ärendeförteckning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 22 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 23 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 24 Bokslut 2008 för tekniska nämnden 25 Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 26 Moms på parkeringsavgift 27 Redovisning ekonomisk rapport Stångehamn 28 Antagande av ny ABVA 29 Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 30 Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 31 Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden 32 Yttrande över motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning 33 Förteckning över beslut i trafikärenden 34 Delegationsbeslut och postlista 35 Frågor och information

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 TN 21/2009 Dnr 2009/13 ANTAGANDE AV ANBUD GÄLLANDE LEVERANS OCH MONTAGE AV NY SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING VID RENINGSVERKET Vid Ernemars avloppsverk slutbehandlas det producerade avloppsslammet i så kallad slamcentrifug för att öka torrhalten på slammet så att det kan transporteras till slutomhändertagandet med lastbil. Normalt används två stycken slamcentrifuger för denna avvattning av slammet men sedan cirka ett år har endast en centrifug kunnat användas då den andra inte gick att repareras. Denna centrifug köptes in 1982 och återanvändes då det nya verket byggdes Därför har avdelningen genomfört en anbudsförfrågan under oktober och november månad 2008 på en ny slamavvattnare. Under anbudstiden efterfrågades förfrågningsunderlaget av tio stycken intresserade leverantörer. Tekniska nämndens beslut * Läckeby Service AB antas som entreprenör gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning till en anbudssumma av kronor. * Om inget överklagande skett inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslut har skickats ut får tekniska kontoret i uppdrag att teckna avtal. * Finansiering sker via projekt 9502 VA-verk upprustning och förnyelse. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 2. Handling Förfrågningsunderlag slamavvattnare till Ernemars reningsverk 4. Handling Anbudsutvärdering slamavvattnings anläggning Ernemar AR

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 TN 22/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska kontoret har genom annonsering infordrat anbud på konsultuppdrag i olika branscher. Ramavtal kommer att tecknas med de antagna konsulterna. Totalt har 43 anbud inkommit. Upphandlingen har skett via ett öppet förfarande och är under de så kallade tröskelvärdena enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Avtalstiden är till Förslag från tekniska kontoret på antagande av entreprenörer föreligger. Tekniska nämndens beslut * Konsulter antas i enlighet med förslaget, under förutsättning att tilldelningsbeslut vinner laga kraft. * Efter utvärdering av Mark och Geoteknik-konsulter antas anbudsgivare Sweco, Växjö. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Utvärdering anbud Mark o. Geoteknik-konsulter

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 TN 23/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Vid tekniska nämndens sammanträde den 22 januari 2009, 3 ärendet angående upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun, saknades det ett anbud som förkastades på grund av inte godkända uppgifter. Rätt beslut är följande: Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. Tekniska nämndens beslut * Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Protokoll vid anbudsöppning konsulttjänster, anbudsutvärdering

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 TN 24/2009 Dnr 2009/8 BOKSLUT 2008 FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Ett preliminärt bokslut är översänt till ekonomiavdelningen. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott mot budget om drygt tkr. Det är framförallt lägre kostnader för vinterväghållningen inom gatuavdelningen som bidragit till det positiva resultatet. Inom fastighetsavdelningen finns ett positivt resultat inom uppvärmningskontona pga att det varit varmare än normalt under året. Det positiva resultatet har använts för utökat fastighetsunderhåll. Städ- och måltidsavdelningen har minskat underskottet från förra året till hälften, ca 300 tkr. Miljöhusets resultat blev till slut enligt budget. Fastighetsavdelningen och städ- och måltidsavdelningen är resultatenheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning visar positiva resultat. Inom VA-verksamheten har ett antal anläggningsavgifter avseende Stångehamnsområdet betalats av enskilda fastighetsägare i samband med anslutning till det kommunala nätet. VA- verksamheten respektive renhållningsverksamheten är resultatenheter där eventuellt över- eller underskott balanseras via ett s k "eget kapital" inom posten kommunens egna kapital. Investeringsbudgeten omfattar ca 60 mkr inom de skattefinansierade verksamheterna och även ca 60 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Ca 25 mkr behöver föras över till 2009 avseende de skattefinansierade och 13 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Anledningen är bl a att det saknas beslut från Vägverket, Länsstyrelsen osv, att det saknas detaljplan eller att betalningsplaner förskjutits i tiden eller att projektet försenats av andra orsaker. Utöver siffermaterialet lämnas uppföljning av barnchecklistan, redovisning av leasingavtal, verksamhetsberättelse m m. Tekniska nämndens beslut: * Bokslutsredovisningen godkänns. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Bokslut 2008 för tekniska nämnden 2. Handling Tekniska nämnden, redovisning bokslut 2008

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 TN 25/2009 Dnr 2009/16 ARRENDEAVTAL AVSEENDE STENHUGGARMUSEUM HÅRD KLANG I VÅNEVIK Museiföreningen Hård Klang har skrivit till kommunen om bl a att de saknar avtal för att nyttja marken för friluftsmuseet i Vånevik. Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till avtal. Avtalet är ett femårigt lägenhetsarrende om ca 1 ha på fastigheten Vånevik 7:1. Avgiften är på 500 kr/år med indexhöjning. Tekniska nämndens beslut * Avtal tecknas med Museiföreningen Hård Klang enligt avtalsförslaget. 1. Handling Ang arrende, vandringsleder, bro i Vånevik, Stenhuggarföreningen Hård Klang 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 3. Handling Arrendeavtal Hård Klang, Vånevik + Bilaga till arrendeavtalet med Museiförening Hård Klang av Vånevik 7:1 Beslut expedieras till: Stenhuggarföreningen Hård Klang

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 TN 26/2009 Dnr 2009/17 MOMS PÅ PARKERINGSAVGIFT Skatteverket har ändrat uppfattning och anser att parkeringsavgifter på gatumark är momsbelagda från årsskiftet. "Eftersom t.ex. parkeringsverksamhet är konkurrensutsatt i Sverige idag anser Skatteverket att all parkeringsverksamhet ska omfattas av denna bestämmelse. Skatteverket gör dessutom den bedömning att det föreligger en icke försumbar konkurrenssnedvridning inom t.ex. parkeringsverksamheten i Sverige. Yrkesmässighet föreligger därför för samtliga offentligrättsliga organ som bedriver parkeringsverksamhet." Sveriges kommuner och Landsting (SKL) delar inte Skatteverkets bedömning vilket de har framfört, både skriftligt och muntligt, till Skatteverket. Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad har informerat SKL om att de, i skrivelser till Skatteverket, angivit att de inte delar Skatteverkets uppfattning i frågan. Stockholms stad har även för avsikt att söka om förhandsbesked i frågan hos Skatterättsnämnden. Varför delar inte SKL Skatteverkets uppfattning? Frågan, i den dom från EG-domstolen (C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.) som föranlett Skatteverket att ändra uppfattning, var konkurrensregelns tolkning och tillämpning vad avser privaträttsligt reglerad parkering. I domen under punkten 2 redovisas grunderna i det målet - upplåtelser av parkeringsplatser för bilar i sluten parkering ("offstreets parking"). I domen har domstolen nu, efter att frågan om gatuparkering klargjorts i tidigare avgörande (C-446/98, Fazenda Pública), tagit ställning till hur konkurrensregeln ska tillämpas när offentliga organ bedriver verksamhet under samma rättsliga förutsättningar som privata företag. Målet avsåg således inte offentligrättsligt reglerad gatumark. Vad domstolen hade att ta ställning till i målet är frågor av annat slag och inte frågan om gatuparkering ska omfattas av skatteplikt. Syftet med Isle of Wight-domen är att visa hur beskattning skall ske när frågan är om parkeringsplatser som inte är offentligrättsligt reglerade dvs. mark som ligger vid sidan av gatumarken. Det finns ingen verklig, inte heller en potentiell marknad för privata aktörer att ordna trafiken och att för detta ta ut avgifter. För att en konkurrenssituation överhuvudtaget ska kunna uppstå måste så vara fallet. SKL:s bedömning är därför att rättsläget, vad avser den offentligrättsligt reglerade gatuparkeringen, inte har ändras genom domen från EGdomstolen, är hur konkurrensen ska bedömas när frågan är om annan verksamhet än att ordna trafiken.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 TN 26/2009 (forts) Skatteverket anser dessutom, en uppfattning som inte delas av SKL, att det inte är nödvändigt att inhämta information om frågan bedöms och hanteras av övriga EG-länder. Frågan om moms på gatuparkeringsavgifter kommer, med anledning av Stockolms stads ansökan om förhandsbesked, att prövas av Skatterättsnämnden. Förhandsbesked överklagas därefter med största sannolikhet till Regeringsrätten. Först när Regeringsrätten avkunnat sin dom är frågan avgjord. Frågan kanske inte är löst förrän om 2 år. För Oskarshamns del rör det sig om ca 700 tusen kronor som verksamheten måste kompenseras med om verksamheten skall bedrivas i nuvarande omfattning. Dessutom tillkommer kostnader av engångskaraktär för att uppgradera den tekniska utrustningen för att kunna uppge att moms ingår på den avlagda avgiften. Varje P-automat måste dessutom uppgraderas för att avgiften skall kunna justeras. Totalt medför detta en kostnad på ca 1 miljon första året. Ett förslag är att höja parkeringsavgiften för 1-2 timmars från 5 kr/timme till 6 kr/timme, 5 timmars från 2 kr/timme till 4 kr/timme och 24 timmars från 1 kr/timme till 2 kr/timme och flerdygnsparkeringen bibehålles med 25 kr/dygn. Detta skulle teoretiskt täcka de kostnader som behövs om Skatteverkets uppfattning gäller. Yrkande Jan-Eric Lindberg (fp) yrkar om en redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar om återremiss för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater. Bertil Almquist (m) ställer sig bakom Ingmar Hjalmarssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslut * Redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. * Ärendet återremitteras för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 TN 26/2009 (forts) 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Moms på parkeringsavgift 2. Handling Skatteverkets ställningstagande Konkurrensregeln, Sverige Kommuners och Landstings kommentarer på Skatteverkets konkurrensregel

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 TN 27/2009 Dnr 2006/103 REDOVISNING, EKONOMISK RAPPORT STÅNGEHAMN VA-arbetena i Stångehamn är uppdelade i tre byggetapper, etapp 1-2 och etapp 3 samt en överföreningsledning. VA-budgeten för utbyggnaden av Stångehamn var år 2007 och byggstart 33,9 miljoner kronor uppdelade på 29,9 miljoner för avgifts- respektive 3,6 miljoner för skattefinansierad verksamhet. I samband med att lägsta anbudet på etapp 3 antogs i september 2008 beslutades att det fanns utrymme att plocka bort 1,6 miljoner från den skattefinansierade budgeten. Etapp 1-2 är nu avslutade. Entreprenören redovisade sina slutkostnader december Arbetet är en mängdregleringsentreprenad d v s entreprenören får betalt för verkligt utfört arbete och mängd. Kostnaderna för etapp 1-2 blev 27,2 miljoner kronor. Samtidigt som etapp 1-2 byggdes utfördes överföringsledningen från Kristineberg till Stångehamn i egen regi. Kostnaden för denna etapp var beräknad till 2,5 miljoner kronor men blev ca 0,8 miljoner dyrare än beräknat. Kostnaden för överföringsledningen blev 3,3 miljoner kronor. Etapp 3 pågår och är också den en mängdregleringsentreprenad. Kostnaderna skall vara reglerade senast september månad och etapp 3 beräknas kosta ca 13,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för etapp 1-2 och överföringsledning 27,2+3,3=30,5 miljoner kronor. Med beräknad kostnad på etapp 3 av ca 13,2 miljoner kronor blir totalkostnaden ca 43,7 miljoner kronor. Orsaken till att budgeten inte håller är bl. a att förfrågningsunderlaget för etapp 1-2 har stora brister samt att den ursprungliga kalkylen saknar vissa väsentliga poster. Med detta slag av entreprenadform kommer alltid det rätta priset fram som förfrågningsunderlaget borde ha speglat. Yrkande Joakim Rylin (s) och Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar med anledning av vad som framkommit vid redovisning av ekonomisk rapport rörande Stångehamn, att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. Jan-Eric Lindberg (fp) och Bertil Almquist (m) ställer sig bakom yrkandet. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 TN 27/2009 (forts) Tekniska nämndens beslut * Ärendet återremitteras i avvaktan på att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. * Tekniska kontoret får i uppdrag att presentera lösningar till alternativ finansiering.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 TN 28/2009 Dnr 2008/133 ANTAGANDE AV NY ABVA 09 Tekniska kontoret har upprättat förslag till ny ABVA 09 (Allmänna Bestämmelser för användandet av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Förslaget har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, och deras synpunkter har inarbetats i föreliggande förslag till ABVA 09. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige * Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ABVA. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av ny ABVA 2. Handling ABVA 09, utkast 3 Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 TN 29/2009 Dnr 2009/15 YTTRANDE ÖVER DETALJPLANEPROGRAM FÖR HÄGNAD 1:16 M FL FASTIGHETER Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplaneprogram för Hägnad 1:6 m fl fastigheter. Planprogrammet syftar till att dra upp de inledande utgångspunkterna och förhållningssätt för det kommande planarbetet. Programmet baseras på en idéskiss utarbetad av Wendelboe West Properties (WWP). Tekniska kontoret har gjort en förstudie hur idéerna påverkar befintliga tekniska anläggningar såsom vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk. Denna förstudie bifogas yttrandet. I dagsläget klarar våra anläggningar en utökning med ca 500 pe inom Hägnads befintliga fritidsby. En utbyggnad i sin helhet enligt idéskisserna medför ombyggnad av både vattenverket i Fårbo och avloppsreningsverket i Figeholm samt nya vattenledningar mellan Fårbo och Hägnad. Vid en hel utbyggnad enligt idéskisserna måste även ny vattendom till för uttaget ur Fårbosjön. I programförslaget föreslås en fördjupad utredning angående vatten och avlopp som ett underlag för detaljplanearbetet. Tekniska nämnden * Tekniska nämnden har inget att erinra mot föreslaget detaljplaneprogram, dock måste hänsyn tas för de tekniska anläggningarnas kapacitet i planerings- och genomförandeprocessen. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 2. Handling Tekniska kontorets utredningar 3. Handling Detaljplaneprogram Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter. The Circle Resort Figeholm, Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Beslut expedieras till: Samhällsbyggnadskontoret

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 TN 30/2009 Dnr 2008/111 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 11/08 ANGÅENDE STOPP FÖR INDUSTRIELLT FRAMSTÄLLDA TRANSFETTER I MATEN Förbud om inköp av produkter som innehåller industriellt framställda transfetter/härdat fett inom Oskarshamns kommuns verksamheter. Sammanfattning av ärende Många hel- och halvfabrikat såsom t ex bröd, flytande margariner, såser, pajer, kakor och kex innehåller i dagsläget industriellt producerade transfetter. Studier visar på att transfetter är skadligt fett. Bland annat finns det omfattande forskning som visar på att industriellt framtagna transfetter ökar förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, prostatacancer bland män och bröstcancer bland kvinnor. Städ och måltidsavdelningens slutsatser Kommunen bör besluta att man skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår, inom kommunens verksamheter. Tjänsteskrivelse, städ- och måltidsavdelningen / Ärendet Många halvfabrikat såsom vissa industribakade bröd, såser, pajer, glass och kakor innehåller industriellt transfett. Vad är industriellt producerat transfett? Industriellt producerat transfett bildas vid härdning av flytande oljor. Oljorna blir fasta genom en kemisk behandling med bl.a. nickelspån, vätgas, värme och tryck i reaktorer. När de härdas får man ett billigt, fast fett som är lättare att använda än flytande. Det härdade fettet gör att produkternas hållbarhetstid ökar, samt att man uppnår en önskad konsistens. Skadliga effekter Från att ha varit nyttigt för människor i sin flytande grundform blir det direkt skadligt. Vid härdningen bildas transfettsyror eller transfetter. Genom att väteatomer förskjuts i molekylen blir den rakare och därmed fastare. Denna transformering av molekylen ger den nya egenskaper. Många näringsämnen försvinner också när oljorna behandlas kemiskt.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 TN 30/2009 (forts) Den som äter mycket s.k. transfetter, vilka uppkommer i härdningsprocessen, ökar risken att drabbas av bl.a. hjärtsjukdom, insulinresistens och försämrat immunförsvar. Omfattande studier visar också på en ökad risk för prostatacancer och bröstcancer. Det är viktigt att skilja på naturliga transfetter som kommer från idisslare och de kemiskt framställda. De naturliga transfetterna i smör och animaliskt fett påverkar inte risken för t.ex. hjärtsjukdom. Experterna är eniga om att industriellt framställda transfettsyror är skadliga. De har heller inga kända goda hälsoeffekter som motiverar att de borde användas i livsmedel. Varför är industriella transfetter tillåtna i Sverige? Livsmedelsverket anser att i stället för att reglera mängden industriellt framställda transfetter, föra diskussioner med livsmedelsindustrin om att "själv-sanera" sin produktion. Detta har fungerat gällande exempelvis livsmedel som såser, soppor och smörgåsmargarin där det tidigare var vanligt förekommande. Däremot är det fortfarande vanligt förekommande i livsmedel som godis, snacks, bakverk och glass. Varför ska Oskarshamns kommun arbeta för ett uteslutande av industriellt framtagna transfetter? Utöver omfattande forskning som visar på dess skadliga effekter så visar också en undersökning som Livsmedelsverket genomfört, att 25 % av barnoch ungdomars näringsintag kommer från godis, snacks, bakverk och glass - produkter där transfetter i dagsläget är vanligt förekommande. Producenterna är i dagsläget inte heller skyldiga att uppge om deras produkter innehåller industriellt framtagna transfetter, de behöver endast redovisa att fettet är härdat. Den pågående upphandlingen kommer att ställa krav på leverantörerna att dessa klart och tydligt uppger om det finns transfetter i produkterna. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Samtliga enheter inom städ- och måltidsavdelningen skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår. Målet är att dessa skall vara helt borta ur produktionen vid årsskiftet 2009/2010. * Övrig måltidsproduktion inom kommunen omfattas inte.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 TN 30/2009 (forts) 1. Handling Från kommunstyrelsen. Svar på motion nr 11/08, angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 3. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 4. Handling Förvaltningsövergripande barnchecklista för Oskarshamns kommun Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 TN 31/2009 Dnr 2008/155 SVAR PÅ MOTION NR 15/08 OM LAGSTYRDA VERKSAMHETER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN En motion har inkommit till tekniska kontoret från Lars Blomberg, Klaus Leidecker, Evy Johnsson och Lisbeth Lindberg. Motionärerna menar att flera oberoende utredningar har under åren visat att Oskarshamns kommun i mycket stor utsträckning bedriver verksamheter i egen regi och att få av dessa läggs ut på entreprenad. Motionärerna önskar att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste driva enligt gällande lagstiftning. Yttrande Följande lagstadgade verksamheter är kommunen skyldig att erbjuda; Renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp samt vissa trafik- och vägfrågor. Tekniska nämndens omsättning, utfall, var för år miljoner kronor. Av detta belopp uppgick externt köpta varor och tjänster till 203 miljoner kronor. Externt köpta tjänster och varor motsvarade 47 % av omsättningen. För 2008 års utfall är motsvarande siffror 463 miljoner kronor respektive 219 miljoner kronor vilket ger samma procentfördelning 47 % som för föregående år. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Motionen besvaras i enlighet med yttrandet. 1. Handling Yttrande över motion nr 15/08 om att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste bedriva enligt gällande lagstiftning, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 TN 32/2009 Dnr 2008/166 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 16/08 OM ATT INRÄTTA EN DEMOKRATIBEREDNING Det har inkommit en motion från Mattias Bäckström Johansson (sd) och Jonny Evaldsson (sd) om att inrätta en demokratiberedning. Intresset för att engagera sig politiskt har under en serie utav år minskat konstant. Intresset för partipolitik och de politiska församlingarna hos den yngre generationen är extremt bristande. För att vända på denna trend lokalt och ge förutsättningar för ett ökat samhällsengagemang bland medborgarna så anser de att en demokratiberedning borde inrättas. Yrkande Socialdemokratiska gruppen yrkar att nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Tekniska nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. 1. Handling Motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning, Kommunstyrelsen Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 TN 33/2009 Dnr 2009/18 FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN 1. Handling Trafikärenden

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 TN 34/2009 Dnr 2009/19 DELEGATIONSBESLUT OCH POSTLISTA 1. Handling Delegationsbeslut och postlista

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 TN 35/2009 Dnr 2009/23 FRÅGOR OCH INFORMATION Ingmar Hjalmarsson Angående arrenden: Önskar en redovisning vilka arrenden som är vederlagsfria. Gång och cykelväg Vånevik-Påskallavik: Hur ska vi arbeta vidare med att få ut information till allmänheten om t ex pågående arbeten.

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer