Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 12 februari 2009 kl Ernemar avloppsreningsverk, Oskarshamn Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist (m) Yvonne Bergvall (s) Joakim Rylin (s) Kent Lundgren (s) Lars Eriksson (v) Jan-Eric Lindberg (fp) Eino Blixt (kd) Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande ersättare för Lis Erixon ledamot ledamot ledamot ersättare för Gunilla Karlsson ledamot Övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare Monica Johansson (s) Svetlana Andelova (v) Lena Rosenqvist (v) Övriga närvarande Tjänstemän Upphandlingsledare Torbjörn Karlsson Teknisk chef Göran Landenius, va-ingenjör Conny Johansson, ekonom Ing-Mari Olsson Lindquist, avdelningschef Jan Sandberg, trafikingenjör Stefan Sämfors, dietist Hélène Carlsson och förvaltningsassistent Ingela Carlsson Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ingela Carlsson Ordförande Lars Aronsson Justerare Joakim Rylin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Bevis om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned: Tekniska kontoret Underskrift Ingela Carlsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Ärendeförteckning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 22 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 23 Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 24 Bokslut 2008 för tekniska nämnden 25 Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 26 Moms på parkeringsavgift 27 Redovisning ekonomisk rapport Stångehamn 28 Antagande av ny ABVA 29 Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 30 Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 31 Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden 32 Yttrande över motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning 33 Förteckning över beslut i trafikärenden 34 Delegationsbeslut och postlista 35 Frågor och information

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 TN 21/2009 Dnr 2009/13 ANTAGANDE AV ANBUD GÄLLANDE LEVERANS OCH MONTAGE AV NY SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING VID RENINGSVERKET Vid Ernemars avloppsverk slutbehandlas det producerade avloppsslammet i så kallad slamcentrifug för att öka torrhalten på slammet så att det kan transporteras till slutomhändertagandet med lastbil. Normalt används två stycken slamcentrifuger för denna avvattning av slammet men sedan cirka ett år har endast en centrifug kunnat användas då den andra inte gick att repareras. Denna centrifug köptes in 1982 och återanvändes då det nya verket byggdes Därför har avdelningen genomfört en anbudsförfrågan under oktober och november månad 2008 på en ny slamavvattnare. Under anbudstiden efterfrågades förfrågningsunderlaget av tio stycken intresserade leverantörer. Tekniska nämndens beslut * Läckeby Service AB antas som entreprenör gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning till en anbudssumma av kronor. * Om inget överklagande skett inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslut har skickats ut får tekniska kontoret i uppdrag att teckna avtal. * Finansiering sker via projekt 9502 VA-verk upprustning och förnyelse. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av anbud gällande leverans och montage av ny slamavvattningsanläggning vid reningsverket 2. Handling Förfrågningsunderlag slamavvattnare till Ernemars reningsverk 4. Handling Anbudsutvärdering slamavvattnings anläggning Ernemar AR

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 TN 22/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Tekniska kontoret har genom annonsering infordrat anbud på konsultuppdrag i olika branscher. Ramavtal kommer att tecknas med de antagna konsulterna. Totalt har 43 anbud inkommit. Upphandlingen har skett via ett öppet förfarande och är under de så kallade tröskelvärdena enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Avtalstiden är till Förslag från tekniska kontoret på antagande av entreprenörer föreligger. Tekniska nämndens beslut * Konsulter antas i enlighet med förslaget, under förutsättning att tilldelningsbeslut vinner laga kraft. * Efter utvärdering av Mark och Geoteknik-konsulter antas anbudsgivare Sweco, Växjö. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Utvärdering anbud Mark o. Geoteknik-konsulter

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 TN 23/2009 Dnr 2008/149 UPPHANDLING RAMAVTAL AV KONSULTTJÄNSTER FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Vid tekniska nämndens sammanträde den 22 januari 2009, 3 ärendet angående upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun, saknades det ett anbud som förkastades på grund av inte godkända uppgifter. Rätt beslut är följande: Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. Tekniska nämndens beslut * Anbud nr 1, 3, 15 och 18 förkastas på grund av inte godkända uppgifter. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Upphandling ramavtal av konsulttjänster för Oskarshamns kommun 2. Handling Protokoll vid anbudsöppning konsulttjänster, anbudsutvärdering

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 TN 24/2009 Dnr 2009/8 BOKSLUT 2008 FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Ett preliminärt bokslut är översänt till ekonomiavdelningen. De skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott mot budget om drygt tkr. Det är framförallt lägre kostnader för vinterväghållningen inom gatuavdelningen som bidragit till det positiva resultatet. Inom fastighetsavdelningen finns ett positivt resultat inom uppvärmningskontona pga att det varit varmare än normalt under året. Det positiva resultatet har använts för utökat fastighetsunderhåll. Städ- och måltidsavdelningen har minskat underskottet från förra året till hälften, ca 300 tkr. Miljöhusets resultat blev till slut enligt budget. Fastighetsavdelningen och städ- och måltidsavdelningen är resultatenheter. De avgiftsfinansierade verksamheterna VA och renhållning visar positiva resultat. Inom VA-verksamheten har ett antal anläggningsavgifter avseende Stångehamnsområdet betalats av enskilda fastighetsägare i samband med anslutning till det kommunala nätet. VA- verksamheten respektive renhållningsverksamheten är resultatenheter där eventuellt över- eller underskott balanseras via ett s k "eget kapital" inom posten kommunens egna kapital. Investeringsbudgeten omfattar ca 60 mkr inom de skattefinansierade verksamheterna och även ca 60 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Ca 25 mkr behöver föras över till 2009 avseende de skattefinansierade och 13 mkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. Anledningen är bl a att det saknas beslut från Vägverket, Länsstyrelsen osv, att det saknas detaljplan eller att betalningsplaner förskjutits i tiden eller att projektet försenats av andra orsaker. Utöver siffermaterialet lämnas uppföljning av barnchecklistan, redovisning av leasingavtal, verksamhetsberättelse m m. Tekniska nämndens beslut: * Bokslutsredovisningen godkänns. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Bokslut 2008 för tekniska nämnden 2. Handling Tekniska nämnden, redovisning bokslut 2008

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 TN 25/2009 Dnr 2009/16 ARRENDEAVTAL AVSEENDE STENHUGGARMUSEUM HÅRD KLANG I VÅNEVIK Museiföreningen Hård Klang har skrivit till kommunen om bl a att de saknar avtal för att nyttja marken för friluftsmuseet i Vånevik. Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till avtal. Avtalet är ett femårigt lägenhetsarrende om ca 1 ha på fastigheten Vånevik 7:1. Avgiften är på 500 kr/år med indexhöjning. Tekniska nämndens beslut * Avtal tecknas med Museiföreningen Hård Klang enligt avtalsförslaget. 1. Handling Ang arrende, vandringsleder, bro i Vånevik, Stenhuggarföreningen Hård Klang 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Arrendeavtal avseende stenhuggarmuseum Hård Klang i Vånevik 3. Handling Arrendeavtal Hård Klang, Vånevik + Bilaga till arrendeavtalet med Museiförening Hård Klang av Vånevik 7:1 Beslut expedieras till: Stenhuggarföreningen Hård Klang

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 TN 26/2009 Dnr 2009/17 MOMS PÅ PARKERINGSAVGIFT Skatteverket har ändrat uppfattning och anser att parkeringsavgifter på gatumark är momsbelagda från årsskiftet. "Eftersom t.ex. parkeringsverksamhet är konkurrensutsatt i Sverige idag anser Skatteverket att all parkeringsverksamhet ska omfattas av denna bestämmelse. Skatteverket gör dessutom den bedömning att det föreligger en icke försumbar konkurrenssnedvridning inom t.ex. parkeringsverksamheten i Sverige. Yrkesmässighet föreligger därför för samtliga offentligrättsliga organ som bedriver parkeringsverksamhet." Sveriges kommuner och Landsting (SKL) delar inte Skatteverkets bedömning vilket de har framfört, både skriftligt och muntligt, till Skatteverket. Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad har informerat SKL om att de, i skrivelser till Skatteverket, angivit att de inte delar Skatteverkets uppfattning i frågan. Stockholms stad har även för avsikt att söka om förhandsbesked i frågan hos Skatterättsnämnden. Varför delar inte SKL Skatteverkets uppfattning? Frågan, i den dom från EG-domstolen (C-288/07, Isle of Wight Council m.fl.) som föranlett Skatteverket att ändra uppfattning, var konkurrensregelns tolkning och tillämpning vad avser privaträttsligt reglerad parkering. I domen under punkten 2 redovisas grunderna i det målet - upplåtelser av parkeringsplatser för bilar i sluten parkering ("offstreets parking"). I domen har domstolen nu, efter att frågan om gatuparkering klargjorts i tidigare avgörande (C-446/98, Fazenda Pública), tagit ställning till hur konkurrensregeln ska tillämpas när offentliga organ bedriver verksamhet under samma rättsliga förutsättningar som privata företag. Målet avsåg således inte offentligrättsligt reglerad gatumark. Vad domstolen hade att ta ställning till i målet är frågor av annat slag och inte frågan om gatuparkering ska omfattas av skatteplikt. Syftet med Isle of Wight-domen är att visa hur beskattning skall ske när frågan är om parkeringsplatser som inte är offentligrättsligt reglerade dvs. mark som ligger vid sidan av gatumarken. Det finns ingen verklig, inte heller en potentiell marknad för privata aktörer att ordna trafiken och att för detta ta ut avgifter. För att en konkurrenssituation överhuvudtaget ska kunna uppstå måste så vara fallet. SKL:s bedömning är därför att rättsläget, vad avser den offentligrättsligt reglerade gatuparkeringen, inte har ändras genom domen från EGdomstolen, är hur konkurrensen ska bedömas när frågan är om annan verksamhet än att ordna trafiken.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 TN 26/2009 (forts) Skatteverket anser dessutom, en uppfattning som inte delas av SKL, att det inte är nödvändigt att inhämta information om frågan bedöms och hanteras av övriga EG-länder. Frågan om moms på gatuparkeringsavgifter kommer, med anledning av Stockolms stads ansökan om förhandsbesked, att prövas av Skatterättsnämnden. Förhandsbesked överklagas därefter med största sannolikhet till Regeringsrätten. Först när Regeringsrätten avkunnat sin dom är frågan avgjord. Frågan kanske inte är löst förrän om 2 år. För Oskarshamns del rör det sig om ca 700 tusen kronor som verksamheten måste kompenseras med om verksamheten skall bedrivas i nuvarande omfattning. Dessutom tillkommer kostnader av engångskaraktär för att uppgradera den tekniska utrustningen för att kunna uppge att moms ingår på den avlagda avgiften. Varje P-automat måste dessutom uppgraderas för att avgiften skall kunna justeras. Totalt medför detta en kostnad på ca 1 miljon första året. Ett förslag är att höja parkeringsavgiften för 1-2 timmars från 5 kr/timme till 6 kr/timme, 5 timmars från 2 kr/timme till 4 kr/timme och 24 timmars från 1 kr/timme till 2 kr/timme och flerdygnsparkeringen bibehålles med 25 kr/dygn. Detta skulle teoretiskt täcka de kostnader som behövs om Skatteverkets uppfattning gäller. Yrkande Jan-Eric Lindberg (fp) yrkar om en redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar om återremiss för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater. Bertil Almquist (m) ställer sig bakom Ingmar Hjalmarssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslut * Redovisning på intäkter och vad det kostar att driva verksamheten. * Ärendet återremitteras för att utreda parkeringsskiva som alternativ i stället för nuvarande system med automater.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 TN 26/2009 (forts) 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Moms på parkeringsavgift 2. Handling Skatteverkets ställningstagande Konkurrensregeln, Sverige Kommuners och Landstings kommentarer på Skatteverkets konkurrensregel

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 TN 27/2009 Dnr 2006/103 REDOVISNING, EKONOMISK RAPPORT STÅNGEHAMN VA-arbetena i Stångehamn är uppdelade i tre byggetapper, etapp 1-2 och etapp 3 samt en överföreningsledning. VA-budgeten för utbyggnaden av Stångehamn var år 2007 och byggstart 33,9 miljoner kronor uppdelade på 29,9 miljoner för avgifts- respektive 3,6 miljoner för skattefinansierad verksamhet. I samband med att lägsta anbudet på etapp 3 antogs i september 2008 beslutades att det fanns utrymme att plocka bort 1,6 miljoner från den skattefinansierade budgeten. Etapp 1-2 är nu avslutade. Entreprenören redovisade sina slutkostnader december Arbetet är en mängdregleringsentreprenad d v s entreprenören får betalt för verkligt utfört arbete och mängd. Kostnaderna för etapp 1-2 blev 27,2 miljoner kronor. Samtidigt som etapp 1-2 byggdes utfördes överföringsledningen från Kristineberg till Stångehamn i egen regi. Kostnaden för denna etapp var beräknad till 2,5 miljoner kronor men blev ca 0,8 miljoner dyrare än beräknat. Kostnaden för överföringsledningen blev 3,3 miljoner kronor. Etapp 3 pågår och är också den en mängdregleringsentreprenad. Kostnaderna skall vara reglerade senast september månad och etapp 3 beräknas kosta ca 13,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för etapp 1-2 och överföringsledning 27,2+3,3=30,5 miljoner kronor. Med beräknad kostnad på etapp 3 av ca 13,2 miljoner kronor blir totalkostnaden ca 43,7 miljoner kronor. Orsaken till att budgeten inte håller är bl. a att förfrågningsunderlaget för etapp 1-2 har stora brister samt att den ursprungliga kalkylen saknar vissa väsentliga poster. Med detta slag av entreprenadform kommer alltid det rätta priset fram som förfrågningsunderlaget borde ha speglat. Yrkande Joakim Rylin (s) och Ingmar Hjalmarsson (v) yrkar med anledning av vad som framkommit vid redovisning av ekonomisk rapport rörande Stångehamn, att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. Jan-Eric Lindberg (fp) och Bertil Almquist (m) ställer sig bakom yrkandet. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 TN 27/2009 (forts) Tekniska nämndens beslut * Ärendet återremitteras i avvaktan på att en granskning ska genomföras av extern konsult/revision. * Tekniska kontoret får i uppdrag att presentera lösningar till alternativ finansiering.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 TN 28/2009 Dnr 2008/133 ANTAGANDE AV NY ABVA 09 Tekniska kontoret har upprättat förslag till ny ABVA 09 (Allmänna Bestämmelser för användandet av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Förslaget har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, och deras synpunkter har inarbetats i föreliggande förslag till ABVA 09. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige * Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ABVA. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Antagande av ny ABVA 2. Handling ABVA 09, utkast 3 Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 TN 29/2009 Dnr 2009/15 YTTRANDE ÖVER DETALJPLANEPROGRAM FÖR HÄGNAD 1:16 M FL FASTIGHETER Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplaneprogram för Hägnad 1:6 m fl fastigheter. Planprogrammet syftar till att dra upp de inledande utgångspunkterna och förhållningssätt för det kommande planarbetet. Programmet baseras på en idéskiss utarbetad av Wendelboe West Properties (WWP). Tekniska kontoret har gjort en förstudie hur idéerna påverkar befintliga tekniska anläggningar såsom vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk. Denna förstudie bifogas yttrandet. I dagsläget klarar våra anläggningar en utökning med ca 500 pe inom Hägnads befintliga fritidsby. En utbyggnad i sin helhet enligt idéskisserna medför ombyggnad av både vattenverket i Fårbo och avloppsreningsverket i Figeholm samt nya vattenledningar mellan Fårbo och Hägnad. Vid en hel utbyggnad enligt idéskisserna måste även ny vattendom till för uttaget ur Fårbosjön. I programförslaget föreslås en fördjupad utredning angående vatten och avlopp som ett underlag för detaljplanearbetet. Tekniska nämnden * Tekniska nämnden har inget att erinra mot föreslaget detaljplaneprogram, dock måste hänsyn tas för de tekniska anläggningarnas kapacitet i planerings- och genomförandeprocessen. 1. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 m fl fastigheter 2. Handling Tekniska kontorets utredningar 3. Handling Detaljplaneprogram Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter. The Circle Resort Figeholm, Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Beslut expedieras till: Samhällsbyggnadskontoret

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 TN 30/2009 Dnr 2008/111 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 11/08 ANGÅENDE STOPP FÖR INDUSTRIELLT FRAMSTÄLLDA TRANSFETTER I MATEN Förbud om inköp av produkter som innehåller industriellt framställda transfetter/härdat fett inom Oskarshamns kommuns verksamheter. Sammanfattning av ärende Många hel- och halvfabrikat såsom t ex bröd, flytande margariner, såser, pajer, kakor och kex innehåller i dagsläget industriellt producerade transfetter. Studier visar på att transfetter är skadligt fett. Bland annat finns det omfattande forskning som visar på att industriellt framtagna transfetter ökar förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, prostatacancer bland män och bröstcancer bland kvinnor. Städ och måltidsavdelningens slutsatser Kommunen bör besluta att man skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår, inom kommunens verksamheter. Tjänsteskrivelse, städ- och måltidsavdelningen / Ärendet Många halvfabrikat såsom vissa industribakade bröd, såser, pajer, glass och kakor innehåller industriellt transfett. Vad är industriellt producerat transfett? Industriellt producerat transfett bildas vid härdning av flytande oljor. Oljorna blir fasta genom en kemisk behandling med bl.a. nickelspån, vätgas, värme och tryck i reaktorer. När de härdas får man ett billigt, fast fett som är lättare att använda än flytande. Det härdade fettet gör att produkternas hållbarhetstid ökar, samt att man uppnår en önskad konsistens. Skadliga effekter Från att ha varit nyttigt för människor i sin flytande grundform blir det direkt skadligt. Vid härdningen bildas transfettsyror eller transfetter. Genom att väteatomer förskjuts i molekylen blir den rakare och därmed fastare. Denna transformering av molekylen ger den nya egenskaper. Många näringsämnen försvinner också när oljorna behandlas kemiskt.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 TN 30/2009 (forts) Den som äter mycket s.k. transfetter, vilka uppkommer i härdningsprocessen, ökar risken att drabbas av bl.a. hjärtsjukdom, insulinresistens och försämrat immunförsvar. Omfattande studier visar också på en ökad risk för prostatacancer och bröstcancer. Det är viktigt att skilja på naturliga transfetter som kommer från idisslare och de kemiskt framställda. De naturliga transfetterna i smör och animaliskt fett påverkar inte risken för t.ex. hjärtsjukdom. Experterna är eniga om att industriellt framställda transfettsyror är skadliga. De har heller inga kända goda hälsoeffekter som motiverar att de borde användas i livsmedel. Varför är industriella transfetter tillåtna i Sverige? Livsmedelsverket anser att i stället för att reglera mängden industriellt framställda transfetter, föra diskussioner med livsmedelsindustrin om att "själv-sanera" sin produktion. Detta har fungerat gällande exempelvis livsmedel som såser, soppor och smörgåsmargarin där det tidigare var vanligt förekommande. Däremot är det fortfarande vanligt förekommande i livsmedel som godis, snacks, bakverk och glass. Varför ska Oskarshamns kommun arbeta för ett uteslutande av industriellt framtagna transfetter? Utöver omfattande forskning som visar på dess skadliga effekter så visar också en undersökning som Livsmedelsverket genomfört, att 25 % av barnoch ungdomars näringsintag kommer från godis, snacks, bakverk och glass - produkter där transfetter i dagsläget är vanligt förekommande. Producenterna är i dagsläget inte heller skyldiga att uppge om deras produkter innehåller industriellt framtagna transfetter, de behöver endast redovisa att fettet är härdat. Den pågående upphandlingen kommer att ställa krav på leverantörerna att dessa klart och tydligt uppger om det finns transfetter i produkterna. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Samtliga enheter inom städ- och måltidsavdelningen skall arbeta för att utesluta användningen av härdat fett, där industriellt producerade transfetter ingår. Målet är att dessa skall vara helt borta ur produktionen vid årsskiftet 2009/2010. * Övrig måltidsproduktion inom kommunen omfattas inte.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 TN 30/2009 (forts) 1. Handling Från kommunstyrelsen. Svar på motion nr 11/08, angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 3. Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över motion nr 11/08 angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten 4. Handling Förvaltningsövergripande barnchecklista för Oskarshamns kommun Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 TN 31/2009 Dnr 2008/155 SVAR PÅ MOTION NR 15/08 OM LAGSTYRDA VERKSAMHETER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN En motion har inkommit till tekniska kontoret från Lars Blomberg, Klaus Leidecker, Evy Johnsson och Lisbeth Lindberg. Motionärerna menar att flera oberoende utredningar har under åren visat att Oskarshamns kommun i mycket stor utsträckning bedriver verksamheter i egen regi och att få av dessa läggs ut på entreprenad. Motionärerna önskar att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste driva enligt gällande lagstiftning. Yttrande Följande lagstadgade verksamheter är kommunen skyldig att erbjuda; Renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp samt vissa trafik- och vägfrågor. Tekniska nämndens omsättning, utfall, var för år miljoner kronor. Av detta belopp uppgick externt köpta varor och tjänster till 203 miljoner kronor. Externt köpta tjänster och varor motsvarade 47 % av omsättningen. För 2008 års utfall är motsvarande siffror 463 miljoner kronor respektive 219 miljoner kronor vilket ger samma procentfördelning 47 % som för föregående år. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Motionen besvaras i enlighet med yttrandet. 1. Handling Yttrande över motion nr 15/08 om att tekniska nämnden redovisar vilka av nämndens verksamheter som kommunen måste bedriva enligt gällande lagstiftning, Kommunstyrelsen 2. Tjänsteskrivelse/Utredning Svar på motion nr 15/08 om lagstyrda verksamheter för tekniska nämnden Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 TN 32/2009 Dnr 2008/166 YTTRANDE ÖVER MOTION NR 16/08 OM ATT INRÄTTA EN DEMOKRATIBEREDNING Det har inkommit en motion från Mattias Bäckström Johansson (sd) och Jonny Evaldsson (sd) om att inrätta en demokratiberedning. Intresset för att engagera sig politiskt har under en serie utav år minskat konstant. Intresset för partipolitik och de politiska församlingarna hos den yngre generationen är extremt bristande. För att vända på denna trend lokalt och ge förutsättningar för ett ökat samhällsengagemang bland medborgarna så anser de att en demokratiberedning borde inrättas. Yrkande Socialdemokratiska gruppen yrkar att nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller. Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen * Tekniska nämnden avslår motionen med hänvisning till pågående nämnds och organisationsöversyn. 1. Handling Motion nr 16/08 om att inrätta en demokratiberedning, Kommunstyrelsen Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 TN 33/2009 Dnr 2009/18 FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN 1. Handling Trafikärenden

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 TN 34/2009 Dnr 2009/19 DELEGATIONSBESLUT OCH POSTLISTA 1. Handling Delegationsbeslut och postlista

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 TN 35/2009 Dnr 2009/23 FRÅGOR OCH INFORMATION Ingmar Hjalmarsson Angående arrenden: Önskar en redovisning vilka arrenden som är vederlagsfria. Gång och cykelväg Vånevik-Påskallavik: Hur ska vi arbeta vidare med att få ut information till allmänheten om t ex pågående arbeten.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2007-02-15 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Solbacka, sammanträdesrum Granen kl. 10.00 14.30 Beslutande Lars Aronsson (s) ordförande Lis Erixon (s) ledamot Yvonne Bergvall (s) ersättare för Joakim Rylin Kent Lundgren

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10)

Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutare Enköpingsrummet kl 13.30 16.00 Monica Hallgren (c), ordförande Lena Åhlin (s), andre vice ordförande Sten Authén (c) Kenneth Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Måndagen den 19 maj 2008, Fredriksbergs vattenverk kl. 08.00-15.05

Måndagen den 19 maj 2008, Fredriksbergs vattenverk kl. 08.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Närvarande Ledamöter Måndagen den 19 maj 2008, Fredriksbergs vattenverk kl. 08.00-15.05 Lars Aronsson (s) Ordförande Ingmar Hjalmarsson (v) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 11 december 2008 kl. 08.00-15.40, Ishallen, konferensrum VIP-våningen. Kent Lundgren (s)

Tid och plats Torsdagen den 11 december 2008 kl. 08.00-15.40, Ishallen, konferensrum VIP-våningen. Kent Lundgren (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Tid och plats Torsdagen den 11 december 2008 kl. 08.00-15.40, Ishallen, konferensrum VIP-våningen Närvarande Ledamöter Lars Aronsson (s) Ingmar Hjalmarsson (v) Bertil Almquist

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare 0 Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbacka rummet Klockan 17:00 19:50 ande Ledamöter Monica Neptun Ordf (FP) Lars Thelén, vice ordf (M) Åsa Hansson (M) Jan Österdahl (M) Ann-Helene

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer