Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Tid: Torsdag den 5 december 2013, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information om Arbetsmarknadsenheten (Inga handlingar) 3. Information om implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun hur har det gått? (Inga handlingar) 4. Internbudget 2014 TSN 2013/57 5. Ekonomisk månadsrapport TSN 2013/25 6. Utökning av Tjänstegarantin Städ TSN 2013/61 7. Tilldelningsbeslut, Tomtaängs förskola TSN 2013/59 (Handlingarna lämnas på sammanträdet) 8. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 9. Information om kommande upphandlingar TSN 2013/ (Inga handlingar) 10. Delegationsärenden TSN 2013/1 11. Övriga anmälningsärenden TSN 2013/2 12. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2013/ Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel Internbudget 2014 Förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2014 med verksamhetsmål och verksamhetsplaner för teknik och servicenämndens verksamhetsområden. att utse politisk attestant för teknik och servicenämnden. Ärende Teknik och servicenämndens internbudget för 2014 är helt anpassad efter de budgetförutsättningar och ramjusteringar som fullmäktige beslutat. Förutsättningarna redovisas efter tekniska enhetens och kost och städs internbudgetar. Den stora förändringen i internbudget 2014 mot 2013 är att AME flyttas över från Vård och omsorg till TSN. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom Bilagor Detaljbudget Verksamhetsmål med verksamhetsplaner Attestlista

4 TEKNISK VERKSAMHET BUDGET 2013 BUDGET 2014 Skattekollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Teknik & servicenämnd varav buffert KFTS-chef, teknik & service Fastighetsförvaltning Gatu-/Parkförvaltning Gemensam verksamhet Kommunhusen Försäkringar Stationshusen Enskilda vägbidrag AME Fritidsanläggningar Skolor och förskolor Trosa o Vhd vårdcentral + ambulansstn + Industrigatan Summa skattefinansierad vsh BUDGET 2013 BUDGET 2014 Avgiftskollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto VA-verksamhet Renhållning, hushållsavfall Korslöt Renhållning, slam/latrin Renhållning, farligt avfall Renhållning Summa avgiftsfinansierad vsh

5 Budgetförutsättningar % uppräkning kostnader 2032 AME tillkommer 3227 Demografi fastigheter, gator, parker års 1-årssatsningar bort -850 Rationaliseringar -387 Driftupphandlingen -300 EPC-projektet -50 högre intäkter Landstinget -37

6 KOST & STÄDVERKSAMHET INTERNBUDGET KOST BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Intern försäljning Extern försäljning EU-bidrag TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER STÄD BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Regelbunden städning Extra städ och golvvård TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER 0 0 Budgetförutsättningar % uppräkning av priser för både Kost och Städ Ettårssatsningar 2013 bort, matprojekt -200 tkr Volymökningar/-sänkningar enligt rektorernas budget

7 ATTESTRÄTTER 2014 Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Teknik och serviecnämnd (TSN) Ordf TSN 1:e v ordf. Produktionschefen delegationsbeslut Stationshusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunhusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunförsäkringar Fritidschef Teknisk chef Trosa Vårdcentral Fastighetsingenjör Teknisk chef Vhd distriktssköt.mott. Fastighetsingenjör Teknisk chef Ambulansstation Vhd Fastighetsingenjör Teknisk chef Industrigatan Fastighetsingenjör Teknisk chef Skredutr. Brovägen Teknisk chef KFTS-chef* Skredutredningar Teknisk chef KFTS-chef* Fastighetsförvaltning Fastighetsingenjör Teknisk chef VA-verksamhet VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Gatuförvaltning Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Gemensam vsh Teknisk chef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Enskilda vägbidrag Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Renhålln, hushållsavfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Korslöt VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln slam/latr VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln farligt avfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef KFT-chef, teknik KFTS-chef* Teknisk chef Chefslön Kommunchef Personalchef Kost och städchef Kost och städchef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Tillagningskök Tomtaklint Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Vitalis Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Skärlag Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Hedeby Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Kyrk Kost och städchef KFTS-chef* Tillagningskök Häradsgården Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Trosagården Kost och städchef KFTS-chef* Städlag Trosa kommun Kost och städchef KFTS-chef* Husbyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklintskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Skärlagskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Hedebyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Kyrkskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Vitalisskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra skolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Hyreskostnad Hasselbacken Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Väsby fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklint fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtahill fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtalund fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaäng fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Fagerängs fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef

8 62302 Hyreskostnad Fagerhults fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkes fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Nya Björke Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Ängsbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tallbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Dalbystugans hyreskostn Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra förskolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Stabilisering efter skred Teknisk chef KFTS-chef* Korslöt, utr lakvatten avslut VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef VA-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Gatu-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Trafiksäkerhetsåtgärder Gatuingenjör Teknisk chef Fastighets-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Lekplatser Gatuingenjör Teknisk chef Utv. Parker och grönmiljö Gatuingenjör Teknisk chef Investeringsreserv Fastigheter Fastighetsingenjör Teknisk chef Utemiljö förskolor Fastighetsingenjör Teknisk chef Avfalls-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Städutrustning KFTS-chef* Kommunchef Köksutrustning KFTS-chef* Kommunchef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.

9 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Under 2014 är medborgarna nöjda med drift och underhåll av kommunens gatunät 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät 2. Kostnaden för drift av gatubelysningen är mindre än föregående år. Minskning med 3 % per m 2 och år. Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande till m 2 -ytan. 3. Under 2014 upplever medborgarna kommunens parker som välskötta. 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är högsta betyget. Egen enkät 4. Fr.o.m år renhållningskostnaden för torg- och parkytor mindre än föregående år. Minskning med 2 % årligen under en treårsperiod. Uppföljning av bokförda kostnader för renhållning på objekten. 5. Kostnaden för skadegörelse minskar jämfört med föregående år. Minskning med 10 % mot föregående år. Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse. 6. Angöringen till skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under Mätning av genomförda projekt. 7. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig enkät till kommunens medarbetare, HME enkät. Verksamhetsområden Gator och gång- / cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och upphandlingar Exploateringar Kommunens skogar Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: seriebyten enligt plan av gamla kvicksilverarmaturer mot metallhalogenarmaturer. att införa styrsystem i gatubelysningsanläggningen att i lämpliga anläggningsdelar införa LED belysning. Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att förstärka utplaceringen av papperskorgar och hundlatriner på torg och i parker att strategiskt utplacera papperskorgar och hundlatriner att snabbt åtgärda nedskräpade områden

10 Verksamhetsområde 5 ska uppnås genom : att snabbt åtgärda nedskräpning och klotter att kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar att bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar att lysa upp mörka delar av skolgårdar att samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m för ex samordning av bevakning Upphandling av års- avtal för drift av gata, park och fastighet Förbättra och förstärka upphandlingsorganisationen för Trosa kommun Genomförande av 3-års program för vassröjning Påbörjande av underhållsmuddring enligt program för Stadsfjärdarna Upphandlig av entreprenör för genomförande av grön skogsbruksplan för kommunens skogar Verksamhetsområde 6 ska uppnås genom: ökad satsning på det planerade underhållet att förstärka belysningen kring trafikangöring till skola / förskola att förstärka belysningen på övergångställen till skola / förskola att införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet att förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor att vid nybyggnationer genomföra belysta och trafiksäkra angöringar. Verksamhetsutveckling Ökad satsning på det planerade underhållet Infoga fritidsanläggningar i underhållsplanen Höjda krav i skötselvärden i de upphandlade driftentreprenaderna park, gata och fastighet Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaderna Verksamhetsområde 7 ska uppnås genom: att medarbetaren är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att medarbetare har ansvar för egna projekt att genom deltagande i enhetens projektgenomgångar få insyn och möjlighet att påverka verksamheten att ha möjlighet till kompetensutveckling Verksamhetsexempel Byggnation av Safiren Byggnation av angörig till Safiren Ombyggnation av Skärlagsskolan Fortsatt upprustning av förskolor i Vagnhärad Byggnation av förskola i Väsby, Vagnhärad Gatubyggnationer ex Svartviksvägen, Edanö backe och Västra Fän Byggnation av Vagnhärds torg Byggnation av förstärkt parkering vid Vagnhärads station Utvecklig av parkområden enligt Parkplan Byggnation av å- miljön i Vagnhärad Renoverig av tak på Trosa vårdcentral

11 Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Antalet översvämningar i fastigheter, orsakade av brister i det allmänna spillvattennätet är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 2. Antalet vattenläckor är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 3. Va- kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. 4. Mängden brännbart avfall minskar mot föregående år. Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare 2014 jämfört med föregående år. Uppföljning av upphandlad renhållningsentrepren ad. 5. Renhållnings kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. Verksamhetsområden Vatten och avlopp (Va) Renhållning Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och investeringar förbättrande åtgärder i pumpstationer Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i vattenledningsnätet genom arbetsprogram och investeringar att planera och genomföra ny överföringsledning från Sörtuna vattentäckt Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: att säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 att snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att genoföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet. öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: att systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder att snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem att fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund Verksamhetsexempel Ny överföringsledning mellan Sörtruna och Trosa projekteras och anläggs Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna utarbetas och antas Va- byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet Fortsatt arbete med sluttäckning av Korslöt Renovering av vattentorn i Vagnhärad Fortsatt arbete med va- databas Utarbetande av arbetsprogram Utarbetande av investeringsprogram för förnyelse i va- anläggningen Uppföljning och kvalitetssäkring av nya renhållningsentreprenader

12 Verksamhetsutveckling Höjda krav i skötselvärden i upphandling av driftentreprenad för va- anläggning Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaden

13 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Kost och städenhetens mål Vad Mål Mätmetod 1. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5, på en skala 1-5 HME 2. Kostenhetens interna beställare är n öjda År 2015 ska 85 % av kunderna svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät 3. Matgästerna, år F-6, år 7-9 samt äldreomsorgen är nöjda med utbud och service gällande maten. År 2015 ska 85 % av år f-6, 70 % av år 7-9, 88 % av äldreomsorgens gäster svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät Andelen ekologiska livsmedel (FSC märkt 4. fisk ingår) ska öka i Trosa kommun ( mäts i År 2015 ska andelen vara 40 % Inköpsstatistik kr) 5. Matsvinnet ska minska Minskning med 20 % till år 2015 jämfört med 2013 Egen mätning 6. Interna beställarna/ kunderna är nöjda med städningen och service kring städningen År 2015 ska 90 % av kunderna svara 4-5 avseende städningen och 95 % ska svara 4-5 avseende servicen Egen enkät Verksamhetsområden Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: Verksamhetsdialog Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Tydlighet ansvarsområden specialister Arbetsrotation Hälsoarbete Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: Tydliggöra avtal och åtaganden Ev tjänstegarantier Bättre information till kund skriftlig Kunddialog Det goda värdskapets principer Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, skola/förskola regelbundet Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla användning av AIVO kostdatasystem Utveckla användning av Skolmatsverige verktyg i dialog mellan kök och rektorer Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Testa nya former av matråd där pedagoger och föräldrar närvarar samsyn på måltider Elevfavoriter varje vecka på matsedeln Teman ihop med skolan Elevdialog i samarbete med skolan Involvera hemkunskapen testlaga maträtter som sedan kan serveras i skolrestaurangen Dialog mellan alla inblandade yrkesgrupper inom äldreomsorgen Utveckla kostombudens roll inom äldreomsorgen Matråd se över hur de kan förbättras Teman, Mat vi minns, mm på menyn för äldreomsorg Mat och musik arrangemang Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Ännu mer mat lagad från grunden skapar resurser för att öka andelen eko. Minskat svinn Sprida information så att alla enheter inom kommunen bidrar genom att köpa eko, t.ex. kaffe Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: Strukturerat mäta/väga matsvinn regelbundet inom våra verksamheter Uppmärksamma internt kring hur mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det.

14 Uppmärksamma frågan inom skolan, t.ex. på miljöråden. Koppla ihop matråd och miljöråd. Verksamhetsmål 6 ska uppnås genom: Nyckeltal mätning används i större utsträckning Se över om det går att göra kvalitetsmätning på annat sätt, tex INSTA 800 Tydliggöra avtal och åtaganden Mer info till kunder vid t.ex. golvvård Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, Skola/förskola regelbundet Verksamhetsexempel Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef Hälsoarbete: Antiloop coaching Teamutveckling, genomfört ht -13 Peppa vid APT om Sunt Liv utbudet Studiebesök Fortsatt implementering av AIVO kostdatasystem Fortsatt implementering av Mätman, HACCP datastyrt livsmedels -hygienkontrollsystem Utbildningar inom Livsmedelshygien, specialkoster, matlagning Påbörjat användning av verktyg Skolmatsverige Dietist, projekt avslutas Vt Genomfört studiebesök till äldreboende Tre Stiftelser, Göteborg för att studera deras arbete kring måltider. Genomfört i samarbete med VO. Utvecklar våra restauranger Kompetenshöjning hos personal genom PRYL ht 2013 Tjänstegaranti finns inom städ Fortsätta utveckla specialområden inom Kost och städ för att utveckla och engagera medarbetare. Fortsätta Implementera Måltidspolicy: Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla APT bjuda in fler personer från olika verksamheter i kommunen och från andra intressanta verksamheter Arbeta för att dietistkompetens anställs inom Trosa kommun för arbete med måltidsutveckling Utveckla samarbete med Tekniska nya arbetsområden för städ Nya lokaler planeras för städenheten Utveckla kvalitetsmätning inom städ med tex INSTA 800 Utveckling av tjänstegarantier Verksamhetsutveckling Länsstyrelsen Södermanlands län har lanserat en Matstrategi för länet, Stolt mat i Sörmland. Där är den offentliga maten en viktig pusselbit. Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef

15

16 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Teknik och service Claes-Urban Boström Tel Fax Ekonomisk månadsrapport per sista oktober 2013 Förslag till beslut att godkänna månadsrapporten Ärendet Utifrån oktobers månadsrapporter ser vi ingen anledning att förändra något i prognosen för 2013 för varken de skattefinansierade eller avgiftsfinansierade verksamheterna, utan räknar med samma prognos som vid delårsbokslutet. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom

17 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Skattekollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden varav buffert KFT-chef, teknik & se Fastighetsförvaltning Gatuförvaltning Gemensam vsh Stationshusen Kommunhusen Kommunförsäkringar Enskilda vägbidrag Skolor/förskolor Trosa vårdcentral Vhd distriktsköt. Mott Ambulansstationen V Industrigatan Skredutredningar Summa

18 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Avgiftskollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto VA-verksamhet Renhållning, hush o a Korslöt Slam och Latrin Farligt avfall Summa

19 MÅNADSUPPFÖLJNING KOST OCH STÄD KKR TOTALER Kostverksamhet totalt Helårsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010, Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Tillagningskök Tomtaklint Mottagningskök Vitalis Mottagningskök Skärlag Mottagningskök Hedeby Mottagningskök Kyrk Tillagningskök Häradsgården Mottagningskök Trosagården Summa Kostverksamhet Städverksamhet årsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010,53050 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Städlag Trosa o Vhd Summa Städverksamhet

20

21 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Tel Fax Tjänstegaranti Städ Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att Anta bifogad tjänstegaranti avseende Städtjänster som utförs av Städenheten inom kommunen. Bakgrund 2008 antogs en Tjänstegaranti för städ. Garantin är nu utökad, gäller alla städkunder och garanterar att städning utförs enligt beställning, om städningen ändå uteblir ska kunden kompenseras motsvarande den uteblivna tiden *2. Claes-Urban Boström Produktionschef Kerstin Tibbling Kost- och städchef

22 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Förslag till ny Tjänstegaranti Städ Tjänstegaranti Städ Avser alla Städenhetens kunder. Städenheten garanterar att städning skall utföras enligt beställning. Om städningen ändå skulle utebli ska kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna städtiden * 2. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

23 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Antagen 2008 Tjänstegaranti Städ (daglig städning, skolor) Vid utebliven städning pga sjukdom eller annan akut frånvaro hos Städenheten garanterar vi from dag 2 att städning skall utföras enligt beställning. Om detta ändå uteblir skall kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna tiden * 1,5. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

24

25

26

27

28

29

30 Anmälan av delegationsbeslut Kontor: Teknik och service Period: Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat TSN 2013/ Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Claes-Urban Boström Handläggares underskrift Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

31

32 Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum TSN 2013/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen, , Utökad investeringsram för muddring i Tureholmsviken. (Dnr TSN 2013/52) Kommunfullmäktige, , Energi- och klimatplan för Trosa kommun. 60, Sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Humanistiska nämnden, , Uppdrag till teknik- och servicenämnden att projektera och därefter anpassa nuvarande Tomtalunds förskolas lokaler till undervisningslokaler för Tomtaklintskolan. Anpassade lokaler ska kunna nyttjas från läsårsstart i augusti (Dnr TSN 2013/55)

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 17.10 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson (S) Närvarande ersättare Dag Örtqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal kl. 15.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-03-14 Tid: Torsdagen den 20 mars 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Bokslut

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Yvonne Rundqvist (C) Christer Påhlson (S), 2.e v ordf. Birgitta Pettersson (M) Ann Larson (M) Lise-Lotte

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2011-09-28 Tid: Torsdag den 6 oktober 2011, kl. 15.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Carl-Gustaf Lidbaum (FP) 1:e v ordf. Tommy Setzman (S) 2:e v ordf. Zeth Nyström (M) Astrid Gustavsson

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-18.30 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen 2015-04-10 Dnr 2015.008 Serviceförvaltningen Servicenämnden Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen Uppdrag Kostchef Kristin Emilsson och förvaltningsekonom Jonas Svensson har fått i uppdrag av

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2014-08-15 Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014, kl. 17:00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte kl. 16:30 på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-02-19 Tid: Onsdagen den 27 februari, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Tekniska nämnden 2011-04-18 1- Plats och tid: Hovmantorps Folkets Hus måndagen den 18 april 2011 kl 15.00-18.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-05-02 Tid: Onsdag den 8 maj 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Kvartalsrapport

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2011-08-23 Tid: Måndag den 29 augusti 2011, kl. 13.30 Plats: Sammanträdesrummet i kommunhuset Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Bergtäktsetablering

Läs mer

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare:

Sammanträdet öppet för allmänheten. 0 person närvarande. Utses att justera: Paragrafer 87-95. Ordföranden: Owe Magnusson. Justeringsman: Sekreterare: 1(12) 2005-12-19 Plats och tid: Centrumhuset, i Färgelanda 2005-12-19 kl. 14.00 15.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Bo Johansson (kd) Ove Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2013-01-30 Tid: Tisdag den 5 februari 2013, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 12.30 i lilla konferensrummet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer