Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden 70-78

2 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Stepping Stones into the Digital World Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Meddelanden Övriga frågor

3 Kultur- och fritidsnämnden Sida 1 Plats och tid Konferensrum plan4 kl 16:45-21:5019:30 Paragrafer Beslutande Katinka Bratt (FP) Lars-Gunnar Svensson (S) Dimitrios Diamantopoulos (S) Jan Gustafsson (V) Hasse Hasselhuhn(M) Anita Hedén-Unosson(S) Eva-Britt Persson Jarskär (FP) Ing-Britt Johansson (C) Birgit Josefsson (M) Lennart Karlsson (KD) Catharina Stenberg (S) Övriga deltagare Utses att justera Kersti Ingeborn (MP) Marcus Lundbladh (C) Vivi-Anne Nilsson (KD) Alexandra Wollmar, Informatör, utbildningsförvaltningen, integrationsavdelningen Olle Andersson, Förvaltningschef Katrin Söderlind, Nämndsekreterare Jan Gustafsson (V) Justeringens plats och tid Torsdagen den 1 oktober klockan 15:00 Sekreterare Ordförande Justerande Katrin Söderlind Katinka Bratt Jan Gustafsson Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturhusets närarkiv Underskrift

4 Kultur- och fritidsnämnden Sida 2 Information och överläggningar A/Integrationarbete i Alingsås kommun, Alexandra Wollmar B/Alströmerska magasinet C/BUS- konferensen 2 oktober D/Kulturdag i Partille 7 oktober E/Nolhagahallen F/Pandemiplan G/Barnens lantgård H/Tidskriften Zenith I/JO-anmälan

5 Kultur- och fritidsnämnden Sida 3 KFN 70 Dnr KFN 078

6 Kultur- och fritidsnämnden Sida 4 Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2009 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Förvaltningen genomför varje månad en ekonomisk uppföljning av verksamheten. Månadsrapporten per den 31 augusti dukades på arbetsutskottets sammanträde den 14 september. Arbetsutskottet föreslår att uppföljningsrapporten per den 31 augusti godkänns av kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 63. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner uppföljningsrapporten per den 31 augusti. KFN 71 Dnr KFN

7 Kultur- och fritidsnämnden Sida 5 Översyn av andrahandsuthyrning av samlings- och idrottslokaler Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av andrahandsuthyrningen av samlings- och idrottslokaler. Motivet för en översyn är att förutsättningar har förändrats under de 17 år som nuvarande överenskommelse gäller. Kultur och fritidsförvaltningen har, under rubriken samlingslokaler, sedan många år tillbaka svarat för uthyrningen av skolans lokaler till föreningar, studieförbund, allmänhet samt företag och olika organisationer. De lokaler som hyrs ut är sporthallar, gymnastiksalar, aulor, matsalar, samt olika typer av lektionssalar såsom trä och textilslöjd, hemkunskap musik etc. I samband med att KuF 1992 fick förnyat uppdrag att ta hand om andrahandsuthyrningen av skollokaler i kommunen, slöts ett avtal med Barn- och ungdomsförvaltningen, BoU och Utbildningsförvaltningen, Utb, som reglerade intäktsfördelningen mellan parterna. Enligt avtalet får KuF 20 % i provision på intäkterna. När KuF : s provision och diverse systemkostnader dragits av, förs resterande pengar över till respektive skola. Ambitionen med 20 % i provision till KuF är att de skall täcka kostnaderna för lokal-uthyrningens administration. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: När avtalet slöts 1992 räknade man med att ca 80 % av en tjänst gick åt till att sköta lokaluthyrningen. Omsättningen var vid den tiden ca tkr per år, och 20 % skulle då ge ca 200 tkr vilket låg i paritet med det ekonomiska utfallet för KuF innan förändringen. Provisionen motsvarade i stort KuF:s personalkostnad för att sköta uthyrningen. Skolan fick vid den tidpunkten ca 75 tkr i ersättning för det merarbete uthyrningen förorsakade för skolpersonal. Arbetet med att hålla ner uthyrningskostnaderna, som i förlängningen gett skolan ett ökat resultat, har helt legat på uthyrningsfunktionen. Avdelningens insats vid uthyrningen har efterhand utökats, och omfattar i dag ca 1,5 tjänst totalt. Personalkostnaden uppgår idag till ca 560 tkr, ökning med 360 tkr (180 %) jämfört med 1992/93. Under samma period har provisionsintäkterna endast ökat med ca 40 tkr (20 %). Utöver personalkostnaderna tillkommer kostnader för kontorslokaler, datorer etc. Tabellen nedan visar på utvecklingen av intäkter, diverse uthyrningskostnader,

8 Kultur- och fritidsnämnden Sida 6 provision samt Utb/Bou: s nettoresultat, från några representativa verksamhetsår mellan 1992 till TKR Intäkter Diverse kostnader 20 % provision till KUF Nettoresultat till BoU/Utb 1992 annat hyressystem Resultat 170 (ej provision) Ersättning Förändringar inom den kommunala organisationen, har medfört ökad belastning på uthyrningen, (serviceenhetens tillkomst och nedläggning, Fabs är ny ägare för lokalerna, ny extern städorganisation etc.). Till det kommer kundernas ökande krav på service och tillgänglighet. Sport och rekreationsavdelningens ökande kostnader för uthyrningsverksamheten har i stort sett finansierats genom åtstramningar inom avdelningens övriga verksamhetsområden. De hyror som föreningarna betalar in skall i större utsträckning vändas tillbaka till föreningslivet i kvalitetshöjande åtgärder Av de intäkter som uthyrningen genererar, går ca % rakt in i skolans verksamhet. Ytterligare % går till systemkostnader såsom, passagesystem, städ, utrustning, reparationer etc. De sista 20 % går till KuF som administrerar uthyrningen. Konsekvensen av den beskrivna fördelningen blir att underhåll och investering i ny utrustning, som kunderna/föreningarna behöver i de olika anläggningarna, blir eftersatt. Exempel på sportutrustning som fortlöpande måste förnyas: Innebandysarger, elektroniska resultattavlor, ljudanläggningar, handbollsmål, basketkorgar, innebandymål, ishockeymål, fotbollsmål, diverse nät till bollsporterna. Även övriga samlingslokaler, matsalar, aulor etc., behöver ibland få ny utrustning som uthyrningen har behov av, eller har slitit ut. Om det t.ex. behöver investeras i en ny innebandysarg så äger inte KuF frågan fullt ut, enligt nuvarande upplägg, då det är skolan som disponerar resultatet. KuF behöver disponera mer av de intäkter som uthyrningen genererar, för att på ett smidigare sätt kunna planera, och ersätta/investera i ny utrustning. Ett ökat täckningsbidrag till KuF via uthyrningsverksamheten, kan dessutom generera ett bidrag till driften/finansieringen av en konstgräsplan. En anläggning som, utöver föreningslivet, även Bou/Utb kan ha stor glädje av i sin egen

9 Kultur- och fritidsnämnden Sida 7 verksamhet. Kan KuF överta ansvaret från BOU/UTB för sporthallar med tävlingsverksamhet Uthyrningsfunktionen inom KuF kommer ofta på mellanhand när skollokaler skall förändras. Uthyrningens förutsättningar påverkas negativt då det ofta brister i kommunikationen från fastighetsägaren, och den aktuella skolan, till uthyrningsfunktionen. De stora sporthallarna blir ofta tävlingsarenor, på kvällar och helger, som ställer höga krav på lokaler, golv, ljud, ljus och sportutrustning. Det är mycket viktigt att föreningarnas förutsättningar tas till vara, genom medverkan av uthyrningsfunktionen, när fastighetsägaren planerar förändringar i lokalerna. Fastighetsägaren Fabs ger besked om att det inte finns några hinder för en förändring av förstahandshyresgäst i sporthallarna från Bou/Utb till KuF. Förutsättningen är att KuF kommer överens med berörda förvaltningar om förändringen. En sådan förändring behöver inte vidtas om det skapas förutsättningar som löser den ovan beskrivna problematiken. Förslag till nytt upplägg runt uthyrning av samlingslokaler Provisionssystemet med 20 % på intäkterna till KuF slopas från budgetåret KuF ger från 2010 årligen skolan en fast summa, som en generell ersättning för lokalutnyttjandet. Summan räknas upp varje år i linje med den generella budgetuppräkningen. Kuf disponerar resterande av intäkterna från uthyrningen, och svarar enligt detta förslag för alla kostnader som genereras av uthyrningen såsom: bokningspersonal, bokningssystem, dörrpassagesystem, kontorslokaler, datorer, fastighetsservice, städ samt diverse inköp och reparationer av utrustning. KuF skall ha möjlighet att medverka vid all förändring av skollokaler som påverkar uthyrningen av lokaler till föreningar och allmänhet. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 2009, 64.

10 Kultur- och fritidsnämnden Sida 8 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen finna ett nytt ekonomiskt upplägg för andrahandsuthyrningen av skollokaler. 2. Uppdraget skall återredovisas till nämnden januari Exp: BUN och UN

11 Kultur- och fritidsnämnden Sida 9 KFN 72 Dnr KFN Stepping Stones into the Digital World Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har nämndens uppdrag att utveckla den verksamhet som bedrivs idag. Ett verktyg för utveckling är att delta i eller att driva ett EU-projekt bestämde sig deltagande kommuner från Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Lettland och Portugal att göra en EU-ansökan om lärande partnerskap. Projektet blev beviljat och Sverige, Alingsås blev projektägare. Senare tillkom även Danmark och Italien. Beredning Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse samt bilaga daterad till den 14 september respektive till den 27 augusti 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Projektstarten var i Alingsås oktober En egen webbsite, skapades. Olika studiebesök genomfördes i de berörda länderna. Mellan studiebesöken arbetade deltagarna med datautbildning för vuxna i sina egna hemländer. Den erfarenhet projektet fått är att det finns stora behov av insatser för att äldre skall öka sin datakunskap, för att inte komma efter andra grupper i samhället. Nya internationella nätverk har bildats. Från Alingsås deltog tjugo bibliotekarier i projektet. Projektet avslutades i juni 2008 i O, Porto Portugal. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 65. Kultur- och fritidsnämndens beslut Med hänvisning till skrivelsen från kulturhuschefen informeras nämnden om EU-projektet Stepping Stones

12 Kultur- och fritidsnämnden Sida 10 KFN 73 Dnr KFN Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen har genom sin nämnd fått uppdraget att undersöka möjligheten att samordna kulturskolan med estetiska programmet på Alströmergymnasiet. Båda förvaltningscheferna, kommunens lokalsamordnare, projektledare från FABS gymnasiechefen, rektor för estetiska programmet samt avdelningschefen på Kabom har bildat en arbetsgrupp, som träffats flera gånger sedan april månad Uppdraget skall ses som en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet. Denna gång tog utbildningsnämnden initiativet, en annan gång kan det vara någon annan part. Kultur- och fritidsförvaltningen ser möjligheter med samordning av verksamheter över förvaltningsgränser och redovisar nedan processen vilka olika frågor och funderingar som finns kvar. Nu föreligger så mycket fakta i ärendet att det är angeläget att ta upp frågan i respektive nämnd för information och viljeinriktning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Arbetsprocessen: Alströmergymnasiets Estetprogram inbjöd Kulturskolan i april månad 2009 till en diskussion om ett eventuellt samarbete kring gemensamma lokaler i gymnasiets Teknikum. Idag hyr gymnasiet lokaler i Kabomfastigheterna, framförallt till dans-, slagverk- samt ensembleverksamhet. Event & Ungdomscenter som tillhör Kabomavdelningen och som samverkar med Kulturskolan kring teknik, lokaler och personal har av gymnasiet erbjudits Lerniafastigheten. Kulturskolan flyttade in i Kabomfastigheten Byggnormen har förbättrats på elva år och nya lokaler skulle kunna innebära en arbetsmiljöförbättring. Kommunens lokalsamordnare har ett uppdrag att se över kommunens lokaler. Kabomfastigheterna kan eventuellt nyttjas som en kommande förvaltningsbyggnad. Diskussionsmöten sker mellan Fabs, lokalsamordnaren, förvaltningschefer, rektor, gymnasiechef, avdelningschef samt personal. Avdelningschefen inom KoF har tagit fram en första kartläggningsrapport

13 Kultur- och fritidsnämnden Sida 11 samt en förstudie. Personaldiskussioner och grupparbeten har skett vid två APT: n kring hur framtida lokaler skulle kunna vara utrustade och nyttjas. EUC: s personal har gjort studiebesök i Lerniahuset Kulturskolans arbetsgrupp, Utvecklingsgruppen har diskuterat vidare förslagen från personalen. Studiebesök för all avdelningspersonal är planerad till den 16/9 i samband med ett APT. Möjligheter Estetprogrammet och Kulturskolans verksamheter är ganska lika. Går det att samverka? Avdelningens gemensamma tekniska utrustning, lokaler samt personal som nyttjas av både Kulturskola och Event & Ungdomscenter har under snart tre års tid arbetat för att så mycket som möjligt samverka. Vad händer vid en eventuell flytt av endast en av verksamheterna? Uppstår ökade kostnader? Skapandeverkstaden som idag är placerad i anslutning till konsthallen och där man idag bedriver undervisning för Kulturskolans elever ska den ligga kvar eller flyttas? Föreningen Fabriken som idag hyr lokal av avdelningen kan de erbjudas hyra lokal i Lernia? Alströmergymnasiets ledning har visat intresse för att kunna nyttja en del av EUC: s framtida lokaler dagtid till rastverksamhet. Mediaprogrammet är intresserade av att samverka med våra ungdomar och eventuell teknik. Närhet till Alströmerteatern, idrottshallen och utomhusplanen är ett stort plus. Följande saker är ej lösta på ett acceptabelt sätt i befintliga lokaler Nedanstående punkter har under flera år diskuterats med Fabs utan resultat. En underhållsplan för Kabomfastigheterna saknas från Fabs. Det resulterar i att långsiktig fastighetsplanering inte finns. Ventilationen upplevs som ett arbetsmiljöproblem bland personal och elever. Framförallt under de varma månaderna. Hissen är inte anpassad för funktionsnedsatta. Den är gammal och inte funktionell för EUC: s transporter. En miljöstation saknas och hyresgästerna kan inte leva upp till kommunens miljöpolicy. Följande punkter har framkommit som lokalbrister på Kabom bland personalen Överhörning, (störande ljud och vibrationer) finns mellan vissa undervisningssalar och orsakar arbetsmiljöproblem. För få parkeringsplatser framförallt för lärarna som behöver transportera instrument i sina bilar. Önskvärt med en inspelningsstudio för ljud och film. Danslärarna saknar uppvärmningssal/planeringssal, bättre duschar för personal och elever. Följande frågor behöver besvaras för att kunna gå vidare i processen Fördelningsnyckel för nyttjandegraden styr hyreskostnaden. Alströmer behöver presentera vilka salar samt när de är tillgängliga för att fortsatt diskussion kring samverkan ska kunna fortsätta. Vilka lokaler kan Kulturskolan få tillgång till vid kl , samt vid 16.00?

14 Kultur- och fritidsnämnden Sida 12 Från klockan behöver Kulturskolan 12 salar, danssal, Blackbox och Skaparverkstad. Räcker lärarutrymmena? Behövs fler arbetsrum? Räcker den delningsbara danssalen till Estetdansarna? Behöver Alströmer efter en eventuell flytt ändå hyra danslokaler på Hälsostudion? Undervisningslokaler i källarplan, en arbetsmiljöfråga. Personalen tittar på lokalerna den 16/9 Vid en flytt uppkommer alltid extra kostnader. Hur mycket kostar en flytt av verksamheterna samt hur finansieras detta? Då gymnasiet och Kulturskolan idag tillhör två olika förvaltningar uppstår frågetecken kring nyttjande och förvaring av gemensam och icke gemensam utrustning. Instrument- och notförvaring i skyddsrummen i källarplanet behövs, ingår dessa i hyran? Kan Bou använda sig av Fabrikenfastigheten och Kulturskolan få bo kvar på Kabom? Vad har man för planer för de andra hyresgästerna på Kabom? Större ensemblerum, ( kvadratmeter) behövs för orkesterverksamhet. Idag kommer Lendahlseleverna till Kulturskolan och dansar. Kommer de att fortsätta komma till Alströmergymnasiet? Event & Ungdomscenters flytt till Lernialokalen på Alströmer Vad behöver byggas om för att få lokalerna att fungera. Kostnad för detta? Fördelningsnyckel för nyttjandegraden behöver räknas fram. Kan flytten innebära samverkan mellan EUC, Estetprogrammet samt Mediaprogrammet? Kan ytor användas till rastverksamhet under dagtid och sänka hyreskostnaden? Om det saknas undervisningslokaler i Teknikum kan de placeras i Lernia? En gemensam väl utrustad inspelningsstudio för Alströmer, Kulturskolan och EUC med placering i Lernia är en ekonomisk besparing, än att tre aktörer har varsin. Kan Lernias lokalerna erbjudas EUC tidigare om Teknikumombyggnationen blir försenad? Kan arrangörsföreningen Fabriken hyra lokal i Lerniahuset när de behöver? Vad krävs för att gå in i etapp 2, med en projekteringskostnad på 1, 3 miljoner kronor Tillgång till rätt mängd lokaler för Kulturskolan En fördelningsnyckel för nyttjandegraden Minskad hyreskostnad mot idag. Är vi beredda att bekosta en del av projekteringskostnaden om flytten inte kommer att äga rum? Kommer projekteringskostnaden läggas på hyran eller finansieras via ramförstärkning?

15 Kultur- och fritidsnämnden Sida 13 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 66 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen angående möjlig flytt av verksamhet från Kabom till Alströmergymnasiet 2. Nämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att delta i arbetsgruppen och där finna svar på de frågor som kvarstår 3. Nämnden beslutar att avvakta med slutligt beslut om delaktighet i nästa fas som gäller projektering, till dess beskrivna frågorna är besvarande Exp: UN

16 Kultur- och fritidsnämnden Sida 14 KFN 74 Dnr KFN Begäran från utbildningsförvaltningen att höja taxa för Alströmergymnasiets aula/teater Ärendebeskrivning I Alströmergymnasiets aula/teater har det under senaste året gjorts stora upprustningar. Ljud och ljustekniken har förbättrats avsevärt, permanent mixerbord har byggts, nya byxor till scenen har satts upp, mörkläggningen har förbättrats, möjlighet att avskilja halva salongen har gjorts, logerna har rustats upp mm. Kostnaderna för upprustningen uppgick till ca tkr. Investeringen för upprustningen har genomförts inom utbildningsförvaltningens budget. Lokalen kommer även fortsättningsvis att hyras ut genom sport- och rekreationsavdelningens uthyrningsfunktion. Den nya tekniska utrustningen kostar betydligt mer i drift än den som fanns tidigare. Ny och mer avancerad teknik kräver att en behörig vaktmästare/tekniker måste engageras vid uthyrningar på ett annat sätt än tidigare. De nya förutsättningarna gör det nödvändigt med en helt ny, och högre, prissättning för lokalen. Sport och rekreationsavdelningen har tillsammans med representanter för Alströmergymnasiet tagit fram ett nytt taxeförslag för Alströmeraulan/teatern. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alströmeraulan/teatern kan hyras ut i två olika utförande med olika taxesättning, beroende på vilken teknisk nivå arrangören önskar. Taxorna skiljer även på arrangemang med och utan entréavgift. Teknisk nivå alternativ 1 Grundtekniskt utförande med max 5 mikrofoner, litet mixerbord och ljus på scenen från salongsrår framför scenen. Dataprojektor ingår. Loger ingår ej. Visning av lokal och teknik av behörig tekniker/vaktmästare dagtid ingår. Öppning och låsning av lokal av behörig tekniker/vaktmästare vid föreställning ingår. Teknisk nivå alternativ 2 Avancerat tekniskt utförande. All tillgänglig teknik kan användas. Digitalt ljus och ljudbord ingår. Kan endast hyras med behörig tekniker. Loger ingår.

17 Kultur- och fritidsnämnden Sida 15 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang med entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang med entréavgift, oavsett vem som är arrangör. Även ett föreningsarrangemang, eller studieförbund, går under denna taxeklass om man tar ut entréavgift. Kommersiella, entrébelagda arrangemang Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris /tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före och efter ingår kr Städ före och efter ingår kr vid hyra av nedre salong kr vid hyra av hela salongen ljud 400 kr, ljus 800 kr, tekniker 400 kr/tim städ före och efter ingår Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger Offert lämnas på begäran Offert lämnas på begäran Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr

18 Kultur- och fritidsnämnden Sida 16 Förslag till nya taxor i Alströmerteatern för arrangemang utan entréavgift Taxan föreslås gälla samtliga arrangemang utan entréavgift, där arrangören ingår i kategorin förening, studieförbund, skolor, samt övrig kommunal verksamhet. Arrangemang med fri entré Dagtid 4-6 tim Kvällstid 4-6 tim Nuvarande pris/ tillfälle Alternativ 1 Begränsad tillgång till teknisk utrustning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning kr städ före ingår, hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Alternativ 2 Obegränsad tillgång till teknisk utrustning och loger kr Städ före ingår. Hyresgästen grov-städar efter föreställning kr Städ före ingår. Hyresgästen grovstädar själv efter föreställning Se ovan under alternativ 1 Repetitioner Teknik efter ök kr kr 500 kr Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 67 Deltar ej i beslut Jan Gustafsson (V), Lars-Gunnar Svensson (S),Dimitrios Diamantopoulos(S), Anita Hedén-Unosson(S), Catharina Stenberg (S). Ordförande, Katinka Bratt (FP) godkänner protokollsanteckning som dessa ledamöter önskar bifoga till protokollet. Se Bilaga santeckningar till 74. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya taxor för Alströmergymnasiets aula/teater enligt förvaltningens förslag.

19 Kultur- och fritidsnämnden Sida 17 Exp: UN KFN 75 Dnr KFN Begäran om synpunkter gällande rapport om ett Dansens Hus i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionens kulturnämnd har målmedvetet och konsekvent sökt finna former för att utveckla dans som en kulturell uttrycksform och skapa goda förutsättningar för dansens utövare i regionen. Regionens invånare möter detta i arrangemang som dansslingor, dansbussar, dansturnéer och dansresidens. Det finns även dansambassadörer som skall informera om dans samt väcka intresse för dans. Kulturnämnden har även ett särskilt arrangörsstöd för att i dialog mellan danskompanier och kommuner kunna utveckla nya arenor för dans. Studieförbunden har fått speciella anslag för dans. I regionen finns många skickliga dansare och koreografer samt ett flertal dansgrupper. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 3 september 2009 och har lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Rapporten om ett Dansens Hus i Västra Götaland är en bra och gedigen kartläggning om dans i vår region. Kultur- och fritidsförvaltningen delar utredningens beskrivning att dansen är ett utmärkt område att utveckla. Intresset för dans ökar, publiken för dans är ung, kunnig och engagerad. Det råder ett gott samarbetsklimat mellan institutioner, dansare och scener i regionen. Det är troligen viktigt att det byggs ett Dansens Hus. Lämplig plats är Mölndal eller Göteborg. En projektering bör påbörjas så fort platsen är fastställd. Det är lika viktigt att dansen får utvecklas i flera mindre Dansens Hus, som är spridda runt om i regionen. Utöver dans i flera Hus är det viktigt att det finns många scener ute i kommunerna, både utomhus och inomhus att kunna använda sig av. I Alingsås har dansen lyfts fram under flera år. Dels finns den i kulturskolan samt på gymnasiets estetiska program. Vidare finns det flera föreningar och organisationer som har dans på sitt program. Flera olika dansresidens har genomförts med gott resultat. Dansens dag arrangeras regelbundet. Flera olika scener finns att spela på, inte minst i stadskärnan.

20 Kultur- och fritidsnämnden Sida 18 För Alingsås del vore det spännande med en pendang i Alingsås av någon befintlig verksamhet i Göteborg, t.ex. 24 kvadrat. Vi letar efter en lägenhet i Alingsås med plats för 20 personer! Ytterligare förslag är att regionen anställer två stadskoreografer/projektledare som ansvarar för de platser som vill vara med och utveckla dansen på sin hemort. Vi tror också att man kan vidareutveckla turnéslingor med internationella dansföreställningar och svenska turnerande gästspel. De tre tydliga spåren på sidan 11 i rapporten sammanfaller och kan inte ses isolerade från varandra. Nätverk av intresserade danskommuner finns och bör utvecklas. Nätverket skall ledas av Västra Götalandsregionen. Där får man hjälp och stöd för sin utveckling samt spridning av olika erfarenheter som gagnar dansens utveckling. Alingsås vill gärna vara med i processen med att utveckla dansen i Västra Götaland. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2009, 68 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltnings synpunkter och översänder det till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Exp: Västragötalandsregionens kulturnämnd

21 Kultur- och fritidsnämnden Sida 19 KFN 76 Anmälan av beslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, år 2009, september Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning ( , 97). Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Följande delegationsbeslut har redovisats under perioden Dnr KFN-007 Förvaltningschef Olle Andersson: Projektbidrag Anläggningsbidrag Yttrande, detaljplan

22 Kultur- och fritidsnämnden Sida 20 KFN 77 Meddelanden Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Redovisning av meddelanden läggs till handlingarna. BN 125 Detaljplan för Alingsås, Kavlåsvägen Söder. Dnr Zenit- Kulturtidningen i väst KFN: Yttrande över Blå Bandets ansökan om bidrag för renovering av klubblokal i Sollebrunn, Alingsås kommun KF 153 IT-policy för Alingsås kommun

23 Kultur- och fritidsnämnden Sida 21 KFN 78 Övriga frågor 1. Kultur- och fritidsnämnden får protokoll från möte den 23 september 2009 med förvaltningens samverkansgrupp. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta del av protokollet. 2. Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de ledamöter som vill får representera nämnden på Nordiska dagar i Alingsås 29 oktober tom 1 november. För deltagande under fredagen den 30 oktober betalas ersättning för förlorad arbetsinkomst. Anmälan sker till Lena Eriksson, Kultur- och fritidsförvaltningen. 3. Anita Hedén Unosson (S) önskar ta del av kultur- och fritidsförvaltningens personalplan. Kultur- och fritidsnämndens beslut Personalplanen delas ut på sammanträdet och behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 12/ Deltagande på Kulturdag i Partille den 7 oktober Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Katinka Bratt (FP), Lars-Gunnar Svensson (S) och Catharina Stenberg (S) deltar på mötet.

24 Kultur- och fritidsnämnden Sida 22

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer