1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: E-post: Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget i Västmanlands län till Västerås kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att övertaa verksamhet och ansvar för hemsjukvården från f landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009 beskriver att genomföra en skatteväxling fr.o.m avseendee överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget t i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget. att via avtal reglera verksamhet en för perioden 1 januari 31 augusti 2012 ochh ersätta landstinget med den nivå skatteregleringen ger att uppdraa till Västmanlands kommuner och landsting (VKL) att upprätta förslag till avtal mellann landstinget och länetss kommuner om överförandet av hemsjukvårdenn att gälla från uppdra till äldrenämnden och nämnden n förr funktionshindrade attt genomföra och verkställa överförandet av hemsjukvården att budgetkonsekvenser av skatteväxlingenn och överföring av verksamhet ska åtgärdas i samband budgetavstämningen för budget Monica Erikssonn Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör Bilagor: 1) 2) 3) 4) Tjänsteskrivelse Protokoll fört vid telefonsammanträde med Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse 13 juli 2011 Reservationn, bilaga till styrelseprotokoll 13 juli 2011, VKL:s styrelse Beslutsunderlag, daterad ID: Missiv hemsjukvård

2 1 (7) Sociala nämndernas stab Dnr: 2009/312-KS Eva Sahlén Tel: Epost: Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget i Västmanlands län till Västerås kommun. Bakgrund och beslutsprocess Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) genomförde under 2008 och 2009 en utredning om förutsättningar för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Västmanlands län. Utredningen genomfördes i ett brett partssammansatt projekt med deltagande från alla kommuner och landstinget, under ledning av VKL. Sociala nämndernas stab, Västerås stad avdelade en egen projektledare som arbetade parallellt och tillsammans med utredaren på VKL. VKL:s styrelse godkände hemsjukvårdsutredningen (se bilaga Sammanhållen hemsjukvård Rapport 2009:3 VKL). Styrelsen hade tidigare beslutat, , tillsätta en tvärpolitisk förhandlingsgrupp med syfte att förhandla fram en nivå för skatteväxling. Förhandlingsgruppens första arbete resulterade i att man kom överens om att skatteväxling var att föredra framför ett avtal om överförande av hemsjukvården. Rapporter lämnades kontinuerligt till styrelsen. Styrelsen återremitterade ärendet till förhandlingsgruppen i februari Förhandlingsgruppen avbröt förhandlingarna under våren 2010 då flera kommuner framförde att de inte kunde godkänna landstingets förslag till nivå på skatteväxlingen. VKL:s direktör tog då fram ett arbetsmaterial/diskussionsunderlag till förhandlingsgruppen till ett möte med förslag om växling på en högre nivå än den landstinget tidigare föreslagit. Förhandlingarna avslutades efter en ingående diskussion utan en direkt överenskommelse om nivå för skatteväxling. Valutgången 2010 innebar majoritetsskifte i landstinget och i Västerås stad. Majoriteten i landstinget valde att förhandla fram en lösning inom partigruppen (s) samt med vänsterpartiet (v) i länets alla kommuner. Representanter från alla parter träffade en preliminär överenskommelse under försommaren 2011 om en skatteväxling på 16 öre. De som förhandlat fram överenskommelsen uttryckte att det var önskvärt att överförandet av hemsjukvården genomfördes till årsskiftet Överföringen skulle ske genom en skatteväxling samtidigt som skatteväxlingen för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Den faktiska verksamhetsöverföringen ID: Tjänsteskrivelse hemsjukvården KS aug 2011

3 VÄSTERÅS STAD 2 (7) Dnr: 2009/312-KS bedömdes dock inte kunna genomföras förrän senare under 2012, huvudmännen behövde tid för att planera och genomföra överförandet. VKL:s styrelse behandlade ett arbetsmaterial för hur tidplan och beslutsprocess skulle kunna samordnas hos huvudmännen. Styrelsen uppdrog åt direktören för VKL att utarbeta ett beslutsunderlag för ett per capsulambeslut under sommaren Detta så att samtliga kommuner och landsting skulle kunna ta beslut i respektive beslutande organ senast under september VKL:s styrelse beslutade rekommendera kommunerna och landstinget att besluta om övergång av verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget till kommunerna samt skatteväxla densamma med 16 öre från 1 januari Styrelsen beslutade även rekommendera landstinget och kommunerna att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari 31 augusti 2012 och att kommunernas under tiden ersätter landstinget med den nivå skatteregleringen ger. VKL fick också i uppdrag att genomföra ett projekt för att stödja kommunerna och landstinget inför överförandet. Den borgerliga oppositionen i landstinget valde att reservera sig mot beslutet, de borgerliga kommunföreträdarna i VKL.s styrelse (representanter från Västerås var närvarande) beslöt att bifoga ett särskilt yttrande om hur man uppfattade att ärendet hanterats. Utredningens vision och innehåll Det tidigare hemsjukvårdsprojektet arbetade fram en gemensam vision i länet för hemsjukvården. Hemsjukvården i Västmanland en trygg och säker vård dygnet runt. En individualiserad hemsjukvård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet. Insatserna skall kännetecknas av samverkan, respekt, evidens och kompetens. Ett hälsofrämjande synsätt skall genomsyra hela hemsjukvården. Utredningen i sin helhet föreslog att hemsjukvårdsverksamheten ska överföras till kommunerna. Utredningen innehåller bl.a. en kartläggning av den dåvarande omfattningen av hemsjukvården i ordinärt boende i länets kommuner, definitioner/gränssnitt och förslag till ansvarsfördelning för hemsjukvården samt en rutin för hantering av egenvård. Till rapporten finns även bifogat flera delrapporter från arbetsgrupper vilka haft i uppdrag att beskriva nuläge och konsekvenser av ett byte av huvudmannaskap ur olika perspektiv - personal, ekonomi, IT-dokumentation och gränssnittet för rehabilitering. Delrapporterna från de olika arbetsgrupperna består av kartläggningar/beskrivningar av det dåvarande nuläget samt visst planeringsunderlag för vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid ett överförande av hemsjukvård.

4 VÄSTERÅS STAD 3 (7) Dnr: 2009/312-KS Utredningen föreslår i korthet: Den hemsjukvård som är aktuell vid ett överförande av hemsjukvården till kommunerna är de hemsjukvårdsinsatser som avgränsas av primärvårdens uppdrag och omfattar inte insatser som meddelas av läkare. Överförandet omfattar samtliga patientkategorier och insatser inom familjeläkaruppdraget, med undantag av barn under 18 år. Barn under 18 år ingår generellt i specialistsjukvårdens uppdrag. Överförandet omfattar all hemsjukvård dygnet runt, både akuta och planerade besök, efter medicinsk bedömning. Överförandet omfattar även tillfälliga hembesök för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården och erbjuds, efter medicinsk bedömning, de patienter som inte kan ta sig till mottagningen ( tröskelprincipen ). Kommunerna övertar ansvaret för rehabilitering för hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende 1) för personer över 65 år samt 2) för personer under 65 år med varaktiga funktionshinder och återkommande rehabiliteringsperioder. Nuvarande s.k. Risiv-avtal (Rehabilitering i samverkan) ingår i skatteväxlingen, med undantag av landstingets specialisthabilitering förlagd till Västerås. Sedan ÄDELreformen har kommunerna redan ansvar och resurser för rehabilitering i de särskilda boendena. I det fortsatta utredningsarbetet fram till ett överförande av hemsjukvården kommer gränssnittet rörande ansvaret för rehabiliteringsinsatser att ytterligare tydliggöras. VKL:s utredning om hemsjukvården omfattar ej heller sjukgymnastresurser utan enbart arbetsterapeuter. Inom verksamhetsområdet habilitering samt för personer med beslut om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) överförs de hemsjukvårdsinsatser som hör till familjeläkaruppdraget, med undantag av barn under 18 år. Ansvaret för hjälpmedel/medicintekniska produkter förblir oförändrat, det ingår inte i utredningen och underlaget för överförandet. Den gemensamma nämnden i länet kvarstår som beslutande organ för dessa hjälpmedel och landstinget har därmed kvar resurser och ansvar för det. Den nuvarande ansvarsfördelningen behålls därmed tills vidare. I skatteväxlingen ingår dock de medel som landstinget idag betalar till kommunerna via VKL för hjälpmedel i särskilda boenden. Kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar ska följa förskrivande huvudman vilket innebär att kommunerna kommer att ansvara för

5 VÄSTERÅS STAD 4 (7) Dnr: 2009/312-KS förskrivna artiklar inom den överförda hemsjukvårdsverksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med demenssjukdomar i ordinärt boende utgör en del av hemsjukvården och blir då ett kommunalt ansvar, med undantag av insatser som meddelas av läkare. Utredning och behandling av demenssjukdom är ett fortsatt landstingsansvar. Den basala palliativa vård som bedrivs i primärvårdsansluten hemsjukvård blir kommunens ansvar. Sjukhusvård som bedrivs i patientens hem utgör fortsatt ett landstingsansvar. Punkterna om rehabilitering och habilitering/insatser enligt LSS (p 5 och 6) är föremål för fortsatt utredning av en partsammansatt tjänstemannagrupp mellan landstinget och kommunerna. Tjänstemannaberedningen kopplad till gemensamma nämnden har tagit initiativ till den fortsatta utredningen. Den beräknas vara klar under hösten I utredningen om hemsjukvården hänvisas även till det familjeläkarprogram som gällde vid utredningstiden, Detta är av vikt om landstinget förändrar familjeläkarprogrammet innan kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs. Statlig utredning av hemsjukvården Regeringen tillsatte sommaren 2010 en samordnare med uppdrag att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna. Två tredjedelar av kommunerna i landet ansvarar redan idag för hemsjukvården. Ett av syftena med utredningen var att på frivillig väg förmå kvarvarande landsting och kommuner att åstadkomma ett enhetligt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet. En rad utredningar och flera reformer har under de senaste 20 åren antingen inneburit eller pekat på värdet av att ha ett gemensamt huvudmannaskap för hemsjukvårdsinsatserna oavsett boendeform. Utredaren överlämnade en slutrapport/betänkande ett år senare, juni 2011(SOU 2011:55). Den statliga utredningen föreslår att kommunerna ges en vidgad och legal befogenhet att tillhandahålla även hemsjukvård som är ansluten till den somatiska slutenvården och till den psykiatriska vården. Med hemsjukvård avses då alla hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, dvs. både ordinärt och särskilt boende, som tillhandahålls av legitimerad personal, dock ej läkare, samt annan personal med delegation. Orsaken till att man vidgar förslaget till vilken hälso- och sjukvård som kommunerna bör ges befogenheter för är att nuvarande lagstiftning begränsar den till enbart primärvårdsnivå. Flera landsting har redan via avtal överfört andra delar av hälso- och sjukvården, bl.a. den s.k. avancerade hemsjukvården, till kommunerna med gott resultat för patienterna.

6 VÄSTERÅS STAD 5 (7) Dnr: 2009/312-KS Ett flertal tidigare utredningar, bl.a. en utvärdering av Socialstyrelsen från 2008, beskriver att patienter får en bättre och mer kontinuerlig tillgång till olika undersökningar och behandlingar när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett huvudmannaskap, dvs. hos kommunerna. Redan den utredning som låg till grund för ÄDEL-reformen (1991) förespråkade ett samlat huvudmannaskap för all hemtjänst och hemsjukvård. Av den statliga utredningen framgår att i ca hälften av landets landsting har hemsjukvården överförts till kommunerna. I resten av landstingen pågår f.n. allt från nya/förnyade diskussioner, beslut om avsiktsförklaringar till projekt/utredningar med avsikt att överföra hemsjukvården till kommunerna. Omfattningen på vad som överförts till kommunerna och hur parterna definierat vad som ingår i hemsjukvården varierar från län till län. I den statliga utredningen föreslår man även en del justeringar i systemet för kostnadsutjämning för kommunernas äldreomsorg. De kommuner som övertagit huvudmannaskapet för hemsjukvården bör få ett hemsjukvårdstillägg. Länsvisa mellankommunala utjämningar bör också tidsbegränsas då en utjämning redan sker genom kostnadsutjämningssystemet. Framtida utmaningar Utmaningarna i hälso- och sjukvården är stora idag och kommande år. Patienter skrivs ut från slutenvården till den öppna vården eller hemsjukvården tidigare och i större omfattning, vilket betyder att patienterna är mer resurskrävande idag. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen är stark och det föreligger ett successivt ökande kostnadstryck som ställer ansvariga huvudmän i kommuner och landsting inför krav på strukturer som stödjer öppna (och delvis gemensamma) prioriteringar, process- och flödestänkande såväl som omprövning av hur och var vård ska ges. Det som är högspecialiserad vård idag är morgondagens länssjukvård och landstingen kommer sinsemellan att behöva enas om vilket utbud som ska erbjudas var på länssjukvårdsnivån. En relativt liten andel patienter konsumerar en stor andel av de producerade vårddagarna i akutsjukvården. Fler patienter, t.ex. de mest sjuka äldre och cancerpatienter, behöver få sin vård utanför akutsjukvården. Den nära vården såväl primärvård som hemsjukvård och avancerad hemsjukvård - behöver stärkas. Den skatteväxling som nu föreslås med VKL:s utredning som grund är ett led i den utvecklingen. Överföringen av hemsjukvården innebär en omfördelning av resurser mellan huvudmännen då skatteväxlingen sker på en högre nivå än vad som motsvarar de kostnader landstinget uppfattar att man har för hemsjukvården idag. Det beror i sin tur på att Landstinget Västmanland har haft betydligt färre inskrivna i hemsjukvården än andra landsting av ungefär samma storlek. VKL:s utredning kunde inte få fram orsaken till att det vid

7 VÄSTERÅS STAD 6 (7) Dnr: 2009/312-KS kartläggningen fanns mycket färre hemsjukvårdspatienter i Västmanland än i jämförbara län. En verksamhetsövergång av hemsjukvård till kommuner har erfarenhetsmässigt alltid inneburit ett behov av en satsning från kommunens sida varför en kostnadsökning över tid är att förvänta för Västerås stad. Samarbetet mellan kommunen och landstinget behöver fortsatt utvecklas för att möta behoven hos kommuninvånarna - särskilt de mest sjuka äldre. Sociala nämndernas stab har sedan flera år tillbaka ett regelbundet samarbete med ledande tjänstemän inom landstinget för avstämning av det samarbete som finns mellan parterna men också för utveckling av verksamhet, nya gemensamma riktlinjer, rutiner mm. Inom ramen för Västerås stads nuvarande RISIV-avtal med landstinget kommer under hösten 2011 en förändring av delar av avtalet att göras. Parterna kommer att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på att stärka vårdplaneringen för målgruppen för avtalet samt utveckla rehabilitering i ordinärt boende. Erfarenheterna av det utvecklingsarbetet kommer bl.a ligga till grund för en del av det arbete som behöver göras inom Västerås stad inför övertagandet av hemsjukvården. Under hösten 2011 kommer sociala nämndernas stab att tillsammans med ledande tjänstemän inom landstinget planera för övrigt gemensamt utvecklingsarbete för kommande år där det kommande övertagandet av hemsjukvården blir en prioriterad fråga. Det avtal om överförande av hemsjukvården som nu avses träffas mellan landstinget och länets kommuner bör omfatta en fortsatt ambition om ett gemensamt process- och flödesinriktat arbete mellan parterna. En aktuell avstämning av antalet inskrivna i hemsjukvården mm bör göras t ex vid kommande årsskifte. Om de aktuella siffrorna avviker stort från de som framkom i utredningen bör huvudmännen överväga att justera ersättningsnivån. Organisation för genomförande VKL:s styrelse beslutade, i samband med rekommendationen till huvudmännen att överföra hemsjukvården till kommunerna, att tillsätta en politisk styrgrupp med representanter från landstinget och ett flertal kommuner för att konfirmera och stödja verksamhetsövergången. Styrgruppen kommer att ansvara för direktiv och inriktningsbeslut om överföring av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Socialberedningen i VKL kommer att utgöra politisk referensgrupp, i den ingår representanter från kommunernas socialnämnder/motsvarande. Därutöver kommer en ledningsgrupp, bestående av ledande tjänstemän från landstinget, kommunerna och VKL, att tillsättas med ansvar för verkställande av verksamhetsöverföring från landstinget till kommunerna i enlighet med de politiska beslut som fattas. Ledningsgruppen ska även följa det operativa arbetet och kontinuerligt erhålla avrapportering från projektledaren med möjlighet till justeringar och kompletteringar.

8 VÄSTERÅS STAD 7 (7) Dnr: 2009/312-KS VKL kommer att tillsätta en projektledare med uppdrag att se till att innehållet i verksamhetsöverföringen följer överenskommelserna i VKL:s utredning om hemsjukvården från 2009, att se till att implementeringen blir likartad i kommunerna, att stödja kommunerna och landstinget med processoch metodstöd, rapportera till de olika styr- och ledningsgrupper samt dokumentera verkställandet. Kommunerna och landstinget ska också utse tjänstemannarepresentanter till en projektgrupp som direkt stöd till projektledaren. VKL kommer även att ansvara för att samordna och stödja huvudmännen med information/kommunikation under projekttiden och inför verksamhetsöverföringen. Lokal projektgrupp Äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade utgör de nämnder som primärt omfattas av skatteväxlingen och överförandet av hemsjukvårdsuppdraget. Från båda nämnderna finns representation i VKL:s styrelse samt socialberedning. Äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade utgör de nämnder inom Västerås stad som kommer att ha det verksamhetsmässiga och ekonomiska ansvaret för uppdraget hemsjukvård. Äldrenämnden utgör den nämnd som omfattar större delen av den samlade hemsjukvården. Sociala nämndernas stab, Västerås stad, kommer att skapa en lokal projektorganisation med projektdirektiv, projektledare etc. med kopplingar till VKL:s projekt och projektledare. Detta för att kunna verkställa överförandet av hemsjukvården på bästa sätt för Västerås stads räkning. Kontinuerlig information och underlag för beslut för det lokala projektarbetet kommer att ges till berörda nämnder och styrelser. I det kommande lokala projektarbetet inom Västerås stad finns det en rad frågor som fortsatt behöver utredas och klargöras: utarbetandet av berörda nämnders mål och ambitioner för hemsjukvården, revidering av/nya riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvårdsområdet, utformning av kommande beställningar av hemsjukvården där en integrering med hemtjänsten bör eftersträvas, utformande av ersättningar till utförare och patientavgifter, nya/reviderade lokala avtal/överenskommelser med landstinget, överföring av verksamhet/personal, information/kommunikation till olika berörda såsom personal, patienter/brukare, IT och verksamhetsdokumentation etc. etc. Eva Sahlén Direktör

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer