1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: E-post: Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget i Västmanlands län till Västerås kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att övertaa verksamhet och ansvar för hemsjukvården från f landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009 beskriver att genomföra en skatteväxling fr.o.m avseendee överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget t i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget. att via avtal reglera verksamhet en för perioden 1 januari 31 augusti 2012 ochh ersätta landstinget med den nivå skatteregleringen ger att uppdraa till Västmanlands kommuner och landsting (VKL) att upprätta förslag till avtal mellann landstinget och länetss kommuner om överförandet av hemsjukvårdenn att gälla från uppdra till äldrenämnden och nämnden n förr funktionshindrade attt genomföra och verkställa överförandet av hemsjukvården att budgetkonsekvenser av skatteväxlingenn och överföring av verksamhet ska åtgärdas i samband budgetavstämningen för budget Monica Erikssonn Stadsdirektör Thomas Energård Ekonomidirektör Bilagor: 1) 2) 3) 4) Tjänsteskrivelse Protokoll fört vid telefonsammanträde med Västmanlands Kommuner och Landstings styrelse 13 juli 2011 Reservationn, bilaga till styrelseprotokoll 13 juli 2011, VKL:s styrelse Beslutsunderlag, daterad ID: Missiv hemsjukvård

2 1 (7) Sociala nämndernas stab Dnr: 2009/312-KS Eva Sahlén Tel: Epost: Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget i Västmanlands län till Västerås kommun. Bakgrund och beslutsprocess Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) genomförde under 2008 och 2009 en utredning om förutsättningar för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Västmanlands län. Utredningen genomfördes i ett brett partssammansatt projekt med deltagande från alla kommuner och landstinget, under ledning av VKL. Sociala nämndernas stab, Västerås stad avdelade en egen projektledare som arbetade parallellt och tillsammans med utredaren på VKL. VKL:s styrelse godkände hemsjukvårdsutredningen (se bilaga Sammanhållen hemsjukvård Rapport 2009:3 VKL). Styrelsen hade tidigare beslutat, , tillsätta en tvärpolitisk förhandlingsgrupp med syfte att förhandla fram en nivå för skatteväxling. Förhandlingsgruppens första arbete resulterade i att man kom överens om att skatteväxling var att föredra framför ett avtal om överförande av hemsjukvården. Rapporter lämnades kontinuerligt till styrelsen. Styrelsen återremitterade ärendet till förhandlingsgruppen i februari Förhandlingsgruppen avbröt förhandlingarna under våren 2010 då flera kommuner framförde att de inte kunde godkänna landstingets förslag till nivå på skatteväxlingen. VKL:s direktör tog då fram ett arbetsmaterial/diskussionsunderlag till förhandlingsgruppen till ett möte med förslag om växling på en högre nivå än den landstinget tidigare föreslagit. Förhandlingarna avslutades efter en ingående diskussion utan en direkt överenskommelse om nivå för skatteväxling. Valutgången 2010 innebar majoritetsskifte i landstinget och i Västerås stad. Majoriteten i landstinget valde att förhandla fram en lösning inom partigruppen (s) samt med vänsterpartiet (v) i länets alla kommuner. Representanter från alla parter träffade en preliminär överenskommelse under försommaren 2011 om en skatteväxling på 16 öre. De som förhandlat fram överenskommelsen uttryckte att det var önskvärt att överförandet av hemsjukvården genomfördes till årsskiftet Överföringen skulle ske genom en skatteväxling samtidigt som skatteväxlingen för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Den faktiska verksamhetsöverföringen ID: Tjänsteskrivelse hemsjukvården KS aug 2011

3 VÄSTERÅS STAD 2 (7) Dnr: 2009/312-KS bedömdes dock inte kunna genomföras förrän senare under 2012, huvudmännen behövde tid för att planera och genomföra överförandet. VKL:s styrelse behandlade ett arbetsmaterial för hur tidplan och beslutsprocess skulle kunna samordnas hos huvudmännen. Styrelsen uppdrog åt direktören för VKL att utarbeta ett beslutsunderlag för ett per capsulambeslut under sommaren Detta så att samtliga kommuner och landsting skulle kunna ta beslut i respektive beslutande organ senast under september VKL:s styrelse beslutade rekommendera kommunerna och landstinget att besluta om övergång av verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget till kommunerna samt skatteväxla densamma med 16 öre från 1 januari Styrelsen beslutade även rekommendera landstinget och kommunerna att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari 31 augusti 2012 och att kommunernas under tiden ersätter landstinget med den nivå skatteregleringen ger. VKL fick också i uppdrag att genomföra ett projekt för att stödja kommunerna och landstinget inför överförandet. Den borgerliga oppositionen i landstinget valde att reservera sig mot beslutet, de borgerliga kommunföreträdarna i VKL.s styrelse (representanter från Västerås var närvarande) beslöt att bifoga ett särskilt yttrande om hur man uppfattade att ärendet hanterats. Utredningens vision och innehåll Det tidigare hemsjukvårdsprojektet arbetade fram en gemensam vision i länet för hemsjukvården. Hemsjukvården i Västmanland en trygg och säker vård dygnet runt. En individualiserad hemsjukvård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet. Insatserna skall kännetecknas av samverkan, respekt, evidens och kompetens. Ett hälsofrämjande synsätt skall genomsyra hela hemsjukvården. Utredningen i sin helhet föreslog att hemsjukvårdsverksamheten ska överföras till kommunerna. Utredningen innehåller bl.a. en kartläggning av den dåvarande omfattningen av hemsjukvården i ordinärt boende i länets kommuner, definitioner/gränssnitt och förslag till ansvarsfördelning för hemsjukvården samt en rutin för hantering av egenvård. Till rapporten finns även bifogat flera delrapporter från arbetsgrupper vilka haft i uppdrag att beskriva nuläge och konsekvenser av ett byte av huvudmannaskap ur olika perspektiv - personal, ekonomi, IT-dokumentation och gränssnittet för rehabilitering. Delrapporterna från de olika arbetsgrupperna består av kartläggningar/beskrivningar av det dåvarande nuläget samt visst planeringsunderlag för vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid ett överförande av hemsjukvård.

4 VÄSTERÅS STAD 3 (7) Dnr: 2009/312-KS Utredningen föreslår i korthet: Den hemsjukvård som är aktuell vid ett överförande av hemsjukvården till kommunerna är de hemsjukvårdsinsatser som avgränsas av primärvårdens uppdrag och omfattar inte insatser som meddelas av läkare. Överförandet omfattar samtliga patientkategorier och insatser inom familjeläkaruppdraget, med undantag av barn under 18 år. Barn under 18 år ingår generellt i specialistsjukvårdens uppdrag. Överförandet omfattar all hemsjukvård dygnet runt, både akuta och planerade besök, efter medicinsk bedömning. Överförandet omfattar även tillfälliga hembesök för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården och erbjuds, efter medicinsk bedömning, de patienter som inte kan ta sig till mottagningen ( tröskelprincipen ). Kommunerna övertar ansvaret för rehabilitering för hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende 1) för personer över 65 år samt 2) för personer under 65 år med varaktiga funktionshinder och återkommande rehabiliteringsperioder. Nuvarande s.k. Risiv-avtal (Rehabilitering i samverkan) ingår i skatteväxlingen, med undantag av landstingets specialisthabilitering förlagd till Västerås. Sedan ÄDELreformen har kommunerna redan ansvar och resurser för rehabilitering i de särskilda boendena. I det fortsatta utredningsarbetet fram till ett överförande av hemsjukvården kommer gränssnittet rörande ansvaret för rehabiliteringsinsatser att ytterligare tydliggöras. VKL:s utredning om hemsjukvården omfattar ej heller sjukgymnastresurser utan enbart arbetsterapeuter. Inom verksamhetsområdet habilitering samt för personer med beslut om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) överförs de hemsjukvårdsinsatser som hör till familjeläkaruppdraget, med undantag av barn under 18 år. Ansvaret för hjälpmedel/medicintekniska produkter förblir oförändrat, det ingår inte i utredningen och underlaget för överförandet. Den gemensamma nämnden i länet kvarstår som beslutande organ för dessa hjälpmedel och landstinget har därmed kvar resurser och ansvar för det. Den nuvarande ansvarsfördelningen behålls därmed tills vidare. I skatteväxlingen ingår dock de medel som landstinget idag betalar till kommunerna via VKL för hjälpmedel i särskilda boenden. Kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar ska följa förskrivande huvudman vilket innebär att kommunerna kommer att ansvara för

5 VÄSTERÅS STAD 4 (7) Dnr: 2009/312-KS förskrivna artiklar inom den överförda hemsjukvårdsverksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med demenssjukdomar i ordinärt boende utgör en del av hemsjukvården och blir då ett kommunalt ansvar, med undantag av insatser som meddelas av läkare. Utredning och behandling av demenssjukdom är ett fortsatt landstingsansvar. Den basala palliativa vård som bedrivs i primärvårdsansluten hemsjukvård blir kommunens ansvar. Sjukhusvård som bedrivs i patientens hem utgör fortsatt ett landstingsansvar. Punkterna om rehabilitering och habilitering/insatser enligt LSS (p 5 och 6) är föremål för fortsatt utredning av en partsammansatt tjänstemannagrupp mellan landstinget och kommunerna. Tjänstemannaberedningen kopplad till gemensamma nämnden har tagit initiativ till den fortsatta utredningen. Den beräknas vara klar under hösten I utredningen om hemsjukvården hänvisas även till det familjeläkarprogram som gällde vid utredningstiden, Detta är av vikt om landstinget förändrar familjeläkarprogrammet innan kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs. Statlig utredning av hemsjukvården Regeringen tillsatte sommaren 2010 en samordnare med uppdrag att stödja landsting och kommuner i processen att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna. Två tredjedelar av kommunerna i landet ansvarar redan idag för hemsjukvården. Ett av syftena med utredningen var att på frivillig väg förmå kvarvarande landsting och kommuner att åstadkomma ett enhetligt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet. En rad utredningar och flera reformer har under de senaste 20 åren antingen inneburit eller pekat på värdet av att ha ett gemensamt huvudmannaskap för hemsjukvårdsinsatserna oavsett boendeform. Utredaren överlämnade en slutrapport/betänkande ett år senare, juni 2011(SOU 2011:55). Den statliga utredningen föreslår att kommunerna ges en vidgad och legal befogenhet att tillhandahålla även hemsjukvård som är ansluten till den somatiska slutenvården och till den psykiatriska vården. Med hemsjukvård avses då alla hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, dvs. både ordinärt och särskilt boende, som tillhandahålls av legitimerad personal, dock ej läkare, samt annan personal med delegation. Orsaken till att man vidgar förslaget till vilken hälso- och sjukvård som kommunerna bör ges befogenheter för är att nuvarande lagstiftning begränsar den till enbart primärvårdsnivå. Flera landsting har redan via avtal överfört andra delar av hälso- och sjukvården, bl.a. den s.k. avancerade hemsjukvården, till kommunerna med gott resultat för patienterna.

6 VÄSTERÅS STAD 5 (7) Dnr: 2009/312-KS Ett flertal tidigare utredningar, bl.a. en utvärdering av Socialstyrelsen från 2008, beskriver att patienter får en bättre och mer kontinuerlig tillgång till olika undersökningar och behandlingar när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett huvudmannaskap, dvs. hos kommunerna. Redan den utredning som låg till grund för ÄDEL-reformen (1991) förespråkade ett samlat huvudmannaskap för all hemtjänst och hemsjukvård. Av den statliga utredningen framgår att i ca hälften av landets landsting har hemsjukvården överförts till kommunerna. I resten av landstingen pågår f.n. allt från nya/förnyade diskussioner, beslut om avsiktsförklaringar till projekt/utredningar med avsikt att överföra hemsjukvården till kommunerna. Omfattningen på vad som överförts till kommunerna och hur parterna definierat vad som ingår i hemsjukvården varierar från län till län. I den statliga utredningen föreslår man även en del justeringar i systemet för kostnadsutjämning för kommunernas äldreomsorg. De kommuner som övertagit huvudmannaskapet för hemsjukvården bör få ett hemsjukvårdstillägg. Länsvisa mellankommunala utjämningar bör också tidsbegränsas då en utjämning redan sker genom kostnadsutjämningssystemet. Framtida utmaningar Utmaningarna i hälso- och sjukvården är stora idag och kommande år. Patienter skrivs ut från slutenvården till den öppna vården eller hemsjukvården tidigare och i större omfattning, vilket betyder att patienterna är mer resurskrävande idag. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen är stark och det föreligger ett successivt ökande kostnadstryck som ställer ansvariga huvudmän i kommuner och landsting inför krav på strukturer som stödjer öppna (och delvis gemensamma) prioriteringar, process- och flödestänkande såväl som omprövning av hur och var vård ska ges. Det som är högspecialiserad vård idag är morgondagens länssjukvård och landstingen kommer sinsemellan att behöva enas om vilket utbud som ska erbjudas var på länssjukvårdsnivån. En relativt liten andel patienter konsumerar en stor andel av de producerade vårddagarna i akutsjukvården. Fler patienter, t.ex. de mest sjuka äldre och cancerpatienter, behöver få sin vård utanför akutsjukvården. Den nära vården såväl primärvård som hemsjukvård och avancerad hemsjukvård - behöver stärkas. Den skatteväxling som nu föreslås med VKL:s utredning som grund är ett led i den utvecklingen. Överföringen av hemsjukvården innebär en omfördelning av resurser mellan huvudmännen då skatteväxlingen sker på en högre nivå än vad som motsvarar de kostnader landstinget uppfattar att man har för hemsjukvården idag. Det beror i sin tur på att Landstinget Västmanland har haft betydligt färre inskrivna i hemsjukvården än andra landsting av ungefär samma storlek. VKL:s utredning kunde inte få fram orsaken till att det vid

7 VÄSTERÅS STAD 6 (7) Dnr: 2009/312-KS kartläggningen fanns mycket färre hemsjukvårdspatienter i Västmanland än i jämförbara län. En verksamhetsövergång av hemsjukvård till kommuner har erfarenhetsmässigt alltid inneburit ett behov av en satsning från kommunens sida varför en kostnadsökning över tid är att förvänta för Västerås stad. Samarbetet mellan kommunen och landstinget behöver fortsatt utvecklas för att möta behoven hos kommuninvånarna - särskilt de mest sjuka äldre. Sociala nämndernas stab har sedan flera år tillbaka ett regelbundet samarbete med ledande tjänstemän inom landstinget för avstämning av det samarbete som finns mellan parterna men också för utveckling av verksamhet, nya gemensamma riktlinjer, rutiner mm. Inom ramen för Västerås stads nuvarande RISIV-avtal med landstinget kommer under hösten 2011 en förändring av delar av avtalet att göras. Parterna kommer att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på att stärka vårdplaneringen för målgruppen för avtalet samt utveckla rehabilitering i ordinärt boende. Erfarenheterna av det utvecklingsarbetet kommer bl.a ligga till grund för en del av det arbete som behöver göras inom Västerås stad inför övertagandet av hemsjukvården. Under hösten 2011 kommer sociala nämndernas stab att tillsammans med ledande tjänstemän inom landstinget planera för övrigt gemensamt utvecklingsarbete för kommande år där det kommande övertagandet av hemsjukvården blir en prioriterad fråga. Det avtal om överförande av hemsjukvården som nu avses träffas mellan landstinget och länets kommuner bör omfatta en fortsatt ambition om ett gemensamt process- och flödesinriktat arbete mellan parterna. En aktuell avstämning av antalet inskrivna i hemsjukvården mm bör göras t ex vid kommande årsskifte. Om de aktuella siffrorna avviker stort från de som framkom i utredningen bör huvudmännen överväga att justera ersättningsnivån. Organisation för genomförande VKL:s styrelse beslutade, i samband med rekommendationen till huvudmännen att överföra hemsjukvården till kommunerna, att tillsätta en politisk styrgrupp med representanter från landstinget och ett flertal kommuner för att konfirmera och stödja verksamhetsövergången. Styrgruppen kommer att ansvara för direktiv och inriktningsbeslut om överföring av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Socialberedningen i VKL kommer att utgöra politisk referensgrupp, i den ingår representanter från kommunernas socialnämnder/motsvarande. Därutöver kommer en ledningsgrupp, bestående av ledande tjänstemän från landstinget, kommunerna och VKL, att tillsättas med ansvar för verkställande av verksamhetsöverföring från landstinget till kommunerna i enlighet med de politiska beslut som fattas. Ledningsgruppen ska även följa det operativa arbetet och kontinuerligt erhålla avrapportering från projektledaren med möjlighet till justeringar och kompletteringar.

8 VÄSTERÅS STAD 7 (7) Dnr: 2009/312-KS VKL kommer att tillsätta en projektledare med uppdrag att se till att innehållet i verksamhetsöverföringen följer överenskommelserna i VKL:s utredning om hemsjukvården från 2009, att se till att implementeringen blir likartad i kommunerna, att stödja kommunerna och landstinget med processoch metodstöd, rapportera till de olika styr- och ledningsgrupper samt dokumentera verkställandet. Kommunerna och landstinget ska också utse tjänstemannarepresentanter till en projektgrupp som direkt stöd till projektledaren. VKL kommer även att ansvara för att samordna och stödja huvudmännen med information/kommunikation under projekttiden och inför verksamhetsöverföringen. Lokal projektgrupp Äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade utgör de nämnder som primärt omfattas av skatteväxlingen och överförandet av hemsjukvårdsuppdraget. Från båda nämnderna finns representation i VKL:s styrelse samt socialberedning. Äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade utgör de nämnder inom Västerås stad som kommer att ha det verksamhetsmässiga och ekonomiska ansvaret för uppdraget hemsjukvård. Äldrenämnden utgör den nämnd som omfattar större delen av den samlade hemsjukvården. Sociala nämndernas stab, Västerås stad, kommer att skapa en lokal projektorganisation med projektdirektiv, projektledare etc. med kopplingar till VKL:s projekt och projektledare. Detta för att kunna verkställa överförandet av hemsjukvården på bästa sätt för Västerås stads räkning. Kontinuerlig information och underlag för beslut för det lokala projektarbetet kommer att ges till berörda nämnder och styrelser. I det kommande lokala projektarbetet inom Västerås stad finns det en rad frågor som fortsatt behöver utredas och klargöras: utarbetandet av berörda nämnders mål och ambitioner för hemsjukvården, revidering av/nya riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvårdsområdet, utformning av kommande beställningar av hemsjukvården där en integrering med hemtjänsten bör eftersträvas, utformande av ersättningar till utförare och patientavgifter, nya/reviderade lokala avtal/överenskommelser med landstinget, överföring av verksamhet/personal, information/kommunikation till olika berörda såsom personal, patienter/brukare, IT och verksamhetsdokumentation etc. etc. Eva Sahlén Direktör

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Remiss av Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Remiss av Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) 2011-09-21 Handläggare: Krister Eriksson Telefon: 08-50825567 Till Socialnämnden Remiss av Betänkandet

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18

Datum. boende) av kommunerna från landstinget i Västmanlands län 2012-04-18 Bilaga KS 2012/161/1 ".,':'''"V K L VÄSTMANLANDS ~... Kommuner & Landsting Förnamn Efternamn, telefonnummer Dnr 2012-06-19 1(4) SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-01- 1 O Avtal om övertagande

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Parlamentarisk grupp - länssamordning/uppdrag - rekommendationer/beslut MARIT Förtroendevalda 5 + 5 Tjänstemannagrupp - uppdrag - beredning/beslut

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende 2014-06-27 Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Vid möte med politiska styrgruppen den 10 december 2012 gavs projektledarna i uppdrag att i en kort rapport beskriva

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER

BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND SYFTE DEFINITIONER DATUM 2010-12-29 BILAGA 3. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH KOSTNADER MELLAN PRIMÄRVÅRD OCH SPECIALISERAD VÅRD BAKGRUND Hälsoval i Primärvården innebär att konkurrensneutralitet ska råda mellan privata och offentliga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/450-739 Social och äldrenämnden Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0674 Landstingsstyrelsen Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom Samverkan inom vård- och omsorgsområdet

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER ETT SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER Två aktörer Med en gemensam ambition 2013-04-25 3 Skapas en god, trygg och säker vård i hemmet

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland

Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan Projektplan Utvärdering av hemsjukvården i Sörmland Bakgrund I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Hemsjukvårdsreformen Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 Nationella samordnaren presenterade utredningen den 28 juni 2011 Vidgad befogenhet för kommuner

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2011-03-31 Arbetsgrupp - psykiatrisk hemsjukvård Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård 1 1998-09-01 Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård Väststyrelsens styrgrupp för primärvård har lämnat förslag till gränsdragning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Avtal om kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget

Avtal om kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-03-05 Blad 7 Ks 26 Au 24 Dnr 205/2011-777 Avtal om kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemsjukvård 2015

Tjänsteskrivelse Hemsjukvård 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-16 DNR SN 2012.168 HELENA ÅHMAN SID 1/2 TF SOCIALCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hemsjukvård 2015

Läs mer

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning Cirkulärnr: 2006:84 Diarienr: 2006/2884 Handläggare: Ellinor Englund Ulla Lönnqvist Endre Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2006-12-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden Nämnd med ansvar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Bo Nilsson. Börje Eriksson. Svante Uggla. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

ANSLAGSBEVIS. Bo Nilsson. Börje Eriksson. Svante Uggla. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19:05 Beslutande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa Göransson (S) Leif

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar. mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland

Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar. mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland 1 INLEDNING...3 1 GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER...3 PARTERNAS ANSVAR...3 2 ALLMÄNT...3 T 3 KOMMUNERNAS

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 1 september 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för hemsjukvård. Dir. 2010:71. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2010

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för hemsjukvård. Dir. 2010:71. Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2010 Kommittédirektiv En nationell samordnare för hemsjukvård Dir. 2010:71 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juni 2010 Sammanfattning En nationell samordnare ska stödja landsting och kommuner i processen

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län Hemsjukvårdsorganisationen före 2008 Egen organisation sedan husläkarreformen 1994-2004 Distriktsvårdschefer Ansvarsområden: Distriktsvård inkl mottagningsverksamhet Barnhälsovård Barnhälsovårdens specialistenhet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 LS 1109-1204 iäwdstingsstvretsen Landstingsstyrelsen w 1 M2-20 * 014 Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen

Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen 2015-09-18 1(5) Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen Datum: Fredag 4 september Tid: kl. 09.00 12.00 Plats: VKL Närvarande: Andreas Trygg ordf Dan Avdic Karlsson Mariette Sjölund Patrik Boström

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar Sjuksköterska Kerstin Jonskog- Bertilsson och Ann-Katrin Wilhelmson Informationsöverföringsgruppen

Läs mer

Remissvar betänkandet kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Remissvar betänkandet kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Socialdepartementet Registrator Remissvar betänkandet kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Ageing Research Center (ARC) har från Socialdepartementet erhållit

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Johannesson Magnus 2012-12-18 NHO-2012-0208.31 Seger Stina Nämnden för hälsa och omsorg Utredning mellanvårdsplatser Förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gotlands kommun Ekonomiska förutsättningar vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården. September PricewaterhouseCoopers

Gotlands kommun Ekonomiska förutsättningar vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården. September PricewaterhouseCoopers Gotlands kommun Ekonomiska förutsättningar vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården September 2010 sida 1 Förutsättningar ekonomi Gotlands kommun Hemsjukvårdens del av primärvården har ej varit möjlig

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Förslag till avgifter för hemsjukvård. Kommunstyrelsen. Blad 11. Ks 118 Au 132 Dnr 205/

ARBOGA KOMMUN. Förslag till avgifter för hemsjukvård. Kommunstyrelsen. Blad 11. Ks 118 Au 132 Dnr 205/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 11 Ks 118 Au 132 Dnr 205/2011-777 Förslag till avgifter för hemsjukvård Socialnämnden behandlade vid sitt sammanträde 20 juni 2012,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 1.6-0195/2012 SID 1 (8) 2012-05- 14 Remissvar

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Socialnämnden. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015

Socialnämnden. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-01-23 SN 2015.0035 2015-02-04 reviderad Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län avseende

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2014:64 RV (Dnr 325-1884/2013) Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner Rekommendation

Läs mer

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Susanne Platerud 2012-04-03 Diarienummer BUN-2012-0083 Barn- och ungdomsnämnden Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Sammanhållen hemsjukvård

Sammanhållen hemsjukvård Sammanhållen hemsjukvård Slutrapport med bilagor Rapport 2009:3 Tuula Björkenor Utvecklings- och utredningsfunktionen Sammanhållen hemsjukvård Slutrapport med bilagor Rapport 2009:3 Tuula Björkenor Utvecklings-

Läs mer

Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458

Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län, dnr RFUL 2010/168 KS-2011/458 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer