Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Tid: Torsdag den 5 december 2013, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information om Arbetsmarknadsenheten (Inga handlingar) 3. Information om implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun hur har det gått? (Inga handlingar) 4. Internbudget 2014 TSN 2013/57 5. Ekonomisk månadsrapport TSN 2013/25 6. Utökning av Tjänstegarantin Städ TSN 2013/61 7. Tilldelningsbeslut, Tomtaängs förskola TSN 2013/59 (Handlingarna lämnas på sammanträdet) 8. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 9. Information om kommande upphandlingar TSN 2013/ (Inga handlingar) 10. Delegationsärenden TSN 2013/1 11. Övriga anmälningsärenden TSN 2013/2 12. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2013/ Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel Internbudget 2014 Förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2014 med verksamhetsmål och verksamhetsplaner för teknik och servicenämndens verksamhetsområden. att utse politisk attestant för teknik och servicenämnden. Ärende Teknik och servicenämndens internbudget för 2014 är helt anpassad efter de budgetförutsättningar och ramjusteringar som fullmäktige beslutat. Förutsättningarna redovisas efter tekniska enhetens och kost och städs internbudgetar. Den stora förändringen i internbudget 2014 mot 2013 är att AME flyttas över från Vård och omsorg till TSN. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom Bilagor Detaljbudget Verksamhetsmål med verksamhetsplaner Attestlista

4 TEKNISK VERKSAMHET BUDGET 2013 BUDGET 2014 Skattekollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Teknik & servicenämnd varav buffert KFTS-chef, teknik & service Fastighetsförvaltning Gatu-/Parkförvaltning Gemensam verksamhet Kommunhusen Försäkringar Stationshusen Enskilda vägbidrag AME Fritidsanläggningar Skolor och förskolor Trosa o Vhd vårdcentral + ambulansstn + Industrigatan Summa skattefinansierad vsh BUDGET 2013 BUDGET 2014 Avgiftskollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto VA-verksamhet Renhållning, hushållsavfall Korslöt Renhållning, slam/latrin Renhållning, farligt avfall Renhållning Summa avgiftsfinansierad vsh

5 Budgetförutsättningar % uppräkning kostnader 2032 AME tillkommer 3227 Demografi fastigheter, gator, parker års 1-årssatsningar bort -850 Rationaliseringar -387 Driftupphandlingen -300 EPC-projektet -50 högre intäkter Landstinget -37

6 KOST & STÄDVERKSAMHET INTERNBUDGET KOST BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Intern försäljning Extern försäljning EU-bidrag TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER STÄD BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Regelbunden städning Extra städ och golvvård TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER 0 0 Budgetförutsättningar % uppräkning av priser för både Kost och Städ Ettårssatsningar 2013 bort, matprojekt -200 tkr Volymökningar/-sänkningar enligt rektorernas budget

7 ATTESTRÄTTER 2014 Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Teknik och serviecnämnd (TSN) Ordf TSN 1:e v ordf. Produktionschefen delegationsbeslut Stationshusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunhusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunförsäkringar Fritidschef Teknisk chef Trosa Vårdcentral Fastighetsingenjör Teknisk chef Vhd distriktssköt.mott. Fastighetsingenjör Teknisk chef Ambulansstation Vhd Fastighetsingenjör Teknisk chef Industrigatan Fastighetsingenjör Teknisk chef Skredutr. Brovägen Teknisk chef KFTS-chef* Skredutredningar Teknisk chef KFTS-chef* Fastighetsförvaltning Fastighetsingenjör Teknisk chef VA-verksamhet VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Gatuförvaltning Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Gemensam vsh Teknisk chef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Enskilda vägbidrag Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Renhålln, hushållsavfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Korslöt VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln slam/latr VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln farligt avfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef KFT-chef, teknik KFTS-chef* Teknisk chef Chefslön Kommunchef Personalchef Kost och städchef Kost och städchef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Tillagningskök Tomtaklint Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Vitalis Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Skärlag Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Hedeby Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Kyrk Kost och städchef KFTS-chef* Tillagningskök Häradsgården Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Trosagården Kost och städchef KFTS-chef* Städlag Trosa kommun Kost och städchef KFTS-chef* Husbyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklintskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Skärlagskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Hedebyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Kyrkskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Vitalisskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra skolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Hyreskostnad Hasselbacken Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Väsby fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklint fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtahill fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtalund fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaäng fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Fagerängs fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef

8 62302 Hyreskostnad Fagerhults fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkes fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Nya Björke Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Ängsbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tallbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Dalbystugans hyreskostn Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra förskolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Stabilisering efter skred Teknisk chef KFTS-chef* Korslöt, utr lakvatten avslut VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef VA-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Gatu-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Trafiksäkerhetsåtgärder Gatuingenjör Teknisk chef Fastighets-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Lekplatser Gatuingenjör Teknisk chef Utv. Parker och grönmiljö Gatuingenjör Teknisk chef Investeringsreserv Fastigheter Fastighetsingenjör Teknisk chef Utemiljö förskolor Fastighetsingenjör Teknisk chef Avfalls-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Städutrustning KFTS-chef* Kommunchef Köksutrustning KFTS-chef* Kommunchef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.

9 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Under 2014 är medborgarna nöjda med drift och underhåll av kommunens gatunät 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät 2. Kostnaden för drift av gatubelysningen är mindre än föregående år. Minskning med 3 % per m 2 och år. Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande till m 2 -ytan. 3. Under 2014 upplever medborgarna kommunens parker som välskötta. 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är högsta betyget. Egen enkät 4. Fr.o.m år renhållningskostnaden för torg- och parkytor mindre än föregående år. Minskning med 2 % årligen under en treårsperiod. Uppföljning av bokförda kostnader för renhållning på objekten. 5. Kostnaden för skadegörelse minskar jämfört med föregående år. Minskning med 10 % mot föregående år. Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse. 6. Angöringen till skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under Mätning av genomförda projekt. 7. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig enkät till kommunens medarbetare, HME enkät. Verksamhetsområden Gator och gång- / cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och upphandlingar Exploateringar Kommunens skogar Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: seriebyten enligt plan av gamla kvicksilverarmaturer mot metallhalogenarmaturer. att införa styrsystem i gatubelysningsanläggningen att i lämpliga anläggningsdelar införa LED belysning. Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att förstärka utplaceringen av papperskorgar och hundlatriner på torg och i parker att strategiskt utplacera papperskorgar och hundlatriner att snabbt åtgärda nedskräpade områden

10 Verksamhetsområde 5 ska uppnås genom : att snabbt åtgärda nedskräpning och klotter att kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar att bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar att lysa upp mörka delar av skolgårdar att samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m för ex samordning av bevakning Upphandling av års- avtal för drift av gata, park och fastighet Förbättra och förstärka upphandlingsorganisationen för Trosa kommun Genomförande av 3-års program för vassröjning Påbörjande av underhållsmuddring enligt program för Stadsfjärdarna Upphandlig av entreprenör för genomförande av grön skogsbruksplan för kommunens skogar Verksamhetsområde 6 ska uppnås genom: ökad satsning på det planerade underhållet att förstärka belysningen kring trafikangöring till skola / förskola att förstärka belysningen på övergångställen till skola / förskola att införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet att förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor att vid nybyggnationer genomföra belysta och trafiksäkra angöringar. Verksamhetsutveckling Ökad satsning på det planerade underhållet Infoga fritidsanläggningar i underhållsplanen Höjda krav i skötselvärden i de upphandlade driftentreprenaderna park, gata och fastighet Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaderna Verksamhetsområde 7 ska uppnås genom: att medarbetaren är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att medarbetare har ansvar för egna projekt att genom deltagande i enhetens projektgenomgångar få insyn och möjlighet att påverka verksamheten att ha möjlighet till kompetensutveckling Verksamhetsexempel Byggnation av Safiren Byggnation av angörig till Safiren Ombyggnation av Skärlagsskolan Fortsatt upprustning av förskolor i Vagnhärad Byggnation av förskola i Väsby, Vagnhärad Gatubyggnationer ex Svartviksvägen, Edanö backe och Västra Fän Byggnation av Vagnhärds torg Byggnation av förstärkt parkering vid Vagnhärads station Utvecklig av parkområden enligt Parkplan Byggnation av å- miljön i Vagnhärad Renoverig av tak på Trosa vårdcentral

11 Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Antalet översvämningar i fastigheter, orsakade av brister i det allmänna spillvattennätet är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 2. Antalet vattenläckor är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 3. Va- kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. 4. Mängden brännbart avfall minskar mot föregående år. Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare 2014 jämfört med föregående år. Uppföljning av upphandlad renhållningsentrepren ad. 5. Renhållnings kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. Verksamhetsområden Vatten och avlopp (Va) Renhållning Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och investeringar förbättrande åtgärder i pumpstationer Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i vattenledningsnätet genom arbetsprogram och investeringar att planera och genomföra ny överföringsledning från Sörtuna vattentäckt Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: att säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 att snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att genoföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet. öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: att systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder att snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem att fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund Verksamhetsexempel Ny överföringsledning mellan Sörtruna och Trosa projekteras och anläggs Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna utarbetas och antas Va- byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet Fortsatt arbete med sluttäckning av Korslöt Renovering av vattentorn i Vagnhärad Fortsatt arbete med va- databas Utarbetande av arbetsprogram Utarbetande av investeringsprogram för förnyelse i va- anläggningen Uppföljning och kvalitetssäkring av nya renhållningsentreprenader

12 Verksamhetsutveckling Höjda krav i skötselvärden i upphandling av driftentreprenad för va- anläggning Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaden

13 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Kost och städenhetens mål Vad Mål Mätmetod 1. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5, på en skala 1-5 HME 2. Kostenhetens interna beställare är n öjda År 2015 ska 85 % av kunderna svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät 3. Matgästerna, år F-6, år 7-9 samt äldreomsorgen är nöjda med utbud och service gällande maten. År 2015 ska 85 % av år f-6, 70 % av år 7-9, 88 % av äldreomsorgens gäster svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät Andelen ekologiska livsmedel (FSC märkt 4. fisk ingår) ska öka i Trosa kommun ( mäts i År 2015 ska andelen vara 40 % Inköpsstatistik kr) 5. Matsvinnet ska minska Minskning med 20 % till år 2015 jämfört med 2013 Egen mätning 6. Interna beställarna/ kunderna är nöjda med städningen och service kring städningen År 2015 ska 90 % av kunderna svara 4-5 avseende städningen och 95 % ska svara 4-5 avseende servicen Egen enkät Verksamhetsområden Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: Verksamhetsdialog Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Tydlighet ansvarsområden specialister Arbetsrotation Hälsoarbete Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: Tydliggöra avtal och åtaganden Ev tjänstegarantier Bättre information till kund skriftlig Kunddialog Det goda värdskapets principer Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, skola/förskola regelbundet Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla användning av AIVO kostdatasystem Utveckla användning av Skolmatsverige verktyg i dialog mellan kök och rektorer Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Testa nya former av matråd där pedagoger och föräldrar närvarar samsyn på måltider Elevfavoriter varje vecka på matsedeln Teman ihop med skolan Elevdialog i samarbete med skolan Involvera hemkunskapen testlaga maträtter som sedan kan serveras i skolrestaurangen Dialog mellan alla inblandade yrkesgrupper inom äldreomsorgen Utveckla kostombudens roll inom äldreomsorgen Matråd se över hur de kan förbättras Teman, Mat vi minns, mm på menyn för äldreomsorg Mat och musik arrangemang Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Ännu mer mat lagad från grunden skapar resurser för att öka andelen eko. Minskat svinn Sprida information så att alla enheter inom kommunen bidrar genom att köpa eko, t.ex. kaffe Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: Strukturerat mäta/väga matsvinn regelbundet inom våra verksamheter Uppmärksamma internt kring hur mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det.

14 Uppmärksamma frågan inom skolan, t.ex. på miljöråden. Koppla ihop matråd och miljöråd. Verksamhetsmål 6 ska uppnås genom: Nyckeltal mätning används i större utsträckning Se över om det går att göra kvalitetsmätning på annat sätt, tex INSTA 800 Tydliggöra avtal och åtaganden Mer info till kunder vid t.ex. golvvård Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, Skola/förskola regelbundet Verksamhetsexempel Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef Hälsoarbete: Antiloop coaching Teamutveckling, genomfört ht -13 Peppa vid APT om Sunt Liv utbudet Studiebesök Fortsatt implementering av AIVO kostdatasystem Fortsatt implementering av Mätman, HACCP datastyrt livsmedels -hygienkontrollsystem Utbildningar inom Livsmedelshygien, specialkoster, matlagning Påbörjat användning av verktyg Skolmatsverige Dietist, projekt avslutas Vt Genomfört studiebesök till äldreboende Tre Stiftelser, Göteborg för att studera deras arbete kring måltider. Genomfört i samarbete med VO. Utvecklar våra restauranger Kompetenshöjning hos personal genom PRYL ht 2013 Tjänstegaranti finns inom städ Fortsätta utveckla specialområden inom Kost och städ för att utveckla och engagera medarbetare. Fortsätta Implementera Måltidspolicy: Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla APT bjuda in fler personer från olika verksamheter i kommunen och från andra intressanta verksamheter Arbeta för att dietistkompetens anställs inom Trosa kommun för arbete med måltidsutveckling Utveckla samarbete med Tekniska nya arbetsområden för städ Nya lokaler planeras för städenheten Utveckla kvalitetsmätning inom städ med tex INSTA 800 Utveckling av tjänstegarantier Verksamhetsutveckling Länsstyrelsen Södermanlands län har lanserat en Matstrategi för länet, Stolt mat i Sörmland. Där är den offentliga maten en viktig pusselbit. Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef

15

16 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Teknik och service Claes-Urban Boström Tel Fax Ekonomisk månadsrapport per sista oktober 2013 Förslag till beslut att godkänna månadsrapporten Ärendet Utifrån oktobers månadsrapporter ser vi ingen anledning att förändra något i prognosen för 2013 för varken de skattefinansierade eller avgiftsfinansierade verksamheterna, utan räknar med samma prognos som vid delårsbokslutet. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom

17 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Skattekollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden varav buffert KFT-chef, teknik & se Fastighetsförvaltning Gatuförvaltning Gemensam vsh Stationshusen Kommunhusen Kommunförsäkringar Enskilda vägbidrag Skolor/förskolor Trosa vårdcentral Vhd distriktsköt. Mott Ambulansstationen V Industrigatan Skredutredningar Summa

18 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Avgiftskollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto VA-verksamhet Renhållning, hush o a Korslöt Slam och Latrin Farligt avfall Summa

19 MÅNADSUPPFÖLJNING KOST OCH STÄD KKR TOTALER Kostverksamhet totalt Helårsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010, Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Tillagningskök Tomtaklint Mottagningskök Vitalis Mottagningskök Skärlag Mottagningskök Hedeby Mottagningskök Kyrk Tillagningskök Häradsgården Mottagningskök Trosagården Summa Kostverksamhet Städverksamhet årsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010,53050 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Städlag Trosa o Vhd Summa Städverksamhet

20

21 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Tel Fax Tjänstegaranti Städ Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att Anta bifogad tjänstegaranti avseende Städtjänster som utförs av Städenheten inom kommunen. Bakgrund 2008 antogs en Tjänstegaranti för städ. Garantin är nu utökad, gäller alla städkunder och garanterar att städning utförs enligt beställning, om städningen ändå uteblir ska kunden kompenseras motsvarande den uteblivna tiden *2. Claes-Urban Boström Produktionschef Kerstin Tibbling Kost- och städchef

22 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Förslag till ny Tjänstegaranti Städ Tjänstegaranti Städ Avser alla Städenhetens kunder. Städenheten garanterar att städning skall utföras enligt beställning. Om städningen ändå skulle utebli ska kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna städtiden * 2. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

23 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Antagen 2008 Tjänstegaranti Städ (daglig städning, skolor) Vid utebliven städning pga sjukdom eller annan akut frånvaro hos Städenheten garanterar vi from dag 2 att städning skall utföras enligt beställning. Om detta ändå uteblir skall kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna tiden * 1,5. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

24

25

26

27

28

29

30 Anmälan av delegationsbeslut Kontor: Teknik och service Period: Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat TSN 2013/ Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Claes-Urban Boström Handläggares underskrift Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

31

32 Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum TSN 2013/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen, , Utökad investeringsram för muddring i Tureholmsviken. (Dnr TSN 2013/52) Kommunfullmäktige, , Energi- och klimatplan för Trosa kommun. 60, Sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Humanistiska nämnden, , Uppdrag till teknik- och servicenämnden att projektera och därefter anpassa nuvarande Tomtalunds förskolas lokaler till undervisningslokaler för Tomtaklintskolan. Anpassade lokaler ska kunna nyttjas från läsårsstart i augusti (Dnr TSN 2013/55)

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN 2014-2015 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-02-24 Tid: Fredag den 2 mars, kl. 13:30 Socialdemokraterna har gruppmöte 13:00 i samlingssalen Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun Delårsredovisning 2012 Trosa kommun www.trosa.se/bokslut Trosa kommun Org.nr. 212000-2957 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Kommunen Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning

Läs mer

Mat för hållbar utveckling

Mat för hållbar utveckling Mat för hållbar utveckling Kostöversyn 2013 Rapport av kostkonsult Erna Backlund 2/32 Motala kommun kostöversyn - för en hållbar utveckling...3 Uppdraget...3 Sammanfattning...3 Övergripande krav...5 Visionen

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009 Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sektorns budget... 4 2.1 Ekonomi... 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet... 4 3 Personal...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice

Läs mer

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24)

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24) Måluppfyllelse 2011 Innehållsförteckning Kommunledningsstab... 3 Näringsliv och turism... 7 kommunteknik och service... 9 Kultur och fritid...12 Barn och utbildning...14 Miljö- och bygg...17 Vård och omsorg...19

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-12-10 1(22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret 2008-12-19

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer