Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden 70-78

2 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Stepping Stones into the Digital World Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Meddelanden Övriga frågor

3 Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 Plats och tid Konferensrum plan4 kl 16:45-21:5019:30 Paragrafer Beslutande Katinka Bratt (FP) Lars-Gunnar Svensson (S) Dimitrios Diamantopoulos (S) Jan Gustafsson (V) Hasse Hasselhuhn(M) Anita Hedén-Unosson(S) Eva-Britt Persson Jarskär (FP) Ing-Britt Johansson (C) Birgit Josefsson (M) Lennart Karlsson (KD) Catharina Stenberg (S) Övriga deltagare Utses att justera Kersti Ingeborn (MP) Marcus Lundbladh (C) Vivi-Anne Nilsson (KD) Alexandra Wollmar, Informatör, utbildningsförvaltningen, integrationsavdelningen Olle Andersson, Förvaltningschef Katrin Söderlind, Nämndsekreterare Jan Gustafsson (V) Justeringens plats och tid Torsdagen den 1 oktober klockan 15:00 Sekreterare Ordförande Justerande Katrin Söderlind Katinka Bratt Jan Gustafsson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturhusets närarkiv Underskrift

4 Kultur- och fritidsnämnden Sida 2 Information och överläggningar A/Integrationarbete i Alingsås kommun, Alexandra Wollmar B/Alströmerska magasinet C/BUS- konferensen 2 oktober D/Kulturdag i Partille 7 oktober E/Nolhagahallen F/Pandemiplan G/Barnens lantgård H/Tidskriften Zenith I/JO-anmälan

5 Kultur- och fritidsnämnden Sida 3 KFN 70 Dnr KFN 078

6 Kultur- och fritidsnämnden Sida 4 Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Förvaltningen genomför varje månad en ekonomisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapporten per den 31 augusti dukades på arbetsutskottets sammanträde den 14 september. Arbetsutskottet föreslår att uppföljningsrapporten per den 31 augusti godkänns av kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 63. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per den 31 augusti. KFN 71 Dnr KFN

7 Kultur- och fritidsnämnden Sida 5 Översyn av andrahandsuthyrning av samlings- och idrottslokaler Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av andrahandsuthyrningen av samlings- och idrottslokaler. Motivet för en översyn är att förutsättningar har förändrats under de 17 år som nuvarande överenskommelse gäller. Kultur och fritidsförvaltningen har, under rubriken samlingslokaler, sedan många år tillbaka svarat för uthyrningen av skolans lokaler till föreningar, studieförbund, allmänhet samt företag och olika organisationer. De lokaler som hyrs ut är sporthallar, gymnastiksalar, aulor, matsalar, samt olika typer av lektionssalar såsom trä och textilslöjd, hemkunskap musik etc. I samband med att KuF 1992 fick förnyat uppdrag att ta hand om andrahandsuthyrningen av skollokaler i kommunen, slöts ett avtal med Barn- och ungdomsförvaltningen, BoU och Utbildningsförvaltningen, Utb, som reglerade intäktsfördelningen mellan parterna. Enligt avtalet får KuF 20 % i provision på intäkterna. När KuF : s provision och diverse systemkostnader dragits av, förs resterande pengar över till respektive skola. Ambitionen med 20 % i provision till KuF är att de skall täcka kostnaderna för lokal-uthyrningens administration. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: När avtalet slöts 1992 räknade man med att ca 80 % av en tjänst gick åt till att sköta lokaluthyrningen. Omsättningen var vid den tiden ca tkr per år, och 20 % skulle då ge ca 200 tkr vilket låg i paritet med det ekonomiska utfallet för KuF innan förändringen. Provisionen motsvarade i stort KuF:s personalkostnad för att sköta uthyrningen. Skolan fick vid den tidpunkten ca 75 tkr i ersättning för det merarbete uthyrningen förorsakade för skolpersonal. Arbetet med att hålla ner uthyrningskostnaderna, som i förlängningen gett skolan ett ökat resultat, har helt legat på uthyrningsfunktionen. Avdelningens insats vid uthyrningen har efterhand utökats, och omfattar i dag ca 1,5 tjänst totalt. Personalkostnaden uppgår idag till ca 560 tkr, ökning med 360 tkr (180 %) jämfört med 1992/93. Under samma period har provisionsintäkterna endast ökat med ca 40 tkr (20 %). Utöver personalkostnaderna tillkommer kostnader för kontorslokaler, datorer etc. Tabellen nedan visar på utvecklingen av intäkter, diverse uthyrningskostnader,

8 Kultur- och fritidsnämnden Sida 6 provision samt Utb/Bou: s nettoresultat, från några representativa verksamhetsår mellan 1992 till TKR Intäkter Diverse kostnader 20 % provision till KUF Nettoresultat till BoU/Utb 1992 annat hyressystem Resultat 170 (ej provision) Ersättning Förändringar inom den kommunala organisationen, har medfört ökad belastning på uthyrningen, (serviceenhetens tillkomst och nedläggning, Fabs är ny ägare för lokalerna, ny extern städorganisation etc.). Till det kommer kundernas ökande krav på service och tillgänglighet. Sport och rekreationsavdelningens ökande kostnader för uthyrningsverksamheten har i stort sett finansierats genom åtstramningar inom avdelningens övriga verksamhetsområden. De hyror som föreningarna betalar in skall i större utsträckning vändas tillbaka till föreningslivet i kvalitetshöjande åtgärder Av de intäkter som uthyrningen genererar, går ca % rakt in i skolans verksamhet. Ytterligare % går till systemkostnader såsom, passagesystem, städ, utrustning, reparationer etc. De sista 20 % går till KuF som administrerar uthyrningen. Konsekvensen av den beskrivna fördelningen blir att underhåll och investering i ny utrustning, som kunderna/föreningarna behöver i de olika anläggningarna, blir eftersatt. Exempel på sportutrustning som fortlöpande måste förnyas: Innebandysarger, elektroniska resultattavlor, ljudanläggningar, handbollsmål, basketkorgar, innebandymål, ishockeymål, fotbollsmål, diverse nät till bollsporterna. Även övriga samlingslokaler, matsalar, aulor etc., behöver ibland få ny utrustning som uthyrningen har behov av, eller har slitit ut. Om det t.ex. behöver investeras i en ny innebandysarg så äger inte KuF frågan fullt ut, enligt nuvarande upplägg, då det är skolan som disponerar resultatet. KuF behöver disponera mer av de intäkter som uthyrningen genererar, för att på ett smidigare sätt kunna planera, och ersätta/investera i ny utrustning. Ett ökat täckningsbidrag till KuF via uthyrningsverksamheten, kan dessutom generera ett bidrag till driften/finansieringen av en konstgräsplan. En anläggning som, utöver föreningslivet, även Bou/Utb kan ha stor glädje av i sin egen

9 Kultur- och fritidsnämnden Sida 7 verksamhet. Kan KuF överta ansvaret från BOU/UTB för sporthallar med tävlingsverksamhet Uthyrningsfunktionen inom KuF kommer ofta på mellanhand när skollokaler skall förändras. Uthyrningens förutsättningar påverkas negativt då det ofta brister i kommunikationen från fastighetsägaren, och den aktuella skolan, till uthyrningsfunktionen. De stora sporthallarna blir ofta tävlingsarenor, på kvällar och helger, som ställer höga krav på lokaler, golv, ljud, ljus och sportutrustning. Det är mycket viktigt att föreningarnas förutsättningar tas till vara, genom medverkan av uthyrningsfunktionen, när fastighetsägaren planerar förändringar i lokalerna. Fastighetsägaren Fabs ger besked om att det inte finns några hinder för en förändring av förstahandshyresgäst i sporthallarna från Bou/Utb till KuF. Förutsättningen är att KuF kommer överens med berörda förvaltningar om förändringen. En sådan förändring behöver inte vidtas om det skapas förutsättningar som löser den ovan beskrivna problematiken. Förslag till nytt upplägg runt uthyrning av samlingslokaler Provisionssystemet med 20 % på intäkterna till KuF slopas från budgetåret KuF ger från 2010 årligen skolan en fast summa, som en generell ersättning för lokalutnyttjandet. Summan räknas upp varje år i linje med den generella budgetuppräkningen. Kuf disponerar resterande av intäkterna från uthyrningen, och svarar enligt detta förslag för alla kostnader som genereras av uthyrningen såsom: bokningspersonal, bokningssystem, dörrpassagesystem, kontorslokaler, datorer, fastighetsservice, städ samt diverse inköp och reparationer av utrustning. KuF skall ha möjlighet att medverka vid all förändring av skollokaler som påverkar uthyrningen av lokaler till föreningar och allmänhet. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 64.

10 Kultur- och fritidsnämnden Sida 8 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen finna ett nytt ekonomiskt upplägg för andrahandsuthyrningen av skollokaler. 2. Uppdraget skall återredovisas till nämnden januari Exp: BUN och UN

11 Kultur- och fritidsnämnden Sida 9 KFN 72 Dnr KFN Stepping Stones into the Digital World Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har nämndens uppdrag att utveckla den verksamhet som bedrivs idag. Ett verktyg för utveckling är att delta i eller att driva ett EU-projekt bestämde sig deltagande kommuner från Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Lettland och Portugal att göra en EU-ansökan om lärande partnerskap. Projektet blev beviljat och Sverige, Alingsås blev projektägare. Senare tillkom även Danmark och Italien. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september respektive till den 27 augusti 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Projektstarten var i Alingsås oktober En egen webbsite, skapades. Olika studiebesök genomfördes i de berörda länderna. Mellan studiebesöken arbetade deltagarna med datautbildning för vuxna i sina egna hemländer. Den erfarenhet projektet fått är att det finns stora behov av insatser för att äldre skall öka sin datakunskap, för att inte komma efter andra grupper i samhället. Nya internationella nätverk har bildats. Från Alingsås deltog tjugo bibliotekarier i projektet. Projektet avslutades i juni 2008 i O, Porto Portugal. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 65. Kultur- och fritidsnämndens beslut Med hänvisning till skrivelsen från kulturhuschefen informeras nämnden om EU-projektet Stepping Stones

12 Kultur- och fritidsnämnden Sida 10 KFN 73 Dnr KFN Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen har genom sin nämnd fått uppdraget att undersöka möjligheten att samordna kulturskolan med estetiska programmet på Alströmergymnasiet. Båda förvaltningscheferna, kommunens lokalsamordnare, projektledare från FABS gymnasiechefen, rektor för estetiska programmet samt avdelningschefen på Kabom har bildat en arbetsgrupp, som träffats flera gånger sedan april månad Uppdraget skall ses som en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet. Denna gång tog utbildningsnämnden initiativet, en annan gång kan det vara någon annan part. Kultur- och fritidsförvaltningen ser möjligheter med samordning av verksamheter över förvaltningsgränser och redovisar nedan processen vilka olika frågor och funderingar som finns kvar. Nu föreligger så mycket fakta i ärendet att det är angeläget att ta upp frågan i respektive nämnd för information och viljeinriktning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Arbetsprocessen: Alströmergymnasiets Estetprogram inbjöd Kulturskolan i april månad 2009 till en diskussion om ett eventuellt samarbete kring gemensamma lokaler i gymnasiets Teknikum. Idag hyr gymnasiet lokaler i Kabomfastigheterna, framförallt till dans-, slagverk- samt ensembleverksamhet. Event & Ungdomscenter som tillhör Kabomavdelningen och som samverkar med Kulturskolan kring teknik, lokaler och personal har av gymnasiet erbjudits Lerniafastigheten. Kulturskolan flyttade in i Kabomfastigheten Byggnormen har förbättrats på elva år och nya lokaler skulle kunna innebära en arbetsmiljöförbättring. Kommunens lokalsamordnare har ett uppdrag att se över kommunens lokaler. Kabomfastigheterna kan eventuellt nyttjas som en kommande förvaltningsbyggnad. Diskussionsmöten sker mellan Fabs, lokalsamordnaren, förvaltningschefer, rektor, gymnasiechef, avdelningschef samt personal. Avdelningschefen inom KoF har tagit fram en första kartläggningsrapport

13 Kultur- och fritidsnämnden Sida 11 samt en förstudie. Personaldiskussioner och grupparbeten har skett vid två APT: n kring hur framtida lokaler skulle kunna vara utrustade och nyttjas. EUC: s personal har gjort studiebesök i Lerniahuset Kulturskolans arbetsgrupp, Utvecklingsgruppen har diskuterat vidare förslagen från personalen. Studiebesök för all avdelningspersonal är planerad till den 16/9 i samband med ett APT. Möjligheter Estetprogrammet och Kulturskolans verksamheter är ganska lika. Går det att samverka? Avdelningens gemensamma tekniska utrustning, lokaler samt personal som nyttjas av både Kulturskola och Event & Ungdomscenter har under snart tre års tid arbetat för att så mycket som möjligt samverka. Vad händer vid en eventuell flytt av endast en av verksamheterna? Uppstår ökade kostnader? Skapandeverkstaden som idag är placerad i anslutning till konsthallen och där man idag bedriver undervisning för Kulturskolans elever ska den ligga kvar eller flyttas? Föreningen Fabriken som idag hyr lokal av avdelningen kan de erbjudas hyra lokal i Lernia? Alströmergymnasiets ledning har visat intresse för att kunna nyttja en del av EUC: s framtida lokaler dagtid till rastverksamhet. Mediaprogrammet är intresserade av att samverka med våra ungdomar och eventuell teknik. Närhet till Alströmerteatern, idrottshallen och utomhusplanen är ett stort plus. Följande saker är ej lösta på ett acceptabelt sätt i befintliga lokaler Nedanstående punkter har under flera år diskuterats med Fabs utan resultat. En underhållsplan för Kabomfastigheterna saknas från Fabs. Det resulterar i att långsiktig fastighetsplanering inte finns. Ventilationen upplevs som ett arbetsmiljöproblem bland personal och elever. Framförallt under de varma månaderna. Hissen är inte anpassad för funktionsnedsatta. Den är gammal och inte funktionell för EUC: s transporter. En miljöstation saknas och hyresgästerna kan inte leva upp till kommunens miljöpolicy. Följande punkter har framkommit som lokalbrister på Kabom bland personalen Överhörning, (störande ljud och vibrationer) finns mellan vissa undervisningssalar och orsakar arbetsmiljöproblem. För få parkeringsplatser framförallt för lärarna som behöver transportera instrument i sina bilar. Önskvärt med en inspelningsstudio för ljud och film. Danslärarna saknar uppvärmningssal/planeringssal, bättre duschar för personal och elever. Följande frågor behöver besvaras för att kunna gå vidare i processen Fördelningsnyckel för nyttjandegraden styr hyreskostnaden. Alströmer behöver presentera vilka salar samt när de är tillgängliga för att fortsatt diskussion kring samverkan ska kunna fortsätta. Vilka lokaler kan Kulturskolan få tillgång till vid kl , samt vid 16.00?

14 Kultur- och fritidsnämnden Sida 12 Från klockan behöver Kulturskolan 12 salar, danssal, Blackbox och Skaparverkstad. Räcker lärarutrymmena? Behövs fler arbetsrum? Räcker den delningsbara danssalen till Estetdansarna? Behöver Alströmer efter en eventuell flytt ändå hyra danslokaler på Hälsostudion? Undervisningslokaler i källarplan, en arbetsmiljöfråga. Personalen tittar på lokalerna den 16/9 Vid en flytt uppkommer alltid extra kostnader. Hur mycket kostar en flytt av verksamheterna samt hur finansieras detta? Då gymnasiet och Kulturskolan idag tillhör två olika förvaltningar uppstår frågetecken kring nyttjande och förvaring av gemensam och icke gemensam utrustning. Instrument- och notförvaring i skyddsrummen i källarplanet behövs, ingår dessa i hyran? Kan Bou använda sig av Fabrikenfastigheten och Kulturskolan få bo kvar på Kabom? Vad har man för planer för de andra hyresgästerna på Kabom? Större ensemblerum, ( kvadratmeter) behövs för orkesterverksamhet. Idag kommer Lendahlseleverna till Kulturskolan och dansar. Kommer de att fortsätta komma till Alströmergymnasiet? Event & Ungdomscenters flytt till Lernialokalen på Alströmer Vad behöver byggas om för att få lokalerna att fungera. Kostnad för detta? Fördelningsnyckel för nyttjandegraden behöver räknas fram. Kan flytten innebära samverkan mellan EUC, Estetprogrammet samt Mediaprogrammet? Kan ytor användas till rastverksamhet under dagtid och sänka hyreskostnaden? Om det saknas undervisningslokaler i Teknikum kan de placeras i Lernia? En gemensam väl utrustad inspelningsstudio för Alströmer, Kulturskolan och EUC med placering i Lernia är en ekonomisk besparing, än att tre aktörer har varsin. Kan Lernias lokalerna erbjudas EUC tidigare om Teknikumombyggnationen blir försenad? Kan arrangörsföreningen Fabriken hyra lokal i Lerniahuset när de behöver? Vad krävs för att gå in i etapp 2, med en projekteringskostnad på 1, 3 miljoner kronor Tillgång till rätt mängd lokaler för Kulturskolan En fördelningsnyckel för nyttjandegraden Minskad hyreskostnad mot idag. Är vi beredda att bekosta en del av projekteringskostnaden om flytten inte kommer att äga rum? Kommer projekteringskostnaden läggas på hyran eller finansieras via ramförstärkning?

15 Kultur- och fritidsnämnden Sida 13 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 66 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen angående möjlig flytt av verksamhet från Kabom till Alströmergymnasiet 2. Nämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att delta i arbetsgruppen och där finna svar på de frågor som kvarstår 3. Nämnden beslutar att avvakta med slutligt beslut om delaktighet i nästa fas som gäller projektering, till dess beskrivna frågorna är besvarande Exp: UN

16 Kultur- och fritidsnämnden Sida 14 KFN 74 Dnr KFN Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Ärendebeskrivning I Alströmergymnasiets aula/teater har det under senaste året gjorts stora upprustningar. Ljud och ljustekniken har förbättrats avsevärt, permanent mixerbord har byggts, nya byxor till scenen har satts upp, mörkläggningen har förbättrats, möjlighet att avskilja halva salongen har gjorts, logerna har rustats upp mm. Kostnaderna för upprustningen uppgick till ca tkr. Investeringen för upprustningen har genomförts inom utbildningsförvaltningens budget. Lokalen kommer även fortsättningsvis att hyras ut genom sport- och rekreationsavdelningens uthyrningsfunktion. Den nya tekniska utrustningen kostar betydligt mer i drift än den som fanns tidigare. Ny och mer avancerad teknik kräver att en behörig vaktmästare/tekniker måste engageras vid uthyrningar på ett annat sätt än tidigare. De nya förutsättningarna gör det nödvändigt med en helt ny, och högre, prissättning för lokalen. Sport och rekreationsavdelningen har tillsammans med representanter för Alströmergymnasiet tagit fram ett nytt taxeförslag för Alströmeraulan/teatern. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alströmeraulan/teatern kan hyras ut i två olika utförande med olika taxesättning, beroende på vilken teknisk nivå arrangören önskar. Taxorna skiljer även på arrangemang med och utan entréavgift. Teknisk nivå alternativ 1 Grundtekniskt utförande med max 5 mikrofoner, litet mixerbord och ljus på scenen från salongsrår framför scenen. Dataprojektor ingår. Loger ingår ej. Visning av lokal och teknik av behörig tekniker/vaktmästare dagtid ingår. Öppning och låsning av lokal av behörig tekniker/vaktmästare vid föreställning ingår. Teknisk nivå alternativ 2 Avancerat tekniskt utförande. All tillgänglig teknik kan användas. Digitalt ljus och ljudbord ingår. Kan endast hyras med behörig tekniker. Loger ingår.

17 Kultur- och fritidsnämnden Sida 15 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang med entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang med entréavgift, oavsett vem som är arrangör. Även ett föreningsarrangemang, eller studieförbund, går under denna taxeklass om man tar ut entréavgift. Kommersiella, entrébelagda arrangemang Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris /tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före och efter ingår kr Städ före och efter ingår kr vid hyra av nedre salong kr vid hyra av hela salongen ljud 400 kr, ljus 800 kr, tekniker 400 kr/tim städ före och efter ingår Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger Offert lämnas på begäran Offert lämnas på begäran Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr

18 Kultur- och fritidsnämnden Sida 16 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang utan entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang utan entréavgift, där arrangören ingår i kategorin förening, studieförbund, skolor, samt övrig kommunal verksamhet. Arrangemang med fri entré Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris/ tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr städ före ingår, hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger kr Städ före ingår. Hyresgästen grov-städar efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 67 Deltar ej i beslut Jan Gustafsson (V), Lars-Gunnar Svensson (S),Dimitrios Diamantopoulos(S), Anita Hedén-Unosson(S), Catharina Stenberg (S). Ordförande, Katinka Bratt (FP) godkänner protokollsanteckning som dessa ledamöter önskar bifoga till protokollet. Se Bilaga santeckningar till 74. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya taxor för Alströmergymnasiets aula/teater enligt förvaltningens förslag.

19 Kultur- och fritidsnämnden Sida 17 Exp: UN KFN 75 Dnr KFN Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionens kulturnämnd har målmedvetet och konsekvent sökt finna former för att utveckla dans som en kulturell uttrycksform och skapa goda förutsättningar för dansens utövare i regionen. Regionens invånare möter detta i arrangemang som dansslingor, dansbussar, dansturnéer och dansresidens. Det finns även dansambassadörer som skall informera om dans samt väcka intresse för dans. Kulturnämnden har även ett särskilt arrangörsstöd för att i dialog mellan danskompanier och kommuner kunna utveckla nya arenor för dans. Studieförbunden har fått speciella anslag för dans. I regionen finns många skickliga dansare och koreografer samt ett flertal dansgrupper. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Rapporten om ett Dansens Hus i Västra Götaland är en bra och gedigen kartläggning om dans i vår region. Kultur- och fritidsförvaltningen delar utredningens beskrivning att dansen är ett utmärkt område att utveckla. Intresset för dans ökar, publiken för dans är ung, kunnig och engagerad. Det råder ett gott samarbetsklimat mellan institutioner, dansare och scener i regionen. Det är troligen viktigt att det byggs ett Dansens Hus. Lämplig plats är Mölndal eller Göteborg. En projektering bör påbörjas så fort platsen är fastställd. Det är lika viktigt att dansen får utvecklas i flera mindre Dansens Hus, som är spridda runt om i regionen. Utöver dans i flera Hus är det viktigt att det finns många scener ute i kommunerna, både utomhus och inomhus att kunna använda sig av. I Alingsås har dansen lyfts fram under flera år. Dels finns den i kulturskolan samt på gymnasiets estetiska program. Vidare finns det flera föreningar och organisationer som har dans på sitt program. Flera olika dansresidens har genomförts med gott resultat. Dansens dag arrangeras regelbundet. Flera olika scener finns att spela på, inte minst i stadskärnan.

20 Kultur- och fritidsnämnden Sida 18 För Alingsås del vore det spännande med en pendang i Alingsås av någon befintlig verksamhet i Göteborg, t.ex. 24 kvadrat. Vi letar efter en lägenhet i Alingsås med plats för 20 personer! Ytterligare förslag är att regionen anställer två stadskoreografer/projektledare som ansvarar för de platser som vill vara med och utveckla dansen på sin hemort. Vi tror också att man kan vidareutveckla turnéslingor med internationella dansföreställningar och svenska turnerande gästspel. De tre tydliga spåren på sidan 11 i rapporten sammanfaller och kan inte ses isolerade från varandra. Nätverk av intresserade danskommuner finns och bör utvecklas. Nätverket skall ledas av Västra Götalandsregionen. Där får man hjälp och stöd för sin utveckling samt spridning av olika erfarenheter som gagnar dansens utveckling. Alingsås vill gärna vara med i processen med att utveckla dansen i Västra Götaland. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 68 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltnings synpunkter och översänder det till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Exp: Västragötalandsregionens kulturnämnd

21 Kultur- och fritidsnämnden Sida 19 KFN 76 Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegationsbeslut har redovisats under perioden Dnr KFN-007 Förvaltningschef Olle Andersson: Projektbidrag Anläggningsbidrag Yttrande, detaljplan

22 Kultur- och fritidsnämnden Sida 20 KFN 77 Meddelanden Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Redovisning av meddelanden läggs till handlingarna. BN 125 Detaljplan för Alingsås, Kavlåsvägen Söder. Dnr Zenit- Kulturtidningen i väst KFN: Yttrande över Blå Bandets ansökan om bidrag för renovering av klubblokal i Sollebrunn, Alingsås kommun KF 153 IT-policy för Alingsås kommun

23 Kultur- och fritidsnämnden Sida 21 KFN 78 Övriga frågor 1. Kultur- och fritidsnämnden får protokoll från möte den 23 september 2009 med förvaltningens samverkansgrupp. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta del av protokollet. 2. Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de ledamöter som vill får representera nämnden på Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november. För deltagande under fredagen den 30 oktober betalas ersättning för förlorad arbetsinkomst. Anmälan sker till Lena Eriksson, Kultur- och fritidsförvaltningen. 3. Anita Hedén Unosson (S) önskar ta del av kultur- och fritidsförvaltningens personalplan. Kultur- och fritidsnämndens beslut Personalplanen delas ut på sammanträdet och behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 12/ Deltagande på Kulturdag i Partille den 7 oktober Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Katinka Bratt (FP), Lars-Gunnar Svensson (S) och Catharina Stenberg (S) deltar på mötet.

24 Kultur- och fritidsnämnden Sida 22

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-01-26 1-9

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-01-26 1-9 Kultur- och fritidsnämnden 1-9 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Internkontrollplan år 2010 2. Ungdomsdemokrati 3. Kulturstipendier, kulturpriser 4. Arbetsmiljö-

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-15.35 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn Skogberth (s) Billy

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Plats och tid Beslutande Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C) Kenneth Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl. 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande

ANSLAG/BEVIS. PROTOKOLL 2013-09-24 i( Sida 1 av 3. Plats och tid Beslutande Sida 1 av 3 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Sjuntorprummet, kl 16.00-20.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer