Kort om GöteborgsLokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om GöteborgsLokaler"

Transkript

1

2

3 Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus AB som är helägt av Göteborgs Stad. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga torg med ett gott utbud av det som göteborgaren behöver i sin vardag. På så sätt bidrar Göteborgs Lokaler till stadens infrastruktur och till att bygga ett hållbart Göteborg. Förvaltade ytor m 2 Förvaltade hyresavtal Totala hyresintäkter Fastighetsvärde Fastighetsresultat avtal kr kr kr Uthyrningsgrad, m² 90,9 % Resultat efter finansnetto kr Soliditet 52 % Hyresgästindex 67 Motiverad medarbetarindex 79 Foto: Ulf Celander Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 1

4 Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse Ägarförhållande...5 Ägardirektiv...5 Lokaler för handel och kontor i omvärlden...5 GöteborgsLokalers fastigheter...6 Framtidens IT...6 Styrmodell och måluppfyllelse...8 Styrinstrument och intern kontroll...10 Medarbetare...10 Miljö...10 Finansiell information...12 Risk- och känslighetsanalys Utsikter Förslag till vinstdisposition...13 Fem år i sammandrag...14 Definitioner...15 Finansiella rapporter Resultaträkning...18 Kommentarer till resultaträkning...19 Balansräkning...20 Kommentarer till balansräkning...21 Förändringar i eget kapital...22 Kassaflödesanalys...22 Noter...23 Revisionsberättelse...33 Granskningsrapport...34 Styrelse och revisorer...35 Företagsledning...36 Fastighetsförteckning...37 HÅLLBARHETSREDOVISNING Vår syn på hållbarhet...39 Vår värdegrund...39 Ekologiskt ansvarstagande...40 Socialt ansvarstagande...42 Ekonomiskt ansvarstagande...42 Mot en hållbarare framtid Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

5 VD har ordet Vi står väl rustade Så här i backspegeln känns det som om ketchupeffekten slog till Efter mycket tid av planering och förberedelser har en mängd viktiga och spännande projekt verkligen kommit igång och andra har kunnat visa resultat under året. Ett exempel är Lärandets torg i Hammarkullen som pågått under några år. I våras kunde vi skriva avtal med Folkhögskolan i Angered om centrumbyggnaden på torget. Nu byggs lokalen om och sommaren 2015 flyttar folkhögskolan in och Hammarkullen stärker sin profil som ett centrum för bildning och utbildning. Arbetet med Selma Lagerlöfs Torg har också tagit många steg framåt under året. Där ska vi investera i ett nytt hus för stadsdelsförvaltningen och ett för dagligvaruhandel och vård, en sammanlagd investering på omkring 300 miljoner kronor. Detaljplanen beräknas bli klar under våren Frihamnen är ett annat stort utvecklingsområde som vi deltar i. Där har vi under året fått markanvisning tillsammans med Framtidenkoncernen. Det handlar om cirka kvadratmeter lokaler i de nya fastigheternas bottenvåningar som vi ska förvalta åt de kommunala bostadsbolagen. Ett projekt som pågått under en tid är ombyggnaden på Hjällbo Lillgata där Polisen ska flytta in under våren. Nycklarna lämnas över strax efter årsskiftet Men vi fortsätter förstås också att utveckla och förbättra stadsdels torgen. Flera torg har firat jubileum och jag var själv med och högtidstalade för 60-åringen Axel Dahlströms Torg och det något yngre Rannebergen Centrum som fyllde 40 år det var väldigt trevligt! Vårväderstorget har målats om och fått en ny färgsättning med inspiration från den tid då torget stod färdigt Strax intill, på Blåsväders gatan, invigdes en fritidsgård på 400 kvadratmeter i mars. I Bergsjön arbetar vi med övriga fastighetsägare i projektet Bergsjön 2021 för att gemensamt utveckla stadsdelen. Siktet är inställt på att genomföra en bomässa i Bergsjön som en del av Göteborgs 400 årsjubileum var första året med den nya organisationen för bolagen i Göteborgs Stad. Så här långt känns det bara positivt och vi märker att vår kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Under året har vi också fortsatt arbetet med certifiering av bolaget enligt kvalitetsledningssystemet ISO Den hoppas vi bli klara med våren Medarbetarundersökningen som gjordes under året visar på fortsatt höga betyg för Göte borgslokaler. Vi till och med ökade två enheter till motiverad medarbetarindex 79. Det är ett mycket bra betyg som jag är både stolt över och ödmjuk inför. Ett sådant förtroende måste förvaltas väl. Bolaget är beroende av kunniga och motiverade medarbetare. När flera av trotjänarna gick i pension under året, var vi noga med att rekrytera så att de nyanställda kunde gå parallellt en tid med dem som skulle lämna sina jobb för att vi inte skulle förlora allt för mycket kunskap. Vi tar också vara på ny teknik för att visa upp våra handelsplatser. I Haga har flera butiker tagit klivet in i den virtuella världen. Med hjälp av Google Business View kan kunderna besöka butikerna hemma framför datorn via Google Maps. Med hashtaggen #finatorg kan vem som helst visa upp torgen i sociala medier. Under året har goteborgslokaler.se anpassats för mobiler och surfplattor. Så vi står väl rustade för att fortsätta skapa lokala och levande handels- och mötesplatser där män niskor bor. Både i det nya och det gamla nära Göteborg. Göteborg, februari 2015 Robert Hörnquist VD för GöteborgsLokaler Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 3

6 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, organisationsnummer , avger härmed redovisning av bolagets verksamhet under Bergsjön Centrum Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

7 förvaltningsberättelse Ägarförhållande Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ingår som ett helägt bolag inom koncernen Göteborgs Stadshus AB som har Göteborgs Stad som ensam ägare. Ägardirektiv GöteborgsLokalers roll för att stärka Göteborgssamhället GöteborgsLokaler ska vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla de kommersiella fastigheterna. Bolaget ska bidra genom att skapa lokala och levande handels- och mötesplatser i bostadsområdenas närhet i syfte att åstadkomma en positiv inverkan på de närboendes livskvalitet. Handelsplatserna ska kännas trygga och ha ett utbud och servicenivå som matchar kundernas behov. Bolagets dialog med Göteborgssamhället är viktig och ska präglas av öppenhet. GöteborgsLokaler ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. Bolagsöversyn Göteborgs Stad har från och med den 1 januari 2014 ett nytt koncernbolag, Göteborgs Stadshus AB, som är ägare till stadens samtliga bolag. Syftet med det nya koncernbolaget och den nya bolagsstrukturen i Göteborgs Stad, är att öka den politiska styrningen av Göteborgs Stads bolag och göra den mer synlig. Den nya strukturen innebär att bolagen är indelade i olika områden; Energi, Bostäder, Hamn, Kollektivtrafik, Lokaler, Näringsliv och Turism-Kultur-Evenemang. Området Lokaler består av GöteborgsLokaler, Higab AB, Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkerings AB samt Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB. Verksamhet och organisation GöteborgsLokaler äger, förvaltar och utvecklar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget arbetar i en matrisorganisation som har flera kärnverksamheter. En del av organisationen är inriktad på fastighetsförvaltning och andra delar arbetar med gemensamma frågor för flera bolag inom Göteborg Stad. Merparten av bolagets 58 anställda finns inom den fastighetsförvaltande delen. Lokaler för handel och kontor i omvärlden Runt om Göteborgsområdet planeras för nya kommersiella lokaler för handel, främst genom att bygga om och till befintliga handelsplatser till exempel Nordstan, Avenyn, Amhult, Backaplan och Kulan i Gamlestaden. Även externhandeln förväntas bli större. I Sisjön byggs allt mer och handeln i Bäckebol fortsätter att växa. Köpcentrumet Allum planerar att bygga ut. Efterfrågan på kontor är stor, framför allt på moderna lokaler i centrala lägen. Generellt har vakansgraden minskat för kontor jämfört med samma period förra året, förutom för övriga Hisingen och östra Göteborg där vakanserna har ökat. Marknad vakansgrad Q CBD * 3,5 % Övriga Innerstaden 3,4 % Norra Älvstranden 6,4 % Västra Göteborg 12,9 % Mölndal 7,6 % Övriga Hisingen 10,7 % Östra Göteborg 13,2 % * Central Business District Källa: Business Region Göteborgs rapport Läget i Göteborgsregionen 2014 VD Förvaltning Teknik Marknad & kommunikation Ekonomi & personal Förvaltnings- & bolagsstöd Framtidens IT Skatt Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 5

8 förvaltningsberättelse GöteborgsLokalers fastigheter GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning arbetar utifrån två uppdrag; externförvaltning fastighetsförvaltning med driftsnetto ansvar eller med intäktsansvar ägda fastigheter förvaltning av eget bestånd Externförvaltning Externförvaltningen omfattar lokaler i bostads- och parkeringshus där samarbetsavtal finns med bostadsbolagen inom Göteborgs Stadshus AB. I avtalen ingår ansvar för uthyrning och förädling av lokalbeståndet, men ingen teknisk förvaltning. Externförvaltningen omfattar även förvaltning med driftsnettoansvar. Här ingår Landala Torg och delar av Wieselgrensplatsen, som ägs av Fastighetskontoret, fastigheterna Scandinavium och Frölundaborg, som ägs av Scandinaviumbolaget, samt Rysåsens fastighet i Backa som ägs av Framtidenkoncernen. Den uthyrningsbara ytan för externförvaltningen uppgår till m². Ägda fastigheter GöteborgsLokalers ägda fastigheter finns i hela Göteborg och omfattar lokaler vid 19 stadsdelstorg samt vård- och kontorsfastigheter. Oftast är bolaget den dominerande fastig hetsägaren i respektive område vilket ger en betydelsefull position. Företaget är starkt representerat i nordost och på Hisingen. Fastigheterna är byggda främst under 1950-, och 1970-talen, samtidigt som bostadsbyggandet tog fart i Göteborg. De är till sin karaktär formade efter den tidens behov av handel och service. Det innebär att fastigheterna ligger centralt i stadsdelarna, men en bit från trafiklederna. De kommersiella lokalerna i ägda fastigheter består i huvudsak av kontor, butiker och lager samt fritids- och samlingslokaler. Den uthyrningsbara ytan uppgår till m². Investeringar Bolaget tillämpar från och med 2013 komponentredovisning. Tillkommande utgifter aktiveras om en komponent till väsentlig del byts ut. Även helt nya komponenter aktiveras. Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 87 mnkr (59) inklusive energiinvesteringar. Årets projekt har till största delen varit av mindre och medel stor karaktär. Ett större projekt har varit uppdraget att bygga en ny polisstation i Hjällbo. Fastigheternas värde Bolagets fastighetsbestånd hade vid utgången av 2014 ett beräknat avkastningsvärde på mnkr (951) vilket överstiger det bokförda värdet med 346 mnkr (418). Årets värdering innebär en ökning av avkastningsvärdet med 11,6 procent (16,6) jämfört med föregående år. Det totala värdet på mnkr motsvarar kr/m² (5 661). Framtidens IT Framtidens IT ansvarar för drift och support av infrastruktur, kommunikations- och basapplikationer för Göteborgs Stads samtliga bolag inom områdena bostäder och lokaler. Verksamheten sysselsätter 18 personer och utgör ett verksamhetsområde inom GöteborgsLokaler. Framtidens IT sköter för närvarande driften av drygt 200 servrar, kommunikation till cirka olika punkter i fastigheter och supporten för drygt användare. Större projekt som Framtidens IT har arbetat med under 2014 är implementering av Office 365, etablering av ITIL som arbetssätt och implementering av ett nytt ärendehanteringssystem. tabell 1 GöteborgsLokalers totala förvaltning Antal kontrakt Yta m 2 Hyresvärde* mnkr Ytvakans % Externförvaltning ,2 % Ägda fastigheter ,1 % ,2 % * Hyresvärde avser 2014 års hyror 6 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

9 förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 7

10 förvaltningsberättelse Lisa Sass gata Styrmodell och måluppfyllelse Grunden i planeringen av GöteborgsLokalers verksamhetsår är Göteborgs Stads budget och prioriterade mål, bolagets fleråriga affärsplan, resultat från genomförda undersökningar samt omvärldsanalyser. Utifrån detta tar bolaget fram inriktningen för GöteborgsLokaler. Därefter görs för varje handelsplats en faktasammanställning som kompletteras med handlingsplaner och målsättningar. Dessa aggregeras sedan till bolagsnivå och redovisas i den årliga verksamhetsplanen, som följs upp vid tre tillfällen under året. GöteborgsLokalers verksamhetsår Uppföljnings rapport 3 Kundundersökning Verksamhetsplan och budget Internkontrollplan och självdeklaration dec Bokslut och uppföljning mot föregående års verksamhetsplan Uppföljningsrapport 2 Handlingsplan per handelsplats och större fastighet Faktasammanställning och målsättningar per handelsplats sept juni mars Uppföljningsrapport 1 Hyresgästundersökning Revidering av bolagets affärsplan 8 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

11 förvaltningsberättelse GöteborgsLokaler planerar, arbetar och följer upp verksamheten utifrån tre målområden: verksamhet, ekonomi och medarbetare. Verksamhetsmålen består av värdindex, torgindex, energimål och mål för IT-verksamheten (SLA, Service Level Agreement). Värdindex baseras på den kundundersökning som görs bland lokalhyresgästerna på handelsplatserna. Indexet delas in i kundvård och service, lokalerna, inflytande samt trygghet. Bolagets hyresgästindex för ägda lokaler uppgick 2013 till 67. Nästa undersökning görs under Torgindex baseras på Framtidenkoncernens undersökning bland bostadshyresgästerna, det vill säga torgens kunder. På frågan vilket helhetsbetyg ger du/ni ert lokala centrum/torg? gav 75 procent betyget bra eller mycket bra. Utfallet 2013 var 73. Energimålen utgörs av total energimängd som är fjärrvärme plus el (ej hyresgästel eller egenproducerad el) köpt energi. Värdet för 2014 blev 160 kwh/m 2. Målet var satt till 150. För Framtidens IT kommer vi att följa upp SLA. Detta är dock ett nytt mål, därför finns inget utfall för Ekonomimålen bygger på fastighetsresultat och resultat efter finansnetto. Fastighetsresultatet består av driftsöverskott plus övriga intäkter och kostnader, minskat med centrala kostnader, exklusive poster av jämförelsestörande karaktär såsom utökat underhåll, fastighetsförsäljningar och koncernledningsarvode. Fastighetsresultat för 2014 uppgick till 48,5 mnkr. Målet var 45,6 mnkr. Medarbetarmålen består av motiverad medarbetarindex, MMI, och sjukfrånvaro. Den första MMI-mätningen gjordes 2011 och GöteborgsLokaler fick då index 77. I årets undersökning bibehölls det goda resultatet med en liten ökning till 79. Målet för sjukfrånvaron var 2 procent och utfallet blev 4,1 procent. Haga Kyrkogata verksamhet ekonomi medarbetare Värdindex Fastighetsresultat Medarbetarindex Torgindex Total energimängd: Fjärrvärme kwh/m 2, El kwh/m 2, Fjärrvärme+El kwh/m 2 Resultat efter finansnetto Sjukfrånvaro IT SLA Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 9

12 förvaltningsberättelse Styrinstrument och intern kontroll GöteborgsLokalers interna styrinstrument består av ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, planer, program, riktlinjer, policydokument, vision, affärsidé, mål och strategier. Policyer och riktlinjer I GöteborgsLokalers verksamhetshandbok finns regler, riktlinjer och rutiner som uppdateras regelbundet. Nya regler och rutiner kommuniceras till samtliga medarbetare och intressenter. Med anledning av Göteborg Stads beslut Regler för styrande dokument i Göteborgs Stad har bolagets egna policyer upphävts och i förekommande fall antagits som Anvisningar. Intern kontroll och riskanalys Bolaget har under året gjort en företagsövergripande riskanalys som identifierat, analyserat, kategoriserat och utvärderat möjligheter och hot som påverkar Göteborgs Lokaler på både strategisk och operationell nivå. Huvudsyftet med analysen är att säkerställa att verksamhetens mål kommer att uppnås. Väsentliga risker har presenterats i bolagets internkontrollplan och därefter har olika åtgärder vidtagits. Självdeklaration Göteborgs Stad har antagit en handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet. Den innefattar bland annat en självdeklaration, som är ett frågeformulär att besvara, samt en extra revisionsfunktion. Under hösten 2013 har årets självdeklaration inom området HR-rekrytering genomförts. Resultatet från denna granskning är ännu inte klart. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 58 personer (57) varav 23 kvinnor (21) och 35 män (36). Antalet nyanställningar under året var 5 (5) och antalet pensionsavgångar var 4 (2). Omräknat till heltid hade bolaget 54 anställda (54). Bolaget tillhandahöll under året 4 praktikplatser och tog emot 4 feriearbetande skolungdomar. Sjukfrånvaron uppgick till 4,1 procent (3,9). Miljö GöteborgsLokaler följer kommunfullmäktiges prioriterade mål samt Framtidenkoncernens inriktningar inom miljöområdet. I arbetet för att minska miljöpåverkan fokuserar GöteborgsLokaler på: Energianvändning och klimatpåverkan Miljö- och hälsostörande ämnen Inneklimat Avfallshantering. Uppfyllelsen av mål och aktiviteter mäts och återrapporteras årligen. Läs mer om bolagets miljöarbete i hållbarhetsredovisningen. 10 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

13 förvaltningsberättelse Hjällbo Lillgata Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 11

14 förvaltningsberättelse Finansiell information Intäkter och resultat Bolagets hyresintäkter uppgick 2014 till 152,8 mnkr (135,5), vilket är en ökning med 17,3 mnkr mot föregående år. Per kvadratmeter uppgår hyresintäkten till 903 kr (807). Under 2014 har redovisningen och klassificeringen av lokalanpassningar ombedömts. Intäkter tillhörande lokalanpassningar bruttoredovisas från 2014 och uppgår till 12 mnkr vilket förklarar den stora ökningen mellan åren. Hyresbortfallet till följd av vakanser och rabatter minskade till 10,5 mnkr (14,0). Förvaltningsintäkterna om 20,1 mnkr (18,6) består huvudsakligen av arvoden för utförda förvaltningstjänster. Bolagets finansnetto uppgick 2014 till -3,7 mnkr (-5,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till 30,7 mnkr (24,7). Årets resultat efter bokslutsdispositioner, koncernbidrag och skatt uppgick till 45,1 mnkr (19,1). Risk- och känslighetsanalys Känslighetsanalys Effekter på resultatet GöteborgsLokalers resultat påverkas av flera faktorer. Förändring av dessa parametrar ger följande förändring av årets resultat. TABELL 2 Effekter på årets resultat Förändring +/- effekt mnkr Hyresintäkter, brutto 1 % +/- 1,6 mnkr Drifts- inkl. centrala kostnader 1 % -/+ 0,9 mnkr Hyresbortfall 10 % -/+ 1,0 mnkr Underhållskostnader 10 kr/m 2 -/+ 1,7 mnkr Räntenivå* 1 % -/+ 2,4 mnkr * Räntekänslighet 1 år Nya redovisningsregler K3 Från och med 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om i de finansiella rapporterna. Den största förändringen för bolaget är att materiella anläggningstillgångar, både anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, har delats in i betydande komponenter och att respektive komponent skrivs av separat över sin nyttjandeperiod. Det nya K3-reglerna innebär också en skillnad i gränsdragningen mellan investering och underhåll. Se effekter vid övergång till K3, sist i not 1. Förvaltningsfastigheter Bolaget har under 2014 gjort en genomlysning av beståndet och identifierat 13 fastigheter med väsentliga övervärden kopplat till bokfört värde på mark. I årets bokslut har en uppskrivning om 72 mnkr gjorts av markvärdet kopplat till dessa fastigheter. Uppskrivning av fastigheter motbokas uppskrivningsfond i bundet eget kapital med 55,7 mnkr samt uppskjuten skatteskuld med 15,7 mnkr. Bolagets fastighetsbestånd har ett totalt avkastningsvärde om 1,061 mnkr att jämföra med bokfört värde om 715 mnkr efter uppskrivningar och nedskrivningar i perioden. Årets resultat påverkas positivt av återförda nedskrivningar och nedskrivningar med netto 10,1 mnkr. Kontraktens löptid De flesta hyreskontrakt, cirka 90 procent, förfaller inom ett till tre år och hyresintäkterna är till största delen kopplade till konsumentprisindex. Större lokalhyresgäster har ofta längre kontrakt, fem till tio år, medan mindre oftast har kontraktstider på tre år. Hyresgäster Hyresgästerna domineras av Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel kontor för stadsdelsförvaltningar, skolor, bibliotek, förskolor, samlingslokaler, badanläggningar, vårdcentraler och tandvård. På dagligvarusidan är Ica och Axfood de stora hyresgästerna. De tio största hyresgästerna står för drygt 70 procent av hyresvärdet. Vakans Bruttovakansgraden för bolagets lokaler var vid årsskiftet 9,1 procent (9,3), vilket motsvarar en yta om cirka m² (15570). En stor del av vakansen, cirka m², är strategiskt avställda i väntan på ombyggnad. Den justerade bruttovakansen till reell vakans blir 7,0 procent (7,1). Räntor Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnadsposterna för GöteborgsLokaler och den långsiktiga lönsamheten är starkt påverkad av ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna. From 2014 sker all upplåning via Göteborgs Stads Koncernbank. 12 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

15 förvaltningsberättelse Finansnettots räntekänslighet Under antaganden om oförändrad lånevolym, oförändrad räntebindningstid samt positionssammansättning avseende ränteexponeringen kommer bolagets finansnetto att påverkas enligt tabellen nedan. Beräkningen är baserad på de räntor som gällde på balansdagen samt utifrån en omedelbar och bestående ränteförändring på en procentenhet på hela avkastningskurvan. tabell 3 Ffinansnettots räntekänslighet , mnkr Ränteantagande Räntenivå Räntenivå +1 procentenhet Räntenivå -1 procentenhet Finansiering GöteborgsLokaler har en stark finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 432 mnkr (331). Den synliga soliditeten uppgår till cirka 52 procent (52). Utifrån fastigheternas beräknade avkastningsvärde uppgår bolagets justerade egna kapital till 702 mnkr (656) efter uppskjuten skatt, som är beräknad till 22 (22) procent. Detta ger en justerad soliditet på 60 procent jämfört med föregående års 62 procent. All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad och hanteras från och med 2014 av Göteborgs Stads koncernbank inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer. Med finansiella risker avses ränterisk, valutarisk, likviditets- och refinansieringsrisk, kredit- och motpartsrisk. Utsikter bildades lokalkoncernen med Higab, Älvstranden Utveckling, Parkeringsbolaget och GöteborgsLokaler. Det samarbete som påbörjades påbörjades 2014 kommer under 2015 att ytterligare konsolideras. Under året är det bolagets förhoppning om att det påbörjade kvalitetsarbetet kommer att leda till en certifiering enligt ISO Inom miljöområdet fortsätter vi att fokusera på energi- och driftsoptimering. Inom den närmaste femårsperioden kommer Göteborgs Lokaler ha ett antal pensionsavgångar och rekry teringsbehovet har setts över. Under det kommande året kommer vi att förstärka vår organisation genom nyrekrytering av för verksamheten strategisk personal. I kundundersökningarna lyfts skötsel, utbud och tryggheten fram som viktiga frågor. Dessa kommer vi fortsätta att jobba med. Varje arbetsdag syftar till att skapa hållbara förutsättningar för verksamheterna i våra lokaler och att skapa levande närmiljöer och sociala mötesplatser. Under året kommer bolaget också att sätta extra fokus på att vidareutveckla kommunikationsarbetet, både intern och extern kommunikation. För 2015 förväntas GöteborgsLokaler göra ett positivt resultat efter finansnetto. Yttrande från styrelsen enligt ABL 18 kap 4 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står (kronor): Ingående balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående medel disponeras enligt följande: Utdelning I ny räkning balanseras Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, i form av utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolagets utdelning (värdeöverföring) är ett led i en skattemässig disposition, där koncernen utnyttjar bolagets skattemässiga underskott. Den föreslagna utdelningen motsvaras således av ett erhållet koncernbidrag. Ingen värdeöverföring har ägt rum, då erhållet tillskott och föreslagen utdelning ska ses i ett sammanhang. Utdelning kommer att betalas dagen efter årsstämman, den 5 mars Resultat och ställning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 13

16 förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Belopp i mnkr om ej annat anges resultaträkning Hyresintäkter, brutto 1 6 3, , ,1 14 8, , 8 Hyresbortfall -10, 5-13, 9-9, 6-10, 6-11, 4 Hyresintäkter, netto 15 2, , , , , 4 Förvaltningsintäkter 2 0,1 18, 6 17, 8 16, 8 15,1 Driftskostnader - 8 0, 3-7 7, 2-7 9,1-7 8, 3-8 7, 2 Underhållskostnader - 3 4, 8-18, 8-2 5, 0-2 3, 9-2 3, 3 Fastighetsskatt - 5, 2-5,1-5, 4-5, 6-5, 6 Driftsöverskott 5 2, 5 5 3, 0 47, 8 4 6, 9 3 4, 5 Avskrivningar i förvaltningen - 2 4, 2-10,1-2 0, 6-19, 4-18, 4 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar 10,1-6, 0-4, 6 16, 6 8, 9 Centrala kostnader, inkl. avskrivningar -11,1-12, 3-12, 2-14,1-11, 4 Övriga rörelseintäkter 2 3, 3 2 0,7 2 0,7 15, 2 13, 5 Övriga rörelsekostnader -1 6, 2-14,7-13, 0-11, 9-10, 5 Finansnetto - 3,7-5, 9-7, 8-8, 9-8, 9 Resultat efter finansnetto 3 0,7 2 4,7 10, 3 2 4, 4 7, 6 Bokslutsdispositioner 27,4-0, 2-4, 8-1,7 - Skatt på årets resultat -13, 0-5, 4 1, 8-6, 0-2, 0 Årets resultat 45,1 19,1 7,3 16,7 5,6 balansräkning Fastigheter 6 8 0, , , , , 3 Övriga anläggningstillgångar 6 5, ,1 111, , , 6 Omsättningstillgångar 8 2, 6 41,1 8 2, 2 4 6,7 9 0,1 Eget kapital 4 31, ,7 311, , 3 319, 4 Obeskattade reserver 12, 0 6,7 6, 5 1,7 - Avsättningar 51,1 2 2, 4 17, 0 2 0, 0 15, 4 Låneskulder (räntebärande) 2 4 0, , , , , 0 Rörelseskulder (ej räntebärande) 9 4, 2 8 3, 0 7 8, 4 6 8,1 71, 3 FastigHeter Taxeringsvärden 5 2 3, 3 510, , , , 0 Lokalyta, m Fastighetsinvesteringar Avkastningsvärde , , 6 815, , 3 815, 5 Finansiering Soliditet, % Justerad soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 13,1 7, 8 5, 3 4,1 3,1 Skuldsättningsgrad, ggr 0, 6 0, 6 0,7 0, 8 0, 8 Genomsnittlig låneränta, % 1, 8 3, 0 3, 8 3, 8 3, 5 Kassaflöde, exkl investeringar 4 6, 3 4 2, 4 3 7,1 2 8, 8 18,7 personal Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 4,1 3,9 2,0 2,1 1,3 Förvaltning Bruttohyra lokaler, kr/m Hyresbortfall lokaler, kr/m Driftskostnader, kr/m Underhållskostnader, kr/m Centrala kostnader (inkl. avskr.), kr/m Driftsöverskott, kr/m Vakansgrad lokaler, % 9,1 9, 3 7, 6 9, 5 10, 0 14 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

17 förvaltningsberättelse Hjällbo Centrum Definitioner Fastigheter Färdigställda byggnader, mark, markanläggningar och lokalanpassningar. Lokalyta, m 2 Uthyrningsbar yta vid årets slut. Fastighetsinvesteringar Investeringar i fastigheter inklusive investerings bidrag. Fastighetsresultat Driftsöverskott plus övriga intäkter och kostnader minskat med centrala kostnader, exkl. poster av jämförelsestörande karaktär såsom fastighetsförsäljningar och koncernledningsarvode. Soliditet Redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Justerad soliditet Redovisat eget kapital plus bedömt övervärde på fastigheter minskat med uppskjuten skatt på fastigheter i förhållande till den justerade balansomslutningen. Genomsnittlig finansieringskostnad Finansiell kostnad i förhållande till genomsnittlig lånevolym mätt vid utgången av varje månad. Kassaflöde exklusive investeringar Resultat efter finansiella poster exklusive avskrivningar, nedskrivningar samt återförda nedskrivningar. Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader avseende företagets skulder exklusive av- och nedskrivningar samt återförda nedskrivningar i förhållande till finansiella kostnader avseende företagets skulder. Skuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. Förvaltning Medelhyra, hyresbortfall, driftskostnader, underhållskostnader, cent rala kostnader och drifts överskott har beräknats på genomsnittlig lokalyta. Driftsöverskott, kr/m 2 Bruttoresultat exklusive av- och nedskrivningar samt återförda nedskrivningar i förvaltningen i förhållande till total yta. Vakansgrad lokaler Outhyrd lokalyta i procent av uthyrningsbar lokal yta vid årets slut. Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 15

18 16 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

19 Finansiella rapporter Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 17

20 finansiella rapporter Resultaträkning tkr Not Intäkter Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader i fastighetsförvaltningen Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen Bruttoresultat Centrala kostnader (inkl avskrivningar) 5, 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 5, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer