Beslut på lika villkor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut på lika villkor!"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet C-kurs, inriktning mot socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle. Termin 7 Ht 2003 C-uppsats Beslut på lika villkor! Är avslagsbesluten på hjälp i hemmet könsneutrala? Handledare: Anneli Kero Författare: Sara Pantsar

2 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete c-kurs, inriktning mot socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle. Ht 2003 termin 7 Författare: Sara Pantsar Handledare: Anneli Kero Titel: Beslut på lika villkor! Är avslagsbesluten på hjälp i hemmet könsneutrala? Sammanfattning Bakgrunden till den här c-uppsatsen kommer ur ett beslut av den politiska nämnden för Umeå socialtjänst. De beslöt att det skulle göras en genomlysning av avslagsbeslut, bland annat inom vård och omsorg, med syfte att undersöka om bedömningarna är könsneutrala. Yvonne Hirdmans genussystem användes som teoretisk utgångspunkt i arbetet, eftersom undersökningen skulle belysa om bedömningarna i avslagsbesluten är könsneutrala. Genussystemet har fungerat som stöd i tolkningen och analysen av datamaterialet. Slutsatserna i arbetet är att biståndshandläggarna försöker att göra könsneutrala bedömningar för hjälp i hemmet. Stöd för detta gavs via de intervjuer som gjorts, men det syns tyvärr inte i de akter som granskats. I undersökningen av akterna framkom att det finns stora brister i handläggningen av ärenden och att det ofta saknas fakta för att kunna göra en helhetsbedömning. Många gånger avslutas bedömningarna samma stund som man får svar på den ekonomiska prövningen. Detta blir i nästa led till en fråga om huruvida den hjälpsökandes rättigheter bevakas av dem som gör bedömningarna. Sökord Könsneutral Avslagsbeslut Genus 2

3 1 INLEDNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.2 Förförståelse... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.4 Syfte... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.5 Frågeställningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.6 Avgränsningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.7 Kunskapsöversikt... Fel! Bokmärket är inte definierat Könsneutral... Fel! Bokmärket är inte definierat Kvinnor och män över Fel! Bokmärket är inte definierat Vad är hemtjänst?... Fel! Bokmärket är inte definierat Maxtaxa... Fel! Bokmärket är inte definierat Hur får man hemtjänst?... Fel! Bokmärket är inte definierat Lagar som gäller för vård och omsorg om äldre, SoL...Fel! Bokmärket är inte definierat Handläggningsprocessen... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.8 Precisering av begrepp... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.9 Etiska reflektioner... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. METOD... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1 Val av datasamlingsmetoder... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2 Urval... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.3 Tillvägagångssätt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.4 Metodologiska reflektioner... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.5 Validitet... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.6 Analysmetod... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3. TEORI... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.1 Val av teori... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.2 Genussystem... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.3 Teorikritik... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4. EMPIRI... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1 Redovisning av aktgranskningen... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.2 Redovisning av intervjuerna... Fel! Bokmärket är inte definierat Ida Kvinnor och män har samma hjälpbehov. Fel! Bokmärket är inte definierat Anna - Kvinnor och män har skilda hjälpbehov Fel! Bokmärket är inte definierat Anders Kvinnors krav gäller hemmet... Fel! Bokmärket är inte definierat Lisa Kvinnor håller ut längre innan de söker hjälp...fel! Bokmärket är inte definierat. 5. ANALYS, TOLKNING OCH SLUTSATSER... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.1 Skuggor i utredningarna... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.2 Handläggarens ålder har betydelse för syn på könfel! Bokmärket är inte definierat. 5.3 Verkligt hjälpbehov... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.4 Utredningar utan volym... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6. DISKUSSION... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.1 Avslutande resonemang... Fel! Bokmärket är inte definierat. REFERENSLISTA... Fel! Bokmärket är inte definierat. Avgifter för hjälp i hemmet från Fel! Bokmärket är inte definierat. Rutiner... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ärendeblad... Fel! Bokmärket är inte definierat. Intervjuguide... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3

4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Idag finns det i samhället en medvetenhet om mäns och kvinnors likheter, men också en medvetenhet om att de historiskt har åtskilts på grund av fysiska olikheter. Man arbetar aktivt med att tydliggöra likheterna och därmed också göra arbetsplatser, hemsysslor och politiska uppdrag könsjämlika. Som ett led i samhällsgranskningen av jämställdheten har man även börjat granska huruvida bland annat olika myndigheter, så som socialtjänsten och försäkringskassan gör behovsbedömningar könsneutralt. Den politiska nämnden för Umeå socialtjänst beslöt att det skulle göras en genomlysning av avslagsbeslut inom vård och omsorg, samt försörjningsstöd med syfte att undersöka om bedömningarna är könsneutrala. Åtagandet är inskrivet i socialtjänstplanen De tyckte att detta åtagande skulle vara väl lämpad att genomföras i form av en c-uppsats. De skickade idén till UFFE enheten (utvecklings- och forskningsenheten i Umeå). Ambitionen med undersökningen är att den ska ligga till grund för att utarbeta förvaltningsspecifika frågor/checklistor ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom UFFE enheten fick jag upp ögonen på det här c-uppsatsförslaget. Jag blev väldigt intresserad över hur avslagsbesluten inom vård och omsorg bedömdes och ville därmed undersöka om bedömningarna är könsneutrala. Med hjälp av resultaten i uppsatsen får Umeå socialtjänst ett verktyg att arbeta med för att inte bara kunna skapa förvaltningsspecifika frågor/checklistor ur ett jämställdhetsperspektiv, utan också en granskning av var andra åtgärder behövs för att stärka den hjälpsökandes rätt till bra och fördomsfria bedömningar av deras behov. 1.2 Förförståelse Jag har ingen stor kunskap om hur bedömningarna görs inom vård och omsorg. Men jag föreställer mig att biståndhandläggarna har någon slags kriterier som de följer när det gör sina bedömningar. Jag kan föreställa mig att män får mer hjälp i hemmet än kvinnor. Jag tror att ensamma äldre män inte kan laga mat, städa och tvätta i samma grad som ensamma kvinnor. Men ensamma kvinnor förväntas klara dessa hushållssysslor själva, trots större funktionshinder. 1.3 Problemformulering Hur bedömer biståndshandläggarna kundens behov utifrån ett könsperspektiv? Vilka behovskriterier har de? Hur motiverar de avslagsbesluten? Är det så att avslagsbesluts bedömningar är könsneutrala? 4

5 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om bedömningarna i avslagsbesluten är könsneutrala för personer över 65 som ansökt om hjälp i hemmet från hemtjänsten enligt socialtjänstlagen under 2002, inom vård och omsorg i Umeå socialtjänst. 1.5 Frågeställningar Vad är de för behovskriterium för att få hjälp i hemmet? Tillgodoses mäns och kvinnors behov på ett likvärdigt sätt? Hur motiverar biståndshandläggarna avslagsbesluten? Vad för språk använder biståndshandläggarna i sina beslut? Vilken betydelse har den sökandes kön i avslagsbesluten? Är de som får avslag gifta eller ensamstående? Är könsfördelningen bland biståndsbedömare jämlik? 1.6 Avgränsningar Jag kommer enbart att undersöka Umeå socialnämnds område, inte kommundelsnämnderna. Jag har valt att undersöka avslagsbesluten som gjorts för personer som är sextiofem år och uppåt, och har sökt hjälp av hemtjänsten under Varför jag avgränsar till dem beror bland annat på att om jag ska hinna undersöka under så kort tid som uppsatsskrivningen är, har jag ingen möjlighet att undersöka både vård och omsorg samt försörjningsstöd. Samt att om jag ska fördjupa mig i ämnet, kommer jag att behöva den tiden vi har på oss under uppsatsskrivningen. 1.7 Kunskapsöversikt För att jag ska kunna intervjua biståndshandläggarna om huruvida deras bedömningar är könsneutrala, måste jag ha förkunskap om ämnet. Det jag ska undersöka, finns det inte mycket forskning och kunskap om. Men jag har läst litteratur om hemtjänsten, biståndsbedömning, lagar och kön. En artikel 1 som jag läste var lik det jag ska undersöka och som jag tyckte var intressant. Artikeln handlade om att Göteborgs Stad hade utrett frågan; Hjälp efter behov eller efter kön? Verksamheter som deltagit i den här utredningen var bland annat hemtjänsten. Utredningen hade kommit fram till att det är stor skillnad mellan vad män och kvinnor får för hjälp. Inom hemtjänsten hade de gjort en studie på hur mäns och kvinnors behov av hemtjänstservice bedöms när det gäller matleverans, städning och trygghetstelefon. Vad de kom fram till var att kvinnor inte beställde matservice i lika stor utsträckning som män trots att de hade behov av den. Kvinnorna menade att de inte hade råd med det. I utredningarna som biståndshandläggarna skrev fanns det skillnader i vad som skrevs i männens och kvinnornas utredningar. I männens utredningar framfördes ofta vilket yrke och vilka intressen männen 1 Karlsson, B. 2001, Kvinnor och män får olika stöd, Social Qrage nr , sid

6 hade haft och även vilka intressen de har nu. Medan i kvinnornas utredningar framlades vilket nätverk kvinnan har. Socialstyrelsen har skrivit en rapport som heter Socialtjänsten i Sverige - En översikt I kapitel 12 2 uppmärksammar man att socialtjänsten måste utveckla brukarens/klientens ställning. De tar upp att det behövs mer kunskap och inflytande inom socialtjänsten därför att behoven är olika för kvinnor och män. I rapporten skriver de att handikappforskaren Karin Barron menar att relationen mellan makt och kön måste sättas in i inflytandet, att den enskilde bemöts annorlunda beroende vilket kön man tillhör samt vilken uppfattning som finns om kön och könsroller. Barron anser att vad hon kallar förföriskt könsneutrala begreppsapparaten osynliggör kön. Hon exemplifiera detta bland annat med att män får högre handikappersättningen än kvinnor, även om funktionsnedsättningen är av samma svårighetsgrad. Hon menar att villkoren för män och kvinnor skiljer sig redan från början Könsneutral Socialförsäkringssystemet i Sverige är könsneutralt, vilket innebär att möjlighet till hjälp i hemmet eller hemtjänst i teorin är oberoende könstillhörighet. Kvinnor får lägre pension än män. Allmänt har kvinnor lägre lön än män och kvinnor jobbar oftare deltid, då de kombinerar lönearbete med föräldraskap och hem. Detta påverkar ersättningsnivån på bland annat sjukpenning och pension fick kvinnliga ålderpensionärer i genomsnitt kr per år, medan män fick kr. 4 Sandqvist skriver i sin rapport att Den svenska socialpolitiken har kritiserats för att bakom sin könsneutrala fasad vara utformad enligt en manlig norm 5 Vad hon menar är att mannen är norm givande är just ett faktum att vad man får i pension är grundat på att man har varit heltids förvärvsarbetande. Då straffas automatisk de kvinnor som varit deltidsarbetande för att sköta familj och hushåll. Vilket innebär att mäns ekonomiska behov svaras i större utsträckning än kvinnors ekonomiska behov Kvinnor och män över 65 Enligt statistiska centralbyrån föds det fler pojkar än flickor och ända upp till 63 års ålder finns det fler män än kvinnor. Därefter ökar andelen kvinnor snabbt på grund av att de lever längre än männen. Enligt statistiska centralbyrån fanns år 2002 i riket män och kvinnor som var över 64 år. 7 Antal invånare som var över 65 i Umeå kommun december år 2002 var Varav dessa 7623 kvinnor och 5617 män. 8 I Umeå kommun den 1 oktober 2002 var det sammanlagt 1069 personer beviljad hemtjänst. Av dessa var 733 kvinnor och 336 män. 9 2 Printz, A. 2003, Den enskildes ställning några utvecklingslinjer under 1990-talet, Socialtjänsten i Sverige- en översikt 2003, sid Barron, K. 2000, Kön och inflytande, Ett liv som andra, sid Sandqvist, A-M. 1998, Åt var och en efter behov?, Åt var och en efter behov, sid Ibid, sid Ibid, sid Statistiska centralbyrån, 2003,http://www.scb.se/templates/Listning asp, datum: Öberg, S. 2003, Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i kommuner, Befolkningsstatistik 2002, Del 3 Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m.m., sid Johansson, L. och Lagergren, E. 2003, Tabeller, Äldre - vård och omsorg år 2002, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, sid

7 1.7.3 Vad är hemtjänst? För att den enskilde ska kunna bo hemma kan man enligt socialtjänstlagen få biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad. Hemtjänstens uppgifter indelas traditionellt till två uppgifter. Den ena är serviceuppgifter som bland annat avser hjälp med hushållets skötsel, inköp, tillredning av måltider eller matdistribution. Den andra är personlig omvårdnad, det är insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan innebära bland annat hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, insatser för att bryta isolering till exempelvis ledsagning, skapa trygghet och säkerhet med bland annat genom trygghetslarm, kvälls- och nattpatruller. Avlösning av anhörigvård ingår också i hemtjänstbegreppet Maxtaxa Äldreomsorgen är avgiftsbelagd och varje kommun har ett lagstadgat högkostnadsskydd vilket kallas för maxtaxa. Maxtaxan är den högsta månadsavgift kommunen får ta ut för bland annat hemtjänst Hur får man hemtjänst? För att en äldre ska få möjlighet till hjälp i hemmet eller hemtjänst måste den äldre ansöka om hjälp hos socialtjänsten. Biståndshandläggaren är då skyldig att starta en utredning och att fatta ett beslut. Biståndshandläggaren gör en behovsbedömning enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att behoven kartläggs och speciellt framhävs för att sedan prövas i vilken utsträckning behoven kan tillgodoses på annat sätt eller om rätt till bistånd förekommer. Beslutet som den äldre får del av ska innehålla information om när beslutet fattades och av vem, ansökan i korthet, vad som bifallits respektive avslagits. Har man fått ett avslag ska det även framgå en motivering för beslutet samt hur man överklagar. 12 Om man ansöker om hjälp i hemmet i form av städning i Umeå kommun, så gör biståndshandläggaren en behovsbedömning samt en ekonomisk prövning. Ekonomisk prövning görs för att se om personen har någon betalningsförmåga. Det är Umeå kommuns administratörer som räknar ut personens betalningsförmåga, (se bilaga 1 hur administratörerna räknar ut). Om personen har betalningsförmåga avslås ansökan om städning och biståndshandläggaren hänvisar personen att vända sig till ett städbolag Lagar som gäller för vård och omsorg om äldre, SoL Kommunernas skyldigheter att ge service, hjälp och omvårdnad för äldre regleras i 3kap. 6 och 5kap. 4 5 socialtjänstlagen 2001:453. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, 4kap. 1 SoL. Socialnämnden bör genom hemtjänst, 10 Johansson, J. Lagergren, E. 2003, Definitioner, Statistik Socialtjänst Äldre vård och omsorg år 2002, sid Socialstyrelsen, 2003, Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre, sid Lindelöf, M. och Rönnbäck, E. 1997, Behov, Bedömning, Beslut i äldreomsorgen, SoS-rapport, 1997:8, sid Information av Ida biståndshandläggare i Umeå kommun,

8 dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakter med andra, 3kap. 6 SoL. Socialnämnden ska verka för att äldre människor ges möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet, 5kap. 4 SoL. Socialnämnden ska också verka för att äldre människor får goda bostäder, och de som behöver ska få stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd, 5kap. 4 SoL. Till sådana boendeformer räknas bl.a. servicehus, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Kommunen är skyldig att planera sina insatser för äldre. Detta ska göras i samverkan med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer, 5kap. 6 SoL. En person som önskar flytta till en annan kommun, men som till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att få behövliga insatser, får ansöka om sådana insatser hos den kommun man önskar flytta till. Även om den sökandes behov är tillgodosedda i hemkommunen får det inte påverka prövningen i ansökningskommunen, 2kap. 3. De som är verksamma inom omsorger om äldre människor och människor med funktionshinder ska vaka över att de får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden samt anmäla allvarliga missförhållanden till socialnämnden, 14kap Handläggningsprocessen Umeå kommun har en rutinhandbok för insatser enligt SoL till bland annat till äldre. Handboken är till för att tydliggöra ansvarsgränser mellan biståndsbedömare och äldreomsorgsavdelningen. Rutinhandboken är skapad av ansvariga tjänstemän och är i huvudsak intern. Vissa avsnitt i handboken är politiska beslut som direkt har satts i boken. För att skapa en god och säker vård och omsorg, finns det rutinbeskrivningar som anger olika former för samverkan inom myndighetsutövningen och verkställighet. 15 Det finns tre olika moment i en handläggningsprocess, ansökan, bedömning och beslut. 16 Först ansöker den äldre om exempelvis städning, men det vanligaste sättet enligt Umeå kommuns rutinhandbok är att det kommer en anmälan om behov till socialtjänsten via fax från lasarettet för vårdplanering inför utskrivning. När ansökan har inkommit påbörjar biståndshandläggaren en utredning enligt 11kap 1 SoL. 17 Behovsbedömningens huvudsyfte enligt Umeå kommuns rutinhandbok är myndighetsutövning. Vilket innebär att insatser görs utifrån den enskildes behov och gällande lagstiftning och riktlinjer. Biståndshandläggaren ska utgå från en helhetssyn på människan i sin behovsbedömning. Individens behov är det man ska koncentrera sig på i processen av behovsbedömningen. Det är tre frågor som biståndhandläggarna i Umeå kommun ställer i arbetsgången vid behovsbedömningen. 14 Johansson, L. 2003, Vård och omsorg om äldre, Socialtjänsten i Sverige, En översikt 2003, sid Allmänt, 2003, Rutinhandbok för biståndshandläggare i Umeå Kommun. sid Lindelöf, M. och Rönnbäck, E. 1997, Behov, Bedömning, Beslut i äldreomsorgen, SoS-rapport, 1997:8, sid Ärendegång fram till beslut om insats, 2003, Rutinhandbok för biståndshandläggare i Umeå Kommun. sid. 8. 8

9 1. Vilket behov? 2. Kan behovet tillgodoses på annat sätt än via socialtjänsten? 3. Vilka insatser kan socialtjänsten erbjuda för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv? 18 I rutinhandboken tar de upp en metod i behovsbedömning. Enligt rutinhandboken på sidan 8 står det att för att biståndshandläggaren ska få en helhetsbedömning vid behovsbedömningen använder de en metod, då, sedan och nuet. I då fångar biståndshandläggaren upp den sökandes personliga livsstil, vanor, något om personens historia. I sedan samtalar biståndshandläggaren med den sökande om framtiden. Detta gör man för att kunna stärka individens egna resurser, sätta upp mål, följa upp och värdera effekterna av olika insatser. I nuet belyser biståndshandläggaren personens förmågor och oförmågor för att kunna utforma hjälpinsatser utifrån principen hjälp till självhjälp. I denna bedömning använder biståndshandläggaren en så kallad förmågescirkeln, då den enkelt beskriver människors förmågor och oförmågor. Biståndshandläggaren kan göra ett hembesök eller ha telefonkontakt med den sökande för att göra en behovsbedömning. I Umeå kommun ska det alltid finnas vissa uppgifter som ska ingå i utredningen (se bilaga 2). Denna faktainsamling som biståndshandläggaren gör vid varje enskilt ärende dokumenteras i ett så kallad ärendeblad. (Se bilaga 3 hur ett ärendeblad kan exempelvis se ut). Biståndshandläggaren lämnar antingen ett muntligt eller ett skriftligt beslutmeddelande till den som ansökt om hjälp. När det är ett avslagsbeslut får den sökande alltid ett skriftligt beslut Precisering av begrepp Biståndshandläggare = I Umeå kommun kallar de sig inte för biståndshandläggare utan för äldreomsorgskonsulenter, men jag kallar dem i min uppsats för biståndshandläggare för att inte förvirra läsarna. Äldre äldre= Biståndshandläggarna benämner personer över åttio år för äldre äldre. 1.9 Etiska reflektioner För att kunna göra den här undersökningen har jag läst akter som är sekretessbelagda. Jag har tagit hänsyn till att inga personuppgifter från de enskilda personerna i akterna blir möjliga att identifiera i uppsatsen. Vid varje intervjutillfälle informerade jag biståndshandläggaren att, för att skydda deras identitet kommer jag att kalla dem något annat i uppsatsen för att undvika att de blir utpekade. Men för den manliga biståndshandläggaren informerade jag, att jag inte kan garantera att kunna skydda hans identitet då det bara finns två manliga biståndshandläggare i Umeå kommun. 18 Behovsbedömning, 2003, Rutinhandbok för biståndshandläggare i Umeå Kommun. sid Rutiner, blanketter för biståndsbedömare, 2003, Rutinhandbok för biståndshandläggare i Umeå Kommun. sid

10 2. METOD 2.1 Val av datasamlingsmetoder En totalundersökning gjordes på de avslagsbeslut som gjordes 2002 i Umeå kommun, för personer som var sextiofem år och uppåt. Undersökningen utgick från en hermeneutisk vetenskapssyn, där kvalitativ metod ingår. Kvalitativ metod är ett bra instrument att använda, för att den hjälper oss att uppfatta, förstå och sätta oss in i hur människor själva upplever fenomenet i fråga. För att få svar på frågeställningarna gjordes en aktgranskning samt intervjuer. För att kunna se om det fanns några likheter eller skillnader mellan kvinnors och mäns avslagsbeslut var aktgranskning en relevant metod att använda. Den kom att vara den viktigaste datakällan i undersökningen. Genom att granska akterna fick jag möjlighet att se hur biståndshandläggarna skriver. Jag trodde att jag skulle få svar på vilken syn och vilket tankesätt människan har om ett ämne, genom att läsa vad hon/han har skrivit i olika bedömningssituationer, i detta fall att se om biståndshandläggarna var könsneutrala vid avslagsbesluten. Varför jag ville läsa akterna och göra en aktgranskning var för att det är ett sätt att undersöka hur biståndshandläggarna tänker och hurdant språk de använder när de gör sina avslagsbeslut. Genom aktgranskningen kunde jag sammanställa frågor till de intervjuer som gjordes. Genom att intervjua biståndshandläggarna fick jag möjlighet att veta hur biståndshandläggarna tänker när de bedömer avslagsbesluten. Intervjuerna var halvstrukturerade och jag använde en intervjuguide för att få svar på mina frågeställningar Urval Jag intervjuade fyra av nio biståndshandläggare i Umeå kommun. Av de intervjuade var det tre kvinnor och en man som hade tid att ställa upp för en intervju. Detta kan inte ses som representativt för den verksamhet som de bedriver. För att få validitet i undersökningen skulle jag ha intervjuat samtliga biståndshandläggare, precis som jag granskade samtliga akter. Svaren från de intervjuade biståndshandläggarna blir inte reliabla då de indirekt svarar även för de icke i intervju deltagande handläggarna. Anledningen till att jag inte intervjuade samtliga biståndshandläggare var att de inte hade tid. De fick en förfrågan om att ställa upp via sin enhetschef, men fem av de nio handläggarna ansåg sig ha för hög arbetsbelastning för att hinna delta i undersökningen. 2.3 Tillvägagångssätt Jag kontaktade Christer Jilder som var kontaktperson och beställare till c-uppsatsförslaget. Han hjälpte mig att få tillstånd till att läsa akterna för att kunna genomföra undersökningen. Jag och min handledare skrev ett brev till förvaltningsledningen om varför jag behövde läsa akterna. Förvaltningsledningen fick därefter ta beslut om detta och det tog omkring två veckor 20 Kvale, S. 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, sid

11 innan jag fick svar. Jag fick då klartecken till att läsa akterna. Jag blev hänvisad till enhetschefen för biståndshandläggarna för att hon skulle hjälpa mig att ta fram akterna. Jag kontaktade henne och bestämde en tid när jag skulle komma. Det var svårt att hitta ett ledigt rum till mig i socialtjänsten, där jag kunde läsa akterna i lugn och ro läsa akterna. Jag läste igenom alla 19 avslagsbeslut som gjordes 2002 i Umeå kommun och gjorde en aktgranskning. Jag tycker att texterna speglar människors både medvetna och omedvetna föreställningar. Jag letade på biblioteket bland böcker och artiklar om ämnet jag undersökte, för att läsa om forskning och undersökningar i ämnet. Den litteratur och de vetenskapliga tidskrifter som jag har använt mig av i undersökningen har jag funnit på Umeå universitetsbibliotek. Jag fick leta länge innan jag hittade en teori som skulle hjälpa mig att belysa problemet i undersökningen. Slutligen hittade jag Yvonne Hirdmans teori genussystem 21, som jag tyckte lämpade sig bra till ämnesområdet jag har undersökt. Först läste jag varje akt, för att få en helhetsbild. Därefter granskade jag texterna rad för rad, och meningsbärande enheter (sektioner) sållades ut. Dessa nedtecknades och för varje akt gjorde jag listor med sammanfattande begrepp. Likheter och skillnader söktes och kategorier skapades. Kategorierna fick termer som avsågs fånga fenomenet. De kategorier som framkom i akterna jämfördes sedan mellan hur kvinnors och mäns akter skrevs. Likheter och skillnader skrev jag upp. Intervjuguiden (bilaga 4) som användes i intervjuerna gjordes utifrån frågeställningarna jag hade i undersökningen samt från aktgransknigen. Varför jag gjorde frågor till intervjuguiden av bland annat aktgranskningen var på grund av att det uppstod många frågor när jag gjorde granskningen, som jag tyckte var viktigt att fråga biståndshandläggarna. Därmed skulle jag få större kunskap och förståelse för hur de tänkte när det gjorde sina avslagsbeslut. Kontakten med respondenterna fick jag via deras chef. Hon frågade sin arbetsgrupp vilka som hade tid att bli intervjuade av mig. Varefter jag fick namn och telefonnummer till fyra biståndshandläggare av henne. Jag ringde till var och en av biståndshandläggarna och informerade om undersökningen och frågade dem om det gick bra om jag spelade in intervjun samt bestämde en tid för intervju. Jag fick tid för intervjuerna med biståndshandläggarna veckan därpå. Jag intervjuade alla fyra biståndshandläggare under loppet av en vecka i december Jag intervjuade alla biståndshandläggare på deras arbetsplats som ligger på västra esplanaden 4. Varje intervju tog omkring fyrtifem minuter och alla intervjuer spelades in med hjälp av MiniDisc och mikrofon. Alla intervjuer genomfördes med intervjuguide (bilaga 4). Jag upplevde att intervjuerna överlag gick bra. Den första intervjun var med Ida och henne träffade jag en måndag förmiddag och intervjun skedde i ett ledigt kontorsrum. Jag upplevde att Ida var lite nervös under intervjun. Den andra intervjun skedde en timme efter den första och då träffade jag Anna. Intervjun genomfördes i hennes arbetsrum och jag upplevde att intervjun var mer avslappnad än vad den första var. Den tredje intervjun var med Anders. Honom träffade jag en onsdag eftermiddag och intervjun skedde i tre olika rum. Anders hade inte bokat något rum, så först satt vi i hans och hans arbetskompis arbetsrum, men när hans arbetskollega kom flyttade vi till ett annat rum. Men vi blev avbrutna efter tio minuter då någon hade bokat rummet. Vi flyttade till ett annat rum men blev avbrutna ytterligare en gång men då behövde vi inte flytta oss, utan där satt vi under resten av intervjun. Att bli avbruten och bli tvungen att flytta på sig så många gånger 21 Hirdman, Y. 1988, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3, sid

12 under en intervju gjorde att vi tappade tråden och intervjun blev lite haltande. I övrigt gick intervjun bra och Anders var avslappnad under hela intervjun. Den fjärde intervjun skedde en timma efter den tredje och då träffade jag Lisa. Intervjun genomfördes i hennes arbetsrum. Även om Lisa var tvungen att åka iväg i ett ärende direkt efter intervjun, så var hon lugn och avslappnad under hela intervjun. Intervjuerna bearbetades genom att noggranna utskrifter gjordes på dator som sedan skickades med e-post till respondenterna för godkännande. Jag ville veta intervjupersonernas tankar när de bedömer avslagsbeslut och om de tror att kvinnors och mäns behov tillgodoses på likvärdigt sätt. Därefter har jag försökt skriva de relevanta data i empiriavsnittet. Efter intervjuarnas godkännande jämförde jag vad intervjuarna delgett mig om hur de tänker när de bedömer avslagsbesluten och om det är skillnad om det är en man eller en kvinna. Metoden jag har använt i analysen kan du läsa om under rubriken analysmetoden, samt mitt tillvägagångssätt i analysmetoden. 2.4 Metodologiska reflektioner Jag fick inte tillåtelse att kopiera ärendebladen, detta gjorde att jag fick läsa alla akter under en dag, samt göra min aktgranskning på plats på socialtjänsten. Tyvärr hade jag ingen tillgång till dator, vilket gjorde att jag fick skriva allt för hand. Att skriva en aktgranskning i ett besöksrum och bli avbruten av personal som trodde att rummet var ledig påverkade min koncentration. Jag blev hela tiden berövad möjligheten att studera materialet på ett djupare plan, och min känsla för aktgranskning är att den kan ha blivit ytlig i förhållande till om jag hade fått sitta ostörd med originalkopior. Jag kan dock, utifrån den ringa erfarenhet jag har av forskning, inte komma på en bättre metod för att se hur bedömningar görs inom äldreomsorgen för hjälp i hemmet. Endast i den text man finner i de aktuella akterna kan man se verkligheten så som den beskrivs av biståndshandläggarna och även se om de gör skillnad på kvinnor och män, men även om de gör skillnad mellan t ex olika funktionshinder. Dock måste akterna vara utredningsmässigt fullständiga för att ge en bild av verkligheten. Tyvärr gav det faktum att man inte underlättade mitt undersökningsarbete, med tillgång till bland annat orginalkopior, en känsla av att man inte riktigt ville att undersökningen skulle göras. Jag fick en känsla av att man ville dölja något och att man var rädd för vad jag, som dessutom var student, skulle finna i akterna och bedömningarna i dessa. Då socialtjänsten beställde en aktgranskning, utgick jag från att de hade ett tillräckligt stort material för en sådan. Undersökningen var ett beslut av politiska nämnden för Umeå socialtjänst, varför jag felaktigt antog att de skulle ha underlag för en specifik undersökning och dess tillvägagångssätt. Detta påverkade mitt val av metod och i efterhand kan jag säga att det inte har gett de svar som söktes. Hade jag haft en större förkunskap om hur akterna ska se ut inom området, hade jag mycket tidigare kunna upptäcka att jag inte skulle få fram de svar jag sökte och därför ändra mitt metodval. För att få svar på de frågor som ställs, skulle jag istället ha gjort en totalundersökning och även studerat om bifallsbeslut för hjälp i hemmet är könsneutrala och frågat om dessa vid de följande djupintervjuerna. Även att intervjua samtliga biståndshandläggare hade varit att föredra, då de som nu deltog fått svara även för de icke deltagande. Detta kan ha gett en 12

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:060 Vilka faktorer utmärker ett bra ledarskap/chefskap inom äldreomsorgen? Maria Hallikainen, Liselotte Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle God man en god upplevelse? -En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara god man i det svenska samhället utifrån Giddens teori om det moderna samhället.

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND 2003:013 HV EXAMENSARBETE Personlig assistans En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PROGRAMMET FÖR SOCIAL OMSORG Institutionen

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

Flexibel och individuell hemtjänst

Flexibel och individuell hemtjänst Rapportserien Flexibel och individuell hemtjänst En studie i Sollefteå kommun om äldre personers syn på hjälp och stöd Författare: Maria Johansson Arbetsutvecklingsrapport: nr 2004:12 ISBN 91-975173-6-4

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer