Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist (m) Yvonne Bergvall (s) Joakim Rylin (s) Kent Lundgren (s) Lars Eriksson (v) Jan-Eric Lindberg (fp) Eino Blixt (kd) Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ersättare för Lis Erixon ledamot ledamot ledamot ersättare för Gunilla Karlsson ledamot Övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare Monica Johansson (s) Svetlana Andelova (v) Lena Rosenqvist (v) Övriga närvarande Tjänstemän Upphandlingsledare Torbjörn Karlsson Teknisk chef Göran Landenius, va-ingenjör Conny Johansson, ekonom Ing-Mari Olsson Lindquist, avdelningschef Jan Sandberg, trafikingenjör Stefan Sämfors, dietist Hélène Carlsson och förvaltningsassistent Ingela Carlsson Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ingela Carlsson Ordförande Lars Aronsson Justerare Joakim Rylin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Bevis om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned: Tekniska kontoret Underskrift Ingela Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Ärendeförteckning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 22 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 23 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 24 Bokslut 2008 för tekniska nämnden 25 Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 26 Moms på parkeringsavgift 27 Redovisning ekonomisk rapport Stångehamn 28 Antagande av ny ABVA 29 Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 30 Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 31 Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden 32 Yttrande över motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning 33 Förteckning över beslut i trafikärenden 34 Delegationsbeslut och postlista 35 Frågor och information

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 TN 21/2009 Dnr 2009/13 ANTAGANDE AV ANBUD GÄLLANDE LEVERANS OCH MONTAGE AV NY SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING VID RENINGSVERKET Vid Ernemars avloppsverk slutbehandlas det producerade avloppsslammet i så kallad slamcentrifug för att öka torrhalten på slammet så att det kan transporteras till slutomhändertagandet med lastbil. Normalt används två stycken slamcentrifuger för denna avvattning av slammet men sedan cirka ett år har endast en centrifug kunnat användas då den andra inte gick att repareras. Denna centrifug köptes in 1982 och återanvändes då det nya verket byggdes Därför har avdelningen genomfört en anbudsförfrågan under oktober och november månad 2008 på en ny slamavvattnare. Under anbudstiden efterfrågades förfrågningsunderlaget av tio stycken intresserade leverantörer. Tekniska nämndens beslut * Läckeby Service AB antas som entreprenör gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning till en anbudssumma av kronor. * Om inget överklagande skett inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslut har skickats ut får tekniska kontoret i uppdrag att teckna avtal. * Finansiering sker via projekt 9502 VA-verk upprustning och förnyelse. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 2. Handling Förfrågningsunderlag slamavvattnare till Ernemars reningsverk 4. Handling Anbudsutvärdering slamavvattnings anläggning Ernemar AR

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 TN 22/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska kontoret har genom annonsering infordrat anbud på konsultuppdrag i olika branscher. Ramavtal kommer att tecknas med de antagna konsulterna. Totalt har 43 anbud inkommit. Upphandlingen har skett via ett öppet förfarande och är under de så kallade tröskelvärdena enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Avtalstiden är till Förslag från tekniska kontoret på antagande av entreprenörer föreligger. Tekniska nämndens beslut * Konsulter antas i enlighet med förslaget, under förutsättning att tilldelningsbeslut vinner laga kraft. * Efter utvärdering av Mark och Geoteknik-konsulter antas anbudsgivare Sweco, Växjö. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Utvärdering anbud Mark o. Geoteknik-konsulter

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 TN 23/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Vid tekniska nämndens sammanträde den 22 januari 2009, 3 ärendet angående upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun, saknades det ett anbud som förkastades på grund av inte godkända uppgifter. Rätt beslut är följande: Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. Tekniska nämndens beslut * Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Protokoll vid anbudsöppning konsulttjänster, anbudsutvärdering

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 TN 24/2009 Dnr 2009/8 BOKSLUT 2008 FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Ett preliminärt bokslut är översänt till ekonomiavdelningen. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott mot budget om drygt tkr. Det är framförallt lägre kostnader för vinterväghållningen inom gatuavdelningen som bidragit till det positiva resultatet. Inom fastighetsavdelningen finns ett positivt resultat inom uppvärmningskontona pga att det varit varmare än normalt under året. Det positiva resultatet har använts för utökat fastighetsunderhåll. Städ- och måltidsavdelningen har minskat underskottet från förra året till hälften, ca 300 tkr. Miljöhusets resultat blev till slut enligt budget. Fastighetsavdelningen och städ- och måltidsavdelningen är resultatenheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning visar positiva resultat. Inom VA-verksamheten har ett antal anläggningsavgifter avseende Stångehamnsområdet betalats av enskilda fastighetsägare i samband med anslutning till det kommunala nätet. VA- verksamheten respektive renhållningsverksamheten är resultatenheter där eventuellt över- eller underskott balanseras via ett s k "eget kapital" inom posten kommunens egna kapital. Investeringsbudgeten omfattar ca 60 mkr inom de skattefinansierade verksamheterna och även ca 60 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Ca 25 mkr behöver föras över till 2009 avseende de skattefinansierade och 13 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Anledningen är bl a att det saknas beslut från Vägverket, Länsstyrelsen osv, att det saknas detaljplan eller att betalningsplaner förskjutits i tiden eller att projektet försenats av andra orsaker. Utöver siffermaterialet lämnas uppföljning av barnchecklistan, redovisning av leasingavtal, verksamhetsberättelse m m. Tekniska nämndens beslut: * Bokslutsredovisningen godkänns. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Bokslut 2008 för tekniska nämnden 2. Handling Tekniska nämnden, redovisning bokslut 2008

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 TN 25/2009 Dnr 2009/16 ARRENDEAVTAL AVSEENDE STENHUGGARMUSEUM HÅRD KLANG I VÅNEVIK Museiföreningen Hård Klang har skrivit till kommunen om bl a att de saknar avtal för att nyttja marken för friluftsmuseet i Vånevik. Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till avtal. Avtalet är ett femårigt lägenhetsarrende om ca 1 ha på fastigheten Vånevik 7:1. Avgiften är på 500 kr/år med indexhöjning. Tekniska nämndens beslut * Avtal tecknas med Museiföreningen Hård Klang enligt avtalsförslaget. 1. Handling Ang arrende, vandringsleder, bro i Vånevik, Stenhuggarföreningen Hård Klang 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 3. Handling Arrendeavtal Hård Klang, Vånevik + Bilaga till arrendeavtalet med Museiförening Hård Klang av Vånevik 7:1 Beslut expedieras till: Stenhuggarföreningen Hård Klang

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 TN 26/2009 Dnr 2009/17 MOMS PÅ PARKERINGSAVGIFT Skatteverket har ändrat uppfattning och anser att parkeringsavgifter på gatumark är momsbelagda från årsskiftet. "Eftersom t.ex. parkeringsverksamhet är konkurrensutsatt i Sverige idag anser Skatteverket att all parkeringsverksamhet ska omfattas av denna bestämmelse. Skatteverket gör dessutom den bedömning att det föreligger en icke försumbar konkurrenssnedvridning inom t.ex. parkeringsverksamheten i Sverige. Yrkesmässighet föreligger därför för samtliga offentligrättsliga organ som bedriver parkeringsverksamhet." Sveriges kommuner och Landsting (SKL) delar inte Skatteverkets bedömning vilket de har framfört, både skriftligt och muntligt, till Skatteverket. Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad har informerat SKL om att de, i skrivelser till Skatteverket, angivit att de inte delar Skatteverkets uppfattning i frågan. Stockholms stad har även för avsikt att söka om förhandsbesked i frågan hos Skatterättsnämnden. Varför delar inte SKL Skatteverkets uppfattning? Frågan, i den dom från EG-domstolen (C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.) som föranlett Skatteverket att ändra uppfattning, var konkurrensregelns tolkning och tillämpning vad avser privaträttsligt reglerad parkering. I domen under punkten 2 redovisas grunderna i det målet - upplåtelser av parkeringsplatser för bilar i sluten parkering ("offstreets parking"). I domen har domstolen nu, efter att frågan om gatuparkering klargjorts i tidigare avgörande (C-446/98, Fazenda Pública), tagit ställning till hur konkurrensregeln ska tillämpas när offentliga organ bedriver verksamhet under samma rättsliga förutsättningar som privata företag. Målet avsåg således inte offentligrättsligt reglerad gatumark. Vad domstolen hade att ta ställning till i målet är frågor av annat slag och inte frågan om gatuparkering ska omfattas av skatteplikt. Syftet med Isle of Wight-domen är att visa hur beskattning skall ske när frågan är om parkeringsplatser som inte är offentligrättsligt reglerade dvs. mark som ligger vid sidan av gatumarken. Det finns ingen verklig, inte heller en potentiell marknad för privata aktörer att ordna trafiken och att för detta ta ut avgifter. För att en konkurrenssituation överhuvudtaget ska kunna uppstå måste så vara fallet. SKL:s bedömning är därför att rättsläget, vad avser den offentligrättsligt reglerade gatuparkeringen, inte har ändras genom domen från EGdomstolen, är hur konkurrensen ska bedömas när frågan är om annan verksamhet än att ordna trafiken.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 TN 26/2009 (forts) Skatteverket anser dessutom, en uppfattning som inte delas av SKL, att det inte är nödvändigt att inhämta information om frågan bedöms och hanteras av övriga EG-länder. Frågan om moms på gatuparkeringsavgifter kommer, med anledning av Stockolms stads ansökan om förhandsbesked, att prövas av Skatterättsnämnden. Förhandsbesked överklagas därefter med största sannolikhet till Regeringsrätten. Först när Regeringsrätten avkunnat sin dom är frågan avgjord. Frågan kanske inte är löst förrän om 2 år. För Oskarshamns del rör det sig om ca 700 tusen kronor som verksamheten måste kompenseras med om verksamheten skall bedrivas i nuvarande omfattning. Dessutom tillkommer kostnader av engångskaraktär för att uppgradera den tekniska utrustningen för att kunna uppge att moms ingår på den avlagda avgiften. Varje P-automat måste dessutom uppgraderas för att avgiften skall kunna justeras. Totalt medför detta en kostnad på ca 1 miljon första året. Ett förslag är att höja parkeringsavgiften för 1-2 timmars från 5 kr/timme till 6 kr/timme, 5 timmars från 2 kr/timme till 4 kr/timme och 24 timmars från 1 kr/timme till 2 kr/timme och flerdygnsparkeringen bibehålles med 25 kr/dygn. Detta skulle teoretiskt täcka de kostnader som behövs om Skatteverkets uppfattning gäller. Yrkande Jan-Eric Lindberg (fp) yrkar om en redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar om återremiss för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater. Bertil Almquist (m) ställer sig bakom Ingmar Hjalmarssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslut * Redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. * Ärendet återremitteras för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 TN 26/2009 (forts) 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Moms på parkeringsavgift 2. Handling Skatteverkets ställningstagande Konkurrensregeln, Sverige Kommuners och Landstings kommentarer på Skatteverkets konkurrensregel

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 TN 27/2009 Dnr 2006/103 REDOVISNING, EKONOMISK RAPPORT STÅNGEHAMN VA-arbetena i Stångehamn är uppdelade i tre byggetapper, etapp 1-2 och etapp 3 samt en överföreningsledning. VA-budgeten för utbyggnaden av Stångehamn var år 2007 och byggstart 33,9 miljoner kronor uppdelade på 29,9 miljoner för avgifts- respektive 3,6 miljoner för skattefinansierad verksamhet. I samband med att lägsta anbudet på etapp 3 antogs i september 2008 beslutades att det fanns utrymme att plocka bort 1,6 miljoner från den skattefinansierade budgeten. Etapp 1-2 är nu avslutade. Entreprenören redovisade sina slutkostnader december Arbetet är en mängdregleringsentreprenad d v s entreprenören får betalt för verkligt utfört arbete och mängd. Kostnaderna för etapp 1-2 blev 27,2 miljoner kronor. Samtidigt som etapp 1-2 byggdes utfördes överföringsledningen från Kristineberg till Stångehamn i egen regi. Kostnaden för denna etapp var beräknad till 2,5 miljoner kronor men blev ca 0,8 miljoner dyrare än beräknat. Kostnaden för överföringsledningen blev 3,3 miljoner kronor. Etapp 3 pågår och är också den en mängdregleringsentreprenad. Kostnaderna skall vara reglerade senast september månad och etapp 3 beräknas kosta ca 13,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för etapp 1-2 och överföringsledning 27,2+3,3=30,5 miljoner kronor. Med beräknad kostnad på etapp 3 av ca 13,2 miljoner kronor blir totalkostnaden ca 43,7 miljoner kronor. Orsaken till att budgeten inte håller är bl. a att förfrågningsunderlaget för etapp 1-2 har stora brister samt att den ursprungliga kalkylen saknar vissa väsentliga poster. Med detta slag av entreprenadform kommer alltid det rätta priset fram som förfrågningsunderlaget borde ha speglat. Yrkande Joakim Rylin (s) och Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar med anledning av vad som framkommit vid redovisning av ekonomisk rapport rörande Stångehamn, att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. Jan-Eric Lindberg (fp) och Bertil Almquist (m) ställer sig bakom yrkandet. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 TN 27/2009 (forts) Tekniska nämndens beslut * Ärendet återremitteras i avvaktan på att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. * Tekniska kontoret får i uppdrag att presentera lösningar till alternativ finansiering.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 TN 28/2009 Dnr 2008/133 ANTAGANDE AV NY ABVA 09 Tekniska kontoret har upprättat förslag till ny ABVA 09 (Allmänna Bestämmelser för användandet av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Förslaget har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, och deras synpunkter har inarbetats i föreliggande förslag till ABVA 09. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige * Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ABVA. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av ny ABVA 2. Handling ABVA 09, utkast 3 Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 TN 29/2009 Dnr 2009/15 YTTRANDE ÖVER DETALJPLANEPROGRAM FÖR HÄGNAD 1:16 M FL FASTIGHETER Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplaneprogram för Hägnad 1:6 m fl fastigheter. Planprogrammet syftar till att dra upp de inledande utgångspunkterna och förhållningssätt för det kommande planarbetet. Programmet baseras på en idéskiss utarbetad av Wendelboe West Properties (WWP). Tekniska kontoret har gjort en förstudie hur idéerna påverkar befintliga tekniska anläggningar såsom vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk. Denna förstudie bifogas yttrandet. I dagsläget klarar våra anläggningar en utökning med ca 500 pe inom Hägnads befintliga fritidsby. En utbyggnad i sin helhet enligt idéskisserna medför ombyggnad av både vattenverket i Fårbo och avloppsreningsverket i Figeholm samt nya vattenledningar mellan Fårbo och Hägnad. Vid en hel utbyggnad enligt idéskisserna måste även ny vattendom till för uttaget ur Fårbosjön. I programförslaget föreslås en fördjupad utredning angående vatten och avlopp som ett underlag för detaljplanearbetet. Tekniska nämnden * Tekniska nämnden har inget att erinra mot föreslaget detaljplaneprogram, dock måste hänsyn tas för de tekniska anläggningarnas kapacitet i planerings- och genomförandeprocessen. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 2. Handling Tekniska kontorets utredningar 3. Handling Detaljplaneprogram Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter. The Circle Resort Figeholm, Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Beslut expedieras till: Samhällsbyggnadskontoret

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 TN 30/2009 Dnr 2008/111 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 11/08 ANGÅENDE STOPP FÖR INDUSTRIELLT FRAMSTÄLLDA TRANSFETTER I MATEN Förbud om inköp av produkter som innehåller industriellt framställda transfetter/härdat fett inom Oskarshamns kommuns verksamheter. Sammanfattning av ärende Många hel- och halvfabrikat såsom t ex bröd, flytande margariner, såser, pajer, kakor och kex innehåller i dagsläget industriellt producerade transfetter. Studier visar på att transfetter är skadligt fett. Bland annat finns det omfattande forskning som visar på att industriellt framtagna transfetter ökar förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, prostatacancer bland män och bröstcancer bland kvinnor. Städ och måltidsavdelningens slutsatser Kommunen bör besluta att man skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår, inom kommunens verksamheter. Tjänsteskrivelse, städ- och måltidsavdelningen / Ärendet Många halvfabrikat såsom vissa industribakade bröd, såser, pajer, glass och kakor innehåller industriellt transfett. Vad är industriellt producerat transfett? Industriellt producerat transfett bildas vid härdning av flytande oljor. Oljorna blir fasta genom en kemisk behandling med bl.a. nickelspån, vätgas, värme och tryck i reaktorer. När de härdas får man ett billigt, fast fett som är lättare att använda än flytande. Det härdade fettet gör att produkternas hållbarhetstid ökar, samt att man uppnår en önskad konsistens. Skadliga effekter Från att ha varit nyttigt för människor i sin flytande grundform blir det direkt skadligt. Vid härdningen bildas transfettsyror eller transfetter. Genom att väteatomer förskjuts i molekylen blir den rakare och därmed fastare. Denna transformering av molekylen ger den nya egenskaper. Många näringsämnen försvinner också när oljorna behandlas kemiskt.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 TN 30/2009 (forts) Den som äter mycket s.k. transfetter, vilka uppkommer i härdningsprocessen, ökar risken att drabbas av bl.a. hjärtsjukdom, insulinresistens och försämrat immunförsvar. Omfattande studier visar också på en ökad risk för prostatacancer och bröstcancer. Det är viktigt att skilja på naturliga transfetter som kommer från idisslare och de kemiskt framställda. De naturliga transfetterna i smör och animaliskt fett påverkar inte risken för t.ex. hjärtsjukdom. Experterna är eniga om att industriellt framställda transfettsyror är skadliga. De har heller inga kända goda hälsoeffekter som motiverar att de borde användas i livsmedel. Varför är industriella transfetter tillåtna i Sverige? Livsmedelsverket anser att i stället för att reglera mängden industriellt framställda transfetter, föra diskussioner med livsmedelsindustrin om att "själv-sanera" sin produktion. Detta har fungerat gällande exempelvis livsmedel som såser, soppor och smörgåsmargarin där det tidigare var vanligt förekommande. Däremot är det fortfarande vanligt förekommande i livsmedel som godis, snacks, bakverk och glass. Varför ska Oskarshamns kommun arbeta för ett uteslutande av industriellt framtagna transfetter? Utöver omfattande forskning som visar på dess skadliga effekter så visar också en undersökning som Livsmedelsverket genomfört, att 25 % av barnoch ungdomars näringsintag kommer från godis, snacks, bakverk och glass - produkter där transfetter i dagsläget är vanligt förekommande. Producenterna är i dagsläget inte heller skyldiga att uppge om deras produkter innehåller industriellt framtagna transfetter, de behöver endast redovisa att fettet är härdat. Den pågående upphandlingen kommer att ställa krav på leverantörerna att dessa klart och tydligt uppger om det finns transfetter i produkterna. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Samtliga enheter inom städ- och måltidsavdelningen skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår. Målet är att dessa skall vara helt borta ur produktionen vid årsskiftet 2009/2010. * Övrig måltidsproduktion inom kommunen omfattas inte.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 TN 30/2009 (forts) 1. Handling Från kommunstyrelsen. Svar på motion nr 11/08, angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 3. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 4. Handling Förvaltningsövergripande barnchecklista för Oskarshamns kommun Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 TN 31/2009 Dnr 2008/155 SVAR PÅ MOTION NR 15/08 OM LAGSTYRDA VERKSAMHETER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN En motion har inkommit till tekniska kontoret från Lars Blomberg, Klaus Leidecker, Evy Johnsson och Lisbeth Lindberg. Motionärerna menar att flera oberoende utredningar har under åren visat att Oskarshamns kommun i mycket stor utsträckning bedriver verksamheter i egen regi och att få av dessa läggs ut på entreprenad. Motionärerna önskar att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste driva enligt gällande lagstiftning. Yttrande Följande lagstadgade verksamheter är kommunen skyldig att erbjuda; Renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp samt vissa trafik- och vägfrågor. Tekniska nämndens omsättning, utfall, var för år miljoner kronor. Av detta belopp uppgick externt köpta varor och tjänster till 203 miljoner kronor. Externt köpta tjänster och varor motsvarade 47 % av omsättningen. För 2008 års utfall är motsvarande siffror 463 miljoner kronor respektive 219 miljoner kronor vilket ger samma procentfördelning 47 % som för föregående år. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Motionen besvaras i enlighet med yttrandet. 1. Handling Yttrande över motion nr 15/08 om att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste bedriva enligt gällande lagstiftning, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 TN 32/2009 Dnr 2008/166 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 16/08 OM ATT INRÄTTA EN DEMOKRATIBEREDNING Det har inkommit en motion från Mattias Bäckström Johansson (sd) och Jonny Evaldsson (sd) om att inrätta en demokratiberedning. Intresset för att engagera sig politiskt har under en serie utav år minskat konstant. Intresset för partipolitik och de politiska församlingarna hos den yngre generationen är extremt bristande. För att vända på denna trend lokalt och ge förutsättningar för ett ökat samhällsengagemang bland medborgarna så anser de att en demokratiberedning borde inrättas. Yrkande Socialdemokratiska gruppen yrkar att nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Tekniska nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. 1. Handling Motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning, Kommunstyrelsen Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 TN 33/2009 Dnr 2009/18 FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN 1. Handling Trafikärenden

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 TN 34/2009 Dnr 2009/19 DELEGATIONSBESLUT OCH POSTLISTA 1. Handling Delegationsbeslut och postlista

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 TN 35/2009 Dnr 2009/23 FRÅGOR OCH INFORMATION Ingmar Hjalmarsson Angående arrenden: Önskar en redovisning vilka arrenden som är vederlagsfria. Gång och cykelväg Vånevik-Påskallavik: Hur ska vi arbeta vidare med att få ut information till allmänheten om t ex pågående arbeten.

Tisdagen den 12 februari 2008, VIP-våningen Ishallen kl.13.00-14.00. Svetlana Andelova (v), Lena Rosenkvist (v), Jan-Eric Lindberg (fp)

Tisdagen den 12 februari 2008, VIP-våningen Ishallen kl.13.00-14.00. Svetlana Andelova (v), Lena Rosenkvist (v), Jan-Eric Lindberg (fp) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Tisdagen den 12 februari 2008, VIP-våningen Ishallen kl.13.00-14.00 Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist (m) Lis Erixon

Läs mer

Torsdagen den 22 januari 2009 kl. 08.00-15.30, Sensus, Varvsgatan 13, mittemot Stadshuset, ingång från gården

Torsdagen den 22 januari 2009 kl. 08.00-15.30, Sensus, Varvsgatan 13, mittemot Stadshuset, ingång från gården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Närvarande Ledamöter Torsdagen den 22 januari 2009 kl. 08.00-15.30, Sensus, Varvsgatan 13, mittemot Stadshuset, ingång från gården Lars Aronsson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset

Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013 kl. 08.00-15.40, Oskarshamnsalen, Stadshuset Närvarande ledamöter Yvonne Bergvall (S) Anders Stenberg (M) Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2008, Tekniska kontoret, Hyvelgatan sammanträdesrum övre plan kl. 13.00-15.10

Måndagen den 5 maj 2008, Tekniska kontoret, Hyvelgatan sammanträdesrum övre plan kl. 13.00-15.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Närvarande Ledamöter Måndagen den 5 maj 2008, Tekniska kontoret, Hyvelgatan sammanträdesrum övre plan kl. 13.00-15.10 Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 13:00-15:00, ajournering kl. 14:30-15:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Catrin Alfredsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Hanna Barjosef (S) Tjg ers för Claes Jönsson (S) Irene Somers (S)

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-12:00, ajournering kl. 09:30-10:00 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 mars 2009 kl. 08.00-15.15 Ishallen, konferensrum VIP-våningen. Lars Eriksson (v)

Tid och plats Torsdagen den 19 mars 2009 kl. 08.00-15.15 Ishallen, konferensrum VIP-våningen. Lars Eriksson (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 19 mars 2009 kl. 08.00-15.15 Ishallen, konferensrum VIP-våningen Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist (m)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-06-16 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:45, ajournering kl. 09:30-10:00, 11:15-12:40 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Catrin Alfredsson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 17:00-17:25 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03

Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-09-03 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 16:30-18:55 Ajournering 17.50 18.00 Ordförande: Johannessen Ronny (M) 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP) Ledamöter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 ande (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande (V) ledamot Gunvor Sharp (M) ersättare Jenny Adolphson (C) ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20

Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20 1 (12) Plats och tid ande Övriga närvarande Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20 Erik Mårtensson (KD), Ordförande Joakim Nörler (M) Knut Krüger (FP) Stefan Liljenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Solbacka, sammanträdesrum Granen kl. 10.00 14.30 Beslutande Lars Aronsson (s) ordförande Lis Erixon (s) ledamot Yvonne Bergvall (s) ersättare för Joakim Rylin Kent Lundgren

Läs mer

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter, 18.00 20.00 i Debatten Adam Reuterskiöld (M), ordf. Martin Hamberg (C) Gunnar Pihl (FP) 1:e vice ordf. Liisa Ödén Vento (S) Björn Osberg (MP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 17:00-17:25 Beslutande Thina Andersson (S) Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Elisabeth Wanneby (MP) Tommy Skoog (C)

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer