Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden 70-78

2 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Stepping Stones into the Digital World Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Meddelanden Övriga frågor

3 Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 Plats och tid Konferensrum plan4 kl 16:45-21:5019:30 Paragrafer Beslutande Katinka Bratt (FP) Lars-Gunnar Svensson (S) Dimitrios Diamantopoulos (S) Jan Gustafsson (V) Hasse Hasselhuhn(M) Anita Hedén-Unosson(S) Eva-Britt Persson Jarskär (FP) Ing-Britt Johansson (C) Birgit Josefsson (M) Lennart Karlsson (KD) Catharina Stenberg (S) Övriga deltagare Utses att justera Kersti Ingeborn (MP) Marcus Lundbladh (C) Vivi-Anne Nilsson (KD) Alexandra Wollmar, Informatör, utbildningsförvaltningen, integrationsavdelningen Olle Andersson, Förvaltningschef Katrin Söderlind, Nämndsekreterare Jan Gustafsson (V) Justeringens plats och tid Torsdagen den 1 oktober klockan 15:00 Sekreterare Ordförande Justerande Katrin Söderlind Katinka Bratt Jan Gustafsson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturhusets närarkiv Underskrift

4 Kultur- och fritidsnämnden Sida 2 Information och överläggningar A/Integrationarbete i Alingsås kommun, Alexandra Wollmar B/Alströmerska magasinet C/BUS- konferensen 2 oktober D/Kulturdag i Partille 7 oktober E/Nolhagahallen F/Pandemiplan G/Barnens lantgård H/Tidskriften Zenith I/JO-anmälan

5 Kultur- och fritidsnämnden Sida 3 KFN 70 Dnr KFN 078

6 Kultur- och fritidsnämnden Sida 4 Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Förvaltningen genomför varje månad en ekonomisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapporten per den 31 augusti dukades på arbetsutskottets sammanträde den 14 september. Arbetsutskottet föreslår att uppföljningsrapporten per den 31 augusti godkänns av kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 63. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per den 31 augusti. KFN 71 Dnr KFN

7 Kultur- och fritidsnämnden Sida 5 Översyn av andrahandsuthyrning av samlings- och idrottslokaler Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av andrahandsuthyrningen av samlings- och idrottslokaler. Motivet för en översyn är att förutsättningar har förändrats under de 17 år som nuvarande överenskommelse gäller. Kultur och fritidsförvaltningen har, under rubriken samlingslokaler, sedan många år tillbaka svarat för uthyrningen av skolans lokaler till föreningar, studieförbund, allmänhet samt företag och olika organisationer. De lokaler som hyrs ut är sporthallar, gymnastiksalar, aulor, matsalar, samt olika typer av lektionssalar såsom trä och textilslöjd, hemkunskap musik etc. I samband med att KuF 1992 fick förnyat uppdrag att ta hand om andrahandsuthyrningen av skollokaler i kommunen, slöts ett avtal med Barn- och ungdomsförvaltningen, BoU och Utbildningsförvaltningen, Utb, som reglerade intäktsfördelningen mellan parterna. Enligt avtalet får KuF 20 % i provision på intäkterna. När KuF : s provision och diverse systemkostnader dragits av, förs resterande pengar över till respektive skola. Ambitionen med 20 % i provision till KuF är att de skall täcka kostnaderna för lokal-uthyrningens administration. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: När avtalet slöts 1992 räknade man med att ca 80 % av en tjänst gick åt till att sköta lokaluthyrningen. Omsättningen var vid den tiden ca tkr per år, och 20 % skulle då ge ca 200 tkr vilket låg i paritet med det ekonomiska utfallet för KuF innan förändringen. Provisionen motsvarade i stort KuF:s personalkostnad för att sköta uthyrningen. Skolan fick vid den tidpunkten ca 75 tkr i ersättning för det merarbete uthyrningen förorsakade för skolpersonal. Arbetet med att hålla ner uthyrningskostnaderna, som i förlängningen gett skolan ett ökat resultat, har helt legat på uthyrningsfunktionen. Avdelningens insats vid uthyrningen har efterhand utökats, och omfattar i dag ca 1,5 tjänst totalt. Personalkostnaden uppgår idag till ca 560 tkr, ökning med 360 tkr (180 %) jämfört med 1992/93. Under samma period har provisionsintäkterna endast ökat med ca 40 tkr (20 %). Utöver personalkostnaderna tillkommer kostnader för kontorslokaler, datorer etc. Tabellen nedan visar på utvecklingen av intäkter, diverse uthyrningskostnader,

8 Kultur- och fritidsnämnden Sida 6 provision samt Utb/Bou: s nettoresultat, från några representativa verksamhetsår mellan 1992 till TKR Intäkter Diverse kostnader 20 % provision till KUF Nettoresultat till BoU/Utb 1992 annat hyressystem Resultat 170 (ej provision) Ersättning Förändringar inom den kommunala organisationen, har medfört ökad belastning på uthyrningen, (serviceenhetens tillkomst och nedläggning, Fabs är ny ägare för lokalerna, ny extern städorganisation etc.). Till det kommer kundernas ökande krav på service och tillgänglighet. Sport och rekreationsavdelningens ökande kostnader för uthyrningsverksamheten har i stort sett finansierats genom åtstramningar inom avdelningens övriga verksamhetsområden. De hyror som föreningarna betalar in skall i större utsträckning vändas tillbaka till föreningslivet i kvalitetshöjande åtgärder Av de intäkter som uthyrningen genererar, går ca % rakt in i skolans verksamhet. Ytterligare % går till systemkostnader såsom, passagesystem, städ, utrustning, reparationer etc. De sista 20 % går till KuF som administrerar uthyrningen. Konsekvensen av den beskrivna fördelningen blir att underhåll och investering i ny utrustning, som kunderna/föreningarna behöver i de olika anläggningarna, blir eftersatt. Exempel på sportutrustning som fortlöpande måste förnyas: Innebandysarger, elektroniska resultattavlor, ljudanläggningar, handbollsmål, basketkorgar, innebandymål, ishockeymål, fotbollsmål, diverse nät till bollsporterna. Även övriga samlingslokaler, matsalar, aulor etc., behöver ibland få ny utrustning som uthyrningen har behov av, eller har slitit ut. Om det t.ex. behöver investeras i en ny innebandysarg så äger inte KuF frågan fullt ut, enligt nuvarande upplägg, då det är skolan som disponerar resultatet. KuF behöver disponera mer av de intäkter som uthyrningen genererar, för att på ett smidigare sätt kunna planera, och ersätta/investera i ny utrustning. Ett ökat täckningsbidrag till KuF via uthyrningsverksamheten, kan dessutom generera ett bidrag till driften/finansieringen av en konstgräsplan. En anläggning som, utöver föreningslivet, även Bou/Utb kan ha stor glädje av i sin egen

9 Kultur- och fritidsnämnden Sida 7 verksamhet. Kan KuF överta ansvaret från BOU/UTB för sporthallar med tävlingsverksamhet Uthyrningsfunktionen inom KuF kommer ofta på mellanhand när skollokaler skall förändras. Uthyrningens förutsättningar påverkas negativt då det ofta brister i kommunikationen från fastighetsägaren, och den aktuella skolan, till uthyrningsfunktionen. De stora sporthallarna blir ofta tävlingsarenor, på kvällar och helger, som ställer höga krav på lokaler, golv, ljud, ljus och sportutrustning. Det är mycket viktigt att föreningarnas förutsättningar tas till vara, genom medverkan av uthyrningsfunktionen, när fastighetsägaren planerar förändringar i lokalerna. Fastighetsägaren Fabs ger besked om att det inte finns några hinder för en förändring av förstahandshyresgäst i sporthallarna från Bou/Utb till KuF. Förutsättningen är att KuF kommer överens med berörda förvaltningar om förändringen. En sådan förändring behöver inte vidtas om det skapas förutsättningar som löser den ovan beskrivna problematiken. Förslag till nytt upplägg runt uthyrning av samlingslokaler Provisionssystemet med 20 % på intäkterna till KuF slopas från budgetåret KuF ger från 2010 årligen skolan en fast summa, som en generell ersättning för lokalutnyttjandet. Summan räknas upp varje år i linje med den generella budgetuppräkningen. Kuf disponerar resterande av intäkterna från uthyrningen, och svarar enligt detta förslag för alla kostnader som genereras av uthyrningen såsom: bokningspersonal, bokningssystem, dörrpassagesystem, kontorslokaler, datorer, fastighetsservice, städ samt diverse inköp och reparationer av utrustning. KuF skall ha möjlighet att medverka vid all förändring av skollokaler som påverkar uthyrningen av lokaler till föreningar och allmänhet. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 64.

10 Kultur- och fritidsnämnden Sida 8 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen finna ett nytt ekonomiskt upplägg för andrahandsuthyrningen av skollokaler. 2. Uppdraget skall återredovisas till nämnden januari Exp: BUN och UN

11 Kultur- och fritidsnämnden Sida 9 KFN 72 Dnr KFN Stepping Stones into the Digital World Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har nämndens uppdrag att utveckla den verksamhet som bedrivs idag. Ett verktyg för utveckling är att delta i eller att driva ett EU-projekt bestämde sig deltagande kommuner från Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Lettland och Portugal att göra en EU-ansökan om lärande partnerskap. Projektet blev beviljat och Sverige, Alingsås blev projektägare. Senare tillkom även Danmark och Italien. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september respektive till den 27 augusti 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Projektstarten var i Alingsås oktober En egen webbsite, skapades. Olika studiebesök genomfördes i de berörda länderna. Mellan studiebesöken arbetade deltagarna med datautbildning för vuxna i sina egna hemländer. Den erfarenhet projektet fått är att det finns stora behov av insatser för att äldre skall öka sin datakunskap, för att inte komma efter andra grupper i samhället. Nya internationella nätverk har bildats. Från Alingsås deltog tjugo bibliotekarier i projektet. Projektet avslutades i juni 2008 i O, Porto Portugal. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 65. Kultur- och fritidsnämndens beslut Med hänvisning till skrivelsen från kulturhuschefen informeras nämnden om EU-projektet Stepping Stones

12 Kultur- och fritidsnämnden Sida 10 KFN 73 Dnr KFN Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen har genom sin nämnd fått uppdraget att undersöka möjligheten att samordna kulturskolan med estetiska programmet på Alströmergymnasiet. Båda förvaltningscheferna, kommunens lokalsamordnare, projektledare från FABS gymnasiechefen, rektor för estetiska programmet samt avdelningschefen på Kabom har bildat en arbetsgrupp, som träffats flera gånger sedan april månad Uppdraget skall ses som en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet. Denna gång tog utbildningsnämnden initiativet, en annan gång kan det vara någon annan part. Kultur- och fritidsförvaltningen ser möjligheter med samordning av verksamheter över förvaltningsgränser och redovisar nedan processen vilka olika frågor och funderingar som finns kvar. Nu föreligger så mycket fakta i ärendet att det är angeläget att ta upp frågan i respektive nämnd för information och viljeinriktning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Arbetsprocessen: Alströmergymnasiets Estetprogram inbjöd Kulturskolan i april månad 2009 till en diskussion om ett eventuellt samarbete kring gemensamma lokaler i gymnasiets Teknikum. Idag hyr gymnasiet lokaler i Kabomfastigheterna, framförallt till dans-, slagverk- samt ensembleverksamhet. Event & Ungdomscenter som tillhör Kabomavdelningen och som samverkar med Kulturskolan kring teknik, lokaler och personal har av gymnasiet erbjudits Lerniafastigheten. Kulturskolan flyttade in i Kabomfastigheten Byggnormen har förbättrats på elva år och nya lokaler skulle kunna innebära en arbetsmiljöförbättring. Kommunens lokalsamordnare har ett uppdrag att se över kommunens lokaler. Kabomfastigheterna kan eventuellt nyttjas som en kommande förvaltningsbyggnad. Diskussionsmöten sker mellan Fabs, lokalsamordnaren, förvaltningschefer, rektor, gymnasiechef, avdelningschef samt personal. Avdelningschefen inom KoF har tagit fram en första kartläggningsrapport

13 Kultur- och fritidsnämnden Sida 11 samt en förstudie. Personaldiskussioner och grupparbeten har skett vid två APT: n kring hur framtida lokaler skulle kunna vara utrustade och nyttjas. EUC: s personal har gjort studiebesök i Lerniahuset Kulturskolans arbetsgrupp, Utvecklingsgruppen har diskuterat vidare förslagen från personalen. Studiebesök för all avdelningspersonal är planerad till den 16/9 i samband med ett APT. Möjligheter Estetprogrammet och Kulturskolans verksamheter är ganska lika. Går det att samverka? Avdelningens gemensamma tekniska utrustning, lokaler samt personal som nyttjas av både Kulturskola och Event & Ungdomscenter har under snart tre års tid arbetat för att så mycket som möjligt samverka. Vad händer vid en eventuell flytt av endast en av verksamheterna? Uppstår ökade kostnader? Skapandeverkstaden som idag är placerad i anslutning till konsthallen och där man idag bedriver undervisning för Kulturskolans elever ska den ligga kvar eller flyttas? Föreningen Fabriken som idag hyr lokal av avdelningen kan de erbjudas hyra lokal i Lernia? Alströmergymnasiets ledning har visat intresse för att kunna nyttja en del av EUC: s framtida lokaler dagtid till rastverksamhet. Mediaprogrammet är intresserade av att samverka med våra ungdomar och eventuell teknik. Närhet till Alströmerteatern, idrottshallen och utomhusplanen är ett stort plus. Följande saker är ej lösta på ett acceptabelt sätt i befintliga lokaler Nedanstående punkter har under flera år diskuterats med Fabs utan resultat. En underhållsplan för Kabomfastigheterna saknas från Fabs. Det resulterar i att långsiktig fastighetsplanering inte finns. Ventilationen upplevs som ett arbetsmiljöproblem bland personal och elever. Framförallt under de varma månaderna. Hissen är inte anpassad för funktionsnedsatta. Den är gammal och inte funktionell för EUC: s transporter. En miljöstation saknas och hyresgästerna kan inte leva upp till kommunens miljöpolicy. Följande punkter har framkommit som lokalbrister på Kabom bland personalen Överhörning, (störande ljud och vibrationer) finns mellan vissa undervisningssalar och orsakar arbetsmiljöproblem. För få parkeringsplatser framförallt för lärarna som behöver transportera instrument i sina bilar. Önskvärt med en inspelningsstudio för ljud och film. Danslärarna saknar uppvärmningssal/planeringssal, bättre duschar för personal och elever. Följande frågor behöver besvaras för att kunna gå vidare i processen Fördelningsnyckel för nyttjandegraden styr hyreskostnaden. Alströmer behöver presentera vilka salar samt när de är tillgängliga för att fortsatt diskussion kring samverkan ska kunna fortsätta. Vilka lokaler kan Kulturskolan få tillgång till vid kl , samt vid 16.00?

14 Kultur- och fritidsnämnden Sida 12 Från klockan behöver Kulturskolan 12 salar, danssal, Blackbox och Skaparverkstad. Räcker lärarutrymmena? Behövs fler arbetsrum? Räcker den delningsbara danssalen till Estetdansarna? Behöver Alströmer efter en eventuell flytt ändå hyra danslokaler på Hälsostudion? Undervisningslokaler i källarplan, en arbetsmiljöfråga. Personalen tittar på lokalerna den 16/9 Vid en flytt uppkommer alltid extra kostnader. Hur mycket kostar en flytt av verksamheterna samt hur finansieras detta? Då gymnasiet och Kulturskolan idag tillhör två olika förvaltningar uppstår frågetecken kring nyttjande och förvaring av gemensam och icke gemensam utrustning. Instrument- och notförvaring i skyddsrummen i källarplanet behövs, ingår dessa i hyran? Kan Bou använda sig av Fabrikenfastigheten och Kulturskolan få bo kvar på Kabom? Vad har man för planer för de andra hyresgästerna på Kabom? Större ensemblerum, ( kvadratmeter) behövs för orkesterverksamhet. Idag kommer Lendahlseleverna till Kulturskolan och dansar. Kommer de att fortsätta komma till Alströmergymnasiet? Event & Ungdomscenters flytt till Lernialokalen på Alströmer Vad behöver byggas om för att få lokalerna att fungera. Kostnad för detta? Fördelningsnyckel för nyttjandegraden behöver räknas fram. Kan flytten innebära samverkan mellan EUC, Estetprogrammet samt Mediaprogrammet? Kan ytor användas till rastverksamhet under dagtid och sänka hyreskostnaden? Om det saknas undervisningslokaler i Teknikum kan de placeras i Lernia? En gemensam väl utrustad inspelningsstudio för Alströmer, Kulturskolan och EUC med placering i Lernia är en ekonomisk besparing, än att tre aktörer har varsin. Kan Lernias lokalerna erbjudas EUC tidigare om Teknikumombyggnationen blir försenad? Kan arrangörsföreningen Fabriken hyra lokal i Lerniahuset när de behöver? Vad krävs för att gå in i etapp 2, med en projekteringskostnad på 1, 3 miljoner kronor Tillgång till rätt mängd lokaler för Kulturskolan En fördelningsnyckel för nyttjandegraden Minskad hyreskostnad mot idag. Är vi beredda att bekosta en del av projekteringskostnaden om flytten inte kommer att äga rum? Kommer projekteringskostnaden läggas på hyran eller finansieras via ramförstärkning?

15 Kultur- och fritidsnämnden Sida 13 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 66 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen angående möjlig flytt av verksamhet från Kabom till Alströmergymnasiet 2. Nämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att delta i arbetsgruppen och där finna svar på de frågor som kvarstår 3. Nämnden beslutar att avvakta med slutligt beslut om delaktighet i nästa fas som gäller projektering, till dess beskrivna frågorna är besvarande Exp: UN

16 Kultur- och fritidsnämnden Sida 14 KFN 74 Dnr KFN Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Ärendebeskrivning I Alströmergymnasiets aula/teater har det under senaste året gjorts stora upprustningar. Ljud och ljustekniken har förbättrats avsevärt, permanent mixerbord har byggts, nya byxor till scenen har satts upp, mörkläggningen har förbättrats, möjlighet att avskilja halva salongen har gjorts, logerna har rustats upp mm. Kostnaderna för upprustningen uppgick till ca tkr. Investeringen för upprustningen har genomförts inom utbildningsförvaltningens budget. Lokalen kommer även fortsättningsvis att hyras ut genom sport- och rekreationsavdelningens uthyrningsfunktion. Den nya tekniska utrustningen kostar betydligt mer i drift än den som fanns tidigare. Ny och mer avancerad teknik kräver att en behörig vaktmästare/tekniker måste engageras vid uthyrningar på ett annat sätt än tidigare. De nya förutsättningarna gör det nödvändigt med en helt ny, och högre, prissättning för lokalen. Sport och rekreationsavdelningen har tillsammans med representanter för Alströmergymnasiet tagit fram ett nytt taxeförslag för Alströmeraulan/teatern. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alströmeraulan/teatern kan hyras ut i två olika utförande med olika taxesättning, beroende på vilken teknisk nivå arrangören önskar. Taxorna skiljer även på arrangemang med och utan entréavgift. Teknisk nivå alternativ 1 Grundtekniskt utförande med max 5 mikrofoner, litet mixerbord och ljus på scenen från salongsrår framför scenen. Dataprojektor ingår. Loger ingår ej. Visning av lokal och teknik av behörig tekniker/vaktmästare dagtid ingår. Öppning och låsning av lokal av behörig tekniker/vaktmästare vid föreställning ingår. Teknisk nivå alternativ 2 Avancerat tekniskt utförande. All tillgänglig teknik kan användas. Digitalt ljus och ljudbord ingår. Kan endast hyras med behörig tekniker. Loger ingår.

17 Kultur- och fritidsnämnden Sida 15 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang med entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang med entréavgift, oavsett vem som är arrangör. Även ett föreningsarrangemang, eller studieförbund, går under denna taxeklass om man tar ut entréavgift. Kommersiella, entrébelagda arrangemang Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris /tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före och efter ingår kr Städ före och efter ingår kr vid hyra av nedre salong kr vid hyra av hela salongen ljud 400 kr, ljus 800 kr, tekniker 400 kr/tim städ före och efter ingår Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger Offert lämnas på begäran Offert lämnas på begäran Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr

18 Kultur- och fritidsnämnden Sida 16 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang utan entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang utan entréavgift, där arrangören ingår i kategorin förening, studieförbund, skolor, samt övrig kommunal verksamhet. Arrangemang med fri entré Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris/ tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr städ före ingår, hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger kr Städ före ingår. Hyresgästen grov-städar efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 67 Deltar ej i beslut Jan Gustafsson (V), Lars-Gunnar Svensson (S),Dimitrios Diamantopoulos(S), Anita Hedén-Unosson(S), Catharina Stenberg (S). Ordförande, Katinka Bratt (FP) godkänner protokollsanteckning som dessa ledamöter önskar bifoga till protokollet. Se Bilaga santeckningar till 74. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya taxor för Alströmergymnasiets aula/teater enligt förvaltningens förslag.

19 Kultur- och fritidsnämnden Sida 17 Exp: UN KFN 75 Dnr KFN Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionens kulturnämnd har målmedvetet och konsekvent sökt finna former för att utveckla dans som en kulturell uttrycksform och skapa goda förutsättningar för dansens utövare i regionen. Regionens invånare möter detta i arrangemang som dansslingor, dansbussar, dansturnéer och dansresidens. Det finns även dansambassadörer som skall informera om dans samt väcka intresse för dans. Kulturnämnden har även ett särskilt arrangörsstöd för att i dialog mellan danskompanier och kommuner kunna utveckla nya arenor för dans. Studieförbunden har fått speciella anslag för dans. I regionen finns många skickliga dansare och koreografer samt ett flertal dansgrupper. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Rapporten om ett Dansens Hus i Västra Götaland är en bra och gedigen kartläggning om dans i vår region. Kultur- och fritidsförvaltningen delar utredningens beskrivning att dansen är ett utmärkt område att utveckla. Intresset för dans ökar, publiken för dans är ung, kunnig och engagerad. Det råder ett gott samarbetsklimat mellan institutioner, dansare och scener i regionen. Det är troligen viktigt att det byggs ett Dansens Hus. Lämplig plats är Mölndal eller Göteborg. En projektering bör påbörjas så fort platsen är fastställd. Det är lika viktigt att dansen får utvecklas i flera mindre Dansens Hus, som är spridda runt om i regionen. Utöver dans i flera Hus är det viktigt att det finns många scener ute i kommunerna, både utomhus och inomhus att kunna använda sig av. I Alingsås har dansen lyfts fram under flera år. Dels finns den i kulturskolan samt på gymnasiets estetiska program. Vidare finns det flera föreningar och organisationer som har dans på sitt program. Flera olika dansresidens har genomförts med gott resultat. Dansens dag arrangeras regelbundet. Flera olika scener finns att spela på, inte minst i stadskärnan.

20 Kultur- och fritidsnämnden Sida 18 För Alingsås del vore det spännande med en pendang i Alingsås av någon befintlig verksamhet i Göteborg, t.ex. 24 kvadrat. Vi letar efter en lägenhet i Alingsås med plats för 20 personer! Ytterligare förslag är att regionen anställer två stadskoreografer/projektledare som ansvarar för de platser som vill vara med och utveckla dansen på sin hemort. Vi tror också att man kan vidareutveckla turnéslingor med internationella dansföreställningar och svenska turnerande gästspel. De tre tydliga spåren på sidan 11 i rapporten sammanfaller och kan inte ses isolerade från varandra. Nätverk av intresserade danskommuner finns och bör utvecklas. Nätverket skall ledas av Västra Götalandsregionen. Där får man hjälp och stöd för sin utveckling samt spridning av olika erfarenheter som gagnar dansens utveckling. Alingsås vill gärna vara med i processen med att utveckla dansen i Västra Götaland. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 68 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltnings synpunkter och översänder det till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Exp: Västragötalandsregionens kulturnämnd

21 Kultur- och fritidsnämnden Sida 19 KFN 76 Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegationsbeslut har redovisats under perioden Dnr KFN-007 Förvaltningschef Olle Andersson: Projektbidrag Anläggningsbidrag Yttrande, detaljplan

22 Kultur- och fritidsnämnden Sida 20 KFN 77 Meddelanden Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Redovisning av meddelanden läggs till handlingarna. BN 125 Detaljplan för Alingsås, Kavlåsvägen Söder. Dnr Zenit- Kulturtidningen i väst KFN: Yttrande över Blå Bandets ansökan om bidrag för renovering av klubblokal i Sollebrunn, Alingsås kommun KF 153 IT-policy för Alingsås kommun

23 Kultur- och fritidsnämnden Sida 21 KFN 78 Övriga frågor 1. Kultur- och fritidsnämnden får protokoll från möte den 23 september 2009 med förvaltningens samverkansgrupp. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta del av protokollet. 2. Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de ledamöter som vill får representera nämnden på Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november. För deltagande under fredagen den 30 oktober betalas ersättning för förlorad arbetsinkomst. Anmälan sker till Lena Eriksson, Kultur- och fritidsförvaltningen. 3. Anita Hedén Unosson (S) önskar ta del av kultur- och fritidsförvaltningens personalplan. Kultur- och fritidsnämndens beslut Personalplanen delas ut på sammanträdet och behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 12/ Deltagande på Kulturdag i Partille den 7 oktober Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Katinka Bratt (FP), Lars-Gunnar Svensson (S) och Catharina Stenberg (S) deltar på mötet.

24 Kultur- och fritidsnämnden Sida 22

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-27 38-45 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2010-04-27 Information och överläggningar 38. Ekonomisk uppföljning månadsvis 39. Ekonomisk kvartalsuppföljning

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 40-51 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 40. Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2009 Konsekvensbeskrivning av minskade ramar år 2010-2011

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-01-26 1-9

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-01-26 1-9 Kultur- och fritidsnämnden 1-9 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Internkontrollplan år 2010 2. Ungdomsdemokrati 3. Kulturstipendier, kulturpriser 4. Arbetsmiljö-

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 20-25 2 20 Hantering av förtidsröster, avtal med Posten...5 21 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...6 22 Tider för förtidsröstning, allmänna valet 2014...8 23 Nästa sammanträde...9

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 8-15 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 8. Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2008 - kommunens redovisning Årsredovisning 2008- nämndsredovisning

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-13 19-24

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-13 19-24 Kultur- fritidsnämnden 19-24 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan 2013...9

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-10 6-14

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-10 6-14 Kultur- fritidsnämnden 6-14 Kulturfritidsnämnden 2 Information överläggningar...5 Investeringsbidrag 2014...6 Ansökan om projektbidrag - Gymnastikens hus...8 Lokalförsörjningsplan 2014...9 Bidrag till

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 Sidan 1 av 6 Plats och tid Häggvallskolan kl 13.00 16.4 0 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Gunnemar Olsson (FP) Torsten Gustafsson (S) Owe Berntsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-31 66-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2010-08-31 Information och överläggningar 66. Nämndbudget 2011-2013 67. Kommunbudget 2011-2013 68. Delårsbokslut

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 18-23 2 18 Information och överläggningar...5 19 Organisation Alströmergymnasiet 2017/2018...6 20 Campus Alingsås redovisning kring det systematiska kvalitetsarbetet 2016...8 21 Ekonomisk

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 8-11 2 Organisation Alströmergymnasiet 2013/2014...6 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...8 Delegationsbeslut 2013...10 Meddelanden 2013...11 3 Plats och tid Utbildningens Hus, plangatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 46-53 Kulturfritidsnämnden 2 Information överläggningar...5 Ansökan om projektbidrag - AHK...6 Konsthallens öppethållande under Kulturhusets ombyggnation...8 Ersättningslokaler för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 66-69 2 66 Information och överläggningar...5 67 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Alströmergymnasiet...6 68 Meddelanden 2015...8 69 Delegation 2015...9 3 Plats och tid Nämndsammanträdesrummet

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-11-23 1(8)

Utbildningsnämnden 2005-11-23 1(8) 1(8) Plats och sammanträdestid Beslutare Westerlundska gymnasiet sal 88, kl 18.00 19.35 Wendelin Müller-Wille (m), ordförande Roger Andersson (c) Margareta Larsson tjg för J Ekman (c) Gunilla Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög FP, ordf Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Kristina Kristiansson S Mårten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande...

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande... 1 (8) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.00 16.00 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Lars Park (FP) Tommy Stensson (S) Susanne Josefsson (S) Esad

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 47-53 2 Val av tf vice ordförande Kultur- fritidsnämnden...6 Taxor avgifter Kultur- fritidsförvaltningen 2014...7 Kultur- fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar...8 Ombyggnation

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer