Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Tid: Torsdag den 5 december 2013, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information om Arbetsmarknadsenheten (Inga handlingar) 3. Information om implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun hur har det gått? (Inga handlingar) 4. Internbudget 2014 TSN 2013/57 5. Ekonomisk månadsrapport TSN 2013/25 6. Utökning av Tjänstegarantin Städ TSN 2013/61 7. Tilldelningsbeslut, Tomtaängs förskola TSN 2013/59 (Handlingarna lämnas på sammanträdet) 8. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 9. Information om kommande upphandlingar TSN 2013/ (Inga handlingar) 10. Delegationsärenden TSN 2013/1 11. Övriga anmälningsärenden TSN 2013/2 12. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2013/ Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel Internbudget 2014 Förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2014 med verksamhetsmål och verksamhetsplaner för teknik och servicenämndens verksamhetsområden. att utse politisk attestant för teknik och servicenämnden. Ärende Teknik och servicenämndens internbudget för 2014 är helt anpassad efter de budgetförutsättningar och ramjusteringar som fullmäktige beslutat. Förutsättningarna redovisas efter tekniska enhetens och kost och städs internbudgetar. Den stora förändringen i internbudget 2014 mot 2013 är att AME flyttas över från Vård och omsorg till TSN. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom Bilagor Detaljbudget Verksamhetsmål med verksamhetsplaner Attestlista

4 TEKNISK VERKSAMHET BUDGET 2013 BUDGET 2014 Skattekollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Teknik & servicenämnd varav buffert KFTS-chef, teknik & service Fastighetsförvaltning Gatu-/Parkförvaltning Gemensam verksamhet Kommunhusen Försäkringar Stationshusen Enskilda vägbidrag AME Fritidsanläggningar Skolor och förskolor Trosa o Vhd vårdcentral + ambulansstn + Industrigatan Summa skattefinansierad vsh BUDGET 2013 BUDGET 2014 Avgiftskollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto VA-verksamhet Renhållning, hushållsavfall Korslöt Renhållning, slam/latrin Renhållning, farligt avfall Renhållning Summa avgiftsfinansierad vsh

5 Budgetförutsättningar % uppräkning kostnader 2032 AME tillkommer 3227 Demografi fastigheter, gator, parker års 1-årssatsningar bort -850 Rationaliseringar -387 Driftupphandlingen -300 EPC-projektet -50 högre intäkter Landstinget -37

6 KOST & STÄDVERKSAMHET INTERNBUDGET KOST BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Intern försäljning Extern försäljning EU-bidrag TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER STÄD BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER Regelbunden städning Extra städ och golvvård TOTALA KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitaltjänstkostnader NETTOKOSTNADER 0 0 Budgetförutsättningar % uppräkning av priser för både Kost och Städ Ettårssatsningar 2013 bort, matprojekt -200 tkr Volymökningar/-sänkningar enligt rektorernas budget

7 ATTESTRÄTTER 2014 Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Teknik och serviecnämnd (TSN) Ordf TSN 1:e v ordf. Produktionschefen delegationsbeslut Stationshusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunhusen Fastighetsingenjör Teknisk chef Kommunförsäkringar Fritidschef Teknisk chef Trosa Vårdcentral Fastighetsingenjör Teknisk chef Vhd distriktssköt.mott. Fastighetsingenjör Teknisk chef Ambulansstation Vhd Fastighetsingenjör Teknisk chef Industrigatan Fastighetsingenjör Teknisk chef Skredutr. Brovägen Teknisk chef KFTS-chef* Skredutredningar Teknisk chef KFTS-chef* Fastighetsförvaltning Fastighetsingenjör Teknisk chef VA-verksamhet VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Gatuförvaltning Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Gemensam vsh Teknisk chef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Enskilda vägbidrag Gatu-/parkingenjör Teknisk chef Renhålln, hushållsavfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Korslöt VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln slam/latr VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef Renhålln farligt avfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef KFT-chef, teknik KFTS-chef* Teknisk chef Chefslön Kommunchef Personalchef Kost och städchef Kost och städchef KFTS-chef* chefslön KFTS-chef* Personalchef Tillagningskök Tomtaklint Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Vitalis Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Skärlag Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Hedeby Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Kyrk Kost och städchef KFTS-chef* Tillagningskök Häradsgården Kost och städchef KFTS-chef* Mottagningskök Trosagården Kost och städchef KFTS-chef* Städlag Trosa kommun Kost och städchef KFTS-chef* Husbyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklintskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Skärlagskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Hedebyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Kyrkskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Vitalisskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra skolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Hyreskostnad Hasselbacken Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Väsby fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaklint fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtahill fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtalund fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tomtaäng fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Fagerängs fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef

8 62302 Hyreskostnad Fagerhults fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkes fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Nya Björke Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Björkbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Ängsbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Hyreskostnad Tallbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef Dalbystugans hyreskostn Fastighetsingenjör Teknisk chef Internhyra förskolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare Stabilisering efter skred Teknisk chef KFTS-chef* Korslöt, utr lakvatten avslut VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef VA-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Gatu-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Trafiksäkerhetsåtgärder Gatuingenjör Teknisk chef Fastighets-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Lekplatser Gatuingenjör Teknisk chef Utv. Parker och grönmiljö Gatuingenjör Teknisk chef Investeringsreserv Fastigheter Fastighetsingenjör Teknisk chef Utemiljö förskolor Fastighetsingenjör Teknisk chef Avfalls-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* Städutrustning KFTS-chef* Kommunchef Köksutrustning KFTS-chef* Kommunchef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.

9 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Under 2014 är medborgarna nöjda med drift och underhåll av kommunens gatunät 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät 2. Kostnaden för drift av gatubelysningen är mindre än föregående år. Minskning med 3 % per m 2 och år. Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande till m 2 -ytan. 3. Under 2014 upplever medborgarna kommunens parker som välskötta. 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är högsta betyget. Egen enkät 4. Fr.o.m år renhållningskostnaden för torg- och parkytor mindre än föregående år. Minskning med 2 % årligen under en treårsperiod. Uppföljning av bokförda kostnader för renhållning på objekten. 5. Kostnaden för skadegörelse minskar jämfört med föregående år. Minskning med 10 % mot föregående år. Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse. 6. Angöringen till skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under Mätning av genomförda projekt. 7. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig enkät till kommunens medarbetare, HME enkät. Verksamhetsområden Gator och gång- / cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och upphandlingar Exploateringar Kommunens skogar Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: seriebyten enligt plan av gamla kvicksilverarmaturer mot metallhalogenarmaturer. att införa styrsystem i gatubelysningsanläggningen att i lämpliga anläggningsdelar införa LED belysning. Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att förstärka utplaceringen av papperskorgar och hundlatriner på torg och i parker att strategiskt utplacera papperskorgar och hundlatriner att snabbt åtgärda nedskräpade områden

10 Verksamhetsområde 5 ska uppnås genom : att snabbt åtgärda nedskräpning och klotter att kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar att bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar att lysa upp mörka delar av skolgårdar att samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m för ex samordning av bevakning Upphandling av års- avtal för drift av gata, park och fastighet Förbättra och förstärka upphandlingsorganisationen för Trosa kommun Genomförande av 3-års program för vassröjning Påbörjande av underhållsmuddring enligt program för Stadsfjärdarna Upphandlig av entreprenör för genomförande av grön skogsbruksplan för kommunens skogar Verksamhetsområde 6 ska uppnås genom: ökad satsning på det planerade underhållet att förstärka belysningen kring trafikangöring till skola / förskola att förstärka belysningen på övergångställen till skola / förskola att införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet att förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor att vid nybyggnationer genomföra belysta och trafiksäkra angöringar. Verksamhetsutveckling Ökad satsning på det planerade underhållet Infoga fritidsanläggningar i underhållsplanen Höjda krav i skötselvärden i de upphandlade driftentreprenaderna park, gata och fastighet Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaderna Verksamhetsområde 7 ska uppnås genom: att medarbetaren är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att medarbetare har ansvar för egna projekt att genom deltagande i enhetens projektgenomgångar få insyn och möjlighet att påverka verksamheten att ha möjlighet till kompetensutveckling Verksamhetsexempel Byggnation av Safiren Byggnation av angörig till Safiren Ombyggnation av Skärlagsskolan Fortsatt upprustning av förskolor i Vagnhärad Byggnation av förskola i Väsby, Vagnhärad Gatubyggnationer ex Svartviksvägen, Edanö backe och Västra Fän Byggnation av Vagnhärds torg Byggnation av förstärkt parkering vid Vagnhärads station Utvecklig av parkområden enligt Parkplan Byggnation av å- miljön i Vagnhärad Renoverig av tak på Trosa vårdcentral

11 Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Antalet översvämningar i fastigheter, orsakade av brister i det allmänna spillvattennätet är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 2. Antalet vattenläckor är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 3. Va- kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. 4. Mängden brännbart avfall minskar mot föregående år. Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare 2014 jämfört med föregående år. Uppföljning av upphandlad renhållningsentrepren ad. 5. Renhållnings kunderna/abonnenterna är nöjda % av kunderna ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. Verksamhetsområden Vatten och avlopp (Va) Renhållning Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och investeringar förbättrande åtgärder i pumpstationer Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i vattenledningsnätet genom arbetsprogram och investeringar att planera och genomföra ny överföringsledning från Sörtuna vattentäckt Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: att säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 att snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att genoföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet. öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: att systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder att snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem att fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund Verksamhetsexempel Ny överföringsledning mellan Sörtruna och Trosa projekteras och anläggs Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna utarbetas och antas Va- byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet Fortsatt arbete med sluttäckning av Korslöt Renovering av vattentorn i Vagnhärad Fortsatt arbete med va- databas Utarbetande av arbetsprogram Utarbetande av investeringsprogram för förnyelse i va- anläggningen Uppföljning och kvalitetssäkring av nya renhållningsentreprenader

12 Verksamhetsutveckling Höjda krav i skötselvärden i upphandling av driftentreprenad för va- anläggning Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaden

13 Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Kost och städenhetens mål Vad Mål Mätmetod 1. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5, på en skala 1-5 HME 2. Kostenhetens interna beställare är n öjda År 2015 ska 85 % av kunderna svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät 3. Matgästerna, år F-6, år 7-9 samt äldreomsorgen är nöjda med utbud och service gällande maten. År 2015 ska 85 % av år f-6, 70 % av år 7-9, 88 % av äldreomsorgens gäster svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät Andelen ekologiska livsmedel (FSC märkt 4. fisk ingår) ska öka i Trosa kommun ( mäts i År 2015 ska andelen vara 40 % Inköpsstatistik kr) 5. Matsvinnet ska minska Minskning med 20 % till år 2015 jämfört med 2013 Egen mätning 6. Interna beställarna/ kunderna är nöjda med städningen och service kring städningen År 2015 ska 90 % av kunderna svara 4-5 avseende städningen och 95 % ska svara 4-5 avseende servicen Egen enkät Verksamhetsområden Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: Verksamhetsdialog Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Tydlighet ansvarsområden specialister Arbetsrotation Hälsoarbete Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: Tydliggöra avtal och åtaganden Ev tjänstegarantier Bättre information till kund skriftlig Kunddialog Det goda värdskapets principer Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, skola/förskola regelbundet Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla användning av AIVO kostdatasystem Utveckla användning av Skolmatsverige verktyg i dialog mellan kök och rektorer Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Testa nya former av matråd där pedagoger och föräldrar närvarar samsyn på måltider Elevfavoriter varje vecka på matsedeln Teman ihop med skolan Elevdialog i samarbete med skolan Involvera hemkunskapen testlaga maträtter som sedan kan serveras i skolrestaurangen Dialog mellan alla inblandade yrkesgrupper inom äldreomsorgen Utveckla kostombudens roll inom äldreomsorgen Matråd se över hur de kan förbättras Teman, Mat vi minns, mm på menyn för äldreomsorg Mat och musik arrangemang Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Ännu mer mat lagad från grunden skapar resurser för att öka andelen eko. Minskat svinn Sprida information så att alla enheter inom kommunen bidrar genom att köpa eko, t.ex. kaffe Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: Strukturerat mäta/väga matsvinn regelbundet inom våra verksamheter Uppmärksamma internt kring hur mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det.

14 Uppmärksamma frågan inom skolan, t.ex. på miljöråden. Koppla ihop matråd och miljöråd. Verksamhetsmål 6 ska uppnås genom: Nyckeltal mätning används i större utsträckning Se över om det går att göra kvalitetsmätning på annat sätt, tex INSTA 800 Tydliggöra avtal och åtaganden Mer info till kunder vid t.ex. golvvård Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, Skola/förskola regelbundet Verksamhetsexempel Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef Hälsoarbete: Antiloop coaching Teamutveckling, genomfört ht -13 Peppa vid APT om Sunt Liv utbudet Studiebesök Fortsatt implementering av AIVO kostdatasystem Fortsatt implementering av Mätman, HACCP datastyrt livsmedels -hygienkontrollsystem Utbildningar inom Livsmedelshygien, specialkoster, matlagning Påbörjat användning av verktyg Skolmatsverige Dietist, projekt avslutas Vt Genomfört studiebesök till äldreboende Tre Stiftelser, Göteborg för att studera deras arbete kring måltider. Genomfört i samarbete med VO. Utvecklar våra restauranger Kompetenshöjning hos personal genom PRYL ht 2013 Tjänstegaranti finns inom städ Fortsätta utveckla specialområden inom Kost och städ för att utveckla och engagera medarbetare. Fortsätta Implementera Måltidspolicy: Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla APT bjuda in fler personer från olika verksamheter i kommunen och från andra intressanta verksamheter Arbeta för att dietistkompetens anställs inom Trosa kommun för arbete med måltidsutveckling Utveckla samarbete med Tekniska nya arbetsområden för städ Nya lokaler planeras för städenheten Utveckla kvalitetsmätning inom städ med tex INSTA 800 Utveckling av tjänstegarantier Verksamhetsutveckling Länsstyrelsen Södermanlands län har lanserat en Matstrategi för länet, Stolt mat i Sörmland. Där är den offentliga maten en viktig pusselbit. Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef

15

16 Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Teknik och service Claes-Urban Boström Tel Fax Ekonomisk månadsrapport per sista oktober 2013 Förslag till beslut att godkänna månadsrapporten Ärendet Utifrån oktobers månadsrapporter ser vi ingen anledning att förändra något i prognosen för 2013 för varken de skattefinansierade eller avgiftsfinansierade verksamheterna, utan räknar med samma prognos som vid delårsbokslutet. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom

17 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Skattekollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden varav buffert KFT-chef, teknik & se Fastighetsförvaltning Gatuförvaltning Gemensam vsh Stationshusen Kommunhusen Kommunförsäkringar Enskilda vägbidrag Skolor/förskolor Trosa vårdcentral Vhd distriktsköt. Mott Ambulansstationen V Industrigatan Skredutredningar Summa

18 MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR Helårsbudget 2013 Budget Redovisning Över-/under Avgiftskollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto VA-verksamhet Renhållning, hush o a Korslöt Slam och Latrin Farligt avfall Summa

19 MÅNADSUPPFÖLJNING KOST OCH STÄD KKR TOTALER Kostverksamhet totalt Helårsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010, Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Tillagningskök Tomtaklint Mottagningskök Vitalis Mottagningskök Skärlag Mottagningskök Hedeby Mottagningskök Kyrk Tillagningskök Häradsgården Mottagningskök Trosagården Summa Kostverksamhet Städverksamhet årsbudget 2013 Budget Utfall Över-/underskott 53010,53050 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef Städlag Trosa o Vhd Summa Städverksamhet

20

21 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2013/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Tel Fax Tjänstegaranti Städ Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att Anta bifogad tjänstegaranti avseende Städtjänster som utförs av Städenheten inom kommunen. Bakgrund 2008 antogs en Tjänstegaranti för städ. Garantin är nu utökad, gäller alla städkunder och garanterar att städning utförs enligt beställning, om städningen ändå uteblir ska kunden kompenseras motsvarande den uteblivna tiden *2. Claes-Urban Boström Produktionschef Kerstin Tibbling Kost- och städchef

22 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Förslag till ny Tjänstegaranti Städ Tjänstegaranti Städ Avser alla Städenhetens kunder. Städenheten garanterar att städning skall utföras enligt beställning. Om städningen ändå skulle utebli ska kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna städtiden * 2. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

23 Kost och städ Kerstin Tibbling Tel Fax T f Antagen 2008 Tjänstegaranti Städ (daglig städning, skolor) Vid utebliven städning pga sjukdom eller annan akut frånvaro hos Städenheten garanterar vi from dag 2 att städning skall utföras enligt beställning. Om detta ändå uteblir skall kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna tiden * 1,5. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

24

25

26

27

28

29

30 Anmälan av delegationsbeslut Kontor: Teknik och service Period: Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat TSN 2013/ Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Claes-Urban Boström Handläggares underskrift Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

31

32 Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum TSN 2013/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen, , Utökad investeringsram för muddring i Tureholmsviken. (Dnr TSN 2013/52) Kommunfullmäktige, , Energi- och klimatplan för Trosa kommun. 60, Sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Humanistiska nämnden, , Uppdrag till teknik- och servicenämnden att projektera och därefter anpassa nuvarande Tomtalunds förskolas lokaler till undervisningslokaler för Tomtaklintskolan. Anpassade lokaler ska kunna nyttjas från läsårsstart i augusti (Dnr TSN 2013/55)

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-01-15 Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14:00 i

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2012-11-30 Tid: Torsdag den 6 december 2012, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Ekonomisk

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 17.10 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson (S) Närvarande ersättare Dag Örtqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 16.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Sandra Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal kl. 15.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens konferensrum, kl. 15.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), 17-21, 23-30 Roland Leek (M) Eva

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2013-06-05 Tid: Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 15.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 16.45 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Sandra Karlsson (S) Närvarande ersättare Dag Örtqvist

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-06-07 Tid: Torsdagen den 14 juni 2012 kl. 19.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Häradsgårdens konferensrum, kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Sandra Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-03-14 Tid: Torsdagen den 20 mars 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Bokslut

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-09-24 Tid: Torsdagen den 2 oktober 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-11-12 Tid: Fredag den 16 november, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 12.30 i konferensrummet Gruppmöte

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-17:00

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-17:00 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-29 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-17:00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Arne

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2014-11-17 Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 13:30 Plats: Trosa Stadshotell Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Sammanträdesplan 2015

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten, Trosa kommun, kl. 15:00-17:00. Pia Jonsson (S) Inge Hjalmarsson (S)

Arbetsmarknadsenheten, Trosa kommun, kl. 15:00-17:00. Pia Jonsson (S) Inge Hjalmarsson (S) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-02-02 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Arbetsmarknadsenheten, Trosa kommun,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00. Marina Fallai (MP) Inge Hjalmarsson (S)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00. Marina Fallai (MP) Inge Hjalmarsson (S) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-21 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Arne

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-04-30 Tid: Torsdagen den 8 maj 2014, kl. 15:00 Plats: Sammanträdesrummet, Industrigatan 8, Trosa Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2015-09-29 Tid: Måndagen den 5 oktober 2015, kl. 13:30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Information

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Ulla Brierly (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-10-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Staffan Malm (M) Övriga närvarande: Mats

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-12-07 Tid: Fredag den 14 december, kl. 13:00 (Obs tid!) Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 10.30 i lilla

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-05-06 Tid: Måndagen den 11 maj 2015, kl. 15:00 Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14:00 i

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Verksamhetsplan Måltidsservice 2015. Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014.

Verksamhetsplan Måltidsservice 2015. Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014. Verksamhetsplan Måltidsservice 2015 Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014. Måltidsservice Ärtan är s interna måltidsleverantör. Verksamhet

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:20

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:20 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-17 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Arne

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-12 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 14.00-15.30, Centralförrådet, Industrigatan Marianne Högberg ordf. (S) Lenny Karlsson (M) Börje Jansson (S) Patrik Renberg (S) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Rådet för personer med funktionsnedsättning Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-11-28 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 18.00 19.45 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Arne Karlsson

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00 Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Hedebyskolans matsal, Vagnhärad kl. 17.00 18.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Helena Koch (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 15.40 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn Jähnke (M) Esbjörn

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-11-23 Tid: Onsdagen den 2 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Yvonne Rundqvist (C) Christer Påhlson (S), 2.e v ordf. Birgitta Pettersson (M) Ann Larson (M) Lise-Lotte

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Tomas Landskog (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD)

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting En stolt beskrivning av vår verksamhet Utifrån 5 perspektiv Verksamhet/Förnyelse Kund Medarbetare Miljö Ekonomi Kost Landstingsservice AB Verksamhet/Förnyelse

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-11 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret 13.15-15.30 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-08 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl 18.00 19.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Lena Isoz (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 17:00 Utses att justera Kerstin Möller (M) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 oktober 2016 Paragrafer 30-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Carl-Gustaf Lidbaum (FP) 1:e v ordf. Tommy Setzman (S) 2:e v ordf. Zeth Nyström (M) Astrid Gustavsson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Kanslienheten Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82 nadja.skog@trosa.se Kallelse Datum 2016-11-01 Tid: Torsdagen den 10/11 2016, kl. 18:00 Plats: Sammanträdesrummet, Kommunhuset Gruppmöte:

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-06 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 16.30 Beslutande ledamöter: Martina Johansson (C), ordf. Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2011-09-28 Tid: Torsdag den 6 oktober 2011, kl. 15.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordf. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Staffan Malm (M) Cristina Forssander (FP) Mats Gustafsson,

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:15 Kostnämnden 2012-05-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:15 Beslutande Ordförande Kristin Ögren (S) Ledamöter Helen Östmar-Rosdahl (M) Tjänstgörande ersättare Birgitta Sedin (KD)

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-18.30 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer