Kort om GöteborgsLokaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om GöteborgsLokaler"

Transkript

1

2

3 Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus AB som är helägt av Göteborgs Stad. Hälften av de förvaltade ytorna ligger vid lokala stadsdelstorg. Målet är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga torg med ett gott utbud av det som göteborgaren behöver i sin vardag. På så sätt bidrar Göteborgs Lokaler till stadens infrastruktur och till att bygga ett hållbart Göteborg. Förvaltade ytor m 2 Förvaltade hyresavtal Totala hyresintäkter Fastighetsvärde Fastighetsresultat avtal kr kr kr Uthyrningsgrad, m² 90,9 % Resultat efter finansnetto kr Soliditet 52 % Hyresgästindex 67 Motiverad medarbetarindex 79 Foto: Ulf Celander Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 1

4 Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse Ägarförhållande...5 Ägardirektiv...5 Lokaler för handel och kontor i omvärlden...5 GöteborgsLokalers fastigheter...6 Framtidens IT...6 Styrmodell och måluppfyllelse...8 Styrinstrument och intern kontroll...10 Medarbetare...10 Miljö...10 Finansiell information...12 Risk- och känslighetsanalys Utsikter Förslag till vinstdisposition...13 Fem år i sammandrag...14 Definitioner...15 Finansiella rapporter Resultaträkning...18 Kommentarer till resultaträkning...19 Balansräkning...20 Kommentarer till balansräkning...21 Förändringar i eget kapital...22 Kassaflödesanalys...22 Noter...23 Revisionsberättelse...33 Granskningsrapport...34 Styrelse och revisorer...35 Företagsledning...36 Fastighetsförteckning...37 HÅLLBARHETSREDOVISNING Vår syn på hållbarhet...39 Vår värdegrund...39 Ekologiskt ansvarstagande...40 Socialt ansvarstagande...42 Ekonomiskt ansvarstagande...42 Mot en hållbarare framtid Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

5 VD har ordet Vi står väl rustade Så här i backspegeln känns det som om ketchupeffekten slog till Efter mycket tid av planering och förberedelser har en mängd viktiga och spännande projekt verkligen kommit igång och andra har kunnat visa resultat under året. Ett exempel är Lärandets torg i Hammarkullen som pågått under några år. I våras kunde vi skriva avtal med Folkhögskolan i Angered om centrumbyggnaden på torget. Nu byggs lokalen om och sommaren 2015 flyttar folkhögskolan in och Hammarkullen stärker sin profil som ett centrum för bildning och utbildning. Arbetet med Selma Lagerlöfs Torg har också tagit många steg framåt under året. Där ska vi investera i ett nytt hus för stadsdelsförvaltningen och ett för dagligvaruhandel och vård, en sammanlagd investering på omkring 300 miljoner kronor. Detaljplanen beräknas bli klar under våren Frihamnen är ett annat stort utvecklingsområde som vi deltar i. Där har vi under året fått markanvisning tillsammans med Framtidenkoncernen. Det handlar om cirka kvadratmeter lokaler i de nya fastigheternas bottenvåningar som vi ska förvalta åt de kommunala bostadsbolagen. Ett projekt som pågått under en tid är ombyggnaden på Hjällbo Lillgata där Polisen ska flytta in under våren. Nycklarna lämnas över strax efter årsskiftet Men vi fortsätter förstås också att utveckla och förbättra stadsdels torgen. Flera torg har firat jubileum och jag var själv med och högtidstalade för 60-åringen Axel Dahlströms Torg och det något yngre Rannebergen Centrum som fyllde 40 år det var väldigt trevligt! Vårväderstorget har målats om och fått en ny färgsättning med inspiration från den tid då torget stod färdigt Strax intill, på Blåsväders gatan, invigdes en fritidsgård på 400 kvadratmeter i mars. I Bergsjön arbetar vi med övriga fastighetsägare i projektet Bergsjön 2021 för att gemensamt utveckla stadsdelen. Siktet är inställt på att genomföra en bomässa i Bergsjön som en del av Göteborgs 400 årsjubileum var första året med den nya organisationen för bolagen i Göteborgs Stad. Så här långt känns det bara positivt och vi märker att vår kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Under året har vi också fortsatt arbetet med certifiering av bolaget enligt kvalitetsledningssystemet ISO Den hoppas vi bli klara med våren Medarbetarundersökningen som gjordes under året visar på fortsatt höga betyg för Göte borgslokaler. Vi till och med ökade två enheter till motiverad medarbetarindex 79. Det är ett mycket bra betyg som jag är både stolt över och ödmjuk inför. Ett sådant förtroende måste förvaltas väl. Bolaget är beroende av kunniga och motiverade medarbetare. När flera av trotjänarna gick i pension under året, var vi noga med att rekrytera så att de nyanställda kunde gå parallellt en tid med dem som skulle lämna sina jobb för att vi inte skulle förlora allt för mycket kunskap. Vi tar också vara på ny teknik för att visa upp våra handelsplatser. I Haga har flera butiker tagit klivet in i den virtuella världen. Med hjälp av Google Business View kan kunderna besöka butikerna hemma framför datorn via Google Maps. Med hashtaggen #finatorg kan vem som helst visa upp torgen i sociala medier. Under året har goteborgslokaler.se anpassats för mobiler och surfplattor. Så vi står väl rustade för att fortsätta skapa lokala och levande handels- och mötesplatser där män niskor bor. Både i det nya och det gamla nära Göteborg. Göteborg, februari 2015 Robert Hörnquist VD för GöteborgsLokaler Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 3

6 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, organisationsnummer , avger härmed redovisning av bolagets verksamhet under Bergsjön Centrum Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

7 förvaltningsberättelse Ägarförhållande Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ingår som ett helägt bolag inom koncernen Göteborgs Stadshus AB som har Göteborgs Stad som ensam ägare. Ägardirektiv GöteborgsLokalers roll för att stärka Göteborgssamhället GöteborgsLokaler ska vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden genom att värna och aktivt arbeta för att utveckla de kommersiella fastigheterna. Bolaget ska bidra genom att skapa lokala och levande handels- och mötesplatser i bostadsområdenas närhet i syfte att åstadkomma en positiv inverkan på de närboendes livskvalitet. Handelsplatserna ska kännas trygga och ha ett utbud och servicenivå som matchar kundernas behov. Bolagets dialog med Göteborgssamhället är viktig och ska präglas av öppenhet. GöteborgsLokaler ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag. Bolagsöversyn Göteborgs Stad har från och med den 1 januari 2014 ett nytt koncernbolag, Göteborgs Stadshus AB, som är ägare till stadens samtliga bolag. Syftet med det nya koncernbolaget och den nya bolagsstrukturen i Göteborgs Stad, är att öka den politiska styrningen av Göteborgs Stads bolag och göra den mer synlig. Den nya strukturen innebär att bolagen är indelade i olika områden; Energi, Bostäder, Hamn, Kollektivtrafik, Lokaler, Näringsliv och Turism-Kultur-Evenemang. Området Lokaler består av GöteborgsLokaler, Higab AB, Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkerings AB samt Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB. Verksamhet och organisation GöteborgsLokaler äger, förvaltar och utvecklar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget arbetar i en matrisorganisation som har flera kärnverksamheter. En del av organisationen är inriktad på fastighetsförvaltning och andra delar arbetar med gemensamma frågor för flera bolag inom Göteborg Stad. Merparten av bolagets 58 anställda finns inom den fastighetsförvaltande delen. Lokaler för handel och kontor i omvärlden Runt om Göteborgsområdet planeras för nya kommersiella lokaler för handel, främst genom att bygga om och till befintliga handelsplatser till exempel Nordstan, Avenyn, Amhult, Backaplan och Kulan i Gamlestaden. Även externhandeln förväntas bli större. I Sisjön byggs allt mer och handeln i Bäckebol fortsätter att växa. Köpcentrumet Allum planerar att bygga ut. Efterfrågan på kontor är stor, framför allt på moderna lokaler i centrala lägen. Generellt har vakansgraden minskat för kontor jämfört med samma period förra året, förutom för övriga Hisingen och östra Göteborg där vakanserna har ökat. Marknad vakansgrad Q CBD * 3,5 % Övriga Innerstaden 3,4 % Norra Älvstranden 6,4 % Västra Göteborg 12,9 % Mölndal 7,6 % Övriga Hisingen 10,7 % Östra Göteborg 13,2 % * Central Business District Källa: Business Region Göteborgs rapport Läget i Göteborgsregionen 2014 VD Förvaltning Teknik Marknad & kommunikation Ekonomi & personal Förvaltnings- & bolagsstöd Framtidens IT Skatt Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 5

8 förvaltningsberättelse GöteborgsLokalers fastigheter GöteborgsLokalers fastighetsförvaltning arbetar utifrån två uppdrag; externförvaltning fastighetsförvaltning med driftsnetto ansvar eller med intäktsansvar ägda fastigheter förvaltning av eget bestånd Externförvaltning Externförvaltningen omfattar lokaler i bostads- och parkeringshus där samarbetsavtal finns med bostadsbolagen inom Göteborgs Stadshus AB. I avtalen ingår ansvar för uthyrning och förädling av lokalbeståndet, men ingen teknisk förvaltning. Externförvaltningen omfattar även förvaltning med driftsnettoansvar. Här ingår Landala Torg och delar av Wieselgrensplatsen, som ägs av Fastighetskontoret, fastigheterna Scandinavium och Frölundaborg, som ägs av Scandinaviumbolaget, samt Rysåsens fastighet i Backa som ägs av Framtidenkoncernen. Den uthyrningsbara ytan för externförvaltningen uppgår till m². Ägda fastigheter GöteborgsLokalers ägda fastigheter finns i hela Göteborg och omfattar lokaler vid 19 stadsdelstorg samt vård- och kontorsfastigheter. Oftast är bolaget den dominerande fastig hetsägaren i respektive område vilket ger en betydelsefull position. Företaget är starkt representerat i nordost och på Hisingen. Fastigheterna är byggda främst under 1950-, och 1970-talen, samtidigt som bostadsbyggandet tog fart i Göteborg. De är till sin karaktär formade efter den tidens behov av handel och service. Det innebär att fastigheterna ligger centralt i stadsdelarna, men en bit från trafiklederna. De kommersiella lokalerna i ägda fastigheter består i huvudsak av kontor, butiker och lager samt fritids- och samlingslokaler. Den uthyrningsbara ytan uppgår till m². Investeringar Bolaget tillämpar från och med 2013 komponentredovisning. Tillkommande utgifter aktiveras om en komponent till väsentlig del byts ut. Även helt nya komponenter aktiveras. Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 87 mnkr (59) inklusive energiinvesteringar. Årets projekt har till största delen varit av mindre och medel stor karaktär. Ett större projekt har varit uppdraget att bygga en ny polisstation i Hjällbo. Fastigheternas värde Bolagets fastighetsbestånd hade vid utgången av 2014 ett beräknat avkastningsvärde på mnkr (951) vilket överstiger det bokförda värdet med 346 mnkr (418). Årets värdering innebär en ökning av avkastningsvärdet med 11,6 procent (16,6) jämfört med föregående år. Det totala värdet på mnkr motsvarar kr/m² (5 661). Framtidens IT Framtidens IT ansvarar för drift och support av infrastruktur, kommunikations- och basapplikationer för Göteborgs Stads samtliga bolag inom områdena bostäder och lokaler. Verksamheten sysselsätter 18 personer och utgör ett verksamhetsområde inom GöteborgsLokaler. Framtidens IT sköter för närvarande driften av drygt 200 servrar, kommunikation till cirka olika punkter i fastigheter och supporten för drygt användare. Större projekt som Framtidens IT har arbetat med under 2014 är implementering av Office 365, etablering av ITIL som arbetssätt och implementering av ett nytt ärendehanteringssystem. tabell 1 GöteborgsLokalers totala förvaltning Antal kontrakt Yta m 2 Hyresvärde* mnkr Ytvakans % Externförvaltning ,2 % Ägda fastigheter ,1 % ,2 % * Hyresvärde avser 2014 års hyror 6 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

9 förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 7

10 förvaltningsberättelse Lisa Sass gata Styrmodell och måluppfyllelse Grunden i planeringen av GöteborgsLokalers verksamhetsår är Göteborgs Stads budget och prioriterade mål, bolagets fleråriga affärsplan, resultat från genomförda undersökningar samt omvärldsanalyser. Utifrån detta tar bolaget fram inriktningen för GöteborgsLokaler. Därefter görs för varje handelsplats en faktasammanställning som kompletteras med handlingsplaner och målsättningar. Dessa aggregeras sedan till bolagsnivå och redovisas i den årliga verksamhetsplanen, som följs upp vid tre tillfällen under året. GöteborgsLokalers verksamhetsår Uppföljnings rapport 3 Kundundersökning Verksamhetsplan och budget Internkontrollplan och självdeklaration dec Bokslut och uppföljning mot föregående års verksamhetsplan Uppföljningsrapport 2 Handlingsplan per handelsplats och större fastighet Faktasammanställning och målsättningar per handelsplats sept juni mars Uppföljningsrapport 1 Hyresgästundersökning Revidering av bolagets affärsplan 8 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

11 förvaltningsberättelse GöteborgsLokaler planerar, arbetar och följer upp verksamheten utifrån tre målområden: verksamhet, ekonomi och medarbetare. Verksamhetsmålen består av värdindex, torgindex, energimål och mål för IT-verksamheten (SLA, Service Level Agreement). Värdindex baseras på den kundundersökning som görs bland lokalhyresgästerna på handelsplatserna. Indexet delas in i kundvård och service, lokalerna, inflytande samt trygghet. Bolagets hyresgästindex för ägda lokaler uppgick 2013 till 67. Nästa undersökning görs under Torgindex baseras på Framtidenkoncernens undersökning bland bostadshyresgästerna, det vill säga torgens kunder. På frågan vilket helhetsbetyg ger du/ni ert lokala centrum/torg? gav 75 procent betyget bra eller mycket bra. Utfallet 2013 var 73. Energimålen utgörs av total energimängd som är fjärrvärme plus el (ej hyresgästel eller egenproducerad el) köpt energi. Värdet för 2014 blev 160 kwh/m 2. Målet var satt till 150. För Framtidens IT kommer vi att följa upp SLA. Detta är dock ett nytt mål, därför finns inget utfall för Ekonomimålen bygger på fastighetsresultat och resultat efter finansnetto. Fastighetsresultatet består av driftsöverskott plus övriga intäkter och kostnader, minskat med centrala kostnader, exklusive poster av jämförelsestörande karaktär såsom utökat underhåll, fastighetsförsäljningar och koncernledningsarvode. Fastighetsresultat för 2014 uppgick till 48,5 mnkr. Målet var 45,6 mnkr. Medarbetarmålen består av motiverad medarbetarindex, MMI, och sjukfrånvaro. Den första MMI-mätningen gjordes 2011 och GöteborgsLokaler fick då index 77. I årets undersökning bibehölls det goda resultatet med en liten ökning till 79. Målet för sjukfrånvaron var 2 procent och utfallet blev 4,1 procent. Haga Kyrkogata verksamhet ekonomi medarbetare Värdindex Fastighetsresultat Medarbetarindex Torgindex Total energimängd: Fjärrvärme kwh/m 2, El kwh/m 2, Fjärrvärme+El kwh/m 2 Resultat efter finansnetto Sjukfrånvaro IT SLA Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 9

12 förvaltningsberättelse Styrinstrument och intern kontroll GöteborgsLokalers interna styrinstrument består av ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, planer, program, riktlinjer, policydokument, vision, affärsidé, mål och strategier. Policyer och riktlinjer I GöteborgsLokalers verksamhetshandbok finns regler, riktlinjer och rutiner som uppdateras regelbundet. Nya regler och rutiner kommuniceras till samtliga medarbetare och intressenter. Med anledning av Göteborg Stads beslut Regler för styrande dokument i Göteborgs Stad har bolagets egna policyer upphävts och i förekommande fall antagits som Anvisningar. Intern kontroll och riskanalys Bolaget har under året gjort en företagsövergripande riskanalys som identifierat, analyserat, kategoriserat och utvärderat möjligheter och hot som påverkar Göteborgs Lokaler på både strategisk och operationell nivå. Huvudsyftet med analysen är att säkerställa att verksamhetens mål kommer att uppnås. Väsentliga risker har presenterats i bolagets internkontrollplan och därefter har olika åtgärder vidtagits. Självdeklaration Göteborgs Stad har antagit en handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet. Den innefattar bland annat en självdeklaration, som är ett frågeformulär att besvara, samt en extra revisionsfunktion. Under hösten 2013 har årets självdeklaration inom området HR-rekrytering genomförts. Resultatet från denna granskning är ännu inte klart. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 58 personer (57) varav 23 kvinnor (21) och 35 män (36). Antalet nyanställningar under året var 5 (5) och antalet pensionsavgångar var 4 (2). Omräknat till heltid hade bolaget 54 anställda (54). Bolaget tillhandahöll under året 4 praktikplatser och tog emot 4 feriearbetande skolungdomar. Sjukfrånvaron uppgick till 4,1 procent (3,9). Miljö GöteborgsLokaler följer kommunfullmäktiges prioriterade mål samt Framtidenkoncernens inriktningar inom miljöområdet. I arbetet för att minska miljöpåverkan fokuserar GöteborgsLokaler på: Energianvändning och klimatpåverkan Miljö- och hälsostörande ämnen Inneklimat Avfallshantering. Uppfyllelsen av mål och aktiviteter mäts och återrapporteras årligen. Läs mer om bolagets miljöarbete i hållbarhetsredovisningen. 10 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

13 förvaltningsberättelse Hjällbo Lillgata Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 11

14 förvaltningsberättelse Finansiell information Intäkter och resultat Bolagets hyresintäkter uppgick 2014 till 152,8 mnkr (135,5), vilket är en ökning med 17,3 mnkr mot föregående år. Per kvadratmeter uppgår hyresintäkten till 903 kr (807). Under 2014 har redovisningen och klassificeringen av lokalanpassningar ombedömts. Intäkter tillhörande lokalanpassningar bruttoredovisas från 2014 och uppgår till 12 mnkr vilket förklarar den stora ökningen mellan åren. Hyresbortfallet till följd av vakanser och rabatter minskade till 10,5 mnkr (14,0). Förvaltningsintäkterna om 20,1 mnkr (18,6) består huvudsakligen av arvoden för utförda förvaltningstjänster. Bolagets finansnetto uppgick 2014 till -3,7 mnkr (-5,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till 30,7 mnkr (24,7). Årets resultat efter bokslutsdispositioner, koncernbidrag och skatt uppgick till 45,1 mnkr (19,1). Risk- och känslighetsanalys Känslighetsanalys Effekter på resultatet GöteborgsLokalers resultat påverkas av flera faktorer. Förändring av dessa parametrar ger följande förändring av årets resultat. TABELL 2 Effekter på årets resultat Förändring +/- effekt mnkr Hyresintäkter, brutto 1 % +/- 1,6 mnkr Drifts- inkl. centrala kostnader 1 % -/+ 0,9 mnkr Hyresbortfall 10 % -/+ 1,0 mnkr Underhållskostnader 10 kr/m 2 -/+ 1,7 mnkr Räntenivå* 1 % -/+ 2,4 mnkr * Räntekänslighet 1 år Nya redovisningsregler K3 Från och med 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om i de finansiella rapporterna. Den största förändringen för bolaget är att materiella anläggningstillgångar, både anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar, har delats in i betydande komponenter och att respektive komponent skrivs av separat över sin nyttjandeperiod. Det nya K3-reglerna innebär också en skillnad i gränsdragningen mellan investering och underhåll. Se effekter vid övergång till K3, sist i not 1. Förvaltningsfastigheter Bolaget har under 2014 gjort en genomlysning av beståndet och identifierat 13 fastigheter med väsentliga övervärden kopplat till bokfört värde på mark. I årets bokslut har en uppskrivning om 72 mnkr gjorts av markvärdet kopplat till dessa fastigheter. Uppskrivning av fastigheter motbokas uppskrivningsfond i bundet eget kapital med 55,7 mnkr samt uppskjuten skatteskuld med 15,7 mnkr. Bolagets fastighetsbestånd har ett totalt avkastningsvärde om 1,061 mnkr att jämföra med bokfört värde om 715 mnkr efter uppskrivningar och nedskrivningar i perioden. Årets resultat påverkas positivt av återförda nedskrivningar och nedskrivningar med netto 10,1 mnkr. Kontraktens löptid De flesta hyreskontrakt, cirka 90 procent, förfaller inom ett till tre år och hyresintäkterna är till största delen kopplade till konsumentprisindex. Större lokalhyresgäster har ofta längre kontrakt, fem till tio år, medan mindre oftast har kontraktstider på tre år. Hyresgäster Hyresgästerna domineras av Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens verksamheter, till exempel kontor för stadsdelsförvaltningar, skolor, bibliotek, förskolor, samlingslokaler, badanläggningar, vårdcentraler och tandvård. På dagligvarusidan är Ica och Axfood de stora hyresgästerna. De tio största hyresgästerna står för drygt 70 procent av hyresvärdet. Vakans Bruttovakansgraden för bolagets lokaler var vid årsskiftet 9,1 procent (9,3), vilket motsvarar en yta om cirka m² (15570). En stor del av vakansen, cirka m², är strategiskt avställda i väntan på ombyggnad. Den justerade bruttovakansen till reell vakans blir 7,0 procent (7,1). Räntor Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnadsposterna för GöteborgsLokaler och den långsiktiga lönsamheten är starkt påverkad av ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna. From 2014 sker all upplåning via Göteborgs Stads Koncernbank. 12 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

15 förvaltningsberättelse Finansnettots räntekänslighet Under antaganden om oförändrad lånevolym, oförändrad räntebindningstid samt positionssammansättning avseende ränteexponeringen kommer bolagets finansnetto att påverkas enligt tabellen nedan. Beräkningen är baserad på de räntor som gällde på balansdagen samt utifrån en omedelbar och bestående ränteförändring på en procentenhet på hela avkastningskurvan. tabell 3 Ffinansnettots räntekänslighet , mnkr Ränteantagande Räntenivå Räntenivå +1 procentenhet Räntenivå -1 procentenhet Finansiering GöteborgsLokaler har en stark finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 432 mnkr (331). Den synliga soliditeten uppgår till cirka 52 procent (52). Utifrån fastigheternas beräknade avkastningsvärde uppgår bolagets justerade egna kapital till 702 mnkr (656) efter uppskjuten skatt, som är beräknad till 22 (22) procent. Detta ger en justerad soliditet på 60 procent jämfört med föregående års 62 procent. All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad och hanteras från och med 2014 av Göteborgs Stads koncernbank inom ramen för Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer. Med finansiella risker avses ränterisk, valutarisk, likviditets- och refinansieringsrisk, kredit- och motpartsrisk. Utsikter bildades lokalkoncernen med Higab, Älvstranden Utveckling, Parkeringsbolaget och GöteborgsLokaler. Det samarbete som påbörjades påbörjades 2014 kommer under 2015 att ytterligare konsolideras. Under året är det bolagets förhoppning om att det påbörjade kvalitetsarbetet kommer att leda till en certifiering enligt ISO Inom miljöområdet fortsätter vi att fokusera på energi- och driftsoptimering. Inom den närmaste femårsperioden kommer Göteborgs Lokaler ha ett antal pensionsavgångar och rekry teringsbehovet har setts över. Under det kommande året kommer vi att förstärka vår organisation genom nyrekrytering av för verksamheten strategisk personal. I kundundersökningarna lyfts skötsel, utbud och tryggheten fram som viktiga frågor. Dessa kommer vi fortsätta att jobba med. Varje arbetsdag syftar till att skapa hållbara förutsättningar för verksamheterna i våra lokaler och att skapa levande närmiljöer och sociala mötesplatser. Under året kommer bolaget också att sätta extra fokus på att vidareutveckla kommunikationsarbetet, både intern och extern kommunikation. För 2015 förväntas GöteborgsLokaler göra ett positivt resultat efter finansnetto. Yttrande från styrelsen enligt ABL 18 kap 4 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står (kronor): Ingående balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående medel disponeras enligt följande: Utdelning I ny räkning balanseras Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen Styrelsens uppfattning är att den föreslagna kapitalöverföringen, i form av utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolagets utdelning (värdeöverföring) är ett led i en skattemässig disposition, där koncernen utnyttjar bolagets skattemässiga underskott. Den föreslagna utdelningen motsvaras således av ett erhållet koncernbidrag. Ingen värdeöverföring har ägt rum, då erhållet tillskott och föreslagen utdelning ska ses i ett sammanhang. Utdelning kommer att betalas dagen efter årsstämman, den 5 mars Resultat och ställning Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 13

16 förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Belopp i mnkr om ej annat anges resultaträkning Hyresintäkter, brutto 1 6 3, , ,1 14 8, , 8 Hyresbortfall -10, 5-13, 9-9, 6-10, 6-11, 4 Hyresintäkter, netto 15 2, , , , , 4 Förvaltningsintäkter 2 0,1 18, 6 17, 8 16, 8 15,1 Driftskostnader - 8 0, 3-7 7, 2-7 9,1-7 8, 3-8 7, 2 Underhållskostnader - 3 4, 8-18, 8-2 5, 0-2 3, 9-2 3, 3 Fastighetsskatt - 5, 2-5,1-5, 4-5, 6-5, 6 Driftsöverskott 5 2, 5 5 3, 0 47, 8 4 6, 9 3 4, 5 Avskrivningar i förvaltningen - 2 4, 2-10,1-2 0, 6-19, 4-18, 4 Nedskrivningar och återförda nedskrivningar 10,1-6, 0-4, 6 16, 6 8, 9 Centrala kostnader, inkl. avskrivningar -11,1-12, 3-12, 2-14,1-11, 4 Övriga rörelseintäkter 2 3, 3 2 0,7 2 0,7 15, 2 13, 5 Övriga rörelsekostnader -1 6, 2-14,7-13, 0-11, 9-10, 5 Finansnetto - 3,7-5, 9-7, 8-8, 9-8, 9 Resultat efter finansnetto 3 0,7 2 4,7 10, 3 2 4, 4 7, 6 Bokslutsdispositioner 27,4-0, 2-4, 8-1,7 - Skatt på årets resultat -13, 0-5, 4 1, 8-6, 0-2, 0 Årets resultat 45,1 19,1 7,3 16,7 5,6 balansräkning Fastigheter 6 8 0, , , , , 3 Övriga anläggningstillgångar 6 5, ,1 111, , , 6 Omsättningstillgångar 8 2, 6 41,1 8 2, 2 4 6,7 9 0,1 Eget kapital 4 31, ,7 311, , 3 319, 4 Obeskattade reserver 12, 0 6,7 6, 5 1,7 - Avsättningar 51,1 2 2, 4 17, 0 2 0, 0 15, 4 Låneskulder (räntebärande) 2 4 0, , , , , 0 Rörelseskulder (ej räntebärande) 9 4, 2 8 3, 0 7 8, 4 6 8,1 71, 3 FastigHeter Taxeringsvärden 5 2 3, 3 510, , , , 0 Lokalyta, m Fastighetsinvesteringar Avkastningsvärde , , 6 815, , 3 815, 5 Finansiering Soliditet, % Justerad soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 13,1 7, 8 5, 3 4,1 3,1 Skuldsättningsgrad, ggr 0, 6 0, 6 0,7 0, 8 0, 8 Genomsnittlig låneränta, % 1, 8 3, 0 3, 8 3, 8 3, 5 Kassaflöde, exkl investeringar 4 6, 3 4 2, 4 3 7,1 2 8, 8 18,7 personal Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 4,1 3,9 2,0 2,1 1,3 Förvaltning Bruttohyra lokaler, kr/m Hyresbortfall lokaler, kr/m Driftskostnader, kr/m Underhållskostnader, kr/m Centrala kostnader (inkl. avskr.), kr/m Driftsöverskott, kr/m Vakansgrad lokaler, % 9,1 9, 3 7, 6 9, 5 10, 0 14 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

17 förvaltningsberättelse Hjällbo Centrum Definitioner Fastigheter Färdigställda byggnader, mark, markanläggningar och lokalanpassningar. Lokalyta, m 2 Uthyrningsbar yta vid årets slut. Fastighetsinvesteringar Investeringar i fastigheter inklusive investerings bidrag. Fastighetsresultat Driftsöverskott plus övriga intäkter och kostnader minskat med centrala kostnader, exkl. poster av jämförelsestörande karaktär såsom fastighetsförsäljningar och koncernledningsarvode. Soliditet Redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Justerad soliditet Redovisat eget kapital plus bedömt övervärde på fastigheter minskat med uppskjuten skatt på fastigheter i förhållande till den justerade balansomslutningen. Genomsnittlig finansieringskostnad Finansiell kostnad i förhållande till genomsnittlig lånevolym mätt vid utgången av varje månad. Kassaflöde exklusive investeringar Resultat efter finansiella poster exklusive avskrivningar, nedskrivningar samt återförda nedskrivningar. Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader avseende företagets skulder exklusive av- och nedskrivningar samt återförda nedskrivningar i förhållande till finansiella kostnader avseende företagets skulder. Skuldsättningsgrad, ggr Räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital. Förvaltning Medelhyra, hyresbortfall, driftskostnader, underhållskostnader, cent rala kostnader och drifts överskott har beräknats på genomsnittlig lokalyta. Driftsöverskott, kr/m 2 Bruttoresultat exklusive av- och nedskrivningar samt återförda nedskrivningar i förvaltningen i förhållande till total yta. Vakansgrad lokaler Outhyrd lokalyta i procent av uthyrningsbar lokal yta vid årets slut. Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 15

18 16 Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

19 Finansiella rapporter Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler 17

20 finansiella rapporter Resultaträkning tkr Not Intäkter Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader i fastighetsförvaltningen Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen Bruttoresultat Centrala kostnader (inkl avskrivningar) 5, 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 5, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning 2014 GöteborgsLokaler

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget.

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget. GÖTEBORGS EgnaHEMS AB Årsredovisning 2013 grafisk manual ÅRSREDOVISNING 2013 xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se Vi har bara göteborg på

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Års redovisning 2012. GöteborgsLokaler

Års redovisning 2012. GöteborgsLokaler Års redovisning 2012 GöteborgsLokaler Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

501 Mkr 555 Mkr 18 727 kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009

501 Mkr 555 Mkr 18 727 kvm 123 Mkr 192 Mkr 225 Mkr Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009 ÅRSREDOVISNING 2013 2013 Året i korthet Resultat före skatt uppgick till 501 Mkr (297). Bolagets hyresintäkter uppgick till 555 Mkr (539). Fem fastigheter med en total yta om 18 727 kvm har förvärvats

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi Årsredovisning 2010 Innehåll 5 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Fastighetsbestånd Intäkter och resultat Investeringar och försäljningar Avslutade och pågående projekt Likviditet och

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer