Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors (V) Gunnar Söderberg (MP) Ej tjänstgörande Dag Bergentoft (M) ersättare och övriga Siv Sjöholm Johansson (C) deltagare Björn Johansson (MP) Niklas Thelin Göran Wide Magnus Pettersson, Elisabeth Barkefors Mats Ericsson Kommunsekreterare Kommunchef Ekonomichef Kommunstrateg Kommunstrateg Underskrifter Sekreterare Niklas Thelin Paragrafer Ordförande Justerande Benita Vikström.. Agneta Rönn BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Register Ks 136 Skattesats 2010 Ks 137 Taxor 2010 Ks 138 Mål och budget Ks 139 Ks 140 Ks 141 Citybanans medfinansiering Kommunalisering av hemsjukvården Motion om personalpool i hemtjänst och äldreomsorg Ks 142 Sammanträdesdagar 2010 Ks 143 Anpassning av ekonomiska förutsättningar 2009 Ks 144 Ks 145 Ks 146 Ks 147 Ks 148 Ks 149 Ks 150 Organisatorisk hemvist för kommunala fastigheter Organisatorisk hemvist för enheten kost och städ Försäljning av Orkidén 1, Gärdeskolan Remissvar; Höghastighetsutredningen Ombud i bolagsstämmor Information Anmälan delegationsbeslut Ks 151 Delgivning till Kommunstyrelsen 2009

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 136 Dnr KS Skattesats 2010 Mål- och budgetberedningen beslutade att en skattehöjning med 80 öre från och med 2010 skulle användas som underlag inför kommunstyrelsens beslut om mål- och budget Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 127 Med anledning av Oxelösund kommuns övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende tillkommer 20 öre per skattekrona i förslaget. Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 127 Underlag bilagt ärende 3 på dagordningen Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna. Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 136 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Skattesatsen för 2010 fastställs till 22,28 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 137 Dnr KS Taxor 2010 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och redovisas i ett samlat dokument. Samtliga taxor har setts över och samlats i ett dokument/förslag för fullmäktige att fastställa. Förslag för 2010 innehåller främst förändring i avgifternas krontal men vissa redaktionella förändringar har också gjorts. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 128 Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 128 Underlag bilagt ärende 3 på dagordningen Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna. Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 137 Dnr KS Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Taxor 2010 fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 138 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram förslag till Mål och budget Utgångspunkterna har varit Vision 2020, Mål och budget , bokslut 2008, förändringar i omvärld och behov, kommunfullmäktiges vägledningsdebatt samt överläggningar i mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Mål- och budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. På kommunfullmäktiges uppdrag föreslår kommunstyrelsens kontor en revidering av mål och mått. Kommunstyrelsens kontor lämnar också förslag till ägardirektiv 2010 för Förab att vidarebefordras till dotterbolagen. Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige , 129 Beslutsunderlag Protokoll från Kommunfullmäktige , 129 Alliansen i Oxelösund; Budget Miljöpartiet de gröna; Budget Förslag ; Mål och budget Förslag 1. Benita Vikström (S) föreslår bifall till förslag till mål och budget från (S) och (V), daterat Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) och Gunnar Söderberg (MP) föreslår avslag till detta förslag. 2. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till Alliansens, i Oxelösund, förslag till budget (diarieförd ). 3. Gunnar Söderberg (MP) föreslår bifall till förslag till budget från Miljöpartiet de gröna.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 138 Dnr KS Propositionsordning 1. Ordförande ställer Agneta Rönns förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. 2. Ordförande ställer Benita Vikströms förslag mot Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Benita Vikströms förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Mål och budget , daterad , fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander och Solweig Eriksson Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 139 Dnr KS Citybanans medfinansiering Kommunerna och landstinget i Sörmland har, i likhet med övriga län i Mälardalen, förklarat sig beredda att fatta beslut om medfinansiering av Citybanan i Stockholm i enlighet med den träffade överenskommelsen med regeringen. Avtalet med staten innebär att kommuner och landsting bidrar med sammanlagt 2 miljarder kr. Staten förbinder sig å sin sida att vidta andra infrastrukturåtgärder till nytta för bidragande kommuner och landsting. Oxelösunds kommun kommer t ex att få nytta av att en satsning på Ostlänken finns med i avtalet. Oxelösunds del av finansieringen är kr. Utbetalningarna inleds Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Information från regionförbundet, inklusive bilaga 1 och 2 Förslag och propositionsordning 1. Patrik Renfors (V) föreslår avslag till förslagen enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2. Gunnar Söderberg (MP) föreslår; Miljöpartiet de gröna vurmar starkt för järnvägsinvesteringar och har ställt upp på projektet Citybanan. När det däremot gäller regional medfinansiering av detta projekt har partiet ända sedan denna fråga dök upp ställt sig avvisande. Ett enigt parti på alla nivåer har konsekvent drivit detta ställningstagande. Investeringar av denna karaktär är ett riksintresse och sålunda en statlig angelägenhet. Inom partiet har också funnits en farhåga för att en regional medfinansiering av Citybanan skulle öppna slussen för liknande förslag. Tyvärr har detta besannats genom det finansieringsförslag som finns för det nyligen föreslagna nätet för höghastighetståg. Och inte nog med det. Trots att höghastighetsnätet är en fråga av ännu tydligare riksintresse än Citybanan föreslås andelen regional finansiering öka till 15,2 % mot 11,8 % i fallet Citybanan.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 139 Dnr KS Genomförandet vad gäller regional medfinansiering av investeringar i Citybanan i Stockholm förutsätter ändringar i den kommunala kompetensen. Gällande regler innebär att en kommun inte har tillåtelse att investera utanför kommunens gränser. Nu kringgås detta genom att medel överförs från kommuner och landsting till länstrafikbolag, vilka ej får dessa lagkrav på sig. Inom Miljöpartiet de gröna finns stark kritik till denna ändring. Kommunala investeringar som det ju är frågan om, ska ske enligt vedertagna principer och lagar. Oxelösunds kommun ska inte bidraga till finansieringen av Citybanan. Benita Vikström (S) föreslår avslag till Gunnar Söderbergs förslag. 3. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till förslagen från kommunstyrelsens kontor, enligt tjänsteskrivelse Benita Vikström instämmer. Propositionsordning 1. Ordföranden frågar angående (1) Patrik Renfors förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik Renfors förslag. 2. Ordföranden frågar angående (2) Gunnar Söderbergs förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderbergs förslag 3. Ordföranden frågar angående (3) Agneta Rönns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Agneta Rönns förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m med de ändringar som regeringen beslutat (Uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal), 2. att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Sörmland och övriga aktieägare i Länstrafiken Sörmland AB angående medfinansiering av Citybanan,

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 139 Dnr KS att anslå de medel som kommunen enligt komplettering av uppdragsavtalet ska bidra med ( kr jämte indexjustering), 4. att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB. 5. att utse Mayvor Lundberg (S) att på bolagsstämma i Länstrafiken Sörmland AB företräda kommunen och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB genomförs 6. att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21). Reservationer Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag Patrik Renfors (V) lämnar följande reservation; Oxelösund ska inte betala Citybanan det ska staten göra. Sverige och Oxelösunds kommun är inne i en djup recession, lågkonjunktur och med en finanskris ovanpå det. Vänsterpartiet i Oxelösund var långt innan lågkonjunkturen i allra högsta grad oroade inför Citybanans medfinansiering, som fram till alldeles nyligen har varit fullständigt olaglig ur hänsyn från kommunallagen. Notan för Citybanan för Oxelösunds kommun, kommer att ligga på cirka 13 miljoner kronor! Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas? Kan det vara med ännu mer neddragningar av kommunala jobb, mindre offentlig välfärd samt lägre kommunal service? Vänstern kan aldrig gå med på detta! Beslutet om kommunal- och landstingsfinansiering av Citybanan strider mot kommunallagen, vilket dock inte tycks hindra berörda parter att driva igenom beslutet - man arbetar enligt principen om inte besluten stämmer med lagen, ändrar vi lagen. Likafullt har nu medfinansieringen ändå fått godkännande av regeringen, för att den tjänar deras syfte. Högerregeringen har sänkt skatten med katastrofala 95 miljarder, hela finansieringen av Citybanan är på 16 miljarder.

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 140 Dnr KS Kommunalisering av hemsjukvården En arbetsgrupp bestående av landstingsjuristerna Per Blomberg och Anna Klippmark samt kommunjuristerna Pia Moberg, Eskilstuna och Niklas Witt, Flen och Katrineholm har på uppdrag av kommuncheferna och landstingsdirektören diskuterat och tagit fram ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. Arbetet har resulterat i ett förslag till avtal som reglerar omfattningen av övertagandet samt formerna för detsamma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Minnesanteckningar från förhandling om skatteväxling Slutrapport, kommunalisering av hemsjukvården i Södermanlands län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende Förslag Solweig Eriksson Kurg (FP) föreslår att Vård- och omsorgsnämnden ser över nämndens reglemente, i samband med det nya/utökade ansvaret, och vid behov föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Fullmäktige godkänner föreslaget avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län att gälla fr o m Kommunens skattesats för 2010 höjs med 20 öre, med anledning av övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län. 3. Besluten gäller under förutsättning av att länets alla kommuner och landstinget godkänner avtalet. 4. Kommunstyrelsens ordförande Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får i uppdrag att underteckna avtalet. 5. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ge förslag till avgifter för beslut i december Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över nämndens reglemente, i samband med det nya/utökade ansvaret, och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 139 Dnr KS Vänsterpartiet i Oxelösund anser att nationell infrastruktur, nu liksom tidigare, är en statlig angelägenhet. Vi avvisar därför alla krav på medfinansiering av Citybanan i Stockholm. För att vända lågkonjunkturen och nedskärningar i kommunerna, borde i stället regeringen använda statskassan för att finansiera Citybanan fullt ut. Regeringen ska inte lasta inte över kostnader på kringliggande län och kommuner. Vi ska inte ha en dold skattedränering av kommunens välfärd. Ks 141 Dnr KS Motion om personalpool i hemtjänst och äldreomsorg Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ett ärende för utredning av personalpool inom hemtjänst och äldreomsorg. Ursprunget till ärendet är en motion från oktober 2005 om att kommunen ska inrätta en personalpool i hemtjänst och äldreomsorg. I samband med projektet Jobbpusslet planeras nu införandet av ett bemanningscentrum inom vård och omsorg och motionen föreslås därmed besvarad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Sammanträdesprotokoll från Kf , 99 Förslag 1. Agneta Rönn (M) förslår att motionen ska bifallas. 2. Sören Carlsson (S) föreslår bifall till förslaget enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sören Carlsson förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Reservation Agneta Rönn (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 142 Dnr KS , Sammanträdesdagar 2010 Kommunstyrelsen beslutade om en ny rutin för den ekonomiska uppföljningen Kommunstyrelsen beslutade också att den nya rutinen ska utvärderas i slutet av Detta måste ske innan beslut om en ny sammanträdesplan för Utvärdering har genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till tidplan/sammanträdesplan 2010 Kommunstyrelsens beslut 1. Sammanträdesplanen för arbetsutskottet, mål- och budgetberedningen samt kommunstyrelsen 2010 godkänns 2. Kommunchefen får uppdrag att utveckla den ekonomiska uppföljningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Sammanträdesplanen för kommunfullmäktige 2010 godkänns

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 143 Dnr KS Anpassning av ekonomiska förutsättningar 2009 Budgeten för 2009 fastställdes av kommunfullmäktige i september 2008 efter neddragningar av nämndernas kostnadsramar med ca 10 miljoner kr. I ett nytt beslut i maj 2009 minskade ramarna med ytterligare 11,7 miljoner kr. En stor del av dessa kostnadsminskningar sker naturligtvis på personal eftersom det är den största utgiftsposten. Detta föranledde kommunstyrelsen att ge kommunchefen uppdraget att se över ledningsorganisationen, med färre anställda behövs förre chefer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut Informationen godkänns.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 144 Dnr KS Organisatorisk hemvist för kommunala fastigheter Kommunstyrelsens kontor har utrett möjligheterna att överföra ägandet av de kommunala fastigheterna till ett av kommunens bolag. Kommunstyrelsens kontor bedömer att ytterligare utredning behövs och föreslår fortsatt utredning med inriktningen att fastigheterna skall överföras till ett eget bolag med fastighetsreglering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Rapport från Öhrlings Pricewaterhousecoopers Förslag Förslag 1-3 enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor ; 1. Inriktningen är att de kommunala fastigheterna skall överflyttas till ett systerbolag till Kustbostäder AB 2. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta utredningen kring de frågetecken som angavs i tjänsteskrivelsen samt att återkomma till Kommunstyrelsen i januari 2010 med ett slutgiltigt beslutsförslag 3. Kostnaderna för utredningsarbetet, kr, finansieras via Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett Sten Nordlander (M) föreslår avslag till förslag 1 ovan. Patrik Renfors (V) och Solweig Eriksson Kurg (FP) instämmer. 5. Sten Nordlander (M) föreslår fortsatt utredning i syfte undersöka möjligheten att samla samtliga fastighetsverksamheter till en förvaltning/ett bolag. 6. Sten Nordlander (M) föreslår att beslutsförslag ska ställas till Kommunbolagen för yttrande, innan beslut fattas. 8. Benita Vikström (S) instämmer i Sten Nordlanders förslag (5) samt föreslår fortsatt, förutsättningslös, utredning av frågan med utgångspunkt i Kommunstyrelsens diskussion.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 144 Dnr KS Propositionsordning Ordförande frågar angående (4) Sten Nordlanders förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Sten Nordlanders förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunchefen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan vidare med utgångspunkt i Kommunstyrelsens diskussion, samt att återkomma till Kommunstyrelsen våren 2010 med ett slutgiltigt beslutsförslag 2. I uppdraget ingår att ge styrelsen för kommunens förvaltnings AB och berörda dotterbolag, möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget innan beslut fattas av kommunstyrelsen.

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 145 Dnr KS Organisatorisk hemvist för enheten kost och städ Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att se över enheten Kost- och städservice. Åtgärder under året ser ut att ge till resultat att städdelen klarar sin budget medan kostdelen fortfarande visar på underskott. Fler åtgärder måste därför prövas för att minska kostnaden för kostdelen. Det finns dessutom ett ytterligare sparbeting för 2010 för båda delarna inom enheten. Verksamheten är ingen kommunal kärnverksamhet och kan därför prövas i en upphandling, tillsammans eller var för sig, vilket är kommunchefens huvudförslag. Alternativt kan verksamheterna överföras till våra kommunala bolag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag Förslag 1-2 är alternativa förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Inriktningen bör vara att städ- respektive kostverksamheterna upphandlas. 2. Inriktningen bör vara att städ- respektive kostverksamheterna överflyttas till bolagen. 3. Benita Vikström (S) föreslår att städverksamheten överförs till Kustbostäder och där integreras i bolagets arbete med koncernmålet om heltidsysselsättning. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag till detta förslag. 4. Benita Vikström (S) föreslår att kostverksamheten blir kvar i nuvarande organisation under 2010 samt att förutsättningarna för mindre produktionsenheter utreds inför Patrik Renfors (V) och Gunnar Söderberg (MP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag till detta förslag. 5. Agneta Rönn (M) föreslår bifall till förslag 1 ovan.. Benita Vikström föreslår avslag till detta förslag. 6. Gunnar Söderberg (MP) föreslår att städverksamheten ska upphandlas. 7. Solweig Eriksson Kurg (FP) föreslår att frågan underställs kommunfullmäktige.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 145 Dnr KS Propositionsordning 1. Ordförande frågar angående (3) Benita Vikströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Benita Vikströms förslag. 2. Ordförande frågar angående (4) Benita Vikströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Benita Vikströms förslag. 3. Ordförande frågar angående (5) Agneta Rönns förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Agneta Rönns förslag. 4. Ordförande frågar angående (6) Gunnar Söderberg förslag och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderberg förslag. 4. Ordförande frågar angående (7) Solweig Eriksson Kurgs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Solweig Eriksson Kurg förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Städverksamheten överförs till Kustbostäder och integreras i bolagets arbete med koncernmålet om heltidssysselsättning. 2. Kostverksamheten blir kvar i nuvarande organisation under Kommunchefen får i uppdrag att, inför 2011, utreda förutsättningarna för att anordna kostverksamheten i mindre produktionsenheter. Reservationer Agneta Rönn (M), Sten Nordlander (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) lämnar följande reservation; Kost och Städ har under flera år visat stora underskott. Kvaliten har till och från diskuterats. I en utmärkt utredning från kommunstyrelsens kontor föreslås som första alternativ att Städ resp. Kostverksamheten ska upphandlas. Vi tycker det är ett bra förslag som borde kunna rätta till både kostnadsläge och förändring av drift utifrån affårsmässighet.

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 145 Dnr KS Ytterligare utredning av Kostenheten anser vi vara onödig. Städ anser vi ska upphandlas på den fria marknaden i stället för att föras över till ett kommunalt bolag. Vi anser att en upphandling av båda verksamheterna är att sätta medborgarens intressen i fokus samt innebär en god ekonomisk hushållning. Vi reserverar oss därför mot fattat beslut.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 146 Dnr KS Försäljning av Orkidén 1, Gärdeskolan Utvecklingscenter Friskola/Oxelösunds Friskola AB har framfört önskemål om att friköpa mark och skolbyggnad inom rubricerad fastighet. Överenskommelse har upprättats om överlåtelse och försäljning av fastigheten Orkidén 1 i Oxelösund (f d Gärdeskolan) med ca 2000 kvm markområde med byggnad för utveckling av pågående skolverksamhet med friskvårdsutbildning samt övernattningsrum. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 september 2009 (Ks 125) men beslöt återremittera ärendet för förtydligande kring bland annat kostnader/intäkter, reglering av berört vägavsnitt (infart till skolgården) samt alternativ till försäljning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till köpekontrakt Karta över fastigheten Kommunstyrelsens beslut 1. Köpekontraktet godkänns 2. Kommunalråd Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 147 Dnr KS Remissvar; Höghastighetsutredningen Utredningen om höghastighetsbanor har lämnat betänkandet "Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft" (SOU 2009:74). Näringsdepartementet vill ha remissvar senast den 16 november Oxelösunds kommun lämnar följande remissvar: Utredningens förslag är i grunden mycket bra. Den andra generationens stambanenät är en nödvändighet för att upprätthålla konkurrensen gentemot övriga Europa. Det är viktigt att det fattas ett sammantaget beslut om höghastighetsbanor och att en gemensam organisation får ansvar för genomförandet. Vi stöder den föreslagna bansträckningen, men vill också betona södra och västra stambanans stora betydelse för godset och i förlängningen miljön. Vi har kraftiga invändningar mot den föreslagna finansieringsmodellen. Krav på medfinansiering tränger ut vår egen verksamhet för de egna invånarnas behov. Infrastruktur är ett statligt ansvar och ska ägas av staten. Slutligen: det är bråttom. Vi ser helst att det går snabbare än den tidplan som utredning föreslår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag 1. Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande förslag; Den så kallade höghastighetsutredningen handlar inte om ett egentligt höghastighetsbanenät. Ett sådant system i framtiden kommer att innebära farter på km/tim. Ett annat kännetecken är att detta utgör ett helt separat tågsystem med egna spår hela vägen mellan banans ändpunkter. Ett höghastighetssystem innebär vidare en dubbelspårig inhägnad bana med lutningar på upp till promille ingående i ett bannät, som täcker så stor del som möjligt av landet. Ett verkligt höghastighetsnät karaktäriseras av sin höga rättidighet (runt 99 %) och av att alla tåg håller samma fart. En höghastighetsbana dras utanför samhällena på sin väg mellan ändpunkterna. De tåg som ska stanna på orter på vägen leds av höghastighetsbanan in på gamla banor eller nybyggda länkar in till centrala stationslägen.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 147 Dnr KS De effektivaste och snabbaste höghastighetssystemen finns i Frankrike och Spanien och på grund av våra avstånd behöver vi den sortens system. Detta skulle innebära ett höghastighetsnät i Sverige med följande banor: - Stockholm-Malmö/Köpenhamn-Hamburg - Stockholm-Göteborg - Stockholm-Värmland/Dalarna-Oslo - Oslo-Västkusten-Malmö/Köpenhamn-Hamburg - Stockhohn-Botniabanan/Sundsvall-Jämtland Detta skulle innebära restider Stockhohn-Göteborg på runt 1½ timme och Stockholm/Malmö på 2 timmar. På sträckan Oslo-Hamburg kan man nå restiden drygt en timme på alla delsträckorna Oslo-Göteborg, Göteborg-Malmö och Köpenhamn- Hamburg. En riktig höghastighetsbana innebär att framtidens höghastighetståg ungefär skulle halvera restiden jämfört med idag. Från Stockholm och söderut skulle snabbregionaltåg Oxelösund-Stockholm klara resan på dryga halvtimmen, det vill säga nästan endast en tredjedel av dagens restid med tåg och buss. Sverige har mycket att ta igen när det gäller standarden på järnvägsnätet. Höghastighetsutredningens förslag är därför otillräckliga. Utredningen behöver omarbetas så att även Sverige och denna del av Europa kan få ett höghastighetsnät värt namnet. I ett sådant nät ska självfallet Ostlänkenkonceptet transformeras in. Detta innebär bland annat att Nyköpingsbanan inte får rivas på någon delsträcka. 2. Benita Vikström (S) föreslår avslag till Gunnar Söderbergs förslag. Propositionsordning Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Gunnar Söderbergs förslag Kommunstyrelsens beslut Remissvaret godkänns Reservation Gunnar Söderberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag

25 Sammanträdesprotokoll Blad 25 Ks 148 Dnr KS Ombud i bolagsstämmor Katarina Jakobsson (M) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i; Europakorridoren AB bolagsstämma Länstrafiken Sörmland AB, bolagsstämma Nyköping-Östgötalänken AB bolagsstämma ONYX Näringslivsutveckling AB, bolagsstämma Oxelösunds företagshälsovårdscentral, bolagsstämma Sörmlandsturism AB, bolagsstämma Oxelösunds Hamn AB, bolagsstämma Oxelö Energi AB, bolagsstämma Kustbostäder i Oxelösund AB, bolagsstämma Oxelö Invest AB, bolagsstämma (M) nominerar Sten Nordlander att efterträda Katarina Jakobsson som ombud, ersättare i; Europakorridoren AB bolagsstämma Länstrafiken Sörmland AB, bolagsstämma Nyköping-Östgötalänken AB bolagsstämma ONYX Näringslivsutveckling AB, bolagsstämma Oxelösunds företagshälsovårdscentral, bolagsstämma Sörmlandsturism AB, bolagsstämma Samt Jan Widegren att efterträda Katarina Jakobsson som ombud, ersättare i; Oxelösunds Hamn AB, bolagsstämma Oxelö Energi AB, bolagsstämma Kustbostäder i Oxelösund AB, bolagsstämma Oxelö Invest AB, bolagsstämma FÖRSLAG TILL BESLUT: Kommunstyrelsens beslut 1. Katarina Jakobsson (M) befrias från sina uppdrag som ombud i ovan bolagsstämmor. 2. Sten Nordlander (M) utses till ombud/ersättare i bolagsstämmor enligt nominering. 3. Jan Widegren (M) utses till ombud/ersättare i bolagsstämmor enligt nominering.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer