Tidsrapportering via handhållen terminal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidsrapportering via handhållen terminal"

Transkript

1 Tidsrapportering via handhållen terminal KARL PETERZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05191

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Tidsrapportering via handhållen terminal KARL PETERZ TRITA-NA-E05191 Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Alex Jonsson Examinator var Nils Enlund

3 Tidsrapportering via handhållen terminal Sammanfattning Mobila terminaler har för många blivit ett allt viktigare redskap i arbetet. Flera tillämpningar som tidigare bara var tillgängliga från fasta terminaler kan idag skötas trådlöst, ett exempel på en sådan tillämpning är e-post. Syftet med detta examensarbete har varit att redogöra för förutsättningarna för tidsredovisning via en mobil terminal. De områden jag har undersökt är gränssnitt, säkerhet och tillgängligheten till systemet. Detta har genomförts genom en kvalitativ fallstudie där en genomgång av teorin för gränssnitt för mobila terminaler, mobil säkerhet och mobila system ingått. En prototypapplikation har också utvecklats för att ge ytterligare insikt i problemet. Att designa gränssnitt för mobila terminaler kan vara svårt. Det är mycket som man måste ha i åtanke bland annat skärmens storlek, de dåliga metoderna för att mata in text och vilken miljö användaren befinner sig i. Säkerhetsåtgärderna som kan användas i ett system begränsas av den mobila terminalen då dess processorkraft är begränsad. Det är också viktigt att inte låta terminalen innehålla känslig information utan något skydd i form av till exempel kryptering eller lösenord. Tillgängligheten beror till största del på det mobila nät man använder. Jag har i detta arbete begränsat mobila terminaler till mobiltelefoner och Blackberry-terminaler. Blackberry är ett system för mobila terminaler som utvecklas av det kanadensiska företaget Research in Motion. Timesheets for mobile devices Abstract Mobile terminals are becoming increasingly important at the workplace. Applications that previously only were available for desktop terminals are now also available for wireless devices, for example . The purpose of this report is examining the conditions for time reporting with a mobile terminal. The main areas examined are interface, security and availability. This has been done through a case study. In preparation for the study a literature survey regarding interface, security and availability was carried out. A prototype of a time report application has also been implemented. Designing interfaces for small screens is a difficult task. A lot of different things have to be taken in consideration; screen-size, limited input-possibilities and the environment the user is in. The terminals slow processor limits the level of security that can be implemented in wireless communication. It s also important to encrypt sensitive information on the terminal or to protect the information by password. Availability is depending on what type of mobile network the user is connected to. In this report the term mobile terminal I restricted to mobile phones and Blackberry devices. Blackberry is a wireless solution for businesses and individuals developed by the Canadian company Research in Motion.

4 Förord Detta examens arbete genomfördes under 2005 inom området Medieteknik på avdelningen för Medieteknik och Grafisk Produktion vid Skolan för Datorvetenskap och Kommunikation på Kungliga Tekniska Högskolan. Uppdragsgivare för arbetet var Wireless Enterprise, ett företag beläget i Kista som förser kunder med lösningar för mobil kommunikation. Tack till min handledare Alex Jonsson samt alla andra som har stött mig under arbetet.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Krav på en mobil applikation Syfte Problemformulering Frågeställningar Avgränsningar Målgrupp Tidigare forskning Metod Angreppssätt Fallstudier Kvalitativ respektive kvantitativ forskning Metodproblem Reliabilitet Validitet Prototyputveckling Tidsredovisning Tidsrapportering på företag Mobil tidsrapportering Tillgängliga mobila tidsrapporteringssystem Mobiltelefon Blackberry Mobila system Mobila system i Sverige MTA/MTD NMT GSM UMTS Mobila system i andra delar av världen Andra typer av mobil kommunikation WLAN (Wireless Local Area Network) Mobil IP DVB-H Blackberry Mobilt Internet/WAP...12

6 4.5.1 WML XHTML chtml Mobil säkerhet Krav på säker mobil kommunikation Kryptering Krypteringsmetoder DES AES RSA Hashning MD SHA Säkerhet i WAP Säkerhet på Internet WTLS (Wireless Transport Layer Security) Förlorad terminal Tekniska begränsningar på säkerheten Mänskliga faktorn Säkerhet i Blackberry-systemet Terminalen Tänkbara svagheter Gränssnitt i mobila terminaler Skärmens storlek Inmatning av data Textinmatningssystem Navigeringsanordningar Scrollhjul Styrplatta Informationens struktur Djup och bredd i en hierarkisk meny Tekniska begränsningar på gränssnittet Gränssnitt för mobilt Internet Brödsmulor Skillnader mellan terminaler Prototyputveckling Val av plattform...29

7 7.1.1 XHTML Mobile Profile Säkerhet Identifiering av användaren Gränssnitt Användaranpassning Rapportering Timer Tidigare inrapporterat Tillgänglighet Fortsatt utveckling Slutsatser Tidsredovisning Gränssnitt Säkerhet Tillgänglighet Prototypapplikationen Diskussion Tidsredovisning Gränssnitt Informationens struktur Inmatningssystem Mobilt Internet Tekniska begränsningar Säkerheten Interaktion med användare Säkerheten Förlorad terminal Säkerhet för Mobilt Internet Blackberry Tillgänglighet Förslag på fortsatt forskning Litteraturlista Böcker Artiklar Webbsidor Rapporter...43

8 Inledning 1 Inledning Det här kapitlet går igenom detta examensarbetes problem och syfte. Bakgrund och avgränsningar på problemet behandlas också. 1.1 Bakgrund Anställda på företag redovisar sin tid för att företaget ska kunna veta hur många timmar som har lagts ner på olika uppdrag och projekt. Den tidsredovisningsprocess som finns idag på många företag skulle på flera sätt kunna effektiviseras. Det skulle i många fall vara fördelaktigt med ett system som har högre tillgänglighet, är lättare att använda och som snabbt får in arbetad tid i företagets system. Detta gäller speciellt i de branscher där man jobbar mycket utanför kontoret och det vanliga redovisningssystemet inte alltid finns tillgängligt. Att använda sin handhållna terminal för att redovisa den tid man arbetat på olika projekt istället för traditionell redovisning skulle i så fall kunna snabba upp företagets faktureringsprocess. Inom andra områden än tidsredovisning har den mobila terminalen numera blivit ett viktigt redskap. Eftersom den i många fall effektivisera organisation eftersom personalen inte behöver vara tillgänglig på kontoret för att till exempel ta emot och svara på e-post. Speciellt då i de branscher där man spenderar mycket av tiden utanför kontoret. Genom att sköta bland annat sin e-post och sin kalender mobilt som i till exempel Blackberry-systemet kan flödet snabbas på i organisationen eftersom e-posten inte behöver ligga obesvarad tills den anställde har tillgång till sin fasta terminal. Gemene man är nu för tiden villig att stå ut med den mobila terminalens begränsningar för att ha tillgång till information och kunna sköta vissa arbetsuppgifter oberoende av var de befinner sig. De nackdelar som finns med mobila terminaler jämfört med fasta terminaler är ju till exempel: att de har små skärmar, låga hastigheter för överföring av data, begränsat lagringsutrymme och dåliga inmatningsmöjligheter. 1.2 Krav på en mobil applikation För att ett företag ska kunna ta in en mobilapplikation, till exempel ett system för tidsredovisning, i sin organisation finns det vissa krav som måste uppfyllas. Applikationen måste vara lätt att använda, inget som skickas från terminalen ska kunna läsas av någon obehörig samt att systemet alltid finns tillgängligt. Ett bra gränssnitt och en lättanvänd applikation gör att mindre resurser behöver läggas på utbildning och support till användarna. Det gör också att själva tidsredovisningen kan skötas snabbare och smidigare. Säkerheten är en viktig punkt för företag då det kan vara känslig information som skickas från terminalen. Det kan till exempel vara viktigt ur bland annat konkurrenssynpunkt att inte konkurrenter får tillgång till hur mycket tid anställda lagt ner på olika projekt. Hög tillgänglighet till systemet är centralt så att den anställda alltid kan redovisa sin tid utan att de behöver vänta på att något nät finns tillgängligt. Utan så gott som ständig tillgång till applikationen skulle också hela grundidén, att kunna redovisa sin arbetade tid var och när som helst, falla. Allt dessa problem måste lösas för att tidsedovisning ska kunna vara ett realistiskt alternativ det sätt som tidsredovisning sköts på idag. 1

9 Inledning 1.3 Syfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka förutsättningarna är för tidsredovisning via mobila terminaler. Detta kommer att göras genom att utreda de tekniska och användarmässiga förutsättningarna. 1.4 Problemformulering För att ett företag ska gå över till att använda mobila terminaler i sin organisation krävs att systemet är säkert, enkelt och snabbt att använda och har hög tillgänglighet Frågeställningar Hur anpassas applikationen på bästa sätt till användaren? Mobila terminaler har andra förutsättningar för användandet jämfört med fasta arbetsstationer, till exempel skärmens storlek och hur inmatning av text går till. Hur designas bäst en applikation efter den mobila terminalens förutsättningar? Vilka tekniska begränsningar finns det för mobila terminaler? Mobila terminaler har vissa tekniska begränsningar som batteritid och processorkraft. Detta måste tas i beaktning under utvecklingen av applikationer till mobila enheter. Terminalens tekniska förutsättningar sätter begränsningar för både säkerheten och användandet. Hur kan säkerheten garanteras mellan företagets server och de mobila terminalerna? Säkerheten är viktig för företag som använder sig av mobila terminaler. Inget av det som skickas mellan terminal och server ska kunna läsas av tredje part. Själva terminalen i sig kan också vara en säkerhetsrisk om den hamnar i fel händer. Hur garanteras tillgänglighet till företagets server? Att systemet har hög tillgänglighet är centralt då avbrott kan leda till ekonomiska förluster för företaget. Därför är det viktigt med god täckning hos mobiloperatören samt att systemet är pålitligt. Vilka fördelar finns med att redovisa sin arbetstid mobilt om man jämför med vanlig tidsredovisning? Hur kan tidsrapporteringen effektiviseras genom att man redovisar sin tid direkt på plats och inte behöver vänta tills man är på kontoret? 1.5 Avgränsningar Denna rapport kommer allmänt att behandla mobila system men kommer att i första hand titta på Blackberrys mobila lösning. Jag kommer inte att gå in på några djupare ekonomiska resonemang utan kommer att koncentrera mig på säkerhet, gränssnitt och tillgänglighet. Handdatorer och mobiltelefoner har idag börjat växa samman till en och samma enhet. Kalender, adressbok och många andra funktioner som tidigare sköttes av handdatorer finns idag också i mobiltelefonen. De tekniska förutsättningarna skiljer sig också en hel del mellan handdatorer och mobiltelefoner. Därför är termen mobila terminaler i denna rapport avgränsat till mobiltelefoner och Blackberry-systemets terminaler, handdatorer kommer alltså inte att beröras alls i denna rapport. Prototyputvecklingen i detta examensarbete kommer att ta fram en utvärderingsmodell för tidsredovsning via en Blackberry-terminal. Vidareutveckling till en färdig och helt fungerande produkt får anses ligga utanför examensarbetet. 2

10 Inledning 1.6 Målgrupp Resultatet av detta arbete kan vara av intresse för företag som vill använda sig av mobil tidsredovisning i sin organisation samt uppdragsgivaren Wireless Enterprise. 1.7 Tidigare forskning Ett examensarbete på ungefär samma område har gjorts av Johan Andersson och Håkan Spaak vid Umeå Universitet. Deras arbete är dock mer inriktat på de tekniska aspekterna av utveckling av ett tidsrapporteringssystem i Java för mobiltelefoner. 3

11

12 Metod 2 Metod Metoden är det verktyg som forskaren har för att lösa det problem som denne står inför. I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att lösa problemet i detta examensarbete. 2.1 Angreppssätt Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att sätta mig in problemet på djupet. Ämnena som studerades var gränssnitt för handhållna terminaler, mobil säkerhet och mobila system. Efter en analys av den insamlade informationen togs en prototyp för tidsrapportering via en mobil terminal fram. På detta följde en utvärdering av prototypen och en sammanställning av alla delar av rapporten. 2.2 Fallstudier Jag har för detta examensarbete valt att använda en kvalitativ fallstudie. Bell anser att fallstudier är speciellt lämpade för forskare som arbetar på egen hand eftersom man kan gå på djupet med ett problem under en begränsad tid (Bell 2000:16). Bell menar vidare att man genom fallstudiemetoden kan koncentrera sig på ett speciellt problem och få fram faktorer som inverkar på företeelsen. Dessa faktorer kan förbli dolda vid surveyundersökningar men vara viktiga för förståelsen hur ett system fungerar. En fallstudie behandlar ett fåtal fall ur ett stort antal aspekter. Fallstudier kan vara både kvalitativa och kvantitativa, men oftast kvalitativa. 2.3 Kvalitativ respektive kvantitativ forskning Det finns två skilda ansatser man kan göra i sin forskning, kvantitativ och kvalitativ (Bell 2000:13). Med kvantitativ forskning menas sådan forskning där data insamlas och utrycks i sifferform för att sedan utvärderas och analyseras med olika statistiska metoder. Genom kvantitativa metoder kan mer generella slutsatser dras än vid kvalitativa metoder. Vid kvalitativ forskning kan istället en djupare förståelse för problemet uppnås än vid kvantitativ. När man i forskningen har ett kvalitativ angreppssätt utgår man från att problemet är en kombination av faktorer och egenskaper och därför inte går att mätas. Jag valde en kvalitativ inriktning på detta examensarbete eftersom jag ville få en djup förståelse för problemet. 2.4 Metodproblem All information som samlades in under arbetet har kritiskt granskas för att undersöka om den är tillförlitlig. Något man måste tänka på i detta sammanhang är reliabilitet och validitet Reliabilitet Ett instrument eller tillvägagångssätt ska ge samma resultat vid olika tillfällen där omständigheterna är likadana. Ett mått på detta är reliabilitet. Ett reliabilitetsproblem i detta arbete är att den litteratur och de artiklar jag hittat i litteratursökningen ibland är ett par år gammal. Eftersom utvecklingen på området handhållna terminaler går mycket fort fram kan i vissa fall informationen som stämde för två år sedan inte längre stämma. Det enklaste sättet att motverka detta är att söka så aktuella artiklar så möjligt och att jämföra informationen med 5

13 Metod andra källor med ett senare datum. Trots det är det mycket möjligt att om samma undersökning skulle göras om fem år att en del av de slutsatser jag kommit fram till inte längre är relevanta. Det gäller också att vara självkritisk i analysen av prototypen då den i stor del kan färgas av egna uppfattningar då den är utvecklad av mig Validitet Ett annat metodproblem är validitet. Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller verkligen beskriver det man är ute efter. För att ta hänsyn till validiteten har mina frågeställningar omformulerats i omgångar efter granskning. 2.5 Prototyputveckling För att få känsla av de områden jag tittat på inom tidsrapportering via mobil terminal så har en prototypapplikation för en Blackberry-terminal utvecklats. Prototypen är till för att ge en bild av hur en sådan applikation skulle kunna se ut och fungera. Den gav också en chans att pröva vissa av frågeställningarna i praktiken. 6

14 Tidsredovisning 3 Tidsredovisning Detta kapitel kommer att ta behandla hur tidsredovisning ser ut idag och hur det skulle kunna fungera på ett företag med mobil tidsredovisning. På många uppdrag som företag utför sätts priset efter hur många timmar som lagts ner på projektet. För att kunna fakturera sina kunder rätt belopp på dessa uppdrag måste konsulter och anställda vid företag redovisa hur många timmar de har lagt ner på projektet. Antalet timmar som lagts ner på ett projekt ligger sedan till grund för summan på fakturan. Fakturan kan inte skickas iväg förrän alla arbetade timmar från ett projekt samlats in i redovisningssystemet. Med ett mobilt tidsrapporteringssystem skulle man snabbare kunna få in den tid som lagts ner på ett projekt. 3.1 Tidsrapportering på företag Många företag har ett redovisningssystem då man en gång i veckan rapporterar den tid man jobbat under veckan. Det är svårt att ge en generell bild av hur tidsrapporteringen ser ut idag på olika företag. Givetvis så skiljer sig rutinerna åt från företag till företag. Men en ungefärlig bild av hur det kan se ut är enligt följande: I slutet av varje vecka rapporterar de anställda in arbetad tid till företagets affärssystem. I slutet av månaden godkänner eller korrigerar den anställde den tid som denne rapporterat in tidigare. Slutförda uppdrag faktureras sedan oftast i slutet av varje månad. Sammanställningen blir inte bekräftad förrän i slutet av veckan eller i slutet av månanden. Detta gör att sammanställning som företaget får in av inrapporterad tid är ofta inte dagsaktuell. 3.2 Mobil tidsrapportering Som sagts innan så dröjer det ofta till slutet av månaden innan man har alla timmar som lagts ner på ett projekt redovisade. Med en mer frekvent tidsrapportering skulle man snabbare kunna fakturera sina kunder eftersom man inte behöver vänta tills alla arbetade timmar blivit inrapporterade för att kunna skicka fakturan. Tidsredovisning genom en mobil terminal ger möjlighet att redovisa sin tid direkt och anställda som jobbar mycket ute på fältet behöver inte vänta tills de kommer till kontoret. 3.3 Tillgängliga mobila tidsrapporteringssystem För de två olika typer av terminaler jag undersöker i detta arbete, mobiltelefoner och Blackberry-terminaler, finns för tillfället få lösningar för tidsrapportering Mobiltelefon För mobiltelefoner med WAP finns det flera olika plattformar att använda. De flesta använder då WML för att beskriva sidorna vilket stöds av de flesta mobiltelefoner idag. Det finns ett svenskt system för tidsredovisning med mobil terminal, Tic-Tac Mobile. Tic-Tac Mobile är en webbaserad prenumereringstjänst för tidsredovisning och fakturering. Där det även går att sköta tidsredovisningen genom ett WAP-gränssnitt i WML. Då redovisning sköts via 7

15 Tidsredovisning webbläsaren är trafiken krypterad med SSL. Det gäller dock inte när man redovisar via WAP, vilket ger vissa frågetecken inför säkerheten i detta system Blackberry Alla tidsrapporteringssystem som använder WML fungerar även i Blackberry-terminalens webbläsare. Men det finns för tillfället inga applikationer för tidsredovisning speciellt utvecklade för Blackberry. 8

16 Mobila system 4 Mobila system I det här avsnittet tas mobil historik, tillgänglig mobila system i Sverige och andra typer av mobil kommunikation upp. Även WAP och mobilt Internet behandlas i detta kapitel. För att mobil kommunikation ska kunna vara möjlig krävs ett nätverk som förmedlar samtal och data mellan terminaler och mellan server och terminal. För företag som använder mobila terminaler är det viktigt att systemet som används har god täckning och hög tillgänglighet. Då avbrott kan leda till ekonomiska förluster. 4.1 Mobila system i Sverige Sverige var i jämförelse med andra länder tidigt ute med mobiltelefoni. Nedan följer en genomgång av de mobila system vi haft i Sverige MTA/MTD Världens första helautomatiska mobiltelefonsystem kallades MTA (Mobil Telefonsystem A, blev senare B, D allteftersom nya versioner av systemet togs fram) och togs i drift i Stockholm och Göteborg år MTA var i drift till och med 1961 då MTA ersattes med MTB. Efter MTB kom MTD som togs i bruk i slutet av 1971 och täckte från början bara ett område i Mellansverige. MTD var dock bara ett tillfälligt system i väntan på det nya NMT-nätet och därför kopplades samtalen manuellt. (Lund 2003) NMT Landstäckande mobilkommunikation kom igång i Norden 1981 med NMT (Nordic Mobile Telephony). NMT är ett analogt system som första hand användas till tal men kan även till viss del användas för att skicka data, överföringshastigheten är kbit/s (Lidström 2004). SMS och liknande tjänster fungerar inte med NMT. Systemet arbetar i 450MHz området och brukar därför kallas NMT var antalet abonnenter så stort att Telia vara tvungen att utöka nätet med ett frekvensområde till. Utbyggnaden av systemet kallas NMT 900 och låg i 900MHz-området. NMT 900-nätet stängdes ner 2001 men NMT 450-nätet är fortfarande aktivt idag med drygt abonnenter (Lidström 2004). Anledningen till att folk fortfarande använder NMT-nätet är troligtvis att täckningen är överlägsen andra befintliga nät. NMT har täckning på 90 % av Sveriges yta vilket varken GSM eller UMTS är för tillfället i närheten av (Lidström 2004). Dock har Post och Telestyrelsen bestämt att släckas ner NMT 450-nätet den 31 december 2007 till förmån för de digitala näten GSM De europeiska länderna försökte på 90-talet få fram en gemensam standard för mobil kommunikation. Det nya systemet skulle vara digitalt, kunna användas i alla europeiska länder och klara av både röstsamtal och datakommunikation. Flera förslag på system presenterades av olika företag och svenska Ericsson kom fram med det system som valdes ut. Denna andra generation mobiltelefoni kallades GSM (Groupe Spécial Mobil, blev senare även akronym för Global System for Mobile Communications). Systemet som arbetar i 900MHz- 9

17 Mobila system området öppnades 1992 för abonnenter. Detta nya system innehöll: internationell roaming 1, datakommunikation i hastigheter upp till 9.6 kbit/s, möjligheten att skicka SMS-meddelanden och kompabilitet med andra länders 900Mhz-system. Dataöverföringshastigheten på 9.6 kbit/s var vid tidpunkten för införandet av standarden relativt hög men är med dagens mått ganska långsam (Blomberg 2001). Man kan jämföra med en Internetanslutning med modem via telefonjacket som vanligtvis ligger på 56.6 kbit/s. GSM är cellbaserat, vilket betyder att basstationerna är uppbyggda i ett nät av celler. Basstationerna kan ändra frekvens för att inte störa intilliggande stationer. I städer där trafiken över basstationerna är hög läggs stationerna nära varandra. I glesbygden kan däremot basstationerna placeras ut med större avstånd mellan varandra eftersom förhållandet mellan antalet samtidiga användare och yta statistiskt är mindre. Det finns ett antal olika uppgraderingar av GSM som använder det befintliga GSM-nätet fast har högre överföringshastigheter. För att kunna dra nytta av dessa tekniker krävs att den terminal man använder stöder tekniken. HSCSD HSCSD (High Speed Circuit Switch Data) använder GSM-nätet fast med något högre överföringshastigheter än vanlig GSM. Överföringshastigheten är på 43 kbit/s. GPRS GPRS (General Packet Radio Service) förmedlar paket på GSM-nätet på liknande sätt som på Internet. Med GPRS kan man vara konstant uppkopplad och endast betala för den mängd data som skickas och tas emot. GPRS brukar ofta kallas 2.5G. Överföringshastigheten är teoretiskt på 172 kbit/s men ligger i realiteten oftast mellan 20 och 50 kbit/s (Lewan 2004). EDGE En vidareutveckling av GPRS som skickar data på ett effektivare sätt och ger ännu högre överföringshastigheter är EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution). Teoretiskt kan data skickas med upp till 384 kbit/s men normala hastigheter brukar vara 75 till 135 kbit/s (Lewan 2004) UMTS Specifikationer för UMTS fastställdes 1997 av det europeiska standardiseringsorganet ETSI (European Telecommunications Standards Institute), Den nya standarden hade stöd för IPnummer och överföringshastigheter på upp till 2 Mbit/s. UMTS (Universal Mobile Telecommunication) kallas även 3G, den tredje generationens mobiltelefoni. UMTS höga överföringshastigheter gör det möjligt att skicka multimedia i mobilnäten som till exempel film och ljud. En nackdel med UMTS är det kräver mycket energi av terminalerna vilket gör att batteritiden oftast är mycket kortare än på GSM-terminaler. Frekvensspektrumet som UMTS använder är mycket större än för tidigare system. De högre frekvensbanden som UMTS använder gör att man kan ha högre hastigheter i nätet men basstationernas räckvidd blir däremot kortare. UMTS behöver därför ett större antal basstationer än GSM. (Hammarbäck 2000) 4.2 Mobila system i andra delar av världen Till samma generation som NMT hör det analoga systemet AMPS (Advanced Mobile Phone System) som lanserades 1983 i USA. AMPS digitala efterföljare DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone System) kan sägas motsvara vårt GSM och finns förutom i USA, i Australien, 1 Roaming När mobiloperatörer gör avtal med andra operatörer om att kunderna får använda deras nät. 10

18 Mobila system Nya Zeeland och till viss del Asien. CDMA One (Code Division Multiple Access) är ett annat system som används i USA och även Asien. Dess efterföljare CDMA 2000 är den standard som används för tredje generationens mobiltelefoni, 3G. I Japan och vissa andra delar av Asien används PDC (Personal Digital Cellular). Inget av systemen ovan är kompatibelt med GSM/GPRS. 4.3 Andra typer av mobil kommunikation WLAN (Wireless Local Area Network) Ett WLAN är ett trådlöst lokalt nätverk. WLAN används främst av datorer men kan också användas för mobila terminaler. Överföringshastigheten är ofta hög men dock är inte räckvidden så bra utan täcker oftast bara ett mindre område. De trådlösa nätverken är i de allra flesta fall utplacerade på strategiska platser som till exempel flygplatser och skolor Mobil IP Internet Protocol (IP) är det protokoll som tillsammans med TCP (Transmission Control Protocol) främst används vid kommunikation på Internet. Dessa protokoll är framtagna för att noderna i systemet ska vara fasta och är alltså inte anpassade för mobil kommunikation. Men genom Mobil IP är det möjligt att växla mellan olika IP-baserade kommunikationsformer. Till exempel kan man börja en nedladdning av en fil över ett WLAN för att sedan automatiskt byta till GSM om täckningen skulle bli för dålig. Mobil IP använder två IP-adresser för varje uppkopplad enhet. En fast hemadress och en care of -adress som byts ut för varje ny typ av kommunikation DVB-H En kommande standard är DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld). Standarden bygger på DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestial) som är den teknik som används för digitala tv-sändningar. DVB-H är tänkt att integreras med dagens GSM- och UMTS-nät. Standarden är främst menad för att användas till mobila videotjänster men kan även användas för andra typer av media och nedladdningar av filer. Standarden använder IP-protokollet och utnyttjar IP Datacasting som är en teknologi som kan distribuera digitalt innehåll till en stor publik. 4.4 Blackberry En typ av system för mobila terminaler är Blackberry. Blackberry utvecklas av det kanadensiska företaget Research In Motion (RIM). Blackberry-systemet kopplar mobila terminaler direkt till företagets server. Terminalerna som används är speciellt anpassade för systemet. Det har på senare tid också blivit möjligt att använda sig av Blackberry-systemet med andra mobila enheter än Blackberrys egna terminaler, bland annat Sony Ericssons P900. En Blackberry-terminal gör det möjligt för anställda att bland annat läsa e-post, sköta sin kalender och använda sin adressbok utanför sitt kontor. Alla förändringar som görs på terminalen registreras samtidigt i företagets egna system. Blackberry kan också integreras med Outlook eller Lotus som är två lösningar för att hantera e-post, scheman och kontakter med mera. För att säkerställa kopplingen mellan terminal och server krypteras trafiken mellan företagets server och de mobila terminalerna med en trippel DES- eller AES-kryptering. Mer om säkerheten kommer i nästa avsnitt. Trafiken i Blackberry färdas enligt figur 1. Från terminalen går trafiken först över GSM/GPRSnätet. Det finns för tillfället ingen möjlighet att använda UMTS-nätet. Efter att ha färdats över GSM-nätet fortsätter trafiken över Internet vidare till företagets server. För att sköta 11

19 Mobila system kommunikationen mellan terminaler och företagets intranät måste Blackberry Enterprise Server installeras hos företaget. Blackberry Enterprise Server fungerar som en länk mellan och Internet och företagets intranät. Figur 1. Trafiken i Blackberry-systemet tar följande väg mellan terminal och server. Wireless Network är GSM/GPRS-nätet. Den stora fördelen med Blackberry är att e-posten tas emot med så kallad push-teknik, alltså att e-posten kommer till terminalen på ungefär samma sätt som ett SMS eller MMS-meddelande. Användaren behöver alltså inte själv logga in varje gång denne vill kontrollera e-posten. De flesta terminalerna har ett helt tangentbord med alla bokstäver i det engelska alfabetet. Man kan även använda terminalen som en vanlig mobiltelefon för att ringa eller skicka SMS. Enheten är också utrustad med en webbläsare och kan läsa de vanligaste dokumentformaten som till exempel PDF och Word. Applikationer i Java eller C++ kan utvecklas för terminalen för att kunna tillföra extra funktionalitet. Det finns alltså möjlighet att utveckla specialskrivna applikationer till terminalerna för att till exempel skapa kopplingar till företags affärssystem. Man kan också utnyttja Blackberry-terminalens webbläsare för att använda webbapplikationer. 4.5 Mobilt Internet/WAP Åtkomst av Internet genom mobila terminaler burkar kallas Mobilt Internet. Eftersom vanliga webbsidor inte går att visa på ett bra sätt på mobila terminalers små skärmar har WAP (Wireless Application Protocol) tagits fram. WAP är en öppen standard för mobil kommunikation över Internet. WAP spåddes under början av 2000-talet en lysande framtid. Men framgångarna har till stor del uteblivit. Mycket på grund av att det marknadsfördes som en mobil version av vanligt Internet-surfande, vilket det inte alls är. En annan orsak är att WAP lider av stora problem i fråga om användarvänlighet (Nielsen 2000). Det flesta mobiltelefoner som säljs idag går att använda för att surfa på WAP-sidor. Enligt Phone.com stödde 95 % av alla mobiltelefoner som såldes 2003 WAP (Phone.com 2003). WAP fungerar genom att en terminal kommunicerar med en så kallad gateway. En gateway är en server som översätter protokoll och komprimerar WML-koden som beskriver innehållet på sidan. Gatewayen tar in förfrågningar om WAP-sidor från mobila terminaler och översätter dem till HTTP 2 (Hypertext Transfer Protocol) och skickar sedan vidare till förfrågningen till önskad webbserver. Förfrågningarna måste översättas för att terminalen ska kunna kommunicera med den webbserver som klienten efterfrågar. När webbservern svarar komprimerar gatewayen WML-koden som den fått från webbservern och skickar den sedan vidare till terminalen WML På samma sätt som vanliga webbsidor använder HTML (HyperText Markup Language) för att beskriva innehållet på sidorna använder WAP-sidor WML (Wireless Markup Language). Varje sida i WML kallas kortbunt som i sin tur består av ett antal kort. Det första kortet i kortbunten visas för användaren när denne kommer till en sida medan de andra korten laddas ner i 2 HTTP är det protokoll som används på Internet vid kommunikation mellan webbservrar och webbläsare. 12

20 Mobila system bakgrunden. Denna bakgrundladdning av korten gör att navigeringen mellan korten går relativt snabbt. (Kaikkonen 2003:334) XHTML I nästa generation av WAP kallad WAP 2.0 kommer sidorna i stället för att bygga på WML beskrivas av XHTML Mobile Profile som är en delmängd av XHTML 3. World Wide Web Consortium (W3C) som tar fram standarder på Internet rekommenderar XHTML för utveckling av hemsidor framför HTML som används på de flesta Internet-sidor idag. Det kommer troligtvis att medföra att inom några år kommer samma sidor kunna visas både i vanliga webbläsare och mobila terminaler (Kaikkonen 2003). Redan idag finns många terminaler klarar av att visa webbsidor i XHTML. XHTML är en utveckling av HTML som separerar innehållet från layouten. För att beskriva utseendet används CSS 4 (Cascading StyleSheets). Koden i XHTML måste vara formaterad enligt XML 5 -regler. I XML måste till exempel alla taggar stängas och endast taggar i gemener får förekomma. En tagg är det märkord som används för att strukturera upp informationen i XML eller (X)HTML-dokument. En del funktioner kommer att försvinna i och med övergången från WML till XHTML MP. Softkeys som lät användaren komma åt vissa vanliga val på ett enkelt sätt. WML-script som gav extra funktionalitet till WML-sidan är också borta, istället kommer JavaScript som är lite mer avancerat än WML-script att ta över. Kortbunt-metaforen som gör att kort som inte visas laddas i bakgrunden finns inte heller kvar utan varje sida laddas var för sig. En funktion liknande softkeys har dock lagts till i WAP 2.0. Man kan för varje länk lägga till attributet accesskey. Om attributet accesskey= 3 läggs till fås samma resultat som att klicka på länken genom att trycka på 3-knappen. Det går att definiera en accesskey för knapparna 0-9 samt * och # chtml Ett annat sidbeskrivningsspråk för mobila terminaler är chtml (Compact HyperText Markup Language) som är en bantad version av HTML som är speciellt anpassad för mobila terminaler. chtml har inte samma höga krav på att koden är välstrutkurerad som XHTML. Vilket kan leda till att samma sidor kan se olika ut på olika terminaler. En nackdel är också att chtml inte stöder CSS. Användningen av chtml kommer troligen minskas allteftersom XHTML och WAP 2.0 tar över som standard. 3 XHTML står för Extensible HyperText Markup Language. 4 CSS beskriver utseendet på webb och WAP-sidor. 5 XML ett textformat för utbyte av data. 13

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition

Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition Kartläggning av distributionstekniker för spridning av en elektronisk tidningsedition MARTIN KARLSTRÖM Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05002 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka

Läs mer

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ 2003:144 SHU EXAMENSARBETE ELEKTRONISK HANDEL: Tjänsten e-kort som betalningsalternativ MATS ANDERSSON BRITT-LOUISE ÅBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Betalningssätt via webben

Betalningssätt via webben Institutionen för informatik och media Betalningssätt via webben En studie om konsumenters ansedda kunskap angående olika betalningssätt via webben och deras säkerhet Författare: Kristoffer Eriksson Handledare:

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Riksdagsval via Internet

Riksdagsval via Internet Riksdagsval via Internet Ett system för säkra val via Internet i Sverige Jonas af Sandeberg Pilotgatan 4 12832 Skarpnäck 070-7989373 jonasp9@kth.se Handledare: Henrik Eriksson Kursnr: DD143X Examensarbete

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH SKYDD Kandidatuppsats i Informatik Carl Nordin Fredrik Olausson VT 2009:KI08 Svensk titel: Trådlösa nätverk i Borås tätort - En studie om säkerhet

Läs mer

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN Kandidatuppsats i informatik Sara Hansson S073935 Joakim Nordlund S072842 VT 2010:KI08 Svensk titel: Mot tillgängliga

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

E-handel i småföretag

E-handel i småföretag School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI E-handel i småföretag Marlene Svensson Jan 2005 MSI Report 05002 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95 VÄXJÖ ISRN

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer