Professorernas troslära

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professorernas troslära"

Transkript

1 Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat. Först kan teologen sägas tillhöra kyrkan och riktar då sitt budskap till den. Detta gäller exempelvis nyortodoxin. Teologerna kom under 1960-talet att bli mer medvetna om sin tillhörighet till kulturen. De talade då om de frågor som angår människan i allmänhet. Under sjuttiotalet har dock klassrummet blivit mer uppmärksammat. Teologerna såg det angeläget att tala in i universitetsmiljön och hävda teologins vetenskapliga karaktär. Detta medförde att man på nytt ställde frågorna om teologins principer. Den senaste tiden har ju flera teologer skrivit kring de grundläggande frågorna katolsk fundamentalteologi ). I varje fall i USA har behovet to develop a credible cience (att utveckla en trovärdig vetenskap) vid en enkät framkommit som främsta angelägenheten för teologiskt arbete. Sedan dessa grundfrågor behandlats har man under början av 1980-talet sökt efter ett system som a restoration of systematics after the collapse of neo-orthodoxy and the debacle of radical theology (en restauration av systenmatisk teologi efter nyortodoxins misslyckande och den radikala teologins sammanbrott). Flera kända teologer har utgivit sin teologi, åtminstone i rudimentär form, som en syntes av de kunskaper som teologin vunnit under de senaste tjugo åren. Allmänt om boken Denna bakgrundsskiss torde stämma även med avseende på boken Människan och Gud (Liber, 1982) och dess författare Hemberg, Holte och Jeffner (här: förf.). Mot slutet av 60- talet utgav de läroboken Etiska problem (tillsammans med Hof), under 70-talet arbetade Jeffner med metodfrågor (med ett resultat i bl. a Vägar till teologi, 1981). Utifrån dessa erfarenheter ger de nu ut en gemensam trostolkning, som länge efterfrågats, också av dem som ifrågasatt Jeffners metodresonemang. Just i själva greppet med team-work ligger något mycket värdefullt. Genom den kunskapsexplosion som inträffat också i teologin finns det knappast någon enskild individ som vet tillräckligt för att skriva en troslära, ens bland teologie professorer. Som de själva påpekar finns det dock brister i urvalet av medverkande. Man undrar om boken inte vunnit på att få in synpunkter från kristna utanför den akademiska världen eller i varje fal från några som företräder andra discipliner än den teologiska. Detta särskilt som författarna så förtjänstfullt framhäver det allmänna prästadömets betydelse (s. 167). Här måste också påpekas den uppenbara nyttan av prof. Lars Hartman bidrag till gruppens samtal. Några av bokens mest intressanta avsnitt är de exegetiska exkurserna, ex. s 60 om antropologin (själ och ande är aspekter på människan, inte ontologiska utsagor) eller s 109 om begreppet allhärskare (vilket befriar allmaktstanken från en del filosofiska frågor). Studiet av exegeten Krister Stendahl kommer i dagen vid redogörelsen av rättfärdiggörelseläran hos Paulus och Luther (s 133f).

2 Förf. har försökt att skriva för en vidare publik än den enbart snävt fackinriktade. Deras teologi är inte bara ämnad för kyrkan utan också för kulturen. Detta betyder att de försöker tala så att även icke-kristna ska kunna förstå och till en del kunna bekräfta deras resonemang. 60-talets betoning på det sekulära samhället har dock lämnat färre spår efter sig än man kunnat vänta. Ytterst lite nämns om teologins sociala kontext och om olika samhällsfrågor, vilket förf. försvarar med en hänvisning till den tidigare utgivna Etiska problem. Mycket har dock hänt sedan dess. Allvarligare än detta är dock att förf. tycks mig ha en ytterligt snävt intellektualiserad bild av människan, varför jag omöjligen kan se boken som ett relevant tilltal ill en moderna människan. Boken arbetar mycket med frågor som längst bort härrör från debatten mellan Hedenius och de svenska teologerna. En lärare i biologi, vars största problem är trons relation till utvecklingsläran, kommer att känna igen sig och möjligen få en viss hjälp. Visst kan man också uppskatta att en aktiv politiker inom miljörörelsen kan ta åt sig av det i och för sig nödvändiga påpekandet om ekosofins risker för synen på människovärdet (s 83. Här vill man dock rikta en fråga till förf.: Är inte darwinismen också en svag grund för att hävda fullt människovärde? Behålls verkligen människans särställning också i förening med olika vetenskapliga hypoteser om människans tillkomst (s 58)?) Likaså kan en arbetslös socionom läsa om det uppbyggliga faktum att hon har en själ (s 62 med intressant utläggning om kyrkomöten och feminism), men trots allt måste det vara ett fåtal människor som känner igen sig i denna ensidiga intellektualisering. En som lyckats anlägga ett vidare perspektiv på människan är Erik Petrén i sin relativt nyutkomna dogmatik Att tro kristendomen som alternativ (Skeab, 1980). Den kommer här att på vissa avsnitt jämföras med Människan och gud. Förf. borde egentligen bemötas på det metateoretiska planet, eftersom bokens mest intressanta avsnitt rör metodresonemangen. De synpunkter jag kommer att lägga på boken präglas av mycket bristfälliga metateoretiska kunskaper. Trots allt rör det sig ju inte heller om en religionsfilosofisk framställning utan om en aktuell trostolkning, varför man utan fackkompetens i metodfrågan kan våga några påståenden om den utförda trostolkningen. Intellektualisering Förf. har en stark tilltro till det mänskliga förnuftet (s 14). Visserligen beskriver de framstegstrons misslyckande (s 12f) men detta utan att de själva börjar resa några tvivel inför människans kunskapsförmåga. Denna syn på den intellektuella förmågan hör samman med deras optimistiska människosyn överhuvudtaget (s 92). En religiös trostolkning sägs inte få bortförklara sinneserfarenheterna och de vetenskapliga teorierna. Det går knappast i vår tid att i längden uppleva som adekvat en tolkning av tillvaron som står i konflikt med och måste avvisa dem empiriska vetenskapens resultat (s 19. I Vägar till teologi uttrycker sig Jeffner åtminstone på ett ställe något mer försiktigt: Eftersom livstolkningen också ska integrera den empiriska kunskapen kommer man i de flesta fall få lov att avvisa de bibelteorier som direkt strider mot den emiriska vetenskapens hypoteser, kurs. av mig). De vill inte offra intellekt och moralisk känsla på trons altare (s 54). (Man bör observera att även de öppningar utöver den empiriska vetenskapen som Jeffner tillåter i Vägar till teologi, exempelvis den mystiska

3 erfarenheten, är grundläggande rationella skäl.) Ingår då inte intellekt och moral som delar av den mänskliga utrustningen i det levande, Gud välbehagliga offer, som vi ska frambära för att möjliggöra en förnyelse av våra tankar, så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja? (Rom 12:1-2). Detta inte sagt som ett förnekande av betydelsen av en medveten intellektuell rövning, men denna måste ske i ett ödmjukt erkännande av förnuftets begränsning. Man undrar också hur detta utmärkta intellekt kan tro på förlåtelsen av de egna synderna. Hur ska försoningen som ett exempel på en troserfarenhet som förmedlas till oss genom umgänget med bibelordet kunna förmås till integration med vad vi genom vetenskap och forskning vet om oss själva och den oss omgivande världen (s 54)? Kräver inte detta oerhörda, omskakande faktum av syndernas förlåtelse att vi går utanför intellektets förmåga att bekräfta och beskriva våra erfarenheter? Lite fatalt blir det onekligen att låta Origenes och Augustinus (s 54) framstå som exempel på denna eftersträvade integrationslinje, eftersom an i dogmhistorisk forskning diskuterat om dessa överhuvudtaget står i huvudfåran av kristen tro. Förf. tycks se framför sig en slags ren, oskuldsfull vetenskap i form av naturvetenskap (beteendevetenskapen har de inte låtit sitt tänkande konfronteras med i samma grad), som då i princip kan integreras i en kristen tro. Visserligen kan de se risken för falska vetenskapsanspråk, som medfört en reduktionistisk människo- och världsbild (s 55, även s 15). Om det nu enligt förf. inte är vetenskap att överskrida gränsen till trostolkning (s 77), är det ju just detta som allmänt sett måste sägas ske. De flesta människor, också akademiker, framlever inte sitt liv i en kyligt principiell värld utan som människor vilkas vetenskapliga modeller vuxit ut till att bli totala trostolkningar (s 79). I fråga om kampen mellan darwinismen och kristen tro påtalas detta förhållande som en risk, men själva huvudproblemet blir ändå de fundamentalistiska bibelutläggarnas (en diffus grupp!) fasthållande vid skapelseberättelsen. På den mer icke-principiella och mänskligt heta nivå där dessa mestadels befann sig var problemet just två alternativa trostolkningar i kamp med varandra. Utifrån detta måste man se de bibeltroendes reserverade hållning gentemot evolutionsläran. Utan att personligen instämma i allt vad fundamentalisterna stod för, i synnerhet deras skapelselära, måste jag ändå protestera, när det om dessa sägs att de riskerade att glömma bort det väsentliga perspektivet om Guds skapelseplan, om Kristi delaktighet i den goda skapelsen, om ljuset som kom i världen och om nåden och sanningen genom Jesus Kristus (s 81). Gruppen har ju fått sitt namn av att de drev bl a just dessa s.k. fundamentala trossatser. Petrén (s 50ff) har en längre beskrivning av trons relation till naturvetenskapen, först enligt den klassiska kausalitetsmodellen. Verkligt är enligt detta synsätt bara det som kan uppfattas med våra sinnen och som kan passa in i ramen av tid och rum, av orsak och verkan. Gud behövs inte som någon hypotes längre. Mot detta ställer Petrén en förändrad världsbild, som man indrar om förf. tänkt sig in i, där kausaliteten exempelvis inte gäller i partiklarnas mikrovärld. Det finns inga bindande orsakssammanhang utan vi får nöja oss med att ge en statistisk beskrivning av vad som brukar ske (s 52). Vetenskapsmän med denna hållning tror sig inte heller komma fram till en helt objektiv verklighetsuppfattning, utan optimismen härvidlag har ändrats till ett medvetande om verklighetsbildens beroende av vem som ser. Det är då möjligt att Gud blir ett mönster i fixeringsbilden (s 60). Han har funnits där, fast man inte sett honom. Tillvaron får en ny struktur. Utifrån detta är inte Petrén så fixerad vid

4 naturvetenskapen. Han känner in sig på människans många frågor kring hennes sanna identitet. Helhetsbilden av människans situation blir i denna mer psykologiskt inriktade framställning, rots dess brister, enligt min mening mer relevant för en sökande människa. Synen på språket Förf. arbetar med en ständig hänvisning till de speciella villkoren för det religiösa språket, naturligtvis under stark påverkan av Jeffners The Study of Religious Language. Transcendensupplevelsen ger sammanhang och upplevs i upplevelsestrukturerande framställningar som myter och riter (s 22). Mot detta ställs ett direkt språk, som sinneskunskapen använder. En fråga här måste väl bli om en mer dynamisk världsbild (som hos Petrén) egentligen tillåter oss att tala om ett direkt språk. Naturvetenskapen använder också myter och analogier, när den exempelvis beskriver en ljusstråle. Om det religiösa språket får tillgripa myter och analogier borde det vara möjligt att också tillåta paradoxer, antinomier. Begräsningen i språk och förnuft gör det ibland omöjligt för oss att närma oss sanningen annat än genom två till synes motsägande utsagor. Det tydligaste exemplet är naturligtvis Guds suveränitet och människans ansvar som två till synes motstridiga principer tillämpade på exempelvis omvändelsen. Förf. har här frånhänt sig en möjlighet till förståelse av vissa bibelord och även av utsagor av framstående teologer, till exempel Luther, som ofta arbetar med tydliga motsatspar. Naturligtvis bör man också ha känsla för den litterära genre som används i de olika bibelberättelserna i exempelvis 1 Mos. Om nu dessa kallas myter (s 22) i betydelsen att man fått ett nytt, transcendentalt perspektiv, behöver inte detta språkbruk drivas mot sinneskunskapen som en motsats, när det ju i själva verket handlar om en tolkning av sinnesverkligheten. Verkligt allvarligt blir det med de ständiga glidningarna i texten mot att förneka den historiska konkretionen i den kristna tron, trots att man i definitionen av myt inte förnekar att en sådan berättelse kan handla om något verkligt (s 22). Trots den garderande formuleringen tycks man dock egentligen mena detsamma i Människan och Gud som i Jeffners Kriterier för kristen troslära, där myt klart sägs vara en fiktiv berättelse (s 24). Skapelseberättelsen får man inte tillskriva historisk sanning (s 59), syndafallet saknar intresse som historisk berättelse (s 68), berättelserna om Jesu födelse är osäkra källor (s 112) och uppståndelsetexterna går över gränsen för historikerns område (s 114). Det sistnämnda kan i en viss mening (se nedan) vara korrekt, men det visar sig att förf. uttalar sg i mycket svävande ordalag om uppståndelsens historicitet överhuvudtaget, vilket väl också bidragit till att Kristi uppståndelse spelar en så underordnad roll i denna troslära. Kristendomen gör dock anspråk på att vara en tro grundad på historiska händelser. Gud har intervenerat i mänsklighetens historia. Detta skiljer vår tro från alla spekulativa idé-religioner. Kristendomen är inget filosofiskt system, inte åsikter om människan och Gud utan nyheter om vad Gud har gjort. Dessa händelser skiljer sig från vanlig historia på grund av deras betydelse. Meningen i det inträffade är alltså en teologisk fråga, men händelsens faktum måste kvarstå esom en historisk fråga. Vi kan inte nonchalera historien. Om vi vill ha påskens tro, att ett möte med den Uppståndne ger liv, måste vi ha påskens händelser.

5 Allt skulle vara tämligen lätt om man finge uppfatta Jesus som en lärare av de högsta sanningarna, en som sagt tungt vägande saker om kärlekens idé eller hoppets princip. Men poängen i evangeliet ligger i de historiska händelserna. Jesus, och Gud själv i honom, har utsatt sig för det historiska livets tryck. Vi finner Gud i djupen, i stallet, på ett kors. Gud möter oss på ett massivt jordiskt sätt. För Jeffner skulle ovanstående satser enbart vara ett exempel på en historiesyn i Pannenbergs anda, som han redan gjort upp med i Kriterier i kristen troslära (s 109 ff). Hans argumentering där i form av vissa outredda motfrågor verkar inte övertygande på mig. Givetvis har i i Skriften att göra med en tolkning av frälsningshistorien. Men denna tolkning hör oskiljaktigt samman med själva händelsen och är inte tillagd som något extra. Faktum får sin verkliga innebörd, nämligen dess frälsningshistoriska dimension, bara i tolkningen. Och tolkningen är uppenbarelse bara om den tolkar ett verkligt faktum. Faktum och tolkning är tillsammans själva saken. Mot detta står förf. inställning att vissa tolkningar i de bibliska skrifterna inte alltid kan ha direkt relevans för nutiden (s 43). Detta gäller också Kristustolkningen: Det ligger alltså ett fält av historisk osäkerhet mellan oss och Jesus (s 109). Man skulle alltså finna Jesus bakom texterna (i enlighet med experternas synpunkter) och inte i Skriften (genom historiskt studium och Andens vägledning). Guds frälsningsgärningar är dock på ett mänskligt sätt tolkade av profeter och apostlar, så som Anden uppenbarat innebörden i händelserna. Detta innebär då inte att en av Bibelns komplementära tolkningar är den enda riktiga i en viss fråga. Sammantagna ger de dock olika aspekter, som är normerande och relevanta även för oss. Vid fastställandet av denna relevans bortser vi inte ifrån att Bibeln i dess helhet är tidsbetingad. Hela Bibeln är naturligtvis påverkad av författarnas personligheter och omgivande kultur. Den innehåller ju inte heller tidlösa sanningar, utan som ovan framhållits en tidsbestämd uppenbarelse given vid en viss tidpunkt. Men allt detta ska översättas från den ursprungliga miljön till vår tid, även de delar som tycks främmande och irrelevanta för oss. Budskapet är riktat till en specifik historisk situation och måste tolkas utifrån detta faktum, men detta förhindrar inte att det också är relevant i varje tid sedan en tolkning av de underliggande principerna gjorts. Det tidsbetingade minskar inte Skriftens auktoritet liksom inte heller det faktum att den i sin helhet är människors ord. Det är genom människor som Gud talar till oss, så att vi kan förstå. Det mänskliga och det gudomliga står inte i ett konkurrensförhållande till varandra. Bibeln är helt Guds ord och helt människors ord. Ofullkomligheten i Bibeln beror på det självklara faktum att den är adresserad till oss. Den uttrycker sig med mänskliga termer och är i den meningen ofullständig, den lider av begränsningarna i det mänskliga livet. Gud talar till oss i den yttersta förnedringen. Varje annan bibelsyn är doketisk. Synen på historien Eftersom kristendomens anknytning till historiska händelser är så ytterligt nertonad, har det också blivit möjligt för förf. att likställa övriga religioners frälsningshistoria med Bibelns historiesyn. Man kan naturligtvis säga att från vårt perspektiv är all uppenbarelse historiskt

6 förmedlad (s 34) men frågan är ju ändå vilken syn dessa religioner har på de för oss historiska händelserna. Historien i en cyklisk uppfattning är i verklig mening meningslös. En judisk-kristen syn är historien i rörelse med början vid en bestämd punkt och med slut i ett av Gud givet mål. Längs denna linje finns en följd av historiska händelser, genom vilka Gud har ingripit i denna värld. Det unika i den kristna tron består i det faktum att den är grundad på unika historiska händelser. En gudoms uppståndelse för att symbolisera våren (enligt en cyklisk syn) är inte samma ak som när det sägs om en historisk person, att han lämnat graven. Genom vad Jesus var och gjorde uppenbarades Guds natur. Här ligger tidslinjens centrum. Historiesynen är lineär men centrerad. Enligt denna syn på unika frälsningshändelser finns för traditionell kristen tro inget annat namn, genom vilket vi kan bli frälsta (Apg 4:12). Nog hade bredden i bibeltolkningen ökat om man åtminstone tagit ställning till detta bibelord och dess anspråk på exklusivitet. Man kan naturligtvis spekulera i en inre disposition med tillit till det gudomliga som bör hållas för en tro genom vilken man finner nåd hos Gud (s 31), men detta ligger utanför uppenbarelsen och kan inte tjäna som grund för vår principiella hållning till andra religioner. Guds nåd kan inte bli ett argument, som vi vänder mot det uppenbarade Ordet. Uppenbarelsen om frälsning sker i Kristus, inte bara särskilt tydligt (s 33) utan på ett helt exklusivt sätt. Naturligtvis finns det sedan plats för dialog med vilja att lyssna men inte med en relativisering av vittnesbördet. Om Gud hade kunnat uppenbara sig på annat sätt, varför gick han då så långt som till att själv bli människa? Om Gud hade kunnat lösa ondskans problem på annat sätt, varför tog han då syndarens plats och bar hennes skuld? I andra sammanhang kan förf. säga ungefär detsamma (s 39, i människan Jesus görs det på ett så autentiskt sätt som aldrig annars, eller Jeffner i Vägar till teologi, s 99: Jesu verksamhet blir en genuin och ojämförlig uppenbarelse av Guds väsen ) men detta får inga konsekvenser för synen på andra frälsningssystem, varför det definitiva och autentiska blir starkt undergrävt. Synen på uppenbarelsen Också i det som skrivs om Bibeln som uppenbarelseurkund saknas den konsekventa synen på Guds frälsningshandlingar i historien. Var finns Guds aktiva del i uppenbarelsen enligt följande definition (s 35): liksom fallet är med Guds självmeddelelse i andra religioner är det också så att Gud meddelar sig själv med människor genom deras strävan hän mot honom (min kurs.), i deras brottning med tillvaron och deras sätt att finna mening och mål för den. Det kan naturligtvis inte finnas någon uppenbarelse utan ett mänskligt mottagande eller avvisande av Guds budskap. Människan är en nödvändig del för att en uppenbarelsesituation ska kunna uppstå, men här har uppenbarelse enbart blivit människans eget religiösa filosoferande istället för också Guds aktiva ingripanden. Ett exempel på hur uppenbarelsen ensidigt blivit detsamma som människans egen tolkning av sin situation ges på sid 29: skapelsen är det slag av transcendensupplevelse, i vilken hela det för sinnena tillgängliga universum uppfattas som vilande i en verklighet bortom den för sinnena förnimbara och i vilken människolivet uppfattas som något utifrån givet. Naturligtvis finns det i transcendensupplevelsen en hänvisning bortom människan, men människans roll är ändå dominerande. Den biliska synen på skapelsen har tydligare

7 teocentriska drag. Något a det framkommer i det följande genom bibelcitat. Som ofta blir man dock tveksam när förf. gör sina citat och referat. Det framgår inte alltid hur bestämt instämmandet är (ex. Ireneus teologi på s 132f). Det är också, enligt boken, människans del i en fortgående nytolkning och nytillämpning (s 45) av det ursprungliga uppenbarelseskeendet som främst gör att Bibeln idag är Guds ord. Här följer förf. den nu vanliga betoningen av traditionens betydelse. Skriften blir en tradition i utveckling, som fortgår under Andens inflytande. Bibelberättelserna blir inte längre människors vittnesbörd om Guds frälsningsgärningar utan legender med varierande historisk grund som ändå uttrycker en gudstro. De blir stories och inte historiska i vanlig mening. Gudsfolkets tro uttrycks i denna tradition men Bibeln blir inte en trosnorm utan en modell som kan tillämpas på nya situationer. Enligt urkristen syn är dock tron en gång för alla meddelad åt församlingen (Jud v 3). Som Petrén påpekar är de kristna inte trons producenter utan dess mottagare (s 210). Visst ska vi arbeta med tron genom att utveckla och tillämpa den, men vi kan inte utifrån ett privat tyckande avgöra vad som är acceptabel kristen tro. Tron har sin regel. Reduktioner i tron Allt är för dessa teologer underställt förnuftets slutgiltiga prövning. När de vandrar längs trons kolonner låter de många pelare falla till marken, sedan de bärande fundamenten är satta i gungning. Förf. blir mycket svävande på målet inför undertro (s 87) och bönhörelse (s 88). En jämförelse med Petrén utfaller på ett överväldigande sätt till den senares fördel. Han har här tillgodogjort sig vissa exegeters syn på Jesu undergärningar som tecken på Rikets inbrytande (s 101f). Vad gäller bönen ser han den som en väsentlig del av den kristnes erfarenhet (att leva med en vägg utslagen, s 260). Våra förf. har ju egentligen också tänkt sig en tolkning utifrån erfarenhetskriteriet (s 52). Till denna troserfarenhet hör då livet med den helige Ande, som dock får ett ytterligt litet utrymme. Påpekandena om Andens betydelse (s 178) är korrekta, men nog hade deras egen framställning behövt mer av Ande och därmed blivit mer förknippad med ett framtidshopp (s 178), som sägs vara en Andens verkan. Boken saknar helt den eskatologiska klang som enligt exegetisk forskning genljudit i Jesu egen undervisning. Lösningen på teodicéproblemet sägs visserligen ligga i framtiden, i det kosmiska slutperspektivet blir det tydligt vem som har all makt i himmel och på jord (s 105). Denna seger ska dock inte ta gestalt i en Kristi återkomst inom vår historiska verklighet (s 123). Man undrar onekligen vilka de fakta om universums uppbyggnad, mänsklighetens ålder och jordens livsbetingelser är, som hindrar en traditionell kristen historiespekulation (s 124), vari Kristi återkomst ingår. Den religiösa verklighetstolkningen tillåter märkligt nog att man tror på människans som en evighetsvarelse (s 70). Här återkommer dock förf. till ett genomgående problem, nämligen vår relation till rums- och tidskategorierna (s 73). Den eviga verkligheten sägs vara upphöjd över rums- och tidsgränser. Den femte dimensionen (s 19f) skulle enligt min mening inte behöva medgöra ett sådant åsidosättande av tid och rum. Det är enligt modern fysik observationen av tid och rum, som är relativ, men däremot genomtränger tiden varje del av fysiken. Tid och rum skulle inte behöva tänkas upphöra som lämpliga tankekategorier, även om vi i den eviga

8 tillvaron, som den Uppståndne nu, är oberoende av tid och rum (s 115). Den uppståndne uppenbarar sig ju dock på det rumstidliga planet (s 116). Evighet behöver inte ställas i motsats till tid, eller som Petrén uttrycker det: Gud är inte instängd i en tidlöshet, som vi är instängda i tiden (s 279). I en intressant opublicerad artikel av Rune Söderlund, forskare i Lund, påvisas att i klassisk teologi tillskrivs endast Gud tidlös evighet som en egenskap. Människan kan bara bli delaktig av Guds evighet som gåva. Allt skapat präglas av tiden. Söderlund visar att genom påståenden om en tidlös evighet för människans del tilldelas hon en egenskap, som bara Gud äger, vilket medför ett gudomliggörande av människan. Skulle man sedan om Cullmann utgå från att inte ens Gud äger tidlös evighet som attribut, blir naturligtvis följden att människan ännu mindre kan tänkas i en tidlös existensform. Denna naiva syn knyter tidlighet inte bara till människan utan också till Gud. Likaväl som vi protesterar mot ett platoniskt förakt för kroppen bör vi inse att också en tidlös existens är en kaotisk existens. Till livet i den kommande tidsåldern hör såväl den fullkomliga kroppsligheten som den fullkomliga tiden (Odeberg, citerad av Söderlund). Förf. tvekar också inför att använda vredeskategorien på Gud. När det slutligen sker (s 184) anses det vara en metafor, som anger ett mysterium men inte beskriver Gud. Guds vrede får inte sägas straffa människan i evighet (s 102) men man tänker sig ändå att Gud tar ondskan på allvar (när Anselms försoningslära diskuteras, 112). Detta medgivande på de sista sidorna om helighetens uttryck i vrede över synden borde naturligtvis ha påverkat t.ex. gudsbild och människosyn långt tidigare. Vreden är den helige och kärleksfulle Gudens reaktion och aktion mot det som kränker hans heliga väsen. Denna vrede måste då ses lika personlig som hans nåd, och inte bara som en lag i universum, att vi skördar vad vi sår. Guds helighet kan inte, som här har skett, tänkas bort som en beständig del i Guds väsen. Med bristande allvar ser förf. därför på människans situation. Utifrån en optimistisk människosyn anser de sig kunna koppla bort förtjänsttanken (s 165) vid diskussionen om synergism. Detta kan naturligtvis ske på ett teoretiskt plan. Här gäller det dock människan i hennes fördärv under Guds vrede. Där är hon inte Guds medarbetare utan helt beroende av hans nåd. Förf. gör här en elementär sammanblandning, när de förlägger detta problem till det psykologiska planet. Samma sak sker när den fria viljan diskuteras på sid 66f. Där likställs valet inför Gud med andra valsituationer. Detta psykologiserande betraktelsesätt bör kompletteras, men inte sammanblandas, med ett frälsningshistoriskt perspektiv, coram Deo (se Agne Nordlander, Mysteriet människan, EFS, 1980). Synen på etiken Egentligen är denna optimistiska syn på människan enbart en uppföljning av det som sades i Etiska problem. Liksom där (men också i Jeffners Vägar till teologi, s 57: de teologiska utsagorna om Gud s vilja kan inte bli säkrare än alla etiska intuitioner!) poängterar förf. betydelsen av den allmänmänskliga etiken istället för att hävda kristendomens unika bidrag. I en något svårtolkad utsaga sägs att kärleken utkristalliseras som ett huvudord för etiken i människans fortgående reflektion över den etiska förpliktelsen i kontakt med Guds uppenbarelse (s 65). Vad denna Guds uppenbarelse innebär är oklart, men kärleken kan väl

9 knappast vara i särskilt hög grad allmänmänsklig, om man på sid 122f ändå medger att Kristus är mönsterbildande för vad kärlek innebär: grundtanken är att det genuina människolivet ska präglas av utgivande kärlek och aldrig möta det onda med dess egna medel. I övrigt tilldelas människan faktiska moraliska insikter om gott och ont (s 43) utan hjälp av någon gudsuppenbarelse. Man kan nämligen enligt förf. bortse från just nu att denna moralinsikt blivit given genom skapelsen! Annars tycks gudsuppenbarelsen behövas på sid 94, där vi enligt kristen tro och uppenbarelse vet att Gud vill det goda. Om man tänker sig en naturlig lag utan dess givna förutsättningar i gudsmedvetande och gudsuppenbarelse kan man i varje fall inte peka på Luther och Calvin (s 93) som företrädare för denna syn. Synen på församlingen En sak som dock förändrats sedan boken Etiska problem skrev är att förf. nu tilldelar församlingen en framträdande roll som en konkret modell för mänsklig och social gemenskap överhuvud (s 159). Man välkomnar denna nya insikt. Överhuvudtaget är avsnittet om församlingen mindre kontroversiellt men kan knappast upplevas som alltigenom angeläget för en läsare utanför den teologiska expertisen. Resonemangen om trosbekännelser (s 162ff) är visserligen av teologiskt intresse, men man efterlyser vid beskrivningen av de kristnas enhet vetskapen om Anden som likt vinden blåser vart den vill (citat från avsnittet om Anden s 178). Den karismatiska rörelsen har väl ändå pekat på andra möjliga vägar till enhet än enbart diskussioner om trosbekännelser på en teologkonferens. Samtalspartner i förf. ekumeniska sammanhang är märkligt nog i första hand den romersk-katolska kyrkan (som beskrivs i optimistiska ordalag. Läran om mässoffret sägs vara reviderad s 172) och inte någon av frikyrkorna i Sverige. Att det finns ett alternativ i dopfrågan tycks så ha förbigått de tre professorerna. Inte med ett ord nämns om troendedopet på den sida som handlar om dopet (s 175). Det är rasande skickligt gjort! Ett bristfälligt ekumeniskt sinnelag röjs också i attityden mot fundamentalister och bibeltroende. Vilka teologiska grupper som innefattas i de generaliserande omdömena framgår inte. Den konservativa opinionen (s 146) på Bangkokmötet leddes främst av evangelikala ledare som John Stott. Att hans och Lausannegruppens invändningar då skulle vara ovidkommande, vittnar inte om någon större känsla för vad som sker inom kristenheten idag. Och dessa kristna, och inte bara Bangkok-mötet, säger nämligen att evangeliet måste ha sociala och politiska konsekvenser som direkt avgör frågan om evangeliets trovärdighet (s 150). Inom den evangelikala rörelsen förenas nämligen lydnad mot Bibelns auktoritet med social medvetenhet. Däremot har man betänkligheter, precis som förf. själva, inför att ta in den sociala dimensionen i själva frälsningsbegreppet (s 148, se Nordlander, Frälsning idag enligt Bibeln, EFS, 1974). Avslutning Man önskar egentligen visa respekt för människors brottning med trosfrågor och känner tacksamhet till alla som försöker finna relevanta uttryckssätt för teologins många svåra problem. Det är dock svårt att känna tillfredsställelse inför det resultat som redovisas i den undersökta boken.

10 Rent allmänt kan man instämma i Jeffners definition av den teologiska uppgiften: Att utveckla en biblisk teologi innebär då att ta del av den historiska bibelforskningens resultat liksom av senare bibelutläggning och använda dessa kunskaper för att på grundval av egna och andras samlade livserfarenhet bygga upp en kristen livstolkning (Vägar till teologi s 80). Det som har skett är dock att förf. i sin bibelutläggning arbetat utifrån fördomsfulla förutsättningar som ofta vidhäftar historisk-kritisk metod (utan att egentligen tillhöra den) vad gäller historisk tillförlitlighet. Och istället för att grunda sig på en bred och dynamisk livserfarenhet har man valt att göra en ensidig teoretisk genomarbetning. För att anknyta till Jeffner själv (Vägar till teologi, s 13f): Teoretisk och terapeutisk genomarbetning hänger samman. I detta fall har inte emotionella störningar men väl en överdriven intellektualism omöjliggjort en bra teoretisk genomarbetning. Föremålet för den teologiska kunskapen är ju ändå en Person (enligt Jeffners egen definition att det rör sig om en lära om Gud ), och en sådan kan man inte bara känna med förståndet. När denna person nu är Gud i Kristus måste kännedomen vara av allra djupaste slag, med hela människan involverad, inte bara hennes hjärna. Varför talas här så ytterligt lite, om ens något, om den tro som är förtröstan? Som Barth uttrycker det: Jag tror betyder: jag har förtroende. Nog får man en bestämd känsla av vid studiet av denna bok att trons väsen är att tro vissa idéer i vår hjärna. Att erkänna sanningen i ett visst antal, här relativt litet antal, teologiska utsagor. Men varje kristen vet att tron primärt är en förtröstan till Gud genom Jesus Kristus. En aktuell trostolkning borde därför visa på vad det innebär att förtrösta på Gud och inte enbart visa på instämmanden i vissa satsers sanning. Människa och Gud har väl inte i första hand mötts i en studerkammare för att diskutera frälsningsfrågan med väl underbyggda argument. Gud har mött oss på Kristi kors. Det behöver vi förtrösta på i denna svårhanterliga värld. Vi behöver den tro som är en levande, orubblig tillförsikt till Guds nåd, så viss, att man kunde tusen gånger dö därpå (Luther). Per-Axel Sverker

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle?

Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? Arne Rasmusson Vem vill ha ett mångkulturellt samhälle? I läroplanen för den svenska skolan kan vi läsa att skolan ska bedriva en demokratisk fostran, att den skall aktivt och medvetet påverka och stimulera

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls 21.5. 2011 i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Boken beställs från: Fritzes

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Annars får man inte vara med

Annars får man inte vara med Forskningsrapport nr 1 2007 Annars får man inte vara med Missbrukarvård och kulturens täckelse exemplet romer Göran Johansson Författarpresentation Göran Johansson är docent i socialantropologi vid Stockholms

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Det svårfångade människovärdet en debattskrift

Det svårfångade människovärdet en debattskrift Etiska vägmärken 4 Det svårfångade människovärdet en debattskrift Omarbetad upplaga Statens Medicinsk-Etiska Råd Stockholm 2012 Boken beställs från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

Läs mer

Treenighetsläran i fornkyrkan

Treenighetsläran i fornkyrkan Treenighetsläran i fornkyrkan 1 Saken och problemet Mitt ibland polyteistiska folk bekände israeliterna: "Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en" (5 Mos 6:4). Denna bekännelse förs vidare i NT, genom

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi FRED ÄR VÄGEN TILL FRED ett utkast till en fredsteologi förord Dokumentet An Ecumenical Call to Just Peace (Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred) togs fram av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer