Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors (V) Gunnar Söderberg (MP) Ej tjänstgörande Dag Bergentoft (M) ersättare och övriga Siv Sjöholm Johansson (C) deltagare Björn Johansson (MP) Niklas Thelin Göran Wide Magnus Pettersson, Elisabeth Barkefors Mats Ericsson Kommunsekreterare Kommunchef Ekonomichef Kommunstrateg Kommunstrateg Underskrifter Sekreterare Niklas Thelin Paragrafer Ordförande Justerande Benita Vikström.. Agneta Rönn BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Register Ks 136 Skattesats 2010 Ks 137 Taxor 2010 Ks 138 Mål och budget Ks 139 Ks 140 Ks 141 Citybanans medfinansiering Kommunalisering av hemsjukvården Motion om personalpool i hemtjänst och äldreomsorg Ks 142 Sammanträdesdagar 2010 Ks 143 Anpassning av ekonomiska förutsättningar 2009 Ks 144 Ks 145 Ks 146 Ks 147 Ks 148 Ks 149 Ks 150 Organisatorisk hemvist för kommunala fastigheter Organisatorisk hemvist för enheten kost och städ Försäljning av Orkidén 1, Gärdeskolan Remissvar; Höghastighetsutredningen Ombud i bolagsstämmor Information Anmälan delegationsbeslut Ks 151 Delgivning till Kommunstyrelsen 2009

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 136 Dnr KS Skattesats 2010 Mål- och budgetberedningen beslutade att en skattehöjning med 80 öre från och med 2010 skulle användas som underlag inför kommunstyrelsens beslut om mål- och budget Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 127 Med anledning av Oxelösund kommuns övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende tillkommer 20 öre per skattekrona i förslaget. Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 127 Underlag bilagt ärende 3 på dagordningen Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna. Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 136 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Skattesatsen för 2010 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 137 Dnr KS Taxor 2010 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och redovisas i ett samlat dokument. Samtliga taxor har setts över och samlats i ett dokument/förslag för fullmäktige att fastställa. Förslag för 2010 innehåller främst förändring i avgifternas krontal men vissa redaktionella förändringar har också gjorts. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 128 Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 128 Underlag bilagt ärende 3 på dagordningen Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna. Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 137 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Taxor 2010 fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 138 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram förslag till Mål och budget Utgångspunkterna har varit Vision 2020, Mål och budget , bokslut 2008, förändringar i omvärld och behov, kommunfullmäktiges vägledningsdebatt samt överläggningar i mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Mål- och budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. På kommunfullmäktiges uppdrag föreslår kommunstyrelsens kontor en revidering av mål och mått. Kommunstyrelsens kontor lämnar också förslag till ägardirektiv 2010 för Förab att vidarebefordras till dotterbolagen. Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 129 Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 129 Alliansen i Oxelösund; Budget Miljöpartiet de gröna; Budget Förslag ; Mål och budget Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 138 Dnr KS Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Mål och budget , daterad , fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 139 Dnr KS Citybanans medfinansiering Kommunerna och landstinget i Sörmland har, i likhet med övriga län i Mälardalen, förklarat sig beredda att fatta beslut om medfinansiering av Citybanan i Stockholm i enlighet med den träffade överenskommelsen med regeringen. Avtalet med staten innebär att kommuner och landsting bidrar med sammanlagt 2 miljarder kr. Staten förbinder sig å sin sida att vidta andra infrastrukturåtgärder till nytta för bidragande kommuner och landsting. Oxelösunds kommun kommer t ex att få nytta av att en satsning på Ostlänken finns med i avtalet. Oxelösunds del av finansieringen är kr. Utbetalningarna inleds Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Information från regionförbundet, inklusive bilaga 1 och 2 Förslag och propositionsordning 1. Patrik Renfors (V) föreslår avslag till förslagen enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2. Gunnar Söderberg (MP) föreslår; Miljöpartiet de gröna vurmar starkt för järnvägsinvesteringar och har ställt upp på projektet Citybanan. När det däremot gäller regional medfinansiering av detta projekt har partiet ända sedan denna fråga dök upp ställt sig avvisande. Ett enigt parti på alla nivåer har konsekvent drivit detta ställningstagande. Investeringar av denna karaktär är ett riksintresse och sålunda en statlig angelägenhet. Inom partiet har också funnits en farhåga för att en regional medfinansiering av Citybanan skulle öppna slussen för liknande förslag. Tyvärr har detta besannats genom det finansieringsförslag som finns för det nyligen föreslagna nätet för höghastighetståg. Och inte nog med det. Trots att höghastighetsnätet är en fråga av ännu tydligare riksintresse än Citybanan föreslås andelen regional finansiering öka till 15,2 % mot 11,8 % i fallet Citybanan.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 139 Dnr KS Genomförandet vad gäller regional medfinansiering av investeringar i Citybanan i Stockholm förutsätter ändringar i den kommunala kompetensen. Gällande regler innebär att en kommun inte har tillåtelse att investera utanför kommunens gränser. Nu kringgås detta genom att medel överförs från kommuner och landsting till länstrafikbolag, vilka ej får dessa lagkrav på sig. Inom Miljöpartiet de gröna finns stark kritik till denna ändring. Kommunala investeringar som det ju är frågan om, ska ske enligt vedertagna principer och lagar. Oxelösunds kommun ska inte bidraga till finansieringen av Citybanan. Benita Vikström (S) föreslår avslag till Gunnar Söderbergs förslag. 3. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till förslagen från kommunstyrelsens kontor, enligt tjänsteskrivelse Benita Vikström instämmer. Propositionsordning 1. Ordföranden frågar angående (1) Patrik Renfors förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik Renfors förslag. 2. Ordföranden frågar angående (2) Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderbergs förslag 3. Ordföranden frågar angående (3) Agneta Rönns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Agneta Rönns förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m med de ändringar som regeringen beslutat (Uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal), 2. att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Sörmland och övriga aktieägare i Länstrafiken Sörmland AB angående medfinansiering av Citybanan,

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 139 Dnr KS att anslå de medel som kommunen enligt komplettering av uppdragsavtalet ska bidra med ( kr jämte indexjustering), 4. att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB. 5. att utse Mayvor Lundberg (S) att på bolagsstämma i Länstrafiken Sörmland AB företräda kommunen och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB genomförs 6. att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21). Reservationer Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag Patrik Renfors (V) lämnar följande reservation; Oxelösund ska inte betala Citybanan det ska staten göra. Sverige och Oxelösunds kommun är inne i en djup recession, lågkonjunktur och med en finanskris ovanpå det. Vänsterpartiet i Oxelösund var långt innan lågkonjunkturen i allra högsta grad oroade inför Citybanans medfinansiering, som fram till alldeles nyligen har varit fullständigt olaglig ur hänsyn från kommunallagen. Notan för Citybanan för Oxelösunds kommun, kommer att ligga på cirka 13 miljoner kronor! Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas? Kan det vara med ännu mer neddragningar av kommunala jobb, mindre offentlig välfärd samt lägre kommunal service? Vänstern kan aldrig gå med på detta! Beslutet om kommunal- och landstingsfinansiering av Citybanan strider mot kommunallagen, vilket dock inte tycks hindra berörda parter att driva igenom beslutet - man arbetar enligt principen om inte besluten stämmer med lagen, ändrar vi lagen. Likafullt har nu medfinansieringen ändå fått godkännande av regeringen, för att den tjänar deras syfte. Högerregeringen har sänkt skatten med katastrofala 95 miljarder, hela finansieringen av Citybanan är på 16 miljarder.

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 140 Dnr KS Kommunalisering av hemsjukvården En arbetsgrupp bestående av landstingsjuristerna Per Blomberg och Anna Klippmark samt kommunjuristerna Pia Moberg, Eskilstuna och Niklas Witt, Flen och Katrineholm har på uppdrag av kommuncheferna och landstingsdirektören diskuterat och tagit fram ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. Arbetet har resulterat i ett förslag till avtal som reglerar omfattningen av övertagandet samt formerna för detsamma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Minnesanteckningar från förhandling om skatteväxling Slutrapport, kommunalisering av hemsjukvården i Södermanlands län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende Förslag Solweig Eriksson Kurg (FP) föreslår att Vård- och omsorgsnämnden ser över nämndens reglemente, i samband med det nya/utökade ansvaret, och vid behov föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Fullmäktige godkänner föreslaget avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län att gälla fr o m Kommunens skattesats för 2010 höjs med 20 öre, med anledning av övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. 3. Besluten gäller under förutsättning av att länets alla kommuner och landstinget godkänner avtalet. 4. Kommunstyrelsens ordförande Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får i uppdrag att underteckna avtalet. 5. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ge förslag till avgifter för beslut i december Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över nämndens reglemente, i samband med det nya/utökade ansvaret, och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 139 Dnr KS Vänsterpartiet i Oxelösund anser att nationell infrastruktur, nu liksom tidigare, är en statlig angelägenhet. Vi avvisar därför alla krav på medfinansiering av Citybanan i Stockholm. För att vända lågkonjunkturen och nedskärningar i kommunerna, borde i stället regeringen använda statskassan för att finansiera Citybanan fullt ut. Regeringen ska inte lasta inte över kostnader på kringliggande län och kommuner. Vi ska inte ha en dold skattedränering av kommunens välfärd. Ks 141 Dnr KS Motion om personalpool i hemtjänst och äldreomsorg Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ett ärende för utredning av personalpool inom hemtjänst och äldreomsorg. Ursprunget till ärendet är en motion från oktober 2005 om att kommunen ska inrätta en personalpool i hemtjänst och äldreomsorg. I samband med projektet Jobbpusslet planeras nu införandet av ett bemanningscentrum inom vård och omsorg och motionen föreslås därmed besvarad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Sammanträdesprotokoll från Kf , 99 Förslag 1. Agneta Rönn (M) förslår att motionen ska bifallas. 2. Sören Carlsson (S) föreslår bifall till förslaget enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sören Carlsson förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Reservation Agneta Rönn (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 142 Dnr KS , Sammanträdesdagar 2010 Kommunstyrelsen beslutade om en ny rutin för den ekonomiska uppföljningen Kommunstyrelsen beslutade också att den nya rutinen ska utvärderas i slutet av Detta måste ske innan beslut om en ny sammanträdesplan för Utvärdering har genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till tidplan/sammanträdesplan 2010 Kommunstyrelsens beslut 1. Sammanträdesplanen för arbetsutskottet, mål- och budgetberedningen samt kommunstyrelsen 2010 godkänns 2. Kommunchefen får uppdrag att utveckla den ekonomiska uppföljningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Sammanträdesplanen för kommunfullmäktige 2010 godkänns

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 143 Dnr KS Anpassning av ekonomiska förutsättningar 2009 Budgeten för 2009 fastställdes av kommunfullmäktige i september 2008 efter neddragningar av nämndernas kostnadsramar med ca 10 miljoner kr. I ett nytt beslut i maj 2009 minskade ramarna med ytterligare 11,7 miljoner kr. En stor del av dessa kostnadsminskningar sker naturligtvis på personal eftersom det är den största utgiftsposten. Detta föranledde kommunstyrelsen att ge kommunchefen uppdraget att se över ledningsorganisationen, med färre anställda behövs förre chefer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 144 Dnr KS Organisatorisk hemvist för kommunala fastigheter Kommunstyrelsens kontor har utrett möjligheterna att överföra ägandet av de kommunala fastigheterna till ett av kommunens bolag. Kommunstyrelsens kontor bedömer att ytterligare utredning behövs och föreslår fortsatt utredning med inriktningen att fastigheterna skall överföras till ett eget bolag med fastighetsreglering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Rapport från Öhrlings Pricewaterhousecoopers Förslag Förslag 1-3 enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor ; 1. Inriktningen är att de kommunala fastigheterna skall överflyttas till ett systerbolag till Kustbostäder AB 2. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen kring de frågetecken som angavs i tjänsteskrivelsen samt att återkomma till Kommunstyrelsen i januari 2010 med ett slutgiltigt beslutsförslag 3. Kostnaderna för utredningsarbetet, kr, finansieras via Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett Sten Nordlander (M) föreslår avslag till förslag 1 ovan. Patrik Renfors (V) och Solweig Eriksson Kurg (FP) instämmer. 5. Sten Nordlander (M) föreslår fortsatt utredning i syfte undersöka möjligheten att samla samtliga fastighetsverksamheter till en förvaltning/ett bolag. 6. Sten Nordlander (M) föreslår att beslutsförslag ska ställas till Kommunbolagen för yttrande, innan beslut fattas. 8. Benita Vikström (S) instämmer i Sten Nordlanders förslag (5) samt föreslår fortsatt, förutsättningslös, utredning av frågan med utgångspunkt i Kommunstyrelsens diskussion.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 144 Dnr KS Propositionsordning Ordförande frågar angående (4) Sten Nordlanders förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Sten Nordlanders förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunchefen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan vidare med utgångspunkt i Kommunstyrelsens diskussion, samt att återkomma till Kommunstyrelsen våren 2010 med ett slutgiltigt beslutsförslag 2. I uppdraget ingår att ge styrelsen för kommunens förvaltnings AB och berörda dotterbolag, möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget innan beslut fattas av kommunstyrelsen.

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 145 Dnr KS Organisatorisk hemvist för enheten kost och städ Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att se över enheten Kost- och städservice. Åtgärder under året ser ut att ge till resultat att städdelen klarar sin budget medan kostdelen fortfarande visar på underskott. Fler åtgärder måste därför prövas för att minska kostnaden för kostdelen. Det finns dessutom ett ytterligare sparbeting för 2010 för båda delarna inom enheten. Verksamheten är ingen kommunal kärnverksamhet och kan därför prövas i en upphandling, tillsammans eller var för sig, vilket är kommunchefens huvudförslag. Alternativt kan verksamheterna överföras till våra kommunala bolag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag Förslag 1-2 är alternativa förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Inriktningen bör vara att städ- respektive kostverksamheterna upphandlas. 2. Inriktningen bör vara att städ- respektive kostverksamheterna överflyttas till bolagen. 3. Benita Vikström (S) föreslår att städverksamheten överförs till Kustbostäder och där integreras i bolagets arbete med koncernmålet om heltidsysselsättning. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag till detta förslag. 4. Benita Vikström (S) föreslår att kostverksamheten blir kvar i nuvarande organisation under 2010 samt att förutsättningarna för mindre produktionsenheter utreds inför Patrik Renfors (V) och Gunnar Söderberg (MP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag till detta förslag. 5. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till förslag 1 ovan.. Benita Vikström föreslår avslag till detta förslag. 6. Gunnar Söderberg (MP) föreslår att städverksamheten ska upphandlas. 7. Solweig Eriksson Kurg (FP) föreslår att frågan underställs kommunfullmäktige.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 145 Dnr KS Propositionsordning 1. Ordförande frågar angående (3) Benita Vikströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Benita Vikströms förslag. 2. Ordförande frågar angående (4) Benita Vikströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Benita Vikströms förslag. 3. Ordförande frågar angående (5) Agneta Rönns förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Agneta Rönns förslag. 4. Ordförande frågar angående (6) Gunnar Söderberg förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderberg förslag. 4. Ordförande frågar angående (7) Solweig Eriksson Kurgs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Solweig Eriksson Kurg förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Städverksamheten överförs till Kustbostäder och integreras i bolagets arbete med koncernmålet om heltidssysselsättning. 2. Kostverksamheten blir kvar i nuvarande organisation under Kommunchefen får i uppdrag att, inför 2011, utreda förutsättningarna för att anordna kostverksamheten i mindre produktionsenheter. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) lämnar följande reservation; Kost och Städ har under flera år visat stora underskott. Kvaliten har till och från diskuterats. I en utmärkt utredning från kommunstyrelsens kontor föreslås som första alternativ att Städ resp. Kostverksamheten ska upphandlas. Vi tycker det är ett bra förslag som borde kunna rätta till både kostnadsläge och förändring av drift utifrån affårsmässighet.

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 145 Dnr KS Ytterligare utredning av Kostenheten anser vi vara onödig. Städ anser vi ska upphandlas på den fria marknaden i stället för att föras över till ett kommunalt bolag. Vi anser att en upphandling av båda verksamheterna är att sätta medborgarens intressen i fokus samt innebär en god ekonomisk hushållning. Vi reserverar oss därför mot fattat beslut.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 146 Dnr KS Försäljning av Orkidén 1, Gärdeskolan Utvecklingscenter Friskola/Oxelösunds Friskola AB har framfört önskemål om att friköpa mark och skolbyggnad inom rubricerad fastighet. Överenskommelse har upprättats om överlåtelse och försäljning av fastigheten Orkidén 1 i Oxelösund (f d Gärdeskolan) med ca 2000 kvm markområde med byggnad för utveckling av pågående skolverksamhet med friskvårdsutbildning samt övernattningsrum. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 september 2009 (Ks 125) men beslöt återremittera ärendet för förtydligande kring bland annat kostnader/intäkter, reglering av berört vägavsnitt (infart till skolgården) samt alternativ till försäljning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till köpekontrakt Karta över fastigheten Kommunstyrelsens beslut 1. Köpekontraktet godkänns 2. Kommunalråd Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 147 Dnr KS Remissvar; Höghastighetsutredningen Utredningen om höghastighetsbanor har lämnat betänkandet "Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft" (SOU 2009:74). Näringsdepartementet vill ha remissvar senast den 16 november Oxelösunds kommun lämnar följande remissvar: Utredningens förslag är i grunden mycket bra. Den andra generationens stambanenät är en nödvändighet för att upprätthålla konkurrensen gentemot övriga Europa. Det är viktigt att det fattas ett sammantaget beslut om höghastighetsbanor och att en gemensam organisation får ansvar för genomförandet. Vi stöder den föreslagna bansträckningen, men vill också betona södra och västra stambanans stora betydelse för godset och i förlängningen miljön. Vi har kraftiga invändningar mot den föreslagna finansieringsmodellen. Krav på medfinansiering tränger ut vår egen verksamhet för de egna invånarnas behov. Infrastruktur är ett statligt ansvar och ska ägas av staten. Slutligen: det är bråttom. Vi ser helst att det går snabbare än den tidplan som utredning föreslår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag 1. Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande förslag; Den så kallade höghastighetsutredningen handlar inte om ett egentligt höghastighetsbanenät. Ett sådant system i framtiden kommer att innebära farter på km/tim. Ett annat kännetecken är att detta utgör ett helt separat tågsystem med egna spår hela vägen mellan banans ändpunkter. Ett höghastighetssystem innebär vidare en dubbelspårig inhägnad bana med lutningar på upp till promille ingående i ett bannät, som täcker så stor del som möjligt av landet. Ett verkligt höghastighetsnät karaktäriseras av sin höga rättidighet (runt 99 %) och av att alla tåg håller samma fart. En höghastighetsbana dras utanför samhällena på sin väg mellan ändpunkterna. De tåg som ska stanna på orter på vägen leds av höghastighetsbanan in på gamla banor eller nybyggda länkar in till centrala stationslägen.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 147 Dnr KS De effektivaste och snabbaste höghastighetssystemen finns i Frankrike och Spanien och på grund av våra avstånd behöver vi den sortens system. Detta skulle innebära ett höghastighetsnät i Sverige med följande banor: - Stockholm-Malmö/Köpenhamn-Hamburg - Stockholm-Göteborg - Stockholm-Värmland/Dalarna-Oslo - Oslo-Västkusten-Malmö/Köpenhamn-Hamburg - Stockhohn-Botniabanan/Sundsvall-Jämtland Detta skulle innebära restider Stockhohn-Göteborg på runt 1½ timme och Stockholm/Malmö på 2 timmar. På sträckan Oslo-Hamburg kan man nå restiden drygt en timme på alla delsträckorna Oslo-Göteborg, Göteborg-Malmö och Köpenhamn- Hamburg. En riktig höghastighetsbana innebär att framtidens höghastighetståg ungefär skulle halvera restiden jämfört med idag. Från Stockholm och söderut skulle snabbregionaltåg Oxelösund-Stockholm klara resan på dryga halvtimmen, det vill säga nästan endast en tredjedel av dagens restid med tåg och buss. Sverige har mycket att ta igen när det gäller standarden på järnvägsnätet. Höghastighetsutredningens förslag är därför otillräckliga. Utredningen behöver omarbetas så att även Sverige och denna del av Europa kan få ett höghastighetsnät värt namnet. I ett sådant nät ska självfallet Ostlänkenkonceptet transformeras in. Detta innebär bland annat att Nyköpingsbanan inte får rivas på någon delsträcka. 2. Benita Vikström (S) föreslår avslag till Gunnar Söderbergs förslag. Propositionsordning Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderbergs förslag Kommunstyrelsens beslut Remissvaret godkänns Reservation Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Ks 148 Dnr KS Ombud i bolagsstämmor Katarina Jakobsson (M) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i; Europakorridoren AB bolagsstämma Länstrafiken Sörmland AB, bolagsstämma Nyköping-Östgötalänken AB bolagsstämma ONYX Näringslivsutveckling AB, bolagsstämma Oxelösunds företagshälsovårdscentral, bolagsstämma Sörmlandsturism AB, bolagsstämma Oxelösunds Hamn AB, bolagsstämma Oxelö Energi AB, bolagsstämma Kustbostäder i Oxelösund AB, bolagsstämma Oxelö Invest AB, bolagsstämma (M) nominerar Sten Nordlander att efterträda Katarina Jakobsson som ombud, ersättare i; Europakorridoren AB bolagsstämma Länstrafiken Sörmland AB, bolagsstämma Nyköping-Östgötalänken AB bolagsstämma ONYX Näringslivsutveckling AB, bolagsstämma Oxelösunds företagshälsovårdscentral, bolagsstämma Sörmlandsturism AB, bolagsstämma Samt Jan Widegren att efterträda Katarina Jakobsson som ombud, ersättare i; Oxelösunds Hamn AB, bolagsstämma Oxelö Energi AB, bolagsstämma Kustbostäder i Oxelösund AB, bolagsstämma Oxelö Invest AB, bolagsstämma FÖRSLAG TILL BESLUT: Kommunstyrelsens beslut 1. Katarina Jakobsson (M) befrias från sina uppdrag som ombud i ovan bolagsstämmor. 2. Sten Nordlander (M) utses till ombud/ersättare i bolagsstämmor enligt nominering. 3. Jan Widegren (M) utses till ombud/ersättare i bolagsstämmor enligt nominering.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Plats och tid Rådsalen, Cupan, kl 18.00-21.35 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Ann-Sophie Nygren (S) Birger Svensson (S) Torbritt Bökman

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik

Läs mer

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS 1 (20) Plats och tid Rum 293 i Kommunhuset kl 15.10 17.05 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Vuxennämnden 2000-09-14 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson

Vuxennämnden 2000-09-14 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Vuxennämnden 2000-09-14 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-17.40. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Sven Gustafsson

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-03-04 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2008-03-04 kl. 14.00-15.25. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Lennart Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer